OBSAH: 1. CHARAKTERISTIKA A CÍL PROJEKTU DETAILNÍ POPIS REALIZACE PROJEKTU...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: 1. CHARAKTERISTIKA A CÍL PROJEKTU... 4 2. DETAILNÍ POPIS REALIZACE PROJEKTU..."

Transkript

1

2 2

3 OBSAH: 1. CHARAKTERISTIKA A CÍL PROJEKTU DETAILNÍ POPIS REALIZACE PROJEKTU Příprava projektu Plánování projektu ve spolupráci s vyučujícími Plánování projektu ve spolupráci s žáky Realizace projektu Výstup projektu a vyhodnocení SEZNAM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ PŘÍLOHY:... 8 PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PRACOVNÍ LISTY Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PRACOVNÍ LIST Č PRACOVNÍ LIST Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PŘÍLOHA Č PRACOVNÍ LISTY Č PŘÍLOHA Č

4 1. Charakteristika a cíl projektu Advent bývá často nepřesně spojován přímo s oslavou Vánoc a mnohé z adventních a vánočních tradic se pod tlakem komerce dějí v nevhodnou dobu, nebo se jim přikládá jiný význam, než jaký v původní křesťanské tradici mají. Následující projekt by měl dát dětem prostor zapojit se do prožívání adventní doby v původním křesťanském smyslu a s respektováním tradic, které přípravu na oslavu Vánoc provázejí. V projektu Betlém může být všude nejde o to, aby děti vyráběly v souvislosti s vánočními svátky různé druhy betlémů a vyzdobily si tak třídu, ale aby dostaly prostor porozumět poselství, které v sobě betlém nese. Betlém je nejen místo, které existuje na mapě nebo obraz vztahující se k události narození Ježíše popsané v bibli. V symbolickém smyslu je také místem, kde se projevuje radost z naděje, kterou v sobě nese nově narozený lidský život. Ve středu betléma je dítě, ke kterému přicházejí různí lidé staří i mladí, chudí i bohatí, moudří i prostí, místní i cizinci. Tím, že dítěti přinášejí dary, vyjadřují radost z jeho narození, a tím i hodnotu, jakou pro ně má. Pro všechny lidi dobré vůle je to radost z toho, že se s každým dítětem rodí naděje, že život, který se předává z generace na generaci, bude mít budoucnost, a pro křesťany tato naděje na budoucnost překračuje hranice času. V rámci projektu děti dostanou prostor porovnat si betlémy, které vytvořili lidé v různých částech a regionech světa. Jsou na nich na první pohled patrné kulturní a sociální rozdíly a je zřetelné, jak je jedno univerzální poselství zachyceno pokaždé jedinečným způsobem. Děti dostanou možnost se svým betlémem k této rozmanitosti připojit, poznat blíže jeho postavy a děj a vepsat do něj originalitu svou, své třídy, skupiny nebo školy. Touto činností děti vrůstají do kulturní tradice a v individuálním přisvojení příběhu pak mohou projevit vlastní kreativitu. 2. Detailní popis realizace projektu 2.1. Příprava projektu Projekt lze realizovat v jednotlivých třídách, většího efektu lze dosáhnout formou celoškolní akce. Než se však projekt stane realitou, je třeba s ním podrobně seznámit vyučující a věnovat mu pečlivou přípravu Plánování projektu ve spolupráci s vyučujícími V nejužší variantě může realizovat projekt vyučující v jedné třídě. Pokud bude mít o projekt zájem více pedagogů, bude hlavním organizátorem pravděpodobně jeden vyučující, který vymezí rámec, nastíní program a požádá kolegy o pomoc při realizaci. Zapojení vyučující se před zahájením dohodnou na termínu začátku, na rozsahu, výstupu i na konkrétním rozdělením úkolů. Pomůckou jim může být podobná projektová skica (příloha č. 1). Vyučující se také dohodnou na kritériích hodnocení žáků (zda a jakým způsobem bude provedeno). Po seznámení s projektem na pracovní poradě realizují vyučující ve svých třídách v rámci vhodného předmětu (na 1. stupni např. v prvouce nebo ve vlastivědě, na 2. stupni v rodinné výchově nebo v občanské výchově) motivační hodinu, která by měla obsahovat diskusi s žáky na téma, které se týká původu Vánoc, tradice slavení v naší i v jiných zemích, smyslu slavení Vánoc pro křesťany i pro lidi, kteří 4

5 se k žádnému náboženství nehlásí, a rozlišit podstatu svátku od jeho komerční podoby (příloha č. 2 a příloha č. 3) Plánování projektu ve spolupráci s žáky Podle předem dohodnutého rozsahu projektu děti přemýšlejí, jak by měl vypadat jejich vlastní betlém a jakým způsobem jej budou realizovat. Aby se výroba betléma nestala jednou z mnoha dalších předvánočních aktivit, je třeba aby nebyla oddělena od motivační hodiny a aby vyučující kladl i během vyrábění betléma důraz - na souvislost s dějem příběhu, který zachycuje, - na originalitu zpracování. V případě, že třída bude zpracovávat témata k historii vzniku betlémů či vyhledávat zajímavosti k betlémům z celého světa, je zapotřebí vhodně zvolit a do skupin rozdělit dílčí témata, např. podle návrhů v aktivitách Betlém kde se tady vzal?" Betlém blízko i daleko". Následuje plánování a koordinace práce v menších realizačních skupinách tak, aby nakonec vznikl společný betlém. Významnou pomocí může být plánovací tabule s přehledem rozdělených úkolů a termínů jejich splnění. Vyučující může žákům připravit balíček materiálů k tématu a informační zdroje. 5

6 2.2. Realizace projektu Přehled aktivit, které mohou být realizovány v rámci projektu: stručný popis aktivity předmět čas Betlém společně a všemi silami Vytvoření vlastního betléma, který může být umístěn ve třídě nebo na vhodném místě ve společných prostorách školy. Může být zvolena libovolná výtvarná technika (kresba, modelování, keramika, apod.) Po dohodě s ostatními vyučujícími (výtvarná technika, velikost postav a domů) může každá třída vytvořit jednu část betléma (postavy, významné budovy ve městě či vesnici, krajinu apod.) Betlém kde se tady vzal? Vytvoření doprovodné nástěnky s informacemi o Vánocích, městě Betlémě a betlemářské tradici, které mohou být umístěny ve třídě nebo na vhodném místě ve společných prostorách školy. Jednotlivé skupiny dětí mohou zpracovávat tato nebo podobná témata: Betlém skutečný základní informace o tom, kde leží a jak vypadá město Betlém, současné fotografie místa Ježíšova narození apod. (příklad zadání pro děti pracovní list č. 2, základní informace pro učitele příloha č. 4) Betlém v bibli původní znění biblického textu o narození Ježíše z Nazareta v Betlémě (text pracovní list č. 3, podrobnější informace v příloze č. 2, původní text vánočního příběhu) Betlém vytvořený základní informace o tom, kdo, kdy a proč poprvé znázornil betlémskou událost (příloha č. 5) Betlém v umění nejslavnější reprodukce uměleckého ztvárnění betlémského příběhu (příloha č. 6) Betlém u nás betlemářská tradice v naší zemi, regionu, obci Pokud se vytváří školní betlém, mohou tyto nástěnky být umístěny v jeho blízkosti a dotvářet výsledné dílo. Výtvarná výchova Pracovní činnosti Zeměpis Český jazyk Dějepis Výtvarná výchova Občanská výchova podle zvolené výtvarné techniky 2 4 týdny před Vánocemi 2 1 týden před Vánocemi 6

7 Betlém blízko i daleko Vytvoření nástěnky s jednoduchou mapou zeměkoule, na které jsou umístěny obrázky regionálních betlémů a zajímavosti, které se k nim vztahují. Jedna skupina dětí vytvoří obraz zeměkoule, další skupiny připraví obrázky a zajímavosti k betlémům např. podle kontinentů. Pokud se vytváří školní betlém, může být práce umístěna v jeho blízkosti a dotvářet výsledné dílo. (příklad zpracování příloha č. 7, příklad zadání práce pro děti pracovní listy č. 4) Betlém živý Žáci jedné nebo více tříd připraví pro celou školu dramatizaci vánočního příběhu, tzv. živý betlém. Divadelní hru mohou děti zahrát také např. v místním domově důchodců, v mateřské škole, u vánočního stromu ve městě apod. (příloha č. 8) Betlém powerpointový komiks Vytvoření powerpointové prezentace z fotografií betlémského příběhu a biblického textu. Děti pomocí zvolené výtvarné techniky nebo dramatizací vytvoří jednotlivé scény betlémského příběhu, vyfotografují je, doprovodí textem biblického příběhu (pracovní list č. 3) a vytvoří z nich powerpointovou prezentaci. Betlém školní vánoční slavnost Příprava vánoční slavnosti pro celou školu, jejíž součástí může být živý betlém. Součástí slavnosti může být sváteční uvítání při vstupu do školy. Slavnost by měla být přiměřená možnostem školy a množství žáků. Může být uspořádána pro celou školu nebo pro několik tříd. Zeměpis Výtvarná výchova Pracovní činnost Dramatická výchova Hudební výchova Mediální výchova Mediální výchova Dramatická výchova 2 1 týden před Vánocemi 3 2 týdny před Vánocemi 3 1 týden před Vánocemi 2 1 týden před Vánocemi 2.3. Výstup projektu a vyhodnocení Výstup projektu je závislý na výběru aktivity z výše uvedených návrhů. Návrhy mohou být mezi sebou jakkoli kombinovány a dál dotvářeny. Projekt může být vhodným způsobem obměňován a realizován každoročně v adventní době, např. přípravu školní slavnosti mohou mít tradičně na starosti vždy žáci jednoho ročníku, výzdobu společných prostor další ročník apod. 7

8 3. Seznam informačních zdrojů VAVŘINCOVÁ, Valburga. Malá encyklopedie Vánoc. 3. vyd. Praha : Libri, s. ISBN VACLÍK, Vladimír. Encyklopedie betlémů. 1. vyd. Ústí nad Orlicí : OFTIS, s.r.o., s. ISBN PIŤHA, Petr. Adventní čas. Praha : Studio Gabreta, s. Chvilka klidu; sv. 9. ISBN Časopis DUHA. Ročník 1993/1994, č. 6/7. Časopis DUHA. Ročník 1994/1995, č. 8. Časopis DUHA. Ročník 1997/1998, č. 8. Časopis DUHA. Ročník 1999/2000, č Přílohy 8

9 PŘÍLOHA Č. 1 Projektová skica Název projektu: Betlém může být všude Třídy: Spolupracovníci: Možné aktivity žáků: Hodiny: Materiály: Stručný plán průběhu projektu: Datum zahájení: Datum prezentace: Kritéria vyhodnocení/reflexe projektu se žáky: 9

10 10

11 PŘÍLOHA Č. 2 Návrh motivační hodiny pro 2. období 1. stupně a pro 2. stupeň Vyučující se zeptá dětí: Těšíte se na Vánoce? Podle čeho poznáte, že se blíží Vánoce? Děti odpovídají. Výpovědi dětí může doplnit například sdělením: I když nás od Vánoc ještě dělí několik týdnů, už můžeme kolem sebe pozorovat typickou vánoční výzdobu: hvězdy, betlémy, vánoční stromy a mnoho dalšího. Můžeme ji vidět v obchodních domech, na ulicích a na nejrůznějších reklamních letácích. Ale Vánoce se neoslavují, i když by to tak snad mohlo někdy i vypadat, v obchodních domech. To podstatné, proč se Vánoce slaví, není často pro všechny ty reklamy, shon kolem nákupů dárků, úklidu, pečení cukroví ani vidět. Ale co je tedy původní podstatou slavení Vánoc? Vyučující nechá děti formulovat výpovědi o podstatě Vánoc, které může shrnout: Počátek slavení Vánoc lze vystopovat přibližně ve 4. století našeho letopočtu. Vánoce jsou svým původem svátkem křesťanů, kteří si připomínají, že se narodil Ježíš nazývaný Kristus. Křesťané o Vánocích oslavují nejen narozeniny významného člověka Ježíše z Nazareta, ale událost, kdy se Bůh, ve kterého věří, stal člověkem a narodil se jako dítě. Křesťané se cítí být obdarováni a vidí v tomto jednání lásku: Bůh se stal člověkem, protože mu na lidech záleží a chce jim být nablízku. Daroval jim sám sebe a přinesl jim naději na budoucnost, která překračuje hranice času. Právě obdarování je poselstvím Vánoc, které je srozumitelné všem lidem. Být obdarován a obdarovávat přináší člověku radost a je projevem lásky. Tato láska by však neměla být vyjadřována pouze hmotnými dárky, ale celým postojem k životu. Vyučující může navrhnout pozvání hosta, který prohloubí toto téma. Může dohodnout realizaci programu Poselství křesťanských Vánoc nabízeného Katechetickým a pedagogickým centrem Biskupství ostravsko-opavského, nebo se může obrátit na místního kněze či vyučujícího náboženství. S Vánoci se pojí mnoho tradic a zvyků. Jedním z nejznámějších je stavění betlémů. Mám tady pro vás připraveno několik fotografií betlémů a možná vás některé z nich překvapí. Pocházejí od nás, ale jsou i z cizích zemí a je to na nich vidět. Co o nich ve skutečnosti víme? Vyučující rozdělí obrázky betlémů z cizích zemí (např. pracovní listy č. 1) dětem do skupin, děti si je prohlédnou a vyučující jim položí některou z následujících otázek. Tyto otázky mohou být jen evokací, nebo se některé z nich mohou stát dílčími tématy k dalšímu zpracování ve skupinách. 1. Víte, co znamená slovo Betlém? Existuje někde toto místo? Podrobnější informace k místu jsou uvedeny v aktivitě Betlém kde se tady vzal viz příloha č Jakou událost betlémská scéna zachycuje? Odkud se o ní dovídáme? Dokázali byste nalézt původní text vztahující se k této události? Vyučující si může s dětmi přečíst biblický text (pracovní list č. 3) nebo si jej vyhledat a přečíst přímo z ekumenického překladu Bible (Lukáš 2,1 21). 11

12 Původní (nepřevyprávěný) text vánočního příběhu je v bibli, v Lukášově evangeliu, 2. kapitole, 1 21 verši. Bylo by chybné chápat biblický text jako např. novinovou zprávu. Lidé, kteří se zabývají studiem starých textů, vyzkoumali, že vyprávění o Betlémě a o narození dítěte Ježíše je plné obrazů, které chtějí něco důležitého a krásného vyjádřit. Těmito obrazy promlouvá tento příběh nejen ke křesťanům. Dítě, které se narodilo chudým rodičům na cestách ve chlévě a je bezvýznamné pro svět mocných a bohatých lidí, má nevyčíslitelnou hodnotu pro lidi vnímavé k jiným hodnotám života. Narození dítěte obohatí všechny lidi bez rozdílu, nejen Marii a Josefa v Betlémě. Je to bohatství, které se penězi nedá vyjádřit. Je to hodnota života, která vyplývá z jeho jedinečnosti, neopakovatelnosti a důstojnosti. Tuto hodnotu vnímají v betlémském příběhu pastýři, ale také moudří cizinci mudrci, často také nazývaní tři králové (i když se o jejich počtu bible nezmiňuje). Podobně se i dnes mnoho lidí bez rozdílu sklání před novým životem, protože v něm vidí naději a budoucnost. 3. Jaké postavy v betlémě jsou a jaké další prvky betlém obsahuje? Děti mohou vyjmenovat jednotlivé postavy, zapsat je na tabuli a porovnávat, které postavy z původního biblického vyprávění v betlému jsou, např. Marie, Josef, dítě v jeslích, pastýři, andělé apod., které ne, např. vůl, osel, apod. Podobným způsobem mohou rozepsat i další důležité prvky, např. stáj, sláma, hvězda, noc apod. 4. Zkuste pojmenovat, co je na jednotlivých obrázcích cizokrajných a regionálních betlémů stejné a čím se naopak liší. Ve všech betlémech jsou vždy tyto hlavní osoby: dítě v jeslích (Ježíš), Marie a Josef; většinou také pastýři, andělé. Liší se: oblečením, barvou pleti, různým vyobrazením chléva a krajiny, v chlévě jsou různá zvířata, rostliny atd. Děti si mohou všímat, jak se v betlémě odráží kultura dané země nebo regionu, např. ve volbě barev, v technice zpracování, v oblečení pastýřů apod. 5. Kdo a kdy poprvé vytvořil betlém? Kdy začali lidé stavět betlémy v naší zemi? Znáte nějaké tvůrce betlémů? Podrobnější informace jsou v aktivitě Betlém kde se tady vzal?, příloha č Betlémy můžeme shlédnout na mnoha místech (náměstí, obchody apod.) už dlouhou dobu před Vánoci. Proč tomu tak není v křesťanských kostelích a chrámech, když betlém svým původem pochází z křesťanské tradice? Křesťané se připravují na Vánoce a tato doba přípravy se nazývá ADVENT. Toto označení pochází z latinského slova adventus, což znamená příchod. Myslí se zde příchod Ježíše nazývaného Kristus. První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Adventní doba trvá čtyři neděle před 25. prosincem. Doba adventu a doba vánočních svátků spolu úzce souvisí, ale každá má svůj vlastní smysl. V adventu je ceněn čas očekávání a přípravy, a proto se betlémy podle tradice staví až na svátek Ježíšova narození (ve skutečnosti z praktických důvodů většinou těsně před tímto svátkem). Tento čas přípravy a čekání má pro křesťany hluboký význam. Mimo jiné připomíná podstatnou dimenzi života, totiž že čas očekávání, přípravy, těšení se, ale také růstu a zrání jsou neoddělitelnou součástí života. Tyto hodnoty života jsou v současné době díky reklamě a konzumnímu způsobu života často potlačeny a ve svém důsledku ochuzují člověka o radost. Doba adventu může být pro všechny lidi nabídkou znovuobjevení hodnoty radostného očekávání. Poté, co si děti na základě předchozích otázek shromáždí důležité informace a doplní je o to, co je zajímá, přejde vyučující k vlastnímu plánování projektu. Vánoční příběh tedy může promlouvat ke každému člověku. Betlém se tak stává symbolickým místem setkání lidí, kteří jsou vnímaví k hodnotám života, které se penězi nedají vyjádřit. Betlémský příběh je (kromě jiného) také výpovědí, že každý lidský život přes rozdíly kultury, tradice, majetku nebo náboženství má hodnotu sám o sobě. Křesťané v této události vidí projev lásky Boha k člověku. Věří, že v tomto dítěti se stal Bůh člověkem, aby byl každému nablízku. Proto také se mezi postavami lidí v betlémech objevují současní lidé, děti, řemeslníci, ale také zvířata, o kterých v bibli není žádná zmínka. Říkají tím, že není důležité znát detaily toho, jak to tenkrát v Betlémě skutečně vypadalo, ale že jde o příběh, který má vztah k jejich současnému životu. Může být zasazen klidně do horké Afriky stejně jako mezi Indiány nebo na zimní zasněženou Moravu. Každý v něm může 12

13 najít své místo: rodiče, děti, lidé bez domova, lidé na okraji společnosti (jako byli pastýři) nebo lidé vzdělaní a cizinci (jako byli mudrci). Betlém je místo, ve kterém může každý člověk zakoušet, že jeho život má smysl a hodnotu, která není závislá na ničem vnějším. Možná právě to, že je tento příběh blízký životu, je důvodem, že Vánoce v naší zemi slaví nejen křesťané, ale všichni lidé dobré vůle. Ztvárňování betlémů patří ke kulturní tradici naší země. Betlémy tedy nenacházíme jen v křesťanském prostředí v kostelích nebo chrámech, ale můžeme je obdivovat na nejrůznějších výstavách, v domácnostech, nebo shlédnout různá divadelní zpracování příběhu, běžně nazývaná živý betlém. Betlém může vzniknout všude. V Africe stejně jako v Indii nebo Peru. Může mít svůj specifický regionální ráz v jižních Čechách nebo na Valašsku. Pojďme i my pokračovat v této tradici a vytvořit si ve třídě (ve škole) svůj vlastní betlém. Betlém, který bude nejen obrazem určité události, ale také místem setkání všech lidí dobré vůle na naší škole. Pojďme mu vymyslet osobitý ráz, který bude vyjadřovat místo, kde žijeme i naši dobu, solidaritu s potřebnými i otevřenost pro všechny lidi bez rozdílu původu, vzdělání, majetku nebo národnosti. Následuje kooperativní plánování projektu ve spolupráci se třídou. Děti by si měly položit tyto otázky: - Jaké postavy v betlému musí být? - Jaké postavy do betléma přidáme, aby bylo zřetelné, že jde o náš betlém? Každý může např. vyrobit sám sebe, někoho z rodiny, kamaráda, ale můžeme také vyrábět figurky vyučujících nebo významných konkrétních postav obce, příp. promyslet zastoupení různých povolání, které jsou v obci, nebo věkových a sociálních skupin v betlému mohou být figurka bohatého člověka i bezdomovce, ale mohou tam být figurky různých stylů. - Jakým způsobem vyjádříme, že betlém je z naší školy, obce, regionu? Volbou oblečení, barev, volbou určité módy, zobrazením konkrétních domů, příp. zvířat apod. 13

14 14

15 PRACOVNÍ LISTY Č. 1 Obrázky betlémů z jiných zemí a regionů 15

16 16

17 17

18 18

19 PŘÍLOHA Č. 3 Návrh motivační hodiny pro 1. období 1. stupně Vyučující se zeptá dětí: Těšíte se na Vánoce? Podle čeho poznáte, že se blíží Vánoce? Děti odpovídají. Vyučující může využít k motivaci následující příběh: Budu vám vyprávět příběh, který se odehrál před časem někde v Jižní Americe a který se také odehrál v předvánoční době. Pedro bydlel u svých rodičů. Bylo mu deset let a na svůj věk byl dost velký. Rodina měla málo peněz, otec neměl práci a Pedro musel pracovat. Při sklizni kukuřice mu Don Alfredo platil polovinu mužské mzdy. Podle Pedra to bylo málo, protože pracoval jako dospělý muž, ale o to, co si Pedro myslel, se Don Alfredo nestaral. Pedro dával každý večer svůj celodenní výdělek mamince a ta jen vzdychala: Je to pořád příliš málo. To nám stačí sotva na kousek chleba. Někdy Pedro přemýšlel o tom, že uteče do města, podobně jako před časem rodina Gonzálesových, ale to by musel opustit své kamarády a kdo by se pak staral o starou oslici, kterou zdědil po dědečkovi a kterou měl tolik rád? Největší radost Pedro měl, když mohl chodit do školy. Vedla ji Doňa Klára, stará teta od Dona Alfreda, která si vzala si do hlavy, že naučí chudé děti číst a psát. Neměla ráda, když děti pracovaly pro Dona Alfreda na polích a často se kvůli tomu s Donem Alfredem hádala. Říkala: Pedro je můj nejpilnější žák. Je mu sice už deset let, ale chtěla bych, aby u mě ve škole zůstal. Je to bystrá hlava. Bystré hlavy jsou nebezpečné, odpovídal jí Don Alfredo. Nejdříve se naučí číst a psát, potom budou chtít větší plat a nakonec kus země. Ale Doňa Klára nakonec svou vůli prosadila. Ve škole se Pedrovi nejvíce líbily příběhy Doni Kláry. Když vyprávěla, zářily jí nadšením oči a děti byly tiché jako myšky. A pak se to stalo. Jeden z jejích příběhů si v Pedrově hlavě vystavěl hnízdo, v něm se vylíhli barevní ptáci a vylétli ven Před Vánoci si dodal odvahu a vešel do domu Dona Alfreda. Nesměle zaklepal na domovní dveře a starý domácí sluha, který mu otevřel, údivem povytáhl obočí. Musím mluvit s Donem Alfredem, řekl chlapec. Je to nutné, moc nutné. Sluha jej tiše pustil dál a chlapec vešel do velké chladné haly. Tam dal chlapci znamení, že má počkat, a zmizel za mohutnými tmavými dveřmi. Krátce na to přišel do haly Don Alfredo a obořil se na Pedra: To jsou mi nějaké nové móresy. Přijdeš si klidně bez pozvání do našeho domu a ani si nesundáš klobouk z hlavy. Pedro si strhl klobouk a koktal: Já bych chtěl já jsem se vás chtěl zeptat já totiž potřebuji vola, Done Alfredo, moc nutně. Don Alfredo se rozesmál na celé kolo a vykřikoval: Slyšeli jste to někdy? Ten kluk chce vola! Chce, abych mu jen tak z ničeho nic daroval vola! Chtěl bych si ho jen vypůjčit, na jednu jedinou noc. Don Alfredo se přestal smát. Vypůjčit? Vola? Na jednu jedinou noc? Pedro začal o překot vysvětlovat. Chtěl bych postavit jesličky, jak nám o tom Doňa Klára vyprávěla, a můj osel by tam také byl, jak nám Doňa Klára vyprávěla, a Maria a Josef, jak nám Doňa Klára vyprávěla, a také vůl, jak nám Doňa Klára vyprávěla, řekl Don Alfredo a podíval se na tetu. Ale ta jen pokrčila rameny. Abychom si to lépe představili, to narození v Betlémě. Poslední větu řekl Pedro docela potichu. Don Alfredo se na chlapce zamračeně podíval, a ten začal pomalu couvat ke vchodu. Ale Doňa Klára řekla: Uškodilo by ti, kdybys chlapci toto přání splnil? Ty bys nezchudl, ale on by se jednu noc cítil bohatý jako král. Don Alfredo chvíli váhal, pak ale řekl: No, pro mě za mě. Když budou ty Vánoce. Všechno ostatní už šlo lehce. Pedrova kamarádka Maria Simancasová, která byla jen o málo starší než Pedro, měla představovat Matku Boží, vždyť se také jmenovala Maria a měla dlouhé černé 19

20 vlnité vlasy a přinesla svého malého bratříčka. To bylo pěkně tlusté miminko. A nad místem pro betlém se Pedro taky dlouho nezamýšlel. Od té doby, co Gonzálesovi odešli do města, byla jejich chýše prázdná. Nebyla to vlastně ani chýše, spíš taková rozviklaná bouda. Když foukal ostrý vítr, vrzala v ní snad všechna prkna a u střechy vlnitého plechu hrozilo, že se zřítí. Ten večer nechal Don Alfredo přivést vola. Když zapadlo slunce, běželi téměř všichni ke Gonzálesově boudě, kde se všechno odehrávalo, a bavili se a smáli. Dveře a okna byly doširoka rozevřené. Maria seděla před žlabem a miminku ustlala v kukuřičné slámě. Vůl a osel se pokojně uložili na zem a Fernando, který představoval Josefa, stál za Marií a opíral se o hůl.pedro zapálil lucernu. V okruhu světla lampy se ukázal podivuhodný obraz. Všichni zmlkli a jen se dívali. Nikdo pak později nedokázal říct, kdo s tím vlastně začal, ale najednou vzal někdo zralý meloun a položil jej před žlab. Pak se tam objevily tři velké kukuřičné klasy, jedna žena přinesla téměř novou plenu a někdo jiný džbán mléka a čerstvý chléb. Právě, když přicházeli Don Alfredo, Doňa Klára a jejich příbuzná Doňa Esmeralda, začala Pedrova maminka zpívat aleluja. Doňa Esmeralda vešla do chýše a ohrnula nos: Fuj, tady to ale smrdí, a vyndala ze své taštičky lahvičku s voňavkou. Ta jí ale vyklouzla z ruky, rozbila se a chýši naplnila překrásná vůně. Don Alfredo položil k dárkům minci. Třpytila se jako zlato. Doňa Klára přistoupila k Pedrovi: Vzala jsem pytlíček myrhy, aby nic nechybělo, zašeptala a na okamžik se stala jedním z mudrců. Na tu krátkou dobu zavládl v Gonzálesově chýši mír. Don Alfredo i Pedro, Doňa Klára i Pedrova maminka, Doňa Esmeralda i Maria, ti všichni už nebyli chudí nebo bohatí, páni nebo dělníci, vznešené dámy nebo chudé vesničanky, v tom okamžiku byli všichni lidé 1 V souvislosti s příběhem mohou děti diskutovat o těchto otázkách: Co myslíte, že se Pedrovi na vánočním příběhu tak zalíbilo, že jej chtěl znázornit? - Vyučující vyslechne názory dětí. Porozuměli jste obraznému vyjádření: Jeden z příběhů si v Pedrově hlavě vystavěl hnízdo, v něm vylíhli barevní ptáci a vylétli ven? - Příběh Pedrovi utkvěl v hlavě, zaujal ho, a když o něm uvažoval, napadaly ho nejrůznější barvité myšlenky, jak jej vyjádřit, aby jej tak barevně viděli i druzí. Bylo důležité, aby Pedro znázornil v betlému všechny detaily příběhu? - Stačilo znázornit pouze hlavní postavy a opuštěná chýše se stala chlévem. V obraze betléma se pak o vánoční noci setkávají všichni lidé z vesnice chudí i bohatí bez rozdílu, přinášejí dary, zakoušejí radost, něco z tajemství této události, a stávají se tak její součástí. Vánoce jsou svým původem svátkem křesťanů. Dozvídáme se z příběhu, zda jsou osoby v příběhu křesťané nebo ne? - Nedozvídáme a není to důležité. Pedrův betlém se stává místem setkání všech lidí z vesnice bez rozdílu majetku i náboženství. Všichni lidé dobré vůle mohou prostřednictvím příběhu o narození Ježíše zakoušet radost z nového života, z obdarovávání, ze setkání všech lidí, kteří jsou k životu citliví, bez rozdílu původu, majetku nebo národnosti. Na základě rozboru a pochopení příběhu vyučující s dětmi otevře diskusi o Vánocích, o události, která je důvodem jejich slavení, také o tradici ztvárňování betlémů. Vyučující i zde může podle vlastního uvážení využít některých námětů z motivační hodiny pro 2. stupeň (příloha č. 2). V naší zemi se stalo stavění betlémů součástí kulturní tradice. Vyučující motivuje děti k promyšlení a tvorbě vlastního betléma. Přemýšlí s dětmi, které místo ve škole by se mohlo stát nejvhodnější pro vytvoření vlastního betléma; jak bude náš betlém odrážet místo, kde žijeme; jak jej upravit, aby se tento betlém stal místem setkání pro všechny lidi (děti školy) bez rozdílu, aby se zde všichni mohli cítit dobře. 1 Volně převyprávěno a upraveno podle příběhu z časopisu Duha č. 8, školní rok 1994/95. Tento příběh byl převzat z knihy: PACO BAUT EINE KRIPPE (Paco staví jesličky) z nakladatelství Tyrolia-Verlag/Innsbruck-Wien/ a nakladatelství Echter-Verlag /Würzburg/. 20

21 Doprovodné obrázky k příběhu: 21

22 22

23 PŘÍLOHA Č. 4 Betlém město Zadání úkolu pro skupinu dětí je součástí pracovního listu č. 2. Pracovní list je základním návrhem, který si učitel může upravit podle dohodnutého rozsahu projektu. Získané informace a fotografie by děti měly zpracovat na nástěnku, která může dotvářet školní nebo třídní betlém. Základní informace k městu Betlém a otázkám v pracovním listu: Město Betlém leží na Západním břehu Jordánu pod palestinskou správou, přibližně 10 km jižně od Jeruzaléma. Nachází se v 760 m. n. m. a v současné době má asi obyvatel. Jméno Betlém pochází z hebrejštiny a podle lidové etymologie se překládá jako dům chleba, myšleno zřejmě v širším významu dům potravy. Ve skutečnosti je to však název pohanský a znamená dům bohyně Lachamy. Město mělo starší název Efrata a někdy se mu také říkalo Betlém efratský. Betlém je rodištěm významného izraelského krále Davida, proto se označovalo jako Davidovo město. Ve městě Betlém je nad jeskyní, kde se podle tradice Ježíš narodil, vystavěna Bazilika Narození. Chrám nechala vystavět ve 4. stol. Helena, matka byzantského císaře Konstantina Velikého. Židé však byli z Betléma vyhnáni ve 2. století po Kr. V důsledku toho se o poloze jeskyně, v níž se Ježíš narodil, celá dvě století nevědělo, takže chrám Narození nemusí označovat její přesné místo. Každoročně před Vánocemi se od lamp v Bazilice Narození zapaluje tzv. betlémské světlo, které skautky a skauti rozvážejí po celém světě. 23

24 PRACOVNÍ LIST Č. 2 Betlém město Co znamená slovo Betlém? Vyznačte polohu města Betléma na slepé mapě a najděte základní údaje o městě. Vyhledejte několik fotografií současného města. ZÁKLADNÍ INFORMACE: Vyhledejte základní informace o místě v městě Betlémě, které je podle tradice místem Ježíšova narození. Pokuste se vyhledat několik fotografií tohoto místa v současnosti. 24

25 PRACOVNÍ LIST Č. 3 Původní nepřevyprávěný text vánočního příběhu Bible, Lukášovo evangelium, 2. kapitola, 1 21 verš: Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Kvirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách položené do jeslí." A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení." Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: "Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil." Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní, dali mu jméno Ježíš. 25

26 26

27 PŘÍLOHA Č. 5 Betlém historie ztvárňování Nejstaršími projevy ztvárňování Ježíšova narození jsou ilustrace evangelijních textů. Z první poloviny 3. století v katakombách sv. Proscilly se freska, která představuje klanění mágů Ježíškovi a jeho matce Marii. U nejstarších zobrazení betlémské události je zajímavé, že v obraze narození je vidět jen ležící dítě, ve většině dokladů pouze samotné bez matky. Neopominutelnou postavou v historii betlémů je svatý František z Assisi ( ), občanským jménem Giovanni Bernardote, který poprvé ztvárnil Ježíšovo narození roku 1223 v jeskyni v lese u Greccia v Itálii. Když uvažoval o Ježíšově narození, zatoužil znovu prožít okamžik, kdy Maria držela v náručí právě narozené dítě, a šel na to s vynalézavostí. Postavil otevřenou chatku s jeslemi, vypůjčil si oslíka a vola, aby stáli nad jeslemi, požádal jednoho muže a ženu, aby představovali Marii a svatého Josefa, připravil ovečky, slámu, všecko živé a skutečné. Jen živé dítě Františkovi nikdo nepůjčil, ale to mu nevadilo. Legenda potom vypráví, že betlémská scéna stála jako opravdová a nad ní se sklenula skutečná noc. Tehdy vyběhl František, aby jako pastýři přispěchal k jeslím a uviděl onen veliký zázrak lásky a života: dítě na matčině klíně. Zdálo se mu, že on sám patří do této scény. František pronesl hluboká slova o bohatství, které se skrývá za pláštěm chudoby pro ty, kdo jsou pozorní a vděční a nechápou vše jako samozřejmost. Kde a kdy vznikl první betlém, který by v hlavních rysech odpovídal naší dnešní představě betléma, nelze s určitostí stanovit. Historie našich betlémů začíná rokem 1560, kdy z iniciativy členů řádu Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů) v Praze byly postaveny o Vánocích první jesličky na území střední Evropy na sever od Dunaje. Postupně se betlémy dostaly do domácího prostředí. Měl na to mimo jiné vliv Josef II., který je svými reformami vykázal z chrámů. Lidoví umělci, inspirovaní církevním uměním, přijali zvěstování o narození dítěte za vlastní a děj často zasazovali do krajiny jim blízké. Tak se u betlémů můžeme setkat s místní krajinou, stavbami nebo i lidmi. 27

28 PŘÍLOHA Č. 6 Betlém umění Odkazy: Vánoce v umění Ježíšovo narození v umění (anglicky) Braunův betlém National Gallery of Art (anglicky) 28

29 PŘÍLOHA Č. 7 Betlém blízko i daleko Námět, jak může vypadat výsledná podoba zeměkoule s betlémy z různých zemí a regionů s využitím některých obrázků betlémů z pracovních listů č. 1 29

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

CHARAKTERISTIKA A CÍL PROJEKTU DETAILNÍ POPIS REALIZACE PROJEKTU

CHARAKTERISTIKA A CÍL PROJEKTU DETAILNÍ POPIS REALIZACE PROJEKTU 2 OBSAH: 1. CHARAKTERISTIKA A CÍL PROJEKTU... 4 2. DETAILNÍ POPIS REALIZACE PROJEKTU... 4 2.1. Příprava projektu... 4 2.1.1. Plánování projektu ve spolupráci s vyučujícími... 5 2.1.2. Plánování projektu

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

www.farnoststaryknin.cz vánoce 2015

www.farnoststaryknin.cz vánoce 2015 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz vánoce 2015 Vánoce v naší farnosti Milí přátelé, stojíme na prahu radostných svátků, kdy si připomínáme příchod Božího Syna Ježíše k lidem. Přichází pro všechny lidi

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Putování krále Baltazara

Putování krále Baltazara Putování krále Baltazara Stanislav Poslušný hudba, texty písní Eva Meyerová doprovodné texty Bylo, nebylo před dávnými dobami, přesněji řečeno před zlomem letopočtu, kdy na nebi vyšla zářná hvězda. A hned

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI Téma měsíce: Postavy vánočního příběhu vyprávějí Prosinec 1 Prosinec 2 Prosinec 3 Prosinec 4 PŘEHLED Posel římského císaře Hospodský v Betlémě Ovčáci na betlémských

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

OD 13 DO 17 HODIN V NAŠEM SRDÍČKU

OD 13 DO 17 HODIN V NAŠEM SRDÍČKU OD 13 DO 17 HODIN V NAŠEM SRDÍČKU Zpracovala Nová Milena, foto ŠMardová-Koulová Jana, Procházková Eva,korekce Ing. Vlach Milé děti, je tu měsíc prosinec. Pro vás děti jeden z nejhezčích měsíců v roce.

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA napsala Markéta Chmelová v textu jsou použity citace z Bible, ekumenický překlad ROLE: maňásek Tonda maňásek Cilka maňásek Kniha anděl andělé Marie Josef mudrc 1 mudrc 2 mudrc 3

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové (= téma OSV č. 1) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Dodržujeme základní

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

Čtyři světla pasýře Šimona

Čtyři světla pasýře Šimona Čtyři světla pasýře Šimona Vánoční hra s písněmi na téma: Cesta k jeslim Úvod Obsah Jedne tmavé noci se pastýřský chlapec Simon vydá hledat ztracenou ovečku.pro jeho soucit a dobrotu rozdá cestou potřebným

Více

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI Pražská domovní znamení Předmět: ČESKÝ JAZYK - ČTENÍ Ročník: 3. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Jméno autora:

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

ADVENTNÍ PROGRAM DUHA 2011

ADVENTNÍ PROGRAM DUHA 2011 ADVENTNÍ PROGRAM DUHA 2011 Adventní program, který vám nabízí Duha, je připravený jak pro společenství rodiny, tak pro farnost nebo školu. Vždy bude třeba najít vhodné úpravy podle možností, které máte.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 3. Rozvoj

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Vánoční hra pro 12 herců; napsal Petr Firbas. Poprvé provedena 2013 ve sboru v Horních Počernicích.

Vánoční hra pro 12 herců; napsal Petr Firbas. Poprvé provedena 2013 ve sboru v Horních Počernicích. Vyprávěj, milý i Vánoční hra pro 12 herců; napsal Petr Firbas. Poprvé provedena 2013 ve sboru v Horních Počernicích. Postavy Izmael 1., 2. a 3. anděl 1. a Vypravěč Scéna Dvě opony vedle sebe, které se

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH A KOLEDY

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH A KOLEDY Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 VÁNOČNÍ

Více

POKRAČUJEME v naší hře Záchranáři. Tento měsíc naplníme také projekt spolupráce s SZŠ v Žebráku

POKRAČUJEME v naší hře Záchranáři. Tento měsíc naplníme také projekt spolupráce s SZŠ v Žebráku POKRAČUJEME v naší hře Záchranáři Tento měsíc naplníme také projekt spolupráce s SZŠ v Žebráku My, děti ze Srdíčka, jsme moc rády, že máme nové kamarády ze školy v Žebráku. Těšíme se na setkání a připravujeme

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Reklama, sleva Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_14 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Ekvádoru? K tomu, co vymyslíte, můžete namalovat i obrázek.

Více

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY zadání: 1. Do sešitu na literaturu napiš nadpis. 2. Najdi si obrázek spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, případně další (maximálně 2) obrázky,

Více

1. třída - Jsem s tebou

1. třída - Jsem s tebou Vazba na klíčové kompetence: Kompetence k učení 1. třída - Jsem s tebou Žák poznává symboliku chleba a křížové cesty, dotýká se lidského utrpení a dostává základní vhled nutný pro chápání symbolů při slavení

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova Tvoření osnovy Ročník 4 Anotace Očekávaný výstup a klíčové kompetence

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 14. Rozvoj

Více

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz Katalog forem a metod PDF publikace Upozornění pro uživatele této publikace: Elektronická verze publikace podléhá stejným pravidlům užívání jako tištěná. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list

Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list práce s interaktivní tabulí - výchovné styly, vliv rodiny na vývoj osobnosti námět k diskusi - výchovné styly Obecné informace k řadě pracovních listů rozvoj.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Zvláštní děťátko Chany 9 2. Chanin dar Bohu 13 3. Uši k slyšení 17 4. Samuelova služba 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará.

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

PŘÍLOHA ZPRAVODAJE č. 2 duben 2016

PŘÍLOHA ZPRAVODAJE č. 2 duben 2016 PŘÍLOHA ZPRAVODAJE č. 2 duben 2016 1. díl FRANTIŠEK RYTÍŘEM František žil už hodně dávno. Ve 12. století. Pocházel z italského města Assisi. Když se narodil, dostal jméno Jan, italsky Giovanni. Jeho tatínek,

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

POKRAČUJEME. Slibuji, že se budu snažit jako pravý rytíř, slabší chránit, druhým pom áhat

POKRAČUJEME. Slibuji, že se budu snažit jako pravý rytíř, slabší chránit, druhým pom áhat POKRAČUJEME Tento měsíc naplníme projekt spolupráce s SZŠ v Žebráku Slibuji, že se budu snažit jako pravý rytíř, slabší chránit, druhým pom áhat a o přírodu pečovat. My, děti ze Srdíčka, jsme moc rády,

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Pracovní listy k výstavě Afrika umění a život a k tvůrčím prázdninovým dílnám. srpen-září 2006

Pracovní listy k výstavě Afrika umění a život a k tvůrčím prázdninovým dílnám. srpen-září 2006 Pracovní listy k výstavě Afrika umění a život a k tvůrčím prázdninovým dílnám srpen-září 2006 Ahoj, jmenuji se Kirikou a jsem z konga. jak se jmenuješ ty?. Na tomto obrázku BAREVNĚ OBTÁHNI světadíl odkud

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál

Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál Autor: Mgr. Petra Grygová Partnerské zařízení: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Poznámka: kopírovat dle počtu žáků Výukový materiál

Více

4. lekce: LESNÍ STUDÁNKY (45 min)

4. lekce: LESNÍ STUDÁNKY (45 min) M 4. lekce: LESNÍ STUDÁNKY (45 min) Poznámka: hodina je upravena podle pracovních listů Les a voda, Sdružení TEREZA, 2004. Žák prozkoumá lesní studánky z různých úhlů pohledu (bude si je představovat,

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více