budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM PODPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS"

Transkript

1 PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM PODPIS

2 Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č. 3 Datum účinnosti: LIST PROVEDENÝCH ZMĚN Číslo změny Datum schválení a č. j Stručné zdůvodnění provedené změny a označení změněných ustanovení Datum účinnosti Nesoulad s článkem 6 Pracovního řádu. Provedena úprava článku 6 a článku 7 tohoto Provozního řádu Na základě požadavků zaměstnanců Městského úřadu je upraven článek 2, bod 2.8 a bod 2.13 a změnou názvu odboru dle org. řádu je upraven článek 7, bod Ověřil: útvar/funkce/ jméno/ podpis Ing. Anna Ležáková Tajemnice MěÚ Ing.Anna Ležáková Tajemnice MěÚ 2/18

3 OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení... 5 Článek 1 Předmět a rozsah dokumentu... 5 Článek 2 Základní pojmy a zkratky... 5 Článek 3 Platnost Provozního řádu... 6 Článek 4 Bezpečnostní zóny... 7 ČÁST II. Režimová opatření a pohyb osob... 7 Článek 5 Vstupy do budovy... 7 Článek 6 Režim Otevření budovy... 7 Článek 7 Režim vstupu Zaměstnanců... 8 Článek 8 Režim návštěv... 8 Článek 9 Vstup účastníků hromadných akcí... 9 Článek 10 vstup zdravotně postižených osob... 9 Článek 11 Vstup zaměstnanců dodavatelských organizací... 9 Článek 12 Docházkový systém a Administrace... 9 ČÁST III. Režim pohybu osob... 9 Článek 13 Pohyb/ pobyt v budově... 9 Článek 14 Ochrana utajovaných informací, objekt a zabezpečená oblast ČÁST IV. Režim manipulace se systémy technické ochrany Článek 15 Obecná ustanovení Článek 16 Mechanické zábranné prostředky Článek 17 Elektrický zabezpečovací systém ČÁST V. Klíčový režim Článek 18 Přidělování a ukládání klíčů Článek 19 Postup při ztrátě klíčů ČÁST VI. Režim pohybu materiálu a zvířat, nošení zbraní Článek 20 Pohyb materiálu Článek 21 Vstup se zvířaty Článek 22 Nošení zbraní ČÁST VII. Fyzická ostraha Článek 23 Fyzická ostraha ČÁST VIII. Požární ochrana Článek 24 Základní povinnosti zaměstnanců a návštěv Článek 25 Zabezpečení proti požáru nebo jiné mimořádné události Článek 26 Vnitřní předpisy požární ochrany Článek 27 Prostředky a zařízení k zabezpečení požární ochrany Článek 28 Hlavní uzávěry a jejich umístění ČÁST IX. Opatření související se zabezpečením provozu budovy Článek 29 Zabezpečení úklidu Článek 30 Hlášení závad a postup Při likvidaci havárií /18

4 Článek 31 Odpadové hospodářství Článek 32 Bezpečnost práce a ochrana zdraví ČÁST X. Vzdělávání v oblasti bezpečnosti Článek 33 Obecná ustanovení ČÁST XI. Kontrolní činnost Článek 34 Způsob kontrolní činnosti ČÁST XII. Závěrečná ustanovení Článek 35 Obecná ustanovení Článek 36 Povinnost mlčenlivosti Článek 37 Účinnost /18

5 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT A ROZSAH DOKUMENTU 1.1 Tento Provozní řád stanovuje, v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, základní organizaci provozu budovy Města Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. 3, Frýdlant nad Ostravicí. Provozní řád navazuje na Pracovní a Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí a dále doplňuje práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnavatele a zaměstnanců ve vztahu k systémům technické ochrany. Ustanovení provozního řádu se netýkají jižní části budovy s pronajatými prostory, která tvoří samostatný celek. 1.2 Provozní řád stanovuje: bezpečnostní zóny budovy a prostory se zvláštním režimem; režimová opatření - vstup, výstup a pohybu osob v budově; klíčový režim; pravidla provozování systémů technické ochrany budovy; pravidla pro výkon fyzické ostrahy budovy; pravidla a postupy pro řešení bezpečnostních incidentů; pravidla pro výkon kontrolní činnosti; pravidla pro školení zaměstnanců. 1.3 O udělení výjimek z tohoto Provozního řádu rozhoduje tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí. ČLÁNEK 2 ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY 2.1 Budova budovou se v tomto Provozním řádu rozumí celá budova Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č EZS elektrický zabezpečovací systém poplachový systém pro detekci a indikaci přítomnosti, vstupu nebo pokusu o vstup narušitele do střežených prostorů. 2.3 FO fyzická ostraha činnost vedoucí k zabránění trestné a jiné protiprávní činnosti ve vztahu k majetku, bezpečnosti osob a veřejnému pořádku. 2.4 Havarijní situace porucha vzniklá na budově nebo technologickém zařízení, která může způsobit nebo způsobuje hmotné škody na majetku, ohrožuje chod technologických zařízení nebo životy a zdraví osob. 2.5 HZS hasičský záchranný sbor. 2.6 IZS integrovaný záchranný systém. 2.7 Město územně samosprávný celek a právnická osoba Město Frýdlant nad Ostravicí. 2.8 Mimo provozní doba časový úsek v pondělí až čtvrtek od 18:00 do 6:00 hodin následujícího pracovního dne, v pátek od 16:00 hodin, soboty, neděle a svátky nepřetržitě 24 hodin. 2.9 Mimořádná událost událost, která závažným způsobem ohrožuje bezpečný provoz v budově nebo je spojená s ohrožením životů a zdraví osob, vznikem škody na majetku, případně ohrožením bezpečnosti informací. 5/18

6 2.10 Ohlašovna požáru pracoviště s nepřetržitou službou sloužící k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události. Pro budovu č. 3 je stanoveno ohlašování požáru přímo HZS PO požární ochrana Pracovní doba u Úřadu je Pracovním řádem definovaná základní pracovní doba, volitelná pracovní doba a pevná pracovní doba Provozní doba časový úsek v pondělí až čtvrtek od 6:00 do 18:00 hodin a v pátek od 6:00 do 16:00 hodin Provozní řád interní normativní akt SoD smlouva o dílo, dodávce 2.16 Starosta, místostarosta starosta, místostarosta Města Frýdlant nad Ostravicí STO systémy technické ochrany obecný pojem bezpečnostních systémů určených pro ochranu osob, majetku a informací, zahrnuje zejména: MZP mechanické zábranné prostředky; EZS elektrický zabezpečovací systém; CCTV kamerový sledovací systém Tajemník tajemník (respektive tajemnice) Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Úřad Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Úřední hodiny pondělí a středa od 8:00 do 17: 00 hodin Veřejná část budovy prostor, kde se může veřejnost pohybovat bez omezení Vjezd místo pro příjezd a odjezd dopravních prostředků Zabezpečená oblast ohraničený prostor v objektu ( 24 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti). V tomto prostoru dochází k trvalé úschově utajovaných informací Zaměstnanec osoba v pracovně právním vztahu k Městu Frýdlant nad Ostravicí Zaměstnavatel Město Frýdlant nad Ostravicí ZTP zdravotně tělesně postižené osoby, zejména osoby s omezenou mobilitou Veřejnost osoby, které nejsou v pracovně právním vztahu k Městu Frýdlant nad Ostravicí Servisní a dodavatelská organizace subjekt se smluvním vztahem k Městu Frýdlant nad Ostravicí na dodávky zboží, služeb apod. ČLÁNEK 3 PLATNOST PROVOZNÍHO ŘÁDU 3.1 Provozní řád je závazný pro všechny zaměstnance a ostatní osoby, které vstupují do budovy. 3.2 Vedoucí organizačních celků, v souladu s Organizační strukturou Úřadu, odpovídají za seznámení jim podřízených zaměstnanců Úřadu s obsahem tohoto Provozního řádu a ve své působnosti odpovídají za jeho dodržování. 6/18

7 3.3 Porušení ustanovení tohoto Provozního řádu představuje porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci ( 301 písm. c) zákoníku práce, 16 odst. 1 písm. b) zákona o úřednících). O závažnosti porušení rozhoduje příslušný nadřízený ve spolupráci s vedoucím odboru vnitřních věcí a tajemníkem. 3.4 Při uzavírání všech smluvních vztahů odpovídají zaměstnanci oprávnění jednat jménem Města za to, že smlouvy budou obsahovat i odpovídající ustanovení týkající se dotčených částí tohoto Provozního řádu. ČLÁNEK 4 BEZPEČNOSTNÍ ZÓNY 4.1 V budově č. 3 jsou definovány tyto bezpečnostní zóny: Zóna A prostory chodby v 1.NP (přístup hlavním vstupem), schodiště a chodba u schodiště ve 2.NP Zóna B Janáčková síň a průchod do severní (administrativní) části budovy Zóna C kanceláře a místnosti v 1.NP navazující na zónu A (s instalací EZS) Zóna D plynová kotelna (samostatný vstup) Zóna E místnosti ve 2.NP a místnosti v podkroví (spisovny a místnosti nahrazující archívy), přístupné z chodby u schodiště tj. navazují na zónu A Zóna F prostor chodby ve 2.NP před kancelářemi (přístup dvoukřídlými dveřmi z chodby u schodiště tj. ze zóny A). Je uzamykána individuálně, vždy v nepřítomnosti zaměstnanců v zóně G a H Zóna G kanceláře (starosty, tajemníka), ostatní kanceláře a místnosti ve 2.NP navazující na zónu F (mimo zabezpečenou oblast) Zóna H kancelář č. 17 ve 2.NP zabezpečená oblast, tj. režimové pracoviště. ČLÁNEK 5 ČÁST II. REŽIMOVÁ OPATŘENÍ A POHYB OSOB VSTUPY DO BUDOVY 5.1 Vstupy do části budovy se sídlem Úřadu Vstup z Náměstí hlavní vstup Vstup do kotelny je pouze účelový, neprůchozí do dalších částí budovy, je trvale uzamčen Vstup do Janáčkovy síně je pouze účelový, průchozí do dalších částí budovy, používá se v době konání akcí v Janáčkově síni. ČLÁNEK 6 REŽIM OTEVŘENÍ BUDOVY 6.1 Administrativní část budovy je veřejnosti volně přístupná bez kontroly a evidence vstupu následovně: v pracovní dny: pondělí a středa 7:00-17:00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 7:00-14:00 hodin 7/18

8 6.1.2 mimo dobu uvedenou v článku je budova uzavřena. 6.2 Výjimky v otevření budovy mohou být stanoveny pro vstup členů rady a zastupitelstva Města při zasedáních těchto orgánů, případně z jiných důvodů. V těchto případech budou zajištěna opatření k zabránění vstupu neoprávněných osob (pořádková služba u hlavního vstupu nebo uzamykání budovy vždy po průchodu oprávněných osob). 6.3 Janáčková síň je trvale uzavřena, otevírá se pro konání akcí, ke kterým je určena. Podmínky provozu jsou řešeny samostatným interním předpisem. ČLÁNEK 7 REŽIM VSTUPU ZAMĚSTNANCŮ 7.1 V pracovní dny je vstup do administrativní části budovy (tj. mimo Janáčkovu síň) povolen za těchto podmínek: zaměstnancům pracovně dislokovaným v budově bez kontroly v průběhu provozní doby, ostatním zaměstnancům (s pracovištěm mimo budovu č.3) v pracovní dny pondělí a středa 7:00-17:00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 7:00-14:00 hodin bez kontroly. 7.2 V mimopracovní (provozní) době je vstup do budovy povolen zaměstnancům obslužných profesí (úklid), zaměstnancům při konání práce přesčas dle ustanovení Pracovního řádu, starostovi, místostarostovi a některým zaměstnancům s tzv. neomezeným vstupem. 7.3 Neomezený vstup do budovy je stanoven pro tyto zaměstnance: Tajemník (tajemnice), vedoucí odboru vnitřních věcí, referent pro krizové řízení kanceláře tajemnice. 7.4 Vstup všech zaměstnanců do budovy a odchod z ní je evidován v docházkovém systému. ČLÁNEK 8 REŽIM NÁVŠTĚV 8.1 Návštěvou se rozumí každá osoba, která není zaměstnancem Města. Vstup návštěv do budovy je možný v pracovní dny v době otevření budovy do zóny A dle článku a do zóny F (není-li uzamčena) bez kontroly a evidence. 8.2 Do zóny D je vstup řešen smlouvou s dodavatelem zajišťujícím provoz. 8.3 Vstup do zóny H je řešen samostatným dokumentem (Projektem fyzické bezpečnosti) dle ustanovení zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 8.4 Do ostatních zón vstupují návštěvy jen v přítomnosti zaměstnance s pracovištěm v daném prostoru nebo s oprávněním vstupu do daného prostoru. 8.5 V mimo provozní době je vstup návštěv realizován výjimečně, např. v souvislosti s dodávkami prací (odstranění poruch a závad), případně při řešení mimořádných událostí za účasti složek IZS. V těchto případech budou zajištěna opatření k zabránění vstupu neoprávněných osob (pořádková služba u hlavního vstupu nebo uzamykání budovy vždy po průchodu oprávněných osob - návštěv). 8/18

9 ČLÁNEK 9 VSTUP ÚČASTNÍKŮ HROMADNÝCH AKCÍ 9.1 Hromadné akce (jednání, školení, tiskové konference apod.) lze pořádat pouze v zasedací místnosti ve 2.NP nebo v Janáčkově síni. 9.2 Organizovat tiskovou konferenci je oprávněn starosta nebo místostarosta, případně jím pověřený zaměstnanec. 9.3 Účast na tiskové konferenci je umožněn zástupcům hromadných sdělovacích prostředků na základě předloženého novinářského průkazu. 9.4 Při konání tiskové konference budou zajištěna opatření k zabránění vstupu neoprávněných osob (pořádková služba u hlavního vstupu, případně uzamčení budovy po zahájení tiskové konference do doby jejího ukončení). ČLÁNEK 10 VSTUP ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OSOB 10.1 Budova není vybavena technickými prostředky pro samostatný vstup osob ZTP, vstup do budovy bude řešen za pomocí zaměstnanců nebo se jednání uskuteční ve vhodných prostorech budovy Města na ulici Hlavní 139. ČLÁNEK 11 VSTUP ZAMĚSTNANCŮ DODAVATELSKÝCH ORGANIZACÍ 11.1 Dohled nad zaměstnanci servisních a dodavatelských organizací zajistí zaměstnanec odpovědný za převzetí prací osobně nebo podřízeným zaměstnance. Dohled je vykonáván podle charakteru prací namátkově nebo trvalou přítomností ČLÁNEK 12 DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM A ADMINISTRACE 12.1 Zaměstnanci jsou povinni dle ustanovení Pracovního řádu evidovat vstup a odchod z budovy prostřednictvím prostředků docházkového systému. Podrobnosti evidence jsou uvedeny v Pracovním řádu. ČLÁNEK 13 ČÁST III. REŽIM POHYBU OSOB POHYB/ POBYT V BUDOVĚ 13.1 Zaměstnanci jsou oprávnění zdržovat se v budově dle svého zařazení v režimu pracovní doby. Mimo stanovenou pracovní dobu se zaměstnanci mohou zdržovat v budově pouze: při výkonu práce přesčas, zaměstnanci obslužných profesí (úklid) V mimo provozní době se dále v budově mohou zdržovat osoby s neomezeným vstupem, viz článek 7, odst. 7.3 tohoto Provozního řádu. 9/18

10 ČLÁNEK 14 OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ, OBJEKT A ZABEZPEČENÁ OBLAST 14.1 Ochrana utajovaných informací je řešena v samostatném dokumentu, režim se vztahuje k místnosti č. 17 ve 2.NP Každý zaměstnanec v případě zjištění poškození dveří, okna nebo stěn místnosti č. 17 je povinen neodkladně informovat tajemníka. ČLÁNEK 15 ČÁST IV. REŽIM MANIPULACE SE SYSTÉMY TECHNICKÉ OCHRANY OBECNÁ USTANOVENÍ 15.1 Obsluhu systémů technické ochrany mohou, v souladu s návody k obsluze, provádět pouze osoby k tomu oprávněné, poučené, prokazující potřebné znalosti k obsluze a které mají znalost umístění jednotlivých prvků Funkce těchto systémů úzce souvisí se stavebním řešením a dispozičním uspořádáním zabezpečených prostorů. Jakékoliv zamýšlené změny není dovoleno realizovat bez schválení vedoucí odboru vnitřních věcí, kam je organizačně začleněna správa budov Za provádění pravidelného servisu jednotlivých systémů technické ochrany odpovídá vedoucí odboru vnitřních věcí. ČLÁNEK 16 MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTŘEDKY 16.1 Všechny MZP smí být používány pouze v souladu s návody na použití dodanými dodavateli či výrobci. Klíče není dovoleno používat k jiným účelům než k odemykání a uzamykání příslušných zámků, aby nedocházelo k jejich nadměrnému opotřebení nebo případnému poškození V případě nefunkčnosti MZP je zaměstnanec, který tuto skutečnost zjistí, povinen neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, který zajistí odstranění závady či výměnu nefunkčního MZP a který rozhodne o přijetí případných bezpečnostních opatření do doby odstranění závady Zaměstnanci jsou povinni: zamykat dveře od své kanceláře a jiných místností souvisejících s výkonem pracovní činnosti (archívy, spisovny, technické místnosti, společné kuchyňky apod.) při každém vzdálení se z daného prostoru, tj. i při krátkodobém odchodu v pracovní době, pokud v místnosti není přítomen jiný zaměstnanec, neponechávat klíče v zámcích volně bez dozoru, po ukončení pracovní doby (před odchodem z pracoviště) zavřít a zamknout otevíratelná křídla oken, uschovat dokumentace, razítka, cenné předměty, ceniny, peníze apod. (podle povahy pracoviště a věcí) do příslušných trezorů, plechových skříní, skříní či zásuvek stolů a tyto uzamknout, po odchodu vstup na pracoviště zavřít a zamknout, klíče uložit předepsaným způsobem. 10/18

11 ČLÁNEK 17 ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM 17.1 V budově je instalován EZS, kterým jsou chráněny prostory v 1.NP a schodiště. Poplachová signalizace je vyvedena na nepřetržité stanoviště PCO PČR ve Frýdku Místku Osobou odpovědnou za provoz EZS (včetně kontrol a vedení provozních knih EZS) je vedoucí odboru vnitřních věcí Ovládání EZS provádí zaměstnanci Úřadu a oprávněné osoby přiděleným kódem prostřednictvím klávesnice, umístěné uvnitř budovy v 1.NP. Přidělení kódu zajišťuje osoba odpovědná za provoz EZS, tj. vedoucí odboru vnitřních věcí Kód je z bezpečnostních důvodů měněn: v případě jeho kompromitace okamžitě, za žádost o jeho změnu odpovídá uživatel, kterému byl kód přidělen ke zvýšení bezpečnosti podle potřeby (po bezpečnostním incidentu tj. např. po vloupání, ztrátách ve střežených prostorech apod.) Při ukončení pracovního poměru zaměstnance, kterému byl přidělen kód EZS, nebo při jeho přeložení na jiné pracoviště mimo budovu č. 3, zajistí vedoucí vnitřních věcí vyřazení příslušného kódu z databáze systému Aktivaci a deaktivaci EZS zajišťují zaměstnanci obslužných profesí nebo zaměstnanci a osoby s oprávněním neomezeného vstupu Případnou poruchu EZS jsou osoby, které poruchu zjistily, povinny neprodleně nahlásit vedoucí odboru vnitřních věcí Provozní kniha je uložena u vedoucí odboru vnitřních věcí. V knize se evidují veškeré poplachové signály, poruchy (vč. jména osoby, která poruchu zjistila a případně jméno osoby, kterou byla zjištěná porucha hlášena), veškerá servisní činnost a záznamy o proškolení osob k obsluze systému K zajištění funkčnosti systému je nutno dodržovat následující opatření: neomezovat detekční pole prvků EZS (např. nábytkem, krabicemi apod.); dbát, aby nedocházelo k poškození čidel při výkonu pracovních činností; při malování zajistit zakrytí čidel nebo dočasnou demontáž, aby nedošlo k poškození a znečištění optiky prostorových čidel Zaměstnanci a osoby, kterým byl protokolárně přidělen kód EZS, jsou povinni: aktivovat a deaktivovat EZS tak, aby nedošlo k vyzrazení kódu; dojde-li k vyzrazení kódu, oznámit tuto skutečnost neprodleně vedoucí odboru vnitřních věcí aktivovat a deaktivovat EZS tak, aby nedocházelo k vyhlášení poplachu chybou obsluhy Jakékoliv poruchy musí být neodkladně odstraněny. Zajištění odstranění poruch je realizováno následovně: zjištěné poruchy musí být nahlášeny podle místa dislokace EZS, při hlášení signalizace operátorem PCO je prověřován důvod poplachu prohlídkou na místě ve spolupráci s hlídkou PČR, o zjištěných skutečnostech je informována vedoucí odboru vnitřních věcí. 11/18

12 ČÁST V. KLÍČOVÝ REŽIM 17.1 Za klíčové hospodářství všech budov Úřadu odpovídá vedoucí odboru vnitřních věcí Ustanovení předchozího bodu se nevztahuje na klíčové hospodářství zabezpečené oblasti podle zákona č.412/2006 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Za klíčové hospodářství zabezpečené oblasti odpovídá tajemník Klíčové hospodářství budovy v prostorech užívaných nájemci je autonomní. Duplikáty klíčů jsou uloženy u vedoucí odboru vnitřních věcí způsobem, který umožňuje kontrolu jejich použití. ČLÁNEK 18 PŘIDĚLOVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ KLÍČŮ 18.1 Klíče od budovy a společných prostor užívaných zaměstnanci jsou předávány protokolárně, evidence obsahuje datum předání, údaje o předávajícím a přebírajícím a jejich podpisy Klíče od kanceláří nejsou vynášeny mimo budovu, jsou ukládány v uzamykatelných bezpečnostních schránkách, instalovaných k tomuto účelu v uzamykaných společných prostorách Osoby, které mají přiděleny klíče, jsou povinny jednat tak, aby nedošlo ke ztrátě, zcizení nebo zneužití jim přidělených klíčů. Každá osoba, které byl přidělen klíč, má osobní odpovědnost za jeho úschovu a zamezení jeho ztráty, zcizení nebo zneužití. ČLÁNEK 19 POSTUP PŘI ZTRÁTĚ KLÍČŮ 19.1 Ztrátu nebo odcizení přiděleného klíče musí každý zaměstnanec neprodleně ohlásit písemnou formou svému vedoucímu, který po dohodě s vedoucí odboru vnitřních věcí rozhodne, zda bude provedena výměna zámku, respektive zámkové vložky. ČLÁNEK 20 ČÁST VI. REŽIM POHYBU MATERIÁLU A ZVÍŘAT, NOŠENÍ ZBRANÍ POHYB MATERIÁLU 20.1 Do budovy není dovoleno vnášet materiál, látky a předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických osob v budově Úřadu Zaměstnancům není dovoleno používat v budově bez předchozího svolení zaměstnavatele soukromé prostředky a zařízení, zejména elektrické spotřebiče a elektronická zařízení Zaměstnancům není dovoleno používat prostředky a zařízení Města k soukromým účelům Zaměstnancům není dovoleno vynášet z budovy bez předchozího svolení zaměstnavatele prostředky a zařízení Města. 12/18

13 ČLÁNEK 21 VSTUP SE ZVÍŘATY 21.1 Do budovy není dovoleno vodit zvířata, mimo odchycená zvířata vedena zaměstnanci příslušného odboru Omezení vstupu se zvířaty se dále nevztahuje: na vodící a asistenční psy osob ZTP, ale pes musí být na vodítku a s náhubkem, služební psy ozbrojených složek a sborů (PČR, Celní správa, Armáda ČR apod.). ČLÁNEK 22 NOŠENÍ ZBRANÍ 22.1 Nošení zbraní i jiných nebezpečných předmětů do budovy je zakázáno. Osoby, u kterých bude zjištěna zbraň či jiný nebezpečný předmět budou vyzvány k opuštění budovy Úřadu Výjimka je povolena pouze příslušníkům ozbrojených složek a sborů vstupujícím do budovy za účelem plnění služebních povinností. ČLÁNEK 23 ČÁST VII. FYZICKÁ OSTRAHA FYZICKÁ OSTRAHA 23.1 Fyzická ostraha budovy je zajištěna kombinovaným způsobem následovně: v pracovní době zaměstnanci přítomnými v budově a na jednotlivých pracovištích mimo pracovní dobu je aktivován EZS, výstupy z EZS jsou monitorovány na nepřetržitém stanovišti PCO PČR, v případě poplachu z EZS je hlídkou PČR ze služebny ve Frýdlantu nad Ostravicí provedena nejdříve obhlídka vně budovy a za spolupráce zaměstnance jsou následně prověřeny vnitřní prostory budovy, PČR má pro zpřístupnění vnitřních prostor budovy Úřadu k dispozici seznam kontaktních osob, který je pravidelně kontrolován a dle potřeby aktualizován. Za aktualizaci odpovídá vedoucí odboru vnitřních věcí. ČÁST VIII. POŽÁRNÍ OCHRANA ČLÁNEK 24 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A NÁVŠTĚV 24.1 Práce, které mohou vést ke vzniku požáru v prostorách budovy Úřadu, mohou provádět pouze osoby s odbornou způsobilostí požadovanou pro výkon těchto prací dle zvláštních předpisů Zaměstnanci i všechny osoby pohybující se v budově jsou povinni počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, neohrozili život a zdraví osob, zvířat a majetku, zejména při používání tepelných a elektrických spotřebičů, při práci s otevřeným ohněm nebo manipulaci s hořlavými látkami Používání otevřeného ohně je dovoleno výhradně na písemné povolení odborně způsobilé osoby požární ochrany po předchozím splnění požárně bezpečnostních opatření. 13/18

14 24.4 Poškozovat, zneužívat či jiným způsobem snižovat účinnost věcných prostředků a zařízení požární ochrany je zakázáno Každá osoba je v souvislosti se zdoláváním požáru povinna: poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li ji v tom důležitá okolnost, zjištěný požár ohlásit nebo zabezpečit jeho ohlášení HZS, v případě potřeby na vyžádání velitele zásahu poskytnout osobní pomoc zasahující jednotce požární ochrany. ČLÁNEK 25 ZABEZPEČENÍ PROTI POŽÁRU NEBO JINÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 25.1 K odbornému zajištění požární ochrany uzavřelo Město smlouvu s odborně způsobilou osobou, za součinnost s touto osobou odpovídá vedoucí odboru vnitřních věcí Požární ochrana je v budově zabezpečována v pracovní době zaměstnanci K zabezpečení ohlášení požáru jsou na pracovištích a komunikačních trasách vyvěšeny požární poplachové směrnice, stanovující postup při zjištění požáru V případě vzniku jiné mimořádné události postupují zaměstnanci v souladu s Krizovým plánem Vzniklé mimořádné události jsou zaměstnanci povinni oznámit na recepci v budově č ČLÁNEK 26 VNITŘNÍ PŘEDPISY POŽÁRNÍ OCHRANY 26.1 Směrnice pro zajištění požární ochrany Požární poplachové směrnice. ČLÁNEK 27 PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 27.1 Přenosné hasící přístroje. ČLÁNEK 28 HLAVNÍ UZÁVĚRY A JEJICH UMÍSTĚNÍ médium umístění uzávěru podlaží místo plyn 1.NP nika ve zdi u vstupu do kotelny elektřina 1.NP rozvaděč u vstupních dveří voda 1.NP v kotelně 14/18

15 ČLÁNEK 29 ČÁST IX. OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ SE ZABEZPEČENÍM PROVOZU BUDOVY ZABEZPEČENÍ ÚKLIDU 29.1 Úklid je zajištěn vlastními zaměstnanci v provozní i pracovní době Zaměstnanec vykonávající úklid je k zajištění bezpečnosti v budově povinen: dodržovat dobu otevření budovy, respektive zajistit uzamčení v čase stanoveném v článku 6, při úklidových pracích průběžně zajisti uzamykání místnosti proti neoprávněnému vstupu osob, po ukončení úklidu, před uzamčením místnosti, zkontrolovat uzavření oken, vodovodních kohoutů a vypnutí použitých elektrospotřebičů s výjimkou spotřebičů zapojených trvale (ledničky a další dle příslušných ustanovení Pracovního řádu), deaktivovat EZS před začátkem pracovní doby, aktivovat EZS před odchodem z budovy, po ukončení pracovní doby. ČLÁNEK 30 HLÁŠENÍ ZÁVAD A POSTUP PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ 30.1 Každý zaměstnanec je povinen při zjištění závady či poškození zařízení budovy resp. zjištění havarijní situace o této skutečnosti neprodleně informovat svého vedoucího Pověření zaměstnanci odboru vnitřních věcí jsou oprávněni vstupovat po předchozím upozornění do všech místností za účelem likvidace havárií, oprav inventáře a odečtu měřidel. V případě nepřítomnosti zodpovědných zaměstnanců odboru za tyto místnosti, je vstup pověřených zaměstnanců odboru vnitřních věcí možný jen v přítomnosti vedoucího příslušného odboru, oddělení nebo jejich zástupců. V případě mimořádných událostí a havárií, při kterých hrozí hmotná škoda na majetku většího rozsahu, mohou vstoupit i bez předchozího upozornění Ustanovení předchozího bodu Provozního řádu se nevztahuje na zabezpečenou oblast určenou k ochraně utajovaných informací. V případě vzniku mimořádné situace v tomto prostoru jsou postupy a činnost stanoveny v Projektu fyzické bezpečnosti. O vzniklé situaci je informován vždy tajemník V případě vzniku havarijní situace prvotní opatření provádějí zaměstnanci včetně ohlášení vzniku havárie příslušným osobám. Prvotními opatřeními se rozumí taková opatření, která zamezí šíření havárie a zabrání vzniku dalších škod, event. ohrožení zdraví a lidských životů (tj. uzavření hlavního uzávěru vody, plynu, vypnutí hlavního vypínače elektrického proudu). ČLÁNEK 31 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 31.1 Zaměstnanci jsou povinni provádět třídění odpadu a odkládat jej do označených nádob Nebezpečný odpad (galvanické články, zářivky, tonery apod.) je zakázáno ukládat do nádob určených na tříděný odpad. 15/18

16 31.3 Nebezpečný odpad musí zaměstnanci vrátit výdejci, od kterého příslušný materiál převzali Za zabezpečení dostatečného počtu sběrných nádob a kontejnerů odpovídá odbor vnitřních věcí. ČLÁNEK 32 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 32.1 Všichni zaměstnanci jsou povinni na svém pracovišti a v prostorách areálu udržovat pořádek a čistotu. Před odchodem z pracoviště musí zkontrolovat, zda jsou vypnuty všechny elektrické a plynové spotřebiče, nesvítí světlo, zda jsou uzavřena okna a vodovodní kohoutky. ČÁST X. VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI ČLÁNEK 33 OBECNÁ USTANOVENÍ 33.1 Organizaci a provedení bezpečnostního školení zabezpečuje u Úřadu vedoucí odboru vnitřních věcí ve spolupráci s pověřeným zaměstnancem pro BOZP a PO. V souladu s níže uvedenými pravidly zajišťuje školení pro vedoucí zaměstnance Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zajistit bezpečnostní školení pro jim podřízené zaměstnance O provedených školeních je nutno vést záznamy, které obsahují: osnovu školení, datum školení, jména, příjmení a podpis školených zaměstnanců, jméno, příjmení a podpis školitele Bezpečnostní školení jsou realizována diferencovaně pro jednotlivé pracovní funkce (okruhy funkcí) s ohledem na konkrétní rizika související s danou funkcí. Náplň bezpečnostního školení je rozdělena na dvě části: povinná část - jejím předmětem je pevně stanovený rozsah každého bezpečnostního školení pro každého zaměstnance; fakultativní část - jejím obsahem jsou oblasti související s konkrétní funkcí a výkonem pracovních činností, z této oblasti jsou pro bezpečnostní školení vybrány pouze ty oblasti, které bezprostředně souvisí s pracovní náplní dotyčného zaměstnance Povinná část obsahuje: seznámení se s Provozním řádem, proškolení z obsluhy bezpečnostních technologií (pro osoby pověřené obsluhou), seznámení se s postupy prevence a chování zaměstnanců při mimořádných událostech. 16/18

17 33.6 Fakultativní část obsahuje: oblast utajovaných informací - seznámení se zvláštním právním předpisem v oblasti ochrany utajovaných informací - zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a navazujícími prováděcími předpisy, seznámení se s Projektem fyzické bezpečnosti, oblast zvláštních skutečností - seznámení se s právním předpisem v oblasti ochrany zvláštních skutečností - zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů a navazující prováděcí předpisy k ochraně zvláštních skutečností, seznámení se s postupy Úřadu k zajišťování ochrany osobních údajů, seznámení se s pravidly obsluhy technické ochrany a pravidly reakce na provozní a poplachové stavy zařízení (provádí servisní organizace nebo poradenská firma, případně PČR ve spolupráci s vedoucím odboru vnitřních věcí, přehled mimořádných událostí v budově Úřadu, příčiny jejich vzniku a možnosti prevence. ČÁST XI. KONTROLNÍ ČINNOST ČLÁNEK 34 ZPŮSOB KONTROLNÍ ČINNOSTI Typ opatření Perioda kontrol Odpovědnost za realizaci Funkčnost systémů technického zabezpečení Klíčový režim Provádění úklidu Zabezpečení pracovišť po pracovní době (úklid razítek a písemností) 1 x za 12 měsíců 1 x za 12 měsíců min. 1 x za měsíc vedoucí odboru vnitřních věcí vedoucí příslušných odborů vedoucí oddělení nebo odboru, nedostatky hlásí odboru vnitřních věcí namátkově min. 1 x za 6 měsíců vedoucí odborů (oddělení) 34.1 Kontrolní činnost, zjištěný stav a přijatá opatření k odstranění případných nedostatků (závad) jsou zapisovány do Knihy kontrol. Za vedení této knihy odpovídá vedoucí příslušného odboru. ČLÁNEK 35 ČÁST XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 35.1 Právní a ostatní vnitřní předpisy řešící provoz Úřadu nejsou tímto Provozním řádem dotčeny. 17/18

18 35.2 Osoby dotčené tímto Provozním řádem jsou povinny každé zjištěné porušení ustanovení tohoto Provozního řádu neprodleně ohlásit příslušnému vedoucímu, není-li tímto Provozním řádem stanoveno jinak. ČLÁNEK 36 POVINNOST MLČENLIVOSTI 36.1 Zaměstnanci mají povinnost mlčenlivosti stanovenou zákonem Poskytování informací zástupcům sdělovacích prostředků je v kompetenci starosty, místostarosty a v jejich nepřítomnosti tajemníka. Ostatní zaměstnanci jsou oprávnění, bez předchozích pokynů výše uvedených osob, informovat zástupce sdělovacích prostředků pouze v intencích zákona č. 106/1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím Další fyzické osoby, které zajišťují pro Úřad činnosti na základě SoD, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o údajích, se kterými se seznámí. Povinnost mlčenlivosti je nezbytné upravit příslušnými ustanoveními ve SoD při jejich uzavírání. ČLÁNEK 37 ÚČINNOST Tento řád nabývá účinnosti dnem tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí 18/18

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 Verze 2.0 Účinnost od 1. 3. 2008 Klasifikace Veřejné Počet stran 13 Počet příloh 1 Garant Šup Libor, Bc., bezpečnostní technik ICT Šup

Více

S Y N T H E S I A OS 52/5 Změna: 0 Vstup osob a vjezd vozidel do společnosti Strana: 1 z: 19

S Y N T H E S I A OS 52/5 Změna: 0 Vstup osob a vjezd vozidel do společnosti Strana: 1 z: 19 Strana: 1 z: 19 Schválil: Ing. Tomáš Procházka, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování a sdělování obsahu není dovoleno, pokud to není výslovně odsouhlaseno

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 91 Rozeslána dne 11. srpna 2008 Cena Kč 66, O B S A H : 273. Zákon o Policii České republiky 274. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Česká Třebová Opatření vrchního přednosty DKV č. 14/2011 Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová zpracováno dle 30 Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů

Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů Informace o stanovisku Ministerstva vnitra ČR k ochraně osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů V Informačním servisu prevence kriminality za duben 2008, který vydává Ministerstvo vnitra

Více

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Krizový zákon s komentářem JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Zákon č. 240/2000 Sb. je dalším z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů. Upravuje působnost a pravomoc státních

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí

Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Masarykova univerzita Ubytovací řád vysokoškolských kolejí Obsah Článek I. Článek II. Článek III. Článek IV. Článek V. Článek VI. Článek VII. Článek VIII. Článek IX. Článek X. Článek XI. Základní ustanovení

Více

219/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Vymezení některých pojmů

219/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Vymezení některých pojmů Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 147/2010 Sb. Změna: 375/2011 Sb. 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14.

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o zajišťování obrany České republiky ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 281/2009

Více