Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného"

Transkript

1 Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

2 ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník) od ČSPS bezprostředně po uzavření smlouvy viz Příloha č. 1 Zaměstnanec obdrží první dopis (Rozhodnutí o registraci smlouvy) z Centrálního registru smluv viz Příloha č. 2 Zaměstnanec obdrží druhý dopis (Vyrozumění o výsledku správního řízení a datum účinnosti smlouvy o důchodovém spoření) z Centrálního registru smluv - viz Příloha č. 3 Po obdržení druhého dopisu z Centrálního registru smluv zaměstnanec oznamuje zaměstnavateli (plátci pojistného), že je účastníkem důchodového spoření (doporučený formulář viz Příloha č. 4) ZAMĚSTNAVATEL (plátce pojistného) Po obdržení oznámení zaměstnance, že je účastníkem důchodového spoření Zaměstnavatel odvádí pojistné v sumární částce na účet finančního úřadu (seznam účtů je v Příloha č. 5). Finanční úřady následně převedou pojistné penzijním společnostem. Jaká hlášení zaměstnavatel podává: Hlášení k záloze na pojistné plátce (zaměstnavatel) je povinen elektronicky podat hlášení k záloze na pojistné podle jednotlivých účastníků a za plátce celkem do 20 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém mu vznikla povinnost, která je předmětem hlášení hlášení se podává vždy za již uplynulé zálohové období. Hlášení se podává příslušnému orgánu Finanční správy ČR. Vyúčtování pojistného. Vyúčtování rekapituluje hlášení podávaná měsíčně plátcem pojistného a obsahově z nich vychází. Plátce je povinen vyúčtování podat do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku (tj. do 1. dubna). Vyúčtování se podává vždy za již uplynulé pojistné období. Neprodleně poté, kdy plátce pojistného přestane mít alespoň jednoho poplatníka, je povinen elektronicky podat oznámení o změně registračních údajů, kde tuto skutečnost uvede. Informace k problematice odvodů do II. pilíře naleznete na webu České daňové správy- zde V Příloha č. 6 najdete souhrn základních povinností mzdové účetní.

3 OSVČ OSVČ obdrží z ČSPS i z Centrálního registru smluv stejné dopisy jako zaměstnanec (viz výše) o OSVČ má povinnost informovat ČSSZ o registraci a účinnosti smlouvy o důchodovém spoření nejpozději v přehledu za kalendářní rok, v němž se stala účastníkem důchodového spoření o OSVČ odvádí pojistné přes finanční úřad ročně nebo měsíčně formou převoditelného poplatku Pro vstup do důchodového spoření platí pro OSVČ stejné zákonné podmínky jako pro fyzickou osobu. Platbu důchodového spoření provádí OSVČ na základě ročního vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem pro výpočet pojistného na důchodové spoření je vyměřovací základ pojistného podle zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Sazba pojistného na důchodové pojištění dle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se snižuje z 29,2 % na 26,2 % pro OSVČ, která je účastníkem důchodového spoření. Tato OSVČ si tedy může snížit platbu zálohy na pojistné na důchodové pojištění, a to od měsíce, ve kterém se stala účastníkem důchodového spoření. Pojistné na důchodové spoření je stanoveno ve výši 5 % ze základu pojistného, což znamená, že k 3 %, které není OSVČ povinna platit na důchodové pojištění, si OSVČ ještě 2 % připlatí ze svých prostředků. Správcem pojistného na důchodové spoření jsou orgány finanční správy, OSVČ si bude pojistné na důchodové spoření ve výši 5 % platit sama určenému finančnímu úřadu. Příslušné správě sociálního zabezpečení OSVČ uhradí jen snížené pojistné na důchodové pojištění ve výši 26,2 %. Pojistným obdobím pojistného na důchodové spoření je kalendářní rok. Dílčím základem pojistného ze samostatné výdělečné činnosti je tedy vyměřovací základ OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, tedy polovina z rozdílu mezi výnosy a náklady. Do dílčího základu pojistného za pojistné období, ve kterém se osoba stala poplatníkem, se započítává vyměřovací základ, který je stanoven za rozhodné období, ve kterém tato osoba byla poplatníkem.

4 Úhradu pojistného do II. pilíře provádí OSVČ jedenkrát za rok vždy k datu podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření. Termín podání je k 31. březnu (bez daňového poradce) nebo k 30. červnu (s daňovým poradcem). Pojistné je hrazeno orgánům Finanční správy České republiky, přičemž je poukázáno na speciální účty FÚ. V roce 2013 však mohou účastníci DS platit již v jeho průběhu, a to formou zálohy, která nesmí překročit Kč tzv. převoditelný poplatek. Informace o reálné výši pojistného na důchodové spoření za rok 2013 pak bude uvedena v pojistném přiznání podávaném v roce Převoditelný přeplatek OSVČ nemá jako poplatník díky neexistenci záloh připadajících na SVČ možnost hradit příspěvky do důchodového spoření průběžně. Z tohoto důvodu byl zaveden tzv. převoditelný přeplatek, který těmto osobám umožňuje hradit si pojistné průběžně. Převoditelný přeplatek je tedy částka, kterou si OSVČ může na svůj osobní pojistný účet předplatit a ta tam zůstane do chvíle, kdy pojistná povinnost OSVČ dosáhne její plné výše. Případné přeplatky proti splatnému předpisu pojistného dle přiznání k důchodovému spoření se použijí pro úhradu budoucího předepsaného pojistného. Postup, když OSVČ podniká a současně je v zaměstnaneckém poměru: Zaměstnanec je povinen nahlásit svému zaměstnavateli, že je účastníkem důchodového spoření a ten provede příslušné změny ve výpočtu a odvádění plateb na důchodové pojištění (I. pilíř) a na důchodové spoření (II.pilíř). Tuto skutečnost také oznámí ČSSZ, a to nejpozději na přehledu podaném za kalendářní rok 2013, v němž se stala účastníkem důchodového spoření. Pokud je v pojistném přiznání k pojistnému na důchodové spoření zjištěn přeplatek na účtu důchodového spoření ze zasílaného předplatného (max Kč) může být tento přeplatek z vůle OSVČ ponechán na účtu nebo musí být použit jen na snížení budoucí platební povinnosti? Ano, obě varianty jsou možné. Převoditelný přeplatek lze v budoucnu použít pouze na úhradu pojištění na důchodové spoření. Nelze ho zaměňovat s vratitelným přeplatkem podle daňového řádu, tzn., nelze požádat o jeho vyplacení popřípadě použití na úhradu jiné dlužné daně. V uvedeném případě postup podle 154 daňového řádu nelze aplikovat, neboť uhrazené finanční prostředky již byly převedeny ve prospěch účtu důchodového spoření, a tudíž není možné tyto prostředky vrátit zpět. OSVČ vykáže svůj zisk rovný nule, přesto platí minimální vyměřovací základ. Z čeho se počítá pojistné na důchodové spoření? Jestliže se účastníkem důchodového spoření stane OSVČ, stanovuje se její základ pojistného na důchodové spoření ve shodné výši, jako vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, tedy ve Vašem případě z minimálního vyměřovacího základu. Minimální měsíční záloha na sociální pojištění OSVČ se počítá z ¼ průměrné mzdy, která je pro rok 2013 na Kč. Sazba důchodového pojištění je 29,2 %. Pro rok 2013 tedy minimální měsíční záloha dosahuje výše 1890 Kč.

5 Příloha č. 1

6 Příloha č. 2

7 Příloha č. 3

8 Příloha č. 4

9

10 Příloha č. 5 Přehled bankovních účtů finančních úřadů pro placení pojistného na důchodové spoření Bankovní spojení finančních úřadů pro odvody na Název finančního úřadu Pojistné na důchodové spoření OSVČ plátce zaměstnavatel Finanční úřad pro hlavní město Prahu / /0710 Finanční úřad pro Středočeský kraj / /0710 Finanční úřad pro Jihočeský kraj / /0710 Finanční úřad pro Plzeňský kraj / /0710 Finanční úřad pro Karlovarský kraj / /0710 Finanční úřad pro Ústecký kraj / /0710 Finanční úřad pro Liberecký kraj / /0710 Finanční úřad pro Královehradecký kraj / /0710 Finanční úřad pro Pardubický kraj / /0710 Finanční úřad pro Kraj Vysočina / /0710 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj / /0710 Finanční úřad pro Olomoucký kraj / /0710 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj / /0710 Finanční úřad pro Zlínský kraj / /0710 Specializovaný finanční úřad -* /0710 *Poznámky: Specializovaný finanční úřad nebude mít otevřený bankovní účet s PBÚ pro platby pojistného na důchodové spoření od OSVČ, protože je příslušný pro vybrané subjekty (právnické osoby). Postup pro OSVČ OSVČ (účastníci důchodového spoření) zálohy na důchodové spoření neplatí. Již v roce 2013 však mohou hradit pojistné do limitu ,- Kč a to svému místně příslušnému finančnímu úřadu na bankovní účet s předčíslím (PBÚ) (viz tabulka). Z přijatého pojistného převedou finanční úřady penzijní společnosti účastníka na účet důchodového spoření částku maximálně ve výši limitu ,- Kč. Informace o reálné výši pojistného na důchodové spoření za rok 2013 bude uvedena v pojistném přiznání podávaném v roce Postup pro zaměstnavatele Zaměstnavatelé (plátci pojistného) provedou ve lhůtě splatnosti srážky pojistného za své zaměstnance (účastníky důchodového spoření), které odvedou v sumární částce na příslušný účet finančního úřadu. Platbu odvedou svému místně příslušnému finančnímu úřadu na bankovní účet s předčíslím (PBÚ) (viz tabulka). Přijaté pojistné převedou finanční úřady příslušným penzijním společnostem účastníků na jejich účet důchodového spoření.

11 Příloha č. 6 Základní povinnosti mzdové účetní od (nové povinnosti související s důchodovým spořením zvýrazněny zeleně) (povinnosti, u kterých se v důsledku zavedení důchodového spoření jen něco změnilo zvýrazněny žlutě) A. při nástupu zaměstnance 1. založit složku zaměstnance, ve které soustřeďuje dokumenty podstatné pro výpočet mezd např.: pracovní smlouva Prohlášení zaměstnance k dani z příjmů (růžový tiskopis)+ potřebná potvrzení (např.studium dítěte) kopie OP kopie kartičky zdravotní pojišťovny zápočtový list z předchozího zaměstnání Oznámení poplatníka o účasti na důchodovém spoření 2. založí kartu zaměstnance ve mzdovém programu, ve které vyplní všechny potřebné informace pro výpočet mezd např. výše mzdy, zda je hodinová, či měsíční, výše prémií uplatňování slev na dani a nezdanitelných částek dle Prohlášení zaměstnance k dani z příjmů (např. zda uplatňuje slevu na poplatníka, na děti, na studium, úroky z hypotečního úvěru a v jaké výši, ) u jaké je pojištěn zdravotní pojišťovny zda je účastníkem důchodového spoření 3. přihlásí zaměstnance na zdravotní pojišťovnu a na správu sociálního zabezpečení do 8 dnů od nástupu B. každý měsíc při zpracování mezd 1. zadá do mzdového programu absence (nemoc, dovolená, náhradní volno) a měsíční odměny a prémie 2. upraví na kartě zaměstnance nahlášené změny vzniklé v průběhu měsíce (změny týkající se informací uvedených v bodu 2.tj. např. narození dítěte, zahájení studia, a nebo vznik účasti na důchodovém spoření - zaměstnanec podá na tiskopise Oznámení poplatníka ) 3. spočítá mzdy, vytiskne výplatní pásky, příkazy k úhradě, výčetky platidel a předá příslušným zaměstnancům (na základě toho dojde k proplacení mezd) 4. zaúčtuje mzdy, případně předá potřebné informace finanční účtárně 5. posílá přehledy a hlášení na příslušné úřady a to: Přehled o výši pojistného na OSSZ/PSSZ (formulář č.4) - změněn od kvůli důchodovému spoření (je nutné rozdělit vyměřovací základy a odvedené částky pojistného na vyměřovací základy a pojistné zaměstnanců, kteří jsou a na vyměřovací základy a pojistné zaměstnanců, kteří nejsou účastni důchodového spoření ) Přehled o výši pojistného na všechny zdravotní pojišťovny, se kteří mají smluvní vztah zaměstnanci Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření - na finanční úřad elektronicky

12 C. v průběhu roku, pokud nastane určitá situace 1. podá Následné hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření - v případě zjištění chyby 2. vypořádá přeplatek poplatníka na základě Žádosti o vypořádání přeplatku, pokud ho poplatník požádá 3. zaměstnance, kteří skončili pracovní poměr odhlásí na OSSZ a zdrav.poj. a vystaví zápočtový list D. každé čtvrtletí vypočítá a nechá zaplatit Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy (Kooperativa) E. ročně v období od ledna do konce března následujícího roku 1. dělá roční zúčtování mezd zaměstnanců, kteří o to požádají v růžovém Prohlášení poplatníka 2. zhotovuje potvrzení o příjmech zaměstnancům, kteří si budou sami podávat daňové přiznání 3. podává následující roční vyúčtování na finanční úřad (většinou do 1.4.následujícího roku): Vyúčtování k dani z příjmů ze závislé činnosti Vyúčtování srážkové daně z příjmů fyzických osob Vyúčtování pojistného na důchodové spoření 4. zhotovuje Evidenční listy důchodového pojištění, které odesílá OSSZ a kopii zaměstnanci (evidenční listy pro rok 2013 nejsou k dispozici, ale dá se předpokládat, že tam bude kolonka k vyplnění údaje zda zaměstnanec je či není účasten důchodového spoření)

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění RZ1C verze 5/2015... 8 Zvláštní pojistné podmínky

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

5.4 Lhůta pro stanovení daně

5.4 Lhůta pro stanovení daně PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 1/16 Ing. Vlasta Martišková Jedná se o jedno ze zásadních ustanovení daňového řádu, které nalezneme v 148. Tato lhůta je velmi důležitá, neboť pro

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody

Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody RICHARD SULÍK A KOLEKTIV Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody Materiál zohledňuje legislativní stav k 31.12.2008 Základní konstrukce strana 2 Informace pro pana ministra strana 14 Politické

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Směrnice o účetnictví České astronomické společnosti (ČAS)

Směrnice o účetnictví České astronomické společnosti (ČAS) Směrnice o účetnictví České astronomické společnosti (ČAS) I.Obecná ustanovení 1. Vedením účetnictví ČAS je pověřena profesionální účetní. Účetní má právo nahlížet na všechny účty ČAS (tedy i složek ČAS).

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Daň z příjmu Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Majetkový prospěch z bezúročné půjčky u vypůjčitele (FO 4a/m, PO 19b/1/d) Zpřísnění. V roce 2014 tento majetkový

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá)

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smlouva č. «CisloSmlouvy» SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smluvní strany: 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku

Více