VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY"

Transkript

1 Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad čj. OSÚ-SpSÚ/ / /Tu Zpracovatel: Ing. N. Turková Datum: Ústecký kraj IČ Velká Hradební 3118/ ÚSTÍ NAD LABEM VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad, vykonávající působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silni II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací, v souladu s ustanovením 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, obdržel dne žádost stavebníka, tj. Ústeckého kraje, IČ , se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, o prodloužení lhůty k dokončení stavby Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa Velký Šenov v km 10, ,358 na pozemcích č. 2748/10, 2746/12, 2745/3, 2744/3, 2746/8, 3051/40, 3051/41, 2746/14, 2746/29, 3051/36, 2746/15, 3048/1, 3051/37, 3051/1, 146/2, 104/6, 64,/2, 54/1, 55/2, 132/1, st. 85/1, st. 71, st. 110, vše v katastrálním území Krásná Lípa, na pozemcích č. 1070, 1133/14, 1073, 1133/1, 1075, 1130, 1109/2, 1129/1, 382/2, 1133/19, 1133/15, 373, 391, 390, 382/3, vše v katastrálním území Krásný Buk, na pozemcích č. 1109, 43/17, 1121, vše v katastrálním území Zahrady, pozemcích č. 1448/1, 48/1, 244, 243, vše v katastrálním území Brtníky, na pozemcích č. 1557, 1592/1, 1471/1, 1215/1, 1215/3, 1591/1, 1609, 1426/12, 218/2, st. 118, vše v katastrálním území Brtníky, na pozemku č. 399 v katastrálním území Knížecí, na pozemcích č. 5327/1, 5868, 5591, vše v katastrálním území Mikulášovice, na pozemcích č. 989, 4/8, 4/1, vše v katastrálním území Staré Hraběcí, na pozemcích č. 2860, 2794, 2892, 2509/4, 521/1, 2893, 496/1, 499/1, vše v katastrálním území Velký Šenov, na pozemku č v katastrálním území Lipová u Šluknova. Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno speciálním stavebním úřadem MěÚ Rumburk stavební povolení dne pod čj. OKV/ / /Tu, které nabylo právní moc dne Nový návrh na prodloužení lhůty k dokončení stavby je stanoven do Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Speciální stavební úřad rozhodne ve lhůtě podle 71 odst. 3 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Podle 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen správní řád ), se v tomto případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, a proto jsou účastníci vyrozuměni o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou. V řízení s velkým počtem účastníků lze doručovat písemnosti veřejnou vyhláškou. Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad, jako příslušný speciální stavební úřad obce s rozšířenou působností, v souladu s ust. 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon), oznamuje strana 1 čj. OSÚ-SpSÚ/ / //Tu

2 zahájení stavebního řízení podle 112 odst. 1 a 118 odst. 1 stavebního zákona. Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy místní podmínky a předložená žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští ve smyslu 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního projednání. V souladu s 114 odst. 1 stavebního zákona mohou účastníci řízení a dotčené orgány své závazná stanoviska, námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do deseti dnů ode dne doručení tohoto oznámení jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží ke stanovisku písemnou plnou moc, která bude časově a věcně omezena. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány, pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě své stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných zájmů se stavbou souhlasí. Sdělujeme Vám, že v souladu s ustanovením 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, máte možnost před vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, vyjádřit k jeho podkladů i ke způsobu jejich zjištění, popř. navrhnout jejich doplnění, a to ve lhůtě do pěti dnů ode dne vypršení desetidenní lhůty pro doručení. Po uplynutí lhůty pro seznámení se s poklady rozhodnutí, speciální stavební úřad ve výše uvedené věci rozhodne. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním, popř. stavebním, řízení, v souladu s ustanovením 114 odst. 2 stavebního zákona, se nepřihlíží. Do podkladů pro vydání stavebního povolení lze nahlédnout v kanceláři speciálního stavebního úřadu Městského úřad Rumburk v úřední hodiny (pondělí a středa 8,00 hodin 12,00 hodin, 13,00 hodin 17,00 hodin). Ing. Nikola Turková, v. r. oprávněná úřední osoba odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad Městský úřad Rumburk Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět na Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad. strana 2 čj. OSÚ-SpSÚ/ / //Tu

3 Na úřední desce příslušného úřadu, (razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení) v y v ě š e n o dne: s e j m u t o dne:. Na elektronické úřední desce příslušného úřadu, (razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení) v y v ě š e n o dne: s e j m u t o dne:. Na úřední desce vyvěsí: - Městský úřad Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, Rumburk (termín vyvěšení na této desce je rozhodný z hlediska řádného doručení oznámení o zahájení stavebního řízení) - Městský úřad Velký Šenov, Mírové náměstí 342, Velký Šenov - Městský úřad Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa - Obecní úřad Staré Křečany, Staré Křečany čp. 38, Staré Křečany - Obecní úřad Lipová, Lipová 442, Lipová - Městský úřad Mikulášovice, Mikulášovice 1007, Mikulášovice Doručí se - rozdělovník : Účastníci řízení: podle 109 stavebního zákona: a) žadatel doručí se jednotlivě Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem datovou schránkou b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem: c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku stavby přímo dotčeno: doručí se jednotlivě Zdeněk Jindra, Ke Koupališti 286/7, Rumburk Karel Goldberg, Na Lysinách 455/16, Praha 4 Ing. Miloslava Pokorná, Trojská 196/86, Praha Petr Pavelka, Kyjovská 429/57, Krásná Lípa Marie Smolová, Kyjovská 371/57a, Krásná Lípa Josef Racko, Mánesova 190/23, Česká Lípa Jana Racková, Kyjovská 330/74, Krásná Lípa Alena Paříková, Kyjovská 334/75, Krásná Lípa strana 3 čj. OSÚ-SpSÚ/ / //Tu

4 Libuše Landová, Okružní 755/45, , Karlovy Vary Stará Role Jan Hošek, Brtníky 3, Staré Křečany Miroslav Kováč, Kyjovská 373/51, Krásná Lípa Zuzana Kováčová, Kyjovská 373/51, Krásná Lípa Datová schránka: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, Dubí provoz Děčín, Krokova 1439/16, Děčín Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa Město Velký Šenov, Mírové náměstí 342, Velký Šenov Město Mikulášovice, Mikulášovice 1007, Mikulášovice Obec Lipová, Lipová 422, Lipová Obec Staré Křečany, Staré Křečany 38, Staré Křečany Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, Bezručova 4219 Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 457/52, Krásná Lípa Chateau Šternberg, s.r.o., Hřensko 82, Hřensko Státní památkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov FINVEST uzavřený investiční fond, a.s., Koněvova 1686/112, Praha 3 EUROMETALGROUP s.r.o., Strádalova 313, Krásná Lípa d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena: doručí se jednotlivě Datová schránka: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice VODAFONE Czech Republik a.s., Vinohradská 167, Praha ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3 e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno: doručí se veřejnou vyhláškou katastrální území Krásná Lípa - p. č. st. 172, p. č. st. 230, p. č. st. 231/2, p. č. st. 232, p. č. st. 237, p. č. st. 238, p. č. 203, p. č. 204, p. č. 205, p. č. 209/2, p. č. 210/1, p. č. 210/2, p. č. 210/4, p. č. 210/10, p. č. 321/3, p. č. 323, p. č. 2746/12, p. č. 2746/35, p. č. 2748/1, p. č. 2748/3, p. č. 2748/23, p. č. 2748/46, p. č. 2750/1, p. č. 2869/2, p. č. 2869/3, p. č. 3051/7, p. č. 3051/14, p. č. 3051/15, p. č. 3053, p. č. 3083, p. č. 3091, p. č. 3129, p. č. st. 94, p. č. st. 103/1, p. č. st. 103/2, p. č. st. 104, p. č. st. 105, p. č. st. 108, p. č. st. 109, p. č. st. 120, p. č. st. 124, p. č. st. 125, p. č. st. 146, p. č. st. 148/2, p. č. st. 152/3, p. č. 105, p. č. 120/1, p. č. 128/1, p. č. 128/2, p. č. 131/2, p. č. 132/1, p. č. 132/2, p. č. 148, p. č. 149, p. č. 150/2, p. č. 151/2, p. č. 154, p. č. 159/1, p. č. 169, p. č. 171, p. č. 2746/1, p. č. 2746/2, p. č. 2746/3, p. č. 2746/4, p. č. 2746/5, p. č. 2746/6, p. č. 2746/7, p. č. 2746/8, p. č. 2746/9, p. č. 2746/10, p. č. 2746/15, p. č. 2746/16, p. č. 2746/18, p. č. 2746/19, p. č. 2746/21, p. č. 2746/22, p. č. 2746/23, p. č. 2746/24, p. č. 2746/25, p. č. 2746/26, p. č. 2746/27, p. č. 2746/28, p. č. 2746/29, p. č. 2746/34, p. č. 2746/35, p. č. 2748/10, p. č. 2748/46, p. č. 3049, p. č. 3051/36, p. č. 3052/1, p. č. 3052/5, p. č. 3053, p. č. 3081, p. č. 3082, p. č. 3150, p. č. 3151/1, p. č. st. 68, p. č. st. 69, p. č. st 71, p. č. st. 73/2, p. č. st. 74, p. č. st. 81/2, p. č. st. 85/1, p. č. st. 900/1, p. č. st. 900/2, p. č. 55/1, p. č. 59/2,p. č. 63/2, p. č. 64/1, p. č. 64/2, p. č. 83/1, p. č. 92/2, p. č. 95/1, p. č. 95/2, p. č. 2745/4, p. č. 2745/5, p. č. 2794, p. č. 3021, p. č. 3048/1, p. č. 3051/31, p. č. 3051/36, p. č. 3051/37, p. č. 3051/38, p. č. 3096, p. č. 3164, p. č. st. strana 4 čj. OSÚ-SpSÚ/ / //Tu

5 42, p. č. st. 44, p. č. st. 70, p. č. st. 854, p. č. st. 904, p. č. 41/2, p. č. 42, p. č. 53, p. č. 54/1, p. č. 54/2, p. č. 65, p. č. 2744/1, p. č. 2744/2, p. č. 3048/1, p. č. 3085, p. č. 3086, p. č. 147, p. č. 148, p. č. 149, p. č. 150/1, p. č. 171, p. č. 2746/12, p. č. 3051/1, p. č. 3051/25, p. č. 3051/40, p. č 3051/41, p. č. 3151/1, p. č. 3162, p. č. 2746/8, p. č. 2746/14, p. č. 3051/1, p. č. 3051/41, p. č. 3151/1, p. č. 2746/8, p. č. 3051/1, p. č. 3051/40, p. č. st. 91/2, p. č. st. 110, p. č. st. 111, p. č. st. 127/1, p. č. st. 127/2, p. č. st. 858, p. č. st. 1022, p. č. 133/2, p. č. 133/3, p. č. 139, p. č. 140/2, p. č. 144/2, p. č. 146/2, p. č. 1737/1, p. č. 1738/2, p. č. 2746/36, p. č. 2746/37, p. č. 2794, p. č. 3051/1, p. č. 3051/24, p. č. 3051/36, p. č. 3051/40, p. č. 3151/1, p. č. 3151/2, p. č. st. 94, p. č. 105, p. č. 2746/12, p. č. 3049, p. č. st. 85/1, p. č. st. 85/2, p. č. st. 109, p. č. st. 110, p. č. st. 111, p. č. 104/2, p. č. 105, p. č. 106/2, p. č. 130/1, p. č. 130/2, p. č. 132/1, p. č. 132/2, p. č. 133/1, p. č. 2745/3, p. č. 2746/12, p. č. 2746/14, p. č. 2746/15, p. č. 3013, p. č. 3051/35, p. č. 3051/37, p. č. 132/1, p. č. 2746/12, p. č. st. 85/1, p. č. st. 85/2, p. č. st. 109, p. č. st. 110, p. č. st. 111, p. č. 104/2, p. č. 105, p. č. 106/2, p. č. 130/1, p. č. 130/2, p. č. 132/1, p. č. 132/2, p. č. 133/1, p. č. 2745/3, p. č. 2746/12, p. č. 2746/14, p. č. 2746/15, p. č. 3013, p. č. 3051/35, p. č. 3051/37, p. č. 41/2, p. č. 2744/3, p. č katastrální území Krásný Buk p. č. st. 72, p. č. st. 1070, p. č. st. 71/2, p. č. st. 72, p. č. st. 74/2, p. č. st. 75, p. č. 355, p. č. 356, p. č. 359, p. č. 360, p. č. 363/2, p. č. 363/4, p. č. 370, p. č. 375/1, p. č. 1129/2, p. č. 1133/14, p. č. 1133/15, p. č. 370, p. č. 373, p. č. 375/1, p. č. 1073, p. č. 1133/1, p. č. 1133/154, p. č. 1133/19, p. č. st. 78/2, p. č. st. 81, p. č. st. 83, p. č. st. 91, p. č. st. 205, p. č. 374, p. č. 376/2, p. č. 377, p. č. 378/2, p. č. 381/2, p. č. 382/2, p. č. 382/3, p. č. 391, p. č. 494/1, p. č. 494/2, p. č. 495, p. č. 1066, p. č. 1069, p. č. 1072, p. č. 1133/1, p. č. 1133/19, p. č. 382/3, p.č. 387, p. č. 390, p. č. 391, p. č. st. 89/1, p. č. st. 89/2, p. č. 390, p.č. 399/2, p. č. 1085/1, p. č. 1129/1, p. č. 1130/2, p. č. 1133/1, p. č. st. 52, p. č. st. 57, p. č. st. 58, p. č. 275/44, p. č. 332/42, p. č. 400/1, p. č. 402, p. č. 405, p. č. 1085/1, p. č. 1109/2, p. č. 1129/1, p. č. st. 54/1, p. č. st. 54/2, p. č. st. 55, p. č. st. 56/1, p. č. st. 212, p. č. st. 247, p. č. 234/3, p. č. 234/4, p. č. 272/2, p. č. 273/1, p. č. 275/4, p. č. 276/1, p. č. 276/2, p. č. 277, p. č. 278/1, p. č. 278/2, p. č. 280/2, p. č. 281/1, p. č. 281/2, p. č. 281/3, p. č. 286/2, p. č. 332/2, p. č. 332/3, p. č. 332/4, p. č. 332/7, p. č. 332/8, p. č. 404/2, p. č. 404/3, p. č. 1091, p. č. 1092/1, p. č. 1094/1, p. č. 1112/6, p. č. 1129/1, p. č. 1130, p. č katastrální území Zahrady p. č. 169/2, p. č. 192/1, p. č. 192/2, p. č. 242, p. č. 268/2, p. č. 1110, p. č. st. 8, p. č. st. 12/1, p. č. st. 13, p. č. st. 167, p. č. st. 193, p. č. st. 199, p. č. st. 219, p. č. st. 237, p. č. st. 244, p. č. st. 246, p. č. st. 252, p. č. st. 256, p. č. 4, p. č. 43/1, p. č. 43/3, p. č. 43/8, p. č. 43/9, p. č. 43/17, p. č. 44, p. č. 46/1, p. č. 46/4, p. č. 49/1, p. č. 49/2, p. č. 59/1, p. č. 59/4, p. č. 60/1, p. č. 61/3, p. č. 71/2, p. č. 71/3, p. č. 71/5, p. č. 71/6, p. č. 90/3, p. č. 90/5, p. č. 96/1, p. č. 137/1, p. č. 137/3, p. č. 157/2, p. č. 157/3, p. č. 159/1, p. č. 160/1, p. č. 160/5, p. č. 160/7, p. č. 169/2, p. č. 192/1, p. č. 192/2, p. č. 197/1, p. č. 202/2, p. č. 202/3, p. č. 202/4, p. č. 202/5, p. č. 202/8, p. č. 203/2, p. č. 207/1, p. č. 207/2, p. č. 207/3, p. č. 208/2, p. č. 213/2, p. č. 213/3, p. č. 1096, p. č. 1105, p. č. 1106, p. č. 1107/1, p. č. 1114/1, p. č. 1119, p. č. 1121, p. č. 1127, p. č. 1139, p. č. 1109, p. č. st. 4, p.č. 1119, p. č. 43/9 katastrální území Vlčí Hora p. č. 186/3, p. č. 1449, p. č. st. 1, p. č. st. 19, p. č. st. 21, p. č. st. 22, p. č. st. 38, p. č. st. 39, p. č. st. 40, p. č. st. 79, p. č. st. 80, p. č. st. 82, p. č. st. 83, p. č. st. 85, p. č. st. 89, p. č. st. 90, p. č. st. 106, p. č. st. 107, p. č. st. 108, p. č. st. 112, p. č. st. 117, p. č. st. 118, p. č. st. 260, p. č. st. 263, p. č. st. 286, p. č. st. 287, p. č. st. 288, p. č. st. 289, p. č. st. 291, p. č. st. 294, p. č. st. 295, p. č. st. 299, p. č. 15, p. č. 17/4, p. č. 17/5, p. č. 18/1, p. č. 19/1, p. č. 22/1, p. č. 22/2, p. č. 44/1, p. č. 47/2, p. č. 47/3, p. č. 48/1, p. č. 48/2, p. č. 48/3, p. č. 48/4, p. č. 48/5, p. č. 48/6, p. č. 49, p. č. 53/10, p. č. 74/1, p. č. 74/4, p. č. 76/3, p. č. 76/4, p. č. 77/2, p. č. 89, p. č. 93/1, p. č. 93/2, p. č. 93/3, p. č. 93/5, p. č. 104, p. č. 106/2, p. č. 106/3, p. č. 122, p. č. 123, p. č. 124, p. č. 126, p. č. 128/1, p. č. 128/3, p. č. 184/3, p. č. 185, p. č. 186/2, p. č. 186/3, p. č. 208/1, p. č. 209/1, p. č. 211/1, p. č. 214, p. č. 215/1, p. č. 217/1, p. č. 217/2, p. č. 242, p. č. 243, p. č. 244, p. č. 245, p. č. 250, p. č. 263, p. č. 273/2, p. č. 274, p. č. 283/1, p. č. 285, p. č. 286, p. č. 288, p. č. 291/2, p. č. 310/1, p. č. 310/2, p. č. 311/3, p. č. 311/4, p. č. 311/5, p. č. 341/2, p. č. 348, p. č. 364/2, p. č. 372, p. č. 375/1, p. č. 375/2, p. č. 375/3, p. č. 375/4, p. č. 384, p. č. 385/1, p. č. 385/2, p. č. 386, p. č. 394/1, p. č. 394/2, p. č. 408/3, p. č. 408/4, p. č. 1447, p. č. 1448/2, p. č. 1449, p. č. 1450/2, p. č. 1457, p. č. 1460, p. č. 1481, p. č. 1492, p. č. 1507, p. č. 1521/1, p. č. 1521/3, p. č. 1522, p. č. 1524/6, p. č. 1524/7, p. č. 1527, p. č. 1593, p. č. 1601, p. č. 1448/1 katastrální území Brtníky p. č. 1190/2, p. č. 1215/3, p. č. st. 104, p. č. st. 107, p. č. st. 289, p. č. st. 290, p. č. 220, p. č. 223, p. č. 230/2, p. č. 1156, p. č. 1158/1, p. č. 1161, p. č. 1173, p. č. 1175, p. č. 1188, p. č. 1189, p. č. 1190/1, p. č. 1190/2, p. č. 1215/1, p. č. 1215/3, p. č. 1216/1, p. č. 1216/3, p. č. 1231/2, p. č. 1231/3, p. č. 1234/1, p. č. 1236/1, p. č. 1236/3, p. č. 1247, p. č. 1249/2, p. č. 1261/1, p. č. 1261/2, p. č. 1453, p. č. 1471/1, p. č. 1535/2, p. č. 1536, p. č. 1537, p. č. 1550/1, p. č. 1552, p. č. 1554, p. č. 1555, p. č. 1558, p. č. 1565, p. č. 1426/12, p. č. 1426/14, p. č. st. 3, p. č. st. 5, p. č. st. 11, p. č. st. 17, p. č. st. 18, p. č. st. 29, p. č. st. 30, p. č. st. 38, p. č. st. 40, p. č. st. 42, p. č. st. 62, p. č. st. 65, p. č. st. 66, p. č. st. 72, p. č. st. 82, p. č. st. 83, p. č. st. 84, p. č. st. 101/1, p. č. st. 107, p. č. st. 109, p. č. st. 110, p. č. st. 111, p. č. st. 112, p. č. st. 118, p. č. st. 126, p. č. st. 130, p. č. st. 135, p. č. st. 139, p. č. st. 155, p. č. st. 156, p. č. st. 171/2, p. č. st. 172, p. č. st. 173, p. č. st. 175, p. č. st. 179, p. č. st. 181, p. č. st. 182, p. č. st. 183, p. č. st. 184, p. č. st. 198, p. č. st. 199, p. č. st. 205, p. č. st. 206, p. strana 5 čj. OSÚ-SpSÚ/ / //Tu

6 č. st. 214, p. č. st. 219/1, p. č. st. 220, p. č. st. 221, p. č. st. 222, p. č. st. 257, p. č. st. 258, p. č. st. 301, p. č. st. 305, p. č. st. 316, p. č. st. 329, p. č. 41, p. č. 45/1, p. č. 45/2, p. č. 47, p. č. 50, p. č. 51/2, p. č. 51/3, p. č. 53, p. č. 55, p. č. 58, p. č. 60, p. č. 61, p. č. 62, p. č. 71/1, p. č. 71/2, p. č. 72/2, p. č. 73, p.č. 74/1, p. č. 74/2, p. č. 77, p. č. 78/1, p. č. 78/2, p. č. 85/2, p. č. 86, p. č. 87/5, p. č. 88, p. č. 89/1, p. č. 90, p. č. 91/1, p. č. 92/1, p. č. 92/2, p. č. 105, p. č. 106, p. č. 107/1, p. č. 108/2, p. č. 109/3, p. č. 114, p. č. 115, p. č. 116, p. č. 127, p. č. 128, p. č. 129, p. č. 130, p. č. 131/1, p. č. 131/3, p. č. 133/5, p. č. 138, p. č. 141/1, p. č. 143, p. č. 144/1, p. č. 144/2, p. č. 161, p. č. 163, p. č. 164, p. č. 169, p. č. 187/1, p. č. 188/1, p. č. 191/1, p. č. 191/2, p. č. 193/1, p. č. 193/2 p. č. 208, p. č. 209, p. č. 210, p. č. 220, p. č. 222/1, p. č. 222/3, p. č. 236, p. č. 240/2, p. č. 240/3, p. č. 244, p. č. 245/1, p. č. 246, p. č. 248/1, p. č. 248/2, p. č. 256/2, p. č. 258/1, p. č. 284/2, p. č. 284/3, p. č. 284/5, p. č. 286/1, p. č. 287 p. č. 288, p. č. 291, p. č. 292, p. č. 307, p. č. 308, p. č. 309, p. č. 310/1, p. č. 310/2, p. č. 311, p. č. 312, p. č. 337/1, p. č. 337/2, p. č. 350, p. č. 360/1, p. č. 360/2, p. č. 362/1, p. č. 363/1, p. č. 365, p. č. 377/1, p. č. 377/2, p. č. 379, p. č. 380, p. č. 381/1, p. č. 386, p. č. 387/1, p. č. 388/2, p. č. 394/1, p. č. 416/1, p. č. 430, p. č. 434, p. č. 444, p. č. 446, p. č. 447/1, p. č. 447/2, p. č. 452/2, p. č. 452/3, p. č. 465/2, p. č. 936, p. č. 981/1, p. č. 982, p. č. 983, p. č. 1005/1, p. č. 1005/2, p. č. 1006, p. č. 1007/1, p. č. 1014, p. č. 1030/1, p. č. 1030/2 p. č. 1032, p. č. 1035, p. č. 1051/2, p. č. 1051/3, p. č. 1051/5, p. č. 1051/6, p. č. 1051/7, p. č. 1075/3, p. č. 1426/1, p. č. 1426/2, p. č. 1426/3, p. č. 1426/4, p. č. 1426/5, p. č. 1426/6, p. č. 1426/7, p. č. 1426/9, p. č. 1426/11, p. č. 1426/12, p. č. 1426/14, p. č. 1430/1, p. č. 1430/2, p. č. 1430/3, p. č. 1430/5, p. č. 1430/7, p. č. 1430/8, p. č. 1430/9, p. č. 1430/11, p. č. 1430/12, p. č. 1430/14, p. č. 1430/18, p. č. 1443, p. č. 1445, p. č. 1452, p. č. 1459, p. č. 1460, p. č. 1461, p. č. 1463, p. č. 1464, p. č. 1466, p. č. 1470/2, p. č. 1471/2, p. č. 1471/3, p. č. 1472, p. č. 1474/1, p. č. 1476/2, p. č. 1498/3, p. č. 1513, p. č. 1522, p. č. 1523, p. č. 1525/2, p. č. 1526/1, p. č. 1531/2, p. č. 1557, p. č. 1569, p. č. 1591/1, p. č. 1592/1, p. č. 1592/37, p. č. 1592/45, p. č. 1592/46, p. č. 1593/2, p. č. 1595/1, p. č. 1595/2, p. č. 1595/4, p. č. 1595/5, p. č. 1624, p. č. 416/1, p. č. 434, p. č. 1471/1 katastrální území Knížecí p. č. 392, p. č. 397, p. č. 2, p. č. 392, p. č. 393, p. č. 394, p. č. 395, p. č. 396, p. č. 397, p. č. 3983, p. č. 400, p. č. 99/5, p. č. 149/7, p.č. 459, p. č. 768/1, p. č. 790/2 katastrální území Kopec p. č. 1/2, p. č. 2 katastrální území Mikulášovice p. č. 3121, p. č. 3127/3, p. č. 2474, p. č. 2482, p. č. 2475, p. č. 2476, p. č. 2479, p. č. 2480, p. č. 2481, p. č. 2590/2, p. č. 2592, p. č. 2593/1, p. č. 2686, p. č. 2698, p. č. 2700, p. č. 2702, p. č. 2703/1, p. č. 2769, p. č. 2774, p. č. 2849/2, p. č. 2851, p. č. 2852, p. č. 2853, p. č. 2854, p. č. 2862, p. č. 2863, p. č. 2864, p. č. 2929, p. č. 2942, p. č. 2945/4, p. č. 3020/1, p. č. 3021/2, p. č. 3022, p. č. 3034, p. č. 3119, p. č. 3120, p. č. 5570, p. č. 5580, p. č. 5582, p. č. 5592, p. č katastrální území Staré Hraběcí p. č. st. 1, p. č. st. 2, p. č. st. 6, p. č. st. 21, p. č. st. 22, p. č. st. 23, p. č. st. 24, p. č. st. 25, p. č. st. 26, p. č. st. 116, p. č. st. 119, p. č. st. 193, p. č. st. 195, p. č. 2, p. č. 4/1, p. č. 4/8, p. č. 7/1, p. č. 7/7, p. č. 17, p. č. 28/1, p. č. 50/1, p. č. 52, p. č. 57/1, p. č. 62/1, p. č. 76/1, p. č. 78, p. č. 80/2, p. č. 81, p. č. 82, p. č. 83, p.č. 84, p. č. 86, p. č. 87, p. č. 88, p. č. 95, p. č. 99, p. č. 101, p. č. 105/1, p. č. 106, p. č. 107, p. č. 111/1, p. č. 113, p. č. 122/1, p. č. 123/1, p. č. 123/2, p. č. 146/1, p. č. 146/3, p. č. 398/1, p. č. 403/1, p. č. 416, p. č. 419/2, p. č. 420/1, p. č. 420/2, p. č. 425, p. č. 426, p. č. 431, p. č. 432, p. č. 451/58, p. č. 737/1, p. č. 738/1, p. č. 738/2, p. č. 744/1, p. č. 744/2, p. č. 745/2, p. č. 745/3, p. č. 749/2, p. č. 749/3, p. č. 754/1, p. č. 754/2, p. č. 756, p. č. 901/1, p. č. 901/10, p. č. 901/11 p. č. 912/1, p. č. 912/2, p. č. 966/1, p. č. 969/2, p. č. 976, p. č. 978, p. č. 980/1, p. č. 980/2, p. č. 980/3, p. č. 986, p. č. 988, p. č. 990, p. č. 991, p. č. 992, p. č. 993, p. č. 994, p. č. 995, p. č. 1011, p. č. 1012/2, p. č. 1017, p. č. 1025, p. č. 1026, p. č. 1058, p. č. 1070, p. č katastrální území Velký Šenov p. č. st. 543, p. č. st. 562, p. č. st. 565, p. č. st. 598, p. č. st. 661, p. č. 529/2, p. č. 529/3, p. č. 529/6, p. č. 529/7, p. č. 529/8, p. č. 530/5, p. č. st. 210/1, p. č. st. 210/2, p. č. st. 211, p. č. st. 212, p. č. st. 223, p. č. st. 226, p. č. st. 385/1, p. č. st. 445, p. č. st. 545, p. č. st. 547, p. č. st. 557, p. č. st. 572, p. č. st. 603, p. č. st. 727, p. č. st. 769, p. č. 496/1, p. č. 496/2, p. č. 498, p. č. 507, p. č. 509/1, p. č. 518, p. č. 521/1, p. č. 527/1, p. č. 527/3, p. č. 1534/1, p. č. 1534/3, p. č. 1534/7, p. č. 1534/8, p. č. 1534/9, p. č. 1534/10, p. č. 1594, p. č. 1595/4, p. č. 1596/2, p. č. 1597/7, p. č. 1597/9, p. č. 1597/11, p. č. 1597/13, p. č. 1597/15, p. č. 1597/17, p. č. 1597/20, p. č. 1607/3, p. č. 1607/4, p. č. 1616/1, p. č. 1618, p. č. 1641/2, p. č. 1655/4, p. č. 1671/4, p. č. 1671/5, p. č. 1688/1, p. č. 1688/7, p. č. 1688/9, p. č. 1688/10, p. č. 1688/12, p. č. 1688/14, p. č. 1703/1, p. č. 1703/2, p. č. 1704, p. č. 1727/1, p. č. 1727/3, p. č. 1727/4, p. č. 1727/6, p. č. 2514/1, p. č. 2785, p. č. 2793/2, p. č. 2793/24, p. č. 2803/2, p. č. 2830/1, p. č. 2884/3, p. č. 2884/4, p. č. 2890, p. č. 2893, p. č katastrální území Lipová u Šluknova p. č. st. 315, p. č. st. 317, p. č. 1490, p. č. 1505, p. č. 1509, p. č. 1516/2, p. č. 1857, p. č. 1860, p.č f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: strana 6 čj. OSÚ-SpSÚ/ / //Tu

7 g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí: Dotčené orgány: MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, (orgán ochrany ovzduší, vodoprávní úřad, orgán ochrany ZPF, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany přírody), Třída 9. května čp. 1366/48, Rumburk MěÚ Rumburk - státní památková péče, Třída 9. května čp. 1366/48, Rumburk MěÚ Rumburk - stavební úřad, Třída 9. května 1366/48, Rumburk Datová schránka: Městský úřad Šluknov, stavební úřad, Šluknov, Náměstí Míru 1 Městský úřad Velký Šenov (orgán ochrany obyvatel, silniční správní úřad, odbor životního prostředí), Velký Šenov, Mírové náměstí 342 Městský úřad Krásná Lípa (orgán ochrany obyvatel, silniční správní úřad, odbor životního prostředí), Masarykova 246/6, Krásná Lípa Středisko bytového a místního hospodářství města Velký Šenov, Šluknovská 46, Velký Šenov Obecní úřad Staré Křečany (orgán ochrany obyvatel, silniční správní úřad, odbor životního prostředí), Staré Křečany 38, Staré Křečany Obecní úřad Lipová (orgán ochrany obyvatel, silniční správní úřad, odbor životního prostředí), Lipová 422, Lipová Městský úřad Mikulášovice (orgán ochrany obyvatel, silniční správní úřad, odbor životního prostředí), Mikulášovice 1007, Mikulášovice Česká republika Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku, Hradební 772/12, Praha 1 Staré Město Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Železničářská 1386/31, Ústí nad Labem Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha Správa chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, Teplická 424/69, Děčín Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Školní 12, Jablonné v Podještědí Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Provaznická 1394/10, Děčín 2 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Březinova 3, Děčín 1 Policie ČR, dopravní inspektorát Děčín, Husova 111/16, Děčín strana 7 čj. OSÚ-SpSÚ/ / //Tu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk ROZHODNUTÍ. Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk ROZHODNUTÍ. Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad čj. OSÚ-SpSÚ/47447-15/5418-2016/Tu Zpracovatel: Ing. N. Turková Datum: 22.12.2016 Ústecký kraj

Více

odbor životního prostředí vodoprávní úřad

odbor životního prostředí vodoprávní úřad Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor životního prostředí vodoprávní úřad č. j.: OŽP/35658-11/4135-2007/uzl Zpracovatel: Bc. Uzlová Datum: 19.09.2011 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2016 KUKHK-40626/DS/2016-2/TI 12. 1. 2017 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3/A/20 43/OŽP/2016 Váš dopis zn.: Ze dne 22.09.2016 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu:

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 4459/2016/DSH V Náchodě dne: 4.5.2016 Čj.(Če):

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 17.02.2017 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/16787/2017/Šte 24365 MUCL/20814/2017

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa 280.13/A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. IČ: VYŘIZUJE: 709 46 078 České

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Rozhodnutí STAVEBNÍ ÚŘAD. Výrok I. Výrok II.

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Rozhodnutí STAVEBNÍ ÚŘAD. Výrok I. Výrok II. MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Č. j.: OSÚ/36933-12/sal /5150-2012 Rumburk, 10. ledna 2013 Oprávněná úřední osoba: Salabová E-mail: stavu@rumburk.cz

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/21514/16-3934/16/Maz v

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o. IČ 65993390 Správa Hradec Králové Pouchovská 401 503 41 Hradec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 23.10.2014 NAŠE ČJ.: MUNO 55559/2014 OD SPIS.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis.zn.: 15494/2012/VÝST/P/,

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/03006/2013/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/03798/2013/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín Datová schránka: x9hbpfn Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: Spisová zn.: Počet listů: Počet

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: OVÚP - 19078/2015/No V Sedlčanech 30.9.2015 Tel.: 318 822 742, linka 239 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 2 0 5 7-2013/2 4 8 3-2 0 1 3 / m r k S p is. a s ka rt.

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Vaše čj.: KPO-2012-001131 Ze dne: 2012-06-18 Naše sp. zn.: MU/12028/2012/3963/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/12028/2012/ŽP-VH Vyřizuje: Ing. Jana Doušková Tel.: 581 722 224 E-mail douskova@město-lipnik.cz Počet

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Obec

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: DSH/10081-16/ 2390-2016/Hro VYŘIZUJE: Kateřina Hrozová město

Více

Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, Slaný, tel.: , fax:

Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, Slaný, tel.: , fax: Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 111, fax: 312 522 771 Ve Slaném dne: 26. 1. 2017 NAŠE Č. SPISU: 232/2017 NAŠE ČJ.: MUSLANY/4186/2017/ODSH

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst.28/10/Roš. Dolní Benešov, dne 17.4. 2010 Vyřizuje : Ing. Rošíková Tel. : 553 651 285 Č. spisu: 520/2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908, http://hostinne.info Váš dopis ze dne: 20.10.2016 Dle rozdělovníku Vaše značka (čj.): Naše čj.: 5804/2016/SÚ/Gr

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor životního prostředí vodoprávníúřad

Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor životního prostředí vodoprávníúřad Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor životního prostředí vodoprávníúřad č.j.: OŽP/15512-11/5200-2006/uzl Zpracovatel: Bc.Uzlová Datum: 18.04.2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Město Dolní

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ LUTYNĚ stavební úřad Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně ------------------------------------------------------------------ Spis zn. S OÚDL 1255/2015/04 čj. FIŠER Jiří, RNDr. Vyřizuje:

Více

ODBOR STAVEBNÍ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ODBOR STAVEBNÍ OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/016632/2016 ST3/Hr MMHK/036441/2016 ST3/Hr Eva Hrušková 495 707 620 eva.hruskova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM:

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/118228/2012 ST2/Več MMHK/174928/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2013 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

Oznámení o zahájení stavebního řízení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámení o zahájení stavebního řízení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: DSH/7932-15/2224-2015/JNB Viz rozdělovník VYŘIZUJE: Bc. Dagmar

Více

O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í

O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 15.11.2013 SPIS. ZN.: SZ MMHK/202185/2013 OD1/Kub MMHK/206220/2013 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: DATUM: 18.12.2013 Ing. Šárka Kubcová 495707814 Sarka.Kubcova@mmhk.cz

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/2574/15-642/15/No

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 SPIS. ZN.: VÝST-430/2013-Va Č.J.: PDMUJA 2501/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.01.2013 Jana Vágnerová 491 847 255 vagnerova@jaromer-josefov.cz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: 10695/14-22400 ze dne: 07.11.2014 obdrží Č.j.: JMK 133424/2014 dle rozdělovníku Sp. zn.: S-JMK

Více

Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno

Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno 612 39 Č. j. 913/16/2300/71/To Brno 21.03.2016 Vyřizuje: Bc. Jaroslav Tošovský,

Více

Stavebník Statutární město Přerov, IČ: , Bratrská 709/34, Přerov

Stavebník Statutární město Přerov, IČ: , Bratrská 709/34, Přerov KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení silničního hospodářství Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc tel.: +420 585 508 308 fax: +420 585 508 336 e-mail: j.bartonek@kr-olomoucky.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/33125-09/3685-2009/bre Dvůr Králové nad Labem, dne 26. srpna 2009

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: ZB/3191/22400 Ředitelství silnic a dálnic České republiky Ze dne: 02.03.2012 se sídlem Praha, Na Pankráci

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY ODBOR DOPRAVY MěÚ, Masarykovo nám. 25, Odry, okres Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY ODBOR DOPRAVY MěÚ, Masarykovo nám. 25, Odry, okres Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY ODBOR DOPRAVY MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín Dopravoprojekt Brno, a.s. v zastoupení Ředitelství silnic dálnic ČR Kounicova 13 Na Pankráci 56 658 30 BRNO 145 05

Více

í.tll ~ Došlo: V/'J')/.

í.tll ~ Došlo: V/'J')/. MĚSTSKÝ Odbor výstavby a územního plánování Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘíBRO Tel. +420374801 111, Fax +420 374 801 331, E-mail: posta@mustribro.cz Č. j.: 1073/0VÚP/16 Č. ev.: 16384/16-STRIBRO Oprávněná

Více

Počet listů: 6 Příloh/listů: 0. Datum:

Počet listů: 6 Příloh/listů: 0. Datum: Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Městský úřad Třešť Revoluční 20/ Třešť

Městský úřad Třešť Revoluční 20/ Třešť Městský úřad Třešť Revoluční 20/1 589 14 Třešť Odbor stavební úřad Tel: 567 584 925, Fax: 567 224 125 E-mail: rudolf@trest.cz www.trest.cz Váš dopis ze dne 09.02.2016 Číslo jednací 745/2016-66/2016-8/2016-STU

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 39036/2017 Sp.zn.: S-JMK 14734/2017 OD Brno 09.03.2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor životního prostředí vodoprávní úřad Č. j. : OŽP/1 3 0 9 0 5-2 0 1 5 / s e a 4 3 5 4 2-2 0 1 5 / s e a

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 030 / 311 636 181, e-mail: bibova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./4649/2015/B VYST-B/5019/2015

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 89787/2015 Sp. zn.: S - JMK 57263/2015/OD/Re Brno 10.07.2015 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O P R A V

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/12031/2011/3726/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/12033/2011/ŽP-VH Vyřizuje: Ing. Lucie Navrátilová Tel.: 581 722 224 E-mail: lnavratilová@mesto-lipnik.cz Počet listů: 5 Počet listů

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 566/09/SÚ/Ran 2531/09/SÚ Ranglová 352 370 433, 352

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/215866/2012 ST2/Vos, SZ MMHK/215870/2012 ST2/Vos MMHK/065558/2013 ST2/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz

Více

ROZHODNUTÍ. ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 59/2017 (doručováno veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ. ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 59/2017 (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2017/119862/STAV/SU/Bo Přerov, dne 13.11.2017 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 975/2016-3/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 17.10.2016 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/26936/Sř/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/26936/2015-16 POČET LISTŮ

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: OVÚP 13082/2010/Ci V Sedlčanech dne: 8.6.2010 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.2

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy detašované pracoviště Hodonín Brněnská 3254, Hodonín

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy detašované pracoviště Hodonín Brněnská 3254, Hodonín KRAJSKÝ ÚŘA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy detašované pracoviště Hodonín Brněnská 3254, 695 01 Hodonín Váš dopis zn.: 2179/22400/2015 Ze dne: 04.03.2015 Č. j.: JMK 35623/2015 Sp. zn.: S-JMK

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0032810/16/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0032914/16/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

Městský úřad Trutnov odbor výstavby

Městský úřad Trutnov odbor výstavby Městský úřad Trutnov odbor výstavby Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘ. OSOBA: TEL.: E-MAIL: 2010/12101/V/SIO/2717 2010/12099/V/SIO/2715 Spisový znak: 330 Skartační znak V/5 Ondřej

Více

OPRAVA OZNÁMENÍ. V Novém Městě nad Metují, dne

OPRAVA OZNÁMENÍ. V Novém Městě nad Metují, dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis.zn.: Výst.

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad O Z N Á M E N Í

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad O Z N Á M E N Í M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Č.j.: OV/34769-11/1527-2011/KUP Oprávněná úřední osoba: Kučerová Pavlína, tel.: 533 304 552,

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0046141/16/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0046245/16/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 02.05.2013 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 10395/13-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 1441-402/14 Zlonice dne 17.3.2015 Vyřizuje: František

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 Č. j.: Sp. zn.: 64907/16/DOP/JLa 58039/16/DOP/JLa Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Dat. schránka: Josef

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (dle 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.)

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (dle 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.) ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 050829/2015/HA/Vo MMHK/072591/2015 Eva Voříšková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 636

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 5328/2010/STU3 Hrušovany nad Jevišovkou 21. 7. 2010 Spisová značka: S-6819/2009 Spis.č. UR 503/09 Vyřizuje:

Více

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2012-2815/PJ Rousínov, dne 16. května 2012 Sp. zn.: 2400/2012-464/PJ

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/148312/2012 ST2/Več MMHK/173931/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spisová značka: 3516/2011/VÝST/Jž/, 3517/2011/VÝST/Jž/

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 072382/2011 ST2/Več MMHK/077171/2011 Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 29.4.2011

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/3439/2012/Bl V Třebíči dne 02.11.2012 Č.j.: OV 53361/12

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Mukrn/201229688/RR/SU/Še VYŘIZUJE: Regína Ševčíková TEL.: 554 697 705 FAX: E-MAIL: rsevcikova@seznam.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: SPU 422256/2014 2RP54356/2012-130743 ZE DNE: 3.9.2014 SPIS. ZN.: SZ MMHK/160024/2014 OD1/Več MMHK/088560/2015 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: DATUM: 2.6.2015 Ing. arch.

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 179108/2013HA/Me MMHK/189241/2013 Jana Melichárková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí Váš dopis značky/ze dne: /24.02.2016 Číslo jednací: OŽP-ČJ/27623-16/MOU

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : M U D K - V Ú P / 1 2 0 9 9-2 0 1 7 / p o b 3870-2017 S p is. a

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/19540/2014/5108/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/19540/2014/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb Č.j: MUCH 21377/2015/Örd Cheb, dne: 16.3.2015 Spis. zn.: KSÚ 1851/2015 Vyřizuje: Zuzana Ördögová

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/ /K Bc. Roman Kedruš

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/ /K Bc. Roman Kedruš odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Bergama70, a.s. Kvítkovická 1527

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 129123/2014 Sp.zn.: S-JMK 129123/2014 ODOS Brno 26.01.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský

Více

Veřejná vyhláška. Usnesení

Veřejná vyhláška. Usnesení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IHGRM* Čj: MSK 78801/2015 Sp. zn.: DSH/8567/2015/Jan 330 V10 Vyřizuje: Ing. Patrik Janota Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

Č.j. : DSH/16251/11 V Plzni dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Č.j. : DSH/16251/11 V Plzni dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j. : DSH/16251/11 V Plzni dne 3.2. 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor

Více

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC odbor výstavby, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec Č.j.: V/24625-10/6206-2010/Star V Bílovci dne: 28. června 2010 Vyřizuje: Anna Starečková e-mail.: anna.stareckova@bilovec.cz O Z N

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux007ezuz* CRDUX007EZUZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0266/14-5/Hm V Praze dne 10. července 2014 Č. j.: DUCR-40560/14/Hm Telefon: 602 378

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux007zaqt* CRDUX007ZAQT DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0627/14-6/Ce V Praze dne 17. prosince 2014 Č. j.: DUCR-71920/14/Ce Telefon: 602 668

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno

Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno Úřad městské části města Brna Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59 Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, Brno 612 39 Č. j. 9292/14/2300/970/To Brno 25.09.2014 Vyřizuje: Bc. Jaroslav Tošovský,

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/17521/Fb/2013 (SSSÚ/17250/Fb/2013) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/17521/2013-8

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 47715/2014/OŽPaKS/FI HLUC/47738/2014/OŽPaKS/Fi

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ S00RP00QBZLN S00RX00RDT3M Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 82537/2015 OSŘOŽÚ/Ja-328 Břeclav, dne 04.01.2016 Č.j.: MUBR 306/2016

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 028183/2015/HA/Lo MMHK/048282/2015 Iva Loskotová oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 638

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/9867-2013/1654-2013/mrk Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Č.j.:ODP/91612-2016/hlp20866-2016/hlp Dvůr Králové

Více