Lišejníky národní přírodní památky Křížky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lišejníky národní přírodní památky Křížky"

Transkript

1 Sborník muzea Karlovarského kraje 19 (2011) 259 Lišejníky národní přírodní památky Křížky Ondřej Peksa Úvod Hadce (serpentinity) jsou horniny známé svým specifickým vlivem na rostliny, které se na nich vyskytují (tzv. hadcový fenomén; podrobně rozebrán např. Tájkem [Tá j e k 2010]). Také lichenoflóra odráží svým složením zvláštní chemické a fyzikální vlastnosti hadců. Z hlediska výskytu lišejníků by měly serpentinity představovat jakýsi přechod mezi horninami bohatými na vápník a horninami silikátovými, většinou s převažujícím vlivem těch druhých (Suz a 1931). Byly na nich zjištěny zejména druhy acidofilní (ovšem s velmi slabým zastoupením striktně silikátových), ale také řada druhů bazifilních. Silná vysychavost hadců a vysoké koncentrace některých těžkých kovů jsou pak dalšími faktory ovlivňujícími zastoupení rozličných druhů lišejníků (Suz a 1928). Slavkovský les je vyhlášený výskytem serpentinitů (tzv. Mnichovské hadce). Díky tomu neušla tato oblast pozornosti Jindřicha Suzy, který se lichenoflórou hadců podrobně zabýval. Uvádí odsud téměř 120 druhů terikolních a epiliticky rostoucích lišejníků v čele s několika význačnými, v současnosti u nás vzácnými zástupci, jako jsou Cladonia crispata, C. decorticata, C. turgida, Peltigera malacea, P. polydactylon, Psoroma hypnorum atd. (Suz a 1928, 1934). Ve své práci (Suz a 1928) se detailně zabývá ekologií některých druhů a specifiky hadcového substrátu, srovnává lichenoflóru hadců s porosty na okolních amfibolitech, popř. na vložkách jiných hornin (pyroxenů, aktinolitu) v rámci serpentinitů. Jeho studie je skvělým základem pro podrobnější studium lichenoflóry hadců v této oblasti. V roce 2009 jsem byl Správou CHKO Slavkovský les (P. Tájkem) vyzván k průzkumu lichenoflóry národní přírodní památky Křížky, v tomto příspěvku uvádím výsledky této krátkodobé studie. Několika staršími údaji o lišejnících z tohoto území mi laskavě přispěl Zdeněk Palice. Charakteristika území Odlesněný hadcový hřbet ( m n. m.) s kótou U tří křížů (obr. 1) je tvořený celistvým bronzitickým serpentinitem. Půdní pokryv je tvořen převážně nasycenou kambizemí typickou, na mělkých pokryvech skalních výchozů a zvětralinách hadce leží kambizemní rankery s iniciálními litozeměmi (Za h r a d n i c k ý & Ma c ko v č i n 2004). V území se nachází unikátní lokality vřesovišť na specifickém substrátu tvořené zejména vřesovcem pleťovým (Erica herbacea), vřesem obecným (Calluna vulgaris), místy se objevuje také zimostrázek nízký (Polygaloides chamaebuxus). Vyskytují se zde významné luční i lesní druhy vázané na serpentinity, včetně endemického rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium). V území byla v roce 1962 vyhlášena národní přírodní památka Křížky o rozloze 4 ha (Za h r a d n i c k ý & Ma c ko v č i n 2004). Pro lišejníky představují v chráněném území důležitý substrát především hadcové skalky či drobná suťoviska a kamenné snosy (saxikolní druhy) a také obnažená půda či humus (terikolní druhy). Epifytické lišejníky mají možnost kolonizovat několik málo druhů (exemplářů) dřevin zde rostoucích (borovice, bříza, jeřáb) či dřevěné sloupky ohrady a jiné zbytky mrtvého dřeva (staré oplocenky apod.).

2 260 přírodovědné statě A ČLÁNKY ondřej peksa S Z V J Obr. 1: Ortofotomapa s vymezením hranic NPP Křížky. Mapový podklad Geodis Brno, spol. s. r. o.

3 Lišejníky národní přírodní památky Křížky 261 Materiál a metodika Terénní průzkum jsem provedl v říjnu 2009, několik sběrů pochází z jednorázových návštěv v říjnu 2007 a v říjnu Sběry Z. Paliceho pocházejí z krátké exkurze Studované území bylo vymezeno hranicemi NPP Křížky (viz obr. 1). Lišejníky byly zkoumány na nejrůznějších substrátech, aby byla zachycena maximální druhová diverzita. Lichenikolní houby byly sbírány pouze výjimečně (nejnápadnější druhy). Lišejníky byly určovány klasickými lichenologickými technikami. Kromě morfologických znaků byly využívány stélkové reakce lišejníků včetně reakce na UV záření. K determinaci některých taxonů (Buellia griseovirens, Cladonia borealis, C. chlorophaea agg., C. deformis, C. glauca, C. portentosa, Fuscidea recensa, Lecanora campestris, L. intricata, L. soralifera, L. suphurea, Lecidea plana, Lecidella scabra, Porpidia nadvornikiana, P. soredizodes, Tephromela grumosa) byla využita metoda tenkovrstevné chromatografie (TLC) dle metodiky Or a n g e et al. (2001). Některé sběry zůstaly neurčeny díky malému množství získaného materiálu či obtížnosti determinace (Aspicilia spp., Carbonea spp., Lecanora dispersa agg., Rhizocarpon cf. sublavatum, Thelidium cf. minutulum, sterilní sorediosní druhy atd.) a budou dále zkoumány. Ve zprávě z výzkumu (Pe k s a 2009) jsou uvedeny některé podrobnosti k vybraným druhům, které v tomto příspěvku neuvádím (např. přesné lokalizace nálezů Cladonia turgida a Peltigera malacea). Materiál je uložen v herbáři Západočeského muzea v Plzni (PL), sběry Z. Paliceho v herbáři BÚ AVČR v Průhonicích (PRA). Nomenklatura je sjednocena dle práce Li š k a & Pa l i c e (2010), případně Smit h et al. (2009 Carbonea vitellinaria, Catillaria atomarioides, Epilichen scabrosus, Fuscidea recensa, Gyalecta biformis). Výsledky a diskuse V NPP Křížky bylo při recentním výzkumu nalezeno a determinováno 158 druhů lišejníků a 2 druhy výrazných lichenikolních hub Carbonea vitellinaria a Epilichen scabrosus (tab. 1). Území poskytuje útočiště všem základním skupinám lišejníků (epifytické, saxikolní, terikolní), přičemž ani jedna z nich výrazně nepřevažuje. Ačkoliv zastoupení dřevin je v území malé a málo pestré, není skupina epifytů (včetně epixylických druhů) výrazněji ochuzena. Břízy, jeřáby a také dřevěné sloupky ohrady poskytují vhodný substrát pro většinu běžných acidofilních i nitrofilních druhů. Mimo to zde epifytické lišejníky často osidlují hadcový substrát. Především vrcholky skal sloužící jako ptačí posedy jsou bohatě porostlé společenstvem epifytů tvořeným druhy jako je Melanohalea exasperatula, Parmelia sulcata, Parmelina tiliacea, Physconia perisidiosa, Xanthoria candelaria a X. parietina, doplněným saxikolními nitrofilními lišejníky v čele s druhem Ramalina capitata. Su z a (1928) popisuje z vrcholků serpentinových skalisk, kde ptáci sedávají a je exkrementy svými potřísňují stejné společenstvo, obsahující navíc v současnosti kriticky ohrožený druh Anaptychia ciliaris (Li š k a & Pa l i c e 2010). Terikolní druhy jsou zastoupeny především rozsáhlou skupinou dutohlávek čítající zde 34 druhů. Tato druhová bohatost je dána především zachovalostí biotopu vřesoviště, který je pro většinu dutohlávek velmi vhodným prostředím. Význačné druhy zde představují především Cladonia portentosa a C. turgida (viz Komentář k zajímavým druhům). Další nepřehlédnutelnou skupinu terikolních lišejníků představují hávnatky reprezentované zde pěti druhy

4 262 přírodovědné statě A ČLÁNKY ondřej peksa včetně dvou ohrožených taxonů Peltigera malacea a P. polydactylon (Li š k a & Pa l i c e 2010), které jsou odsud udávány již z počátku 20. století (Suz a 1928). Druhové složení saxikolních lišejníků je logicky nejvíce ovlivněno hadcovým substrátem. Velmi zajímavým lišejníkem je v tomto ohledu druh Porpidia nadvornikiana (obr. viz zadní předsádka), který byl z hadců dokonce popsán (Vě z d a 1972). V rámci ČR je tento druh znám ze tří lokalit, z nichž jednou je nedaleká přírodní památka Dominova skalka (Pa l i c e et al. 2005). Na území NPP Křížky není druh příliš častý, vyskytuje se pouze na několika málo stinných místech ve východní partii hadcového hřbetu. Dalšími druhy, které se zde vyskytují a které Suza popisuje jako věrné průvodce serpentinů, jsou např. Vahliella leucophaea (obr. viz zadní předsádka) či Lecidella scabra (Suz a 1928, 1931, 1934, 1944). Mísení acidofilních a bazifilních druhů zmiňované v úvodní kapitole není na zkoumané lokalitě příliš časté. Bazifilní lišejníky jsou víceméně omezeny na jedinou skalku v nejvýchodnější části území (společenstvo s Collema flaccidum, Phaeophyscia sciastra a Leptogium lichenoides), častější je zde pouze druh Vahliella leucophaea, který vyžaduje neutrální až bazický substrát (Wirth 1995). Převážná většina saxikolních druhů tedy spadá do skupiny acidofilních lišejníků, z nichž za zmínku stojí několik druhů vázaných na skály s vysokým obsahem kovů, především železa, jako jsou Lecanora soralifera či Tremolecia atrata. Při výzkumu jsem se podrobně nezabýval jemnými nuancemi ve složení skalního podkladu. Je tedy možné, že některé ze striktně silikátových druhů jako jsou Acarospora fuscata, Protoparmelia badia, Rhizocarpon geographicum či Umbilicaria polyphylla, u kterých udávám na položkách jako subtrát serpentinit, nerostly ve skutečnosti přímo na hadci, ale na vložkách jiných hornin (jak se o tom zmiňuje J. Suza). Bylo by zajímavé se tímto jevem podrobně zabývat a ověřit, nakolik se tyto druhy vyskytují na čistém serpenititu a nakolik je pro ně důležitá příměs dalších hornin. Tab. 1. Seznam nalezených taxonů s uvedením substrátu, na kterém se vyskytovaly. U druhů, kde se tradičně rozlišují variety, jsou tyto uvedeny v závorce za jménem druhu. Lichenikolní houby jsou označeny hvězdičkou za jménem. Vysvětlivky: Be Betula, lg na mrtvém dřevě, mu na mechu, Pn Pinus sylvestris, rbus aucuparia, sx na skalním podkladu, tr na holé půdě či humusu; u lichenikolních hub je uveden hostitel. Pokud byl nález dokladován, je v závorce za zkratkou substrátu uvedena zkratka herbáře, kde je sběr uložen (PL, PRA); pokud druh zaznamenal pouze Z. Palice, je uvedeno (PRA!). Druh Absconditella lignicola Substrát (herbář) lg (PL) Su z a (1928, 1934) "U tří křížů" Acarospora fuscata sx (PRA) Acarospora fuscata Agonimia repleta Amandinea punctata Anisomeridium polypori Aspicilia cinerea Baeomyces rufus Belonia russula Bryoria fuscescens Buellia aethalea Buellia griseovirens Caloplaca holocarpa sx (PL příměs v položce Carbonea sp.) sx, lg sx (PL, PRA) lg, (PL)

5 Lišejníky národní přírodní památky Křížky 263 Druh Candelariella coralliza Candelariella reflexa Substrát (herbář) sx Su z a (1928, 1934) "U tří křížů" Candelariella vitellina sx (PL, PRA) Candelariella vitellina Candelariella xanthostigma Carbonea vitellinaria * Catillaria atomarioides Cetraria aculeata Candelariella vitellina (PL) sx (PRA!) tr Cetraria islandica tr Cetraria islandica var. platyna Cladonia arbuscula s. l. Cladonia borealis Cladonia cariosa Cladonia carneola Cladonia cenotea Cladonia cervicornis s. str. Cladonia chlorophaea Cladonia ciliata (var. tenuis) lg, tr Cladonia sylvatica, Cladonia mitis Cladonia verticillata var. cervicornis Cladonia cornuta tr Cladonia cornuta Cladonia deformis Cladonia digitata Cladonia fimbriata Cladonia floerkeana tr lg, Cladonia furcata tr Cladonia furcata Cladonia glauca tr (PL, PRA) Cladonia gracilis tr Cladonia gracilis var. chordalis Cladonia macilenta Cladonia merochlorophaea Cladonia monomorpha Cladonia norvegica Cladonia ochrochlora lg, Be, lg, tr Cladonia phyllophora Cladonia degenerans Cladonia pleurota tr Cladonia portentosa Cladonia impexa Cladonia pyxidata Cladonia ramulosa Cladonia rangiferina tr Cladonia rangiferina Cladonia rangiformis Cladonia rangiformis Cladonia rei Cladonia squamosa Cladonia stygia Cladonia subulata Cladonia turgida Cladonia uncialis Coenogonium pineti tr tr (PL, PRA) tr Va

6 264 přírodovědné statě A ČLÁNKY ondřej peksa Druh Collema flaccidum Epilichen scabrosus * Evernia prunastri Fuscidea kochiana Fuscidea recensa Gyalecta biformis Hypocenomyce scalaris Substrát (herbář) Baeomyces rufus (PL) sx (PRA!) Be Su z a (1928, 1934) "U tří křížů" Hypogymnia physodes Be, Pn, Parmelia physodes Hypogymnia tubulosa Lecania cyrtella Lecanora campestris Lecanora conizaeoides Lecanora expallens Be (PL) sx (PL, PRA) Be, lg, Pn, Lecanora intricata sx (PRA) Lecanora intricata Lecanora persimilis Lecanora polytropa sx (PRA) Lecanora polytropa Lecanora pulicaris lg (PL) Lecanora rupicola Lecanora glaucoma Lecanora saligna lg (PL) Lecanora saxicola sx (PRA) Lecanora saxicola Lecanora soralifera Lecanora sulphurea Lecanora sulphurea Lecidea fuscoatra Lecidea lapicida (var. lapicida) Lecidea plana Lecidella carpathica Lecidea latypea Lecidella scabra Lepraria caesioalba Lepraria jackii Lepraria lobificans Lepraria neglecta Lepraria rigidula Leptogium lichenoides Lichenomphalia umbellifera sx (PL, PRA) Be, lg (PL) mu, Va (PL, PRA) lg, mu, mu (PL) tr Melanelixia fuliginosa sx Parmelia fuliginosa Melanohalea exasperatula, sx Parmelia exasperatula Micarea denigrata Micarea leprosula Micarea lignaria Micarea misella Micarea peliocarpa Miriquidica leucophaea Opegrapha gyrocarpa lg (PL) tr (PL, PRA) tr (PRA!) lg (PL) Parmelia saxatilis Be, lg,, sx Parmelia saxatilis Parmelia sulcata Be, lg,, sx Parmelia sulcata

7 Lišejníky národní přírodní památky Křížky 265 Druh Substrát (herbář) Su z a (1928, 1934) "U tří křížů" Parmelina tiliacea lg,, sx Parmelia scortea Parmeliopsis ambigua Peltigera canina Peltigera didactyla Peltigera malacea Be, lg Peltigera polydactylon Peltigera polydactyla Peltigera rufescens Peltigera rufescens Phaeophyscia orbicularis Physcia virella Phaeophyscia sciastra Physcia sciastra Physcia adscendens Physcia caesia Physcia caesia Physcia dubia sx (PL, PRA) Physcia tribacia (auct.) Physcia tenella, sx Physcia tenella Physconia perisidiosa sx Physcia farrea var. semifarrea Placynthiella dasaea Placynthiella icmalea Placynthiella oligotropha Be, lg, tr lg, sx tr Placynthiella uliginosa tr Lecidea uliginosa var. humosa Platismatia glauca Polysporina subfuscescens Porina chlorotica Porpidia nadvornikiana Porpidia soredizodes Porpidia tuberculosa Be sx (PRA!) sx (PL, PRA) Protoparmelia badia sx Lecanora badia Pseudevernia furfuracea Be Parmelia furfuracea Ramalina capitata lg, sx Ramalina capitata Ramalina farinacea Ramalina pollinaria sx Ramalina pollinaria Rhizocarpon badioatrum Rhizocarpon badioatrum Rhizocarpon geographicum Rhizocarpon geographicum Rhizocarpon lecanorinum Rhizocarpon polycarpum Rhizocarpon reductum Rinodina confragosa sx sx (PL, PRA) Scoliciosporum chlorococcum (PL) Bacidia umbrina Scoliciosporum sarothamni (PL příměs v položce S. chlorococcum) Scoliciosporum umbrinum sx (PL, PRA) Stereocaulon dactylophyllum Stereocaulon nanodes Strangospora moriformis lg (PL) Tephromela atra Lecanora atra Tephromela grumosa Lecanora grumosa Trapelia coarctata

8 266 přírodovědné statě A ČLÁNKY ondřej peksa Druh Trapelia glebulosa Trapelia obtegens Trapelia placodioides Trapeliopsis flexuosa Substrát (herbář) lg Su z a (1928, 1934) "U tří křížů" Trapeliopsis granulosa lg, tr Lecidea decolorans Tremolecia atrata Umbilicaria polyphylla Usnea sp. sx Be, lg Vahliella leucophaea Parmeliella microphylla Verrucaria dolosa Vezdaea acicularis tr (PL příměs v položce Cladonia turgida) Vulpicida pinastri Be Xanthoparmelia verruculifera sx Xanthoria candelaria sx Xanthoria candelaria Xanthoria parietina, sx Xanthoria parietina Xanthoria polycarpa Nepotvrzené výskyty Anaptychia ciliaris Bacidia bagliettoana Caloplaca viridirufa Cetraria ericetorum Cladonia macrophylla Cladonia symphycarpia Dibaeis baeomyces Diploschistes scruposus Lecanora orosthea Porpidia cinereoatra Xanthoparmelia loxodes Xanthoparmelia pulla Xanthoria elegans Xanthoria fallax Xanthoria fulva Anaptychia ciliaris Bacidia muscorum Caloplaca fuscoatra Cetraria islandica var. subtubulosa, var. tenuifolia Cladonia alpicola Cladonia symphycarpia Baeomyces roseus Diploschistes scruposus Lecanora orosthea Lecidea convexa var. musiva Parmelia isidiotyla Parmelia prolixa Caloplaca elegans Xanthoria fallax Xanthoria candelaria f. fulva

9 Lišejníky národní přírodní památky Křížky 267 Historické srovnání Excerpce literatury potvrdila zásadní význam práce J. Suzy pro poznání západočeských hadců. Několik málo dalších údajů se vyskytuje ještě v dílech starších autorů. Ko e r b e r (1855) udává z hadců u Mnichova ( an einer Steinmauer auf Serpentin bei Einsiedel unweit Karlsbad in Böhmen ) druhy Acarospora sinopica a Lecidea fuscoatra (jako L. fumosa var. nitida), La u- r e r & Ka l m u s (1862) uvádějí druh Umbilicaria cylindrica ze stejného prostoru ( Felsen bei Einsiedel ). Více údajů by možná přinesl průzkum herbářových sbírek, neboť např. sběry A. Hilitzera z okolí Pramenů se objevují v některých monografiích. Nád v o r n í k (1947) revidoval jeho položku Phaeophyscia sciastra, Li s i c k á (1980) sběr Umbilicaria polyphylla. Sám Hilitzer však tyto lišejníky dle mého zkoumání ve svých článcích nezmiňuje. Li s i c k á (1980) dále uvádí sběr U. polyphylla J. Johna z roku 1908 z hadcových skal u Pramenů ( Serpentinfelsen bei Sangerberg ). Su z a (1928, 1934) udává ze západočeských hadců kolem 120 taxonů, z hadcového hřbetu s kótou U tří křížů potom 62 terikolních a epiliticky rostoucích druhů lišejníků (epifyty na stromech či dřevě nezkoumal nebo se o nich nezmiňuje). Většina z této šedesátky druhů se v území NPP Křížky stále vyskytuje, ovšem výskyt 15 z nich se mi potvrdit nepodařilo (viz tab. 1). Mezi tyto druhy patří kromě výše zmíněné Anaptychia ciliaris i další méně časté či vzácné lišejníky jako je Cetraria ericetorum, Cladonia macrophylla a Xanthoria fulva, jejichž nepřítomnost na lokalitě může být způsobena různými změnami prostředí, k nimž za 80 let uplynulých od Suzova výzkumu došlo (čistota ovzduší, změny hospodaření apod.). Zdánlivá absence některých druhů však může být způsobena pouze chybnou determinací, resp. záměnou za druh jiný, jako např. v případě druhu Physcia tribacia. Nád v o r n í k (1947), který revidoval Suzovy položky, uvádí jeho sběr od Tří křížů pouze pod druhem P. dubia (var. floerkei), v kapitole o P. tribacia nikoliv. Jiným případem může být druh Cladonia mitis, který jsem v území na rozdíl od Suzy nezaznamenal, je však možné, že při detailním výzkumu chemismu dutohlávek ze skupiny C. arbuscula by druh mohl být odhalen (na druhou stranu, Suza např. nerozlišoval druhy C. rangiferina a C. stygia). Konečně, i když byl prováděný výzkum dosti podrobný, některé druhy mohly mé pozornosti uniknout. Území je lichenologicky dosti bohaté (roste zde minimálně dalších 82 druhů rostoucích na zemi či skále, které Suza neudává vůbec nebo je udává pouze z jiných lokalit v rámci Mnichovských hadců) a některý z budoucích průzkumů může jistě přinést další zajímavé nálezy hadcových lišejníků, ať už druhů z minulosti udávaných či druhů pro území nových. Komentář k zajímavým druhům Belonia russula Tento nenápadný lišejník typický pro převislé plochy slabě až silně bazických skal (Wi r t h 1995, Smit h et al. 2009) je v rámci ČR znám pouze z několika málo lokalit (cf. Vě z d a & Li š k a 1999). V území NPP Křížky je tento druh překvapivě hojný, porůstá řadu severně orientovaných skalních stěn. Catillaria atomarioides Jedná se o nenápadný pionýrský lišejník rostoucí na tvrdých silikátových horninách (Wi r t h 1995, Smit h et al. 2009), dosud z ČR neudávaný. Tmavé lecideovité plodnice tohoto druhu dosahují rozměrů sotva 0,2 mm v průměru. Od příbuzného druhu C. chalybeia se liší kromě velikosti plodnic a výšky hymenia především nepigmentovaným hypotheciem. Na hadcích byl objeven rovněž v nedalekém Bavorsku (v o n Br a c k e l 2007). Bude se pravděpodobně

10 268 přírodovědné statě A ČLÁNKY ondřej peksa jednat o přehlížený druh (Smit h et al. 2009), i když je v sousedním Německu považován za vzácný taxon (Wi r t h 1995, v o n Br a c k e l 2007). Cladonia turgida Ko v á ř (1912) uvádí výskyt této dutohlávky v hornatějších krajinách, na vřesovištích a písčitých lesních půdách, převážně v borových lesích (podobně Če r n o h o r s k ý et al. 1956). Na základě četnosti údajů z první poloviny 20. století (cf. Vě z d a & Li š k a 1999) lze usuzovat, že byl tento lišejník na našem území poměrně hojně rozšířen. V současnosti je však nejspíše velmi vzácný, Li š k a & Pa l i c e (2010) jej hodnotí jako kriticky ohrožený druh. Je otázkou, zda je výskyt tohoto druhu v území NPP Křížky podmíněn přítomností vřesovišť nebo spíše hadcovým substrátem. J. Suza uvádí C. turgida (kromě nehadcových lokalit) ze západočeských serpentinů (Su z a 1928), ze serpentinů Vysokého kamenu u Raškova (Suz a 1922) a z Dolnokralovických hadců (Suza 1947). Ve zkoumaném území jsem nalezl pouze několik malých populací tohoto druhu rostoucích převážně na prsti při okrajích hadcových skalek (obr. 2), často mimo samotná vřesoviště. Jistá afinita k hadcovému podloží je tedy pravděpodobná. Jelikož jsou vřesoviště díky změnám ve využívání krajiny a všeobecné eutrofizaci mizejícím biotopem (např. Po w e r et al. 1995, Bo k d a m & Gl e i c hm a n 2000), mohly by hadcové lokality představovat důležitá refugia tohoto druhu v ČR (i Evropě). To by mohly potvrzovat i nálezy ze dvou hadcových lokalit v nedalekém Bavorsku (v o n Br a c k e l 2007). Fuscidea recensa Široce rozšířený lišejník (Fry d a y 2008, Smit h et al. 2009), který z území České republiky dosud nebyl udáván. V Evropě se jeho rozšíření soustřeďuje na Britské ostrovy a západní pobřeží Skandinávie, ale je znám i z území Německa, Polska, Rakouska a Itálie (Ob e r h o l l e n z e r & Wi r t h 1990, Be rg e r & Tü r k 1995, Tr e t i a c h et al. 2008). Or a n g e (2009) uvádí tento druh ve společenstvu tvořeném Fuscidea gothoburgensis, F. kochiana, Opegrapha gyrocarpa a dalšími druhy, které porůstají svislé či převislé plochy silikátových skal. Tato charakteristika plně odpovídá mému nálezu ve zkoumaném území. I když jsou nalezené stélky sterilní (což je pro tento druh charakteristické, Smit h et al. 2009), morfologie stélky, sorálů i obsah kyseliny divarikatové potvrzený pomocí TLC odpovídají přesně popisu druhu. Gyalecta biformis Tento nenápadný druh nebyl dosud z našeho území znám, nedávno byl ovšem potvrzen jeho výskyt na klasické lokalitě na polské straně Krkonoš na výchozu basaltu v Malé sněžné jámě (Ko s s o w s k a 2011). Na Britských ostrovech, kde má druh kolem patnácti lokalit převážně při západním pobřeží (We b 1), je udáván z nekřemenných hornin s vyšším ph rozpadavých serpentinitů, alkalických břidlic apod. (Smit h et al. 2009). V NPP Křížky jsem druh nalezl na spodní straně kamenů v suti (kamenném snosu) u paty skalního hřbetu. Od základního popisu se sebraný vzorek liší bledou barvou plodnic, které by měly být spíše oranžové. Bylo by vhodné potvrdit tento nález dalším výzkumem serpentinitů či basaltových skal a sutí. Rinodina confragosa Vcelku nápadný saxikolní lišejník, který může připomínat hůře vyvinuté exempláře druhu Tephromela atra, je v území NPP Křížky dosti hojný. Jedná se o kosmopolitní druh (Smi t h et al. 2009), který byl z našeho území hojněji udáván v první polovině 20. století (cf. Vě z d a & Li š k a 1999), v nedávné minulosti byl druh nalezen v karu Plešného jezera (Pa l i c e 1996). Roste na tvrdých silikátech i pískovci (např. Ku ťá k 1911, Suz a 1913, 1921a, 1921b, Ma y r h o f e r et al. 1992), jeho výskyt na hadcích je asi spíše ojedinělý (Suz a 1944). Vzhledem k jeho nápadnosti

11 Lišejníky národní přírodní památky Křížky 269 Obr. 2: Dutohlávka Cladonia turgida na zkoumané lokalitě. Foto Ondřej Peksa. je poměrně zajímavý nedostatek údajů z našeho území pravděpodobně se jedná o nepříliš častý druh. Závěr Průzkum lichenoflóry hadcového hřbetu chráněného v rámci národní přírodní památky Křížky odhalil výskyt 158 druhů lišejníků (jelikož se jedná o stabilní a vyvinuté společenstvo, zajímavé výsledky by jistě přinesl detailní výzkum lichenikolních hub!). Vyskytuje se zde několik velmi význačných lišejníků z kategorií EN a CR (cf. Li š k a & Pa l i c e 2010), které tu evidentně nalezly velmi stabilní refugium, neboť řada z nich zde byla nalezena už na počátku 20. století (Suz a 1928, 1934). Pro zachování tohoto refugia (především pro skupinu terikolních lišejníků) bude velmi důležité udržení biotopu v nezměněné podobě. Druhy jako Cladonia portentosa, C. turgida či Peltigera malacea jsou vázány na otevřená vřesoviště či světlé bory, pro jejich přežití je tedy podstatné bránit degradaci vřesovišť a zarůstání lokality dřevinami (přiměřená pastva, kosení, likvidace náletových dřevin). Poděkování Mé poděkování patří především Z. Palicemu, který mi přispěl svými údaji z NPP Křížky v čele s druhem Catillaria atomarioides a doplnil řadu literárních pramenů. J. Vondrákovi, J. P. Haldovi a Z. Palicemu děkuji za revizi některých sběrů, J. P. Haldovi také za poskytnutí literatury k excerpci. Za přípravu obr. 1 děkuji P. Tájkovi. Výzkum byl finančně podpořen AOPK ČR.

12 270 přírodovědné statě A ČLÁNKY ondřej peksa Literatura Be r g e r F. & Tü r k R. (1995): Die Flechtenflora im unteren Rannatal (Mühlviertel, Oberösterreich, Österreich). Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs 3: Bok d a m J. & Gl e i c hm a n J. M. (2000): Effects of grazing by free-ranging cattle on vegetation dynamics in a continental north-west European heathland. Journal of Applied Ecology 37: v o n Br a c k e l W. (2007): Zur Flechtenflora der Serpentinitfelsen in Nordostbayern. Hoppea, Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft 68: Če r n o h o r s k ý Z., Ná d v o r n í k J. & Se r v í t M. (1956): Klíč k určování lišejníků ČSR. I. díl. ed. Nakl. ČSAV, Praha, 156 p. Fry d a y A. M. (2008): The genus Fuscidea (Fuscideaceae, lichenized Ascomycota) in North America. The Lichenologist 40: Ko e r b e r G. W. (1855): Systema Lichenum Germaniae. Trewendt & Granier, Breslau, 458 p. Ko s s o w s k a M. (2011): New, rare and noteworthy lichens in the Giant Mountains. Biologia, Bratislava, 66: Ko v á ř F. (1912): Moravské druhy rodu Cladonia. Věstník Klubu Přírodovědného Prostějov 15: & Kuťák V. (1911): Druhý příspěvek ku květeně českých lišejníků. Věstník Klubu Přírodovědného Prostějov 14: La u r e r F. & Ka l m u s J. (1862): Kryptogamen. In: Kr a t z m a n n E., Der Curort Marienbad und seine Umgebung, Fünfte gänzlich umgearbeitete Auflage, p , Prag. Li s i c k á E. (1980): Flechtenfamilie Umbilicariaceae Fée in der Tschechoslowakei. Biologické Práce SAV, Bratislava, 26/4: Li š k a J. & Pa l i c e Z. (2010): Červený seznam lišejníků České republiky (verze 1.1). Příroda, Praha, 29: Ma y r h o f e r H., Sc h e i d e g g e r C. & Sh e a r d J. W. (1992): On the taxonomy of five saxicolous species of the genus Rinodina (lichenized Ascomycetes). Nordic Journal of Botany 12: Nád v o r n í k J. (1947): Physciaceae Tchécoslovaques. Studia Botanica Čechoslovaca 8: Ob e r h o l l e n z e r H. & Wi r t h V. (1990): Contribution to a revision of the lichen genus Fuscidea III: Fuscidea recensa (Stirton) Hertel, V. Wirth et Vězda. Bibliotheca Lichenologica 38: Or a n g e A. (2009): Saxicolous lichen and bryophyte communities in Upland Britain. JNCC Report No: 404. Or a n g e A., Ja m e s P. W. & Wh i t e F. J. (2001): Microchemical methods for the identification of lichens. British Lichen ciety, 101 p. Palice Z. (1996): Lišejníky karů Černého a Plešného jezera. Ms., 90 p. [Diplomová práce; depon. in: Knihovna katedry botaniky PřF UK Praha.] Pa l i c e Z., Sl a v í k o v á-ba y e r o v á Š., Gr u n a B., Li š k a J. & Uh l í k P. (2005): Poznámka k výskytu Porpidia nadvornikiana v České republice. Bryonora 35: 6-8. Pe k s a O. (2009): Lichenologický výzkum NPP Křížky. Ms., 17 p. [Závěrečná zpráva; depon. in: Správa CHKO Slavkovský les et oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni.]

13 Lišejníky národní přírodní památky Křížky 271 Po w e r S. A., As h m o r e M. R., Co u s i n s D. A. & Ai ns w o r t h N. (1995): Long-term effects of enhanced nitrogen deposition on a lowland dry heath in southern Britain. Water, Air, and il Pollution 85: Smit h C. W., Ap t r o o t A., Co p p i n s B. J., Fl e t c h e r A., Gi l b e r t O. L., Ja m e s P. W. & Wo l s e l e y P. A. [eds] (2009): The lichen flora of Great Britain and Ireland. The British Lichen ciety, London, 1046 p. Suz a J. (1913): První příspěvek ku lichenologii Moravy. Věstník Klubu Přírodovědného Prostějov 16: Suz a J. (1921a): Třetí příspěvek k lichenologii Moravy. Časopis Moravského Musea Zemského, Brno, 17-19: Suz a J. (1921b): Čtvrtý příspěvek k lichenologii Moravy. Sborník Klubu Přírodovědného Brno 3: Suz a J. (1922): Pátý příspěvek k lichenologii Moravy. Sborník Klubu Přírodovědného Brno 4: Suza J. (1928): Lichenologický ráz západočeských serpentinů. Časopis Moravského Zemského Musea, Brno, 25: Suz a J. (1931): Srovnávací studie o lišejníkové floře serpentinů (Mohelno, Gurhof, Kraubath). Sborník Přírodovědecké Společnosti v Moravské Ostravě 6: Suz a J. (1934): Doplňky k rozšíření lišejníků v Čechách. Část I. Časopis Národního Musea, sect. natur., Praha, 108: Suz a J. (1944): Sedmý příspěvek k lichenologii Moravy. Sborník Klubu Přírodovědného Brno 25: Suz a J. (1947): Dolnokralovické serpentiny s hlediska botanického (Zdůvodnění jejich ochrany.). Ochrana Přírody, Praha, 2/1-2: 1-4. Tá j e k P. (2010): Mnichovské hadce jedinečná ukázka hadcového fenoménu. In: Br a b e c J. [ed.], Přírodní fenomény a zajímavosti západních Čech, p , Mezi lesy, Prostiboř. Tr e t i a c h M., Nim is P. L. & Ha f e l l n e r J. (2008): Miscellaneous records of lichens and lichenicolous fungi from the Apuan Alps and the Tuscan-Emilian Apennine (central Italy). Herzogia 21: Vě z d a A. (1972): Haplocarpon nadvornikianum sp. n. Preslia, Praha, 44: Vě z d a A. & Li š k a J. (1999): Katalog lišejníků České republiky. Institute of Botany Academy of Sciences of the Czech Republic, Průhonice, 283 p. Web 1: [cit ]. Wi r t h V. (1995): Die Flechten Baden-Wüttembergs I, II. Eugen Ulmer, Stuttgart, 1006 p. Za h r a d n i c k ý J. & Ma c ko v č i n P. [eds] a kol. (2004): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Ma c ko v č i n P. & Se d l á č e k M. [eds], Chráněná území ČR, svazek XI, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 588 p.

14 272 přírodovědné statě A ČLÁNKY ondřej peksa SUMMARY Lichens of the Křížky National Nature Monument Ondřej Peksa The lichen flora of the serpentinite rock ridge protected as the Křížky National Nature Monument (Slavkovský les, Czech Republic) was investigated. A total of 158 lichen species (and two lichenicolous fungi Carbonea vitellinaria and Epilichen scabrosus) were recorded from which three taxa are new to the Czech Republic (Catillaria atomarioides, Fuscidea recensa and Gyalecta biformis). me saxicolous species typical for serpentinite rocks like Lecidella scabra, Porpidia nadvornikiana and Vahliella leucophaea occured here as well as many terricolous species of heathlands or light pine woods headed by Cladonia portentosa, C. turgida and Peltigera malacea. Special comments are given to the rare species Belonia russula, Catillaria atomarioides, Cladonia turgida, Fuscidea recensa, Gyalecta biformis and Rinodina confragosa.

Lichens of the Lovoš Mt. (České středohoří Mts, Czech Republic)

Lichens of the Lovoš Mt. (České středohoří Mts, Czech Republic) Bryonora 54 (2014) 1 LIŠEJNÍKY VRCHU LOVOŠE V ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ Lichens of the Lovoš Mt. (České středohoří Mts, Czech Republic) Bohdan Wagner 1, Ondřej Peksa 2, David Svoboda 3 Zelinková 4 & Jitka Ritterová-

Více

PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ LICHENOFLÓRY RAŠELINIŠTĚ JIZERY A RAŠELINIŠTĚ JIZERKY

PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ LICHENOFLÓRY RAŠELINIŠTĚ JIZERY A RAŠELINIŠTĚ JIZERKY 16 Bryonora 53 (2014) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ LICHENOFLÓRY RAŠELINIŠTĚ JIZERY A RAŠELINIŠTĚ JIZERKY Contribution to the knowledge of lichen flora of Rašeliniště Jizery and Rašeliniště Jizerky (Northern Bohemia)

Více

Lišejníky NPR Jazevčí, Porážky a Zahrady pod Hájem v Bílých Karpatech

Lišejníky NPR Jazevčí, Porážky a Zahrady pod Hájem v Bílých Karpatech Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 19(1 2): 1 11, (2012) 2012 MGOH Rychnov n. Kn., issn 1213 4260 Lišejníky NPR Jazevčí, Porážky a Zahrady pod Hájem v Bílých Karpatech Lichens of natural reserves Jazevčí,

Více

Lišejníky v lesních porostech Svatojiřského lesa a pp Černý orel a okolí

Lišejníky v lesních porostech Svatojiřského lesa a pp Černý orel a okolí Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur., 26 (2011): 3-12 Lišejníky v lesních porostech Svatojiřského lesa a pp Černý orel a okolí Lichens in the forest areas ofsvatojiřský les and in the surroundings

Více

Lišejníky přírodní rezervace U Houkvice

Lišejníky přírodní rezervace U Houkvice Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 19(1 2): 17 27, (2012) 2012 MGOH Rychnov n. Kn., issn 1213 4260 Lišejníky přírodní rezervace U Houkvice (Podorlicko) Lichens of Natural Reserve U Houkvice (Podorlicko,

Více

svazek/volume 53 červen 2014

svazek/volume 53 červen 2014 Bryonora 50 (2012) 1 svazek/volume 53 červen 2014 MK ČR E 21597 ISSN 0862 8904 BRYOLOGICKO LICHENOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ BOTANICKÉ SPOLEČNOSTI Bryologicko-lichenologická sekce ČBS sdružuje profesionály i

Více

ZPRÁVY VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI PŘÍRODNÍ VĚDY

ZPRÁVY VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI PŘÍRODNÍ VĚDY ZPRÁVY VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI PŘÍRODNÍ VĚDY Číslo 309 Olomouc 2015 1 Na Obálce / On the cover: OBSAH / CONTENT Přední strana obálky: Mozolka vonná (Mannia fragrans). Foto Š. Koval, 2009. Mannia

Více

LIŠEJNÍKY CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ VYŠENSKÉ KOPCE U ČESKÉHO KRUMLOVA

LIŠEJNÍKY CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ VYŠENSKÉ KOPCE U ČESKÉHO KRUMLOVA Bryonora 37 (2006) 9 Kocourková J. (2000): Lichenicolous fungi of the Czech Republic. Acta Musei Nationalis Pragae 55: 59 169. Navarro-Rosinés P. & Hafellner J. (1996): Lichenostigma elongata spec. nov.

Více

LICHENS RECORDED DURING THE AUTUMNAL BRYO- LICHENOLOGICAL MEETING IN NOVOHRADSKÉ HORY MTS IN 2012

LICHENS RECORDED DURING THE AUTUMNAL BRYO- LICHENOLOGICAL MEETING IN NOVOHRADSKÉ HORY MTS IN 2012 24 Bryonora 51 (2013) LICHENS RECORDED DURING THE AUTUMNAL BRYO- LICHENOLOGICAL MEETING IN NOVOHRADSKÉ HORY MTS IN 2012 Lišejníky zaznamenané během podzimního bryologicko-lichenologického setkání v Novohradských

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Catalogue of lichens of the Czech Republic corrections and additions. Botanický ústav AV ČR, CZ 252 43 Průhonice; e-mail: liska@ibot.cas.

Catalogue of lichens of the Czech Republic corrections and additions. Botanický ústav AV ČR, CZ 252 43 Průhonice; e-mail: liska@ibot.cas. Bryonora 35 (2005) 1 KATALOG LIŠEJNÍKŮ ČR KOREKCE A DOPLŇKY Catalogue of lichens of the Czech Republic corrections and additions Jiří L i š k a Botanický ústav AV ČR, CZ 252 43 Průhonice; e-mail: liska@ibot.cas.cz

Více

6. METODIKA EKOTOXIKOLOGIE

6. METODIKA EKOTOXIKOLOGIE 6. METODIKA EKOTOXIKOLOGIE 6.1. HODNOCENÍ RIZIKA Riziko a nejistota Riziko a nejistota jsou spojeny s jakoukoliv lidskou aktivitou Jsou základními faktory na jakémkoliv stupni rozhodovacího procesu Nebezpečnost

Více

Contribution to the lichen flora of the Beskydy Protected Landscape Area

Contribution to the lichen flora of the Beskydy Protected Landscape Area 56 Bryonora 46 (2010) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ FLÓRY LIŠEJNÍKŮ CHKO BESKYDY Contribution to the lichen flora of the Beskydy Protected Landscape Area Jiří M a l íček 1, Zdeněk P a l i c e 2,1, Jana K o c o u

Více

svazek/volume 54 prosinec 2014

svazek/volume 54 prosinec 2014 Bryonora 50 (2012) 1 svazek/volume 54 prosinec 2014 MK ČR E 21597 ISSN 0862 8904 BRYOLOGICKO LICHENOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ BOTANICKÉ SPOLEČNOSTI Bryologicko-lichenologická sekce ČBS sdružuje profesionály

Více

N E W S F R O M T H E S E C T I O N

N E W S F R O M T H E S E C T I O N 44 Bryonora 50 (2012) Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku (část sociologická). Acta Musei Moraviae, Sci. Nat., 35: 78 156. Šmarda J. (1952): Mechorosty Hrubého Jeseníku. Přírodovědecký Sborník Ostravského

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Bryonora 46 (2010) 19

Bryonora 46 (2010) 19 Bryonora 46 (2010) 19 PRVNÍ NÁLEZ CALICIUM MONTANUM V ČESKÉ REPUBLICE First record of Calicium montanum from the Czech Republic Jaroslav Š o u n Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita,

Více

Botanický ústav AV ČR, Zámek 1, CZ-252 43 Průhonice; Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity, Branišovská 31,CZ-370 05 České Budějo-

Botanický ústav AV ČR, Zámek 1, CZ-252 43 Průhonice; Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity, Branišovská 31,CZ-370 05 České Budějo- TELOSCHISTACEAE VELKÉ KOTLINY A PETROVÝCH KAMENŮ V HRUBÉM JESENÍKU Teloschistaceae of the localities Velká kotlina and Petrovy kameny in the Hrubý Jeseník Mts ÚVOD 1,2 3 Jan Vondrák & Jiří Malíček BRYONORA

Více

Lišejníky Týnčanského krasu

Lišejníky Týnčanského krasu Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 143 162, 2013 143 Lišejníky Týnčanského krasu Lichens of the Týnčany Karst (Central Bohemia) Jiří M a l í č e k Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Katedra botaniky,

Více

Mechorosty a lišejníky Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic

Mechorosty a lišejníky Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic Acta Mus. Richnov., Sect. natur. 17(2): 29 56, (2010) 2010 MGOH Rychnov n. Kn., issn 1213 4260, ISBN 978-80-86076-57-7 Mechorosty a lišejníky Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic Bryophytes and Lichens

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Lišejníky jako bioindikátory životního prostředí

Lišejníky jako bioindikátory životního prostředí STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Lišejníky jako bioindikátory životního prostředí Anna Voglová Opava 20 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 0 Ochrana a tvorba životního prostředí Lišejníky jako bioindikátory

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

6. METODIKA EKOTOXIKOLOGIE

6. METODIKA EKOTOXIKOLOGIE 6. METODIKA EKOTOXIKOLOGIE 6.1. HODNOCENÍ RIZIKA Riziko a nejistota Riziko a nejistota jsou spojeny s jakoukoliv lidskou aktivitou Jsou základními faktory na jakémkoliv stupni rozhodovacího procesu Nebezpečnost

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

Monitoring evropsky významného druhu

Monitoring evropsky významného druhu Monitoring evropsky významného druhu Notothylas orbicularis (Schwein.) A. Gray na lokalitách Lipová-lázně a Lázně Jeseník v roce 2010 2010 Magda Zmrhalová Magda Zmrhalová, Revoluční 192, 788 15 Velké Losiny,

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

- taxonomicky jeden z nejobtížnějších rodů v Evropě (ca 200-300 druhů)

- taxonomicky jeden z nejobtížnějších rodů v Evropě (ca 200-300 druhů) - produkují taxonomickou diverzitu hybridizací uvnitř skupiny - taxonomicky jeden z nejobtížnějších rodů v Evropě (ca 200-300 druhů) - hlavní příčina taxonomické obtížnosti: relativně běžná hybridizace

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Metody ve fyzické geografii I. Václav ČERNÍK 2. UBZM 3. 12. 2012 ZS 2012/2013 Mapa půd katastrálního

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve støedním Povltaví

Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve støedním Povltaví Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 49: 243 260, 2014 243 Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve støedním Povltaví Vascular plants and lichens of acidophilous steppes in the Middle Vltava Region (Central

Více

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Vítězslav Plášek, 2013 Lokality a termíny návštěv na jednotlivých lokalitách Černá Ostravice 1 střední Staré Hamry 14.9.2013 Černá Ostravice 2 horní Staré Hamry

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Příroda 2 9 P R A H A 2 0 1 0

Příroda 2 9 P R A H A 2 0 1 0 Př í r o d a Č Í S L O 2 9 P R A H A 2 0 1 0 Příroda, Praha, 29: 3 66, 2010 Červený seznam lišejníků České republiky (verze 1.1) Red List of lichens of the Czech Republic (version 1.1) Ji ř í Li š k a

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA EVALUATION OF PRESENT STATE AND MANEGEMENT OF FOREST PROTECTED AREAS OF UHERSKOHRADIŠŤSKO Kateřina Rebrošová, Jiří Schneider ABSTRAKT

Více

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Obsah Úvod:... 1 Cíl:... 1 Zápis o činnosti:... 2 Přírodní památka Skály... 2 Přírodní památka Králky... 2 Zápisky

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem.

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem. Jeseníky Hrubý Jeseník je geomorfologický celek a dominantní pohoří Slezska a části severní Moravy, které patří ke Krkonošsko-jesenické subprovincii (respektive k Sudetům) jako jejich nejvýchodnější část.

Více

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Čj. MV-140575-1/PO-IZS-2015 Datum: 23. října 2015 Počet listů: 6 Přílohy: 2/2 Schválil: brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem .jen strašák??? aneb zkušenosti z Labských pískovců Invaze a expanze rostlinných druhů Invaze

Více

ČJ Vr 1.ABC. ZM Ok 3.A. MA Fl 1.ABC. TV Sm TV. ČJ Kn 1.ABC. TV Sm TV. CH Hr 1.ABC. ICT Sm ICT2. PK Šp ICT1. ZE Bo 3.B. CH Hr. ZM Ok 3.

ČJ Vr 1.ABC. ZM Ok 3.A. MA Fl 1.ABC. TV Sm TV. ČJ Kn 1.ABC. TV Sm TV. CH Hr 1.ABC. ICT Sm ICT2. PK Šp ICT1. ZE Bo 3.B. CH Hr. ZM Ok 3. 1.A (1.ABC), Mgr. Vrtělková Petra řední odborná škola, říbro, Benešova 508 (1) (1) BE sl. ZM BE FY Hr 1.ABC Sm Sm (1) (1) Hr Sm 2 Sm 2 ZM ZE Bo 3.B 1.ABC PK 1 BE Sh (1) (1) FY Hr 2.B Hr 2.B ZE Bo 3.B Hr

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

Písečný přesyp u Píst

Písečný přesyp u Píst Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Písečný přesyp u Píst CZ0210064 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Písečný přesyp u Píst Kód lokality: CZ0210064

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

v jihozápadních Čechách

v jihozápadních Čechách Sborník muzea Karlovarského kraje 19 () 425 Hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) v jihozápadních Čechách Pavel Růžek a Libor Schröpfer ÚVOD Hohol severní (Bucephala clangula) patří k ptačím druhům,

Více

SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ

SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ Aktuality 2011 Vážení přátelé motýlů a přírody, dovolte nám při této příležitosti stručně představit Společnost pro ochranu motýlů České republiky (SOM). Tato organizace je

Více

Oborová exkurze BIOLOGIE

Oborová exkurze BIOLOGIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborová exkurze BIOLOGIE Téma:

Více

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumovsko@nature.cz http://www.broumovsko.nature.cz

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC Obr. 1. Pravý břeh Ohře s rybím přechodem. Zde má být umístěna MVE. ZHOTOVITEL: RNDr. Luboš Beran, PhD. Křivenice 58 277 03 Horní Počaply e-mail: lubos.beran.krivenice@seznam.cz

Více

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Záchranný program pro hvozdík písečný český Anna Šlechtová AOPK ČR, Oddělení záchranných programů N NPP Kleneč 5 km od Roudnice nad Labem pastva seč stžení

Více

Lišejník. 15. 12. 2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/lišejník

Lišejník. 15. 12. 2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/lišejník 15. 12. 2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/lišejník (latinsky Lichen), někdy lichenizovaná houba, je symbiotické společenství houby (mykobionta) a řasy či sinice (tedy fotobionta neboli fykobionta). Vědecký

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

Přírodní rezervace Vlček

Přírodní rezervace Vlček Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Vlček Datum

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Velbloudník tenkokřídlý (Corispermum pallasii, Chenopodiaceae) na severní Moravě (Česká republika)

Velbloudník tenkokřídlý (Corispermum pallasii, Chenopodiaceae) na severní Moravě (Česká republika) Acta Mus. Beskid., 5: 67 71, 2013 ISSN 1803-960X Velbloudník tenkokřídlý (Corispermum pallasii, Chenopodiaceae) na severní Moravě (Česká republika) Siberian bugseed (Corispermum pallasii, Chenopodiaceae)

Více

Závěrečná zpráva o projektu Projekt byl realizován za laskavé finanční i morální podpory Karlovarského kraje.

Závěrečná zpráva o projektu Projekt byl realizován za laskavé finanční i morální podpory Karlovarského kraje. KVK08_prstnatec_D660_ZZ_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Projekt byl realizován za laskavé finanční i morální podpory Karlovarského kraje. Název projektu: Mapování prstnatce májového Evidenční

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Lesní půdy

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Lesní půdy MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Ekologie lesa Lesní půdy Vztah lesní vegetace a lesních půd Vztah vegetace a půd je výrazně obousměrný, s řadou zpětných vazeb.

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO

ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO Ing. Monika HAMANOVÁ Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická universita,

Více

Biologický průzkum přechodně chráněné plochy Pískovna Lžín

Biologický průzkum přechodně chráněné plochy Pískovna Lžín Sdružení pro záchranu prostředí Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice Tel.: +420 384 971 930, fax.: +420 384 971 939 calla@calla.cz, http://www.calla.cz IČO: 62536761, DIČ: CZ 62536761 Biologický průzkum

Více

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Název miniprojektu: Hlavní geologické procesy Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf Školní rok: 2013 / 2014 Vedoucí kroužku: Bc. Lucie Šeráková Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Obsah

Více

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Obsah ÚVOD.... 2 Popis lokality 3 Úkoly. 4 Závěr.... 5 Zdroje.. 6 Přílohy... 6 Úvod Prvním tématem, které budeme zpracovávat v rámci přírodovědného klubu, jsou Hlavní

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 jméno autora DUM: Mgr. Naděžda Pluhařová datum (období), ve kterém byl

Více

Fotobionti aneb lišejník není jen houba, ale i řasa. Ondřej Peksa

Fotobionti aneb lišejník není jen houba, ale i řasa. Ondřej Peksa Fotobionti aneb lišejník není jen houba, ale i řasa Ondřej Peksa Lišejníky definice lišejníku podvojný (komplexní) organismus složený z houby (mykobionta) a fotosyntetizujícího partnera (fotobionta) Stélka

Více

Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta katedra biologie

Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta katedra biologie Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta katedra biologie Populační ekologie, stanovištní nároky a generativní reprodukce kriticky ohrožených druhů cévnatých rostlin ČR (Adenophora liliifolia,

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v nižších a středních polohách ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Blaník Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL

S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová. Plán péče pro přírodní památku KOZEL S - atelier, Poděbradova 111, Brno 612 00 Ing. Jiří Schneider, Ing. Jitka Schneiderová Plán péče pro přírodní památku KOZEL na období 2005-2014 Ing. Jiří Schneider Obsah 1. Základní identifikační a popisné

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les TISKOVÁ ZPRÁVA 181/11 21.11.2011 Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les Rozsah a způsob zásahů proti kůrovci v Národním parku Bavorský les je v poslední době velmi rozdílně interpretován,

Více

Biodiverzita, ochrana a tvorba krajiny, vza cne druhy rostlin a z ivoc ichu, jejich ohroz ení a ochrana v Plzen ske m kraji vzde la vací syste m EV -

Biodiverzita, ochrana a tvorba krajiny, vza cne druhy rostlin a z ivoc ichu, jejich ohroz ení a ochrana v Plzen ske m kraji vzde la vací syste m EV - Biodiverzita, ochrana a tvorba krajiny, vza cne druhy rostlin a z ivoc ichu, jejich ohroz ení a ochrana v Plzen ske m kraji vzde la vací syste m EV - Předkládaný systém vzdělávání je tvořen okruhem témat,

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ HÁĎÁTKO BOROVICOVÉ BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS Odbor ochrany proti škodlivým organismům Ing. Petr Kapitola Ing. Martina Jurášková Ztracená 1099, Praha 6, PSČ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - Přírodopis Vyučovací předmět: Biologie Ročník: Kvarta Očekávané výstupy ZV RVP NEŽIVÁ PŘÍRODA rozpozná vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek Školní

Více

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 (ESIF) Česká verze x=7a Česká verze - zkrácený text x=7a B A Česká Anglická verze verze - zkrácený x=7a text x=7a Česká verze x=7a EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Operační Životní

Více

Význam ektomykorhiz v přirozené obnově smrku na lokalitách s různým dopadem po žíru kůrovce

Význam ektomykorhiz v přirozené obnově smrku na lokalitách s různým dopadem po žíru kůrovce AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU s. 138 142 Srní 2. 4. dubna 2001 Význam ektomykorhiz v přirozené obnově smrku na lokalitách s různým dopadem po žíru kůrovce Anna Lepšová Ústav ekologie krajiny AVČR a Jihočeská

Více

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály.

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály. TISÁ SKÁLA Rozsáhlý skalní útvar Tisá skála (394 m) leží v zalesněném terénu v katastru obce Bratčice na okrese Kutná Hora, 7 kilometrů jižně od Čáslavi. Geologicky je Tisá skála tvořena masívem granitické

Více