POKYNY K vyplnění přiznání ke spotřební dani platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY K vyplnění přiznání ke spotřební dani platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3"

Transkript

1 Daňové přiznání se podává: POKYNY K vyplnění přiznání ke spotřební dani platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3 1) do 25. dne po skončení zdaňovacího období podle 18 odstavec 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPD ) - ve všech případech stanovených zákonem o SPD, mimo případů uvedených v bodě 2 a mimo daně z tabákových výrobků, 2) jinak neţ v bodě 1), pokud tak zákon stanoví - 13 odst. 24 (viz. pozn.), 18 odst. 6, 7, 8, 20 odst. 22 písm. a) (viz. pozn.), 29 odst. 3 zákona o SPD. pozn.: Zanikne-li nebo je-li odejmuto povolení k provozování daňového skladu ( 20 odst. 22 písm. a) zákona o SPD) nebo povolení k přijímání a uţívání vybraných výrobků osvobozených od daně ( 13 odst. 24 zákona o SPD) je den vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit dle 9 odst. 3 písm. h) zákona o SPD den zániku nebo odejmutí povolení pro provozování daňového skladu nebo zvláštního povolení na přijímání a uţívání vybraných výrobků osvobozených od daně (tj. den doručení rozhodnutí o odejmutí povolení nebo den vzniku skutečnosti pro jeho zánik)., Pro účely vyplnění daňového přiznání však uvede subjekt do pole "den vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit" den ukončení inventarizace. Daňové přiznání podle bodu 1) nebo 2) se podává samostatně. Do daňového přiznání za měsíční zdaňovací období nesmí být v tabulce pro výpočet daňové povinnosti za zdaňovací období (oddíl I. a II.) uváděny údaje o daňové povinnosti připadající na vybrané výrobky, u nichž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit nejpozději první nebo následující pracovní den po vzniku této povinnosti. Informace podle 136 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen daňový řád ) o tom, že nevznikla daňovému subjektu daňová povinnost, se nepodává na tiskopise daňového přiznání. Titulní strana Vyplňuje plátce. Přiznání se vyplňuje za kaţdou daň ( 1 odst. 2 zákona o SPD) samostatně, jak je uvedeno v 18 odst. 1 zákona o SPD. Toto daňové přiznání se nepouţije pro přiznání k dani z tabákových výrobků. Podání v daňovém řízení, a to jak písemné, tak i v elektronické podobě, vţdy podepisuje (tj. činí) fyzická osoba, která je k tomu oprávněna. V případě elektronického podání podepisuje zaručeným elektronickým podpisem splňujícím poţadavky dle 11 odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Jestliţe bude daňový subjekt zastoupen právnickou osobou vykonávající daňové poradenství, měl by tento zástupce být uveden v písemné části daňového přiznání, kde je uvedeno, která osoba sestavila a podala daňové přiznání (pod větu Prohlašuji, ţe všechny mnou uvedené údaje v tomto přiznání jsou pravdivé a úplné ). Současně by mělo být daňové přiznání podepsané osobou, která je oprávněna za právnickou osobu vykonávající daňové poradenství jednat a podepisovat daňové přiznání. Na daňových přiznáních by mělo být uvedeno jméno této osoby a také údaj o tom, v jakém je postavení vůči právnické osobě vykonávající daňové poradenství, tj. zda je jednatelem atd. Daňové přiznání: a) řádné - bod 1 a 2 b) opravné - můţe daňový subjekt podat v době, kdy dosud neuplynula zákonem stanovená lhůta pro podání daňového přiznání dle 138 odst. 1 daňového řádu, c) dodatečné - 18 odst. 3 zákona o SPD a 141 odst. 1 daňového řádu. Dodatečné daňové přiznání k poslední známé daňové povinnosti podle bodu 1) nebo 2) se podává samostatně. Do daňového přiznání za měsíční zdaňovací období nesmí být v tabulce pro výpočet daňové povinnosti za zdaňovací období (oddíl I. a II.) uváděny údaje o daňové povinnosti připadající na vybrané výrobky, u nichž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit nejpozději první nebo následující pracovní den po vzniku této povinnosti. Den vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit - uvádí se datum, kdy došlo ke vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit, jde-li o skutečnosti podle bodu 2). Den zjištění důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání se vyplňuje jen v případě, kdy se jedná o dodatečné daňové přiznání podle 18 odst. 3 zákona o SPD a 141 odst. 1 daňového řádu. I. ODDÍL 1) Odesílající daňový sklad a čísla průvodních dokladů se vyplní pouze v případě, ţe se daňové přiznání podává dle 18 odst. 6, 7 a 8 zákona o SPD. Pokud se povinnost daň přiznat a zaplatit váţe k více daňovým povinnostem vzniklým téhoţ dne, uvádí se kaţdé číslo průvodního dokladu samostatně. 2) V tabulce plátce vyplňuje pouze řádky a. Řádky b jsou určeny pro záznamy správce daně. V oddílu I., v řádku, na kterém uvádí plátce nárok na vrácení daně podle 14, 28, 54, 78 a 88 zákona o SPD a mezinárodních smluv, vyplňuje plátce všechny sloupce kladně a do sl. 8 uvede kód důvodu /P GŘC vzor č. 16 Strana 1

2 nároku na vrácení daně. Pokud I. oddíl přiznání je nepostačující, uvede plátce daně další poloţky na samostatném listu při dodrţení formy I. oddílu přiznání. 3) V jednotlivých sloupcích plátce vyplňuje: Sl. 2 Číselné označení vybraných výrobků je uvedeno níţe. V případech nároku na vrácení daně, uplatňovaného u vybraných výrobků v těchto pokynech neuvedených, se pouţije číselné označení těchto vybraných výrobků, platné v den jejich dovozu nebo v den uvedení do volného daňového oběhu, pokud v tento den současně vznikla daňová povinnost. Stejný postup se pouţije i v případě podání dodatečného daňového přiznání za tyto vybrané výrobky. V případě změny zákona o SPD je aktuální číselné označení vybraných výrobků možno získat u místně příslušného celního úřadu. Sl. 3 Měrná jednotka stanovená v 47, 69, 84, 95 zákona o SPD. Sl. 4 Plátce vyplňuje jen tehdy, vznikne-li daňová povinnost nebo nárok na vrácení daně z piva. Uvede se procento extraktu původní mladiny v celých číslech. Ke zlomkům procent (desetinným místům) extraktu původní mladiny se nepřihlíţí. Sl. 5 Mnoţství se uvádí v měrných jednotkách stanovených v 47, 69, 84, 95 zákona o SPD. Údaje se zaokrouhlují na dvě desetinná místa. Sl. 6 a 7 Částky daně a nároku na vrácení daně se uvádějí na samostatném řádku zaokrouhlené na celé koruny nahoru. Pokud se za jednu poloţku uvádí zároveň daňová povinnost ve sl. 6 daňového přiznání a nárok na vrácení daně ve sl. 7 daňového přiznání, uvádí se nárok na vrácení daně na samostatném řádku. Sl. 8 Kód důvodu nároku na vrácení daně podle 14, 28, 54, 78, 88 zákona o SPD a mezinárodních smluv se vyplňuje tehdy, je-li vyplněn nárok na vrácení daně ve sl. 7. V případě změny zákona o SPD je aktuální kód důvodu nároku na vrácení možno získat u místně příslušného celního úřadu. Kód: II. ODDÍL 1 14 odst. 1 písm. a) zákona o SPD, 2 14 odst. 1 písm. b) zákona o SPD, 3 14 odst. 2 zákona o SPD, 4 14 odst. 3 zákona v, 5 14 odst. 4 zákona o SPD, 6 14 odst. 5 zákona, - platí pouze u nároků do odst. 10 zákona o SPD, 11 mezinárodní smlouvy, odst. 6 zákona o SPD, odst. 4 zákona o SPD, odst. 5 zákona o SPD, odst. 2 písm. a) zákona o SPD, odst. 2 písm. b) zákona o SPD, odst. 2 písm. c) zákona o SPD, odst. 2 písm. d) zákona o SPD, odst. 3 zákona o SPD. 1) ř. 1 a ř. 2 - uvádí se součet z oddílu I ze sl. 6 a 7, 2) ř. 3 - na tomto řádku se uvádí odvodová povinnost plátce. Pokud je údaj ř. 2 vyšší neţ údaj. ř. 1, uvádí se rozdíl se znaménkem mínus. III. ODDÍL Evidenční údaje Tyto údaje slouţí pouze k evidenci celkové daňové povinnosti za zdaňovací období. Vyplňuje se pouze v případě, kdy bylo ve zdaňovacím období podáno daňové přiznání podle 13 odst. 24, 18 odst. 6, 7, 8, 20 odst. 22 písm. a) nebo 29 odst. 3 zákona o SPD (vznikla-li povinnost daňové přiznání podat). listu. Údaje, které se nevejdou do předepsaných políček, lze uvést ve stejné struktuře na samostatném V případě změny zákona o SPD nebo souvisejících právních předpisů budou informace uvedené v těchto pokynech k dispozici, do doby aktualizace těchto tiskopisů, na místně příslušném celním úřadu. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ A. Postup při uplatnění nároku na vrácení daně z vybraných výrobků (vyjma tabákových výrobků), které byly zdaněny sazbou daně platnou do Pokud bude subjekt nárokovat vrácení daně z vybraných výrobků (vyjma tabákových výrobků), které byly zdaněny sazbou daně platnou do , u nichţ mu však nárok na vrácení daně vznikl aţ po , postupuje při vyplnění daňového přiznání pro uplatnění nároku na vrácení daně následovně: /P GŘC vzor č. 16 Strana 2

3 1) pro vyplnění sl. 2 se pouţije tabulka Číselné označení vybraných výrobků z Pokynů, které byly platné do , 2) vybere se příslušné šestimístné číslo výrobku, kterého se nárok na vrácení daně týká, 3) první číslice v šestimístném čísle se zamění za číslici 9, 4) takto upravený číselný kód se vepíše do příslušného řádku sl. 2 B. Postup při uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů pole 54 odst. 3 zákona o SPD Vzhledem k tomu, ţe minerální olej definovaný v 45 odst. 2 písm. l) zákona o SPD (Ethanol E85) můţe obsahovat líh kvasný bezvodý zvláštně denaturovaný nebo líh bezvodý obecně denaturovaný v proměnlivém mnoţství od 70 do 85% objemových, musí být plátce schopen mnoţství minerálního oleje uvedeného do volného daňového oběhu a mnoţství lihu v tomto minerálním oleji obsaţené prokázat. V daňovém přiznání pak uplatní nárok z celkového mnoţství lihu uvedeného v minerálním oleji do volného daňového oběhu za dané zdaňovací období jednou poloţkou. Číselné označení minerálního oleje Ethanol E85 je Při uplatňování nároku na vrácení daně z minerálních olejů definovaných v 45 odst. 2 písm. l) zákona o SPD, které byly zdaněny sazbou daně platnou do , se postupuje podle bodu A. Číselné označení vybraných výrobků Číslo výrobku Základ daně Sazba daně l l l l l l l l l l l l Popis vybraného výrobku BENZINY PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. A) - MOTOROVÉ BENZINY UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY , A S OBSAHEM S OBSAHEM OLOVA DO 0,013 G/L VČETNĚ BENZINY PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. A) - OSTATNÍ BENZINY UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY , A S OBSAHEM S OBSAHEM OLOVA DO 0,013 G/L VČETNĚ BENZINY PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. A) - LETECKÉ POHONNÉ HMOTY BENZINOVÉHO TYPU UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY A S OBSAHEM S OBSAHEM OLOVA DO 0,013 G/L VČETNĚ BENZINY PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. A) - OSTATNÍ BENZINY UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY A S OBSAHEM S OBSAHEM OLOVA DO 0,013 G/L VČETNĚ BENZINY PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. A) - MOTOROVÉ BENZINY UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY A S OBSAHEM S OBSAHEM OLOVA NAD 0,013 G/L BENZINY PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. A) - OSTATNÍ BENZINY UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY , A S OBSAHEM S OBSAHEM OLOVA NAD 0,013 G/L BENZINY PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. A) - LETECKÉ POHONNÉ HMOTY BENZINOVÉHO TYPU UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY A S OBSAHEM S OBSAHEM OLOVA NAD 0,013 G/L BENZINY PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. A) - OSTATNÍ BENZINY UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY A S OBSAHEM S OBSAHEM OLOVA NAD 0,013 G/L MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. B): STŘEDNÍ OLEJE UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY , , , a ZNAČKOVANÉ A BARVENÉ NEBO ZNAČKOVANÉ MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. B): STŘEDNÍ OLEJE UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY , , , a NEZNAČKOVANÉ A NEBARVENÉ A NEZNAČKOVANÉ MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. B): TĚŢKÉ PLYNOVÉ OLEJE UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY , , , a ZNAČKOVANÉ A BARVENÉ NEBO ZNAČKOVANÉ MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. B): TĚŢKÉ PLYNOVÉ OLEJE UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY , , , , , a NEZNAČKOVANÉ A NEBARVENÉ A NEZNAČKOVANÉ /P GŘC vzor č. 16 Strana 3

4 t l t t t l l l t l t t t l MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. C): TĚŢKÉ TOPNÉ OLEJE UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY AŢ MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. D): ODPADNÍ OLEJE UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY AŢ MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. E): ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY A ZKAPALNĚNÝ BIOPLYN URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO POHON MOTORŮ NEBO PRO JINÉ ÚČELY UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY AŢ S VÝJIMKOU ZKAPALNĚNÝCH ROPNÝCH PLYNŮ A ZKAPALNĚNÉHO BIOPLYNU UVEDENÝCH V 45 ODST. 1 PÍSMENECH F) A G) MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. F): ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY A ZKAPALNĚNÝ BIOPLYN URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO VÝROBU TEPLA UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY AŢ MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. G): ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY A ZKAPALNĚNÝ BIOPLYN URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ 1. PRO STACIONÁRNÍ MOTORY, 2. V SOUVISLOSTI S PROVOZY A STROJI POUŢÍVANÝMI PŘI STAVBÁCH, STAVEBNĚ INŢENÝRSKÝCH PRACÍCH A VEŘEJNÝCH PRACÍCH, NEBO 3. PRO VOZIDLA URČENÁ K POUŢÍVÁNÍ MIMO VEŘEJNÉ CESTY NEBO PRO VOZIDLA, KTERÁ NEJSOU SCHVÁLENÁ K POUŢÍVÁNÍ PŘEVÁŢNĚ NA VEŘEJNÝCH SILNICÍCH UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY AŢ OZNAČENÍM , , NEBO OZNAČENÍM , , NEBO OZNAČENÍM , , NEBO OZNAČENÍM OZNAČENÍM OZNAČENÍM OZNAČENÍM OZNAČENÍM SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. B): SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ OBSAHUJÍCÍ BENZIN NEBO SMĚSI BENZINŮ S MINERÁLNÍMI OLEJI UVEDENÝMI V 45 ODST. 1 ČI S LÁTKAMI, KTERÉ V 45 ODST. 1 NEJSOU UVEDENY S VÝJIMKOU SMĚSÍ VZNIKLÝCH PODLE USTANOVENÍ 45 ODST. 2 PÍSM. D) A PÍSM. E) A SMĚSÍ POUŢÍVANÝCH PRO POHON DVOUTAKTNÍCH MOTORŮ, NEJDE-LI O SMĚS OBSAHUJÍCÍ OSTATNÍ BENZIN; OBSAHUJÍ BENZIN S OBSAHEM OLOVA DO 0,013G/L VČETNĚ /P GŘC vzor č. 16 Strana 4

5 l l l l l l l l l t l t SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. B): SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ OBSAHUJÍCÍ BENZIN NEBO SMĚSI BENZINŮ S MINERÁLNÍMI OLEJI UVEDENÝMI V 45 ODST. 1 ČI S LÁTKAMI, KTERÉ V 45 ODST. 1 NEJSOU UVEDENY S VÝJIMKOU SMĚSÍ VZNIKLÝCH PODLE USTANOVENÍ 45 ODST. 2 PÍSM. D) A PÍSM. E) A SMĚSÍ POUŢÍVANÝCH PRO POHON DVOUTAKTNÍCH MOTORŮ, NEJDE-LI O SMĚS OBSAHUJÍCÍ OSTATNÍ BENZIN; OBSAHUJÍ BENZIN S OBSAHEM OLOVA NAD 0,013G/L SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. C): SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ UVEDENÝCH V 45 ODSTAVCI 1 PÍSM. B) URČENÉ JAKO PALIVO PRO POHON VZNĚTOVÝCH MOTORŮ S METYLESTERY ŘEPKOVÉHO OLEJE SPLŇUJÍCÍMI KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI, PŘIČEMŢ PODÍL METHYLESTERU ŘEPKOVÉHO OLEJE MUSÍ ČINIT NEJMÉNĚ 30% OBJEMOVÝCH VŠECH LÁTEK VE SMĚSI OBSAŢENÝCH SMĚSI BENZINU S LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÝM NEBO LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM OBECNĚ DENATUROVANÝM 35 ), KTERÉ OBSAHUJÍ NEJMÉNĚ 90 % OBJEMOVÝCH BENZINU A NEJVÝŠE 10 % OBJEMOVÝCH LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO NEBO LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO OBECNĚ DENATUROVANÉHO35), PŘIČEMŢ OBSAH KYSLÍKU NESMÍ PŘEVÝŠIT HODNOTU 3,7 % HMOTNOSTNÍCH, OBSAHUJÍ BENZIN S OBSAHEM OLOVA DO 0,013 G/L VČETNĚ SMĚSI BENZINU S LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÝM NEBO LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM OBECNĚ DENATUROVANÝM35), KTERÉ OBSAHUJÍ NEJMÉNĚ 90 % OBJEMOVÝCH BENZINU A NEJVÝŠE 10 % OBJEMOVÝCH LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO NEBO LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO OBECNĚ DENATUROVANÉHO35), PŘIČEMŢ OBSAH KYSLÍKU NESMÍ PŘEVÝŠIT HODNOTU 3,7 % HMOTNOSTNÍCH, OBSAHUJÍ BENZIN S OBSAHEM OLOVA NAD 0,013 G/L SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. E): SMĚSI BENZINU S ETYL-TERCIAL-BUTYL- ÉTEREM VYROBENÉM Z LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO NEBO LIHU OBECNĚ DENATUROVANÉHO, KTERÉ OBSAHUJÍ NEJMÉNĚ 78% OBJEMOVÝCH BENZINU A NEJVÝŠE 22% OBJEMOVÝCH ETYL- TERCIAL-BUTYL-ÉTERU VČETNĚ NEZREAGOVANÉHO LIHU PŘI VÝROBĚ ETYL- TERCIAL-BUTYL-ÉTERU, OBSAHUJÍ BENZIN S OBSAHEM OLOVA DO 0,013 G/L VČETNĚ SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. E): SMĚSI BENZINU S ETYL-TERCIAL-BUTYL- ÉTEREM VYROBENÉM Z LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO NEBO LIHU OBECNĚ DENATUROVANÉHO, KTERÉ OBSAHUJÍ NEJMÉNĚ 78% OBJEMOVÝCH BENZINU A NEJVÝŠE 22% OBJEMOVÝCH ETYL- TERCIAL-BUTYL-ÉTERU VČETNĚ NEZREAGOVANÉHO LIHU PŘI VÝROBĚ ETYL- TERCIAL-BUTYL-ÉTERU, OBSAHUJÍ BENZIN S OBSAHEM OLOVA NAD 0,013 G/L SMĚSI PODLE 45 ODST 2 PÍSM. F): JAKÉKOLIV SMĚSI URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO POHON MOTORŮ NEBO PRO VÝROBU TEPLA, KTERÉ JSOU ÚČELEM POUŢITÍ ROVNOCENNÉ NĚKTERÉMU MINERÁLNÍMU OLEJI UVEDENÉMU V 45 ODST. 1, S VÝJIMKOU SMĚSÍ UVEDENÝCH V 45 ODST. 2 PÍSM. B) AŢ E) A G) AŢ M); VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO SMĚSI PODLE 45 ODST 2 PÍSM. F): JAKÉKOLIV SMĚSI URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO POHON MOTORŮ NEBO PRO VÝROBU TEPLA, KTERÉ JSOU ÚČELEM POUŢITÍ ROVNOCENNÉ NĚKTERÉMU MINERÁLNÍMU OLEJI UVEDENÉMU V 45 ODST. 1, S VÝJIMKOU SMĚSÍ UVEDENÝCH V 45 ODST. 2 PÍSM. B) AŢ E) A G) AŢ M); VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO SMĚSI PODLE 45 ODST 2 PÍSM. F): JAKÉKOLIV SMĚSI URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO POHON MOTORŮ NEBO PRO VÝROBU TEPLA, KTERÉ JSOU ÚČELEM POUŢITÍ ROVNOCENNÉ NĚKTERÉMU MINERÁLNÍMU OLEJI UVEDENÉMU V 45 ODST. 1, S VÝJIMKOU SMĚSÍ UVEDENÝCH V 45 ODST. 2 PÍSM. B) AŢ E) A G) AŢ M); VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO SMĚSI PODLE 45 ODST 2 PÍSM. F): MINERÁLNÍ OLEJE, KTERÉ SVÝMI POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM SMĚSI PODLE 45 ODST 2 PÍSM. F): MINERÁLNÍ OLEJE, KTERÉ SVÝMI POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. F): MINERÁLNÍ OLEJE, KTERÉ SVÝMI POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM /P GŘC vzor č. 16 Strana 5

6 t t l l l t l l l l l l l SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. F): MINERÁLNÍ OLEJE, KTERÉ SVÝMI POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. F): MINERÁLNÍ OLEJE, KTERÉ SVÝMI POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. G): MINERÁLNÍ OLEJE, KTERÉ SVÝMI POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. G): MINERÁLNÍ OLEJE, KTERÉ SVÝMI POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. G): MINERÁLNÍ OLEJE, KTERÉ SVÝMI POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. G): MINERÁLNÍ OLEJE, KTERÉ SVÝMI POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. G): MINERÁLNÍ OLEJE, KTERÉ SVÝMI POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM SMĚSI BENZINU PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. H): SMĚSI BENZINU S ETYL-TERCIAL- BUTYL-ÉTEREM VYROBENÝM Z LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO NEBO LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO OBECNĚ DENATUROVANÉHO A S LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÝM NEBO LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM OBECNĚ DENATUROVANÝM SOUČASNĚ TAK, ABY CELKOVÝ OBSAH KYSLÍKU NEPŘESAHOVAL 3,7% HMOTNOSTNÍCH, KTERÉ OBSAHUJÍ NEJMÉNĚ 78% OBJEMOVÝCH BENZINU A NEJVÝŠE 22% OBJEMOVÝCH SMĚSI ETYL-TERCIAL- BUTYL-ÉTERU VČETNĚ NEZREAGOVANÉHO LIHU PŘI VÝROBĚ ETYL-TERCIAL- BUTYL-ÉTERU A LIHU BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO NEBO LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO OBECNĚ DENATUROVANÉHO; S OBSAHEM OLOVA DO 0,013G/L VČETNĚ SMĚSI BENZINU PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. H): SMĚSI BENZINU S ETYL-TERCIAL- BUTYL-ÉTEREM VYROBENÝM Z LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO NEBO LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO OBECNĚ DENATUROVANÉHO A S LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÝM NEBO LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM OBECNĚ DENATUROVANÝM SOUČASNĚ TAK, ABY CELKOVÝ OBSAH KYSLÍKU NEPŘESAHOVAL 3,7% HMOTNOSTNÍCH, KTERÉ OBSAHUJÍ NEJMÉNĚ 78% OBJEMOVÝCH BENZINU A NEJVÝŠE 22% OBJEMOVÝCH SMĚSI ETYL-TERCIAL- BUTYL-ÉTERU VČETNĚ NEZREAGOVANÉHO LIHU PŘI VÝROBĚ ETYL-TERCIAL- BUTYL-ÉTERU A LIHU BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO NEBO LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO OBECNĚ DENATUROVANÉHO; S OBSAHEM OLOVA NAD 0,013G/L SMĚSI BENZINU PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. I): SMĚSI BENZINU A DALŠÍCH KYSLÍKATÝCH SLOŢEK BIOLOGICKÉHO PŮVODU TAK, ABY CELKOVÝ OBSAH KYSLÍKU NEPŘESAHOVAL 3,7% HMOTNOSTNÍCH; PODÍL BENZINU V TÉTO SMĚSI MUSÍ ČINIT NEJMÉNĚ 78% OBJEMOVÝCH; S OBSAHEM OLOVA NAD 0,013G/L SMĚSI BENZINU PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. I): SMĚSI BENZINU A DALŠÍCH KYSLÍKATÝCH SLOŢEK BIOLOGICKÉHO PŮVODU TAK, ABY CELKOVÝ OBSAH KYSLÍKU NEPŘESAHOVAL 3,7% HMOTNOSTNÍCH; PODÍL BENZINU V TÉTO SMĚSI MUSÍ ČINIT NEJMÉNĚ 78% OBJEMOVÝCH; S OBSAHEM OLOVA DO 0,013G/L VČETNĚ SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. J): SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ UVEDENÝCH V 45 ODST. 1 PÍSM. B) URČENÉ JAKO PALIVO PRO POHON VZNĚTOVÝCH MOTORŮ S METYLESTERY MASTNÝCH KYSELIN UVEDENÝCH POD KÓDEM NOMENKLATURY , PŘIČEMŢ PODÍL METYLESTERŮ MASTNÝCH KYSELIN NESMÍ ČINIT VÍCE NEŢ 7% OBJEMOVÝCH VŠECH LÁTEK VE SMĚSI OBSAŢENÝCH SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. J): SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ UVEDENÝCH V 45 ODST. 1 PÍSM. B) URČENÉ JAKO PALIVO PRO POHON VZNĚTOVÝCH MOTORŮ S METYLESTERY MASTNÝCH KYSELIN UVEDENÝCH POD KÓDEM NOMENKLATURY , PŘIČEMŢ PODÍL METYLESTERŮ MASTNÝCH KYSELIN NESMÍ ČINIT VÍCE NEŢ 7% OBJEMOVÝCH VŠECH LÁTEK VE SMĚSI OBSAŢENÝCH - BARVENĚ A ZNAČENÉ /P GŘC vzor č. 16 Strana 6

7 l l l l l l l t l l l l t l t SMĚSI TĚŢKÝCH PLYNOVÝCH OLEJŮ S VODOU PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. K), KTERÉ OBSAHUJÍ 15 AŢ 20% HMOTNOSTNÍCH VODY URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO POHON MOTORŮ; VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. L): SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ S LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÝM SPLŇUJÍCÍM KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI NEBO LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM OBECNĚ DENATUROVANÝM SPLŇUJÍCÍM KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI NEUVEDENÉ V PÍSMENU M), KTERÉ OBSAHUJÍ NEJMÉNĚ 70 % A NEJVÝŠE 85 % OBJEMOVÝCH LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO SPLŇUJÍCÍHO KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI NEBO LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO OBECNĚ DENATUROVANÉHO SPLŇUJÍCÍHO KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI A KTERÉ JSOU ÚČELEM POUŢITÍ ROVNOCENNÉ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM V ODSTAVCI 1 PÍSM. A) A ODPOVÍDAJÍ PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMĚ, URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO POHON MOTORŮ SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. M): SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ S LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÝM SPLŇUJÍCÍM KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI NEUVEDENÉ V PÍSMENECH D), E), I) NEBO L), KTERÉ OBSAHUJÍ NEJVÝŠE 95% OBJEMOVÝCH LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO SPLŇUJÍCÍHO KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI A KTERÉ JSOU ÚČELEM POUŢITÍ ROVNOCENNÉ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM V ODSTAVCI 1 PÍSM. B) A ODPOVÍDAJÍ PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMĚ, URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO POHON MOTORŮ SMĚSI TĚŢKÝCH TOPNÝCH OLEJŮ UVEDENÝCH V ODSTAVCI 1 PÍSM. C) S MINERÁLNÍMI OLEJI UVEDENÝMI V PÍSMENECH A) AŢ M) NEBO MINERÁLNÍMI OLEJI UVEDENÝMI V ODSTAVCI 1 PÍSM. B), URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO POHON MOTORŮ MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , POKUD PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM ,272002, NEBO MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , POKUD PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , POKUD PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , POKUD PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , POKUD PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM /P GŘC vzor č. 16 Strana 7

8 t t l l l t l t t t l l l t l l l l t l 660 POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE AŢ , KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE AŢ , KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE AŢ , KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE AŢ , KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE AŢ , KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM /P GŘC vzor č. 16 Strana 8

9 t t t l l l t l t t t l l l t l t t t l POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , KTERÉ NEJSOU SYNTETICKÉHO PŮVODU, POKUD JSOU URČENY PRO POHON MOTORŮ NEBO PRO VÝROBU TEPLA, KTERÉ SE VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO /P GŘC vzor č. 16 Strana 9

10 l l t l l l l t l t t t l l l t l t t 0 MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , KTERÉ NEJSOU SYNTETICKÉHO PŮVODU, POKUD JSOU URČENY PRO POHON MOTORŮ NEBO PRO VÝROBU TEPLA, KTERÉ SE VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , KTERÉ NEJSOU SYNTETICKÉHO PŮVODU, POKUD JSOU URČENY PRO POHON MOTORŮ NEBO PRO VÝROBU TEPLA, KTERÉ SE VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , KTERÉ NEJSOU SYNTETICKÉHO PŮVODU, POKUD JSOU URČENY PRO POHON MOTORŮ NEBO PRO VÝROBU TEPLA, KTERÉ SE VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , KTERÉ NEJSOU SYNTETICKÉHO PŮVODU, POKUD JSOU URČENY PRO POHON MOTORŮ NEBO PRO VÝROBU TEPLA, KTERÉ SE VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE 3811 A 3817, KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE 3811 a 3817, KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE 3811 a 3817, KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE 3811 a 3817, KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE 3811 a 3817, KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE 3811 a 3817, KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE 3811 a 3817, KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM /P GŘC vzor č. 16 Strana 10

11 t l t l l l l t l t t l l MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE 3811 a 3817, KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , POKUD PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , POKUD PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , POKUD PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM VÝROBKY PODLE 45 ODST 5: VÝROBKY, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V 45 ODST. 1 AŢ ODST. 3 A VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO NEVZTAHUJE SE NA VÝROBKY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV. VÝROBKY PODLE 45 ODST 5: VÝROBKY, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V 45 ODST. 1 AŢ ODST. 3 A VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO NEVZTAHUJE SE NA VÝROBKY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV. VÝROBKY PODLE 45 ODST 5: VÝROBKY, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V 45 ODST. 1 AŢ ODST. 3 A VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO NEVZTAHUJE SE NA VÝROBKY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV. VÝROBKY PODLE 45 ODST 5: VÝROBKY, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V 45 ODST. 1 AŢ ODST. 3 A VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM NEVZTAHUJE SE NA VÝROBKY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV. VÝROBKY PODLE 45 ODST 5: VÝROBKY, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V 45 ODST. 1 AŢ ODST. 3 A VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM NEVZTAHUJE SE NA VÝROBKY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV. VÝROBKY PODLE 45 ODST 5: VÝROBKY, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V 45 ODST. 1 AŢ ODST. 3 A VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM NEVZTAHUJE SE NA VÝROBKY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV. VÝROBKY PODLE 45 ODST 5: VÝROBKY, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V 45 ODST. 1 AŢ ODST. 3 A VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM NEVZTAHUJE SE NA VÝROBKY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV. VÝROBKY PODLE 45 ODST. 6: VŠECHNY VÝROBKY, UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2701 AŢ 2715, S VÝJIMKOU VÝROBKŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV, A SVÝJIMKOU MINERÁLNÍCH OLEJŮ PODLE ODSTAVCŮ 1 A 3, URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO VÝROBU TEPLA; VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO VÝROBKY PODLE 45 ODST. 6: VŠECHNY VÝROBKY, UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2701 AŢ 2715, S VÝJIMKOU VÝROBKŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV, A SVÝJIMKOU MINERÁLNÍCH OLEJŮ PODLE ODSTAVCŮ 1 A 3, URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO VÝROBU TEPLA; VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO /P GŘC vzor č. 16 Strana 11

12 l t l t l l l l 660 VÝROBKY PODLE 45 ODST. 6: VŠECHNY VÝROBKY, UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2701 AŢ 2715, S VÝJIMKOU VÝROBKŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV, A SVÝJIMKOU MINERÁLNÍCH OLEJŮ PODLE ODSTAVCŮ 1 A 3, URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO VÝROBU TEPLA; VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO VÝROBKY PODLE 45 ODST. 6: VŠECHNY VÝROBKY, UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2701 AŢ 2715, S VÝJIMKOU VÝROBKŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV, A SVÝJIMKOU MINERÁLNÍCH OLEJŮ PODLE ODSTAVCŮ 1 A 3, URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO VÝROBU TEPLA; VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM VÝROBKY PODLE 45 ODST. 6: VŠECHNY VÝROBKY, UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2701 AŢ 2715, S VÝJIMKOU VÝROBKŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV, A SVÝJIMKOU MINERÁLNÍCH OLEJŮ PODLE ODSTAVCŮ 1 A 3, URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO VÝROBU TEPLA; VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM VÝROBKY PODLE 45 ODST. 6: VŠECHNY VÝROBKY, UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2701 AŢ 2715, S VÝJIMKOU VÝROBKŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV, A SVÝJIMKOU MINERÁLNÍCH OLEJŮ PODLE ODSTAVCŮ 1 A 3, URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO VÝROBU TEPLA; VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM VÝROBKY PODLE 45 ODST. 7: URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ JAKO PŘÍSADA NEBO PLNIDLO (ADITIV) DO MINERÁLNÍCH OLEJŮ URČENÝCH K POUŢITÍ, NABÍZENÝCH K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÝCH PRO POHON MOTORŮ S VÝJIMKOU VÝROBKŮ, KTERÉ ABSORBUJÍ VODU Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ V NÁDRŢÍCH A PALIVOVÝCH SYSTÉMECH; JSOU URČENY PRO MINERÁLNÍ OLEJE POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO VÝROBKY PODLE 45 ODST. 7: URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ JAKO PŘÍSADA NEBO PLNIDLO (ADITIV) DO MINERÁLNÍCH OLEJŮ URČENÝCH K POUŢITÍ, NABÍZENÝCH K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÝCH PRO POHON MOTORŮ S VÝJIMKOU VÝROBKŮ, KTERÉ ABSORBUJÍ VODU Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ V NÁDRŢÍCH A PALIVOVÝCH SYSTÉMECH; JSOU URČENY PRO MINERÁLNÍ OLEJE POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO VÝROBKY PODLE 45 ODST. 7: URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ JAKO PŘÍSADA NEBO PLNIDLO (ADITIV) DO MINERÁLNÍCH OLEJŮ URČENÝCH K POUŢITÍ, NABÍZENÝCH K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÝCH PRO POHON MOTORŮ S VÝJIMKOU VÝROBKŮ, KTERÉ ABSORBUJÍ VODU Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ V NÁDRŢÍCH A PALIVOVÝCH SYSTÉMECH; JSOU URČENY PRO MINERÁLNÍ OLEJE POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO VÝROBKY PODLE 45 ODST. 7: URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ JAKO PŘÍSADA NEBO PLNIDLO (ADITIV) DO MINERÁLNÍCH OLEJŮ URČENÝCH K POUŢITÍ, NABÍZENÝCH K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÝCH PRO POHON MOTORŮ S VÝJIMKOU VÝROBKŮ, KTERÉ ABSORBUJÍ VODU Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ V NÁDRŢÍCH A PALIVOVÝCH SYSTÉMECH; JSOU URČENY PRO MINERÁLNÍ OLEJE POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM t 472 VÝROBKY PODLE 45 ODST. 7: URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ JAKO PŘÍSADA NEBO PLNIDLO (ADITIV) DO MINERÁLNÍCH OLEJŮ URČENÝCH K POUŢITÍ, NABÍZENÝCH K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÝCH PRO POHON MOTORŮ S VÝJIMKOU VÝROBKŮ, KTERÉ ABSORBUJÍ VODU Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ V NÁDRŢÍCH A PALIVOVÝCH SYSTÉMECH; JSOU URČENY PRO MINERÁLNÍ OLEJE POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM hl etanolu LÍH PODLE 67 ODST. 1 OBSAŢENÝ VE VÝROBCÍCH UVEDENÝCH POD KÓDEM NOMENKLATURY hl etanolu LÍH PODLE 67 ODST. 2 OBSAŢENÝ VE VÝROBCÍCH UVEDENÝCH POD KÓDY NOMENKLATURY 2204, 2205, 2206, POKUD CELKOVÝ OBSAH LIHU V TĚCHTO VÝROBCÍCH ČINÍ VÍCE NEŢ 22% OBJEMOVÝCH ETANOLU /P GŘC vzor č. 16 Strana 12

13 hl etanolu LÍH PODLE 67 ODST. 1 OBSAŢENÝ VE VÝROBCÍCH UVEDENÝCH POD OSTATNÍMI KÓDY NOMENKLATURY, POKUD CELKOVÝ OBSAH LIHU V TĚCHTO VÝROBCÍCH ČINÍ VÍCE NEŢ 1,2% OBJEMOVÝCH ETANOLU hl etanolu LÍH PODLE 67 ODST. 1 OBSAŢENÝ VE VÝROBCÍCH UVEDENÝCH POD KÓDEM NOMENKLATURY 2208 S VYJÍMKOU DESTILÁTŮ OVOCNÝCH Z PĚSTITELSKÉHO PÁLENÍ V MNOŢSTVÍ DO 30 L ETANOLU PRO JEDNOHO PĚSTITELE ZA JEDNO VÝROBNÍ OBDOBÍ PODLE ZÁKONA O LIHU hl etanolu LÍH PODLE 67 ODST. 1 OBSAŢENÝ V DESTILÁTECH OVOCNÝCH Z PĚSTITELSKÉHO PÁLENÍ V MNOŢSTVÍ DO 30 L ETANOLU PRO JEDNOHO PĚSTITELE ZA JEDNO VÝROBNÍ OBDOBÍ PODLE ZÁKONA O LIHU hl 16, hl 19, hl 22, hl 25, hl 28, hl 32, hl 3, hl 6, hl 9, hl 12, hl 16, hl 16, hl 19, hl 22, hl 25, hl 28, hl 32, hl 3,20 PIVO PODLE 81 ODST. 1 PÍSM. A): VÝROBEK UVEDENÝ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2203 OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŢ 0,5% OBJEMOVÝCH ALKOHOLU - VÝROBA DO HL VČETNĚ ROČNĚ PIVO PODLE 81 ODST. 1 PÍSM. A): VÝROBEK UVEDENÝ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2203 OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŢ 0,5% OBJEMOVÝCH ALKOHOLU - VÝROBA VÍCE NEŢ HL DO HL VČETNĚ ROČNĚ PIVO PODLE 81 ODST. 1 PÍSM. A): VÝROBEK UVEDENÝ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2203 OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŢ 0,5% OBJEMOVÝCH ALKOHOLU - VÝROBA VÍCE NEŢ HL DO HL VČETNĚ ROČNĚ PIVO PODLE 81 ODST. 1 PÍSM. A): VÝROBEK UVEDENÝ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2203 OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŢ 0,5% OBJEMOVÝCH ALKOHOLU - VÝROBA VÍCE NEŢ HL DO HL VČETNĚ ROČNĚ PIVO PODLE 81 ODST. 1 PÍSM. A): VÝROBEK UVEDENÝ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2203 OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŢ 0,5% OBJEMOVÝCH ALKOHOLU - VÝROBA VÍCE NEŢ HL DO VČETNĚ ROČNĚ PIVO PODLE 81 ODST. 1 PÍSM. A): VÝROBEK UVEDENÝ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2203 OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŢ 0,5% OBJEMOVÝCH ALKOHOLU - VÝROBA NAD HL ROČNĚ, ZÁKLADNÍ SAZBA PIVO 81 ODST. 1 PÍSM. A) ZMĚNA VÝTOČE O JEDNU VELIKOSTNÍ SKUPINU PODLE PIVO 81 ODST. 1 PÍSM. A) ZMĚNA VÝTOČE O DVĚ VELIKOSTNÍ SKUPINy PODLE PIVO 81 ODST. 1 PÍSM. A) ZMĚNA VÝTOČE O TŘI VELIKOSTNÍ SKUPINY PODLE PIVO 81 ODST. 1 PÍSM. A) ZMĚNA VÝTOČE O ČTYŘI VELIKOSTNÍ SKUPINY PODLE PIVO 81 ODST. 1 PÍSM. A) ZMĚNA VÝTOČE O PĚT VELIKOSTNÍCH SKUPIN PODLE PIVO PODLE 81 ODST. 1 PÍSM. B): SMĚSI VÝROBKU UVEDENÉHO V 81 ODST. 1 PÍSM. A) S NEALKOHOLICKÝMI NÁPOJI UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2206 OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŢ 0,5% OBJEMOVÝCH ALKOHOLU - VÝROBA DO HL VČETNĚ ROČNĚ PIVO PODLE 81 ODST. 1 PÍSM. B): SMĚSI VÝROBKU UVEDENÉHO V 81 ODST. 1 PÍSM. A) S NEALKOHOLICKÝMI NÁPOJI UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2206 OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŢ 0,5% OBJEMOVÝCH ALKOHOLU - VÝROBA VÍCE NEŢ HL DO HL VČETNĚ ROČNĚ PIVO PODLE 81 ODST. 1 PÍSM. B): SMĚSI VÝROBKU UVEDENÉHO V 81 ODST. 1 PÍSM. A) S NEALKOHOLICKÝMI NÁPOJI UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2206 OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŢ 0,5% OBJEMOVÝCH ALKOHOLU - VÝROBA VÍCE NEŢ HL DO HL VČETNĚ ROČNĚ PIVO PODLE 81 ODST. 1 PÍSM. B): SMĚSI VÝROBKU UVEDENÉHO V 81 ODST. 1 PÍSM. A) S NEALKOHOLICKÝMI NÁPOJI UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2206 OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŢ 0,5% OBJEMOVÝCH ALKOHOLU - VÝROBA VÍCE NEŢ HL DO HL VČETNĚ ROČNĚ PIVO PODLE 81 ODST. 1 PÍSM. B): SMĚSI VÝROBKU UVEDENÉHO V 81 ODST. 1 PÍSM. A) S NEALKOHOLICKÝMI NÁPOJI UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2206 OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŢ 0,5% OBJEMOVÝCH ALKOHOLU - VÝROBA VÍCE NEŢ HL DO HL VČETNĚ ROČNĚ PIVO PODLE 81 ODST. 1 PÍSM. B): SMĚSI VÝROBKU UVEDENÉHO V 81 ODST. 1 PÍSM. A) S NEALKOHOLICKÝMI NÁPOJI UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2206 OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŢ 0,5% OBJEMOVÝCH ALKOHOLU - VÝROBA NAD HL ROČNĚ, ZÁKLADNÍ SAZBA PIVO 81 ODST. 1 PÍSM. B) ZMĚNA VÝTOČE O JEDNU VELIKOSTNÍ SKUPINU PODLE /P GŘC vzor č. 16 Strana 13

14 hl 6, hl 9, hl 12, hl 16, hl hl hl hl hl hl hl hl 0 PIVO 81 ODST. 1 PÍSM. B) ZMĚNA VÝTOČE O DVĚ VELIKOSTNÍ SKUPINY PODLE PIVO 81 ODST. 1 PÍSM. B) ZMĚNA VÝTOČE O TŘI VELIKOSTNÍ SKUPINY PODLE PIVO 81 ODST. 1 PÍSM. B) ZMĚNA VÝTOČE O ČTYŘI VELIKOSTNÍ SKUPINY PODLE PIVO 81 ODST. 1 PÍSM. B) ZMĚNA VÝTOČE O PĚT VELIKOSTNÍCH SKUPIN PODLE MEZIPRODUKTY PODLE 93 ODST. 4: VÝROBKY, KTERÉ JSOU UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2204, 2205 A 2206, JEJICHŢ SKUTEČNÝ OBSAH ALKOHOLU PŘESAHUJE 1,2% OBJEMOVÝCH, ALE NEPŘESAHUJE 22% OBJEMOVÝCH, KTERÉ NEJSOU ŠUMIVÝM ANI TICHÝM VÍNEM, NEBO NEPODLÉHAJÍ DANI Z PIVA ŠUMIVÁ VÍNA PODLE 93 ODST. 2 PÍSM. A): VÝROBKY PLNĚNÉ DO LAHVÍ S HŘIBOVITOU ZÁTKOU PRO ŠUMIVÉ VÍNO, KTERÁ JE UPEVNĚNÁ ZVLÁŠTNÍM ÚCHYTNÝM ZAŘÍZENÍM, NEBO KTERÉ PŘI UZAVŘENÉM OBSAHU PŘI 20 C MAJÍ PŘETLAK 3 BARY A VÍCE, KTERÝ LZE ODVODIT Z PŘÍTOMNOSTI ROZPUŠTĚNÉHO OXIDU UHLIČITÉHO - KÓD NOMENKLATURY , , A 2205, JEJICHŢ SKUTEČNÝ OBSAH ALKOHOLU PŘESAHUJE 1,2% OBJEMOVÝCH, ALE NEPŘESAHUJE 15% OBJEMOVÝCH, JE-LI ALKOHOL, KTERÝ JE OBSAŢEN V HOTOVÉM VÝROBKU PLNĚ KVASNÉHO PŮVODU BEZ PŘÍDAVKU LIHU ŠUMIVÁ VÍNA PODLE 93 ODST. 2 PÍSM. B): VÝROBKY PLNĚNÉ DO LAHVÍ S HŘIBOVITOU ZÁTKOU PRO ŠUMIVÉ VÍNO, KTERÁ JE UPEVNĚNÁ ZVLÁŠTNÍM ÚCHYTNÝM ZAŘÍZENÍM, NEBO KTERÉ PŘI UZAVŘENÉM OBSAHU PŘI 20 C MAJÍ PŘETLAK 3 BARY A VÍCE, KTERÝ LZE ODVODIT Z PŘÍTOMNOSTI ROZPUŠTĚNÉHO OXIDU UHLIČITÉHO - KÓD NOMENKLATURY , , , , A 2205, POKUD NEJSOU ZAHRNUTY V 93 ODST. 2 PÍSM. A), JEJICHŢ SKUTEČNÝ OBSAH ALKOHOLU PŘESAHUJE 1,2% OBJEMOVÝCH, ALE NEPŘESAHUJE 13% OBJEMOVÝCH TICHÉ VÍNO PODLE 93 ODST. 3 PÍSM. A): VÝROBEK, KTERÝ NENÍ ŠUMIVÝM VÍNEM VYMEZENÝM V 93 ODST. 2 A KTERÝ JE UVEDEN POD KÓDEM NOMENKLATURY 2204 A 2205, JEHOŢ SKUTEČNÝ OBSAH ALKOHOLU PŘESAHUJE 1,2% OBJEMOVÝCH, ALE NEPŘESAHUJE 15% OBJEMOVÝCH, JE-LI ALKOHOL, KTERÝ JE OBSAŢEN V HOTOVÉM VÝROBKU, PLNĚ KVASNÉHO PŮVODU BEZ PŘÍDAVKU LIHU TICHÉ VÍNO PODLE 93 ODST. 3 PÍSM. B): VÝROBEK, KTERÝ NENÍ ŠUMIVÝM VÍNEM VYMEZENÝM V 93 ODST. 2 A KTERÝ JE UVEDEN POD KÓDEM NOMENKLATURY 2204 A 2205, JEHOŢ SKUTEČNÝ OBSAH ALKOHOLU PŘESAHUJE 15% OBJEMOVÝCH, ALE NEPŘESAHUJE 18% OBJEMOVÝCH, POKUD BYL VYROBEN BEZ JAKÉHOKOLIV OBOHACOVÁNÍ A JE-LI ALKOHOL, KTERÝ JE OBSAŢEN V HOTOVÉM VÝROBKU, PLNĚ KVASNÉHO PŮVODU BEZ PŘÍDAVKU LIHU TICHÉ VÍNO PODLE 93 ODST. 3 PÍSM. C): VÝROBEK, KTERÝ NENÍ ŠUMIVÝM VÍNEM VYMEZENÝM V 93 ODST. 2 A KTERÝ JE UVEDEN POD KÓDEM NOMENKLATURY 2204, 2205 A 2206, A NENÍ ZMÍNĚN V 92 ODST. 3 PÍSM. A) A B), JEHOŢ SKUTEČNÝ OBSAH ALKOHOLU PŘESAHUJE 1,2% OBJEMOVÝCH, ALE NEPŘESAHUJE 10% OBJEMOVÝCH ŠUMIVÁ VÍNA PODLE 93 ODST. 2 PÍSM. C): VÝROBKY PLNĚNÉ DO LAHVÍ S HŘIBOVITOU ZÁTKOU PRO ŠUMIVÉ VÍNO, KTERÁ JE UPEVNĚNÁ ZVLÁŠTNÍM ÚCHYTNÝM ZAŘÍZENÍM, NEBO KTERÉ PŘI UZAVŘENÉM OBSAHU PŘI 20 C MAJÍ PŘETLAK 3 BARY A VÍCE, KTERÝ LZE ODVODIT Z PŘÍTOMNOSTI ROZPUŠTĚNÉHO OXIDU UHLIČITÉHO - KÓD NOMENKLATURY , , JEJICHŢ SKUTEČNÝ OBSAH ALKOHOLU PŘESAHUJE 13% OBJEMOVÝCH, ALE NEPŘESAHUJE 15% OBJEMOVÝCH, JE-LI ALKOHOL, KTERÝ JE OBSAŢEN V HOTOVÉM VÝROBKU, PLNĚ KVASNÉHO PŮVODU BEZ PŘÍDAVKU LIHU TICHÉ VÍNO PODLE 93 ODST. 3 PÍSM. D): VÝROBEK, KTERÝ NENÍ ŠUMIVÝM VÍNEM VYMEZENÝM V 93 ODST. 2 A KTERÝ JE UVEDEN POD KÓDEM NOMENKLATURY 2206, POKUD NEPODLÉHÁ DANI Z PIVA, JEHOŢ SKUTEČNÝ OBSAH ALKOHOLU PŘESAHUJE 10% OBJEMOVÝCH, ALE NEPŘESAHUJE 15% OBJEMOVÝCH, JE-LI ALKOHOL, KTERÝ JE OBSAŢEN V HOTOVÉM VÝROBKU, PLNĚ KVASNÉHO PŮVODU BEZ PŘÍDAVKU LIHU /P GŘC vzor č. 16 Strana 14

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani POKYNY k daňovému přiznání ke spotřební dani Daňové přiznání ke spotřební dani podává plátce daně ( 4 zákona č. 353/2003 Sb.,o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPD )).

Více

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani POKYNY k daňovému přiznání ke spotřební dani Daňové přiznání ke spotřební dani podává plátce daně ( 4 zákona č. 353/2003 Sb.,o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPD )).

Více

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Číslo vybrané ho výrobku Sazba daně Měrná jednotka na e-ad 150701 12 840 l MINERÁLNÍ OLEJE 1507-1518 45/3/A BLÍZKÉ 272001,272002,272003 NEBO,272004 Stručný popis

Více

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3 Hlášení se podává: POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od 1. 1. 2011 k tiskopisu 25 740 GŘC - vzor č. 3 Nejpozději k 31. lednu za uplynulý předcházející kalendářní rok. Vţdy k 31. prosinci

Více

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 1

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 1 POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od 1.1.2008 - k tiskopisu 25 740 GŘC - vzor č. 1 Hlášení se podává: Nejpozději k 31. lednu za uplynulý předcházející kalendářní rok. Vţdy k 31. prosinci

Více

25 742/P GŘC vzor č. 1 Strana 1

25 742/P GŘC vzor č. 1 Strana 1 Oznámení se podává: POKYNY k vyplnění Oznámení o splnění povinnosti v průběhu kalendářního roku platné od 1. 1. 2016 k tiskopisu 25 742 GŘC - vzor č. 1 Nejpozději do 30 dnů po skončení období je dodavatel

Více

25 552/P GŘC vzor č. 8 Strana 1

25 552/P GŘC vzor č. 8 Strana 1 POKYNY k vyplnění formuláře daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění platné od 1. 1. 2011 - k tiskopisu 25 552

Více

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 2

POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 2 Hlášení se podává: POKYNY k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti platné od 1. 1. 2016 k tiskopisu 25 741 GŘC - vzor č. 2 Nejpozději k 31. lednu za uplynulý předcházející kalendářní rok. Vždy k 31. prosinci

Více

POKYNY k vyplnění daňového přiznání k dani ze zemního plynu platné od k tiskopisu GŘC vzor č. 3

POKYNY k vyplnění daňového přiznání k dani ze zemního plynu platné od k tiskopisu GŘC vzor č. 3 25 642P_3.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění daňového přiznání k dani ze zemního plynu platné od 1. 1. 29 - k tiskopisu 25 642 GŘC vzor č. 3 Daňové přiznání se podává: 1) do 25. dne po

Více

1. Charakteristika spotřebních daní.

1. Charakteristika spotřebních daní. Spotřební daně 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7. Zdaňování lihu. 8. Zdaňování piva.

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

25 552/P GŘC vzor č. 8 Strana 1

25 552/P GŘC vzor č. 8 Strana 1 dl_11sd25552_4_info.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění formuláře daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související...

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související... Obsah Obsah ČÁST PRVNÍ Komentář k zákonu o spotřebních daních... 11 1. Preambule rychlý start...12 1.1 Rychlý start...13 1.2 Zaměření komentáře...17 2. Společná ustanovení...21 2.1 Význam spotřebních daní

Více

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek...xv

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek...xv OBSAH Předmluva.............................................................. XI Seznam použitých zkratek.................................................xv ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH........................

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD)

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD) Předmět SD = vybraný výrobek (VV), tj.: Spotřební daně (SD) minerální oleje líh... pivo... alkoholické nápoje víno + meziprodukty... tabákové výrobky Vynětí z předmětu SD (výběr) pivo obsahující 0,5 %

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem 11, Hoření 3540/7A, P.O. BOX 7

CELNÍ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem 11, Hoření 3540/7A, P.O. BOX 7 CELNÍ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem 11, Hoření 3540/7A, P.O. BOX 7 Č. j.: 87755-2/2015-620000-11 Vyřizuje/tel.: por. Mgr. V. Čepický/ 475 667 307 ROZHODNUTÍ o vydání nového povolení k provozování

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 156 10. funkční období 156 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 418 ze 7. volebního

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5298 Sbírka zákonů č. 382 / 2015 Částka 161 382 ZÁKON ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o lihu. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o lihu. Čl. I ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České

Více

SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ

SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ Aktuální SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ platný od 1.1.2018 Kód a název položky kombinované nomenklatury 1) -------------------------------------------------------------- Doplňkový

Více

Plátce spotřební daně

Plátce spotřební daně Spotřební daně Právní úprava Problematika spotřebních daní je upravena v ČR zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSD), Spotřební daň je uvalena na tzv. vybrané výrobky těmi jsou minerálních oleje,

Více

Stanovisko k výrobě bylinných extraktů mimo daňový sklad

Stanovisko k výrobě bylinných extraktů mimo daňový sklad Stanovisko k výrobě bylinných extraktů mimo daňový sklad V návaznosti na množící se dotazy daňových subjektů týkající se výroby bylinných extraktů mimo daňový sklad uvádí GŘC k této problematice následující

Více

souhlas vlastníka ochranné známky s návrhem na stanovení ceny pro konečného bez č.

souhlas vlastníka ochranné známky s návrhem na stanovení ceny pro konečného bez č. Číslo aktu stanovisko k aplikaci 5 Název stanovisko k aplikaci 64 stanovisko k postupu správce daně při zjištění absence náležitostí daňových dokladů podle 5 prokazujících zdanění vybraných výrobků stanovisko

Více

1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Předmluva... XXV O autorech...xxvii Seznam použitých zkratek...xxix ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH...1 1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...1 1 Předmět úpravy...1 2 Daňové území...5 3 Vymezení pojmů...8

Více

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Obsah Úvod Předmět daně Plátce Zdaňovací období Daňové přiznání Splatnost daně Diskuse 2 Nepřímě daně Nepřímé daně odváděné státu plátcem daně Spotřebitel platí v ceně

Více

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z alkoholu a jiných neřestí Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Východiska přednášky Daňový systém ČR (J. Fischer) Dělení alkoholu (P. Míka) Druhy daní spotřební daně daň z přidané hodnoty Souvislosti makroekonomické

Více

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn se týká Spolkové republiky Německo (SRN), Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky (ČR). 1. Povinnost uplatňovat biopaliva

Více

AUTOMOBIL A DANĚ. Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

AUTOMOBIL A DANĚ. Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY AUTOMOBIL A DANĚ Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Automobil a spotřební daně 1 Zákon o spotřebních daních Úpravy zákona č.221/2011

Více

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf

Porovnání textu. Porovnané dokumenty 5401_17.pdf. 5401_18.pdf Porovnání textu Porovnané dokumenty 540_7.pdf 540_8.pdf Přehled 4 slov bylo přidáno 39 slov bylo odstraněno 85 slov je shodných bloků je shodných Abyste se podívali, kde jsou změny, rolujte prosím dolů.

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ 5466_3.pdf Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo plátce daně C Z otisk podacího razítka fi nančního úřadu 0a Vyúčtování řádné

Více

VY_32_INOVACE 27_EKO. Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor. Spotřební daň, ekologická daň, daňové sklady, plátci, poplatníci, selektivní.

VY_32_INOVACE 27_EKO. Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor. Spotřební daň, ekologická daň, daňové sklady, plátci, poplatníci, selektivní. Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 40. schůze dne 17. ledna 2001

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 40. schůze dne 17. ledna 2001 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2001 rozpočtový výbor 398 USNESENÍ z 40. schůze dne 17. ledna 2001 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních

Více

SPOTŘEBNÍ A EKOLOGICKÉ DANĚ

SPOTŘEBNÍ A EKOLOGICKÉ DANĚ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PRÁVNICKÁ FAKULTA Helena Křížová SPOTŘEBNÍ A EKOLOGICKÉ DANĚ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Katedra: JUDr. Radim Boháč, Ph.D. finančního práva a finanční vědy Datum

Více

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna!

PŘÍZNÁNÍ K DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH. Vazba č. 4 DD.MM.RRRR. 10-místná položka. Pozor změna! PŘÍZNÁNÍ K DPH Řádek 1,2 přiznání k DPH = oddíl A.4., A.5. KH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ Pozor změna! kmenová část BEZ MEZER základní sazba 21 % VLASTNÍ ČÍSLO DOKLADU 1. snížená sazba 15 % 2. snížená sazba 10 %

Více

k dani z příjmů právnických osob

k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu Prahu - Jizní ˇ Mesto ˇ Daňové identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné ===== opravné dodatečné ===== Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 18.12.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 587 Z Á K O N České národní rady ze

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Platné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu c

Platné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu c Platné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2016 13c Zrušení povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně z

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob SKAT-daně 9. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo C Z 9 Identifikační číslo 9 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

IVI. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

IVI. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES IVI. Vládní nvládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro Ústecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP v Chomutově 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 0 Identifikační číslo 0 0 Než začnete vyplňovat

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody

Více

P Ř IZNÁNÍ. k dani z převodu nemovitostí dále jen přiznání

P Ř IZNÁNÍ. k dani z převodu nemovitostí dále jen přiznání PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti ze

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: daních 14 ) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: daních 14 ) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové Strana 922 Sbírka zákonů č. 91 / 2011 91 ZÁKON ze dne 3. března 2011, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným em a platí daň podle velikosti svého podílu.

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. 56. USNESENÍ zemědělského výboru ze 14. schůze dne 26.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. 56. USNESENÍ zemědělského výboru ze 14. schůze dne 26. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 56. USNESENÍ zemědělského výboru ze 14. schůze dne 26. května 2011 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o

Více

Zákon č. 353/2003 Sb.

Zákon č. 353/2003 Sb. 1 z 108 13.9.2016 11:05 Zákon č. 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-353 Částka 118/2003 Platnost od 24.10.2003 Účinnost od 01.01.2004 Aktuální znění 29.07.2016-31.12.2016

Více

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro

Více

Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR. Ing. Bohumila Kotenová Metodik koordinátor SPD Odbor 23 GŘC

Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR. Ing. Bohumila Kotenová Metodik koordinátor SPD Odbor 23 GŘC Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR Ing. Bohumila Kotenová Metodik koordinátor SPD Odbor 23 GŘC 2 Zajištění VV nebo dopravního prostředku Ustanovení 42 Prokázat oprávněné nakládání při dopravě Prokázat

Více

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

Doplňující náleţitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely. Část I. Obecná ustanovení

Doplňující náleţitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely. Část I. Obecná ustanovení Doplňující náleţitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely Část I. Obecná ustanovení 1. Doplňující náleţitosti se uvádějí v tiskopisech celního prohlášení 2) "Jednotný správní doklad" (dále jen

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO174

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifikační číslo organizace

Více

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Obsah Úvod Předmět daně Plátce Zdaňovací období Daňové přiznání Splatnost daně Diskuse 2 Nepřímě daně Nepřímé daně odváděné státu plátcem daně Spotřebitel platí v ceně

Více

Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný předpis ČR Ustanovení (část,,odst., písm. a pod.) Obsah Celex č. Ustanovení (čl.,písm., bod, odst., a pod) 2 písm. e) e) výrobou vybraných

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje. Strana 1097 115 VYHLÁŠKA ze dne 18. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu FÚ pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifikační číslo CZ0 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím,

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Barva Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno II 01 Daňové identifikační číslo CZ CZ12345678 02 Identifikační číslo 12345678 03 Daňové přiznání 1 )

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu - západ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 Identifikační číslo 0 0 Daňové přiznání ) 0) řádné dodatečné

Více

Zákon o spotřebních daních

Zákon o spotřebních daních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 353/2003 Sb Zákon o spotřebních daních Ve znění: 37/2008 Znění platné od 1.3.2008 do 30.6.2010 Zákon o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor. USNESENÍ z 38. schůze dne 1.

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor. USNESENÍ z 38. schůze dne 1. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 478 USNESENÍ z 38. schůze dne 1. prosince 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje Zákon o spotřebních daních v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2016) 353/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 2003 o spotřebních daních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

ZÁKON ze dne o spotřebních daních. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne o spotřebních daních. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne. 2003 o spotřebních daních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon stanoví podmínky zdaňování minerálních olejů,

Více

Ekologické daně. 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. 2. Daň z pevných paliv. 3. Daň z elektřiny.

Ekologické daně. 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. 2. Daň z pevných paliv. 3. Daň z elektřiny. Ekologické daně 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. 2. Daň z pevných paliv. 3. Daň z elektřiny. 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. Správcem ekologických daní jsou celní orgány.

Více

Daně 2009. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace k 1. 9. 2009

Daně 2009. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace k 1. 9. 2009 Daně 2009 a předpisy související s přehledy změn 1. aktualizace k 1. 9. 2009 Prosím doplňte si v úplném znění zákona o dani z nemovitostí na konec textu 12 slova, s výjimkou pozemků uvedených v 5 odst.

Více

Ekologické daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Ekologické daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. 2. Daň z pevných paliv. 3. Daň z elektřiny. 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 1. Daň ze

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Zábřehu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna:

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období 2016-2020 Ing. Jan Gallas, Ing. Vlastimil Zedek, Ing. Karel Trapl, Ph.D. Ministerstvo zemědělství ČR Cíle EU

Více