Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08"

Transkript

1 Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Výzva č. 08 V oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání byla 1. výzva s pořadovým číslem 08 pro žadatele individuálních projektů ostatních (IPo) vyhlášena od 21. července do 30. října Celková částka alokovaná pro tuto výzvu byla 600 milionů Kč, přičemž minimální výše finanční podpory na jeden projekt byla 5 milionů Kč a maximální 60 milionů Kč. V rámci výzvy bylo vyhlášeno 5 podporovaných aktivit dle tehdy platného Prováděcího dokumentu OP VK, které byly ve výzvě ještě dále podrobněji specifikovány. Podporované aktivity výzvy č. 08: 1. Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni. 2. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e - learningu). 3. Vytváření informačního a komunikačního systému v počátečním vzdělávání a rozvoj portálových služeb. 4. Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání. 5. Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj (UR) s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických environmentálních programů. V průběhu výzvy bylo předloženo 97 žádostí - Individuálních projektů ostatních v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ,81 Kč. Výběrová komise (VK) na zasedání dne 10. srpna 2009 projednala 58 žádostí, které prošly předchozími fázemi hodnocení. VK při svém rozhodování respektovala pořadí vzniklé na základě bodového ohodnocení, doporučila k financování 40 projektových žádostí v celkové hodnotě ,33 Kč a tehdejší ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Dr. M. Kopicová tento seznam 21. srpna 2009 schválila. Výzva č. 14 V oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání byla 2. výzva s pořadovým číslem 14 pro žadatele individuálních projektů ostatních (IPo) původně vyhlášena od 20. května do 10. července 2009 a na základě rozhodnutí vedení MŠMT následně prodloužena do 28. srpna Celková částka alokovaná pro tuto výzvu byla 500 milionů Kč, přičemž minimální výše finanční podpory na jeden projekt byla 5 milionů Kč a maximální 40 milionů Kč. 1

2 V rámci výzvy bylo vyhlášeno 7 podporovaných aktivit dle tehdy platného Prováděcího dokumentu OP VK, které byly ještě dále podrobněji rozvedeny a popsány v metodickém výkladu Příloze č. 5 výzvy. Podporované aktivity výzvy č. 14: 1. Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni. 2. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. 3. Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj (UR) s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických environmentálních programů. 4. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e - learningu). 5. Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání 6. Zvyšování kvality na základě zjišťování dat, a to i v mezinárodním kontextu 7. Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže učitelů u zaměstnavatelů). V průběhu výzvy bylo předloženo 252 žádostí - Individuálních projektů ostatních v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ,80 Kč. Výběrová komise (VK) na svých třech zasedáních ve dnech 13., 14. a projednávala 135 Individuálních projektů ostatních, které prošly předchozími fázemi hodnocení. Požadované prostředky projektů projednávaných VK byly v souhrnu ,23 Kč. VK při svém rozhodování respektovala pořadí vzniklé na základě bodového ohodnocení, doporučila k financování 42 projektových žádostí v celkové hodnotě ,76 Kč a tehdejší ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Dr. M. Kopicová tento seznam 31. května 2010 schválila. Výzva č. 26 V oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání byla 3. výzva s pořadovým číslem 26 pro žadatele individuálních projektů ostatních (IPo) vyhlášena od 14. prosince 2010 do 10. února Celková částka alokovaná pro tuto výzvu byla 170 milionů Kč, přičemž minimální výše finanční podpory na jeden projekt byla 5 milionů Kč a maximální 30 milionů Kč. V rámci výzvy byly vyhlášeny 3 základní podporovaných aktivit dle tehdy platného Prováděcího dokumentu OP VK, které byly ještě dále rozvedeny a popsány v metodickém výkladu Příloze č. 5 výzvy. Metodický výklad podrobně popisuje povinné a nepovinné (doplňující) klíčové aktivity, požadované území dopadu projektu a rozsah finanční podpory na jednotlivé podporované aktivity. Podporované aktivity výzvy č. 26: 1. Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení V rámci této aktivity byly podpořeny pouze projekty zaměřené na následující podaktivity: 2

3 a) Podpora zavádění nového doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova do výuky na základních školách dle Opatření MŠMT č. j / a nižším stupni víceletých gymnázií; b) Podpora výuky moderních československých a českých dějin 20. století v mezinárodních souvislostech; c) Podpora matematické gramotnosti; d) Podpora badatelských aktivit žáků ZŠ i SŠ v přírodních vědách. 2. Spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje zaměření projektů bylo shodné s podporovanou aktivitou. 3. Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání a to i v mezinárodním kontextu. V rámci této aktivity byly podpořeny pouze projekty zaměřené na podporu vzdělávání žáků prostřednictvím průběžného hodnocení. V průběhu výzvy bylo předloženo 115 žádostí - Individuálních projektů ostatních v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ,7 Kč. V této výzvě provedlo závěrečné hodnocení Grémium zpravodajů, které na svém zasedání července 2011 projednalo 39 projektových žádostí, které prošly předchozími fázemi hodnocení. Grémium doporučilo k financování 19 projektových žádostí v celkové hodnotě ,18 Kč (původní alokace byla navýšena o ,18 Kč) a tehdejší ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. J. Dobeš tento seznam 18. srpna 2011 schválil. 3

4 Přehledy realizovaných projektů vzhledem k podporovaným aktivitám Číslo výzvy Registrační číslo projektu Název projektu Přidělené finanční prostředky Čtenářská a informační gramotnost 08 CZ.1.07/1.1.00/ Vzduchoplavec Kráčmera ,19 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Čtenářská gramotnost a projektové vyučování ,63 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích ,60 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy ,80 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Tvořivá škola - čtení a psaní s porozuměním ,30 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství - vývoj sdružených příkladů dobré praxe pro učitele základních škol ,30 Kč 14 CZ.1.07/1.1.00/ Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství ,00 Kč Celkem ,00 Kč Cizí jazyk 08 CZ.1.07/1.1.00/ Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií ,60 Kč 4

5 CZ.1.07/1.1.00/ Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ,03 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Evropské jazykové portfolio v praxi ,80 Kč CZ.1.07/1.1.00/ CZ.1.07/1.1.00/ výukových filmů a multimédií se současnou podnikovou frazeologií pro zkvalitnění výuky anglického a německého jazyka. Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií ,00 Kč ,00 Kč 14 CZ.1.07/1.1.00/ Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky ,60 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Metodické materiály pro odstraňování jazykových bariér ve sportovním prostředí ,56 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Inovace výuky angličtiny s podporou informačních technologií ,60 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v třídách ZŠ ,57 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách ,54 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Rozvoj komunikativní kompetence žáků ZŠ angličtina aktivně ,99 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství ,00 Kč Celkem , 30 Kč Matematická gramotnost 26 CZ.1.07/1.1.00/ Výuka matematiky v 21.století na středních školách technického směru ,70 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Nevšední matematika všedního dne ,04 Kč 5

6 CZ.1.07/1.1.00/ Matematika s radostí - vytvoření interaktivního vzdělávacího obsahu pro zvýšení zájmu o matematiku, radost z učení a zlepšení matematických dovedností ,96 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny ,78 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny ,72 Kč ,20 Kč Evaluace 08 hodnocení škol zřizovatelem CZ.1.07/1.1.00/ Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách Královéhradeckého kraje ,66 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Zavádění evaluačních nástrojů pro zlepšování kvality vzdělávání ve Zlínském kraji ,61 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji ,81 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách. (KK) ,50 Kč 14 hodnocení roč. CZ.1.07/1.1.00/ Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj ,12 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Evaluace informační gramotnosti ,20 Kč 26 průběžné hodnocení CZ.1.07/1.1.00/ Podpora vzdělávání žáků prostřednictvím průběžného hodnocení ,00 Kč ,90 Kč Přírodovědná gramotnost 6

7 14 CZ.1.07/1.1.00/ Žákovský pokus jako východisko pro výuku přírodních věd na školách aneb Věda není žádná věda ,36 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Akademie geoinformačních dovedností ,78 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů ,95 Kč 26 badatelské aktivity CZ.1.07/1.1.00/ Soubor materiálů k badatelským aktivitám žáků ZŠ a SŠ v přírodních vědách ,12 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Centrum pro interdisciplinární terénní výuku žáků ZŠ a SŠ ,58 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Trojlístek - podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let. CZ.1.07/1.1.00/ HEUREKA! a neb podpora badatelsky orientovaných aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech ,63 Kč ,00 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Podpora badatelských aktivit žáků základních škol v ČR ,36 Kč ,78 Kč Podpora technického a odborného vzdělávání 14 CZ.1.07/1.1.00/ Helptech ,75 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Kvalitní potraviny-kvalitní život ,62 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Ekonom - nové formy výuky ekonomických odborných předmětů ,84 Kč ,21 Kč Spolupráce škol a firem v poskytování odborného vzdělávání žáků i pedagogů 7

8 08 CZ.1.07/1.1.00/ Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století a na jejich dopad na životní prostředí ,00 Kč 14 CZ.1.07/1.1.00/ Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe ,8 Kč ,80 Kč Podpora rozvoje klíčových kompetencí 14 CZ.1.07/1.1.00/ Inkubátor Junior ,00 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Zvýšení konkurenceschopnosti středních škol v regionech Moravskoslezsko a Zlínsko formou implementace moderních, invenčních a interaktivních metod výuky ,44 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Žákovské parlamenty S.O.S ,30 Kč CZ.1.07/1.1.00/ eprojekt - mezipředmětové vztahy v projektové výuce ,28 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Debatování napříč osnovami ,90 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti a inovativnosti žáků základních škol ,07 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Klíčový rok - klíčové kompetence a jejich rozvoj formou projektového vyučování a zážitkové pedagogiky ,04 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Kompetence pro život ,58 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Hrozby extremismu/ Příležitosti demokracie - výchova k aktivnímu občanství ,36 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Nauč se učit se (rozvoj klíčové kompetence k učení) ,80 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Zvýšení kvality výuky Výchovy k občanství na školách v souladu s RVP ,42 Kč 8

9 Celkem ,19 Kč Dějiny 14 CZ.1.07/1.1.00/ Stopy totality - Dlouhodobý společenskovědní projekt pro studium dějin 20. století studentskými a žákovskými skupinami ,38 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Patriotismus - nacionalismus - národovectví v českých zemích /vzdělávací film/ ,79 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Česká společnost v novodobé Evropě - osudy, vazby, vzdálení, sjednocování ,00 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Tvorba online výukových materiálů a zavádění výukových programů k dějinám Židů ve 20. Století. 26 CZ.1.07/1.1.00/ Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji ,77 Kč ,42 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Dějepis v 21. století: multimediální aplikace pro dějepisnou výuku ,60 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Dotkni se 20. století! ,60 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Moderní dějiny do škol ,00 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Příběhy bezpráví - podpora výuky moderních československých dějin s využitím audiovizuálních prostředků a moderních médií ,93 Kč ,49 Kč 08 CZ.1.07/1.1.00/ Putování prostorem a časem - realizace průřezového tématu environmentální výchova v praxi. EVVO ,55 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Environmentální výchova - Multimediální ročenka životního prostředí ,80 Kč 9

10 CZ.1.07/1.1.00/ Vývoj metodické pomůcky pro výukovou aktivitu zaměřenou na environmentální vzdělávání ,50 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Příroda, krajina a lidé v rámci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ,00 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Podpora průřezového tématu environmentální výchova na školách, včetně využívání moderních informačních technologií ,21 Kč CZ.1.07/1.1.00/ REGION - Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji ,00 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách ,40 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Praktická podpora Environmentální výchovy s využitím audiovizuálních prostředků ,30 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Týden pro udržitelný život - vzdělávací pobytový program pro žáky ZŠ a SŠ ,50 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Výukové programy v evropské soustavě chráněných území Nátura ,32 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Škola pro udržitelný život - vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol a jejich partnerů ,50 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Environmentální výchova a průřezová témata na klíč ,14 Kč CZ.1.07/1.1.00/ CZ.1.07/1.1.00/ Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit. Školní výuka Průřezového tématu Environmentálni výchova (PT EV) prostřednictvím kombinovaného programu ve škole i mimo školu s využitím multimediálních i mobilních technologií ,63 Kč ,00 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech ,79 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Síť Ekoškol v ČR ,58 Kč 10

11 CZ.1.07/1.1.00/ Orientační dny - rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj ,00 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Pilotní ověřování metodik pro výuku EVVO různých předmětů žáků v přírodním prostředí ,00 Kč 14 CZ.1.07/1.1.00/ Environmentální vzdělávání - dovednosti pro udržitelný rozvoj ,36 Kč CZ.1.07/1.1.00/ E-learningový portál - podpora výuky na SŠ v oblastech ŽP a udržitelný rozvoj, podnikatelských dovedností a projektového managementu ,72 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Ekovýchova v Českém ráji ,76 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj v sítí spolupracujících škol, obce a ekologických sdružení ,06 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy ,09 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Zelený most mezi školou a praxí environmentální vzdělávací moduly pro trvale udržitelný rozvoj ,60 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Ekostopa jako nástroj vzdělávání žáků základních a středních škol ,16 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Školy pro venkov ,00 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Krajina - nejkrásnější učebnice II ,80 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Hraj o zemi - projekt na podporu ekogramotnosti na úrovni středních a základních škol ,80 Kč ,60 Kč Portály 08 CZ.1.07/1.1.00/ Školský portál Pardubického kraje ,27 Kč 11

12 CZ.1.07/1.1.00/ Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje ,30 Kč CZ.1.07/1.1.00/ "JMSKOLY - portál jihomoravského školství" ,00 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje ,18 Kč ,75 Kč Státní správa CZ.1.07/1.1.00/ KUDY KAM - orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy ,22 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Active Citizens - komunitní vzdělávání pro střední školy ,52 Kč ,74 Kč Ostatní 14 CZ.1.07/1.1.00/ Kariérový koučink do škol ,02 Kč CZ.1.07/1.1.00/ Podpora využití ICT ve výuce průřezových témat na základních školách ,96 Kč 26 CZ.1.07/1.1.00/ Etická výchova a její cesta k žákům základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií ,00 Kč ,98 Kč 12

13 Struktura příjemců projektů oblasti podpory 1.1 napříč výzvám Právní forma Zkratka Počet Škola a školské zařízení ŠŠZ 18 Univerzita vysoká škola VŠ 17 Občanské sdružení OS 24 Obecně prospěšná společnost OPS 9 Akciová společnost AS 2 Společnost s ručením omezeným SRO 12 Sdružení právnických osob SdPO 2 Územní samosprávný celek kraj ÚSC 8 Státní příspěvková organizace SPO 4 Organizační složka státu OSS 1 Nestátní nezisková organizace NNO 4 2% 8% 2% 11% 1% 3% 3% 16% ŠŠZ VŠ 15% OS SRO 7% 11% 21% ÚSC SdPO SPO OSS NNO 13

1 - Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1 - Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- IPo) ČÍSLO VÝZVY: 14 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 - Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. ZAMĚŘENÍ globálních grantů Olomouckého kraje

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. ZAMĚŘENÍ globálních grantů Olomouckého kraje Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů ZAMĚŘENÍ globálních grantů Olomouckého kraje ZAMĚŘENÍ GG OLOMOUCKÉHO KRAJE GG v rámci oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Globální granty OP VK ve Středočeském kraji. PhDr. Ivo Říha Praha,

Globální granty OP VK ve Středočeském kraji. PhDr. Ivo Říha Praha, Globální granty OP VK ve Středočeském kraji PhDr. Ivo Říha Praha, 14.4.2008 2 Globální granty OP VK Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí

Více

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Kateřina Kučová Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezský kraj Krajský úřad Zpracováno pro

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/

ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/ ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1.Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zprostředkující subjekt:

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

OBLAST PODPORY 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

OBLAST PODPORY 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OBLAST PODPORY 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání globální grant:zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji II seminář pro žadatele 4.5.2011 alokace pro1.výzvu v rámci globálního grantu Zvyšování

Více

Klíčové téma: Podpora polytechnického vzdělávání

Klíčové téma: Podpora polytechnického vzdělávání PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Klíčové téma: Podpora polytechnického vzdělávání Formulace kritérií splnění dílčích

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo kola výzvy: 3 Číslo a název globálního grantu: CZ.1.07/1.1.02 Zvyšování kvality ve vzdělávání v JMK Vyhlašovatel (ZS): Jihomoravský kraj Pořadí

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Č. j.: MSMT-6237/2014 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Metodický výklad výzvy č. 53 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Příloha č. 2 Podrobný popis možných činností spadajících do podporovaných aktivit pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Aktivita č. 1.

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO SO ORP PRACHATICE Zpracováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000329

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Cíl a identifikace výzvy Základní informace Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

Aktivity z návrhové části KAP, jejichž realizaci uvítáte na území MAP

Aktivity z návrhové části KAP, jejichž realizaci uvítáte na území MAP 1 Aktivity z návrhové části KAP, jejichž realizaci uvítáte na území MAP KLÍČOVÁ TÉMATA Polytechnické vzdělávání Čtenářská a matematická gramotnost Kariérové poradenství 2 KAP Implementační projekty aktivity

Více

Klub ekologické výchovy ZŠ Pertoldova 3373 Praha 4-Modřany. Výroční zpráva KEV. za rok 2015

Klub ekologické výchovy ZŠ Pertoldova 3373 Praha 4-Modřany. Výroční zpráva KEV. za rok 2015 Klub ekologické výchovy ZŠ Pertoldova 3373 Praha 4-Modřany Výroční zpráva KEV za rok 2015 Hlavní cí l e K EV Poslání KEV Hlavn í * Profesionalizace práce koordinátorů EV (specializační studium a další

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I Seminář pro partnery projektu Učíme se ze života pro život

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I Seminář pro partnery projektu Učíme se ze života pro život Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I Seminář pro partnery projektu Učíme se ze života pro život 13. 4. 2018 OŠMS, Krajský úřad Kraje Vysočina PROGRAM SETKÁNÍ 1. Aktuální stav projektu

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 212 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 212 29 Státní rozpočet 212 29 Krajské rozpočty a

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/ Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021 Společné setkání členů pracovních skupin 19.10.2017 od 15 hodin, ZŠ Matice školské Program: - Informace o plánovaných

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy QUO VADIS? Katedra pedagogiky PF UJEP Scientistický model -Striktní rigidní osnovy -Hromadná výuka -Transmisivně-instruktivní vzdělávací postupy -Kognitivní

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Červenec 2019 (data k 1.7.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Červenec 2019 (data k 1.7.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Červenec 219 (data k 1.7.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.7.219 bylo v České republice vyhlášeno 4 94 výzev, z toho 3 379 bylo již ukončeno.

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC 2023 MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3

STRATEGICKÝ RÁMEC 2023 MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 STRATEGICKÝ RÁMEC 2023 MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 podklady pro řídící výbor 29.3.2017 Milan Hausner 27.03.2017 Místní akční plán rozvoje vzdělávání MČ Praha 3 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005_0000794

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Aktivity projektu MAP ORP Domažlice souhrnný kalendář

Aktivity projektu MAP ORP Domažlice souhrnný kalendář 2016 Měsíc Den duben Aktivity projektu MAP ORP Domažlice souhrnný kalendář NÁZEV AKCE POPIS/CÍL JEDNÁNÍ VÝSTUPY CÍLOVÁ SKUPINA 1 1. jednání RT pracovní schůzka realizačního týmu členové RT 18 2. jednání

Více

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37

OP VVV. Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 OP VVV Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) Výzva č. 02_16_37 PO: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání IP: Boj proti všem formám diskriminace

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Č. j.: MSMT- 30638/2013-2 Příloha č. 6 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Metodický výklad výzvy 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Projekt Implementace KAP (IKAP)

Projekt Implementace KAP (IKAP) Projekt Implementace KAP (IKAP) 2 Základní informace o IKAP Výzva OP VVV - 02_16_034 Implementace krajských akčních plánů I Alokace pro Zlínský kraj: 98,933 mil Kč Intervence naplánované v krajském akčním

Více

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání PROGRAM setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání dne 8. června 2016 od 14.00 hod do 16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín 1. Seznámení s výstupy

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015 XVIII. celostátní finanční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015 Základní informace o OP VVV Základní východiska Důraz na Specifická doporučení Rady pro ČR intervence

Více

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKT DUMIN. Souhrnné informace o projektu. Číslo operačního programu: CZ. 1.07. Číslo výzvy: 34. Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKT DUMIN VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se stala k 1. 6. 2012 příjemcem dotace operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na střední škole. Souhrnné informace

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE

STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE STRATEGICKÝ RÁMEC MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2023 PRO ORP IVANČICE Zpracováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ivančice Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000680

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Strategie digitálního vzdělávání na pomoc při změnách kurikula. Počítač ve škole Nové Město na Moravě

Strategie digitálního vzdělávání na pomoc při změnách kurikula. Počítač ve škole Nové Město na Moravě Strategie digitálního vzdělávání na pomoc při změnách kurikula Počítač ve škole Nové Město na Moravě 28. 3. 2018 Inovace kurikula úkoly plynoucí ze Strategie digitálního vzdělávání Rámcové Zdůraznění problematiky

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Dotační výběrové řízení MPSV vůči nestátním neziskovým subjektům (občanským sdružením, církevním právnickým osobám, obecně prospěšným

Více

PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 OBORY VZDĚLÁNÍ: a) 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné denní forma vzdělávání délka vzdělávání: 4 r. 0 m. Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.1.11/01.0022 Zavádění modulárního systému

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2012

Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2012 Přehled dotačních titulů pro NNO v roce 2012 Zlínský kraj Krajský úřad, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín www.kr-zlinsky.cz Odbor Kancelář hejtmana Podprogram na podporu NNO v oblasti prevence rizikových

Více