Shrnutí je vytvořeno z požadavků na zveřejnění údajů známých jako Prvky. Tyto prvky jsou číslovány v sekcích A E (A.1 E.7).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shrnutí je vytvořeno z požadavků na zveřejnění údajů známých jako Prvky. Tyto prvky jsou číslovány v sekcích A E (A.1 E.7)."

Transkript

1 SHRNUTÍ Shrnutí je vytvořeno z požadavků na zveřejnění údajů známých jako Prvky. Tyto prvky jsou číslovány v sekcích A E (A.1 E.7). Toto Shrnutí obsahuje všechny prvky, jejich začlenění do shrnutí je vyžadováno pro tento typ Cenných papírů a Emitenta. Jelikož uvedení některých Prvků není vyžadováno, mohou některé Prvky v rámci číslování chybět. Přestože může být začlenění určitého Prvku do Shrnutí vyžadováno z důvodu typu cenných papírů a emitenta, je možné, že žádná relevantní informace vztahující se k takovému Prvku nemůže být poskytnuta. V takovém případě je u krátkého popisu takového Prvku uvedeno nepoužije se. A. ÚVOD A UPOZORNĚNÍ A.1 Upozornění Toto shrnutí slouží pouze jako úvod k Základnímu prospektu. Investor by měl učinit jakékoliv rozhodnutí o investici do Cenných papírů na základě zvážení Základního prospektu jako celku. Bude-li u soudu v některé zemi vznesen nárok na základě údajů uvedených v tomto Základním prospektu, může být žalující straně v souladu s právním řádem členské země, v níž bude nárok vznesen, ještě před zahájením soudního řízení uloženo uhradit náklady na překlad Základního prospektu. UniCredit Bank AG, se sídlem Kardinal-Faulhaber-Straße 1, Mnichov (jakožto emitent) nese odpovědnost za Shrnutí včetně jakéhokoliv jeho překladu, avšak pouze pokud je Shrnutí zavádějící, nepřesné nebo vykazuje nesoulad při porovnání s jinými částmi Základního prospektu nebo pokud při porovnání s jinými částmi Základního prospektu neposkytuje veškeré požadované klíčové údaje. A.2 Souhlas s použitím základního prospektu Uvedení nabídkového období Další podmínky připojené k souhlasu [S výhradou následujících odstavců Emitent poskytuje svůj souhlas s použitím Základního prospektu během období jeho platnosti pro pozdější další prodej či konečné umístění cenných papírů finančními zprostředkovateli.] [Nepoužije se. Emitent neposkytuje svůj souhlas s použitím Základního prospektu pro pozdější další prodej či konečné umístění cenných papírů finančními zprostředkovateli.] [Nepoužije se. Není dán souhlas.] [Může dojít k dalšímu prodeji či konečnému umístění Cenných papírů finančními zprostředkovateli a souhlas s užitím Základního prospektu je dán pro [následující nabídkové období Cenných papírů: [Vložte nabídkové období, pro které je dán souhlas]][nabídkové období v délce dvanácti (12) měsíců následující po [Vložte datum podání konečných podmínek příslušnému orgánu dohledu].] [S výhradou podmínky, že každý finanční zprostředkovatel splňuje podmínky emise a příslušné konečné podmínky spolu s příslušnými omezeními prodeje, souhlas nepodléhá žádným dalším podmínkám.] [Nepoužije se. Není dán souhlas.] Poskytnutí údajů o podmínkách nabídky finančním zprostředkovatelem [V případě, že nabídka bude učiněna prostřednictvím finančního zprostředkovatele, tento finanční zprostředkovatel zpřístupní investorům údaje o podmínkách nabídky v době předložení nabídky.] [Nepoužije se. Není dán souhlas.] 1

2 B. EMITENT B.1 Právní a obchodní název emitenta B.2 Sídlo / právní forma / Právní předpisy, podle nichž emitent provozuje činnost / Země registrace Obchodní firmou Emitenta je UniCredit Bank AG ( UniCredit Bank nebo HVB resp. společně s dceřinými společnostmi zahrnutými do jednoho konsolidačního celku Skupina HVB ). HypoVereinsbank je obchodní značkou Emitenta. UniCredit Bank s registrovaným sídlem na adrese Kardinal-Faulhaber-Straße 1, Mnichov, byla založena v Německu a je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Obvodovým soudem (Amtsgericht) v Mnichově pod číslem HRB 42148, založena jako akciová společnost podle zákonů Spolkové republiky Německo. B.4b Známé trendy ovlivňující emitenta a odvětví, v nichž působí Globální ekonomika a mezinárodní finanční trhy budou i nadále čelit vysoké míře nejistoty v roce Finanční trhy budou nadále ovlivňovány zejména nevyřešenou krizí veřejného dluhu. Bankovní sektor stále potýká se značnými problémy, jak z celkového ekonomického prostředí, tak z příslušných regulačních iniciativ ze strany bankovního dohledu. V tomto prostředí bude Skupina HVB neustále přizpůsobovat svou obchodní strategii, aby odrážela změny v tržních podmínkách, a bude pravidelně a pečlivě přezkoumávat signály týkající se řízení společnosti z tohoto odvozené. B.5 Popis skupiny a postavení emitenta ve skupině B.9 Prognóza nebo odhad zisku B.10 Povaha veškerých výhrad ve zprávě auditora o historických finančních údajích UniCredit Bank je mateřskou společností Skupiny HVB. Skupina HVB vlastní přímo i nepřímo vlastnické podíly v různých společnostech. Od listopadu 2005 je UniCredit Bank spřízněnou společností UniCredit S. p. A., Řím, (dále jen UniCredit S.p.A., resp. společně s dceřinými společnostmi zahrnutými do jednoho konsolidačního celku UniCredit ). Od uvedeného data tvoří podstatnou část UniCredit jako dílčí skupina. Společnost UniCredit S.p.A. přímo vlastní 100 % akcií UniCredit Bank. Nepoužije se. Není uvedena žádná prognóza ani odhad zisku. Není relevantní. Audit konsolidovaných účetních závěrek HVB Group a nekonsolidované účetní závěrky UniCredit Bank za účetní období končící provedla společnost KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, nezávislá auditorská společnost (Wirtschaftsprüfer) UniCredit Bank pro účetní období 2012, a vypracovala k nim auditorskou zprávu bez výhrad. Audit konsolidovaných účetních závěrek HVB Group a nekonsolidované účetní závěrky UniCredit Bank za účetní období končící provedla společnost Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, nezávislá auditorská společnost (Wirtschaftsprüfer) UniCredit Bank pro účetní období 2013, a vypracovala k nim auditorskou zprávu bez výhrad.

3 B.12 Vybrané hlavní historické účetní informace Vybrané konsolidované finanční výsledky k 31. prosinci 2013* Hlavní ukazatele výkonnosti 1/1 31/12/2013 1/1 31/12/2012 Čistý provozní zisk mil mil. Poměr nákladů a příjmů (na základě provozního příjmu) 63,6 % 58,1 % Zisk před zdaněním Konsolidovaný zisk mil mil mil mil. Rentabilita vlastního kapitálu před zdaněním 1) 7,1 % 9,2 % Rentabilita vlastního kapitálu po zdanění 1) 5,8 % 5,8 % Výnosy na akcii 1,29 1,55 Údaje z rozvahy 31/12/ /12/2012 Aktiva celkem Vlastní kapitál 290,0 mld. 21,0 mld. 347,3 mld. 23,3 mld. Koeficient zadlužení k vlastnímu kapitálu 2) 7,1 % 6,6 % Kapitálová přiměřenost podle Basel II 31/12/ /12/2012 Původní kapitál bez hybridního kapitálu (původní kapitál Tier 1) Původní kapitál (kapitál Tier 1) Rizikově vážená aktiva (včetně ekvivalentů tržního rizika a provozního rizika) 18,4 mld. 18,5 mld. 85,5 mld. 19,1 mld. 19,5 mld. 109,8 mld. Koeficient původního kapitálu bez hybridního kapitálu (koeficient kapitálu Tier 1) 3) 21,5 % 17,4 % Koeficient původního kapitálu (koeficient kapitálu 21,6 % 17,8 % Tier 1) 3) * Údaje uvedené v této tabulce jsou auditované a byly převzaty z konsolidované výroční zprávy Emitenta k ) Rentabilita vlastního kapitálu vypočtená na základě průměrné hodnoty vlastního kapitálu podle IFRS. 2) Poměr hodnoty vlastního kapitálu akcionářů uvedeného v rozvaze po odečtení nehmotných aktiv k celkové výši aktiv po odečtení nehmotných aktiv 3) Vypočteno na základě rizikově vážených aktiv, včetně ekvivalentů tržního rizika a provozního rizika. Prohlášení, že nedošlo k žádné významné negativní změně vyhlídek emitenta od data jeho Ve výhledu HVB Group nedošlo od , tj. od data poslední uveřejněné auditované účetní závěrky (Výroční zpráva za rok 2013), k žádným podstatným negativním změnám.

4 poslední zveřejněné ověřené účetní závěrky, nebo popis veškerých významných negativních změn Popis významných změn finanční situace následujících po období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje Ve finančním postavení HVB Group nedošlo od k žádným zásadním změnám. B.13 Nedávné události Nepoužije se. Neexistují žádné nedávné události specifické pro UniCredit Bank, které by měly podstatný význam při hodnocení její platební schopnosti. B.14 B.5 plus Prohlášení o závislosti na dalších subjektech ve skupině Viz B.5 Není relevantní. UniCredit Bank není závislá na žádném dalším subjektu ve skupině HVB Group. B.15 Hlavní činnosti UniCredit Bank nabízí komplexní sortiment bankovních a finančních produktů a služeb zákazníkům z řad privátních a korporátních klientů, veřejného sektoru, mezinárodních společností a institucionálních klientů. Její portfolio sahá od hypotéčních úvěrů, spotřebitelských úvěrů, spořících a úvěrových produktů a pojistných produktů, přes bankovní služby pro privátní klienty, k podnikatelským úvěrům a financování zahraničního obchodu pro korporátní klienty a produktům v oblasti fondů pro všechny kategorie aktiv, poradenským a makléřským službám, transakcím s cennými papíry, řízení likvidity a finančních rizik, poradenským službám pro zámožné klienty a produktům investičního bankovnictví pro korporátní klienty. B.16 Přímé či nepřímé vlastnictví či kontrola UniCredit S.p.A. vlastní přímo 100% akciového kapitálu UniCredit Bank. C. CENNÉ PAPÍRY C.1 Druh a třída cenných papírů [Otevřené (open end) cenné papíry] [Otevřené quanto (open end quanto) cenné papíry] [Otevřené compo (open end compo) cenné papíry] Všechny tranše Cenných papírů budou vydány jako [Dluhopisy] [Certifikáty] bez jmenovité hodnoty. [ Dluhopisy ] [ Certifikáty ] jsou dluhové nástroje ve formě na doručitele (Inhaberschuldverschreibungen) dle 793 německého občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). [Cenné papíry jsou zastoupeny trvalou hromadnou listinou bez úrokového kupónu.] [Cenné papíry jsou zpočátku zastoupeny dočasnou hromadnou listinou bez úrokového kupónu, která bude vyměnitelná za trvalou hromadnou listinu bez úrokového kupónu.] Vlastníci cenných papírů ( Vlastníci cenných papírů ) nejsou oprávněni obdržet jednotlivé cenné papíry.

5 Série Tranše ISIN WKN [Vložte číslo série] [Vložte číslo tranše] [Vložte ISIN] [Vložte WKN] C.2 Měna emise cenných papírů C.5 Omezení volné převoditelnosti cenných papírů C.8 Práva spojená s cennými papíry včetně zařazení a omezení těchto práv C.11 Přijetí k obchodování C.15 Vliv podkladového aktiva na hodnotu Cenné papíry jsou vydány v [Vložte specifikovanou měnu] ( Specifikovaná měna ). Nepoužije se. Cenné papíry jsou volně převoditelné. Rozhodné právo Cenných papírů Cenné papíry co do formy a obsahu a všechna práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků cenných papírů se řídí právem Spolkové republiky Německo. Práva spojená s Cennými papíry Cenné papíry nemají pevně stanovené datum splatnosti. Místo toho jsou vydány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy Vlastníci cenných papírů vykonají své Právo na splacení (jak je tento pojem definován v této části C.8) nebo Emitent vykoná své Řádné právo odkupu (jak je tento pojem definován v této části C.8). Vlastníci cenných papírů mají právo na [výplatu úroků v příslušný Den výplaty úroků (jak je tento pojem definován v části C.16) a] výplatu finančních prostředků navázaných na výkon Podkladového aktiva (jak je tento pojem definován v části C.20) v Den splatnosti (jak je tento pojem definován v části C.16) nebo v Den odkupu (jak je tento pojem definován v části C.16) [nebo v Den výplaty dividendy (jak je tento pojem definován v části C.16)]. [V případě Cenných papírů nesoucích úrokový výnos se uplatní následující: Každý Vlastník cenných papírů může požadovat vyplacení Úrokového výnosu ke Dni výplaty úroků (jak je tento pojem definován v části C.16). Úrokový výnos bude vypočítán Agentem pro výpočty vynásobením Kupónu Zlomkem dní. Kupón je stanoven jako [Vložte kupón]. Zlomek dní je stanoven jako Actual/Actual.] Každý Vlastník cenných papírů může požadovat výplatu Odkupní ceny (jak je tento pojem definován v části C.15) ( Právo na splacení ) ke Dni splatnosti (jak je tento pojem definován v části C.16). Vlastník cenných papírů ohlásí vykonání Práva na splacení alespoň [Vložte lhůtu pro oznánení] pracovních dní před stanoveným Dnem splatnosti. Emitent může odkoupit veškeré, nikoli jen některé, Cenné papíry ( Řádné právo odkupu ) ke Dni odkupu (jak je tento pojem definován v části C.16) zaplacením Odkupní ceny. Využití tohoto práva musí Emitent oznámit alespoň [Vložte lhůtu k oznámení] před příslušným Dnem odkupu. [Vlastníci cenných papírů jsou oprávněni obdržet výplatu příslušné Dividendy (jak je tento pojem definován v části C.15) ke každému Dni výplaty dividendy (jak je tento pojem definován v části C.16).] Omezení práv Emitent může Cenné papíry předčasně odkoupit nebo upravit jejich emisní podmínky. Status Cenných papírů Závazky vyplývající z Cenných papírů zakládají přímé, nepodmíněné a nezajištěné závazky Emitenta a budou co do pořadí svého uspokojení alespoň rovnocenné (pari passu), nestanovíli právní předpisy jinak, se všemi ostatními nezajištěnými nepodřízenými současnými či budoucími závazky Emitenta. [Žádost o přijetí cenných papírů k obchodování [byla] [bude] podána s účinkem of [Vložte očekávané datum] na následujících regulovaných nebo jiných rovnocenných trzích: [Vložte příslušné regulované nebo jiné rovnocenné trhy)].] [Nepoužije se. Žádost o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaných nebo jiných rovnocenných trzích nebyla ani nebude podána.] Cenné papíry sledují vývoj Podkladového aktiva (jak je tento pojem definován v části C.20) lineárním způsobem a umožňují Vlastníkům cenných papírů podílet se na pozitivním i negativním výkonu v průběhu trvání Cenných papírů.

6 cenných papírů Cenné papíry nemají pevně stanovené datum splatnosti. Místo toho jsou vydány na dobu neurčitou bez časového omezení až do okamžiku, kdy Vlastníci cenných papírů vykonají své Právo na splacení nebo Emitent vykoná své Řádné právo odkupu z rozhodnutí Emitenta. Od okamžiku vykonání výše zmíněných práv jsou Vlastníci cenných papírů oprávněni obdržet výplatu Odkupní ceny v příslušný Den splastnosti, respektive Den odkupu. Emitent může vykonat své Řádné právo odkupu bez ohledu na dopad na ekonomickou pozici Vlastníků cenných papírů. Okamžikem vykonání tohoto práva dojde k omezení životnosti Cenných papírů a Vlastníci cenných papírů mohou utrpět částečnou či úplnou ztrátu svých investic. [V případě Otevřených cenných papírů se uplatní následující: Otevřené cenné papíry Otevřené cenné papíry jsou Cenné papíry, u kterých je Měna podkladového aktiva stejná jako Specifikovaná měna. Odkupní cena se rovná Příslušné referenční ceně (jak je tento pojem definován v části C.19) vynásobené Poměrovým ukazatelem (Ratio) [a Běžným (current) participačním faktorem].[v případě Cenných papírů navázaných na komoditní futures kontrakty jakožto Podkladové aktivum se uplatní následující: Běžný participační faktor znamená faktor vypočtený nově při každém Datu rolování (Roll Over Date) za účelem vyrovnání cenového rozdílu Podkladového aktiva před a po příslušném Rolování (jak je tento pojem definován v části C.20).] [Relevantní referenční cena (jak je tento pojem definován v části C.19) bude ponížena o [Poplatek za správu][,] [a/nebo] [a Poplatek za krátký prodej][,] [a/nebo] [Poplatek za výpočet indexu] [a/nebo ] [a Poplatek za riziko gapu] (jak [je/jsou] specifikován[y] v tabulce níže).] Odkupní cena nemůže být v žádném případě nižší než nula.] [V případě Otevřených quanto cenných papírů se uplatní následující: Otevřené Quanto cenné papíry Otevřené quanto cenné papíry jsou Cenné papíry, u kterých Měna podkladového aktiva není stejná jako Specifikovaná měna a u kterých je poskytován prvek měnového zajištění. Odkupní cena se rovná Relevantní referenční ceně (jak je tento pojem definován v části C.19) vynásobené Poměrovým ukazatelem [a Běžným participačním faktorem] a konvertované do Specifikované měny konverzním faktorem 1:1. [V případě cenných papírů navázaných na komoditní futures kontrakty jakožto Podkladové aktivum se uplatní následující: Běžný participační faktor znamená faktor vypočítaný při každém Datu rolování za účelem vyrovnání cenového rozdílu Podkladového aktiva před a po příslušném Rolování (jak je tento pojem definován v části C.20).] [Relevantní referenční cena (jak je tento pojem definován v části C.19) bude ponížena o Poplatek za quanto [,] [a/nebo] [Poplatek za správu][,] [a/nebo] [Poplatek za krátký prodej][,] [a/nebo] [Poplatek za výpočet indexu] [a/nebo] [Poplatek za riziko gapu] (jak [je/jsou] specifikován[y] v tabulce níže).] Odkupní cena nemůže být v žádném případě nižší než nula.] [V případě Otevřených compo cenných papírů se uplatní následující: Otevřené compo cenné papíry Otevřené compo cenné papíry jsou cenné papíry, u kterých Měna podkladového aktiva není stejná jako Specifikovaná měna a u kterých není poskytován prvek měnového zajištění. Odkupní cena se rovná Relevantní referenční ceně (jak je tento pojem definován v části C.19) vynásobené Poměrovým ukazatelem[, Běžným participačním faktorem] a [vynásobené] [vydělené] směnným kurzem pro koverzi [Měny podkladového aktiva do Specifikované měny] [Specifikované měny do Měny podkladového aktiva]. [V případě cenných papírů navázaných na komoditní futures kontrakt jakožto Podkladové aktivum se uplatní následující: Běžný participační faktor znamená faktor vypočítaný při každém Datu rolování za účelem vyrovnání cenového rozdílu Podkladového aktiva před a po příslušném Rolování (jak je tento pojem definován v části C.20).]

7 [Relevantní referenční cena (jak je tento pojem definován v části C.19) bude ponížena o [Poplatek za správu][,] [a/nebo] [Poplatek za krátký prodej][,] [a/nebo] [Poplatek za výpočet indexu] [a/nebo ] [Poplatek za riziko gapu] (jak [je/jsou] specifikován[y] v tabulce níže).] Odkupní cena nemůže být v žádném případě nižší než nula.] [V případě cenných papírů navázaných na distribuční index jakožto Podkladové aktivum se uplatní následující: Cenné papíry, které jsou navázané na distribuční index jakožto Podkladové aktivum, mohou navíc Vlastníkům cenných papírů vyplácet Dividendy v každý Den výplaty dividendy. Dividenda se rovná hodnotě dividendy Podkladového aktiva za určité dividendové období vynásobené Poměrovým ukazatelem.] ISIN [Vložte ISIN] Poměrový ukazatel [Vložte Poměrový ukazatel] Poplatek za správu (v % p.a.) [Vložte poplatek za správu] [Nepoužije se] Poplatek zakrátký prodej (v % p.a.) [Vložte Poplatek za krátký prodej] [Nepoužije se] Poplatek za výpočet indexu (v % p.a.) [Vložte Poplatek za výpočet indexu] [Nepoužije se] Poplatek za riziko gapu (v % p.a.) [Vložte Poplatek za riziko gapu] [Nepoužije se] Poplatek za Quanto (v % p.a.) [Vložte Poplatek za Quanto] [Nepoužije se] Na základě poplatků indikovaných v tabulce výše v procentech ročně bude relevantní částka, která bude odečtena od Relevantní referenční ceny, vypočítána pro každý kalendářní den poměrným způsobem a sečtena dohromady. Ve vztahu ke dnům, kdy nebyla cena podkladového aktiva vypočtena, bude pro účely výpočtu použita naposledy zveřejněná oficiální Referenční cena. C.16 Datum expirace nebo splatnosti derivátových cenných papírů datum realizace nebo konečné referenční datum C.17 Vypořádání derivátových cenných papírů C.18 Popis metody realizace výnosu z derivátových cenných papírů [V případě Cenných papírů nesoucích úrokový výnos se uplatní následující: Den výplaty úroků znamená každý den spadající do [Vložte relevantní Období] po předchozím Dni výplaty úroků nebo v případě prvního Dne výplaty úroků po [Datu emise] [vložte jiné datum].] Den ocenění znamená [pátý] 1 [šestý] 2 pracovní den předcházející každému Dni splatnosti a každému Dni odkupu. [V případě Cenných papírů navázaných na distribuční index jakožto Podkladové aktivum se uplatní následující: Den stanovení dividendy znamená předposlední datum výpočtu indexu v měsíci [Vložte měsíce] každého roku.] Den splatnosti znamená poslední pracovní den měsíce [Vložte měsíc(e)] každého roku, počínaje od [Vložte první den spatnosti]. Den odkupu znamená poslední pracovní den měsíce [Vložte měsíc(e)] každého roku, počínaje od [Vložte první Den odkupu]. Den výplaty dividendy znamená 5 pracovních dnů po příslušném Dnu stanovení dividendy.] Všechny platby budou poukázány [Vložte jméno hlavního platebního agenta] ( Hlavní platební agent ). Hlavní platební agent bude provádět platby splatných částek Zúčtovacímu systému za účelem jejich připsání na příslušné účty depozitních bank k převodu Vlastníkům cenných papírů. Platba zúčtovacímu systému zbavuje Emitenta jeho povinností spojených s Cennými papíry, a to v hodnotě takové platby. Zúčtovací systém znamená [Vložte zúčtovací systém]. Platba Odkupní ceny v Den splatnosti v případě vykonání Práva na splacení ze strany Vlastníka cenných papírů nebo v Den odkupu v případě vykonání Práva na odkup ze strany Emitenta. 1 2 V případě Otevřených cenných papírů a Otevřených quanto cenných papírů. V případě Otevřených compo cenných papírů.

8 C.19 Realizační cena nebo konečná referenční cena podkladového aktiva [V případě Cenných papírů navázaných na index jakožto Podkladové aktivum se uplatní následující: WKN ISIN Referenční cena [Vložte WKN] [Vložte ISIN] [Vložte Referenční cenu] [V případě Cenných papírů navázaných na komoditu jakožto Podkladové aktivum se uplatní následující: WKN ISIN Referenční cena [Vložte WKN] [Vložte ISIN] [Vložte Referenční cenu] [V případě Cenných papírů navázaných na komoditní futures kontrakt jakožto Podkladové aktivum se uplatní následující: WKN ISIN Referenční cena [Vložte WKN] [Vložte ISIN] [Vložte Referenční cenu] Relevantní referenční cena znamená Referenční cenu v příslušný Den ocenění. C.20 Popis druhu podkladového aktiva a místa, kde lze údaje o podkladovém aktivu nalézt [V případě Cenných papírů navázaných na index jakožto Podkladové aktivum se uplatní následující: Podkladové aktivum znamená index, jak je blíže specifikován následujícími parametry: ISIN Podkladové aktivum Měna podkladového aktiva Sponzor indexu Agent pro výpočet indexu Internetová stránka [Vložte ISIN] [Vložte popis a ISIN Podkladového aktiva] [Vložte Měnu podkladového aktiva] [Vložte Sponzora indexu] [Vložte Agenta pro výpočet indexu] [Vložte Internetovou stránku] Pro další informace o minulém a budoucím výkonu Podkladového aktiva a jeho volatilitě se, prosím, obraťte na Internetovou stránku uvedenou v tabulce výše (nebo na jakoukoli ji nahrazující Internetovou stránku).] [V případě Cenných papírů navázaných na komoditu jakožto Podkladové aktivum se uplatní následující: Podkladové aktivum znamená komoditu, jak je blíže specifikována následujícími parametry: ISIN Podkladové aktivum Měna podkladového aktiva Referenční trh Internetová stránka [Vložte ISIN] [Vložte popis a ISIN Podkladového aktiva] [Vložte Měnu podkladového aktiva] [Vložte Referenční trh] [Vložte Internetovou stránku] Pro další informace o minulém a budoucím výkonu Podkladového aktiva a jeho volatilitě se, prosím, obraťte na Internetovou stránku uvedenou v tabulce výše (nebo na jakoukoli ji nahrazující Internetovou stránku).] [V případě Cenných papírů navázaných na komoditní futures kontrakt jakožto Podkladové aktivum se uplatní následující: Podkladové aktivum znamená komoditní futures kontrakt, jak je blíže specifikován následujícími parametry: ISIN Podkladové aktivum Měna podkladového aktiva Referenční trh Internetová stránka [Vložte ISIN] [Vložte popis a ISIN Podkladového aktiva] [Vložte Měnu podkladového aktiva] [Vložte Referenční trh] [Vložte Internetovou stránku] Pro další informace o minulém a budoucím výkonu Podkladového aktiva a jeho volatilitě se, prosím, obraťte na Internetovou stránku uvedenou v tabulce výše (nebo na jakoukoli ji nahrazující Internetovou stránku).]

9 Podkladové aktivum bude před svou expirací převedeno na futures kontrakt obchodovaný na Referenčním trhu s bezprostředně následujícím měsícem doručení/vypořádání ( Rolování ).] D. RIZIKA D.2 Hlavní údaje o hlavních rizicích, která jsou specifická pro emitena Potenciální investoři by si měli být vědomi skutečnosti, že v případě výskytu některého z níže popsaných rizikových faktorů může dojít k poklesu hodnoty cenných papírů a že investoři mohou utrpět ztrátu i ve výši celé své investice. Úvěrové riziko (i) Rizika související se zpomalením ekonomiky a volatilitou finančních trhů; (ii) Zhoršení ocenění aktiv v důsledku špatných podmínek na trhu může mít negativní dopad na budoucí výnosy skupiny HVB Group; (iii) Ekonomické podmínky na geografických trzích, kde skupina HVB Group působí, v minulosti měly a pravděpodobně budou i v budoucnosti mít negativní dopad na provozní výsledky skupiny HVB Group i na její obchodní a finanční situaci; (iv) Netradiční bankovní aktivity vystavují skupinu HVB Group novým úvěrovým rizikům; (v) Změny německého i evropského regulačního rámce by mohly mít negativní dopad na obchodní činnost skupiny HVB Group; (vi) Ztráty z úvěrů by mohly překročit předpokládanou úroveň; (vii) Systémová rizika by mohla negativně ovlivnit obchodní činnost skupiny HVB Group. Tržní riziko (i) Obtížná situace na trhu může přispět k volatilitě příjmů skupiny HVB Group; (ii) Příjmy skupiny HVB Group mohou být volatilní ve vztahu k obchodním činnostem a výkyvům úrokových sazeb a směnných kurzů. Riziko likvidity (i) Rizika související s likviditou, která by mohla ovlivnit schopnost skupiny HVB Group plnit své finanční závazky v řádných termínech splatnosti; (ii) Provozní výsledky a obchodní a finanční situace skupiny HVB Group v minulosti byly a také v budoucnosti mohou nadále být ovlivňovány nepříznivou makroekonomickou situací a podmínkami na trhu; (iii) Skupina HVB Group má silnou angažovanost ve vztahu k slabším státům eurozóny. Provozní riziko (i) Strategie a techniky řízení rizik skupiny HVB Group mohou vést k tomu, že HVB Group bude vystavena určitým neidentifikovaným nebo neočekávaným rizikům; (ii) IT rizika; (iii) Rizika vyplývající z podvodů při obchodování; (iv) Rizika související se soudními řízeními; (v) Skupina HVB Group je účastníkem probíhajících daňových řízení. Strategické riziko (i) Riziko vyplývající z celkového ekonomického prostředí; (ii) Evropská dluhová krize měla, a i v budoucnu může nadále mít, negativní dopad na provozní výsledky skupiny HVB Group i na její obchodní a finanční situaci; (iii) Rizika vyplývající ze strategické orientace obchodního modelu skupiny HVB Group; (iv) Rizika vyplývající z konsolidace bankovního trhu; (v) Rizika vyplývající ze změn soutěžních podmínek ve finančním sektoru v Německu; (vi) Regulační prostředí skupiny HVB Group se může změnit; nedodržení regulatorních požadavků může mít za následek zavedení donucovacích opatření; (vii) Rizika vyplývající ze zavedení nových poplatků a daní za účelem stabilizace finančních trhů a zapojení bank do sdílení nákladů finanční krize; (viii) Provádění zátěžových testů by mohlo mít negativní dopad na obchodní činnost skupiny HVB Group; (ix) Skupina HVB Group může být vystavena určitým specifickým rizikům vyplývajícím z tzv. jednotného mechanismu dohledu (SSM) a dalších iniciativ směřujících k vytvoření tzv. bankovní unie EU; (x) Rizika související se zákazem resp. oddělením určitých činností od dalších bankovních činností; (xi) Rizika vyplývající ze změny ratingového hodnocení HVB. Riziko související s poškozením pověsti Negativní reakce zainteresovaných osob v důsledku změny vnímání banky mohou mít negativní dopad na provozní výsledky skupiny HVB Group i na její obchodní a finanční situaci. Obchodní riziko Nečekané negativní změny v objemu obchodování a/nebo ve výši marží (např. v důsledku

10 přetrvávající dluhové krize) mohou vést k podstatným ztrátám výnosů a následně k poklesu tržní hodnoty společnosti. Riziko související s nemovitostmi Změny tržní hodnoty nemovitostního portfolia skupiny HVB Group mohou mít negativní dopad na finanční situaci a provozní výsledky skupiny. Riziko související s finančními investicemi Výkyvy tržních cen portfolia kotovaných i nekotovaných majetkových účastí, finančních investic a odpovídajících podílů ve fondech, jež drží skupina HVB Group, mohou vést ke vzniku ztrát. Penzijní riziko HVB Group se zavázala poskytovat svým současným a bývalým zaměstnancům příspěvky na penzijní pojištění. V souvislosti s těmito penzijními programy existují penzijní rizika, jež mohou vyžadovat vyplácení dalších částek za účelem plnění převzatých penzijních závazků. Riziko vyplývající ze zadávání zakázek externím dodavatelům Selhání v procesu hodnocení rizik nebo v definování opatření určených ke snížení rizik v souvislosti se zadáváním určitých činností nebo procesů externím poskytovatelům služby může mít za následek negativní dopad na provozní výsledky skupiny HVB Group i na její obchodní a finanční situaci. D.6 Hlavní údaje o hlavních rizicích, která jsou specifická pro cenné papíry Možný střet zájmů Střet zájmů je riziko vztahující se k možnosti, že některé činnosti Emitenta, distributorů nebo agentů nebo události vztahující se k podkladovým aktivům, na které jsou navázány Cenné papíry, mohou být v rozporu se zájmy Vlastníků cenných papírů. Rizikové faktory trhu (i) Riziko neexistence trhu, na němž by byly Cenné papíry aktivně obchodovány; (ii) Riziko ve vztahu k objemu nabídky; (iii) Riziko ve vztahu k tržní hodnotě Cenných papírů; (iv) Riziko rozšíření rozpětí mezi cenovými nabídkami na nákup a prodej; (v) Riziko související s měnovým rizikem ve vztahu k Cenným papírům; (vi) riziko ve vztahu k transakcím k zajištění rizik. Rizikové faktory Cenných papírů obecně (i) Úvěrové riziko Emitenta; (ii) Možná omezení zákonnosti akvizice; (iii) Rizika vyplývající z výkyvů na finančních trzích, německého Zákona o restrukturalizacích bank a jiných zásahů státních nebo regulatorních orgánů; (iv) Rizika kvůli neexistenci nezávislého posouzení ze strany investora a souvisejícího poradenství; (v) Financování nákupu Cenných papírů; (vi) Rizika vyplývající z transakčních nákladů; (vii) Inflační riziko; (viii) Rizika vyplývající ze zajišťovacích transakcí; (ix) Riziko zdanění. Rizika spojená s Cennými papíry navázanými na podkladové aktivum (i) Rizika vyplývající z vlivu Podkladového aktiva na tržní cenu Cenných papírů; (ii) Rizika vyplývající z faktu, že k ocenění Podkladového aktiva dochází pouze k určitému datu nebo času; (iii) Měnové riziko spojené s Podkladovým aktivem; (iv) Riziko spojené s následnými událostmi (adjustment events); (v) Riziko narušení trhu; (vi) Riziko regulatorních dopadů na investory do Cenných papírů navázaných na podkladové aktivum; (vii) Rizika vyplývající z negativních vlivů hedgingových ujednání uzavřených Emitentem na Cenné papíry; (viii) Rizika vyplývající z práva Emitenta na mimořádný odkup; (ix) Rizika vyplývající z řádného práva Emitenta na odkup; (x) Rizika vyplývající z práva na splacení ze strany Vlastníků cenných papírů; (xi) Riziko spojené s participačním faktorem; (xii) Riziko spojené s poměrovým ukazatelem. Rizika spojená s Podkladovými aktivy - Všeobecná rizika (i) Rizika vyplývající z volatility hodnoty Podkladového aktiva a riziko spojené s krátkou historií Podkladového aktiva; (ii) S podkladovým aktivem nejsou spojena žádná vlastnická práva; (iii) Rizika spojená s podkladovými aktivy podléhajícími jurisdikcím rozvíjejících se trhů. [- Rizika spojená s indexy jakožto Podkladovými aktivy (i) Podobná rizika jako přímá investice do složek indexů; (ii) Absence vlivu Emitenta na

11 index; (iii) Rizika vyplývající ze zvláštních konfliktů zájmů ve vztahu k indexům jakožto Podkladovému aktivu; (iv) Rizika spojená se strategickými indexy jakožto Podkladovými aktivy; (v) Rizika spojená s cenovými indexy jakožto Podkladovými aktivy; (vi) Rizika spojená s indexy čistého výnosu (net return) jakožto Podkladovými aktivy; (vii) Rizika spojená s krátkými (short) indexy jakožto Podkladovými aktivy; (viii) Rizika spojená s pákovými indexy jakožto Podkladovými aktivy; (ix) Rizika spojená s distribučními indexy jakožto Podkladovými aktivy; (x) Rizika spojená s indexy mimořádného výnosu (excess return) jakožto Podkladovými aktivy; (xi) Rizika spojená s indexy navázanými na sektor či zemi; (xii) Měnové riziko obsažené v indexu; (xiii) Negativní vliv poplatků na úroveň indexu; (xiv) Rizika vzhledem k uveřejňování složení indexu, které není pravidelně aktualizováno; (xv) Rizika spojena s poplatky za výpočet indexu; (xvi) Rizika spojená s poplatkem za správu; (xvii) Rizika spojená s poplatkem za krátký prodej; (xviii) Rizika spojená s poplatkem za riziko gapu.] [-Rizika spojená s komoditami jakožto Podkladovými aktivy (i) Podobná rizika jako s přímou investicí do komodit; (ii) Vyšší riziko než u jiných tříd aktiv; (iii) Rizika vyplývající z faktorů ovlivňujících ceny; (iv) Rizika vyplývající z obchodování v různých časových zónách a na různých trzích.] [-Rizika spojená s futures kontrakty jakožto Podkladovými aktivy (i) Rizika spojená s futures kontrakty jakožto standardizovanými transakcemi; (ii) Rizika spojená s futures kontrakty s různými daty vypořádání; (iii) Neexistence paralelního vývoje spot a futures cen; (iv) Rizika spojená s rolováním (úprava participačního faktoru; transakční poplatky, a riziko nahrazení nebo ukončení).] Cenné papíry nejsou kapitálově chráněny. Investoři mohou ztratit hodnotu celé své investice nebo její část. E. NABÍDKA E.2b Důvody nabídky a použití výnosů, pokud se nejedná o dosažení zisku a/nebo zajištění určitých rizik Čistý výtěžek z každé emise Cenných papírů bude použit Emitentem pro jeho obecné obchodní účely. E.3 Popis podmínek nabídky [Den první veřejné nabídky [Vložte den první veřejné nabídky].] [Veřejná nabídka se uskuteční v [Německu][,] [a] [Francii][,] [a] [Itálii] [,] [a] [Lucembursku][,] [a] [Rakousku][,] [a] [Polsku] [a] [České republice].] [Nejmenší převoditelnou jednotkou je [Vložte nejmenší převoditelnou jednotku].] [Nejmenší obchodovatelnou jednotkou je [Vložte nejmenší obchodovatelnou jednotku].] Cenné papíry budou nabízeny [kvalifikovaným investorům][,] [a/nebo] [drobným investorům] [a/nebo] [institucionálním investorům] [způsobem [privátního umístění] [veřejné nabídky]] [finančními zprostředkovateli]. [Ke dni první veřejné nabídky budou Cenné papíry popsané v Emisním dodatku (Final Terms) nabízeny průběžně až do dosažení maximálního objemu emise. Počet nabízených Cenných papírů může být Emitentem kdykoliv snížen nebo zvýšen a neumožňuje žádný závěr o objemu skutečně vydaných Cenných papírů, a tudíž ani o likviditě potenciálního sekundárního trhu.] [Průběžná nabídka bude činěna na základě stávajících nabídkových cen poskytovaných Emitentem.] [Veřejná nabídka může být Emitentem kdykoliv ukončena bez udání důvodu.] [Nedochází k věřejné nabídce. Cenné papíry budou přijaty k obchodování na organizovaném trhu. [Žádost o zařazení na seznam bude podána [Vložte předpokládané datum] na následující trhy: [Vložte příslušný(é) trh(y)].] [Cenné papíry jsou[ zpočátku] nabízeny během Upisovacího období[, a průběžně nabízeny]. Upisovací období: [Vložte počáteční datum upisovacího období] do [Vložte konečné datum a čas upisovacího období]. Emitent si vyhrazuje právo prodloužit nebo zkrátit Upisovací období

12 nebo zrušit emisi během Upisovacího období.] E.4 Popis jakéhokoli zájmu, který je pro emisi/nabídku významný, včetně zájmů konfliktních E.7 Očekávané náklady, které emitent účtuje investorovi Kterýkoliv distributor a/nebo jeho dceřiné společnosti mohou být zákazníky a dlužníky Emitenta a jeho dceřiných společností. Tito distributoři nebo jejich dceřiné společnosti se mohou navíc v současnosti nebo v budoucnu účastnit transakcí investičního nebo komerčního bankovnictví s Emitentem a mohou Emitentovi nebo jeho dceřiným společnostem poskytovat služby v rámci běžné obchodní činnosti. [Prodejní provize: [Uveďte podrobnosti]] [Jiné poplatky: [Uveďte podrobnosti]] [Nepoužije se. Žádné takové náklady nebudou Emitentem nebo distributorem účtovány investorovi.]

Souhrny se skládají z povinně zveřejňovaných údajů, Prvků. Tyto Prvky jsou číslovány v oddílech A E (A.1 E.7).

Souhrny se skládají z povinně zveřejňovaných údajů, Prvků. Tyto Prvky jsou číslovány v oddílech A E (A.1 E.7). SOUHRN Souhrny se skládají z povinně zveřejňovaných údajů, Prvků. Tyto Prvky jsou číslovány v oddílech A E (A.1 E.7). Tento Souhrn obsahuje veškeré Prvky, které musejí být zahrnuty v souhrnu pro tento

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční zástavní listy s pevnou úrokovou

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Hypoteční banka, a.s.

Hypoteční banka, a.s. Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s.

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost AGROPA a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Horažďovice, Olšany 75, PSČ 341

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU EMITENTA. Dodatkem Základního prospektu je doplněna a aktualizována část

1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU EMITENTA. Dodatkem Základního prospektu je doplněna a aktualizována část 1. dodatek Základního prospektu pro Dluhopisový program 2010 v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let Tento dokument aktualizuje Základní

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

UniCredit Bank AG. UniCredit Bank AG. ( Prospekt dluhopisového programu nebo Prospekt ). Dluhopisový program do výše 50 000 000 000 EUR.

UniCredit Bank AG. UniCredit Bank AG. ( Prospekt dluhopisového programu nebo Prospekt ). Dluhopisový program do výše 50 000 000 000 EUR. Tento dokument je základním prospektem nekapitálových cenných papírů UniCredit Bank AG ve smyslu čl. 22 odst. 6, bodu 4 Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004 ( Nařízení ) ( Prospekt dluhopisového

Více

Základní prospekt Nabídkového programu. Raiffeisenbank a.s. Základní prospekt Nabídkového programu investičních certifikátů

Základní prospekt Nabídkového programu. Raiffeisenbank a.s. Základní prospekt Nabídkového programu investičních certifikátů Raiffeisenbank a.s. investičních certifikátů Na základě tohoto nabídkového programu (dále také jen Nabídkový program nebo Program ) je Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Trvalá emise dluhopisů Erste Group Zero Coupon Bond 2012 2015 ( EGB Zerobond / 2015 ) v rámci dluhopisového programu v objemu 30 000 000 000 eur

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 7. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI CPI Vyberte z následujících podkapitol: 7.1 Údaje o Společnosti CPI 7.2 Akcie, akcionáři a cenné papíry 7.3 Kodex řízení a správy, vnitřní kontrola a přístup

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s.

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s. ŽS Brno a.s. Společné emisní podmínky dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 3 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let. a Prospekt dluhopisů Na základě tohoto dluhopisového

Více

Emisní podmínky a prospekt emitenta. ebanka, a. s.

Emisní podmínky a prospekt emitenta. ebanka, a. s. ebanka, a. s. Hypoteční zástavní listy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2022 ISIN CZ0002001704 Na základě tohoto dokumentu je společnost ebanka,

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s.

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 3 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií Garantovaná investice do českých akcií 1 1 Úvod Österreichische Volksbanken AG vydává v souladu se základním prospektem EUR 6.000.000.000 dluhopisového programu emisi garantovaného strukturovaného produktu

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

SOUHRN PROGRAMU KE KONKRÉTNÍ EMISI VE VZTAHU K TOMUTO ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

SOUHRN PROGRAMU KE KONKRÉTNÍ EMISI VE VZTAHU K TOMUTO ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU SOUHRN PROGRAMU KE KONKRÉTNÍ EMISI VE VZTAHU K TOMUTO ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU Souhrny se skládají z povinně zveřejňovaných údajů, Položek. Tyto Položky jsou číslovány v částech A E (A.1 E.7). Tento souhrn

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

HVB Bank Czech Republic a. s.

HVB Bank Czech Republic a. s. PROSPEKT CENNÉHO PAPÍRU HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

140 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty

140 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty EMISNÍ DODATEK ZE DNE 3. LEDNA 2012 140 000 000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na vývoji akciového indexu S&P 500 (SPX Index) splatné v roce 2013, emisní kurz 107,142857143% jmenovité hodnoty ISIN CZ0003703076

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Komerční banka, a. s.

Komerční banka, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT Komerční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s.

Wüstenrot hypoteční banka a.s. pro dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen "") pro dluhopisy

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Upozornění pro investory: Toto znění Emisního dodatku obsahuje formulační změny oproti znění Emisního dodatku ze dne 30. dubna 2013. Toto znění Emisního dodatku nijak nemění jakékoli podmínky Dluhopisů

Více

CPI Retail Portfolio I, a.s.

CPI Retail Portfolio I, a.s. CPI Retail Portfolio I, a.s. Prospekt dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 5,00 % p.a. v celkové jmenovité hodnotě emise 1.125.000.000 Kč splatných v roce 2019 ISIN CZ0003511164 Tento dokument představuje

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více