VY_52_INOVACE_ZE.S4.08

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VY_52_INOVACE_ZE.S4.08"

Transkript

1 Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/ Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.08 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu: Obyvatelstvo - opakování - Skupina A. Autor: Václav Tampír Škola: Gymnázium V. Nováka Jindřichův Hradec Obor vzdělávání: Gymnázium (všeobecné) Ročník: VI. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tématická oblast: Zeměpis - V. - VIII. Ročník osmiletého a ročník čtyřletého gymnázia Datum vytvoření: Anotace: Žáci písemnou formou budou odpovídat na zadané úkoly. Používají vědomosti nabyté při výkladu či z vlastních poznatků. 1. Jaké pohyby (měny) obyvatelstva znáš? (3) 2. Co to jsou vystěhovalecké země, aspoň 2 příklady. 3. Složení (skladba) obyvatelstva znaky (3, co tam patří). 4. Rasy (lidská plemena) - jednotlivé skupiny, kde převážně žijí. 5. Národ, co to je, objektivní a subjektivní znaky. 6. Jazykové skupiny (rodiny) - 4, kde se jimi mluví. 7. Ekumena, subekumena, anekumena. 8. Hlavní seskupení lidstva. 9. EAO. 10. Křesťanství Vypracování: 45 minut Jméno: - 1 -

2 Autorské řešení: Skupina A. 1. Jaké pohyby (měny) obyvatelstva znáš? (3) pohyb (měna) obyvatelstva společenský a hospodářský (zaměstnanost: primér sekundér terciér - kvartér) přirozený (lidé se rodí a umírají; věk předproduktivní produktivní - postproduktivní) mechanický (lidé se stěhují) 2. Co to jsou vystěhovalecké země, aspoň 2 příklady. JSOU ZEMĚ, KAM SE LIDÉ NEJVÍCE STĚHUJÍ ZA LEPŠÍMI ŽIVOTNÍMI PODMÍKNKAMI, PRACÍ, UTÍKAJÍ PŘED VÁLKAMÍ, Austrálie, USA, Kanada, Německo, 3. Složení (skladba) obyvatelstva znaky (3, co tam patří). složení (skladba) O. znaky: biologické (pohlaví, věk, celkový tělesný vzhled) kulturní (národnost, jazyk, vzdělanost, náboženství) ekonomické (hospodářská činnost, zaměstnanost) 4. Rasy (lidská plemena) - jednotlivé skupiny, kde převážně žijí. rasy (lidská plemena) - skupiny lidí: společný dlouhodobý vývoj vliv rozdílného prostředí (přírodní podmínky, výživa, způsob života) shodné morfologické a fyziologické znaky (dědičné, vytvořily se asi před lety) základní lidské rasy (plemena): europoidní (bílá) 45 % lidstva, vznik v Evropě Evropa, Severní Amerika, Austrálie, Jižní Amerika, mongoloidní (žlutá) 40 %, vznik v Číně Asie, původní obyvatelé Ameriky ekvatoriální (černá) 11 %, vznik v Africe; 2 skupiny negroidní (10 %) Afrika (na jih od Sahary), Amerika australoidní (1 %) Austrálie (S, N. Guinea), Srí Lanka, Andamany, Pygmejové, Ainové (Japonsko) smíšené rasové skupiny: 4 % nejznámější: europoidní + negroidní (mulat) europoidní + mongoloidní (mestic) mongoloidní + ekvatoriální (zambo) 5. Národ, co to je, objektivní a subjektivní znaky. národ = skupina (společenství) lidí společné: území, jazyk, kulturu, historický vývoj, životní styl, stejný stupeň společenského a hospodářského rozvoje (= objektivní znaky národa) vědomí sounáležitosti (subjektivní znak národa) - 2 -

3 6. Jazykové skupiny (rodiny) - 4, kde se jimi mluví. Jazyk - prostředek dorozumění mezi lidmi - důležitá role v procesu formování národů jazykové skupiny (rodiny) - vyvinuly se ze společného jazykového základu 30 největší (80 % lidstva): indoevropská (IE; 38,3 %, ) Evropa (slovanské - germánské - románské) Asie (indické) čínskotibetská (čínsko-austroasijská, sinotibetská; ČA; 27,7 %, ) Asie (barmština, thajština, vietnamština,...) africká (AF; 9,2%; ) semitohamitská (SH; 4,2 %; ) afroasijská (arabština) 7. Ekumena, subekumena, anekumena. ekumena - trvale obydlená oblast, hospodářsky využívaná subekumena - sezóně obydlená a hospodářsky využívaná oblast anekumena - neobydlená a hospodářsky nevyužívaná oblast (poměr E : S : A = 13 : 11 : 6) 8. Hlavní seskupení lidstva. východní Asie = Čína (V, SV) - Japonsko (Honšú) - Korejský poloostrov jižní, jihovýchodní Asie = Indie, Bangladéš, z části Pákistán, Indonésie západní Evropa = průmyslové státy: Británie (střední Anglie) - Benelux - Francie (Pařížská pánev - sever) - Německo (Porúří, Porýní) - Itálie (S) Severní Amerika = USA (SV) - Kanada (JV) Severní Amerika = USA (JZ - Kalifornie: San Francisco - San Diego) Jižní Amerika = Brazílie (JV - La Plata) Afrika = Nil - dolní tok, delta Austrálie = JV - státy Viktorie, Nový Jižní Wales 9. EAO. EAO = Ekonomicky aktivní obyvatelstvo = pracující část obyvatelstva - většinou v produktivním věku (RZ - mladší x VZ - starší) = 50 % sektory hospodářské činnosti obyvatelstva primární - činnosti spojené se získáváním základních surovin lov, zemědělství, rybolov, vodní hospodářství, těžba surovin, lesní hospodářství sekundární - činnosti související s přemísťováním a zpracováním surovin průmysl, stavebnictví, nákladní doprava terciární - činnosti poskytující různé druhy služeb služby obyvatelstvu, obchod, osobní doprava, cestovní ruch kvartérní - činnosti zabývající se informacemi školství, výzkum, věda, přenos informací - 3 -

4 10. Křesťanství. - jedno ze světových N. (nejvíce věřících, působnost celosvětová) - nejvíce věřících (1,9 mld.) - monoteistické (víra v jednoho boha) - Bible (Nový + Starý zákon, kostel, chrám, 10 božích přikázání, svátky (Velikonoce, Vánoce), symbol = kříž - církve (organizace pečující o rozvoj a šíření N.) katolíci papež, Vatikán jižní, západní Evropa, LA pravoslavná (ortodoxní) patriarcha, Istanbul (Konstantinopol) východní a jihovýchodní Evropa protestanti reforma (luteráni, kalvíni, anglikáni) severní, západní Evropa., SA, Austrálie Literatura a zdroje obrázků: Všechny texty a schémata jsou vlastní tvorbou autora. Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití ( 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno

5 Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/ Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.08 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu: Obyvatelstvo - opakování - Skupina B. Autor: Václav Tampír Škola: Gymnázium V. Nováka Jindřichův Hradec Obor vzdělávání: Gymnázium (všeobecné) Ročník: VI. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tématická oblast: Zeměpis - I. - VIII. Ročník osmiletého a ročník čtyřletého gymnázia Datum vytvoření: Anotace: Žáci písemnou formou budou odpovídat na zadané úkoly. Používají vědomosti nabyté při výkladu či z vlastních poznatků. 1. Na čem závisí celkový počet obyvatel světadílu? 2. Důvody migrace (4). 3. Rasy (lidská plemena) - znaky, podle kterých se rozlišují. 4. Výrobní, nevýrobní sféra. 5. Největší národy světa, kde žijí. 6. Rozmístění obyvatelstva planety Země. 7. Hustota zalidnění. 8. Islám. 9. Sektory národního hospodářství. 10. Největší státy světa - počet obyvatel Vypracování: 45 minut Jméno: - 5 -

6 Autorské řešení: Skupina B. 1. Na čem závisí celkový počet obyvatel světadílu? celkový počet obyvatel = přirozený přírůstek O. natalita (porodnost; +) mortalita (úmrtnost; -) + mechanická měna O. (přistěhovalectví) přistěhování (imigrace; +) vystěhování (emigrace; -) 2. Důvody migrace (4). důvody: ekonomické (nezaměstnanost, chudoba, nízká životní úroveň) politické (útisk, represe, ) náboženské války 3. Rasy (lidská plemena) - znaky, podle kterých se rozlišují. rasy (lidská plemena) - skupiny lidí: společný dlouhodobý vývoj vliv rozdílného prostředí (přírodní podmínky, výživa, způsob života) shodné morfologické a fyziologické znaky (dědičné, vytvořily se asi před lety) (barva pleti - charakteristická stavba těla, výška, poměr délky končetin k trupu - barva a tvar, počet vlasů - barva a tvar očí - tvar lebky, nosu, rtů...) základní: europoidní (bílá) mongoloidní (žlutá) negroidní (černá) 4. Výrobní, nevýrobní sféra. výrobní sféra (hmotná, materiální výroba) = primér, sekundér; zaměstnanost celosvětově klesá nevýrobní sféra = terciér (služby), kvartér - VZ 5. Největší národy světa, kde žijí. Číňané (Han [chan]) mil. - Čína Hindustánci Indie Američané USA USA Bengálci Indie, Bangladéš Brazilci Brazílie Rusové Ruská federace Japonci 124 Japonsko 6. Rozmístění obyvatelstva planety Země. - nerovnoměrné ½ lidstva žije na 5 % souše do 200 km od pobřeží (50 %) do 200 m n.m. (nížiny; 59 %) ⅘ lidstva na východní polokouli (hlavně monzunová Asie - nejlidnatější - 6 -

7 země světa) severní mírný pás ( rovnoběžka) - ovlivněno: přírodními podmínkami (dříve) dosaženým stupněm sociálně ekonomického vývoje (dnes) 7. Hustota zalidnění. hustota zalidnění - průměrný údaj, slouží k porovnání obecná = hustota obyvatel na km 2 rozlohy státu specifická = hustota jevu k rozloze státu (zemědělská půda, vodní plochy) svět: 14,42 (planeta Země - s oceány, pevninou) 44 (souše bez Antarktidy) 40 (souše s Antarktidou) světadíly: Asie 83 Evropa 70 Afrika 25 Severní Amerika 19 Jižní Amerika 18 Austrálie a Oceánie 3 státy: - velká rozlohou malé rozlohou velké (nad km2) Monako Bangladéš 949 Singapur Korejská republika 478 Vatikán Nizozemsko 466 ČR Islám. = muslimské (mohamedánské) - (1,168 mld.; ) - vznik roku 600 n. l. v městě Mekka (+ Medína potní místa) - zakladatel Mohamed (Muhammad; , Alláhův posel) - islám znamená podřízení se boží vůli, - pět pilířů (povinností): 5x denně motlitba,dobročinnost, 1x za život pouť do Mekky, půst (ramadán), víra v jednoho boha (v Alláha) korán (sbírka výroků proroka Muhammada), symbol = hvězda a půlměsíc, džihád ( svatá válka - podoba ozbrojeného boje proti vyznavačům jiných náboženství) - neprošel reformačním obdobím (nerovnoprávné postavení žen) velký politický vliv - státním náboženstvím mnoha arabských zemí - Afrika (S), Asie (JZ, JV); územní expanze Afrika, Kavkaz, střední Asie - dva směry: sunnismus (sunnité; 16,2 %) šíismus (šíité; 3,1 %; převaha v Íránu, jinde v menšině) - Arabové (muslimové, mohamedáni), mešita, sváteční den je pátek - dovoleno: mnohoženství(až 4 manželky) - zakázáno: alkohol - hazardní hry - vepřové - antikoncepce 9. Sektory národního hospodářství

8 sektory hospodářské činnosti obyvatelstva primární - činnosti spojené se získáváním základních surovin lov, zemědělství, rybolov, vodní hospodářství, těžba surovin, lesní hospodářství sekundární - činnosti související s přemísťováním a zpracováním surovin průmysl, stavebnictví, nákladní doprava terciární - činnosti poskytující různé druhy služeb služby obyvatelstvu, obchod, osobní doprava, cestovní ruch kvartérní - činnosti zabývající se informacemi školství, výzkum, věda, přenos informací 10. Největší státy světa - počet obyvatel. mld. Čína 1,4 Indie 1,3 USA 0,31 Indonésie 0,32 Brazílie 0,2 Pákistán 0,155 Nigérie 0,15 Bangladéš 0,147 Rusko 0,141 Japonsko 0,128 Mexiko 0,11 Literatura a zdroje obrázků: Všechny texty a schémata jsou vlastní tvorbou autora. Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití ( 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE

EKONOMICKÁ GEOGRAFIE EKONOMICKÁ GEOGRAFIE plán přednášek (18 hodin) 8. 9. 2010 Systém geografie (fyzická/socioekonomická, vztahy) Geografie obyvatelstva 15. 9. 2010 Geografie sídel 22. 9. 2010 Geografie zemědělství 29. 9.

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA

ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA VY_52 _INOVACE_Z.7.B.01 1. Na jaké dvě části se dělí Severní Amerika?.... ZEMĚPIS 7. ROČNÍK USA, KANADA Mgr. Zuzana Benešová 2. K Severní Americe patří i zámořské území Dánska, pokryté ledovcem a nazýváme

Více

Profil Královéhradeckého kraje

Profil Královéhradeckého kraje Profil Královéhradeckého kraje Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 listopad 2012 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.:

Více

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61

Zeměpis 9.r. Opakovací otázky II. Str. 29-61 2 Zeměpis 9.r Otázky a odpovědi II. 2009 str.29 61 (Obsahuje nejzákladnější otázky a odpovědi daného učiva, což znamená že neobsahuje všechny požadované vědomosti, ale jen určitý výběr) Učebnice Současný

Více

Analýza pracovní síly v Hradci Králové

Analýza pracovní síly v Hradci Králové Analýza pracovní síly v Hradci Králové aktualizovaná verze duben 2007 Magistrát mìsta Hradec Králové 1 Úvod Cílem dokumentu Analýza pracovní síly v Hradci Králové je představit město a jeho okolí z pohledu

Více

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Příloha školních vzdělávacích programů: Škola s dobrým výhledem (čtyřleté

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA... 4 3. SÍDELNÍ STRUKTURA...

1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA... 4 3. SÍDELNÍ STRUKTURA... Obsah 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA... 4 3. SÍDELNÍ STRUKTURA... 6 3.1. ADMINISTRATIVNĚ SPRÁVNÍ CHARAKTERISTIKA... 6 3.2. SÍDELNÍ STRUKTURA... 7 4. OBYVATELSTVO... 10 4.1. POČET OBYVATEL, VÝVOJ

Více

ZSV (1. ročník nematuritních oborů)

ZSV (1. ročník nematuritních oborů) ZSV (1. ročník nematuritních oborů) Elektronická cvičebnice Mgr. Šárka Kubínová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Světová náboženství...

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

Transkulturní péče v praxi

Transkulturní péče v praxi Pečujeme o klienty odlišných etnik a kultur Transkulturní péče v praxi aneb jak překonávat komunikační a kulturní bariéry při péči o pacienty odlišných etnik a kultur Uživatelský manuál pro lůžková zdravotnická

Více

Regionální geografie světa

Regionální geografie světa Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Regionální geografie světa Sekunda 2 hodiny týdně ACTIV Board Austrálie úvod a objevování Popíše postavení kontinentu v rámci celého světa Zhotoví

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Bruntál v oblasti: ------------------------------------------- - předškolní výchovy a základního školství - sociálních služeb - odpadového hospodářství - zaměstnanosti

Více

Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců. Úvod

Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců. Úvod Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců Úvod Během dvou a půl let trvání projektu Středisek pro integraci menšin nasbírali naši pracovníci během své práce s učiteli a dětmi mnoho cenných zkušeností.

Více

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Diplomová práce Autor: Bc.Karolína Francová Finance, FHÚS Vedoucí práce:

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu POPIS A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 1 Integrovaná strategie

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

Na vypracování Profilu města Žďár nad Sázavou se podíleli:

Na vypracování Profilu města Žďár nad Sázavou se podíleli: STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (PROFIL MĚSTA) říjen 2007 Na vypracování Profilu města Žďár nad Sázavou se podíleli: Mgr. Radek Veselý Vladimír Švec, Dis. Mgr. Markéta Zajíčková Ilona Táborská

Více

Regionální geografie střední Evropy a České republiky

Regionální geografie střední Evropy a České republiky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Regionální geografie střední Evropy a České republiky Tercie 1 hodina týdně ACTIV Board Evropa na mapě světa Vytvoří schématickou mapu Evropy

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE. 4. Přednáška (verze na web)

POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE. 4. Přednáška (verze na web) POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE 4. Přednáška (verze na web) POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE Státní území Co to je? Státní území je prostor ve kterém stát uplatňuje svoji suverenitu (tedy trojrozměrný

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2012 Otakar Kraucher UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více