KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM - 2001"

Transkript

1 Hudební doprovod obstará swingový orchestr Big band Dvorský. Je p áním, aby královská koruna putovala z rukou naší královny Evy Kvasni kové, do rukou reprezentantky našeho m sta. Tenisová hala Tenisový klub sídlí na Hrubých lukách. Pod jeho správou je dvanáct venkovních kurt a také zast ešená hala s pot ebným zázemím. V té potom došlo k pronikavé zm n, když ve spolupráci s t lovýchovou a sponzory se poda ilo provést vým nu povrchu kurtu a tak hala získala po trnácti letech nový koberec. Je to povrch kvalitní, zna ky Suprime. P edsedou tenisového oddílu je Petr Hroneš, správcem pan Šilhan. U toho se také mohou zájemci o sportování v hale hlásit p ímo, nebo telefonicky. Venkovní tenisové kurty zna n utrp ly lo skou povodní, v etn cest i zázemí. Dalo mnoho práce tyto škody odstranit, ale v sou asnosti je již vše v po ádku. Naše tenisové sportovišt je známé a dojíždí sem i sportovci z Polska. Jednání zastupitel v íjnu 2001 Na ve ejnosti p ístupném zasedání se projednávaly otázky majetkové, finan ní, volba dalších len výbor zastupitelstva, zm ny v územním plánu m sta a také smlouva o spolupráci mezi m sty Jarom í, Dvorem Králové nad Labem a obcí Kuks. Tato t i sídla by m la zast ešit všechny spolky, které usilují o zviditeln ní d dictví Hrab te Sporcka. ada spolk je rozseta po celé republice, známo je asi 25 sdružení. Každé z nich se snaží p ipomenout dobu barokní slávy po svém. Jarom tak u inila výro ím svatby Matyáše Bernarda Brauna, výstavami obraz Miloslava Podhrázského s motivy Kuksu a také rekonstrukcí obsazení zámku císa skými gardami. K podepsání smlouvy dojde po dohod jmenovaných sídliš a schválení zastupitelstvem. Termín vlastního podpisu tedy není ješt znám, probíhající Svatohubertské slavnosti to ale již nebudou. Delegace m sta na družební návšt v v Itálii Delegace vedená starostou m sta Viktorem Švubem navštívila družební m sto Piegaro v Itálii. Je to jakési navázání družebního styku p ed vstupem do Evropské unie. Kronikou je zaznamenáno, že tomu p edcházela smlouva s francouzským m stem Verneuil en Halatte a neformální styky s n meckým Coswigem. Dále se ješt jedná o tvrtém m st britském Shefordu. ZOO konec hlavní sezóny Je pro ZOO vždycky spojen s odchytem voln vypušt ných zví at a jejich postupným p emís ováním do zimoviš. Za ne mezisezóna, kdy je k vid ní všechno, krom vlastního safari. Kopytníci a další africká zví ata jsou však stále ješt k vid ní ve velkých výb zích v sousedství klasické ásti ZOO. Tradi n se také p ipravuje váno ní ZOO. V záv ru sezóny se poda ilo získat velmi zajímavý p ír stek z Ruska, patnáctim sí ní tyg ici. Byla vym n na za samici geparda. Jde o geneticky cenný kus, protože pochází p ímo z odchytových rodi. Poda ilo se jí získat v rámci mezinárodní spolupráce, protože náš chov je tvrtý nejd ležit jší v Evrop, informovala editelka ZOO Dana Hole ková. 151

2 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Sout ž jízdy historických vozidel Dne 6. íjna 2001 se konala Vzpomínková jízda Jaroslava Šíra pod názvem Než vypustíme vodu z chladi e. Velmi zda ilá sout ž se konala pod vedením Veteran Car Clubu a Autoklubu eské republiky a jejím editelem byl Dobroslav Šorm. Historická vozidla m la presenci v SatoSu Stanici technické kontroly. Zú astnily se motocykly a automobily vyrobené do roku 1930, automobily do roku výroby 1930, 1945, 1965 a 1970 Vyhodnocovaly se kategorie motocykl, automobil do roku 1945, po roce 1945 a nejstarší vozidlo, nejstarší a nejmladší ú astník a také nejlepší dobové oble ení. Sout že se zú astnilo a na tra vyjelo sedmdesát t i aut a t icet šest motocykl. Ukon ení bylo v podve erních hodinách, kdy se op t v SaToSu konal spole ný ve er s hudbou. Svatohubertská slavnost v Kuksu Po deváté se uskute nila tato slavnost, která by se mohla nazývat výjime nou. Tak to nazna il velmistr ádu svatého Huberta Josef Štych. ád existuje již plná t i století, ale letos vstoupil do nového tisíciletí. V p íštím roce se uskute ní slavnost již po desáté a v tomto roce je také celá ada významných výro í vztahujících se k hrab ti Sporckovi. V letošním roce došlo k novince, když byl z ízen rytí ský tábor. Tradi n zde bylo v prodeji vše pot ebné k myslivosti a zapln n byl i sál po bývalém státním archivu. Zájemci tu mohli zakoupit i ko ení, vy ezávané ozdoby z paroží a ru n pracované nože s bohatou výzdobou. Sokolové vzpomínali V aule gymnázia se konalo setkání p íznivc Sokola. Program vyplnily informace o p estavb sokolovny pod Hankovým domem. Tato akce má být skon ena v tomto m síci a ihned bude možno p ejít k b žné innosti. Na záv r byl promítnutý film z tábora na Ježkov Po adem p íznivce provázela Pavlína Špatenková. ervené korálky pro ZOO Tentokrát to nebyly je abiny, ale šípky, které d ti pro zví átka nasbíraly. Vyhlášení vít z se konalo ve vile editelství ZOO a to v rámci Dne zví at. Sout že se zú astnilo 76 d tí, které nasbíraly skoro tvrt tuny šípk. Každý z ú astník dostal volnou vstupenku do ZOO, ti nejlepší potom p kné ceny. Vít zství již po n kolikáté obhájila Anna Bušková z T ebihošt, která nasbírala patnáct kilogram. V rámci sout že skupin byla první mate ská škola Komenského z eské Skalice, druhé byly sv tlušky našeho m sta. Spojené státy za aly útok na Afghanistán, Taliban vyzývá ke svaté válce 152

3 Záboj V. setkání P vecký spolek Záboj a M stské kulturní za ízení Hank v d m uspo ádalo u p íležitosti 140. výro í založení p veckého sboru Záboj a pod záštitou M stské rady našeho m sta a Východo eského oblastního výboru Unie eských p veckých sbor páté setkání p veckých sbor východních ech. Setkání se uskute nilo dne 20. íjna 2001 ve 14 hodin. Zú astnily se sbory : Dalobor Svitavy, Jizeran Semily, Praus v sbor z Rychnova nad Kn žnou, Smetana z Hradce Králové, Vlastislav He man v M stec a ze Spolkové republiky N mecko Markgrafenstein Raven. Supermarket Billa a ulice 17. listopadu Kronikou bylo zaznamenáno, že v souvislosti s výstavbou supermarketu Billa dojde k rekonstrukci ulice 17. listopadu. Tuto akci m la financovat Billa, ale požadovala, aby se stát zaru il, že vloženou investici pozd ji Bille zaplatí. Ministerstvo dopravy, ani Fond rozvoje však na toto nep istoupilo a nep evzalo žádné finan ní závazky. Dojde tedy jen k postavení odbo ovacích pruh. Projekt kruhového objezdu M sto zadalo projekt výstavby kruhového objezdu na Denisov nám stí s v domím, že se jedná o státní majetek. Zde je skute n situace nejkriti t jší. Ulice 17. listopadu a Legioná ská jsou zna n poni ené v d sledku objíž ky, vyvstalé opravou mostu u He manic. Správa a údržba silnic slíbila, že závady po ukon ení prací na uvedeném most odstraní. P ipraveným projektem chce m sto vyburcovat p íslušné pražské orgány k innosti. Sýrárna nebude Kronika zaznamenala plánovanou stavbu sýrárny. Dle sd lení M stského ú adu však ke stavb nedojde. Zahrani ní podnikatel od zám ru upustil s tím, že tak u iní až po vstupu naší republiky do Evropské unie. Cena vody a isti ka Na základ p ipomínky kontrolního výboru m stského zastupitelstva a vystoupení bytového družstva Zálabí se jedná o p ehodnocení smlouvy mezi Vodovody a kanalizacemi a.s. a m stem. Majitelem isti ky odpadních vod je podnik Tiba a ta požaduje vysokou ástku na VaK, ty následn na obyvatelích m sta. Cena vody v našem m st je jedna z nejvyšších v naší republice. Tiba se brání tím, že nedostala od VaK tolik, kolik VaK udává. Situace je spletitá tím, že isti ku vlastní Tiba, ale kanaliza ní sí provozuje VaK. Nebo si nakonec postaví m sto vlastní isti ku? 153

4 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Úprava prostranství p ed Hankovým domem S pracemi mezi t emi historickými budovami (Hank v d m, gymnázium a kino Sv t) by se podle schváleného projektu za ít ješt letos. Výb rové ízení by m lo prob hnout 16. íjna a práce dokon eny koncem kv tna p íštího roku (2002). Rozpo et na tuto etapu úpravy vy le uje ástku 3,5 milion korun. M sto prodává akcie spole nosti Tiba Z jednání zastupitelstva vyplynulo, že m sto má v úmyslu prodat akcie, které má v držení v souvislosti s ve ejným návrhem na odkup. Jednalo by se o akcií, které jsou ve ejn neobchodovatelné. M sto by z tohoto prodeje jist nezbohatlo, protože by obdrželo za jednu akcii p ibližn 18 korun. Celkem se jedná o korun. Tento zamýšlený prodej je asi jedinou možností jak na t chto cenných papírech n co vyd lat, protože dividendy se nevyplácejí. To také sv d í o stavu prosperity Tiby. Slavnostní otev ení zimního stadionu I když se již na zimním stadionu bruslí, ke slavnostnímu otev ení došlo dne v 16,30 hodin. Návšt vníci vyslechli projev starosty m sta Viktora Švuba a hejtmana Pavla Bradíka, vystoupení krasobrusla ky, zahrála skupina Beatles Revival a odpoledne bylo zakon eno utkáním HC Carla proti HC Hradec Králové. Mužstvo našeho m sta bylo posíleno n kolika hokejisty z Pardubic. Moderátorem byl pracovník televize Nova Václav Titelbach, vstup byl zdarma. 154

5 M stské muzeum- výstava Slavnostní zahájení vzd lávacího projektu autorky Martiny Minárikové Kosmická hra stvo ení se uskute nilo ode dne Sou ástí výstavy je unikátní sbírka fotografií mikrostruktur lidského t la a astrofotografií, t írozm rné šperkové modely autorky a rovn ž kresby n kolika dalších autor, inspirovaných vesmírem a mikrosv tem v zajímavých souvislostech. Projekt finan n podpo ilo Ministerstvo zahrani ních v cí R, Ministerstvo kultury SR a Slovenský fond výtvarných umení, Olympus a Carla. PARGENT spol. s r.o. Na kroniká e m sta se obrátila tato vyhledávací služba Old icha Š áhlavského. Její sídlo je dle navštívenky Na T ebešín 30, Praha 10. Zastupována byla Lubomírem Ptá kem stavební firma v Podhájí 226 Ústí nad Labem. Telefon Praha : 02/ , Mobil Telefon Ústí 047/ Tato vyhledávací služba se zajímala o uložení padlých n meckých voják ze záv ru II. sv tové války. Bylo jim ukázáno na místním h bitov, kde se pravd podobn t lesné poz statky nacházejí. Dle pam tník, byli poh bení vojáci po zhruba p lroce p emíst ni za bývalý plot h bitova. Dnes je jeho neudržovanou sou ástí, severn od smute ní sín. P ímých pam tník již není P estavba koupališt zapo ala Po skon ení letošní sezóny se do kalo koupališt kone n p estavby. Bazény i vlastní budovy jsou ve velmi zanedbaném stavu, léta nebyla provedena žádná z v tších oprav. V souvislosti s touto zapo atou opravou se jednalo v m stském zastupitelstvu o odkoupení pozemk v blízkosti koupališt. Nákup byl schválen a nyní se jedná o odkoupení dalších p ilehlých parcel. Vznikl by možný prostor pro možné služby a byl podán i návrh na výstavbu kempu. Vhodn by to doplnilo vzr stající návšt vnost m sta. Zdejší Tyršovo koupališt bylo vždy pokládáno za jedno z nejhez ích v republice a jist by bylo dobré, aby si tuto pov st po provedené rekonstrukci i nadále udrželo. Samotné bazény jsou svojí velikostí vhodné pro plavání i pro radovánky d tí a dojde-li k výstavb oblíbených atrakcí, potom obliba koupališt jist vzroste. Jist by nedocházelo k tomu, že naši ob ané budou i nadále jezdit jinam. Sokolovna op t v provozu V m síci listopadu t.r. se lenové místní sokolské jednoty do kali zprovozn ní staré sokolovny vedle nového zimního stadionu. Rozší ení a zvýšení vlastní t locvi ny bylo již kronikou podchyceno.viz foto z p estavby. Jedni ka a Zlatá tužka Sout ž ur enou mladým literát m vyhlašuje op t D m d tí a mládeže. D tem jsou nabídnuta t i témata. První je vtipná a veselá báse, dalším tématem je zážitek nebo p íb h související s návšt vou n jaké kulturní památky vono to baroko je n co pro voko a poslední zadání je na volné téma. Sout ž bude uzav ena na konci ledna

6 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Plán kruhového objezdu Byl vypracován a zaplacen m stem a ešil by svízelnou situaci na Denisov nám stí.tato k ižovatka je nejvíce frekventovanou a v dob špi ky se stává brzdou provozu po celém m st. Nákres kruhového objezdu, jak je tedy m stem navrhován, je vystaven ve výv sní sk í ce M Ú na Masarykov nám stí. Technické služby podruhé Jak bylo již kronikou zachyceno, mají se technické služby m sta p est hovat do areálu bývalého objektu OZAP (pod nádražím). V tomto sm ru byla vedena dohoda, která umož uje dosavadní areál firmy Josefa Pišty (stavební firma), do b ezna p íštího roku využívat technickým službám. Sou asná situace je taková, že se návšt vníci TS s obtížemi dostanou do kancelá e, všude bláto, které komplikuje innost. Smlouva umož uje využívání do b ezna, ale nikde není podchyceno za jakých podmínek. Proto se vedení TS rozhodlo, že areál p ed asn opustí, kancelá e by se p emístily do Jiráskovy ulice, kde d íve sídlila Domovní správa a v jednání jsou i další prostory kam by se m ly umístit dílny, sklady a zbytek provoz. Do p íchodu zimy by se m ly do nového p emístit i nákladní vozidla. Pokra ují práce na bývalých budovách OZAPu a p ilehlých prostorách, kde bude sídlo TS, tedy všechny provozovny, technika a skladové hospodá ství.první etapa má být dokon ena do ervence p íštího roku (2002). Zastupitelstvem bylo rozhodnuto, že finance na tuto investi ní akci budou uvol ovány pr b žn, tak jak budou pokra ovat stavební práce. Klub eských turist a zna ky po m st Každý, kdo by m l zájem se projít po m st a prohlédnout si pam tihodnosti, musí mít nezbytn popis trasy. Jde o p iložený lístek, který obsahuje záchytná místa, podle kterých se musí každý orientovat. Projde i mén známými místy, které by jinak minul bez povšimnutí. Tyto pr vodní lístky lze zakoupit v knihkupectví Art kv t na nám stí TGM. Klub turist vyzna il trasu speciálními symboly. Na tmavém základu stojí dva trojúhelníky, jeden bílý a druhý ervený. Setkáváme se s nimi na sloupech ve ejného osv tlení, okapových rourách i jiných sloupcích. Zna ky umístil p edseda K T Ji í Babovák a Pavel Rücker na zhruba desítikilometrové trase. S nejvzdálen jší zna kou se mohou ob ané setkat u kapli ky v Nové Podharti. Mimo m stský okruh, ozna ili turisté ješt trasy po okolí, na ertovy hrady a do Betléma a Kuksu. Ho ická kamenická škola p j ka Sdružení obcí Podzvi insko získalo z ho ické kamenické školy sochu svatého Šebestiána. Jedná se o kopii sv tce, kterého p ed mnoha lety vytvo il n který ze žák Matyáše Bernarda Brauna. Byla zap j ena na dva roky a nachází se v kancelá i místostarosty Machka na M Ú. 156

7 Vzácné dokumenty m sta od Jany Polzové Ma átkové Dne obdržel kroniká m sta Pavel Janoušek korespoden ní lístek následujícího zn ní: Vážený pane, mohu Vám poskytnout kroniku Dvora Králové.. Máte-li zájem, bude mi ctí a pot šením, když je zajistíte. Ale dejte m v d t kdy, abych byla doma. Díky. Srde ný pozdrav Odesilatel : Jana Polzová Ma átková, Benešovo náb eží 1252, Dv r Králové nad Labem Dne si tyto dokumenty kroniká od jmenované zap j il s tím, že mu bude dovoleno je kopírovat a využít pro kroniku a vlastiv dné práce m sta. Termín navrácení nebyl pevn stanoven.následný den byl p edán ješt další materiál. Seznam: - ervený sešit v pevných deskách s nápisem Kronika o 196 ru n psaných stránkách - fotografie Kohout v dv r, model m sta DK., ulice nyní Revolu ní, slavnostní postavení sochy Záboje na nám stí, skulptura vojáka s puškou, d m? - na zdi nápis látky Vilém Šulc, zazd né sklepení?, policejní sbor sedící na nám stí odboje? - telegram T.G.Masaryka ur ený MUDr. Moravcovi odesílaný z Topol ianek - perokresba Söllnerova pivovarská hospoda 1928 (u Plicht ) - plánek st edov kého m sta - list ze Söllnerovy kroniky s vyobrazením zadní strany malého mlejnku a textem - 3 listy zaslané Robertem Šubrtem s obrázky Eliš ina domu, Ratibo ického zámku a Zvi iny s kostelí kem a chatou (akvarel) - sešit v modrých deskách s nadpisem Hank v d m, dle zápis obecního zastupitelstva o šestnácti listech - sešit v modrých deskách s nadpisem Hank v d m ve sch zích obecního zastupitelstva 1920 o 16 - listech, z toho 10 stran popsaných - sešit v modrých deskách s nadpisem Weckerlinova továrna, tiskárna látek o 16 listech, z toho 14 psaných. Vložen strojem psaný dopis ze dne 8. ledna 1964 z Národního technického muzea v Praze. Podpisy Dr. Josef Kuba, Csc. editel, Dr. Karel erný, vedoucí stud. a dok. odd., dále t i strojem psané listy s nadpisem Protokol. Vše ve vztahu k Weckerlinovi. - školní sešit erný s ozna ením: Výpisy ze starých knih, ru n psaných dvacet list - zelený sešit ( ú etnická kniha) ern, podéln pruhovaný, s nápisem na prvém listu : Starý Dv r d m od domu, dopln n p ílohou plánkem, kde jsou domy malovány erven a íslovány, zahrady (pozemky) zelen, rybníky a struha (náhon) spolu s pot kem od severu jsou modré. P iložen seznam s nápisem M stský archiv Dvora Králové nad Labem s ísly dom a letopo ty. Tato kniha obsahuje jmenný seznam majitel dom od 16. století p ibližn do roku Zvlášt posledn uvedený sešit je velikou prací Jaroslava Ma átky, který vedl vlastiv dný kroužek v letech p ibližn ?, kdy bylo vydáváno také vlastiv dné tení. 157

8 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Mapa cyklotras v prodeji Podzvi insko tedy má svoji mapu cyklotras, která bude sloužit nejen turist m na kolech, ale také pot ebám p ípadných cyklistických závod. Mapa je p ínosem. Je zbavena nánosu komer ních reklam, které asto p ekrývají n kterou z pam tihodností. a znesnad ují orientaci. Lidé a válka Stále více obyvatel znepokojuje možnost vále ného konfliktu, který by snadno mohl p er st ze sou asného konfliktu v Afghánistánu, kam dopadají americké bomby. Sd lovací prost edky však tlumo í názory, že tato bombardovaná zem není jediným úto išt m terorist. Islámští radikálové, usilující o zni ení Velkého satana USA jsou jimi ozna eni v Iráku, Alžírsku, Somálsku, Jemenu, Libanonu a na Filipinách.Vojenští experti USA se netají úmyslem skoncovat s terorizmem i v t chto zemích. Odezvu to však nachází v arabském sv t, kde egyptský prezident Husní Mubarak prohlásil, že pokud bude rozší eno bojišt, budou mít USA proti sob arabský sv t. Irácký v dce Saddám Husajn se nenávistí k USA netají. To je d vod toho, že se ob ané cítí velmi znepokojeni. P ispívá k tomu i sou asné publikování událostí v USA, kde je poštovními obálkami rozši ována smrtelná sn slezinná Antrax! Hodnocení letošního Dne spolk Ke zhodnocení se sešli zástupci spolk s místostarostou Janem Machkem po átkem íjna. Jednalo se o další spolupráci spolk s m stem a zárove se zhodnotil Den spolk jako úsp šný. Padly zde podn tné návrhy na zlepšení organiza ních záležitostí, otázka financování ve form grant M sto by se m lo stát jakýmsi zast ešovatelem, iniciativa by m la vycházet ze samotných spolk, které by m ly samy uvážit, zda se zú astní i ne. Podobná prezentace spolk v rámci m sta se v regionu východo eského kraje nikde neobjevila. Hejtman Bradík na Zvi in a v Kuksu P i své návšt v trutnovského okresu a v rámci návšt vy m st a obcí, které tvo í sdružení Podzvi insko si prohlédl vrchol Zvi iny. P i návšt v Kuksu se sešel se starosty obcí a vedoucím odboru kultury Pavlem Mertlíkem. Diskutovalo se u ochran a údržb památek v malých obcích., dále o možné dotaci státu a grant Evropské unie. Tuto podporu však mohou získat jen obce, které se sdruží v rámci regionu Pr vodcem a organizátorem byl Jan Machek, p edseda Sdružení a místostarosta našeho m sta. Návšt va italského m sta Piagaro Z návšt vy Itálie se vrátila delegace m sta, vedená starostou Viktorem Švubem. P edm tem návšt vy bylo jednání o vzájemné spolupráci. Delegáti z našeho m sta si prohlédli družební m sto a seznámili se s jeho zajímavostmi. Jednání bylo vedeno o možné spolupráci v mnoha oblastech a mimo jiné také o zp sobech likvidace odpad. Vzájemná spolupráce by se mohla uskute nit nejen v rámci správních orgán m sta, ale i organizací a spolk. V blízké budoucnosti se uskute ní ješt sch zka obou m st, kde se projednají organiza ní otázky, sm ující k podpisu vzájemné smlouvy. 158

9 Hrozba nákazou antraxem (sn tí slezinnou) Po Spojených státech amerických dochází již i v rámci východo eského kraje k výskytu antraxu v dopisních obálkách a balí cích. Zda se jedná o smrtící prášek a nebo neodpov dnou zlomyslnost rozhodne odborná expertiza. ( lékárny v Náchod, Hradci Králové, ZŠ Komenského v Náchod ). V našem m st se zatím podobná, neov ená v c nevyskytla. Královna v nných m st je z Trutnova Druhý ro ník volby absolvovalo dev t d v at. Naše m sto zastupovala Terezka Richterová. Program slavnostního ve era v Hankov dom uvád l Jan enský. Starosta m sta Viktor Švub p ivítal také zástupce devíti m stských ú ad z bývalých v nných m st. Lo ská královna Eva Kvasni ková krátce zhodnotila období svého kralování. Královna v nných m st je z Trutnova Porotci byli starostové v nných m st. Prvá disciplína byla v duchu p edstavování slavných rodák. Byli to R.A. Dvorský, Samuel Fritz, Karel Go ár a Josef Šíma. Následovala volná disciplina, kde se p ítomní diváci mohli pot šit tancem, p ednáškou, hrou na saxofon a žonglování s mí kem. T etí disciplinou bylo p emístit se na druhou stranu sálu pomocí dvou papír pokládaných na sebe. Poté zazpíval eský Frank Sinatra Lá a Kendl. Poslední disciplinou byla módní p ehlídka v kostýmech z t icátých let a kone né zve ejn ní výsledk. Královnou se stala Jana Ba ková z Trutnova, která dostala kytici, parfém, volné vstupenky do kulturních a památkových objekt, rekrea ní pobyty a další Následoval korunova ní ples, kdy hrál oblíbený Big Band Dvorský. Redaktor Vlastiv dného tení Jan Schwarz p ipravil speciální íslo, v nované ro nímu panování Evy Kvasni kové a vyraženo bylo také omezené množství pam tních mincí k volb druhé královny (bude p iložena, díky p. Janu erníkovi z M Ú k této kronice, spolu s medailí starostenského ú adu). ZOO návšt vnost P lmiliontý návšt vník prošel bránou ZOO na za átku íjna. Stala se jím Simona Klepá ová z áslavi. ZOO navštívila spolu s manželem a malou dcerkou Anetkou. Ta obdržela od editelky Dany Hole kové propaga ní materiály s plyšovým zví átkem a knižní publikace. I když letošní návšt va ZOO nebude jist rekordní (vloni byla návšt va ). Na letošní návšt vnosti se nep ízniv podílelo deštivé po así v dob prázdnin a v m síci zá í, informovala editelka Dana Hole ková. 159

10 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 ZŠ Strž eší zásobování obce Žire Poté, co od zá í letošního roku vzala škola Strž pod svá k ídla malot ídku v Žir i, které hrozilo uzav ení, p ichází s dalším ešením. Vedení školy chce otev ít bufet pro žire ské žáky v bývalé provozovn Jednoty, která byla zrušena. D tem by bylo možno si zde zakoupit sva iny a v d sledku toho, že zde není žádný obchod potravinami, bylo by možné v dob otev ené prodejny, aby si i ostatní místní ob ané zakoupili základní potraviny. Také vzhledem k tomu, že v dohledné dob bude v provozu nov z ízený hospic v budov zámku, by tato iniciativa byla vítána. Také zastupitelé M Ú tuto akci podpo ili vy len ním pot ebných financí na úpravu prodejny. Pln ní rozpo tu m sta za I. pololetí Rozpo et po t ech úpravách inil celkem (v tis.korunách): ,90 P íjmy za I.pololetí roku 2001: ,12 Výdaje: ,02 Zvýšení životního minima S platností od 1. íjna 2001 došlo v republice k zvýšení ástek životního minima pro sociáln slabé ob any. To je tvo eno dv ma položkami : - ástkou ur enou na pokrytí náklad na výživu (potraviny) - a ostatní základní osobní pot eby žadatele ( úhrada nájemného, elekt iny, vodného sto ného, plynu, uhlí, odvoz tuhého komunálního odpadu, úhrada oprav a údržby bytu atd.) To iní u d tí do 6 let z p vodních na od šesti do desíti let od desíti do patnácti let v jedno lenné domácnosti na z p vodních se dv ma osobami se t emi nebo ty mi osobami p t a více osob P íklad: pro rodinu s d tmi ve v ku 15 a 18 let, které ob navšt vují školu, se hranice sociálního minima zvýší o 860 K. Nadace na ochranu zví at v ZOO Tato Nadace, ve spolupráci s Královskou spole ností na ochranu zví at proti krutosti, byla hostem ZOO. Jednání se zú astnili zástupci ministerstev, neziskových organizací, editelství cel a policie. Dle sd lení tiskového mluv ího Státní veterinární správy, došlo k vyjasn ní stanovisek p i ochran zví at a zajišt ní jejich dobré pohody. Ú astníci si prohlédli chov zví at v naší ZOO a to za podmínek, které jsou pro živo ichy vyhovující. Evropská unie p ipravuje zákon o zoologických zahradách K chystanému eskému návrhu zákona m li p ítomní zástupci našich eských ZOO celou adu výhrad. 160

11 Sokolové hodnotí uplynulý rok Rok byl hodnocen v oblasti sportovní, kulturní a spole enské. Ná elnice Jitka Karešová p ednesla zprávu o innosti ve které se zmínila o Dnu spolk, na sletové vzpomínání s promítáním film, obdržených pam tních list za protifašistický odboj, mikulášskou nadílku, p ebor ve florbalu, kola eského poháru ve skocích na trampolín, ty župních p ebor, letních a zimních tábor. Sportovní úsp chy: - st íbrná medaile v p eboru eské obce sokolské v b hu na lyžích Šárky Neumannové - páté až šesté místo družstva dívek v zálesáckém závod zru nosti - titul p ebornice v sokolské všestrannosti pro Andreu Šedivou a st íbro pro Kar. Grohovou - zlatá medaile v plavání dorostenek Ilona Žitnáková - st íbrná v atletice Petra Nosková - florbal mladší žáci v p eboru ech st íbro ada dalších ocen ní byla vybojována v rámci krajských a okresních sout ží. Projednávala se také p estavba sokolovny. Osmdesát p ítomných v aule gymnázia, bylo seznámeno s tím, že rekonstrukce bude dokon ena ješt tento m síc ( íjen 2001). 161

12 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Potlesk orchestru Rudy Messe Tém do p lnoci se protáhlo vystoupení této kapely. Zcela vyprodaný Hank v d m se t šil oblíbeným melodiím, jejich bezchybnému provedení a podobné nadšení se tu nepamatuje dlouhou dobu. Známé melodie v oblíbeném repertoáru šedesátých let, zp va ky i konferenciér splnili vše na jedni ku. Bravo bravo, m žeme si jen p át, aby se koncert po n jaké dob Rudolf Mess op t opakoval. Výt žek byl orchestrem v nován Hankovu domu. a jeho orchestr Pavel Ponikelský mistrem Na mistrovství lodních modelá po ádaném v Dolním Žlebu u Šterberku se sjeli lodní modelá i sout žící ve t ídách EX sen. (modely do délky 1250 mm). Naše m sto reprezentovali otec Pavel a jeho dcera Martina Ponikelská. Mistrem republiky se stal Pavel Ponikelský z klubu lodních modelá našeho m sta. Dcera Martina skon ila na p kném tvrtém míst. Veteránka Jaroslava Grohová - Klímková Vynikajících úsp ch dosahovala v pr b hu letošního roku, když na brn nském p lmaratonu zvít zila v kategorii veteránek (nad 50 let), na mistrovství R v b hu do vrchu na trati Janské Lázn erná Hora v kategorii nad 35 let t etí místo. V kvalifika ním závod pro nominaci na MS v b hu do vrchu na Kozákov rovn ž t etí místo v kategorii SUPER. Vyvrcholením sezóny bylo mistrovství sv ta v b hu do vrchu, konaném v Polsku, obsadila ve 162

13 své kategorii (50 let) druhé místo a hned druhý den se jí poda ilo obsadit v mezinárodním závod na sousední vrchol Czantorie celkov šesté místo. Výsledky vynikající, sou asn trénuje družstva mladšího žactva. Blahop ejeme. ZOO v íjnu Se zcela novou akcí se pochlubila ZOO, když po celý týden zde byli k vid ní duchové. Vydlabané a osv tlené tykve, pomalované balónky a strašidelné zboží ze Zooshopu, vytvá elo strašidelnou atmosféru. Po dobu celého týdne, zahrnujícím i podzimní prázdniny se o tom mohli návšt vníci p esv d it. ZOO tím obdarovala hlavn malé d ti. Zahrada byla otev ena mimo ádn o hodinu déle, aby si d ti mohly vychutnat svítící dýn. Svátek duch po ádá zoologická zahrada v duchu amerického svátku Halloween. Narodila se mlá ata žiraf. Prvním byl same ek Brian, zastupující skupinu žiraf sí ovaných, druhým byl same ek Rothschildova druhu. Po dobu existence ZOO je to již 162. žirafa narozená práv tady a m žeme být hrdí na to, že naší zahradu za azuje mezi sv tové jedni ky. Nemocnice a.s. následná pé e V m síci ervnu letošního roku se zapo alo s p estavbou bývalého d tského primariátu, kde byla umíst na prvá ást odd lení následné pé e. Bylo zde celkem t icet l žek a po provedené p estavb to bude plných padesát. Tím dojde k tomu, že budou uvoln na místa na akutních odd leních, když odtud budou pacienti p emíst ni na následnou pé i. Sou ástí této pé e je rehabilitace, kdy je pacient p ipravován na návrat do b žného života. To souvisí s trendem snižování doby hospitalizace, na základ šetrn jších a modern jších metod lé ení. K p edání druhé ásti dojde koncem listopadu 2001.P estavba zachycena fotodokumentací kroniky. Deváté íslo Vlastiv dného tení Druhá ada se tímto íslem pln v nuje první královn v nných m st Ev Kvasni kové. íslo seznamuje tená e se samotnou královnou, jejími zálibami i názory a slavnostními událostmi, které provázely její zvolení. Dále jsou velmi vtipným zp sobem zachyceny návšt vy ostatních v nných m st a poutav nás provází vlastním m stem. Je tedy toto íslo i pr vodcem po našem m st s jeho historickými stavbami a také souvisejícími událostmi. Není opomenuto ani naše p ekrásné okolí a tak se toto íslo stává zdrojem informací s mnoha poutavými fotografiemi. Znovu je t eba p ipomenout ob tavou práci redaktora Jana Schwarze. 163

14 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Ze v Eklov ulici Letošní deštivé po así a lo ská povode zap í inila podmá ení op rné zdi ve jmenované ulici sm ující dol k závodu Juta 3. D sledkem toho byla skute nost, že se op rná ze vyboulila a hrozilo její z ícení.v d sledku toho byla doprava touto ulicí zakázána. To velmi zkomplikovalo situaci, pon vadž ulice z Karlova dol je v rekonstrukci a tedy nepr jezdná. Oprava op rné zdi má být zahájena v po átcích listopadu Nový povod ový plán Vynutila si jej lo ská povode, která m stu zp sobila velké škody. Vypracováním byla pov ena spole nost Koordinace z Karlových Var. Bylo také provedeno n kolik informa ních sch zek s ob any. Odbor místního hospodá ství aktualizaci tohoto povod ového plánu. Sou ástí je i up esn ní telefonních ísel všech fyzických a právnických osob, dále adres, a kontaktních osob. Podhar ský rybník do pronájmu Rybník byl v minulosti letními lázn ni, kde byly kabiny a dno vysypáno pískem. Dnes je zne išt n lahvemi i jinými odpadky. V posledním desetiletí je velmi zanedbáván. V sedmdesátých letech byla jeho západní ást brigádnicky zpevn na kamennou hrází, která podep ela stávající cestu. Od té doby se rybník neudržoval, ale byl istý. Rybník v minulosti sloužil hlavn mladým plavc m a dosud slouží k bruslení v zimních m sících. Docházelo tu také k bezpe nému pálení arod jnic. Nyní je navržen k pronájmu a zájemci se mohou do poloviny listopadu p ihlásit na odboru majetku s tím, jakým zp sobem by cht li rybník využívat, tedy i se sousedícími p ilehlými plochami. Duši ky a krádeže Ani policist m se již neda í zabránit hanebným krádežím na h bitov. Pobertové zcizují kytice, v ne ky a neváhají zcizit ani m d né a nerezové lampi ky. Ob ané se s tím t žko smi ují a konstatují, že tento stav v minulosti nebyl a požadují nápravu. Ruce nenechavc se nezastaví ani p ed úctou k zem elým. Zp vník ZŠ Strž Tato škola si vede skute n dob e a svojí aktivitou si zasluhuje pozornosti. Nyní p išla s novinkou, kdy si pro své žáky p ipravila vlastní zp vník. Ten je využíván p i hudební výchov a obsahuje nejen národní a lidové písn, ale také úsp šné evergreeny z let minulých a sou asné hity. Žáci tu najdou p ehled kytarových hmat, prstoklad pro zobcovou flétnu i základní akordy pro klavír. Obsahem jsou také základní hudební pojmy. Zp vník by m l nahradit stávající zp vníky, které jsou dvacet i více let staré a neodpovídají dnešním požadavk m. Karel Raich a cyklotrasy Jak již kronika informovala, rozhodlo se Sdružení obcí v okolí Zvi iny (okres Trutnov a Ji ín), vytvo it sí cyklostezek. Nejv tší m rou se na tom podílel ing. Karel Raich, který sám stezky navrhoval, absolvoval a zakreslil. Vznikl soubor tras, který zahrnuje všechna zajímavá místa regionu a zárove navazuje na další regiony okolí. Do prodeje nyní p išla orienta ní mapa cyklotras s vyzna ením stezek a jejich popisem, na stran druhé je krátké povídání o podzvi insku a výškové profily jednotlivých tras. Už nyní byla otev ena první cyklotrasa o kterou se zasadila Nadace Nový les, když se spojila s Podzvi inskem.tato trasa je vedena po památkách na socha e Matyáše Brauna a hrab te 164

15 Františka Sporcka. Trasa otev ená p ed n kolika týdny byla provázena výstavou, promítáním film a koncertem. Naším regionem povede asi ty i sta kilometr cest pro cyklo turisty. S Martinem na bílém koni Základní škola Schulzovy sady p ipravila dovednostní a v domostní sout ž s uvedeným názvem. Zú astnit se mohly d ti od ty do desíti let, sou ástí byla krátká procházka po m st a drobná sout ž. Po adatelé se domluvili o spolupráci s jezdeckým klubem a tak ú astníci vid li, v ele pr vodu d tí a rodi, opravdu bílého kon i s jezdcem. Domov svatého Josefa v Žir i Slavnostnímu otev ení bylo p ítomno mnoho návšt vník a host. Mezi nimi i p ednosta okresního ú adu Vladimír Klímko a radní našeho kraje Miroslav Plass. editelem Wajsarem byly uvedeny osoby a firmy, které se na rychlé výstavb podílely. (místní Trioprojekt a fa. Delta Velké Po í í). S p estavbou se za alo 20. zá í a kolaudace byla již koncem listopadu. Tato první etapa si vyžádala více jak osm milion korun. Na financování se podíleli dárci, sponzo i, nadace Konto Bariéry, Výbor dobré v le Olgy Havlové a m sta Jarom a Dv r Králové nad Labem. Návšt vník m se v novala vedoucí domova paní Kate ina Hojná. Za ízení bude sloužit nemocným s mozko-míšní sklerózou na trnácti l žkách. Celkem má být v Domov ty icet l žek. Zbývá ješt rekonstruovat podkroví, provést p emíst ní a opravu kuchyn a plynofikaci kotelny. To by si m lo vyžádat ješt náklad šest milion korun, p estavba zbylých dvou k ídel objektu, sloužících pacient m, dalších osmnáct milion korun.. Další náklady bude p edstavovat oprava oken, st echy, parkových ploch a zahrady. Domov svatého Josefa je prvním svého druhu v republice a vznikl darem budovy od Kongregace sester Nejsv t jší Svátosti z eských Bud jovic. Osadní výbor Žire Novela zákona o obcích zavedla,v paragrafech 120 a 121, nové orgány zastupitelstva obce osadní výbory. Také zastupitelé našeho m sta toto podpo ili a byl ustaven pro tuto ást m sta Osadní výbor. P edsedou se stal Vlastimil Rezek, leny Ladislav Hlava, Alena Kernerová, Jaroslav Rejmont mladší, Otakar Fojt a Václav Uhlí. Osadní výbor m že zastupitelstvo z ídit v p idružených obcích a vychází se z vlastního zájmu ob an. Je to tedy jakýsi mezi lánek mezi M stským ú adem a ob any, kte í v dané lokalit bydlí. Osadní výbory jsou oprávn ny p edkládat zastupitelstvu a rad návrhy k rozvoji ásti obce a také rozpo tu. P edsedovi osadního výboru musí být na jednání zastupitelstva ud leno slovo. Osadní výbory se tedy mohou vyjad ovat k rozhodnutím z m sta, ale s právem poradním a nikoliv rozhodujícím. Rozdíl s d ív jšími ob anskými výbory je v tom, že nesmí v žádném p ípad zasahovat do soukromí ob an. 165

16 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Betlémy v ZOO Po ádá v rámci Váno ní ZOO spole n s královédvorskými betlémá i Výstavu betlém v Galerii obraz Zde ka Buriana. K betlém m pro kroniku následující. První betlém na sv t vznikl p ed 712 lety v Sixtinské kapli ímského chrámu St. Maria v ím. Jeho autorem byl socha Arnolfo da Cambio, který vytvo il z mramoru t ináct soch. ( 8 len svaté rodiny, 2 proroky a 3 krále). Takto se zpodob ují betlémy ve své podstat do dnešních dn. V Galerii je v sou asnosti vystaveno 24 betlém od sou asných i nežijících autor.. Mezi nejvzácn jší exponáty pat í nejstarší dochovaný jezuitský betlém z 1. poloviny 18. století, dále pak betlém tyrolský, betlém Františka Másla z isté u Horek (1933), a dva betlémy Antonína Šíra z Levínské Olešnice (1940). Na výstav nechybí ani betlém kralický (kolem roku 1900), Wenig v papírový betlém (1840), a sk í ový, p vodn pohyblivý betlém n kdejšího majitele papíren v Hostinném z let Zajímavý je i betlém vyrobený z kuku i ného šustí, který vyrobila Marta ermáková ze Dvora Králové nad Labem a také betlém vyrobený žáky ZŠ v Hostinném (2000). Sou asnou tvorbu zastupují p edevším královédvorští betlémá i Karel Richtera a jeho synové Mgr. Lukáš Richtera, který jeden z vystavených betlém vy ezal již ve svých jedenácti letech a Kristián Richtera.Dále jsou místními ezbá i Leoš Pryšinger, František Mühle, František Kocman a Zden k Tyrychter.Ve své tvorb, se ezbá i K. Richtera a Z. Tyrychter inspirovali n kterými figurkami betlém Antonína Šíra. ezbá i Šír a Mühl již vyrobili více než dv stovky soubor. Zajímavým exponátem výstavy jsou Hodiny asu, které dle Dr. Vaclíka jsou prvními na sv t zpodob ujícími tématiku betléma. Ty ztvárnil Leoš Pryšinger v roce 1998, dle jeho slov jako cvi ení p ed zapo etím práce na unikátní zmenšenin ( 1:7) Braunova betlému v Novém Lese u Kuksu. To vy ezal v letech podle originálu, fotografií a soupisu díla, dle dochovaného ú tu vystaveného samotným Matyášem Braunem, který originál vytvo il spolu s bratrem Dominikem a synovcem Antonínem v letech eské sdružení p átel betlém ( SPB) je lenem Mezinárodní betlémá ské federace (Universalis Foederatio praesepistica Un- Foe- Prae. Prezidentem této sv tové federace byl zvolen PhDr. Vladimír Vaclík, který je rovn ž p edsedou SPB. Královédvorští betlémá i jsou pobo kou SPB, která vznikla a sdružuje dvanáct len, kte í betlémy sbírají, ale hlavn vy ezávají a sestavují. Betlémá i se zú astnili n kolika výstav : v Kuksu, našem m st, dvou mezinárodních výstav v Hradci Králové a ve švýcarském Lucernu. Výstava je v nována záchran Braunova betléma a sou ástí výstavy je rovn ž i projekt V né sv tlo Miroslava Podhrázského fotografa z Hradce Králové. Jedná se již o t etí spole nou výstavu Miroslava Podhrázského a našich betlémá, v novanou záchran této sv tové unikátní památky, která byla v roce 1999 na dva roky (tj a 2001) vyhlášena Sv tovým památkovým fondem, za jednu ze sta nejohrožen jších památek sv ta.v letošním roce (2001) bylo na záchranu Braunova betlému získáno z USA US dolar. V Galerii ZOO je pokladni ka se sbírkou a prodej pohlednic za stejným ú elem. Miroslav Podhrázský, narozený vystavuje v rámci projektu V né sv tlo barevný adjustovaný obraz V né sv tlo (120 x 240 cm), který zachycuje hospotal Kuks s neopakovatelnou atmosférou. Výstavu dopl ují fotoplátna (95 x 95 ) zachycující úst ední motiv Braunova betléma Svatou rodinu. Vernisáže se zú astnil prezident Sv tové betlémá ské federace Vladimír Vaclík a editel biskupského gymnázia v Hradci Králové Ji í N me ek. 166

17 V rámci Váno ní ZOO došlo také k odhalení sochy lva, který byl p emíst n od již nepoužívaného vchodu. Jan Schwarz uvedl, na zahájení výstavy, velmi poutav betlémy a jejich sou asné tv rce. Desáté výro í Diakonie Pod kování pat ilo p edevším bývalému editeli Diakonie Stanislavu Št pa ovi, který se o ní zasloužil od samotných za átk. Výro í bylo zahájeno úvodní mší. Za átky Diakonie byly v poskytování pe ovatelské služby v domácnostech, v roce 1993 budováním vlastní budovy (rekonstrukcí starého domu), poté postaven objekt nový a v sou asné dob se staví již objekt t etí. (Viz kronika roku 2000). Pé e je zde poskytována 23 obyvatel m, ale celkem je poskytována pé e více jak 200 ob an m, nejen ve m st, ale i okolí. Úctyhodný je v k obyvatel Diakonie, který dosáhl v letošním roce 86 let. innost Diakonie je umožn na hlavn p i in ním len evangelického sboru, v etn rodinných p íslušník. Podpory se jí dostává i z N mecka, Holandska, Francie a dalších stát. Sou asným editelem Domova Diakonie je Zden k Hojný. Ten p ipomn l, že nová budova bude sloužit osobám s Alzheimerovou chorobou a domov tu najde deset osob. Hrubá stavba je dokon ena, eší se otázka dalšího financování. Technické služby poznovu Do sídla bývalé Domovní správy v Jiráskov ulici se p est hovaly TS. D vodem je uvoln ní areálu pro dnešní market Billa. Dle sd lení editele Marka Bu vala, už nyní fungují všechny kancelá e Technických služeb. Tady budou sídlit TS po dobu rekonstrukce nového sídla (bývalý OZAP), které by m lo být dokon eno v druhé polovin roku Tato rekonstrukce je plánována ástkou 12 milion korun. Zvýšení ceny za odvoz odpadu Toto se po ínaje lednem 2002 navýší o t icet procent. D vodem této zm ny je zákonem stanovený poplatek za uložení odpadu. Týdenní vynáška inila dosud 900 korun, nyní bude init korun, V p ípad trnáctidenního odvozu bude platba init 950 korun. P jdem spolu do Betléma na nám stí V pátek 14. prosince se uskute nil, v rámci Váno ních trh, pokus o p ekonání rekordu v hromadném zp vu této váno ní koledy, se zapálenou sví kou. P ipraveny byly sví ky, ú astnický certifikát, ale nep álo po así. Mráz a silný, ledový vítr tuto akci vážn narušil. T ídenní program v sob zahrnul vystoupení divadla Kvelb na ch dách, ZŠ Strž p ipravila živý Betlém a ú inkoval i Královédvorský d tský sbor. Dále to byla kapela Fiakr, z Ji ína ertovské pohádky a ve er ukon il Big band Dvorský. Dále se zde p edvedly soubory Trubaky, Špindlerá ek a mladí hasi i z Bílých Poli an. 167

18 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Jan Schwarz osobnost roku Tento titul ud luje týdenník vlády eské republiky Ve ejná správa. Obdržel jí redaktor Vlastiv dného tení, významná osobnost našeho m sta Jan Schwarz. Kroniká m sta p edal radnímu Josefu Zlatníkovi zhodnocení Osobnost Jana Schwarze v tomto zn ní : Není dáno každému m stu, aby m lo ve svém st edu takovou postavu, jakou je Jan Schwarz. D chodce, redaktor Vlastiv dného tení, které vykresluje naše m sto a široké okolí. P edevším ale skromný a p i inlivý lov k s letitým, v elým vztahem k našemu m stu. Rodák z blízkých Ho ic se stal doslova patriotem našeho m sta, p ilnul k n mu a zná jeho historii mnohdy lépe než kdo jiný. Léta se ve svém Vlastiv dném tení vyznává z lásky ke Dvoru Králové nad Labem, jeho bohaté historii z let dávno minulých i pam tem bližším. Svojí vst ícnou povahou si dovede získat spolupracovníky a o to víc obohacuje napsané lánky, sv j asopis. Je redaktorem asopisu, který nemá obdoby v širokém okolí a který nám mnozí právem závidí. M sto se jím m že kdykoliv a kdekoliv pochlubit. asopis nese jeho srozumitelný a veskrze pravdivý rukopis, je však také tv rcem jeho grafické úpravy a v neposlední ad i mnoha fotografií. Jimi podchycuje popsané události m sta a okolí nejen v rovin pozemské, ale dokonce po ízené z nadhledu. Jím psané lánky jsou vždy dopln ny a také v rohodn ov eny prameny z Okresního archivu. Žádný lánek není povrchním zpracováním dat a skute ností. Vše je zpracováno bezchybn a s citem pro srozumitelnost projevu. Svému asopisu dává všechno, celou svoji osobnost. Ne ze ctižádosti, ale pro své vlastní uspokojení a v elý vztah k našemu m stu. Dokázal by jist více, ale je vázán t mi n kolika asopisy, která jsou m stem ro n vydávána.snad práv proto, se stává navíc ješt dokonalým tv rcem komponovaných i jiných po ad. Jsou jím vytvo eny a dokonce uvád ny v život. Je tedy vpravd vydavatelem, historikem, dokumentaristou i konferenciérem. Které m sto se m že takovou osobností pochlubit? Naše m sto má velmi bohatou historii a musí být proto vd né každému, kdo se jí zaobírá. Zvlášt tak d kladn a v takovém rozsahu. Kolik osobností m sta, spolk, odbojá, bylo jím písemn podchyceno na základ vzpomínek ú astník a pam tník. P ipome me si jen osobnosti v postavách R.A. Dvorského, letc RAF a dalších odbojá, ale také malí, socha, hudebník, v dc i sportovc. Neopome me také, jaký vztah k blízkému okolí se dostává do jeho prací a jak je poutav zve ej ován. Dovede nejen psát, ale také kultivovan a zasv cen promluvit. Kdo toho byl sv dkem, musí to potvrdit. Dne 23. zá í 2002 se dožije svých sedmdesáti let. Dv tragedie lánek z Krkonošských novin : Ve ejnost v poslední dob vzrušila už druhá sebevražda známé osoby. V úterý odpoledne ukon il sv j život, výst elem z legáln držené zbran, vedoucí odboru investic a územního plánování m stského ú adu J.Š... Práv dv ne ekaná úmrtí bohužel vyvolala vlnu lidové tvo ivosti a objevila se celá ada nepodložených fám. D vodem tragédie údajn m ly být organiza ní zm ny na m stském ú ad, mimopracovní aktivity související s jeho prací jako soudního znalce, osobní vztahy, nebo finan ní nesrovnalosti. Ve všech p ípadech se jedná, jak bývá zvykem, o irou fabulaci, která není podložena žádnými d kazy. (bm) 168

19 Kniha o královnách V dob Váno ních trh si mohli ob ané poprvé zakoupit knihu o Královnách v nných m st. Jedná se o publikaci, kterou zpracovala vedoucí školství a kultury M Ú paní. Dagmar Krsková. Více jak dv st stránek velkého formátu seznamuje tená e s jednotlivými královnami, dobou jejich vlády a událostmi z doby jejich panování. Autorka vychází z vlastního seriálu, otiskovaného ve Vlastiv dném tení našeho m sta. Návrh rozpo tu m sta Rozpo et je vypracován jako vyrovnaný a dosahuje ástky 340 milion korun. P edb žn se uvažuje s investi ními akcemi na dostavbu zimního stadionu, rekonstrukcí koupališt, domu s pe ovatelskou službou, opravou kina, úpravou prostranství p ed Hankovým domem a p estavbou areálu Technických služeb. Dále je v návrhu po ítáno s podporou sportu, velkou ástkou na správ a údržb majetku. Kronika zaznamená v p íštím roce schválený rozpo et. D m d tí a mládeže Jedni ka a krte ek Mezi sváte ní, p edváno ní akce, pat ila výstava výtvarných prací mládeže ze sout že Váno ní pohádková nálada. Dále jsou zde P edváno ní krtkoviny, které bude uvád l Miler v krte ek a aerobik. D ti si mohly také vybrat drobné dárky v rámci Dárek pro radost.p ipraveny byly drahé kameny, kaktusy, plastikové modely, šperky a jiné drobné p edm ty. Expozice je dopln na menší výstavou betlém. Drobnosti prosince - malé Váno ní dostavení ko, na které byli editelkou RNDr. Hole kovou pozváni sponzo i - v ZOO se narodilo šest št at ps hyenových - celkem tedy již 102 sv tový rekord - vznikla agentura Jana, s cílem poskytovat zdravotní pé i ve vlastním byt - Muzeum výstava Lyže, brusle, sá ky aneb zimní radovánky - ZOO z Velké Britanie p ivezen p tiletý same ek nosorožce erného chovný - Vladimír Vaclík navrhuje uskute nit živý betlém v ZO - v budov M Ú jsou již v pr chodu ú ední desky m sta - nám stí ozdobil, již tradi n, ozdobený váno ní strom - územní organizace Svazu diabetik uskute nila svoji lenskou sch zi - Prob hla autogramiáda Jar. Krat ny, s knihou Muž z Texasu, u Veselých - ZŠ Schulzovy sady uskute nila znalostní procházku m stem S Martinem na bílém koni - bezplatné kontejnery na zelený odpad se t šily mimo ádnému zájmu - psí útulek p ipravil Pochod za bu tem (spole ná vycházka psa a lov ka) - Škola Komenského uspo ádala tradi ní Mikulášský karneval na Zálabí - ulice m sta zdobí nové sv telné et zy a sv tla zd raz ující svátky váno ní - Klub osam lých matek obdaroval nezletilé maminky z Husova domova Koupališt Firma BaK uskute nila na koupališti do p íchodu zimy n které akce, které vycházejí z plán spole nosti H projekt. Na míst zastaralých šaten je postavena hrubá stavba nových. Podstatné je to, že se pracuje i na technologii ist ní vody. Tím by byla zajišt na nejen její úspora, ale zvýšila by se i teplota vody v bazénech. Hotové je i dno velkého bazénu Oprava bude provád na etapov, zahrne v sob také opravu druhého bazénu, sloužícího p edevším d tem. 169

20 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Váno ní ZOO Už ty i roky je umožn no návšt vník m ZOO shlédnout ZOO v zim. Zájem o Váno ní ZOO stále nar stá. V letošním roce se dosáhlo rekordního po tu návšt vník. P i inilo se o to i po así, které nedovolovalo v zimních st ediscích užívat zimních radovánek a p ijela ada autobus s návšt vníky. Každý z pavilon má sv j vlastní neonový znak a jsou to práv pavilony, kde uskute ují návšt vníci svoji procházku. Zvláš p sobivé to je po setm ní. Váno ní ZOO je otev ena do 2. února 2002 od 9 do 19 hodin Zákon o ochran ovzduší P sobí starosti našim ob an m, kte í hlavn v p ím stských oblastech, dosud pálili listí i jiný zahradní odpad. Zákon také zakazuje využívání nekvalitních tuhých paliv ( lignit, uhelné kaly a nekvalitní uhlí). Ob ané jsou však vystaveni tomu, že využití plynu a zvlášt elekt iny je velmi nákladné a zasahuje to citeln do jejich rozpo t.navíc má ješt k dalšímu elekt iny od Nového roku dojít. Zna ka i Klubu eských turist Sto osmdesát kilometr tras mají na starosti zna ka i Klubu, který je evidován registra ním íslem Vedoucím ty lenné skupiny je Ladislav Kolá a leny Stanislav Meduna, Zdenek Rada a Mirek Paríšek. Každé t i roky obnovují zna ky. K této práci náleží p ipravit vlastní podklad, provést pr klest v tví a správn zvolit zna ku, zda malovanou a nebo plechovou. B hem roku se také musí obnovit zna ky, které byly zni eny, odstran ny t žbou d eva a nebo elektrického vedení. Tato práce je velmi náro ná na as a navíc siln ovlivn na po asím. Jenom v našem regionu jsou mimo trojpásových malovaných zna ek, ješt plechové v po tu asi 350 kus. Zna ení je nákladné a jenom jedna plechová zna ka p ijde na 120 až 160 korun. Naši zna ka i jezdí také vypomáhat do jiných okrsk, kde odbor turist nepracuje. V letošním roce došlo k výpomoci na jilemnicku, kde bylo zna eno dvacet kilometr cest. Starostí zna ka jsou také velkoplošné mapy, které jsou umíst ny ve m st i okolí.(mostek). V p íštím roce 2002 by jich m lo být o osm více. Nová posilovna Ve sklepních prostorách Základní školy Strž vznikla nová posilovna, nejv tší v našem m st. Nabízí se zde dvacet míst na cvi ení. Škola si toto vybudovala svépomocí. Prostory byly p vodn skladem Civilní obrany. Došlo k jejich rekonstrukci, zcela nov p ebudovány záchody a sprchy, aby byly v souladu s platnými hygienickými p edpisy. Žák m bude sloužit nejen v dob výuky, ale také v dob volna. editelem školy je i nadále iniciativní Petr Vojt ch. ZŠ Strž a akreditace ECDL Významného úsp ch dosáhla tato škola, když se stala prvou v eské republice, které se dostalo akreditace Evropean Computer Driving Licence. Uvádí se, že je to evropský po íta ový idi ák, který p edpokládá, že jeho držitel ovládá základní dovednosti pro všestranné a efektivní využívání výpo etní techniky. 170

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Místo: Restaurace Panský d m P ítomni: viz prezen ní listina Za átek: 15,30 hod Konec: 18,15 hod Návrh programu: 1. Schválení

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

BESEDA S JANEM OPAT ILEM

BESEDA S JANEM OPAT ILEM Záv r projektu ŠKOLA NANE ISTO Pasování na žáky ZŠ TGM Ve tvrtek 26. kv tna se uskute nilo v rámci projektu Škola nane isto záv re né setkání p edškolák, pedagog a rodi. Po úvodním p ivítání vystoupily

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více