VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY"

Transkript

1 Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad čj. OSÚ-SpSÚ/ / /Tu Zpracovatel: Ing. N. Turková Datum: Ústecký kraj IČ Velká Hradební 3118/ ÚSTÍ NAD LABEM VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad, vykonávající působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silni II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací, v souladu s ustanovením 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, obdržel dne žádost stavebníka, tj. Ústeckého kraje, IČ , se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, o prodloužení lhůty k dokončení stavby Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa Velký Šenov v km 10, ,358 na pozemcích č. 2748/10, 2746/12, 2745/3, 2744/3, 2746/8, 3051/40, 3051/41, 2746/14, 2746/29, 3051/36, 2746/15, 3048/1, 3051/37, 3051/1, 146/2, 104/6, 64,/2, 54/1, 55/2, 132/1, st. 85/1, st. 71, st. 110, vše v katastrálním území Krásná Lípa, na pozemcích č. 1070, 1133/14, 1073, 1133/1, 1075, 1130, 1109/2, 1129/1, 382/2, 1133/19, 1133/15, 373, 391, 390, 382/3, vše v katastrálním území Krásný Buk, na pozemcích č. 1109, 43/17, 1121, vše v katastrálním území Zahrady, pozemcích č. 1448/1, 48/1, 244, 243, vše v katastrálním území Brtníky, na pozemcích č. 1557, 1592/1, 1471/1, 1215/1, 1215/3, 1591/1, 1609, 1426/12, 218/2, st. 118, vše v katastrálním území Brtníky, na pozemku č. 399 v katastrálním území Knížecí, na pozemcích č. 5327/1, 5868, 5591, vše v katastrálním území Mikulášovice, na pozemcích č. 989, 4/8, 4/1, vše v katastrálním území Staré Hraběcí, na pozemcích č. 2860, 2794, 2892, 2509/4, 521/1, 2893, 496/1, 499/1, vše v katastrálním území Velký Šenov, na pozemku č v katastrálním území Lipová u Šluknova. Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno speciálním stavebním úřadem MěÚ Rumburk stavební povolení dne pod čj. OKV/ / /Tu, které nabylo právní moc dne Nový návrh na prodloužení lhůty k dokončení stavby je stanoven do Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Speciální stavební úřad rozhodne ve lhůtě podle 71 odst. 3 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Podle 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen správní řád ), se v tomto případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, a proto jsou účastníci vyrozuměni o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou. V řízení s velkým počtem účastníků lze doručovat písemnosti veřejnou vyhláškou. Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad, jako příslušný speciální stavební úřad obce s rozšířenou působností, v souladu s ust. 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon), oznamuje strana 1 čj. OSÚ-SpSÚ/ / //Tu

2 zahájení stavebního řízení podle 112 odst. 1 a 118 odst. 1 stavebního zákona. Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy místní podmínky a předložená žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští ve smyslu 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního projednání. V souladu s 114 odst. 1 stavebního zákona mohou účastníci řízení a dotčené orgány své závazná stanoviska, námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do deseti dnů ode dne doručení tohoto oznámení jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží ke stanovisku písemnou plnou moc, která bude časově a věcně omezena. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány, pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě své stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných zájmů se stavbou souhlasí. Sdělujeme Vám, že v souladu s ustanovením 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, máte možnost před vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, vyjádřit k jeho podkladů i ke způsobu jejich zjištění, popř. navrhnout jejich doplnění, a to ve lhůtě do pěti dnů ode dne vypršení desetidenní lhůty pro doručení. Po uplynutí lhůty pro seznámení se s poklady rozhodnutí, speciální stavební úřad ve výše uvedené věci rozhodne. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním, popř. stavebním, řízení, v souladu s ustanovením 114 odst. 2 stavebního zákona, se nepřihlíží. Do podkladů pro vydání stavebního povolení lze nahlédnout v kanceláři speciálního stavebního úřadu Městského úřad Rumburk v úřední hodiny (pondělí a středa 8,00 hodin 12,00 hodin, 13,00 hodin 17,00 hodin). Ing. Nikola Turková, v. r. oprávněná úřední osoba odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad Městský úřad Rumburk Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět na Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad. strana 2 čj. OSÚ-SpSÚ/ / //Tu

3 Na úřední desce příslušného úřadu, (razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení) v y v ě š e n o dne: s e j m u t o dne:. Na elektronické úřední desce příslušného úřadu, (razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení) v y v ě š e n o dne: s e j m u t o dne:. Na úřední desce vyvěsí: - Městský úřad Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, Rumburk (termín vyvěšení na této desce je rozhodný z hlediska řádného doručení oznámení o zahájení stavebního řízení) - Městský úřad Velký Šenov, Mírové náměstí 342, Velký Šenov - Městský úřad Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa - Obecní úřad Staré Křečany, Staré Křečany čp. 38, Staré Křečany - Obecní úřad Lipová, Lipová 442, Lipová - Městský úřad Mikulášovice, Mikulášovice 1007, Mikulášovice Doručí se - rozdělovník : Účastníci řízení: podle 109 stavebního zákona: a) žadatel doručí se jednotlivě Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem datovou schránkou b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem: c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku stavby přímo dotčeno: doručí se jednotlivě Zdeněk Jindra, Ke Koupališti 286/7, Rumburk Karel Goldberg, Na Lysinách 455/16, Praha 4 Ing. Miloslava Pokorná, Trojská 196/86, Praha Petr Pavelka, Kyjovská 429/57, Krásná Lípa Marie Smolová, Kyjovská 371/57a, Krásná Lípa Josef Racko, Mánesova 190/23, Česká Lípa Jana Racková, Kyjovská 330/74, Krásná Lípa Alena Paříková, Kyjovská 334/75, Krásná Lípa strana 3 čj. OSÚ-SpSÚ/ / //Tu

4 Libuše Landová, Okružní 755/45, , Karlovy Vary Stará Role Jan Hošek, Brtníky 3, Staré Křečany Miroslav Kováč, Kyjovská 373/51, Krásná Lípa Zuzana Kováčová, Kyjovská 373/51, Krásná Lípa Datová schránka: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, Dubí provoz Děčín, Krokova 1439/16, Děčín Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa Město Velký Šenov, Mírové náměstí 342, Velký Šenov Město Mikulášovice, Mikulášovice 1007, Mikulášovice Obec Lipová, Lipová 422, Lipová Obec Staré Křečany, Staré Křečany 38, Staré Křečany Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, Bezručova 4219 Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 457/52, Krásná Lípa Chateau Šternberg, s.r.o., Hřensko 82, Hřensko Státní památkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov FINVEST uzavřený investiční fond, a.s., Koněvova 1686/112, Praha 3 EUROMETALGROUP s.r.o., Strádalova 313, Krásná Lípa d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena: doručí se jednotlivě Datová schránka: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice VODAFONE Czech Republik a.s., Vinohradská 167, Praha ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3 e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno: doručí se veřejnou vyhláškou katastrální území Krásná Lípa - p. č. st. 172, p. č. st. 230, p. č. st. 231/2, p. č. st. 232, p. č. st. 237, p. č. st. 238, p. č. 203, p. č. 204, p. č. 205, p. č. 209/2, p. č. 210/1, p. č. 210/2, p. č. 210/4, p. č. 210/10, p. č. 321/3, p. č. 323, p. č. 2746/12, p. č. 2746/35, p. č. 2748/1, p. č. 2748/3, p. č. 2748/23, p. č. 2748/46, p. č. 2750/1, p. č. 2869/2, p. č. 2869/3, p. č. 3051/7, p. č. 3051/14, p. č. 3051/15, p. č. 3053, p. č. 3083, p. č. 3091, p. č. 3129, p. č. st. 94, p. č. st. 103/1, p. č. st. 103/2, p. č. st. 104, p. č. st. 105, p. č. st. 108, p. č. st. 109, p. č. st. 120, p. č. st. 124, p. č. st. 125, p. č. st. 146, p. č. st. 148/2, p. č. st. 152/3, p. č. 105, p. č. 120/1, p. č. 128/1, p. č. 128/2, p. č. 131/2, p. č. 132/1, p. č. 132/2, p. č. 148, p. č. 149, p. č. 150/2, p. č. 151/2, p. č. 154, p. č. 159/1, p. č. 169, p. č. 171, p. č. 2746/1, p. č. 2746/2, p. č. 2746/3, p. č. 2746/4, p. č. 2746/5, p. č. 2746/6, p. č. 2746/7, p. č. 2746/8, p. č. 2746/9, p. č. 2746/10, p. č. 2746/15, p. č. 2746/16, p. č. 2746/18, p. č. 2746/19, p. č. 2746/21, p. č. 2746/22, p. č. 2746/23, p. č. 2746/24, p. č. 2746/25, p. č. 2746/26, p. č. 2746/27, p. č. 2746/28, p. č. 2746/29, p. č. 2746/34, p. č. 2746/35, p. č. 2748/10, p. č. 2748/46, p. č. 3049, p. č. 3051/36, p. č. 3052/1, p. č. 3052/5, p. č. 3053, p. č. 3081, p. č. 3082, p. č. 3150, p. č. 3151/1, p. č. st. 68, p. č. st. 69, p. č. st 71, p. č. st. 73/2, p. č. st. 74, p. č. st. 81/2, p. č. st. 85/1, p. č. st. 900/1, p. č. st. 900/2, p. č. 55/1, p. č. 59/2,p. č. 63/2, p. č. 64/1, p. č. 64/2, p. č. 83/1, p. č. 92/2, p. č. 95/1, p. č. 95/2, p. č. 2745/4, p. č. 2745/5, p. č. 2794, p. č. 3021, p. č. 3048/1, p. č. 3051/31, p. č. 3051/36, p. č. 3051/37, p. č. 3051/38, p. č. 3096, p. č. 3164, p. č. st. strana 4 čj. OSÚ-SpSÚ/ / //Tu

5 42, p. č. st. 44, p. č. st. 70, p. č. st. 854, p. č. st. 904, p. č. 41/2, p. č. 42, p. č. 53, p. č. 54/1, p. č. 54/2, p. č. 65, p. č. 2744/1, p. č. 2744/2, p. č. 3048/1, p. č. 3085, p. č. 3086, p. č. 147, p. č. 148, p. č. 149, p. č. 150/1, p. č. 171, p. č. 2746/12, p. č. 3051/1, p. č. 3051/25, p. č. 3051/40, p. č 3051/41, p. č. 3151/1, p. č. 3162, p. č. 2746/8, p. č. 2746/14, p. č. 3051/1, p. č. 3051/41, p. č. 3151/1, p. č. 2746/8, p. č. 3051/1, p. č. 3051/40, p. č. st. 91/2, p. č. st. 110, p. č. st. 111, p. č. st. 127/1, p. č. st. 127/2, p. č. st. 858, p. č. st. 1022, p. č. 133/2, p. č. 133/3, p. č. 139, p. č. 140/2, p. č. 144/2, p. č. 146/2, p. č. 1737/1, p. č. 1738/2, p. č. 2746/36, p. č. 2746/37, p. č. 2794, p. č. 3051/1, p. č. 3051/24, p. č. 3051/36, p. č. 3051/40, p. č. 3151/1, p. č. 3151/2, p. č. st. 94, p. č. 105, p. č. 2746/12, p. č. 3049, p. č. st. 85/1, p. č. st. 85/2, p. č. st. 109, p. č. st. 110, p. č. st. 111, p. č. 104/2, p. č. 105, p. č. 106/2, p. č. 130/1, p. č. 130/2, p. č. 132/1, p. č. 132/2, p. č. 133/1, p. č. 2745/3, p. č. 2746/12, p. č. 2746/14, p. č. 2746/15, p. č. 3013, p. č. 3051/35, p. č. 3051/37, p. č. 132/1, p. č. 2746/12, p. č. st. 85/1, p. č. st. 85/2, p. č. st. 109, p. č. st. 110, p. č. st. 111, p. č. 104/2, p. č. 105, p. č. 106/2, p. č. 130/1, p. č. 130/2, p. č. 132/1, p. č. 132/2, p. č. 133/1, p. č. 2745/3, p. č. 2746/12, p. č. 2746/14, p. č. 2746/15, p. č. 3013, p. č. 3051/35, p. č. 3051/37, p. č. 41/2, p. č. 2744/3, p. č katastrální území Krásný Buk p. č. st. 72, p. č. st. 1070, p. č. st. 71/2, p. č. st. 72, p. č. st. 74/2, p. č. st. 75, p. č. 355, p. č. 356, p. č. 359, p. č. 360, p. č. 363/2, p. č. 363/4, p. č. 370, p. č. 375/1, p. č. 1129/2, p. č. 1133/14, p. č. 1133/15, p. č. 370, p. č. 373, p. č. 375/1, p. č. 1073, p. č. 1133/1, p. č. 1133/154, p. č. 1133/19, p. č. st. 78/2, p. č. st. 81, p. č. st. 83, p. č. st. 91, p. č. st. 205, p. č. 374, p. č. 376/2, p. č. 377, p. č. 378/2, p. č. 381/2, p. č. 382/2, p. č. 382/3, p. č. 391, p. č. 494/1, p. č. 494/2, p. č. 495, p. č. 1066, p. č. 1069, p. č. 1072, p. č. 1133/1, p. č. 1133/19, p. č. 382/3, p.č. 387, p. č. 390, p. č. 391, p. č. st. 89/1, p. č. st. 89/2, p. č. 390, p.č. 399/2, p. č. 1085/1, p. č. 1129/1, p. č. 1130/2, p. č. 1133/1, p. č. st. 52, p. č. st. 57, p. č. st. 58, p. č. 275/44, p. č. 332/42, p. č. 400/1, p. č. 402, p. č. 405, p. č. 1085/1, p. č. 1109/2, p. č. 1129/1, p. č. st. 54/1, p. č. st. 54/2, p. č. st. 55, p. č. st. 56/1, p. č. st. 212, p. č. st. 247, p. č. 234/3, p. č. 234/4, p. č. 272/2, p. č. 273/1, p. č. 275/4, p. č. 276/1, p. č. 276/2, p. č. 277, p. č. 278/1, p. č. 278/2, p. č. 280/2, p. č. 281/1, p. č. 281/2, p. č. 281/3, p. č. 286/2, p. č. 332/2, p. č. 332/3, p. č. 332/4, p. č. 332/7, p. č. 332/8, p. č. 404/2, p. č. 404/3, p. č. 1091, p. č. 1092/1, p. č. 1094/1, p. č. 1112/6, p. č. 1129/1, p. č. 1130, p. č katastrální území Zahrady p. č. 169/2, p. č. 192/1, p. č. 192/2, p. č. 242, p. č. 268/2, p. č. 1110, p. č. st. 8, p. č. st. 12/1, p. č. st. 13, p. č. st. 167, p. č. st. 193, p. č. st. 199, p. č. st. 219, p. č. st. 237, p. č. st. 244, p. č. st. 246, p. č. st. 252, p. č. st. 256, p. č. 4, p. č. 43/1, p. č. 43/3, p. č. 43/8, p. č. 43/9, p. č. 43/17, p. č. 44, p. č. 46/1, p. č. 46/4, p. č. 49/1, p. č. 49/2, p. č. 59/1, p. č. 59/4, p. č. 60/1, p. č. 61/3, p. č. 71/2, p. č. 71/3, p. č. 71/5, p. č. 71/6, p. č. 90/3, p. č. 90/5, p. č. 96/1, p. č. 137/1, p. č. 137/3, p. č. 157/2, p. č. 157/3, p. č. 159/1, p. č. 160/1, p. č. 160/5, p. č. 160/7, p. č. 169/2, p. č. 192/1, p. č. 192/2, p. č. 197/1, p. č. 202/2, p. č. 202/3, p. č. 202/4, p. č. 202/5, p. č. 202/8, p. č. 203/2, p. č. 207/1, p. č. 207/2, p. č. 207/3, p. č. 208/2, p. č. 213/2, p. č. 213/3, p. č. 1096, p. č. 1105, p. č. 1106, p. č. 1107/1, p. č. 1114/1, p. č. 1119, p. č. 1121, p. č. 1127, p. č. 1139, p. č. 1109, p. č. st. 4, p.č. 1119, p. č. 43/9 katastrální území Vlčí Hora p. č. 186/3, p. č. 1449, p. č. st. 1, p. č. st. 19, p. č. st. 21, p. č. st. 22, p. č. st. 38, p. č. st. 39, p. č. st. 40, p. č. st. 79, p. č. st. 80, p. č. st. 82, p. č. st. 83, p. č. st. 85, p. č. st. 89, p. č. st. 90, p. č. st. 106, p. č. st. 107, p. č. st. 108, p. č. st. 112, p. č. st. 117, p. č. st. 118, p. č. st. 260, p. č. st. 263, p. č. st. 286, p. č. st. 287, p. č. st. 288, p. č. st. 289, p. č. st. 291, p. č. st. 294, p. č. st. 295, p. č. st. 299, p. č. 15, p. č. 17/4, p. č. 17/5, p. č. 18/1, p. č. 19/1, p. č. 22/1, p. č. 22/2, p. č. 44/1, p. č. 47/2, p. č. 47/3, p. č. 48/1, p. č. 48/2, p. č. 48/3, p. č. 48/4, p. č. 48/5, p. č. 48/6, p. č. 49, p. č. 53/10, p. č. 74/1, p. č. 74/4, p. č. 76/3, p. č. 76/4, p. č. 77/2, p. č. 89, p. č. 93/1, p. č. 93/2, p. č. 93/3, p. č. 93/5, p. č. 104, p. č. 106/2, p. č. 106/3, p. č. 122, p. č. 123, p. č. 124, p. č. 126, p. č. 128/1, p. č. 128/3, p. č. 184/3, p. č. 185, p. č. 186/2, p. č. 186/3, p. č. 208/1, p. č. 209/1, p. č. 211/1, p. č. 214, p. č. 215/1, p. č. 217/1, p. č. 217/2, p. č. 242, p. č. 243, p. č. 244, p. č. 245, p. č. 250, p. č. 263, p. č. 273/2, p. č. 274, p. č. 283/1, p. č. 285, p. č. 286, p. č. 288, p. č. 291/2, p. č. 310/1, p. č. 310/2, p. č. 311/3, p. č. 311/4, p. č. 311/5, p. č. 341/2, p. č. 348, p. č. 364/2, p. č. 372, p. č. 375/1, p. č. 375/2, p. č. 375/3, p. č. 375/4, p. č. 384, p. č. 385/1, p. č. 385/2, p. č. 386, p. č. 394/1, p. č. 394/2, p. č. 408/3, p. č. 408/4, p. č. 1447, p. č. 1448/2, p. č. 1449, p. č. 1450/2, p. č. 1457, p. č. 1460, p. č. 1481, p. č. 1492, p. č. 1507, p. č. 1521/1, p. č. 1521/3, p. č. 1522, p. č. 1524/6, p. č. 1524/7, p. č. 1527, p. č. 1593, p. č. 1601, p. č. 1448/1 katastrální území Brtníky p. č. 1190/2, p. č. 1215/3, p. č. st. 104, p. č. st. 107, p. č. st. 289, p. č. st. 290, p. č. 220, p. č. 223, p. č. 230/2, p. č. 1156, p. č. 1158/1, p. č. 1161, p. č. 1173, p. č. 1175, p. č. 1188, p. č. 1189, p. č. 1190/1, p. č. 1190/2, p. č. 1215/1, p. č. 1215/3, p. č. 1216/1, p. č. 1216/3, p. č. 1231/2, p. č. 1231/3, p. č. 1234/1, p. č. 1236/1, p. č. 1236/3, p. č. 1247, p. č. 1249/2, p. č. 1261/1, p. č. 1261/2, p. č. 1453, p. č. 1471/1, p. č. 1535/2, p. č. 1536, p. č. 1537, p. č. 1550/1, p. č. 1552, p. č. 1554, p. č. 1555, p. č. 1558, p. č. 1565, p. č. 1426/12, p. č. 1426/14, p. č. st. 3, p. č. st. 5, p. č. st. 11, p. č. st. 17, p. č. st. 18, p. č. st. 29, p. č. st. 30, p. č. st. 38, p. č. st. 40, p. č. st. 42, p. č. st. 62, p. č. st. 65, p. č. st. 66, p. č. st. 72, p. č. st. 82, p. č. st. 83, p. č. st. 84, p. č. st. 101/1, p. č. st. 107, p. č. st. 109, p. č. st. 110, p. č. st. 111, p. č. st. 112, p. č. st. 118, p. č. st. 126, p. č. st. 130, p. č. st. 135, p. č. st. 139, p. č. st. 155, p. č. st. 156, p. č. st. 171/2, p. č. st. 172, p. č. st. 173, p. č. st. 175, p. č. st. 179, p. č. st. 181, p. č. st. 182, p. č. st. 183, p. č. st. 184, p. č. st. 198, p. č. st. 199, p. č. st. 205, p. č. st. 206, p. strana 5 čj. OSÚ-SpSÚ/ / //Tu

6 č. st. 214, p. č. st. 219/1, p. č. st. 220, p. č. st. 221, p. č. st. 222, p. č. st. 257, p. č. st. 258, p. č. st. 301, p. č. st. 305, p. č. st. 316, p. č. st. 329, p. č. 41, p. č. 45/1, p. č. 45/2, p. č. 47, p. č. 50, p. č. 51/2, p. č. 51/3, p. č. 53, p. č. 55, p. č. 58, p. č. 60, p. č. 61, p. č. 62, p. č. 71/1, p. č. 71/2, p. č. 72/2, p. č. 73, p.č. 74/1, p. č. 74/2, p. č. 77, p. č. 78/1, p. č. 78/2, p. č. 85/2, p. č. 86, p. č. 87/5, p. č. 88, p. č. 89/1, p. č. 90, p. č. 91/1, p. č. 92/1, p. č. 92/2, p. č. 105, p. č. 106, p. č. 107/1, p. č. 108/2, p. č. 109/3, p. č. 114, p. č. 115, p. č. 116, p. č. 127, p. č. 128, p. č. 129, p. č. 130, p. č. 131/1, p. č. 131/3, p. č. 133/5, p. č. 138, p. č. 141/1, p. č. 143, p. č. 144/1, p. č. 144/2, p. č. 161, p. č. 163, p. č. 164, p. č. 169, p. č. 187/1, p. č. 188/1, p. č. 191/1, p. č. 191/2, p. č. 193/1, p. č. 193/2 p. č. 208, p. č. 209, p. č. 210, p. č. 220, p. č. 222/1, p. č. 222/3, p. č. 236, p. č. 240/2, p. č. 240/3, p. č. 244, p. č. 245/1, p. č. 246, p. č. 248/1, p. č. 248/2, p. č. 256/2, p. č. 258/1, p. č. 284/2, p. č. 284/3, p. č. 284/5, p. č. 286/1, p. č. 287 p. č. 288, p. č. 291, p. č. 292, p. č. 307, p. č. 308, p. č. 309, p. č. 310/1, p. č. 310/2, p. č. 311, p. č. 312, p. č. 337/1, p. č. 337/2, p. č. 350, p. č. 360/1, p. č. 360/2, p. č. 362/1, p. č. 363/1, p. č. 365, p. č. 377/1, p. č. 377/2, p. č. 379, p. č. 380, p. č. 381/1, p. č. 386, p. č. 387/1, p. č. 388/2, p. č. 394/1, p. č. 416/1, p. č. 430, p. č. 434, p. č. 444, p. č. 446, p. č. 447/1, p. č. 447/2, p. č. 452/2, p. č. 452/3, p. č. 465/2, p. č. 936, p. č. 981/1, p. č. 982, p. č. 983, p. č. 1005/1, p. č. 1005/2, p. č. 1006, p. č. 1007/1, p. č. 1014, p. č. 1030/1, p. č. 1030/2 p. č. 1032, p. č. 1035, p. č. 1051/2, p. č. 1051/3, p. č. 1051/5, p. č. 1051/6, p. č. 1051/7, p. č. 1075/3, p. č. 1426/1, p. č. 1426/2, p. č. 1426/3, p. č. 1426/4, p. č. 1426/5, p. č. 1426/6, p. č. 1426/7, p. č. 1426/9, p. č. 1426/11, p. č. 1426/12, p. č. 1426/14, p. č. 1430/1, p. č. 1430/2, p. č. 1430/3, p. č. 1430/5, p. č. 1430/7, p. č. 1430/8, p. č. 1430/9, p. č. 1430/11, p. č. 1430/12, p. č. 1430/14, p. č. 1430/18, p. č. 1443, p. č. 1445, p. č. 1452, p. č. 1459, p. č. 1460, p. č. 1461, p. č. 1463, p. č. 1464, p. č. 1466, p. č. 1470/2, p. č. 1471/2, p. č. 1471/3, p. č. 1472, p. č. 1474/1, p. č. 1476/2, p. č. 1498/3, p. č. 1513, p. č. 1522, p. č. 1523, p. č. 1525/2, p. č. 1526/1, p. č. 1531/2, p. č. 1557, p. č. 1569, p. č. 1591/1, p. č. 1592/1, p. č. 1592/37, p. č. 1592/45, p. č. 1592/46, p. č. 1593/2, p. č. 1595/1, p. č. 1595/2, p. č. 1595/4, p. č. 1595/5, p. č. 1624, p. č. 416/1, p. č. 434, p. č. 1471/1 katastrální území Knížecí p. č. 392, p. č. 397, p. č. 2, p. č. 392, p. č. 393, p. č. 394, p. č. 395, p. č. 396, p. č. 397, p. č. 3983, p. č. 400, p. č. 99/5, p. č. 149/7, p.č. 459, p. č. 768/1, p. č. 790/2 katastrální území Kopec p. č. 1/2, p. č. 2 katastrální území Mikulášovice p. č. 3121, p. č. 3127/3, p. č. 2474, p. č. 2482, p. č. 2475, p. č. 2476, p. č. 2479, p. č. 2480, p. č. 2481, p. č. 2590/2, p. č. 2592, p. č. 2593/1, p. č. 2686, p. č. 2698, p. č. 2700, p. č. 2702, p. č. 2703/1, p. č. 2769, p. č. 2774, p. č. 2849/2, p. č. 2851, p. č. 2852, p. č. 2853, p. č. 2854, p. č. 2862, p. č. 2863, p. č. 2864, p. č. 2929, p. č. 2942, p. č. 2945/4, p. č. 3020/1, p. č. 3021/2, p. č. 3022, p. č. 3034, p. č. 3119, p. č. 3120, p. č. 5570, p. č. 5580, p. č. 5582, p. č. 5592, p. č katastrální území Staré Hraběcí p. č. st. 1, p. č. st. 2, p. č. st. 6, p. č. st. 21, p. č. st. 22, p. č. st. 23, p. č. st. 24, p. č. st. 25, p. č. st. 26, p. č. st. 116, p. č. st. 119, p. č. st. 193, p. č. st. 195, p. č. 2, p. č. 4/1, p. č. 4/8, p. č. 7/1, p. č. 7/7, p. č. 17, p. č. 28/1, p. č. 50/1, p. č. 52, p. č. 57/1, p. č. 62/1, p. č. 76/1, p. č. 78, p. č. 80/2, p. č. 81, p. č. 82, p. č. 83, p.č. 84, p. č. 86, p. č. 87, p. č. 88, p. č. 95, p. č. 99, p. č. 101, p. č. 105/1, p. č. 106, p. č. 107, p. č. 111/1, p. č. 113, p. č. 122/1, p. č. 123/1, p. č. 123/2, p. č. 146/1, p. č. 146/3, p. č. 398/1, p. č. 403/1, p. č. 416, p. č. 419/2, p. č. 420/1, p. č. 420/2, p. č. 425, p. č. 426, p. č. 431, p. č. 432, p. č. 451/58, p. č. 737/1, p. č. 738/1, p. č. 738/2, p. č. 744/1, p. č. 744/2, p. č. 745/2, p. č. 745/3, p. č. 749/2, p. č. 749/3, p. č. 754/1, p. č. 754/2, p. č. 756, p. č. 901/1, p. č. 901/10, p. č. 901/11 p. č. 912/1, p. č. 912/2, p. č. 966/1, p. č. 969/2, p. č. 976, p. č. 978, p. č. 980/1, p. č. 980/2, p. č. 980/3, p. č. 986, p. č. 988, p. č. 990, p. č. 991, p. č. 992, p. č. 993, p. č. 994, p. č. 995, p. č. 1011, p. č. 1012/2, p. č. 1017, p. č. 1025, p. č. 1026, p. č. 1058, p. č. 1070, p. č katastrální území Velký Šenov p. č. st. 543, p. č. st. 562, p. č. st. 565, p. č. st. 598, p. č. st. 661, p. č. 529/2, p. č. 529/3, p. č. 529/6, p. č. 529/7, p. č. 529/8, p. č. 530/5, p. č. st. 210/1, p. č. st. 210/2, p. č. st. 211, p. č. st. 212, p. č. st. 223, p. č. st. 226, p. č. st. 385/1, p. č. st. 445, p. č. st. 545, p. č. st. 547, p. č. st. 557, p. č. st. 572, p. č. st. 603, p. č. st. 727, p. č. st. 769, p. č. 496/1, p. č. 496/2, p. č. 498, p. č. 507, p. č. 509/1, p. č. 518, p. č. 521/1, p. č. 527/1, p. č. 527/3, p. č. 1534/1, p. č. 1534/3, p. č. 1534/7, p. č. 1534/8, p. č. 1534/9, p. č. 1534/10, p. č. 1594, p. č. 1595/4, p. č. 1596/2, p. č. 1597/7, p. č. 1597/9, p. č. 1597/11, p. č. 1597/13, p. č. 1597/15, p. č. 1597/17, p. č. 1597/20, p. č. 1607/3, p. č. 1607/4, p. č. 1616/1, p. č. 1618, p. č. 1641/2, p. č. 1655/4, p. č. 1671/4, p. č. 1671/5, p. č. 1688/1, p. č. 1688/7, p. č. 1688/9, p. č. 1688/10, p. č. 1688/12, p. č. 1688/14, p. č. 1703/1, p. č. 1703/2, p. č. 1704, p. č. 1727/1, p. č. 1727/3, p. č. 1727/4, p. č. 1727/6, p. č. 2514/1, p. č. 2785, p. č. 2793/2, p. č. 2793/24, p. č. 2803/2, p. č. 2830/1, p. č. 2884/3, p. č. 2884/4, p. č. 2890, p. č. 2893, p. č katastrální území Lipová u Šluknova p. č. st. 315, p. č. st. 317, p. č. 1490, p. č. 1505, p. č. 1509, p. č. 1516/2, p. č. 1857, p. č. 1860, p.č f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: strana 6 čj. OSÚ-SpSÚ/ / //Tu

7 g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí: Dotčené orgány: MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, (orgán ochrany ovzduší, vodoprávní úřad, orgán ochrany ZPF, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany přírody), Třída 9. května čp. 1366/48, Rumburk MěÚ Rumburk - státní památková péče, Třída 9. května čp. 1366/48, Rumburk MěÚ Rumburk - stavební úřad, Třída 9. května 1366/48, Rumburk Datová schránka: Městský úřad Šluknov, stavební úřad, Šluknov, Náměstí Míru 1 Městský úřad Velký Šenov (orgán ochrany obyvatel, silniční správní úřad, odbor životního prostředí), Velký Šenov, Mírové náměstí 342 Městský úřad Krásná Lípa (orgán ochrany obyvatel, silniční správní úřad, odbor životního prostředí), Masarykova 246/6, Krásná Lípa Středisko bytového a místního hospodářství města Velký Šenov, Šluknovská 46, Velký Šenov Obecní úřad Staré Křečany (orgán ochrany obyvatel, silniční správní úřad, odbor životního prostředí), Staré Křečany 38, Staré Křečany Obecní úřad Lipová (orgán ochrany obyvatel, silniční správní úřad, odbor životního prostředí), Lipová 422, Lipová Městský úřad Mikulášovice (orgán ochrany obyvatel, silniční správní úřad, odbor životního prostředí), Mikulášovice 1007, Mikulášovice Česká republika Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku, Hradební 772/12, Praha 1 Staré Město Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Železničářská 1386/31, Ústí nad Labem Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha Správa chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, Teplická 424/69, Děčín Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Školní 12, Jablonné v Podještědí Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Provaznická 1394/10, Děčín 2 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Březinova 3, Děčín 1 Policie ČR, dopravní inspektorát Děčín, Husova 111/16, Děčín strana 7 čj. OSÚ-SpSÚ/ / //Tu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk ROZHODNUTÍ. Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk ROZHODNUTÍ. Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad čj. OSÚ-SpSÚ/47447-15/5418-2016/Tu Zpracovatel: Ing. N. Turková Datum: 22.12.2016 Ústecký kraj

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 3467/16/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0010850/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: 416

Více

odbor životního prostředí vodoprávní úřad

odbor životního prostředí vodoprávní úřad Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor životního prostředí vodoprávní úřad č. j.: OŽP/35658-11/4135-2007/uzl Zpracovatel: Bc. Uzlová Datum: 19.09.2011 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3/A/20 43/OŽP/2016 Váš dopis zn.: Ze dne 22.09.2016 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu:

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2016 KUKHK-40626/DS/2016-2/TI 12. 1. 2017 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 4459/2016/DSH V Náchodě dne: 4.5.2016 Čj.(Če):

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Plně určený sp. znak písemnosti: 280.9 - Skartační znak/lhůta: A/20 Váš dopis zn.: Ze dne: viz rozdělovník Č. j.:

Více

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 17.02.2017 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/16787/2017/Šte 24365 MUCL/20814/2017

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa 280.13/A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. IČ: VYŘIZUJE: 709 46 078 České

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa 280.9/A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. IČ: VYŘIZUJE: 709 46 078 České mládeže 632/32 460 06 Liberec

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SU/7605-17/ 3618-2017/Hro

Více

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, Žandov

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, Žandov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MěÚŽS 969/2016 MěÚŽ 232/2016-21/330 Jana Kurjaková 487 723 795 jkurjakova@zandov.cz Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, 471 07 Žandov Žandov,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: MÚBNLSB-OD-14513/2019- BARRO OD-2838/2019-BARRO

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o. IČ 65993390 Správa Hradec Králové Pouchovská 401 503 41 Hradec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Datum: 21. 07. 2017 JID: 120271/2017/KUUK Číslo jednací: 2945/DS/2016 Vyřizuje/linka: Ing. Lenka Chalupová/495 E-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Rozhodnutí STAVEBNÍ ÚŘAD. Výrok I. Výrok II.

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Rozhodnutí STAVEBNÍ ÚŘAD. Výrok I. Výrok II. MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Č. j.: OSÚ/36933-12/sal /5150-2012 Rumburk, 10. ledna 2013 Oprávněná úřední osoba: Salabová E-mail: stavu@rumburk.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-04 - SP+ ZS - 2018 - Oznámení o zahájení řízení - termín dokončení a prodloužení platnosti MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, JID: 17875/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-8299/2017/ZPZE-6/231.8/SCHP Spisová značka: MUZBK-8299/2017/ZPZE Počet listů/příloh/listů

Více

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL Ing. Slunečková

Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL Ing. Slunečková Městský úřad Votice Odbor správních činností a dopravy Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX006V6IK* MVOTX006V6IK Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: Votice dne: 27182/2017/SD-SL 23391/2017/SD-SL

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/21514/16-3934/16/Maz v

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-02-29 - SP - Vyrozumění MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační znak/skart.

Více

Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, Nový Bydžov

Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/5832/2018/Rej Nový Bydžov,dne 16. března 2018 Oprávněná úřední osoba: J.REJTHAREK,

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : M U D K - O D P / 9 5 8 4 5-2 0 1 8 / kap 1 8 0 5 3-2 0 1 8

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis.zn.: 15494/2012/VÝST/P/,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín Datová schránka: x9hbpfn Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: Spisová zn.: Počet listů: Počet

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Obec

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 23.10.2014 NAŠE ČJ.: MUNO 55559/2014 OD SPIS.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVNÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107 334 01 PŘEŠTICE Číslo jednací: PR-OSD-SED/22298/2017 Přeštice, dne 4. září 2017 Tel.: E-mail: 377 332 473 sedlackova@prestice-mesto.cz

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Veřejná vyhláška ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD VÁŠ DOPIS ZN.: 712/018156/2018/ZVy ZE DNE: 2018-08-30 NAŠE ČJ.:

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/03006/2013/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/03798/2013/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad Číslo jednací: Spisová značka: OV-ČJ/23352-17/JAD OV/9554-2017/JAD/2 Oprávněná úřední

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Sedlčany Odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j.: ŽP/17223/2018-34 V Sedlčanech dne: 16.1.2019 JID: 2023/2019/MUSED Vyřizuje: Ing. arch. Maja Langerová Tel.: 318 822 742 + linka 234

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: OVÚP - 19078/2015/No V Sedlčanech 30.9.2015 Tel.: 318 822 742, linka 239 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č.j.: ODKS 71740/18 - SPIS 6425/2016/PJ V

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: DSH/10081-16/ 2390-2016/Hro VYŘIZUJE: Kateřina Hrozová město

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací Radniční č.p. 1148, 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX0102Z2K SP.ZN.: MMFM_S 2116/2018/ODaSH/Sab

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 2 0 5 7-2013/2 4 8 3-2 0 1 3 / m r k S p is. a s ka rt.

Více

Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, IČO Sokolovská č.p. 278/ Praha 9.

Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, IČO Sokolovská č.p. 278/ Praha 9. Městský úřad Krupka odbor územního plánování a stavebního řádu Mariánské nám. 32, 417 42 Krupka 1 tel: 417 861 253 fax: 417 861 309 Č.j.: OÚPASŘ/14953-2018 / 1380-2018/Jích. Krupka, dne 21. listopadu 2018

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Vaše čj.: KPO-2012-001131 Ze dne: 2012-06-18 Naše sp. zn.: MU/12028/2012/3963/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/12028/2012/ŽP-VH Vyřizuje: Ing. Jana Doušková Tel.: 581 722 224 E-mail douskova@město-lipnik.cz Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0043307/18/DOPSH/JKo/ Č.j.: MULTM/0052998/18/DOPSH/JKo Vyřizuje: Bc. Jan Kovařík

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 6927/2017/MUZBK Čj.: MUZBK 26705/2015/ZPZE-20/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK 26705/2015/ZPZE Počet

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk.

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk. Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, 385 17 Vimperk Váš dopis zn: Ze dne: 36.08.2019 Číslo jednací: MUVPK-ŽP 29935/19-LAJ Spisová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor výstavby oddělení silničního hospodářství a dopravy Doručení: dle rozdělovníku Číslo jednací: MUTN 111758/2018 Spisová zn.: 2018/9040/V/KRI Skartační zn.: A/20 Spisový zn.: 280.13

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor stavebního úřadu a územního plánování Č.j. dokumentu: MJ/15203/2016/OSUUP/Š Jeseník 23.03.2016 Sp. značka: MJ/12647/2016 (Uvádějte vždy v korespondenci) Oprávněná úřední osoba

Více

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Městský úřad Kostelec nad Orlicí Městský úřad Kostelec nad Orlicí stavební úřad životní prostředí Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí č.j.: MUKO 27231/2017-L V Kostelci nad Orlicí, dne 8. prosince 2017 spisová značka: 3726/2017

Více

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 2111/112, 2548/7, 2458/6, 2548/5, 2400/4, 2400/2 a 2593 v k.ú. Polná.

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 2111/112, 2548/7, 2458/6, 2548/5, 2400/4, 2400/2 a 2593 v k.ú. Polná. Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 03.04.2019 MMJ/OŽP/47366/2019-DoJ Bc. Doskočil/3322 23.04.2018 SZ-MMJ/OŽP/11204/2019/2 oprávněná úř. osoba jihlvp19v00miz jiri.doskocil@jihlava-city.cz

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst.28/10/Roš. Dolní Benešov, dne 17.4. 2010 Vyřizuje : Ing. Rošíková Tel. : 553 651 285 Č. spisu: 520/2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í

O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 15.11.2013 SPIS. ZN.: SZ MMHK/202185/2013 OD1/Kub MMHK/206220/2013 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: DATUM: 18.12.2013 Ing. Šárka Kubcová 495707814 Sarka.Kubcova@mmhk.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 3.4.2018 NAŠE ZN.: SZ MMHK/061781/2018ŽP1/Tlu MMHK/091035/2018 VYŘIZUJE: Ladislav Tluka TEL.: 495707649 E-MAIL: Ladislav.Tluka@mmhk.cz DATUM: 16.5.2018

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí Vaše č.j.: Naše č.j.: MUUO/19647/2019/ŽP/Ku Vyřizuje: Božena Kubešová Ze dne: 13.06.2019 Číslo spisu: 3678/2019 Tel: 465 514 216 Spis. značka: ŽP-Vod/3678/2019

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor životního prostředí vodoprávníúřad

Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor životního prostředí vodoprávníúřad Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor životního prostředí vodoprávníúřad č.j.: OŽP/15512-11/5200-2006/uzl Zpracovatel: Bc.Uzlová Datum: 18.04.2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Město Dolní

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Váš dopis č.j.: Ze dne: Spis.značka: Naše č.j.: 468/2019-OŽP 868/2019 - OŽP/TC Vyřizuje: Štelmák Telefon: 374 774 285 E-mail:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : M U D K - O D P / 4 6 5 2 7-2 0 1 8 / kap 9 7 5 5-2 0 1 7 S

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 537/2017 Zn. sp.: BATE 512/2017 Batelov 08.06.2017 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

Stavebník Statutární město Přerov, IČ: , Bratrská 709/34, Přerov

Stavebník Statutární město Přerov, IČ: , Bratrská 709/34, Přerov KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení silničního hospodářství Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc tel.: +420 585 508 308 fax: +420 585 508 336 e-mail: j.bartonek@kr-olomoucky.cz

Více

Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, Slaný, tel.: , fax:

Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, Slaný, tel.: , fax: Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 111, fax: 312 522 771 Ve Slaném dne: 26. 1. 2017 NAŠE Č. SPISU: 232/2017 NAŠE ČJ.: MUSLANY/4186/2017/ODSH

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 SPIS. ZN.: VÝST-430/2013-Va Č.J.: PDMUJA 2501/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.01.2013 Jana Vágnerová 491 847 255 vagnerova@jaromer-josefov.cz

Více

í.tll ~ Došlo: V/'J')/.

í.tll ~ Došlo: V/'J')/. MĚSTSKÝ Odbor výstavby a územního plánování Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘíBRO Tel. +420374801 111, Fax +420 374 801 331, E-mail: posta@mustribro.cz Č. j.: 1073/0VÚP/16 Č. ev.: 16384/16-STRIBRO Oprávněná

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ LUTYNĚ stavební úřad Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně ------------------------------------------------------------------ Spis zn. S OÚDL 1255/2015/04 čj. FIŠER Jiří, RNDr. Vyřizuje:

Více

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 795/56, 1442/1, 876/40, 920/22, 882, 884, 888/1, 920/2, 895/2 k.ú. Velký Beranov.

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 795/56, 1442/1, 876/40, 920/22, 882, 884, 888/1, 920/2, 895/2 k.ú. Velký Beranov. Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 28.11.2017 MMJ/OŽP/144590/2017-DoJ Bc. Doskočil/3322 20.12.2017 SZ-MMJ/OŽP/25820/2017/2 oprávněná úř. osoba jihlvp17v01nmg jiri.doskocil@jihlava-city.cz

Více

Posílení napájení tram. trati na tř. Kosmonautů

Posílení napájení tram. trati na tř. Kosmonautů *CRDUX00C39FQ* CRDUX00C39FQ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0432/17-8/Vi V Olomouci dne 12. října 2017 Č. j.: DUCR-58736/17/Vi Telefon: +420

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/118228/2012 ST2/Več MMHK/174928/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

ODBOR STAVEBNÍ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ODBOR STAVEBNÍ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/016632/2016 ST3/Hr MMHK/036441/2016 ST3/Hr Eva Hrušková 495 707 620 eva.hruskova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk.

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk. Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, 385 17 Vimperk Váš dopis zn: Ze dne: Číslo jednací: MUVPK-ŽP 11180/19-LAJ Spisová značka:

Více

Oznámení o zahájení stavebního řízení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámení o zahájení stavebního řízení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: DSH/7932-15/2224-2015/JNB Viz rozdělovník VYŘIZUJE: Bc. Dagmar

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908, http://hostinne.info Váš dopis ze dne: 20.10.2016 Dle rozdělovníku Vaše značka (čj.): Naše čj.: 5804/2016/SÚ/Gr

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: 10695/14-22400 ze dne: 07.11.2014 obdrží Č.j.: JMK 133424/2014 dle rozdělovníku Sp. zn.: S-JMK

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/2574/15-642/15/No

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-02 - ZS - 2013 - Povolení změny stavby před dokončením MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/23400/2016/5173/2/ŽP-VH Naše. č.j.:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Hranice Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č. j. OSUZPD/13870/17-3 V Hranicích dne 26.03.2018 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor životního prostředí vodoprávní úřad Č. j. : OŽP/1 3 0 9 0 5-2 0 1 5 / s e a 4 3 5 4 2-2 0 1 5 / s e a

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení územního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení územního řízení MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Stavební úřad Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk JID: 3115/2018/MUZBK Čj.: Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: MUZBK-17900/2018/STAV-5

Více

Dle rozdělovníku. Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením. Veřejná vyhláška

Dle rozdělovníku. Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením. Veřejná vyhláška Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 03.04.2019 MMJ/OŽP/46517/2019-DoJ Bc. Doskočil/3322 09.05.2019 SZ-MMJ/OŽP/13630/2019/3 jiri.doskocil@jihlava-city.cz jihlvp19v00ppa

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/33125-09/3685-2009/bre Dvůr Králové nad Labem, dne 26. srpna 2009

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 43105/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-25122/2017/ZPZE-3/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK-25122/2017/ZPZE Počet

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/26936/Sř/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/26936/2015-16 POČET LISTŮ

Více

Č. j. SMOL/293812/2017/OS/PK/Vra V Olomouci Spisová značka: S-SMOL/245929/2017/OS Uvádějte vždy v korespondenci

Č. j. SMOL/293812/2017/OS/PK/Vra V Olomouci Spisová značka: S-SMOL/245929/2017/OS Uvádějte vždy v korespondenci OS OPK SSU - 01-03-04 - SP+ZS - 2013 - Oznámení o zahájení řízení - termín dokončení a prodloužení platnosti MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací

Více

V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 1080/2018-5/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno

Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno 612 39 Č. j. 913/16/2300/71/To Brno 21.03.2016 Vyřizuje: Bc. Jaroslav Tošovský,

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 975/2016-3/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 17.10.2016 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: ZB/3191/22400 Ředitelství silnic a dálnic České republiky Ze dne: 02.03.2012 se sídlem Praha, Na Pankráci

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 1. 10. 2018 NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-28949/DS/2018-2 (TI) DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Ing. Michaela Teichmanová ODBOR ODDĚLENÍ: odbor dopravy

Více

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání Veřejná vyhláška ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: MMB/0474615/2017 SPIS ZN.: OVLHZ/MMB/0452745/2017

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, Sokolov Odbor životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, Sokolov Odbor životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: 11448 MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MUSO/108197/2018/OŽP/ROST MUSO/9495/2019/OŽP/ROST

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 2. 3. 2018 NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-34038/DS/2018-2 (TI) DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Ing. Michaela Teichmanová ODBOR ODDĚLENÍ: odbor dopravy

Více

ROZHODNUTÍ. I. Výroková část

ROZHODNUTÍ. I. Výroková část MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 07. 07. 2017 Naše čj.: KRNOZP-81578/2017 MIKL Naše sp. zn.: ZP-97112017-MIKL 231.2A/5 Vyřizuje: Ing.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: OD-11260/2019-BARRO Vyřizuje:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby Pod Městem 624, 542 32 ÚPICE SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: S-117/2018/Ruc Úp-1839/2018/RL/ Bc. Libuše Rückerová 499 859 067 stavebni.odbor@upice.cz

Více

Karlovo nám. 104/55, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč

Karlovo nám. 104/55, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č.j.: ODKS 82544/18 - SPIS 6425/2016/PJ V

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9

Městský úřad Lipník nad Bečvou Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Městský úřad Stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Datová schránka: 6pxbwa9 Vaše čj.: Ze dne: Naše spis. zn.: MU/07117/2018/1997 Naše čj.: MU/11081/2018/SÚ-SH Počet stran: 5 Počet příloh: 1 Počet

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 03.03.2010 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 7354 /10-535/10-KUB VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY ODBOR DOPRAVY MěÚ, Masarykovo nám. 25, Odry, okres Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY ODBOR DOPRAVY MěÚ, Masarykovo nám. 25, Odry, okres Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY ODBOR DOPRAVY MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín Dopravoprojekt Brno, a.s. v zastoupení Ředitelství silnic dálnic ČR Kounicova 13 Na Pankráci 56 658 30 BRNO 145 05

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2013 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více