Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008"

Transkript

1 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

2 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2

3 Správce daně = celní úřady a ředitelství příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce daně. Plátce daně ( 4) = FO a PO, kterým vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit ( 9). : Výrobce Dopravce Provozovatel daňového skladu Daňový sklad = prostorově i stavebně ohraničené místo na daňovém území ČR, ve kterém provozovatel vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá vybrané výrobky. Nutno požádat na celním ředitelství o vydání povolení. 3

4 Registrace: u celního úřadu a to nejpozději do dne vzniku první povinnosti daň přiznat a zaplatit/ v den prvního uplatnění nároku na vrácení daně. Vznik daňové povinnosti: výrobou nebo dovozem vybraných výrobků na daňové území Evropského společenství. Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit: od okamžiku uvedení výrobků do volného daňového oběhu v ČR či při vzniku celního dluhu. Zdaňovací období = 1 kalendářní měsíc 4

5 vznik daňové povinnosti zajištění daně Doprava režim podmíněného osvobození od spotřební daně vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit (uvedení výrobku do volného daňového oběhu) 5

6 Plátci musí do 25. dne po skončení období podat přiznání celnímu úřadu, není-li stanoveno jinak. Ve stejné lhůtě je možno také uplatňovat nárok na vrácení daně. Spotřební daň se musí zaplatit do 40. dne od skončení zdaňovacího období, není-li v zákoně stanoveno jinak. Při dovozu je pak daň splatná do deseti kalendářních dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření cla, daně a poplatků, nebo ústního sdělení ovýši daně. 40 dnů červen červenec srpen Zdaňovací období lhůta pro podání daňového přiznání 9.8. splatnost daně 6

7 Výpočet daně: vynásobením základu daně sazbou daně, která je pro ně stanovena. Výjimky jsou uvedeny v zákoně. Vrácení daně plátci 14: Například u plátců, kteří prokážou, že daň za vybrané výrobky byla zaplacena na daňovém území ČR a tyto výrobky byly dopraveny do jiného členského státu, či zničeny v důsledku nepředvídatelné a neodvratitelné události. 7

8 Maximální množství, u něhož se osoba nestává plátcem daně, je uvedená v tabulce. Vybraný výrobek minerální oleje (mimo běžné množství dopravované v nádržích) 20 l Max. množství zkapalněné ropné plyny v tlakových nádobách konzumní líh a lihoviny pivo meziprodukt víno/z toho šumivých vín cigarety cigarillos a doutníky o váze nižší než 3g ostatní doutníky tabák ke kouření o hmotnosti náplně do 40 kg včetně 5 tlakových nádob 10 l (konečného výrobku) 110 l 20 l 90 l/60 l 800 ks 400 ks 200 ks 1 kg Zdroj: zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 8

9 Plátci daně: Mimo základního ustanovení v 4 zákona se plátcem stává ten, kdo použije neboprodá minerální oleje nezdaněné či zdaněné nulovou sazbou daně, a používá je nebo prodá pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla. Plátcem je též osoba, která používá nebo prodá přísadu či plnidlo do minerálních olejů, pokud tento výrobek získal nezdaněný nebo se sazbou daně nižší, než je sazba daně stanovená pro tento minerální olej. Předmět daně 45: motorové benzíny, letecké pohonné hmoty, střední oleje a těžké plynové oleje, těžké ropné oleje, odpadní oleje, zkapalněné ropné plyny, a jakékoliv směsi výše uvedených výrobků. 9

10 Kód nomenklatury Text motorové a ostatni benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle 45 odst. 1 písm. a) s obsahem olova do 0,013g/l včetně motorového a ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle 45 odst. 1 písm. a) s obsahem olova nad 0,013g/l střední oleje, těžké plynové oleje podle 45 odst. 1 písm. b) těžké topné oleje podle 45 odst. 1 písm. c) odpadní oleje podle 45 odst. 1 písm. d) zkapalněné ropné plyny podle 45 odst. 1 písm. e) zkapalněné ropné plyny podle 45 odst. 1 písm. f) zkapalněné ropné plyny podle 45 odst. 1 písm. g) Sazba daně Kč/1000 l 13710Kč/1000 l 9950Kč/1000 l 472Kč/t 660Kč/1000 l 3933Kč/t 0Kč/t 1290Kč/t Zdroj: zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 10

11 Osvobození od daně z minerálních olejů: osvobozeny jsou minerální oleje výše vypsané, používané pro jiné účely než výrobu tepla, pohon motorů. Podrobněji viz 49 zákona. 11

12 Plátci daně z lihu se stávají, mimo osob uvedených na úvodní straně o spotřební dani, také: právnické a fyzické osoby, které nakoupí nebo dovezou líh a výrobky obsahující líh osvobozený od daně ( 71 odst. 1 písm. a, d, f a i zákona) právnické a fyzické osoby, které nakoupí nebo dovezou výrobky obsahující líh osvobozený od daně ( 71 odst. 1 písm. c). Tito plátci jsou povinni oznámit v každém kalendářním roce první nákup nebo dovoz výrobků obsahujících líh, který je osvobozen od daně, a to celnímu úřadu právnické a fyzické osoby, které skladují nebo odvádějí do volného daňového oběhu líh, který je předmětem daně dle 67 odst. 1 a 3, s výjimkou lihu osvobozeného od daně dle 71 odst. 1 písm. b a e právnické a fyzické osoby, které překročí při výrobě nebo oběhu lihu stanovené normy ztrát lihu. 12

13 Kód nomenklatury Text Sazba daně ostatní Zdroj: zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207 líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou destilátů z pěstitelského pálení líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury Kč/hl etanolu Kč/hl etanolu Kč/hl etanolu Kč/hl etanolu Základ daně z lihu 69: množství lihu vyjádřené v hektolitrech etanolu při teplotě 20 c 13

14 Plátcem daně není FO, která spolu s osobami tvořícími s ní domácnost vyrobí v zařízení pro domácí výrobu piva, pro vlastní spotřebu, v množství nepřesahujícím 200 l za kalendářní rok, za podmínky, že nedojde k jeho prodeji. Tato osoba musí celnímu úřadu oznámit datum zahájení výroby/místo výroby/předpokládané množství piva za kalendářní rok. Při porušení výše uvedených podmínek se musí osoba povinně zaregistrovat jako plátce, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů. Snížené sazby pro malé nezávislé pivovary Kód základní Velikostní skupina podle výroby v hl ročně nomenklatury sazba (0;10000> (10000;50 000> (50000; > (100000; > (150000; > 2203, ,00 Kč 12,00 Kč 14,40 Kč 16,80 Kč 19,20 Kč 21,60 Kč Zdroj: zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních Základní sazba daně se užívá pro pivovary, které nejsou považovány za malé nezávislé. Malý nezávislým pivovaremse stává pivovar, jehož roční výroba piva (včetně piva vyrobeného v licenci) nepřesahuje hl. Dále pak není právně ani hospodářsky závislý na jiném pivovaru ani jeho nadzemní či podzemní provozní a skladovací prostory nejsou technologicky nebo jinak propojeny s prostorami jiného pivovaru. Ostatní ustanovení je uvedeno v zákoně. 14

15 Od daně z piva je osvobozeno pivo: pro výrobu octa s kódem nomenklatury 2209 pro výrobu a přípravu léčiv pro výrobu přísad při výrobě potravin a nápojů, kde obsah alkoholu nepřesahuje 1,2% objemových, nebo pro výrobu potravinářských výrobků v případě, že obsah alkoholu v nich nepřekročí 8,5 litru alkoholu ve 100 kg výrobku u čokoládových výrobků nebo 5 litrů alkoholu ve 100 kg výrobku u ostatních výrobků vyrobené fyzickou osobou v zařízení pro domácí výrobu piva, a to výhradně pro spotřebu vlastní, osob s ní tvořících domácnost, osob blízkých nebo jejích hostů. Množství nesmí přesáhnout 200l za kalendářní rok a nesmí dojít k prodeji vyrobeného piva. určené k použití jako vzorky pro povinné rozbory, nezbytné výrobní zkoušky nebo jako vzorky odebrané celním úřadem ve výši technicky zdůvodněných skutečných výrobních ztrát. 15

16 Základ daně: množství vína a meziproduktů v hektolitrech Osvobození od daně Zdroj: zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních Od daně jsou osvobozeny vína a meziprodukty: pro výrobu octa uvedeného pod kódem nomenklatury 2209, pro výrobu a přípravu léčiv, pro výrobu přísad při výrobě potravin a nápojů, jejichž obsah alkoholu nepřesahuje 1,2% objemových, nebo pro výrobu potravinářských výrobků, pokud obsah alkoholu v nich nepřekročí 8,5 litru alkoholu ve 100kg výrobku u čokoládových výrobků nebo 5 litrů alkoholu ve 100 kg výrobku u ostatních výrobků; ve výši technicky zdůvodněných skutečných výrobních ztrát, určené k použití jako vzorky pro povinné rozbory, nezbytné výrobní zkoušky, nebo jako vzorky odebrané celním úřadem. Plátcem není fyzická osoba, která na daňovém území České republiky vyrábí výhradně tiché víno, za podmínky, že celkové množství vyrobeného tichého vína za kalendářní rok nepřesáhne 2000 litrů 16 Text Šumivá vína Tichá vína Meziprodukty Sazba daně Kč/hl 0 Kč/hl Kč/hl

17 Mezi tabákové výrobky se dle zákona( 101) počítají cigarety, doutníky, cigarillos a tabák. Výpočet daně: Pro výpočet daně se stává rozhodující hmotnost tabáku v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. Její výše se vypočítá u cigaretpřipoužití pevné a procentní sazbysečtením pevné části daně násobné počtem kusů a procentní části daně. U cigaret se považuje za jeden kus každých započatých 90 mm délky tabákového provazce. Osvobození od daně: Tabákové výrobky, které jsou určené k použití jako vzorky pro povinné rozbory, nezbytné výrobní zkoušky nebo jako vzorky odebrané celním úřadem a vzorky určené pro vědecké účely, osvobozeny od daně. 17

18 Základem daně pro procentní část daně u cigaret je cena pro konečného spotřebitele 103, což je cena včetně DPH. Sazby daně Text Sazba daně - pevná Sazba daně - procentní Sazba daně - minimální Cigarety 1,03 Kč/kus 28% Doutníky, cigarillos Tabák ke kouření Ostatní tabák určený k jiným účelům 1,15 Kč/kus 1280 Kč/kg 1280 Kč/kg Zdroj: zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních celkem nejméně však 1,92 Kč/kus Poznámka: Tabákové výrobky nesmí prodejce prodávat konečnému spotřebiteli za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce, nestanoví-li zákon jinak. 18

19 Účtování spotřebních daní 321 dodavatelé 2xx peníze 5xx náklady 1xx -zásoby 2xx peníze 311 odběratelé 221 bankovní účet 211 pokladna 345 ostatní daně a poplatky 6xx -výnosy FAV Vznik daň.povinnosti FAP Nárok na odpočet Odvod spotřební daně Vrácení přeplatku 19

20 1 krabička cigaret (20 ks) se prodává v obchodě za 70 Kč. Kolik bude činit spotřební daň? Řešení: Pevná sazba daně + procentní část = celková spotřební daň (20 ks * 1,03) + (0,28 * 70) = 20,6 + 19,6 = 40,2 Minimální daň: 1,92 Kč/kus 20 * 1,92 = 38,4 Kč 20

21 Výrobce vyrábí 37,5% vodku. Cena bez daně za lahev vodky(1 l) je 39 Kč. Tento výrobce (plátce DPH) prodává prodejci, který je plátcem DPH. Obchodní marže prodejce je 30%. Jaká bude celková cena včetně DPH a jak budou účtovat jednotliví plátci? Řešení: Výrobce: Sazba spotřební daně na 1 litr čistého lihu je 265 Kč (26500/1 hl) Výpočet spotřební daně: 265 * 0,375 = 99,4 (zaokrouhleno na hal.) Cena výrobce bez DPH: 99, = 138,4 Kč Výpočet DPH pro výrobce : 138,4 * 0,19 = 26,3 cena s DPH = 164,7 Kč Prodejce: Marže 30% : 138,4 * 0,3 = 41,6 Kč Cena prodejce bez DPH: 138,4 + 41,6 = 180 Kč Výpočet DPH: 180 * 0,19 = 34,2 cena s DPH 214,2 Kč 21

22 Účtuje výrobce: Operace Částka Kč MD D 1. FAV - Prodej výrobku 164, a. Tržba z prodeje b. Spotřební daň 99, c. DPH 26, Odvod spotřební daně 99, Odvod DPH 26,

23 Účtuje prodejce: operace Částka Kč MD D 1 FAP- Nákup zboží 164, a. Naskladnění zboží 138, b. DPH na vstupu 26, PPD - Prodej zboží 214, a. Tržby za zboží b. DPH na výstupu 34, Vyskladnění zboží 138, Odvod DPH 7,

24 24

25 25

26 Zdroje: Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních Vančurová, Láchová; Daňový systém 2006 Müllerová, Vančurová; Daně v účetnictví podnikatelů 26

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 100c Plátce daně z tabákových výrobků Plátce je také právnická nebo fyzická osoba, která poruší zákaz prodeje cigaret konečnému spotřebiteli za cenu

Více

Zákon o spotřebních daních

Zákon o spotřebních daních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 353/2003 Sb Zákon o spotřebních daních Ve znění: 37/2008 Znění platné od 1.3.2008 do 30.6.2010 Zákon o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje VYBRANÁ USTANOVENÍ 107 (6) Prodejce tabákových výrobků je povinen prodávat tabákové výrobky v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou s výjimkou prodeje doutníků a cigarillos konečnému

Více

Daně 2011. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5.

Daně 2011. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5. Daně 2011 a předpisy související s přehledy změn 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5. 2011 Změny k 1. 5. 2011 provedené zákonem č. 95/2011 Sb. jsou v textu naznačeny

Více

Daně 2009. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace k 1. 9. 2009

Daně 2009. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace k 1. 9. 2009 Daně 2009 a předpisy související s přehledy změn 1. aktualizace k 1. 9. 2009 Prosím doplňte si v úplném znění zákona o dani z nemovitostí na konec textu 12 slova, s výjimkou pozemků uvedených v 5 odst.

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002 587 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních; ve znění zákona č. 199/1993

Více

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z alkoholu a jiných neřestí Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Východiska přednášky Daňový systém ČR (J. Fischer) Dělení alkoholu (P. Míka) Druhy daní spotřební daně daň z přidané hodnoty Souvislosti makroekonomické

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní. Zákony. DPH předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Právní úprava systému výběru spotřební daně

Právní úprava systému výběru spotřební daně Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava systému výběru spotřební daně Bakalářská práce Autor: Jan Šup Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Antonín Blomer

Více

1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů

1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů 1 Daňový systém ČR Daňový systém v ČR tvoří tyto daně: daň z příjmů, daň z nemovitostí, daně spotřební, energetické daně, daň silniční, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň z přidané hodnoty.

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR 4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR Obsah kapitoly: Charakteristika daní Místní příslušnost k daním a správce daně Registrační povinnost a daňové identifikační číslo Členění daní v České republice Daňové

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Doplňující náleţitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely. Část I. Obecná ustanovení

Doplňující náleţitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely. Část I. Obecná ustanovení Doplňující náleţitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely Část I. Obecná ustanovení 1. Doplňující náleţitosti se uvádějí v tiskopisech celního prohlášení 2) "Jednotný správní doklad" (dále jen

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín EKONOMIKA Daňová soustava

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Daně

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Daně Daně Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Renata Strnadová 2013 České Budějovice Obsah Průvodce studiem předmětu...

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Obecný úvod do problematiky Podmínky nakládání s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani (tedy i minerálními oleji) na daňovém území České

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 5 DANĚ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

II. Příjmy státního rozpočtu

II. Příjmy státního rozpočtu II. Příjmy státního rozpočtu 1. Celkové příjmy státního rozpočtu Zákonem č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, ze dne 15. prosince 2010 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

AUTOMOBIL A DANĚ. Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

AUTOMOBIL A DANĚ. Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY AUTOMOBIL A DANĚ Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Automobil a spotřební daně 1 Zákon o spotřebních daních Úpravy zákona č.221/2011

Více