AKTUALIZACE k KOMENTÁŘ ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ. zákon č. 397/2012 Sb., ze dne 7. září 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE k 1. 1. 2014 KOMENTÁŘ ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ. zákon č. 397/2012 Sb., ze dne 7. září 2012"

Transkript

1 AKTUALIZACE k KOMENTÁŘ ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ zákon č. 397/2012 Sb., ze dne 7. září 2012 Autoři: Lenka Geržová, Stanislav Kouba Wolters Kluwer, a. s., 2013

2 1 POPLATNÍK Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník důchodového spoření. K Podle 2 odst. 1 může být účastníkem důchodového spoření pouze fyzická osoba (z povahy věci nemůže být účastníkem osoba právnická). Smluvní stranou je tedy vždy fyzická osoba, nicméně nelze vyloučit případy zastoupení, tj. s příslušným zmocněním může za fyzickou osobu uzavřít danou smlouvu kdokoliv. Vznik účasti je limitován minimální i maximální věkovou hranicí: osoba musí být starší 18 let (minimální hranice) a zároveň nesmí jít o osobu, které již byl přiznán starobní důchod (absolutní maximální hranice). Omezení 18 lety věku je podle 2 zákona o důchodovém spoření vázáno na vznik účasti a nikoli na uzavření smlouvy o důchodovém spoření, která může být podepsána dříve, aniž by se to negativně projevilo na její platnosti. Výklad 2 zákona o důchodovém spoření, podle kterého by smlouvu o důchodovém spoření mohla uzavřít jen osoba starší 18 let, by byl restriktivní a ve svém důsledku přehnaně omezující. Zákon také stanoví relativní maximální hranici, kterou tvoří dosažení 35 let věku. Smlouvu lze uzavřít nejpozději do konce roku, ve kterém osoba dosáhne 35 let. Dovršení věku 35 let je vázáno na uzavření smlouvy a nikoliv na vznik vlastní účasti, ke které dochází registrací smlouvy o důchodovém spoření v Centrálním registru smluv, a tedy s časovým posunem. Pokud dojde k uzavření smlouvy na konci kalendářního roku, ve kterém osoba dosáhla 35 let věku, může se tak stát, že její účast na důchodovém spoření vznikne až v kalendářním roce, ve kterém osoba oslaví 36. narozeniny, případně i po jejich oslavě. Pan Novák má 35. narozeniny 5. ledna Smlouvu o pojistném na důchodové spoření uzavře 30. prosince Vzhledem k potřebě určitého časového prostoru mezi podepsáním smlouvy a procesy v rámci registrace smluv je velmi pravděpodobné, že účast na důchodovém spoření vznikne k 1. únoru 2014, tj. až po 36. narozeninách. 12. Minimální a absolutní maximální věková hranice jsou nepřekročitelné, naproti tomu relativní absolutní hranice 35 let je při splnění zákonných předpokladů překročitelná. Těmito předpoklady je uzavření smlouvy buď: - ve lhůtě šesti měsíců od 1. ledna 2013 (den účinnosti zákona o důchodovém spoření), nebo - do šesti měsíců ode dne, od kterého byla osoba poprvé poplatníkem pojistného na důchodové pojištění podle 3 zákona o pojistném na sociální zabezpečení. 13. Zákonné věkové hranice tak rozdělí osoby do tří základních skupin. První bude tvořena osobami, které se nemohou důchodového spoření účastnit pro nízký či vysoký věk (nedosahují minimální hranice nebo již pobírají starobní důchod). Druhá skupina bude zahrnovat osoby mezi 18 a 35 lety, které se až do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhnou horní hranice, budou moci rozhodnout o své účasti na spoření. Ve třetí skupině budou osoby ve věku 35 let a více, které budou muset rozhodnutí o své účasti na spoření učinit do 30. června 2013 nebo do 6 měsíců ode dne, kdy se poprvé stanou poplatníky pojistného na důchodové pojištění. Panu Novákovi je 46 let k 1. lednu K tomu, aby se stal účastníkem důchodového spoření, musí uzavřít smlouvu o důchodovém spoření nejpozději do 30. června Účast mu vznikne až registrací smlouvy o důchodovém spoření v Centrálním registru smluv. Pokud pan Novák k 1. lednu 2013 bude zaměstnán v zahraničí nebo bude nezaměstnaný, tj. nebude poplatníkem pojistného na důchodové pojištění, pak lhůta 30. června 2013 pro něj není definitivní. Smlouvu o důchodovém spoření může uzavřít ve lhůtě šest měsíců od okamžiku, kdy opětovně začne v České republice vykonávat závislou práci či se jinak stane poplatníkem pojistného na důchodové pojištění. 14. Uplynutí lhůty pro uzavření smlouvy je nevratné. Pokud dojde k uzavření neplatné smlouvy, která buď není správcem Centrálního registru smluv zaregistrována, nebo je zaregistrována (správce Centrálního registru smluv nepřezkoumává v řízení o registraci smluv platnost smlouvy, viz dále), ale následně je soudem prohlášena za neplatnou a mezitím dojde k překročení relativní maximální lhůty, osoba, která uzavřela neplatnou smlouvu, se již nebude moci stát účastníkem.

3 Panu Novákovi je 46 let k 1. lednu Dne 30. července 2013 uzavře smlouvu o důchodovém spoření. Později však zjistí, že smlouva byla uzavřena s osobou, která neměla příslušná oprávnění jednat, a domáhá se u soudu prohlášení její neplatnosti. Pravomocným rozhodnutím soudu ze dne 15. ledna 2014 pak dojde k prohlášení neplatnosti smlouvy a registrace smlouvy a tím i účast na spoření od počátku zanikne. Protože lhůta pro uzavření smlouvy uplynula, je pan Novák z možnosti uzavřít smlouvu o důchodovém spoření navždy vyloučen Účast vzniká registrací první smlouvy o důchodovém spoření v Centrálním registru smluv, resp. účinností rozhodnutí o registraci vydaného správcem Centrálního registru smluv. Centrální registr smluv je informačním systémem veřejné správy, ve kterém jsou evidovány údaje relevantní pro fungování důchodového spoření, jako například identifikační údaje účastníků důchodového spoření, penzijních společností, pojišťoven, údaje o uzavřených smlouvách o důchodovém spoření, údaje o smlouvách o pojištění důchodu, údaje o vzniku a zániku účasti na pojištění, o druhu vypláceného důchodu, apod. Správcem Centrálního registru smluv je podle 6 zákona o důchodovém spoření Specializovaný finanční úřad. Specializovaný finanční úřad je jedním z finančních úřadů [ 8 odst. 1 písm. o) zákona o Finanční správě], avšak na rozdíl od ostatních finančních úřadů, jejichž působnost je omezena na území územně samosprávného celku, Specializovaný finanční úřad vykonává působnost na celém území České republiky. Co do věcné působnosti se Specializovaný finanční úřad od ostatních finančních úřadů nijak neliší ( 10 zákona o Finanční správě), avšak výkon působnosti je omezen na vybrané subjekty ( 11 citovaného zákona), kterými jsou například banky, pojišťovny, příslušníci Policie České republiky apod. Sídlem Specializovaného finančního úřadu je hlavní město Praha Smlouvu o důchodovém spoření uzavírá osoba, která má zájem být účastníkem důchodového spoření, nebo její zástupce s penzijní společností. Účast na důchodovém spoření nevzniká samotným uzavřením smlouvy o důchodovém spoření, ale její registrací ve formalizované evidenci Centrálním registru smluv. Uzavření smlouvy je základním předpokladem registrace a vzniku účasti na důchodovém spoření, bez smlouvy tedy nemůže být účast. Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření podává správci Centrálního registru smluv penzijní společnost. U smluv, které nebyly uzavřeny na dálku, se žádost podává neprodleně po uzavření smlouvy. Pro smlouvy uzavřené na dálku zákon lhůtu prodlužuje do doby, než dojde k uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy ( 9 odst. 1 zákona o důchodovém spoření). Zákon zde patrně vychází vycházel z 53 odst. 7 starého občanského zákoníku, který stanovístanovil, že pokud byla smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel (v tomto případě osoba uzavírající smlouvu s penzijní společností) právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Navíc v případě, že dodavatel (penzijní společnost) nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem, činí tato lhůta pro odstoupení tři měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. V současném občanském zákoníku je tento vztahu upraven v 1841 a násl. Oproti předchozí úpravě se odstraňuje problém spočívající v určení počátku běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy, neboť ta je podle nové úpravy vázána na okamžiku uzavření smlouvy (není tedy nutné řešit problém spojený tím, kdy u důchodového spoření dochází k převzetí plnění). 19. Návaznost na 53 odst. 7 občanského zákoníku může být problematická vzhledem k tomu, že lhůta pro odstoupení od smlouvy podle občanského zákoníku počíná běžet okamžikem převzetí plnění. Je otázkou, zda při uzavření smlouvy o důchodovém spoření dochází k předání plnění, resp. co je oním plněním. Podle občanskoprávní nauky je plnění v širším slova smyslu předmět závazku, který je povinen plnit dlužník věřiteli. Za předpokladu, že penzijní společnost je dlužník a fyzická osoba věřitel, je předmětem závazku ze smlouvy o důchodovém spoření plnění, shromažďování a umisťování prostředků účastníka důchodového spoření do důchodových fondů, které obhospodařuje penzijní společnost podle strategie spoření ( 1 odst. 2 zákona o důchodovém spoření). Je zřejmé, že takové plnění nelze osobě předat (myšleno tím fyzicky) a doba, kdy je jí poskytováno, je dobou trvání smlouvy. Pokud je základním předpokladem registrace uzavření smlouvy, resp. uzavření smlouvy a uplynutí lhůty pro odstoupení při uzavření smlouvy na dálku, nelze počátek běhu této lhůty vázat na převzetí plnění, protože k tomu dojde z povahy věci vždy až po registraci smlouvy. Přestože je ustanovení 9 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém spoření vzhledem k jeho provázanosti na ustanovení občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách nepřesné, není jen na základě této nepřesnosti možné dojít k závěru, že je nepoužitelné, resp. že není možné aplikovat 53 odst. 7 občanského zákoníku. Záměrem zákonodárce zřejmě bylo poskytnout osobě uzavírající smlouvu na dálku čas na rozmyšlenou jako každému jinému spotřebiteli, což vyplývá též z důvodové zprávy k zákonu č. 399/2012 Sb., kterým bylo dané ustanovení novelizováno. Pokud bude toto ustanovení vykládáno ve prospěch spotřebitele, bude pravděpodobně učiněn

4 závěr, že lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku počne běžet dnem uzavření smlouvy Zákon o důchodovém spoření rozlišuje rozhodnutí o registraci první smlouvy o důchodovém spoření ( 9 odst. 4 zákona o důchodovém spoření) a rozhodnutí o registraci další smlouvy o důchodovém spoření ( 9 odst. 5 zákona o důchodovém spoření). Pro vydání rozhodnutí o první registraci podle 9 odst. 4 je nezbytné, aby osoba naplnila základní předpoklady účastenství jedná se o osobu fyzickou, která dosahuje alespoň minimální věkové hranice a nepřekračuje žádnou z maximálních věkových hranicmaximální věkovou hranici. Zároveň musí jít samozřejmě o osobu, která není dosud účastníkem důchodového spoření a uzavřela smlouvu o důchodovém spoření Účinností rozhodnutí o registraci první smlouvy o důchodovém spoření vzniká trvalá účast na důchodovém spoření, která nekončí jinak než ze zákonných důvodů uvedených v 5 zákona o důchodovém spoření (k zániku účasti viz dále). I přesto je ale možné v průběhu účasti modifikovat podmínky účasti na důchodovém spoření prostřednictvím výpovědi smlouvy o důchodovém spoření nebo dohodou o jejím skončení s penzijní společností a uzavřením smlouvy nové. Zákon však omezuje možnost smlouvu vypovědět nebo uzavřít dohodu o jejím skončení tak, že toto oprávnění svědčí pouze účastníku spoření a nikoli penzijní společnosti. Navíc je účastník oprávněn postupovat tímto způsobem pouze za předpokladu, že dojde k uzavření nové smlouvy o důchodovém spoření, na jejímž základě dojde k převodu prostředků účastníka z jedné penzijní společnosti do druhé ( 4 odst. 5 zákona o důchodovém spoření). Další smlouvu o důchodovém spoření může uzavřít i účastník, který překračuje relativní maximální věkovou hranici, tzn. i osoba starší 35 let, postačí, že základní předpoklady účastenství podle 2 zákona o důchodovém spoření naplnil při registraci první smlouvy o důchodovém spoření. daňový řád: 20 odst. 1 daňový subjekt, 20 odst. 2 kontinuita práv a povinností daňových subjektů; občanský zákoník: 1841 a násl. 53 odst. 7 spotřebitelské smlouvy smlouvy o finanční službě uzavírané prostředky komunikace na dálku; zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů: 17 doručování do datových schránek. 2 PLÁTCE POJISTNÉHO (1) [PLÁTCE POJISTNÉHO] Plátcem pojistného na důchodové spoření je plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, pokud je podle zákona o daních z příjmů povinen vybírat nebo srážet daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků poplatníkovi, který je zároveň poplatníkem pojistného na důchodové spoření. (2) [PLÁTCOVA POKLADNA] Plátcovou pokladnou pro pojistné na důchodové spoření je organizační jednotka plátce pojistného, která je plátcovou pokladnou pro daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a kde má docházet ke srážení pojistného na důchodové spoření. 7. Plátce pojistného se vymezuje prostřednictvím plátce daně z příjmů. Důvodem je administrativní zjednodušení a ustálené pojetí plátce daně v této dani. Postavení plátce pojistného na důchodové spoření vzniká ze zákona při kumulativním naplnění dvou podmínek. Za prvé musí jít o osobu, která je plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, a za druhé musí být tato osoba povinna vybírat nebo srážet daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků alespoň jednomu poplatníkovi daně z příjmů, který je zároveň poplatníkem pojistného na důchodové spoření. 8. Definici plátce daně pro účely celého zákona o daních z příjmů obsahuje 38c zákona o daních z příjmů. Odstavec 1 tohoto ustanovení vymezuje plátce daně jako osobu se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky, která podle zákona o daních z příjmů odvádí správci daně daň nebo zálohu na daň, které jsou vybrány od poplatníků nebo poplatníkům sraženy, nebo úhradu na zajištění daně. Odstavec 2 pak tuto definici doplňuje o daňového nerezidenta České republiky, který má na území České republiky stálou provozovnu nebo zde zaměstnává své zaměstnance déle než 183 dnů (s výjimkou případů poskytování služeb a zahraničních zastupitelských úřadů v tuzemsku).

5 9. Skutečnost, že konkrétní osoba je v postavení plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, je základním předpokladem vzniku postavení plátce pojistného. Musí však dojít též ke splnění druhé podmínky. K tomu postačí, aby byl plátce daně na základě zákona povinen daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků vybírat nebo srážet alespoň jednomu poplatníkovi daně, který je současně poplatníkem pojistného na důchodové spoření. S ohledem na to není podstatné, zda tak plátce daně skutečně činí, tj. zda své povinnosti reálně plní, postačí skutečnost, že je povinen je plnit. 10. Postavení plátce pojistného na důchodové spoření vzniká při kumulativním naplnění dvou zákonných podmínek. V praxi může působit potíže skutečnost, že plátce pojistného zpravidla nedisponuje bez dalšího informací o tom, že alespoň jeden poplatník daně z příjmů, kterému je povinen vybírat nebo srážet daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, je poplatníkem pojistného na důchodové spoření. Plátce daně z příjmů se tedy stane ze zákona plátcem pojistného na důchodové spoření, ale nemusí mít přístup k údaji, který by jej o této skutečnosti informoval. Informační povinnost je z tohoto důvodu uložena poplatníkovi. Ten je podle 29 komentovaného zákona povinen plátci pojistného písemně oznámit datum, kdy se stal podle zákona o důchodovém spoření účastníkem důchodového spoření. Oznamovací povinnost musí splnit tak, aby plátce pojistného mohl tuto skutečnost zohlednit při srážce pojistného. Zaměstnavatel zaměstnává 10 osob. U všech z nich je plátcem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti činnosti a z funkčních požitků. Od 1. června se jeden ze zaměstnanců stane účastníkem pojistného na důchodové spoření. Od tohoto data je zaměstnavatel plátcem pojistného na důchodové spoření. Dne 10. srpna je se zaměstnancem ukončena spolupráce dohodou. Od tohoto data přestává být zaměstnavatel plátcem pojistného na důchodové spoření. Povinnost podat hlášení za měsíc srpen a odvést zálohu však trvá dál. 22. Plátcovou pokladnou obecně může být jakákoli organizační jednotka plátce daně, daňový řád nemá na mysli pouze formalizované jednotky jako je například organizační jednotka podniku podle obchodního zákoníkupobočka obchodního závodu podle občanského zákoníku nebo provozovna fyzické osoby podle živnostenského zákona. Plátcovou pokladnou může být jakákoli jednotka plátce daně, která naplní materiální kritéria plátcovy pokladny Podle 21 odst. 3 daňového řádu vykonává plátcova pokladna práva a povinnosti plátce daně. Plátcova pokladna není založena na principu zastoupení, její jednání je jednáním plátce daně, resp. plátce pojistného. 2 Tato skutečnost by se dala vyjádřit jako princip jednoty plátce daně a plátcovy pokladny. Ačkoli má plátcova pokladna určitá procesní práva a povinnosti, nejde o samostatný subjekt práva, spíše se jedná o kvazisubjekt. 3 Jednání plátcovy pokladny bude vždy přičítáno plátci daně, který též nese za toto jednání odpovědnost. 4 Plátce pojistného je povinen určit osobu, která je oprávněna za plátcovu pokladnu jednat. Pokud k takovému označení nedojde, použijí se přiměřeně ustanovení soukromého práva upravující jednání osob ( 15 obchodního zákoníku u podnikajícího plátce, 20 odst. 2 občanského zákoníku pro ostatní fyzické a právnické osoby). 5 ( 161 a násl. současného občanského zákoníku). V situaci, kdy by se jednání osoby oprávněné za plátcovu pokladnu jednat a samotného plátce dostalo do kolize, je podle daňového řádu rozhodující jednání plátce daně ( 21 odst. 3 daňového řádu). Toto pravidlo potvrzuje princip jednoty jednání plátce a plátcovy pokladny. 25. Podle 2 odst. 2 vzniká plátcova pokladna pro pojistné na důchodové spoření při kumulativním splnění dvou podmínek. Za prvé plátce pojistného, který je zároveň plátcem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (srov. 2 odst. 1), uzpůsobí svou organizační strukturu tak, aby v jeho organizační 1 Lichnovský, O. a kol. Daňový řád: Komentář. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2011, s. 41. Dále též Baxa, J.; Dráb., O.; Kaniová, L.; Lavický, P.; Schillerová, A.; Šimek, K.; Žišková, M. Daňový řád. Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, s Baxa, J.; Dráb., O.; Kaniová, L.; Lavický, P.; Schillerová, A.; Šimek, K.; Žišková, M. Daňový řád. Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, s Lichnovský, O. a kol. Daňový řád: Komentář. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2011, s. 41. Dále též Mrkývka, P. a kol. Finanční právo a finanční správa. MU Brno, 2004, s Lichnovský tamtéž. 5 Baxa, J.; Dráb, O.; Kaniová, L.; Lavický, P.; Schillerová, A.; Šimek, K.; Žišková, M. Daňový řád. Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, s. 128.

6 jednotce mohlo docházet k vybírání, srážení a odvádění daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a k tomuto účelu zde uloží potřebné doklady podle 38h odst. 15 zákona o daních z příjmů (tak vznikne plátcova pokladna pro daň z příjmů fyzických osob). Za druhé musí být organizační struktura tohoto plátce pojistného uzpůsobena tak, aby v této pokladně docházelo i ke srážení pojistného na důchodové spoření. 27. Druhá podmínka uvádí, že v plátcově pokladně pro daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků by mělo docházet ke srážení pojistného na důchodové spoření. Spojení má docházet se dá vykládat dvojím způsobem, a to má docházet z vůle plátce, tj. na základě určitého organizačního určení, nebo má docházet z toho hlediska, že je daná organizační složka plátcovou pokladnou pro účely daně z příjmů a spojení má docházet znamená, že plátcovou pokladnou je jen ta plátcova pokladna pro účely daně z příjmů fyzických osob, ve které je sráženo poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, u nichž má docházet také ke srážení pojistného na důchodové spoření. Toto ustanovení nabízí proto tyto dva rovnocenné výklady, kdy výkladem příznivějším pro plátce pojistného je ten, podle kterého je mu ponechána možnost volby. Z hlediska zásady in dubio pro libertate by tak tento výklad měl převážit. Nicméně se dá očekávat, že praxe bude v tomto směru spíše směřovat ke kumulování administrace výplat jednoho zaměstnance na jednom místě, i když pro některé plátce pojistného by mohla být rovněž atraktivní varianta spočívající v kumulaci administrace pojistného na důchodové spoření na jednom místě. Zaměstnavatel zaměstnává zaměstnanců po celé České republice. K administraci jejich daňových povinností k dani z příjmů fyzických osob má zaměstnavatel celkem 10 plátcových pokladen. Vzhledem k tomu, že celkový počet jeho zaměstnanců, kteří se stali účastníky důchodového spoření, je malý, je pro plátce výhodné, aby jejich povinnosti k pojistnému na důchodové spoření kumuloval do jedné organizační složkyjednotky, která je plátcovou pokladnou pro účely daně z příjmů, než aby musel vynaložit prostředky na zabezpečení administrace pojistného na důchodové spoření ve všech plátcových pokladnách pro účely daně z příjmů (například v podobě proškolení všech mzdových účetních). Tato jediná organizační složkajednotka, která je plátcovou pokladnou pro účely daně z příjmů fyzických osob, se stane plátcovou pokladnou pojistného na důchodové spoření. daňový řád: 13 odst. 1 určení místní příslušnosti, 20 daňový subjekt, 21 plátcova pokladna; zákon o daních z příjmů: 38c plátce daně, 38h odst. 15 plátcova pokladna pro daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků; zákon o důchodovém spoření: 4 vznik účasti na spoření, 5 zánik účasti, 6 Centrální registr smluv, 9 řízení o registraci smlouvy o důchodovém spoření; zákon o Finanční správě: 8 vymezení finančních úřadů, 10 věcná působnost Specializovaného finančního úřadu. 4 ZÁKLAD POJISTNÉHO (1) [ZÁKLAD POJISTNÉHO] Základem pojistného na důchodové spoření je součet dílčího základu pojistného ze závislé činnosti a dílčího základu pojistného ze samostatné výdělečné činnosti. (2) [DÍLČÍ ZÁKLAD POJISTNÉHO ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI] Dílčím základem pojistného ze závislé činnosti je součet vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění za rozhodná období. (3) [DÍLČÍ ZÁKLAD POJISTNÉHO ZE SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI] Dílčím základem pojistného ze samostatné výdělečné činnosti je vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. (4) [DÍLČÍ ZÁKLADY POJISTNÉHO PŘI VZNIKU A ZÁNIKU ÚČASTI] Do dílčího základu pojistného za pojistné období, ve kterém se osoba stala poplatníkem, se započítává vyměřovací základ, který je stanoven za rozhodné období, ve kterém tato osoba byla poplatníkem. (5) [ÚPRAVA ZÁKLADU POJISTNÉHO MAXIMÁLNÍ ZÁKLAD] V případě, že je základ pojistného vyšší než maximální základ pojistného na důchodové spoření, sníží se základ pojistného na tento maximální základ.

7 14. Je třeba upozornit na budoucívýhledový plánovaný vývoj. V současné době pojistné na důchodové pojištění spravují orgány sociálního zabezpečení a pojistné na důchodové spoření orgány Finanční správy České republiky. Tímto historickým rozdělením vzniká i odlišnost těchto sfér veřejné správy po teoretické i praktické stránce plnění peněžních povinností, které jsou těmito orgány spravovány. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je podle v současné době účinné právní úpravy (zákon č. 589/1992 Sb., ve znění přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb.) postaven na zcela jiném systému, než je systém tradičních daňových předpisů. Systém v pojistném na sociální zabezpečení totiž pracuje s různými typy subjektů pojistného, kdy každý, kdo má pojistnou povinnost, je zařazen do určité skupiny (zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná). V rámci tohoto zařazení je pro každou tuto skupinu normován určitý pojistný režim. Problémovým místem tohoto přístupu jsou tradičně kombinace v rámci jednoho pojistného období. V tomto ohledu je pevnější systém daňový, který s kombinacemi přímo počítá. Neexistuje více typů (skupin) daňových subjektů, existuje více dílčích základů pojistného, kdy příjem ze závislé činnosti je jedním z těchto dílčích základů. Vzhledem k výhledu, který spočívá v projektu JIM (jedno inkasní místo), v rámci kterého budou všechna pojistná spravována orgány Finanční správy České republiky, bylo příhodné pojistné na důchodové spoření svěřit orgánům finanční správy již s účinností od roku 2013, aby nemusela při zavedení JIM probíhat i opětovná změna v tomto povinném peněžitém plnění. Z těchto důvodů také došlo k tomu, že pojistnému na důchodové spoření je vtisknut z hlediska konstrukčního daňový charakter. K odst Odstavec 2 definuje dílčí základ pojistného ze závislé činnosti, který je z terminologického hlediska obdobou dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Nicméně i přes tuto obdobnost není navázán na daň z příjmů, ale na pojistnéz na důchodové pojištění, resp. pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Tato vazba je provedena skrze vyměřovací základ zaměstnance na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Dílčí základ pojistného ze závislé činnosti se tak týká zaměstnanců, členů družstva, soudců a dalších osob vyjmenovaných v 3 odst. 1 zákona o pojistném na sociální zabezpečení, a to za podmínek uvedených v 3 odst. 2 a 3, a to pokud tyto osoby naplňují předmět pojistného na důchodové spoření a jsou jeho poplatníky, tj. pokud jsou účastníky pojistného na důchodové spoření (viz podrobněji komentář k 1 a 3). Množina těch, kteří jsou účastníky důchodového spoření a jsou povinni platit pojistné z toho titulu, že jsou pro účely zákona o pojistném na sociální zabezpečení zaměstnanci, se tak kryje s množinou těch poplatníků pojistného na důchodové spoření, kteří mají nenulový dílčí základ pojistného na důchodové spoření ze závislé činnosti. K odst Odstavec 3 definuje dílčí základ pojistného ze samostatné výdělečné činnosti, který je z terminologického hlediska obdobou dílčího základu daně z příjmů ze podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (bohužel terminologické sladění v podobě vypuštění slova výdělečné nebylo v zákoně o pojistném na důchodové spoření realizováno). Nicméně i přes tuto obdobnost je z hlediska své výše navázán na pojistné na důchodové pojištění. Tato vazba je totiž provedena skrze vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Dílčí základ pojistného ze samostatné výdělečné činnosti se tak týká osob samostatně výdělečně činných, které jsou popsány především v 9 zákona o důchodovém pojištění (osoby podnikající v zemědělství, osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění atd.), pokud tyto osoby naplňují předmět pojistného na důchodové spoření a jsou jeho poplatníky, tj. pokud jsou účastníky pojistného na důchodové spoření (viz podrobněji komentář k 1 a 3). Množina těch, kteří jsou účastníky důchodového spoření a jsou povinni platit pojistné z toho titulu, že jsou v zákonech o pojištění označeny jako osoby samostatně výdělečně činné, se tak kryje s množinou těch poplatníků pojistného na důchodové spoření, kteří mají nenulový dílčí základ pojistného na důchodové spoření ze samostatné výdělečné činnosti. Pan Novák byl v pojistném období 2013 po dva měsíce zaměstnancem a po celý zbytek pojistného období osobou samostatně výdělečně činnou. V tomto pojistném období byly jeho vyměřovací základy zaměstnance ve výši Kč a Kč a dílčí základ daně z příjmů ze podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti Kč. Podle 15a odst. 6 zákona o pojistném na sociální zabezpečení proběhne korekce u samostatné výdělečné činnosti, a to tak, že vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné bude ve výši Kč. Co se pojistného na důchodové spoření týká, tak dílčí základ pojistného ze závislé činnosti bude ve výši úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance za pojistné období, tj Kč, a dílčí základ pojistného ze samostatné

8 výdělečné činnosti bude ve výši Kč. Celkem tedy Kč, což je částka rovna maximálnímu vyměřovacímu základu v pojistném na sociální zabezpečení. Pan Novák je živnostník, účastník důchodového spoření a za zdaňovací období daně z příjmů fyzických osob si vykalkuluje dílčí základ daně z příjmů z podnikání a jinéze samostatné výdělečné činnosti na Kč. Z tohoto vyplyne výše vyměřovacího základu osoby samostatně výdělečně činné ve výši Kč a rovněž dílčí základ pojistného na důchodové spoření ze samostatné činnosti v totožné výši. Na základě tohoto zjištění podá daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, přehled o příjmech a výdajích k pojistnému na důchodové pojištění a pojistné přiznání k důchodovému spoření. Záhy však pan Novák zjistí, že opomněl při výpočtech zahrnout příjem ve výši Kč, tj. jeho dílčí základ daně z příjmů byl tvrzen chybně. Z té skutečnosti, že pojistné na důchodové pojištění je závislé na skutečné, nikoli tvrzené výši dílčího základu daně z příjmů, pak byl rovněž uváděn špatný údaj v přehledu o příjmech a výdajích a konečně identický problém nastane u pojistného na důchodové spoření, kde základ pojistného byl objektivně dán od začátku, ale tvrzen byl špatně. Případné sankční a kompenzační nástroje ze strany orgánů finanční správy se tak mohou uplatnit vůči panu Novákovi jak v případě daně z příjmů, tak v případě pojistného na důchodové spoření. 10 SPRÁVCE A SPRÁVA POJISTNÉHO (1) Správu pojistného na důchodové spoření vykonávají orgány Finanční správy České republiky. (2) Při správě pojistného na důchodové spoření se postupuje podle daňového řádu. (3) Ustanovení daňového řádu upravující tvrzení v souvislosti s insolvenčním řízením se nepoužijí. 9. Nicméně s ohledem na to, že plátce pojistného je vždy plátcem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, bude povinen daňové tvrzení při insolvenčním řízení podle 244 a 245 daňového řádu podat jako plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. 11 REGISTRACE POPLATNÍKA (1) [REGISTRACE POPLATNÍKA] Poplatník je registrován k pojistnému na důchodové spoření, pokud je registrován jako poplatník daně z příjmů fyzických osob. (2) [ÚŘEDNÍ ZÁZNAM] O vzniku a zániku registrace poplatníka učiní správce pojistného elektronicky úřední záznam; úřední záznam není třeba podepisovat úřední osobou, která jej vyhotovila. 10. Vzhledem k tomu, že všichni poplatníci pojistného jsou účastni důchodového spoření (srov. vymezení poplatníka v 1), odvíjí se vznik a existence registrace poplatníka pojistného od registrace k dani z příjmů fyzických osob poplatníci pojistného, kteří jsou jako poplatníci registrováni k dani z příjmů fyzických osob, budou registrováni jako poplatníci pojistného na důchodové spoření (k uvědomování poplatníka o skutečnosti, že je k pojistnému registrován, viz komentář k odstavci 2). Podle 39 zákona o daních z příjmů je poplatník daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem České republiky podle 2 odst. 2 zákona o daních z příjmů, povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob do 15 dnů ode dne, v němž začne vykonávat činnost, která je zdrojem jeho příjmů, nebo do 15 dnů ode dne, kdy přijme příjem z podnikání nebo jiné ze samostatné výdělečné činnosti ( 7 zákona o daních z příjmů) nebo příjem z pronájmu ( 9 zákona o daních z příjmů). Obdobná pravidla platí pro poplatníka, který je daňovým nerezidentem podle 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů, za podmínky, že na území České republiky započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů z podnikání nebo jiné ze samostatné výdělečné činnosti nebo z pronájmu. Daňový nerezident je dále povinen podat přihlášku k registraci, pokud přijal příjem z podnikání nebo jiné ze samostatné výdělečné činnosti nebo z pronájmu ze zdrojů na území České republiky. Přihlášku k registraci není povinen podat poplatník daně z příjmů fyzických osob, který má pouze příjmy, jež nejsou předmětem daně, jsou osvobozeny od daně nebo z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně ( 39 odst. 4 zákona o daních z příjmů). Z výše uvedeného lze dovodit, kteří poplatníci pojistného budou registrováni k pojistnému na důchodové spoření především podnikající osoby s příjmy podle 7 zákona o daních z příjmů.

9 22. Informace obsažené ve spisu může správce pojistného, pokud je k tomu technicky vybaven, poskytovat též prostřednictvím daňové informační schránky, kterou poplatníkovi zřídí na základě jeho žádosti podle 69a daňového řádu. Údaje ze spisu a také údaje z osobního pojistného účtu poplatníka jsou mu pak k dispozici prostřednictvím dálkového přístupu. vyhláška č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. 12 POJISTNÉ PŘIZNÁNÍ (1) [OBECNÁ POVINNOST PODAT POJISTNÉ PŘIZNÁNÍ] Poplatník je povinen podat pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření. (2) [VÝJIMKY Z POVINNOSTI PODAT POJISTNÉ PŘIZNÁNÍ] Poplatník pojistné přiznání nepodává, pokud a) jeho pojistné je ve výši 0 Kč, nebo b) je za něj pojistné povinen odvádět výhradně plátce nebo plátci pojistného. 20. Pokud poplatník nepodá pojistné přiznání nebo dodatečné pojistné přiznání vůbec, nebo jej podá více než pět pracovních dní po stanovené lhůtě, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení pojistného podle 250 daňového řádu. Celková výše pokuty je odvozena od výše stanoveného pojistného a je závislá na počtu dní prodlení. Daňový řád výrazně odlišuje situaci, kdy poplatník podá pojistné přiznání opožděně od situace, kdy přiznání nepodá vůbec, přičemž logicky zvýhodňuje poplatníky, kteří tvrzení podají opožděně. Poplatníkovi, který pojistné tvrzení podá opožděně, ale výše jeho pokuty by nedosáhla 200 Kč, se pokuta vůbec nepředepíše. Pokud hranici 200 Kč překročí, pak se pokuta vypočte postupem podle 250 odst. 1 písm. a) daňového řádu. Naproti tomu poplatník, který přiznání nepodá vůbec, bude při stanovení pojistného z moci úřední povinen uhradit pokutu ve výši vypočtené jako 5 % ze stanoveného pojistného, což je horní hranice výše pokuty podle 250 odst. 1 písm. a) daňového řádu. Daňový řád zároveň motivuje k podání byť opožděného pojistného tvrzení tím, že v 250 odst. 7 stanoví, že výše pokuty za opožděné tvrzení daně je poloviční, pokud daňový subjekt podá daňové tvrzení ve lhůtě 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání. Současně však musí být splněna podmínka, že u poplatníka nebylo v daném kalendářním roce zjištěno prodlení s podáním daňového tvrzení k jiným daním (řádného či dodatečného). Maximální výše pokuty je Kč ( 250 odst. 5 daňového řádu). O uložení pokuty rozhoduje správce pojistného platebním výměrem. Vydáním rozhodnutí ji také předepíše do evidence pojistného. Pokuta je splatná do 30 dní ode dne, kdy je poplatníkovi oznámeno rozhodnutí, kterým se mu pokuta ukládá. 13 PŘEVODITELNÝ PŘEPLATEK (1) Převoditelný přeplatek je část přeplatku na osobním pojistném účtu poplatníka, která nepřevyšuje Kč. (2) Převoditelný přeplatek lze použít pouze na úhradu splatného pojistného. (3) Převoditelný přeplatek převede správce pojistného na účet důchodového spoření stejným způsobem jako výnos pojistného na důchodové spoření. (4) Část přeplatku, která vznikla v důsledku snížení předpisu pojistného a která převyšuje převoditelný přeplatek, se stává převoditelným přeplatkem. K Konstrukce převoditelného přeplatku u osob s příjmy ze podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti nahrazuje zálohy. Systém záloh u těchto osob je totiž možno založit pouze na předchozí daňové (pojistné) povinnosti s tím, že po konci zdaňovacího období se tyto zálohy započtou na výslednou daňovou povinnost a případný rozdíl mezi úhrnem záloh a výslednou daňovou povinností se vrátí jako přeplatek. Vzhledem k tomu, že peněžní tok pojistného je podle 14 mezi správcem pojistného a důchodovým fondem pouze jednosměrný, však tento model nutně selže, neboť nelze přeplatek daňovému subjektu vrátit (správce daně by ho musel zapravovat z jiných zdrojů než z vybraného pojistného, což je nemyslitelné).

10 14 PŘEVOD VÝNOSU POJISTNÉHO (1) Správce pojistného převádí výnos pojistného na důchodové spoření na účet důchodového spoření a současně informuje penzijní společnost o tom, jaká část výnosu pojistného připadá na jednotlivé poplatníky. (2) Částku převedenou na účet důchodového spoření nelze převést zpět správci pojistného. (3) Správce pojistného převádí výnos pojistného na důchodové spoření způsobem stanoveným zákonem upravujícím rozpočtové určení daní pro převod daňového příjmu. a 3 8. Způsob vypořádání nároku plátce pojistného, který nedopatřením odvede na pojistném více ze svého, zákon neupravuje. Zřejmě se bude postupovat podle 235 odst. 3 daňového řádu a plátce pojistného o odvedený rozdíl sníží svou budoucí srážkovou a odvodovou povinnost. Pokud vypořádání nebude možné provést (například v situaci, kdy poplatník, za kterého bylo odvedeno více, než mu bylo plátcem pojistného sraženo, má již jiného plátce pojistného), bude plátce pojistného nucen požadovat svůj nárok u poplatníka soukromoprávní cestou (podle názoru autorů se bude jednat o bezdůvodné obohacení na straně poplatníka podle a násl. občanského zákoníku). daňový řád: 159 námitka, 235 daň vybíraná srážkou, 257 převod výnosu daní; zákon o důchodovém spoření: 3 vymezení pojmů, 38 základní ustanovení o depozitáři, 42 obecná ustanovení o důchodovém fondu, 70 osobní důchodový účet, 90 výpis důchodového spoření; zákon o rozpočtovém určení daní: 6 převod daňových příjmů; občanský zákoník: a násl. bezdůvodné obohacení. 15 NÁSLEDEK UKONČENÍ ÚČASTI NA DŮCHODOVÉM SPOŘENÍ (1) Přestane-li být osoba poplatníkem a) zanikají nedoplatky na pojistném na důchodové spoření připadající na tuto osobu a b) nelze stanovit pojistné na důchodové spoření připadající na tuto osobu. (2) Odstavec 1 se nepoužije v případě příslušenství pojistného na důchodové spoření. Pan Novák st., který byl účastníkem důchodového spoření, zemře 31. prosince Jeho univerzálním dědicem je pan Novák ml., který, kdyby nebylo 15 zákona o pojistném na důchodové spoření, by byl povinen (po skončení řízení o dědictví; do dne skončení řízení o dědictví by se uplatnil institut tzv. ležící pozůstalosti pro daňové účely, viz 290a daňového řádu) vypořádat daňové povinnosti pana Nováka st., tj. především uhradit pojistné na důchodové spoření za pojistné období roku Vzhledem k tomu, že pan Novák ml. není účastníkem důchodového spoření, penzijní společnost mu pojistné naspořené panem Novákem st. přímo vyplatí. Pokud by pan Novák ml. měl pojistné za zůstavitele uhradit, způsobilo by to pouze nárůst obratu v rámci převodů majetku, což by se kromě administrativní zátěže zúčastněných projevilo patrně také na zvýšených výlohách, které jsou spojeny s vypořádáním dědictví. 10. K tomu aby byl výše popsaný režim realizovatelný, je třeba se odchýlit od obecných režimů popsaných v daňovém řádu. V případě ztráty statusu poplatníka (tj. registrace smlouvy o pojištění důchodu) je obecným režimem režim obsažený v 20 daňového řádu, podle kterého je poplatník, který ztratí status poplatníka, stále povinen splnit své povinnosti za období, v nichž byl poplatníkem. V případě smrti u fyzických osob obecně platí, že daňové povinnosti přecházejí ze zůstavitele na dědice podle 239a odst. 3 daňového řádu rozhodnutí soudu o dědictví. V mezidobí mezi úmrtím zůstavitele a přechodem daňové povinnosti plní daňovou povinnost osoba spravující pozůstalost, a to vlastním jménem na účet pozůstalosti ( 239b odst. 1 daňového řádu).

11 daňový řád: 5 zásada zdrženlivosti a přiměřenosti, 7 zásada hospodárnosti, 20 odst. 2 kontinuita práv daňového subjektu, 107 náhrada nákladů řízení, 141 dodatečné pojistné přiznání, 148 lhůta pro stanovení daně, 153 nedoplatek, 239a přechod daňové povinnosti děděním, 239b plnění daňové povinnosti osobou spravující pozůstalost; 250 pokuta za opožděné tvrzení daně, 252 úrok z prodlení; zákon o důchodovém spoření: 5 zánik účasti na důchodovém spoření, 10 registrace smlouvy o pojištění důchodu, 14 úhrada jednorázového pojistného na pojištění důchodu, 16 úmrtí účastníka ve spořící době, 17 uzavření pojistné smlouvy o pojištění důchodu, 71 osobní důchodový účet; zákon o daních z příjmů: 5 odst. 3 přechod daňové povinnosti při dědění. 16 REGISTRACE PLÁTCE POJISTNÉHO (1) [REGISTRACE PLÁTCE POJISTNÉHO] Plátce pojistného je registrován k pojistnému na důchodové spoření, pokud je registrován jako plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. (2) [REGISTRACE PLÁTCOVY POKLADNY] Plátcova pokladna pro pojistné na důchodové spoření je registrována k pojistnému, pokud je registrována jako plátcova pokladna pro daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. (3) [ÚŘEDNÍ ZÁZNAM] O vzniku a zániku registrace plátce pojistného nebo plátcovy pokladny pro pojistné na důchodové spoření učiní správce pojistného elektronicky úřední záznam; úřední záznam není třeba podepisovat úřední osobou, která jej vyhotovila. (4) [OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ] Neprodleně poté, kdy plátce pojistného nebo jeho plátcova pokladna přestane mít alespoň jednoho poplatníka, je plátce pojistného povinen elektronicky podat oznámení o změně registračních údajů, ve kterém tuto skutečnost uvede. Odstranit text a z funkčních požitků u odstavců 1, 2, 4, 12, 15, 16, 17, 18 a OBECNÁ USTANOVENÍ O ZÁLOHÁCH (1) [ZÁLOHY NA POJISTNÉ] Plátce pojistného odvádí pojistné na důchodové spoření připadající na poplatníka prostřednictvím měsíčních záloh na pojistné. (2) [SRÁŽKA ZÁLOHY] Plátce pojistného srazí poplatníkovi zálohu na pojistné v termínu, ve kterém se sráží záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, a to obdobným způsobem jako tuto zálohu na daň. Odstranit text a z funkčních požitků u odstavců 2, 4, 5, 6 a 7. daňový řád: 174 zálohy; zákon o daních z příjmů: 38h vybírání a placení záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. 19 HLÁŠENÍ A SPLATNOST ZÁLOHY (1) [POVINNOST PODAT HLÁŠENÍ] Plátce pojistného na důchodové spoření je povinen elektronicky podat hlášení k záloze na pojistné podle jednotlivých poplatníků a za plátce pojistného celkem. (2) [OPRAVNÉ HLÁŠENÍ] Před uplynutím lhůty pro podání hlášení může plátce pojistného nahradit již podané hlášení opravným hlášením; k předchozímu hlášení se dále nepřihlíží. (3) [ODVOD ZÁLOHY] S hlášením je spojena povinnost odvést zálohu na pojistné.

12 (4) [ÚPRAVA LHŮTY PRO PODÁNÍ HLÁŠENÍ] Stanoví-li správce daně jinou lhůtu pro odvod záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, podává se hlášení v této lhůtě. (5) [PŘEDČASNÁ ÚHRADA ZÁLOHY] Částka připsaná nejvýše 20 dnů přede dnem splatnosti zálohy na osobní pojistný účet plátce pojistného se nepoužije na úhradu nedoplatků na jiných osobních daňových účtech. 20 NÁSLEDNÉ HLÁŠENÍ (1) Zjistí-li plátce pojistného na důchodové spoření, že poslední známá záloha není ve správné výši, je povinen elektronicky podat následné hlášení. (2) V následném hlášení plátce pojistného uvede rozdíl oproti poslední známé záloze. (3) Následné hlášení lze podat i v případě, kdy se nemění poslední známá záloha, ale pouze údaje dříve tvrzené. (4) Následné hlášení není přípustné podat po dobu doměřovacího řízení týkajícího se předmětného zálohového období. 19. Mimo žádosti o vysvětlení a stížnosti na postup plátce pojistného je poplatník, kterému bylo v důsledku nesprávného postupu plátce pojistného převedeno na jeho osobní důchodový účet méně, a tím i méně spořeno, oprávněn žádat po plátci pojistného náhradu vzniklé škody podle příslušných ustanovení občanského zákoníku ( a násl.). Právě hrozba vzniku škody v podobě ušlého prospěchu z naspořených, resp. nenaspořených, peněžních prostředků a její náhrada poplatníkům či řešení případných soudních sporů budou zřejmě základním motivačním prvkem plátce pojistného k tomu, aby následné hlášení podával, přestože mu to zákon výslovně neukládá, i v případě, kdy se nemění poslední známá záloha ale pouze údaje tvrzené v hlášení. daňový řád: 72 formulářová podání, 91 zahájení řízení, 137 lhůta pro podání hlášení a vyúčtování, 141 dodatečné daňové tvrzení, 142 následné hlášení, 237 stížnost na postup plátce daně, 250 pokuta za opožděné tvrzení daně; zákon o důchodovém spoření: 90 výpis důchodového spoření; občanský zákoník: a násl. odpovědnost za škodu náhrada škody. 26 VYÚČTOVÁNÍ A SPLATNOST POJISTNÉHO (1) Plátce pojistného je povinen elektronicky podat vyúčtování pojistného na důchodové spoření podle jednotlivých poplatníků a za plátce pojistného celkem. (2) Pojistné odváděné plátcem pojistného je splatné ve lhůtách splatnosti záloh na toto pojistné. (3) Dodatečné vyúčtování lze podat pouze elektronicky. 20. Plátci pojistného, který nepodá vyúčtování nebo dodatečné vyúčtování, nebo jej podá více než 5 dní po zákonné lhůtě, vzniká povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení pojistného podle 250 daňového řádu. Výše pokuty je odvozována od výše stanoveného pojistného a počtu dní, po které je plátce pojistného s podáním tvrzení v prodlení. Daňový řád odlišuje situaci, kdy plátce pojistného podá vyúčtování opožděně od situace, kdy vyúčtování nepodá vůbec. Zvýhodněni jsou přirozené ti plátci pojistného, kteří tvrzení podají opožděně. V případě, že plátce pojistného vyúčtování nebo dodatečné vyúčtování podá do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání, je výše pokuty poloviční, pokud zároveň nebylo správcem daně zjištěno jiné prodlení s podání řádného nebo dodatečného daňového tvrzení ( 250 odst. 7 daňového řádu). Pokud pokuta plátce pojistného, který tvrzení podá opožděně, nedosáhne výše 200 Kč, vůbec se mu nepředepíše. Když hranici 200 Kč překročí, pak se pokuta vypočte postupem podle 250 odst. 1 písm. a) daňového řádu. Plátci pojistného, který přiznání nepodá vůbec, bude při stanovení pojistného z moci úřední uložena pokuta ve výši vypočtené jako 5 % ze stanoveného pojistného, což je horní hranice výše pokuty podle 250 odst. 1 písm. a) daňového řádu. Maximální výše pokuty je Kč ( 250 odst. 5 daňového řádu). O uložení pokuty správce pojistného rozhoduje platebním výměrem. Vydáním rozhodnutí ji také předepíše do evidence pojistného. Pokuta je splatná do 30 dní ode dne, kdy je plátci pojistného oznámeno rozhodnutí, kterým se mu pokuta ukládá.

13 29 OZNAMOVACÍ POVINNOST POPLATNÍKA Poplatník pojistného na důchodové spoření je povinen písemně oznámit plátci pojistného den, kdy se stal účastníkem důchodového spoření, a to tak, aby mohl plátce pojistného tuto skutečnost zohlednit při srážce pojistného. K 29 Odstranit text a z funkčních požitků u odstavců 2, 4 a K řádnému splnění poplatníkovy oznamovací povinnosti zákon předepisuje písemnou formu. Bližší podrobnosti nejsou upraveny a je ponechán prostor pro individuální řešení poplatníka, příp. plátce pojistného nebo jejich dohodu, s tím omezením, že oznamovací povinnost nemůže být a contrario splněna jinak než písemně, například pouhým ústním sdělením. Písemnost právních úkonů je obecně upravena v 560 a následující 40 občanského zákoníku. Aby bylo vyhověno požadavku písemné formy, resp. k platnosti právního jednání učiněného v písemné formě, se musí být úkon učiněn tak, aby byl zachycen jeho obsah, a musí být podepsány vyžaduje podpis jednajícího. Podpis může být v případech, kdy je to obvyklé, nahrazen mechanickými prostředky ( 40 odst občanského zákoníku). Pokud je učiněn elektronickými prostředky, pak může být podepsán elektronicky podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu). Podle 40 odst odst. 2 občanského zákoníku je písemná forma zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými nebo jinými technickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila. daňový řád: 93 důkazní prostředky, 94 listina, 105 nicotnost rozhodnutí, 139 vyměření z moci úřední, 237 stížnost na postup plátce daně, 247 pořádková pokuta; zákon o důchodovém spoření: 4 odst. 1 vznik účasti na důchodovém spoření, 6 Centrální registr smluv, 9 řízení o registraci smlouvy o důchodovém spoření, 33 poplatky, 70 osobní důchodový účet, 90 výpis důchodového spoření; občanský zákoník: a násl. forma právních úkonů. 30 OZNAMOVACÍ POVINNOST PLÁTCE POJISTNÉHO (1) Zjistí-li plátce pojistného na důchodové spoření, že poplatník porušil některou ze svých povinností, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit správci pojistného. (2) Pořádkovou pokutu za nesplnění oznamovací povinnosti plátce pojistného lze uložit bez výzvy správce pojistného k jejímu splnění. Pan Omáčka je zaměstnavatelem pana Nováka a plátcem jeho daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Pan Novák se stane k 1. březnu účastníkem důchodového spoření, tuto skutečnost oznámí panu Omáčkovi tentýž den, a splní tak svou oznamovací povinnost podle 29. Pan Novák je ale též osobou samostatně výdělečně činnou. Protože naplnil zákonné podmínky, je k pojistnému na důchodové spoření registrován jako poplatník ( 11). Pan Novák neoznámí správci pojistného, že jeho pojistné bylo v daném pojistném období ve výši nula, a poruší tak oznamovací povinnost podle 136 odst. 5 daňového řádu. Pan Omáčka se o porušení této povinnosti panem Novákem dozví, neučiní však žádné kroky. Nejedná se totiž o porušení povinnosti poplatníka, kterou by byl jako plátce pojistného povinen oznámit správci pojistného.

14 31 NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTI POPLATNÍKA (1) Poruší-li poplatník svou povinnost a v důsledku toho není plátcem pojistného sraženo a odvedeno pojistné na důchodové spoření ve správné výši, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit správci pojistného takto neodvedené pojistné namísto plátce pojistného spolu s přirážkou k pojistnému ve výši 10 % z neodvedeného pojistného. (2) Porušením povinnosti podle odstavce 1 je a) nesplnění oznamovací povinnosti poplatníka, b) uplatnění nároku na vypořádání přeplatku připadajícího na poplatníka ve výši přesahující tento přeplatek. (3) Přirážka k pojistnému je příslušenstvím pojistného. (4) V případě, kdy ke zjištění porušení povinnosti ze strany poplatníka došlo na základě oznámení tohoto poplatníka nebo plátce pojistného, činí přirážka k pojistnému poloviční výši. (5) Správce pojistného rozhodne o povinnosti uhradit neodvedené pojistné a přirážku k pojistnému platebním výměrem a současně je předepíše do evidence pojistného. (6) Neodvedené pojistné a přirážka k pojistnému jsou splatné do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru. K odst. 2 písm. a) 14. Smyslem oznamovací povinnosti poplatníka je informování plátce pojistného o tom, že se stal plátcem pojistného. Plátcem pojistného je podle 2 plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, který je povinen vybírat nebo srážet daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků poplatníkovi, jenž je zároveň poplatníkem pojistného na důchodové spoření. Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník důchodového spoření ( 1). Osoba se stane účastníkem důchodového spoření registrací první smlouvy o důchodovém spoření, resp. účinností pravomocného rozhodnutí o registraci smlouvy o důchodovém spoření podle 9 zákona o důchodovém spoření. Plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, který vybírá nebo sráží daň poplatníkovi daně z příjmů fyzických osob, nemusí bez dalšího vědět, že se tento poplatník stal účastníkem důchodového spoření a že se on sám stal v důsledku toho plátcem pojistného. Z toho důvodu zákon poplatníkovi ukládá povinnost oznámit plátci pojistného, kdy se stal účastníkem důchodového spoření (podrobněji k tomu v komentáři k 2 a 29).

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 692/5 Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky Doručeno poslancům: 24. září 2012 v 12:37 ZÁKON ze dne 7. září

Více

ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ

ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ zákon č. 397/2012 Sb., ze dne 7. září 2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 POPLATNÍK Poplatníkem pojistného na důchodové

Více

OBSAH. Předmluva...VII O autorce... XI Seznam použitých zkratek... XIII

OBSAH. Předmluva...VII O autorce... XI Seznam použitých zkratek... XIII OBSAH Předmluva..............................................................VII O autorce............................................................... XI Seznam použitých zkratek................................................

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

DANĚ základ pro praxi

DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR www.sluzbyapodnikani.cz DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017 (MB) 1 I. Úvod DANĚ ZÁKLAD PRO PRAXI Daň

Více

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna:

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: I I I a. N á v r h ZÁKON ze dne 2015 o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje ukončení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : 397. Zákon o pojistném na důchodové spoření 398. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o pojistném

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5250 Sbírka zákonů č. 376 / 2015 376 ZÁKON ze dne 10. prosince 2015 o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ 1

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Výuka dne 07. listopadu 2013 (náhrada za výuku dne 21.11.2013)

Výuka dne 07. listopadu 2013 (náhrada za výuku dne 21.11.2013) Výuka dne 07. listopadu 2013 (náhrada za výuku dne 21.11.2013) Téma: Řízení a daňové řízení. Obsah: Zahájení řízení rozbor praktických dopadů, podání - vymezení pojmu, vady podání a způsoby řešení zpracování

Více

243/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům

243/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

Mgr. Karel Šimek

Mgr. Karel Šimek 9. 11. 2015 1. Registrační řízení 2. Obecně k nalézacímu řízení 3. Tvrzení daně 4. Stanovení daně 5. Lhůta pro stanovení daně 2 Registrace k dani či ke správci daně? Okruh osob povinných k registraci:

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2 Metodický list č. 3 Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Novela zákona o místních poplatcích - změny... 2 3. Nová úprava ohlašovací povinnosti...

Více

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ ZÁKON O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ č. 243/2000 Sb. upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitostí a daně silniční pro účely tohoto zákona se rozumí:

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Dotaz: Jakým způsobem se zavedení II. pilíře dotýká elektronizace státní správy?

Dotaz: Jakým způsobem se zavedení II. pilíře dotýká elektronizace státní správy? Dotaz: Jakým způsobem se zavedení II. pilíře dotýká elektronizace státní správy? Základním prvkem důchodového spoření ve II. pilíři je zavedení elektronické komunikace zaměstnavatelů se správcem pojistného,

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zásady pro poskytování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb z rozpočtu města Vyškova upravují, v návaznosti

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Generální finanční ředitelství. Role Generálního finančního ředitelství (GFŘ) v důchodovém systému

Generální finanční ředitelství. Role Generálního finančního ředitelství (GFŘ) v důchodovém systému Role Generálního finančního ředitelství (GFŘ) v důchodovém systému 1 Finanční správa ČR je soustavou správních orgánů pro výkon správy daní (zákon č. 456/2011 Sb.). Jako orgány Finanční správy ČR jsou

Více

Článek 1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy S M L O U V A o dílo kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, tyto smluvní strany: Psychiatrická léčebna v Dobřanech

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Obecně závazná vyhláška č. 7/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

ZÁKON. ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Základy daní

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Základy daní TaxReal s.r.o. 2018 Obsah 1. Daňový systém České republiky... 5 2. Daňový řád... 6 Předmět a účel úpravy 1-4... 6 Základní zásady správy daní 5-9... 6 Správce daně a osoby zúčastněné na správě 10-31...

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

Daně 1 EKO4 Ing. Pavlína Štréglová. Daně

Daně 1 EKO4 Ing. Pavlína Štréglová. Daně Daně Zákonem stanovená pravidelně opakující se. fyzické nebo právnické osoby do státního.. Tvoří.. příjem do státního rozpočtu Základní rozdělení: 1. Přímé daně 2. Nepřímé daně Přímé daně Vztahují se na

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE bez chyb, pokut a penále Ing. Luděk PELCL Poradce s. r. o. Hlavní třída 28/2020 737 01 Český Tešín www.i-poradce.cz 2 1. Daň z příjmů ze závislé činnosti Právní předpisy: Zákon

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Rozdělování zisku obchodní společnosti

Rozdělování zisku obchodní společnosti Rozdělování zisku obchodní společnosti 1. Pravidla pro rozdělování zisku... 1 2. Srážková daň z podílů na zisku... 3 3. Zálohy na podíl na zisku... 4 1. Pravidla pro rozdělování zisku Podmínky, za kterých

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Odvody z odměn členů orgánů veřejné výzkumné instituce

Odvody z odměn členů orgánů veřejné výzkumné instituce M ETIS Praha spol. s r.o. Kancelář daňových poradců Mgr. Květoslava Coufová RNDr. Mgr. Petr Couf Akademie věd České republiky k rukám Ing. Jany Jeřábkové č.j. 0782/17 V Praze 29.5.2017 Odvody z odměn členů

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 252/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 252/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 252/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 115 ze dne 3. září 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

Placení daní Placení

Placení daní Placení Placení daní Seminář č.3 Ustanovení 149 DŘ z podstatné části se týká i evidence údajů náležejících do roviny nalézací, resp. údajů získaných v rámci vyměřovacího či doměřovacího řízení. Evidence Osobní

Více

Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení - Návrh Smlouvy o poskytování vzdělávání 1. dílčí část. Smlouva o poskytování vzdělávání

Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení - Návrh Smlouvy o poskytování vzdělávání 1. dílčí část. Smlouva o poskytování vzdělávání Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení - Návrh Smlouvy o poskytování vzdělávání 1. dílčí část Smlouva o poskytování vzdělávání I. SMLUVNÍ STRANY 1. Objednatel Název: Česká republika Národní úřad pro

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm Pří říjmy veřejn ejných rozpočtů Veřejné příjmy jsou základním zdrojem krytí veřejných výdajů tzn., že v případě politiky vyrovnaného rozpočtu jsou veřejné příjmy rozpočtovým omezením. Klasifikace (člen

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Platné znění části zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění části zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn 2 (1) Rezervami podle 1 se rozumí bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezerva

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. zn. a 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob 5404-1_27.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou právnické

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015 D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Ing. Dalibor Závacký,

Více

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 1 Základní údaje 1.1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen Penzijní fond ), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016.

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016. D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Blecha,

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

11/2007. Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č.

11/2007. Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 11/2007 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 10/2007 Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců. Článek 1 Předmět

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2000 rozpočtový výbor 300 USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000 k vládnímu návrhu zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

Daňový kalendář pro LEDEN 2016

Daňový kalendář pro LEDEN 2016 Daňový kalendář pro LEDEN 2016 11.01.2016 spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z 20.01.2016 daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů 20.01.2016 pojistné:

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO171

Více

DAŇOVÝ SPECIALISTA. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Centrum služeb pro podnikání s.r.o., Adresa: Bělehradská 643/77 Praha 2

DAŇOVÝ SPECIALISTA. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Centrum služeb pro podnikání s.r.o., Adresa: Bělehradská 643/77 Praha 2 DAŇOVÝ SPECIALISTA Centrum služeb pro podnikání s.r.o., 2018 Adresa: Bělehradská 643/77 Praha 2 Tel. čísla: (+420) 222 543 330 (+420) 775 583 697 Webové stránky: www.sluzbyapodnikani.cz OBSAH: 1. Daň z

Více

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 Olga Kryštofová 29.1.2014 Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci

Více

ČÁST PRVNÍ OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ PŘI PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

ČÁST PRVNÍ OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ PŘI PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI ZAMĚSTNAVATELE 118 ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ

Více

L I T O M Ě Ř I C E. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012,

L I T O M Ě Ř I C E. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více