OBSAH: 1. CHARAKTERISTIKA A CÍL PROJEKTU DETAILNÍ POPIS REALIZACE PROJEKTU...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: 1. CHARAKTERISTIKA A CÍL PROJEKTU... 4 2. DETAILNÍ POPIS REALIZACE PROJEKTU..."

Transkript

1

2 2

3 OBSAH: 1. CHARAKTERISTIKA A CÍL PROJEKTU DETAILNÍ POPIS REALIZACE PROJEKTU Příprava projektu Plánování projektu ve spolupráci s vyučujícími Plánování projektu ve spolupráci s žáky Realizace projektu Výstup projektu a vyhodnocení SEZNAM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ PŘÍLOHY:... 8 PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PRACOVNÍ LISTY Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PRACOVNÍ LISTY Č PŘÍLOHA Č

4 1. Charakteristika a cíl projektu Advent bývá často nepřesně spojován přímo s oslavou Vánoc a mnohé z adventních a vánočních tradic se pod tlakem komerce dějí v nevhodnou dobu, nebo se jim přikládá jiný význam, než jaký v původní křesťanské tradici mají. Následující projekt by měl dát dětem prostor zapojit se do prožívání adventní doby v původním křesťanském smyslu a s respektováním tradic, které přípravu na oslavu Vánoc provázejí. V projektu Betlém může být všude nejde o to, aby děti vyráběly v souvislosti s vánočními svátky různé druhy betlémů a vyzdobily si tak třídu, ale aby dostaly prostor porozumět poselství, které v sobě betlém nese. Betlém je nejen místo, které existuje na mapě nebo obraz vztahující se k události narození Ježíše popsané v bibli. V symbolickém smyslu je také místem, kde se projevuje radost z naděje, kterou v sobě nese nově narozený lidský život. Ve středu betléma je dítě, ke kterému přicházejí různí lidé staří i mladí, chudí i bohatí, moudří i prostí, místní i cizinci. Tím, že dítěti přinášejí dary, vyjadřují radost z jeho narození, a tím i hodnotu, jakou pro ně má. Pro všechny lidi dobré vůle je to radost z toho, že se s každým dítětem rodí naděje, že život, který se předává z generace na generaci, bude mít budoucnost, a pro křesťany tato naděje na budoucnost překračuje hranice času. V rámci projektu děti dostanou prostor porovnat si betlémy, které vytvořili lidé v různých částech a regionech světa. Jsou na nich na první pohled patrné kulturní a sociální rozdíly a je zřetelné, jak je jedno univerzální poselství zachyceno pokaždé jedinečným způsobem. Děti dostanou možnost se svým betlémem k této rozmanitosti připojit, poznat blíže jeho postavy a děj a vepsat do něj originalitu svou, své třídy, skupiny nebo školy. Touto činností děti vrůstají do kulturní tradice a v individuálním přisvojení příběhu pak mohou projevit vlastní kreativitu. 2. Detailní popis realizace projektu 2.1. Příprava projektu Projekt lze realizovat v jednotlivých třídách, většího efektu lze dosáhnout formou celoškolní akce. Než se však projekt stane realitou, je třeba s ním podrobně seznámit vyučující a věnovat mu pečlivou přípravu Plánování projektu ve spolupráci s vyučujícími V nejužší variantě může realizovat projekt vyučující v jedné třídě. Pokud bude mít o projekt zájem více pedagogů, bude hlavním organizátorem pravděpodobně jeden vyučující, který vymezí rámec, nastíní program a požádá kolegy o pomoc při realizaci. Zapojení vyučující se před zahájením dohodnou na termínu začátku, na rozsahu, výstupu i na konkrétním rozdělením úkolů. Pomůckou jim může být podobná projektová skica (příloha č. 1). Vyučující se také dohodnou na kritériích hodnocení žáků (zda a jakým způsobem bude provedeno). Po seznámení s projektem na pracovní poradě realizují vyučující ve svých třídách v rámci vhodného předmětu (na 1. stupni např. v prvouce nebo ve vlastivědě, na 2. stupni v rodinné výchově nebo v občanské výchově) motivační hodinu, která by měla obsahovat diskusi s žáky na téma, které se týká původu Vánoc, tradice slavení v naší i v jiných zemích, smyslu slavení Vánoc pro křesťany i pro lidi, kteří 4

5 se k žádnému náboženství nehlásí, a rozlišit podstatu svátku od jeho komerční podoby (příloha č. 2 a příloha č. 3) Plánování projektu ve spolupráci s žáky Podle předem dohodnutého rozsahu projektu děti přemýšlejí, jak by měl vypadat jejich vlastní betlém a jakým způsobem jej budou realizovat. Aby se výroba betléma nestala jednou z mnoha dalších předvánočních aktivit, je třeba aby nebyla oddělena od motivační hodiny a aby vyučující kladl i během vyrábění betléma důraz - na souvislost s dějem příběhu, který zachycuje, - na originalitu zpracování. V případě, že třída bude zpracovávat témata k historii vzniku betlémů či vyhledávat zajímavosti k betlémům z celého světa, je zapotřebí vhodně zvolit a do skupin rozdělit dílčí témata, např. podle návrhů v aktivitách Betlém kde se tady vzal?" Betlém blízko i daleko". Následuje plánování a koordinace práce v menších realizačních skupinách tak, aby nakonec vznikl společný betlém. Významnou pomocí může být plánovací tabule s přehledem rozdělených úkolů a termínů jejich splnění. Vyučující může žákům připravit balíček materiálů k tématu a informační zdroje. 5

6 2.2. Realizace projektu Přehled aktivit, které mohou být realizovány v rámci projektu: stručný popis aktivity předmět čas Betlém společně a všemi silami Vytvoření vlastního betléma, který může být umístěn ve třídě nebo na vhodném místě ve společných prostorách školy. Může být zvolena libovolná výtvarná technika (kresba, modelování, keramika, apod.) Po dohodě s ostatními vyučujícími (výtvarná technika, velikost postav a domů) může každá třída vytvořit jednu část betléma (postavy, významné budovy ve městě či vesnici, krajinu apod.) Betlém kde se tady vzal? Vytvoření doprovodné nástěnky s informacemi o Vánocích, městě Betlémě a betlemářské tradici, které mohou být umístěny ve třídě nebo na vhodném místě ve společných prostorách školy. Jednotlivé skupiny dětí mohou zpracovávat tato nebo podobná témata: Betlém skutečný základní informace o tom, kde leží a jak vypadá město Betlém, současné fotografie místa Ježíšova narození apod. (příklad zadání pro děti pracovní list č. 2, základní informace pro učitele příloha č. 4) Betlém v bibli původní znění biblického textu o narození Ježíše z Nazareta v Betlémě (text pracovní list č. 3, podrobnější informace v příloze č. 2, původní text vánočního příběhu) Betlém vytvořený základní informace o tom, kdo, kdy a proč poprvé znázornil betlémskou událost (příloha č. 5) Betlém v umění nejslavnější reprodukce uměleckého ztvárnění betlémského příběhu (příloha č. 6) Betlém u nás betlemářská tradice v naší zemi, regionu, obci Pokud se vytváří školní betlém, mohou tyto nástěnky být umístěny v jeho blízkosti a dotvářet výsledné dílo. Výtvarná výchova Pracovní činnosti Zeměpis Český jazyk Dějepis Výtvarná výchova Občanská výchova podle zvolené výtvarné techniky 2 4 týdny před Vánocemi 2 1 týden před Vánocemi 6

7 Betlém blízko i daleko Vytvoření nástěnky s jednoduchou mapou zeměkoule, na které jsou umístěny obrázky regionálních betlémů a zajímavosti, které se k nim vztahují. Jedna skupina dětí vytvoří obraz zeměkoule, další skupiny připraví obrázky a zajímavosti k betlémům např. podle kontinentů. Pokud se vytváří školní betlém, může být práce umístěna v jeho blízkosti a dotvářet výsledné dílo. (příklad zpracování příloha č. 7, příklad zadání práce pro děti pracovní listy č. 4) Betlém živý Žáci jedné nebo více tříd připraví pro celou školu dramatizaci vánočního příběhu, tzv. živý betlém. Divadelní hru mohou děti zahrát také např. v místním domově důchodců, v mateřské škole, u vánočního stromu ve městě apod. (příloha č. 8) Betlém powerpointový komiks Vytvoření powerpointové prezentace z fotografií betlémského příběhu a biblického textu. Děti pomocí zvolené výtvarné techniky nebo dramatizací vytvoří jednotlivé scény betlémského příběhu, vyfotografují je, doprovodí textem biblického příběhu (pracovní list č. 3) a vytvoří z nich powerpointovou prezentaci. Betlém školní vánoční slavnost Příprava vánoční slavnosti pro celou školu, jejíž součástí může být živý betlém. Součástí slavnosti může být sváteční uvítání při vstupu do školy. Slavnost by měla být přiměřená možnostem školy a množství žáků. Může být uspořádána pro celou školu nebo pro několik tříd. Zeměpis Výtvarná výchova Pracovní činnost Dramatická výchova Hudební výchova Mediální výchova Mediální výchova Dramatická výchova 2 1 týden před Vánocemi 3 2 týdny před Vánocemi 3 1 týden před Vánocemi 2 1 týden před Vánocemi 2.3. Výstup projektu a vyhodnocení Výstup projektu je závislý na výběru aktivity z výše uvedených návrhů. Návrhy mohou být mezi sebou jakkoli kombinovány a dál dotvářeny. Projekt může být vhodným způsobem obměňován a realizován každoročně v adventní době, např. přípravu školní slavnosti mohou mít tradičně na starosti vždy žáci jednoho ročníku, výzdobu společných prostor další ročník apod. 7

8 3. Seznam informačních zdrojů VAVŘINCOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie Vánoc. 3. vyd. Praha : Libri, s. ISBN VACLÍK, Vladimír. Encyklopedie betlémů. 1. vyd. Ústí nad Orlicí : OFTIS, s.r.o., s. ISBN PIŤHA, Petr. Adventní čas. Praha : Studio Gabreta, s. Chvilka klidu; sv. 9. ISBN Časopis DUHA. Ročník 1993/1994, č. 6/7. Časopis DUHA. Ročník 1994/1995, č. 8. Časopis DUHA. Ročník 1997/1998, č. 8. Časopis DUHA. Ročník 1999/2000, č Přílohy 8

9 PŘÍLOHA Č. 1 Projektová skica Název projektu: Betlém může být všude Třídy: Spolupracovníci: Možné aktivity žáků: Hodiny: Materiály: Stručný plán průběhu projektu: Datum zahájení: Datum prezentace: Kritéria vyhodnocení/reflexe projektu se žáky: 9

10 10

11 PŘÍLOHA Č. 2 Návrh motivační hodiny pro 2. období 1. stupně a pro 2. stupeň Vyučující se zeptá dětí: Těšíte se na Vánoce? Podle čeho poznáte, že se blíží Vánoce? Děti odpovídají. Výpovědi dětí může doplnit například sdělením: I když nás od Vánoc ještě dělí několik týdnů, už můžeme kolem sebe pozorovat typickou vánoční výzdobu: hvězdy, betlémy, vánoční stromy a mnoho dalšího. Můžeme ji vidět v obchodních domech, na ulicích a na nejrůznějších reklamních letácích. Ale Vánoce se neoslavují, i když by to tak snad mohlo někdy i vypadat, v obchodních domech. To podstatné, proč se Vánoce slaví, není často pro všechny ty reklamy, shon kolem nákupů dárků, úklidu, pečení cukroví ani vidět. Ale co je tedy původní podstatou slavení Vánoc? Vyučující nechá děti formulovat výpovědi o podstatě Vánoc, které může shrnout: Počátek slavení Vánoc lze vystopovat přibližně ve 4. století našeho letopočtu. Vánoce jsou svým původem svátkem křesťanů, kteří si připomínají, že se narodil Ježíš nazývaný Kristus. Křesťané o Vánocích oslavují nejen narozeniny významného člověka Ježíše z Nazareta, ale událost, kdy se Bůh, ve kterého věří, stal člověkem a narodil se jako dítě. Křesťané se cítí být obdarováni a vidí v tomto jednání lásku: Bůh se stal člověkem, protože mu na lidech záleží a chce jim být nablízku. Daroval jim sám sebe a přinesl jim naději na budoucnost, která překračuje hranice času. Právě obdarování je poselstvím Vánoc, které je srozumitelné všem lidem. Být obdarován a obdarovávat přináší člověku radost a je projevem lásky. Tato láska by však neměla být vyjadřována pouze hmotnými dárky, ale celým postojem k životu. Vyučující může navrhnout pozvání hosta, který prohloubí toto téma. Může dohodnout realizaci programu Poselství křesťanských Vánoc nabízeného Katechetickým a pedagogickým centrem Biskupství ostravsko-opavského, nebo se může obrátit na místního kněze či vyučujícího náboženství. S Vánoci se pojí mnoho tradic a zvyků. Jedním z nejznámějších je stavění betlémů. Mám tady pro vás připraveno několik fotografií betlémů a možná vás některé z nich překvapí. Pocházejí od nás, ale jsou i z cizích zemí a je to na nich vidět. Co o nich ve skutečnosti víme? Vyučující rozdělí obrázky betlémů z cizích zemí (např. pracovní listy č. 1) dětem do skupin, děti si je prohlédnou a vyučující jim položí některou z následujících otázek. Tyto otázky mohou být jen evokací, nebo se některé z nich mohou stát dílčími tématy k dalšímu zpracování ve skupinách. 1. Víte, co znamená slovo Betlém? Existuje někde toto místo? Podrobnější informace k místu jsou uvedeny v aktivitě Betlém kde se tady vzal viz příloha č Jakou událost betlémská scéna zachycuje? Odkud se o ní dovídáme? Dokázali byste nalézt původní text vztahující se k této události? Vyučující si může s dětmi přečíst biblický text (pracovní list č. 3) nebo si jej vyhledat a přečíst přímo z ekumenického překladu Bible (Lukáš 2,1 21). 11

12 Původní (nepřevyprávěný) text vánočního příběhu je v bibli, v Lukášově evangeliu, 2. kapitole, 1 21 verši. Bylo by chybné chápat biblický text jako např. novinovou zprávu. Lidé, kteří se zabývají studiem starých textů, vyzkoumali, že vyprávění o Betlémě a o narození dítěte Ježíše je plné obrazů, které chtějí něco důležitého a krásného vyjádřit. Těmito obrazy promlouvá tento příběh nejen ke křesťanům. Dítě, které se narodilo chudým rodičům na cestách ve chlévě a je bezvýznamné pro svět mocných a bohatých lidí, má nevyčíslitelnou hodnotu pro lidi vnímavé k jiným hodnotám života. Narození dítěte obohatí všechny lidi bez rozdílu, nejen Marii a Josefa v Betlémě. Je to bohatství, které se penězi nedá vyjádřit. Je to hodnota života, která vyplývá z jeho jedinečnosti, neopakovatelnosti a důstojnosti. Tuto hodnotu vnímají v betlémském příběhu pastýři, ale také moudří cizinci mudrci, často také nazývaní tři králové (i když se o jejich počtu bible nezmiňuje). Podobně se i dnes mnoho lidí bez rozdílu sklání před novým životem, protože v něm vidí naději a budoucnost. 3. Jaké postavy v betlémě jsou a jaké další prvky betlém obsahuje? Děti mohou vyjmenovat jednotlivé postavy, zapsat je na tabuli a porovnávat, které postavy z původního biblického vyprávění v betlému jsou, např. Marie, Josef, dítě v jeslích, pastýři, andělé apod., které ne, např. vůl, osel, apod. Podobným způsobem mohou rozepsat i další důležité prvky, např. stáj, sláma, hvězda, noc apod. 4. Zkuste pojmenovat, co je na jednotlivých obrázcích cizokrajných a regionálních betlémů stejné a čím se naopak liší. Ve všech betlémech jsou vždy tyto hlavní osoby: dítě v jeslích (Ježíš), Marie a Josef; většinou také pastýři, andělé. Liší se: oblečením, barvou pleti, různým vyobrazením chléva a krajiny, v chlévě jsou různá zvířata, rostliny atd. Děti si mohou všímat, jak se v betlémě odráží kultura dané země nebo regionu, např. ve volbě barev, v technice zpracování, v oblečení pastýřů apod. 5. Kdo a kdy poprvé vytvořil betlém? Kdy začali lidé stavět betlémy v naší zemi? Znáte nějaké tvůrce betlémů? Podrobnější informace jsou v aktivitě Betlém kde se tady vzal?, příloha č Betlémy můžeme shlédnout na mnoha místech (náměstí, obchody apod.) už dlouhou dobu před Vánoci. Proč tomu tak není v křesťanských kostelích a chrámech, když betlém svým původem pochází z křesťanské tradice? Křesťané se připravují na Vánoce a tato doba přípravy se nazývá ADVENT. Toto označení pochází z latinského slova adventus, což znamená příchod. Myslí se zde příchod Ježíše nazývaného Kristus. První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Adventní doba trvá čtyři neděle před 25. prosincem. Doba adventu a doba vánočních svátků spolu úzce souvisí, ale každá má svůj vlastní smysl. V adventu je ceněn čas očekávání a přípravy, a proto se betlémy podle tradice staví až na svátek Ježíšova narození (ve skutečnosti z praktických důvodů většinou těsně před tímto svátkem). Tento čas přípravy a čekání má pro křesťany hluboký význam. Mimo jiné připomíná podstatnou dimenzi života, totiž že čas očekávání, přípravy, těšení se, ale také růstu a zrání jsou neoddělitelnou součástí života. Tyto hodnoty života jsou v současné době díky reklamě a konzumnímu způsobu života často potlačeny a ve svém důsledku ochuzují člověka o radost. Doba adventu může být pro všechny lidi nabídkou znovuobjevení hodnoty radostného očekávání. Poté, co si děti na základě předchozích otázek shromáždí důležité informace a doplní je o to, co je zajímá, přejde vyučující k vlastnímu plánování projektu. Vánoční příběh tedy může promlouvat ke každému člověku. Betlém se tak stává symbolickým místem setkání lidí, kteří jsou vnímaví k hodnotám života, které se penězi nedají vyjádřit. Betlémský příběh je (kromě jiného) také výpovědí, že každý lidský život přes rozdíly kultury, tradice, majetku nebo náboženství má hodnotu sám o sobě. Křesťané v této události vidí projev lásky Boha k člověku. Věří, že v tomto dítěti se stal Bůh člověkem, aby byl každému nablízku. Proto také se mezi postavami lidí v betlémech objevují současní lidé, děti, řemeslníci, ale také zvířata, o kterých v bibli není žádná zmínka. Říkají tím, že není důležité znát detaily toho, jak to tenkrát v Betlémě skutečně vypadalo, ale že jde o příběh, který má vztah k jejich současnému životu. Může být zasazen klidně do horké Afriky stejně jako mezi Indiány nebo na zimní zasněženou Moravu. Každý v něm může 12

13 najít své místo: rodiče, děti, lidé bez domova, lidé na okraji společnosti (jako byli pastýři) nebo lidé vzdělaní a cizinci (jako byli mudrci). Betlém je místo, ve kterém může každý člověk zakoušet, že jeho život má smysl a hodnotu, která není závislá na ničem vnějším. Možná právě to, že je tento příběh blízký životu, je důvodem, že Vánoce v naší zemi slaví nejen křesťané, ale všichni lidé dobré vůle. Ztvárňování betlémů patří ke kulturní tradici naší země. Betlémy tedy nenacházíme jen v křesťanském prostředí v kostelích nebo chrámech, ale můžeme je obdivovat na nejrůznějších výstavách, v domácnostech, nebo shlédnout různá divadelní zpracování příběhu, běžně nazývaná živý betlém. Betlém může vzniknout všude. V Africe stejně jako v Indii nebo Peru. Může mít svůj specifický regionální ráz v jižních Čechách nebo na Valašsku. Pojďme i my pokračovat v této tradici a vytvořit si ve třídě (ve škole) svůj vlastní betlém. Betlém, který bude nejen obrazem určité události, ale také místem setkání všech lidí dobré vůle na naší škole. Pojďme mu vymyslet osobitý ráz, který bude vyjadřovat místo, kde žijeme i naši dobu, solidaritu s potřebnými i otevřenost pro všechny lidi bez rozdílu původu, vzdělání, majetku nebo národnosti. Následuje kooperativní plánování projektu ve spolupráci se třídou. Děti by si měly položit tyto otázky: - Jaké postavy v betlému musí být? - Jaké postavy do betléma přidáme, aby bylo zřetelné, že jde o náš betlém? Každý může např. vyrobit sám sebe, někoho z rodiny, kamaráda, ale můžeme také vyrábět figurky vyučujících nebo významných konkrétních postav obce, příp. promyslet zastoupení různých povolání, které jsou v obci, nebo věkových a sociálních skupin v betlému mohou být figurka bohatého člověka i bezdomovce, ale mohou tam být figurky různých stylů. - Jakým způsobem vyjádříme, že betlém je z naší školy, obce, regionu? Volbou oblečení, barev, volbou určité módy, zobrazením konkrétních domů, příp. zvířat apod. 13

14 14

15 PRACOVNÍ LISTY Č. 1 Obrázky betlémů z jiných zemí a regionů 15

16 16

17 17

18 18

19 PŘÍLOHA Č. 3 Návrh motivační hodiny pro 1. období 1. stupně Vyučující se zeptá dětí: Těšíte se na Vánoce? Podle čeho poznáte, že se blíží Vánoce? Děti odpovídají. Vyučující může využít k motivaci následující příběh: Budu vám vyprávět příběh, který se odehrál před časem někde v Jižní Americe a který se také odehrál v předvánoční době. Pedro bydlel u svých rodičů. Bylo mu deset let a na svůj věk byl dost velký. Rodina měla málo peněz, otec neměl práci a Pedro musel pracovat. Při sklizni kukuřice mu Don Alfredo platil polovinu mužské mzdy. Podle Pedra to bylo málo, protože pracoval jako dospělý muž, ale o to, co si Pedro myslel, se Don Alfredo nestaral. Pedro dával každý večer svůj celodenní výdělek mamince a ta jen vzdychala: Je to pořád příliš málo. To nám stačí sotva na kousek chleba. Někdy Pedro přemýšlel o tom, že uteče do města, podobně jako před časem rodina Gonzálesových, ale to by musel opustit své kamarády a kdo by se pak staral o starou oslici, kterou zdědil po dědečkovi a kterou měl tolik rád? Největší radost Pedro měl, když mohl chodit do školy. Vedla ji Doňa Klára, stará teta od Dona Alfreda, která si vzala si do hlavy, že naučí chudé děti číst a psát. Neměla ráda, když děti pracovaly pro Dona Alfreda na polích a často se kvůli tomu s Donem Alfredem hádala. Říkala: Pedro je můj nejpilnější žák. Je mu sice už deset let, ale chtěla bych, aby u mě ve škole zůstal. Je to bystrá hlava. Bystré hlavy jsou nebezpečné, odpovídal jí Don Alfredo. Nejdříve se naučí číst a psát, potom budou chtít větší plat a nakonec kus země. Ale Doňa Klára nakonec svou vůli prosadila. Ve škole se Pedrovi nejvíce líbily příběhy Doni Kláry. Když vyprávěla, zářily jí nadšením oči a děti byly tiché jako myšky. A pak se to stalo. Jeden z jejích příběhů si v Pedrově hlavě vystavěl hnízdo, v něm se vylíhli barevní ptáci a vylétli ven Před Vánoci si dodal odvahu a vešel do domu Dona Alfreda. Nesměle zaklepal na domovní dveře a starý domácí sluha, který mu otevřel, údivem povytáhl obočí. Musím mluvit s Donem Alfredem, řekl chlapec. Je to nutné, moc nutné. Sluha jej tiše pustil dál a chlapec vešel do velké chladné haly. Tam dal chlapci znamení, že má počkat, a zmizel za mohutnými tmavými dveřmi. Krátce na to přišel do haly Don Alfredo a obořil se na Pedra: To jsou mi nějaké nové móresy. Přijdeš si klidně bez pozvání do našeho domu a ani si nesundáš klobouk z hlavy. Pedro si strhl klobouk a koktal: Já bych chtěl já jsem se vás chtěl zeptat já totiž potřebuji vola, Done Alfredo, moc nutně. Don Alfredo se rozesmál na celé kolo a vykřikoval: Slyšeli jste to někdy? Ten kluk chce vola! Chce, abych mu jen tak z ničeho nic daroval vola! Chtěl bych si ho jen vypůjčit, na jednu jedinou noc. Don Alfredo se přestal smát. Vypůjčit? Vola? Na jednu jedinou noc? Pedro začal o překot vysvětlovat. Chtěl bych postavit jesličky, jak nám o tom Doňa Klára vyprávěla, a můj osel by tam také byl, jak nám Doňa Klára vyprávěla, a Maria a Josef, jak nám Doňa Klára vyprávěla, a také vůl, jak nám Doňa Klára vyprávěla, řekl Don Alfredo a podíval se na tetu. Ale ta jen pokrčila rameny. Abychom si to lépe představili, to narození v Betlémě. Poslední větu řekl Pedro docela potichu. Don Alfredo se na chlapce zamračeně podíval, a ten začal pomalu couvat ke vchodu. Ale Doňa Klára řekla: Uškodilo by ti, kdybys chlapci toto přání splnil? Ty bys nezchudl, ale on by se jednu noc cítil bohatý jako král. Don Alfredo chvíli váhal, pak ale řekl: No, pro mě za mě. Když budou ty Vánoce. Všechno ostatní už šlo lehce. Pedrova kamarádka Maria Simancasová, která byla jen o málo starší než Pedro, měla představovat Matku Boží, vždyť se také jmenovala Maria a měla dlouhé černé 19

20 vlnité vlasy a přinesla svého malého bratříčka. To bylo pěkně tlusté miminko. A nad místem pro betlém se Pedro taky dlouho nezamýšlel. Od té doby, co Gonzálesovi odešli do města, byla jejich chýše prázdná. Nebyla to vlastně ani chýše, spíš taková rozviklaná bouda. Když foukal ostrý vítr, vrzala v ní snad všechna prkna a u střechy vlnitého plechu hrozilo, že se zřítí. Ten večer nechal Don Alfredo přivést vola. Když zapadlo slunce, běželi téměř všichni ke Gonzálesově boudě, kde se všechno odehrávalo, a bavili se a smáli. Dveře a okna byly doširoka rozevřené. Maria seděla před žlabem a miminku ustlala v kukuřičné slámě. Vůl a osel se pokojně uložili na zem a Fernando, který představoval Josefa, stál za Marií a opíral se o hůl.pedro zapálil lucernu. V okruhu světla lampy se ukázal podivuhodný obraz. Všichni zmlkli a jen se dívali. Nikdo pak později nedokázal říct, kdo s tím vlastně začal, ale najednou vzal někdo zralý meloun a položil jej před žlab. Pak se tam objevily tři velké kukuřičné klasy, jedna žena přinesla téměř novou plenu a někdo jiný džbán mléka a čerstvý chléb. Právě, když přicházeli Don Alfredo, Doňa Klára a jejich příbuzná Doňa Esmeralda, začala Pedrova maminka zpívat aleluja. Doňa Esmeralda vešla do chýše a ohrnula nos: Fuj, tady to ale smrdí, a vyndala ze své taštičky lahvičku s voňavkou. Ta jí ale vyklouzla z ruky, rozbila se a chýši naplnila překrásná vůně. Don Alfredo položil k dárkům minci. Třpytila se jako zlato. Doňa Klára přistoupila k Pedrovi: Vzala jsem pytlíček myrhy, aby nic nechybělo, zašeptala a na okamžik se stala jedním z mudrců. Na tu krátkou dobu zavládl v Gonzálesově chýši mír. Don Alfredo i Pedro, Doňa Klára i Pedrova maminka, Doňa Esmeralda i Maria, ti všichni už nebyli chudí nebo bohatí, páni nebo dělníci, vznešené dámy nebo chudé vesničanky, v tom okamžiku byli všichni lidé 1 V souvislosti s příběhem mohou děti diskutovat o těchto otázkách: Co myslíte, že se Pedrovi na vánočním příběhu tak zalíbilo, že jej chtěl znázornit? - Vyučující vyslechne názory dětí. Porozuměli jste obraznému vyjádření: Jeden z příběhů si v Pedrově hlavě vystavěl hnízdo, v něm vylíhli barevní ptáci a vylétli ven? - Příběh Pedrovi utkvěl v hlavě, zaujal ho, a když o něm uvažoval, napadaly ho nejrůznější barvité myšlenky, jak jej vyjádřit, aby jej tak barevně viděli i druzí. Bylo důležité, aby Pedro znázornil v betlému všechny detaily příběhu? - Stačilo znázornit pouze hlavní postavy a opuštěná chýše se stala chlévem. V obraze betléma se pak o vánoční noci setkávají všichni lidé z vesnice chudí i bohatí bez rozdílu, přinášejí dary, zakoušejí radost, něco z tajemství této události, a stávají se tak její součástí. Vánoce jsou svým původem svátkem křesťanů. Dozvídáme se z příběhu, zda jsou osoby v příběhu křesťané nebo ne? - Nedozvídáme a není to důležité. Pedrův betlém se stává místem setkání všech lidí z vesnice bez rozdílu majetku i náboženství. Všichni lidé dobré vůle mohou prostřednictvím příběhu o narození Ježíše zakoušet radost z nového života, z obdarovávání, ze setkání všech lidí, kteří jsou k životu citliví, bez rozdílu původu, majetku nebo národnosti. Na základě rozboru a pochopení příběhu vyučující s dětmi otevře diskusi o Vánocích, o události, která je důvodem jejich slavení, také o tradici ztvárňování betlémů. Vyučující i zde může podle vlastního uvážení využít některých námětů z motivační hodiny pro 2. stupeň (příloha č. 2). V naší zemi se stalo stavění betlémů součástí kulturní tradice. Vyučující motivuje děti k promyšlení a tvorbě vlastního betléma. Přemýšlí s dětmi, které místo ve škole by se mohlo stát nejvhodnější pro vytvoření vlastního betléma; jak bude náš betlém odrážet místo, kde žijeme; jak jej upravit, aby se tento betlém stal místem setkání pro všechny lidi (děti školy) bez rozdílu, aby se zde všichni mohli cítit dobře. 1 Volně převyprávěno a upraveno podle příběhu z časopisu Duha č. 8, školní rok 1994/95. Tento příběh byl převzat z knihy: PACO BAUT EINE KRIPPE (Paco staví jesličky) z nakladatelství Tyrolia-Verlag/Innsbruck-Wien/ a nakladatelství Echter-Verlag /Würzburg/. 20

21 Doprovodné obrázky k příběhu: 21

22 22

23 PŘÍLOHA Č. 4 Betlém město Zadání úkolu pro skupinu dětí je součástí pracovního listu č. 2. Pracovní list je základním návrhem, který si učitel může upravit podle dohodnutého rozsahu projektu. Získané informace a fotografie by děti měly zpracovat na nástěnku, která může dotvářet školní nebo třídní betlém. Základní informace k městu Betlém a otázkám v pracovním listu: Město Betlém leží na Západním břehu Jordánu pod palestinskou správou, přibližně 10 km jižně od Jeruzaléma. Nachází se v 760 m. n. m. a v současné době má asi obyvatel. Jméno Betlém pochází z hebrejštiny a podle lidové etymologie se překládá jako dům chleba, myšleno zřejmě v širším významu dům potravy. Ve skutečnosti je to však název pohanský a znamená dům bohyně Lachamy. Město mělo starší název Efrata a někdy se mu také říkalo Betlém efratský. Betlém je rodištěm významného izraelského krále Davida, proto se označovalo jako Davidovo město. Ve městě Betlém je nad jeskyní, kde se podle tradice Ježíš narodil, vystavěna Bazilika Narození. Chrám nechala vystavět ve 4. stol. Helena, matka byzantského císaře Konstantina Velikého. Židé však byli z Betléma vyhnáni ve 2. století po Kr. V důsledku toho se o poloze jeskyně, v níž se Ježíš narodil, celá dvě století nevědělo, takže chrám Narození nemusí označovat její přesné místo. Každoročně před Vánocemi se od lamp v Bazilice Narození zapaluje tzv. betlémské světlo, které skautky a skauti rozvážejí po celém světě. 23

24 PRACOVNÍ LIST Č. 2 Betlém město Co znamená slovo Betlém? Vyznačte polohu města Betléma na slepé mapě a najděte základní údaje o městě. Vyhledejte několik fotografií současného města. ZÁKLADNÍ INFORMACE: Vyhledejte základní informace o místě v městě Betlémě, které je podle tradice místem Ježíšova narození. Pokuste se vyhledat několik fotografií tohoto místa v současnosti. 24

25 PRACOVNÍ LIST Č. 3 Původní nepřevyprávěný text vánočního příběhu Bible, Lukášovo evangelium, 2. kapitola, 1 21 verš: Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Kvirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách položené do jeslí." A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení." Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: "Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil." Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní, dali mu jméno Ježíš. 25

26 26

27 PŘÍLOHA Č. 5 Betlém historie ztvárňování Nejstaršími projevy ztvárňování Ježíšova narození jsou ilustrace evangelijních textů. Z první poloviny 3. století v katakombách sv. Proscilly se freska, která představuje klanění mágů Ježíškovi a jeho matce Marii. U nejstarších zobrazení betlémské události je zajímavé, že v obraze narození je vidět jen ležící dítě, ve většině dokladů pouze samotné bez matky. Neopominutelnou postavou v historii betlémů je svatý František z Assisi ( ), občanským jménem Giovanni Bernardote, který poprvé ztvárnil Ježíšovo narození roku 1223 v jeskyni v lese u Greccia v Itálii. Když uvažoval o Ježíšově narození, zatoužil znovu prožít okamžik, kdy Maria držela v náručí právě narozené dítě, a šel na to s vynalézavostí. Postavil otevřenou chatku s jeslemi, vypůjčil si oslíka a vola, aby stáli nad jeslemi, požádal jednoho muže a ženu, aby představovali Marii a svatého Josefa, připravil ovečky, slámu, všecko živé a skutečné. Jen živé dítě Františkovi nikdo nepůjčil, ale to mu nevadilo. Legenda potom vypráví, že betlémská scéna stála jako opravdová a nad ní se sklenula skutečná noc. Tehdy vyběhl František, aby jako pastýři přispěchal k jeslím a uviděl onen veliký zázrak lásky a života: dítě na matčině klíně. Zdálo se mu, že on sám patří do této scény. František pronesl hluboká slova o bohatství, které se skrývá za pláštěm chudoby pro ty, kdo jsou pozorní a vděční a nechápou vše jako samozřejmost. Kde a kdy vznikl první betlém, který by v hlavních rysech odpovídal naší dnešní představě betléma, nelze s určitostí stanovit. Historie našich betlémů začíná rokem 1560, kdy z iniciativy členů řádu Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů) v Praze byly postaveny o Vánocích první jesličky na území střední Evropy na sever od Dunaje. Postupně se betlémy dostaly do domácího prostředí. Měl na to mimo jiné vliv Josef II., který je svými reformami vykázal z chrámů. Lidoví umělci, inspirovaní církevním uměním, přijali zvěstování o narození dítěte za vlastní a děj často zasazovali do krajiny jim blízké. Tak se u betlémů můžeme setkat s místní krajinou, stavbami nebo i lidmi. 27

28 PŘÍLOHA Č. 6 Betlém umění Odkazy: Vánoce v umění Ježíšovo narození v umění (anglicky) Braunův betlém National Gallery of Art (anglicky) 28

29 PŘÍLOHA Č. 7 Betlém blízko i daleko Námět, jak může vypadat výsledná podoba zeměkoule s betlémy z různých zemí a regionů s využitím některých obrázků betlémů z pracovních listů č. 1 29

Co ti prospívá, že Kristus přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše?

Co ti prospívá, že Kristus přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše? Co ti prospívá, že Kristus přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše? Heřmanův Městec Vánoce 2012 VÁNOČNÍ Je tu, přátelé, opět posvátný vánoční čas a tak se společně zamysleme nad historií a duchem

Více

POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH SVÁTKŮ

POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH SVÁTKŮ Příručka pro pedagogy základních a středních škol POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH SVÁTKŮ Využití křesťanského dědictví: modul A Vánoce světlo dušičky (svatí) patroni pašije VYUŽITÍ KŘESŤANSKÉHO DĚDICTVÍ Modul A:

Více

EDICE ZNAMENÍ DOBY. Když se narodil Bůh

EDICE ZNAMENÍ DOBY. Když se narodil Bůh EDICE ZNAMENÍ DOBY Když se narodil Bůh Co o tom říká Bible EDICE ZNAMENÍ DOBY Když se narodil Bůh Co o tom říká Bible Advent-Orion, Praha 2013 ISBN 978-80-7172-822-1 Když se narodil Bůh Blíží se další

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik»ìslo 1 ñ nor 2009 LONI O 3. NEDĚLI ADVENTNÍ navštívil kostel Panny Marie Královny míru v Praze 4 pražský arcibiskup a

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

Bronislava Hyvnarová. Dějiny křesťanství. pro děti. Metodický materiál pro učitele včetně výsledků pracovního sešitu

Bronislava Hyvnarová. Dějiny křesťanství. pro děti. Metodický materiál pro učitele včetně výsledků pracovního sešitu Bronislava Hyvnarová Dějiny křesťanství pro děti Metodický materiál pro učitele včetně výsledků pracovního sešitu Obsah Úvod 3 Dějiny církve v Dětské sobotní škole 4 1. Východiska 4 2. Cíle 5 3. Obsah

Více

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák 12/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto FLICKR design Ondřej Košťák Oznámení OBSAH Milí čtenáři, čas Vánoc je časem dárků, nakupování a utrácení většího obnosu peněz, než bývá během roku obvyklé.

Více

Pro rychlou orientaci

Pro rychlou orientaci Pro rychlou orientaci 2 Od Dona Boska do současnosti O rozvoji salesiánského díla od Dona Boska až do současnosti 12 Naše odpověď 14 O co usilujeme Základní směr salesiánské výchovy 18 Co děláme Cíle a

Více

METODIKA VOLÍM SI SOFII VOLÍM SI SOFII. VOLÍM SI SOFII Pracovní listy. VOLÍM SI SOFII Pracovní listy VOLÍM SI SOFII ... ... ... ...

METODIKA VOLÍM SI SOFII VOLÍM SI SOFII. VOLÍM SI SOFII Pracovní listy. VOLÍM SI SOFII Pracovní listy VOLÍM SI SOFII ... ... ... ... METODIKA VOLÍM SI SOFII VOLÍM SI SOFII Pracovní listy... VOLÍM SI SOFII Pracovní listy... VOLÍM SI SOFII Pracovní listy... VOLÍM SI SOFII Pracovní listy pro... ako sv o vyslance. onstantin yl vyslán do

Více

Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň

Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y. První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Cesta Vody 2. s t u p e ň s k a u t s k é s t e z k y První strana obálky udává, že se jedná o skautskou stezku a o jaký stupeň Světem stezky procházím jako tato postava: Stál na dřevěném molu, u jeho

Více

12/08 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz prosinec 2008 BETLÉMSKÉ NADECHNUTÍ 601 slovo na prosinec Zíííív. Pro pastýře to byla obyčejná, dalo by se říct až nudná noc. Rutinně se střídali na hlídce

Více

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 12 prosinec 2010

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 12 prosinec 2010 ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 12 prosinec 2010 Pevně mě objal a řekl mi: Zbožňuji tě! Mnoho křesťanů bere vážně Pánův příkaz: milujte všechny své bratry. Ale někteří k nim přicházejí jenom s hlavou. To znamená,

Více

Motto: Henry David Thoreau. internet či elektronické bankovnictví. v oblasti financování církve. Je to jakýsi

Motto: Henry David Thoreau. internet či elektronické bankovnictví. v oblasti financování církve. Je to jakýsi 4 ZPRAVODAJ FARNOSTI PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ Motto: Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra. Henry David Thoreau Úvodní slovo O čem jiném, milí farníci, může být úvodník tohoto

Více

Adventní cestička. Lucie a Josef Civínovi Ilustrace Jana Vaňková www.kanan.cz

Adventní cestička. Lucie a Josef Civínovi Ilustrace Jana Vaňková www.kanan.cz 1 Adventní cestička Lucie a Josef Civínovi Ilustrace Jana Vaňková www.kanan.cz 2 Úvod Jak na to Smyslem této cestičky je seznámit děti s životy některých svatých, z nichž by si mohly vzít příklad. Večer

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 /

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 / / 1 / ÚVODNÍ SLOVO Drazí čtenáři! Závěrečný měsíc letošního jubilejního roku před námi otevírá poslední nabídky akcí. Nejvýraznější z nich budou adventní koncerty, coby hudební zastavení v překotně se

Více

Týdeník členů Církve československé husitské * ročník 2 * 25. prosince 2005 * cena 7 Kč

Týdeník členů Církve československé husitské * ročník 2 * 25. prosince 2005 * cena 7 Kč NOVÝ ČS. ZÁPAS 52 Týdeník členů Církve československé husitské * ročník 2 * 25. prosince 2005 * cena 7 Kč Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení. (L 2,14) Přejeme požehnané

Více

Květa Trčková Romana Zemanová UČEBNICE 4-5

Květa Trčková Romana Zemanová UČEBNICE 4-5 ETICKA VYCHOVA Květa Trčková Romana Zemanová UČEBNICE 4-5 Etická výchova, Učebnice pro 4. 5. ročník základních škol Autorky: PaedDr. Bc. Květa Trčková, Mgr. Romana Zemanová Odborní editoři: PhDr. Pavel

Více

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK Žijme s jasně stanoveným cílem!.. 4 Pomalu se blížíme ke konci roku 2006, v němž každý z nás prožil různé události. Pro někoho to byl rok narození, vstupu do základní

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 1 leden 2014. Svatba

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 1 leden 2014. Svatba ZRNÍČKO Svazek 14, číslo 1 leden 2014 Svatba Kolik mladých párů si při odchodu od oltáře myslí: "Konečně jsme svoji, cíle je dosaženo, vše je hotovo a nyní nám zbývá sklízet radosti!" Nechápou, že teprve

Více

BETLÉM NENAROZENÝM. Poselství vánočního miminka. Milí čtenáři, co se vám vybaví, když se řekne březen? Nalévající. Počaté děti se samy neubrání

BETLÉM NENAROZENÝM. Poselství vánočního miminka. Milí čtenáři, co se vám vybaví, když se řekne březen? Nalévající. Počaté děti se samy neubrání krok vstříc životu BETLÉM NENAROZENÝM Příloha Katolického týdeníku 13/2015 24. 30. března 2015 Milí čtenáři, co se vám vybaví, když se řekne březen? Nalévající se pupeny, bouřlivá voda potoků, mláďata

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

HOMILIE 2011. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška

HOMILIE 2011. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška HOMILIE 2011 Římskokatolická farnost Veverská Bítýška Výběr homilií z roku 2011 Homilie 2011 Obsah Bůh má tvář a jméno... 4 Mudrci vedeni světlem rozumu došli k víře... 6 Bůh je vytrvalý... 8 Tvoje víra

Více

Farní občasník. Dar všech darů. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Z obsahu čísla. Číslo 7, ročník XXI Neděle 12.

Farní občasník. Dar všech darů. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Z obsahu čísla. Číslo 7, ročník XXI Neděle 12. Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 7, ročník XXI Neděle 12. prosince 2010 Z obsahu čísla Vánoce v naší farnosti Vánoce v otrokovické Charitě sv. Anežky Adresát: Josef Janota

Více

Materiály pro přípravu ve farnostech:

Materiály pro přípravu ve farnostech: 3. Eucharistie a solidarita BŘEZEN 2015 Materiály pro přípravu ve farnostech: Katecheze pro děti I. stupně Katecheze pro děti II. stupně Katecheze pro mládež Katecheze pro dospělé Obsah: 3. 1. Uvedení

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 2 2006 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Dobrovolníci ve sdruženích Klub Dobré zprávy S dřevomorkou na startu Nebuďme až tak cool Nemám čas! Dvě slova, která se vykřikují v mnoha

Více

Ž A B O V Ř E S K É K U K Á T K O 4/07 Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže

Ž A B O V Ř E S K É K U K Á T K O 4/07 Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže Ž A B O V Ř E S K É K U K Á T K O 4/07 Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich

Více

, dvouměsíčník SLOVO NA ZAČÁTEK POJĎME SE POKLONIT Vyprávěl mi jeden známý, že se rozhodl koupit velký vyřezávaný betlém. Netajil se svým nadšením pro tuto myšlenku a také se mu podařilo najít řezbáře,

Více

PRAPOR SPÁSY SRDCE BOHU, RUCE L IDEM

PRAPOR SPÁSY SRDCE BOHU, RUCE L IDEM SRDCE BOHU, RUCE L IDEM PRAPOR SPÁSY VÁ N OC E SVÁT K Y N A D ĚJ E! Z IM A 20 14 Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda Izaiáš 9,5 (B21) CO JSEM PROŽIL Jmenuji se Antonín

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více