Závěrečný účet za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet za rok 2014"

Transkript

1 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná Střelná Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů

2 Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktiv a pasiv Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Komentáře

3 Obec Střelná Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1349 Zrušené místní poplatky 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , ,22-52, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 388, , , ,79 337, , , ,94 195,84 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,71 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j 2141 Příjmy z úroků (část) 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých le 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,02-162, , , ,69 665, , , ,04-208, , , ,01-18,00 253, , ,60 247, , , , ,66-425, , , ,99 21, , ,85-314,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,01-93,14 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r , , , ,03-155, , , , , , ,75 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,01-155,80 PŘÍJMY CELKEM , , , ,65

4 Obec Střelná Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze , , , , , , ,00 99, , , ,06-385, , , , , , , ,28 827, , , ,35 825,93 119, , ,90 881,00 964, , ,40 36, , , , , , , , , , , , , , , ,00 88, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 583, , , , , , , , , , , , ,75 185, , , ,00 98, , , , , , , , ,00 68, , , , ,00 94, , , , , , , , , , ,18 769, , , , , , , , , ,57 745, , , ,72 341, , , , , , ,00 333, ,30 667, , , ,54-77, , , ,33 67, , , , , ,26 493, , ,82 637,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,40 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů , , , , , , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , , ,40

5 Obec Střelná Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , , , , , , , , ,67

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,71 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,01-93,14 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,01-155,80 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , , ,65 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,40 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,00 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,40

7 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků ( Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,01-68, , ,01 68, , , , , ,02-52, , , , ,05

8 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,23 Místní popl. (Pol:133x-134x) , ,11-25 Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,94 195,84 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , ,55 726,68

9 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,23 CELKEM ,23

10 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 CELKEM , , ,23

11 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3111 Předškolní zařízení 3114 Speciální základní školy 3117 První stupeň základních škol 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 4357 Domovy 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost , , , , , , , , , ,27 579, , , , , ,57 745, , , ,60 378, , , , ,35 124, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 615, , , , , , , , , , , ,71 824, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 903, , , ,23 713, , , , , , , ,65 499, , , , , , , ,91 522, , ,79-197, , , , , , ,38 562, , , ,47 293, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54-77, , , , ,00 Celkem Skutečnost , , , ,40

12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pěstební činnost 2143 Cestovní ruch 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3117 První stupeň základních škol 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , , , , ,50 415,00 263, ,62 236, , ,82 142, , , , , ,23 239, , , , , ,39-723, , , ,16-223, , , , ,98 182, , , , ,40-911, , , ,17-114, , , ,82-254,00 253, , ,60 247, , ,03-29, , , , ,65

13 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3111 Předškolní zařízení 3114 Speciální základní školy 3117 První stupeň základních škol 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 4357 Domovy 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , , ,67 578, , , , , , , ,57 745, , , ,60 378, , , , ,35 124, , , ,00 99, , , , , , , , , , , , , , , , ,50 615, , , ,00 88, , , , , , , , ,71 824, , , ,00 99, , , , , , , , , , , , ,00 99, , , , , , , , ,34 903, , , ,23 713, , , , , , , ,65 499, , , , , , , ,91 522, , ,79-197, , , , , , ,38 562, , , ,47 293, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54-77, , , , , , , , ,40

14 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , , , , , , , , , , , ,97 524, , , , ,00 99, , , , , ,00 90, , , , , ,00 98, , , , , ,00 87, , , , , ,60 293, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , , ,40 %

15 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60

16 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,15 Únor , , ,03 Březen , , ,57 Duben , , ,65 Květen , , ,65 Červen , , ,63 Červenec , , ,19 Srpen , , ,95 Září , , ,36 Říjen , , ,20 Listopad , , ,26 Prosinec , , ,41 CELKEM , , ,05

17 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

18 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

19 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , ,22-52, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatek za provoz systému shromaž , , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostra , , Zrušené místní poplatky Odvod z loterií a podobných her krom , , ,23 388, Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,79 337, Správní poplatky Daň z nemovitých věcí , , ,94 195, Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,02-162, Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 7 335, , ,69 665, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,04-208, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , ,01-18, Příjmy z úroků (část) 253, , ,60 247, Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j Příjmy z finančního vypořádání minulý , Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a , , ,66-425, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , ,99 21, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa , ,85-314, Příjmy z prodeje pozemků Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Příjmy: , , , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , , Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a kr , , ,06-385, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,95 774, Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 174, , ,35 825, Potraviny 119, , ,90 881, Ochranné pomůcky 964, , ,40 36, Knihy, učební pomůcky a tisk , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prod 8 974, , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Studená voda , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby 9 417, , ,17 583, Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Konzultační, poradenské a právní slu , Služby školení a vzdělávání 1 815, , ,75 185, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 939, , ,48 61, Pohoštění , , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené , , Věcné dary , , , , Neinvest.transfery nefinanč.podnikat

20 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům , , ,18 769, Neinvestiční transfery církvím a nábož , Ost.neinvestiční transfery neziskovým 7 605, , , , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery krajům , , ,57 745, Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , , ,72 341, Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , Neinvestiční transfery cizím příspěvko , Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 333, ,30 667, Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , , ,54-77, Platby daní a poplatků krajům,obcím , Náhrady mezd v době nemoci 3 123, ,10-123, Dary obyvatelstvu , , Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv , , ,26 493, Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza , ,82 637, Budovy, haly a stavby , , , , Pozemky , , , , Ostatní investiční transfery veřej.rozp Výdaje: , , ,20 UZ Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje: UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp Příjmy: Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený 1 119, ,00 44, Nákup ostatních služeb 6 176, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění 2 144, ,00 10 Výdaje: , UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp Příjmy: Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený 968, ,00 48, , Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) 601,00 601, Pohoštění 1 058, ,00 10 Výdaje: , , ,00 UZ Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních , ,00 10 Příjmy: , , Budovy, haly a stavby , ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU Skutečnost % %

21 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4213 Investiční přijaté transfery ze státních , ,00 10 Příjmy: , , Budovy, haly a stavby , ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom , , ,96-359, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 9 457, , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 411, ,76 389,00 Výdaje: , , ,00 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , , , ,00 Příjmy: , , , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , ,51 951, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,17-775, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 676, , ,52-676, Náhrady mezd v době nemoci 122,00-122,00 Výdaje: , ,74-622,00 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , , , ,00 Příjmy: , , , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,38-341, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , Náhrady mezd v době nemoci 688, ,80 312,00 Výdaje: , , ,00 UZ Podpora rozv.infr.pro env.vzděl.,porad.a osv.č sr-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s , , ,05 Příjmy: , , , Budovy, haly a stavby , , ,05 Výdaje: , , ,05 UZ Podpora rozv.infr.pro env.vzděl.,porad.a osv.č eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s , , ,85 Příjmy: , , , Budovy, haly a stavby , , ,85 Výdaje: , , ,85 UZ Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních , , ,05 Příjmy: , , , Budovy, haly a stavby , , ,05 Výdaje: , , ,05 UZ Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s , ,15 Příjmy: , , Budovy, haly a stavby , ,15 Výdaje: , ,15

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 KEO-W 1.8.141 / Uc15e 1 / 3 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 ,,, " "" ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa). I I Svazek obcí "UPA" / IČO 71211721 Adresa -, Kontaktní údaje ulice, č.p. Náměstí T.G. Masaryka 120 obec Červený

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podhůří Mařenky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70875529 název Mikroregion Podhůří Mařenky ulice, č.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Plyn Kojetice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 68689438 název DSO Plyn Kojetice ulice, č.p. Kojetice 131 obec Kojetice PSČ, pošta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

zpracováno: 13.01.2014 strana : 1 ÚČTOVÝ ROZVRH roku 2013

zpracováno: 13.01.2014 strana : 1 ÚČTOVÝ ROZVRH roku 2013 strana : 1 013 000 Software 018 000 Drobný dlouhodobý nehmotný maj 021 100 Stavby 021 110 Stavby 021 120 Stavby 021 200 Stavby 021 220 Stavby 021 300 Stavby 021 400 Stavby 021 500 Stavby 021 600 Stavby

Více