KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM - 2001"

Transkript

1 Hudební doprovod obstará swingový orchestr Big band Dvorský. Je p áním, aby královská koruna putovala z rukou naší královny Evy Kvasni kové, do rukou reprezentantky našeho m sta. Tenisová hala Tenisový klub sídlí na Hrubých lukách. Pod jeho správou je dvanáct venkovních kurt a také zast ešená hala s pot ebným zázemím. V té potom došlo k pronikavé zm n, když ve spolupráci s t lovýchovou a sponzory se poda ilo provést vým nu povrchu kurtu a tak hala získala po trnácti letech nový koberec. Je to povrch kvalitní, zna ky Suprime. P edsedou tenisového oddílu je Petr Hroneš, správcem pan Šilhan. U toho se také mohou zájemci o sportování v hale hlásit p ímo, nebo telefonicky. Venkovní tenisové kurty zna n utrp ly lo skou povodní, v etn cest i zázemí. Dalo mnoho práce tyto škody odstranit, ale v sou asnosti je již vše v po ádku. Naše tenisové sportovišt je známé a dojíždí sem i sportovci z Polska. Jednání zastupitel v íjnu 2001 Na ve ejnosti p ístupném zasedání se projednávaly otázky majetkové, finan ní, volba dalších len výbor zastupitelstva, zm ny v územním plánu m sta a také smlouva o spolupráci mezi m sty Jarom í, Dvorem Králové nad Labem a obcí Kuks. Tato t i sídla by m la zast ešit všechny spolky, které usilují o zviditeln ní d dictví Hrab te Sporcka. ada spolk je rozseta po celé republice, známo je asi 25 sdružení. Každé z nich se snaží p ipomenout dobu barokní slávy po svém. Jarom tak u inila výro ím svatby Matyáše Bernarda Brauna, výstavami obraz Miloslava Podhrázského s motivy Kuksu a také rekonstrukcí obsazení zámku císa skými gardami. K podepsání smlouvy dojde po dohod jmenovaných sídliš a schválení zastupitelstvem. Termín vlastního podpisu tedy není ješt znám, probíhající Svatohubertské slavnosti to ale již nebudou. Delegace m sta na družební návšt v v Itálii Delegace vedená starostou m sta Viktorem Švubem navštívila družební m sto Piegaro v Itálii. Je to jakési navázání družebního styku p ed vstupem do Evropské unie. Kronikou je zaznamenáno, že tomu p edcházela smlouva s francouzským m stem Verneuil en Halatte a neformální styky s n meckým Coswigem. Dále se ješt jedná o tvrtém m st britském Shefordu. ZOO konec hlavní sezóny Je pro ZOO vždycky spojen s odchytem voln vypušt ných zví at a jejich postupným p emís ováním do zimoviš. Za ne mezisezóna, kdy je k vid ní všechno, krom vlastního safari. Kopytníci a další africká zví ata jsou však stále ješt k vid ní ve velkých výb zích v sousedství klasické ásti ZOO. Tradi n se také p ipravuje váno ní ZOO. V záv ru sezóny se poda ilo získat velmi zajímavý p ír stek z Ruska, patnáctim sí ní tyg ici. Byla vym n na za samici geparda. Jde o geneticky cenný kus, protože pochází p ímo z odchytových rodi. Poda ilo se jí získat v rámci mezinárodní spolupráce, protože náš chov je tvrtý nejd ležit jší v Evrop, informovala editelka ZOO Dana Hole ková. 151

2 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Sout ž jízdy historických vozidel Dne 6. íjna 2001 se konala Vzpomínková jízda Jaroslava Šíra pod názvem Než vypustíme vodu z chladi e. Velmi zda ilá sout ž se konala pod vedením Veteran Car Clubu a Autoklubu eské republiky a jejím editelem byl Dobroslav Šorm. Historická vozidla m la presenci v SatoSu Stanici technické kontroly. Zú astnily se motocykly a automobily vyrobené do roku 1930, automobily do roku výroby 1930, 1945, 1965 a 1970 Vyhodnocovaly se kategorie motocykl, automobil do roku 1945, po roce 1945 a nejstarší vozidlo, nejstarší a nejmladší ú astník a také nejlepší dobové oble ení. Sout že se zú astnilo a na tra vyjelo sedmdesát t i aut a t icet šest motocykl. Ukon ení bylo v podve erních hodinách, kdy se op t v SaToSu konal spole ný ve er s hudbou. Svatohubertská slavnost v Kuksu Po deváté se uskute nila tato slavnost, která by se mohla nazývat výjime nou. Tak to nazna il velmistr ádu svatého Huberta Josef Štych. ád existuje již plná t i století, ale letos vstoupil do nového tisíciletí. V p íštím roce se uskute ní slavnost již po desáté a v tomto roce je také celá ada významných výro í vztahujících se k hrab ti Sporckovi. V letošním roce došlo k novince, když byl z ízen rytí ský tábor. Tradi n zde bylo v prodeji vše pot ebné k myslivosti a zapln n byl i sál po bývalém státním archivu. Zájemci tu mohli zakoupit i ko ení, vy ezávané ozdoby z paroží a ru n pracované nože s bohatou výzdobou. Sokolové vzpomínali V aule gymnázia se konalo setkání p íznivc Sokola. Program vyplnily informace o p estavb sokolovny pod Hankovým domem. Tato akce má být skon ena v tomto m síci a ihned bude možno p ejít k b žné innosti. Na záv r byl promítnutý film z tábora na Ježkov Po adem p íznivce provázela Pavlína Špatenková. ervené korálky pro ZOO Tentokrát to nebyly je abiny, ale šípky, které d ti pro zví átka nasbíraly. Vyhlášení vít z se konalo ve vile editelství ZOO a to v rámci Dne zví at. Sout že se zú astnilo 76 d tí, které nasbíraly skoro tvrt tuny šípk. Každý z ú astník dostal volnou vstupenku do ZOO, ti nejlepší potom p kné ceny. Vít zství již po n kolikáté obhájila Anna Bušková z T ebihošt, která nasbírala patnáct kilogram. V rámci sout že skupin byla první mate ská škola Komenského z eské Skalice, druhé byly sv tlušky našeho m sta. Spojené státy za aly útok na Afghanistán, Taliban vyzývá ke svaté válce 152

3 Záboj V. setkání P vecký spolek Záboj a M stské kulturní za ízení Hank v d m uspo ádalo u p íležitosti 140. výro í založení p veckého sboru Záboj a pod záštitou M stské rady našeho m sta a Východo eského oblastního výboru Unie eských p veckých sbor páté setkání p veckých sbor východních ech. Setkání se uskute nilo dne 20. íjna 2001 ve 14 hodin. Zú astnily se sbory : Dalobor Svitavy, Jizeran Semily, Praus v sbor z Rychnova nad Kn žnou, Smetana z Hradce Králové, Vlastislav He man v M stec a ze Spolkové republiky N mecko Markgrafenstein Raven. Supermarket Billa a ulice 17. listopadu Kronikou bylo zaznamenáno, že v souvislosti s výstavbou supermarketu Billa dojde k rekonstrukci ulice 17. listopadu. Tuto akci m la financovat Billa, ale požadovala, aby se stát zaru il, že vloženou investici pozd ji Bille zaplatí. Ministerstvo dopravy, ani Fond rozvoje však na toto nep istoupilo a nep evzalo žádné finan ní závazky. Dojde tedy jen k postavení odbo ovacích pruh. Projekt kruhového objezdu M sto zadalo projekt výstavby kruhového objezdu na Denisov nám stí s v domím, že se jedná o státní majetek. Zde je skute n situace nejkriti t jší. Ulice 17. listopadu a Legioná ská jsou zna n poni ené v d sledku objíž ky, vyvstalé opravou mostu u He manic. Správa a údržba silnic slíbila, že závady po ukon ení prací na uvedeném most odstraní. P ipraveným projektem chce m sto vyburcovat p íslušné pražské orgány k innosti. Sýrárna nebude Kronika zaznamenala plánovanou stavbu sýrárny. Dle sd lení M stského ú adu však ke stavb nedojde. Zahrani ní podnikatel od zám ru upustil s tím, že tak u iní až po vstupu naší republiky do Evropské unie. Cena vody a isti ka Na základ p ipomínky kontrolního výboru m stského zastupitelstva a vystoupení bytového družstva Zálabí se jedná o p ehodnocení smlouvy mezi Vodovody a kanalizacemi a.s. a m stem. Majitelem isti ky odpadních vod je podnik Tiba a ta požaduje vysokou ástku na VaK, ty následn na obyvatelích m sta. Cena vody v našem m st je jedna z nejvyšších v naší republice. Tiba se brání tím, že nedostala od VaK tolik, kolik VaK udává. Situace je spletitá tím, že isti ku vlastní Tiba, ale kanaliza ní sí provozuje VaK. Nebo si nakonec postaví m sto vlastní isti ku? 153

4 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Úprava prostranství p ed Hankovým domem S pracemi mezi t emi historickými budovami (Hank v d m, gymnázium a kino Sv t) by se podle schváleného projektu za ít ješt letos. Výb rové ízení by m lo prob hnout 16. íjna a práce dokon eny koncem kv tna p íštího roku (2002). Rozpo et na tuto etapu úpravy vy le uje ástku 3,5 milion korun. M sto prodává akcie spole nosti Tiba Z jednání zastupitelstva vyplynulo, že m sto má v úmyslu prodat akcie, které má v držení v souvislosti s ve ejným návrhem na odkup. Jednalo by se o akcií, které jsou ve ejn neobchodovatelné. M sto by z tohoto prodeje jist nezbohatlo, protože by obdrželo za jednu akcii p ibližn 18 korun. Celkem se jedná o korun. Tento zamýšlený prodej je asi jedinou možností jak na t chto cenných papírech n co vyd lat, protože dividendy se nevyplácejí. To také sv d í o stavu prosperity Tiby. Slavnostní otev ení zimního stadionu I když se již na zimním stadionu bruslí, ke slavnostnímu otev ení došlo dne v 16,30 hodin. Návšt vníci vyslechli projev starosty m sta Viktora Švuba a hejtmana Pavla Bradíka, vystoupení krasobrusla ky, zahrála skupina Beatles Revival a odpoledne bylo zakon eno utkáním HC Carla proti HC Hradec Králové. Mužstvo našeho m sta bylo posíleno n kolika hokejisty z Pardubic. Moderátorem byl pracovník televize Nova Václav Titelbach, vstup byl zdarma. 154

5 M stské muzeum- výstava Slavnostní zahájení vzd lávacího projektu autorky Martiny Minárikové Kosmická hra stvo ení se uskute nilo ode dne Sou ástí výstavy je unikátní sbírka fotografií mikrostruktur lidského t la a astrofotografií, t írozm rné šperkové modely autorky a rovn ž kresby n kolika dalších autor, inspirovaných vesmírem a mikrosv tem v zajímavých souvislostech. Projekt finan n podpo ilo Ministerstvo zahrani ních v cí R, Ministerstvo kultury SR a Slovenský fond výtvarných umení, Olympus a Carla. PARGENT spol. s r.o. Na kroniká e m sta se obrátila tato vyhledávací služba Old icha Š áhlavského. Její sídlo je dle navštívenky Na T ebešín 30, Praha 10. Zastupována byla Lubomírem Ptá kem stavební firma v Podhájí 226 Ústí nad Labem. Telefon Praha : 02/ , Mobil Telefon Ústí 047/ Tato vyhledávací služba se zajímala o uložení padlých n meckých voják ze záv ru II. sv tové války. Bylo jim ukázáno na místním h bitov, kde se pravd podobn t lesné poz statky nacházejí. Dle pam tník, byli poh bení vojáci po zhruba p lroce p emíst ni za bývalý plot h bitova. Dnes je jeho neudržovanou sou ástí, severn od smute ní sín. P ímých pam tník již není P estavba koupališt zapo ala Po skon ení letošní sezóny se do kalo koupališt kone n p estavby. Bazény i vlastní budovy jsou ve velmi zanedbaném stavu, léta nebyla provedena žádná z v tších oprav. V souvislosti s touto zapo atou opravou se jednalo v m stském zastupitelstvu o odkoupení pozemk v blízkosti koupališt. Nákup byl schválen a nyní se jedná o odkoupení dalších p ilehlých parcel. Vznikl by možný prostor pro možné služby a byl podán i návrh na výstavbu kempu. Vhodn by to doplnilo vzr stající návšt vnost m sta. Zdejší Tyršovo koupališt bylo vždy pokládáno za jedno z nejhez ích v republice a jist by bylo dobré, aby si tuto pov st po provedené rekonstrukci i nadále udrželo. Samotné bazény jsou svojí velikostí vhodné pro plavání i pro radovánky d tí a dojde-li k výstavb oblíbených atrakcí, potom obliba koupališt jist vzroste. Jist by nedocházelo k tomu, že naši ob ané budou i nadále jezdit jinam. Sokolovna op t v provozu V m síci listopadu t.r. se lenové místní sokolské jednoty do kali zprovozn ní staré sokolovny vedle nového zimního stadionu. Rozší ení a zvýšení vlastní t locvi ny bylo již kronikou podchyceno.viz foto z p estavby. Jedni ka a Zlatá tužka Sout ž ur enou mladým literát m vyhlašuje op t D m d tí a mládeže. D tem jsou nabídnuta t i témata. První je vtipná a veselá báse, dalším tématem je zážitek nebo p íb h související s návšt vou n jaké kulturní památky vono to baroko je n co pro voko a poslední zadání je na volné téma. Sout ž bude uzav ena na konci ledna

6 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Plán kruhového objezdu Byl vypracován a zaplacen m stem a ešil by svízelnou situaci na Denisov nám stí.tato k ižovatka je nejvíce frekventovanou a v dob špi ky se stává brzdou provozu po celém m st. Nákres kruhového objezdu, jak je tedy m stem navrhován, je vystaven ve výv sní sk í ce M Ú na Masarykov nám stí. Technické služby podruhé Jak bylo již kronikou zachyceno, mají se technické služby m sta p est hovat do areálu bývalého objektu OZAP (pod nádražím). V tomto sm ru byla vedena dohoda, která umož uje dosavadní areál firmy Josefa Pišty (stavební firma), do b ezna p íštího roku využívat technickým službám. Sou asná situace je taková, že se návšt vníci TS s obtížemi dostanou do kancelá e, všude bláto, které komplikuje innost. Smlouva umož uje využívání do b ezna, ale nikde není podchyceno za jakých podmínek. Proto se vedení TS rozhodlo, že areál p ed asn opustí, kancelá e by se p emístily do Jiráskovy ulice, kde d íve sídlila Domovní správa a v jednání jsou i další prostory kam by se m ly umístit dílny, sklady a zbytek provoz. Do p íchodu zimy by se m ly do nového p emístit i nákladní vozidla. Pokra ují práce na bývalých budovách OZAPu a p ilehlých prostorách, kde bude sídlo TS, tedy všechny provozovny, technika a skladové hospodá ství.první etapa má být dokon ena do ervence p íštího roku (2002). Zastupitelstvem bylo rozhodnuto, že finance na tuto investi ní akci budou uvol ovány pr b žn, tak jak budou pokra ovat stavební práce. Klub eských turist a zna ky po m st Každý, kdo by m l zájem se projít po m st a prohlédnout si pam tihodnosti, musí mít nezbytn popis trasy. Jde o p iložený lístek, který obsahuje záchytná místa, podle kterých se musí každý orientovat. Projde i mén známými místy, které by jinak minul bez povšimnutí. Tyto pr vodní lístky lze zakoupit v knihkupectví Art kv t na nám stí TGM. Klub turist vyzna il trasu speciálními symboly. Na tmavém základu stojí dva trojúhelníky, jeden bílý a druhý ervený. Setkáváme se s nimi na sloupech ve ejného osv tlení, okapových rourách i jiných sloupcích. Zna ky umístil p edseda K T Ji í Babovák a Pavel Rücker na zhruba desítikilometrové trase. S nejvzdálen jší zna kou se mohou ob ané setkat u kapli ky v Nové Podharti. Mimo m stský okruh, ozna ili turisté ješt trasy po okolí, na ertovy hrady a do Betléma a Kuksu. Ho ická kamenická škola p j ka Sdružení obcí Podzvi insko získalo z ho ické kamenické školy sochu svatého Šebestiána. Jedná se o kopii sv tce, kterého p ed mnoha lety vytvo il n který ze žák Matyáše Bernarda Brauna. Byla zap j ena na dva roky a nachází se v kancelá i místostarosty Machka na M Ú. 156

7 Vzácné dokumenty m sta od Jany Polzové Ma átkové Dne obdržel kroniká m sta Pavel Janoušek korespoden ní lístek následujícího zn ní: Vážený pane, mohu Vám poskytnout kroniku Dvora Králové.. Máte-li zájem, bude mi ctí a pot šením, když je zajistíte. Ale dejte m v d t kdy, abych byla doma. Díky. Srde ný pozdrav Odesilatel : Jana Polzová Ma átková, Benešovo náb eží 1252, Dv r Králové nad Labem Dne si tyto dokumenty kroniká od jmenované zap j il s tím, že mu bude dovoleno je kopírovat a využít pro kroniku a vlastiv dné práce m sta. Termín navrácení nebyl pevn stanoven.následný den byl p edán ješt další materiál. Seznam: - ervený sešit v pevných deskách s nápisem Kronika o 196 ru n psaných stránkách - fotografie Kohout v dv r, model m sta DK., ulice nyní Revolu ní, slavnostní postavení sochy Záboje na nám stí, skulptura vojáka s puškou, d m? - na zdi nápis látky Vilém Šulc, zazd né sklepení?, policejní sbor sedící na nám stí odboje? - telegram T.G.Masaryka ur ený MUDr. Moravcovi odesílaný z Topol ianek - perokresba Söllnerova pivovarská hospoda 1928 (u Plicht ) - plánek st edov kého m sta - list ze Söllnerovy kroniky s vyobrazením zadní strany malého mlejnku a textem - 3 listy zaslané Robertem Šubrtem s obrázky Eliš ina domu, Ratibo ického zámku a Zvi iny s kostelí kem a chatou (akvarel) - sešit v modrých deskách s nadpisem Hank v d m, dle zápis obecního zastupitelstva o šestnácti listech - sešit v modrých deskách s nadpisem Hank v d m ve sch zích obecního zastupitelstva 1920 o 16 - listech, z toho 10 stran popsaných - sešit v modrých deskách s nadpisem Weckerlinova továrna, tiskárna látek o 16 listech, z toho 14 psaných. Vložen strojem psaný dopis ze dne 8. ledna 1964 z Národního technického muzea v Praze. Podpisy Dr. Josef Kuba, Csc. editel, Dr. Karel erný, vedoucí stud. a dok. odd., dále t i strojem psané listy s nadpisem Protokol. Vše ve vztahu k Weckerlinovi. - školní sešit erný s ozna ením: Výpisy ze starých knih, ru n psaných dvacet list - zelený sešit ( ú etnická kniha) ern, podéln pruhovaný, s nápisem na prvém listu : Starý Dv r d m od domu, dopln n p ílohou plánkem, kde jsou domy malovány erven a íslovány, zahrady (pozemky) zelen, rybníky a struha (náhon) spolu s pot kem od severu jsou modré. P iložen seznam s nápisem M stský archiv Dvora Králové nad Labem s ísly dom a letopo ty. Tato kniha obsahuje jmenný seznam majitel dom od 16. století p ibližn do roku Zvlášt posledn uvedený sešit je velikou prací Jaroslava Ma átky, který vedl vlastiv dný kroužek v letech p ibližn ?, kdy bylo vydáváno také vlastiv dné tení. 157

8 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Mapa cyklotras v prodeji Podzvi insko tedy má svoji mapu cyklotras, která bude sloužit nejen turist m na kolech, ale také pot ebám p ípadných cyklistických závod. Mapa je p ínosem. Je zbavena nánosu komer ních reklam, které asto p ekrývají n kterou z pam tihodností. a znesnad ují orientaci. Lidé a válka Stále více obyvatel znepokojuje možnost vále ného konfliktu, který by snadno mohl p er st ze sou asného konfliktu v Afghánistánu, kam dopadají americké bomby. Sd lovací prost edky však tlumo í názory, že tato bombardovaná zem není jediným úto išt m terorist. Islámští radikálové, usilující o zni ení Velkého satana USA jsou jimi ozna eni v Iráku, Alžírsku, Somálsku, Jemenu, Libanonu a na Filipinách.Vojenští experti USA se netají úmyslem skoncovat s terorizmem i v t chto zemích. Odezvu to však nachází v arabském sv t, kde egyptský prezident Husní Mubarak prohlásil, že pokud bude rozší eno bojišt, budou mít USA proti sob arabský sv t. Irácký v dce Saddám Husajn se nenávistí k USA netají. To je d vod toho, že se ob ané cítí velmi znepokojeni. P ispívá k tomu i sou asné publikování událostí v USA, kde je poštovními obálkami rozši ována smrtelná sn slezinná Antrax! Hodnocení letošního Dne spolk Ke zhodnocení se sešli zástupci spolk s místostarostou Janem Machkem po átkem íjna. Jednalo se o další spolupráci spolk s m stem a zárove se zhodnotil Den spolk jako úsp šný. Padly zde podn tné návrhy na zlepšení organiza ních záležitostí, otázka financování ve form grant M sto by se m lo stát jakýmsi zast ešovatelem, iniciativa by m la vycházet ze samotných spolk, které by m ly samy uvážit, zda se zú astní i ne. Podobná prezentace spolk v rámci m sta se v regionu východo eského kraje nikde neobjevila. Hejtman Bradík na Zvi in a v Kuksu P i své návšt v trutnovského okresu a v rámci návšt vy m st a obcí, které tvo í sdružení Podzvi insko si prohlédl vrchol Zvi iny. P i návšt v Kuksu se sešel se starosty obcí a vedoucím odboru kultury Pavlem Mertlíkem. Diskutovalo se u ochran a údržb památek v malých obcích., dále o možné dotaci státu a grant Evropské unie. Tuto podporu však mohou získat jen obce, které se sdruží v rámci regionu Pr vodcem a organizátorem byl Jan Machek, p edseda Sdružení a místostarosta našeho m sta. Návšt va italského m sta Piagaro Z návšt vy Itálie se vrátila delegace m sta, vedená starostou Viktorem Švubem. P edm tem návšt vy bylo jednání o vzájemné spolupráci. Delegáti z našeho m sta si prohlédli družební m sto a seznámili se s jeho zajímavostmi. Jednání bylo vedeno o možné spolupráci v mnoha oblastech a mimo jiné také o zp sobech likvidace odpad. Vzájemná spolupráce by se mohla uskute nit nejen v rámci správních orgán m sta, ale i organizací a spolk. V blízké budoucnosti se uskute ní ješt sch zka obou m st, kde se projednají organiza ní otázky, sm ující k podpisu vzájemné smlouvy. 158

9 Hrozba nákazou antraxem (sn tí slezinnou) Po Spojených státech amerických dochází již i v rámci východo eského kraje k výskytu antraxu v dopisních obálkách a balí cích. Zda se jedná o smrtící prášek a nebo neodpov dnou zlomyslnost rozhodne odborná expertiza. ( lékárny v Náchod, Hradci Králové, ZŠ Komenského v Náchod ). V našem m st se zatím podobná, neov ená v c nevyskytla. Královna v nných m st je z Trutnova Druhý ro ník volby absolvovalo dev t d v at. Naše m sto zastupovala Terezka Richterová. Program slavnostního ve era v Hankov dom uvád l Jan enský. Starosta m sta Viktor Švub p ivítal také zástupce devíti m stských ú ad z bývalých v nných m st. Lo ská královna Eva Kvasni ková krátce zhodnotila období svého kralování. Královna v nných m st je z Trutnova Porotci byli starostové v nných m st. Prvá disciplína byla v duchu p edstavování slavných rodák. Byli to R.A. Dvorský, Samuel Fritz, Karel Go ár a Josef Šíma. Následovala volná disciplina, kde se p ítomní diváci mohli pot šit tancem, p ednáškou, hrou na saxofon a žonglování s mí kem. T etí disciplinou bylo p emístit se na druhou stranu sálu pomocí dvou papír pokládaných na sebe. Poté zazpíval eský Frank Sinatra Lá a Kendl. Poslední disciplinou byla módní p ehlídka v kostýmech z t icátých let a kone né zve ejn ní výsledk. Královnou se stala Jana Ba ková z Trutnova, která dostala kytici, parfém, volné vstupenky do kulturních a památkových objekt, rekrea ní pobyty a další Následoval korunova ní ples, kdy hrál oblíbený Big Band Dvorský. Redaktor Vlastiv dného tení Jan Schwarz p ipravil speciální íslo, v nované ro nímu panování Evy Kvasni kové a vyraženo bylo také omezené množství pam tních mincí k volb druhé královny (bude p iložena, díky p. Janu erníkovi z M Ú k této kronice, spolu s medailí starostenského ú adu). ZOO návšt vnost P lmiliontý návšt vník prošel bránou ZOO na za átku íjna. Stala se jím Simona Klepá ová z áslavi. ZOO navštívila spolu s manželem a malou dcerkou Anetkou. Ta obdržela od editelky Dany Hole kové propaga ní materiály s plyšovým zví átkem a knižní publikace. I když letošní návšt va ZOO nebude jist rekordní (vloni byla návšt va ). Na letošní návšt vnosti se nep ízniv podílelo deštivé po así v dob prázdnin a v m síci zá í, informovala editelka Dana Hole ková. 159

10 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 ZŠ Strž eší zásobování obce Žire Poté, co od zá í letošního roku vzala škola Strž pod svá k ídla malot ídku v Žir i, které hrozilo uzav ení, p ichází s dalším ešením. Vedení školy chce otev ít bufet pro žire ské žáky v bývalé provozovn Jednoty, která byla zrušena. D tem by bylo možno si zde zakoupit sva iny a v d sledku toho, že zde není žádný obchod potravinami, bylo by možné v dob otev ené prodejny, aby si i ostatní místní ob ané zakoupili základní potraviny. Také vzhledem k tomu, že v dohledné dob bude v provozu nov z ízený hospic v budov zámku, by tato iniciativa byla vítána. Také zastupitelé M Ú tuto akci podpo ili vy len ním pot ebných financí na úpravu prodejny. Pln ní rozpo tu m sta za I. pololetí Rozpo et po t ech úpravách inil celkem (v tis.korunách): ,90 P íjmy za I.pololetí roku 2001: ,12 Výdaje: ,02 Zvýšení životního minima S platností od 1. íjna 2001 došlo v republice k zvýšení ástek životního minima pro sociáln slabé ob any. To je tvo eno dv ma položkami : - ástkou ur enou na pokrytí náklad na výživu (potraviny) - a ostatní základní osobní pot eby žadatele ( úhrada nájemného, elekt iny, vodného sto ného, plynu, uhlí, odvoz tuhého komunálního odpadu, úhrada oprav a údržby bytu atd.) To iní u d tí do 6 let z p vodních na od šesti do desíti let od desíti do patnácti let v jedno lenné domácnosti na z p vodních se dv ma osobami se t emi nebo ty mi osobami p t a více osob P íklad: pro rodinu s d tmi ve v ku 15 a 18 let, které ob navšt vují školu, se hranice sociálního minima zvýší o 860 K. Nadace na ochranu zví at v ZOO Tato Nadace, ve spolupráci s Královskou spole ností na ochranu zví at proti krutosti, byla hostem ZOO. Jednání se zú astnili zástupci ministerstev, neziskových organizací, editelství cel a policie. Dle sd lení tiskového mluv ího Státní veterinární správy, došlo k vyjasn ní stanovisek p i ochran zví at a zajišt ní jejich dobré pohody. Ú astníci si prohlédli chov zví at v naší ZOO a to za podmínek, které jsou pro živo ichy vyhovující. Evropská unie p ipravuje zákon o zoologických zahradách K chystanému eskému návrhu zákona m li p ítomní zástupci našich eských ZOO celou adu výhrad. 160

11 Sokolové hodnotí uplynulý rok Rok byl hodnocen v oblasti sportovní, kulturní a spole enské. Ná elnice Jitka Karešová p ednesla zprávu o innosti ve které se zmínila o Dnu spolk, na sletové vzpomínání s promítáním film, obdržených pam tních list za protifašistický odboj, mikulášskou nadílku, p ebor ve florbalu, kola eského poháru ve skocích na trampolín, ty župních p ebor, letních a zimních tábor. Sportovní úsp chy: - st íbrná medaile v p eboru eské obce sokolské v b hu na lyžích Šárky Neumannové - páté až šesté místo družstva dívek v zálesáckém závod zru nosti - titul p ebornice v sokolské všestrannosti pro Andreu Šedivou a st íbro pro Kar. Grohovou - zlatá medaile v plavání dorostenek Ilona Žitnáková - st íbrná v atletice Petra Nosková - florbal mladší žáci v p eboru ech st íbro ada dalších ocen ní byla vybojována v rámci krajských a okresních sout ží. Projednávala se také p estavba sokolovny. Osmdesát p ítomných v aule gymnázia, bylo seznámeno s tím, že rekonstrukce bude dokon ena ješt tento m síc ( íjen 2001). 161

12 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Potlesk orchestru Rudy Messe Tém do p lnoci se protáhlo vystoupení této kapely. Zcela vyprodaný Hank v d m se t šil oblíbeným melodiím, jejich bezchybnému provedení a podobné nadšení se tu nepamatuje dlouhou dobu. Známé melodie v oblíbeném repertoáru šedesátých let, zp va ky i konferenciér splnili vše na jedni ku. Bravo bravo, m žeme si jen p át, aby se koncert po n jaké dob Rudolf Mess op t opakoval. Výt žek byl orchestrem v nován Hankovu domu. a jeho orchestr Pavel Ponikelský mistrem Na mistrovství lodních modelá po ádaném v Dolním Žlebu u Šterberku se sjeli lodní modelá i sout žící ve t ídách EX sen. (modely do délky 1250 mm). Naše m sto reprezentovali otec Pavel a jeho dcera Martina Ponikelská. Mistrem republiky se stal Pavel Ponikelský z klubu lodních modelá našeho m sta. Dcera Martina skon ila na p kném tvrtém míst. Veteránka Jaroslava Grohová - Klímková Vynikajících úsp ch dosahovala v pr b hu letošního roku, když na brn nském p lmaratonu zvít zila v kategorii veteránek (nad 50 let), na mistrovství R v b hu do vrchu na trati Janské Lázn erná Hora v kategorii nad 35 let t etí místo. V kvalifika ním závod pro nominaci na MS v b hu do vrchu na Kozákov rovn ž t etí místo v kategorii SUPER. Vyvrcholením sezóny bylo mistrovství sv ta v b hu do vrchu, konaném v Polsku, obsadila ve 162

13 své kategorii (50 let) druhé místo a hned druhý den se jí poda ilo obsadit v mezinárodním závod na sousední vrchol Czantorie celkov šesté místo. Výsledky vynikající, sou asn trénuje družstva mladšího žactva. Blahop ejeme. ZOO v íjnu Se zcela novou akcí se pochlubila ZOO, když po celý týden zde byli k vid ní duchové. Vydlabané a osv tlené tykve, pomalované balónky a strašidelné zboží ze Zooshopu, vytvá elo strašidelnou atmosféru. Po dobu celého týdne, zahrnujícím i podzimní prázdniny se o tom mohli návšt vníci p esv d it. ZOO tím obdarovala hlavn malé d ti. Zahrada byla otev ena mimo ádn o hodinu déle, aby si d ti mohly vychutnat svítící dýn. Svátek duch po ádá zoologická zahrada v duchu amerického svátku Halloween. Narodila se mlá ata žiraf. Prvním byl same ek Brian, zastupující skupinu žiraf sí ovaných, druhým byl same ek Rothschildova druhu. Po dobu existence ZOO je to již 162. žirafa narozená práv tady a m žeme být hrdí na to, že naší zahradu za azuje mezi sv tové jedni ky. Nemocnice a.s. následná pé e V m síci ervnu letošního roku se zapo alo s p estavbou bývalého d tského primariátu, kde byla umíst na prvá ást odd lení následné pé e. Bylo zde celkem t icet l žek a po provedené p estavb to bude plných padesát. Tím dojde k tomu, že budou uvoln na místa na akutních odd leních, když odtud budou pacienti p emíst ni na následnou pé i. Sou ástí této pé e je rehabilitace, kdy je pacient p ipravován na návrat do b žného života. To souvisí s trendem snižování doby hospitalizace, na základ šetrn jších a modern jších metod lé ení. K p edání druhé ásti dojde koncem listopadu 2001.P estavba zachycena fotodokumentací kroniky. Deváté íslo Vlastiv dného tení Druhá ada se tímto íslem pln v nuje první královn v nných m st Ev Kvasni kové. íslo seznamuje tená e se samotnou královnou, jejími zálibami i názory a slavnostními událostmi, které provázely její zvolení. Dále jsou velmi vtipným zp sobem zachyceny návšt vy ostatních v nných m st a poutav nás provází vlastním m stem. Je tedy toto íslo i pr vodcem po našem m st s jeho historickými stavbami a také souvisejícími událostmi. Není opomenuto ani naše p ekrásné okolí a tak se toto íslo stává zdrojem informací s mnoha poutavými fotografiemi. Znovu je t eba p ipomenout ob tavou práci redaktora Jana Schwarze. 163

14 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Ze v Eklov ulici Letošní deštivé po así a lo ská povode zap í inila podmá ení op rné zdi ve jmenované ulici sm ující dol k závodu Juta 3. D sledkem toho byla skute nost, že se op rná ze vyboulila a hrozilo její z ícení.v d sledku toho byla doprava touto ulicí zakázána. To velmi zkomplikovalo situaci, pon vadž ulice z Karlova dol je v rekonstrukci a tedy nepr jezdná. Oprava op rné zdi má být zahájena v po átcích listopadu Nový povod ový plán Vynutila si jej lo ská povode, která m stu zp sobila velké škody. Vypracováním byla pov ena spole nost Koordinace z Karlových Var. Bylo také provedeno n kolik informa ních sch zek s ob any. Odbor místního hospodá ství aktualizaci tohoto povod ového plánu. Sou ástí je i up esn ní telefonních ísel všech fyzických a právnických osob, dále adres, a kontaktních osob. Podhar ský rybník do pronájmu Rybník byl v minulosti letními lázn ni, kde byly kabiny a dno vysypáno pískem. Dnes je zne išt n lahvemi i jinými odpadky. V posledním desetiletí je velmi zanedbáván. V sedmdesátých letech byla jeho západní ást brigádnicky zpevn na kamennou hrází, která podep ela stávající cestu. Od té doby se rybník neudržoval, ale byl istý. Rybník v minulosti sloužil hlavn mladým plavc m a dosud slouží k bruslení v zimních m sících. Docházelo tu také k bezpe nému pálení arod jnic. Nyní je navržen k pronájmu a zájemci se mohou do poloviny listopadu p ihlásit na odboru majetku s tím, jakým zp sobem by cht li rybník využívat, tedy i se sousedícími p ilehlými plochami. Duši ky a krádeže Ani policist m se již neda í zabránit hanebným krádežím na h bitov. Pobertové zcizují kytice, v ne ky a neváhají zcizit ani m d né a nerezové lampi ky. Ob ané se s tím t žko smi ují a konstatují, že tento stav v minulosti nebyl a požadují nápravu. Ruce nenechavc se nezastaví ani p ed úctou k zem elým. Zp vník ZŠ Strž Tato škola si vede skute n dob e a svojí aktivitou si zasluhuje pozornosti. Nyní p išla s novinkou, kdy si pro své žáky p ipravila vlastní zp vník. Ten je využíván p i hudební výchov a obsahuje nejen národní a lidové písn, ale také úsp šné evergreeny z let minulých a sou asné hity. Žáci tu najdou p ehled kytarových hmat, prstoklad pro zobcovou flétnu i základní akordy pro klavír. Obsahem jsou také základní hudební pojmy. Zp vník by m l nahradit stávající zp vníky, které jsou dvacet i více let staré a neodpovídají dnešním požadavk m. Karel Raich a cyklotrasy Jak již kronika informovala, rozhodlo se Sdružení obcí v okolí Zvi iny (okres Trutnov a Ji ín), vytvo it sí cyklostezek. Nejv tší m rou se na tom podílel ing. Karel Raich, který sám stezky navrhoval, absolvoval a zakreslil. Vznikl soubor tras, který zahrnuje všechna zajímavá místa regionu a zárove navazuje na další regiony okolí. Do prodeje nyní p išla orienta ní mapa cyklotras s vyzna ením stezek a jejich popisem, na stran druhé je krátké povídání o podzvi insku a výškové profily jednotlivých tras. Už nyní byla otev ena první cyklotrasa o kterou se zasadila Nadace Nový les, když se spojila s Podzvi inskem.tato trasa je vedena po památkách na socha e Matyáše Brauna a hrab te 164

15 Františka Sporcka. Trasa otev ená p ed n kolika týdny byla provázena výstavou, promítáním film a koncertem. Naším regionem povede asi ty i sta kilometr cest pro cyklo turisty. S Martinem na bílém koni Základní škola Schulzovy sady p ipravila dovednostní a v domostní sout ž s uvedeným názvem. Zú astnit se mohly d ti od ty do desíti let, sou ástí byla krátká procházka po m st a drobná sout ž. Po adatelé se domluvili o spolupráci s jezdeckým klubem a tak ú astníci vid li, v ele pr vodu d tí a rodi, opravdu bílého kon i s jezdcem. Domov svatého Josefa v Žir i Slavnostnímu otev ení bylo p ítomno mnoho návšt vník a host. Mezi nimi i p ednosta okresního ú adu Vladimír Klímko a radní našeho kraje Miroslav Plass. editelem Wajsarem byly uvedeny osoby a firmy, které se na rychlé výstavb podílely. (místní Trioprojekt a fa. Delta Velké Po í í). S p estavbou se za alo 20. zá í a kolaudace byla již koncem listopadu. Tato první etapa si vyžádala více jak osm milion korun. Na financování se podíleli dárci, sponzo i, nadace Konto Bariéry, Výbor dobré v le Olgy Havlové a m sta Jarom a Dv r Králové nad Labem. Návšt vník m se v novala vedoucí domova paní Kate ina Hojná. Za ízení bude sloužit nemocným s mozko-míšní sklerózou na trnácti l žkách. Celkem má být v Domov ty icet l žek. Zbývá ješt rekonstruovat podkroví, provést p emíst ní a opravu kuchyn a plynofikaci kotelny. To by si m lo vyžádat ješt náklad šest milion korun, p estavba zbylých dvou k ídel objektu, sloužících pacient m, dalších osmnáct milion korun.. Další náklady bude p edstavovat oprava oken, st echy, parkových ploch a zahrady. Domov svatého Josefa je prvním svého druhu v republice a vznikl darem budovy od Kongregace sester Nejsv t jší Svátosti z eských Bud jovic. Osadní výbor Žire Novela zákona o obcích zavedla,v paragrafech 120 a 121, nové orgány zastupitelstva obce osadní výbory. Také zastupitelé našeho m sta toto podpo ili a byl ustaven pro tuto ást m sta Osadní výbor. P edsedou se stal Vlastimil Rezek, leny Ladislav Hlava, Alena Kernerová, Jaroslav Rejmont mladší, Otakar Fojt a Václav Uhlí. Osadní výbor m že zastupitelstvo z ídit v p idružených obcích a vychází se z vlastního zájmu ob an. Je to tedy jakýsi mezi lánek mezi M stským ú adem a ob any, kte í v dané lokalit bydlí. Osadní výbory jsou oprávn ny p edkládat zastupitelstvu a rad návrhy k rozvoji ásti obce a také rozpo tu. P edsedovi osadního výboru musí být na jednání zastupitelstva ud leno slovo. Osadní výbory se tedy mohou vyjad ovat k rozhodnutím z m sta, ale s právem poradním a nikoliv rozhodujícím. Rozdíl s d ív jšími ob anskými výbory je v tom, že nesmí v žádném p ípad zasahovat do soukromí ob an. 165

16 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Betlémy v ZOO Po ádá v rámci Váno ní ZOO spole n s královédvorskými betlémá i Výstavu betlém v Galerii obraz Zde ka Buriana. K betlém m pro kroniku následující. První betlém na sv t vznikl p ed 712 lety v Sixtinské kapli ímského chrámu St. Maria v ím. Jeho autorem byl socha Arnolfo da Cambio, který vytvo il z mramoru t ináct soch. ( 8 len svaté rodiny, 2 proroky a 3 krále). Takto se zpodob ují betlémy ve své podstat do dnešních dn. V Galerii je v sou asnosti vystaveno 24 betlém od sou asných i nežijících autor.. Mezi nejvzácn jší exponáty pat í nejstarší dochovaný jezuitský betlém z 1. poloviny 18. století, dále pak betlém tyrolský, betlém Františka Másla z isté u Horek (1933), a dva betlémy Antonína Šíra z Levínské Olešnice (1940). Na výstav nechybí ani betlém kralický (kolem roku 1900), Wenig v papírový betlém (1840), a sk í ový, p vodn pohyblivý betlém n kdejšího majitele papíren v Hostinném z let Zajímavý je i betlém vyrobený z kuku i ného šustí, který vyrobila Marta ermáková ze Dvora Králové nad Labem a také betlém vyrobený žáky ZŠ v Hostinném (2000). Sou asnou tvorbu zastupují p edevším královédvorští betlémá i Karel Richtera a jeho synové Mgr. Lukáš Richtera, který jeden z vystavených betlém vy ezal již ve svých jedenácti letech a Kristián Richtera.Dále jsou místními ezbá i Leoš Pryšinger, František Mühle, František Kocman a Zden k Tyrychter.Ve své tvorb, se ezbá i K. Richtera a Z. Tyrychter inspirovali n kterými figurkami betlém Antonína Šíra. ezbá i Šír a Mühl již vyrobili více než dv stovky soubor. Zajímavým exponátem výstavy jsou Hodiny asu, které dle Dr. Vaclíka jsou prvními na sv t zpodob ujícími tématiku betléma. Ty ztvárnil Leoš Pryšinger v roce 1998, dle jeho slov jako cvi ení p ed zapo etím práce na unikátní zmenšenin ( 1:7) Braunova betlému v Novém Lese u Kuksu. To vy ezal v letech podle originálu, fotografií a soupisu díla, dle dochovaného ú tu vystaveného samotným Matyášem Braunem, který originál vytvo il spolu s bratrem Dominikem a synovcem Antonínem v letech eské sdružení p átel betlém ( SPB) je lenem Mezinárodní betlémá ské federace (Universalis Foederatio praesepistica Un- Foe- Prae. Prezidentem této sv tové federace byl zvolen PhDr. Vladimír Vaclík, který je rovn ž p edsedou SPB. Královédvorští betlémá i jsou pobo kou SPB, která vznikla a sdružuje dvanáct len, kte í betlémy sbírají, ale hlavn vy ezávají a sestavují. Betlémá i se zú astnili n kolika výstav : v Kuksu, našem m st, dvou mezinárodních výstav v Hradci Králové a ve švýcarském Lucernu. Výstava je v nována záchran Braunova betléma a sou ástí výstavy je rovn ž i projekt V né sv tlo Miroslava Podhrázského fotografa z Hradce Králové. Jedná se již o t etí spole nou výstavu Miroslava Podhrázského a našich betlémá, v novanou záchran této sv tové unikátní památky, která byla v roce 1999 na dva roky (tj a 2001) vyhlášena Sv tovým památkovým fondem, za jednu ze sta nejohrožen jších památek sv ta.v letošním roce (2001) bylo na záchranu Braunova betlému získáno z USA US dolar. V Galerii ZOO je pokladni ka se sbírkou a prodej pohlednic za stejným ú elem. Miroslav Podhrázský, narozený vystavuje v rámci projektu V né sv tlo barevný adjustovaný obraz V né sv tlo (120 x 240 cm), který zachycuje hospotal Kuks s neopakovatelnou atmosférou. Výstavu dopl ují fotoplátna (95 x 95 ) zachycující úst ední motiv Braunova betléma Svatou rodinu. Vernisáže se zú astnil prezident Sv tové betlémá ské federace Vladimír Vaclík a editel biskupského gymnázia v Hradci Králové Ji í N me ek. 166

17 V rámci Váno ní ZOO došlo také k odhalení sochy lva, který byl p emíst n od již nepoužívaného vchodu. Jan Schwarz uvedl, na zahájení výstavy, velmi poutav betlémy a jejich sou asné tv rce. Desáté výro í Diakonie Pod kování pat ilo p edevším bývalému editeli Diakonie Stanislavu Št pa ovi, který se o ní zasloužil od samotných za átk. Výro í bylo zahájeno úvodní mší. Za átky Diakonie byly v poskytování pe ovatelské služby v domácnostech, v roce 1993 budováním vlastní budovy (rekonstrukcí starého domu), poté postaven objekt nový a v sou asné dob se staví již objekt t etí. (Viz kronika roku 2000). Pé e je zde poskytována 23 obyvatel m, ale celkem je poskytována pé e více jak 200 ob an m, nejen ve m st, ale i okolí. Úctyhodný je v k obyvatel Diakonie, který dosáhl v letošním roce 86 let. innost Diakonie je umožn na hlavn p i in ním len evangelického sboru, v etn rodinných p íslušník. Podpory se jí dostává i z N mecka, Holandska, Francie a dalších stát. Sou asným editelem Domova Diakonie je Zden k Hojný. Ten p ipomn l, že nová budova bude sloužit osobám s Alzheimerovou chorobou a domov tu najde deset osob. Hrubá stavba je dokon ena, eší se otázka dalšího financování. Technické služby poznovu Do sídla bývalé Domovní správy v Jiráskov ulici se p est hovaly TS. D vodem je uvoln ní areálu pro dnešní market Billa. Dle sd lení editele Marka Bu vala, už nyní fungují všechny kancelá e Technických služeb. Tady budou sídlit TS po dobu rekonstrukce nového sídla (bývalý OZAP), které by m lo být dokon eno v druhé polovin roku Tato rekonstrukce je plánována ástkou 12 milion korun. Zvýšení ceny za odvoz odpadu Toto se po ínaje lednem 2002 navýší o t icet procent. D vodem této zm ny je zákonem stanovený poplatek za uložení odpadu. Týdenní vynáška inila dosud 900 korun, nyní bude init korun, V p ípad trnáctidenního odvozu bude platba init 950 korun. P jdem spolu do Betléma na nám stí V pátek 14. prosince se uskute nil, v rámci Váno ních trh, pokus o p ekonání rekordu v hromadném zp vu této váno ní koledy, se zapálenou sví kou. P ipraveny byly sví ky, ú astnický certifikát, ale nep álo po así. Mráz a silný, ledový vítr tuto akci vážn narušil. T ídenní program v sob zahrnul vystoupení divadla Kvelb na ch dách, ZŠ Strž p ipravila živý Betlém a ú inkoval i Královédvorský d tský sbor. Dále to byla kapela Fiakr, z Ji ína ertovské pohádky a ve er ukon il Big band Dvorský. Dále se zde p edvedly soubory Trubaky, Špindlerá ek a mladí hasi i z Bílých Poli an. 167

18 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Jan Schwarz osobnost roku Tento titul ud luje týdenník vlády eské republiky Ve ejná správa. Obdržel jí redaktor Vlastiv dného tení, významná osobnost našeho m sta Jan Schwarz. Kroniká m sta p edal radnímu Josefu Zlatníkovi zhodnocení Osobnost Jana Schwarze v tomto zn ní : Není dáno každému m stu, aby m lo ve svém st edu takovou postavu, jakou je Jan Schwarz. D chodce, redaktor Vlastiv dného tení, které vykresluje naše m sto a široké okolí. P edevším ale skromný a p i inlivý lov k s letitým, v elým vztahem k našemu m stu. Rodák z blízkých Ho ic se stal doslova patriotem našeho m sta, p ilnul k n mu a zná jeho historii mnohdy lépe než kdo jiný. Léta se ve svém Vlastiv dném tení vyznává z lásky ke Dvoru Králové nad Labem, jeho bohaté historii z let dávno minulých i pam tem bližším. Svojí vst ícnou povahou si dovede získat spolupracovníky a o to víc obohacuje napsané lánky, sv j asopis. Je redaktorem asopisu, který nemá obdoby v širokém okolí a který nám mnozí právem závidí. M sto se jím m že kdykoliv a kdekoliv pochlubit. asopis nese jeho srozumitelný a veskrze pravdivý rukopis, je však také tv rcem jeho grafické úpravy a v neposlední ad i mnoha fotografií. Jimi podchycuje popsané události m sta a okolí nejen v rovin pozemské, ale dokonce po ízené z nadhledu. Jím psané lánky jsou vždy dopln ny a také v rohodn ov eny prameny z Okresního archivu. Žádný lánek není povrchním zpracováním dat a skute ností. Vše je zpracováno bezchybn a s citem pro srozumitelnost projevu. Svému asopisu dává všechno, celou svoji osobnost. Ne ze ctižádosti, ale pro své vlastní uspokojení a v elý vztah k našemu m stu. Dokázal by jist více, ale je vázán t mi n kolika asopisy, která jsou m stem ro n vydávána.snad práv proto, se stává navíc ješt dokonalým tv rcem komponovaných i jiných po ad. Jsou jím vytvo eny a dokonce uvád ny v život. Je tedy vpravd vydavatelem, historikem, dokumentaristou i konferenciérem. Které m sto se m že takovou osobností pochlubit? Naše m sto má velmi bohatou historii a musí být proto vd né každému, kdo se jí zaobírá. Zvlášt tak d kladn a v takovém rozsahu. Kolik osobností m sta, spolk, odbojá, bylo jím písemn podchyceno na základ vzpomínek ú astník a pam tník. P ipome me si jen osobnosti v postavách R.A. Dvorského, letc RAF a dalších odbojá, ale také malí, socha, hudebník, v dc i sportovc. Neopome me také, jaký vztah k blízkému okolí se dostává do jeho prací a jak je poutav zve ej ován. Dovede nejen psát, ale také kultivovan a zasv cen promluvit. Kdo toho byl sv dkem, musí to potvrdit. Dne 23. zá í 2002 se dožije svých sedmdesáti let. Dv tragedie lánek z Krkonošských novin : Ve ejnost v poslední dob vzrušila už druhá sebevražda známé osoby. V úterý odpoledne ukon il sv j život, výst elem z legáln držené zbran, vedoucí odboru investic a územního plánování m stského ú adu J.Š... Práv dv ne ekaná úmrtí bohužel vyvolala vlnu lidové tvo ivosti a objevila se celá ada nepodložených fám. D vodem tragédie údajn m ly být organiza ní zm ny na m stském ú ad, mimopracovní aktivity související s jeho prací jako soudního znalce, osobní vztahy, nebo finan ní nesrovnalosti. Ve všech p ípadech se jedná, jak bývá zvykem, o irou fabulaci, která není podložena žádnými d kazy. (bm) 168

19 Kniha o královnách V dob Váno ních trh si mohli ob ané poprvé zakoupit knihu o Královnách v nných m st. Jedná se o publikaci, kterou zpracovala vedoucí školství a kultury M Ú paní. Dagmar Krsková. Více jak dv st stránek velkého formátu seznamuje tená e s jednotlivými královnami, dobou jejich vlády a událostmi z doby jejich panování. Autorka vychází z vlastního seriálu, otiskovaného ve Vlastiv dném tení našeho m sta. Návrh rozpo tu m sta Rozpo et je vypracován jako vyrovnaný a dosahuje ástky 340 milion korun. P edb žn se uvažuje s investi ními akcemi na dostavbu zimního stadionu, rekonstrukcí koupališt, domu s pe ovatelskou službou, opravou kina, úpravou prostranství p ed Hankovým domem a p estavbou areálu Technických služeb. Dále je v návrhu po ítáno s podporou sportu, velkou ástkou na správ a údržb majetku. Kronika zaznamená v p íštím roce schválený rozpo et. D m d tí a mládeže Jedni ka a krte ek Mezi sváte ní, p edváno ní akce, pat ila výstava výtvarných prací mládeže ze sout že Váno ní pohádková nálada. Dále jsou zde P edváno ní krtkoviny, které bude uvád l Miler v krte ek a aerobik. D ti si mohly také vybrat drobné dárky v rámci Dárek pro radost.p ipraveny byly drahé kameny, kaktusy, plastikové modely, šperky a jiné drobné p edm ty. Expozice je dopln na menší výstavou betlém. Drobnosti prosince - malé Váno ní dostavení ko, na které byli editelkou RNDr. Hole kovou pozváni sponzo i - v ZOO se narodilo šest št at ps hyenových - celkem tedy již 102 sv tový rekord - vznikla agentura Jana, s cílem poskytovat zdravotní pé i ve vlastním byt - Muzeum výstava Lyže, brusle, sá ky aneb zimní radovánky - ZOO z Velké Britanie p ivezen p tiletý same ek nosorožce erného chovný - Vladimír Vaclík navrhuje uskute nit živý betlém v ZO - v budov M Ú jsou již v pr chodu ú ední desky m sta - nám stí ozdobil, již tradi n, ozdobený váno ní strom - územní organizace Svazu diabetik uskute nila svoji lenskou sch zi - Prob hla autogramiáda Jar. Krat ny, s knihou Muž z Texasu, u Veselých - ZŠ Schulzovy sady uskute nila znalostní procházku m stem S Martinem na bílém koni - bezplatné kontejnery na zelený odpad se t šily mimo ádnému zájmu - psí útulek p ipravil Pochod za bu tem (spole ná vycházka psa a lov ka) - Škola Komenského uspo ádala tradi ní Mikulášský karneval na Zálabí - ulice m sta zdobí nové sv telné et zy a sv tla zd raz ující svátky váno ní - Klub osam lých matek obdaroval nezletilé maminky z Husova domova Koupališt Firma BaK uskute nila na koupališti do p íchodu zimy n které akce, které vycházejí z plán spole nosti H projekt. Na míst zastaralých šaten je postavena hrubá stavba nových. Podstatné je to, že se pracuje i na technologii ist ní vody. Tím by byla zajišt na nejen její úspora, ale zvýšila by se i teplota vody v bazénech. Hotové je i dno velkého bazénu Oprava bude provád na etapov, zahrne v sob také opravu druhého bazénu, sloužícího p edevším d tem. 169

20 KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 2001 Váno ní ZOO Už ty i roky je umožn no návšt vník m ZOO shlédnout ZOO v zim. Zájem o Váno ní ZOO stále nar stá. V letošním roce se dosáhlo rekordního po tu návšt vník. P i inilo se o to i po así, které nedovolovalo v zimních st ediscích užívat zimních radovánek a p ijela ada autobus s návšt vníky. Každý z pavilon má sv j vlastní neonový znak a jsou to práv pavilony, kde uskute ují návšt vníci svoji procházku. Zvláš p sobivé to je po setm ní. Váno ní ZOO je otev ena do 2. února 2002 od 9 do 19 hodin Zákon o ochran ovzduší P sobí starosti našim ob an m, kte í hlavn v p ím stských oblastech, dosud pálili listí i jiný zahradní odpad. Zákon také zakazuje využívání nekvalitních tuhých paliv ( lignit, uhelné kaly a nekvalitní uhlí). Ob ané jsou však vystaveni tomu, že využití plynu a zvlášt elekt iny je velmi nákladné a zasahuje to citeln do jejich rozpo t.navíc má ješt k dalšímu elekt iny od Nového roku dojít. Zna ka i Klubu eských turist Sto osmdesát kilometr tras mají na starosti zna ka i Klubu, který je evidován registra ním íslem Vedoucím ty lenné skupiny je Ladislav Kolá a leny Stanislav Meduna, Zdenek Rada a Mirek Paríšek. Každé t i roky obnovují zna ky. K této práci náleží p ipravit vlastní podklad, provést pr klest v tví a správn zvolit zna ku, zda malovanou a nebo plechovou. B hem roku se také musí obnovit zna ky, které byly zni eny, odstran ny t žbou d eva a nebo elektrického vedení. Tato práce je velmi náro ná na as a navíc siln ovlivn na po asím. Jenom v našem regionu jsou mimo trojpásových malovaných zna ek, ješt plechové v po tu asi 350 kus. Zna ení je nákladné a jenom jedna plechová zna ka p ijde na 120 až 160 korun. Naši zna ka i jezdí také vypomáhat do jiných okrsk, kde odbor turist nepracuje. V letošním roce došlo k výpomoci na jilemnicku, kde bylo zna eno dvacet kilometr cest. Starostí zna ka jsou také velkoplošné mapy, které jsou umíst ny ve m st i okolí.(mostek). V p íštím roce 2002 by jich m lo být o osm více. Nová posilovna Ve sklepních prostorách Základní školy Strž vznikla nová posilovna, nejv tší v našem m st. Nabízí se zde dvacet míst na cvi ení. Škola si toto vybudovala svépomocí. Prostory byly p vodn skladem Civilní obrany. Došlo k jejich rekonstrukci, zcela nov p ebudovány záchody a sprchy, aby byly v souladu s platnými hygienickými p edpisy. Žák m bude sloužit nejen v dob výuky, ale také v dob volna. editelem školy je i nadále iniciativní Petr Vojt ch. ZŠ Strž a akreditace ECDL Významného úsp ch dosáhla tato škola, když se stala prvou v eské republice, které se dostalo akreditace Evropean Computer Driving Licence. Uvádí se, že je to evropský po íta ový idi ák, který p edpokládá, že jeho držitel ovládá základní dovednosti pro všestranné a efektivní využívání výpo etní techniky. 170

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ. č. 5/2003. Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ. č. 5/2003. Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2003 Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH schválena dne 30. října 2003 účinnost od 1. ledna 2004

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 16 /2009 konané dne 10.11.2009 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

ROK 2003. Post obecní kronikářky zastávám od roku 2003, kdy jsem převzala kroniku od paní Jany

ROK 2003. Post obecní kronikářky zastávám od roku 2003, kdy jsem převzala kroniku od paní Jany ROK 2003 Kronika obce Jmenuji se Michaela Vašutová, rozená Valová. Prostřední Bečva je místem mého bydliště od narození. Absolvovala jsem Střední pedagogickou školu v Přerově a Pedagogickou fakultu Ostravské

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ

PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon / Fax: 499 320 111 / 499 320 178 www: www.mudk.cz e-mail: starosta@mudk.cz

Více

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška Leden 1.1. oblačno 3 C, 2.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 3.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 4.1. oblačno 3 C, 5.1. polojasno -7 C, 6.1. zataženo -2 C, 7.1. polojasno -3 C, 8.1. zataženo, sněžení -2 C,

Více

Obec Rohatsko. č. 2/2014. Václav Král, Radek Štros, František Šourek ml., Josef Horák, Jiří Štros, Petr Juršťák, David Matějka

Obec Rohatsko. č. 2/2014. Václav Král, Radek Štros, František Šourek ml., Josef Horák, Jiří Štros, Petr Juršťák, David Matějka Obec Rohatsko Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatsko konaného dne 28. 12. 2014 od 17-ti hodin v klubovně sportovního areálu Rohatsko. č. 2/2014 Přítomní zastupitelé: Přítomní občané:

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Zápis z 3. jednání rady města ze dne 29. 11. 2010

Zápis z 3. jednání rady města ze dne 29. 11. 2010 Zápis z 3. jednání rady města ze dne 29. 11. 2010 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání ČESKÁ AGENTRURA NA PODPORU OBCHODU Název zakázky: ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání Firma: ABC, s.r.o. íslo zakázky: 123456789 Zpracoval: Datum zpracování: CzechTrade

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání: ze 100. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ

MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ Zápis č. 7/2014 ze zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konaného dne 17. 12. 2014 od 19.00 hodin v zasedací

Více

Zápis č. 2/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2014 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Mgr.

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

PREVENCE KRIMINALITY 2009

PREVENCE KRIMINALITY 2009 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1391 ze dne 7. 10. 2008 Zásady pro celoměstské programy Prevence kriminality 2009 v hl. m. Praze PREVENCE KRIMINALITY 2009 Hlavní město Praha vyhlašuje Celoměstské programy

Více

U 17.12.2008 U 72 ZMP

U 17.12.2008 U 72 ZMP U s n e s e n í z 19.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 17.12.2008 U 72 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady města Planá od 17.jednání. 2. informaci o kontrole plnění uložených úkolů.

Více

Provozní řád Kulturního centra - sokolovny. Čl. 1 Působnost provozního řádu

Provozní řád Kulturního centra - sokolovny. Čl. 1 Působnost provozního řádu Provozní řád Kulturního centra - sokolovny Čl. 1 Působnost provozního řádu Provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání nebytových prostor a jeho zařízení v Kulturním centru sokolovně v Rájci-Jestřebí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

o místních poplatcích Článek 1

o místních poplatcích Článek 1 MĚSTO RÝMAŘOV náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA RÝMAŘOV Č. 01/2007, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Rýmařov se na svém zasedání dne 13.12.2007 usnesením č. 355/11/07

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Ve Studené dne 24.2.2015 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 4 / 2008 o místních poplatcích Město Nejdek na základě usnesení zastupitelstva č. ZM/197/9/08 ze dne 10.4. 2008 v souladu s ustanovením 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Dne: 17. 12. 2014 Začátek: 19,00 hodin Konec: 21,20 hodin Počet členů

Více

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 HLAVNÍ PARTNER PRO VĚCNÉ DARY Stránka 1 z 12 Identita Celé Česko čte dětem POSLÁNÍ Posláním obecně prospěšné

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 Zastupitel Miroslav Sládek V Písku dne:05.09.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost občanského sdružení Buddies Písek o.s. o podporu Města Písek

Více

Město Pohořelice. Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008

Město Pohořelice. Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008 Město Pohořelice Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008 Účast zastupitelů při zahájení: 14 při zahájení, celkem 16 Počet přítomných občanů: 4 Hosté: Bc. Novák, vedoucí finančního

Více

Zápis 2/2015. ze schůze KMS Svinary, konané dne 11. 2. 2015 v klubovně SDH Svinary

Zápis 2/2015. ze schůze KMS Svinary, konané dne 11. 2. 2015 v klubovně SDH Svinary Zápis č. 2/2015 ze schůze KMS Svinary, konané dne 11. 2. 2015 v klubovně SDH Svinary Přítomni: p. Šťastná, Mgr. Košek, p. Rind, p. Borková, p. Balcárek, p. Holubová, p. Menclová Omluveni: Mgr. Springer,

Více

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00-21.15 hod. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením 103 odst.

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Na úvod starosta obce Petr Šváb přivítal zastupitele a hosty. Zasedání

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Z á p i s. z 18. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 9. 6. 2015 od 9.00 hod.

Z á p i s. z 18. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 9. 6. 2015 od 9.00 hod. Z á p i s z 18. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 9. 6. 2015 od 9.00 hod. v ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s. 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přítomni: dle prezenční

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 7.února 2008 od 17:00 hod. v

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 5. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 14. ledna 2015 Rada města Holýšova: 1/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 8. července 2015

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 8. července 2015 Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 8. července 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19:03 hodin starostou obce Petrem

Více

ODBOR: majetku města. vedoucí odboru: Mgr. Bc. Pavel Vltavský sekretariát (asistentka): 1. STRUKTURA: (k 31.12.2015) Název oddělení

ODBOR: majetku města. vedoucí odboru: Mgr. Bc. Pavel Vltavský sekretariát (asistentka): 1. STRUKTURA: (k 31.12.2015) Název oddělení ODBOR: majetku města vedoucí odboru: Mgr. Bc. Pavel Vltavský sekretariát (asistentka): 1 STRUKTURA: (k 31.12.2015) Název oddělení Oddělení správy a evidence budov (ORJ 051) Oddělení správy a evidence pozemků

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy.j.: MUVS-S 12409/2012/OÚPS -280.4/Mar- Vy izuje: Bc. Mare ek Libor Vsetín, dne VE EJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opat ení obecné povahy M stský

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014

Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Zápis z 12. zasedání Osadního výboru pro místní ásti T šov-újezdec ze dne 10.9.2014 Místo: Restaurace Panský d m P ítomni: viz prezen ní listina Za átek: 15,30 hod Konec: 18,15 hod Návrh programu: 1. Schválení

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R pod.mk R E 18579 Nahlédnutí do matriky K 31.12.2014 bylo v obci p ihlášeno k trvalému pobytu 1113 obyvatel. Muž bylo 548 a žen 565. Z obce

Více

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala Z á p i s z 30. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2012 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka (N2.903) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Dle rozdělovníku

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Dle rozdělovníku Krajský úřad Královéhradeckého kraje Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 11.3.2013 5458/DS/2013/MT 11.4.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor

Více

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad. Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.cz Obecně závazná vyhláška

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 15.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 15.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 31.března 2005 od 17:00 Přítomni:

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Rozšíření kapacity nízkoprahového centra Kamarád Žadatel : Statuární město Děčín

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

Výroční zpráva pro rok 2011

Výroční zpráva pro rok 2011 Výroční zpráva pro rok 2011 Domov sv.anežky Velký Újezd č. 7 675 32 Třebelovice 1 Obsah: 1. Představení společnosti. 3 1.1. Identifikační údaje.. 3 1.2. Identifikační údaje zřizovatele.. 3 1.3. Správní

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu.

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis č. 1/2007 Zahájení 17:00 hod. Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M., Pršala, Čmelík, Šimek (do 19:00hod)

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

44. ročník DP Za Posledním puchýřem 2015 - Znojmo

44. ročník DP Za Posledním puchýřem 2015 - Znojmo 44. ročník DP Za Posledním puchýřem 2015 - Znojmo 13. - 15. 11. 2015 se ve Znojmě a okolí uskutečnil tradiční turistický pochod na závěr turistické sezóny. Akci připravil KČT Kudrna Brno, KČT Jihomoravská

Více

Výroční zpráva 2015. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2015. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2015 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti spolku v roce 2015... 5 Plány do roku 2016... 8 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Ekonomický odbor Nám. Míru 1, pošt. přihrádka 18, 407 77 Šluknov Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Městskému úřadu Šluknov byla na rok 2011 přidělena od Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

HRADECKÝ VENKOV, o.p.s.

HRADECKÝ VENKOV, o.p.s. HRADECKÝ VENKOV, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje společnosti... 3 2. Místní rozvojová strategie... 4 3. Projekty spolupráce... 5 4. Česko-polská spolupráce... 9 5. Propagační a

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

N á v r h Úprava rozpočtu 2.rozpočtové opatření

N á v r h Úprava rozpočtu 2.rozpočtové opatření Odbor finanční Zastupitelstvo města Dne 17.2.2016 N á v r h Úprava rozpočtu 2.rozpočtové opatření Zpráva se předkládá z důvodu: zákona o obcích 128/2000 Sb. Zprávu vypracoval: ing.ivana Polenová vedoucí

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

O B E C N Í Ú Ř A D P S Á Ř E P S Á Ř E 19, 2 5 8 01 V L A Š I M. Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Psáře dne 6. 7. 2015

O B E C N Í Ú Ř A D P S Á Ř E P S Á Ř E 19, 2 5 8 01 V L A Š I M. Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Psáře dne 6. 7. 2015 O B E C N Í Ú Ř A D P S Á Ř E P S Á Ř E 19, 2 5 8 01 V L A Š I M Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Psáře dne 6. 7. 2015 Přítomni: Jirásek Miroslav, Ing. Škvor František, Kokta Josef, Bc. Kadlečková

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a Michalisem Dzikosem Finanční

Více