POKYNY K vyplnění přiznání ke spotřební dani platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY K vyplnění přiznání ke spotřební dani platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3"

Transkript

1 Daňové přiznání se podává: POKYNY K vyplnění přiznání ke spotřební dani platné od k tiskopisu GŘC - vzor č. 3 1) do 25. dne po skončení zdaňovacího období podle 18 odstavec 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPD ) - ve všech případech stanovených zákonem o SPD, mimo případů uvedených v bodě 2 a mimo daně z tabákových výrobků, 2) jinak neţ v bodě 1), pokud tak zákon stanoví - 13 odst. 24 (viz. pozn.), 18 odst. 6, 7, 8, 20 odst. 22 písm. a) (viz. pozn.), 29 odst. 3 zákona o SPD. pozn.: Zanikne-li nebo je-li odejmuto povolení k provozování daňového skladu ( 20 odst. 22 písm. a) zákona o SPD) nebo povolení k přijímání a uţívání vybraných výrobků osvobozených od daně ( 13 odst. 24 zákona o SPD) je den vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit dle 9 odst. 3 písm. h) zákona o SPD den zániku nebo odejmutí povolení pro provozování daňového skladu nebo zvláštního povolení na přijímání a uţívání vybraných výrobků osvobozených od daně (tj. den doručení rozhodnutí o odejmutí povolení nebo den vzniku skutečnosti pro jeho zánik)., Pro účely vyplnění daňového přiznání však uvede subjekt do pole "den vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit" den ukončení inventarizace. Daňové přiznání podle bodu 1) nebo 2) se podává samostatně. Do daňového přiznání za měsíční zdaňovací období nesmí být v tabulce pro výpočet daňové povinnosti za zdaňovací období (oddíl I. a II.) uváděny údaje o daňové povinnosti připadající na vybrané výrobky, u nichž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit nejpozději první nebo následující pracovní den po vzniku této povinnosti. Informace podle 136 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen daňový řád ) o tom, že nevznikla daňovému subjektu daňová povinnost, se nepodává na tiskopise daňového přiznání. Titulní strana Vyplňuje plátce. Přiznání se vyplňuje za kaţdou daň ( 1 odst. 2 zákona o SPD) samostatně, jak je uvedeno v 18 odst. 1 zákona o SPD. Toto daňové přiznání se nepouţije pro přiznání k dani z tabákových výrobků. Podání v daňovém řízení, a to jak písemné, tak i v elektronické podobě, vţdy podepisuje (tj. činí) fyzická osoba, která je k tomu oprávněna. V případě elektronického podání podepisuje zaručeným elektronickým podpisem splňujícím poţadavky dle 11 odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Jestliţe bude daňový subjekt zastoupen právnickou osobou vykonávající daňové poradenství, měl by tento zástupce být uveden v písemné části daňového přiznání, kde je uvedeno, která osoba sestavila a podala daňové přiznání (pod větu Prohlašuji, ţe všechny mnou uvedené údaje v tomto přiznání jsou pravdivé a úplné ). Současně by mělo být daňové přiznání podepsané osobou, která je oprávněna za právnickou osobu vykonávající daňové poradenství jednat a podepisovat daňové přiznání. Na daňových přiznáních by mělo být uvedeno jméno této osoby a také údaj o tom, v jakém je postavení vůči právnické osobě vykonávající daňové poradenství, tj. zda je jednatelem atd. Daňové přiznání: a) řádné - bod 1 a 2 b) opravné - můţe daňový subjekt podat v době, kdy dosud neuplynula zákonem stanovená lhůta pro podání daňového přiznání dle 138 odst. 1 daňového řádu, c) dodatečné - 18 odst. 3 zákona o SPD a 141 odst. 1 daňového řádu. Dodatečné daňové přiznání k poslední známé daňové povinnosti podle bodu 1) nebo 2) se podává samostatně. Do daňového přiznání za měsíční zdaňovací období nesmí být v tabulce pro výpočet daňové povinnosti za zdaňovací období (oddíl I. a II.) uváděny údaje o daňové povinnosti připadající na vybrané výrobky, u nichž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit nejpozději první nebo následující pracovní den po vzniku této povinnosti. Den vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit - uvádí se datum, kdy došlo ke vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit, jde-li o skutečnosti podle bodu 2). Den zjištění důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání se vyplňuje jen v případě, kdy se jedná o dodatečné daňové přiznání podle 18 odst. 3 zákona o SPD a 141 odst. 1 daňového řádu. I. ODDÍL 1) Odesílající daňový sklad a čísla průvodních dokladů se vyplní pouze v případě, ţe se daňové přiznání podává dle 18 odst. 6, 7 a 8 zákona o SPD. Pokud se povinnost daň přiznat a zaplatit váţe k více daňovým povinnostem vzniklým téhoţ dne, uvádí se kaţdé číslo průvodního dokladu samostatně. 2) V tabulce plátce vyplňuje pouze řádky a. Řádky b jsou určeny pro záznamy správce daně. V oddílu I., v řádku, na kterém uvádí plátce nárok na vrácení daně podle 14, 28, 54, 78 a 88 zákona o SPD a mezinárodních smluv, vyplňuje plátce všechny sloupce kladně a do sl. 8 uvede kód důvodu /P GŘC vzor č. 16 Strana 1

2 nároku na vrácení daně. Pokud I. oddíl přiznání je nepostačující, uvede plátce daně další poloţky na samostatném listu při dodrţení formy I. oddílu přiznání. 3) V jednotlivých sloupcích plátce vyplňuje: Sl. 2 Číselné označení vybraných výrobků je uvedeno níţe. V případech nároku na vrácení daně, uplatňovaného u vybraných výrobků v těchto pokynech neuvedených, se pouţije číselné označení těchto vybraných výrobků, platné v den jejich dovozu nebo v den uvedení do volného daňového oběhu, pokud v tento den současně vznikla daňová povinnost. Stejný postup se pouţije i v případě podání dodatečného daňového přiznání za tyto vybrané výrobky. V případě změny zákona o SPD je aktuální číselné označení vybraných výrobků možno získat u místně příslušného celního úřadu. Sl. 3 Měrná jednotka stanovená v 47, 69, 84, 95 zákona o SPD. Sl. 4 Plátce vyplňuje jen tehdy, vznikne-li daňová povinnost nebo nárok na vrácení daně z piva. Uvede se procento extraktu původní mladiny v celých číslech. Ke zlomkům procent (desetinným místům) extraktu původní mladiny se nepřihlíţí. Sl. 5 Mnoţství se uvádí v měrných jednotkách stanovených v 47, 69, 84, 95 zákona o SPD. Údaje se zaokrouhlují na dvě desetinná místa. Sl. 6 a 7 Částky daně a nároku na vrácení daně se uvádějí na samostatném řádku zaokrouhlené na celé koruny nahoru. Pokud se za jednu poloţku uvádí zároveň daňová povinnost ve sl. 6 daňového přiznání a nárok na vrácení daně ve sl. 7 daňového přiznání, uvádí se nárok na vrácení daně na samostatném řádku. Sl. 8 Kód důvodu nároku na vrácení daně podle 14, 28, 54, 78, 88 zákona o SPD a mezinárodních smluv se vyplňuje tehdy, je-li vyplněn nárok na vrácení daně ve sl. 7. V případě změny zákona o SPD je aktuální kód důvodu nároku na vrácení možno získat u místně příslušného celního úřadu. Kód: II. ODDÍL 1 14 odst. 1 písm. a) zákona o SPD, 2 14 odst. 1 písm. b) zákona o SPD, 3 14 odst. 2 zákona o SPD, 4 14 odst. 3 zákona v, 5 14 odst. 4 zákona o SPD, 6 14 odst. 5 zákona, - platí pouze u nároků do odst. 10 zákona o SPD, 11 mezinárodní smlouvy, odst. 6 zákona o SPD, odst. 4 zákona o SPD, odst. 5 zákona o SPD, odst. 2 písm. a) zákona o SPD, odst. 2 písm. b) zákona o SPD, odst. 2 písm. c) zákona o SPD, odst. 2 písm. d) zákona o SPD, odst. 3 zákona o SPD. 1) ř. 1 a ř. 2 - uvádí se součet z oddílu I ze sl. 6 a 7, 2) ř. 3 - na tomto řádku se uvádí odvodová povinnost plátce. Pokud je údaj ř. 2 vyšší neţ údaj. ř. 1, uvádí se rozdíl se znaménkem mínus. III. ODDÍL Evidenční údaje Tyto údaje slouţí pouze k evidenci celkové daňové povinnosti za zdaňovací období. Vyplňuje se pouze v případě, kdy bylo ve zdaňovacím období podáno daňové přiznání podle 13 odst. 24, 18 odst. 6, 7, 8, 20 odst. 22 písm. a) nebo 29 odst. 3 zákona o SPD (vznikla-li povinnost daňové přiznání podat). listu. Údaje, které se nevejdou do předepsaných políček, lze uvést ve stejné struktuře na samostatném V případě změny zákona o SPD nebo souvisejících právních předpisů budou informace uvedené v těchto pokynech k dispozici, do doby aktualizace těchto tiskopisů, na místně příslušném celním úřadu. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ A. Postup při uplatnění nároku na vrácení daně z vybraných výrobků (vyjma tabákových výrobků), které byly zdaněny sazbou daně platnou do Pokud bude subjekt nárokovat vrácení daně z vybraných výrobků (vyjma tabákových výrobků), které byly zdaněny sazbou daně platnou do , u nichţ mu však nárok na vrácení daně vznikl aţ po , postupuje při vyplnění daňového přiznání pro uplatnění nároku na vrácení daně následovně: /P GŘC vzor č. 16 Strana 2

3 1) pro vyplnění sl. 2 se pouţije tabulka Číselné označení vybraných výrobků z Pokynů, které byly platné do , 2) vybere se příslušné šestimístné číslo výrobku, kterého se nárok na vrácení daně týká, 3) první číslice v šestimístném čísle se zamění za číslici 9, 4) takto upravený číselný kód se vepíše do příslušného řádku sl. 2 B. Postup při uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů pole 54 odst. 3 zákona o SPD Vzhledem k tomu, ţe minerální olej definovaný v 45 odst. 2 písm. l) zákona o SPD (Ethanol E85) můţe obsahovat líh kvasný bezvodý zvláštně denaturovaný nebo líh bezvodý obecně denaturovaný v proměnlivém mnoţství od 70 do 85% objemových, musí být plátce schopen mnoţství minerálního oleje uvedeného do volného daňového oběhu a mnoţství lihu v tomto minerálním oleji obsaţené prokázat. V daňovém přiznání pak uplatní nárok z celkového mnoţství lihu uvedeného v minerálním oleji do volného daňového oběhu za dané zdaňovací období jednou poloţkou. Číselné označení minerálního oleje Ethanol E85 je Při uplatňování nároku na vrácení daně z minerálních olejů definovaných v 45 odst. 2 písm. l) zákona o SPD, které byly zdaněny sazbou daně platnou do , se postupuje podle bodu A. Číselné označení vybraných výrobků Číslo výrobku Základ daně Sazba daně l l l l l l l l l l l l Popis vybraného výrobku BENZINY PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. A) - MOTOROVÉ BENZINY UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY , A S OBSAHEM S OBSAHEM OLOVA DO 0,013 G/L VČETNĚ BENZINY PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. A) - OSTATNÍ BENZINY UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY , A S OBSAHEM S OBSAHEM OLOVA DO 0,013 G/L VČETNĚ BENZINY PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. A) - LETECKÉ POHONNÉ HMOTY BENZINOVÉHO TYPU UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY A S OBSAHEM S OBSAHEM OLOVA DO 0,013 G/L VČETNĚ BENZINY PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. A) - OSTATNÍ BENZINY UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY A S OBSAHEM S OBSAHEM OLOVA DO 0,013 G/L VČETNĚ BENZINY PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. A) - MOTOROVÉ BENZINY UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY A S OBSAHEM S OBSAHEM OLOVA NAD 0,013 G/L BENZINY PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. A) - OSTATNÍ BENZINY UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY , A S OBSAHEM S OBSAHEM OLOVA NAD 0,013 G/L BENZINY PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. A) - LETECKÉ POHONNÉ HMOTY BENZINOVÉHO TYPU UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY A S OBSAHEM S OBSAHEM OLOVA NAD 0,013 G/L BENZINY PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. A) - OSTATNÍ BENZINY UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY A S OBSAHEM S OBSAHEM OLOVA NAD 0,013 G/L MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. B): STŘEDNÍ OLEJE UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY , , , a ZNAČKOVANÉ A BARVENÉ NEBO ZNAČKOVANÉ MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. B): STŘEDNÍ OLEJE UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY , , , a NEZNAČKOVANÉ A NEBARVENÉ A NEZNAČKOVANÉ MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. B): TĚŢKÉ PLYNOVÉ OLEJE UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY , , , a ZNAČKOVANÉ A BARVENÉ NEBO ZNAČKOVANÉ MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. B): TĚŢKÉ PLYNOVÉ OLEJE UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY , , , , , a NEZNAČKOVANÉ A NEBARVENÉ A NEZNAČKOVANÉ /P GŘC vzor č. 16 Strana 3

4 t l t t t l l l t l t t t l MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. C): TĚŢKÉ TOPNÉ OLEJE UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY AŢ MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. D): ODPADNÍ OLEJE UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY AŢ MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. E): ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY A ZKAPALNĚNÝ BIOPLYN URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO POHON MOTORŮ NEBO PRO JINÉ ÚČELY UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY AŢ S VÝJIMKOU ZKAPALNĚNÝCH ROPNÝCH PLYNŮ A ZKAPALNĚNÉHO BIOPLYNU UVEDENÝCH V 45 ODST. 1 PÍSMENECH F) A G) MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. F): ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY A ZKAPALNĚNÝ BIOPLYN URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO VÝROBU TEPLA UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY AŢ MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 1 PÍSM. G): ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY A ZKAPALNĚNÝ BIOPLYN URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ 1. PRO STACIONÁRNÍ MOTORY, 2. V SOUVISLOSTI S PROVOZY A STROJI POUŢÍVANÝMI PŘI STAVBÁCH, STAVEBNĚ INŢENÝRSKÝCH PRACÍCH A VEŘEJNÝCH PRACÍCH, NEBO 3. PRO VOZIDLA URČENÁ K POUŢÍVÁNÍ MIMO VEŘEJNÉ CESTY NEBO PRO VOZIDLA, KTERÁ NEJSOU SCHVÁLENÁ K POUŢÍVÁNÍ PŘEVÁŢNĚ NA VEŘEJNÝCH SILNICÍCH UVEDENÉ POD KÓDY NOMENKLATURY AŢ OZNAČENÍM , , NEBO OZNAČENÍM , , NEBO OZNAČENÍM , , NEBO OZNAČENÍM OZNAČENÍM OZNAČENÍM OZNAČENÍM OZNAČENÍM SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. B): SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ OBSAHUJÍCÍ BENZIN NEBO SMĚSI BENZINŮ S MINERÁLNÍMI OLEJI UVEDENÝMI V 45 ODST. 1 ČI S LÁTKAMI, KTERÉ V 45 ODST. 1 NEJSOU UVEDENY S VÝJIMKOU SMĚSÍ VZNIKLÝCH PODLE USTANOVENÍ 45 ODST. 2 PÍSM. D) A PÍSM. E) A SMĚSÍ POUŢÍVANÝCH PRO POHON DVOUTAKTNÍCH MOTORŮ, NEJDE-LI O SMĚS OBSAHUJÍCÍ OSTATNÍ BENZIN; OBSAHUJÍ BENZIN S OBSAHEM OLOVA DO 0,013G/L VČETNĚ /P GŘC vzor č. 16 Strana 4

5 l l l l l l l l l t l t SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. B): SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ OBSAHUJÍCÍ BENZIN NEBO SMĚSI BENZINŮ S MINERÁLNÍMI OLEJI UVEDENÝMI V 45 ODST. 1 ČI S LÁTKAMI, KTERÉ V 45 ODST. 1 NEJSOU UVEDENY S VÝJIMKOU SMĚSÍ VZNIKLÝCH PODLE USTANOVENÍ 45 ODST. 2 PÍSM. D) A PÍSM. E) A SMĚSÍ POUŢÍVANÝCH PRO POHON DVOUTAKTNÍCH MOTORŮ, NEJDE-LI O SMĚS OBSAHUJÍCÍ OSTATNÍ BENZIN; OBSAHUJÍ BENZIN S OBSAHEM OLOVA NAD 0,013G/L SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. C): SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ UVEDENÝCH V 45 ODSTAVCI 1 PÍSM. B) URČENÉ JAKO PALIVO PRO POHON VZNĚTOVÝCH MOTORŮ S METYLESTERY ŘEPKOVÉHO OLEJE SPLŇUJÍCÍMI KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI, PŘIČEMŢ PODÍL METHYLESTERU ŘEPKOVÉHO OLEJE MUSÍ ČINIT NEJMÉNĚ 30% OBJEMOVÝCH VŠECH LÁTEK VE SMĚSI OBSAŢENÝCH SMĚSI BENZINU S LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÝM NEBO LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM OBECNĚ DENATUROVANÝM 35 ), KTERÉ OBSAHUJÍ NEJMÉNĚ 90 % OBJEMOVÝCH BENZINU A NEJVÝŠE 10 % OBJEMOVÝCH LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO NEBO LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO OBECNĚ DENATUROVANÉHO35), PŘIČEMŢ OBSAH KYSLÍKU NESMÍ PŘEVÝŠIT HODNOTU 3,7 % HMOTNOSTNÍCH, OBSAHUJÍ BENZIN S OBSAHEM OLOVA DO 0,013 G/L VČETNĚ SMĚSI BENZINU S LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÝM NEBO LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM OBECNĚ DENATUROVANÝM35), KTERÉ OBSAHUJÍ NEJMÉNĚ 90 % OBJEMOVÝCH BENZINU A NEJVÝŠE 10 % OBJEMOVÝCH LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO NEBO LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO OBECNĚ DENATUROVANÉHO35), PŘIČEMŢ OBSAH KYSLÍKU NESMÍ PŘEVÝŠIT HODNOTU 3,7 % HMOTNOSTNÍCH, OBSAHUJÍ BENZIN S OBSAHEM OLOVA NAD 0,013 G/L SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. E): SMĚSI BENZINU S ETYL-TERCIAL-BUTYL- ÉTEREM VYROBENÉM Z LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO NEBO LIHU OBECNĚ DENATUROVANÉHO, KTERÉ OBSAHUJÍ NEJMÉNĚ 78% OBJEMOVÝCH BENZINU A NEJVÝŠE 22% OBJEMOVÝCH ETYL- TERCIAL-BUTYL-ÉTERU VČETNĚ NEZREAGOVANÉHO LIHU PŘI VÝROBĚ ETYL- TERCIAL-BUTYL-ÉTERU, OBSAHUJÍ BENZIN S OBSAHEM OLOVA DO 0,013 G/L VČETNĚ SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. E): SMĚSI BENZINU S ETYL-TERCIAL-BUTYL- ÉTEREM VYROBENÉM Z LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO NEBO LIHU OBECNĚ DENATUROVANÉHO, KTERÉ OBSAHUJÍ NEJMÉNĚ 78% OBJEMOVÝCH BENZINU A NEJVÝŠE 22% OBJEMOVÝCH ETYL- TERCIAL-BUTYL-ÉTERU VČETNĚ NEZREAGOVANÉHO LIHU PŘI VÝROBĚ ETYL- TERCIAL-BUTYL-ÉTERU, OBSAHUJÍ BENZIN S OBSAHEM OLOVA NAD 0,013 G/L SMĚSI PODLE 45 ODST 2 PÍSM. F): JAKÉKOLIV SMĚSI URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO POHON MOTORŮ NEBO PRO VÝROBU TEPLA, KTERÉ JSOU ÚČELEM POUŢITÍ ROVNOCENNÉ NĚKTERÉMU MINERÁLNÍMU OLEJI UVEDENÉMU V 45 ODST. 1, S VÝJIMKOU SMĚSÍ UVEDENÝCH V 45 ODST. 2 PÍSM. B) AŢ E) A G) AŢ M); VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO SMĚSI PODLE 45 ODST 2 PÍSM. F): JAKÉKOLIV SMĚSI URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO POHON MOTORŮ NEBO PRO VÝROBU TEPLA, KTERÉ JSOU ÚČELEM POUŢITÍ ROVNOCENNÉ NĚKTERÉMU MINERÁLNÍMU OLEJI UVEDENÉMU V 45 ODST. 1, S VÝJIMKOU SMĚSÍ UVEDENÝCH V 45 ODST. 2 PÍSM. B) AŢ E) A G) AŢ M); VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO SMĚSI PODLE 45 ODST 2 PÍSM. F): JAKÉKOLIV SMĚSI URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO POHON MOTORŮ NEBO PRO VÝROBU TEPLA, KTERÉ JSOU ÚČELEM POUŢITÍ ROVNOCENNÉ NĚKTERÉMU MINERÁLNÍMU OLEJI UVEDENÉMU V 45 ODST. 1, S VÝJIMKOU SMĚSÍ UVEDENÝCH V 45 ODST. 2 PÍSM. B) AŢ E) A G) AŢ M); VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO SMĚSI PODLE 45 ODST 2 PÍSM. F): MINERÁLNÍ OLEJE, KTERÉ SVÝMI POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM SMĚSI PODLE 45 ODST 2 PÍSM. F): MINERÁLNÍ OLEJE, KTERÉ SVÝMI POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. F): MINERÁLNÍ OLEJE, KTERÉ SVÝMI POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM /P GŘC vzor č. 16 Strana 5

6 t t l l l t l l l l l l l SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. F): MINERÁLNÍ OLEJE, KTERÉ SVÝMI POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. F): MINERÁLNÍ OLEJE, KTERÉ SVÝMI POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. G): MINERÁLNÍ OLEJE, KTERÉ SVÝMI POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. G): MINERÁLNÍ OLEJE, KTERÉ SVÝMI POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. G): MINERÁLNÍ OLEJE, KTERÉ SVÝMI POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. G): MINERÁLNÍ OLEJE, KTERÉ SVÝMI POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM SMĚSI PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. G): MINERÁLNÍ OLEJE, KTERÉ SVÝMI POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM SMĚSI BENZINU PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. H): SMĚSI BENZINU S ETYL-TERCIAL- BUTYL-ÉTEREM VYROBENÝM Z LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO NEBO LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO OBECNĚ DENATUROVANÉHO A S LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÝM NEBO LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM OBECNĚ DENATUROVANÝM SOUČASNĚ TAK, ABY CELKOVÝ OBSAH KYSLÍKU NEPŘESAHOVAL 3,7% HMOTNOSTNÍCH, KTERÉ OBSAHUJÍ NEJMÉNĚ 78% OBJEMOVÝCH BENZINU A NEJVÝŠE 22% OBJEMOVÝCH SMĚSI ETYL-TERCIAL- BUTYL-ÉTERU VČETNĚ NEZREAGOVANÉHO LIHU PŘI VÝROBĚ ETYL-TERCIAL- BUTYL-ÉTERU A LIHU BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO NEBO LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO OBECNĚ DENATUROVANÉHO; S OBSAHEM OLOVA DO 0,013G/L VČETNĚ SMĚSI BENZINU PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. H): SMĚSI BENZINU S ETYL-TERCIAL- BUTYL-ÉTEREM VYROBENÝM Z LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO NEBO LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO OBECNĚ DENATUROVANÉHO A S LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÝM NEBO LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM OBECNĚ DENATUROVANÝM SOUČASNĚ TAK, ABY CELKOVÝ OBSAH KYSLÍKU NEPŘESAHOVAL 3,7% HMOTNOSTNÍCH, KTERÉ OBSAHUJÍ NEJMÉNĚ 78% OBJEMOVÝCH BENZINU A NEJVÝŠE 22% OBJEMOVÝCH SMĚSI ETYL-TERCIAL- BUTYL-ÉTERU VČETNĚ NEZREAGOVANÉHO LIHU PŘI VÝROBĚ ETYL-TERCIAL- BUTYL-ÉTERU A LIHU BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO NEBO LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO OBECNĚ DENATUROVANÉHO; S OBSAHEM OLOVA NAD 0,013G/L SMĚSI BENZINU PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. I): SMĚSI BENZINU A DALŠÍCH KYSLÍKATÝCH SLOŢEK BIOLOGICKÉHO PŮVODU TAK, ABY CELKOVÝ OBSAH KYSLÍKU NEPŘESAHOVAL 3,7% HMOTNOSTNÍCH; PODÍL BENZINU V TÉTO SMĚSI MUSÍ ČINIT NEJMÉNĚ 78% OBJEMOVÝCH; S OBSAHEM OLOVA NAD 0,013G/L SMĚSI BENZINU PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. I): SMĚSI BENZINU A DALŠÍCH KYSLÍKATÝCH SLOŢEK BIOLOGICKÉHO PŮVODU TAK, ABY CELKOVÝ OBSAH KYSLÍKU NEPŘESAHOVAL 3,7% HMOTNOSTNÍCH; PODÍL BENZINU V TÉTO SMĚSI MUSÍ ČINIT NEJMÉNĚ 78% OBJEMOVÝCH; S OBSAHEM OLOVA DO 0,013G/L VČETNĚ SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. J): SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ UVEDENÝCH V 45 ODST. 1 PÍSM. B) URČENÉ JAKO PALIVO PRO POHON VZNĚTOVÝCH MOTORŮ S METYLESTERY MASTNÝCH KYSELIN UVEDENÝCH POD KÓDEM NOMENKLATURY , PŘIČEMŢ PODÍL METYLESTERŮ MASTNÝCH KYSELIN NESMÍ ČINIT VÍCE NEŢ 7% OBJEMOVÝCH VŠECH LÁTEK VE SMĚSI OBSAŢENÝCH SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. J): SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ UVEDENÝCH V 45 ODST. 1 PÍSM. B) URČENÉ JAKO PALIVO PRO POHON VZNĚTOVÝCH MOTORŮ S METYLESTERY MASTNÝCH KYSELIN UVEDENÝCH POD KÓDEM NOMENKLATURY , PŘIČEMŢ PODÍL METYLESTERŮ MASTNÝCH KYSELIN NESMÍ ČINIT VÍCE NEŢ 7% OBJEMOVÝCH VŠECH LÁTEK VE SMĚSI OBSAŢENÝCH - BARVENĚ A ZNAČENÉ /P GŘC vzor č. 16 Strana 6

7 l l l l l l l t l l l l t l t SMĚSI TĚŢKÝCH PLYNOVÝCH OLEJŮ S VODOU PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. K), KTERÉ OBSAHUJÍ 15 AŢ 20% HMOTNOSTNÍCH VODY URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO POHON MOTORŮ; VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. L): SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ S LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÝM SPLŇUJÍCÍM KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI NEBO LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM OBECNĚ DENATUROVANÝM SPLŇUJÍCÍM KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI NEUVEDENÉ V PÍSMENU M), KTERÉ OBSAHUJÍ NEJMÉNĚ 70 % A NEJVÝŠE 85 % OBJEMOVÝCH LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO SPLŇUJÍCÍHO KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI NEBO LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO OBECNĚ DENATUROVANÉHO SPLŇUJÍCÍHO KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI A KTERÉ JSOU ÚČELEM POUŢITÍ ROVNOCENNÉ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM V ODSTAVCI 1 PÍSM. A) A ODPOVÍDAJÍ PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMĚ, URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO POHON MOTORŮ SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ PODLE 45 ODST. 2 PÍSM. M): SMĚSI MINERÁLNÍCH OLEJŮ S LIHEM KVASNÝM BEZVODÝM ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÝM SPLŇUJÍCÍM KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI NEUVEDENÉ V PÍSMENECH D), E), I) NEBO L), KTERÉ OBSAHUJÍ NEJVÝŠE 95% OBJEMOVÝCH LIHU KVASNÉHO BEZVODÉHO ZVLÁŠTNĚ DENATUROVANÉHO SPLŇUJÍCÍHO KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI A KTERÉ JSOU ÚČELEM POUŢITÍ ROVNOCENNÉ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM V ODSTAVCI 1 PÍSM. B) A ODPOVÍDAJÍ PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMĚ, URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO POHON MOTORŮ SMĚSI TĚŢKÝCH TOPNÝCH OLEJŮ UVEDENÝCH V ODSTAVCI 1 PÍSM. C) S MINERÁLNÍMI OLEJI UVEDENÝMI V PÍSMENECH A) AŢ M) NEBO MINERÁLNÍMI OLEJI UVEDENÝMI V ODSTAVCI 1 PÍSM. B), URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO POHON MOTORŮ MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , POKUD PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM ,272002, NEBO MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , POKUD PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , POKUD PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , POKUD PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , POKUD PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM /P GŘC vzor č. 16 Strana 7

8 t t l l l t l t t t l l l t l l l l t l 660 POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE AŢ , KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE AŢ , KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE AŢ , KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE AŢ , KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE AŢ , KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM /P GŘC vzor č. 16 Strana 8

9 t t t l l l t l t t t l l l t l t t t l POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , KTERÉ NEJSOU SYNTETICKÉHO PŮVODU, POKUD JSOU URČENY PRO POHON MOTORŮ NEBO PRO VÝROBU TEPLA, KTERÉ SE VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO /P GŘC vzor č. 16 Strana 9

10 l l t l l l l t l t t t l l l t l t t 0 MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , KTERÉ NEJSOU SYNTETICKÉHO PŮVODU, POKUD JSOU URČENY PRO POHON MOTORŮ NEBO PRO VÝROBU TEPLA, KTERÉ SE VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , KTERÉ NEJSOU SYNTETICKÉHO PŮVODU, POKUD JSOU URČENY PRO POHON MOTORŮ NEBO PRO VÝROBU TEPLA, KTERÉ SE VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , KTERÉ NEJSOU SYNTETICKÉHO PŮVODU, POKUD JSOU URČENY PRO POHON MOTORŮ NEBO PRO VÝROBU TEPLA, KTERÉ SE VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , KTERÉ NEJSOU SYNTETICKÉHO PŮVODU, POKUD JSOU URČENY PRO POHON MOTORŮ NEBO PRO VÝROBU TEPLA, KTERÉ SE VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE 3811 A 3817, KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE 3811 a 3817, KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE 3811 a 3817, KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE 3811 a 3817, KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE 3811 a 3817, KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE 3811 a 3817, KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE 3811 a 3817, KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM /P GŘC vzor č. 16 Strana 10

11 t l t l l l l t l t t l l MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE 3811 a 3817, KTERÉ SE UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , POKUD PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , POKUD PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM MINERÁLNÍ OLEJE PODLE 45 ODST. 3: MINERÁLNÍ OLEJE , POKUD PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM UVEDENÝM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM VÝROBKY PODLE 45 ODST 5: VÝROBKY, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V 45 ODST. 1 AŢ ODST. 3 A VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO NEVZTAHUJE SE NA VÝROBKY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV. VÝROBKY PODLE 45 ODST 5: VÝROBKY, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V 45 ODST. 1 AŢ ODST. 3 A VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO NEVZTAHUJE SE NA VÝROBKY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV. VÝROBKY PODLE 45 ODST 5: VÝROBKY, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V 45 ODST. 1 AŢ ODST. 3 A VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO NEVZTAHUJE SE NA VÝROBKY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV. VÝROBKY PODLE 45 ODST 5: VÝROBKY, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V 45 ODST. 1 AŢ ODST. 3 A VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM NEVZTAHUJE SE NA VÝROBKY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV. VÝROBKY PODLE 45 ODST 5: VÝROBKY, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V 45 ODST. 1 AŢ ODST. 3 A VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM NEVZTAHUJE SE NA VÝROBKY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV. VÝROBKY PODLE 45 ODST 5: VÝROBKY, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V 45 ODST. 1 AŢ ODST. 3 A VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM NEVZTAHUJE SE NA VÝROBKY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV. VÝROBKY PODLE 45 ODST 5: VÝROBKY, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V 45 ODST. 1 AŢ ODST. 3 A VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM NEVZTAHUJE SE NA VÝROBKY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV. VÝROBKY PODLE 45 ODST. 6: VŠECHNY VÝROBKY, UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2701 AŢ 2715, S VÝJIMKOU VÝROBKŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV, A SVÝJIMKOU MINERÁLNÍCH OLEJŮ PODLE ODSTAVCŮ 1 A 3, URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO VÝROBU TEPLA; VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO VÝROBKY PODLE 45 ODST. 6: VŠECHNY VÝROBKY, UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2701 AŢ 2715, S VÝJIMKOU VÝROBKŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV, A SVÝJIMKOU MINERÁLNÍCH OLEJŮ PODLE ODSTAVCŮ 1 A 3, URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO VÝROBU TEPLA; VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO /P GŘC vzor č. 16 Strana 11

12 l t l t l l l l 660 VÝROBKY PODLE 45 ODST. 6: VŠECHNY VÝROBKY, UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2701 AŢ 2715, S VÝJIMKOU VÝROBKŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV, A SVÝJIMKOU MINERÁLNÍCH OLEJŮ PODLE ODSTAVCŮ 1 A 3, URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO VÝROBU TEPLA; VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO VÝROBKY PODLE 45 ODST. 6: VŠECHNY VÝROBKY, UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2701 AŢ 2715, S VÝJIMKOU VÝROBKŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV, A SVÝJIMKOU MINERÁLNÍCH OLEJŮ PODLE ODSTAVCŮ 1 A 3, URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO VÝROBU TEPLA; VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM VÝROBKY PODLE 45 ODST. 6: VŠECHNY VÝROBKY, UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2701 AŢ 2715, S VÝJIMKOU VÝROBKŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV, A SVÝJIMKOU MINERÁLNÍCH OLEJŮ PODLE ODSTAVCŮ 1 A 3, URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO VÝROBU TEPLA; VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM VÝROBKY PODLE 45 ODST. 6: VŠECHNY VÝROBKY, UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2701 AŢ 2715, S VÝJIMKOU VÝROBKŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ A PŘEDMĚTEM DANĚ Z PEVNÝCH PALIV, A SVÝJIMKOU MINERÁLNÍCH OLEJŮ PODLE ODSTAVCŮ 1 A 3, URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ PRO VÝROBU TEPLA; VLASTNOSTMI A ÚČELEM POUŢITÍ SE NEJVÍCE PŘIBLIŢUJÍ MINERÁLNÍM OLEJŮM POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM VÝROBKY PODLE 45 ODST. 7: URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ JAKO PŘÍSADA NEBO PLNIDLO (ADITIV) DO MINERÁLNÍCH OLEJŮ URČENÝCH K POUŢITÍ, NABÍZENÝCH K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÝCH PRO POHON MOTORŮ S VÝJIMKOU VÝROBKŮ, KTERÉ ABSORBUJÍ VODU Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ V NÁDRŢÍCH A PALIVOVÝCH SYSTÉMECH; JSOU URČENY PRO MINERÁLNÍ OLEJE POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO VÝROBKY PODLE 45 ODST. 7: URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ JAKO PŘÍSADA NEBO PLNIDLO (ADITIV) DO MINERÁLNÍCH OLEJŮ URČENÝCH K POUŢITÍ, NABÍZENÝCH K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÝCH PRO POHON MOTORŮ S VÝJIMKOU VÝROBKŮ, KTERÉ ABSORBUJÍ VODU Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ V NÁDRŢÍCH A PALIVOVÝCH SYSTÉMECH; JSOU URČENY PRO MINERÁLNÍ OLEJE POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO VÝROBKY PODLE 45 ODST. 7: URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ JAKO PŘÍSADA NEBO PLNIDLO (ADITIV) DO MINERÁLNÍCH OLEJŮ URČENÝCH K POUŢITÍ, NABÍZENÝCH K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÝCH PRO POHON MOTORŮ S VÝJIMKOU VÝROBKŮ, KTERÉ ABSORBUJÍ VODU Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ V NÁDRŢÍCH A PALIVOVÝCH SYSTÉMECH; JSOU URČENY PRO MINERÁLNÍ OLEJE POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM , , NEBO VÝROBKY PODLE 45 ODST. 7: URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ JAKO PŘÍSADA NEBO PLNIDLO (ADITIV) DO MINERÁLNÍCH OLEJŮ URČENÝCH K POUŢITÍ, NABÍZENÝCH K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÝCH PRO POHON MOTORŮ S VÝJIMKOU VÝROBKŮ, KTERÉ ABSORBUJÍ VODU Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ V NÁDRŢÍCH A PALIVOVÝCH SYSTÉMECH; JSOU URČENY PRO MINERÁLNÍ OLEJE POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM t 472 VÝROBKY PODLE 45 ODST. 7: URČENÉ K POUŢITÍ, NABÍZENÉ K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÉ JAKO PŘÍSADA NEBO PLNIDLO (ADITIV) DO MINERÁLNÍCH OLEJŮ URČENÝCH K POUŢITÍ, NABÍZENÝCH K PRODEJI NEBO POUŢÍVANÝCH PRO POHON MOTORŮ S VÝJIMKOU VÝROBKŮ, KTERÉ ABSORBUJÍ VODU Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ V NÁDRŢÍCH A PALIVOVÝCH SYSTÉMECH; JSOU URČENY PRO MINERÁLNÍ OLEJE POD ČÍSELNÝM OZNAČENÍM hl etanolu LÍH PODLE 67 ODST. 1 OBSAŢENÝ VE VÝROBCÍCH UVEDENÝCH POD KÓDEM NOMENKLATURY hl etanolu LÍH PODLE 67 ODST. 2 OBSAŢENÝ VE VÝROBCÍCH UVEDENÝCH POD KÓDY NOMENKLATURY 2204, 2205, 2206, POKUD CELKOVÝ OBSAH LIHU V TĚCHTO VÝROBCÍCH ČINÍ VÍCE NEŢ 22% OBJEMOVÝCH ETANOLU /P GŘC vzor č. 16 Strana 12

13 hl etanolu LÍH PODLE 67 ODST. 1 OBSAŢENÝ VE VÝROBCÍCH UVEDENÝCH POD OSTATNÍMI KÓDY NOMENKLATURY, POKUD CELKOVÝ OBSAH LIHU V TĚCHTO VÝROBCÍCH ČINÍ VÍCE NEŢ 1,2% OBJEMOVÝCH ETANOLU hl etanolu LÍH PODLE 67 ODST. 1 OBSAŢENÝ VE VÝROBCÍCH UVEDENÝCH POD KÓDEM NOMENKLATURY 2208 S VYJÍMKOU DESTILÁTŮ OVOCNÝCH Z PĚSTITELSKÉHO PÁLENÍ V MNOŢSTVÍ DO 30 L ETANOLU PRO JEDNOHO PĚSTITELE ZA JEDNO VÝROBNÍ OBDOBÍ PODLE ZÁKONA O LIHU hl etanolu LÍH PODLE 67 ODST. 1 OBSAŢENÝ V DESTILÁTECH OVOCNÝCH Z PĚSTITELSKÉHO PÁLENÍ V MNOŢSTVÍ DO 30 L ETANOLU PRO JEDNOHO PĚSTITELE ZA JEDNO VÝROBNÍ OBDOBÍ PODLE ZÁKONA O LIHU hl 16, hl 19, hl 22, hl 25, hl 28, hl 32, hl 3, hl 6, hl 9, hl 12, hl 16, hl 16, hl 19, hl 22, hl 25, hl 28, hl 32, hl 3,20 PIVO PODLE 81 ODST. 1 PÍSM. A): VÝROBEK UVEDENÝ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2203 OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŢ 0,5% OBJEMOVÝCH ALKOHOLU - VÝROBA DO HL VČETNĚ ROČNĚ PIVO PODLE 81 ODST. 1 PÍSM. A): VÝROBEK UVEDENÝ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2203 OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŢ 0,5% OBJEMOVÝCH ALKOHOLU - VÝROBA VÍCE NEŢ HL DO HL VČETNĚ ROČNĚ PIVO PODLE 81 ODST. 1 PÍSM. A): VÝROBEK UVEDENÝ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2203 OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŢ 0,5% OBJEMOVÝCH ALKOHOLU - VÝROBA VÍCE NEŢ HL DO HL VČETNĚ ROČNĚ PIVO PODLE 81 ODST. 1 PÍSM. A): VÝROBEK UVEDENÝ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2203 OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŢ 0,5% OBJEMOVÝCH ALKOHOLU - VÝROBA VÍCE NEŢ HL DO HL VČETNĚ ROČNĚ PIVO PODLE 81 ODST. 1 PÍSM. A): VÝROBEK UVEDENÝ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2203 OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŢ 0,5% OBJEMOVÝCH ALKOHOLU - VÝROBA VÍCE NEŢ HL DO VČETNĚ ROČNĚ PIVO PODLE 81 ODST. 1 PÍSM. A): VÝROBEK UVEDENÝ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2203 OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŢ 0,5% OBJEMOVÝCH ALKOHOLU - VÝROBA NAD HL ROČNĚ, ZÁKLADNÍ SAZBA PIVO 81 ODST. 1 PÍSM. A) ZMĚNA VÝTOČE O JEDNU VELIKOSTNÍ SKUPINU PODLE PIVO 81 ODST. 1 PÍSM. A) ZMĚNA VÝTOČE O DVĚ VELIKOSTNÍ SKUPINy PODLE PIVO 81 ODST. 1 PÍSM. A) ZMĚNA VÝTOČE O TŘI VELIKOSTNÍ SKUPINY PODLE PIVO 81 ODST. 1 PÍSM. A) ZMĚNA VÝTOČE O ČTYŘI VELIKOSTNÍ SKUPINY PODLE PIVO 81 ODST. 1 PÍSM. A) ZMĚNA VÝTOČE O PĚT VELIKOSTNÍCH SKUPIN PODLE PIVO PODLE 81 ODST. 1 PÍSM. B): SMĚSI VÝROBKU UVEDENÉHO V 81 ODST. 1 PÍSM. A) S NEALKOHOLICKÝMI NÁPOJI UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2206 OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŢ 0,5% OBJEMOVÝCH ALKOHOLU - VÝROBA DO HL VČETNĚ ROČNĚ PIVO PODLE 81 ODST. 1 PÍSM. B): SMĚSI VÝROBKU UVEDENÉHO V 81 ODST. 1 PÍSM. A) S NEALKOHOLICKÝMI NÁPOJI UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2206 OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŢ 0,5% OBJEMOVÝCH ALKOHOLU - VÝROBA VÍCE NEŢ HL DO HL VČETNĚ ROČNĚ PIVO PODLE 81 ODST. 1 PÍSM. B): SMĚSI VÝROBKU UVEDENÉHO V 81 ODST. 1 PÍSM. A) S NEALKOHOLICKÝMI NÁPOJI UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2206 OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŢ 0,5% OBJEMOVÝCH ALKOHOLU - VÝROBA VÍCE NEŢ HL DO HL VČETNĚ ROČNĚ PIVO PODLE 81 ODST. 1 PÍSM. B): SMĚSI VÝROBKU UVEDENÉHO V 81 ODST. 1 PÍSM. A) S NEALKOHOLICKÝMI NÁPOJI UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2206 OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŢ 0,5% OBJEMOVÝCH ALKOHOLU - VÝROBA VÍCE NEŢ HL DO HL VČETNĚ ROČNĚ PIVO PODLE 81 ODST. 1 PÍSM. B): SMĚSI VÝROBKU UVEDENÉHO V 81 ODST. 1 PÍSM. A) S NEALKOHOLICKÝMI NÁPOJI UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2206 OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŢ 0,5% OBJEMOVÝCH ALKOHOLU - VÝROBA VÍCE NEŢ HL DO HL VČETNĚ ROČNĚ PIVO PODLE 81 ODST. 1 PÍSM. B): SMĚSI VÝROBKU UVEDENÉHO V 81 ODST. 1 PÍSM. A) S NEALKOHOLICKÝMI NÁPOJI UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2206 OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŢ 0,5% OBJEMOVÝCH ALKOHOLU - VÝROBA NAD HL ROČNĚ, ZÁKLADNÍ SAZBA PIVO 81 ODST. 1 PÍSM. B) ZMĚNA VÝTOČE O JEDNU VELIKOSTNÍ SKUPINU PODLE /P GŘC vzor č. 16 Strana 13

14 hl 6, hl 9, hl 12, hl 16, hl hl hl hl hl hl hl hl 0 PIVO 81 ODST. 1 PÍSM. B) ZMĚNA VÝTOČE O DVĚ VELIKOSTNÍ SKUPINY PODLE PIVO 81 ODST. 1 PÍSM. B) ZMĚNA VÝTOČE O TŘI VELIKOSTNÍ SKUPINY PODLE PIVO 81 ODST. 1 PÍSM. B) ZMĚNA VÝTOČE O ČTYŘI VELIKOSTNÍ SKUPINY PODLE PIVO 81 ODST. 1 PÍSM. B) ZMĚNA VÝTOČE O PĚT VELIKOSTNÍCH SKUPIN PODLE MEZIPRODUKTY PODLE 93 ODST. 4: VÝROBKY, KTERÉ JSOU UVEDENÉ POD KÓDEM NOMENKLATURY 2204, 2205 A 2206, JEJICHŢ SKUTEČNÝ OBSAH ALKOHOLU PŘESAHUJE 1,2% OBJEMOVÝCH, ALE NEPŘESAHUJE 22% OBJEMOVÝCH, KTERÉ NEJSOU ŠUMIVÝM ANI TICHÝM VÍNEM, NEBO NEPODLÉHAJÍ DANI Z PIVA ŠUMIVÁ VÍNA PODLE 93 ODST. 2 PÍSM. A): VÝROBKY PLNĚNÉ DO LAHVÍ S HŘIBOVITOU ZÁTKOU PRO ŠUMIVÉ VÍNO, KTERÁ JE UPEVNĚNÁ ZVLÁŠTNÍM ÚCHYTNÝM ZAŘÍZENÍM, NEBO KTERÉ PŘI UZAVŘENÉM OBSAHU PŘI 20 C MAJÍ PŘETLAK 3 BARY A VÍCE, KTERÝ LZE ODVODIT Z PŘÍTOMNOSTI ROZPUŠTĚNÉHO OXIDU UHLIČITÉHO - KÓD NOMENKLATURY , , A 2205, JEJICHŢ SKUTEČNÝ OBSAH ALKOHOLU PŘESAHUJE 1,2% OBJEMOVÝCH, ALE NEPŘESAHUJE 15% OBJEMOVÝCH, JE-LI ALKOHOL, KTERÝ JE OBSAŢEN V HOTOVÉM VÝROBKU PLNĚ KVASNÉHO PŮVODU BEZ PŘÍDAVKU LIHU ŠUMIVÁ VÍNA PODLE 93 ODST. 2 PÍSM. B): VÝROBKY PLNĚNÉ DO LAHVÍ S HŘIBOVITOU ZÁTKOU PRO ŠUMIVÉ VÍNO, KTERÁ JE UPEVNĚNÁ ZVLÁŠTNÍM ÚCHYTNÝM ZAŘÍZENÍM, NEBO KTERÉ PŘI UZAVŘENÉM OBSAHU PŘI 20 C MAJÍ PŘETLAK 3 BARY A VÍCE, KTERÝ LZE ODVODIT Z PŘÍTOMNOSTI ROZPUŠTĚNÉHO OXIDU UHLIČITÉHO - KÓD NOMENKLATURY , , , , A 2205, POKUD NEJSOU ZAHRNUTY V 93 ODST. 2 PÍSM. A), JEJICHŢ SKUTEČNÝ OBSAH ALKOHOLU PŘESAHUJE 1,2% OBJEMOVÝCH, ALE NEPŘESAHUJE 13% OBJEMOVÝCH TICHÉ VÍNO PODLE 93 ODST. 3 PÍSM. A): VÝROBEK, KTERÝ NENÍ ŠUMIVÝM VÍNEM VYMEZENÝM V 93 ODST. 2 A KTERÝ JE UVEDEN POD KÓDEM NOMENKLATURY 2204 A 2205, JEHOŢ SKUTEČNÝ OBSAH ALKOHOLU PŘESAHUJE 1,2% OBJEMOVÝCH, ALE NEPŘESAHUJE 15% OBJEMOVÝCH, JE-LI ALKOHOL, KTERÝ JE OBSAŢEN V HOTOVÉM VÝROBKU, PLNĚ KVASNÉHO PŮVODU BEZ PŘÍDAVKU LIHU TICHÉ VÍNO PODLE 93 ODST. 3 PÍSM. B): VÝROBEK, KTERÝ NENÍ ŠUMIVÝM VÍNEM VYMEZENÝM V 93 ODST. 2 A KTERÝ JE UVEDEN POD KÓDEM NOMENKLATURY 2204 A 2205, JEHOŢ SKUTEČNÝ OBSAH ALKOHOLU PŘESAHUJE 15% OBJEMOVÝCH, ALE NEPŘESAHUJE 18% OBJEMOVÝCH, POKUD BYL VYROBEN BEZ JAKÉHOKOLIV OBOHACOVÁNÍ A JE-LI ALKOHOL, KTERÝ JE OBSAŢEN V HOTOVÉM VÝROBKU, PLNĚ KVASNÉHO PŮVODU BEZ PŘÍDAVKU LIHU TICHÉ VÍNO PODLE 93 ODST. 3 PÍSM. C): VÝROBEK, KTERÝ NENÍ ŠUMIVÝM VÍNEM VYMEZENÝM V 93 ODST. 2 A KTERÝ JE UVEDEN POD KÓDEM NOMENKLATURY 2204, 2205 A 2206, A NENÍ ZMÍNĚN V 92 ODST. 3 PÍSM. A) A B), JEHOŢ SKUTEČNÝ OBSAH ALKOHOLU PŘESAHUJE 1,2% OBJEMOVÝCH, ALE NEPŘESAHUJE 10% OBJEMOVÝCH ŠUMIVÁ VÍNA PODLE 93 ODST. 2 PÍSM. C): VÝROBKY PLNĚNÉ DO LAHVÍ S HŘIBOVITOU ZÁTKOU PRO ŠUMIVÉ VÍNO, KTERÁ JE UPEVNĚNÁ ZVLÁŠTNÍM ÚCHYTNÝM ZAŘÍZENÍM, NEBO KTERÉ PŘI UZAVŘENÉM OBSAHU PŘI 20 C MAJÍ PŘETLAK 3 BARY A VÍCE, KTERÝ LZE ODVODIT Z PŘÍTOMNOSTI ROZPUŠTĚNÉHO OXIDU UHLIČITÉHO - KÓD NOMENKLATURY , , JEJICHŢ SKUTEČNÝ OBSAH ALKOHOLU PŘESAHUJE 13% OBJEMOVÝCH, ALE NEPŘESAHUJE 15% OBJEMOVÝCH, JE-LI ALKOHOL, KTERÝ JE OBSAŢEN V HOTOVÉM VÝROBKU, PLNĚ KVASNÉHO PŮVODU BEZ PŘÍDAVKU LIHU TICHÉ VÍNO PODLE 93 ODST. 3 PÍSM. D): VÝROBEK, KTERÝ NENÍ ŠUMIVÝM VÍNEM VYMEZENÝM V 93 ODST. 2 A KTERÝ JE UVEDEN POD KÓDEM NOMENKLATURY 2206, POKUD NEPODLÉHÁ DANI Z PIVA, JEHOŢ SKUTEČNÝ OBSAH ALKOHOLU PŘESAHUJE 10% OBJEMOVÝCH, ALE NEPŘESAHUJE 15% OBJEMOVÝCH, JE-LI ALKOHOL, KTERÝ JE OBSAŢEN V HOTOVÉM VÝROBKU, PLNĚ KVASNÉHO PŮVODU BEZ PŘÍDAVKU LIHU /P GŘC vzor č. 16 Strana 14

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani

POKYNY. k daňovému přiznání ke spotřební dani POKYNY k daňovému přiznání ke spotřební dani Daňové přiznání ke spotřební dani podává plátce daně ( 4 zákona č. 353/2003 Sb.,o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPD )).

Více

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Číslo vybrané ho výrobku Sazba daně Měrná jednotka na e-ad 150701 12 840 l MINERÁLNÍ OLEJE 1507-1518 45/3/A BLÍZKÉ 272001,272002,272003 NEBO,272004 Stručný popis

Více

25 552/P GŘC vzor č. 8 Strana 1

25 552/P GŘC vzor č. 8 Strana 1 POKYNY k vyplnění formuláře daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění platné od 1. 1. 2011 - k tiskopisu 25 552

Více

1. Charakteristika spotřebních daní.

1. Charakteristika spotřebních daní. Spotřební daně 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7. Zdaňování lihu. 8. Zdaňování piva.

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008

Michaela Voráčková Jan Zábrodský. 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Michaela Voráčková Jan Zábrodský 1FU350 Daně v účetnictví Letní semestr 2007/2008 Předmět daně 1 Tabákové výrobky Minerální oleje Líh Víno & meziprodukty Pivo 2 Správce daně = celní úřady a ředitelství

Více

25 552/P GŘC vzor č. 8 Strana 1

25 552/P GŘC vzor č. 8 Strana 1 dl_11sd25552_4_info.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění formuláře daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v

Více

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související...

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související... Obsah Obsah ČÁST PRVNÍ Komentář k zákonu o spotřebních daních... 11 1. Preambule rychlý start...12 1.1 Rychlý start...13 1.2 Zaměření komentáře...17 2. Společná ustanovení...21 2.1 Význam spotřebních daní

Více

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek...xv

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek...xv OBSAH Předmluva.............................................................. XI Seznam použitých zkratek.................................................xv ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH........................

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem 11, Hoření 3540/7A, P.O. BOX 7

CELNÍ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem 11, Hoření 3540/7A, P.O. BOX 7 CELNÍ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem 11, Hoření 3540/7A, P.O. BOX 7 Č. j.: 87755-2/2015-620000-11 Vyřizuje/tel.: por. Mgr. V. Čepický/ 475 667 307 ROZHODNUTÍ o vydání nového povolení k provozování

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD)

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 7.3 - Spotřební daně LS 2012. Spotřební daně (SD) Předmět SD = vybraný výrobek (VV), tj.: Spotřební daně (SD) minerální oleje líh... pivo... alkoholické nápoje víno + meziprodukty... tabákové výrobky Vynětí z předmětu SD (výběr) pivo obsahující 0,5 %

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5298 Sbírka zákonů č. 382 / 2015 Částka 161 382 ZÁKON ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Plátce spotřební daně

Plátce spotřební daně Spotřební daně Právní úprava Problematika spotřebních daní je upravena v ČR zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSD), Spotřební daň je uvalena na tzv. vybrané výrobky těmi jsou minerálních oleje,

Více

Stanovisko k výrobě bylinných extraktů mimo daňový sklad

Stanovisko k výrobě bylinných extraktů mimo daňový sklad Stanovisko k výrobě bylinných extraktů mimo daňový sklad V návaznosti na množící se dotazy daňových subjektů týkající se výroby bylinných extraktů mimo daňový sklad uvádí GŘC k této problematice následující

Více

souhlas vlastníka ochranné známky s návrhem na stanovení ceny pro konečného bez č.

souhlas vlastníka ochranné známky s návrhem na stanovení ceny pro konečného bez č. Číslo aktu stanovisko k aplikaci 5 Název stanovisko k aplikaci 64 stanovisko k postupu správce daně při zjištění absence náležitostí daňových dokladů podle 5 prokazujících zdanění vybraných výrobků stanovisko

Více

1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Předmluva... XXV O autorech...xxvii Seznam použitých zkratek...xxix ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH...1 1 43 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...1 1 Předmět úpravy...1 2 Daňové území...5 3 Vymezení pojmů...8

Více

AUTOMOBIL A DANĚ. Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

AUTOMOBIL A DANĚ. Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY AUTOMOBIL A DANĚ Ing. JAN BŘÍZA TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Automobil a spotřební daně 1 Zákon o spotřebních daních Úpravy zákona č.221/2011

Více

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Obsah Úvod Předmět daně Plátce Zdaňovací období Daňové přiznání Splatnost daně Diskuse 2 Nepřímě daně Nepřímé daně odváděné státu plátcem daně Spotřebitel platí v ceně

Více

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z alkoholu a jiných neřestí. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z alkoholu a jiných neřestí Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Východiska přednášky Daňový systém ČR (J. Fischer) Dělení alkoholu (P. Míka) Druhy daní spotřební daně daň z přidané hodnoty Souvislosti makroekonomické

Více

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn se týká Spolkové republiky Německo (SRN), Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky (ČR). 1. Povinnost uplatňovat biopaliva

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

P Ř IZNÁNÍ. k dani z převodu nemovitostí dále jen přiznání

P Ř IZNÁNÍ. k dani z převodu nemovitostí dále jen přiznání PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti ze

Více

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro

Více

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným em a platí daň podle velikosti svého podílu.

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu FÚ pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifikační číslo CZ0 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím,

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifikační číslo organizace

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu

Více

Doplňující náleţitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely. Část I. Obecná ustanovení

Doplňující náleţitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely. Část I. Obecná ustanovení Doplňující náleţitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely Část I. Obecná ustanovení 1. Doplňující náleţitosti se uvádějí v tiskopisech celního prohlášení 2) "Jednotný správní doklad" (dále jen

Více

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR. Ing. Bohumila Kotenová Metodik koordinátor SPD Odbor 23 GŘC

Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR. Ing. Bohumila Kotenová Metodik koordinátor SPD Odbor 23 GŘC Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR Ing. Bohumila Kotenová Metodik koordinátor SPD Odbor 23 GŘC 2 Zajištění VV nebo dopravního prostředku Ustanovení 42 Prokázat oprávněné nakládání při dopravě Prokázat

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO174

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor. USNESENÍ z 38. schůze dne 1.

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor. USNESENÍ z 38. schůze dne 1. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 478 USNESENÍ z 38. schůze dne 1. prosince 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Spotřební daně DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Obsah Úvod Předmět daně Plátce Zdaňovací období Daňové přiznání Splatnost daně Diskuse 2 Nepřímě daně Nepřímé daně odváděné státu plátcem daně Spotřebitel platí v ceně

Více

Zákon o spotřebních daních

Zákon o spotřebních daních Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 353/2003 Sb Zákon o spotřebních daních Ve znění: 37/2008 Znění platné od 1.3.2008 do 30.6.2010 Zákon o spotřebních daních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Daně 2009. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace k 1. 9. 2009

Daně 2009. a předpisy související s přehledy změn. 1. aktualizace k 1. 9. 2009 Daně 2009 a předpisy související s přehledy změn 1. aktualizace k 1. 9. 2009 Prosím doplňte si v úplném znění zákona o dani z nemovitostí na konec textu 12 slova, s výjimkou pozemků uvedených v 5 odst.

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 1 1 Daňové identifikační číslo CZ267191 2 Identifikační číslo 267191 Daňové přiznání 1) řádné otisk podacího

Více

Ekologické daně. 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. 2. Daň z pevných paliv. 3. Daň z elektřiny.

Ekologické daně. 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. 2. Daň z pevných paliv. 3. Daň z elektřiny. Ekologické daně 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. 2. Daň z pevných paliv. 3. Daň z elektřiny. 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. Správcem ekologických daní jsou celní orgány.

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Ekologické daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Ekologické daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. 2. Daň z pevných paliv. 3. Daň z elektřiny. 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 1. Daň ze

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Bakalářská práce. Daňová správa z pohledu celní správy. Zpracoval: Miroslav Kohoutek

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Bakalářská práce. Daňová správa z pohledu celní správy. Zpracoval: Miroslav Kohoutek Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Bakalářská práce Daňová správa z pohledu celní správy Zpracoval: Miroslav Kohoutek Plzeň 2013 Prohlašují, že jsem tuto bakalářskou práci zpracoval samostatně,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 149 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 78, O B S A H : 407. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších

Více

Vyhotovení pro dodavatele

Vyhotovení pro dodavatele 1 Vyhotovení pro dodavatele 1 VYSVĚTLIVKY Doprava vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v odesílajícím členském státě 1. Obecné pokyny 1.1. V souladu

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu

Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Nakládání s odpadními oleji komentář k přiloženému schématu Obecný úvod do problematiky Podmínky nakládání s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani (tedy i minerálními oleji) na daňovém území České

Více

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s daňovou problematikou ČR vymezení základních

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 3 1 Daňové identifikační číslo CZ2756827 2 Identifikační číslo 2756827 otisk podacího razítka finančního úřadu

Více

P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2015 nebo jeho část

P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2015 nebo jeho část P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2015 nebo jeho část Základní informace k dani silniční Daň silniční je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční,

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKE REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1997 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 101 RozeslaÂna dne 11. prosince 1997 Cena KcÏ 13,± OBSAH: 303. Za kon, kteryâm se meïnõâ a doplnï uje zaâkon CÏ eskeâ naârodnõâ rady cï. 587/1992

Více

P l a t n é z n ě n í

P l a t n é z n ě n í P l a t n é z n ě n í V. z á k o n a č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Spotřební daně III/2 VY_32_INOVACE_36 2 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

ČÁST DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HLAVA I. Daň z minerálních olejů. Plátce daně z minerálních olejů

ČÁST DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HLAVA I. Daň z minerálních olejů. Plátce daně z minerálních olejů ČÁST DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HLAVA I Daň z minerálních olejů 44 Plátce daně z minerálních olejů (1) Plátci jsou také právnické osoby, které nakoupí minerální oleje do státních hmotných rezerv. 34) (2)

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 8 Daňové identifikační číslo Fyzická osoba ) Rodné číslo 3 Právnická osoba ) Identifikační číslo otisk podacího

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney NEPŘÍMÉ DANĚ Seminář Finanční právo II Irene Geaney 3.12.2012 Alice Vykydalová Nepřímé daně - definice Přenáší se na jiný subjekt prostřednictvím ceny (především na spotřebitele) Nepřímé daně univerzální:

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

Vyhláška obce Pamětnice

Vyhláška obce Pamětnice Vyhláška obce Pamětnice o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pamětnicích se podle 36 odst.-1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle 15

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2016, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ 5509_2.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu v, ve, pro Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. 01 Daňové identi kační číslo 02 Identi kační číslo 03 Daňové přiznání je

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

daně ze spotřeby a majetkové daně

daně ze spotřeby a majetkové daně daně ze spotřeby a majetkové daně Zdanění majetku Možnost osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí [ 4 / 1 v)] -pozemky -orná půda, -vinice, -chmelnice, -ovocné sady, -trvalé travní porosty

Více

o spotřebních daních

o spotřebních daních ZÁKON č. 353/003 Sb., o spotřebních daních ve znění zákona č. 479/003 Sb., zákona č. 37/004 Sb., zákona č. 313/004 Sb., zákona č. 558/004 Sb., zákona č. 693/004 Sb., zákona č. 179/005 Sb., zákona č. 17/005

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty 11Reg5104_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 otisk podacího razítka fi nančního úřadu PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

Více

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ

ZÁKON O ROZPOČT ZÁKON O OVÉM ROZPOČT URČENÍ URČE DANÍ ZÁKON O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ č. 243/2000 Sb. upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitostí a daně silniční pro účely tohoto zákona se rozumí:

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob 5405_18_2AK.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifi kační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné

Více

oznámení o změně registračních údajů

oznámení o změně registračních údajů Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 9 0 Daňové identifikační číslo plátce daně C Z 6 2 5 3 5 4 5 6 otisk podacího razítka finančního úřadu 0a Vyúčtování

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_20_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Zahrnují: daň ze zemního plynu a některých dalších plynů daň

Více