Studijní materiál k e-learningovému kurzu ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON PO NOVELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní materiál k e-learningovému kurzu ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON PO NOVELE"

Transkript

1 Studijní materiál k e-learningovému kurzu ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON PO NOVELE Autorka: JUDr. Daniela Světlíková Aktualizováno k

2 Obsah Obsah Právní prostředí živnostenského podnikání Základy živnostenského podnikání Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání živnostenský zákon Zásadní novela živnostenského zákona Novelizace živ. zákona a souvisejících předpisů po roce Shrnutí Seznámení se základními pojmy z oblasti živnostenského podnikání a s předmětem úpravy živnostenského zákona Vymezení všeobecných a zvláštních podmínek Všeobecné podmínky provozování živnosti Zvláštní podmínky provozování živnosti Shrnutí Překážky v provozování živnosti Překážky v provozování živnosti Shrnutí Živnostenské oprávnění Vznik živnostenského oprávnění Prokazování živnostenského oprávnění Poskytování služeb státními příslušníky členského státu Evropské unie Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce Pokračování v provozování živnosti Provozovna Shrnutí Druhy živností Druhy živností Ohlašovací živnosti Koncesované živnosti Uznávání odborné kvalifikace získané v jiném členském státě Evropské unie Shrnutí Živnostenské oprávnění Rozsah živnostenského oprávnění Shrnutí Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění u jednotlivých druhů živností Ohlašování živnosti Doklady při ohlášení živnosti Vydání výpisu z živnostenského rejstříku Změny údajů uvedených v ohlášení Řízení o koncesi Vydání výpisu o udělení koncese Zánik živnostenského oprávnění Živnostenský rejstřík Shrnutí Živnostenské úřady Živnostenské úřady Místní příslušnost živnostenských úřadů podle 71 ŽivZ Živnostenská kontrola Správní delikty podle živnostenského zákona

3 8.5 Shrnutí Závěr Seznam použitých zdrojů Internetové zdroje Vysvětlivky

4 1 Právní prostředí živnostenského podnikání Cílem úvodní kapitoly je zmapování právního prostředí přehled platné právní úpravy, která se vztahuje k živnostenskému podnikání, resp. toto podnikání umožňuje. Klíčová slova Podnikání, obchodník, obchod, podnikatel, právo, veřejné právo, živnostenský zákon 1.1 Základy živnostenského podnikání Právo a podnikání k sobě nerozlučně patří. Podnikání lze charakterizovat jako organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb. Celý tento proces je regulován právem. Právní úprava podnikání byla tradičně (a to již za Rakousko-Uherska) chápána jako úprava dvou základních pojmů, a to pojmu obchodník a obchod. Pojem obchodník označuje toho, kdo vlastním jménem a nezávisle uskutečňuje obchody k získání trvalého zdroje příjmů. Pojem obchod značí zpravidla vymezení určité činnosti, úkonů nebo výkonů povolání, které činí z určité osoby obchodníka. Jedná se vlastně o subjektivní a objektivní pojetí jedné a téže oblasti právní regulace, tradičně nazývané obchodní právo. Právní úprava podnikání soukromých osob doznala zásadních změn v Československu, resp. v České republice po roce 1989, tedy v nově nastolených podmínkách tržního hospodářství. Vývoj českého obchodního práva je spojen s určitými specifiky, která vznikla jednak v důsledku nutnosti navázat na předchozí (socialistický) právní řád, tak zároveň na vyspělou zahraniční legislativu a zároveň zohlednit vznikající či již existující normy evropského obchodního práva. Významným posunem v obchodním právu bylo nahrazení pojmu obchodník pojmem podnikatel. Nelze opomenout ani význam privatizačních, restitučních a v družstevním sektoru realizovaných transformačních předpisů na vytvoření pluralitních vlastnických vztahů, které jsou nezbytnou podmínkou fungování trhu a tržní konkurence. Právní úprava podnikání, ve smyslu úpravy právního postavení podnikatelů, má zásadně soukromoprávní charakter. To znamená, že podnikatelé jako účastníci vzájemných vztahů mají rovné postavení a širokou dispoziční volnost. 4

5 Obecná definice podnikání byla do upravena obchodním zákoníkem a obsahovala pět základních znaků, totožných s dikcí živnostenského zákona: soustavnost, samostatnost, výkon činnosti vlastním jménem, vlastní odpovědnost, účel dosažení zisku 1. Nový občanský zákoník v části I., Hlavě II. Dílu 5 od upravuje oblast podnikání, definici podnikání ale přesně nevymezuje. Upravuje však definici podnikatele, která pět výše uvedených znaků rovněž obsahuje: Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele". S touto soukromoprávní úpravou však do značné míry souvisí množství právních předpisů, které obsahují veřejnoprávní normy, které podnikajícím subjektům nařizují, přikazují, případně je omezují v jejich volnosti tak, aby podnikatelské prostředí bylo regulováno a korespondovalo s celospolečenským zájmem. Stát tímto způsobem vytváří jednotný rámec pro všechny podnikající subjekty a zároveň chrání veřejný zájem. Co patří mezi veřejný zájem státu: zájem na jednotných pravidlech soutěžení mezi konkurenty na trhu, zájem na ochraně občana jako spotřebitele výrobků či služeb poskytovaných podnikateli v rámci existující konkurence, zájem na ochraně národní ekonomiky před ztrátovými, nepřizpůsobivými a prodělečnými podnikatelskými subjekty, které mohou za určitých okolností ekonomicky ohrozit jinak úspěšné, ziskové a flexibilní podnikatele, zájem na zatížení podnikatelů finančními povinnostmi za účelem tvorby příjmů státního rozpočtu. Zájmy státu jsou upraveny zákony, které upravují vztahy mezi podnikateli a státem, tedy přepisy veřejnoprávními, kde převládají normy kogentního charakteru, od kterých není dovoleno se odchýlit, resp. takové odchýlení stát různým způsobem sankcionuje. Do kategorie veřejnoprávních předpisů patří Živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb.), který přímo stanoví podmínky podnikání z hlediska veřejných zájmů. Prostřednictvím živnostenského zákona stát zajišťuje fyzickým i právnickým osobám rovné právo provozovat konkrétně vymezené činnosti při splnění předem definovaných podmínek. 5

6 Toto právo je třeba chápat jako veřejnoprávní oprávnění fyzických a právnických osob podnikat za podmínek a v celém rozsahu uvedeném v živnostenském zákoně. Rovné právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost je zakotveno v hlavě čtvrté Listiny základních práv a svobod (kde jsou zakotvena hospodářská, sociální a kulturní práva), která je součástí ústavního pořádku České republiky, konkrétně v čl. 26: Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon. Zákon může stanovit odchylnou úpravu pro cizince. Podle čl. 26 odst. 2 může zákon stanovit podmínky a omezení pro výkon některých činností či povolání. Zákonné podmínky a omezení se mohou týkat především předepsané odborné kvalifikace, praxe, věku atd. Tato omezení však vždy musí být v souladu s čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, což znamená, že nesmí mít v žádném případě diskriminační charakter. Výčet znaků, na základě kterých je zakázáno mezi lidmi rozlišovat, je v čl. 3 odst. 1 Listiny demonstrativní, což znamená, že nelze činit mezi fyzickými osobami bezdůvodné rozdíly ani z jiných v listině neuvedených důvodů. Čl. 3 LZPS: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování. Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod. Čl. 4 odst. LZPS: Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod upraveny pouze zákonem. Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky. 6

7 Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. 1.2 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání živnostenský zákon Ve znění: zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 94/1996 Sb. zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,zákona č. 62/2006 Sb,. zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb,. zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb,. zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,zákona č. 191/2006 Sb.,zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb.,zákona č. 160/2007 Sb.,zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008), zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/211 Sb., zákona č. 458/211 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., č. 234/2013 Sb., č. 241/2013 Sb., č. 279/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 308/2013 Sb., č. 309/2013 Sb. č. 127/2014 Sb., č. 140/2014 Sb., č. 267/2014 Sb., č. 206/2015 Sb., č. 267/2015 Sb., č. 88/2016 Sb., č. 91/2016 Sb., č. 126/2016 Sb., č. 188/2016 Sb., č. 229/2016 Sb., č. 258/2016 Sb. 7

8 je obecným veřejnoprávním předpisem upravujícím základní podmínky podnikání fyzických a právnických osob, upravuje podnikání v oblasti výroby, obchodu a poskytování služeb i samostatnou výdělečnou činnost v uvedených oblastech, výjimku tvoří ty činnosti, které jsou z režimu živnostenského zákona vyloučeny a jsou upraveny v jiných právních předpisech Živnostenský zákon doznal během své existence (platnosti) řadu změn. Zásadní systémové změny byly obsahem pouze několika novel. Zbývající novely byly důsledkem přijetí jiných zákonných úprav: Řada dílčích novelizací do roku 1995 vyplývala především z přijetí jiných zákonů a neovlivnila jeho základní principy. Zásadní změna nastala v důsledku novely č. 286/1995 Sb. Novela přinesla jednak změny usnadňující a zpřesňující obecné podmínky podnikání, jednak upřesnila podmínky pro podnikání zahraničních osob, dotkla se podnikání průmyslových podniků. Novela č. 356/1999 Sb., provedla rozsáhlé změny jak v textové části zákona, tak i v jeho přílohách: zpřesnilo se vydávání průkazů živnostenského oprávnění, změnil se obsah příloh a byl doplněn o nové živnosti, došlo k úpravě podmínek prokazování odborné způsobilosti u řemeslných živností V průběhu let došlo k dalším novelizacím, které se dotkly příloh zákona. Některé změny se týkaly slučitelnosti práva ČR s právem Evropského společenství. Postupně byla do živnostenského zákona zapracovávána příslušná ustanovení směrnic ES šlo zejména o délku a obsah odborné praxe. Novela živnostenského zákona č. 167/2004 měla zajistit kompatibilitu právní úpravy živnostenského podnikání v ČR s právem Evropské unie. Tato novela navázala na zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace). Tento zákon implementoval příslušné směrnice ES a uvedená novela živnostenského zákona na ně odkazovala. Na základě této novely se tedy vytvořily nové podmínky pro podnikání občanů z členských států EU! Byl vytvořen zcela nový institut poskytování služeb podnikateli z členských států EU, značně se zjednodušilo i prokazování splnění všeobecných i zvláštních podmínek pro provozování živností u těchto osob. Právní úprava zavedená novelou živnostenského zákona č. 167/2004 Sb., vztahující se na občany členských států EU se týká i občanů, kteří se nacházejí na území tvořícím Evropský hospodářský prostor a občany Švýcarské federace. Novela živnostenského zákona č. 214/2006 Sb., změnila obecnou část zákona a obsahově se dotkla i zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech a řady dalších zákonů. Novela především zásadně zjednodušila postupy při registraci podnikatelů v oblasti živnostenského podnikání. V důsledku toho bylo nutné novelizovat i některé právní předpisy. Jednalo se např. o novelizaci 8

9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a dalších. Obecní živnostenské úřady se staly centrálním registračním místem, kde podnikatel může činit úkony a živnostenský úřad přijímá údaje, které v zákonné lhůtě sděluje příslušným orgánům státní správy. V důsledku vzniku centrálního registračního místa na obecních živnostenských úřadech došlo k novelizaci i dalších právních předpisů, zejména zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. K důležité změně také došlo pro účely živnostenského zákona také ve vztahu příslušníkům členských států EU: za příslušníka členského státu EU se nyní považuje také státní příslušník třetí země, kterému bylo členským státem přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta. (Nemůže však poskytovat dočasně služby ve smyslu 69a živnostenského zákona.) Dlouhodobým záměrem vlády je celkově zlepšit a zjednodušit podnikatelům podmínky pro podnikatelskou činnost. Na základě usnesení vlády č. 441 ze dne 21. dubna 2008 byl v souladu s tímto záměrem předložen návrh novel několika zákonů. Smyslem těchto novel je snížit administrativní zátěž podnikatelů. 1.3 Zásadní novela živnostenského zákona Novela živnostenského zákona č. 130/2008 Sb., patří svým obsahem do první kategorie, neboť obsahuje systémové změny zohledňující výstupy z Programového prohlášení vlády. ( Je největším souborem progresivních změn za celou jeho historii. Jejím cílem je zjednodušení podmínek pro podnikání. Nejdůležitější změny, které novela č. 130/2008 přinesla: živnostenské listy a koncesní listiny byly nahrazeny jediným dokladem, a to výpisem z živnostenského rejstříku; pro jednotlivé živnosti již nejsou zapotřebí samostatné živnostenské listy nebo koncesní listiny; podnikatel se prokazuje výše uvedeným výpisem; dosavadní rozsah volných živností byl nahrazen jedinou živností, pod kterou spadá 80 oborů s tím, že podnikatel pouze oznámí obor činnosti, který bude v rámci živnosti vykonávat; zároveň došlo k některým přesunům v zařazování živností. zkrátila se délka praxe požadované pro vydání živnostenského oprávnění resp. u většiny živností se změkčují nároky na požadované vzdělání a praxi; komisiální kvalifikační zkoušky, které mohly nahradit doklad o požadovaném vzdělání, 9

10 byla zrušena místní příslušnost živnostenských úřadů; princip místní příslušnosti úřadu však zůstává zachován pro řízení o správních deliktech, v řízení o zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti, podnikatel má nadále t povinnost oznamovat živnostenskému úřadu pouze ty skutečnosti, které nejsou úřady schopné zjistit z obchodního rejstříku, dosavadní 15denní lhůta pro vystavení živnostenského oprávnění se zkrátila na 5 dnů, pro minimální využívání se ze zákona vypouští institut provozování živnosti průmyslovým způsobem Dosavadní živnostenská oprávnění zůstanou v platnosti až do doby, dokud podnikatel sám nepožádá o nový výpis ze živnostenského rejstříku nebo nenahlásí nějakou změnu. Byla zrušena celá řada předpisů., např.: nařízení vlády č. 140/2000 Sb., nařízení vlády č. 468/2000 Sb., nařízení vlády č. 209/2001 Sb.,, vyhláška č. 154/1996 Sb., vyhláška č. 235/2000 Sb., vyhláška č. 295/2001 Sb., o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu 1.4 Novelizace živ. zákona a souvisejících předpisů po roce 2008 Došlo k novelizacím Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů V souladu s předpisy Evropské unie byla novelami zákonů odstraněna duplicita kontrolní činnosti ze strany kontrolních orgánů. Kontrolu podnikatelů zabezpečují jen živnostenské úřady a orgány ochrany veřejného zdraví (dříve tuto kontrolu prováděly společně s Českou obchodní inspekcí). Kontrolu dodržování povinností na fyzickou nezávadnost provozu a osobní hygienu nyní provádějí jen orgány ochrany veřejného zdraví. Některé povinnosti podnikatelů vůči České obchodní inspekci se zcela ruší. Kontrolu povinnosti označení provozovny způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem vykonávají nyní pouze příslušné živnostenské úřady (tím je odstraněna duplicita kontroly ze strany České obchodní inspekce a živnostenských úřadů). Novelou zákona na ochranu spotřebitele se v souladu s právem EU změnila definice spotřebitele s ohledem na charakter výrobků a formu prodeje. 10

11 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů Novela zjednodušila proces udělení autorizace. Nově byla stanovena povinnost Úřadu pro technickou normalizaci vydat rozhodnutí o autorizaci, pokud žadatel splňuje zákonem stanovené podmínky. Úřad má ze zákona oprávnění vyžadovat informace a dokumentaci a provádět kontrolu. Zákon č. 505/1990 Sb., o meteorologii, ve znění pozdějších předpisů Ruší se střediska kalibrační služby a nahrazují se akreditovanou kalibrační společností. Kalibrační značka se mění tak, aby odpovídala příslušné směrnici Rady EU K nabývá účinnosti zákon č. 155/2010 Sb., který v části šesté mění živnostenský zákon. Uvedenou novelou se redukují ohlašovací údaje a povinnosti podnikatele (např. vypouští se údaj o zahájení a ukončení provozování živnosti, ukončení provozování živnosti, údaj o vzniku živnostenského oprávnění, o státním občanství u osob, které jsou statutárními orgány právnické osoby nebo jejich členy, ruší se povinnost podnikatele oznamovat živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců, umožňuje se podnikateli oznámit před přerušením provozování živnosti tuto skutečnost bez ohledu na dobu přerušení, odstraňuje se povinnost podnikatele mít doklady prokazující způsob nabytí zboží nebo materiálu pro účely kontroly v provozovně). Vypouští se povinnost podnikatele spočívající v předkládání výpisu z obchodního rejstříku živnostenskému úřadu (v důsledku propojení databází mezi oběma rejstříky). Zjednodušuje se proces ukončení řízení v případě, že ohlašovatel, resp. žadatel o koncesi nedoložil doklad o povolení k pobytu na území České republiky ve lhůtě 6 měsíců. Odstraňuje se povinnost podnikatele ohlašovat změny údajů vedených v Evidenci obyvatel živnostenskému úřadu (v důsledku propojení databází mezi informačními systémy veřejné správy a živnostenským rejstříkem. (zdroj: V roce 2011 jsou přijaty další novely živnostenského zákona, na základě kterých se s účinností od 1. ledna 2012 mění (novelizuje) živnostenský zákon zejména v souvislosti s přijetím jiných zákonů. V souvislosti s přijetím zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon),dochází k novelizaci přílohy č. 2. Živ.ZU živnosti vázané s předmětem podnikání "Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické*) a toxické*)" slova "chemických přípravků" nahrazují slovy "chemických směsí". 11

12 Zákon č. 351/2011 Sb., (kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony), nově se upravuje prokazování bezúhonnosti u osob z tzv. "třetích zemí", u nichž bude živnostenský úřad požadovat kromě dokladů ze země původu i výpis z evidence Rejstříku trestů ČR. Zákon č. 355/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, včetně zákona živnostenského upřesňuje, že pokračovat v provozování živnosti při převodu jmění na společníka může za podmínek stanovených v 14 živnostenského zákona i přejímající společník. Zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, upravuje stejně jako dosud u fyzických osob nově i u právnických osob zákaz činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru uložený soudem nebo správním orgánem po dobu trvání tohoto zákazu překážkou provozování živnosti. V roce 2012 je třeba zmínit přímou novelu č. 169/2012 Sb., - účinnost 30. června 2012; znamenala další zjednodušení vstupu do podnikání a jeho průběhu. Zrušila povinnost označovat provozovnu identifikačním číslem, nově umožnila podnikatelům prostřednictvím centrálního registračního místa oznamovat změny údajů, které podnikatel oznamuje České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, úřadu práce, finančnímu úřadu, a to i v těch případech, kdy neplné oznamovací povinnost vůči živnostenskému úřadu. Novelou je podnikateli umožněno kdykoli živnostenskému úřadu ohlásit, že adresa jeho podnikání bude totožná s jeho adresou bydliště. V případě změny bydliště podnikateli odpadá povinnost oznamovat změnu místa podnikání. Další nepřímé novely živnostenského zákona - se promítly do jednotlivých příloh zákona (zák. č. 199/2012 Sb., a zák. č. 202/2012 Sb.) 1. ledna 2013 nabyl účinnost zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření. Tímto zákonem je novelizován i živnostenský zákon v 3, kde se nově stanoví, že činnost penzijních společností není živností - 3 odst. 3, písm. a). 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 221/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Zákon obsahuje změnu živnostenského zákona, která doplňuje do 3 tohoto zákona o činnost provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb( 3, odst. 3, písm. ak). Uvedená činnost tímto přestává být jedním z oborů živnosti volné. Podle přechodných ustanovení je provozovatel poštovních služeb, který je oprávněn poskytovat poštovní služby ke dni účinnosti novely, povinen do konce dubna 2013 doručit 12

13 Českému telekomunikačnímu úřadu oznámení podnikání podle 18 zákona č. 29/2000 Sb. Živnostenské oprávnění k provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb zaniká dnem, kdy osoba, která na jeho základě podniká, doručila Úřadu oznámení podnikání nejpozději však uplynutím výše uvedené lhůty. 1. ledna 2013 nabývá účinnosti zákon č. 407/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon obsahuje změnu mimo jiné i živnostenského zákona v 60a (živnostenská kontrola) se doplňuje odstavec 2. tak, že živnostenské úřady kontrolují dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně. Zjistí-li, že došlo k porušení povinnosti nebo porušení zákazu, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně. Zákon č. 309/2013 přinesl očekávanou změnu živnostenského zákona mimo jiné v tom, že v příloze č. 3 Koncesované živnosti, u předmětu podnikání "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)" na konci prvního sloupce se doplňují slova "a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin". V příloze č. 3 Koncesované živnosti, u předmětu podnikání "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin" ve druhém sloupci se na začátek vkládá věta "pro výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)". V přechodných ustanoveních se řeší plynulý přechod živnostenských oprávnění stávajících podnikatelů do režimu koncesované živnosti. Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva přinesl s účinností od řadu změn do živnostenského zákona. Přestal být rozlišován termín sídlo a místo podnikání - sjednotil se na termín sídlo, pojem plná svéprávnost nahradil ustanovení o všeobecné podmínce dosažení 18 let a způsobilosti k právním úkonům. Hlavním cílem novely živnostenského zákona provedené zákonem č. 267/2014 Sb., která je účinná od , je především ochrana osobních údajů podnikatelů, kdy se údaje o bydlišti a místě pobytu přesouvají z veřejné do neveřejné části živnostenského rejstříku. 13

14 Dostatečným identifikátorem podnikatele ve veřejné části živnostenského rejstříku bude jeho jméno a příjmení, datum narození, identifikačního číslo a adresa sídla Z veřejné části živnostenského rejstříku budou po čtyřech letech odstraněny údaje o každém podnikateli, který ukončí provozování všech živností. Dne nabyl účinnosti zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), což má dopad do legislativy živnostenského podnikání. Zavádí se nová vázaná živnost "Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací" Podle 4 zákona č. 206/2015 se zavádějí Kategorie pyrotechnických výrobků (1) Výrobce zařadí pyrotechnické výrobky do kategorií podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, a to podle způsobu použití nebo podle jejich účelu a stupně nebezpečnosti, včetně úrovně hluku. Oznámený subjekt v rámci posuzování shody potvrdí, zda byl pyrotechnický výrobek správně zařazen do kategorií podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu. (2) Pyrotechnické výrobky se zařazují do těchto kategorií: a) zábavní pyrotechnika do kategorie F1, F2, F3 nebo F4, b) divadelní pyrotechnika do kategorie T1 nebo T2, c) ostatní pyrotechnické výrobky do kategorie P1 nebo P2. Podnikatelé, kterým ke dni účinnosti zákona o pyrotechnice trvalo oprávnění k provozování živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", mohou nakupovat, prodávat, ničit a zneškodňovat pyrotechnické výrobky výše uvedených kategorií na základě stávajícího oprávnění po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti zákona o pyrotechnice, tj. do Pokud hodlají tuto činnost dále provozovat, jsou povinni před uplynutím této doby ohlásit živnost vázanou a zároveň doložit požadovanou odbornou způsobilost pro příslušný rozsah předmětu podnikání dané živnosti. Ohlášení živnosti je osvobozeno od správního poplatku. Požadovaná odborná způsobilost: - pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2 je třeba osvědčení o odborné způsobilosti podle 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 206/2015 Sb. pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací je třeba osvědčení o odborné způsobilosti podle 36 odst. 1 písm. b) nebo doklad podle 66 odst. 8 zákona č. 206/2015 Sb. 14

15 Osvědčení o odborné způsobilosti podle 36 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 206/2015 Sb. vydává Český báňský úřad. Podle 66 odst. 8 zákona č. 206/2015 Sb. se za osvědčení prokazující odbornou způsobilost pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie T2 a F4 pro účely tohoto zákona považuje též oprávnění nebo průkaz odpalovače ohňostrojů vydané obvodním báňským úřadem nebo Českým báňským úřadem. Toto oprávnění nebo průkaz odpalovače ohňostrojů je dokladem, kterým lze prokázat odbornou způsobilost jak pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie T2 a F4, tak i pro provádění ohňostrojných prací. Nakládání s pyrotechnickými výrobky kategorie F1, F2, F3, T1 a P1 nadále spadá do režimu živnosti volné. Zrušuje se živnost "Provádění trhacích a ohňostrojných prací". Živnost "Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin" je doplněna o provádění trhacích prací". Předmět podnikání zní: "Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací". "Provádění ohňostrojných prací" je zařazeno do živnosti "Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací". Živnostenská oprávnění podnikatelů, kteří měli oprávnění k provádění "trhacích nebo ohňostrojných prací", zůstávají zachována. Přechodná ustanovení zavedená zákonem č. 206/2015 Sb (1) Dosavadní živnostenská oprávnění zůstávají zachována, není-li dále stanoveno jinak. (2) Podnikatelé, kterým ke dni nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), trvalo živnostenské oprávnění k provozování živnosti Provádění trhacích a ohňostrojných prací v úplném rozsahu nebo v částečném rozsahu předmětu podnikání provádění trhacích prací, jsou oprávněni po nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), provozovat živnost Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací v rozsahu předmětu podnikání provádění trhacích prací. Živnostenský úřad provede zápis změny v živnostenském rejstříku do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). (3) Podnikatelé, kterým ke dni nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), trvalo živnostenské oprávnění k provozování živnosti Provádění trhacích a ohňostrojných prací v 15

16 úplném rozsahu nebo v částečném rozsahu předmětu podnikání provádění ohňostrojných prací, jsou oprávněni po dni nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), provozovat vázanou živnost Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací v rozsahu předmětu podnikání provádění ohňostrojných prací. Živnostenský úřad provede zápis změny v živnostenském rejstříku do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). (4) Podnikatelé, kterým ke dni nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), trvalo živnostenské oprávnění k provozování živnosti volné, jsou oprávněni provozovat činnosti spočívající v nákupu, prodeji, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). Pokud hodlají po uplynutí doby uvedené ve větě první v provozování uvedených činností pokračovat, jsou povinni před uplynutím této doby ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací v úplném nebo částečném rozsahu předmětu podnikání a doložit odbornou způsobilost požadovanou pro provozování uvedené živnosti. (5) Řízení zahájená podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). (6) Úkony provedené podle odstavců 2 až 4 jsou osvobozeny od správních poplatků. Dnem 1. prosince 2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění živnostenský zákon. Změna se dotýká vázaných živností souvisejících s úpravou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (tj. výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace a pořádání kurzů k získání znalostí pro výkon těchto činností). Změna živnostenského zákona reaguje na novou terminologii v přímo použitelných předpisech Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích, která byla promítnuta v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví i do výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, a úprava v živnostenském zákoně se tak dává do souladu s příslušnými ustanoveními. Změny se týkají samotného názvu předmětu podnikání dosavadní vázané živnosti Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických směsí s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, 16

17 - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech. S účinností zákona č. 267/2015 Sb. se změnil název předmětu podnikání této vázané živnosti a zní nově následovně: Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech, -v potravinářských nebo zemědělských provozech, -nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech. V souvislosti s výše uvedenou změnou zákona došlo k textovým úpravám požadované odborné způsobilosti. V textu, kde je uveden zákon č. 258/2000 Sb, ve znění zákona č. 392/2005 Sb. se vždy doplňuje zákon č. 267/2015 Sb. Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 267/2015 Sb. Čl. V 1. Živnostenská oprávnění s předmětem podnikání Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických směsí s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech, která trvala ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována. 2. Živnostenský úřad zapíše změny podle tohoto zákona týkající se předmětu podnikání uvedeného v bodě 1 do živnostenského rejstříku nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V roce 2016 bylo přijato pět délčích novel živnostenského zákona. 1.Zákon č. 88/2016 přinesl v čl. IV. následující změnu živnostenského zákona. Změna se týká přílohy č. 2 k ŽivZ: V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb., u předmětu podnikání "Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" text ve třetím sloupci zní: "*) 10 odst. 1 písm. c) a 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 17

18 práci), ve znění pozdějších předpisů, a 8 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti". Účinnost novely nastala dnem 1. května Zákon č. 91/2016 Sb., novelizuje s účinností od 15. dubna 2016 ve svém článku III.! 3 živnostenského zákona následujícím způsobem: V 3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb., písmeno l) včetně poznámek pod čarou č. 22 a 22c zní: "l) činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob 22) a oznámených subjektů 22c) v oblasti státního zkušebnictví, 3. Zákon č. 188/2016 v čl. II. mění s účinností od 1. lena 2017 znění 3 živnostenského zákona následovně : V 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., se slova "pořádání loterií a jiných podobných" nahrazují slovy "provozování hazardních". Poznámka pod čarou č. 14 se včetně odkazu na poznámku pod čarou zrušuje. 4. Zákon č. 229/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony mění v důsledku zásadní novely zákona o zbraních přílohu č. 3 živnostenského zákona s účinností ke dni 1. srpna 2017: 1. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání "Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací" v prvním sloupci text zní: "Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací". 2. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání "Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací" ve druhém sloupci text zní: "pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování výbušnin a výzkum, vývoj a výrobu munice: vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy nebo technologie; pro ničení a zneškodňování výbušnin: oprávnění pyrotechnika*); pro nákup, prodej a skladování výbušnin: 18

19 a) oprávnění pyrotechnika nebo střelmistra*), nebo b) oprávnění technického vedoucího odstřelů*); pro znehodnocování, ničení a delaboraci munice: a) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým zaměřením a oprávnění pyrotechnika*), b) osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu**) a 3 roky praxe v oboru, nebo c) osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu**) a 5 let praxe v oboru; pro nákup, prodej a skladování munice: a) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým, ekonomickým, vojenským nebo policejním zaměřením, b) osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu**) a 3 roky praxe v oboru, nebo c) osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu**) a 5 let praxe v oboru; pro provádění trhacích prací: a) oprávnění střelmistra*), nebo b) oprávnění technického vedoucího odstřelů*)". 3. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání "Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací" ve třetím sloupci text zní: "spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu***); výzkum, vývoj, výroba, znehodnocování, ničení, delaborace, nákup, prodej a skladování munice mohou být provozovány pouze v provozovně uvedené v muniční licenci****)". 4. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání "Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací" ve čtvrtém sloupci text zní: "pro výzkum, vývoj, výrobu, zpracování, ničení, zneškodňování, nákup, prodej a skladování výbušnin Český báňský úřad*****)". 5. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání "Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací" v pátém sloupci text zní: 19

20 "*) 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů **) 70f zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 229/2016 Sb. ***) 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky ****) 70i zákona č. 119/2002 Sb., ve znění zákona č. 229/2016 Sb. *****) 23 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů". 6. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání "Provádění pyrotechnického průzkumu" ve druhém sloupci text zní: "a) oprávnění pyrotechnika*) vydané obvodním báňským úřadem, nebo b) osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu**)". 7. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání "Provádění pyrotechnického průzkumu" se ve třetím sloupci slovo "orgánu*)" nahrazuje slovem "orgánu***)". 8. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání "Provádění pyrotechnického průzkumu" v pátém sloupci text zní: "*) 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů **) 70f zákona č. 119/2002 Sb., ve znění zákona č. 229/2016 Sb. ***) 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.". Čl. VI Přechodná ustanovení 1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provádění výzkumu, vývoje, výroby, znehodnocování, ničení, delaborace, skladování, nákupu, prodeje a skladování munice, může v uvedené činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud hodlá v provozování uvedených činností pokračovat i po uplynutí doby uvedené ve větě první, je povinen požádat o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese a doložit doklady požadované podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud je nemá živnostenský úřad k dispozici z předchozích řízení. Podá-li žádost do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může v provozování živnosti pokračovat až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese nebo o změně rozhodnutí o udělení koncese nebo o zamítnutí žádosti o její udělení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, živnostenské oprávnění k provozování uvedené 20

21 činnosti mu zanikne uplynutím posledního dne této lhůty. 2. Řízení zahájená podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 3. Přijetí žádosti o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese podle bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku. 5. Zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru dochází s účinností od 1. prosince 2016 k následující změně 3 živnostenského zákona a rovněž ke změně v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu: 1. V 3 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova "poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr,". 2. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ se předmět podnikání "Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru" zrušuje. 1.5 Shrnutí Podnikání lze charakterizovat jako organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb. Celý tento proces je regulován právem. Právní úprava podnikání, ve smyslu úpravy právního postavení podnikatelů, má zásadně soukromoprávní charakter. To znamená, že podnikatelé jako účastníci vzájemných vztahů mají rovné postavení a širokou dispoziční volnost. Občanské právo tvoří obecný základ, přičemž normy obchodního práva regulují odchylky a zvláštnosti v právním postavení obchodníků právě ve vztahu k jimi provozované činnosti. S touto soukromoprávní úpravou však do značné míry souvisí množství právních předpisů, které obsahují veřejnoprávní normy, které podnikajícím subjektům nařizují, přikazují, případně je omezují v jejich volnosti tak, aby podnikatelské prostředí bylo regulováno a korespondovalo s celospolečenským zájmem. Stát tímto způsobem vytváří jednotný rámec pro všechny podnikající subjekty a zároveň chrání veřejný zájem. Rovné právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost je zakotveno v hlavě čtvrté Listiny základních práv a svobod (kde jsou zakotvena hospodářská, sociální a kulturní práva), která je součástí ústavního pořádku České republiky. Do kategorie veřejnoprávních předpisů patří Živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb.), který přímo stanoví podmínky podnikání z hlediska veřejných zájmů. Živnostenský zákon je jedním z nejčastěji novelizovaných právních předpisů v právním řádu České republiky. Je proto nutné neustále sledovat aktuální stav zákona. Prostřednictvím živnostenského zákona stát zajišťuje fyzickým i právnickým osobám rovné právo provozovat konkrétně vymezené činnosti při splnění předem definovaných podmínek. 21

22 Toto právo je třeba chápat jako veřejnoprávní oprávnění fyzických a právnických osob podnikat za podmínek a v celém rozsahu uvedeném v živnostenském zákoně. 22

23 2 Seznámení se základními pojmy z oblasti živnostenského podnikání a s předmětem úpravy živnostenského zákona Cílem kapitoly je seznámení se základními pojmy z oblasti živnostenského podnikání, jak je definuje živnostenský zákon a další právní předpisy a s vymezením předmětu úpravy živnostenského zákona. Klíčová slova Živnost, všeobecné podmínky podnikání, zvláštní podmínky podnikání, fyzická osoba, právnická osoba, zahraniční osoba, odborná způsobilost 2.1 Vymezení všeobecných a zvláštních podmínek Předmět úpravy živnostenského zákona je vymezen v 1 ŽivZ následovně: Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen živnost ) a kontrolu nad jejím dodržováním. Co je to živnostenské podnikání (živnost) definuje ŽivZ v 2: Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Živnostenské podnikání je podnikáním podle podmínek stanovených živnostenským zákonem. Živnostenský zákon neupravuje podmínky pro podnikatelskou činnost, která není živností. Pojem živnost se používá v ŽivZ ve významu legislativní zkratky, která označuje živnostenské podnikání. Živnost může vykonávat subjekt, který se zapisuje do (ať povinně nebo dobrovolně) obchodního rejstříku, i subjekt, který se do obchodního rejstříku zapisovat nemusí. Všechny subjekty, které chtějí provozovat živnost, však musejí k tomu mít živnostenské oprávnění. Za živnostenské podnikání se považuje soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Živnostenský zákon přitom jednotlivé znaky živnosti blíže nespecifikuje, je nutné je chápat v jejich obvyklém významu. Soustavností se rozumí stálý výkon určité činnosti, který se pravidelně opakuje nebo trvá po určitou dobu. Opakující se činností pak je i činnost sezonní opakující se každoročně v určitém ročním období. Za soustavné se obecně považuje i opakované jednorázové jednání nebo jednorázové dlouhotrvající jednání (stavba). 23

Studijní materiál k e-learningovému kurzu ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON PO NOVELE

Studijní materiál k e-learningovému kurzu ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON PO NOVELE Studijní materiál k e-learningovému kurzu ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON PO NOVELE Autorka: JUDr. Daniela Světlíková Aktualizováno k 1. 1. 2016 Obsah Obsah... 2 1 Právní prostředí živnostenského podnikání... 4 1.1

Více

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 290 9. funkční období 290 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 85 ze 7. volebního

Více

Živnostenský zákon v praxi

Živnostenský zákon v praxi Živnostenský zákon v praxi 8. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2012 Str. 114 Str. 196 Ve výčtu zákonů si za zákon č. 160/2010 Sb. doplňte zákonem č. 424/2010 Sb., zákonem č. 427/2010 Sb., zákonem

Více

ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24)

ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24) Části platného znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona

Více

č. 455/1991 Sb., o živnostenském č. 587/1992 Sb., o spotřebních Ministerstvo zemědělství zákon č. 61/1997 Sb., o lihu oboru zaměřeném

č. 455/1991 Sb., o živnostenském č. 587/1992 Sb., o spotřebních Ministerstvo zemědělství zákon č. 61/1997 Sb., o lihu oboru zaměřeném PŘÍLOHA č. 3 k zákonu č. 455/11 Sb. KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Poznámka Orgán státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle 27 odst. 3 Požadovaná

Více

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle 27 odst. 3

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle 27 odst. 3 Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb. Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost podle 27 odst. 1 a 2 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle

Více

ASPI BY569 Strana :25:56

ASPI BY569 Strana :25:56 Obsah Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvláštní Podmínky, jejichž splnění se Orgán státní správy, který se Poznámka způsobilost podle 27 odst. 1 a

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 145 USNESENÍ hospodářského výboru z 23. schůze konané dne 17.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 145 USNESENÍ hospodářského výboru z 23. schůze konané dne 17. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2008 5. volební období 145 USNESENÍ hospodářského výboru z 23. schůze konané dne 17. ledna 2008 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991

Více

Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI. (K 26 a 27)

Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI. (K 26 a 27) Systém ASPI - stav k 1.6.2008 do částky 60/2008 Sb. a 12/2008 Sb.m.s. Obsah a text 455/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 7.2008 Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Předmět

Více

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (platí od 1. 98. 2017 do 15. 1131. 8. 2017) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992

Více

praxe v oboru, nebo rozsahu živnostenského d) střední vzdělání s výučním listem oprávnění v oboru vzdělání puškař nebo

praxe v oboru, nebo rozsahu živnostenského d) střední vzdělání s výučním listem oprávnění v oboru vzdělání puškař nebo Příloha 3 ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvláštní Podmínky, jejichž splnění se Orgán státní správy, který se Poznámka způsobilost podle 27 odst. 1 a 2 vyžaduje podle vyjadřuje

Více

Příloha č. 3 Koncesované živnosti

Příloha č. 3 Koncesované živnosti Příloha č. 3 Koncesované živnosti Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná Podmínky, jejichž splnění se Orgán státní správy, který Poznámka zvláštní způsobilost podle vyžaduje podle 27 odst. 3 se vyjadřuje

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna živnostenského zákona. Čl. I

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna živnostenského zákona. Čl. I Strana 2563 169 ZÁKON ze dne 25. dubna 2012, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Správní odbor a obecní živnostenský úřad Správní odbor a obecní živnostenský úřad Vedoucí odboru Oddělení matriky Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vedoucí oddělení Oddělení přestupkové Oddělení obecní živnostenský

Více

ZÁKON ze dne 2017, ČÁST PRVNÍ Změna živnostenského zákona. Čl. I

ZÁKON ze dne 2017, ČÁST PRVNÍ Změna živnostenského zákona. Čl. I ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost?

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost? Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI. b) vyí odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo c) střední vzdělání s maturitní

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI. b) vyí odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo c) střední vzdělání s maturitní KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvlátní Podmínky, jejichž splnění se Orgán státní správy, který se Poznámka způsobilost podle 27 odst. 1 a 2 vyžaduje podle vyjadřuje k

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna živnostenského zákona

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna živnostenského zákona Strana 3178 Sbírka zákonů č. 289 / 2017 Částka 102 289 ZÁKON ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

Kdo může ohlásit vázanou živnost?

Kdo může ohlásit vázanou živnost? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi?

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o:

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBSAH. ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) OBSAH Seznam zkratek.............................................. XI Seznam předpisů citovaných v komentáři........................ XIV Předmluva k prvnímu vydání................................. XXIX

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie.

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455/1991 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (platí od 1. 87. 2017 do 31. 87. 2017) ve 231/1992, zákona č. 591/1992, zákona č. 600/1992, zákona č. 273/1993 zákona

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Jak ohlásit živnost? Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?

Jak ohlásit živnost? Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

2. V 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje.

2. V 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje. Částka 100 Sbírka zákonů č. 258 / 2016 Strana 3877 258 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru Parlament se usnesl na tomto

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Prokázání odborné způsobilosti není podmínkou provozování volné živnosti. Provozování volné živnosti je podmíněno ohlášením.

Prokázání odborné způsobilosti není podmínkou provozování volné živnosti. Provozování volné živnosti je podmíněno ohlášením. Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 296 10. funkční období 296 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru (Navazuje na sněmovní tisk č. 680 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu).

elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu). Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva.

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva. Otázka: Živnostenské právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): marky = Soubor právních předpisů o živnostenském podnikání (objektivní právo), jednak oprávnění k provozování živnosti, náleží osobě,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

3. 2. Živnostenský zákon, živnosti, orientace v Živnostenském zákoně

3. 2. Živnostenský zákon, živnosti, orientace v Živnostenském zákoně Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 3. 2. Živnostenský zákon, živnosti, orientace v Živnostenském zákoně Zákon č. 455/1991 Sb. ČR, o živnostenském

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIZOVICE odbor Obecní živnostenský úřad Masarykovo nám. 1007, Vizovice

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIZOVICE odbor Obecní živnostenský úřad Masarykovo nám. 1007, Vizovice MĚSTSKÝ ÚŘAD VIZOVICE odbor Obecní živnostenský úřad Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD VIZOVICE ZA ROK 2017 Leden 2018 PŘEDKLÁDÁ: Ing. David

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

2) Statutární orgán, členové statutárního orgánu Titul Jméno Příjmení Titul. Titul Jméno Příjmení Titul

2) Statutární orgán, členové statutárního orgánu Titul Jméno Příjmení Titul. Titul Jméno Příjmení Titul Potvrzení přijetí ZPO č. jednací... Ohlášení živnosti podle 45 odst. 3 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen žz) 1) Právnická osoba -zahraniční Obchodní

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz 1. Odborná způsobilost dle práva ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4054 Sbírka zákonů č. 371 / 2017 371 ZÁKON ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti? Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací.

získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat?

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23 Obsah Úvod... III 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 1.1 SOUSTAVNÁ ČINNOST...4 1.2 SAMOSTATNOST PROVOZOVANÉ ČINNOSTI...5 1.3 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI VLASTNÍM JMÉNEM...6 1.4 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST...8

Více

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi?

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Návrh. ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele

Návrh. ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele IIIb. Návrh ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o České

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání 5.1.2009 08:22 Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 270/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 270/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 270/4 Usnesení výboru pro zdravotnictví č. 71 ze dne 29. ledna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost

Více

Podstata podnikání, právní úprava

Podstata podnikání, právní úprava Podstata podnikání, právní úprava Podstatou podnikání je samostatné rozhodování podnikatele o oboru podnikání (co bude vyrábět nebo jaké služby bude poskytovat) kde bude vyrábět (umístění podniku) jak

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 172 USNESENÍ hospodářského výboru ze 24. schůze konané dne 29.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 172 USNESENÍ hospodářského výboru ze 24. schůze konané dne 29. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2004 4. volební období 172 USNESENÍ hospodářského výboru ze 24. schůze konané dne 29. ledna 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991

Více

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat?

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce Ustanovení ukončení odpovědného zástupce 03. Pojmenování (název) životní situace Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce dle 11 živnostenského zákona 4. Základní informace k životní situaci

Více

BPH_EKOR Ekonomika organizací. podzim 2011

BPH_EKOR Ekonomika organizací. podzim 2011 BPH_EKOR Ekonomika organizací podzim 2011 Živnostenské podnikání» Členění živností (1 příklad)» Podmínky provozování živnosti (1 příklad) Malé a střední podniky» Klasifikace (1 příklad) Zákon č. 455/1991

Více