KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM - 2001"

Transkript

1 Hudební doprovod obstará swingový orchestr Big band Dvorský. Je p áním, aby královská koruna putovala z rukou naší královny Evy Kvasni kové, do rukou reprezentantky našeho m sta. Tenisová hala Tenisový klub sídlí na Hrubých lukách. Pod jeho správou je dvanáct venkovních kurt a také zast ešená hala s pot ebným zázemím. V té potom došlo k pronikavé zm n, když ve spolupráci s t lovýchovou a sponzory se poda ilo provést vým nu povrchu kurtu a tak hala získala po trnácti letech nový koberec. Je to povrch kvalitní, zna ky Suprime. P edsedou tenisového oddílu je Petr Hroneš, správcem pan Šilhan. U toho se také mohou zájemci o sportování v hale hlásit p ímo, nebo telefonicky. Venkovní tenisové kurty zna n utrp ly lo skou povodní, v etn cest i zázemí. Dalo mnoho práce tyto škody odstranit, ale v sou asnosti je již vše v po ádku. Naše tenisové sportovišt je známé a dojíždí sem i sportovci z Polska. Jednání zastupitel v íjnu 2001 Na ve ejnosti p ístupném zasedání se projednávaly otázky majetkové, finan ní, volba dalších len výbor zastupitelstva, zm ny v územním plánu m sta a také smlouva o spolupráci mezi m sty Jarom í, Dvorem Králové nad Labem a obcí Kuks. Tato t i sídla by m la zast ešit všechny spolky, které usilují o zviditeln ní d dictví Hrab te Sporcka. ada spolk je rozseta po celé republice, známo je asi 25 sdružení. Každé z nich se snaží p ipomenout dobu barokní slávy po svém. Jarom tak u inila výro ím svatby Matyáše Bernarda Brauna, výstavami obraz Miloslava Podhrázského s motivy Kuksu a také rekonstrukcí obsazení zámku císa skými gardami. K podepsání smlouvy dojde po dohod jmenovaných sídliš a schválení zastupitelstvem. Termín vlastního podpisu tedy není ješt znám, probíhající Svatohubertské slavnosti to ale již nebudou. Delegace m sta na družební návšt v v Itálii Delegace vedená starostou m sta Viktorem Švubem navštívila družební m sto Piegaro v Itálii. Je to jakési navázání družebního styku p ed vstupem do Evropské unie. Kronikou je zaznamenáno, že tomu p edcházela smlouva s francouzským m stem Verneuil en Halatte a neformální styky s n meckým Coswigem. Dále se ješt jedná o tvrtém m st britském Shefordu. ZOO konec hlavní sezóny Je pro ZOO vždycky spojen s odchytem voln vypušt ných zví at a jejich postupným p emís ováním do zimoviš. Za ne mezisezóna, kdy je k vid ní všechno, krom vlastního safari. Kopytníci a další africká zví ata jsou však stále ješt k vid ní ve velkých výb zích v sousedství klasické ásti ZOO. Tradi n se také p ipravuje váno ní ZOO. V záv ru sezóny se poda ilo získat velmi zajímavý p ír stek z Ruska, patnáctim sí ní tyg ici. Byla vym n na za samici geparda. Jde o geneticky cenný kus, protože pochází p ímo z odchytových rodi. Poda ilo se jí získat v rámci mezinárodní spolupráce, protože náš chov je tvrtý nejd ležit jší v Evrop, informovala editelka ZOO Dana Hole ková. 151

2 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Sout ž jízdy historických vozidel Dne 6. íjna 2001 se konala Vzpomínková jízda Jaroslava Šíra pod názvem Než vypustíme vodu z chladi e. Velmi zda ilá sout ž se konala pod vedením Veteran Car Clubu a Autoklubu eské republiky a jejím editelem byl Dobroslav Šorm. Historická vozidla m la presenci v SatoSu Stanici technické kontroly. Zú astnily se motocykly a automobily vyrobené do roku 1930, automobily do roku výroby 1930, 1945, 1965 a 1970 Vyhodnocovaly se kategorie motocykl, automobil do roku 1945, po roce 1945 a nejstarší vozidlo, nejstarší a nejmladší ú astník a také nejlepší dobové oble ení. Sout že se zú astnilo a na tra vyjelo sedmdesát t i aut a t icet šest motocykl. Ukon ení bylo v podve erních hodinách, kdy se op t v SaToSu konal spole ný ve er s hudbou. Svatohubertská slavnost v Kuksu Po deváté se uskute nila tato slavnost, která by se mohla nazývat výjime nou. Tak to nazna il velmistr ádu svatého Huberta Josef Štych. ád existuje již plná t i století, ale letos vstoupil do nového tisíciletí. V p íštím roce se uskute ní slavnost již po desáté a v tomto roce je také celá ada významných výro í vztahujících se k hrab ti Sporckovi. V letošním roce došlo k novince, když byl z ízen rytí ský tábor. Tradi n zde bylo v prodeji vše pot ebné k myslivosti a zapln n byl i sál po bývalém státním archivu. Zájemci tu mohli zakoupit i ko ení, vy ezávané ozdoby z paroží a ru n pracované nože s bohatou výzdobou. Sokolové vzpomínali V aule gymnázia se konalo setkání p íznivc Sokola. Program vyplnily informace o p estavb sokolovny pod Hankovým domem. Tato akce má být skon ena v tomto m síci a ihned bude možno p ejít k b žné innosti. Na záv r byl promítnutý film z tábora na Ježkov Po adem p íznivce provázela Pavlína Špatenková. ervené korálky pro ZOO Tentokrát to nebyly je abiny, ale šípky, které d ti pro zví átka nasbíraly. Vyhlášení vít z se konalo ve vile editelství ZOO a to v rámci Dne zví at. Sout že se zú astnilo 76 d tí, které nasbíraly skoro tvrt tuny šípk. Každý z ú astník dostal volnou vstupenku do ZOO, ti nejlepší potom p kné ceny. Vít zství již po n kolikáté obhájila Anna Bušková z T ebihošt, která nasbírala patnáct kilogram. V rámci sout že skupin byla první mate ská škola Komenského z eské Skalice, druhé byly sv tlušky našeho m sta. Spojené státy za aly útok na Afghanistán, Taliban vyzývá ke svaté válce 152

3 Záboj V. setkání P vecký spolek Záboj a M stské kulturní za ízení Hank v d m uspo ádalo u p íležitosti 140. výro í založení p veckého sboru Záboj a pod záštitou M stské rady našeho m sta a Východo eského oblastního výboru Unie eských p veckých sbor páté setkání p veckých sbor východních ech. Setkání se uskute nilo dne 20. íjna 2001 ve 14 hodin. Zú astnily se sbory : Dalobor Svitavy, Jizeran Semily, Praus v sbor z Rychnova nad Kn žnou, Smetana z Hradce Králové, Vlastislav He man v M stec a ze Spolkové republiky N mecko Markgrafenstein Raven. Supermarket Billa a ulice 17. listopadu Kronikou bylo zaznamenáno, že v souvislosti s výstavbou supermarketu Billa dojde k rekonstrukci ulice 17. listopadu. Tuto akci m la financovat Billa, ale požadovala, aby se stát zaru il, že vloženou investici pozd ji Bille zaplatí. Ministerstvo dopravy, ani Fond rozvoje však na toto nep istoupilo a nep evzalo žádné finan ní závazky. Dojde tedy jen k postavení odbo ovacích pruh. Projekt kruhového objezdu M sto zadalo projekt výstavby kruhového objezdu na Denisov nám stí s v domím, že se jedná o státní majetek. Zde je skute n situace nejkriti t jší. Ulice 17. listopadu a Legioná ská jsou zna n poni ené v d sledku objíž ky, vyvstalé opravou mostu u He manic. Správa a údržba silnic slíbila, že závady po ukon ení prací na uvedeném most odstraní. P ipraveným projektem chce m sto vyburcovat p íslušné pražské orgány k innosti. Sýrárna nebude Kronika zaznamenala plánovanou stavbu sýrárny. Dle sd lení M stského ú adu však ke stavb nedojde. Zahrani ní podnikatel od zám ru upustil s tím, že tak u iní až po vstupu naší republiky do Evropské unie. Cena vody a isti ka Na základ p ipomínky kontrolního výboru m stského zastupitelstva a vystoupení bytového družstva Zálabí se jedná o p ehodnocení smlouvy mezi Vodovody a kanalizacemi a.s. a m stem. Majitelem isti ky odpadních vod je podnik Tiba a ta požaduje vysokou ástku na VaK, ty následn na obyvatelích m sta. Cena vody v našem m st je jedna z nejvyšších v naší republice. Tiba se brání tím, že nedostala od VaK tolik, kolik VaK udává. Situace je spletitá tím, že isti ku vlastní Tiba, ale kanaliza ní sí provozuje VaK. Nebo si nakonec postaví m sto vlastní isti ku? 153

4 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Úprava prostranství p ed Hankovým domem S pracemi mezi t emi historickými budovami (Hank v d m, gymnázium a kino Sv t) by se podle schváleného projektu za ít ješt letos. Výb rové ízení by m lo prob hnout 16. íjna a práce dokon eny koncem kv tna p íštího roku (2002). Rozpo et na tuto etapu úpravy vy le uje ástku 3,5 milion korun. M sto prodává akcie spole nosti Tiba Z jednání zastupitelstva vyplynulo, že m sto má v úmyslu prodat akcie, které má v držení v souvislosti s ve ejným návrhem na odkup. Jednalo by se o akcií, které jsou ve ejn neobchodovatelné. M sto by z tohoto prodeje jist nezbohatlo, protože by obdrželo za jednu akcii p ibližn 18 korun. Celkem se jedná o korun. Tento zamýšlený prodej je asi jedinou možností jak na t chto cenných papírech n co vyd lat, protože dividendy se nevyplácejí. To také sv d í o stavu prosperity Tiby. Slavnostní otev ení zimního stadionu I když se již na zimním stadionu bruslí, ke slavnostnímu otev ení došlo dne v 16,30 hodin. Návšt vníci vyslechli projev starosty m sta Viktora Švuba a hejtmana Pavla Bradíka, vystoupení krasobrusla ky, zahrála skupina Beatles Revival a odpoledne bylo zakon eno utkáním HC Carla proti HC Hradec Králové. Mužstvo našeho m sta bylo posíleno n kolika hokejisty z Pardubic. Moderátorem byl pracovník televize Nova Václav Titelbach, vstup byl zdarma. 154

5 M stské muzeum- výstava Slavnostní zahájení vzd lávacího projektu autorky Martiny Minárikové Kosmická hra stvo ení se uskute nilo ode dne Sou ástí výstavy je unikátní sbírka fotografií mikrostruktur lidského t la a astrofotografií, t írozm rné šperkové modely autorky a rovn ž kresby n kolika dalších autor, inspirovaných vesmírem a mikrosv tem v zajímavých souvislostech. Projekt finan n podpo ilo Ministerstvo zahrani ních v cí R, Ministerstvo kultury SR a Slovenský fond výtvarných umení, Olympus a Carla. PARGENT spol. s r.o. Na kroniká e m sta se obrátila tato vyhledávací služba Old icha Š áhlavského. Její sídlo je dle navštívenky Na T ebešín 30, Praha 10. Zastupována byla Lubomírem Ptá kem stavební firma v Podhájí 226 Ústí nad Labem. Telefon Praha : 02/ , Mobil Telefon Ústí 047/ Tato vyhledávací služba se zajímala o uložení padlých n meckých voják ze záv ru II. sv tové války. Bylo jim ukázáno na místním h bitov, kde se pravd podobn t lesné poz statky nacházejí. Dle pam tník, byli poh bení vojáci po zhruba p lroce p emíst ni za bývalý plot h bitova. Dnes je jeho neudržovanou sou ástí, severn od smute ní sín. P ímých pam tník již není P estavba koupališt zapo ala Po skon ení letošní sezóny se do kalo koupališt kone n p estavby. Bazény i vlastní budovy jsou ve velmi zanedbaném stavu, léta nebyla provedena žádná z v tších oprav. V souvislosti s touto zapo atou opravou se jednalo v m stském zastupitelstvu o odkoupení pozemk v blízkosti koupališt. Nákup byl schválen a nyní se jedná o odkoupení dalších p ilehlých parcel. Vznikl by možný prostor pro možné služby a byl podán i návrh na výstavbu kempu. Vhodn by to doplnilo vzr stající návšt vnost m sta. Zdejší Tyršovo koupališt bylo vždy pokládáno za jedno z nejhez ích v republice a jist by bylo dobré, aby si tuto pov st po provedené rekonstrukci i nadále udrželo. Samotné bazény jsou svojí velikostí vhodné pro plavání i pro radovánky d tí a dojde-li k výstavb oblíbených atrakcí, potom obliba koupališt jist vzroste. Jist by nedocházelo k tomu, že naši ob ané budou i nadále jezdit jinam. Sokolovna op t v provozu V m síci listopadu t.r. se lenové místní sokolské jednoty do kali zprovozn ní staré sokolovny vedle nového zimního stadionu. Rozší ení a zvýšení vlastní t locvi ny bylo již kronikou podchyceno.viz foto z p estavby. Jedni ka a Zlatá tužka Sout ž ur enou mladým literát m vyhlašuje op t D m d tí a mládeže. D tem jsou nabídnuta t i témata. První je vtipná a veselá báse, dalším tématem je zážitek nebo p íb h související s návšt vou n jaké kulturní památky vono to baroko je n co pro voko a poslední zadání je na volné téma. Sout ž bude uzav ena na konci ledna

6 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Plán kruhového objezdu Byl vypracován a zaplacen m stem a ešil by svízelnou situaci na Denisov nám stí.tato k ižovatka je nejvíce frekventovanou a v dob špi ky se stává brzdou provozu po celém m st. Nákres kruhového objezdu, jak je tedy m stem navrhován, je vystaven ve výv sní sk í ce M Ú na Masarykov nám stí. Technické služby podruhé Jak bylo již kronikou zachyceno, mají se technické služby m sta p est hovat do areálu bývalého objektu OZAP (pod nádražím). V tomto sm ru byla vedena dohoda, která umož uje dosavadní areál firmy Josefa Pišty (stavební firma), do b ezna p íštího roku využívat technickým službám. Sou asná situace je taková, že se návšt vníci TS s obtížemi dostanou do kancelá e, všude bláto, které komplikuje innost. Smlouva umož uje využívání do b ezna, ale nikde není podchyceno za jakých podmínek. Proto se vedení TS rozhodlo, že areál p ed asn opustí, kancelá e by se p emístily do Jiráskovy ulice, kde d íve sídlila Domovní správa a v jednání jsou i další prostory kam by se m ly umístit dílny, sklady a zbytek provoz. Do p íchodu zimy by se m ly do nového p emístit i nákladní vozidla. Pokra ují práce na bývalých budovách OZAPu a p ilehlých prostorách, kde bude sídlo TS, tedy všechny provozovny, technika a skladové hospodá ství.první etapa má být dokon ena do ervence p íštího roku (2002). Zastupitelstvem bylo rozhodnuto, že finance na tuto investi ní akci budou uvol ovány pr b žn, tak jak budou pokra ovat stavební práce. Klub eských turist a zna ky po m st Každý, kdo by m l zájem se projít po m st a prohlédnout si pam tihodnosti, musí mít nezbytn popis trasy. Jde o p iložený lístek, který obsahuje záchytná místa, podle kterých se musí každý orientovat. Projde i mén známými místy, které by jinak minul bez povšimnutí. Tyto pr vodní lístky lze zakoupit v knihkupectví Art kv t na nám stí TGM. Klub turist vyzna il trasu speciálními symboly. Na tmavém základu stojí dva trojúhelníky, jeden bílý a druhý ervený. Setkáváme se s nimi na sloupech ve ejného osv tlení, okapových rourách i jiných sloupcích. Zna ky umístil p edseda K T Ji í Babovák a Pavel Rücker na zhruba desítikilometrové trase. S nejvzdálen jší zna kou se mohou ob ané setkat u kapli ky v Nové Podharti. Mimo m stský okruh, ozna ili turisté ješt trasy po okolí, na ertovy hrady a do Betléma a Kuksu. Ho ická kamenická škola p j ka Sdružení obcí Podzvi insko získalo z ho ické kamenické školy sochu svatého Šebestiána. Jedná se o kopii sv tce, kterého p ed mnoha lety vytvo il n který ze žák Matyáše Bernarda Brauna. Byla zap j ena na dva roky a nachází se v kancelá i místostarosty Machka na M Ú. 156

7 Vzácné dokumenty m sta od Jany Polzové Ma átkové Dne obdržel kroniká m sta Pavel Janoušek korespoden ní lístek následujícího zn ní: Vážený pane, mohu Vám poskytnout kroniku Dvora Králové.. Máte-li zájem, bude mi ctí a pot šením, když je zajistíte. Ale dejte m v d t kdy, abych byla doma. Díky. Srde ný pozdrav Odesilatel : Jana Polzová Ma átková, Benešovo náb eží 1252, Dv r Králové nad Labem Dne si tyto dokumenty kroniká od jmenované zap j il s tím, že mu bude dovoleno je kopírovat a využít pro kroniku a vlastiv dné práce m sta. Termín navrácení nebyl pevn stanoven.následný den byl p edán ješt další materiál. Seznam: - ervený sešit v pevných deskách s nápisem Kronika o 196 ru n psaných stránkách - fotografie Kohout v dv r, model m sta DK., ulice nyní Revolu ní, slavnostní postavení sochy Záboje na nám stí, skulptura vojáka s puškou, d m? - na zdi nápis látky Vilém Šulc, zazd né sklepení?, policejní sbor sedící na nám stí odboje? - telegram T.G.Masaryka ur ený MUDr. Moravcovi odesílaný z Topol ianek - perokresba Söllnerova pivovarská hospoda 1928 (u Plicht ) - plánek st edov kého m sta - list ze Söllnerovy kroniky s vyobrazením zadní strany malého mlejnku a textem - 3 listy zaslané Robertem Šubrtem s obrázky Eliš ina domu, Ratibo ického zámku a Zvi iny s kostelí kem a chatou (akvarel) - sešit v modrých deskách s nadpisem Hank v d m, dle zápis obecního zastupitelstva o šestnácti listech - sešit v modrých deskách s nadpisem Hank v d m ve sch zích obecního zastupitelstva 1920 o 16 - listech, z toho 10 stran popsaných - sešit v modrých deskách s nadpisem Weckerlinova továrna, tiskárna látek o 16 listech, z toho 14 psaných. Vložen strojem psaný dopis ze dne 8. ledna 1964 z Národního technického muzea v Praze. Podpisy Dr. Josef Kuba, Csc. editel, Dr. Karel erný, vedoucí stud. a dok. odd., dále t i strojem psané listy s nadpisem Protokol. Vše ve vztahu k Weckerlinovi. - školní sešit erný s ozna ením: Výpisy ze starých knih, ru n psaných dvacet list - zelený sešit ( ú etnická kniha) ern, podéln pruhovaný, s nápisem na prvém listu : Starý Dv r d m od domu, dopln n p ílohou plánkem, kde jsou domy malovány erven a íslovány, zahrady (pozemky) zelen, rybníky a struha (náhon) spolu s pot kem od severu jsou modré. P iložen seznam s nápisem M stský archiv Dvora Králové nad Labem s ísly dom a letopo ty. Tato kniha obsahuje jmenný seznam majitel dom od 16. století p ibližn do roku Zvlášt posledn uvedený sešit je velikou prací Jaroslava Ma átky, který vedl vlastiv dný kroužek v letech p ibližn ?, kdy bylo vydáváno také vlastiv dné tení. 157

8 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Mapa cyklotras v prodeji Podzvi insko tedy má svoji mapu cyklotras, která bude sloužit nejen turist m na kolech, ale také pot ebám p ípadných cyklistických závod. Mapa je p ínosem. Je zbavena nánosu komer ních reklam, které asto p ekrývají n kterou z pam tihodností. a znesnad ují orientaci. Lidé a válka Stále více obyvatel znepokojuje možnost vále ného konfliktu, který by snadno mohl p er st ze sou asného konfliktu v Afghánistánu, kam dopadají americké bomby. Sd lovací prost edky však tlumo í názory, že tato bombardovaná zem není jediným úto išt m terorist. Islámští radikálové, usilující o zni ení Velkého satana USA jsou jimi ozna eni v Iráku, Alžírsku, Somálsku, Jemenu, Libanonu a na Filipinách.Vojenští experti USA se netají úmyslem skoncovat s terorizmem i v t chto zemích. Odezvu to však nachází v arabském sv t, kde egyptský prezident Husní Mubarak prohlásil, že pokud bude rozší eno bojišt, budou mít USA proti sob arabský sv t. Irácký v dce Saddám Husajn se nenávistí k USA netají. To je d vod toho, že se ob ané cítí velmi znepokojeni. P ispívá k tomu i sou asné publikování událostí v USA, kde je poštovními obálkami rozši ována smrtelná sn slezinná Antrax! Hodnocení letošního Dne spolk Ke zhodnocení se sešli zástupci spolk s místostarostou Janem Machkem po átkem íjna. Jednalo se o další spolupráci spolk s m stem a zárove se zhodnotil Den spolk jako úsp šný. Padly zde podn tné návrhy na zlepšení organiza ních záležitostí, otázka financování ve form grant M sto by se m lo stát jakýmsi zast ešovatelem, iniciativa by m la vycházet ze samotných spolk, které by m ly samy uvážit, zda se zú astní i ne. Podobná prezentace spolk v rámci m sta se v regionu východo eského kraje nikde neobjevila. Hejtman Bradík na Zvi in a v Kuksu P i své návšt v trutnovského okresu a v rámci návšt vy m st a obcí, které tvo í sdružení Podzvi insko si prohlédl vrchol Zvi iny. P i návšt v Kuksu se sešel se starosty obcí a vedoucím odboru kultury Pavlem Mertlíkem. Diskutovalo se u ochran a údržb památek v malých obcích., dále o možné dotaci státu a grant Evropské unie. Tuto podporu však mohou získat jen obce, které se sdruží v rámci regionu Pr vodcem a organizátorem byl Jan Machek, p edseda Sdružení a místostarosta našeho m sta. Návšt va italského m sta Piagaro Z návšt vy Itálie se vrátila delegace m sta, vedená starostou Viktorem Švubem. P edm tem návšt vy bylo jednání o vzájemné spolupráci. Delegáti z našeho m sta si prohlédli družební m sto a seznámili se s jeho zajímavostmi. Jednání bylo vedeno o možné spolupráci v mnoha oblastech a mimo jiné také o zp sobech likvidace odpad. Vzájemná spolupráce by se mohla uskute nit nejen v rámci správních orgán m sta, ale i organizací a spolk. V blízké budoucnosti se uskute ní ješt sch zka obou m st, kde se projednají organiza ní otázky, sm ující k podpisu vzájemné smlouvy. 158

9 Hrozba nákazou antraxem (sn tí slezinnou) Po Spojených státech amerických dochází již i v rámci východo eského kraje k výskytu antraxu v dopisních obálkách a balí cích. Zda se jedná o smrtící prášek a nebo neodpov dnou zlomyslnost rozhodne odborná expertiza. ( lékárny v Náchod, Hradci Králové, ZŠ Komenského v Náchod ). V našem m st se zatím podobná, neov ená v c nevyskytla. Královna v nných m st je z Trutnova Druhý ro ník volby absolvovalo dev t d v at. Naše m sto zastupovala Terezka Richterová. Program slavnostního ve era v Hankov dom uvád l Jan enský. Starosta m sta Viktor Švub p ivítal také zástupce devíti m stských ú ad z bývalých v nných m st. Lo ská královna Eva Kvasni ková krátce zhodnotila období svého kralování. Královna v nných m st je z Trutnova Porotci byli starostové v nných m st. Prvá disciplína byla v duchu p edstavování slavných rodák. Byli to R.A. Dvorský, Samuel Fritz, Karel Go ár a Josef Šíma. Následovala volná disciplina, kde se p ítomní diváci mohli pot šit tancem, p ednáškou, hrou na saxofon a žonglování s mí kem. T etí disciplinou bylo p emístit se na druhou stranu sálu pomocí dvou papír pokládaných na sebe. Poté zazpíval eský Frank Sinatra Lá a Kendl. Poslední disciplinou byla módní p ehlídka v kostýmech z t icátých let a kone né zve ejn ní výsledk. Královnou se stala Jana Ba ková z Trutnova, která dostala kytici, parfém, volné vstupenky do kulturních a památkových objekt, rekrea ní pobyty a další Následoval korunova ní ples, kdy hrál oblíbený Big Band Dvorský. Redaktor Vlastiv dného tení Jan Schwarz p ipravil speciální íslo, v nované ro nímu panování Evy Kvasni kové a vyraženo bylo také omezené množství pam tních mincí k volb druhé královny (bude p iložena, díky p. Janu erníkovi z M Ú k této kronice, spolu s medailí starostenského ú adu). ZOO návšt vnost P lmiliontý návšt vník prošel bránou ZOO na za átku íjna. Stala se jím Simona Klepá ová z áslavi. ZOO navštívila spolu s manželem a malou dcerkou Anetkou. Ta obdržela od editelky Dany Hole kové propaga ní materiály s plyšovým zví átkem a knižní publikace. I když letošní návšt va ZOO nebude jist rekordní (vloni byla návšt va ). Na letošní návšt vnosti se nep ízniv podílelo deštivé po así v dob prázdnin a v m síci zá í, informovala editelka Dana Hole ková. 159

10 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 ZŠ Strž eší zásobování obce Žire Poté, co od zá í letošního roku vzala škola Strž pod svá k ídla malot ídku v Žir i, které hrozilo uzav ení, p ichází s dalším ešením. Vedení školy chce otev ít bufet pro žire ské žáky v bývalé provozovn Jednoty, která byla zrušena. D tem by bylo možno si zde zakoupit sva iny a v d sledku toho, že zde není žádný obchod potravinami, bylo by možné v dob otev ené prodejny, aby si i ostatní místní ob ané zakoupili základní potraviny. Také vzhledem k tomu, že v dohledné dob bude v provozu nov z ízený hospic v budov zámku, by tato iniciativa byla vítána. Také zastupitelé M Ú tuto akci podpo ili vy len ním pot ebných financí na úpravu prodejny. Pln ní rozpo tu m sta za I. pololetí Rozpo et po t ech úpravách inil celkem (v tis.korunách): ,90 P íjmy za I.pololetí roku 2001: ,12 Výdaje: ,02 Zvýšení životního minima S platností od 1. íjna 2001 došlo v republice k zvýšení ástek životního minima pro sociáln slabé ob any. To je tvo eno dv ma položkami : - ástkou ur enou na pokrytí náklad na výživu (potraviny) - a ostatní základní osobní pot eby žadatele ( úhrada nájemného, elekt iny, vodného sto ného, plynu, uhlí, odvoz tuhého komunálního odpadu, úhrada oprav a údržby bytu atd.) To iní u d tí do 6 let z p vodních na od šesti do desíti let od desíti do patnácti let v jedno lenné domácnosti na z p vodních se dv ma osobami se t emi nebo ty mi osobami p t a více osob P íklad: pro rodinu s d tmi ve v ku 15 a 18 let, které ob navšt vují školu, se hranice sociálního minima zvýší o 860 K. Nadace na ochranu zví at v ZOO Tato Nadace, ve spolupráci s Královskou spole ností na ochranu zví at proti krutosti, byla hostem ZOO. Jednání se zú astnili zástupci ministerstev, neziskových organizací, editelství cel a policie. Dle sd lení tiskového mluv ího Státní veterinární správy, došlo k vyjasn ní stanovisek p i ochran zví at a zajišt ní jejich dobré pohody. Ú astníci si prohlédli chov zví at v naší ZOO a to za podmínek, které jsou pro živo ichy vyhovující. Evropská unie p ipravuje zákon o zoologických zahradách K chystanému eskému návrhu zákona m li p ítomní zástupci našich eských ZOO celou adu výhrad. 160

11 Sokolové hodnotí uplynulý rok Rok byl hodnocen v oblasti sportovní, kulturní a spole enské. Ná elnice Jitka Karešová p ednesla zprávu o innosti ve které se zmínila o Dnu spolk, na sletové vzpomínání s promítáním film, obdržených pam tních list za protifašistický odboj, mikulášskou nadílku, p ebor ve florbalu, kola eského poháru ve skocích na trampolín, ty župních p ebor, letních a zimních tábor. Sportovní úsp chy: - st íbrná medaile v p eboru eské obce sokolské v b hu na lyžích Šárky Neumannové - páté až šesté místo družstva dívek v zálesáckém závod zru nosti - titul p ebornice v sokolské všestrannosti pro Andreu Šedivou a st íbro pro Kar. Grohovou - zlatá medaile v plavání dorostenek Ilona Žitnáková - st íbrná v atletice Petra Nosková - florbal mladší žáci v p eboru ech st íbro ada dalších ocen ní byla vybojována v rámci krajských a okresních sout ží. Projednávala se také p estavba sokolovny. Osmdesát p ítomných v aule gymnázia, bylo seznámeno s tím, že rekonstrukce bude dokon ena ješt tento m síc ( íjen 2001). 161

12 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Potlesk orchestru Rudy Messe Tém do p lnoci se protáhlo vystoupení této kapely. Zcela vyprodaný Hank v d m se t šil oblíbeným melodiím, jejich bezchybnému provedení a podobné nadšení se tu nepamatuje dlouhou dobu. Známé melodie v oblíbeném repertoáru šedesátých let, zp va ky i konferenciér splnili vše na jedni ku. Bravo bravo, m žeme si jen p át, aby se koncert po n jaké dob Rudolf Mess op t opakoval. Výt žek byl orchestrem v nován Hankovu domu. a jeho orchestr Pavel Ponikelský mistrem Na mistrovství lodních modelá po ádaném v Dolním Žlebu u Šterberku se sjeli lodní modelá i sout žící ve t ídách EX sen. (modely do délky 1250 mm). Naše m sto reprezentovali otec Pavel a jeho dcera Martina Ponikelská. Mistrem republiky se stal Pavel Ponikelský z klubu lodních modelá našeho m sta. Dcera Martina skon ila na p kném tvrtém míst. Veteránka Jaroslava Grohová - Klímková Vynikajících úsp ch dosahovala v pr b hu letošního roku, když na brn nském p lmaratonu zvít zila v kategorii veteránek (nad 50 let), na mistrovství R v b hu do vrchu na trati Janské Lázn erná Hora v kategorii nad 35 let t etí místo. V kvalifika ním závod pro nominaci na MS v b hu do vrchu na Kozákov rovn ž t etí místo v kategorii SUPER. Vyvrcholením sezóny bylo mistrovství sv ta v b hu do vrchu, konaném v Polsku, obsadila ve 162

13 své kategorii (50 let) druhé místo a hned druhý den se jí poda ilo obsadit v mezinárodním závod na sousední vrchol Czantorie celkov šesté místo. Výsledky vynikající, sou asn trénuje družstva mladšího žactva. Blahop ejeme. ZOO v íjnu Se zcela novou akcí se pochlubila ZOO, když po celý týden zde byli k vid ní duchové. Vydlabané a osv tlené tykve, pomalované balónky a strašidelné zboží ze Zooshopu, vytvá elo strašidelnou atmosféru. Po dobu celého týdne, zahrnujícím i podzimní prázdniny se o tom mohli návšt vníci p esv d it. ZOO tím obdarovala hlavn malé d ti. Zahrada byla otev ena mimo ádn o hodinu déle, aby si d ti mohly vychutnat svítící dýn. Svátek duch po ádá zoologická zahrada v duchu amerického svátku Halloween. Narodila se mlá ata žiraf. Prvním byl same ek Brian, zastupující skupinu žiraf sí ovaných, druhým byl same ek Rothschildova druhu. Po dobu existence ZOO je to již 162. žirafa narozená práv tady a m žeme být hrdí na to, že naší zahradu za azuje mezi sv tové jedni ky. Nemocnice a.s. následná pé e V m síci ervnu letošního roku se zapo alo s p estavbou bývalého d tského primariátu, kde byla umíst na prvá ást odd lení následné pé e. Bylo zde celkem t icet l žek a po provedené p estavb to bude plných padesát. Tím dojde k tomu, že budou uvoln na místa na akutních odd leních, když odtud budou pacienti p emíst ni na následnou pé i. Sou ástí této pé e je rehabilitace, kdy je pacient p ipravován na návrat do b žného života. To souvisí s trendem snižování doby hospitalizace, na základ šetrn jších a modern jších metod lé ení. K p edání druhé ásti dojde koncem listopadu 2001.P estavba zachycena fotodokumentací kroniky. Deváté íslo Vlastiv dného tení Druhá ada se tímto íslem pln v nuje první královn v nných m st Ev Kvasni kové. íslo seznamuje tená e se samotnou královnou, jejími zálibami i názory a slavnostními událostmi, které provázely její zvolení. Dále jsou velmi vtipným zp sobem zachyceny návšt vy ostatních v nných m st a poutav nás provází vlastním m stem. Je tedy toto íslo i pr vodcem po našem m st s jeho historickými stavbami a také souvisejícími událostmi. Není opomenuto ani naše p ekrásné okolí a tak se toto íslo stává zdrojem informací s mnoha poutavými fotografiemi. Znovu je t eba p ipomenout ob tavou práci redaktora Jana Schwarze. 163

14 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Ze v Eklov ulici Letošní deštivé po así a lo ská povode zap í inila podmá ení op rné zdi ve jmenované ulici sm ující dol k závodu Juta 3. D sledkem toho byla skute nost, že se op rná ze vyboulila a hrozilo její z ícení.v d sledku toho byla doprava touto ulicí zakázána. To velmi zkomplikovalo situaci, pon vadž ulice z Karlova dol je v rekonstrukci a tedy nepr jezdná. Oprava op rné zdi má být zahájena v po átcích listopadu Nový povod ový plán Vynutila si jej lo ská povode, která m stu zp sobila velké škody. Vypracováním byla pov ena spole nost Koordinace z Karlových Var. Bylo také provedeno n kolik informa ních sch zek s ob any. Odbor místního hospodá ství aktualizaci tohoto povod ového plánu. Sou ástí je i up esn ní telefonních ísel všech fyzických a právnických osob, dále adres, a kontaktních osob. Podhar ský rybník do pronájmu Rybník byl v minulosti letními lázn ni, kde byly kabiny a dno vysypáno pískem. Dnes je zne išt n lahvemi i jinými odpadky. V posledním desetiletí je velmi zanedbáván. V sedmdesátých letech byla jeho západní ást brigádnicky zpevn na kamennou hrází, která podep ela stávající cestu. Od té doby se rybník neudržoval, ale byl istý. Rybník v minulosti sloužil hlavn mladým plavc m a dosud slouží k bruslení v zimních m sících. Docházelo tu také k bezpe nému pálení arod jnic. Nyní je navržen k pronájmu a zájemci se mohou do poloviny listopadu p ihlásit na odboru majetku s tím, jakým zp sobem by cht li rybník využívat, tedy i se sousedícími p ilehlými plochami. Duši ky a krádeže Ani policist m se již neda í zabránit hanebným krádežím na h bitov. Pobertové zcizují kytice, v ne ky a neváhají zcizit ani m d né a nerezové lampi ky. Ob ané se s tím t žko smi ují a konstatují, že tento stav v minulosti nebyl a požadují nápravu. Ruce nenechavc se nezastaví ani p ed úctou k zem elým. Zp vník ZŠ Strž Tato škola si vede skute n dob e a svojí aktivitou si zasluhuje pozornosti. Nyní p išla s novinkou, kdy si pro své žáky p ipravila vlastní zp vník. Ten je využíván p i hudební výchov a obsahuje nejen národní a lidové písn, ale také úsp šné evergreeny z let minulých a sou asné hity. Žáci tu najdou p ehled kytarových hmat, prstoklad pro zobcovou flétnu i základní akordy pro klavír. Obsahem jsou také základní hudební pojmy. Zp vník by m l nahradit stávající zp vníky, které jsou dvacet i více let staré a neodpovídají dnešním požadavk m. Karel Raich a cyklotrasy Jak již kronika informovala, rozhodlo se Sdružení obcí v okolí Zvi iny (okres Trutnov a Ji ín), vytvo it sí cyklostezek. Nejv tší m rou se na tom podílel ing. Karel Raich, který sám stezky navrhoval, absolvoval a zakreslil. Vznikl soubor tras, který zahrnuje všechna zajímavá místa regionu a zárove navazuje na další regiony okolí. Do prodeje nyní p išla orienta ní mapa cyklotras s vyzna ením stezek a jejich popisem, na stran druhé je krátké povídání o podzvi insku a výškové profily jednotlivých tras. Už nyní byla otev ena první cyklotrasa o kterou se zasadila Nadace Nový les, když se spojila s Podzvi inskem.tato trasa je vedena po památkách na socha e Matyáše Brauna a hrab te 164

15 Františka Sporcka. Trasa otev ená p ed n kolika týdny byla provázena výstavou, promítáním film a koncertem. Naším regionem povede asi ty i sta kilometr cest pro cyklo turisty. S Martinem na bílém koni Základní škola Schulzovy sady p ipravila dovednostní a v domostní sout ž s uvedeným názvem. Zú astnit se mohly d ti od ty do desíti let, sou ástí byla krátká procházka po m st a drobná sout ž. Po adatelé se domluvili o spolupráci s jezdeckým klubem a tak ú astníci vid li, v ele pr vodu d tí a rodi, opravdu bílého kon i s jezdcem. Domov svatého Josefa v Žir i Slavnostnímu otev ení bylo p ítomno mnoho návšt vník a host. Mezi nimi i p ednosta okresního ú adu Vladimír Klímko a radní našeho kraje Miroslav Plass. editelem Wajsarem byly uvedeny osoby a firmy, které se na rychlé výstavb podílely. (místní Trioprojekt a fa. Delta Velké Po í í). S p estavbou se za alo 20. zá í a kolaudace byla již koncem listopadu. Tato první etapa si vyžádala více jak osm milion korun. Na financování se podíleli dárci, sponzo i, nadace Konto Bariéry, Výbor dobré v le Olgy Havlové a m sta Jarom a Dv r Králové nad Labem. Návšt vník m se v novala vedoucí domova paní Kate ina Hojná. Za ízení bude sloužit nemocným s mozko-míšní sklerózou na trnácti l žkách. Celkem má být v Domov ty icet l žek. Zbývá ješt rekonstruovat podkroví, provést p emíst ní a opravu kuchyn a plynofikaci kotelny. To by si m lo vyžádat ješt náklad šest milion korun, p estavba zbylých dvou k ídel objektu, sloužících pacient m, dalších osmnáct milion korun.. Další náklady bude p edstavovat oprava oken, st echy, parkových ploch a zahrady. Domov svatého Josefa je prvním svého druhu v republice a vznikl darem budovy od Kongregace sester Nejsv t jší Svátosti z eských Bud jovic. Osadní výbor Žire Novela zákona o obcích zavedla,v paragrafech 120 a 121, nové orgány zastupitelstva obce osadní výbory. Také zastupitelé našeho m sta toto podpo ili a byl ustaven pro tuto ást m sta Osadní výbor. P edsedou se stal Vlastimil Rezek, leny Ladislav Hlava, Alena Kernerová, Jaroslav Rejmont mladší, Otakar Fojt a Václav Uhlí. Osadní výbor m že zastupitelstvo z ídit v p idružených obcích a vychází se z vlastního zájmu ob an. Je to tedy jakýsi mezi lánek mezi M stským ú adem a ob any, kte í v dané lokalit bydlí. Osadní výbory jsou oprávn ny p edkládat zastupitelstvu a rad návrhy k rozvoji ásti obce a také rozpo tu. P edsedovi osadního výboru musí být na jednání zastupitelstva ud leno slovo. Osadní výbory se tedy mohou vyjad ovat k rozhodnutím z m sta, ale s právem poradním a nikoliv rozhodujícím. Rozdíl s d ív jšími ob anskými výbory je v tom, že nesmí v žádném p ípad zasahovat do soukromí ob an. 165

16 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Betlémy v ZOO Po ádá v rámci Váno ní ZOO spole n s královédvorskými betlémá i Výstavu betlém v Galerii obraz Zde ka Buriana. K betlém m pro kroniku následující. První betlém na sv t vznikl p ed 712 lety v Sixtinské kapli ímského chrámu St. Maria v ím. Jeho autorem byl socha Arnolfo da Cambio, který vytvo il z mramoru t ináct soch. ( 8 len svaté rodiny, 2 proroky a 3 krále). Takto se zpodob ují betlémy ve své podstat do dnešních dn. V Galerii je v sou asnosti vystaveno 24 betlém od sou asných i nežijících autor.. Mezi nejvzácn jší exponáty pat í nejstarší dochovaný jezuitský betlém z 1. poloviny 18. století, dále pak betlém tyrolský, betlém Františka Másla z isté u Horek (1933), a dva betlémy Antonína Šíra z Levínské Olešnice (1940). Na výstav nechybí ani betlém kralický (kolem roku 1900), Wenig v papírový betlém (1840), a sk í ový, p vodn pohyblivý betlém n kdejšího majitele papíren v Hostinném z let Zajímavý je i betlém vyrobený z kuku i ného šustí, který vyrobila Marta ermáková ze Dvora Králové nad Labem a také betlém vyrobený žáky ZŠ v Hostinném (2000). Sou asnou tvorbu zastupují p edevším královédvorští betlémá i Karel Richtera a jeho synové Mgr. Lukáš Richtera, který jeden z vystavených betlém vy ezal již ve svých jedenácti letech a Kristián Richtera.Dále jsou místními ezbá i Leoš Pryšinger, František Mühle, František Kocman a Zden k Tyrychter.Ve své tvorb, se ezbá i K. Richtera a Z. Tyrychter inspirovali n kterými figurkami betlém Antonína Šíra. ezbá i Šír a Mühl již vyrobili více než dv stovky soubor. Zajímavým exponátem výstavy jsou Hodiny asu, které dle Dr. Vaclíka jsou prvními na sv t zpodob ujícími tématiku betléma. Ty ztvárnil Leoš Pryšinger v roce 1998, dle jeho slov jako cvi ení p ed zapo etím práce na unikátní zmenšenin ( 1:7) Braunova betlému v Novém Lese u Kuksu. To vy ezal v letech podle originálu, fotografií a soupisu díla, dle dochovaného ú tu vystaveného samotným Matyášem Braunem, který originál vytvo il spolu s bratrem Dominikem a synovcem Antonínem v letech eské sdružení p átel betlém ( SPB) je lenem Mezinárodní betlémá ské federace (Universalis Foederatio praesepistica Un- Foe- Prae. Prezidentem této sv tové federace byl zvolen PhDr. Vladimír Vaclík, který je rovn ž p edsedou SPB. Královédvorští betlémá i jsou pobo kou SPB, která vznikla a sdružuje dvanáct len, kte í betlémy sbírají, ale hlavn vy ezávají a sestavují. Betlémá i se zú astnili n kolika výstav : v Kuksu, našem m st, dvou mezinárodních výstav v Hradci Králové a ve švýcarském Lucernu. Výstava je v nována záchran Braunova betléma a sou ástí výstavy je rovn ž i projekt V né sv tlo Miroslava Podhrázského fotografa z Hradce Králové. Jedná se již o t etí spole nou výstavu Miroslava Podhrázského a našich betlémá, v novanou záchran této sv tové unikátní památky, která byla v roce 1999 na dva roky (tj a 2001) vyhlášena Sv tovým památkovým fondem, za jednu ze sta nejohrožen jších památek sv ta.v letošním roce (2001) bylo na záchranu Braunova betlému získáno z USA US dolar. V Galerii ZOO je pokladni ka se sbírkou a prodej pohlednic za stejným ú elem. Miroslav Podhrázský, narozený vystavuje v rámci projektu V né sv tlo barevný adjustovaný obraz V né sv tlo (120 x 240 cm), který zachycuje hospotal Kuks s neopakovatelnou atmosférou. Výstavu dopl ují fotoplátna (95 x 95 ) zachycující úst ední motiv Braunova betléma Svatou rodinu. Vernisáže se zú astnil prezident Sv tové betlémá ské federace Vladimír Vaclík a editel biskupského gymnázia v Hradci Králové Ji í N me ek. 166

17 V rámci Váno ní ZOO došlo také k odhalení sochy lva, který byl p emíst n od již nepoužívaného vchodu. Jan Schwarz uvedl, na zahájení výstavy, velmi poutav betlémy a jejich sou asné tv rce. Desáté výro í Diakonie Pod kování pat ilo p edevším bývalému editeli Diakonie Stanislavu Št pa ovi, který se o ní zasloužil od samotných za átk. Výro í bylo zahájeno úvodní mší. Za átky Diakonie byly v poskytování pe ovatelské služby v domácnostech, v roce 1993 budováním vlastní budovy (rekonstrukcí starého domu), poté postaven objekt nový a v sou asné dob se staví již objekt t etí. (Viz kronika roku 2000). Pé e je zde poskytována 23 obyvatel m, ale celkem je poskytována pé e více jak 200 ob an m, nejen ve m st, ale i okolí. Úctyhodný je v k obyvatel Diakonie, který dosáhl v letošním roce 86 let. innost Diakonie je umožn na hlavn p i in ním len evangelického sboru, v etn rodinných p íslušník. Podpory se jí dostává i z N mecka, Holandska, Francie a dalších stát. Sou asným editelem Domova Diakonie je Zden k Hojný. Ten p ipomn l, že nová budova bude sloužit osobám s Alzheimerovou chorobou a domov tu najde deset osob. Hrubá stavba je dokon ena, eší se otázka dalšího financování. Technické služby poznovu Do sídla bývalé Domovní správy v Jiráskov ulici se p est hovaly TS. D vodem je uvoln ní areálu pro dnešní market Billa. Dle sd lení editele Marka Bu vala, už nyní fungují všechny kancelá e Technických služeb. Tady budou sídlit TS po dobu rekonstrukce nového sídla (bývalý OZAP), které by m lo být dokon eno v druhé polovin roku Tato rekonstrukce je plánována ástkou 12 milion korun. Zvýšení ceny za odvoz odpadu Toto se po ínaje lednem 2002 navýší o t icet procent. D vodem této zm ny je zákonem stanovený poplatek za uložení odpadu. Týdenní vynáška inila dosud 900 korun, nyní bude init korun, V p ípad trnáctidenního odvozu bude platba init 950 korun. P jdem spolu do Betléma na nám stí V pátek 14. prosince se uskute nil, v rámci Váno ních trh, pokus o p ekonání rekordu v hromadném zp vu této váno ní koledy, se zapálenou sví kou. P ipraveny byly sví ky, ú astnický certifikát, ale nep álo po así. Mráz a silný, ledový vítr tuto akci vážn narušil. T ídenní program v sob zahrnul vystoupení divadla Kvelb na ch dách, ZŠ Strž p ipravila živý Betlém a ú inkoval i Královédvorský d tský sbor. Dále to byla kapela Fiakr, z Ji ína ertovské pohádky a ve er ukon il Big band Dvorský. Dále se zde p edvedly soubory Trubaky, Špindlerá ek a mladí hasi i z Bílých Poli an. 167

18 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Jan Schwarz osobnost roku Tento titul ud luje týdenník vlády eské republiky Ve ejná správa. Obdržel jí redaktor Vlastiv dného tení, významná osobnost našeho m sta Jan Schwarz. Kroniká m sta p edal radnímu Josefu Zlatníkovi zhodnocení Osobnost Jana Schwarze v tomto zn ní : Není dáno každému m stu, aby m lo ve svém st edu takovou postavu, jakou je Jan Schwarz. D chodce, redaktor Vlastiv dného tení, které vykresluje naše m sto a široké okolí. P edevším ale skromný a p i inlivý lov k s letitým, v elým vztahem k našemu m stu. Rodák z blízkých Ho ic se stal doslova patriotem našeho m sta, p ilnul k n mu a zná jeho historii mnohdy lépe než kdo jiný. Léta se ve svém Vlastiv dném tení vyznává z lásky ke Dvoru Králové nad Labem, jeho bohaté historii z let dávno minulých i pam tem bližším. Svojí vst ícnou povahou si dovede získat spolupracovníky a o to víc obohacuje napsané lánky, sv j asopis. Je redaktorem asopisu, který nemá obdoby v širokém okolí a který nám mnozí právem závidí. M sto se jím m že kdykoliv a kdekoliv pochlubit. asopis nese jeho srozumitelný a veskrze pravdivý rukopis, je však také tv rcem jeho grafické úpravy a v neposlední ad i mnoha fotografií. Jimi podchycuje popsané události m sta a okolí nejen v rovin pozemské, ale dokonce po ízené z nadhledu. Jím psané lánky jsou vždy dopln ny a také v rohodn ov eny prameny z Okresního archivu. Žádný lánek není povrchním zpracováním dat a skute ností. Vše je zpracováno bezchybn a s citem pro srozumitelnost projevu. Svému asopisu dává všechno, celou svoji osobnost. Ne ze ctižádosti, ale pro své vlastní uspokojení a v elý vztah k našemu m stu. Dokázal by jist více, ale je vázán t mi n kolika asopisy, která jsou m stem ro n vydávána.snad práv proto, se stává navíc ješt dokonalým tv rcem komponovaných i jiných po ad. Jsou jím vytvo eny a dokonce uvád ny v život. Je tedy vpravd vydavatelem, historikem, dokumentaristou i konferenciérem. Které m sto se m že takovou osobností pochlubit? Naše m sto má velmi bohatou historii a musí být proto vd né každému, kdo se jí zaobírá. Zvlášt tak d kladn a v takovém rozsahu. Kolik osobností m sta, spolk, odbojá, bylo jím písemn podchyceno na základ vzpomínek ú astník a pam tník. P ipome me si jen osobnosti v postavách R.A. Dvorského, letc RAF a dalších odbojá, ale také malí, socha, hudebník, v dc i sportovc. Neopome me také, jaký vztah k blízkému okolí se dostává do jeho prací a jak je poutav zve ej ován. Dovede nejen psát, ale také kultivovan a zasv cen promluvit. Kdo toho byl sv dkem, musí to potvrdit. Dne 23. zá í 2002 se dožije svých sedmdesáti let. Dv tragedie lánek z Krkonošských novin : Ve ejnost v poslední dob vzrušila už druhá sebevražda známé osoby. V úterý odpoledne ukon il sv j život, výst elem z legáln držené zbran, vedoucí odboru investic a územního plánování m stského ú adu J.Š... Práv dv ne ekaná úmrtí bohužel vyvolala vlnu lidové tvo ivosti a objevila se celá ada nepodložených fám. D vodem tragédie údajn m ly být organiza ní zm ny na m stském ú ad, mimopracovní aktivity související s jeho prací jako soudního znalce, osobní vztahy, nebo finan ní nesrovnalosti. Ve všech p ípadech se jedná, jak bývá zvykem, o irou fabulaci, která není podložena žádnými d kazy. (bm) 168

19 Kniha o královnách V dob Váno ních trh si mohli ob ané poprvé zakoupit knihu o Královnách v nných m st. Jedná se o publikaci, kterou zpracovala vedoucí školství a kultury M Ú paní. Dagmar Krsková. Více jak dv st stránek velkého formátu seznamuje tená e s jednotlivými královnami, dobou jejich vlády a událostmi z doby jejich panování. Autorka vychází z vlastního seriálu, otiskovaného ve Vlastiv dném tení našeho m sta. Návrh rozpo tu m sta Rozpo et je vypracován jako vyrovnaný a dosahuje ástky 340 milion korun. P edb žn se uvažuje s investi ními akcemi na dostavbu zimního stadionu, rekonstrukcí koupališt, domu s pe ovatelskou službou, opravou kina, úpravou prostranství p ed Hankovým domem a p estavbou areálu Technických služeb. Dále je v návrhu po ítáno s podporou sportu, velkou ástkou na správ a údržb majetku. Kronika zaznamená v p íštím roce schválený rozpo et. D m d tí a mládeže Jedni ka a krte ek Mezi sváte ní, p edváno ní akce, pat ila výstava výtvarných prací mládeže ze sout že Váno ní pohádková nálada. Dále jsou zde P edváno ní krtkoviny, které bude uvád l Miler v krte ek a aerobik. D ti si mohly také vybrat drobné dárky v rámci Dárek pro radost.p ipraveny byly drahé kameny, kaktusy, plastikové modely, šperky a jiné drobné p edm ty. Expozice je dopln na menší výstavou betlém. Drobnosti prosince - malé Váno ní dostavení ko, na které byli editelkou RNDr. Hole kovou pozváni sponzo i - v ZOO se narodilo šest št at ps hyenových - celkem tedy již 102 sv tový rekord - vznikla agentura Jana, s cílem poskytovat zdravotní pé i ve vlastním byt - Muzeum výstava Lyže, brusle, sá ky aneb zimní radovánky - ZOO z Velké Britanie p ivezen p tiletý same ek nosorožce erného chovný - Vladimír Vaclík navrhuje uskute nit živý betlém v ZO - v budov M Ú jsou již v pr chodu ú ední desky m sta - nám stí ozdobil, již tradi n, ozdobený váno ní strom - územní organizace Svazu diabetik uskute nila svoji lenskou sch zi - Prob hla autogramiáda Jar. Krat ny, s knihou Muž z Texasu, u Veselých - ZŠ Schulzovy sady uskute nila znalostní procházku m stem S Martinem na bílém koni - bezplatné kontejnery na zelený odpad se t šily mimo ádnému zájmu - psí útulek p ipravil Pochod za bu tem (spole ná vycházka psa a lov ka) - Škola Komenského uspo ádala tradi ní Mikulášský karneval na Zálabí - ulice m sta zdobí nové sv telné et zy a sv tla zd raz ující svátky váno ní - Klub osam lých matek obdaroval nezletilé maminky z Husova domova Koupališt Firma BaK uskute nila na koupališti do p íchodu zimy n které akce, které vycházejí z plán spole nosti H projekt. Na míst zastaralých šaten je postavena hrubá stavba nových. Podstatné je to, že se pracuje i na technologii ist ní vody. Tím by byla zajišt na nejen její úspora, ale zvýšila by se i teplota vody v bazénech. Hotové je i dno velkého bazénu Oprava bude provád na etapov, zahrne v sob také opravu druhého bazénu, sloužícího p edevším d tem. 169

20 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Váno ní ZOO Už ty i roky je umožn no návšt vník m ZOO shlédnout ZOO v zim. Zájem o Váno ní ZOO stále nar stá. V letošním roce se dosáhlo rekordního po tu návšt vník. P i inilo se o to i po así, které nedovolovalo v zimních st ediscích užívat zimních radovánek a p ijela ada autobus s návšt vníky. Každý z pavilon má sv j vlastní neonový znak a jsou to práv pavilony, kde uskute ují návšt vníci svoji procházku. Zvláš p sobivé to je po setm ní. Váno ní ZOO je otev ena do 2. února 2002 od 9 do 19 hodin Zákon o ochran ovzduší P sobí starosti našim ob an m, kte í hlavn v p ím stských oblastech, dosud pálili listí i jiný zahradní odpad. Zákon také zakazuje využívání nekvalitních tuhých paliv ( lignit, uhelné kaly a nekvalitní uhlí). Ob ané jsou však vystaveni tomu, že využití plynu a zvlášt elekt iny je velmi nákladné a zasahuje to citeln do jejich rozpo t.navíc má ješt k dalšímu elekt iny od Nového roku dojít. Zna ka i Klubu eských turist Sto osmdesát kilometr tras mají na starosti zna ka i Klubu, který je evidován registra ním íslem Vedoucím ty lenné skupiny je Ladislav Kolá a leny Stanislav Meduna, Zdenek Rada a Mirek Paríšek. Každé t i roky obnovují zna ky. K této práci náleží p ipravit vlastní podklad, provést pr klest v tví a správn zvolit zna ku, zda malovanou a nebo plechovou. B hem roku se také musí obnovit zna ky, které byly zni eny, odstran ny t žbou d eva a nebo elektrického vedení. Tato práce je velmi náro ná na as a navíc siln ovlivn na po asím. Jenom v našem regionu jsou mimo trojpásových malovaných zna ek, ješt plechové v po tu asi 350 kus. Zna ení je nákladné a jenom jedna plechová zna ka p ijde na 120 až 160 korun. Naši zna ka i jezdí také vypomáhat do jiných okrsk, kde odbor turist nepracuje. V letošním roce došlo k výpomoci na jilemnicku, kde bylo zna eno dvacet kilometr cest. Starostí zna ka jsou také velkoplošné mapy, které jsou umíst ny ve m st i okolí.(mostek). V p íštím roce 2002 by jich m lo být o osm více. Nová posilovna Ve sklepních prostorách Základní školy Strž vznikla nová posilovna, nejv tší v našem m st. Nabízí se zde dvacet míst na cvi ení. Škola si toto vybudovala svépomocí. Prostory byly p vodn skladem Civilní obrany. Došlo k jejich rekonstrukci, zcela nov p ebudovány záchody a sprchy, aby byly v souladu s platnými hygienickými p edpisy. Žák m bude sloužit nejen v dob výuky, ale také v dob volna. editelem školy je i nadále iniciativní Petr Vojt ch. ZŠ Strž a akreditace ECDL Významného úsp ch dosáhla tato škola, když se stala prvou v eské republice, které se dostalo akreditace Evropean Computer Driving Licence. Uvádí se, že je to evropský po íta ový idi ák, který p edpokládá, že jeho držitel ovládá základní dovednosti pro všestranné a efektivní využívání výpo etní techniky. 170

KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM - 2001

KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM - 2001 Sou asná situace, kdy chybí termíny st hování nebo zahájení rekonstrukce nového areálu, vyvolává neklid mezi zam stnanci. Ti se obrátili prost ednictvím odborové organizace na vedení m sta se žádostí o

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

Kulturní události m síce íjna

Kulturní události m síce íjna KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 ÍJEN Kulturní události m síce íjna Hank v d m - Sugar Blue George Kayband - harmonikový mág. - Hv zdný prach hitparád - hudební skupina Travellers výchovný koncert.

Více

Historie textilního tisku, Tiba a.s.-vlastiv dné tení

Historie textilního tisku, Tiba a.s.-vlastiv dné tení stát, ale také na úrovni region, což se u nás v echách (nebo chcete-li v esku ) rovná kraj m. Proces decentralizace by pokra oval ve zrušení okres v esku (chcete-li echách), do konce roku 2002. Poté by

Více

Kulturní programy m síce b ezna

Kulturní programy m síce b ezna KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 B EZEN Kulturní programy m síce b ezna Hank v d m - Réva cimbálová muzika pro I. II. stupe ZŠ. - Záskok - Cimrmanova hra. - Zápis do tane ních. - Reality show

Více

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009)

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009) 18. b ezna 2009 Ro ník XX. íslo 11 Cena: 9 K Dnes rozší ené vydání Program oslav k 90. výro í založení týdeníku Velkomezi í sko (První íslo vyšlo 1. 3. 1919.) Slavnostní setkání pro pozvané hosty Slavnostní

Více

In memoriam Jaroslav Bilina

In memoriam Jaroslav Bilina 27.5.1942 byl proveden atentát na zastupujícího íšského protektora v echách a na Morav Reinharda Heydricha. Je vyhlášeno civilní stanné právo a na ízeno: kdo osoby, které m ly ú ast na spáchání atentátu

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 Bílovecký zpravodaj 2 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Projektový den profesí, 26. 9. 2008, Pekárna Illík, Lhotka 2. Nové hřiště u MŠ Wolkerova, 9. 10. 2008

Více

Historie Citic 2001-2010

Historie Citic 2001-2010 Historie Citic 2001-2010 2001 Knihovna v letošním roce op t obdržela 10.000,- K na nákup knih, takže 58 tená, z toho 36 d tí má k dispozici již 3.712 svazk knih v etn 9 druh asopis. tená i si p i 424 návšt

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013 Březen - 2014 Vážení spoluob ané, letošní zima nezima nám všem ud lala radost tím, že platby za teplo budou velice nízké a ušet ené nance budeme moci investovat nap íklad do vým ny starého kotle za nový

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová).

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). KUNRATICKÝ zpravodaj 6/2013 Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). Slovo starostky Vážení tená i, úvodem bych vás cht la požádat o prominutí v cných chyb v mém minulém p ísp vku a sice konkrétn v odstavcích

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Bernard Halfar, starosta obce

Bernard Halfar, starosta obce 4 Vážení spoluob ané, Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naší t ídu, tato slova platí už minimáln od minulého století a žáci všech škol tím cht jí íci, že na Vánoce je t eba se p ipravit nejen nákupem

Více

Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný

Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 6 ročník XI červen 2008 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, kv tnový m síc byl velmi bohatý na události.

Více

BĚLOHRADSKÉ LISTY Časopis Bělohradu a okolí 1/2009

BĚLOHRADSKÉ LISTY Časopis Bělohradu a okolí 1/2009 BĚLOHRADSKÉ LISTY Časopis Bělohradu a okolí 1/2009 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (LADISLAV STUCHLÍK) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, ZM INFORMUJE 6 HODNOCENÍ ROKU 2008 (PAVEL

Více

Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006

Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006 DOMOV Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006 Má to smysl! Druhé místo ve t íd ní odpadu. M stys Krucemburk získal druhé místo v sout ži obcí Vyso iny My t ídíme nejlépe za rok 2006. Papír, sklo, plast

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Výstava z historie Sokola.

Výstava z historie Sokola. Vážené sestry, vážení brat i, není lehké psát optimistická slova v dob, kdy se Sokol potýká s nejistou budoucností financování celého hnutí. Jist sledujete zprávy z médií, kde se tak ka denn mluví o nejistém

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

Informace o volbách do poslanecké sn movny. Vážení spoluob ané, kování ps proti vzteklin

Informace o volbách do poslanecké sn movny. Vážení spoluob ané, kování ps proti vzteklin Informace o volbách do poslanecké sn movny Volby do PS se budou konat v pátek dne 2. ervna 2006 od 14 00 hodin do 22 00 hodin a v sobotu dne 3. ervna 2006 od 8 00 do 14 00 hodin. V Hrádku je ustanoven

Více

Turisté p inášejí do regionu peníze

Turisté p inášejí do regionu peníze Téma: Dotace P inášíme p ehled v tšiny aktuálních dota ních program vyhlášených Plze ským krajem pro letošní rok. strany 1, 4 a 6 Kalamita P ipravili jsme krátké ohlédnutí za pov trnostní kalamitou z konce

Více

Redakce. Všem jubilant m p ejeme mnoho zdraví, št stí a osobní spokojenosti do

Redakce. Všem jubilant m p ejeme mnoho zdraví, št stí a osobní spokojenosti do Nigrinová R žena 87 Švorcová Emilie 87 Chyšková Erika 86 Vokounová Miluška 86 Jirušová Ji ina 84 P idalová Marie 82 Šikulová Jaroslava 81 Kafková Margita 80 Macá ková Anna 80 Jelínek Antonín 75 Opatovská

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

Region i na internetu www.tydenikpernstejn.cz Soudní znalec i poslankyn praný ují praktiky et zce v i podnikatelce

Region i na internetu www.tydenikpernstejn.cz Soudní znalec i poslankyn praný ují praktiky et zce v i podnikatelce www.tydenikpernstejn.cz PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO....... Více o výstavě na straně 5! Region i na internetu www.tydenikpernstejn.cz Soudní znalec i poslankyn praný ují praktiky et zce v i podnikatelce

Více