Shrnutí je vytvořeno z požadavků na zveřejnění údajů známých jako Prvky. Tyto prvky jsou číslovány v sekcích A E (A.1 E.7).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shrnutí je vytvořeno z požadavků na zveřejnění údajů známých jako Prvky. Tyto prvky jsou číslovány v sekcích A E (A.1 E.7)."

Transkript

1 SHRNUTÍ Shrnutí je vytvořeno z požadavků na zveřejnění údajů známých jako Prvky. Tyto prvky jsou číslovány v sekcích A E (A.1 E.7). Toto Shrnutí obsahuje všechny prvky, jejich začlenění do shrnutí je vyžadováno pro tento typ Cenných papírů a Emitenta. Jelikož uvedení některých Prvků není vyžadováno, mohou některé Prvky v rámci číslování chybět. Přestože může být začlenění určitého Prvku do Shrnutí vyžadováno z důvodu typu cenných papírů a emitenta, je možné, že žádná relevantní informace vztahující se k takovému Prvku nemůže být poskytnuta. V takovém případě je u krátkého popisu takového Prvku uvedeno nepoužije se. A. ÚVOD A UPOZORNĚNÍ A.1 Upozornění Toto shrnutí slouží pouze jako úvod k Základnímu prospektu. Investor by měl učinit jakékoliv rozhodnutí o investici do Cenných papírů na základě zvážení Základního prospektu jako celku. Bude-li u soudu v některé zemi vznesen nárok na základě údajů uvedených v tomto Základním prospektu, může být žalující straně v souladu s právním řádem členské země, v níž bude nárok vznesen, ještě před zahájením soudního řízení uloženo uhradit náklady na překlad Základního prospektu. UniCredit Bank AG, se sídlem Kardinal-Faulhaber-Straße 1, Mnichov (jakožto emitent) nese odpovědnost za Shrnutí včetně jakéhokoliv jeho překladu, avšak pouze pokud je Shrnutí zavádějící, nepřesné nebo vykazuje nesoulad při porovnání s jinými částmi Základního prospektu nebo pokud při porovnání s jinými částmi Základního prospektu neposkytuje veškeré požadované klíčové údaje. A.2 Souhlas s použitím základního prospektu Uvedení nabídkového období Další podmínky připojené k souhlasu [S výhradou následujících odstavců Emitent poskytuje svůj souhlas s použitím Základního prospektu během období jeho platnosti pro pozdější další prodej či konečné umístění cenných papírů finančními zprostředkovateli.] [Nepoužije se. Emitent neposkytuje svůj souhlas s použitím Základního prospektu pro pozdější další prodej či konečné umístění cenných papírů finančními zprostředkovateli.] [Nepoužije se. Není dán souhlas.] [Může dojít k dalšímu prodeji či konečnému umístění Cenných papírů finančními zprostředkovateli a souhlas s užitím Základního prospektu je dán pro [následující nabídkové období Cenných papírů: [Vložte nabídkové období, pro které je dán souhlas]][nabídkové období v délce dvanácti (12) měsíců následující po [Vložte datum podání konečných podmínek příslušnému orgánu dohledu].] [S výhradou podmínky, že každý finanční zprostředkovatel splňuje podmínky emise a příslušné konečné podmínky spolu s příslušnými omezeními prodeje, souhlas nepodléhá žádným dalším podmínkám.] [Nepoužije se. Není dán souhlas.] Poskytnutí údajů o podmínkách nabídky finančním zprostředkovatelem [V případě, že nabídka bude učiněna prostřednictvím finančního zprostředkovatele, tento finanční zprostředkovatel zpřístupní investorům údaje o podmínkách nabídky v době předložení nabídky.] [Nepoužije se. Není dán souhlas.] 1

2 B. EMITENT B.1 Právní a obchodní název emitenta B.2 Sídlo / právní forma / Právní předpisy, podle nichž emitent provozuje činnost / Země registrace Obchodní firmou Emitenta je UniCredit Bank AG ( UniCredit Bank nebo HVB resp. společně s dceřinými společnostmi zahrnutými do jednoho konsolidačního celku Skupina HVB ). HypoVereinsbank je obchodní značkou Emitenta. UniCredit Bank s registrovaným sídlem na adrese Kardinal-Faulhaber-Straße 1, Mnichov, byla založena v Německu a je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Obvodovým soudem (Amtsgericht) v Mnichově pod číslem HRB 42148, založena jako akciová společnost podle zákonů Spolkové republiky Německo. B.4b Známé trendy ovlivňující emitenta a odvětví, v nichž působí Globální ekonomika a mezinárodní finanční trhy budou i nadále čelit vysoké míře nejistoty v roce Finanční trhy budou nadále ovlivňovány zejména nevyřešenou krizí veřejného dluhu. Bankovní sektor stále potýká se značnými problémy, jak z celkového ekonomického prostředí, tak z příslušných regulačních iniciativ ze strany bankovního dohledu. V tomto prostředí bude Skupina HVB neustále přizpůsobovat svou obchodní strategii, aby odrážela změny v tržních podmínkách, a bude pravidelně a pečlivě přezkoumávat signály týkající se řízení společnosti z tohoto odvozené. B.5 Popis skupiny a postavení emitenta ve skupině B.9 Prognóza nebo odhad zisku B.10 Povaha veškerých výhrad ve zprávě auditora o historických finančních údajích UniCredit Bank je mateřskou společností Skupiny HVB. Skupina HVB vlastní přímo i nepřímo vlastnické podíly v různých společnostech. Od listopadu 2005 je UniCredit Bank spřízněnou společností UniCredit S. p. A., Řím, (dále jen UniCredit S.p.A., resp. společně s dceřinými společnostmi zahrnutými do jednoho konsolidačního celku UniCredit ). Od uvedeného data tvoří podstatnou část UniCredit jako dílčí skupina. Společnost UniCredit S.p.A. přímo vlastní 100 % akcií UniCredit Bank. Nepoužije se. Není uvedena žádná prognóza ani odhad zisku. Není relevantní. Audit konsolidovaných účetních závěrek HVB Group a nekonsolidované účetní závěrky UniCredit Bank za účetní období končící provedla společnost KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, nezávislá auditorská společnost (Wirtschaftsprüfer) UniCredit Bank pro účetní období 2012, a vypracovala k nim auditorskou zprávu bez výhrad. Audit konsolidovaných účetních závěrek HVB Group a nekonsolidované účetní závěrky UniCredit Bank za účetní období končící provedla společnost Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, nezávislá auditorská společnost (Wirtschaftsprüfer) UniCredit Bank pro účetní období 2013, a vypracovala k nim auditorskou zprávu bez výhrad.

3 B.12 Vybrané hlavní historické účetní informace Vybrané konsolidované finanční výsledky k 31. prosinci 2013* Hlavní ukazatele výkonnosti 1/1 31/12/2013 1/1 31/12/2012 Čistý provozní zisk mil mil. Poměr nákladů a příjmů (na základě provozního příjmu) 63,6 % 58,1 % Zisk před zdaněním Konsolidovaný zisk mil mil mil mil. Rentabilita vlastního kapitálu před zdaněním 1) 7,1 % 9,2 % Rentabilita vlastního kapitálu po zdanění 1) 5,8 % 5,8 % Výnosy na akcii 1,29 1,55 Údaje z rozvahy 31/12/ /12/2012 Aktiva celkem Vlastní kapitál 290,0 mld. 21,0 mld. 347,3 mld. 23,3 mld. Koeficient zadlužení k vlastnímu kapitálu 2) 7,1 % 6,6 % Kapitálová přiměřenost podle Basel II 31/12/ /12/2012 Původní kapitál bez hybridního kapitálu (původní kapitál Tier 1) Původní kapitál (kapitál Tier 1) Rizikově vážená aktiva (včetně ekvivalentů tržního rizika a provozního rizika) 18,4 mld. 18,5 mld. 85,5 mld. 19,1 mld. 19,5 mld. 109,8 mld. Koeficient původního kapitálu bez hybridního kapitálu (koeficient kapitálu Tier 1) 3) 21,5 % 17,4 % Koeficient původního kapitálu (koeficient kapitálu 21,6 % 17,8 % Tier 1) 3) * Údaje uvedené v této tabulce jsou auditované a byly převzaty z konsolidované výroční zprávy Emitenta k ) Rentabilita vlastního kapitálu vypočtená na základě průměrné hodnoty vlastního kapitálu podle IFRS. 2) Poměr hodnoty vlastního kapitálu akcionářů uvedeného v rozvaze po odečtení nehmotných aktiv k celkové výši aktiv po odečtení nehmotných aktiv 3) Vypočteno na základě rizikově vážených aktiv, včetně ekvivalentů tržního rizika a provozního rizika. Prohlášení, že nedošlo k žádné významné negativní změně vyhlídek emitenta od data jeho Ve výhledu HVB Group nedošlo od , tj. od data poslední uveřejněné auditované účetní závěrky (Výroční zpráva za rok 2013), k žádným podstatným negativním změnám.

4 poslední zveřejněné ověřené účetní závěrky, nebo popis veškerých významných negativních změn Popis významných změn finanční situace následujících po období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje Ve finančním postavení HVB Group nedošlo od k žádným zásadním změnám. B.13 Nedávné události Nepoužije se. Neexistují žádné nedávné události specifické pro UniCredit Bank, které by měly podstatný význam při hodnocení její platební schopnosti. B.14 B.5 plus Prohlášení o závislosti na dalších subjektech ve skupině Viz B.5 Není relevantní. UniCredit Bank není závislá na žádném dalším subjektu ve skupině HVB Group. B.15 Hlavní činnosti UniCredit Bank nabízí komplexní sortiment bankovních a finančních produktů a služeb zákazníkům z řad privátních a korporátních klientů, veřejného sektoru, mezinárodních společností a institucionálních klientů. Její portfolio sahá od hypotéčních úvěrů, spotřebitelských úvěrů, spořících a úvěrových produktů a pojistných produktů, přes bankovní služby pro privátní klienty, k podnikatelským úvěrům a financování zahraničního obchodu pro korporátní klienty a produktům v oblasti fondů pro všechny kategorie aktiv, poradenským a makléřským službám, transakcím s cennými papíry, řízení likvidity a finančních rizik, poradenským službám pro zámožné klienty a produktům investičního bankovnictví pro korporátní klienty. B.16 Přímé či nepřímé vlastnictví či kontrola UniCredit S.p.A. vlastní přímo 100% akciového kapitálu UniCredit Bank. C. CENNÉ PAPÍRY C.1 Druh a třída cenných papírů [Otevřené (open end) cenné papíry] [Otevřené quanto (open end quanto) cenné papíry] [Otevřené compo (open end compo) cenné papíry] Všechny tranše Cenných papírů budou vydány jako [Dluhopisy] [Certifikáty] bez jmenovité hodnoty. [ Dluhopisy ] [ Certifikáty ] jsou dluhové nástroje ve formě na doručitele (Inhaberschuldverschreibungen) dle 793 německého občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). [Cenné papíry jsou zastoupeny trvalou hromadnou listinou bez úrokového kupónu.] [Cenné papíry jsou zpočátku zastoupeny dočasnou hromadnou listinou bez úrokového kupónu, která bude vyměnitelná za trvalou hromadnou listinu bez úrokového kupónu.] Vlastníci cenných papírů ( Vlastníci cenných papírů ) nejsou oprávněni obdržet jednotlivé cenné papíry.

5 Série Tranše ISIN WKN [Vložte číslo série] [Vložte číslo tranše] [Vložte ISIN] [Vložte WKN] C.2 Měna emise cenných papírů C.5 Omezení volné převoditelnosti cenných papírů C.8 Práva spojená s cennými papíry včetně zařazení a omezení těchto práv C.11 Přijetí k obchodování C.15 Vliv podkladového aktiva na hodnotu Cenné papíry jsou vydány v [Vložte specifikovanou měnu] ( Specifikovaná měna ). Nepoužije se. Cenné papíry jsou volně převoditelné. Rozhodné právo Cenných papírů Cenné papíry co do formy a obsahu a všechna práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků cenných papírů se řídí právem Spolkové republiky Německo. Práva spojená s Cennými papíry Cenné papíry nemají pevně stanovené datum splatnosti. Místo toho jsou vydány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy Vlastníci cenných papírů vykonají své Právo na splacení (jak je tento pojem definován v této části C.8) nebo Emitent vykoná své Řádné právo odkupu (jak je tento pojem definován v této části C.8). Vlastníci cenných papírů mají právo na [výplatu úroků v příslušný Den výplaty úroků (jak je tento pojem definován v části C.16) a] výplatu finančních prostředků navázaných na výkon Podkladového aktiva (jak je tento pojem definován v části C.20) v Den splatnosti (jak je tento pojem definován v části C.16) nebo v Den odkupu (jak je tento pojem definován v části C.16) [nebo v Den výplaty dividendy (jak je tento pojem definován v části C.16)]. [V případě Cenných papírů nesoucích úrokový výnos se uplatní následující: Každý Vlastník cenných papírů může požadovat vyplacení Úrokového výnosu ke Dni výplaty úroků (jak je tento pojem definován v části C.16). Úrokový výnos bude vypočítán Agentem pro výpočty vynásobením Kupónu Zlomkem dní. Kupón je stanoven jako [Vložte kupón]. Zlomek dní je stanoven jako Actual/Actual.] Každý Vlastník cenných papírů může požadovat výplatu Odkupní ceny (jak je tento pojem definován v části C.15) ( Právo na splacení ) ke Dni splatnosti (jak je tento pojem definován v části C.16). Vlastník cenných papírů ohlásí vykonání Práva na splacení alespoň [Vložte lhůtu pro oznánení] pracovních dní před stanoveným Dnem splatnosti. Emitent může odkoupit veškeré, nikoli jen některé, Cenné papíry ( Řádné právo odkupu ) ke Dni odkupu (jak je tento pojem definován v části C.16) zaplacením Odkupní ceny. Využití tohoto práva musí Emitent oznámit alespoň [Vložte lhůtu k oznámení] před příslušným Dnem odkupu. [Vlastníci cenných papírů jsou oprávněni obdržet výplatu příslušné Dividendy (jak je tento pojem definován v části C.15) ke každému Dni výplaty dividendy (jak je tento pojem definován v části C.16).] Omezení práv Emitent může Cenné papíry předčasně odkoupit nebo upravit jejich emisní podmínky. Status Cenných papírů Závazky vyplývající z Cenných papírů zakládají přímé, nepodmíněné a nezajištěné závazky Emitenta a budou co do pořadí svého uspokojení alespoň rovnocenné (pari passu), nestanovíli právní předpisy jinak, se všemi ostatními nezajištěnými nepodřízenými současnými či budoucími závazky Emitenta. [Žádost o přijetí cenných papírů k obchodování [byla] [bude] podána s účinkem of [Vložte očekávané datum] na následujících regulovaných nebo jiných rovnocenných trzích: [Vložte příslušné regulované nebo jiné rovnocenné trhy)].] [Nepoužije se. Žádost o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaných nebo jiných rovnocenných trzích nebyla ani nebude podána.] Cenné papíry sledují vývoj Podkladového aktiva (jak je tento pojem definován v části C.20) lineárním způsobem a umožňují Vlastníkům cenných papírů podílet se na pozitivním i negativním výkonu v průběhu trvání Cenných papírů.

6 cenných papírů Cenné papíry nemají pevně stanovené datum splatnosti. Místo toho jsou vydány na dobu neurčitou bez časového omezení až do okamžiku, kdy Vlastníci cenných papírů vykonají své Právo na splacení nebo Emitent vykoná své Řádné právo odkupu z rozhodnutí Emitenta. Od okamžiku vykonání výše zmíněných práv jsou Vlastníci cenných papírů oprávněni obdržet výplatu Odkupní ceny v příslušný Den splastnosti, respektive Den odkupu. Emitent může vykonat své Řádné právo odkupu bez ohledu na dopad na ekonomickou pozici Vlastníků cenných papírů. Okamžikem vykonání tohoto práva dojde k omezení životnosti Cenných papírů a Vlastníci cenných papírů mohou utrpět částečnou či úplnou ztrátu svých investic. [V případě Otevřených cenných papírů se uplatní následující: Otevřené cenné papíry Otevřené cenné papíry jsou Cenné papíry, u kterých je Měna podkladového aktiva stejná jako Specifikovaná měna. Odkupní cena se rovná Příslušné referenční ceně (jak je tento pojem definován v části C.19) vynásobené Poměrovým ukazatelem (Ratio) [a Běžným (current) participačním faktorem].[v případě Cenných papírů navázaných na komoditní futures kontrakty jakožto Podkladové aktivum se uplatní následující: Běžný participační faktor znamená faktor vypočtený nově při každém Datu rolování (Roll Over Date) za účelem vyrovnání cenového rozdílu Podkladového aktiva před a po příslušném Rolování (jak je tento pojem definován v části C.20).] [Relevantní referenční cena (jak je tento pojem definován v části C.19) bude ponížena o [Poplatek za správu][,] [a/nebo] [a Poplatek za krátký prodej][,] [a/nebo] [Poplatek za výpočet indexu] [a/nebo ] [a Poplatek za riziko gapu] (jak [je/jsou] specifikován[y] v tabulce níže).] Odkupní cena nemůže být v žádném případě nižší než nula.] [V případě Otevřených quanto cenných papírů se uplatní následující: Otevřené Quanto cenné papíry Otevřené quanto cenné papíry jsou Cenné papíry, u kterých Měna podkladového aktiva není stejná jako Specifikovaná měna a u kterých je poskytován prvek měnového zajištění. Odkupní cena se rovná Relevantní referenční ceně (jak je tento pojem definován v části C.19) vynásobené Poměrovým ukazatelem [a Běžným participačním faktorem] a konvertované do Specifikované měny konverzním faktorem 1:1. [V případě cenných papírů navázaných na komoditní futures kontrakty jakožto Podkladové aktivum se uplatní následující: Běžný participační faktor znamená faktor vypočítaný při každém Datu rolování za účelem vyrovnání cenového rozdílu Podkladového aktiva před a po příslušném Rolování (jak je tento pojem definován v části C.20).] [Relevantní referenční cena (jak je tento pojem definován v části C.19) bude ponížena o Poplatek za quanto [,] [a/nebo] [Poplatek za správu][,] [a/nebo] [Poplatek za krátký prodej][,] [a/nebo] [Poplatek za výpočet indexu] [a/nebo] [Poplatek za riziko gapu] (jak [je/jsou] specifikován[y] v tabulce níže).] Odkupní cena nemůže být v žádném případě nižší než nula.] [V případě Otevřených compo cenných papírů se uplatní následující: Otevřené compo cenné papíry Otevřené compo cenné papíry jsou cenné papíry, u kterých Měna podkladového aktiva není stejná jako Specifikovaná měna a u kterých není poskytován prvek měnového zajištění. Odkupní cena se rovná Relevantní referenční ceně (jak je tento pojem definován v části C.19) vynásobené Poměrovým ukazatelem[, Běžným participačním faktorem] a [vynásobené] [vydělené] směnným kurzem pro koverzi [Měny podkladového aktiva do Specifikované měny] [Specifikované měny do Měny podkladového aktiva]. [V případě cenných papírů navázaných na komoditní futures kontrakt jakožto Podkladové aktivum se uplatní následující: Běžný participační faktor znamená faktor vypočítaný při každém Datu rolování za účelem vyrovnání cenového rozdílu Podkladového aktiva před a po příslušném Rolování (jak je tento pojem definován v části C.20).]

7 [Relevantní referenční cena (jak je tento pojem definován v části C.19) bude ponížena o [Poplatek za správu][,] [a/nebo] [Poplatek za krátký prodej][,] [a/nebo] [Poplatek za výpočet indexu] [a/nebo ] [Poplatek za riziko gapu] (jak [je/jsou] specifikován[y] v tabulce níže).] Odkupní cena nemůže být v žádném případě nižší než nula.] [V případě cenných papírů navázaných na distribuční index jakožto Podkladové aktivum se uplatní následující: Cenné papíry, které jsou navázané na distribuční index jakožto Podkladové aktivum, mohou navíc Vlastníkům cenných papírů vyplácet Dividendy v každý Den výplaty dividendy. Dividenda se rovná hodnotě dividendy Podkladového aktiva za určité dividendové období vynásobené Poměrovým ukazatelem.] ISIN [Vložte ISIN] Poměrový ukazatel [Vložte Poměrový ukazatel] Poplatek za správu (v % p.a.) [Vložte poplatek za správu] [Nepoužije se] Poplatek zakrátký prodej (v % p.a.) [Vložte Poplatek za krátký prodej] [Nepoužije se] Poplatek za výpočet indexu (v % p.a.) [Vložte Poplatek za výpočet indexu] [Nepoužije se] Poplatek za riziko gapu (v % p.a.) [Vložte Poplatek za riziko gapu] [Nepoužije se] Poplatek za Quanto (v % p.a.) [Vložte Poplatek za Quanto] [Nepoužije se] Na základě poplatků indikovaných v tabulce výše v procentech ročně bude relevantní částka, která bude odečtena od Relevantní referenční ceny, vypočítána pro každý kalendářní den poměrným způsobem a sečtena dohromady. Ve vztahu ke dnům, kdy nebyla cena podkladového aktiva vypočtena, bude pro účely výpočtu použita naposledy zveřejněná oficiální Referenční cena. C.16 Datum expirace nebo splatnosti derivátových cenných papírů datum realizace nebo konečné referenční datum C.17 Vypořádání derivátových cenných papírů C.18 Popis metody realizace výnosu z derivátových cenných papírů [V případě Cenných papírů nesoucích úrokový výnos se uplatní následující: Den výplaty úroků znamená každý den spadající do [Vložte relevantní Období] po předchozím Dni výplaty úroků nebo v případě prvního Dne výplaty úroků po [Datu emise] [vložte jiné datum].] Den ocenění znamená [pátý] 1 [šestý] 2 pracovní den předcházející každému Dni splatnosti a každému Dni odkupu. [V případě Cenných papírů navázaných na distribuční index jakožto Podkladové aktivum se uplatní následující: Den stanovení dividendy znamená předposlední datum výpočtu indexu v měsíci [Vložte měsíce] každého roku.] Den splatnosti znamená poslední pracovní den měsíce [Vložte měsíc(e)] každého roku, počínaje od [Vložte první den spatnosti]. Den odkupu znamená poslední pracovní den měsíce [Vložte měsíc(e)] každého roku, počínaje od [Vložte první Den odkupu]. Den výplaty dividendy znamená 5 pracovních dnů po příslušném Dnu stanovení dividendy.] Všechny platby budou poukázány [Vložte jméno hlavního platebního agenta] ( Hlavní platební agent ). Hlavní platební agent bude provádět platby splatných částek Zúčtovacímu systému za účelem jejich připsání na příslušné účty depozitních bank k převodu Vlastníkům cenných papírů. Platba zúčtovacímu systému zbavuje Emitenta jeho povinností spojených s Cennými papíry, a to v hodnotě takové platby. Zúčtovací systém znamená [Vložte zúčtovací systém]. Platba Odkupní ceny v Den splatnosti v případě vykonání Práva na splacení ze strany Vlastníka cenných papírů nebo v Den odkupu v případě vykonání Práva na odkup ze strany Emitenta. 1 2 V případě Otevřených cenných papírů a Otevřených quanto cenných papírů. V případě Otevřených compo cenných papírů.

8 C.19 Realizační cena nebo konečná referenční cena podkladového aktiva [V případě Cenných papírů navázaných na index jakožto Podkladové aktivum se uplatní následující: WKN ISIN Referenční cena [Vložte WKN] [Vložte ISIN] [Vložte Referenční cenu] [V případě Cenných papírů navázaných na komoditu jakožto Podkladové aktivum se uplatní následující: WKN ISIN Referenční cena [Vložte WKN] [Vložte ISIN] [Vložte Referenční cenu] [V případě Cenných papírů navázaných na komoditní futures kontrakt jakožto Podkladové aktivum se uplatní následující: WKN ISIN Referenční cena [Vložte WKN] [Vložte ISIN] [Vložte Referenční cenu] Relevantní referenční cena znamená Referenční cenu v příslušný Den ocenění. C.20 Popis druhu podkladového aktiva a místa, kde lze údaje o podkladovém aktivu nalézt [V případě Cenných papírů navázaných na index jakožto Podkladové aktivum se uplatní následující: Podkladové aktivum znamená index, jak je blíže specifikován následujícími parametry: ISIN Podkladové aktivum Měna podkladového aktiva Sponzor indexu Agent pro výpočet indexu Internetová stránka [Vložte ISIN] [Vložte popis a ISIN Podkladového aktiva] [Vložte Měnu podkladového aktiva] [Vložte Sponzora indexu] [Vložte Agenta pro výpočet indexu] [Vložte Internetovou stránku] Pro další informace o minulém a budoucím výkonu Podkladového aktiva a jeho volatilitě se, prosím, obraťte na Internetovou stránku uvedenou v tabulce výše (nebo na jakoukoli ji nahrazující Internetovou stránku).] [V případě Cenných papírů navázaných na komoditu jakožto Podkladové aktivum se uplatní následující: Podkladové aktivum znamená komoditu, jak je blíže specifikována následujícími parametry: ISIN Podkladové aktivum Měna podkladového aktiva Referenční trh Internetová stránka [Vložte ISIN] [Vložte popis a ISIN Podkladového aktiva] [Vložte Měnu podkladového aktiva] [Vložte Referenční trh] [Vložte Internetovou stránku] Pro další informace o minulém a budoucím výkonu Podkladového aktiva a jeho volatilitě se, prosím, obraťte na Internetovou stránku uvedenou v tabulce výše (nebo na jakoukoli ji nahrazující Internetovou stránku).] [V případě Cenných papírů navázaných na komoditní futures kontrakt jakožto Podkladové aktivum se uplatní následující: Podkladové aktivum znamená komoditní futures kontrakt, jak je blíže specifikován následujícími parametry: ISIN Podkladové aktivum Měna podkladového aktiva Referenční trh Internetová stránka [Vložte ISIN] [Vložte popis a ISIN Podkladového aktiva] [Vložte Měnu podkladového aktiva] [Vložte Referenční trh] [Vložte Internetovou stránku] Pro další informace o minulém a budoucím výkonu Podkladového aktiva a jeho volatilitě se, prosím, obraťte na Internetovou stránku uvedenou v tabulce výše (nebo na jakoukoli ji nahrazující Internetovou stránku).]

9 Podkladové aktivum bude před svou expirací převedeno na futures kontrakt obchodovaný na Referenčním trhu s bezprostředně následujícím měsícem doručení/vypořádání ( Rolování ).] D. RIZIKA D.2 Hlavní údaje o hlavních rizicích, která jsou specifická pro emitena Potenciální investoři by si měli být vědomi skutečnosti, že v případě výskytu některého z níže popsaných rizikových faktorů může dojít k poklesu hodnoty cenných papírů a že investoři mohou utrpět ztrátu i ve výši celé své investice. Úvěrové riziko (i) Rizika související se zpomalením ekonomiky a volatilitou finančních trhů; (ii) Zhoršení ocenění aktiv v důsledku špatných podmínek na trhu může mít negativní dopad na budoucí výnosy skupiny HVB Group; (iii) Ekonomické podmínky na geografických trzích, kde skupina HVB Group působí, v minulosti měly a pravděpodobně budou i v budoucnosti mít negativní dopad na provozní výsledky skupiny HVB Group i na její obchodní a finanční situaci; (iv) Netradiční bankovní aktivity vystavují skupinu HVB Group novým úvěrovým rizikům; (v) Změny německého i evropského regulačního rámce by mohly mít negativní dopad na obchodní činnost skupiny HVB Group; (vi) Ztráty z úvěrů by mohly překročit předpokládanou úroveň; (vii) Systémová rizika by mohla negativně ovlivnit obchodní činnost skupiny HVB Group. Tržní riziko (i) Obtížná situace na trhu může přispět k volatilitě příjmů skupiny HVB Group; (ii) Příjmy skupiny HVB Group mohou být volatilní ve vztahu k obchodním činnostem a výkyvům úrokových sazeb a směnných kurzů. Riziko likvidity (i) Rizika související s likviditou, která by mohla ovlivnit schopnost skupiny HVB Group plnit své finanční závazky v řádných termínech splatnosti; (ii) Provozní výsledky a obchodní a finanční situace skupiny HVB Group v minulosti byly a také v budoucnosti mohou nadále být ovlivňovány nepříznivou makroekonomickou situací a podmínkami na trhu; (iii) Skupina HVB Group má silnou angažovanost ve vztahu k slabším státům eurozóny. Provozní riziko (i) Strategie a techniky řízení rizik skupiny HVB Group mohou vést k tomu, že HVB Group bude vystavena určitým neidentifikovaným nebo neočekávaným rizikům; (ii) IT rizika; (iii) Rizika vyplývající z podvodů při obchodování; (iv) Rizika související se soudními řízeními; (v) Skupina HVB Group je účastníkem probíhajících daňových řízení. Strategické riziko (i) Riziko vyplývající z celkového ekonomického prostředí; (ii) Evropská dluhová krize měla, a i v budoucnu může nadále mít, negativní dopad na provozní výsledky skupiny HVB Group i na její obchodní a finanční situaci; (iii) Rizika vyplývající ze strategické orientace obchodního modelu skupiny HVB Group; (iv) Rizika vyplývající z konsolidace bankovního trhu; (v) Rizika vyplývající ze změn soutěžních podmínek ve finančním sektoru v Německu; (vi) Regulační prostředí skupiny HVB Group se může změnit; nedodržení regulatorních požadavků může mít za následek zavedení donucovacích opatření; (vii) Rizika vyplývající ze zavedení nových poplatků a daní za účelem stabilizace finančních trhů a zapojení bank do sdílení nákladů finanční krize; (viii) Provádění zátěžových testů by mohlo mít negativní dopad na obchodní činnost skupiny HVB Group; (ix) Skupina HVB Group může být vystavena určitým specifickým rizikům vyplývajícím z tzv. jednotného mechanismu dohledu (SSM) a dalších iniciativ směřujících k vytvoření tzv. bankovní unie EU; (x) Rizika související se zákazem resp. oddělením určitých činností od dalších bankovních činností; (xi) Rizika vyplývající ze změny ratingového hodnocení HVB. Riziko související s poškozením pověsti Negativní reakce zainteresovaných osob v důsledku změny vnímání banky mohou mít negativní dopad na provozní výsledky skupiny HVB Group i na její obchodní a finanční situaci. Obchodní riziko Nečekané negativní změny v objemu obchodování a/nebo ve výši marží (např. v důsledku

10 přetrvávající dluhové krize) mohou vést k podstatným ztrátám výnosů a následně k poklesu tržní hodnoty společnosti. Riziko související s nemovitostmi Změny tržní hodnoty nemovitostního portfolia skupiny HVB Group mohou mít negativní dopad na finanční situaci a provozní výsledky skupiny. Riziko související s finančními investicemi Výkyvy tržních cen portfolia kotovaných i nekotovaných majetkových účastí, finančních investic a odpovídajících podílů ve fondech, jež drží skupina HVB Group, mohou vést ke vzniku ztrát. Penzijní riziko HVB Group se zavázala poskytovat svým současným a bývalým zaměstnancům příspěvky na penzijní pojištění. V souvislosti s těmito penzijními programy existují penzijní rizika, jež mohou vyžadovat vyplácení dalších částek za účelem plnění převzatých penzijních závazků. Riziko vyplývající ze zadávání zakázek externím dodavatelům Selhání v procesu hodnocení rizik nebo v definování opatření určených ke snížení rizik v souvislosti se zadáváním určitých činností nebo procesů externím poskytovatelům služby může mít za následek negativní dopad na provozní výsledky skupiny HVB Group i na její obchodní a finanční situaci. D.6 Hlavní údaje o hlavních rizicích, která jsou specifická pro cenné papíry Možný střet zájmů Střet zájmů je riziko vztahující se k možnosti, že některé činnosti Emitenta, distributorů nebo agentů nebo události vztahující se k podkladovým aktivům, na které jsou navázány Cenné papíry, mohou být v rozporu se zájmy Vlastníků cenných papírů. Rizikové faktory trhu (i) Riziko neexistence trhu, na němž by byly Cenné papíry aktivně obchodovány; (ii) Riziko ve vztahu k objemu nabídky; (iii) Riziko ve vztahu k tržní hodnotě Cenných papírů; (iv) Riziko rozšíření rozpětí mezi cenovými nabídkami na nákup a prodej; (v) Riziko související s měnovým rizikem ve vztahu k Cenným papírům; (vi) riziko ve vztahu k transakcím k zajištění rizik. Rizikové faktory Cenných papírů obecně (i) Úvěrové riziko Emitenta; (ii) Možná omezení zákonnosti akvizice; (iii) Rizika vyplývající z výkyvů na finančních trzích, německého Zákona o restrukturalizacích bank a jiných zásahů státních nebo regulatorních orgánů; (iv) Rizika kvůli neexistenci nezávislého posouzení ze strany investora a souvisejícího poradenství; (v) Financování nákupu Cenných papírů; (vi) Rizika vyplývající z transakčních nákladů; (vii) Inflační riziko; (viii) Rizika vyplývající ze zajišťovacích transakcí; (ix) Riziko zdanění. Rizika spojená s Cennými papíry navázanými na podkladové aktivum (i) Rizika vyplývající z vlivu Podkladového aktiva na tržní cenu Cenných papírů; (ii) Rizika vyplývající z faktu, že k ocenění Podkladového aktiva dochází pouze k určitému datu nebo času; (iii) Měnové riziko spojené s Podkladovým aktivem; (iv) Riziko spojené s následnými událostmi (adjustment events); (v) Riziko narušení trhu; (vi) Riziko regulatorních dopadů na investory do Cenných papírů navázaných na podkladové aktivum; (vii) Rizika vyplývající z negativních vlivů hedgingových ujednání uzavřených Emitentem na Cenné papíry; (viii) Rizika vyplývající z práva Emitenta na mimořádný odkup; (ix) Rizika vyplývající z řádného práva Emitenta na odkup; (x) Rizika vyplývající z práva na splacení ze strany Vlastníků cenných papírů; (xi) Riziko spojené s participačním faktorem; (xii) Riziko spojené s poměrovým ukazatelem. Rizika spojená s Podkladovými aktivy - Všeobecná rizika (i) Rizika vyplývající z volatility hodnoty Podkladového aktiva a riziko spojené s krátkou historií Podkladového aktiva; (ii) S podkladovým aktivem nejsou spojena žádná vlastnická práva; (iii) Rizika spojená s podkladovými aktivy podléhajícími jurisdikcím rozvíjejících se trhů. [- Rizika spojená s indexy jakožto Podkladovými aktivy (i) Podobná rizika jako přímá investice do složek indexů; (ii) Absence vlivu Emitenta na

11 index; (iii) Rizika vyplývající ze zvláštních konfliktů zájmů ve vztahu k indexům jakožto Podkladovému aktivu; (iv) Rizika spojená se strategickými indexy jakožto Podkladovými aktivy; (v) Rizika spojená s cenovými indexy jakožto Podkladovými aktivy; (vi) Rizika spojená s indexy čistého výnosu (net return) jakožto Podkladovými aktivy; (vii) Rizika spojená s krátkými (short) indexy jakožto Podkladovými aktivy; (viii) Rizika spojená s pákovými indexy jakožto Podkladovými aktivy; (ix) Rizika spojená s distribučními indexy jakožto Podkladovými aktivy; (x) Rizika spojená s indexy mimořádného výnosu (excess return) jakožto Podkladovými aktivy; (xi) Rizika spojená s indexy navázanými na sektor či zemi; (xii) Měnové riziko obsažené v indexu; (xiii) Negativní vliv poplatků na úroveň indexu; (xiv) Rizika vzhledem k uveřejňování složení indexu, které není pravidelně aktualizováno; (xv) Rizika spojena s poplatky za výpočet indexu; (xvi) Rizika spojená s poplatkem za správu; (xvii) Rizika spojená s poplatkem za krátký prodej; (xviii) Rizika spojená s poplatkem za riziko gapu.] [-Rizika spojená s komoditami jakožto Podkladovými aktivy (i) Podobná rizika jako s přímou investicí do komodit; (ii) Vyšší riziko než u jiných tříd aktiv; (iii) Rizika vyplývající z faktorů ovlivňujících ceny; (iv) Rizika vyplývající z obchodování v různých časových zónách a na různých trzích.] [-Rizika spojená s futures kontrakty jakožto Podkladovými aktivy (i) Rizika spojená s futures kontrakty jakožto standardizovanými transakcemi; (ii) Rizika spojená s futures kontrakty s různými daty vypořádání; (iii) Neexistence paralelního vývoje spot a futures cen; (iv) Rizika spojená s rolováním (úprava participačního faktoru; transakční poplatky, a riziko nahrazení nebo ukončení).] Cenné papíry nejsou kapitálově chráněny. Investoři mohou ztratit hodnotu celé své investice nebo její část. E. NABÍDKA E.2b Důvody nabídky a použití výnosů, pokud se nejedná o dosažení zisku a/nebo zajištění určitých rizik Čistý výtěžek z každé emise Cenných papírů bude použit Emitentem pro jeho obecné obchodní účely. E.3 Popis podmínek nabídky [Den první veřejné nabídky [Vložte den první veřejné nabídky].] [Veřejná nabídka se uskuteční v [Německu][,] [a] [Francii][,] [a] [Itálii] [,] [a] [Lucembursku][,] [a] [Rakousku][,] [a] [Polsku] [a] [České republice].] [Nejmenší převoditelnou jednotkou je [Vložte nejmenší převoditelnou jednotku].] [Nejmenší obchodovatelnou jednotkou je [Vložte nejmenší obchodovatelnou jednotku].] Cenné papíry budou nabízeny [kvalifikovaným investorům][,] [a/nebo] [drobným investorům] [a/nebo] [institucionálním investorům] [způsobem [privátního umístění] [veřejné nabídky]] [finančními zprostředkovateli]. [Ke dni první veřejné nabídky budou Cenné papíry popsané v Emisním dodatku (Final Terms) nabízeny průběžně až do dosažení maximálního objemu emise. Počet nabízených Cenných papírů může být Emitentem kdykoliv snížen nebo zvýšen a neumožňuje žádný závěr o objemu skutečně vydaných Cenných papírů, a tudíž ani o likviditě potenciálního sekundárního trhu.] [Průběžná nabídka bude činěna na základě stávajících nabídkových cen poskytovaných Emitentem.] [Veřejná nabídka může být Emitentem kdykoliv ukončena bez udání důvodu.] [Nedochází k věřejné nabídce. Cenné papíry budou přijaty k obchodování na organizovaném trhu. [Žádost o zařazení na seznam bude podána [Vložte předpokládané datum] na následující trhy: [Vložte příslušný(é) trh(y)].] [Cenné papíry jsou[ zpočátku] nabízeny během Upisovacího období[, a průběžně nabízeny]. Upisovací období: [Vložte počáteční datum upisovacího období] do [Vložte konečné datum a čas upisovacího období]. Emitent si vyhrazuje právo prodloužit nebo zkrátit Upisovací období

12 nebo zrušit emisi během Upisovacího období.] E.4 Popis jakéhokoli zájmu, který je pro emisi/nabídku významný, včetně zájmů konfliktních E.7 Očekávané náklady, které emitent účtuje investorovi Kterýkoliv distributor a/nebo jeho dceřiné společnosti mohou být zákazníky a dlužníky Emitenta a jeho dceřiných společností. Tito distributoři nebo jejich dceřiné společnosti se mohou navíc v současnosti nebo v budoucnu účastnit transakcí investičního nebo komerčního bankovnictví s Emitentem a mohou Emitentovi nebo jeho dceřiným společnostem poskytovat služby v rámci běžné obchodní činnosti. [Prodejní provize: [Uveďte podrobnosti]] [Jiné poplatky: [Uveďte podrobnosti]] [Nepoužije se. Žádné takové náklady nebudou Emitentem nebo distributorem účtovány investorovi.]

Shrnutí se vyhotovují na základě požadavků na zveřejňování označovaných jako "Prvky". Tyto Prvky jsou očíslovány v oddílech A E (A.1 E.7).

Shrnutí se vyhotovují na základě požadavků na zveřejňování označovaných jako Prvky. Tyto Prvky jsou očíslovány v oddílech A E (A.1 E.7). SHRNUTÍ PROSPEKTU Shrnutí se vyhotovují na základě požadavků na zveřejňování označovaných jako "Prvky". Tyto Prvky jsou očíslovány v oddílech A E (A.1 E.7). Toto Shrnutí obsahuje všechny Prvky, jejichž

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Souhrny se skládají z povinně zveřejňovaných údajů, Prvků. Tyto Prvky jsou číslovány v oddílech A E (A.1 E.7).

Souhrny se skládají z povinně zveřejňovaných údajů, Prvků. Tyto Prvky jsou číslovány v oddílech A E (A.1 E.7). SOUHRN Souhrny se skládají z povinně zveřejňovaných údajů, Prvků. Tyto Prvky jsou číslovány v oddílech A E (A.1 E.7). Tento Souhrn obsahuje veškeré Prvky, které musejí být zahrnuty v souhrnu pro tento

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTÉČNÍ

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

RELAX BONUS CERTIFIKÁT

RELAX BONUS CERTIFIKÁT RELAX BONUS CERTIFIKÁT NA AKCIE SPOLECNOSTÍ Ž ŽCEZ A.S., ERSTE BANK AG ZENTIVA A.S., KOMERCNÍ Ž BANKA A.S. WKN HV5ACZ VYUZIJTE ŠANCE NA 15 18 %* BONUS! Š CTYRI Ž Ž JEDNÍM TAHEM Přejete si atraktivní výnosový

Více

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Základní prospekt dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

BH Securities 4Y ING Autocallable Note

BH Securities 4Y ING Autocallable Note BH Securities a.s. BH Securities 4Y ING Autocallable Note 4 roky splatnost Bariéra 70% pro výplatu kupónu Roční kupon 6.5% Snowball efekt Bariéra 50% pro výplatu jistiny Možnost předčasného splacení Popis

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

RELAX BONUS CERTIFIKÁT

RELAX BONUS CERTIFIKÁT RELAX BONUS CERTIFIKÁT NA AKCIE ŽCEZ A.S., ERSTE BANK AG, TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC, KOMERCNÍ Ž BANKA A.S. WKN HV5AGG VYUZIJTE ŠANCE NA 40 % BONUS! Š CTYRI Ž Ž JEDNÍM TAHEM Přejete si atraktivní výnosový

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Česká pojišťovna a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným

Více

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 300.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na souboru indexů a koši akcií splatné v roce 2011, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701237 Tento

Více

1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU EMITENTA. Dodatkem Základního prospektu je doplněna a aktualizována část

1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU EMITENTA. Dodatkem Základního prospektu je doplněna a aktualizována část 1. dodatek Základního prospektu pro Dluhopisový program 2010 v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let Tento dokument aktualizuje Základní

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s.

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY S

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Strukturované dluhopisy s výnosem vázaným na vývoj hodnoty indexu v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 500.000.000 Kč splatné v roce 2022

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční zástavní listy s pevnou úrokovou

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ podřízené dluhopisy pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 125 000 000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003702953 Emisní kurz: 102,21

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

Hypoteční banka, a.s.

Hypoteční banka, a.s. Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost BPA sport marketing a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 110 00, IČO:

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

UniCredit Bank AG. UniCredit Bank AG. ( Prospekt dluhopisového programu nebo Prospekt ). Dluhopisový program do výše 50 000 000 000 EUR.

UniCredit Bank AG. UniCredit Bank AG. ( Prospekt dluhopisového programu nebo Prospekt ). Dluhopisový program do výše 50 000 000 000 EUR. Tento dokument je základním prospektem nekapitálových cenných papírů UniCredit Bank AG ve smyslu čl. 22 odst. 6, bodu 4 Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004 ( Nařízení ) ( Prospekt dluhopisového

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s.

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost AGROPA a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Horažďovice, Olšany 75, PSČ 341

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost E&V Holding a.s., IČ: 24238759, se sídlem Nad Laurovou 2853/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU S POŽADAVKY ČL. 142, ODST. 3 A 4 ČL. 150 VZHÁŠKY Č. 35 O KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A LIKVIDITĚ INVESTIČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Tato pravidla

Více

2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU HYPOTEČNÍ BANKA, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Konečné podmínky nabídky

Konečné podmínky nabídky efi Palace, s.r.o. Dluhopisový program dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 110.000.000,-Kč s dobou trvání programu

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy

Více

Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022

Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022 Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022 1. Emitent. Emitent Sammati s.r.o. (dále jen Emitent ) vydává níže vymezené dluhopisy a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením 8 zákona č. 190/2004

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

Základní prospekt Nabídkového programu. Raiffeisenbank a.s. Základní prospekt Nabídkového programu investičních certifikátů

Základní prospekt Nabídkového programu. Raiffeisenbank a.s. Základní prospekt Nabídkového programu investičních certifikátů Raiffeisenbank a.s. investičních certifikátů Na základě tohoto nabídkového programu (dále také jen Nabídkový program nebo Program ) je Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140

Více