Lišejníky národní přírodní památky Křížky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lišejníky národní přírodní památky Křížky"

Transkript

1 Sborník muzea Karlovarského kraje 19 (2011) 259 Lišejníky národní přírodní památky Křížky Ondřej Peksa Úvod Hadce (serpentinity) jsou horniny známé svým specifickým vlivem na rostliny, které se na nich vyskytují (tzv. hadcový fenomén; podrobně rozebrán např. Tájkem [Tá j e k 2010]). Také lichenoflóra odráží svým složením zvláštní chemické a fyzikální vlastnosti hadců. Z hlediska výskytu lišejníků by měly serpentinity představovat jakýsi přechod mezi horninami bohatými na vápník a horninami silikátovými, většinou s převažujícím vlivem těch druhých (Suz a 1931). Byly na nich zjištěny zejména druhy acidofilní (ovšem s velmi slabým zastoupením striktně silikátových), ale také řada druhů bazifilních. Silná vysychavost hadců a vysoké koncentrace některých těžkých kovů jsou pak dalšími faktory ovlivňujícími zastoupení rozličných druhů lišejníků (Suz a 1928). Slavkovský les je vyhlášený výskytem serpentinitů (tzv. Mnichovské hadce). Díky tomu neušla tato oblast pozornosti Jindřicha Suzy, který se lichenoflórou hadců podrobně zabýval. Uvádí odsud téměř 120 druhů terikolních a epiliticky rostoucích lišejníků v čele s několika význačnými, v současnosti u nás vzácnými zástupci, jako jsou Cladonia crispata, C. decorticata, C. turgida, Peltigera malacea, P. polydactylon, Psoroma hypnorum atd. (Suz a 1928, 1934). Ve své práci (Suz a 1928) se detailně zabývá ekologií některých druhů a specifiky hadcového substrátu, srovnává lichenoflóru hadců s porosty na okolních amfibolitech, popř. na vložkách jiných hornin (pyroxenů, aktinolitu) v rámci serpentinitů. Jeho studie je skvělým základem pro podrobnější studium lichenoflóry hadců v této oblasti. V roce 2009 jsem byl Správou CHKO Slavkovský les (P. Tájkem) vyzván k průzkumu lichenoflóry národní přírodní památky Křížky, v tomto příspěvku uvádím výsledky této krátkodobé studie. Několika staršími údaji o lišejnících z tohoto území mi laskavě přispěl Zdeněk Palice. Charakteristika území Odlesněný hadcový hřbet ( m n. m.) s kótou U tří křížů (obr. 1) je tvořený celistvým bronzitickým serpentinitem. Půdní pokryv je tvořen převážně nasycenou kambizemí typickou, na mělkých pokryvech skalních výchozů a zvětralinách hadce leží kambizemní rankery s iniciálními litozeměmi (Za h r a d n i c k ý & Ma c ko v č i n 2004). V území se nachází unikátní lokality vřesovišť na specifickém substrátu tvořené zejména vřesovcem pleťovým (Erica herbacea), vřesem obecným (Calluna vulgaris), místy se objevuje také zimostrázek nízký (Polygaloides chamaebuxus). Vyskytují se zde významné luční i lesní druhy vázané na serpentinity, včetně endemického rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium). V území byla v roce 1962 vyhlášena národní přírodní památka Křížky o rozloze 4 ha (Za h r a d n i c k ý & Ma c ko v č i n 2004). Pro lišejníky představují v chráněném území důležitý substrát především hadcové skalky či drobná suťoviska a kamenné snosy (saxikolní druhy) a také obnažená půda či humus (terikolní druhy). Epifytické lišejníky mají možnost kolonizovat několik málo druhů (exemplářů) dřevin zde rostoucích (borovice, bříza, jeřáb) či dřevěné sloupky ohrady a jiné zbytky mrtvého dřeva (staré oplocenky apod.).

2 260 přírodovědné statě A ČLÁNKY ondřej peksa S Z V J Obr. 1: Ortofotomapa s vymezením hranic NPP Křížky. Mapový podklad Geodis Brno, spol. s. r. o.

3 Lišejníky národní přírodní památky Křížky 261 Materiál a metodika Terénní průzkum jsem provedl v říjnu 2009, několik sběrů pochází z jednorázových návštěv v říjnu 2007 a v říjnu Sběry Z. Paliceho pocházejí z krátké exkurze Studované území bylo vymezeno hranicemi NPP Křížky (viz obr. 1). Lišejníky byly zkoumány na nejrůznějších substrátech, aby byla zachycena maximální druhová diverzita. Lichenikolní houby byly sbírány pouze výjimečně (nejnápadnější druhy). Lišejníky byly určovány klasickými lichenologickými technikami. Kromě morfologických znaků byly využívány stélkové reakce lišejníků včetně reakce na UV záření. K determinaci některých taxonů (Buellia griseovirens, Cladonia borealis, C. chlorophaea agg., C. deformis, C. glauca, C. portentosa, Fuscidea recensa, Lecanora campestris, L. intricata, L. soralifera, L. suphurea, Lecidea plana, Lecidella scabra, Porpidia nadvornikiana, P. soredizodes, Tephromela grumosa) byla využita metoda tenkovrstevné chromatografie (TLC) dle metodiky Or a n g e et al. (2001). Některé sběry zůstaly neurčeny díky malému množství získaného materiálu či obtížnosti determinace (Aspicilia spp., Carbonea spp., Lecanora dispersa agg., Rhizocarpon cf. sublavatum, Thelidium cf. minutulum, sterilní sorediosní druhy atd.) a budou dále zkoumány. Ve zprávě z výzkumu (Pe k s a 2009) jsou uvedeny některé podrobnosti k vybraným druhům, které v tomto příspěvku neuvádím (např. přesné lokalizace nálezů Cladonia turgida a Peltigera malacea). Materiál je uložen v herbáři Západočeského muzea v Plzni (PL), sběry Z. Paliceho v herbáři BÚ AVČR v Průhonicích (PRA). Nomenklatura je sjednocena dle práce Li š k a & Pa l i c e (2010), případně Smit h et al. (2009 Carbonea vitellinaria, Catillaria atomarioides, Epilichen scabrosus, Fuscidea recensa, Gyalecta biformis). Výsledky a diskuse V NPP Křížky bylo při recentním výzkumu nalezeno a determinováno 158 druhů lišejníků a 2 druhy výrazných lichenikolních hub Carbonea vitellinaria a Epilichen scabrosus (tab. 1). Území poskytuje útočiště všem základním skupinám lišejníků (epifytické, saxikolní, terikolní), přičemž ani jedna z nich výrazně nepřevažuje. Ačkoliv zastoupení dřevin je v území malé a málo pestré, není skupina epifytů (včetně epixylických druhů) výrazněji ochuzena. Břízy, jeřáby a také dřevěné sloupky ohrady poskytují vhodný substrát pro většinu běžných acidofilních i nitrofilních druhů. Mimo to zde epifytické lišejníky často osidlují hadcový substrát. Především vrcholky skal sloužící jako ptačí posedy jsou bohatě porostlé společenstvem epifytů tvořeným druhy jako je Melanohalea exasperatula, Parmelia sulcata, Parmelina tiliacea, Physconia perisidiosa, Xanthoria candelaria a X. parietina, doplněným saxikolními nitrofilními lišejníky v čele s druhem Ramalina capitata. Su z a (1928) popisuje z vrcholků serpentinových skalisk, kde ptáci sedávají a je exkrementy svými potřísňují stejné společenstvo, obsahující navíc v současnosti kriticky ohrožený druh Anaptychia ciliaris (Li š k a & Pa l i c e 2010). Terikolní druhy jsou zastoupeny především rozsáhlou skupinou dutohlávek čítající zde 34 druhů. Tato druhová bohatost je dána především zachovalostí biotopu vřesoviště, který je pro většinu dutohlávek velmi vhodným prostředím. Význačné druhy zde představují především Cladonia portentosa a C. turgida (viz Komentář k zajímavým druhům). Další nepřehlédnutelnou skupinu terikolních lišejníků představují hávnatky reprezentované zde pěti druhy

4 262 přírodovědné statě A ČLÁNKY ondřej peksa včetně dvou ohrožených taxonů Peltigera malacea a P. polydactylon (Li š k a & Pa l i c e 2010), které jsou odsud udávány již z počátku 20. století (Suz a 1928). Druhové složení saxikolních lišejníků je logicky nejvíce ovlivněno hadcovým substrátem. Velmi zajímavým lišejníkem je v tomto ohledu druh Porpidia nadvornikiana (obr. viz zadní předsádka), který byl z hadců dokonce popsán (Vě z d a 1972). V rámci ČR je tento druh znám ze tří lokalit, z nichž jednou je nedaleká přírodní památka Dominova skalka (Pa l i c e et al. 2005). Na území NPP Křížky není druh příliš častý, vyskytuje se pouze na několika málo stinných místech ve východní partii hadcového hřbetu. Dalšími druhy, které se zde vyskytují a které Suza popisuje jako věrné průvodce serpentinů, jsou např. Vahliella leucophaea (obr. viz zadní předsádka) či Lecidella scabra (Suz a 1928, 1931, 1934, 1944). Mísení acidofilních a bazifilních druhů zmiňované v úvodní kapitole není na zkoumané lokalitě příliš časté. Bazifilní lišejníky jsou víceméně omezeny na jedinou skalku v nejvýchodnější části území (společenstvo s Collema flaccidum, Phaeophyscia sciastra a Leptogium lichenoides), častější je zde pouze druh Vahliella leucophaea, který vyžaduje neutrální až bazický substrát (Wirth 1995). Převážná většina saxikolních druhů tedy spadá do skupiny acidofilních lišejníků, z nichž za zmínku stojí několik druhů vázaných na skály s vysokým obsahem kovů, především železa, jako jsou Lecanora soralifera či Tremolecia atrata. Při výzkumu jsem se podrobně nezabýval jemnými nuancemi ve složení skalního podkladu. Je tedy možné, že některé ze striktně silikátových druhů jako jsou Acarospora fuscata, Protoparmelia badia, Rhizocarpon geographicum či Umbilicaria polyphylla, u kterých udávám na položkách jako subtrát serpentinit, nerostly ve skutečnosti přímo na hadci, ale na vložkách jiných hornin (jak se o tom zmiňuje J. Suza). Bylo by zajímavé se tímto jevem podrobně zabývat a ověřit, nakolik se tyto druhy vyskytují na čistém serpenititu a nakolik je pro ně důležitá příměs dalších hornin. Tab. 1. Seznam nalezených taxonů s uvedením substrátu, na kterém se vyskytovaly. U druhů, kde se tradičně rozlišují variety, jsou tyto uvedeny v závorce za jménem druhu. Lichenikolní houby jsou označeny hvězdičkou za jménem. Vysvětlivky: Be Betula, lg na mrtvém dřevě, mu na mechu, Pn Pinus sylvestris, rbus aucuparia, sx na skalním podkladu, tr na holé půdě či humusu; u lichenikolních hub je uveden hostitel. Pokud byl nález dokladován, je v závorce za zkratkou substrátu uvedena zkratka herbáře, kde je sběr uložen (PL, PRA); pokud druh zaznamenal pouze Z. Palice, je uvedeno (PRA!). Druh Absconditella lignicola Substrát (herbář) lg (PL) Su z a (1928, 1934) "U tří křížů" Acarospora fuscata sx (PRA) Acarospora fuscata Agonimia repleta Amandinea punctata Anisomeridium polypori Aspicilia cinerea Baeomyces rufus Belonia russula Bryoria fuscescens Buellia aethalea Buellia griseovirens Caloplaca holocarpa sx (PL příměs v položce Carbonea sp.) sx, lg sx (PL, PRA) lg, (PL)

5 Lišejníky národní přírodní památky Křížky 263 Druh Candelariella coralliza Candelariella reflexa Substrát (herbář) sx Su z a (1928, 1934) "U tří křížů" Candelariella vitellina sx (PL, PRA) Candelariella vitellina Candelariella xanthostigma Carbonea vitellinaria * Catillaria atomarioides Cetraria aculeata Candelariella vitellina (PL) sx (PRA!) tr Cetraria islandica tr Cetraria islandica var. platyna Cladonia arbuscula s. l. Cladonia borealis Cladonia cariosa Cladonia carneola Cladonia cenotea Cladonia cervicornis s. str. Cladonia chlorophaea Cladonia ciliata (var. tenuis) lg, tr Cladonia sylvatica, Cladonia mitis Cladonia verticillata var. cervicornis Cladonia cornuta tr Cladonia cornuta Cladonia deformis Cladonia digitata Cladonia fimbriata Cladonia floerkeana tr lg, Cladonia furcata tr Cladonia furcata Cladonia glauca tr (PL, PRA) Cladonia gracilis tr Cladonia gracilis var. chordalis Cladonia macilenta Cladonia merochlorophaea Cladonia monomorpha Cladonia norvegica Cladonia ochrochlora lg, Be, lg, tr Cladonia phyllophora Cladonia degenerans Cladonia pleurota tr Cladonia portentosa Cladonia impexa Cladonia pyxidata Cladonia ramulosa Cladonia rangiferina tr Cladonia rangiferina Cladonia rangiformis Cladonia rangiformis Cladonia rei Cladonia squamosa Cladonia stygia Cladonia subulata Cladonia turgida Cladonia uncialis Coenogonium pineti tr tr (PL, PRA) tr Va

6 264 přírodovědné statě A ČLÁNKY ondřej peksa Druh Collema flaccidum Epilichen scabrosus * Evernia prunastri Fuscidea kochiana Fuscidea recensa Gyalecta biformis Hypocenomyce scalaris Substrát (herbář) Baeomyces rufus (PL) sx (PRA!) Be Su z a (1928, 1934) "U tří křížů" Hypogymnia physodes Be, Pn, Parmelia physodes Hypogymnia tubulosa Lecania cyrtella Lecanora campestris Lecanora conizaeoides Lecanora expallens Be (PL) sx (PL, PRA) Be, lg, Pn, Lecanora intricata sx (PRA) Lecanora intricata Lecanora persimilis Lecanora polytropa sx (PRA) Lecanora polytropa Lecanora pulicaris lg (PL) Lecanora rupicola Lecanora glaucoma Lecanora saligna lg (PL) Lecanora saxicola sx (PRA) Lecanora saxicola Lecanora soralifera Lecanora sulphurea Lecanora sulphurea Lecidea fuscoatra Lecidea lapicida (var. lapicida) Lecidea plana Lecidella carpathica Lecidea latypea Lecidella scabra Lepraria caesioalba Lepraria jackii Lepraria lobificans Lepraria neglecta Lepraria rigidula Leptogium lichenoides Lichenomphalia umbellifera sx (PL, PRA) Be, lg (PL) mu, Va (PL, PRA) lg, mu, mu (PL) tr Melanelixia fuliginosa sx Parmelia fuliginosa Melanohalea exasperatula, sx Parmelia exasperatula Micarea denigrata Micarea leprosula Micarea lignaria Micarea misella Micarea peliocarpa Miriquidica leucophaea Opegrapha gyrocarpa lg (PL) tr (PL, PRA) tr (PRA!) lg (PL) Parmelia saxatilis Be, lg,, sx Parmelia saxatilis Parmelia sulcata Be, lg,, sx Parmelia sulcata

7 Lišejníky národní přírodní památky Křížky 265 Druh Substrát (herbář) Su z a (1928, 1934) "U tří křížů" Parmelina tiliacea lg,, sx Parmelia scortea Parmeliopsis ambigua Peltigera canina Peltigera didactyla Peltigera malacea Be, lg Peltigera polydactylon Peltigera polydactyla Peltigera rufescens Peltigera rufescens Phaeophyscia orbicularis Physcia virella Phaeophyscia sciastra Physcia sciastra Physcia adscendens Physcia caesia Physcia caesia Physcia dubia sx (PL, PRA) Physcia tribacia (auct.) Physcia tenella, sx Physcia tenella Physconia perisidiosa sx Physcia farrea var. semifarrea Placynthiella dasaea Placynthiella icmalea Placynthiella oligotropha Be, lg, tr lg, sx tr Placynthiella uliginosa tr Lecidea uliginosa var. humosa Platismatia glauca Polysporina subfuscescens Porina chlorotica Porpidia nadvornikiana Porpidia soredizodes Porpidia tuberculosa Be sx (PRA!) sx (PL, PRA) Protoparmelia badia sx Lecanora badia Pseudevernia furfuracea Be Parmelia furfuracea Ramalina capitata lg, sx Ramalina capitata Ramalina farinacea Ramalina pollinaria sx Ramalina pollinaria Rhizocarpon badioatrum Rhizocarpon badioatrum Rhizocarpon geographicum Rhizocarpon geographicum Rhizocarpon lecanorinum Rhizocarpon polycarpum Rhizocarpon reductum Rinodina confragosa sx sx (PL, PRA) Scoliciosporum chlorococcum (PL) Bacidia umbrina Scoliciosporum sarothamni (PL příměs v položce S. chlorococcum) Scoliciosporum umbrinum sx (PL, PRA) Stereocaulon dactylophyllum Stereocaulon nanodes Strangospora moriformis lg (PL) Tephromela atra Lecanora atra Tephromela grumosa Lecanora grumosa Trapelia coarctata

8 266 přírodovědné statě A ČLÁNKY ondřej peksa Druh Trapelia glebulosa Trapelia obtegens Trapelia placodioides Trapeliopsis flexuosa Substrát (herbář) lg Su z a (1928, 1934) "U tří křížů" Trapeliopsis granulosa lg, tr Lecidea decolorans Tremolecia atrata Umbilicaria polyphylla Usnea sp. sx Be, lg Vahliella leucophaea Parmeliella microphylla Verrucaria dolosa Vezdaea acicularis tr (PL příměs v položce Cladonia turgida) Vulpicida pinastri Be Xanthoparmelia verruculifera sx Xanthoria candelaria sx Xanthoria candelaria Xanthoria parietina, sx Xanthoria parietina Xanthoria polycarpa Nepotvrzené výskyty Anaptychia ciliaris Bacidia bagliettoana Caloplaca viridirufa Cetraria ericetorum Cladonia macrophylla Cladonia symphycarpia Dibaeis baeomyces Diploschistes scruposus Lecanora orosthea Porpidia cinereoatra Xanthoparmelia loxodes Xanthoparmelia pulla Xanthoria elegans Xanthoria fallax Xanthoria fulva Anaptychia ciliaris Bacidia muscorum Caloplaca fuscoatra Cetraria islandica var. subtubulosa, var. tenuifolia Cladonia alpicola Cladonia symphycarpia Baeomyces roseus Diploschistes scruposus Lecanora orosthea Lecidea convexa var. musiva Parmelia isidiotyla Parmelia prolixa Caloplaca elegans Xanthoria fallax Xanthoria candelaria f. fulva

9 Lišejníky národní přírodní památky Křížky 267 Historické srovnání Excerpce literatury potvrdila zásadní význam práce J. Suzy pro poznání západočeských hadců. Několik málo dalších údajů se vyskytuje ještě v dílech starších autorů. Ko e r b e r (1855) udává z hadců u Mnichova ( an einer Steinmauer auf Serpentin bei Einsiedel unweit Karlsbad in Böhmen ) druhy Acarospora sinopica a Lecidea fuscoatra (jako L. fumosa var. nitida), La u- r e r & Ka l m u s (1862) uvádějí druh Umbilicaria cylindrica ze stejného prostoru ( Felsen bei Einsiedel ). Více údajů by možná přinesl průzkum herbářových sbírek, neboť např. sběry A. Hilitzera z okolí Pramenů se objevují v některých monografiích. Nád v o r n í k (1947) revidoval jeho položku Phaeophyscia sciastra, Li s i c k á (1980) sběr Umbilicaria polyphylla. Sám Hilitzer však tyto lišejníky dle mého zkoumání ve svých článcích nezmiňuje. Li s i c k á (1980) dále uvádí sběr U. polyphylla J. Johna z roku 1908 z hadcových skal u Pramenů ( Serpentinfelsen bei Sangerberg ). Su z a (1928, 1934) udává ze západočeských hadců kolem 120 taxonů, z hadcového hřbetu s kótou U tří křížů potom 62 terikolních a epiliticky rostoucích druhů lišejníků (epifyty na stromech či dřevě nezkoumal nebo se o nich nezmiňuje). Většina z této šedesátky druhů se v území NPP Křížky stále vyskytuje, ovšem výskyt 15 z nich se mi potvrdit nepodařilo (viz tab. 1). Mezi tyto druhy patří kromě výše zmíněné Anaptychia ciliaris i další méně časté či vzácné lišejníky jako je Cetraria ericetorum, Cladonia macrophylla a Xanthoria fulva, jejichž nepřítomnost na lokalitě může být způsobena různými změnami prostředí, k nimž za 80 let uplynulých od Suzova výzkumu došlo (čistota ovzduší, změny hospodaření apod.). Zdánlivá absence některých druhů však může být způsobena pouze chybnou determinací, resp. záměnou za druh jiný, jako např. v případě druhu Physcia tribacia. Nád v o r n í k (1947), který revidoval Suzovy položky, uvádí jeho sběr od Tří křížů pouze pod druhem P. dubia (var. floerkei), v kapitole o P. tribacia nikoliv. Jiným případem může být druh Cladonia mitis, který jsem v území na rozdíl od Suzy nezaznamenal, je však možné, že při detailním výzkumu chemismu dutohlávek ze skupiny C. arbuscula by druh mohl být odhalen (na druhou stranu, Suza např. nerozlišoval druhy C. rangiferina a C. stygia). Konečně, i když byl prováděný výzkum dosti podrobný, některé druhy mohly mé pozornosti uniknout. Území je lichenologicky dosti bohaté (roste zde minimálně dalších 82 druhů rostoucích na zemi či skále, které Suza neudává vůbec nebo je udává pouze z jiných lokalit v rámci Mnichovských hadců) a některý z budoucích průzkumů může jistě přinést další zajímavé nálezy hadcových lišejníků, ať už druhů z minulosti udávaných či druhů pro území nových. Komentář k zajímavým druhům Belonia russula Tento nenápadný lišejník typický pro převislé plochy slabě až silně bazických skal (Wi r t h 1995, Smit h et al. 2009) je v rámci ČR znám pouze z několika málo lokalit (cf. Vě z d a & Li š k a 1999). V území NPP Křížky je tento druh překvapivě hojný, porůstá řadu severně orientovaných skalních stěn. Catillaria atomarioides Jedná se o nenápadný pionýrský lišejník rostoucí na tvrdých silikátových horninách (Wi r t h 1995, Smit h et al. 2009), dosud z ČR neudávaný. Tmavé lecideovité plodnice tohoto druhu dosahují rozměrů sotva 0,2 mm v průměru. Od příbuzného druhu C. chalybeia se liší kromě velikosti plodnic a výšky hymenia především nepigmentovaným hypotheciem. Na hadcích byl objeven rovněž v nedalekém Bavorsku (v o n Br a c k e l 2007). Bude se pravděpodobně

10 268 přírodovědné statě A ČLÁNKY ondřej peksa jednat o přehlížený druh (Smit h et al. 2009), i když je v sousedním Německu považován za vzácný taxon (Wi r t h 1995, v o n Br a c k e l 2007). Cladonia turgida Ko v á ř (1912) uvádí výskyt této dutohlávky v hornatějších krajinách, na vřesovištích a písčitých lesních půdách, převážně v borových lesích (podobně Če r n o h o r s k ý et al. 1956). Na základě četnosti údajů z první poloviny 20. století (cf. Vě z d a & Li š k a 1999) lze usuzovat, že byl tento lišejník na našem území poměrně hojně rozšířen. V současnosti je však nejspíše velmi vzácný, Li š k a & Pa l i c e (2010) jej hodnotí jako kriticky ohrožený druh. Je otázkou, zda je výskyt tohoto druhu v území NPP Křížky podmíněn přítomností vřesovišť nebo spíše hadcovým substrátem. J. Suza uvádí C. turgida (kromě nehadcových lokalit) ze západočeských serpentinů (Su z a 1928), ze serpentinů Vysokého kamenu u Raškova (Suz a 1922) a z Dolnokralovických hadců (Suza 1947). Ve zkoumaném území jsem nalezl pouze několik malých populací tohoto druhu rostoucích převážně na prsti při okrajích hadcových skalek (obr. 2), často mimo samotná vřesoviště. Jistá afinita k hadcovému podloží je tedy pravděpodobná. Jelikož jsou vřesoviště díky změnám ve využívání krajiny a všeobecné eutrofizaci mizejícím biotopem (např. Po w e r et al. 1995, Bo k d a m & Gl e i c hm a n 2000), mohly by hadcové lokality představovat důležitá refugia tohoto druhu v ČR (i Evropě). To by mohly potvrzovat i nálezy ze dvou hadcových lokalit v nedalekém Bavorsku (v o n Br a c k e l 2007). Fuscidea recensa Široce rozšířený lišejník (Fry d a y 2008, Smit h et al. 2009), který z území České republiky dosud nebyl udáván. V Evropě se jeho rozšíření soustřeďuje na Britské ostrovy a západní pobřeží Skandinávie, ale je znám i z území Německa, Polska, Rakouska a Itálie (Ob e r h o l l e n z e r & Wi r t h 1990, Be rg e r & Tü r k 1995, Tr e t i a c h et al. 2008). Or a n g e (2009) uvádí tento druh ve společenstvu tvořeném Fuscidea gothoburgensis, F. kochiana, Opegrapha gyrocarpa a dalšími druhy, které porůstají svislé či převislé plochy silikátových skal. Tato charakteristika plně odpovídá mému nálezu ve zkoumaném území. I když jsou nalezené stélky sterilní (což je pro tento druh charakteristické, Smit h et al. 2009), morfologie stélky, sorálů i obsah kyseliny divarikatové potvrzený pomocí TLC odpovídají přesně popisu druhu. Gyalecta biformis Tento nenápadný druh nebyl dosud z našeho území znám, nedávno byl ovšem potvrzen jeho výskyt na klasické lokalitě na polské straně Krkonoš na výchozu basaltu v Malé sněžné jámě (Ko s s o w s k a 2011). Na Britských ostrovech, kde má druh kolem patnácti lokalit převážně při západním pobřeží (We b 1), je udáván z nekřemenných hornin s vyšším ph rozpadavých serpentinitů, alkalických břidlic apod. (Smit h et al. 2009). V NPP Křížky jsem druh nalezl na spodní straně kamenů v suti (kamenném snosu) u paty skalního hřbetu. Od základního popisu se sebraný vzorek liší bledou barvou plodnic, které by měly být spíše oranžové. Bylo by vhodné potvrdit tento nález dalším výzkumem serpentinitů či basaltových skal a sutí. Rinodina confragosa Vcelku nápadný saxikolní lišejník, který může připomínat hůře vyvinuté exempláře druhu Tephromela atra, je v území NPP Křížky dosti hojný. Jedná se o kosmopolitní druh (Smi t h et al. 2009), který byl z našeho území hojněji udáván v první polovině 20. století (cf. Vě z d a & Li š k a 1999), v nedávné minulosti byl druh nalezen v karu Plešného jezera (Pa l i c e 1996). Roste na tvrdých silikátech i pískovci (např. Ku ťá k 1911, Suz a 1913, 1921a, 1921b, Ma y r h o f e r et al. 1992), jeho výskyt na hadcích je asi spíše ojedinělý (Suz a 1944). Vzhledem k jeho nápadnosti

11 Lišejníky národní přírodní památky Křížky 269 Obr. 2: Dutohlávka Cladonia turgida na zkoumané lokalitě. Foto Ondřej Peksa. je poměrně zajímavý nedostatek údajů z našeho území pravděpodobně se jedná o nepříliš častý druh. Závěr Průzkum lichenoflóry hadcového hřbetu chráněného v rámci národní přírodní památky Křížky odhalil výskyt 158 druhů lišejníků (jelikož se jedná o stabilní a vyvinuté společenstvo, zajímavé výsledky by jistě přinesl detailní výzkum lichenikolních hub!). Vyskytuje se zde několik velmi význačných lišejníků z kategorií EN a CR (cf. Li š k a & Pa l i c e 2010), které tu evidentně nalezly velmi stabilní refugium, neboť řada z nich zde byla nalezena už na počátku 20. století (Suz a 1928, 1934). Pro zachování tohoto refugia (především pro skupinu terikolních lišejníků) bude velmi důležité udržení biotopu v nezměněné podobě. Druhy jako Cladonia portentosa, C. turgida či Peltigera malacea jsou vázány na otevřená vřesoviště či světlé bory, pro jejich přežití je tedy podstatné bránit degradaci vřesovišť a zarůstání lokality dřevinami (přiměřená pastva, kosení, likvidace náletových dřevin). Poděkování Mé poděkování patří především Z. Palicemu, který mi přispěl svými údaji z NPP Křížky v čele s druhem Catillaria atomarioides a doplnil řadu literárních pramenů. J. Vondrákovi, J. P. Haldovi a Z. Palicemu děkuji za revizi některých sběrů, J. P. Haldovi také za poskytnutí literatury k excerpci. Za přípravu obr. 1 děkuji P. Tájkovi. Výzkum byl finančně podpořen AOPK ČR.

12 270 přírodovědné statě A ČLÁNKY ondřej peksa Literatura Be r g e r F. & Tü r k R. (1995): Die Flechtenflora im unteren Rannatal (Mühlviertel, Oberösterreich, Österreich). Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs 3: Bok d a m J. & Gl e i c hm a n J. M. (2000): Effects of grazing by free-ranging cattle on vegetation dynamics in a continental north-west European heathland. Journal of Applied Ecology 37: v o n Br a c k e l W. (2007): Zur Flechtenflora der Serpentinitfelsen in Nordostbayern. Hoppea, Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft 68: Če r n o h o r s k ý Z., Ná d v o r n í k J. & Se r v í t M. (1956): Klíč k určování lišejníků ČSR. I. díl. ed. Nakl. ČSAV, Praha, 156 p. Fry d a y A. M. (2008): The genus Fuscidea (Fuscideaceae, lichenized Ascomycota) in North America. The Lichenologist 40: Ko e r b e r G. W. (1855): Systema Lichenum Germaniae. Trewendt & Granier, Breslau, 458 p. Ko s s o w s k a M. (2011): New, rare and noteworthy lichens in the Giant Mountains. Biologia, Bratislava, 66: Ko v á ř F. (1912): Moravské druhy rodu Cladonia. Věstník Klubu Přírodovědného Prostějov 15: & Kuťák V. (1911): Druhý příspěvek ku květeně českých lišejníků. Věstník Klubu Přírodovědného Prostějov 14: La u r e r F. & Ka l m u s J. (1862): Kryptogamen. In: Kr a t z m a n n E., Der Curort Marienbad und seine Umgebung, Fünfte gänzlich umgearbeitete Auflage, p , Prag. Li s i c k á E. (1980): Flechtenfamilie Umbilicariaceae Fée in der Tschechoslowakei. Biologické Práce SAV, Bratislava, 26/4: Li š k a J. & Pa l i c e Z. (2010): Červený seznam lišejníků České republiky (verze 1.1). Příroda, Praha, 29: Ma y r h o f e r H., Sc h e i d e g g e r C. & Sh e a r d J. W. (1992): On the taxonomy of five saxicolous species of the genus Rinodina (lichenized Ascomycetes). Nordic Journal of Botany 12: Nád v o r n í k J. (1947): Physciaceae Tchécoslovaques. Studia Botanica Čechoslovaca 8: Ob e r h o l l e n z e r H. & Wi r t h V. (1990): Contribution to a revision of the lichen genus Fuscidea III: Fuscidea recensa (Stirton) Hertel, V. Wirth et Vězda. Bibliotheca Lichenologica 38: Or a n g e A. (2009): Saxicolous lichen and bryophyte communities in Upland Britain. JNCC Report No: 404. Or a n g e A., Ja m e s P. W. & Wh i t e F. J. (2001): Microchemical methods for the identification of lichens. British Lichen ciety, 101 p. Palice Z. (1996): Lišejníky karů Černého a Plešného jezera. Ms., 90 p. [Diplomová práce; depon. in: Knihovna katedry botaniky PřF UK Praha.] Pa l i c e Z., Sl a v í k o v á-ba y e r o v á Š., Gr u n a B., Li š k a J. & Uh l í k P. (2005): Poznámka k výskytu Porpidia nadvornikiana v České republice. Bryonora 35: 6-8. Pe k s a O. (2009): Lichenologický výzkum NPP Křížky. Ms., 17 p. [Závěrečná zpráva; depon. in: Správa CHKO Slavkovský les et oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni.]

13 Lišejníky národní přírodní památky Křížky 271 Po w e r S. A., As h m o r e M. R., Co u s i n s D. A. & Ai ns w o r t h N. (1995): Long-term effects of enhanced nitrogen deposition on a lowland dry heath in southern Britain. Water, Air, and il Pollution 85: Smit h C. W., Ap t r o o t A., Co p p i n s B. J., Fl e t c h e r A., Gi l b e r t O. L., Ja m e s P. W. & Wo l s e l e y P. A. [eds] (2009): The lichen flora of Great Britain and Ireland. The British Lichen ciety, London, 1046 p. Suz a J. (1913): První příspěvek ku lichenologii Moravy. Věstník Klubu Přírodovědného Prostějov 16: Suz a J. (1921a): Třetí příspěvek k lichenologii Moravy. Časopis Moravského Musea Zemského, Brno, 17-19: Suz a J. (1921b): Čtvrtý příspěvek k lichenologii Moravy. Sborník Klubu Přírodovědného Brno 3: Suz a J. (1922): Pátý příspěvek k lichenologii Moravy. Sborník Klubu Přírodovědného Brno 4: Suza J. (1928): Lichenologický ráz západočeských serpentinů. Časopis Moravského Zemského Musea, Brno, 25: Suz a J. (1931): Srovnávací studie o lišejníkové floře serpentinů (Mohelno, Gurhof, Kraubath). Sborník Přírodovědecké Společnosti v Moravské Ostravě 6: Suz a J. (1934): Doplňky k rozšíření lišejníků v Čechách. Část I. Časopis Národního Musea, sect. natur., Praha, 108: Suz a J. (1944): Sedmý příspěvek k lichenologii Moravy. Sborník Klubu Přírodovědného Brno 25: Suz a J. (1947): Dolnokralovické serpentiny s hlediska botanického (Zdůvodnění jejich ochrany.). Ochrana Přírody, Praha, 2/1-2: 1-4. Tá j e k P. (2010): Mnichovské hadce jedinečná ukázka hadcového fenoménu. In: Br a b e c J. [ed.], Přírodní fenomény a zajímavosti západních Čech, p , Mezi lesy, Prostiboř. Tr e t i a c h M., Nim is P. L. & Ha f e l l n e r J. (2008): Miscellaneous records of lichens and lichenicolous fungi from the Apuan Alps and the Tuscan-Emilian Apennine (central Italy). Herzogia 21: Vě z d a A. (1972): Haplocarpon nadvornikianum sp. n. Preslia, Praha, 44: Vě z d a A. & Li š k a J. (1999): Katalog lišejníků České republiky. Institute of Botany Academy of Sciences of the Czech Republic, Průhonice, 283 p. Web 1: [cit ]. Wi r t h V. (1995): Die Flechten Baden-Wüttembergs I, II. Eugen Ulmer, Stuttgart, 1006 p. Za h r a d n i c k ý J. & Ma c ko v č i n P. [eds] a kol. (2004): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Ma c ko v č i n P. & Se d l á č e k M. [eds], Chráněná území ČR, svazek XI, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 588 p.

14 272 přírodovědné statě A ČLÁNKY ondřej peksa SUMMARY Lichens of the Křížky National Nature Monument Ondřej Peksa The lichen flora of the serpentinite rock ridge protected as the Křížky National Nature Monument (Slavkovský les, Czech Republic) was investigated. A total of 158 lichen species (and two lichenicolous fungi Carbonea vitellinaria and Epilichen scabrosus) were recorded from which three taxa are new to the Czech Republic (Catillaria atomarioides, Fuscidea recensa and Gyalecta biformis). me saxicolous species typical for serpentinite rocks like Lecidella scabra, Porpidia nadvornikiana and Vahliella leucophaea occured here as well as many terricolous species of heathlands or light pine woods headed by Cladonia portentosa, C. turgida and Peltigera malacea. Special comments are given to the rare species Belonia russula, Catillaria atomarioides, Cladonia turgida, Fuscidea recensa, Gyalecta biformis and Rinodina confragosa.

Lišejníky přírodní rezervace U Houkvice

Lišejníky přírodní rezervace U Houkvice Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 19(1 2): 17 27, (2012) 2012 MGOH Rychnov n. Kn., issn 1213 4260 Lišejníky přírodní rezervace U Houkvice (Podorlicko) Lichens of Natural Reserve U Houkvice (Podorlicko,

Více

LIŠEJNÍKY CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ VYŠENSKÉ KOPCE U ČESKÉHO KRUMLOVA

LIŠEJNÍKY CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ VYŠENSKÉ KOPCE U ČESKÉHO KRUMLOVA Bryonora 37 (2006) 9 Kocourková J. (2000): Lichenicolous fungi of the Czech Republic. Acta Musei Nationalis Pragae 55: 59 169. Navarro-Rosinés P. & Hafellner J. (1996): Lichenostigma elongata spec. nov.

Více

Mechorosty a lišejníky Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic

Mechorosty a lišejníky Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 17(2): 29 56, (2010) 2010 MGOH Rychnov n. Kn., issn 1213 4260, ISBN 978-80-86076-57-7 Mechorosty a lišejníky Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic Bryophytes and Lichens

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Příroda 2 9 P R A H A 2 0 1 0

Příroda 2 9 P R A H A 2 0 1 0 Př í r o d a Č Í S L O 2 9 P R A H A 2 0 1 0 Příroda, Praha, 29: 3 66, 2010 Červený seznam lišejníků České republiky (verze 1.1) Red List of lichens of the Czech Republic (version 1.1) Ji ř í Li š k a

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Metody ve fyzické geografii I. Václav ČERNÍK 2. UBZM 3. 12. 2012 ZS 2012/2013 Mapa půd katastrálního

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Záchranný program pro hvozdík písečný český Anna Šlechtová AOPK ČR, Oddělení záchranných programů N NPP Kleneč 5 km od Roudnice nad Labem pastva seč stžení

Více

Biodiverzita, ochrana a tvorba krajiny, vza cne druhy rostlin a z ivoc ichu, jejich ohroz ení a ochrana v Plzen ske m kraji vzde la vací syste m EV -

Biodiverzita, ochrana a tvorba krajiny, vza cne druhy rostlin a z ivoc ichu, jejich ohroz ení a ochrana v Plzen ske m kraji vzde la vací syste m EV - Biodiverzita, ochrana a tvorba krajiny, vza cne druhy rostlin a z ivoc ichu, jejich ohroz ení a ochrana v Plzen ske m kraji vzde la vací syste m EV - Předkládaný systém vzdělávání je tvořen okruhem témat,

Více

PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ

PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ POMŮCKY MIKROSKOP LUPY KLÍČ K URČOVÁNÍ PL PSACÍ POTŘEBY LIŠEJNÍKŮ FOTOAPARÁT VZORKY LIŠEJNÍKŮ A POČÍTAČ MECHŮ KARTY S LIŠEJNÍKY A MECHY LUPY MIKROSKOP mechy a lišejníky Cíl: UKÁZAT, jak rostliny indikují

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem .jen strašák??? aneb zkušenosti z Labských pískovců Invaze a expanze rostlinných druhů Invaze

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí)

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného rozšíření borovice kleče v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí)

Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Soubor map: Mapa souborů lesních typů ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních typů v Krkonošském národním parku (GIS Správa KRNAP Vrchlabí) Mapa souborů lesních

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Elateridarium 9: 111-117, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Contribution to the dragonflies

Více

Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách

Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách Představuji Vám domácího zástupce krásné a bohaté čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) prstnatec

Více

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman Ekologie základní pojmy Michal Hejcman Ekologie jako věda Ekologie poprvé se objevila v roce 1869 (Hackel), odvozena od řeckého oikos domov. Terním byl použit v souladu s hledáním paralel mezi přírodou

Více

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII 25 Příprava záchranného programu hořečky hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/3/16. Společenství lesy

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. ICT (Příroda a svět) III/2/PS/1/3/16. Společenství lesy Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Příroda

Více

Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170

Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170 Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170 Dosavadní reference: Projekty, průzkumy: r. 2013: Stav k 20.12.2013 Plán

Více

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumovsko@nature.cz http://www.broumovsko.nature.cz

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V.

Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapy lesních vegetačních stupňů v Chráněných krajinných oblastech ČR (FLD ČZU v Praze) Vacek S., Mikeska M., Vacek Z., Bílek L., Štícha V. Soubor map: Mapa lesních vegetačních stupňů v Chráněné

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 # Obj.číslo Název zboží Cena MJ Sortiment LTD 1 D408215

Více

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze)

Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Soubor map edafických kategorií ve vybraných velkoplošných ZCHÚ (GIS FLD CZU v Praze) Mapa edafických kategorií v CHKO Jizerské hory (GIS FLD CZU v Praze) Edafické kategorie v Krkonošském národním parku

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12.

HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS poznávací zájezd. 5.990 Kč. maďarsko. ckcesta.cz. Hotel *** Termín 13.2. - 18.2. SLEVA. 5 % do 31.12. SLEVA 5 % do 31.12. HARKÁNY A KARNEVAL BUSÓJÁRÁS Hotel *** 5.990 Kč Termín 13.2. - 18.2. Cena zahrnuje: 3x ubytování, 3x snídani, 1x ve če ři, dopravu au to busem vč. výletů dle programu, pobytovou taxu,

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika místo: odborná učebna pomůcky: papír, tužka popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik výstupy: předané organizační

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 255 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11. 5. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

Výběr substrátu při odběru fytobentosu

Výběr substrátu při odběru fytobentosu Výběr substrátu při odběru fytobentosu lze ovlivnit výsledky monitoringu? Mgr. Lenka Šejnohová BU AVČR, Brno Označení společenstev dle typu substrátů epifyton taxony uzpůsobené k osidlování mechorostů,

Více

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Knautia arvensis agg. Centarea sect. Jacea

Knautia arvensis agg. Centarea sect. Jacea Knautia arvensis agg. Centarea sect. Jacea v květeně severovýchodní Moravy Petr Koutecký Přírodovědecká fakulta JU České Budějovice Knautia arvensis agg. Tradiční pojetí tetraploidi (2n = 40) Knautia arvensis

Více

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Čestné prohlášení ţadatele - fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou

Více

Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba

Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR Jaromír Kosejk, Tomáš Görner, Pavel Štěrba Metodiky hodnocení a oceňování přírody a krajiny na AOPK ČR AOPK ČR v současnosti pracuje v oblasti

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Vratislava Janovská, Petra Šímová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

METODIKA K ANALÝZE ŠVP

METODIKA K ANALÝZE ŠVP METODIKA K ANALÝZE ŠVP I ÚVOD Pro hodnocení ŠVP z hlediska podpory rozvoje čtenářské gramotnosti byl pracovní skupinou PedF UK 1 vytvořen základní nástroj hodnocení, který vychází z definice pojmu čtenářská

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení:

Protokoly z projektových dnů na vysokých školách Jméno a příjmení: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 KA11 (KA7) Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmužáků SŠ

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

Obnova, resp. tvorba druhově bohatých lučních ekosystémů na výsypkách

Obnova, resp. tvorba druhově bohatých lučních ekosystémů na výsypkách Obnova, resp. tvorba druhově bohatých lučních ekosystémů na výsypkách Bc. Anna Matoušů, PřF JČU Doc. Jan Frouz, Ústav pro životní prostředí PřF UK / ÚPB Klasické rekultivace (lesnické, zemědělské) jsou

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Inventarizační průzkum lokalit Dářko a Radostínské rašeliniště

Inventarizační průzkum lokalit Dářko a Radostínské rašeliniště Inventarizační průzkum lokalit Dářko a Radostínské rašeliniště Ivan Novotný Svaťa Kubešová Moravské zemské muzeum, Brno Studované území nadmořská výška: 615 630 m migmatické ruly migmatity, pískovce a

Více

Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu. Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová

Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu. Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová Základní výzkum a aplikace v botanice: dvě větve téhož stromu Centrum excelence pro ekologické inovace a aplikace

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Science Research Practice Museum Neochori

Science Research Practice Museum Neochori CZ/13/LLP-LdV/PLM/134316 Science Research Practice Museum Neochori -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Í Á Ž É Ý Š Á Í ó Ěú Í š ž ř č č š ř Ů š č ř Í ř š ř č Ú č ú ř Í š ř úč Ž ř č ř Ž ř Ž č č ů č Š ú Ž ř Ž č Š ů Ž ř ó Ž ř č Í Ž ř Í Ž Š č ř Ž č č ů ř Ž š ů Ž ř ů ů ř Úč Í č ř š č Ž ří č ř ř Ž Ž ř Í Š ř Ž

Více

METODIKA MONITORINGU LOKALIT V PÉČI POZEMKOVÝCH SPOLKŮ

METODIKA MONITORINGU LOKALIT V PÉČI POZEMKOVÝCH SPOLKŮ 1. Úvod METODIKA MONITORINGU LOKALIT V PÉČI POZEMKOVÝCH SPOLKŮ Pro účely této metodiky rozumíme monitoringem opakovaný sběr a vyhodnocování dat o stavu dané lokality. Pro pozemkový spolek je nezbytné mít

Více

Průvodce k výstavě Jak se bude jmenovat? v Nové budově Národního muzea pro děti staršího školního věku

Průvodce k výstavě Jak se bude jmenovat? v Nové budově Národního muzea pro děti staršího školního věku Přírodovědec v muzeu Projdi celým procesem popisování nového druhu od vybrání jedinečného jména po publikování vědeckého článku! ÚKOL č. 1 Jedinec je primárně řazen ke konkrétnímu druhu díky svým morfologickým

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006)

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) Již třetím rokem pořádala Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci ve spolupráci s Katedrou ekologie

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva Název projektu: Realizace informačního panelu v Botanické zahradě PřF UP v Olomouci a vydání informačního letáku Národní program

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK12EV_db_R_ZZ_www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Ekologická osvětová databáze Rostliny Karlovarského kraje Evidenční číslo

Více

Barrandovské skály Marika Polechová

Barrandovské skály Marika Polechová Čas: 2 hod. Marika Polechová Hlavní město Praha GPS: 50 2 6 N, 14 24 7 E Foto T. Kunpan Praha 1 A. B. C. A. část lomu U kapličky s hranicí pražského a zlíchovského souvrství B. Barrandova skála C. Vyskočilka

Více

Praktické zkušenosti s využitím digitálního modelu reliéfu aplikace dat LLS v krajinné archeologii

Praktické zkušenosti s využitím digitálního modelu reliéfu aplikace dat LLS v krajinné archeologii Praktické zkušenosti s využitím digitálního modelu reliéfu aplikace dat LLS v krajinné archeologii Ondřej Malina Praha, 21. 11. 2013 obsah jak to funguje několik typů objektů a situací co vidíme a nevidíme

Více

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu KEIM Reno Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu První kontaktní zateplovací systémy byly vyvinuty už v 60. letech minulého století, u nás se objevují od 90. let. Od

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list

Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list práce s tabulí - rozlišení kulturní a přírodní památky skupinová práce na tabuli a vyhledávání na internetu nebo v zeměpisných atlasech - národní parky ČR

Více

KONCEPCE OCHRANY MIGRAČNÍCH KORIDORŮ VELKÝCH SAVCŮ A ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

KONCEPCE OCHRANY MIGRAČNÍCH KORIDORŮ VELKÝCH SAVCŮ A ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KONCEPCE OCHRANY MIGRAČNÍCH KORIDORŮ VELKÝCH SAVCŮ A ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Petr ANDĚL 2, Michal ANDREAS 1, Ivana GORČICOVÁ 2, Václav HLAVÁČ 3, Tereza MINÁRIKOVÁ 3, Dušan ROMPORTL 1, Martin

Více