POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3"

Transkript

1 Hlášení se podává: POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3 Nejpozději k 31. lednu za uplynulý předcházející kalendářní rok. Vţdy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku je fyzická nebo právnická osoba (dále jen poplatník ), uvedená v 3a odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší ), povinna uzavřít evidence podle ustanovení 3a odst. 3 zákona o ochraně ovzduší. Údaje z těchto evidencí uvádí poplatník do hlášení. Pro účely tohoto Hlášení se vyhláškou 133 rozumí vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci. Titulní strana Titulní stranu vyplní poplatník. Podání v daňovém řízení, a to jak písemné, tak i v elektronické podobě, vţdy podepisuje (tj. činí) fyzická osoba, která toto podání opatřuje svým podpisem. V případě elektronického podání podepisuje zaručeným elektronickým podpisem splňujícím poţadavky dle 11 odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Jestliţe bude daňový subjekt zastoupen právnickou osobou vykonávající daňové poradenství, měl by tento zástupce být uveden v písemné části daňového přiznání, kde je uvedeno, která osoba sestavila a podala daňové přiznání (pod větu Prohlašuji, ţe všechny mnou uvedené údaje v tomto přiznání jsou pravdivé a úplné ). Současně by mělo být daňové přiznání podepsané osobou, která je oprávněna za právnickou osobu vykonávající daňové poradenství jednat a podepisovat daňové přiznání. Na daňových přiznáních by mělo být uvedeno jméno této osoby a také údaj o tom, v jakém je postavení vůči právnické osobě vykonávající daňové poradenství, tj. zda je jednatelem atd. Hlášení: a) řádné - 3a odst. 5 zákona o ochraně ovzduší, b) následné - můţe poplatník podat v době, kdy dosud neuplynula zákonem stanovená lhůta pro podání hlášení odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen daňový řád ), c) následné podle 142 odst. 2 daňového řádu. Pokud zákon stanovuje v běžném kalendářním roce dva kalendářní roky pro plnění povinnosti, pak se do kolonky za kalendářní rok vyplní označení běžného kalendářního roku a do kolonek za období od do se vyplní doba, na kterou je podle zákona definován pro účely splnění povinnosti kalendářní rok. Období od/do se vyplňuje ve formátu DD.MM.RRRR. I. ODDÍL 1) V tabulce poplatník vyplňuje pouze řádky a. Řádky b jsou určeny pro záznamy správce daně. Pokud I. oddíl hlášení je nepostačující, uvede poplatník další poloţky na samostatném listu jako přílohu při dodrţení formy I. oddílu hlášení. Řádky 1 12 se vyplňují při podání řádného nebo následného hlášení podle 142 odst. 1 daňového řádu, řádky 1D 12D se vyplňují při podání následného hlášení podle 142 odst. 2 daňového řádu. 2) V jednotlivých sloupcích poplatník vyplňuje: Sl. 2 Sl. 3 Sl. 4 Číselné označení výrobku je uvedeno v tabulce viz níţe. V případě změny právních předpisů je aktuální číselné označení výrobků moţno získat u místně příslušného celního úřadu. Mnoţství výrobku uvedeného do volného daňového oběhu (VDO) pro dopravní účely se uvádí vlitrech při 15 C. Údaje se zaokrouhlují na celá čísla. Uvádí se kód skupiny výrobků dle tabulky viz níţe. Kód: Skupina výrobků 1 pohonné hmoty typu motorové benzíny, tak jak jsou definovány ve vyhlášce pohonné hmoty typu motorová nafta, tak jak jsou definovány ve vyhlášce směsná paliva definovaná v zákoně o ochraně ovzduší 11 bioethanol definovaný ve vyhlášce 133, pouţitý pro výrobu motorových benzínů nebo obsaţený v motorových benzínech 12 bio-etbe definovaný ve vyhlášce 133, pouţitý pro výrobu motorových benzínů nebo obsaţený v motorových benzínech 22 FAME definované ve vyhlášce 133, pouţité pro výrobu motorové nafty nebo obsaţené v motorových naftách /P GŘC vzor č. 5 Strana 1

2 111 bioethanol definovaný ve vyhlášce 133, pouţitý pro výrobu směsných paliv nebo obsaţený ve směsných palivech 112 bio-etbe definovaný ve vyhlášce 133, pouţitý pro výrobu směsných paliv nebo obsaţený ve směsných palivech 222 FAME definované ve vyhlášce 133, pouţité pro výrobu nebo obsaţené ve směsných palivech 41 bioethanol definovaný ve vyhlášce 133, určený přímo pro pohon motorů 42 FAME definované ve vyhlášce 133, určené přímo pro pohon motorů II. ODDÍL 1) V tabulce poplatník vyplňuje pouze řádky a. Řádky b jsou určeny pro záznamy správce daně. 2) Mnoţství bio-etbe, které se uvádí do bilance biopaliv, musí být před započtením vynásobeno koeficientem 0.47, protoţe dle definice uvedené ve vyhlášce 229 podíl bio-etbe, který je pokládán za bipalivo, činí 47 % objemových. 3) Řádky AA, BB a CC jsou určeny k zadávání údajů při podávání dodatečného hlášení, při kterém je ovšem nutné přepsat do tiskopisu i všechny údaje z původního řádného hlášení. 4) V jednotlivých sloupcích poplatník vyplňuje: Sl. 2 Sl. 3 V řádku A se uvádí součet množství výrobků, které mají ve sloupci 4 (tabulka z I. oddílu) uveden kód 1. V řádku B se uvádí součet množství výrobků, které mají ve sloupci 4 (tabulka z I. oddílu) uveden kód 2. V řádku C se uvádí součet množství výrobků, které mají ve sloupci 4 (tabulka z I. oddílu) uveden kód 41, 42 a 50. V řádku A se uvádí součet množství výrobků, které mají ve sloupci 4 (tabulka z I. oddílu) uveden kód 11 a 12. Vzorec: množství biopaliv kód 11 + množství biopaliv kód 12 = celkové množství biopaliv uvedených do VDO pro dopravní účely V řádku B se uvádí součet množství výrobků, které mají ve sloupci 4 (tabulka z I. oddílu) uveden kód 22. Vzorec: množství biopaliv kód 22 = celkové množství biopaliv uvedených do VDO pro dopravní účely V řádku C se uvádí součet množství výrobků, které mají ve sloupci 4 (tabulka z I. oddílu) uveden kód 111, 112, 222, 41 a 42. Vzorec: množství biopaliv kód množství biopaliv kód množství biopaliv kód množství biopaliv kód 41 + množství biopaliv kód 42 = celkové množství biopaliv uvedených do VDO pro dopravní účely Sl. 4 Do řádku A a B se uvádí zákonem stanovený podíl biopaliv v pohonných hmotách. Sl. 5 V řádku A se pouţije tento výpočet: Pokud subjekt neuvádí na trh paliva, která mají ve sloupci 4 (tabulka z I. oddílu) uveden kód 2, ale uvádí na trh paliva, která mají ve sloupci 4 (tabulka z I. oddílu) uveden kód 1 a zároveň uvádí i čisté MEŘO pro pohon motorů (kód 42), údaj ze sloupce č. 2 řádek A se navýší o mnoţství čistého MEŘA a tento součet se poté vynásobí údajem ze sloupce č. 4 řádek A. Vzniklý součin se vydělí číslem 100. Výsledek se zaokrouhluje na 2 platná desetinná místa. Pokud subjekt neuvádí čisté MEŘO pro pohon motorů (kód 42), údaj ze sloupce č. 2 řádek A se vynásobí údajem ze sloupce č. 4 řádek A. Vzniklý součin se vydělí číslem 100. Výsledek se zaokrouhluje na 2 platná desetinná místa. V řádku B se pouţije tento výpočet: Pokud subjekt uvádí na trh paliva, která mají ve sloupci 4 (tabulka z I. oddílu) uveden kód 2 a zároveň uvádí i čisté MEŘO pro pohon motorů (kód 42), údaj ze sloupce č. 2 řádek B se navýší o mnoţství čistého MEŘA a tento součet se poté vynásobí údajem ze sloupce č. 4 řádek B. Vzniklý součin se vydělí číslem 100. Výsledek se zaokrouhluje na 2 platná desetinná místa /P GŘC vzor č. 5 Strana 2

3 Pokud subjekt neuvádí čisté MEŘO pro pohon motorů (kód 42), údaj ze sloupce č. 2 řádek B se vynásobí údajem ze sloupce č. 4 řádek B. Vzniklý součin se vydělí číslem 100. Výsledek se zaokrouhluje na 2 platná desetinná místa. V řádku C se sloupce č. 4 a 5 nevyplňují, do sloupce 6 se přepíše údaj ze sloupce 3 Sl. 6 Uvádí se nadměrné množství biopaliva uvedeného (+)/chybějící množství biopaliva neuvedeného (-) do volného daňového oběhu pro dopravní účely, v litrech (na 2 desetinná místa) V řádku A se pouţije tento výpočet: od údaje ze sloupce č. 3 řádek A se odečte údaj ze sloupce č. 5 řádek A. III. ODDÍL V řádku B se pouţije tento výpočet: od údaje ze sloupce č. 3 řádek B se odečte údaj ze sloupce č. 5 řádek B. U dodatečného hlášení se v řádku AA a BB uvádí dodatečně zjištěné skutečné nadměrné množství biopaliva uvedeného (+)/chybějící množství biopaliva neuvedeného (-) do volného daňového oběhu pro dopravní účely. Sl. 2 Sl. 3 Sl. 4 Sl. 5 Sl. 6 Sl. 7 Sl. 8 Uvede se mnoţství biopaliv, které bylo uvedeno ve formě čistých biopaliv a směsných paliv, jedná se o údaj z pole C3 (viz tabulka z II. oddílu). Uvede se mnoţství biopaliv, které nebylo uvedeno v pohonných hmotách typu motorových benzínů, jedná se o údaj z pole A6 (viz tabulka z II. oddílu). Uvede se mnoţství biopaliv, které nebylo uvedeno v pohonných hmotách typu motorových naft, jedná se o údaj z pole B6 (viz tabulka z II. oddílu). Uvede se množství biopaliva, které je převáděno z předchozího kalendářního roku jako nadměrné množství biopaliva Uvede se celkové mnoţství biopaliv uvedených v pohonných hmotách pro dopravní účely, které se vypočte jako součet údajů ze sloupce 2 + sloupce 3 + sloupce 4 + sloupce 5. Uvede se zákonem stanovená částka poplatku za 1 litr neuvedeného biopaliva. Uvede se celková výše poplatku, která se vypočte jako součin mnoţství neuvedené biopaliva (údaj ze sloupce 6) a zákonem stanovené částky poplatku za 1 litr neuvedeného biopaliva (údaj ze sloupce 7). Tato výše poplatku se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Pokud celkové mnoţství biopaliv uvedených pro dopravní účely (sl. 6) se rovná nule nebo je větší neţ nula, pak subjekt svou povinnost splnil a v sloupci 8 se jako celková výše poplatku uvede 0. Pokud celkové mnoţství biopaliv uvedených pro dopravní účely je menší nula (záporné číslo), pak subjekt povinnost nesplnil a do sloupce 8 se jako celková výše poplatku uvádí částka, která se vypočte jako součin mnoţství neuvedeného biopaliva (údaj ze sloupce 6) a zákonem stanovené částky poplatku za 1 litr neuvedeného biopaliva (údaj ze sloupce 7), který se uvede v absolutní hodnotě. 1) Řádek 1 se vyplňuje při podání řádného a následného Hlášení podle 142 odst. 1 daňového řádu. 2) Řádek 2 se vyplňuje při podání následného Hlášení podle 142 odst. 2 daňového řádu. 3) V řádku 3 se uvádí výše poplatku při podání řádného Hlášení nebo následného Hlášení podle 142 odst. 1 daňového řádu nebo výše doplatku nebo přeplatku při podání následného Hlášení podle 142 odst. 2 daňového řádu. Příklady: a) Pokud je podáno řádné nebo následné Hlášení podle 142 odst. 1 daňového řádu, v řádku 3 se škrtnou nehodící slova Přeplatek a Doplatek a uvede se skutečná výše poplatku, tedy i nula. b) Pokud je podáno řádné nebo následné Hlášení podle 142 odst. 1 daňového řádu na nenulový poplatek a poté je podáno následné Hlášení podle 142 odst. 2 daňového řádu, ve kterém je výše poplatku niţší nebo nula, pak se v řádku 3 škrtnou slova Poplatek a Doplatek. Výsledný přeplatek je rozdíl údajů ve sloupci č. 8 řádek 1 a řádek 2. c) Pokud je podáno řádné nebo následné Hlášení podle 142 odst. 1 daňového řádu na nulový poplatek nebo nenulový poplatek a poté je podáno následné Hlášení podle 142 odst. 2 daňového řádu, ve kterém je výše poplatku nenulová nebo vyšší neţ v původním Hlášení, pak se v řádku 3 škrtnou slova Poplatek a Přeplatek. Výsledný doplatek je rozdíl údajů ve sloupci č. 8 řádek 1 a řádek 2 v absolutní hodnotě /P GŘC vzor č. 5 Strana 3

4 IV. ODDÍL Pokud žádá povinná osoba o převedení nadměrného množství biopaliva do plnění povinnosti podle 3a odst. 1 zákona o ochraně ovzduší v bezprostředně následujícím kalendářním roce, zaškrtne v oddíle IV příslušné políčko a vyplní tabulku podle následujících pokynů. Sl. 2 Uvede se množství biopaliva, které bylo za kalendářní rok uvedeno navíc, než stanovuje zákon součet hodnot z řádků Aa + Ba + Ca ze sloupce 6 z oddílu II [Nadměrné množství biopaliva (+) Chybějící množství biopaliv (-)] Sl. 3 Uvede se koeficient pro výpočet maximálního množství biopaliva, které lze převést do následujícího kalendářního roku Sl. 4 Uvede se celkové množství motorových benzínu a motorové nafty uvedené pro dopravní účely v daném kalendářním roce (součet množství uvedených v oddíle I sl. 3, pro které je ve sl. 4 uveden kód skupiny výrobků 1 nebo 2 Sl. 5 Uvede se maximální přípustné množství biopaliva, které lze převést do následujícího kalendářního roku množství se získá vynásobením koeficientu (sl. 3) a celkového množství motorových benzínu a motorové nafty uvedeného pro dopravní účely v daném kalendářním roce (sl. 4) Sl. 6 Uvede se skutečné nadměrné množství biopaliva, které bylo uvedeno pro dopravní účely a které lze převést pro plnění povinnosti do následujícího kalendářního roku; - pokud je hodnota ve sl. 2 menší než hodnota uvedená ve sl. 5, uvede se hodnota ze sl. 2 - pokud je hodnota ve sl. 2 větší než hodnota uvedená ve sl. 5, uvede se hodnota ze sl. 5 Uplatnit nadměrné množství biopaliva v bezprostředně následujícím kalendářním roce lze pouze do uplynutí lhůty pro podání hlášení. To znamená, že nelze uplatnit nadměrné množství biopaliva v bezprostředně následujícím kalendářním roce v hlášením podaném po lhůtě nebo v následném hlášení. Pokud je řádně vyplněno hlášení s uvedením údajů ve IV. Oddíle Převod nadměrného množství biopaliva pro další kalendářní rok, považuje se tato část za sdělení subjektu podle 3a odst. 4 zákona o ochraně ovzduší. Poznámka pro rok 2010: V roce 2010 zákon definuje dva kalendářní roky pro plnění povinnosti uvádět biopaliva pro dopravní účely. Obě hlášení se podávají po skončení běžného kalendářního roku, nejpozději do První hlášení je za období až , druhé hlášení je za období až Pro hlášení podávané za kalendářní rok 2010, který je definován v čl. II Přechodná ustanovení odst. 1 zákona o ochraně ovzduší se ve III. oddíle sloupec 5 uvede hodnota 0. I v případě chybějícího biopaliva se ve IV. oddíle zaškrtne žádost o převedení nadměrného biopaliva do následujícího kalendářního roku a tabulka v oddíle IV se vyplní následovně: 1) do sloupce 2 se uvede chybějící množství biopaliva (záporná hodnota čísla údaj ze sl. 6 z oddílu III), 2) do sloupce 3 se uvede koeficient 1, 3) sloupec 4 až 6 se vyplní podle pokynů uvedených pro IV. oddíl Pro hlášení podávané za kalendářní rok 2010, který je definován v čl. II Přechodná ustanovení odst. 2 zákona o ochraně ovzduší se v III. oddíle sloupci 5 uvede hodnota skutečného množství biopaliva z hlášení podávaného za kalendářní rok 2010, který je definován v čl. II Přechodná ustanovení odst. 1 zákona o ochraně ovzduší. Pokud v hlášení za předchozí kalendářní rok byla vypočtena záporná hodnota (chybějící biopalivo), uvede se v tomto hlášení ve III. oddíle sloupci 5 záporná hodnota. Bilance motorové nafty s nízkým podílem FAME V roce 2010 byla novelizována norma ČSN EN 590, která připouští podíl FAME v motorové naftě až do výše 7% obj. Pro účely tohoto hlášení vykáže daňový subjekt bilanci motorové nafty s obsahem FAME do 5% obj. a motorové nafty s obsahem FAME od 5% obj. do 7% obj., na rozdíl od klasického daňového přiznání, pod jedním číslem výrobku /P GŘC vzor č. 5 Strana 4

5 Druh paliva BA 91, BA 95 a BA 98 BA 91, BA 95 a BA 98 Číslo výrobku MJ Kód l l 1 MONA l 2 MONA l 2 BA s 5% EtOH l 1 BA s 5% EtOH l 1 ETBE ETBE (EtOH + ETBE) (EtOH + ETBE) OKSbio OKSbio MONA s 5% FAME l l l l l l l 2 Název výrobku dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. A): MOTOROVÉ BENZINY UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY AŢ , BENZINY JINÉ NEŢ MOTOROVÉ UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY AŢ A (DÁLE JEN "OSTATNI BENZIN") A LETECKÉ POHONNÉ HMOTY BENZINOVÉHO TYPU UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY A PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. A), S OBSAHEM OLOVA DO 0,013 G/L VČETNĚ MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. A): MOTOROVÉ BENZINY UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY AŢ , BENZINY JINÉ NEŢ MOTOROVÉ UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY AŢ A (DÁLE JEN "OSTATNI BENZIN") A LETECKÉ POHONNÉ HMOTY BENZINOVÉHO TYPU UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY A PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. A), S OBSAHEM OLOVA NAD 0,013 G/L MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. B): STŘEDNÍ OLEJE UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY , , , A NEZNAČKOVANÉ A NEBARVENÉ A NEZNAČKOVANÉ MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. B): TĚŢKÉ PLYNOVÉ OLEJE UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY , , , A NEZNAČKOVANÉ A NEBARVENÉ A NEZNAČKOVANÉ SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. D): SMĚSI BENZINU S LIHEM, KTERÉ OBSAHUJÍ NEJMÉNĚ 95% OBJEMOVÝCH BENZINU A NEJVÝŠE 5% OBJEMOVÝCH KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO LIHU, OBSAHUJÍ BENZÍN S OBSAHEM OLOVA DO 0,013 G/L VČETNĚ SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. D): SMĚSI BENZINU S LIHEM, KTERÉ OBSAHUJÍ NEJMÉNĚ 95% OBJEMOVÝCH BENZINU A NEJVÝŠE 5% OBJEMOVÝCH KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO LIHU, OBSAHUJÍ BENZÍN S OBSAHEM OLOVA NAD 0,013 G/L SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. E): SMĚSI BENZINU S ETYL-TERCIÁL-BUTYL- ÉTEREM VYROBENÉM Z KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO LIHU, KTERÉ OBSAHUJÍ NEJMÉNĚ 85% OBJEMOVÝCH BENZINU A NEJVÝŠE 15% OBJEMOVÝCH ETYL-TERCIÁL-BUTYL.ÉTERU VČETNĚ NEZREAGOVANÉHO LIHU PŘI VÝROBĚ ETYL-TERCIÁL-BUTYL-ÉTERU, OBSAHUJÍ BENZIN S OBSAHEM OLOVA DO 0,013 G/L VČETNĚ SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. E): SMĚSI BENZINU S ETYL-TERCIÁL-BUTYL- ÉTEREM VYROBENÉM Z KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO LIHU, KTERÉ OBSAHUJÍ NEJMÉNĚ 85% OBJEMOVÝCH BENZINU A NEJVÝŠE 15% OBJEMOVÝCH ETYL-TERCIÁL-BUTYL.ÉTERU VČETNĚ NEZREAGOVANÉHO LIHU PŘI VÝROBĚ ETYL-TERCIÁL-BUTYL-ÉTERU, OBSAHUJÍ BENZIN S OBSAHEM OLOVA NAD 0,013 G/L SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. H): SMĚSI BENZINU S ETYL-TERCIAL-BUTYL- ÉTEREM VYROBENÝM Z KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO LIHU A S KVASNÝM BEZVODÝM ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÝM LIHEM SOUČASNĚ TAK, ABY CELKOVÝ OBSAH KYSLÍKU NEPŘESAHOVAL 2,7% HMOTNOSTNÍCH, KTERÉ OBSAHUJÍ NEJMÉNĚ 85% OBJEMOVÝCH BENZINU A NEJVÝŠE 15% OBJEMOVÝCH SMĚSI ETYL-TERCIAL- BUTYL-ÉTERU VČETNĚ NEZREAGOVANÉHO LIHU PŘI VÝROBĚ ETYL-TERCIAL- BUTYL-ÉTERU A KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO LIHU; S OBSAHEM OLOVA DO 0,013G/L VČETNĚ SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. H): SMĚSI BENZINU S ETYL-TERCIAL-BUTYL- ÉTEREM VYROBENÝM Z KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO LIHU A S KVASNÝM BEZVODÝM ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÝM LIHEM SOUČASNĚ TAK, ABY CELKOVÝ OBSAH KYSLÍKU NEPŘESAHOVAL 2,7% HMOTNOSTNÍCH, KTERÉ OBSAHUJÍ NEJMÉNĚ 85% OBJEMOVÝCH BENZINU A NEJVÝŠE 15% OBJEMOVÝCH SMĚSI ETYL-TERCIAL- BUTYL-ÉTERU VČETNĚ NEZREAGOVANÉHO LIHU PŘI VÝROBĚ ETYL-TERCIAL- BUTYL-ÉTERU A KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO LIHU; S OBSAHEM OLOVA NAD 0,013G/L VČETNĚ SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. I): SMĚSI BENZINU A DALŠÍCH KYSLÍKATÝCH SLOŢEK BIOLOGICKÉHO PŮVODU TAK, ABY CELKOVÝ OBSAH KYSLÍKU NEPŘESAHOVAL 2,7% HMOTNOSTNÍCH; PODÍL BENZINU V TÉTO SMĚSI MUSÍ ČINIT NEJMÉNĚ 85% OBJEMOVÝCH; S OBSAHEM OLOVA DO 0,013G/L VČETNĚ SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. I): SMĚSI BENZINU A DALŠÍCH KYSLÍKATÝCH SLOŢEK BIOLOGICKÉHO PŮVODU TAK, ABY CELKOVÝ OBSAH KYSLÍKU NEPŘESAHOVAL 2,7% HMOTNOSTNÍCH; PODÍL BENZINU V TÉTO SMĚSI MUSÍ ČINIT NEJMÉNĚ 85% OBJEMOVÝCH; S OBSAHEM OLOVA NAD 0,013G/L VČETNĚ SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. J): SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ UVEDENÝCH V 45 ODST. 1 PÍSM. B) URČENÉ JAKO PALIVO PRO POHON VZNĚTOVÝCH MOTORŮ S METYLESTERY MASTNÝCH KYSELIN UVEDENÝCH POD KÓDEM NOMENKLATURY NESMÍ ČINIT VÍCE NEŢ 5% OBJEMOVÝCH VŠECH LÁTEK VE SMĚSI OBSAŢENÝCH /P GŘC vzor č. 5 Strana 5

6 MONA s 30% MEŘO l 50 Bioethanol E l 50 Bioethanol E l 50 Bioethanol E l 50 MONA s 30% FAME (vyjma MEŘO) l 50 Bioethanol E l 50 Bioethanol E l 50 EtOH l 11 ETBE l 12 FAME l 22 EtOH l 111 SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. C): SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ UVEDENÝCH V 45 ODST. 1 PÍSM. B) URČENÉ JAKO PALIVO PRO POHON VZNĚTOVÝCH MOTORŮ S METYLESTERY ŘEPKOVÉHO OLEJE MUSÍ ČINIT NEJMÉNĚ 30% OBJEMOVÝCH VŠECH LÁTEK VE SMĚSI OBSAŢENÝCH SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. G): SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ S KVASNÝM LIHEM BEZVODÝM ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÝM NEUVEDENÉ V 45 ODST. 2 PÍSM. D), E), L) A M), KTERÉ OBSAHUJÍ NEJVÝŠE 95% OBJEMOVÝCH KVASNÉHO LIHU BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO POHON MOTORŮ; VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. G): SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ S KVASNÝM LIHEM BEZVODÝM ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÝM NEUVEDENÉ V 45 ODST. 2 PÍSM. D), E), L) A M), KTERÉ OBSAHUJÍ NEJVÝŠE 95% OBJEMOVÝCH KVASNÉHO LIHU BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO POHON MOTORŮ; VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. G): SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ S KVASNÝM LIHEM BEZVODÝM ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÝM NEUVEDENÉ V 45 ODST. 2 PÍSM. D), E), L) A M), KTERÉ OBSAHUJÍ NEJVÝŠE 95% OBJEMOVÝCH KVASNÉHO LIHU BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO POHON MOTORŮ; VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM a SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. F): SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ UVEDENÝCH V 45 ODST. 1 PÍSM. B) URČENÉ JAKO PALIVO PRO POHON VZNĚTOVÝCH MOTORŮ S METYLESTERY MASTNÝCH KYSELIN UVEDENÝCH POD KÓDEM NOMENKLATURY , VYJMA METYLESTERŮ ŘEPKOVÉHO OLEJE, PŘIČEMŢ PODÍL METHYLESTERŮ MASTNÝCH KYSELIN MUSÍ ČINIT NEJMÉNĚ 30% OBJEMOVÝCH VŠECH LÁTEK VE SMĚSI OBSAŢENÝCH SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. L): SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ S LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÝM NEBO LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM OBECNĚ DENATUROVANÝM NEUVEDENÉ V PÍSMENI M), KTERÉ OBSAHUJÍ NEJMÉNĚ 70% A NEJVÝŠE 85 % OBJEMOVÝCH LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO NEBO LIHU KVASNÉHO OBECNĚ DENATUROVANÉHO A KTERÉ JSOU ÚČELEM POUŢITÍ ROVNOCENNÉ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM V 45 ODST. 1 PÍSM. A) A ODPOVÍDAJÍ PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMĚ URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO POHON MOTORŮ; VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. M): SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ S LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÝM NEUVEDENÉ V PÍSMENECH D), E), I) NEBO L), KTERÉ OBSAHUJÍ NEJVÝŠE 95 % OBJEMOVÝCH LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO A KTERÉ JSOU ÚČELEM POUŢITÍ ROVNOCENNÉ MINERÁLNÍM OLEJŮ UVEDENÝM V 45 ODST. 1 PÍSM. B) A ODPOVÍDAJÍ PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMĚ, URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO POHON MOTORŮ; VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮ POD ČÍSELNÝM ONAČENÍM A LÍH PODLE 67 ODST. 1 OBSAŢENÝ VE VÝROBCÍCH UVEDENÝCH POD KÓDEM NOMENKLATURY 2208 S VYJÍMKOU DESTILÁTŮ OVOCNÝCH Z PĚSTITELSKÉHO PÁLENÍ, POUŢITÝ PRO VÝROBU NEBO OBSAŢENÝ V MOTOROVÝCH PALIVECH S NÍZKÝM OBSAHEM BIOSLOŢKY (PALIVA UVEDENÁ POD ČÍSLY VÝROBKŮ , , , , A ) ETHYL-TERC-BUTYL-ETHER VYROBENÝ Z BEZVODÉHO KVASNÉHO LIHU ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO UVEDENÝ POD KÓDEM , POUŢITÝ PRO VÝROBU NEBO OBSAŢENÝ V MOTOROVÝCH PALIVECH S NÍZKÝM OBSAHEM BIOSLOŢKY (PALIVA UVEDENÁ POD ČÍSLY VÝROBKŮ , , , , A ) MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , JSOU URČENY K POUŢITÍ, NABÍZENY K PRODEJI NEBO POUŢÍVÁNY PRO POHON MOTORŮ, PRO VÝROBU TEPLA NEBO PRO VÝROBU SMĚSÍ UVEDENÝCH V ODSTAVCI 2; POUŢITÉ PRO VÝROBU NEBO OBSAŢENÉ V MOTOROVÝCH PALIVECH S NÍZKÝM OBSAHEM BIOSLOŢKY (PALIVA UVEDENÁ POD ČÍSLY VÝROBKŮ ) LÍH PODLE 67 ODST. 1 OBSAŢENÝ VE VÝROBCÍCH UVEDENÝCH POD KÓDEM NOMENKLATURY 2208 S VYJÍMKOU DESTILÁTŮ OVOCNÝCH Z PĚSTITELSKÉHO PÁLENÍ, POUŢITÝ PRO VÝROBU NEBO OBSAŢENÝ V MOTOROVÝCH PALIVECH S VYSOKÝM OBSAHEM BIOSLOŢKY (PALIVA UVEDENÁ POD ČÍSLY VÝROBKŮ , , , A ) /P GŘC vzor č. 5 Strana 6

7 ETBE l 112 FAME l 222 EtOH l 41 FAME l 42 ETHYL-TERC-BUTYL-ETHER VYROBENÝ Z BEZVODÉHO KVASNÉHO LIHU ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO UVEDENÝ POD KÓDEM , POUŢITÝ PRO VÝROBU NEBO OBSAŢENÝ V MOTOROVÝCH PALIVECH S VYSOKÝM OBSAHEM BIOSLOŢKY (PALIVA UVEDENÁ POD ČÍSLY VÝROBKŮ , A ) MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , JSOU URČENY K POUŢITÍ, NABÍZENY K PRODEJI NEBO POUŢÍVÁNY PRO POHON MOTORŮ, PRO VÝROBU TEPLA NEBO PRO VÝROBU SMĚSÍ UVEDENÝCH V ODSTAVCI 2; POUŢITÉ PRO VÝROBU NEBO OBSAŢENÉ V MOTOROVÝCH PALIVECH S VYSOKÝM OBSAHEM BIOSLOŢKY (PALIVA UVEDENÁ POD ČÍSLY VÝROBKŮ NEBO ) LÍH PODLE 67 ODST. 1 OBSAŢENÝ VE VÝROBCÍCH UVEDENÝCH POD KÓDEM NOMENKLATURY 2208 S VYJÍMKOU DESTILÁTŮ OVOCNÝCH Z PĚSTITELSKÉHO PÁLENÍ MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , JSOU URČENY K POUŢITÍ, NABÍZENY K PRODEJI NEBO POUŢÍVÁNY PRO POHON MOTORŮ, PRO VÝROBU TEPLA NEBO PRO VÝROBU SMĚSÍ UVEDENÝCH V ODSTAVCI 2; VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM a /P GŘC vzor č. 5 Strana 7

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 1

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 1 POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od 1.1.2008 - k tiskopisu 25 740 GŘC - vzor č. 1 Hlášení se podává: Nejpozději k 31. lednu za uplynulý předcházející kalendářní rok. Vţdy k 31. prosinci

Více

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 2

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 2 Hlášení se podává: POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od 1. 1. 2016 k tiskopisu 25 741 GŘC - vzor č. 2 Nejpozději k 31. lednu za uplynulý předcházející kalendářní rok. Vždy k 31. prosinci

Více

25 742/P GŘC vzor č. 1 Strana 1

25 742/P GŘC vzor č. 1 Strana 1 Oznámení se podává: POKYNY k vyplnění Oznámení o splnění povinnosti v průběhu kalendářního roku platné od 1. 1. 2016 k tiskopisu 25 742 GŘC - vzor č. 1 Nejpozději do 30 dnů po skončení období je dodavatel

Více

POKYNY K vyplnění přiznání ke spotřební dani platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3

POKYNY K vyplnění přiznání ke spotřební dani platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3 Daňové přiznání se podává: POKYNY K vyplnění přiznání ke spotřební dani platné od 1. 1. 2012 k tiskopisu 25 540 GŘC - vzor č. 3 1) do 25. dne po skončení zdaňovacího období podle 18 odstavec 1 zákona č.

Více

25 552/P GŘC vzor č. 8 Strana 1

25 552/P GŘC vzor č. 8 Strana 1 POKYNY k vyplnění formuláře daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění platné od 1. 1. 2011 - k tiskopisu 25 552

Více

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani POKYNY k daňovému přiznání ke spotřební dani Daňové přiznání ke spotřební dani podává plátce daně ( 4 zákona č. 353/2003 Sb.,o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPD )).

Více

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani POKYNY k daňovému přiznání ke spotřební dani Daňové přiznání ke spotřební dani podává plátce daně ( 4 zákona č. 353/2003 Sb.,o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPD )).

Více

POKYNY k vyplnění daňového přiznání k dani ze zemního plynu platné od k tiskopisu GŘC vzor č. 3

POKYNY k vyplnění daňového přiznání k dani ze zemního plynu platné od k tiskopisu GŘC vzor č. 3 25 642P_3.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění daňového přiznání k dani ze zemního plynu platné od 1. 1. 29 - k tiskopisu 25 642 GŘC vzor č. 3 Daňové přiznání se podává: 1) do 25. dne po

Více

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Číslo vybrané ho výrobku Sazba daně Měrná jednotka na e-ad 150701 12 840 l MINERÁLNÍ OLEJE 1507-1518 45/3/A BLÍZKÉ 272001,272002,272003 NEBO,272004 Stručný popis

Více

25 552/P GŘC vzor č. 8 Strana 1

25 552/P GŘC vzor č. 8 Strana 1 dl_11sd25552_4_info.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění formuláře daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 156 10. funkční období 156 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 418 ze 7. volebního

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5298 Sbírka zákonů č. 382 / 2015 Částka 161 382 ZÁKON ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem 11, Hoření 3540/7A, P.O. BOX 7

CELNÍ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem 11, Hoření 3540/7A, P.O. BOX 7 CELNÍ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem 11, Hoření 3540/7A, P.O. BOX 7 Č. j.: 87755-2/2015-620000-11 Vyřizuje/tel.: por. Mgr. V. Čepický/ 475 667 307 ROZHODNUTÍ o vydání nového povolení k provozování

Více

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn se týká Spolkové republiky Německo (SRN), Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky (ČR). 1. Povinnost uplatňovat biopaliva

Více

P Ř IZNÁNÍ. k dani z převodu nemovitostí dále jen přiznání

P Ř IZNÁNÍ. k dani z převodu nemovitostí dále jen přiznání PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti ze

Více

1. Charakteristika spotřebních daní.

1. Charakteristika spotřebních daní. Spotřební daně 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7. Zdaňování lihu. 8. Zdaňování piva.

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna:

Více

SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ

SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ Aktuální SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ platný od 1.1.2018 Kód a název položky kombinované nomenklatury 1) -------------------------------------------------------------- Doplňkový

Více

IVI. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

IVI. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES IVI. Vládní nvládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o lihu. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o lihu. Čl. I ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her

POKYNY. k vyplnění přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her POKYNY k vyplnění přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her 1) Odvod z loterií a jiných podobných her (dále jen odvod ) je upraven v části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ 5466_3.pdf Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo plátce daně C Z otisk podacího razítka fi nančního úřadu 0a Vyúčtování řádné

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: daních 14 ) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: daních 14 ) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové Strana 922 Sbírka zákonů č. 91 / 2011 91 ZÁKON ze dne 3. března 2011, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným em a platí daň podle velikosti svého podílu.

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody

Více

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

k dani z příjmů právnických osob

k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu Prahu - Jizní ˇ Mesto ˇ Daňové identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné ===== opravné dodatečné ===== Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání

Více

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ ZÁKON O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ č. 243/2000 Sb. upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitostí a daně silniční pro účely tohoto zákona se rozumí:

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb 201 10. funkční období 201 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (Navazuje na sněmovní tisk č. 514 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob SKAT-daně 9. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo C Z 9 Identifikační číslo 9 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné

Více

P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2015 nebo jeho část

P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2015 nebo jeho část P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2015 nebo jeho část Základní informace k dani silniční Daň silniční je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční,

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

243/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům

243/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Povolení čj /

Povolení čj / Strana 2/4 Strana 3/4 Správce daně stanovuje ve smyslu 43i odst. 3 písm. c) zákona o spotřebních daních tyto další podmínky: 1. Uživatel je povinen vést evidenci o příjmu, výdeji a použití vybraných výrobků

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČSSZ 89 323 7 I/2011 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

Užití biopaliv v dopravě - legislativa a realita

Užití biopaliv v dopravě - legislativa a realita Užití biopaliv v dopravě - legislativa a realita Kulatý stůl Opatření ke snížení emisí skleníkových plynů ze spalování PHM, Praha, 24. června 2013 Ing. Václav Pražák Ing. Miloš Podrazil vedoucí řízení

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob 0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identi kační číslo C Z 0 Identi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro Ústecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP v Chomutově 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 0 Identifikační číslo 0 0 Než začnete vyplňovat

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období 2016-2020 Ing. Jan Gallas, Ing. Vlastimil Zedek, Ing. Karel Trapl, Ph.D. Ministerstvo zemědělství ČR Cíle EU

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

Celní úřad pro Královéhradecký kraj Adresa: Bohuslava Martinů 1672/8a, Hradec Králové

Celní úřad pro Královéhradecký kraj Adresa: Bohuslava Martinů 1672/8a, Hradec Králové C e l n í s p r áva Č e ské r e p u b l i k y Celní úřad pro Královéhradecký kraj +420 495 756 111 +420 495 756 200 podatelna550000@cs.mfcr.cz Adresa: Bohuslava Martinů 1672/8a, Hradec Králové Poznatky

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu FÚ pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifikační číslo CZ0 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 692/5 Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky Doručeno poslancům: 24. září 2012 v 12:37 ZÁKON ze dne 7. září

Více

AUTOMOBIL A DANĚ. Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

AUTOMOBIL A DANĚ. Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY AUTOMOBIL A DANĚ Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Automobil a spotřební daně 1 Zákon o spotřebních daních Úpravy zákona č.221/2011

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu - západ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 Identifikační číslo 0 0 Daňové přiznání ) 0) řádné dodatečné

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.XII.2008 K(2008) 8931 Věc: N 305/2008 Česká republika Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Vážený pane ministře, 1. POSTUP Elektronickým oznámením

Více

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační

Více

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ - při převodu

Více

N á v r h ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ

N á v r h ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015 o dani z hazardních her Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem daně z hazardních her je držitel základního

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 1 1 Daňové identifikační číslo CZ267191 2 Identifikační číslo 267191 Daňové přiznání 1) řádné otisk podacího

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu SOUČASNÝ VÝVOJ A PERSPEKTIVY MOTOROVÝCH PALIV DO ROKU 2020 Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail:

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ 5509_2.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu v, ve, pro Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. 01 Daňové identi kační číslo 02 Identi kační číslo 03 Daňové přiznání je

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010 Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 211 a Dodatečného vyúčtování za rok 21 Zadání: Společnost Pokusná s.r.o. zaměstnává pouze 1 zaměstnance. Vyúčtování daně za rok 21 podala 25.2.211. Za rok 21 provedla

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Barva Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno II 01 Daňové identifikační číslo CZ CZ12345678 02 Identifikační číslo 12345678 03 Daňové přiznání 1 )

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2013

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2013 č. 465/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2013 o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČSSZ 89 323 8 I/2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČSSZ 89 323 8 I/2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifi kační číslo

Více

1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů (platí od 61. 11. 2011 s výjimkou do 5. 6. 2017) 133/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. května 2010 o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich

Více

Plátce spotřební daně

Plátce spotřební daně Spotřební daně Právní úprava Problematika spotřebních daní je upravena v ČR zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSD), Spotřební daň je uvalena na tzv. vybrané výrobky těmi jsou minerálních oleje,

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2007 5. volební období 319/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb.,

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

2,0 % v/v pro automobilové benziny, 4,5 % v/v pro motorovou naftu.

2,0 % v/v pro automobilové benziny, 4,5 % v/v pro motorovou naftu. Zhodnocení používání biopaliv v dopravě v České republice k 31. 5. 2010 Úvod Povinnost uvádění biokomponent na trh je v České republice stanovena zákonem č. 180/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 839/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 839/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 839/4 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 8 Daňové identifikační číslo Fyzická osoba ) Rodné číslo 3 Právnická osoba ) Identifikační číslo otisk podacího

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty 5412_13.pdf POKYNY k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty Pokud jsou v pokynech uvedeny odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

Více

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf Porovnání textu Porovnané dokumenty 540_7.pdf 540_8.pdf Přehled 4 slov bylo přidáno 39 slov bylo odstraněno 85 slov je shodných bloků je shodných Abyste se podívali, kde jsou změny, rolujte prosím dolů.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 7101 453 ZÁKON ze dne 1. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Změna

Více

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010 Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 211 a Dodatečného vyúčtování za rok 21 Zadání: Společnost Příklad s.r.o. zaměstnává pouze 1 zaměstnance. Vyúčtování daně za rok 21 podala 25.2.211. Za rok 21 mu provedla

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku

P Ř IZNÁNÍ k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 13MAJ5450_13.pdf Finančnímu úřadu pro Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Územnímu pracovišti v ve pro 101 Daňové identifi kační číslo C Z 102 Fyzická osoba 1 ) 103 Právnická osoba

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více