budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM PODPIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM PODPIS

2 Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č. 3 Datum účinnosti: LIST PROVEDENÝCH ZMĚN Číslo změny Datum schválení a č. j Stručné zdůvodnění provedené změny a označení změněných ustanovení Datum účinnosti Nesoulad s článkem 6 Pracovního řádu. Provedena úprava článku 6 a článku 7 tohoto Provozního řádu Na základě požadavků zaměstnanců Městského úřadu je upraven článek 2, bod 2.8 a bod 2.13 a změnou názvu odboru dle org. řádu je upraven článek 7, bod Ověřil: útvar/funkce/ jméno/ podpis Ing. Anna Ležáková Tajemnice MěÚ Ing.Anna Ležáková Tajemnice MěÚ 2/18

3 OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení... 5 Článek 1 Předmět a rozsah dokumentu... 5 Článek 2 Základní pojmy a zkratky... 5 Článek 3 Platnost Provozního řádu... 6 Článek 4 Bezpečnostní zóny... 7 ČÁST II. Režimová opatření a pohyb osob... 7 Článek 5 Vstupy do budovy... 7 Článek 6 Režim Otevření budovy... 7 Článek 7 Režim vstupu Zaměstnanců... 8 Článek 8 Režim návštěv... 8 Článek 9 Vstup účastníků hromadných akcí... 9 Článek 10 vstup zdravotně postižených osob... 9 Článek 11 Vstup zaměstnanců dodavatelských organizací... 9 Článek 12 Docházkový systém a Administrace... 9 ČÁST III. Režim pohybu osob... 9 Článek 13 Pohyb/ pobyt v budově... 9 Článek 14 Ochrana utajovaných informací, objekt a zabezpečená oblast ČÁST IV. Režim manipulace se systémy technické ochrany Článek 15 Obecná ustanovení Článek 16 Mechanické zábranné prostředky Článek 17 Elektrický zabezpečovací systém ČÁST V. Klíčový režim Článek 18 Přidělování a ukládání klíčů Článek 19 Postup při ztrátě klíčů ČÁST VI. Režim pohybu materiálu a zvířat, nošení zbraní Článek 20 Pohyb materiálu Článek 21 Vstup se zvířaty Článek 22 Nošení zbraní ČÁST VII. Fyzická ostraha Článek 23 Fyzická ostraha ČÁST VIII. Požární ochrana Článek 24 Základní povinnosti zaměstnanců a návštěv Článek 25 Zabezpečení proti požáru nebo jiné mimořádné události Článek 26 Vnitřní předpisy požární ochrany Článek 27 Prostředky a zařízení k zabezpečení požární ochrany Článek 28 Hlavní uzávěry a jejich umístění ČÁST IX. Opatření související se zabezpečením provozu budovy Článek 29 Zabezpečení úklidu Článek 30 Hlášení závad a postup Při likvidaci havárií /18

4 Článek 31 Odpadové hospodářství Článek 32 Bezpečnost práce a ochrana zdraví ČÁST X. Vzdělávání v oblasti bezpečnosti Článek 33 Obecná ustanovení ČÁST XI. Kontrolní činnost Článek 34 Způsob kontrolní činnosti ČÁST XII. Závěrečná ustanovení Článek 35 Obecná ustanovení Článek 36 Povinnost mlčenlivosti Článek 37 Účinnost /18

5 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT A ROZSAH DOKUMENTU 1.1 Tento Provozní řád stanovuje, v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, základní organizaci provozu budovy Města Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. 3, Frýdlant nad Ostravicí. Provozní řád navazuje na Pracovní a Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí a dále doplňuje práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnavatele a zaměstnanců ve vztahu k systémům technické ochrany. Ustanovení provozního řádu se netýkají jižní části budovy s pronajatými prostory, která tvoří samostatný celek. 1.2 Provozní řád stanovuje: bezpečnostní zóny budovy a prostory se zvláštním režimem; režimová opatření - vstup, výstup a pohybu osob v budově; klíčový režim; pravidla provozování systémů technické ochrany budovy; pravidla pro výkon fyzické ostrahy budovy; pravidla a postupy pro řešení bezpečnostních incidentů; pravidla pro výkon kontrolní činnosti; pravidla pro školení zaměstnanců. 1.3 O udělení výjimek z tohoto Provozního řádu rozhoduje tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí. ČLÁNEK 2 ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY 2.1 Budova budovou se v tomto Provozním řádu rozumí celá budova Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č EZS elektrický zabezpečovací systém poplachový systém pro detekci a indikaci přítomnosti, vstupu nebo pokusu o vstup narušitele do střežených prostorů. 2.3 FO fyzická ostraha činnost vedoucí k zabránění trestné a jiné protiprávní činnosti ve vztahu k majetku, bezpečnosti osob a veřejnému pořádku. 2.4 Havarijní situace porucha vzniklá na budově nebo technologickém zařízení, která může způsobit nebo způsobuje hmotné škody na majetku, ohrožuje chod technologických zařízení nebo životy a zdraví osob. 2.5 HZS hasičský záchranný sbor. 2.6 IZS integrovaný záchranný systém. 2.7 Město územně samosprávný celek a právnická osoba Město Frýdlant nad Ostravicí. 2.8 Mimo provozní doba časový úsek v pondělí až čtvrtek od 18:00 do 6:00 hodin následujícího pracovního dne, v pátek od 16:00 hodin, soboty, neděle a svátky nepřetržitě 24 hodin. 2.9 Mimořádná událost událost, která závažným způsobem ohrožuje bezpečný provoz v budově nebo je spojená s ohrožením životů a zdraví osob, vznikem škody na majetku, případně ohrožením bezpečnosti informací. 5/18

6 2.10 Ohlašovna požáru pracoviště s nepřetržitou službou sloužící k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události. Pro budovu č. 3 je stanoveno ohlašování požáru přímo HZS PO požární ochrana Pracovní doba u Úřadu je Pracovním řádem definovaná základní pracovní doba, volitelná pracovní doba a pevná pracovní doba Provozní doba časový úsek v pondělí až čtvrtek od 6:00 do 18:00 hodin a v pátek od 6:00 do 16:00 hodin Provozní řád interní normativní akt SoD smlouva o dílo, dodávce 2.16 Starosta, místostarosta starosta, místostarosta Města Frýdlant nad Ostravicí STO systémy technické ochrany obecný pojem bezpečnostních systémů určených pro ochranu osob, majetku a informací, zahrnuje zejména: MZP mechanické zábranné prostředky; EZS elektrický zabezpečovací systém; CCTV kamerový sledovací systém Tajemník tajemník (respektive tajemnice) Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Úřad Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Úřední hodiny pondělí a středa od 8:00 do 17: 00 hodin Veřejná část budovy prostor, kde se může veřejnost pohybovat bez omezení Vjezd místo pro příjezd a odjezd dopravních prostředků Zabezpečená oblast ohraničený prostor v objektu ( 24 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti). V tomto prostoru dochází k trvalé úschově utajovaných informací Zaměstnanec osoba v pracovně právním vztahu k Městu Frýdlant nad Ostravicí Zaměstnavatel Město Frýdlant nad Ostravicí ZTP zdravotně tělesně postižené osoby, zejména osoby s omezenou mobilitou Veřejnost osoby, které nejsou v pracovně právním vztahu k Městu Frýdlant nad Ostravicí Servisní a dodavatelská organizace subjekt se smluvním vztahem k Městu Frýdlant nad Ostravicí na dodávky zboží, služeb apod. ČLÁNEK 3 PLATNOST PROVOZNÍHO ŘÁDU 3.1 Provozní řád je závazný pro všechny zaměstnance a ostatní osoby, které vstupují do budovy. 3.2 Vedoucí organizačních celků, v souladu s Organizační strukturou Úřadu, odpovídají za seznámení jim podřízených zaměstnanců Úřadu s obsahem tohoto Provozního řádu a ve své působnosti odpovídají za jeho dodržování. 6/18

7 3.3 Porušení ustanovení tohoto Provozního řádu představuje porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci ( 301 písm. c) zákoníku práce, 16 odst. 1 písm. b) zákona o úřednících). O závažnosti porušení rozhoduje příslušný nadřízený ve spolupráci s vedoucím odboru vnitřních věcí a tajemníkem. 3.4 Při uzavírání všech smluvních vztahů odpovídají zaměstnanci oprávnění jednat jménem Města za to, že smlouvy budou obsahovat i odpovídající ustanovení týkající se dotčených částí tohoto Provozního řádu. ČLÁNEK 4 BEZPEČNOSTNÍ ZÓNY 4.1 V budově č. 3 jsou definovány tyto bezpečnostní zóny: Zóna A prostory chodby v 1.NP (přístup hlavním vstupem), schodiště a chodba u schodiště ve 2.NP Zóna B Janáčková síň a průchod do severní (administrativní) části budovy Zóna C kanceláře a místnosti v 1.NP navazující na zónu A (s instalací EZS) Zóna D plynová kotelna (samostatný vstup) Zóna E místnosti ve 2.NP a místnosti v podkroví (spisovny a místnosti nahrazující archívy), přístupné z chodby u schodiště tj. navazují na zónu A Zóna F prostor chodby ve 2.NP před kancelářemi (přístup dvoukřídlými dveřmi z chodby u schodiště tj. ze zóny A). Je uzamykána individuálně, vždy v nepřítomnosti zaměstnanců v zóně G a H Zóna G kanceláře (starosty, tajemníka), ostatní kanceláře a místnosti ve 2.NP navazující na zónu F (mimo zabezpečenou oblast) Zóna H kancelář č. 17 ve 2.NP zabezpečená oblast, tj. režimové pracoviště. ČLÁNEK 5 ČÁST II. REŽIMOVÁ OPATŘENÍ A POHYB OSOB VSTUPY DO BUDOVY 5.1 Vstupy do části budovy se sídlem Úřadu Vstup z Náměstí hlavní vstup Vstup do kotelny je pouze účelový, neprůchozí do dalších částí budovy, je trvale uzamčen Vstup do Janáčkovy síně je pouze účelový, průchozí do dalších částí budovy, používá se v době konání akcí v Janáčkově síni. ČLÁNEK 6 REŽIM OTEVŘENÍ BUDOVY 6.1 Administrativní část budovy je veřejnosti volně přístupná bez kontroly a evidence vstupu následovně: v pracovní dny: pondělí a středa 7:00-17:00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 7:00-14:00 hodin 7/18

8 6.1.2 mimo dobu uvedenou v článku je budova uzavřena. 6.2 Výjimky v otevření budovy mohou být stanoveny pro vstup členů rady a zastupitelstva Města při zasedáních těchto orgánů, případně z jiných důvodů. V těchto případech budou zajištěna opatření k zabránění vstupu neoprávněných osob (pořádková služba u hlavního vstupu nebo uzamykání budovy vždy po průchodu oprávněných osob). 6.3 Janáčková síň je trvale uzavřena, otevírá se pro konání akcí, ke kterým je určena. Podmínky provozu jsou řešeny samostatným interním předpisem. ČLÁNEK 7 REŽIM VSTUPU ZAMĚSTNANCŮ 7.1 V pracovní dny je vstup do administrativní části budovy (tj. mimo Janáčkovu síň) povolen za těchto podmínek: zaměstnancům pracovně dislokovaným v budově bez kontroly v průběhu provozní doby, ostatním zaměstnancům (s pracovištěm mimo budovu č.3) v pracovní dny pondělí a středa 7:00-17:00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 7:00-14:00 hodin bez kontroly. 7.2 V mimopracovní (provozní) době je vstup do budovy povolen zaměstnancům obslužných profesí (úklid), zaměstnancům při konání práce přesčas dle ustanovení Pracovního řádu, starostovi, místostarostovi a některým zaměstnancům s tzv. neomezeným vstupem. 7.3 Neomezený vstup do budovy je stanoven pro tyto zaměstnance: Tajemník (tajemnice), vedoucí odboru vnitřních věcí, referent pro krizové řízení kanceláře tajemnice. 7.4 Vstup všech zaměstnanců do budovy a odchod z ní je evidován v docházkovém systému. ČLÁNEK 8 REŽIM NÁVŠTĚV 8.1 Návštěvou se rozumí každá osoba, která není zaměstnancem Města. Vstup návštěv do budovy je možný v pracovní dny v době otevření budovy do zóny A dle článku a do zóny F (není-li uzamčena) bez kontroly a evidence. 8.2 Do zóny D je vstup řešen smlouvou s dodavatelem zajišťujícím provoz. 8.3 Vstup do zóny H je řešen samostatným dokumentem (Projektem fyzické bezpečnosti) dle ustanovení zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 8.4 Do ostatních zón vstupují návštěvy jen v přítomnosti zaměstnance s pracovištěm v daném prostoru nebo s oprávněním vstupu do daného prostoru. 8.5 V mimo provozní době je vstup návštěv realizován výjimečně, např. v souvislosti s dodávkami prací (odstranění poruch a závad), případně při řešení mimořádných událostí za účasti složek IZS. V těchto případech budou zajištěna opatření k zabránění vstupu neoprávněných osob (pořádková služba u hlavního vstupu nebo uzamykání budovy vždy po průchodu oprávněných osob - návštěv). 8/18

9 ČLÁNEK 9 VSTUP ÚČASTNÍKŮ HROMADNÝCH AKCÍ 9.1 Hromadné akce (jednání, školení, tiskové konference apod.) lze pořádat pouze v zasedací místnosti ve 2.NP nebo v Janáčkově síni. 9.2 Organizovat tiskovou konferenci je oprávněn starosta nebo místostarosta, případně jím pověřený zaměstnanec. 9.3 Účast na tiskové konferenci je umožněn zástupcům hromadných sdělovacích prostředků na základě předloženého novinářského průkazu. 9.4 Při konání tiskové konference budou zajištěna opatření k zabránění vstupu neoprávněných osob (pořádková služba u hlavního vstupu, případně uzamčení budovy po zahájení tiskové konference do doby jejího ukončení). ČLÁNEK 10 VSTUP ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OSOB 10.1 Budova není vybavena technickými prostředky pro samostatný vstup osob ZTP, vstup do budovy bude řešen za pomocí zaměstnanců nebo se jednání uskuteční ve vhodných prostorech budovy Města na ulici Hlavní 139. ČLÁNEK 11 VSTUP ZAMĚSTNANCŮ DODAVATELSKÝCH ORGANIZACÍ 11.1 Dohled nad zaměstnanci servisních a dodavatelských organizací zajistí zaměstnanec odpovědný za převzetí prací osobně nebo podřízeným zaměstnance. Dohled je vykonáván podle charakteru prací namátkově nebo trvalou přítomností ČLÁNEK 12 DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM A ADMINISTRACE 12.1 Zaměstnanci jsou povinni dle ustanovení Pracovního řádu evidovat vstup a odchod z budovy prostřednictvím prostředků docházkového systému. Podrobnosti evidence jsou uvedeny v Pracovním řádu. ČLÁNEK 13 ČÁST III. REŽIM POHYBU OSOB POHYB/ POBYT V BUDOVĚ 13.1 Zaměstnanci jsou oprávnění zdržovat se v budově dle svého zařazení v režimu pracovní doby. Mimo stanovenou pracovní dobu se zaměstnanci mohou zdržovat v budově pouze: při výkonu práce přesčas, zaměstnanci obslužných profesí (úklid) V mimo provozní době se dále v budově mohou zdržovat osoby s neomezeným vstupem, viz článek 7, odst. 7.3 tohoto Provozního řádu. 9/18

10 ČLÁNEK 14 OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ, OBJEKT A ZABEZPEČENÁ OBLAST 14.1 Ochrana utajovaných informací je řešena v samostatném dokumentu, režim se vztahuje k místnosti č. 17 ve 2.NP Každý zaměstnanec v případě zjištění poškození dveří, okna nebo stěn místnosti č. 17 je povinen neodkladně informovat tajemníka. ČLÁNEK 15 ČÁST IV. REŽIM MANIPULACE SE SYSTÉMY TECHNICKÉ OCHRANY OBECNÁ USTANOVENÍ 15.1 Obsluhu systémů technické ochrany mohou, v souladu s návody k obsluze, provádět pouze osoby k tomu oprávněné, poučené, prokazující potřebné znalosti k obsluze a které mají znalost umístění jednotlivých prvků Funkce těchto systémů úzce souvisí se stavebním řešením a dispozičním uspořádáním zabezpečených prostorů. Jakékoliv zamýšlené změny není dovoleno realizovat bez schválení vedoucí odboru vnitřních věcí, kam je organizačně začleněna správa budov Za provádění pravidelného servisu jednotlivých systémů technické ochrany odpovídá vedoucí odboru vnitřních věcí. ČLÁNEK 16 MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTŘEDKY 16.1 Všechny MZP smí být používány pouze v souladu s návody na použití dodanými dodavateli či výrobci. Klíče není dovoleno používat k jiným účelům než k odemykání a uzamykání příslušných zámků, aby nedocházelo k jejich nadměrnému opotřebení nebo případnému poškození V případě nefunkčnosti MZP je zaměstnanec, který tuto skutečnost zjistí, povinen neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, který zajistí odstranění závady či výměnu nefunkčního MZP a který rozhodne o přijetí případných bezpečnostních opatření do doby odstranění závady Zaměstnanci jsou povinni: zamykat dveře od své kanceláře a jiných místností souvisejících s výkonem pracovní činnosti (archívy, spisovny, technické místnosti, společné kuchyňky apod.) při každém vzdálení se z daného prostoru, tj. i při krátkodobém odchodu v pracovní době, pokud v místnosti není přítomen jiný zaměstnanec, neponechávat klíče v zámcích volně bez dozoru, po ukončení pracovní doby (před odchodem z pracoviště) zavřít a zamknout otevíratelná křídla oken, uschovat dokumentace, razítka, cenné předměty, ceniny, peníze apod. (podle povahy pracoviště a věcí) do příslušných trezorů, plechových skříní, skříní či zásuvek stolů a tyto uzamknout, po odchodu vstup na pracoviště zavřít a zamknout, klíče uložit předepsaným způsobem. 10/18

11 ČLÁNEK 17 ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 17.1 V budově je instalován EZS, kterým jsou chráněny prostory v 1.NP a schodiště. Poplachová signalizace je vyvedena na nepřetržité stanoviště PCO PČR ve Frýdku Místku Osobou odpovědnou za provoz EZS (včetně kontrol a vedení provozních knih EZS) je vedoucí odboru vnitřních věcí Ovládání EZS provádí zaměstnanci Úřadu a oprávněné osoby přiděleným kódem prostřednictvím klávesnice, umístěné uvnitř budovy v 1.NP. Přidělení kódu zajišťuje osoba odpovědná za provoz EZS, tj. vedoucí odboru vnitřních věcí Kód je z bezpečnostních důvodů měněn: v případě jeho kompromitace okamžitě, za žádost o jeho změnu odpovídá uživatel, kterému byl kód přidělen ke zvýšení bezpečnosti podle potřeby (po bezpečnostním incidentu tj. např. po vloupání, ztrátách ve střežených prostorech apod.) Při ukončení pracovního poměru zaměstnance, kterému byl přidělen kód EZS, nebo při jeho přeložení na jiné pracoviště mimo budovu č. 3, zajistí vedoucí vnitřních věcí vyřazení příslušného kódu z databáze systému Aktivaci a deaktivaci EZS zajišťují zaměstnanci obslužných profesí nebo zaměstnanci a osoby s oprávněním neomezeného vstupu Případnou poruchu EZS jsou osoby, které poruchu zjistily, povinny neprodleně nahlásit vedoucí odboru vnitřních věcí Provozní kniha je uložena u vedoucí odboru vnitřních věcí. V knize se evidují veškeré poplachové signály, poruchy (vč. jména osoby, která poruchu zjistila a případně jméno osoby, kterou byla zjištěná porucha hlášena), veškerá servisní činnost a záznamy o proškolení osob k obsluze systému K zajištění funkčnosti systému je nutno dodržovat následující opatření: neomezovat detekční pole prvků EZS (např. nábytkem, krabicemi apod.); dbát, aby nedocházelo k poškození čidel při výkonu pracovních činností; při malování zajistit zakrytí čidel nebo dočasnou demontáž, aby nedošlo k poškození a znečištění optiky prostorových čidel Zaměstnanci a osoby, kterým byl protokolárně přidělen kód EZS, jsou povinni: aktivovat a deaktivovat EZS tak, aby nedošlo k vyzrazení kódu; dojde-li k vyzrazení kódu, oznámit tuto skutečnost neprodleně vedoucí odboru vnitřních věcí aktivovat a deaktivovat EZS tak, aby nedocházelo k vyhlášení poplachu chybou obsluhy Jakékoliv poruchy musí být neodkladně odstraněny. Zajištění odstranění poruch je realizováno následovně: zjištěné poruchy musí být nahlášeny podle místa dislokace EZS, při hlášení signalizace operátorem PCO je prověřován důvod poplachu prohlídkou na místě ve spolupráci s hlídkou PČR, o zjištěných skutečnostech je informována vedoucí odboru vnitřních věcí. 11/18

12 ČÁST V. KLÍČOVÝ REŽIM 17.1 Za klíčové hospodářství všech budov Úřadu odpovídá vedoucí odboru vnitřních věcí Ustanovení předchozího bodu se nevztahuje na klíčové hospodářství zabezpečené oblasti podle zákona č.412/2006 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Za klíčové hospodářství zabezpečené oblasti odpovídá tajemník Klíčové hospodářství budovy v prostorech užívaných nájemci je autonomní. Duplikáty klíčů jsou uloženy u vedoucí odboru vnitřních věcí způsobem, který umožňuje kontrolu jejich použití. ČLÁNEK 18 PŘIDĚLOVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ KLÍČŮ 18.1 Klíče od budovy a společných prostor užívaných zaměstnanci jsou předávány protokolárně, evidence obsahuje datum předání, údaje o předávajícím a přebírajícím a jejich podpisy Klíče od kanceláří nejsou vynášeny mimo budovu, jsou ukládány v uzamykatelných bezpečnostních schránkách, instalovaných k tomuto účelu v uzamykaných společných prostorách Osoby, které mají přiděleny klíče, jsou povinny jednat tak, aby nedošlo ke ztrátě, zcizení nebo zneužití jim přidělených klíčů. Každá osoba, které byl přidělen klíč, má osobní odpovědnost za jeho úschovu a zamezení jeho ztráty, zcizení nebo zneužití. ČLÁNEK 19 POSTUP PŘI ZTRÁTĚ KLÍČŮ 19.1 Ztrátu nebo odcizení přiděleného klíče musí každý zaměstnanec neprodleně ohlásit písemnou formou svému vedoucímu, který po dohodě s vedoucí odboru vnitřních věcí rozhodne, zda bude provedena výměna zámku, respektive zámkové vložky. ČLÁNEK 20 ČÁST VI. REŽIM POHYBU MATERIÁLU A ZVÍŘAT, NOŠENÍ ZBRANÍ POHYB MATERIÁLU 20.1 Do budovy není dovoleno vnášet materiál, látky a předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických osob v budově Úřadu Zaměstnancům není dovoleno používat v budově bez předchozího svolení zaměstnavatele soukromé prostředky a zařízení, zejména elektrické spotřebiče a elektronická zařízení Zaměstnancům není dovoleno používat prostředky a zařízení Města k soukromým účelům Zaměstnancům není dovoleno vynášet z budovy bez předchozího svolení zaměstnavatele prostředky a zařízení Města. 12/18

13 ČLÁNEK 21 VSTUP SE ZVÍŘATY 21.1 Do budovy není dovoleno vodit zvířata, mimo odchycená zvířata vedena zaměstnanci příslušného odboru Omezení vstupu se zvířaty se dále nevztahuje: na vodící a asistenční psy osob ZTP, ale pes musí být na vodítku a s náhubkem, služební psy ozbrojených složek a sborů (PČR, Celní správa, Armáda ČR apod.). ČLÁNEK 22 NOŠENÍ ZBRANÍ 22.1 Nošení zbraní i jiných nebezpečných předmětů do budovy je zakázáno. Osoby, u kterých bude zjištěna zbraň či jiný nebezpečný předmět budou vyzvány k opuštění budovy Úřadu Výjimka je povolena pouze příslušníkům ozbrojených složek a sborů vstupujícím do budovy za účelem plnění služebních povinností. ČLÁNEK 23 ČÁST VII. FYZICKÁ OSTRAHA FYZICKÁ OSTRAHA 23.1 Fyzická ostraha budovy je zajištěna kombinovaným způsobem následovně: v pracovní době zaměstnanci přítomnými v budově a na jednotlivých pracovištích mimo pracovní dobu je aktivován EZS, výstupy z EZS jsou monitorovány na nepřetržitém stanovišti PCO PČR, v případě poplachu z EZS je hlídkou PČR ze služebny ve Frýdlantu nad Ostravicí provedena nejdříve obhlídka vně budovy a za spolupráce zaměstnance jsou následně prověřeny vnitřní prostory budovy, PČR má pro zpřístupnění vnitřních prostor budovy Úřadu k dispozici seznam kontaktních osob, který je pravidelně kontrolován a dle potřeby aktualizován. Za aktualizaci odpovídá vedoucí odboru vnitřních věcí. ČÁST VIII. POŽÁRNÍ OCHRANA ČLÁNEK 24 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A NÁVŠTĚV 24.1 Práce, které mohou vést ke vzniku požáru v prostorách budovy Úřadu, mohou provádět pouze osoby s odbornou způsobilostí požadovanou pro výkon těchto prací dle zvláštních předpisů Zaměstnanci i všechny osoby pohybující se v budově jsou povinni počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, neohrozili život a zdraví osob, zvířat a majetku, zejména při používání tepelných a elektrických spotřebičů, při práci s otevřeným ohněm nebo manipulaci s hořlavými látkami Používání otevřeného ohně je dovoleno výhradně na písemné povolení odborně způsobilé osoby požární ochrany po předchozím splnění požárně bezpečnostních opatření. 13/18

14 24.4 Poškozovat, zneužívat či jiným způsobem snižovat účinnost věcných prostředků a zařízení požární ochrany je zakázáno Každá osoba je v souvislosti se zdoláváním požáru povinna: poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li ji v tom důležitá okolnost, zjištěný požár ohlásit nebo zabezpečit jeho ohlášení HZS, v případě potřeby na vyžádání velitele zásahu poskytnout osobní pomoc zasahující jednotce požární ochrany. ČLÁNEK 25 ZABEZPEČENÍ PROTI POŽÁRU NEBO JINÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 25.1 K odbornému zajištění požární ochrany uzavřelo Město smlouvu s odborně způsobilou osobou, za součinnost s touto osobou odpovídá vedoucí odboru vnitřních věcí Požární ochrana je v budově zabezpečována v pracovní době zaměstnanci K zabezpečení ohlášení požáru jsou na pracovištích a komunikačních trasách vyvěšeny požární poplachové směrnice, stanovující postup při zjištění požáru V případě vzniku jiné mimořádné události postupují zaměstnanci v souladu s Krizovým plánem Vzniklé mimořádné události jsou zaměstnanci povinni oznámit na recepci v budově č ČLÁNEK 26 VNITŘNÍ PŘEDPISY POŽÁRNÍ OCHRANY 26.1 Směrnice pro zajištění požární ochrany Požární poplachové směrnice. ČLÁNEK 27 PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 27.1 Přenosné hasící přístroje. ČLÁNEK 28 HLAVNÍ UZÁVĚRY A JEJICH UMÍSTĚNÍ médium umístění uzávěru podlaží místo plyn 1.NP nika ve zdi u vstupu do kotelny elektřina 1.NP rozvaděč u vstupních dveří voda 1.NP v kotelně 14/18

15 ČLÁNEK 29 ČÁST IX. OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ SE ZABEZPEČENÍM PROVOZU BUDOVY ZABEZPEČENÍ ÚKLIDU 29.1 Úklid je zajištěn vlastními zaměstnanci v provozní i pracovní době Zaměstnanec vykonávající úklid je k zajištění bezpečnosti v budově povinen: dodržovat dobu otevření budovy, respektive zajistit uzamčení v čase stanoveném v článku 6, při úklidových pracích průběžně zajisti uzamykání místnosti proti neoprávněnému vstupu osob, po ukončení úklidu, před uzamčením místnosti, zkontrolovat uzavření oken, vodovodních kohoutů a vypnutí použitých elektrospotřebičů s výjimkou spotřebičů zapojených trvale (ledničky a další dle příslušných ustanovení Pracovního řádu), deaktivovat EZS před začátkem pracovní doby, aktivovat EZS před odchodem z budovy, po ukončení pracovní doby. ČLÁNEK 30 HLÁŠENÍ ZÁVAD A POSTUP PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ 30.1 Každý zaměstnanec je povinen při zjištění závady či poškození zařízení budovy resp. zjištění havarijní situace o této skutečnosti neprodleně informovat svého vedoucího Pověření zaměstnanci odboru vnitřních věcí jsou oprávněni vstupovat po předchozím upozornění do všech místností za účelem likvidace havárií, oprav inventáře a odečtu měřidel. V případě nepřítomnosti zodpovědných zaměstnanců odboru za tyto místnosti, je vstup pověřených zaměstnanců odboru vnitřních věcí možný jen v přítomnosti vedoucího příslušného odboru, oddělení nebo jejich zástupců. V případě mimořádných událostí a havárií, při kterých hrozí hmotná škoda na majetku většího rozsahu, mohou vstoupit i bez předchozího upozornění Ustanovení předchozího bodu Provozního řádu se nevztahuje na zabezpečenou oblast určenou k ochraně utajovaných informací. V případě vzniku mimořádné situace v tomto prostoru jsou postupy a činnost stanoveny v Projektu fyzické bezpečnosti. O vzniklé situaci je informován vždy tajemník V případě vzniku havarijní situace prvotní opatření provádějí zaměstnanci včetně ohlášení vzniku havárie příslušným osobám. Prvotními opatřeními se rozumí taková opatření, která zamezí šíření havárie a zabrání vzniku dalších škod, event. ohrožení zdraví a lidských životů (tj. uzavření hlavního uzávěru vody, plynu, vypnutí hlavního vypínače elektrického proudu). ČLÁNEK 31 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 31.1 Zaměstnanci jsou povinni provádět třídění odpadu a odkládat jej do označených nádob Nebezpečný odpad (galvanické články, zářivky, tonery apod.) je zakázáno ukládat do nádob určených na tříděný odpad. 15/18

16 31.3 Nebezpečný odpad musí zaměstnanci vrátit výdejci, od kterého příslušný materiál převzali Za zabezpečení dostatečného počtu sběrných nádob a kontejnerů odpovídá odbor vnitřních věcí. ČLÁNEK 32 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 32.1 Všichni zaměstnanci jsou povinni na svém pracovišti a v prostorách areálu udržovat pořádek a čistotu. Před odchodem z pracoviště musí zkontrolovat, zda jsou vypnuty všechny elektrické a plynové spotřebiče, nesvítí světlo, zda jsou uzavřena okna a vodovodní kohoutky. ČÁST X. VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI ČLÁNEK 33 OBECNÁ USTANOVENÍ 33.1 Organizaci a provedení bezpečnostního školení zabezpečuje u Úřadu vedoucí odboru vnitřních věcí ve spolupráci s pověřeným zaměstnancem pro BOZP a PO. V souladu s níže uvedenými pravidly zajišťuje školení pro vedoucí zaměstnance Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zajistit bezpečnostní školení pro jim podřízené zaměstnance O provedených školeních je nutno vést záznamy, které obsahují: osnovu školení, datum školení, jména, příjmení a podpis školených zaměstnanců, jméno, příjmení a podpis školitele Bezpečnostní školení jsou realizována diferencovaně pro jednotlivé pracovní funkce (okruhy funkcí) s ohledem na konkrétní rizika související s danou funkcí. Náplň bezpečnostního školení je rozdělena na dvě části: povinná část - jejím předmětem je pevně stanovený rozsah každého bezpečnostního školení pro každého zaměstnance; fakultativní část - jejím obsahem jsou oblasti související s konkrétní funkcí a výkonem pracovních činností, z této oblasti jsou pro bezpečnostní školení vybrány pouze ty oblasti, které bezprostředně souvisí s pracovní náplní dotyčného zaměstnance Povinná část obsahuje: seznámení se s Provozním řádem, proškolení z obsluhy bezpečnostních technologií (pro osoby pověřené obsluhou), seznámení se s postupy prevence a chování zaměstnanců při mimořádných událostech. 16/18

17 33.6 Fakultativní část obsahuje: oblast utajovaných informací - seznámení se zvláštním právním předpisem v oblasti ochrany utajovaných informací - zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a navazujícími prováděcími předpisy, seznámení se s Projektem fyzické bezpečnosti, oblast zvláštních skutečností - seznámení se s právním předpisem v oblasti ochrany zvláštních skutečností - zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů a navazující prováděcí předpisy k ochraně zvláštních skutečností, seznámení se s postupy Úřadu k zajišťování ochrany osobních údajů, seznámení se s pravidly obsluhy technické ochrany a pravidly reakce na provozní a poplachové stavy zařízení (provádí servisní organizace nebo poradenská firma, případně PČR ve spolupráci s vedoucím odboru vnitřních věcí, přehled mimořádných událostí v budově Úřadu, příčiny jejich vzniku a možnosti prevence. ČÁST XI. KONTROLNÍ ČINNOST ČLÁNEK 34 ZPŮSOB KONTROLNÍ ČINNOSTI Typ opatření Perioda kontrol Odpovědnost za realizaci Funkčnost systémů technického zabezpečení Klíčový režim Provádění úklidu Zabezpečení pracovišť po pracovní době (úklid razítek a písemností) 1 x za 12 měsíců 1 x za 12 měsíců min. 1 x za měsíc vedoucí odboru vnitřních věcí vedoucí příslušných odborů vedoucí oddělení nebo odboru, nedostatky hlásí odboru vnitřních věcí namátkově min. 1 x za 6 měsíců vedoucí odborů (oddělení) 34.1 Kontrolní činnost, zjištěný stav a přijatá opatření k odstranění případných nedostatků (závad) jsou zapisovány do Knihy kontrol. Za vedení této knihy odpovídá vedoucí příslušného odboru. ČLÁNEK 35 ČÁST XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 35.1 Právní a ostatní vnitřní předpisy řešící provoz Úřadu nejsou tímto Provozním řádem dotčeny. 17/18

18 35.2 Osoby dotčené tímto Provozním řádem jsou povinny každé zjištěné porušení ustanovení tohoto Provozního řádu neprodleně ohlásit příslušnému vedoucímu, není-li tímto Provozním řádem stanoveno jinak. ČLÁNEK 36 POVINNOST MLČENLIVOSTI 36.1 Zaměstnanci mají povinnost mlčenlivosti stanovenou zákonem Poskytování informací zástupcům sdělovacích prostředků je v kompetenci starosty, místostarosty a v jejich nepřítomnosti tajemníka. Ostatní zaměstnanci jsou oprávnění, bez předchozích pokynů výše uvedených osob, informovat zástupce sdělovacích prostředků pouze v intencích zákona č. 106/1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím Další fyzické osoby, které zajišťují pro Úřad činnosti na základě SoD, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o údajích, se kterými se seznámí. Povinnost mlčenlivosti je nezbytné upravit příslušnými ustanoveními ve SoD při jejich uzavírání. ČLÁNEK 37 ÚČINNOST Tento řád nabývá účinnosti dnem tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí 18/18

I. Úvod. Provozní řád je závazný pro všechny fyzické i právnické osoby, které se v prostorách objektu pohybují. II. Provozní doba objektu

I. Úvod. Provozní řád je závazný pro všechny fyzické i právnické osoby, které se v prostorách objektu pohybují. II. Provozní doba objektu Kód: SD/09/12 Druh: Organizační směrnice Název: Provozní řád pro objekt VTP ICT, Nad Stráněmi 5656, Zlín Organizační závaznost: Vědeckotechnický park Informačních a komunikačních technologií, Fakulta aplikované

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 118 12 Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 10. 12. 2002 S M Ě RNICE pro provádění a organizaci požární ochrany v objektech a na pracovištích Ministerstva školství,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

Bezpečnostní pokyny pro obchodní partnery v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany majetku. Článek I. Úvod

Bezpečnostní pokyny pro obchodní partnery v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany majetku. Článek I. Úvod Příloha č. 10 Bezpečnostní pokyny pro obchodní partnery v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany majetku Článek I. Úvod Tento dokument: 1) je písemnou informací o rizicích a dokladem o dohodnuté

Více

PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHZ

PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHZ Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS - 16 vydání č.: 1 platnost od : 13.9. 2006 počet str. : 6 typ ON : ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE název ON : PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY. Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace. Označení vnitřního předpisu

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY. Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace. Označení vnitřního předpisu PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Označení vnitřního předpisu Směrnice č. S063 Provozní řád školy Platnost vnitřního předpisu od 1.9.2016 Zpracoval

Více

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Směrnice ředitele ÚSP UHK č. 12/2011 Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Podle platných zákonů jsou nově přijatí studenti povinni seznámit se s

Více

OBEC PÍSEČNÁ Zastupitelstvo obce Písečná Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 kterou se vydává požární řád obce

OBEC PÍSEČNÁ Zastupitelstvo obce Písečná Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 kterou se vydává požární řád obce OBEC PÍSEČNÁ Zastupitelstvo obce Písečná Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném dne 14. 11. 2016 usnesením č. 18/1.6

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů Národní bezpečnostní úřad stanoví podle 33 a 53 písm. a), c), d), e), f) a j) zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška města Vsetína. Číslo 4/2003. Požární řád města Vsetína

Obecně závazná vyhláška města Vsetína. Číslo 4/2003. Požární řád města Vsetína Obecně závazná vyhláška města Vsetína Číslo 4/2003 Požární řád města Vsetína Zastupitelstvo města Vsetín schválilo dne 25. 3. 2003 na základě 29 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Čj.: SŠNM/662/2007 Zpracoval: Oldřich Přibyl, OZO č. osv. MVČR: Š-173/96 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Více

Provozní řád. pravidla provozu integrovaného objektu VUT v Brně, Kolejní ul. č. 4. Článek 1 Úvod

Provozní řád. pravidla provozu integrovaného objektu VUT v Brně, Kolejní ul. č. 4. Článek 1 Úvod Vysoké učení technické v Brně Rozdělovník: děkanům a tajemníkům FEKT a FP vedoucím rektorátních útvarů a pracovišť nájemcům dislokovaným v objektu IO Kolejní 4, Brno Č. j.: 02/90460/04 Zpracoval: Ing.

Více

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ Úvod Úpravu požární ochrany zahrnuje řada právních předpisů a norem. Nejdůležitějším právním

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE schválena dne 29. května 2008 účinnost od 1. července 2008 Zastupitelstvo statutárního

Více

A) (dle 5 zákona o PO)

A) (dle 5 zákona o PO) Příloha požárního řádu č. 1 Povinnosti právnických osob a podnikajících osob A) (dle 5 zákona o PO) (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném

Více

PROVOZNÍ ŘÁD 2015_2. Kulturního a společenského střediska Střelnice příspěvkové organizace města Český Těšín. Článek I.

PROVOZNÍ ŘÁD 2015_2. Kulturního a společenského střediska Střelnice příspěvkové organizace města Český Těšín. Článek I. PROVOZNÍ ŘÁD 2015_2 Kulturního a společenského střediska Střelnice příspěvkové organizace města Český Těšín Článek I. Úvodní ustanovení Provozní řád Kulturního a společenského střediska Střelnice, příspěvkové

Více

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Bezpečnost, ochrana majetku a osob OBSAH 1 Rozsah dokumentu... 3 2 Vstup do objektů... 3 3 Ochrana majetku... 3 4 Požární ochrana... 4

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2005 o fyzické bezpečnosti

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2005 o fyzické bezpečnosti Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2005 o fyzické bezpečnosti Národní bezpečnostní úřad stanoví podle 33 zákona č. /2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (dále jen zákon ): 1 Předmět

Více

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravě

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Požární řádobce Dobrá Obec Dobrá vydává ve smyslu ustanovení 16, odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením 29 zákona

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LHOTA U VSETÍNA

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LHOTA U VSETÍNA Obec Lhota u Vsetína Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Lhota u Vsetína Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo dne 21.12.2009 na základě 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy

POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy Název procesu/ Číslo Vlastník POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy a/ Popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí. Školní objekty slouží k výuce žáků a vzdělávání dětí pod dozorem zaměstnanců

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

OBEC Rácovice. Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce

OBEC Rácovice. Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce OBEC Rácovice Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Rácovice se na svém zasedání konaném dne 20.2.2015 usneslo

Více

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů ZOP členů jednotek SDH Zpracováno: 4.8.2014 Zpracoval: HZS Olomouckého kraje Každý je povinen Každý je podle zákona o PO povinen Počínat

Více

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky Obecně závazná vyhláška Města Roztoky O organizaci požární ochrany - požární řád č. 7/2003 Zastupitelstvo města Roztoky se usneslo na svém jednání dne 17.9.2003 vydat v souladu s ustanovením 29 odst. 1

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Poříčí 31, 31a

PROVOZNÍ ŘÁD. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Poříčí 31, 31a Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/85087/2015/275500/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 2/2010 PROVOZNÍ ŘÁD Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Poříčí 31, 31a (ve znění účinném od 15. 9.

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2002

Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2002 Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2002 Zastupitelstvo obce Lázně Toušeň na základě 29, odst.1, písm.a) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákon

Více

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Opatov se na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2015 usneslo vydat na základě 29

Více

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ 2011 PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 Tento pro provozní řád obsahuje 5 stran tištěného textu. Platnost provozního řádu je od 1. 1. 2011. 1. PROVOZOVATEL BraFil

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Poříčí 7,9,11

PROVOZNÍ ŘÁD. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Poříčí 7,9,11 Masarykova univerzita Č. j.: MU/60245/2013/PdF Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2010 PROVOZNÍ ŘÁD Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Poříčí 7,9,11 (ve znění účinném od 10. 12. 2013) Podle

Více

VYHLÁŠKA č.7/2004 Požární řád města Opočna

VYHLÁŠKA č.7/2004 Požární řád města Opočna VYHLÁŠKA č.7/2004 Požární řád města Opočna Zastupitelstvo města Opočna se na svém zasedání dne 4.2.2004 usneslo vydat na základě ustanovení 29 odst.1, písm.o) zákona č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně ve

Více

Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č.4/2004

Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č.4/2004 Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č.4/2004 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob schváleno: 25. května 2004 účinnost: 10.

Více

Bezpečnost, ochrana majetku a osob

Bezpečnost, ochrana majetku a osob PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Bezpečnost, ochrana majetku a osob 1 OBSAH 1. Rozsah dokumentu... 2 2. Vstup do objektů... 2 3. Ochrana majetku... 3 4. Požární ochrana... 3 5. Ochrana

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014. Požární řád obce Vavřinec

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014. Požární řád obce Vavřinec OBEC VAVŘINEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Požární řád obce Vavřinec Zastupitelstvo obce Vavřinec se dne 31. ledna 2014 usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002,

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, kterým se stanoví zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu Rada Jihočeského kraje vydává, podle 7 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Více

Směrnice Stanovení organizace zabezpečení PO. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Ing. Kateřina Patzeltová Technik PO

Směrnice Stanovení organizace zabezpečení PO. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Ing. Kateřina Patzeltová Technik PO Směrnice Stanovení organizace zabezpečení PO (PO-S1) Školské zařízení 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Datum platnosti/ účinnosti Vypracovala Kontrolovala Schválil Ing. Kateřina Patzeltová Technik

Více

NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje

NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje č. 1/2002 ze dne 27.6.2002 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (úplné znění se změnami a doplňky

Více

Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb

Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb Osnova školení: 1. Základní pravidla při zajišťování PO 2. Povinnosti zaměstnanců 3. Základní dokumentace v organizaci 4. Školení o PO 5. Kontrolní činnost a preventivní

Více

Obec: Žernov IČO:

Obec: Žernov IČO: Obec: Žernov IČO: 002 73 295 Adresa: 552 03, Česká Skalice ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU Preambule I. S přihlédnutím k počtu osob tvořících obecní úřad a k rozsahu činnosti obecního úřadu,

Více

Provozní řád. Rektorát - R

Provozní řád. Rektorát - R Provozní řád Rektorát - R Tento provozní řád je závazný pro všechny osoby vstupující do budovy, jež je majetkem Univerzity Hradec Králové, Rokitanského 62, Hradec Králové. A. Vstup do budovy 1. Vstup do

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2006,

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2006, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2006, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání

Více

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců...

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců... Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: 1. Školení zaměstnanců... 2 2. Školení vedoucích zaměstnanců... 3 3. Školení

Více

MĚSTO CHROPYNĚ. například 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ČSN 73 0831 3

MĚSTO CHROPYNĚ. například 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ČSN 73 0831 3 MĚSTO CHROPYNĚ Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 8/2010, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo města Chropyně

Více

M ě s t o R o k y c a n y

M ě s t o R o k y c a n y M ě s t o R o k y c a n y Strana 1 (celkem 6) Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Požární řád města Rokycany Zastupitelstvo města Rokycany se na svém zasedání dne 20. dubna 2015 usnesením č. 3933 usneslo

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Používání Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Knihy BOZP) a povinnosti vedoucích

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA BUČOVICE. č. 2/2016 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA BUČOVICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA BUČOVICE. č. 2/2016 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA BUČOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA BUČOVICE č. 2/2016 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA BUČOVICE Zastupitelstvo města Bučovice se na svém zasedání konaném dne 22. června 2016 číslo usnesení 177/12/ZM/2016 usneslo vydat na

Více

Provozní řád fakulty OBJEKT THÁKUROVA 2077/7, 166 29 PRAHA 6 - DEJVICE

Provozní řád fakulty OBJEKT THÁKUROVA 2077/7, 166 29 PRAHA 6 - DEJVICE České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6 - Dejvice Provozní řád fakulty OBJEKT THÁKUROVA 2077/7, 166 29 PRAHA 6 - DEJVICE 2015 Pro zajištění bezpečnosti osob,

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

Provozní řád podzemních garáží

Provozní řád podzemních garáží Provozní řád podzemních garáží Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 - Kaskády Barrandov III se sídlem Praha 5, Werichova 1145/33, 152 00

Více

OBEC LHÁNICE, Lhánice 25, Mohelno tel , IČ: , č.ú /0100

OBEC LHÁNICE, Lhánice 25, Mohelno tel ,   IČ: , č.ú /0100 OBEC LHÁNICE, Lhánice 25, 675 75 Mohelno tel. 568 642 118, e-mail: info@obeclhanice.cz, IČ: 00378054, č.ú. 9024711/0100 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, Požární řád obce Zastupitelstvo obce Lhánice se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Zastupitelstvo města Rumburk se na svém 6. zasedání dne 13. září 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008 Požární řád obce OBEC SVĚTLÍK POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 Zastupitelstvo obce Světlík na svém zasedání dne 1.2. 2008 (usnesení číslo

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011 NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje č. 8/2011 ze dne 20.července 2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje Rada Ústeckého kraje vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č.

Více

OBEC VINARY. Zastupitelstvo obce Vinary. Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 2/2015, kterou se vydává Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC VINARY. Zastupitelstvo obce Vinary. Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 2/2015, kterou se vydává Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC VINARY Zastupitelstvo obce Vinary Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 2/2015, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Vinary se na svém zasedání dne 6. 3. 2015 usnesením č. 03/01/2015

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově. univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005)

Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově. univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005) Směrnice rektora č. 4/2005 Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005) V souladu s ustanovením 5 a 6 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb. o požární

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany

Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany Strana 1 / 11 Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany Anotace: Tato směrnice s celoškolskou působností stanoví organizační uspořádání, vymezuje základní povinnosti týkající se požární

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

Obecně závazná vyhláška obce Karlova Studánka č. 2/2015 kterou se vydává požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Karlova Studánka č. 2/2015 kterou se vydává požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Karlova Studánka č. 2/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Karlova Studánka se na svém zasedání dne 16.12.2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 Požární řád Obec Vřeskovice vydává ve smyslu 14 odst. 1/písm. i) a 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. v plném znění, po schválení obecním zastupitelstvem

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

Obec Radimovice u Želče. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

Obec Radimovice u Želče. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obec Radimovice u Želče Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Zastupitelstvo obce Radimovice u Želče vydává podle ustanovení 29, odst. 1, písm. o ) zákona č.

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 1/2016,

Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 1/2016, OBEC KRMELÍN Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 1/2016, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Krmelín se na svém zasedání konaném dne 22. března 2016 usnesením č. 2 d) usneslo vydat

Více

čl. 1 Základní ustanovení

čl. 1 Základní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu Bramboříková 2995/2, Praha 10 Záběhlice včetně jeho bytů a společných prostor. Základní úprava práv a povinností

Více

Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města Zastupitelstvo Města Rabí se na svém zasedání dne 18.11. 2015 usnesením č. 8/2015, usneslo vydat

Více

OBEC KUNDRATICE Zastupitelstvo obce Kundratice Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se vydává požární řád obce

OBEC KUNDRATICE Zastupitelstvo obce Kundratice Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se vydává požární řád obce OBEC KUNDRATICE Zastupitelstvo obce Kundratice Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Kundratice se na svém zasedání konaném dne 26.7.2016 usneslo vydat

Více

OBEC Leština u Světlé. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává Požární řád obce Leština u Světlé POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBEC Leština u Světlé. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává Požární řád obce Leština u Světlé POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBEC Leština u Světlé Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává Požární řád obce Leština u Světlé Zastupitelstvo obce Leština u Světlé se na svém zasedání konaném dne 14.5.2015 usneslo vydat

Více

Obec Písečná. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce

Obec Písečná. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce Obec Písečná Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání dne 24.3.2005 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., ve

Více

Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace

Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD TURISTICKÉ UBYTOVNY JASENÍ čp. 343 pokyny pro účastníky pobytu v turistickém středisku DDM Jablunkov v Jasení Název zařízení:

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Požární řád Města Heřmanův Městec

Požární řád Města Heřmanův Městec Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č.1/2006 Zastupitelstvo města Heřmanův Městec se na svém zasedání dne 27.3.2006 usnesením č. 2/2006 bod č.11) usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

Odbor obrany. 6 - zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření, při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí

Odbor obrany. 6 - zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření, při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí Odbor obrany v přenesené působnosti 1 - zajišťuje v oblasti obrany ČR plnění úkolů podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění (při plnění těchto úkolů využívá práva

Více

Město Špindlerův Mlýn

Město Špindlerův Mlýn Město Špindlerův Obecně závazná vyhláška č. /205, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo města Špindlerův se na svém zasedání konaném dne 5. 6. 205 usneslo vydat na základě 29 odst. písm. o)

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2009 Preventista II. Test A 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do čtyř tříd nebezpečnosti b) do tří kategorií c)

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky Obecní úřad Bratkovice obecně závazná vyhláška obce č.1/2008 Zastupitelstvo obce Bratkovice se sídlem v Dominikálních Pasekách schválilo dne 19.3.2008 svým usnesením č. 1/2008 v souladu s 29, odst. 1,

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 4/2004

Obecně závazná vyhláška. č. 4/2004 Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob Zpracovala: Dagmar Kavanová Referent krizového řízení Městský úřad Nové

Více

OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 kterou se vydává požární řád obce

OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 kterou se vydává požární řád obce OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Babice se na svém zasedání dne 14. 11. 2016 usnesením č. 2/16/2016 usneslo

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

R o z s a h z n a l o s t í

R o z s a h z n a l o s t í České dráhy, a.s. S m ě r n i c e pro školení a pro odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně Schváleno generálním ředitelem Českých drah dne pod čj.: Účinnost od: R o z s a h z n a

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006 O B E C V R CH O V A N Y --------------------------------------------------------------- O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 2/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV ------------------------------------------------- V Klatovech dne 30.6.2008 STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Článek 1 10 Úvodní ustanovení 1. Krizový

Více

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV 2016 verze 3 strana 1/8 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Statut Bezpečnostní

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více