Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc."

Transkript

1 Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

2 Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7. Zdaňování lihu. 8. Zdaňování piva. 9. Zdaňování vína a meziproduktů. 10. Daň z tabákových výrobků.

3 1. Charakteristika spotřebních daní 1. Charakteristika spotřebních daní patří mezi tzv. nepřímé daně, neboť daňové břemeno zpravidla nedopadá na plátce daně, ale na kupující (spotřebitele). Jsou stabilním příjmem státního rozpočtu. Jejich spotřeba negativně ovlivňuje zdravotní stav obyvatelstva a nepříznivě působí na životní prostředí. Na rozdíl od DPH jsou spotřební daně zpravidla vybírány na jednom stupni, tj. u výrobce nebo dovozce. Správu spotřebních daní zabezpečují celní orgány.

4 1. Charakteristika spotřebních daní 1. Charakteristika spotřebních daní jsou v rámci EU harmonizovány. Je stanoveno, které výrobky musí podléhat spotřebním daním a u jednotlivých výrobků podléhajících spotřební dani jsou stanoveny tzv. minimální sazby daně. Produkt Olovnatý benzín Bezolovnatý benzín Pivo na stupeň Plató Pivo na stupeň alkoholu Etylalkohol Tiché a šumivé víno Cigarety Minimální sazba daně 421 EUR/1000 l 359 EUR/1000 l 0,748 EUR 1,87 EUR 550 EUR/1 hl 0 EUR/1 hl 57 % z prodejní ceny

5 2. Předmět daně 2. Předmět daně Předmětem daně ( 7) jsou vybrané výrobky na daňovém území ES vyrobené nebo na daňové území ES dovezené. Daňová povinnost vzniká výrobou nebo dovozem následujících výrobků : minerální oleje; líh; pivo; víno; tabákové výrobky. Ze zdanění jsou vyjmuty výrobky, které již byly spotřební daní prokazatelně zdaněny.

6 3. Osvobození od daně 3. Osvobození od daně U spotřebních daní existují případy osvobození od daně. Při tuzemské výrobě lze uplatnit následující osvobození : minerální oleje používané pro jiné účely než je pohon motorů nebo výroba tepla; odpadní oleje použité k mineralogickým postupům nebo v metalurgických procesech; minerální oleje používané jako pohonná hmota pro leteckou dopravu a letecké práce a plavby na vodách na daňovém území ČR; líh vstupující do výrobků při výrobě potravin a aromatizaci; líh pro výrobu a přípravu léčiv; pivo a víno pro výrobu octa, léčiv, potravin a nápojů s obsahem alkoholu do 1,2 % objemových.

7 4. Plátci daně 4. Plátci daně Plátcem spotřební daně je právnická nebo fyzická osoba : která je provozovatelem daňového skladu, oprávněným příjemcem, daňovým zástupcem nebo výrobcem, jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit v souvislosti s uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu, nebo v souvislosti se ztrátou nebo zničením anebo jiným znehodnocením vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně; jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit např. při dovozu či v dalších případech uvedených v 4 odst. 1 písm. b) ZSpD. Daňovým skladem je prostorově ohraničené místo na daňovém území ČR, ve kterém provozovatel daňového skladu vybrané výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá.

8 5. Správa daně 5. Správa daně Zdaňovacím obdobím (s výjimkou dovážených výrobků) je kalendářní měsíc. Termín přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu je stanoven do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla. Daňovým přiznáním při dovozu je celní prohlášení. Daň je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období. Při dovozu je daň splatná do 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků.

9 6. Zdaňování minerálních olejů 6. Zdaňování minerálních olejů Předmětem daně z minerálních olejů jsou především : motorové a nemotorové benziny; letecké pohonné hmoty benzinového typu; střední oleje a těžké plynové oleje; těžké topné oleje; odpadní oleje; zkapalněné ropné plyny; směsi; přísady a aditiva, a dále viz 45. Základem daně je množství minerálních olejů vyjádřené : v litrech při t = 15 ºC; u těžkých topných olejů a zkapalněných ropných plynů v tunách čisté hmotnosti.

10 6. Zdaňování minerálních olejů 6. Zdaňování minerálních olejů Sazby daně jsou stanoveny takto : Výrobek benziny a letecké PH bezolovnaté (obsah olova do 0,013 g/l) benziny a letecké PH s obsahem olova nad 0,013 g/l střední oleje a těžké plynové oleje těžké topné oleje Sazba daně Kč/1 000 l Kč/1 000 l Kč/1 000 l 472 Kč/t odpadní oleje 660 Kč/1 000 l zkapalněné ropné plyny (pro pohon motorů) zkapalněné ropné plyny (pro výrobu tepla) zkapalněné ropné plyny (pro stacionární motory a stavební stroje) uhlovodíkové plyny Kč/t 0 Kč/t Kč/t 0 Kč/t

11 6. Zdaňování minerálních olejů 6. Zdaňování minerálních olejů U zdaňování minerálních olejů existuje institut vracení daně plátci, a to : osobám využívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, a to 40 %, resp. 57 % daně); osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla; osobám využívajícím tyto oleje v mineralogických postupech a metalurgických procesech; ozbrojeným silám ČS NATO (s výjimkou ozbrojených sil ČR); plátci (některé případy např. při přijetí znečištěných olejů); osobám, které použily ostatní benzín jinak než pro prodej, pohon motorů, výrobu tepla či směsi. Daňové přiznání se podává do 25 dnů po skončení zdaňovacího období a daň je splatná jednou částkou za měsíc ve lhůtě do 40 dnů po skončení zdaňovacího období. Celkové zajištění daně činí nejvýše 100 mil Kč (převodem na depozitní účet zřízený celním úřadem). U vybraných minerálních olejů se provádí značkování a barvení, tj. rovnoměrné přimíchávání značkovací látky a barviva do těchto olejů.

12 7. Zdaňování lihu 7. Zdaňování lihu Předmětem daně z lihu je líh obsažený v jakýchkoli výrobcích, pokud celkový obsah lihu činí > 1,2 % objemových jednotek etanolu (kromě kódu nomenklatury 2203, 2204, 2205, 2206) nebo je > než 22,0 % objemových jednotek etanolu (týká se kódu nomenklatury 2204, 2205, 2206). Plátcem daně jsou také právnické a fyzické osoby, které : nakoupí a dovezou líh a výrobky obsahující líh; skladují nebo uvádějí do volného oběhu líh, který je předmětem daně; překročí při výrobě nebo oběhu lihu stanovené normy ztrát lihu. Základem daně z lihu je množství lihu v hektolitrech etanolu, a to při t = 20 ºC zaokrouhlené na 2 desetinná místa.

13 7. Zdaňování lihu Sazby daně jsou následující : Výrobek líh ve výrobcích (KN 2207, 2208 a ostatní KN) kromě destilátů z pěstitelského pálení líh obsažený v destilátech z pěstitelského pálení Sazba daně (Kč/hl etanolu) Daň je splatná jednou částkou za měsíc, a to ve lhůtě do 55 dnů po skončení zdaňovacího období. Provozovatel pěstitelské pálenice podává přiznání do 25. dne po skončení zdaňovacího období. Líh ve spotřebitelském balení vyrobený na daňovém území ČR nebo na toto území dovezený musí být označen kontrolní páskou, která je ceninou obsahující ochranné prvky. Daňový systém ČR 7. Zdaňování lihu

14 8. Zdaňování piva 8. Zdaňování piva Předmětem daně z piva je : pivo (KN2203) obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu; směsi piva s nealkoholickými nápoji (KN2206) obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu. Plátcem daně z piva není fyzická osoba, která spolu s osobami tvořící domácnost vyrobí v zařízení pro domácí výrobu piva, pro vlastní spotřebu, pro vlastní spotřebu členů domácnosti a osob blízkých nebo jejich hostů pivo v celkovém množství 200 litrů za kalendářní rok, za podmínky, že nedojde k jeho prodeji.

15 8. Zdaňování piva 8. Zdaňování piva Základem daně z piva je množství piva v hektolitrech. Základní sazba daně činí 32 Kč/hl za každé celé procento extraktu původní hladiny. Pro malé nezávislé pivovary (s roční výrobou piva < hl) jsou stanoveny tzv. snížené sazby daně, a to podle velikostních skupin z hlediska objemu výroby (Q) v hl ročně takto : 16,00 Kč/hl ( Q hl); 19,20 Kč/hl ( < Q hl); 22,40 Kč/hl ( < Q hl); 25,60 Kč/hl ( < Q hl); 28,80 Kč/hl ( < Q hl). Celkové zajištění daně za jeden daňový sklad činí nejvýše 80 mil. Kč.

16 9. Zdaňování vína a meziproduktů 9. Zdaňování vína a meziproduktů Předmětem daně z vína a meziproduktů jsou vína a meziprodukty obsahující více než 1,2 % objemových alkoholu. Plátcem daně není fyzická osoba, která na daňovém území ČR vyrábí výhradně tiché víno a objem výroby za daný kalendářní rok činí litrů. Základem daně z vína a meziproduktů je množství vína vyjádřené v hektolitrech. Sazby daně činí : Kč/hl u šumivého vína a meziproduktů; 0 Kč/hl u tichého vína.

17 10. Daň z tabákových výrobků 10. Daň z tabákových výrobků Předmětem daně z tabákových výrobků jsou : cigarety; doutníky; cigarillos; tabák ke kouření. Základem daně je : cena pro konečného spotřebitele pro procentní část daně a množství v kusech pro pevnou část daně u cigaret.

18 10. Daň z tabákových výrobků 10. Daň z tabákových výrobků Zároveň je stanovena minimální sazba daně u cigaret (2,37 Kč/kus). Výše daně u cigaret se vypočítá jako součet : (součinu procentní části sazby daně a ceny pro spotřebitele) : 100; součinu pevné části daně a počtu kusů. Sazby daně jsou následující : u cigaret 27 % a 1,29 Kč/ks; u doutníků a cigarillos 1,42 Kč/ks; u tabáku Kč/kg. Tabákové výrobky vyrobené na daňovém území ČR nebo na toto území dopravené z jiného ČS EU musí být značeny tabákovou nálepkou.

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z alkoholu a jiných neřestí Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Východiska přednášky Daňový systém ČR (J. Fischer) Dělení alkoholu (P. Míka) Druhy daní spotřební daně daň z přidané hodnoty Souvislosti makroekonomické

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 100c Plátce daně z tabákových výrobků Plátce je také právnická nebo fyzická osoba, která poruší zákaz prodeje cigaret konečnému spotřebiteli za cenu

Více

1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů

1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů 1 Daňový systém ČR Daňový systém v ČR tvoří tyto daně: daň z příjmů, daň z nemovitostí, daně spotřební, energetické daně, daň silniční, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň z přidané hodnoty.

Více

Právní úprava systému výběru spotřební daně

Právní úprava systému výběru spotřební daně Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava systému výběru spotřební daně Bakalářská práce Autor: Jan Šup Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Antonín Blomer

Více

Zákon o spotřebních daních

Zákon o spotřebních daních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 353/2003 Sb Zákon o spotřebních daních Ve znění: 37/2008 Znění platné od 1.3.2008 do 30.6.2010 Zákon o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Daně 2009. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace k 1. 9. 2009

Daně 2009. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace k 1. 9. 2009 Daně 2009 a předpisy související s přehledy změn 1. aktualizace k 1. 9. 2009 Prosím doplňte si v úplném znění zákona o dani z nemovitostí na konec textu 12 slova, s výjimkou pozemků uvedených v 5 odst.

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 587/1992 Sb. (4078/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002 587 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních; ve znění zákona č. 199/1993

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje VYBRANÁ USTANOVENÍ 107 (6) Prodejce tabákových výrobků je povinen prodávat tabákové výrobky v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou s výjimkou prodeje doutníků a cigarillos konečnému

Více

Daně 2011. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5.

Daně 2011. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5. Daně 2011 a předpisy související s přehledy změn 1. aktualizace Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotøebních daních, k 1. 5. 2011 Změny k 1. 5. 2011 provedené zákonem č. 95/2011 Sb. jsou v textu naznačeny

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní. Zákony. DPH předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost

Více

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR 4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR Obsah kapitoly: Charakteristika daní Místní příslušnost k daním a správce daně Registrační povinnost a daňové identifikační číslo Členění daní v České republice Daňové

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Doplňující náleţitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely. Část I. Obecná ustanovení

Doplňující náleţitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely. Část I. Obecná ustanovení Doplňující náleţitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely Část I. Obecná ustanovení 1. Doplňující náleţitosti se uvádějí v tiskopisech celního prohlášení 2) "Jednotný správní doklad" (dále jen

Více

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. důchodové. majetkové. Ekologické daně. daně ze spotřeby

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. důchodové. majetkové. Ekologické daně. daně ze spotřeby Daňová soustava ČR Daňová soustava ČR DANĚ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ důchodové majetkové daně ze spotřeby Ekologické daně universální selektivní Přímé daně Důchodové Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických

Více

AUTOMOBIL A DANĚ. Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

AUTOMOBIL A DANĚ. Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY AUTOMOBIL A DANĚ Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Automobil a spotřební daně 1 Zákon o spotřebních daních Úpravy zákona č.221/2011

Více

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Obecný úvod do problematiky Podmínky nakládání s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani (tedy i minerálními oleji) na daňovém území České

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. Ekologické daně. důchodové. daně ze spotřeby. majetkové

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. Ekologické daně. důchodové. daně ze spotřeby. majetkové Daňová soustava ČR Daňová soustava ČR DANĚ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ důchodové majetkové daně ze spotřeby Ekologické daně universální selektivní Přímé daně Důchodové Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Daně

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Daně Daně Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Renata Strnadová 2013 České Budějovice Obsah Průvodce studiem předmětu...

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín EKONOMIKA Daňová soustava

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

Zdanění spotřeby v České republice

Zdanění spotřeby v České republice Zdanění spotřeby v České republice (pohonné hmoty, tabák, alkohol, pivo, víno) březen 2015 CETA Centrum ekonomických a tržních analýz IPPS Institut pro politiku a společnost Text byl vypracován na základě

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osnova: Funkce a obecné třídění daní Základní pojmy daňové legislativy Daňový systém Daň z příjmu FO a PO Majetkové daně Nepřímé daně Možnosti daňové

Více

II. Příjmy státního rozpočtu

II. Příjmy státního rozpočtu II. Příjmy státního rozpočtu 1. Celkové příjmy státního rozpočtu Zákonem č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, ze dne 15. prosince 2010 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu

Více