ENERGETICKÝ AUDIT. Nad Vavrouškou 696/17-25, Praha 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERGETICKÝ AUDIT. Nad Vavrouškou 696/17-25, 181 00 Praha 8"

Transkript

1 ENERGETICKÝ AUDIT Bytový dům Nad Vavrouškou 696 Nad Vavrouškou 696/17-25, Praha 8 Předkládá: POLYTIOM s. r. o. Korunní 810/104, Praha 10 Evidenční číslo: EA Vypracoval: Ing. Jan Škráček, energetický specialista Číslo oprávnění:

2 Obsah: POLYTIOM s.r.o. 1 Identifikační údaje Zadavatel energetického auditu a majitel objektu Provozovatel předmětu energetického auditu Předkladatel energetického auditu Zpracovatel energetického auditu Předmět energetického auditu Popis výchozího stavu Základní údaje o předmětu energetického auditu Předmět energetického auditu Charakteristika Základní údaje o energetických vstupech a výstupech Teplo CZT Elektrická energie Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA Energetické hospodářství Dodavatelé energií Zdroje pro vytápění (ÚT) Příprava teplé vody (TV) Vzduchotechnika Chlazení Osvětlení Rozvody energií Bilance zdrojů energie Klíčové hodnoty pro normalizované klimatické podmínky regionu Informace o stavební části Vliv na životní prostředí Popis míry zanedbané údržby Záměry zadavatele Zhodnocení výchozího stavu Energetická bilance a technické ukazatele zdroje energie Vyhodnocení spotřeby tepla denostupňovou metodou Zhodnocení stávajícího stavu budovy Posouzení tepelně technických vlastností obálky budovy dle ČSN : Výpočet měrné tepelné ztráty (ČSN EN ISO ) Průměrný součinitel prostupu tepla a energetický štítek obálky budovy Posouzení měrné spotřeby tepla pro vytápění (vyhl. č. 78/2013 Sb.) Zhodnocení technologické části Vytápění Příprava TV Vzduchotechnická zařízení a chlazení Rozvody energií Zhodnocení stávajícího stavu energetického hospodářství Navržená opatření Druhy úsporných opatření Beznákladová a nízkonákladová opatření Opatření A1 - Energetický management Opatření A2 Oprava izolace rozvodů Vysokonákladová opatření Opatření B Výměna výplní otvorů Opatření C Přesklení výplní otvorů - oken Opatření D - Zateplení obvodového pláště Opatření E - Zateplení ploché střechy Opatření F Instalace tepelného čerpadla Souhrn navržených opatření BD Nad Vavrouškou EA

3 4.5 Definování variant Varianta č Varianta č Energetické zhodnocení navržených variant Ekonomické hodnocení variant Metoda ekonomického hodnocení Ekonomické vyhodnocení variant Environmentální hodnocení variant Výběr optimální varianty Metodika a kritéria hodnocení Vyhodnocení variant Závazné výstupy energetického auditu Hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství Optimální varianta energeticky úsporného projektu a doporučení energetického auditora Shrnutí doporučených opatření a popis okrajových podmínek Zdůvodnění výběru doporučeného opatření, úspory apod Evidenční list energetického auditu Přílohy Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U N dle ČSN : Protokol o výpočtu měrných tepelných ztrát a potřeby tepla na vytápění dle ČSN EN ISO Energetický štítek obálky budovy Protokol k energetickému štítku obálky budovy ČSN :2011 stávající stav Protokol k energetickému štítku budovy ČSN :2011 doporučená varianta Protokol k energetickému štítku budovy ČSN :2011 referenční budova Ekonomické zhodnocení doporučené varianty Spotřeby energií jednotlivě Kopie dokladu o vydání oprávnění BD Nad Vavrouškou EA

4 Seznam tabulek: POLYTIOM s.r.o. tabulka 1 Základní parametry předmětu energetického auditu... 7 tabulka 2 Měsíční spotřeby tepla tabulka 3 Odběrná místa el. energie tabulka 4 Spotřeba elektrické energie (vypočteno) tabulka 5 Roční spotřeby el. energie tabulka 6 Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA v období tabulka 7 Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA v období tabulka 8 Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA v období tabulka 9 Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA - průměr v cenách roku tabulka 10 Měrná cena vstupních energií tabulka 11 Procentní podíl na spotřebě a platbách za energie (vypočteno) v předmětu EA tabulka 12 Bilance výroby energie z vlastních zdrojů pro výchozí vstupní bilanci tabulka 13 Klíčové hodnoty pro normalizované podmínky tabulka 14 Základní technické parametry budovy tabulka 15 Hodnoty pro stanovení faktoru tvaru objektu tabulka 16 Základní tvar energetické bilance předmětu EA vypočtené hodnoty tabulka 17 Bilance výroby energie z vlastních zdrojů pro přepočtenou bilanci tabulka 18 Základní technické ukazatele vlastních energet. zdrojů - přepočtená bilance tabulka 19 Přepočet spotřeby tepla na vytápění na dlouhodobý průměr tabulka 20 Upravená vstupní energetická bilance objektu tabulka 21 Bilance výroby energie z vlastních zdrojů pro přepočtenou bilanci tabulka 22 Základní technické ukazatele vlastních energet. zdrojů - přepočtená bilance tabulka 23 Zhodnocení stavebních konstrukcí s ohledem ČSN : tabulka 24 Rozdělení měrné tepelné ztráty tabulka 25 Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou budovy tabulka 26 Průměrný součinitel prostupu tepla (ČSN :2011) tabulka 27 Hodnocení energetické náročnosti vytápění (vyhl. č.78/2013 Sb.) tabulka 28 Porovnání teoretické a skutečné spotřeby tepla na ÚT tabulka 29 Ukazatele účinnosti samotného systému vytápění tabulka 30 Posouzení přípravy TV dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. (kritérium GJ/m 3 )(vypočteno) tabulka 31 Posouzení přípravy TV dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. (kritérium GJ/(m 2 rok)) tabulka 32 Vyčíslení tepelných ztrát v rozvodech TV tabulka 33 Tabulka vypočtených tlouštěk izolací dle vyhlášky č. 193/2007 Sb tabulka 34 Přehled teplot ve vybraných místnostech tabulka 35 Souhrn navrhovaných opatření tabulka 36 Ekonomické vyhodnocení jednotlivých opatření tabulka 37 Seznam opatření ve variantě č tabulka 38 Upravená energetická bilance pro variantu č tabulka 39 Shrnutí úspor varianty č tabulka 40 Seznam opatření ve variantě č tabulka 41 Upravená energetická bilance pro variantu č tabulka 42 Shrnutí úspor varianty č tabulka 43 Změna dílčího hodnocení energetické náročnosti vytápění (vyhl. č.78/2013 Sb.) tabulka 44 Změna energetické náročnosti budovy (ČSN :2011) tabulka 45 Ekonomické vyhodnocení jednotlivých variant - doba životnosti tabulka 46 Použité emisní faktory tabulka 47 Současný stav produkce emisí tabulka 48 Produkce emisí u výchozího stavu a varianty č tabulka 49 Produkce emisí u výchozího stavu a varianty č tabulka 50 Bodové ohodnocení posuzovaných kritérií a váhová matice kritérií (alternativy I) tabulka 51 Bodové ohodnocení posuzovaných kritérií a váhová matice kritérií (alternativa II) tabulka 52 Měrné ukazatele tabulka 53 Upravená energetická bilance pro doporučenou variantu tabulka 54 Shrnutí úspor doporučené varianty BD Nad Vavrouškou EA

5 tabulka 55 Ekologické vyhodnocení pro doporučenou variantu Seznam grafů: graf 1 Měsíční spotřeby tepla graf 2 Roční spotřeby tepla graf 3 Procentní podíl na spotřebě elektrické energie (vypočteno) graf 4 Roční spotřeby el. energie graf 5 Vývoj měrné ceny elektrické energie za poslední tři roky graf 6 Vývoj měrné ceny tepla zemního plynu za poslední tři roky graf 7 Procentní podíl na spotřebě a platbách za energie (vypočteno) graf 8 Denostupně v hodnoceném období graf 9 Porovnání skutečných průměrných měsíčních teplot s dlouhodobým průměrem graf 10 Porovnání skutečných klimatických podmínek s dlouhodobým průměrem graf 11 Poměr měrných tepelných ztrát objektu graf 12 Porovnání spotřeby tepla s klimatickými podmínkami graf 13 Příklad E-T křivky při diagnostikování poruchy graf 14 Poměr investičních nákladů v tis. Kč a úspor jednotlivých opatření v GJ graf 15 Poměr investičních nákladů a úspor finančních prostředků vzniklých jejich realizací graf 16 Emise tuhých látek, SO 2, NO X a CO v jednotlivých variantách graf 17 Emise CO 2 v jednotlivých variantách graf 18 Charakteristické hodnoty jednotlivých opatření Seznam obrázků: obrázek 1 Situační schéma... 9 obrázek 2 Vytápění obrázek 3 Prvky osvětlení obrázek 4 Rozvody ÚT, TV a otopná tělesa obrázek 5 Fotodokumentace stavební části obrázek 6 Princip neustálého zlepšování energetického hospodářství BD Nad Vavrouškou EA

6 Seznam zkratek: PD projektová dokumentace CF Cash flow IRR vnitřní výnosové procento NPV čistá současná hodnota Ni investiční náklady EÚP energeticky úsporný projekt EA energetický audit kwe kilowatt elektrický kwt kilowatt tepelný GJ gigajoule NN nízké napětí VN vysoké napětí KGJ kogenerační jednotka TČ tepelné čerpadlo ZZT zpětné získávání tepla OS otopná soustava TV teplá užitková voda ÚT ústřední topení VS výměníková stanice KPS kompaktní předávací stanice HVS hlavní výměníková stanice AN akumulační nádrž TRV termoregulační ventil IRC individual room control VZT vzduchotechnika CZT centrální zásobení teplem CP cihla plná CD cihla dutá BD Nad Vavrouškou EA

7 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Zadavatel energetického auditu a majitel objektu Název/jméno Společenství vlastníků budovy č.p. 696, ulice Nad Vavrouškou, Praha 8 Adresa Nad Vavrouškou 696, Praha 8 Kontaktní osoba Libor Šeda Telefon Fax - IČ DIČ Provozovatel předmětu energetického auditu Název/jméno Společenství vlastníků budovy č.p. 696, ulice Nad Vavrouškou, Praha 8 Adresa Nad Vavrouškou 696, Praha 8 Kontaktní osoba Libor Šeda Telefon Fax - IČ DIČ Předkladatel energetického auditu Jméno POLYTIOM s.r.o. Adresa Korunní 810/104, Praha 10 Zástupce Ing. Jan Škráček, jednatel společnosti Telefon Fax - IČ DIČ CZ Zpracovatel energetického auditu Jméno Ing. Jan Škráček Odborná způsobilost Energetický specialista č zapsán v seznamu u MPO ČR Adresa V Rovinách 77, Praha 4 Telefon Spolupráce Ing. Martin Renč 1.5 Předmět energetického auditu Název Bytový dům Nad Vavrouškou 696 Adresa Nad Vavrouškou 696/17, 19, 21, 23, 25, Praha 8 Vlastník Společenství vlastníků budovy č.p. 696, ulice Nad Vavrouškou, Praha 8 Vztah k zadavateli EA Vlastník objektu je zadavatelem energetického auditu BD Nad Vavrouškou EA

8 2 POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 2.1 Základní údaje o předmětu energetického auditu Předmět energetického auditu Předmětem energetického auditu je objekt bytového domu ve městě Praha na pozemku 1118/70 v katastrálním územím Troja, vlastní konstrukce budovy a její energetické hospodářství. Energetickým hospodářstvím se, vzhledem k povaze objektu, rozumí spotřeba tepla na vytápění včetně rozvodů a regulace systému a spotřeba energií na přípravu teplé vody a další technologické procesy (osvětlení apod.). Předmětem energetického auditu není spotřeba energie malých spotřebičů a spotřeba energie v jednotlivých bytech. Situaci znázorňuje obrázek 1. Energetický audit je zpracován na základě zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 318/2012 Sb.) a vyhlášky 480/2012 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu. Požadavek na zpracování EA vyplynul v návaznosti na záměry zadavatele vedoucí ke zlepšení tepelně technických parametrů obalových konstrukcí a zlepšení účinnosti dodávky a výroby tepla. tabulka 1 Základní parametry předmětu energetického auditu Identifikace činnosti Druh činnosti Bytový dům Počet bytů / osob v objektu 20 / cca 45 Provoz (dny v týdnu, směnnost) Nepřetržitý Počet vytápěných budov 1 (5 bytových sekcí) Seznam budov Objem vytápěné části budovy Vytápěná podlah. plocha Plocha ochlaz. konstrukcí Faktor tvaru budovy [m 3 ] [m 2 ] [m 2 ] [m 2 /m 3 ] Bytový dům Nad Vavrouškou ,69 Ke zpracování auditu byly použity následující podklady: údaje o spotřebě a nákladech za energie ( ) projektová dokumentace stavby revizní zpráva elektrického zařízení informace o provozu budovy, vytápěcích teplotách a útlumech informace z místního šetření fotografie objektu BD Nad Vavrouškou EA

9 2.1.2 Charakteristika POLYTIOM s.r.o. Budova bytového domu je situována na Praze 8 - Troja č.p. 696 s pěti čísly orientačními 17, 19, 21, 23, 25. Jedná se o pět hmotově shodných objektů spojených v jeden bytový dům. Dům má 4 podlaží, jedno podzemní a tři nadzemní. Každá část má vlastní vchod do objektu a vjezd do garáží. Celý suterén je průchozí od východu na západ. Suterén je od severu k jihu z poloviny zapuštěn do svahu. Na jižní straně tak tvoří vstupní parter domu. V suterénu jsou situovány garáže, vstupy, sklepy, výměníková stanice, technické zařízení domu, na západní straně komerční prostory a na východní straně jedna bytová jednotka. V nadzemních patrech jsou situované byty a komunikace. V 1. NP jsou dva byty na každém schodišti, čísle popisném, v 2. a 3. NP je po jednom bytě, přičemž v jednom případě jsou propojeny do jednoho mezonetu. Celkem je v objektu 20 bytových jednotek. Objekt byl kolaudován v roce Objekt byl postaven klasickou zděnou technologií. Obvodové zdivo je z cihelných bloků Porotherm na MVC tl. 300 a 400 mm. Zdivo o tloušťce 300 mm je použito u nevytápěných či jen temperovaných částí budovy a zdivo o tloušťce 400 mm je převážně užito u vytápěných částí budovy, bytové jednotky a komerční prostory. Obvodový plášť byl zateplen kontaktním zateplovacím systémem o tloušťce tepelné izolace 70 mm. Severní stěna suterénu k terénu je železobetonová. Zateplení této stěny je provedeno pomocí extrudovaného polystyrenu tl. 30 mm. Vnitřní nosné zdivo je z cihelných bloků Porotherm na MVC tl. 300 mm. Vnitřní příčky jsou z cihelných bloků Porotherm 17,5, 11,5 a 6,5 P+D na MVC či ze zdiva CP. Zastřešení objektu tvoří jednoplášťové ploché střechy či terasy. Nosnou konstrukcí je železobetonová deska, na níž je spádová vrstva z polystyrenbetonu, zateplení polystyrenem tl. 120 mm, hydroizolační vrstva z mpvc a svrchní vrstvy dle typu konstrukce. U střech je použit jako vrchní vrstva kačírek a u teras betonová dlažba na podložkách. Stropy jednotlivých podlaží tvoří nosná železobetonová deska, kročejová izolace, betonová deska a podlahová krytina dle provozu. Stropy nad nevytápěnými prostory a exteriérem jsou ze spodní strany zatepleny tepelnou izolací tl. 100 mm. Podlahy na zemině jsou betonové ve vytápěných místnostech zatepleny tepelnou izolací tl. 50 mm. Okna a vstupy jsou plastové zasklená tepelně izolačním dvojsklem. V prostoru garáží jsou osazena vrata a větrací mřížky. Vytápění a dodávka TV je zajištěna ze sítě CZT. V objektu je domovní předávací stanice. Distribuci tepla zajišťuje teplovodní otopná soustava s deskovými otopnými tělesy. Příprava TV je řešena centrálně v rámci předávací stanice. Objekt má vlastní měření spotřebované el. energie, tepla pro ÚT a TV a vody pro TV. Na základě výpisu z katastru nemovitostí není objekt označen jako nemovitá kulturní památka, ani není umístěn v památkově chráněném území. Objekt stojí v katastrálním území Troja na parcele č. 1118/70. Údaje o posledních významnějších rekonstrukcích Objekt doposud neprošel rekonstrukcí po stránce tepelně technické. BD Nad Vavrouškou EA

10 obrázek 1 Situační schéma Pozn.: Zdroj: BD Nad Vavrouškou EA

11 2.2 Základní údaje o energetických vstupech a výstupech Předmět EA je zásobován těmito energiemi a médii: teplo elektrická energie studená voda Teplo CZT Zásobování objektu teplem na vytápění a přípravu TV je ze sítě CZT. Dodavatelem tepla CZT je Zdeněk Pěč. Teplo CZT je do objektu distribuováno pomocí domovní výměníkové stanice. Výměníková stanice je umístěna v technické místnosti v severovýchodní části suterénu. Následující tabulka uvádí celkovou spotřebu tepla pro vytápění a přípravu TV vycházející z předložených výkazů. tabulka 2 Měsíční spotřeby tepla Měsíční spotřeby tepla byty, nebyty průměr Období ÚT TV ÚT TV ÚT TV ÚT TV GJ GJ tis Kč GJ GJ tis Kč GJ GJ tis Kč GJ GJ tis Kč leden 219,0 19,0 100,6 174,0 23,0 82,5 137,0 28,0 73,8 176,7 23,3 85,6 únor 193,0 17,0 88,7 175,0 21,0 82,1 223,0 21,0 109,2 197,0 19,7 93,3 březen 146,0 23,0 71,4 140,0 28,0 70,3 97,0 23,0 53,7 127,7 24,7 65,2 duben 71,0 22,0 39,3 50,0 25,0 31,4 76,0 22,0 43,9 65,7 23,0 38,2 květen 37,0 20,0 24,1 33,0 24,0 23,9 23,0 23,0 20,6 31,0 22,3 22,8 červen 5,0 23,0 11,8 0,0 25,0 10,5 0,0 22,0 9,8 1,7 23,3 10,7 červenec 0,0 10,0 4,2 0,0 15,0 6,3 0,0 17,0 7,6 0,0 14,0 6,0 srpen 0,0 12,0 5,1 0,0 22,0 9,2 0,0 20,0 9,0 0,0 18,0 7,7 září 29,0 19,0 20,3 8,0 19,0 11,3 9,0 17,0 11,6 15,3 18,3 14,4 říjen 78,0 18,0 40,6 62,0 18,0 33,5 70,0 23,0 41,6 70,0 19,7 38,6 listopad 115,0 23,0 58,3 138,0 24,0 69,5 115,0 21,0 60,9 122,7 22,7 62,9 prosinec 243,0 22,0 112,0 143,0 26,0 72,5 168,0 20,0 84,1 184,7 22,7 89,5 Celkem , , , ,0 graf 1 Měsíční spotřeby tepla I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Měsíční spotřeby tepla - ÚT [GJ] Měsíční spotřeby tepla - TV [GJ] BD Nad Vavrouškou EA

12 graf 2 Roční spotřeby tepla 1 200, ,0 800,0 600,0 400,0 200, ,0 228,0 923,0 270,0 918,0 257,0 0, Roční spotřeby tepla ÚT [GJ] Roční spotřeby tepla TV [GJ] Elektrická energie Dodavatelem elektrické energie je společnost Pražská energetika, a.s. Předmětem EA je pouze spotřeba elektrické energie ve společných prostorách domu. Odběr z NN rozvodné sítě STE, měření odběru elektrické energie probíhá pro každý vchod, číslo evidenční, pomocí vlastního fakturačního elektroměru. V budově je 5 společných odběrných míst. Všechna odběrná místa mají sazbu C01d, produkt AKTIV KLASIK 24, hlavní jistič 3 x 16 A a odběr ve VT. Údaje vychází z podkladů provozovatele předmětu EA. tabulka 3 Odběrná místa el. energie Odběrná místa elektrické energie Místo odběru Odběrné místo Číslo elektroměru E-3, Nad Vavruškou 696/ N E-4, Nad Vavruškou 696/ N E-5, Nad Vavruškou 696/ N E-6, Nad Vavruškou 696/ N E-7, Nad Vavruškou 696/ N Ve společných prostorech objektů se nachází osvětlení, ventilátory v garážích, které jsou dle revize elektrického zařízení odpojeny, dále pohony vrat, vybavení výměníkové stanice a další drobné spotřebiče. Údaje o počtech spotřebičů a jejich příkonech vychází z předložených pravidelných revizí elektrického zařízení a z místního šetření. Tabulka uvádí orientační výpočet spotřeby el. energie za účelem ověření výše skutečné spotřeby. tabulka 4 Spotřeba elektrické energie (vypočteno) Počet Celk. příkon časové využití Koef. souč. Spotřeba el. Spotřebič elektrické energie ks kw hod/rok - kwh/rok Osvětlení 143 9, , Ostatní spotřebiče (dle revize) 1 0, ,00 30 Celkem 144,0 10, Celkem skutečnost (průměr) BD Nad Vavrouškou EA

13 graf 3 Procentní podíl na spotřebě elektrické energie (vypočteno) Ostatní spotřebiče (dle revize) 2% Následující tabulka uvádí roční spotřeby el. energie objektu vycházející z předložených fakturačních podkladů. tabulka 5 Roční spotřeby el. energie č. elměru sazba jistič tarif N N N N N C 01d AKTIV KLASI K 24 3x16 A Spotřeby el. energie MWh Kč MWh Kč MWh Kč VT 2, , ,637 NT 0,000 0,000 0, Celkem 2, , , Pozn.: Cenové údaje v tabulce jsou uvedeny bez DPH. graf 4 Roční spotřeby el. energie 2,5 Osvětlení 98% 2,0 1,5 1,0 2,15 1,93 1,64 0,5 0, Spotřeba elektrické energie [MWh] Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA V následujících tabulkách jsou uvedeny energetické vstupy a výstupy do předmětu EA. Spotřeby jsou vtaženy k uceleným ročním obdobím. Jsou uvedeny spotřeby včetně vynaložených nákladů. Náklady jsou uvedeny bez DPH. BD Nad Vavrouškou EA

14 tabulka 6 Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA v období 2010 Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA v roce 2010 Vstupy paliv a energie Výhřevnost Přepočet Roční náklady Jednotka Množství GJ/jednotka na MWh tis. Kč Elektřina MWh 2,15 3,60 2,15 14,4 Teplo GJ 1 364,0 1,0 378,9 576,3 Zemní plyn MWh Jiné plyny MWh Hnědé uhlí t Černé uhlí t Koks t Jiná pevná paliva t TTO t LTO t Nafta t Druhotné zdroje GJ Obnovitelné zdroje GJ Jiná paliva GJ Celkem vstupy paliv a energie 381,04 590,7 Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0,00 0,0 Celkem spotřeba paliv a energie 381,04 590,7 tabulka 7 Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA v období 2011 Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA v roce 2011 vstupy paliv a energie Výhřevnost Přepočet Roční náklady Jednotka Množství GJ/jednotka na MWh tis. Kč Elektřina MWh 1,93 3,60 1,93 16,1 Teplo GJ 1 193,0 1,0 331,4 502,9 Zemní plyn MWh Jiné plyny MWh Hnědé uhlí t Černé uhlí t Koks t Jiná pevná paliva t TTO t LTO t Nafta t Druhotné zdroje GJ Obnovitelné zdroje GJ Jiná paliva GJ Celkem vstupy paliv a energie 333,32 519,0 Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0,00 0,0 Celkem spotřeba paliv a energie 333,32 519,0 BD Nad Vavrouškou EA

15 tabulka 8 Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA v období 2012 Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA v roce 2012 vstupy paliv a energie Výhřevnost Přepočet Roční náklady Jednotka Množství GJ/jednotka na MWh tis. Kč Elektřina MWh 1,64 3,60 1,64 15,0 Teplo GJ 1 175,0 1,0 326,4 525,9 Zemní plyn MWh Jiné plyny MWh Hnědé uhlí t Černé uhlí t Koks t Jiná pevná paliva t TTO t LTO t Nafta t Druhotné zdroje GJ Obnovitelné zdroje GJ Jiná paliva GJ Celkem vstupy paliv a energie 328,03 540,9 Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0,00 0,0 Celkem spotřeba paliv a energie 328,03 540,9 tabulka 9 Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA - průměr v cenách roku 2012 Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA - průměr z let v cenách 2012 vstupy paliv a energie Výhřevnost Přepočet Roční náklady Jednotka Množství GJ/jednotka na MWh tis. Kč Elektřina MWh 1,91 3,60 1,91 17,5 Teplo GJ 1 244,00 1,00 345,6 556,7 Zemní plyn MWh Jiné plyny MWh Hnědé uhlí t Černé uhlí t Koks t Jiná pevná paliva t TTO t LTO t Nafta t Druhotné zdroje GJ Obnovitelné zdroje GJ Jiná paliva GJ Celkem vstupy paliv a energie 347,46 574,2 Změna stavu zásob paliv (inventarizace) 0,00 0,0 Celkem spotřeba paliv a energie 347,46 574,2 Na následující tabulce a příslušných grafech je dokumentována tendence měrné ceny vstupních energií do objektu. Cenové údaje vychází z předložených podkladů provozovatele předmětu EA a jsou bez DPH. BD Nad Vavrouškou EA

16 tabulka 10 Měrná cena vstupních energií Období El. energie Teplo CZT ÚT, TV Kč/MWh Kč/GJ ,9 422, ,7 421, ,4 447,5 graf 5 Vývoj měrné ceny elektrické energie za poslední tři roky , , , , , , , , , ,0 0, , , , graf 6 Vývoj měrné ceny tepla zemního plynu za poslední tři roky 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 422,5 Elektrická energie [Kč/MWh] Teplo ÚT, TV [GJ] Pro lepší orientaci ve spotřebovaných vstupních energiích byla sestavena následující bilance. Následující tabulka uvádí rozdělení spotřeby el. energie a tepla. Vstupní údaje do výpočtů vychází z průměrných spotřeb za hodnocená období podle fakturačních údajů. Platby jsou vztaženy k cenám roku Stanovení spotřeby energie jednotlivých spotřebičů je provedeno technickým odhadem zejména s ohledem na instalované příkony spotřebičů a jejich předpokládané časové využití. tabulka 11 Procentní podíl na spotřebě a platbách za energie (vypočteno) v předmětu EA Účel spotřeby Spotřeba energie Platby za energie MWh/rok GJ/rok % tis. Kč % CZT - vytápění 275,65 992,3 79,3 444,1 77,3 CZT - příprava TV 69,91 251,7 20,1 112,6 19,6 El. energie - osvětlení 1,88 6,8 0,5 17,2 3,0 El. energie - ostatní 0,03 0,1 0,0 0,3 0,0 Celkem 347, ,9 100,0 574,2 100,0 421,5 447, BD Nad Vavrouškou EA

17 graf 7 Procentní podíl na spotřebě a platbách za energie (vypočteno) El. energie - osvětlení 0,5% El. energie - ostatní 0,0% Spotřeba energií CZT - vytápění 79,3% CZT - příprava TV 20,1% El. energie - osvětlení 3% El. energie - ostatní 0% CZT - příprava TV 20% Spotřeba energií CZT - vytápění 77% 2.3 Energetické hospodářství Vytápění objektu a příprava TV je zajištěno ze systému CZT pomocí domovní výměníkové stanice. El. energie dále slouží pro potřeby osvětlení objektu a na další technologické procesy (např. ovládání a pohon vrat, atd.). Spotřeba elektrické energie jednotlivých bytových jednotek není předmětem EA Dodavatelé energií Dodavatel elektrické energie: Dodavatel tepla: Pražská energetika, a.s. Na Hroudě 1492/4, Praha 10 IČ: DIČ: CZ Tel.: Zdeněk PĚČ Měření a regulace Vazovova 3214, Praha 4 IČ: DIČ: CZ Tel.: Zdroje pro vytápění (ÚT) Jako zdroj tepla pro vytápění slouží systém CZT. V objektu je instalovaná domovní předávací stanice pro vytápění a přípravu TV od firmy Termont Praha. Rok výroby stanice je Předávací stanice je napojena na primární přívod tepla od Pražské teplárenské a.s. Stanice je vybavena dvěma deskovými výměníky. Jedním pro ÚT o výkonu 140 kw a druhým pro TV o výkonu 200 kw. Provoz stanice je řízen automaticky ekvitermní regulací. Jako zabezpečovací zařízení slouží expanzomat a pojistné ventily. Distribuci tepla zajišťuje teplovodní otopná soustava s navrhovaným topným spádem 80/60 C. Rozvody tepla vedou v suterénu od výměníkové stanice k jednotlivým stoupačkám. Vždy v prostoru pod schodištěm je rozdělení na jednotlivé stoupačky, kde je pro každý byt jedna. Každá stoupačka je osazena měřením tepla a vyrovnávacím ventilem. Každý byt tak má vlastní rozvod tepla. Emisi tepla v jednotlivých bytech zajišťují desková plechová otopná tělesa osazená termoregulačními ventily s hlavicemi. Otopná tělesa umístěná na vstupních chodbách nejsou osazena termickými hlavicemi na termoregulačních ventilech. Rozvody tepla jsou popsány v kapitole kapitole BD Nad Vavrouškou EA

18 obrázek 2 Vytápění Výměníková stanice Ekvitermní regulátor Výměníková stanice část pro ÚT Výměníková stanice část pro TV Příprava teplé vody (TV) Příprava TV pro předmět EA probíhá centrálně v rámci výměníkové stanice. Je zde osazen výměník o výkonu 200 kw. Dále je rozvedena do jednotlivých bytů. Rozvod TV je vybaven cirkulací. Odběrná místa jsou osazena pákovými armaturami Vzduchotechnika Prostory v předmětu EA jsou větrány přirozeně okny. V předmětu EA nejsou osazena VZT zařízení. Dle revize elektrického zařízení jsou ventilátory v prostoru garáží odpojeny Chlazení Chlazení není v prostorách objektu realizováno. Pouze v některých bytových jednotkách jsou dodatečně instalovány lokální split jednotky Osvětlení Osvětlení je provedeno lineárními či kompaktními zářivkovými svítidly. Ovládání je ruční v jednotlivých místnostech. BD Nad Vavrouškou EA

19 obrázek 3 Prvky osvětlení Zářivkové osvětlení lineární Zářivkové osvětlení kompaktní Rozvody energií Rozvody ÚT a TV Rozvod tepelné energie po objektu je pomocí páteřního rozvodu v suterénu, který vede z výměníkové stanice k jednotlivým stoupačkám. Vždy v prostoru pod schodištěm je rozdělení na jednotlivé stoupačky, kde je pro každý byt jedna. Každá stoupačka je osazena měřením tepla a vyrovnávacím ventilem. Každý byt tak má vlastní klasickou dvoutrubkovou otopnou soustavu. Navrhovaný topný spád je 80/60 C. Rozvody topné vody jsou realizované ocelovým svařovaným potrubím. Rozvody v objektu a ve výměníkové stanici jsou izolované návlekovou tepelnou izolací. Ve výměníkové stanici je izolace provedena včetně armatur kromě čerpadel. Rozvody TV vedou taktéž v suterénu k jednotlivým stoupačkám. Rozvody jsou realizované plastovým potrubím izolovaným návlekovou tepelnou izolací. Odběrná místa jsou osazena pákovými armaturami. Otopná tělesa jsou desková plechová osazena termoregulačními ventily s hlavicemi. Na chodbách a schodišti hlavice chybějí. (je splněn požadavek 6 odst. 7 Zákona č. 406 /2000 Sb.). obrázek 4 Rozvody ÚT, TV a otopná tělesa Páteřní rozvody ÚT v suterénu Jednotlivé stoupačky ÚT v suterénu BD Nad Vavrouškou EA

20 Rozdělení na jednotlivé stoupačky Izolace rozvodu ÚT ve výměníkové stanici Otopné těleso bez TRV hlavice na chodbě Rozvody TV ve výměníkové stanici Rozvody TV ve výměníkové stanici Vnitřní elektroinstalace Páteřní rozvody TV, cirkulace a SV Vnitřní rozvody jsou realizovány kabely CYKY uloženými pod omítkou a částečně v plastových lištách. Instalace je v soustavě TN-C-S 3x400/230V. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je nulováním, samočinným odpojením od zdroje a ochrana proudovým chráničem. Technická úroveň el. instalace odpovídá době realizace a opotřebení. Dle revize elektrického zařízení je elektroinstalace ve třech případech (číslech orientačních) schopna bezpečného provozu a ve dvou případech není schopna bezpečného provozu do odstranění závad. BD Nad Vavrouškou EA

21 2.4 Bilance zdrojů energie Předmět EA nemá vlastní zdroj tepla. Teplo na vytápění objektu a přípravu teplé vody je dodáváno ze systému CZT. tabulka 12 Bilance výroby energie z vlastních zdrojů pro výchozí vstupní bilanci ř. ukazatel jednotka roční hodnota 1 Instalovaný elektrický výkon celkem MW - 2 Instalovaný tepelný výkon celkem MW tep - 3 Dosažitelný elektrický výkon celkem MW - 4 Pohotový elektrický výkon celkem MW - 5 Výroba elektřiny MWh - 6 Prodej elektřiny MWh - 7 Vlastní spotřeba elektřiny na výrobu energie MWh - 8 Spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny GJ - 9 Výroba dodávkového tepla GJ - 10 Prodej tepla GJ - 11 Spotřeba tepla v palivu na výrobu tepla GJ - 12 Spotřeba tepla v palivu celkem GJ Klíčové hodnoty pro normalizované klimatické podmínky regionu V následujících tabulkách jsou shrnuty klíčové vstupní hodnoty charakterizující klimatické podmínky v regionu a vnitřní podmínky. Průměrná teplota v objektu byla stanovena váženým průměrem vnitřních teplot v závislosti na objemu jednotlivých prostor. Hodnoty pro výpočet denostupňů byly převzaty z publikace Klimatologické údaje od ARCADIS PROJECT MANAGEMENT, s.r.o. pro oblast Praha (Karlov) a doplněny o rok 2012 z ČHMÚ, měřící stanice Praha (Karlov). V případě chybějících dat byly údaje převzaty z dlouhodobého průměru nebo stanoveny odborným odhadem. tabulka 13 Klíčové hodnoty pro normalizované podmínky Parametry prostředí Lokalita - Praha Troja Dlouhodobý normál ČR Venkovní výpočtová teplota t e -13 C - C Průměrná vnitřní teplota t is t is 19,2 C - C Definovaná teplota pro zahájení vytápění - 13 C - C Průměrná venkovní teplota t es t es 4,30 C 3,8 C Počet dnů otopného období d 225 dní 242 dní Počet denostupňů D o = d (t is -t es ) D D Pozn.: Průměrná vnitřní teplota byla stanovena váženým průměrem vnitřních teplot prostor v objektu. rok Průměrná venkovní teplota v topném období [ C] Místní klimatické podmínky Počet dnů otopného období Počet denostupňů D t is , , , BD Nad Vavrouškou EA

22 graf 8 Denostupně v hodnoceném období od/měsíc I II III IV V IX X XI XII I II III IV V IX X XI XII I II III IV V IX X XI XII graf 9 Porovnání skutečných průměrných měsíčních teplot s dlouhodobým průměrem C Skutečný počet denostupňů pro vnitřní teplotu 19,2 C graf 10 Porovnání skutečných klimatických podmínek s dlouhodobým průměrem I II III IV V IX X XI XII I II III IV V IX X XI XII I II III IV V IX X XI XII Prům. teplota v jednotlivých měsících otop. období Prům. teplota v jednotlivých měsících otop. období pro dlouhodobý průměr Informace o stavební části Skutečný počet denostupňů pro vnitřní teplotu 19,2 C Normový počet denostupňů pro vnitřní teplotu 19,2 C Budova bytového domu je situována na Praze 8 Troja č.p. 696 s pěti čísly orientačními 17, 19, 21, 23, 25. Jedná se o pět hmotově shodných objektů spojených v jeden bytový dům. Dům má 4 podlaží, jedno podzemní a tři nadzemní. Každá část má vlastní vchod do objektu a vjezd do garáží. Celý suterén je průchozí od východu na západ. Suterén je od severu k jihu z poloviny zapuštěn do svahu. Na jižní straně tak tvoří vstupní parter domu. V suterénu jsou situovány garáže, vstupy, sklepy, výměníková stanice, technické zařízení domu, na západní straně komerční prostory a na východní straně jedna bytová jednotka. V nadzemních patrech jsou situované byty a komunikace. V 1. NP jsou dva byty na každém schodišti, čísle popisném, v 2. a 3. NP je po jednom bytě, přičemž v jednom případě jsou propojeny do jednoho mezonetu. Celkem je v objektu 20 bytových jednotek. Objekt byl kolaudován v roce Objekt byl postaven klasickou zděnou technologií. Obvodové zdivo je z cihelných bloků Porotherm na MVC tl. 300 a 400 mm. Zdivo o tloušťce 300 mm je použito u nevytápěných či jen temperovaných částí budovy a zdivo o tloušťce 400 mm je převážně užito u vytápěných částí budovy, bytové jednotky a komerční prostory. Obvodový plášť byl zateplen kontaktním zateplovacím systémem o tloušťce BD Nad Vavrouškou EA

23 tepelné izolace 70 mm. Severní stěna suterénu k terénu je železobetonová tl. 300 mm. Zateplení této stěny je provedeno pomocí extrudovaného polystyrenu tl. 30 mm. Vnitřní nosné zdivo je z cihelných bloků Porotherm na MVC tl. 300 mm. Vnitřní příčky jsou z cihelných bloků Porotherm 17,5, 11,5 a 6,5 P+D na MVC či ze zdiva CP. Zastřešení objektu tvoří jednoplášťové ploché střechy či terasy. Nosnou konstrukcí je železobetonová deska tl. 200 mm na níž je spádová vrstva z polystyrenbetonu (u teras tl mm, u střech tl mm), zateplení polystyrenem tl. 120 mm, hydroizolační vrstva z mpvc a svrchní vrstvy dle typu konstrukce. U střech je použit jako vrchní vrstva kačírek a u teras betonová dlažba na podložkách. Stropy jednotlivých podlaží tvoří nosná železobetonová deska tl. 200 mm, kročejová izolace tl. 10 mm, betonová deska tl. 70 mm a podlahová krytina dle provozu. Stropy nad nevytápěnými prostory a exteriérem jsou ze spodní strany zatepleny tepelnou izolací tl. 100 mm. Podlahy na zemině jsou betonové ve vytápěných místnostech zatepleny tepelnou izolací tl. 50 mm. Okna a vstupy jsou plastové zasklená tepelně izolačním dvojsklem. Zasklení je provedeno dvojsklem s kovovým distančním rámečkem. V prostoru garáží jsou osazena vrata a větrací mřížky. Skladby konstrukcí byly zjištěny z dostupných podkladů a při prohlídce objektu. obrázek 5 Fotodokumentace stavební části Jižní fasáda vstupní parter Jihovýchodní pohled Severní fasáda Severní fasáda BD Nad Vavrouškou EA

24 Okno na schodiště Zasklení okna Garážová vrata Suterén prostory garáží Technické a geometrické charakteristiky budovy jsou shrnuty v následující tabulce. tabulka 14 Základní technické parametry budovy Technické parametry objektu Počet nadzemních podlaží - 3 Počet podzemních podlaží - 1 Obestavěný vytápěný prostor budovy m Zastavěná plocha objektu m Podlahová plocha všech prostorů v budově m Podlahová plocha vytápěných místností nad 15 C vč. m Prům. světlá výška vytápěných místností m 2,58 Plocha konstrukcí přiléhajících k sous. zónám či objektům m 2 0 Plocha plné části svislých obvodových konstrukcí m Plocha výplní otvorů m Plocha střechy m Podlaha na terénu m Konstrukce do nevytápěných prostor m tabulka 15 Hodnoty pro stanovení faktoru tvaru objektu Geometrické parametry objektu Celková plocha ochlazovaných konstrukcí m Objem vytápěné části budovy m Faktor tvaru budovy m 2 /m 3 0,69 BD Nad Vavrouškou EA

25 2.7 Vliv na životní prostředí POLYTIOM s.r.o. Znečišťující látky do ovzduší jsou sledovány na základě nařízení vlády č. 352/2002 Sb. a vyjádřeny i ve vyhlášce MPO ČR č. 480/2012 Sb. Jde především u tuhé látky, SO 2, NO x, CO a CO 2. Emise pro zdroj tepla byly vypočteny z emisních faktorů daných Nařízením vlády č. 352/2001 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Započteny jsou emise vznikající provozem v budově (el. energie a teplo pro provoz v předmětu EA). Posouzení je uvedeno v kapitole Popis míry zanedbané údržby Stav budovy je po statické stránce dobrý, nejsou patrny žádné viditelné poruchy. Celkově je objekt ve stavu odpovídajícímu jeho stáří a době opotřebení. 2.9 Záměry zadavatele Primárním záměrem provozovatele je úsporné a efektivní provozování předmětu EA. Provozovatel výhledově počítá podle finančních možností s možností změny zdroje vytápění - instalace tepelného čerpadla. BD Nad Vavrouškou EA

26 3 ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍHO STAVU 3.1 Energetická bilance a technické ukazatele zdroje energie Průměrnou spotřebu energie na jednotlivé spotřebiče a příslušné náklady za hodnocené období (viz kap. 2.2) dokumentuje následující tabulka. tabulka 16 Základní tvar energetické bilance předmětu EA vypočtené hodnoty ř. ukazatel Energie Náklady GJ/rok MWh/rok tis. Kč/rok 1 Vstupy paliv a energie 1 250,9 347,46 574,2 z toho elektrická energie 6,9 1,91 17,5 z toho teplo CZT 1 244,0 345,56 556,7 z toho zemní plyn 0,0 0,00 0,0 2 Změna zásob paliv 0,0 0,00 0,0 3 Spotřeba paliv a energie 1 250,9 347,46 574,2 4 Prodej energie cizím 0,0 0,00 0,0 5 Konečná spotřeba paliv a energie 1 250,9 347,46 574,2 6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie 129,1 35,87 57,8 z toho ÚT 19,8 5,51 8,9 z toho TV 109,3 30,36 48,9 7 Spotřeba energie na vytápění 972,5 270,14 435,2 8 Spotřeba energie na chlazení 0,0 0,00 0,0 9 Spotřeba energie na přípravu teplé vody 142,4 39,55 63,7 10 Spotřeba energie na větrání 0,0 0,00 0,0 11 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti 0,0 0,00 0,0 12 Spotřeba energie na osvětlení 6,8 1,88 17,2 13 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy 0,1 0,03 0,3 Pozn.: Cenové údaje jsou v úrovni roku 2012 a jsou uvedeny bez DPH. tabulka 17 Bilance výroby energie z vlastních zdrojů pro přepočtenou bilanci ř. Název ukazatele Jednotka Hodnota 1 Instalovaný elektrický výkon celkem MW - 2 Instalovaný tepelný výkon celkem MW - 3 Výroba elektřiny MWh - 4 Prodej elektřiny MWh - 5 Vlastní technologická spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny MWh - 6 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny GJ - 7 Výroba tepla GJ - 8 Dodávka tepla GJ - 9 Prodej tepla GJ - 10 Vlastní technologická spotřeba tepla na výrobu tepla GJ - 11 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla GJ - 12 Spotřeba energie v palivu celkem GJ - Pozn.: Objekt nemá vlastní zdroj tepla. BD Nad Vavrouškou EA

27 tabulka 18 Základní technické ukazatele vlastních energet. zdrojů - přepočtená bilance ř. Název ukazatele Jednotka Hodnota 1 Roční celková účinnost zdroje % - 2 Roční účinnost výroby elektrické energie % - 3 Roční účinnost výroby tepla % - 4 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny GJ/MWh - 5 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla GJ - 6 Roční využití instalovaného elektrického výkonu hod - 7 Roční využití instalovaného tepelného výkonu Hod - Pozn.: Objekt nemá vlastní zdroj tepla Vyhodnocení spotřeby tepla denostupňovou metodou Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě a pro objektivní porovnání spotřeby tepla na vytápění v jednotlivých letech se provádí přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou a je určena průměrná hodnota spotřeby tepla pro vytápění pro kontrolu a určení skutečné výše tepelné ztráty objektu. tabulka 19 Přepočet spotřeby tepla na vytápění na dlouhodobý průměr Rok Spotřeba tepla na vytápění Zhodnocení tepla pro vytápění Skutečný počet denostupňů Normový počet denostupňů Přepočtená spotřeba tepla GJ D o D o GJ , , , , , ,2 Celkem 2 977, , , ,3 Průměr 992, , , ,4 Na základě provedeného přepočtu skutečné spotřeby je sestavena výsledná vstupní energetická bilance objektu, která je dále použita jako výchozí stav pro výpočet úspor jednotlivých variant. Vzhledem k různým klimatickým podmínkám v jednotlivých letech jde o metodu, která sjednocuje spotřeby tepla na vytápění na stejnou bázi (dlouhodobý průměr denostupňů). BD Nad Vavrouškou EA

28 tabulka 20 Upravená vstupní energetická bilance objektu ř. ukazatel Energie Náklady GJ/rok MWh/rok tis. Kč/rok 1 Vstupy paliv a energie 1 373,0 381,38 628,9 z toho elektrická energie 6,9 1,91 17,5 z toho teplo CZT 1 366,1 379,48 611,4 z toho zemní plyn 0,0 0,00 0,0 2 Změna zásob paliv 0,0 0,00 0,0 3 Spotřeba paliv a energie 1 373,0 381,38 628,9 4 Prodej energie cizím 0,0 0,00 0,0 5 Konečná spotřeba paliv a energie 1 373,0 381,38 628,9 6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie 131,6 36,55 58,9 z toho ÚT zemní plyn 22,3 6,19 10,0 z toho TV elektrická energie 109,3 30,36 48,9 7 Spotřeba energie na vytápění 1 092,2 303,38 488,8 8 Spotřeba energie na chlazení 0,0 0,00 0,0 9 Spotřeba energie na přípravu teplé vody 142,4 39,55 63,7 10 Spotřeba energie na větrání 0,0 0,00 0,0 11 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti 0,0 0,00 0,0 12 Spotřeba energie na osvětlení 6,8 1,88 17,2 13 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy 0,1 0,03 0,3 Pozn.: Cenové údaje jsou v úrovni roku 2012 a jsou uvedeny bez DPH. tabulka 21 Bilance výroby energie z vlastních zdrojů pro přepočtenou bilanci ř. Název ukazatele Jednotka Hodnota 1 Instalovaný elektrický výkon celkem MW - 2 Instalovaný tepelný výkon celkem MW - 3 Výroba elektřiny MWh - 4 Prodej elektřiny MWh - 5 Vlastní technologická spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny MWh - 6 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny GJ - 7 Výroba tepla GJ - 8 Dodávka tepla GJ - 9 Prodej tepla GJ - 10 Vlastní technologická spotřeba tepla na výrobu tepla GJ - 11 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla GJ - 12 Spotřeba energie v palivu celkem GJ - Pozn.: Objekt nemá vlastní zdroj tepla. BD Nad Vavrouškou EA

29 tabulka 22 Základní technické ukazatele vlastních energet. zdrojů - přepočtená bilance ř. Název ukazatele Jednotka Hodnota 1 Roční celková účinnost zdroje % - 2 Roční účinnost výroby elektrické energie % - 3 Roční účinnost výroby tepla % - 4 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny GJ/MWh - 5 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla GJ - 6 Roční využití instalovaného elektrického výkonu hod - 7 Roční využití instalovaného tepelného výkonu hod - Pozn.: Objekt nemá vlastní zdroj tepla. 3.2 Zhodnocení stávajícího stavu budovy Budova dosud neprošla rekonstrukcí se zaměřením na zlepšení tepelně technických vlastností budovy Posouzení tepelně technických vlastností obálky budovy dle ČSN :2011 Dosud žádné konstrukce budovy neprošly rekonstrukcí se zaměřením na zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí. Skladby jednotlivých konstrukcí na hranici obálky budovy, tzn. skladby konstrukcí ohraničujících vytápěnou část budovy, byly převzaty z dokumentace. V následující tabulce jsou zhodnoceny stávající stavební konstrukce objektu s ohledem na požadavek ČSN :2011. tabulka 23 Zhodnocení stavebních konstrukcí s ohledem ČSN :2011 Typ konstrukce Hodnoty součinitele prostupu tepla U [W.m -2.K -1 ] Vyhodnocení požadavku ČSN :2011 stávající požadované Obv. plášť - PR KZS 0,26 0,30 Splňuje Obv. plášť - PR KZS 0,34 0,30 Nesplňuje Obv. plášť - PR KZS 0,46 0,30 Nesplňuje Obv. plášť / zemina - PR KZS 0,27 0,45 Splňuje Obv. plášť / zemina - ŽB 0,93 0,45 Nesplňuje Okna plastová 3,0 1,5 Nesplňuje Střešní světlíky 3,0 1,4 Nesplňuje Vstupy 3,0 1,7 Nesplňuje Střecha 0,28 0,24 Nesplňuje Terasa 0,29 0,24 Nesplňuje Strop nad exteriérem 0,34 0,24 Nesplňuje Podlaha na zemině 0,65 0,45 Nesplňuje Strop nad 1. PP (nad nevytápěným prostorem) 0,34 0,60 Splňuje PR 300 stěna k nevytápěnému prostoru 0,81 0,60 Nesplňuje PR 150 stěna k nevytápěnému prostoru 1,30 0,60 Nesplňuje Pozn.: Výpis požadovaných a doporučených hodnot součinitele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce tak, jak je uvádí ČSN :2011 jsou uvedeny v příloze EA. Z hlediska požadavku na součinitel prostupu tepla dle ČSN :2011 je patrné, že veškeré konstrukce, kromě obvodového pláště z cihelných bloků tl. 400 mm (1. až 3. NP, část 1. PP) a stropu k nevytápěným prostorům, zahrnuté v ochlazované obálce budovy překračují normou stanovenou mezní hodnotu. BD Nad Vavrouškou EA

30 3.2.2 Výpočet měrné tepelné ztráty (ČSN EN ISO ) POLYTIOM s.r.o. Pro výpočet měrné tepelné ztráty objektu byla použita dostupná výkresová dokumentace a informace provozovatele. Byly definovány okrajové podmínky, jak je uvádí kapitola 2.5. Vypočtené součinitele prostupu tepla uvádí předchozí tabulka. Vlastní výpočet měrné tepelné ztráty je proveden metodikou podle normy ČSN EN ISO tabulka 24 Rozdělení měrné tepelné ztráty Konstrukce Plocha [m 2 ] Měrná tepelná ztráta [W/K] Konstrukce do vedlejších zón / sousedních budov 0 0,0 Konstrukce svislé neprůsvitné ,9 Konstrukce prosklené ,9 Konstrukce střešní ,7 Podlaha na terénu ,6 Konstrukce do nevytápěných prostor ,1 Vliv tepelných mostů 0,1.A 546,3 Měrná tepelná ztráta prostupem tepla H T ,4 Větrání - 530,1 Měrná tepelná ztráta celkem H T + H V ,6 graf 11 Poměr měrných tepelných ztrát objektu Měrná tepelná ztráta [W/K] Vliv tepelných mostů 12% Větrání 12% Konstrukce do vedlejších zón / sousedních budov 0% Konstrukce svislé neprůsvitné 11% Konstrukce do nevytápěných prostor 13% Podlaha na terénu 3% Konstrukce střešní 8% Ztráta tepla infiltrací je důsledkem způsobu výměny vzduchu ve vnitřních prostorech, které nemají nucené větrání (převážná většina vytápěného objemu). Tuto ztrátu je možné technickými prostředky i chováním obyvatel (větrání) omezit, avšak pouze na takovou míru, aby byly dodrženy hygienické požadavky na minimální výměnu vzduchu. Celková spotřeba energie na větrání je spočtena k zajištění hygienického minima čerstvého vzduchu a nelze ji nikterak jednoduše redukovat (ke snížení ztráty tepla infiltrací by bylo nutné realizovat nucené větrání s rekuperací či recirkulací vzduchu). Největší tepelné ztráty prostupem ze stavebních konstrukcí vykazují dle výpočtu prosklené konstrukce Průměrný součinitel prostupu tepla a energetický štítek obálky budovy Průměrný součinitel prostupu tepla U em dle ČSN :2011 slouží k hodnocení stavebně energetických vlastnosti budov v zimním období. Hodnocení se vztahuje na prostup tepla obálkou budovy, vyjadřuje tedy vliv samotného stavebního řešení. V hodnocení nejsou zohledněny žádné nejisté faktory jako je vliv lidského faktoru užívání budovy, způsobu vytápění, jeho regulace či vliv klimatických podmínek. Hodnocená budova (nebo její ucelená část - zóna) musí dle ČSN :2011 splňovat podmínku: U em U em, N, [W/(m 2.K)], Konstrukce prosklené 41% BD Nad Vavrouškou EA

31 kde: U em je průměrný součinitel prostupu tepla budovy, U em, N je požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla. POLYTIOM s.r.o. Požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla Uem,N se stanoví výpočtovým postupem dle ČSN :2011 čl metodou referenční budovy. Zároveň platí, že hodnota požadavku nesmí překročit limity: pro nové obytné budovy U em, N = 0,5 pro ostatní budovy U em, N = 0,30 + (0,15 / (A/V)) a zároveň pro A/V 0,2 je U em, N = 1,05 a pro A/V 1,0 je U em, N = 0,45 Pozn.: Uvedený postup platí pro budovy s převažující vnitřní návrhovou teplotou v intervalu 18 C až 20 C. Referenční budova je virtuální budova stejných rozměrů a stejného prostorového uspořádání jako budova hodnocená, shodného účelu a shodného umístění, na jejíchž všech plochách obálky budovy jsou použity konstrukce se součiniteli prostupu tepla právě odpovídajícími příslušné normové požadované hodnotě (viz kapitola ). Doporučená hodnota se vypočte ze vztahu: U em,rec = 0,75 U em,n [W/(m 2.K)] Hodnocení dle průměrného součinitele prostupu je vyjádřeno v Energetickém štítku obálky budovy, který obsahuje klasifikaci prostupu tepla obálkou budovy a jeho grafická podoba dle ČSN :2011 a protokol o výpočtu jsou uvedeny v přílohách EA. Klasifikaci tříd prostupu tepla obálkou budovy podle ČSN :2011 uvádí následující tabulka. Klasifikační ukazatel CI se stanoví: CI = U em / U em,n [-] tabulka 25 Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou budovy Klasifikační Prům. souč. prostupu tepla Klasifikační třídy budovy U em [W/(m 2 Slovní vyjádření K)] ukazatel CI A U em 0,5 U em,n Velmi úsporná CI 0,5 B 0,5 U em,n < U em 0,75 U em,n Úsporná 0,5 CI 0,75 C 0,75 U em,n < U em U em,n Vyhovující 0,75 CI 1,0 D U em,n < U em 1,5 U em,n Nevyhovující 1,0 CI 1,5 E 1,5 U em,n U em <2,0 U em,n Nehospodárná 1,5 CI 2,0 F 2,0 U em,n U em < 2,2 U em,n Velmi nehospodárná 2,0 CI 2,5 G U em >2,5 U em,n Mimořádně nehospodárná CI 2,5 tabulka 26 Průměrný součinitel prostupu tepla (ČSN :2011) Průměrný součinitel prostupu tepla (ČSN :2011) A/V - faktor tvaru budovy 0,69 m 2 /m 3 H t - měrná ztráta prostupem 3 979,4 W/K U em - průměrný součinitel prostupu tepla 0,73 W/(m 2 K) U em,n,rq - průměrný součinitel prostupu tepla (požadovaný) 0,49 W/(m 2 K) U em,n,rc - průměrný součinitel prostupu tepla (doporučený) 0,37 W/(m 2 K) Klasifikační ukazatel CI 1,49 D - Nevyhovující Budova splňuje požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla dle ČSN :2011, pokud všechny součinitele prostupu tepla jsou menší nebo rovny doporučeným hodnotám nebo pokud U em U em,n. Jak je patrno z hodnot uvedených v tabulce, předmět EA tento požadavek nesplňuje. BD Nad Vavrouškou EA

Rozúčtování nákladů na vytápění

Rozúčtování nákladů na vytápění Rozúčtování nákladů na vytápění dle vyhlášky č. 372/2001 Sb. a metodického pokynu Bytový dům Nad Vavrouškou 696 Nad Vavrouškou 696/17-25, 181 00 Praha 8 Ing. Jan Škráček, energetický specialista č. 769

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Kulturní dům Citadela

ENERGETICKÝ AUDIT. Kulturní dům Citadela ENERGETICKÝ AUDIT dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 480/2012 Sb. Kulturní dům Citadela Podkrušnohorská 1720, 436 01 Litvínov Předkládá: SOLMAX s. r. o. Svatovítská 543/5, 160 00 Praha 6 Tel: 737

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO DOMU Název publikace Referenční číslo Průkaz

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Sokolovská 266/16, Česká Lípa 470 01 parc. č. 218 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Hrubeš, Hana Hrubešová, V Podhájí 251/10, Rumburk 408 02 Energetický

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista:

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Vychodilova 3077/20, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:5423/2, 5477/11, 5423/3, 5423/4 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ]

Měrná ztráta Ochlazovaná konstrukce Plocha všech prostupu tepla konstrukce prostupem tepla A [m 2 ] (1) Protokol a) Identifikační údaje budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Areál CSP a VTP Brno, objekt G Vědecko-výzkumný areál Kód obce: 582786

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC U SPORTOVIŠTĚ 54/5 PRAHA - SLIVENEC únor 2014 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Adresa budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Celková podlahová plocha: Polyfunkční,bytový dům s komerčními prostory parc.č. 1471 v k.ú. Prostějov 1105 m 2 Hodnocení

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ BYTOVÝCH OBJEKTŮ SE V DŮSLEDKU STOUPÁNÍ CEN ENERGIÍ NEUSTÁLE ZVYŠUJÍ. TATO SKUTEČNOST BY MĚLA VÉST K REALIZACI TAKOVÝCH BYTOVÝCH OBJEKTŮ A OPATŘENÍ

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZDRAVOTNÍ ORDINACE TRABANTSKÁ 268/8 PRAHA STALICE listopad 2013 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Energetický audit EMTEST. Bytový dům Albrechtická 156, 794 01 Krnov. spol. s r.o. www.emtest.eu Člen AEM, AEA

Energetický audit EMTEST. Bytový dům Albrechtická 156, 794 01 Krnov. spol. s r.o. www.emtest.eu Člen AEM, AEA EMTEST Dvořákova 2 737 01 Český Těšín spol. s r.o. ENGINEERING www.emtest.eu Člen AEM, AEA tel.: +420 558 712 129, tel./fax: +420 558 731 080, e-mail: emtest@emtest,eu Energetický audit Bytový dům Albrechtická

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci

Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406 auditu. Zpráva o energetickém auditu Základní škola Na Žižkově v Liberci Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění pozdějších

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Hutě, č. p. 11, 391 65 Černýšovice Účel budovy: Rodinný dům

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. BYTOVÝ DŮM Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

El. dle zákona č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb. Předmět auditu: Dům s pečovatelskou službou Jůnova 35, 51754 Vamberk

El. dle zákona č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb. Předmět auditu: Dům s pečovatelskou službou Jůnova 35, 51754 Vamberk Předmět auditu: Dům s pečovatelskou službou Jůnova 35, 51754 Vamberk Zadavatel auditu: Město Vamberk Husovo náměstí 1, 51754 Vamberk IČ: 275492 Zpracovatel auditu: Energy Consulting Service, s.r.o. Žižkova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům V Lázních čp. 357359, 252 42 Jesenice PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 148/2007) BYTOVÝ DŮM, Hostivařská 125/8 a 119/10, Praha 10 Zpracoval: Ing. Břetislav Mercel energetický expert zapsaný v seznamu MPO pod číslem 230

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

- 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn

- 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn - 1 - PŘEDNÁŠKA Energetický audit Ing. Petr Severýn 1. Úvod Energetika tvoří vždy páteř národního hospodářství. Její efektivní fungování je předpokladem úspěšného rozvoje a růstu kvality životní úrovně

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP

Průkaz energetické náročnosti budovy podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. OBYTNÝ SOUBOR NA RADOSTI PRAHA 5 - ZLIČÍN BYTOVÝ DŮM NOP Obsah dokumentu: Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Oprávnění

Více

劗 azu ene ge ic é ná čn 劗 i 劗u劗 劗劗 劗劗劗 a劗 i劗en i劗i ačn劗 劗劗a劗e 劗u劗 劗劗 Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Objekt B - Obytný areál Za panskou stodolou Praha Miškovice Cukrovarská

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 1.Protokol a) Identifikační údaje Adresa ( místo, ulice, číslo, PŠC ): Účel budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Kód obce: Katastrální území a katastrální číslo: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Vedeno pod č. zakázky: 13298. Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová. říjen 2013

Vedeno pod č. zakázky: 13298. Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová. říjen 2013 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. HOTEL MEDLOV HLAVNÍ BUDOVA FRYŠAVA POD ŽÁKOVOU HOROU Vedeno pod č. zakázky: 13298 Ing. Zdeněk Ročárek Ing. František Duda Bc. Tereza Zimová říjen

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

KLÍČOVÉ HODNOTY POTŘEBY TEPLA BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ A OBČANSKÝCH BUDOV

KLÍČOVÉ HODNOTY POTŘEBY TEPLA BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ A OBČANSKÝCH BUDOV KLÍČOVÉ HODNOTY POTŘEBY TEPLA BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ A OBČANSKÝCH BUDOV Stavebně technický ústav-e a.s. 2004 Krycí list budovy - základní údaje o budově, umístění, geometrie, plochy, An/Vn Tabulka ABC

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat?

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Program přednášky Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat Obecné informace o Programu Připravované Výzvy a změny v Programu Vzorový příklad Příklad z praxe Závěr Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Proč

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

AES ČLEN ASOCIACE sledujeme kvalitu. průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to?

AES ČLEN ASOCIACE sledujeme kvalitu. průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to? průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to Průkaz nergetické Náročnosti udovy ČSTÉ OTÁZKY Vztahuje se povinnost pořídit si průkaz energetické náročnosti i na domy a byty, které majitel nechce prodat

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E Příklady dobré praxe ve veřejném sektoru Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje 1 Budovy a energie Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

EKIS. Průkaz energetické náročnosti budovy

EKIS. Průkaz energetické náročnosti budovy KIS SU s.r.o. Most Moskevská 58 434 1, Most tel.: 476 14 189 fax.: 476 14 563 mobil.: 62 445 169 email: suecr@volny.cz www.suecr.cz Průkaz energetické náročnosti budovy dministrativní budova Kolářská 451

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Společnost je držitelem certifikátu systému managmentu jakosti dle ISO 9001:2000 ENERGOPLAN s.r.o. Hlavní 174/22 362 63 Dalovice Tel: +420-353 232 701 Fax: +420-353 232 702 E-mail: energoplan@energoplan.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb v pasivním standardu ing. Petr Morávek, CSc., ATREA s.r.o. V Aleji 20, 466 01 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 368 111, fax: 483 368 112, e-mail: atrea@atrea.cz

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN - objekt B

ENERGETICKÝ AUDIT. NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN - objekt B ENERGETICKÝ AUDIT NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN objekt B Jana Maláta 493 54 1 Nový Bydžov ENERGETICKÝ SPECIALISTA: ING. VĚRA SYTAŘOVÁ Číslo oprávnění ES v seznamu MPO: 11 Evidenční číslo os.: energetický

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

213/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu

213/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu 213/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu Změna: 425/2004 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více