Návod k použití. Sada na èištìní oken Vorwerk. Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Sada na èištìní oken Vorwerk. Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk"

Transkript

1 Návod k použití Sada na èištìní oken Vorwerk Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk

2 Úvodní poznámka Blahopøejeme Vám k zakoupení sady na èištìní oken od firmy Vorwerk. Tato sada je ideálním doplòkem k vysavaèi Vorwerk. Sada spolu s vysavaèem Vorwerk bleskurychle zbaví neèistot a prachu okna a hladké sklenìné povrchy. Sada na èištìní oken Vorwerk èistí okna dùkladnì a bez šmouh. Před použitím Pøed prvním použitím sady na èištìní oken Vorwerk si pozornì pøeètìte návod k použití. Uschovejte si návod k použití pro budoucí využití. Návod k použití je dùležitou souèástí sady a je nutné jej pøiložit k výrobku, jestliže jej pøenecháte jiným osobám. Sadu na èištìní oken Vorwerk lze skvìlým zpùsobem používat spoleènì s vysavaèem Vorwerk. Dodržujte tedy také návod k použití Vašeho vysavaèe Vorwerk. Znaky a symboly U textu naleznete uvedené symboly s následujícím významem: Výstražný symbol Odkaz na zákaznický servis Symbol pro radu Odkaz na internetové stránky spoleènosti Vorwerk Pokyny pro manipulaci

3 Obsah Úvodní poznámka Popis výrobku Údržba Náhradní díly a spotøební materiál Odstraòování poruch CZ 1 Pro Vaši bezpeènost Použití v souladu s urèením Upozornìní na nebezpeèí Poznámky k bezpeènému použití Upozornìní na nebezpeèí v textu Likvidace obalu Záruka Servisní výkony Sada na èištìní oken Vorwerk Ovládání Pøíprava Nástavec na èištìní oken nasaïte na vysavaè Vorwerk Nástavec na èištìní oken odpojte od vysavaèe Vorwerk Èištìní okenních tabulí Naneste Koboclear Koboclear nechejte zaschnout Vysajte zaschlý Koboclear

4 3 Popis výrobku Technologie èištìní oken od firmy Vorwerk je vysoce kvalitní, inovativní øešení pro èištìní okenních tabulí a všech hladkých a neošetøených sklenìných ploch bez šmouh. Okna se èistí bez vìtších nákladù rychle, snadno a pøedevším bez použití vody pøi stírání. Obrázek s legendou znázoròuje sadu na èištìní oken Vorwerk Typ a rozsah pøíslušenství se v rozsahu dodávky liší Pøíslušenství lze volitelnì pøikupovat Legenda Rukavice z mikrovlákna (skelné tkaniny) Èisticí prostøedek Koboclear Nástavec na èištìní oken

5 Pro Vaši bezpeènost 1 Pro Vaši bezpečnost 4 CZ Maximální bezpeènost náleží k vlastnostem výrobkù spoleènosti Vorwerk. Bezpeènost sady na èištìní oken Vorwerk jako výrobku lze však zaruèit jen tehdy, pokud se budete øídit pokyny v této kapitole. 1.1 Použití v souladu s určením Upozornìní! Sada na èištìní oken Vorwerk je urèena výluènì k èištìní a ošetøování hladkých, neošetøených sklenìných ploch. K èištìní jsou vhodná okenní skla bez zvláštních nátìrù (napø. efekt lotusu), zrcadla nebo zimní zahrady ze skla. Nevhodné jsou matné èi strukturované sklenìné povrchy (napø. pískované sklo v koupelnì, sklo s ornamenty) nebo plastové povrchy (napø. plexisklo, monitory, televizory), okna s okenními rámy s otevøenými póry a okna automobilù. 1.2 Upozornění na nebezpečí Pøed prvním použitím sady na èištìní oken Vorwerk si pozornì pøeètìte návod k použití. Respektujte následující pokyny. Nebezpeèí poškození následkem neodborného použití! Èisticí prostøedek Koboclear nanášejte pouze na hladké, neošetøené sklenìné povrchy.

6 5 Pro Vaši bezpeènost Vyhnìte se kontaktu s tìsnìním, okenními parapety, rámy oken a podlahami. Koboclear nepoužívejte u oken s okenními rámy s otevøenými póry. 1.3 Poznámky k bezpečnému použití Dbejte na to, aby èisticí prostøedek Koboclear byl uschován mimo dosah dìtí! Zabraòte zasažení oèí èisticí suspenzí Koboclear. Pokud se èisticí prostøedek Koboclear dostane do oèí, oèi dùkladnì vypláchnìte vodou! Zabraòte požití èistícího prostøedku Koboclear. Pøi požití ihned vyhledejte lékaøskou pomoc a ukažte obal nebo oznaèení! Koboclear používejte jen v dobøe vìtrané místnosti! 1.4 Upozornění na nebezpečí v textu Pro Vaši bezpeènost respektujte také upozornìní na nebezpeèí, která jsou uvedena v textu následujících kapitol. Upozornìní na nebezpeèí v následujících kapitolách rozpoznáte podle výstražného symbolu nebo signálního slova, které uvádí stupeò nebezpeèí:

7 Pro Vaši bezpeènost, Sada na èištìní oken Vorwerk 6 Výstražný symbol Signální slovo Možná nebezpeèí CZ Varování! -Nebezpeèí poranìní -Ohrožení zdraví Upozornění! - Nebezpeèí poškození následkem neodborného použití - Vìcné poškození následkem neodborného použití 2 Sada na čištění oken Vorwerk Sada na èištìní oken Vorwerk spoleènì s našimi vysavaèi Vorwerk Kobold pøedstavuje inovativní zpùsob èištìní oken bez nepøíjemných skvrn od vody a šmouh. Sada na èištìní oken sestává z tìchto èástí: Èisticí prostøedek Koboclear Rukavice z mikrovlákna Nástavec na èištìní oken Obr. 2.1 Èisticí prostøedek Koboclear Čisticí prostředek Koboclear Koboclear se skládá pøevážnì z vody, alkoholu a uhlièitanu vápenatého (køída). Koboclear splòuje zákonné požadavky týkající se ochrany životního prostøedí a biologické rozložitelnosti. Èisticí suspenze je vhodná pro èištìní všech neošetøených, hladkých sklenìných povrchù (viz kapitola 1.1 na stranì 4). Pomocí této suspenze se neèistoty uvolní z povrchu okenních tabulí a navážou na uhlièitan vápenatý (køídu). Obsah alkoholu asi 10 procent zajišťuje, že Koboclear po aplikaci na okenní tabuli rychle schne.

8 7 Sada na èištìní oken Vorwerk Jedna láhev èistícího prostøedku Koboclear vystaèí asi na 100 m². Koboclear lze po porušení obalu používat asi 2 roky. Koboclear si lze objednat na bezplatné Zelené lince , na zákaznických centrech spoleènosti Vorwerk èi prostøednictvím Vašeho obchodního zástupce. Koboclear naleznete také v našem online shopu na adrese Rukavice z mikrovlákna (skelné tkaniny) Rukavice k èištìní oken je složena ze speciálního mikrovlákna, které bylo vybráno speciálnì pro použití s èistícím prostøedkem Koboclear. Pomocí této rukavice naneste Koboclear na okenní tabuli a pod mírným tlakem jej rozetøete. Obr. 2.2 Rukavice z mikrovlákna Nástavec na čištění oken Pomocí nástavce na èištìní oken vysajte ulpìlý a zaschlý køídový prášek (uhlièitan vápenatý) z okenní tabule. Køídový prášek musí být pøed vysátím zaschlý. Díky štìtinám nástavce lze pøípravek Koboclear z okenní tabule snadno vysát. Vzhledem k tomu, že mìkké štìtiny jsou uspoøádány po celé šíøce nástavce, dostanete se do všech rohù. Nástavec na sklo slouží také jako smetáèek, který okenní tabule zametá a souèasnì odsává prach. Obr. 2.3 Nástavec na èištìní oken

9 Ovládání 3 Ovládání 8 CZ Postup práce se sadou na èištìní oken Vorwerk je uveden v této kapitole. 3.1 Příprava Nástavec na èištìní oken lze používat spoleènì s vysavaèem Vorwerk Kobold 140. Nástavec na èištìní oken lze vynikajícím zpùsobem vést vysávací hadicí Vorwerk, a lze jej tedy používat flexibilnì a pøesnì. Pokud pracujete s typem Kobold 140, použijte k tomu vysávací hadici z pøíslušenství. Dodržujte také pøíslušné pokyny k použití vysavaèe Kobold 140. Technologii èištìní oken Vorwerk je možné použít také se staršími modely vysavaèe Vorwerk. O vhodnosti svého modelu se poraïte se svým obchodním zástupcem, na zákaznických centrech spoleènosti Vorwerk nebo na Zelené lince Nástavec na čištění oken nasaďte na vysavač Vorwerk Nástavec na èištìní oken nasaïte na vysávací hadici tak, aby zacvakla. Obr. 3.1 Nástavec na èištìní oken nasaïte na vysávací hadici

10 9 Ovládání Nástavec na čištění oken odpojte od vysavače Vorwerk Stisknìte tlaèítko na rukojeti vysávací hadice a vytáhnìte nástavec. 3.2 Čištění okenních tabulí Pøípravek Koboclear pøed použitím silnì protøepejte! Koboclear je velmi úèinný. Používejte jej úspornì. Mytí oken podle firmy Vorwerk se provádí ve třech krocích: Naneste Koboclear Pøi prvním použití rozetøete asi 20 až 30 ml Koboclear po celém povrchu rukavice z mikrovlákna. Èisticí prostøedek Koboclear rozetøete rukavicí z mikrovlákna rovnomìrnì po (neošetøené) okenní tabuli, aby na skle vznikl souvislý film. Pokud se na okenní tabuli nevytvoøí soudržný film, naneste na každý další m² sklenìné plochy nepatrné množství (1 až 2 rozstøiky) Koboclear pomocí rukavice z mikrovlákna. Obr. 3.2 Koboclear naneste na rukavici

11 Ovládání, Údržba Koboclear nechejte zaschnout Alkohol v èisticí suspenzi zajišťuje dùkladné zaschnutí okenní tabule. Doba schnutí závisí na vnìjších podmínkách (vlhkost, vnitøní a venkovní teplota) a aplikované množství èisticí suspenze. Bílý køídový prášek (uhlièitan vápenatý) zùstává na okenní tabuli Vysajte zaschlý Koboclear Obr. 3.3 Naneste Koboclear Bílý køídový prášek se snadno, rychle, beze zbytku a šmouh vysaje vysavaèem s nástavcem na èištìní oken. Žádné další leštìní není nutné. Zapnìte vysavaè. Pøi práci nechejte nástavec zcela dosednout sacími otvory na sklenìný povrch. Posouvejte nástavec rovnomìrnì po celé okenní tabuli a vysávejte køídový prášek. Sací výkon regulujte jako obvykle na vysavaèi Vorwerk. Obr. 3.4 Koboclear nechejte zaschnout 4 Údržba Aby sada na èištìní oken Vorwerk optimálnì fungovala, pravidelnì ji udržujte. Jak pøitom postupovat se dozvíte v následující kapitole. Obr. 3.5 Koboclear vysajte 10 CZ

12 11 Údržba Varování! Nebezpeèí úderu elektrickým proudem! Pøed jakoukoli pøestavbou, èištìním a údržbou vysavaè vždy vypnìte a vytáhnìte síťovou zástrèku ze zásuvky. Nástavec na èištìní oken nikdy nenasazujte na vysavaè, pokud po èištìní ještì není zcela suchá. Obr. 4.1 Nástavec na èištìní oken vysajte Upozornìní! Nebezpeèí poškození následkem neodborného použití! Nástavec na èištìní oken nesušte v blízkosti radiátorù nebo na pøímém slunci, plast se mùže roztavit. Pøístroj/ pøíslušenství Nástavec na èištìní oken Interval/èetnost po každém èištìní oken Krok Vytáhnìte nástavec na èištìní oken z vysávací hadice. Štìtiny nástavce oèistìte vysavaèem. podle potøeby mezi Vytáhnìte nástavec na èištìní oken z vysávací hadice. Oèistìte nástavec pod tekoucí vodou a tím se zbytky køídového prášku opláchnou Nástavec pøed opìtovným použitím zcela osušte. Obr. 4.2 Opláchnìte nástavec Rukavice z mikrovlákna (sklenìné tkaniny) po každém èištìní oken v pøípadì potøeby Rukavici z mikrovlákna dùkladnì opláchnìte pod tekoucí vodou. Omyjte rukavici z mikrovlákna v praèce pøi max. 60 C bez zmìkèovadel, jak je uvedeno na rukavici z mikrovlákna.

13 Údržba, Odstraòování poruch 4.1 Náhradní díly a spotřební materiál 12 CZ Zakoupili jste si kvalitní výrobek od firmy Vorwerk. Abyste s výrobkem Vorwerk byli v budoucnu spokojeni stejnì jako první den, doporuèujeme Vám vèas využít možnosti dodateèného objednání originálních èisticích prostøedkù a spotøebního materiálu. Dodateèné objednání u firmy Vorwerk je snadné: Osobnì u svého obchodního zástupce, na bezplatné Zelené lince nebo na zákaznických centrech spoleènosti Vorwerk. V našem online shopu na adrese 5 Odstraňování poruch Pokud nástavec na èištìní oken nefunguje správnì, mùže to být zapøíèinìno následujícím: Porucha Štìtiny nástavce na èištìní oken jsou deformované nebo zplstìné. Možná pøíèina a odstranìní Vytáhnìte nástavec ze sací hadice. Oèistìte nástavec pod tekoucí vodou a tím se zbytky køídového prášku opláchnou Nástavec pøed opìtovným použitím zcela osušte.

14 13 Likvidace obalu, Záruka, Servisní výkony 6 Likvidace obalu Obal je dùležitý díl našeho výrobku: Chrání naše vysoce kvalitní výrobky pøi transportu pøed poškozením a snižuje riziko vypadnutí pøístroje. Pokud byste chtìli obal zlikvidovat, mùžete tak kdykoliv a bez omezení uèinit formou vašich regionálních zaøízení (popelnice na starý papír, žlutá popelnice, sbìrný dvùr, sbìr starého papíru atd.). 7 Záruka Pøípadné záruèní podmínky naleznete ve Vaší kupní smlouvì. 8 Servisní výkony Pracovnice naší bezplatné Zelené linky Vám rády poskytnou pomoc: Zelená linka: Pondìlí až pátek: 08:00-18:00 hodin (mimo pracovní dobu je zapojen záznamník) Seznam zákaznických center spoleènosti Vorwerk naleznete na adrese

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte 7205 000 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB2-24/29/43/60 Pøed pou itím dùkladnì proètìte Úvod Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pou ívejte tento

Více

Návod na péèi a úklid

Návod na péèi a úklid S pøírodou k èlovìku Návod na péèi a úklid Pro podlahy ze døeva, korku, linolea a kamene nebo jiných minerálních povrchù Návod na úklid 1. malé a støednì velké plochy suché èištìní strana 2 mokré èištìní

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

Robotický vysava. a p íslušenství. www.roboticky-vysavac.cz

Robotický vysava. a p íslušenství. www.roboticky-vysavac.cz Robotický vysava a p íslušenství m m MO12:15 MENÜ Barva provozní signalizace nepøerušovanì zelená bliká (pulzuje) zelená bliká (pulzuje) oranžová nepøerušovanì oranžová Význam plnì nabito a pøipraveno

Více

31102002CZ.fm Page 109 Thursday, August 18, 2005 2:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ

31102002CZ.fm Page 109 Thursday, August 18, 2005 2:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ 31102002CZ.fm Page 109 Thursday, August 18, 2005 2:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ NÌCO O VÍNÌ JAK SPOTØEBIÈ

Více

LED svítidlo PODHLED UNI 3v1

LED svítidlo PODHLED UNI 3v1 Návod k použití CZ LED svítidlo PODHLED UNI 3v1 4738981 - kulaté, 6W 4738985 - ètvercové, 6W 4738982 - kulaté, 12W 4738986 - ètvercové, 12W 4738983 - kulaté, 18W 4738987 - ètvercové, 18W 4738984 - kulaté,

Více

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING D GB F NL I E P RU CZ GR MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D

Více

1. Obecná upozornìní. 2. Popis pøístroje. testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze

1. Obecná upozornìní. 2. Popis pøístroje. testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze 1. Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento návod a pøed použitím pøístroje si nejdøíve vyzkoušejte jeho obsluhu. Tento návod uschovejte tak, aby

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 8. øíjen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 8. øíjen 2008 Datum vytvoøení 8. øíjen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48505605 Další názvy látky/pøípravku Masilla flexible para la

Více

60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC KOMPAKTNÍ OHÝBAÈKA KO-200

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC KOMPAKTNÍ OHÝBAÈKA KO-200 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC KOMPAKTNÍ OHÝBAÈKA KO-200 T 023-01 11/2005 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 1 Obsah balení 2 Úvod

Více

Axiální elektrické prùmyslové ventilátory

Axiální elektrické prùmyslové ventilátory VÝROBNÍ A PRODEJNÍ PROTOKO Ventilátor je zkontolován a splòuje všechny podmínky pro provoz. Návod k použití 067114.006.1PS Model VENTS OV OVK OV1 OVK1 VKF VKOM nutné vyplnit, ostatní vyškrtnout Axiální

Více

Bezpeènostní pokyny. Technická data. Ovládací prvky. Uvedení do provozu a používání. Pøedepsané použití. Zapnutí a vypnutí

Bezpeènostní pokyny. Technická data. Ovládací prvky. Uvedení do provozu a používání. Pøedepsané použití. Zapnutí a vypnutí 632044A EBV 230 E 4 2 9 3 1 10 7 5 8 6 12 15 11 14 13 14 16 Technická data CZ Bezpeènostní pokyny Vibraèní bruska EBV 230 E Napìtí 230 V Pøíkon 330 W Otáèky 4 000 10 000 min 1 Poèet zdvihù naprázdno 8

Více

Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB122-11/19/24/24K /2001 CZ (CZ) Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB122-11/19/24/24K /2001 CZ (CZ) Pro obsluhu U22 K 728 26 5/2 CZ (CZ) Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB22-/9/24/24K Peèlivì pøeètìte pøed uvedením kotle do provozu Pøedmluva Dùle ité všeobecné pokyny k pou ití

Více

Vzduchová clona ECONOMIC-A

Vzduchová clona ECONOMIC-A Vzduchová clona ECONOMICA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací vzduchové clony dùkladnì pøeètìte všechny

Více

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó ann cloj=klk=tsvjmsvmr^ jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 71 74 77 80 83 86 Q R S Zaøízení na sbìr posečené trávy

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

Øadové práškové èerpadlo

Øadové práškové èerpadlo Pokyny P/N 397 364B VÝSTRAHA: Následující úkoly mohou provádìt pouze kvalifikované osoby. Dodržujte bezpeènostní pokyny uvedené v tomto dokumentu i ve všech dalších souvisejících dokumentech. Popis se

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 21. listopad 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 21. listopad 2009 Datum vytvoøení 21. listopad 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Lepidlo na výparníky SUPER POXEE DP-2 Èíslo Další názvy látky/pøípravku 1.2.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ionic-CARE TRITON X6. kombinovaná èistièka vzduchu s generátorem záporných iontù KONTAKTY

NÁVOD K OBSLUZE. Ionic-CARE TRITON X6. kombinovaná èistièka vzduchu s generátorem záporných iontù KONTAKTY KONTAKTY Prodejce a servis: HÖGNER, s.r.o. Veverkova 1343/1 500 0 Hradec Králové tel.: 498 500 604 fax: 498 500 605 e-mail: info@hogner.cz www.hogner.cz IÈO: 750354 DIÈ: CZ750354 NÁVOD K OBSLUZE Technické

Více

Stropní LED svítidlo UFO4

Stropní LED svítidlo UFO4 Návod k použití CZ Stropní LED svítidlo UFO4 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou. NEPØEHLÉDNÌTE

Více

CYKLONOVÝ BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ R-142n ECO

CYKLONOVÝ BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ R-142n ECO Návod k použití CYKLONOVÝ BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ R-142n ECO Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 6cz33020.fm Page 11 Thursday, February 13, 2003 3:38 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru budovy za úèelem

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) ROUTE DE CORMEILLES, 14 590, MOYAUX France (Francie) Telefon 0231616161 Fax

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) ROUTE DE CORMEILLES, 14 590, MOYAUX France (Francie) Telefon 0231616161 Fax Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 6. záøí 2007 17. listopad 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 16120538 Další názvy látky/pøípravku

Více

CZ.fm Page 11 Monday, April 11, :24 AM NÁVOD K POUŽITÍ

CZ.fm Page 11 Monday, April 11, :24 AM NÁVOD K POUŽITÍ 61433001CZ.fm Page 11 Monday, April 11, 2005 11:24 AM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ SEZNÁMENÍ S MRAZNIÈKOU ÚDRŽBA A ÈIŠTÌNÍ SERVIS

Více

NÁVOD K OBSLUZE PNZ-30 NABÍJECÍ ZDROJ. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-01 02/2006

NÁVOD K OBSLUZE PNZ-30 NABÍJECÍ ZDROJ. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-01 02/2006 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 58 0 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-0 0/006 NABÍJECÍ ZDROJ OBSAH ) Obsah balení ) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Popis nabíjecího zdroje 6) Postup

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 27. October 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 27. October 2010 Datum vytvoøení 27. October 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku 1.3. Identifikace

Více

Údržba a ošetøení elastických podlah. Program pro èištìní PVC, vinylu, marmolea a gumových podlah

Údržba a ošetøení elastických podlah. Program pro èištìní PVC, vinylu, marmolea a gumových podlah Bo Hlou na bk èišt ové zneè ìní ištì pod ných lah Údržba a ošetøení elastických podlah Program pro èištìní PVC, vinylu, marmolea a gumových podlah Údržba a ošetøení elastických podlah profesionálnì Bona

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 13. listopad 2009 13. listopad 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Spray na èistìní výparníku

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV44080IW http://cs.yourpdfguides.com/dref/813328

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV44080IW http://cs.yourpdfguides.com/dref/813328 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV44080IW. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

INSTALACE - TECHNICKÉ ÚDAJE PRO JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ

INSTALACE - TECHNICKÉ ÚDAJE PRO JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ 3cz66013.fm5 Page 10 Wednesday, March 27, 2002 5:38 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM VARNÉ DESKY INSTALACE - TECHNICKÉ ÚDAJE PRO MONTÉRA JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009 Datum vytvoøení 29. leden 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 803-0/K Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku Tmel pro

Více

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù Návod k obsluze Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù 2 Obecná upozornìní Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento dokument a vyzkoušejte si funkci pøístroje døíve než jej

Více

Pøijímaè pro RGB LED pásky 12/24V, 3x6A, pro 4 zónový systém

Pøijímaè pro RGB LED pásky 12/24V, 3x6A, pro 4 zónový systém Návod k použití CZ 4 ZÓNOVÝ SYSTÉM RGB 4738565-05 - Pøijímaè pro RGB LED pásky 12/24V, 3x6A, pro 4 zónový systém 4738566-05 - Ovladaè pro RGB LED pásky, RF DO, FULL TOUCH, pro 4 zónový systém NEPØEHLÉDNÌTE

Více

gnn cloj=klk=tsvjmssnsd

gnn cloj=klk=tsvjmssnsd gnn cloj=klk=tsvjmssnsd B=92 cm B=105 / 122 cm ¼ 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 79 82 85 88 P Q 1. 2. 3. 2. 2. A 1. 5. R R A 4. 4. L A 5. 3. 3. R S T U Zaøízení

Více

Vášeò pro døevìné podlahy

Vášeò pro døevìné podlahy Bona Katalog výrobkù 2017 Vášeò pro døevìné podlahy Pro krásné døevìné podlahy Nic nemá tak vyjímeèné vlastnosti, jako krásná døevìná podlaha. A žádný jiný prvek domácího designu nevydrží nìkolik generací.

Více

33502002CZ.fm Page 14 Thursday, March 22, 2007 11:54 AM NÁVOD K POUŽITÍ

33502002CZ.fm Page 14 Thursday, March 22, 2007 11:54 AM NÁVOD K POUŽITÍ 33502002CZ.fm Page 14 Thursday, March 22, 2007 11:54 AM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

63733137CZ.fm Page 13 Monday, March 14, 2005 2:48 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63733137CZ.fm Page 13 Monday, March 14, 2005 2:48 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63733137CZ.fm Page 13 Monday, March 14, 2005 2:48 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 12. èervenec 2006 14. duben 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 10 Další názvy

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. EBV 230 E A mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. EBV 230 E A mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. m EBV 230 E 632044A 3 4 10 2 1 9 m 7 5 8 6 12 15 11 14 14 13 16 Technická data Vibraèní bruska 4 EBV 230 E CZ Napìtí 230 V Pøíkon 330 W Otáèky 4 000 10 000 min 1 Poèet zdvihù naprázdno 8 000 20 000 min

Více

Kobold vc100 Ruční vysavač

Kobold vc100 Ruční vysavač NávOD k POužití Kobold vc100 Ruční vysavač ÚVODNÍ POZNÁMKA Srdečně Vám blahopřejeme k ručnímu vysavači Kobold VC100! Ten nejmenší přístroj z palety výrobků firmy Vorwerk Vás bude po mnoho let doprovázet

Více

LAVAMAT 60800. Automatická praèka chránící životní prostøedí. Informace pro uživatele

LAVAMAT 60800. Automatická praèka chránící životní prostøedí. Informace pro uživatele LAVAMAT 60800 Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Datum vytvoøení 2. èerven 2010 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Tackceys Crick 1.2. Použití

Více

Barová police. Návod k montáži 98224FV005X07VIII

Barová police. Návod k montáži 98224FV005X07VIII Barová police cs Návod k montáži 98224FV005X07VIII 2018-09 Vážení zákazníci, tato nová barová police bude stylovým doplňkem Vašeho obývacího pokoje. Nepřímé osvětlení efektně podtrhne lahve, sklenice nebo

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 17. únor 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 17. únor 2010 Datum vytvoøení 17. únor 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Èíslo CAS 7782-44-7 Další názvy látky/pøípravku kyslík stlaèený 1.2. Použití

Více

60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ INSTALACE OBECNÝ POPIS PROVOZU CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Silikonceys - koupelny a kuchynì transparentní Èíslo 48505523 Další

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) (Mi) Telefon 003902963020 Fax 00390296302371

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) (Mi) Telefon 003902963020 Fax 00390296302371 Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 1. leden 2006 24. leden 2009 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku

Více

Skartovací stroj KOBRA 400 WB

Skartovací stroj KOBRA 400 WB Skartovací stroj KOBRA 400 WB Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o model centrální skartovaèky v rámci nìkolika kanceláøí.

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) 1.2. Použití látky nebo pøípravku správkový epoxidový tmel na kov - dvousložkový

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) 1.2. Použití látky nebo pøípravku správkový epoxidový tmel na kov - dvousložkový Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 16. kvìten 2005 15. kvìten 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48505026 Další

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT A ÈISTIT MRAZICÍ ODDÍL JAK ÈISTIT CHLADICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT A ÈISTIT MRAZICÍ ODDÍL JAK ÈISTIT CHLADICÍ ODDÍL 6cs33025.fm5 Page 11 Wednesday, March 6, 2002 4:09 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Návod k použití ZASTŘIHOVAČ 9 v 1 R-1027

Návod k použití ZASTŘIHOVAČ 9 v 1 R-1027 Návod k použití ZASTŘIHOVAČ 9 v 1 R-1027 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 21. záøí 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 21. záøí 2010 Datum vytvoøení 21. záøí 2010 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Orion Total Attack nástrahy na mravence Èíslo 42038015 Další názvy látky/pøípravku

Více

Kovové zahradní domky

Kovové zahradní domky A L L P U R P O S E M E T A L S T O R A G E S H E D S TM A Product of USP P US POLYMERS INC Kovové zahradní domky Podlahová konstrukce pro domek øady COLOSSUS Návod k montáži Verze: 1.0/2013/Colossus/Podlahová

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

PLENA VÝKONOVÝ ZESILOVAÈ Dùležité bezpeènostní pokyny 1. Pøeètìte si návod - Pøed uvedením pøístroje do provozu si pøeètìte všechna bezpeènostní upozo

PLENA VÝKONOVÝ ZESILOVAÈ Dùležité bezpeènostní pokyny 1. Pøeètìte si návod - Pøed uvedením pøístroje do provozu si pøeètìte všechna bezpeènostní upozo Plena Výkonový zesilovaè Návod k instalaci a obsluze LBB 1930 LBB 1935 Philips Communication & Security Systems PLENA VÝKONOVÝ ZESILOVAÈ Dùležité bezpeènostní pokyny 1. Pøeètìte si návod - Pøed uvedením

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj

Návod k obsluze Skartovací stroj Návod k obsluze Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC 502TCC/602/602CC/007SX Strana 1 Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC/502TCC 602/602CC/007SX Obsah Dùležité bezpeèností

Více

Zastřihovač nosních a ušních chloupků

Zastřihovač nosních a ušních chloupků Zastřihovač nosních a ušních chloupků ON cs Návod k použití Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 82104AS3X3VCE 2015-01 Vážení zákazníci, s Vaším novým zastřihovačem rychle a bezpečně odstraníte nežádoucí chloupky

Více

AEG-ELECTROLUX FAV4IN1

AEG-ELECTROLUX FAV4IN1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV4IN1. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 5. prosinec 2007 5. prosinec 2007 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo TO900779 Èíslo

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 3. listopad 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 3. listopad 2009 Datum vytvoøení 3. listopad 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Èíslo CAS 64742-44-5 Èíslo ES(EINECS) 265-146-1 Další názvy látky/pøípravku

Více

FAVORIT 44080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 44080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 44080 i Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE 3cz53251.fm5 Page 4 Wednesday, June 12, 2002 10:12 AM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE PÉÈE A ÚDRŽBA

Více

Skartovací stroj WALLNER C860

Skartovací stroj WALLNER C860 Skartovací stroj WALLNER C860 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C860. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tento typ skartovacího stroje je vhodný do malých

Více

Přečtěte si prosím pečlivě všechny následující pokyny.

Přečtěte si prosím pečlivě všechny následující pokyny. H a n d y Tu r b o S 3 1 5 1 N á v o d k p o u ž i t í Přečtěte si prosím pečlivě všechny následující pokyny. Tento výrobek musí být sestaven a obsluhován pouze podle zde uvedených pokynů. Je určen pouze

Více

LED panel LEDPAN PRO2

LED panel LEDPAN PRO2 Návod k použití CZ LED panel LEDPAN PRO2 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou. NEPØEHLÉDNÌTE

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT MRAZNIÈKU

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT MRAZNIÈKU 6cs33072.fm Page 12 Tuesday, February 3, 2004 5:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

SÁČKOVÝ VYSAVAČ 4AAAA R-1550

SÁČKOVÝ VYSAVAČ 4AAAA R-1550 Návod k použití SÁČKOVÝ VYSAVAČ 4AAAA R-1550 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Generátory páry GVM plus GVVac plus GV Generátory páry Øada GV zahrnuje elektrické generátory páry, které vyrábí nasycenou páru do tlaku 0 atmosfér pøi teplotì 0 C. Pomocí zaøízení GV je možné dùkladné

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 27. èerven 2006 30. duben 2008 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 16 Další názvy látky/pøípravku

Více

RPR - Wterm s.r.o. 739 91 Jablunkov, Školní 389

RPR - Wterm s.r.o. 739 91 Jablunkov, Školní 389 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 14. srpen 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 14. srpen 2010 Datum vytvoøení 14. srpen 2010 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo 117 Další názvy látky/smìsi 1.2. Použití látky/smìsi Smìs. Základní nátìr. 1.3.

Více

Sprchový box LIDO MONTÁŽNÍ NÁVOD. Servis Morava a slovensko. Evžen Èahoj tef

Sprchový box LIDO MONTÁŽNÍ NÁVOD. Servis Morava a slovensko. Evžen Èahoj tef MONTÁŽNÍ NÁVOD Sprchový box LIDO MÁŽNÍ ORR351 Servis Morava a slovensko Evžen Èahoj tef 00420 602 520 277 e-mail evzen.cahoj.eisl@email.cz Èechy Jiøí Zdenìk tef 00420 608 028 114 e-mail serviseisl@seznam.cz

Více

FAVORIT 50770. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 50770. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 50770 Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

FAVORIT 65080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 65080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 65080 i Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

LED svítidlo na zrcadlové skříně

LED svítidlo na zrcadlové skříně LED svítidlo na zrcadlové skříně cs Informace o výrobku 16262FV05X02IX 2019-02 Bezpečnostní pokyny Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento

Více

CZ D25300D. Přeloženo z původního návodu

CZ D25300D. Přeloženo z původního návodu 509111-04 CZ D25300D Přeloženo z původního návodu 2 3 4 ODSÁVACÍ SYSTÉM Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro náøadí firmy DEWALT. Léta zkušeností, dokonalý vývoj a nepøetržitý inovaèní proces dìlá z

Více

Rovnomìrná povrchová koroze, pøi které je povrch poškozen rovnomìrnì. Štìrbinová koroze, pøi které jsou napadeny malé oblasti povrchu ve tvaru štìrbin

Rovnomìrná povrchová koroze, pøi které je povrch poškozen rovnomìrnì. Štìrbinová koroze, pøi které jsou napadeny malé oblasti povrchu ve tvaru štìrbin 1 Všeobecn k ochran proti korozi Antikorozní prostøedky mají pøechodnì chránit kovové povrchy proti korozi a korozí se rozumí snížení kvality kovového materiálu, k nìmuž došlo chemickým nebo elektrochemickým

Více

NÁVOD K OBSLUZE DLABAÈKA PDS-135. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 006-01 02/2007

NÁVOD K OBSLUZE DLABAÈKA PDS-135. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 006-01 02/2007 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 006-01 02/2007 DLABAÈKA PDS-135 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty hluku zaøízení 6)

Více

Návod k použití BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ R-1210

Návod k použití BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ R-1210 Návod k použití BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ R-1210 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

d=mr cloj=klk=tsvjmnmuu^

d=mr cloj=klk=tsvjmnmuu^ d=mr cloj=klk=tsvjmnmuu^ = båöäáëü cê~å ~áë aéìíëåü kéçéêä~åçë fí~äá~åç bëé~ çä pîéåëâ~ a~åëâ kçêëâ pìçãá mçêíìöìæë ÅëëçíéêÜ Magyar Polski esky Slovensky Române te Slovensko Hrvatski Srpski Pºcc å¼ ½æ

Více

Návod k použití GRIL R-256

Návod k použití GRIL R-256 Návod k použití GRIL R-256 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU

KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU V20140101 KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE TYPY ROLOVACÍCH SÍTÍ VERSA - ROLOVACÍ

Více

1. CO TO JE ELEKTRICKÝ SPOTØEBIÈ

1. CO TO JE ELEKTRICKÝ SPOTØEBIÈ Ukázka 1. CO TO JE ELEKTRICKÝ SPOTØEBIÈ Jako elektrický spotøebiè si zøejmì každý z nás pøedstaví nìco šikovného, co zapojíme do elektrické zásuvky, vezmeme do ruky a nìco s tím provedeme nebo provádíme

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY STRANA 13 RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 13 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ STRANA 14

PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY STRANA 13 RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 13 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ STRANA 14 33124Cz.fm5 Page 12 Wednesday, February 23, 2000 9:06 AM CZ OBSAH PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY STRANA 13 RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 13 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ STRANA 14 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 10. záøí 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 10. záøí 2009 Datum vytvoøení 10. záøí 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 1246, 1247, 1249, 1250 Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B6871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807478

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B6871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807478 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B6871-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 19. únor 2008 23. leden 2009 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 25. leden 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 25. leden 2008 Datum vytvoøení 25. leden 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 84510 Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky nebo pøípravku

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 6. duben 2005 30. duben 2008 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 16 Další názvy látky/pøípravku

Více

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky Nk použití Návod k použití a instalaci GREE CZ Èesky Obsah PROVOZ ÚDRŽBA..... 2........ 3. Popis funkce -... ovladaè 4.... 5.... 6.... 7.... . Bezpeènostní pokyny Pøed použitím zaøízení si peèlivì pøeètìte

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40W http://cs.yourpdfguides.com/dref/613859

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40W http://cs.yourpdfguides.com/dref/613859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV40W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více