INFORMACE PRO PACIENTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO PACIENTY"

Transkript

1 INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od

2 Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát

3 O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû známou a uznávanou spoleãností, která pûsobí na trhu více neï 150 let. V oblasti ortopedie patfií mezi nejvût í svûtové firmy, podílí se na v zkumu a v voji nov ch materiálû a technologií, které pomáhají zlep it lidsk Ïivot. Co je to artróza? Artróza ãi osteoartróza je nejãastûj ím onemocnûním kloubû. Zmûny typické pro artrózu nacházíme u témûfi 70% osob star ích 65 let. Nejvíce postihuje kyãelní a kolenní klouby, ale její v skyt je bûïn i v jin ch lokalizacích (pátefi, rameno, loket, prsty aj.) Pfii artróze dochází postupnû k destrukci kloubní chrupavky, coï se projevuje bolestivostí a zánûtem. Hladká chrupavka, která normálnû vytváfií kloubní povrch, ztrácí svojí pruïnost a odolnost a obru uje se. PostiÏená kost reaguje na vzniklou situaci svojí pfiestavbou, ãasem se na ní objevují v rûstky zvané osteofyty, které dan stav komplikují. Kloub postupnû mûní svûj pûvodní tvar a omezuje se jeho hybnost. V extrémních pfiípadech tûïkého stupnû artrózy je chrupavka zcela zniãena. Bolest je dána postiïením okolních tkání, po kození samotné chrupavky nebolí. MoÏnosti léãby Poãáteãní stadia artrózy lze zvládnout kombinací farmakologick ch a nefarmakologick ch metod (redukce hmotnosti, sníïení zátûïe, pfiimûfiená pohybová aktivita, rehabilitace, pouïívání opûrn ch pomûcek). V tûï ích stádiích je kromû tlumení bolesti jedin m úãinn m fie ením operace, nejãastûji to b vá náhrada kloubu endoprotézou (aloplastika).

4 ezací blok stehenní kost (femur) ezací blok holenní kost (tibie)

5 Co je VISIONAIRE? Unikátní technologie Visionaire umoïàuje spoleãnosti Smith&Nephew navrhnout a vyrobit sadu originálních fiezacích blokû na základû pacientovy vlastní anatomie. S pouïitím magnetické rezonance (MRI) kolena pacienta spolu s kompletním rentgenov m snímkem dolní konãetiny se navrhne a vyrobí dva fiezací bloky (na stehenní a holenní kost), pomocí kter ch bude provedena v mûna (artroplasika) kolenního kloubu pacienta. Toto napasování na míru umoïàuje ortopedovi provést naprosto pfiesné fiezy kostí v ideální rotaci a sklonu, potfiebné pro optimální umístûní kolenního implantátu. Firma Smith&Nephew je v âeské republice první, která tuto technologii nabízí a která má potfiebné schválení (CE certifikát). ezací bloky jsou vyrobeny z vysoce bezpeãného materiálu medicínského nilonu a dodávány ve sterilním balení spolu se jménem a ãíslem pacienta tak, aby nemohlo dojít k zámûnû. V souãasné dobû je implantováno na celém svûtû pomocí technologie Visionaire cca endoprotéz a kaïd m dnem tento poãet roste.

6 Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Jak je postup? 1. o etfiující lékafi (ortoped) urãí diagnózu a navrhne v mûnu kloubu (TEP totální endoprotéza) 2. o etfiující lékafi (ortoped) ode le pacienta s Ïádankou na vy etfiení magnetickou rezonancí 3. pacient se dostaví na magnetickou rezonanci (MRI) a rentgen 4. snímky z MRI a rentgenu doruãí svému lékafii, kter snímky elektronicky za le do v robního centra Smith&Nephew

7 5. firma Smith&Nephew vyrobí originální fiezací bloky na míru a za le je do nemocnice, kde je operaãní v kon naplánován 6. operace v mûna kloubu 7. rekonvalescence (zotavování) 8. uzdravení návrat k bûïnému Ïivotu

8

9 Jaké jsou v hody pro pacienta? Absolutnû pfiesné umístûní implantátû endoprotézy kolenního kloubu, které je rozhodující pro její správnou funkci a Ïivotnost V raznû rychlej í operace zkrácení ãasu stráveného na operaãním sále Vût í bezpeãnost pro pacienta aï o 22 operaãních krokû ménû Pacient má men í krevní ztráty (sniïuje se potfieba krevní transfuze) V znamnû niï í riziko infekce díky krat ímu operaãnímu ãasu a men ímu poãtu nutn ch operaãních nástrojû Krat í a etrnûj í anestezie pacient je krat í dobu v narkóze NiÏ í riziko ostatních komplikací tukové embolie, hluboké Ïilní trombózy Ménû invazivní operaãní technika ( etrnûj í zásah do tkání a kostí pacienta) Ménû bolestiv zákrok Rychlej í a efektivnûj í rekonvalescence (zotavení) a návrat k aktivnímu Ïivotu

10 Systém Visionaire je moïno pouïít u v ech typû endoprotéz (kloubních náhrad) firmy Smith&Nephew: implantováno od roku 1997 více neï implantací na celém svûtû standardní implantát umoïàující návrat pohybu kolenního kloubu implantováno od roku 1996 více neï implantací na celém svûtû technologie pro alergiky technologie pro del í Ïivotnost (více neï 30 let) anatomick implantát umoïàující velk rozsah pohybu kolenního kloubu implantováno od roku 2005 více neï implantací na celém svûtû anatomická náhrada, plnû nahrazující kinematiku kolenního kloubu technologie pro alergiky technologie pro del í Ïivotnost (více neï 30 let) implantát nahrazující oba zkfiíïené vazy implantát umoïàující nejvût í rozsah pohybu a umoïàující návrat k aktivnímu stylu Ïivota

11 Co je OXINIUM? Jedním ze základních pfiedpokladû pro dlouhodobou Ïivotnost implantátu, kromû jeho správného usazení, je i pouïit materiál. V souãasnosti se u femorální komponenty (ãást implantátu, kter se umísèuje na stehenní kost) standardnû pouïívá CoCr (chrom-kobalt). Firma Smith&Nephew má ov em k dispozici i technologii OXINIUM. Jedná se o unikátní kovovou slitinu skládající se ze Zirkoni a Nioblu, které patfií do stejné skupiny jako Titan. Pfii v robû se vytvofií materiál s keramickyḿ povrchem, ale stále pevn m jako kov, jehoï typick m znakem je ãerná barva. Pfii pohybu dochází ke tfiení ploch jednotliv ch komponent a tím i opotfiebení implantátu. Pfii pouïití materiálu Oxinium se prodluïuje Ïivotnost implantátu aï na 30 let právû díky sníïen m otûrûm (Oxinium + crosslink PE = Verilast technologie) Oxinium hlavní v hody: Má o více neï polovinu men í tfiení neï CoCr. V raznû prodluïuje Ïivotnost implantátu. SniÏuje opotfiebení o 98% ve srovnání s CoCr. Je dvakrát tvrd í neï CoCr Antialergick materiál opotřebení materiálu (mm 3 ) CoCr/PE za 3 roky VERILAST za 30 let Za OXINIUM technologii získala firma Smith&Nephew, jako první a zatím jediná ortopedická firma, v roce 2005 ocenûní Engineering Materials Achievment Award za vyvinutí materiálu OXINIUM pro pouïití u kloubních náhrad, smûfiující ke zlep ení v konnosti systému totálních kloubních náhrad.

12 Aura Medical s.r.o. K Verneráku 4, Praha 4, Tel.: , Fax:

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku

Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku Spoleãné doporuãení ãesk ch odborn ch spoleãností Tato doporuãení jsou dílem spoleãné pracovní skupiny, kterou vytvofiily âeská kardiologická spoleãnost,

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH VELIâIN http://www.omegaeng.cz e-mail: info@newport.cz TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH 25 rokû Pfied ãtvrtstoletím byla vize zmûnûna ve skutek. Co uvedla do chodu jedna osoba, h be dnes s mnoh m a mnoh mi. A aãkoli se vzhled zmûnil, pûvodní

Více

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ prim. MUDr. Lenka Foretová MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 Dûdiãnost jako rizikov faktor pro vznik nádorû Projekt podpory zdraví 151/2001 Prevence nádorov

Více

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ Prevence nádorov ch onemocnûní ve 21. století Národní program zdraví DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 DùDIâNOST JAKO RIZIKOV

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU CRAMOLIN CRAMOLIN DÛvûra v osvûdãenou znaãku Bezpeãí díky kompetentnosti UÏ kdyï revoluce v elektronice zahájila pfied nûkolika desítkami let své vítûzné

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

Fazetovací materiál VITAVM 13. pro kovové konstrukce v obvyklém rozsahu WAK. Návod na zpracování. Stav: 04-05

Fazetovací materiál VITAVM 13. pro kovové konstrukce v obvyklém rozsahu WAK. Návod na zpracování. Stav: 04-05 fazetovací materiály Fazetovací materiál VITAVM 3 pro kovové konstrukce v obvyklém rozsahu WAK Návod na zpracování Stav: 04-05 zuby Vita Systém servis 3D - Master pfií stroje celokeramika Koncentrace na

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více