ZÁKLADY HUMÁNNÍ GEOGRAFIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY HUMÁNNÍ GEOGRAFIE"

Transkript

1 Humánní geografie (dříve též sociální nebo socioekonomická geografie) zahrnuje dílčí disciplíny sociální geografie zaměřené na studium obyvatelstva, sídel, zemědělství, průmyslu, dopravy a služeb. Geografie zemědělství, průmyslu, dopravy a služeb bývají souhrnné nazývány ekonomickou geografií. 1. GEOGRAFIE OBYVATELSTVA A SÍDEL Demografie vědní obor zabývající se složením a vývojem obyvatelstva Geografie obyvatelstva studuje zákonitosti prostorového rozmístění obyvatelstva v různých historických, sociálních a přírodních podmínkách 1.1 Růst a vývoj počtu obyvatelstva Obr. č.1 Růst počtu obyvatelstva porodnost 1. fáze 2. fáze 3. fáze 4. fáze Počet obyvatel úmrtnost Obr. č.2 Demografická revoluce čas Poznámky: 1

2 Slovníček pojmů Porodnost počet narozených na 1000 obyvatel ve sledovaném období Úmrtnost počet zemřelých na 1000 obyvatel ve sledovaném období Kojenecká úmrtnost počet zemřelých do 1 roku na 1000 živě narozených (téhož kalendářního roku Střední délka života udává, kolik let života má před sebou osoba určitého věku Plodnost poměr počtu živě narozených dětí na 1000 žen v reprodukčním věku (15 49) ve vymezeném období Hrubá míra (narození, zemřelí, ) počet událostí vztahujeme k celkovému počtu obyvatel hodnoceného území Přirozený pohyb obyvatelstva výsledek porodnosti a úmrtnosti ( přirozený přírůstek, úbytek) Mechanický pohyb obyvatelstva migrace, stěhování, pohyb za prací Hustota zalidnění poměr počtu obyvatelstva k ploše jím obývané Cenzus sčítání lidu NEJVĚTŠÍ STÁTY SVĚTA počet obyvatel 2005 (v tisících) 1. Čína Indie USA Indonésie Brazílie Pákistán Bangladéš Rusko Nigérie Japonsko Skladba obyvatelstva Složení obyvatelstva podle pohlaví v Evropě je mírná převaha žen sev. Afrika a Asie převaha mužů Věkové složení obyvatelstva a) předproduktivní věk (do 15 let) b) produktivné věk (15 65 let) c) poproduktivní věk (nad 65 let) Věková pyramida - grafické uspořádání věkové struktury populace Typy věkových pyramid PROGRESÍVNÍ STACIONÁRNÍ REGRESÍVNÍ Obr. č.3 Věková pyramida ČR

3 Poznámky: Rasové složení obyvatelstva Rasa je skupina lidí, kterou spojuje dlouhodobý společný vývoj, v jehož průběhu se vlivem rozdílného prostředí vytvořily shodné morfologické a fyziologické znaky (barva pleti, barva a tvar vlasů, očí, tvar lebky, nosu atd.) 1. Rasa europoidní 45% obyvatelstva, Evropa, severní Afrika, JZ Asie, přistěhovalci v Sev. Americe, Již. Americe, Austrálii 2. Rasa mongoloidní 40% obyvatelstva, V + SV + JV Asie, původní obyvatelé Ameriky (Eskymáci, Indiáni) 3. Rasa ekvatoriální 11% obyvatelstva a) negroidní skupina Afrika, přistěhovalci v Severní Americe b) australoidní skupina sever Austrálie, Nová Guinea, Srí Lanka Smíšené rasové skupiny a) mulati europoidní + ekvatoriální b) zambové ekvatoriální + mongoloidní c) mestici europoidní + mongoloidní Národnostní složení obyvatelstva Národ je společenství lidí, které se vyznačuje společným historickým vývojem v jednom územním celku, stejným stupněm společenského a hospodářského rozvoje, společnou kulturou, jazykem a vědomím sounáležitosti Nejpočetnější národy (v milionech obyv.) 1. Číňané Hindustáni Američané Bengálci Brazilci, Rusové 150 Členění jazyků podle národnostní skupin 1. Indoevropská jazyková rodina a) románské francouzština, italština, rumunština, španělština, portugalština, b) germánské dánština, angličtina, norština, švédština, němčina, islandština c) baltské litevština, lotyština d) helénské nová řečtina e) slovanské čeština, slovenština, polština, ruština, běloruština, bulharština, f) keltské irština, galština, 2. Uralská jazyková rodina a) ugrofinské - maďarština, finština, estonština, 3. Altajská jazyková rodina a) altajské turečtina Náboženská struktura obyvatelstva 1) Ateisté (nevěřící) - hlavně v komunistických a postkomunistických zemích - výjimky jsou Polsko a Slovensko 2) Křesťanství - podařilo se oddělit církev od politiky a) Římskokatolické - jižní Evropa, Filipíny, Latinská Amerika, Irsko b) Evangelické (protestantské) - severní Evropa, USA, Velká Británie c) Pravoslavné - Balkán, východní Evropa, Etiopie 3

4 3) Islám - ovlivňuje politiku problém (kromě Turecka) - je rozšířen od severozápadní Afriky až do jihovýchodní Asie a Indonésie a) Sunité b) Šíté - v menšině, Írán, Irák - mezi Summity a Šíty panují špatné vztahy - špatné postavení ženy ve společnosti - nízká gramotnost - špatné vztahy s USA a Izraelem 4) Buddhismus - východní Asie - Mongolsko, Japonsko, jihovýchodní Asie - nenásilí 5) Hinduismus - Indie, Nepál - silně ovlivňuje běžný život - kasty - karma - osudovost - silný vliv rodiny (řemesla se dědí z otce na syna) 1.3 Rozmístění obyvatelstva na Zemi a) přírodní faktory: vzdálenost od moře, nadmořská výška, klima b)socioekonomické faktory historicky výhodné zemědělské usedlosti, průmyslové oblasti, urbanizace Základní dva ukazatelé rozmístění obyvatelstva: 1. kvantitativní - hustota zalidnění: základní ukazatel vyjadřuje počet obyvatel na 1 km 2 ČR 131 obyvatel na km 2 2. kvalitativní sídelní struktura: vyjadřuje poměr mezi městským a venkovským obyvatelstvem sídelní struktura světa - 49 % ve městech, 51% na venkově podíl městských obyvatel = stupeň urbanizace (ČR 75 %) rozvojový svět převažuje venkovská populace, s výjimkou Latinské Ameriky Hlavní seskupení obyvatelstva 1. země východní Asie 2. země J a JV Asie 3. státy západní Evropy 4. SV USA a JV Kanady 5. JZ USA 6. La Plata 7. Nilská delta 8. JV Austrálie Obr. č.4 Hustota zalidnění obyvatelstva v roce

5 1.3 Sídla Obec- základní sídelní jednotka Město : sídlo s určitým minimálním počtem obyvatel (př. 5000), určitým podílem zaměstnaných mimo zemědělství, charakterem zástavby, podílem vícepatrových domů atd. Proces urbanizace : 1. koncentrace obyvatelstva do měst 2. růst počtu obyvatel větších měst a menších měst se speciálními rysy 3. migrační růst největších měst a jejich zázemí 4. formování městského způsobu života životní rytmus, demografické chování, vyšší mobilita 5. metropolizace populační rozvoj největších měst a jejich zázemí 6. vznik aglomerací pohyb obyvatelstva mezi jádrem a zázemím 7. stabilizace podílu obyvatelstva ve městech 8. ztráta obslužných funkcí nejmenších středisek 9. šíření městského způsobu života na venkov 10. přijímání městského způsobu života bez další koncentrace do měst Související procesy: deurbanizace reurbanizace suburbanizace Velkoměsto město se a více obyv.soustřeďující významné hospodářské, administrativní a obslužné funkce (Praha, Brno) Aglomerace území propojené s velkoměstským jádrem intenzivními hospodářskými a obslužnými procesy a hustou osobní i nákladní dopravou, př. New York, Philadelphia, Ostrava Konurbace soustava aglomerací, měst a intnezivní využívaného zázemí hustě propojeného dopravními systémy a funkčními vztahy, př. Porýní, Porůří Megapole (megalopole) propojení významných městských aglomerací př. Tokajdó, Bos-Wash, San-San, Chi-pitts Nejlidnatější města světa (2003, v mil. obyvatel, bez aglomerací) 1. Bombaj Indie 12, Buenos Aires Argentina 12, Karáčí Pákistán 10, Manila Filipíny 10, Dilli Indie 10, Sao Paulo Brazílie 10, Soul Korejská republika 9, Istanbul Turecko 9, Šanghaj Čína 9, Dháka Bangladéš 8,942 Poznámky: 5

6 2. Světová ekonomika Vývoj světové ekonomiky: Sektorová struktura ekonomiky I. PRIMÁRNÍ SEKTOR: zemědělství, těžební průmysl II. SEKUNDÁRNÍ SEKTOR: zpracovatelský průmysl, stavebnictví, nákladní doprava, (těžební průmysl) III. TERCIÁRNÍ SEKTOR: maloobchod, administrativa, školství, zdravotní péče, služby, bankovnictví, (věda a výzkum) IV. KVARTÉRNÍ SEKTOR: věda a výzkum 2.1 Zemědělství = odvětví materiální výroby, které zajišťuje potraviny pro obyvatelstvo, suroviny pro potravinářský a lehký průmysl tím, že pěstuje kulturní rostliny a chová hospodářská zvířata zemědělství je základní složka socioekonomické sféry studiem zemědělství se zabývá geografie zemědělství (=vědní obor socioekonomické geografie, který studuje zákonitosti a zvláštnosti rozmístění a diferenciace zemědělské výroby) zemědělstvím se ve světě zabývá organizace OSN FAO (=Organizace pro výživu a zemědělství) je to obdělávání půdy s cílem pěstovat rostliny a chovat zvířata hlavní hospodářské odvětví (od počátku lidstva) zdroj většiny potravin a materiálů, které potřebujeme na výrobu oděvů a mnoha průmyslových výrobků Přibližně před lety došlo v rozvoji lidstva k velké revoluci (=způsobilo ji poznání, že potravu lze získávat nejen pouhým sběrem rostlin a lovem zvířat, ale také jejich chovem v zajetí a pěstováním rostlin ze semen)= vznik zemědělství lidé se mohli usadit, vyprodukovat více potravin můžou se věnovat umění, řemeslům, obchodu(rozvíjet civilizaci) Rozdělení zemědělství: 1) typy zemědělství: rozdělení podle formy hospodaření rozdělení podle množství neboli hodnoty zemědělských výrobků vyprodukovaných rozdělení podle podnebného pásu ostatní typy zemědělství 6

7 A) rozdělení podle formy hospodaření: 1) samozásobitelské (naturální) zemědělství je zemědělství, které slouží k zabezpečení základních potřeb zemědělců samozásobitelů. Je už zastaralé a dnes se téměř nepoužívá. Na světových trzích má malý vliv. Škodí mnohem méně životnímu prostředí než komerční zemědělství. Je doménou rozvojových zemí (hlavně tropických zemí). Má 4 hlavní druhy: a) lov a sběr plodin - tento druh byl v popředí do období mezi lety. V současné době téměř vymizel (pouze až na malé skupiny domorodců z Austrálie, Křováků z jižní Afriky, Pygmejů ze střední Afriky a Indiánů z Jižní Ameriky) b) kočovné pastevectví je založené na pasení ochočených zvířat(dobytka, koz, ovcí, velbloudů, lam, jaků atd.). provádí se obvykle na půdě nevhodné pro pěstování. Mezi známé kočovné pastevce patří: Tuaregové na Sahaře, Fulanové v oblasti Sahelu, beduíni z jihozápadní Asie a Bachtijárové z Íránu. c) úhorové hospodářství - je založené na metodě pokácej a spal. Objevuje se po zjištění, že některé druhy rostoucích rostlin lze pěstovat ve větším množství. V zalesněných oblastech jsou mýceny malé plochy půdy (=úhory) přesouvání. Provozuje se často v oblastech tropických pralesů. d) usedlejší formy zemědělství - zemědělci jsou usedlí (tzn. na jednom místě). Vyžadují vyšší stupeň zemědělské techniky (např. využívá pluh). Půda se udržuje vyplevelováním, hnojením, střídáním plodin, zavlažováním 2) komerční (obchodní) zemědělství je.určené k provozování obchodu. Škodí mnohem více životnímu prostředí než samozásobitelské zemědělství. Je moderní, využívá vědeckých metod. Hraje důležitou roli v ekonomice rozvinutých zemí. Intenzivní forma komerčního zemědělství je plantážní zemědělství (= pěstování jedné plodiny na velkých pozemcích). Intenzivní zemědělství bylo zavedeno v tropech, kde se pěstují banány, káva, čaj. Druhy hospodaření v komerčním zemědělství: a) velké farmy pěstující obilniny nebo olejnatá semena b) zahrady se zeleninou, květinami a ovocem c) mlékárenské farmy d) ranče e) smíšené farmy(zemědělské plodiny, dobytek) 3) kolektivní zemědělství není dobrovolné, je nařizováno vládou. Používá se v Číně. Známe dva druhy hospodaření : státní statky lidé pracují jako zaměstnanci, kteří dostávají mzdu JZD(jednotná zemědělská družstva) lidé si mezi sebe rozdělují produkci a zisky B) rozdělení podle množství neboli hodnoty zemědělských výrobků vyprodukovaných na jeden hektar zemědělské půdy: 1) INTENZIVNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ je založené na dokonalejší technice, lepší organizaci výroby zvyšující produktivitu práce a dosahující maximální výnosy. Vyžaduje velké vstupy kapitálu. Existuje v oblastech, ve kterých jsou přírodní podmínky pro zemědělství příznivé. Má vysoké výnosy. Rozvíjí se blízko populací velkých měst (kvůli rychlé a levné dopravě, aby se zemědělské výrobky nezkazily). Máme několik typů intenzivního zemědělství: Zahradnictví - zahrnuje pěstování rostlin v pěstitelských školkách, ve sklenících i na polích. Je několik forem zahradnictví: formy zahradnictví tržní (komerční) zahradnictví zelinářství Mléčné z. - je založené na dojení krav Smíšené z. je kombinace pěstování plodin a chovu hospodářského zvířectva 7

8 Středomořské z. ovlivňuje středomořské podnebí (horká, suchá léta a mírné, vlhké zimy). Středomořské zemědělství se objevuje v : oblast Středozemí, střední a jižní Kalifornie, centrální Chile, jihozápadní část Jižní Afriky, jihozápadní část západní Austrálie a jižní část jižní Austrálie. Rozdělujeme letní plodiny (fíky, hroznové víno, olivy, vlašské ořechy) a zimní plodiny (obilniny, zelenina). 2) EXTENZIVNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ se zabývá obděláváním rozsáhlé rozlohy půdy. Vyžaduje malý vstup kapitálu, vybavení a lidské práce na 1ha. Výnosy z hektaru jsou obecně nízké. Výnosy na 1 pracovníka jsou vysoké, protože téměř všechny práce jsou mechanizovány. Provozuje se: I. ve venkovských oblastech nebo v oblastech, které mají málo dešťových srážek a disponují druhy půd, které nejsou zvláště úrodné II. III. v oblastech, kde je hodnota pozemků malá a kde žije málo lidí ve větších vzdálenostech od trhů v oblastech příliš suchých pro pěstování lesů(především v oblastech pastvin Oblastmi extenzivního zemědělství jsou : prérie centrální Kanady a USA, severní Mexiko, roviny Venezuely zvané llanos, planiny severovýchodní Brazílie, argentinské pampy, centrální nížiny Austrálie, mírné pahorkatiny Nového Zélandu, suché pastviny jižní Afriky, euroasijské stepi. Existují různé druhy extenzivního zemědělství: pěstování obilí extenzivní zahradnictví chov hospodářského zvířectva C) rozdělení podle podnebného pásu 1) tropické zemědělství - v tropickém pásu. Vyskytuje se zde jak samozásobitelské, tak i komerční (plantážnictví). Produkovalo žádané výrobky (koření, vonné esence, suroviny).tropické plodiny: banány, kakaové boby, káva, palmový olej, rýže, kaučuk(je z kaučukovníku), cukrová třtina, bavlna, juta, tabák 2) subtropické je v subtropech 3) zemědělství v mírných pásech jsou nejpokročilejší D) ostatní typy zemědělství ekologické zemědělství je zemědělství, ve kterém se nepoužívají chemikálie ani léky (místo toho se jako hnojivo používá dobytčí hnůj) zemědělství oceánů světové zemědělství 2) Odvětví zemědělství: rostlinné (základní odvětví) živočišné základní odvětví) lesnictví (samostatné odvětví) rybolov (samostatné odvětví) 8

9 Zemědělská výroba světa. Z celkové rozlohy pevniny 149,2 mil. km 2 využívá lidstvo pro zemědělství asi 36% plochy souše tj. 53,7 mil. km 2. Zemědělství dnes zaměstnává asi polovinu lidí na světě. ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA ROZVINUTÝCH ZEMÍ dominuje v něm agroprůmyslový komplex má vysoký stupeň mechanizace a chemizace je produktivnější než u rozvojových států Odvětví agroprůmyslového (zemědělsko-průmyslového) komplexu (souhrnu): a) prodej zeměď. výrobních prostředků b) zeměď.výroba c) doprava, skladování, zpracování a odbyt zemědělských surovin a potravin ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA ROZVOJOVÝCH ZEMÍ bývá úzce specializované (monokultury), zaměřená na zahraniční trhy je nejméně produktivní dominuje v něm naturální výroba Sektory zemědělství rozvojových zemí: tradiční: - nepoužívá mechanizace ani hnojiv - pěstuje: obilniny, luštěniny, škrobnaté hlízy - žárové hospodářství moderní: - hlavně plantážní zemědělství - využívá stroje, minerální hnojiva, umělé zavlažování Změny v zemědělství v rozvojových státech odstartoval v 60.letech mezinárodní program ke zvýšení produkce potravin zvaný Zelená revoluce. Výsledkem Zelené revoluce byl podivuhodný nárůst výnosů z úrody.díky Zelené revoluci se např. Indie,Pákistán,Thajsko, Indonésie, Čína staly v produkci obilnin soběstačnými samozásobiteli. Složky Zelené revoluce: (a) snaha o vyšlechtění nových druhů plodin, které by se přizpůsobily přírodním podmínkám rozvojových zemí (b) umělé zavlažování (c) aplikace moderní techniky a chemie Poznámky: 9

10 2.2 Průmysl Průmysl: je rozhodující odvětví, které produkuje materiální statky (70% ku 30% zemědělství) zaměstnává asi 20% ekonomicky aktivních obyvatel, ve vyspělých státech více než ve státech rozvojových (Asijské nově industrializované země a Latinskoamerické nově industrializované země - LANIZ se blíží vyspělým státům), vyspělé země: %, rozvojové země: 10-15%. Skladba světového průmyslu (skladba odvětví): je v pohybu, mění se ve prospěch moderních odvětví energetika (jaderná energetika), strojírenství (elektronika) a chemický průmysl (výroba léčiv) - a oslabuje význam tradičních odvětví některé druhy spotřebního průmyslu (oděvní, obuvnický, těžební, potravinářský). Státy s největším průmyslovým výstupem: USA, Japonsko, Německo, Čína, VB, Francie, Itálie, Brazílie, Jižní Korea Klasifikace průmyslu: 1. podle postavení oboru k primární surovině: těžební průmysl zpracovatelský průmysl 2. podle užití finálních výrobků: těžký průmysl zabývá se produkcí výrobních prostředků spotřební (lehký) průmysl zabývá se produkcí spotřebních předmětů Stranou stojí energetický průmysl má specifický charakter, řadí se do těžkého průmyslu Lokalizační faktory: a) přírodní b) ekonomicko technické c) sociálně politické Průmyslové makroregiony 1. Území USA 2. Evropa 3. Východní Asie 4. Rusko Poznámky: Doprava: 10

11 Ekonomická klasifikace zemí světa podle Mezinárodního měnového fondu: Člení státy světa na tyto skupiny: 1. rozvinuté (tržní) ekonomiky: 28 států světa 2 podskupiny: 1) největší ekonomiky světa, tzv. G7 - USA, Kanada, Japonsko, Velká Británie, Německo, Itálie, Francie 2) ostatní rozvinuté ekonomiky 21 zemí, tj. ostatní země západní Evropy, Austrálie, Izrael, Nový Zéland a asijské nově industrializované země (Jižní Korea, Tchaj-wan, Singapur a Hongkong) 2. transformující se ekonomiky: 28 zemí 3 podskupiny: 1) střední a východní Evropa 2) Kavkazské a středoasijské republiky 3) Rusko 3. rozvojové ekonomiky: 128 zemí nacházejí se ve všech světadílech Afrika 50 zemí, Asie včetně Číny 27 zemí, Střední východ a Evropa včetně Malty a Turecka 17 zemí, Latinská Amerika 33 zemí Nejvýznamnější integrační seskupení na mapě světa: EU 25 států - Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Dánsko, Irsko, VB, Řecko, Španělsko, Portugalsko, Německo, Austrálie, Finsko, Švédsko, ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Kypr, Malta ESVO (EFTA) Evropské sdružení volného obchodu - Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko NAFTA (North American free trade agreement) - Severoamerická dohoda o volném obchodu - Kanada, USA, Mexiko MERCOSUR Společný trh jihu - Brazílie, Argentina, Paraguay, Uruguay ASEAN (Association of South-east Asian nations) Asociace zemí jihovýchodní Asie - Myanmar (Barma), Laos, Thajsko, Vietnam, Kambodža, Malajsie, Singapur, Brunej, Filipíny, Indonésie, Nová Guinea OPEC Organizace zemí vyvážejících ropu Alžírsko, Libye, Nigérie, Irán, Irák, Kuvajt, Saudská Arábie, Katar, Spojené arabské emiráty, Indonésie, Venezuela OECD (Organization for economic cooperation and development) Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj - Irsko, Korea, Lucembursko, Slovenská republika, Austrálie, Polsko, Turecko, Mexiko, Norsko, USA, Nizozemsko, Nový Zéland, Kanada, Portugalsko, Španělsko, Island, Maďarsko, Rakousko, Dánsko, Řecko, VB, Finsko, Belgie, Švédsko, Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Švýcarsko, ČR Slovníček pojmů Hrubý domácí produkt vyjadřuje celkovou produkci výrobků a služeb státu za určité časové období (1 rok) v daném státě uvádí se v přepočtu na 1 obyvatele uvádí se i přepočtený paritou kupní síly tj. počítá s různými cenami v různých zemích, takže je vyčíslen rovností v cenách zboží Hrubý národní produkt představuje obdobný ukazatel jako HDP s tím rozdílem, že zahrnuje celkovou produkci výrobků a služeb vytvořenou nejen doma, ale i zahraničí Index lidského rozvoje (rozpětí 0,0 1,0) vyjadřuje civilizační a kulturní vyspělost jednotlivých zemí a jejich životní úroveň na základě desítek kritérií 11

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Socioekonomická geografie - Obyvatelstvo VY_32_INOVACE_19_13

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Socioekonomická geografie - Obyvatelstvo VY_32_INOVACE_19_13 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější?

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Ze kterých oblastí Země přichází do Evropy nejvíce lidí? Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Roste počet obyvatel v Evropě? Kolik obyvatel má Evropa?? Která evropská města jsou nejlidnatější?

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Globální ekonomika Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Globální ekonomika

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

LIDÉ NA PLANETĚ. Obyvatelstvo světa: - obyvatelstvo světa je rozmístěno velmi nerovnoměrně. Více než polovina lidstva žije na

LIDÉ NA PLANETĚ. Obyvatelstvo světa: - obyvatelstvo světa je rozmístěno velmi nerovnoměrně. Více než polovina lidstva žije na LIDÉ NA PLANETĚ Obyvatelstvo světa: - na Zemi dnes žije 7,36 miliard obyvatel (11/2015). - obyvatelstvo světa je rozmístěno velmi nerovnoměrně. Více než polovina lidstva žije na pobřeží a v nížinách (do

Více

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Přírodní zdroje Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Energetické zdroje (primární) 1. Ropa 38,1% 2004: 83,0 mil. barelů denně 2. Uhlí 24,0% 3. Zemní plyn 23,6%

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Spotřební průmysl. VY_32_INOVACE_Z.3.09 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013

Spotřební průmysl. VY_32_INOVACE_Z.3.09 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

CHARAKTERISTIKA STÁTŮ DLE VYSPĚLOSTI

CHARAKTERISTIKA STÁTŮ DLE VYSPĚLOSTI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník CHARAKTERISTIKA STÁTŮ DLE VYSPĚLOSTI referát Jméno a příjmení: Zuzana Kalíková Tereza Skrbková Třída: 5. O Datum: 15.6.2016 Charakteristika států

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků. 1) Vysvětlete pojmy:

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků. 1) Vysvětlete pojmy: Struktura obyvatelstva podle sociálních a kulturních znaků 1) Vysvětlete pojmy: a) rasa europoidní, mongoloidní, negroidní, mestic, mulat, zambo b) jazykový a územní národ, stát národnostně homogenní,

Více

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII Tabulky sestavili a textem doplnili: Dimitrij Choma, Ing., DrSc., emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze Josef Šenfeld, Ing., poslanec Parlamentu

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Autor Tematická oblast Mgr. Martin Hedeja Zeměpis světové hospodářství Ročník 2. Datum tvorby 3.9.2012 Anotace a) určeno

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad Příloha č. 1 Kódovací kniha Jednotka měření: pořad 1 Země původu kód 2 Kontinent kód 1 Alžírsko 1 Afrika 2 Angola 1 Afrika 3 Benin 1 Afrika 4 Botswana 1 Afrika 5 Burundi 1 Afrika 6 Burkina Faso 1 Afrika

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Maturitní otázky z předmětu ZEMĚPIS

Maturitní otázky z předmětu ZEMĚPIS Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZEMĚPIS 1. Země jako vesmírné těleso, pohyby Země a jejich důsledky - vznik Země a její postavení ve vesmíru -

Více

Nejméně rozvinuté země světa. Vyčleněno OSN na základě HDP, zdravotních, k výživě se vztahujících, vzdělanostních apod. charakteristik.

Nejméně rozvinuté země světa. Vyčleněno OSN na základě HDP, zdravotních, k výživě se vztahujících, vzdělanostních apod. charakteristik. 1 HDP, HNP 1. února 2011 12:38 HDP (GDP) = hrubý domácí produkt o Celková peněžní hodnota zboží a služeb vytvořená za dané období (rok) na určitém území bez ohledu na původ obchodu o Nejsou zahrnuty např.

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Základy geografie obyvatelstva a sídel

Základy geografie obyvatelstva a sídel Základy geografie obyvatelstva a sídel - zdroje a charakter dat - vývoj a rozmístění obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Sylabus přednášek geografie obyvatelstva: úvod,

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

Vybraná mezinárodní regionální seskupení v oblasti obchodu. VŠFS kombinované studium REK 4. přednáška ( )

Vybraná mezinárodní regionální seskupení v oblasti obchodu. VŠFS kombinované studium REK 4. přednáška ( ) Vybraná mezinárodní regionální seskupení v oblasti obchodu VŠFS kombinované studium REK 4. přednáška (7. 1. 2005) 1 OSNOVA 1. Mezinárodní regionální seskupení v oblasti obchodu 1.1 Hlavní mezinárodní obchodní

Více

Seznam dvoustranných leteckých dohod

Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam uvádí přehled všech dvoustranných dohod o leteckých službách/letecké dopravě sjednaných Českou republikou (včetně ČSR, ČSSR, ČSFR). Celkem jsou sjednány dohody

Více

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY KLÍČOVÁ AKCE 2 1. Projektové řízení a organizace Příspěvek na aktivity koordinující organizace: 500 EUR na měsíc. Příspěvek na aktivity ostatních

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

Zeměpis obyvatelstva

Zeměpis obyvatelstva Zeměpis obyvatelstva Demografie Zabývá se počtem, pohybem a strukturou (složením) obyvatelstva Obyvatelstvo = populace Je součástí geografie, statistiky, ekonomie, sociologie, biologie, politiky. 1. Kolik

Více

Základy geografie obyvatelstva a sídel

Základy geografie obyvatelstva a sídel Základy geografie obyvatelstva a sídel - zdroje a charakter dat - vývoj a rozmístění obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Časopisy domácí: Demografie, Demografia (SK) zahraniční

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 Mezinárodní ekonomická integrace BS VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 1 Osnova 1. Další vybraná seskupení 1.1 Amerika 1.2 Asie 2. Integrační seskupení na území východní Evropy

Více

přeji do NR 2005 hodně zdraví, síly, pochopení a pomoci blízkých při náročném studiu. Dobrý výsledek u zkoušky z REK je samozřejmý.

přeji do NR 2005 hodně zdraví, síly, pochopení a pomoci blízkých při náročném studiu. Dobrý výsledek u zkoušky z REK je samozřejmý. Vybraná mezinárodní regionální seskupení VŠFS kombinované studium REK 4. přednáška (7. 1. 2005) 1 Studentům kombinovaného studia VŠFS přeji do NR 2005 hodně zdraví, síly, pochopení a pomoci blízkých při

Více

Struktury obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Struktury obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Struktury obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Znaky pro studium věkové struktury biologické znaky struktura obyvatelstva podle pohlaví, věku, zdravotního stavu, rasová struktura

Více

Obyvatelstvo České republiky

Obyvatelstvo České republiky Obyvatelstvo České republiky Počet obyvatel: 10 505 445 (k 1. 1. 2012) osídlení v 5.-6. století Slovany Podobný počet obyvatel mají: Řecko, Belgie, Portugalsko, Maďarsko Hustota zalidnění: 131 obyvatel/km

Více

Živočišná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.13 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Živočišná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.13 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS 1. ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar a velikost Země. Země ve vesmíru. Pohyby Země a jejich důsledky. 2. ZNÁZORNĚNÍ ZEMĚ NA MAPÁCH Mapa, glóbus, kartografická zobrazení, měřítko mapy,

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Jiří Řehounek. Ročník 2. Datum tvorby Listopad 2012

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Jiří Řehounek. Ročník 2. Datum tvorby Listopad 2012 Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_32_INOVACE_61_08 Obyvatelstvo Evropy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro obor Učitelství geografie pro SŠ (nav. mgr.) na akademický rok 2012/2013

TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro obor Učitelství geografie pro SŠ (nav. mgr.) na akademický rok 2012/2013 TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro obor Učitelství geografie pro SŠ (nav. mgr.) na akademický rok 2012/2013 Příjmení a jméno:... Kontakt (e-mail, telefon):... Univerzitní číslo:... Prosíme, přečtěte si pozorně

Více

POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE Olga Sivková, PřF UK

POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE Olga Sivková, PřF UK POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE 1950 Olga Sivková, PřF UK XLII. konference České demografické společnosti, PřF UK, 25. 5. 2012 Populační stárnutí Proces, kdy dochází k nárůstu

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu: - forming - storming - norming - performing

Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu: - forming - storming - norming - performing Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Týmová práce Ročník: 8. 9. Kompetence ( výstupy ) Učivo obsah Mezipředm. Osvojí si proces teambuldingu. Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu:

Více

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma Lenka Pošepná LIDSKÉ RASY Člověk = Homo Sapiens Sapiens Odlišnosti vznikly dlouhodobým působením různých vlivů: podnebí strava způsob života ANTROPOLOGICKÝ

Více

VY_52_INOVACE_ZE.S4.08

VY_52_INOVACE_ZE.S4.08 Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.08 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Rasy a národy. VY_32_INOVACE_Z.1.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Rasy a národy. VY_32_INOVACE_Z.1.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 10. 11. 2016 VZDĚLÁVÁNÍ Garant: Bohumil Kartous CO NUTNĚ POTŘEBUJE ČESKÉ VZDĚLÁVÁNÍ? MNOHEM DELŠÍ HORIZONT ÚVAH O ROZVOJI Doposud nejdelší horizont vzdělávací strategie byl pět

Více

TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro obor EKONOMICKÁ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ (bc.) na akademický rok 2015/2016

TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro obor EKONOMICKÁ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ (bc.) na akademický rok 2015/2016 TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro obor EKONOMICKÁ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ (bc.) na akademický rok 2015/2016 Příjmení a jméno:... Kontakt (e-mail, telefon):... Univerzitní číslo:... Prosíme, přečtěte si

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Kontrolní test - zemědělství VY_32_INOVACE_Z.2.20

Kontrolní test - zemědělství VY_32_INOVACE_Z.2.20 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: utor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Země jako vesmírné těleso vesmír (vznik vesmíru, vesmírná tělesa), postavení Země ve vesmíru, sluneční soustava, tvar a velikost Země, zeměpisné souřadnice, GPS, pohyby Země a jejich důsledky (zemská

Více

DUM č. 16 v sadě. 19. Ze-1 Fyzická a sociekonomická geografie Země

DUM č. 16 v sadě. 19. Ze-1 Fyzická a sociekonomická geografie Země projekt GML Brno Docens DUM č. 16 v sadě 19. Ze-1 Fyzická a sociekonomická geografie Země Autor: Lukáš Plachý Datum: 18.06.2013 Ročník: 1C, 2AF, 2BF Anotace DUMu: Zemědělství: formy, vlastnictví, způsoby

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková Ekonomika Hodnocení národního hospodářství Ing. Kateřina Tomšíková 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2/4 2015 Vývoj HDP ve stálých cenách 8

Více

Otázka: Mezinárodní vztahy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): M.

Otázka: Mezinárodní vztahy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): M. Otázka: Mezinárodní vztahy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): M. studuje je věda o mezinárodních vztazích MV se začínají projevovat po 1.WW Formy mezinárodních vztahů Mezinárodní dohody a smlouvy

Více

Pro 8. ročník Člověk a příroda Zeměpis Evropa

Pro 8. ročník Člověk a příroda Zeměpis Evropa VY_52_INOVACE_51 Benelux Pro 8. ročník Člověk a příroda Zeměpis Evropa Prosinec 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno k doplnění informací základního učiva Ukázka současného života v zemích Beneluxu na základě

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 2007 37 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Příloha KODEXu. velvyslanectví Washington GK Los Angeles GK New York. ZK CT v Chicagu

Příloha KODEXu. velvyslanectví Washington GK Los Angeles GK New York. ZK CT v Chicagu Albánie velvyslanectví Tirana Alžírsko velvyslanectví Alžír Argentina velvyslanectví Buenos Aires Austrálie GK Sydney Ázerbájdžán velvyslanectví Baku Belgie velvyslanectví Brusel ZK CT v Bruselu Bělorusko

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha VÝZKUM A VÝVOJ Martin Mana Marek Štampach Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik lidí v Česku pracuje ve výzkumu a vývoji?

Více

Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015

Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015 Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015 Kultura širší pojetí kultury - neexistuje kultura mimo společnost, existence společnosti bez kultury je nemyslitelná užší pojetí součást ekonomického systému,

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

13 Části Světové žebříčky

13 Části Světové žebříčky 13 Části Světové žebříčky 14 Země: přírodní zajímavosti Největší země Nejvyšší hory Nejdelší řeky Největší pouště Největší jezera Největší ostrovy 16 Obyvatelstvo: počet a růst Nejvyšší počet obyvatel

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika Nedílnou součástí publikace je i její zpracování

Více

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku Předběžný seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2 a 13g odst. 5 vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

Mobilní hlasové služby

Mobilní hlasové služby Hlasové služby od 1.4.2016 Mobilní hlasové služby PROSPERITA (TOMA) Všechny ceny vez DPH Tarify Tarify Profi na míru Tarify Profi na míru jsou speciální tarify pro klíčové zákazníky, které lze kombinovat

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více