budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM PODPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM PODPIS

2 Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č. 3 Datum účinnosti: LIST PROVEDENÝCH ZMĚN Číslo změny Datum schválení a č. j Stručné zdůvodnění provedené změny a označení změněných ustanovení Datum účinnosti Nesoulad s článkem 6 Pracovního řádu. Provedena úprava článku 6 a článku 7 tohoto Provozního řádu Na základě požadavků zaměstnanců Městského úřadu je upraven článek 2, bod 2.8 a bod 2.13 a změnou názvu odboru dle org. řádu je upraven článek 7, bod Ověřil: útvar/funkce/ jméno/ podpis Ing. Anna Ležáková Tajemnice MěÚ Ing.Anna Ležáková Tajemnice MěÚ 2/18

3 OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení... 5 Článek 1 Předmět a rozsah dokumentu... 5 Článek 2 Základní pojmy a zkratky... 5 Článek 3 Platnost Provozního řádu... 6 Článek 4 Bezpečnostní zóny... 7 ČÁST II. Režimová opatření a pohyb osob... 7 Článek 5 Vstupy do budovy... 7 Článek 6 Režim Otevření budovy... 7 Článek 7 Režim vstupu Zaměstnanců... 8 Článek 8 Režim návštěv... 8 Článek 9 Vstup účastníků hromadných akcí... 9 Článek 10 vstup zdravotně postižených osob... 9 Článek 11 Vstup zaměstnanců dodavatelských organizací... 9 Článek 12 Docházkový systém a Administrace... 9 ČÁST III. Režim pohybu osob... 9 Článek 13 Pohyb/ pobyt v budově... 9 Článek 14 Ochrana utajovaných informací, objekt a zabezpečená oblast ČÁST IV. Režim manipulace se systémy technické ochrany Článek 15 Obecná ustanovení Článek 16 Mechanické zábranné prostředky Článek 17 Elektrický zabezpečovací systém ČÁST V. Klíčový režim Článek 18 Přidělování a ukládání klíčů Článek 19 Postup při ztrátě klíčů ČÁST VI. Režim pohybu materiálu a zvířat, nošení zbraní Článek 20 Pohyb materiálu Článek 21 Vstup se zvířaty Článek 22 Nošení zbraní ČÁST VII. Fyzická ostraha Článek 23 Fyzická ostraha ČÁST VIII. Požární ochrana Článek 24 Základní povinnosti zaměstnanců a návštěv Článek 25 Zabezpečení proti požáru nebo jiné mimořádné události Článek 26 Vnitřní předpisy požární ochrany Článek 27 Prostředky a zařízení k zabezpečení požární ochrany Článek 28 Hlavní uzávěry a jejich umístění ČÁST IX. Opatření související se zabezpečením provozu budovy Článek 29 Zabezpečení úklidu Článek 30 Hlášení závad a postup Při likvidaci havárií /18

4 Článek 31 Odpadové hospodářství Článek 32 Bezpečnost práce a ochrana zdraví ČÁST X. Vzdělávání v oblasti bezpečnosti Článek 33 Obecná ustanovení ČÁST XI. Kontrolní činnost Článek 34 Způsob kontrolní činnosti ČÁST XII. Závěrečná ustanovení Článek 35 Obecná ustanovení Článek 36 Povinnost mlčenlivosti Článek 37 Účinnost /18

5 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT A ROZSAH DOKUMENTU 1.1 Tento Provozní řád stanovuje, v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, základní organizaci provozu budovy Města Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. 3, Frýdlant nad Ostravicí. Provozní řád navazuje na Pracovní a Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí a dále doplňuje práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnavatele a zaměstnanců ve vztahu k systémům technické ochrany. Ustanovení provozního řádu se netýkají jižní části budovy s pronajatými prostory, která tvoří samostatný celek. 1.2 Provozní řád stanovuje: bezpečnostní zóny budovy a prostory se zvláštním režimem; režimová opatření - vstup, výstup a pohybu osob v budově; klíčový režim; pravidla provozování systémů technické ochrany budovy; pravidla pro výkon fyzické ostrahy budovy; pravidla a postupy pro řešení bezpečnostních incidentů; pravidla pro výkon kontrolní činnosti; pravidla pro školení zaměstnanců. 1.3 O udělení výjimek z tohoto Provozního řádu rozhoduje tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí. ČLÁNEK 2 ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY 2.1 Budova budovou se v tomto Provozním řádu rozumí celá budova Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č EZS elektrický zabezpečovací systém poplachový systém pro detekci a indikaci přítomnosti, vstupu nebo pokusu o vstup narušitele do střežených prostorů. 2.3 FO fyzická ostraha činnost vedoucí k zabránění trestné a jiné protiprávní činnosti ve vztahu k majetku, bezpečnosti osob a veřejnému pořádku. 2.4 Havarijní situace porucha vzniklá na budově nebo technologickém zařízení, která může způsobit nebo způsobuje hmotné škody na majetku, ohrožuje chod technologických zařízení nebo životy a zdraví osob. 2.5 HZS hasičský záchranný sbor. 2.6 IZS integrovaný záchranný systém. 2.7 Město územně samosprávný celek a právnická osoba Město Frýdlant nad Ostravicí. 2.8 Mimo provozní doba časový úsek v pondělí až čtvrtek od 18:00 do 6:00 hodin následujícího pracovního dne, v pátek od 16:00 hodin, soboty, neděle a svátky nepřetržitě 24 hodin. 2.9 Mimořádná událost událost, která závažným způsobem ohrožuje bezpečný provoz v budově nebo je spojená s ohrožením životů a zdraví osob, vznikem škody na majetku, případně ohrožením bezpečnosti informací. 5/18

6 2.10 Ohlašovna požáru pracoviště s nepřetržitou službou sloužící k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události. Pro budovu č. 3 je stanoveno ohlašování požáru přímo HZS PO požární ochrana Pracovní doba u Úřadu je Pracovním řádem definovaná základní pracovní doba, volitelná pracovní doba a pevná pracovní doba Provozní doba časový úsek v pondělí až čtvrtek od 6:00 do 18:00 hodin a v pátek od 6:00 do 16:00 hodin Provozní řád interní normativní akt SoD smlouva o dílo, dodávce 2.16 Starosta, místostarosta starosta, místostarosta Města Frýdlant nad Ostravicí STO systémy technické ochrany obecný pojem bezpečnostních systémů určených pro ochranu osob, majetku a informací, zahrnuje zejména: MZP mechanické zábranné prostředky; EZS elektrický zabezpečovací systém; CCTV kamerový sledovací systém Tajemník tajemník (respektive tajemnice) Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Úřad Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Úřední hodiny pondělí a středa od 8:00 do 17: 00 hodin Veřejná část budovy prostor, kde se může veřejnost pohybovat bez omezení Vjezd místo pro příjezd a odjezd dopravních prostředků Zabezpečená oblast ohraničený prostor v objektu ( 24 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti). V tomto prostoru dochází k trvalé úschově utajovaných informací Zaměstnanec osoba v pracovně právním vztahu k Městu Frýdlant nad Ostravicí Zaměstnavatel Město Frýdlant nad Ostravicí ZTP zdravotně tělesně postižené osoby, zejména osoby s omezenou mobilitou Veřejnost osoby, které nejsou v pracovně právním vztahu k Městu Frýdlant nad Ostravicí Servisní a dodavatelská organizace subjekt se smluvním vztahem k Městu Frýdlant nad Ostravicí na dodávky zboží, služeb apod. ČLÁNEK 3 PLATNOST PROVOZNÍHO ŘÁDU 3.1 Provozní řád je závazný pro všechny zaměstnance a ostatní osoby, které vstupují do budovy. 3.2 Vedoucí organizačních celků, v souladu s Organizační strukturou Úřadu, odpovídají za seznámení jim podřízených zaměstnanců Úřadu s obsahem tohoto Provozního řádu a ve své působnosti odpovídají za jeho dodržování. 6/18

7 3.3 Porušení ustanovení tohoto Provozního řádu představuje porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci ( 301 písm. c) zákoníku práce, 16 odst. 1 písm. b) zákona o úřednících). O závažnosti porušení rozhoduje příslušný nadřízený ve spolupráci s vedoucím odboru vnitřních věcí a tajemníkem. 3.4 Při uzavírání všech smluvních vztahů odpovídají zaměstnanci oprávnění jednat jménem Města za to, že smlouvy budou obsahovat i odpovídající ustanovení týkající se dotčených částí tohoto Provozního řádu. ČLÁNEK 4 BEZPEČNOSTNÍ ZÓNY 4.1 V budově č. 3 jsou definovány tyto bezpečnostní zóny: Zóna A prostory chodby v 1.NP (přístup hlavním vstupem), schodiště a chodba u schodiště ve 2.NP Zóna B Janáčková síň a průchod do severní (administrativní) části budovy Zóna C kanceláře a místnosti v 1.NP navazující na zónu A (s instalací EZS) Zóna D plynová kotelna (samostatný vstup) Zóna E místnosti ve 2.NP a místnosti v podkroví (spisovny a místnosti nahrazující archívy), přístupné z chodby u schodiště tj. navazují na zónu A Zóna F prostor chodby ve 2.NP před kancelářemi (přístup dvoukřídlými dveřmi z chodby u schodiště tj. ze zóny A). Je uzamykána individuálně, vždy v nepřítomnosti zaměstnanců v zóně G a H Zóna G kanceláře (starosty, tajemníka), ostatní kanceláře a místnosti ve 2.NP navazující na zónu F (mimo zabezpečenou oblast) Zóna H kancelář č. 17 ve 2.NP zabezpečená oblast, tj. režimové pracoviště. ČLÁNEK 5 ČÁST II. REŽIMOVÁ OPATŘENÍ A POHYB OSOB VSTUPY DO BUDOVY 5.1 Vstupy do části budovy se sídlem Úřadu Vstup z Náměstí hlavní vstup Vstup do kotelny je pouze účelový, neprůchozí do dalších částí budovy, je trvale uzamčen Vstup do Janáčkovy síně je pouze účelový, průchozí do dalších částí budovy, používá se v době konání akcí v Janáčkově síni. ČLÁNEK 6 REŽIM OTEVŘENÍ BUDOVY 6.1 Administrativní část budovy je veřejnosti volně přístupná bez kontroly a evidence vstupu následovně: v pracovní dny: pondělí a středa 7:00-17:00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 7:00-14:00 hodin 7/18

8 6.1.2 mimo dobu uvedenou v článku je budova uzavřena. 6.2 Výjimky v otevření budovy mohou být stanoveny pro vstup členů rady a zastupitelstva Města při zasedáních těchto orgánů, případně z jiných důvodů. V těchto případech budou zajištěna opatření k zabránění vstupu neoprávněných osob (pořádková služba u hlavního vstupu nebo uzamykání budovy vždy po průchodu oprávněných osob). 6.3 Janáčková síň je trvale uzavřena, otevírá se pro konání akcí, ke kterým je určena. Podmínky provozu jsou řešeny samostatným interním předpisem. ČLÁNEK 7 REŽIM VSTUPU ZAMĚSTNANCŮ 7.1 V pracovní dny je vstup do administrativní části budovy (tj. mimo Janáčkovu síň) povolen za těchto podmínek: zaměstnancům pracovně dislokovaným v budově bez kontroly v průběhu provozní doby, ostatním zaměstnancům (s pracovištěm mimo budovu č.3) v pracovní dny pondělí a středa 7:00-17:00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 7:00-14:00 hodin bez kontroly. 7.2 V mimopracovní (provozní) době je vstup do budovy povolen zaměstnancům obslužných profesí (úklid), zaměstnancům při konání práce přesčas dle ustanovení Pracovního řádu, starostovi, místostarostovi a některým zaměstnancům s tzv. neomezeným vstupem. 7.3 Neomezený vstup do budovy je stanoven pro tyto zaměstnance: Tajemník (tajemnice), vedoucí odboru vnitřních věcí, referent pro krizové řízení kanceláře tajemnice. 7.4 Vstup všech zaměstnanců do budovy a odchod z ní je evidován v docházkovém systému. ČLÁNEK 8 REŽIM NÁVŠTĚV 8.1 Návštěvou se rozumí každá osoba, která není zaměstnancem Města. Vstup návštěv do budovy je možný v pracovní dny v době otevření budovy do zóny A dle článku a do zóny F (není-li uzamčena) bez kontroly a evidence. 8.2 Do zóny D je vstup řešen smlouvou s dodavatelem zajišťujícím provoz. 8.3 Vstup do zóny H je řešen samostatným dokumentem (Projektem fyzické bezpečnosti) dle ustanovení zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 8.4 Do ostatních zón vstupují návštěvy jen v přítomnosti zaměstnance s pracovištěm v daném prostoru nebo s oprávněním vstupu do daného prostoru. 8.5 V mimo provozní době je vstup návštěv realizován výjimečně, např. v souvislosti s dodávkami prací (odstranění poruch a závad), případně při řešení mimořádných událostí za účasti složek IZS. V těchto případech budou zajištěna opatření k zabránění vstupu neoprávněných osob (pořádková služba u hlavního vstupu nebo uzamykání budovy vždy po průchodu oprávněných osob - návštěv). 8/18

9 ČLÁNEK 9 VSTUP ÚČASTNÍKŮ HROMADNÝCH AKCÍ 9.1 Hromadné akce (jednání, školení, tiskové konference apod.) lze pořádat pouze v zasedací místnosti ve 2.NP nebo v Janáčkově síni. 9.2 Organizovat tiskovou konferenci je oprávněn starosta nebo místostarosta, případně jím pověřený zaměstnanec. 9.3 Účast na tiskové konferenci je umožněn zástupcům hromadných sdělovacích prostředků na základě předloženého novinářského průkazu. 9.4 Při konání tiskové konference budou zajištěna opatření k zabránění vstupu neoprávněných osob (pořádková služba u hlavního vstupu, případně uzamčení budovy po zahájení tiskové konference do doby jejího ukončení). ČLÁNEK 10 VSTUP ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OSOB 10.1 Budova není vybavena technickými prostředky pro samostatný vstup osob ZTP, vstup do budovy bude řešen za pomocí zaměstnanců nebo se jednání uskuteční ve vhodných prostorech budovy Města na ulici Hlavní 139. ČLÁNEK 11 VSTUP ZAMĚSTNANCŮ DODAVATELSKÝCH ORGANIZACÍ 11.1 Dohled nad zaměstnanci servisních a dodavatelských organizací zajistí zaměstnanec odpovědný za převzetí prací osobně nebo podřízeným zaměstnance. Dohled je vykonáván podle charakteru prací namátkově nebo trvalou přítomností ČLÁNEK 12 DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM A ADMINISTRACE 12.1 Zaměstnanci jsou povinni dle ustanovení Pracovního řádu evidovat vstup a odchod z budovy prostřednictvím prostředků docházkového systému. Podrobnosti evidence jsou uvedeny v Pracovním řádu. ČLÁNEK 13 ČÁST III. REŽIM POHYBU OSOB POHYB/ POBYT V BUDOVĚ 13.1 Zaměstnanci jsou oprávnění zdržovat se v budově dle svého zařazení v režimu pracovní doby. Mimo stanovenou pracovní dobu se zaměstnanci mohou zdržovat v budově pouze: při výkonu práce přesčas, zaměstnanci obslužných profesí (úklid) V mimo provozní době se dále v budově mohou zdržovat osoby s neomezeným vstupem, viz článek 7, odst. 7.3 tohoto Provozního řádu. 9/18

10 ČLÁNEK 14 OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ, OBJEKT A ZABEZPEČENÁ OBLAST 14.1 Ochrana utajovaných informací je řešena v samostatném dokumentu, režim se vztahuje k místnosti č. 17 ve 2.NP Každý zaměstnanec v případě zjištění poškození dveří, okna nebo stěn místnosti č. 17 je povinen neodkladně informovat tajemníka. ČLÁNEK 15 ČÁST IV. REŽIM MANIPULACE SE SYSTÉMY TECHNICKÉ OCHRANY OBECNÁ USTANOVENÍ 15.1 Obsluhu systémů technické ochrany mohou, v souladu s návody k obsluze, provádět pouze osoby k tomu oprávněné, poučené, prokazující potřebné znalosti k obsluze a které mají znalost umístění jednotlivých prvků Funkce těchto systémů úzce souvisí se stavebním řešením a dispozičním uspořádáním zabezpečených prostorů. Jakékoliv zamýšlené změny není dovoleno realizovat bez schválení vedoucí odboru vnitřních věcí, kam je organizačně začleněna správa budov Za provádění pravidelného servisu jednotlivých systémů technické ochrany odpovídá vedoucí odboru vnitřních věcí. ČLÁNEK 16 MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTŘEDKY 16.1 Všechny MZP smí být používány pouze v souladu s návody na použití dodanými dodavateli či výrobci. Klíče není dovoleno používat k jiným účelům než k odemykání a uzamykání příslušných zámků, aby nedocházelo k jejich nadměrnému opotřebení nebo případnému poškození V případě nefunkčnosti MZP je zaměstnanec, který tuto skutečnost zjistí, povinen neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, který zajistí odstranění závady či výměnu nefunkčního MZP a který rozhodne o přijetí případných bezpečnostních opatření do doby odstranění závady Zaměstnanci jsou povinni: zamykat dveře od své kanceláře a jiných místností souvisejících s výkonem pracovní činnosti (archívy, spisovny, technické místnosti, společné kuchyňky apod.) při každém vzdálení se z daného prostoru, tj. i při krátkodobém odchodu v pracovní době, pokud v místnosti není přítomen jiný zaměstnanec, neponechávat klíče v zámcích volně bez dozoru, po ukončení pracovní doby (před odchodem z pracoviště) zavřít a zamknout otevíratelná křídla oken, uschovat dokumentace, razítka, cenné předměty, ceniny, peníze apod. (podle povahy pracoviště a věcí) do příslušných trezorů, plechových skříní, skříní či zásuvek stolů a tyto uzamknout, po odchodu vstup na pracoviště zavřít a zamknout, klíče uložit předepsaným způsobem. 10/18

11 ČLÁNEK 17 ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 17.1 V budově je instalován EZS, kterým jsou chráněny prostory v 1.NP a schodiště. Poplachová signalizace je vyvedena na nepřetržité stanoviště PCO PČR ve Frýdku Místku Osobou odpovědnou za provoz EZS (včetně kontrol a vedení provozních knih EZS) je vedoucí odboru vnitřních věcí Ovládání EZS provádí zaměstnanci Úřadu a oprávněné osoby přiděleným kódem prostřednictvím klávesnice, umístěné uvnitř budovy v 1.NP. Přidělení kódu zajišťuje osoba odpovědná za provoz EZS, tj. vedoucí odboru vnitřních věcí Kód je z bezpečnostních důvodů měněn: v případě jeho kompromitace okamžitě, za žádost o jeho změnu odpovídá uživatel, kterému byl kód přidělen ke zvýšení bezpečnosti podle potřeby (po bezpečnostním incidentu tj. např. po vloupání, ztrátách ve střežených prostorech apod.) Při ukončení pracovního poměru zaměstnance, kterému byl přidělen kód EZS, nebo při jeho přeložení na jiné pracoviště mimo budovu č. 3, zajistí vedoucí vnitřních věcí vyřazení příslušného kódu z databáze systému Aktivaci a deaktivaci EZS zajišťují zaměstnanci obslužných profesí nebo zaměstnanci a osoby s oprávněním neomezeného vstupu Případnou poruchu EZS jsou osoby, které poruchu zjistily, povinny neprodleně nahlásit vedoucí odboru vnitřních věcí Provozní kniha je uložena u vedoucí odboru vnitřních věcí. V knize se evidují veškeré poplachové signály, poruchy (vč. jména osoby, která poruchu zjistila a případně jméno osoby, kterou byla zjištěná porucha hlášena), veškerá servisní činnost a záznamy o proškolení osob k obsluze systému K zajištění funkčnosti systému je nutno dodržovat následující opatření: neomezovat detekční pole prvků EZS (např. nábytkem, krabicemi apod.); dbát, aby nedocházelo k poškození čidel při výkonu pracovních činností; při malování zajistit zakrytí čidel nebo dočasnou demontáž, aby nedošlo k poškození a znečištění optiky prostorových čidel Zaměstnanci a osoby, kterým byl protokolárně přidělen kód EZS, jsou povinni: aktivovat a deaktivovat EZS tak, aby nedošlo k vyzrazení kódu; dojde-li k vyzrazení kódu, oznámit tuto skutečnost neprodleně vedoucí odboru vnitřních věcí aktivovat a deaktivovat EZS tak, aby nedocházelo k vyhlášení poplachu chybou obsluhy Jakékoliv poruchy musí být neodkladně odstraněny. Zajištění odstranění poruch je realizováno následovně: zjištěné poruchy musí být nahlášeny podle místa dislokace EZS, při hlášení signalizace operátorem PCO je prověřován důvod poplachu prohlídkou na místě ve spolupráci s hlídkou PČR, o zjištěných skutečnostech je informována vedoucí odboru vnitřních věcí. 11/18

12 ČÁST V. KLÍČOVÝ REŽIM 17.1 Za klíčové hospodářství všech budov Úřadu odpovídá vedoucí odboru vnitřních věcí Ustanovení předchozího bodu se nevztahuje na klíčové hospodářství zabezpečené oblasti podle zákona č.412/2006 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Za klíčové hospodářství zabezpečené oblasti odpovídá tajemník Klíčové hospodářství budovy v prostorech užívaných nájemci je autonomní. Duplikáty klíčů jsou uloženy u vedoucí odboru vnitřních věcí způsobem, který umožňuje kontrolu jejich použití. ČLÁNEK 18 PŘIDĚLOVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ KLÍČŮ 18.1 Klíče od budovy a společných prostor užívaných zaměstnanci jsou předávány protokolárně, evidence obsahuje datum předání, údaje o předávajícím a přebírajícím a jejich podpisy Klíče od kanceláří nejsou vynášeny mimo budovu, jsou ukládány v uzamykatelných bezpečnostních schránkách, instalovaných k tomuto účelu v uzamykaných společných prostorách Osoby, které mají přiděleny klíče, jsou povinny jednat tak, aby nedošlo ke ztrátě, zcizení nebo zneužití jim přidělených klíčů. Každá osoba, které byl přidělen klíč, má osobní odpovědnost za jeho úschovu a zamezení jeho ztráty, zcizení nebo zneužití. ČLÁNEK 19 POSTUP PŘI ZTRÁTĚ KLÍČŮ 19.1 Ztrátu nebo odcizení přiděleného klíče musí každý zaměstnanec neprodleně ohlásit písemnou formou svému vedoucímu, který po dohodě s vedoucí odboru vnitřních věcí rozhodne, zda bude provedena výměna zámku, respektive zámkové vložky. ČLÁNEK 20 ČÁST VI. REŽIM POHYBU MATERIÁLU A ZVÍŘAT, NOŠENÍ ZBRANÍ POHYB MATERIÁLU 20.1 Do budovy není dovoleno vnášet materiál, látky a předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických osob v budově Úřadu Zaměstnancům není dovoleno používat v budově bez předchozího svolení zaměstnavatele soukromé prostředky a zařízení, zejména elektrické spotřebiče a elektronická zařízení Zaměstnancům není dovoleno používat prostředky a zařízení Města k soukromým účelům Zaměstnancům není dovoleno vynášet z budovy bez předchozího svolení zaměstnavatele prostředky a zařízení Města. 12/18

13 ČLÁNEK 21 VSTUP SE ZVÍŘATY 21.1 Do budovy není dovoleno vodit zvířata, mimo odchycená zvířata vedena zaměstnanci příslušného odboru Omezení vstupu se zvířaty se dále nevztahuje: na vodící a asistenční psy osob ZTP, ale pes musí být na vodítku a s náhubkem, služební psy ozbrojených složek a sborů (PČR, Celní správa, Armáda ČR apod.). ČLÁNEK 22 NOŠENÍ ZBRANÍ 22.1 Nošení zbraní i jiných nebezpečných předmětů do budovy je zakázáno. Osoby, u kterých bude zjištěna zbraň či jiný nebezpečný předmět budou vyzvány k opuštění budovy Úřadu Výjimka je povolena pouze příslušníkům ozbrojených složek a sborů vstupujícím do budovy za účelem plnění služebních povinností. ČLÁNEK 23 ČÁST VII. FYZICKÁ OSTRAHA FYZICKÁ OSTRAHA 23.1 Fyzická ostraha budovy je zajištěna kombinovaným způsobem následovně: v pracovní době zaměstnanci přítomnými v budově a na jednotlivých pracovištích mimo pracovní dobu je aktivován EZS, výstupy z EZS jsou monitorovány na nepřetržitém stanovišti PCO PČR, v případě poplachu z EZS je hlídkou PČR ze služebny ve Frýdlantu nad Ostravicí provedena nejdříve obhlídka vně budovy a za spolupráce zaměstnance jsou následně prověřeny vnitřní prostory budovy, PČR má pro zpřístupnění vnitřních prostor budovy Úřadu k dispozici seznam kontaktních osob, který je pravidelně kontrolován a dle potřeby aktualizován. Za aktualizaci odpovídá vedoucí odboru vnitřních věcí. ČÁST VIII. POŽÁRNÍ OCHRANA ČLÁNEK 24 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A NÁVŠTĚV 24.1 Práce, které mohou vést ke vzniku požáru v prostorách budovy Úřadu, mohou provádět pouze osoby s odbornou způsobilostí požadovanou pro výkon těchto prací dle zvláštních předpisů Zaměstnanci i všechny osoby pohybující se v budově jsou povinni počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, neohrozili život a zdraví osob, zvířat a majetku, zejména při používání tepelných a elektrických spotřebičů, při práci s otevřeným ohněm nebo manipulaci s hořlavými látkami Používání otevřeného ohně je dovoleno výhradně na písemné povolení odborně způsobilé osoby požární ochrany po předchozím splnění požárně bezpečnostních opatření. 13/18

14 24.4 Poškozovat, zneužívat či jiným způsobem snižovat účinnost věcných prostředků a zařízení požární ochrany je zakázáno Každá osoba je v souvislosti se zdoláváním požáru povinna: poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li ji v tom důležitá okolnost, zjištěný požár ohlásit nebo zabezpečit jeho ohlášení HZS, v případě potřeby na vyžádání velitele zásahu poskytnout osobní pomoc zasahující jednotce požární ochrany. ČLÁNEK 25 ZABEZPEČENÍ PROTI POŽÁRU NEBO JINÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 25.1 K odbornému zajištění požární ochrany uzavřelo Město smlouvu s odborně způsobilou osobou, za součinnost s touto osobou odpovídá vedoucí odboru vnitřních věcí Požární ochrana je v budově zabezpečována v pracovní době zaměstnanci K zabezpečení ohlášení požáru jsou na pracovištích a komunikačních trasách vyvěšeny požární poplachové směrnice, stanovující postup při zjištění požáru V případě vzniku jiné mimořádné události postupují zaměstnanci v souladu s Krizovým plánem Vzniklé mimořádné události jsou zaměstnanci povinni oznámit na recepci v budově č ČLÁNEK 26 VNITŘNÍ PŘEDPISY POŽÁRNÍ OCHRANY 26.1 Směrnice pro zajištění požární ochrany Požární poplachové směrnice. ČLÁNEK 27 PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 27.1 Přenosné hasící přístroje. ČLÁNEK 28 HLAVNÍ UZÁVĚRY A JEJICH UMÍSTĚNÍ médium umístění uzávěru podlaží místo plyn 1.NP nika ve zdi u vstupu do kotelny elektřina 1.NP rozvaděč u vstupních dveří voda 1.NP v kotelně 14/18

15 ČLÁNEK 29 ČÁST IX. OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ SE ZABEZPEČENÍM PROVOZU BUDOVY ZABEZPEČENÍ ÚKLIDU 29.1 Úklid je zajištěn vlastními zaměstnanci v provozní i pracovní době Zaměstnanec vykonávající úklid je k zajištění bezpečnosti v budově povinen: dodržovat dobu otevření budovy, respektive zajistit uzamčení v čase stanoveném v článku 6, při úklidových pracích průběžně zajisti uzamykání místnosti proti neoprávněnému vstupu osob, po ukončení úklidu, před uzamčením místnosti, zkontrolovat uzavření oken, vodovodních kohoutů a vypnutí použitých elektrospotřebičů s výjimkou spotřebičů zapojených trvale (ledničky a další dle příslušných ustanovení Pracovního řádu), deaktivovat EZS před začátkem pracovní doby, aktivovat EZS před odchodem z budovy, po ukončení pracovní doby. ČLÁNEK 30 HLÁŠENÍ ZÁVAD A POSTUP PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ 30.1 Každý zaměstnanec je povinen při zjištění závady či poškození zařízení budovy resp. zjištění havarijní situace o této skutečnosti neprodleně informovat svého vedoucího Pověření zaměstnanci odboru vnitřních věcí jsou oprávněni vstupovat po předchozím upozornění do všech místností za účelem likvidace havárií, oprav inventáře a odečtu měřidel. V případě nepřítomnosti zodpovědných zaměstnanců odboru za tyto místnosti, je vstup pověřených zaměstnanců odboru vnitřních věcí možný jen v přítomnosti vedoucího příslušného odboru, oddělení nebo jejich zástupců. V případě mimořádných událostí a havárií, při kterých hrozí hmotná škoda na majetku většího rozsahu, mohou vstoupit i bez předchozího upozornění Ustanovení předchozího bodu Provozního řádu se nevztahuje na zabezpečenou oblast určenou k ochraně utajovaných informací. V případě vzniku mimořádné situace v tomto prostoru jsou postupy a činnost stanoveny v Projektu fyzické bezpečnosti. O vzniklé situaci je informován vždy tajemník V případě vzniku havarijní situace prvotní opatření provádějí zaměstnanci včetně ohlášení vzniku havárie příslušným osobám. Prvotními opatřeními se rozumí taková opatření, která zamezí šíření havárie a zabrání vzniku dalších škod, event. ohrožení zdraví a lidských životů (tj. uzavření hlavního uzávěru vody, plynu, vypnutí hlavního vypínače elektrického proudu). ČLÁNEK 31 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 31.1 Zaměstnanci jsou povinni provádět třídění odpadu a odkládat jej do označených nádob Nebezpečný odpad (galvanické články, zářivky, tonery apod.) je zakázáno ukládat do nádob určených na tříděný odpad. 15/18

16 31.3 Nebezpečný odpad musí zaměstnanci vrátit výdejci, od kterého příslušný materiál převzali Za zabezpečení dostatečného počtu sběrných nádob a kontejnerů odpovídá odbor vnitřních věcí. ČLÁNEK 32 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 32.1 Všichni zaměstnanci jsou povinni na svém pracovišti a v prostorách areálu udržovat pořádek a čistotu. Před odchodem z pracoviště musí zkontrolovat, zda jsou vypnuty všechny elektrické a plynové spotřebiče, nesvítí světlo, zda jsou uzavřena okna a vodovodní kohoutky. ČÁST X. VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI ČLÁNEK 33 OBECNÁ USTANOVENÍ 33.1 Organizaci a provedení bezpečnostního školení zabezpečuje u Úřadu vedoucí odboru vnitřních věcí ve spolupráci s pověřeným zaměstnancem pro BOZP a PO. V souladu s níže uvedenými pravidly zajišťuje školení pro vedoucí zaměstnance Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zajistit bezpečnostní školení pro jim podřízené zaměstnance O provedených školeních je nutno vést záznamy, které obsahují: osnovu školení, datum školení, jména, příjmení a podpis školených zaměstnanců, jméno, příjmení a podpis školitele Bezpečnostní školení jsou realizována diferencovaně pro jednotlivé pracovní funkce (okruhy funkcí) s ohledem na konkrétní rizika související s danou funkcí. Náplň bezpečnostního školení je rozdělena na dvě části: povinná část - jejím předmětem je pevně stanovený rozsah každého bezpečnostního školení pro každého zaměstnance; fakultativní část - jejím obsahem jsou oblasti související s konkrétní funkcí a výkonem pracovních činností, z této oblasti jsou pro bezpečnostní školení vybrány pouze ty oblasti, které bezprostředně souvisí s pracovní náplní dotyčného zaměstnance Povinná část obsahuje: seznámení se s Provozním řádem, proškolení z obsluhy bezpečnostních technologií (pro osoby pověřené obsluhou), seznámení se s postupy prevence a chování zaměstnanců při mimořádných událostech. 16/18

17 33.6 Fakultativní část obsahuje: oblast utajovaných informací - seznámení se zvláštním právním předpisem v oblasti ochrany utajovaných informací - zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a navazujícími prováděcími předpisy, seznámení se s Projektem fyzické bezpečnosti, oblast zvláštních skutečností - seznámení se s právním předpisem v oblasti ochrany zvláštních skutečností - zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů a navazující prováděcí předpisy k ochraně zvláštních skutečností, seznámení se s postupy Úřadu k zajišťování ochrany osobních údajů, seznámení se s pravidly obsluhy technické ochrany a pravidly reakce na provozní a poplachové stavy zařízení (provádí servisní organizace nebo poradenská firma, případně PČR ve spolupráci s vedoucím odboru vnitřních věcí, přehled mimořádných událostí v budově Úřadu, příčiny jejich vzniku a možnosti prevence. ČÁST XI. KONTROLNÍ ČINNOST ČLÁNEK 34 ZPŮSOB KONTROLNÍ ČINNOSTI Typ opatření Perioda kontrol Odpovědnost za realizaci Funkčnost systémů technického zabezpečení Klíčový režim Provádění úklidu Zabezpečení pracovišť po pracovní době (úklid razítek a písemností) 1 x za 12 měsíců 1 x za 12 měsíců min. 1 x za měsíc vedoucí odboru vnitřních věcí vedoucí příslušných odborů vedoucí oddělení nebo odboru, nedostatky hlásí odboru vnitřních věcí namátkově min. 1 x za 6 měsíců vedoucí odborů (oddělení) 34.1 Kontrolní činnost, zjištěný stav a přijatá opatření k odstranění případných nedostatků (závad) jsou zapisovány do Knihy kontrol. Za vedení této knihy odpovídá vedoucí příslušného odboru. ČLÁNEK 35 ČÁST XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 35.1 Právní a ostatní vnitřní předpisy řešící provoz Úřadu nejsou tímto Provozním řádem dotčeny. 17/18

18 35.2 Osoby dotčené tímto Provozním řádem jsou povinny každé zjištěné porušení ustanovení tohoto Provozního řádu neprodleně ohlásit příslušnému vedoucímu, není-li tímto Provozním řádem stanoveno jinak. ČLÁNEK 36 POVINNOST MLČENLIVOSTI 36.1 Zaměstnanci mají povinnost mlčenlivosti stanovenou zákonem Poskytování informací zástupcům sdělovacích prostředků je v kompetenci starosty, místostarosty a v jejich nepřítomnosti tajemníka. Ostatní zaměstnanci jsou oprávnění, bez předchozích pokynů výše uvedených osob, informovat zástupce sdělovacích prostředků pouze v intencích zákona č. 106/1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím Další fyzické osoby, které zajišťují pro Úřad činnosti na základě SoD, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o údajích, se kterými se seznámí. Povinnost mlčenlivosti je nezbytné upravit příslušnými ustanoveními ve SoD při jejich uzavírání. ČLÁNEK 37 ÚČINNOST Tento řád nabývá účinnosti dnem tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí 18/18

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Čj.: SŠNM/662/2007 Zpracoval: Oldřich Přibyl, OZO č. osv. MVČR: Š-173/96 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Více

PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHZ

PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHZ Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS - 16 vydání č.: 1 platnost od : 13.9. 2006 počet str. : 6 typ ON : ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE název ON : PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

Bezpečnostní pokyny pro obchodní partnery v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany majetku. Článek I. Úvod

Bezpečnostní pokyny pro obchodní partnery v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany majetku. Článek I. Úvod Příloha č. 10 Bezpečnostní pokyny pro obchodní partnery v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany majetku Článek I. Úvod Tento dokument: 1) je písemnou informací o rizicích a dokladem o dohodnuté

Více

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Bezpečnost, ochrana majetku a osob OBSAH 1 Rozsah dokumentu... 3 2 Vstup do objektů... 3 3 Ochrana majetku... 3 4 Požární ochrana... 4

Více

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky Obecně závazná vyhláška Města Roztoky O organizaci požární ochrany - požární řád č. 7/2003 Zastupitelstvo města Roztoky se usneslo na svém jednání dne 17.9.2003 vydat v souladu s ustanovením 29 odst. 1

Více

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Směrnice ředitele ÚSP UHK č. 12/2011 Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Podle platných zákonů jsou nově přijatí studenti povinni seznámit se s

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů ZOP členů jednotek SDH Zpracováno: 4.8.2014 Zpracoval: HZS Olomouckého kraje Každý je povinen Každý je podle zákona o PO povinen Počínat

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

OBEC Rácovice. Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce

OBEC Rácovice. Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce OBEC Rácovice Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Rácovice se na svém zasedání konaném dne 20.2.2015 usneslo

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ 2011 PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 Tento pro provozní řád obsahuje 5 stran tištěného textu. Platnost provozního řádu je od 1. 1. 2011. 1. PROVOZOVATEL BraFil

Více

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008 Požární řád obce OBEC SVĚTLÍK POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 Zastupitelstvo obce Světlík na svém zasedání dne 1.2. 2008 (usnesení číslo

Více

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Opatov se na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2015 usneslo vydat na základě 29

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 Požární řád Obec Vřeskovice vydává ve smyslu 14 odst. 1/písm. i) a 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. v plném znění, po schválení obecním zastupitelstvem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců...

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců... Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: 1. Školení zaměstnanců... 2 2. Školení vedoucích zaměstnanců... 3 3. Školení

Více

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravě

Více

PROVOZNÍ ŘÁD 2015_2. Kulturního a společenského střediska Střelnice příspěvkové organizace města Český Těšín. Článek I.

PROVOZNÍ ŘÁD 2015_2. Kulturního a společenského střediska Střelnice příspěvkové organizace města Český Těšín. Článek I. PROVOZNÍ ŘÁD 2015_2 Kulturního a společenského střediska Střelnice příspěvkové organizace města Český Těšín Článek I. Úvodní ustanovení Provozní řád Kulturního a společenského střediska Střelnice, příspěvkové

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LHOTA U VSETÍNA

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LHOTA U VSETÍNA Obec Lhota u Vsetína Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Lhota u Vsetína Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo dne 21.12.2009 na základě 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Požární řádobce Dobrá Obec Dobrá vydává ve smyslu ustanovení 16, odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením 29 zákona

Více

MĚSTO CHROPYNĚ. například 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ČSN 73 0831 3

MĚSTO CHROPYNĚ. například 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ČSN 73 0831 3 MĚSTO CHROPYNĚ Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 8/2010, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo města Chropyně

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2006,

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2006, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2006, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006 O B E C V R CH O V A N Y --------------------------------------------------------------- O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 2/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení

Více

Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou

Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou Obsah: 1. Obsah 2. Seznam použitých zkratek 3. Úvod a cíl dokumentu 4. Certifikovaný dodavatel 5. Postup certifikace výroby BČK 6. Popis technologií 7.

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Obec Plavy. V Y H L Á Š K A č. 1/99 Ř Á D O B C E P L A V Y

Obec Plavy. V Y H L Á Š K A č. 1/99 Ř Á D O B C E P L A V Y Obec Plavy V Y H L Á Š K A č. 1/99 Obec Plavy vydává podle ustanovení 36 odst. 1. písm. f) zákona č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 29 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně,

Více

Provozní řád. pravidla provozu integrovaného objektu VUT v Brně, Kolejní ul. č. 4. Článek 1 Úvod

Provozní řád. pravidla provozu integrovaného objektu VUT v Brně, Kolejní ul. č. 4. Článek 1 Úvod Vysoké učení technické v Brně Rozdělovník: děkanům a tajemníkům FEKT a FP vedoucím rektorátních útvarů a pracovišť nájemcům dislokovaným v objektu IO Kolejní 4, Brno Č. j.: 02/90460/04 Zpracoval: Ing.

Více

Obec Písečná. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce

Obec Písečná. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce Obec Písečná Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání dne 24.3.2005 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., ve

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Požární řád obce Číhaň. Obecně závazná vyhláška č.1/2014

Požární řád obce Číhaň. Obecně závazná vyhláška č.1/2014 Požární řád obce Číhaň Obecně závazná vyhláška č.1/2014 Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém veřejném zasedání dne 15.12.2014 usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní

Více

10 O Vydáno dne: 29. října 2001 Aktualizace: 30. listopadu 2007

10 O Vydáno dne: 29. října 2001 Aktualizace: 30. listopadu 2007 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Předání místa zásahu Metodický list číslo 10

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města Zastupitelstvo Města Rabí se na svém zasedání dne 18.11. 2015 usnesením č. 8/2015, usneslo vydat

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Poříčí 31, 31a

PROVOZNÍ ŘÁD. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Poříčí 31, 31a Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/85087/2015/275500/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 2/2010 PROVOZNÍ ŘÁD Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Poříčí 31, 31a (ve znění účinném od 15. 9.

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky Obecní úřad Bratkovice obecně závazná vyhláška obce č.1/2008 Zastupitelstvo obce Bratkovice se sídlem v Dominikálních Pasekách schválilo dne 19.3.2008 svým usnesením č. 1/2008 v souladu s 29, odst. 1,

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

čl. 1 Základní ustanovení

čl. 1 Základní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu Bramboříková 2995/2, Praha 10 Záběhlice včetně jeho bytů a společných prostor. Základní úprava práv a povinností

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 Požární řád obce Pátek Platná na územním obvodu obce Pátek Zastupitelstvo obce Pátek schválilo a vydává dne 25. 9. 2007 v souladu s ust. 10 písm.d), 84 odst.

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Směrnice Směrnice k provozu pultu centrální ochrany Městské policie Karviná Schváleno: 30.11.2010 Účinnost: 01.12.2010 Zpracovatel: Petr Osif, vedoucí úseku správy informačních technologií Článek 1 Úvodní

Více

Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb

Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb Osnova školení: 1. Základní pravidla při zajišťování PO 2. Povinnosti zaměstnanců 3. Základní dokumentace v organizaci 4. Školení o PO 5. Kontrolní činnost a preventivní

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Požární řád Města Heřmanův Městec

Požární řád Města Heřmanův Městec Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č.1/2006 Zastupitelstvo města Heřmanův Městec se na svém zasedání dne 27.3.2006 usnesením č. 2/2006 bod č.11) usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany

Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany Strana 1 / 11 Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany Anotace: Tato směrnice s celoškolskou působností stanoví organizační uspořádání, vymezuje základní povinnosti týkající se požární

Více

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce OBEC BĚLEČ Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 24.11.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č.

Více

Provozní řád fakulty OBJEKT THÁKUROVA 2077/7, 166 29 PRAHA 6 - DEJVICE

Provozní řád fakulty OBJEKT THÁKUROVA 2077/7, 166 29 PRAHA 6 - DEJVICE České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6 - Dejvice Provozní řád fakulty OBJEKT THÁKUROVA 2077/7, 166 29 PRAHA 6 - DEJVICE 2015 Pro zajištění bezpečnosti osob,

Více

R o z s a h z n a l o s t í

R o z s a h z n a l o s t í České dráhy, a.s. S m ě r n i c e pro školení a pro odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně Schváleno generálním ředitelem Českých drah dne pod čj.: Účinnost od: R o z s a h z n a

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Používání Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Knihy BOZP) a povinnosti vedoucích

Více

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY

SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Družstevní 818 686 01 Uherské Hradiště Č.j.: SŠMESIT 1520/2013 SMĚRNICE KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU ŠKOLY Střední škola MESIT, o.p.s. Uherské Hradiště Účinnost od 1. 12. 2013 I. Účel

Více

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další

Více

P o ž ární řád obce L h o t k a

P o ž ární řád obce L h o t k a P o ž ární řád obce L h o t k a OBEC LHOTKA Zastupitelstvo obce Lhotka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Lhotka se na svém zasedání konaném dne 19.

Více

OBEC Leština u Světlé. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává Požární řád obce Leština u Světlé POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBEC Leština u Světlé. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává Požární řád obce Leština u Světlé POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBEC Leština u Světlé Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává Požární řád obce Leština u Světlé Zastupitelstvo obce Leština u Světlé se na svém zasedání konaném dne 14.5.2015 usneslo vydat

Více

VÝKON SLUŽBY OSTRAHA OBJEKTU - BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA

VÝKON SLUŽBY OSTRAHA OBJEKTU - BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA VÝKON SLUŽBY Služba Základní cíl OSTRAHA OBJEKTU - BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA Zajištění ochrany života a zdraví uživatelů a návštěvníků olomouckého archivního areálu (dále jen objektu objednatele ), ochrana majetku

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově. univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005)

Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově. univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005) Směrnice rektora č. 4/2005 Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005) V souladu s ustanovením 5 a 6 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb. o požární

Více

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Zastupitelstvo města Rumburk se na svém 6. zasedání dne 13. září 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKA OBCE NEKOŘ č.2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo

Více

Pokyn ředitele Domu dětí a mládeže Hradec Králové k minimálnímu standardu bezpečnosti

Pokyn ředitele Domu dětí a mládeže Hradec Králové k minimálnímu standardu bezpečnosti Pokyn ředitele Domu dětí a mládeže Hradec Králové k minimálnímu standardu bezpečnosti Dům dětí a mládeže Rautenkrancova 1241 Hradec Králové 500 03 Čj.: 2/2015 1. Identifikační údaje 1.a. Základní údaje

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Politika bezpečnosti informací

Politika bezpečnosti informací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Politika bezpečnosti informací Číslo dokumentu: OS4402 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 03.06.2013 Účinnost od : 18.06.2013 Platnost do: Zpracoval: Ing. Vladimír Fikejs

Více

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Libějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD Obce Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice se na svém zasedání dne 9. 8. 2013, usnesením č. 8/2013/7 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce SVOJŠICE Zastupitelstvo obce Svojšice se na svém zasedání dne 12.5.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Hlízov se usneslo dne 23.8.2004 podle 29 odst. l písm. o) bod l. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE O B E C P L O S K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 15. 1. 2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č. 1/2014 Obec Přezletice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 18.2.2014 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11. Směrnice č. 11

ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11. Směrnice č. 11 ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11 Název Číslo Vlastník Směrnice č. 11 TEMATICKÉ PLÁNY A ČASOVÉ ROZVRHY ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ZAMĚSTNANCŮ ZAŘAZENÝCH DO POŽÁRNÍCH HLÍDEK A VZOROVÉ

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-5/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Zastupitelstvo Obce Křtiny se na svém zasedání dne 12. 12. 2005 usneslo vydat na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2012, KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2012, KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA MĚSTO ROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ROKOVICE č. 1/01, KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ve znění OZV č. 4/015 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 01.1.015 (zpracovalo oddělení KST) Zastupitelstvo města rozhodlo

Více

Obec Syřenov. Obecně závazná vyhláška č.3/2006,

Obec Syřenov. Obecně závazná vyhláška č.3/2006, Obec Syřenov Obecně závazná vyhláška č.3/2006, kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

Provozní řád podzemních garáží

Provozní řád podzemních garáží Provozní řád podzemních garáží Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 - Kaskády Barrandov III se sídlem Praha 5, Werichova 1145/33, 152 00

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. POŽÁRNÍ OCHRANA. Vytištěním byl pořízen NEŘÍZENÝ (neaktualizovatelný)dokument!

POŽÁRNÍ OCHRANA. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. POŽÁRNÍ OCHRANA. Vytištěním byl pořízen NEŘÍZENÝ (neaktualizovatelný)dokument! strana 1 z 10 vypracoval: František Svoboda útvar : ÚŘ datum: 23.10.2008 podpis: schválil: podpis: ing.petr Pösinger, Ph.D. platnost od: 27.října 2008 číslo revize: 3 platnost revize od: 1.1.2015 Vytištěním

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více