Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci"

Transkript

1 A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci I s málem peněz dokáží české neziskové organizace mnoho Věra Řiháčková 1 Česká republika má zavedený a účinný systém rozvojové spolupráce 2 a samostatně stojící transformační spolupráci, která se zaměřuje na lidská práva a podporu demokracie prostřednictvím aktérů občanské společnosti v cílových zemích. Česká občanská společnost je jedním z hlavních aktérů, pokud jde o provádění rozvojové spolupráce, a má jedinečné postavení v transformační spolupráci. Rozvojová spolupráce Česká republika se v polovině 90. let 20. století opět etablovala jako dárcovská země, ale subjekty odpovědné za rozhodnutí a provádění této politiky vykazovaly značnou roztříštěnost. Po reformě, která proběhla v období a byla zcela dokončena na počátku roku 2012, se celý institucionální systém ustálil a ústřední úlohu v koordinaci a rozhodování začalo hrát Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), respektive jeho Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci a Česká rozvojová agentura coby prováděcí orgán spravovaný ministerstvem 3. Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci 4 působí jako poradní orgán MZV a zajišťuje koordinace s dalšími ministerstvy a občanská společnosti zde působí v roli pozorovatele 5. V roce 2010 byly přijaty hlavní dokumenty, které potvrdily závazky a cíle České republiky v oblasti rozvojové spolupráce. Jedná se o zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů a o Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období Autorka je seniorní výzkumnou pracovnicí v Institutu pro evropskou politikou EUROPEUM. Ráda by poděkovala všem respondentům, kteří k výzkumu velkoryse přispěli svým časem a cennými informacemi, zejména Sabině Dvořákové (DEMAS), Janě Miléřové (FORS), Janu Mrkvičkovi (PIN), Martinu Náprstkovi (ČRA), Marku Svobodovi (PIN), a dále těm, kdo poskytli cenné připomínky k dřívější verzi této studie. 2 Humanitární pomoc spadá do stejné rozpočtové kapitoly s roční alokací přibližně 73 milionů CZK a do stejné institucionální struktury, přičemž Česká rozvojová agentura v tomto ohledu funguje jako prováděcí orgán. 3 Podrobné údaje viz (Sládkova, 2011). 4 Česká rozvojová agentura a Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci byly založeny v lednu Občanská společnost je zastoupena českým Fórem pro rozvojovou spolupráci (FORS), což je platforma organizací rozvojové spolupráce a subjektů občanské společnosti. 6 Existují rovněž odvětvové strategie, jako jsou Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání , Strategie mnohostranné rozvojové spolupráce ČR na období , atd.; občanská společnost měla pro jejich vypracování zásadní význam. Update of the current status of implementation of international/bilateral trade regimes with ODA recipients and the current role of civil society and private sectors as development actors in the new EU Member states This project is funded by the European Union

2 Výše oficiální rozvojové pomoci (ORP) ČR představovala v roce 2012 v relativním vyjádření 0,11 % HND a je jisté, že v roce 2015 nedosáhne úrovně 0,33 % HND, jak je uvedeno v závěrech Rady EU z roku Celková částka přidělená na dvoustrannou spolupráci byla na období zmrazena. Přesto však na rozdíl od většiny zemí EU a navzdory hospodářské krizi se celková výše ORP České republiky mírně zvyšovala, a to díky zvyšování rozpočtu na mnohostrannou spolupráci. Dvoustranné rozvojové projekty, které se zaměřují na prioritní země 7, budou v období pracovat s ročním rozpočtem 396,5 milionu CZK, přičemž dalších 56 milionů CZK je vyčleněno na tuzemské činnosti, např. na podporu globálního rozvojového vzdělávání, budování kapacit a networkingu v rámci české občanské společnosti, posílení platforem organizací a přípravu českých učitelů pro mise v cílových zemích. Z této rozpočtové linie se podporují i rozvojové aktivity českých krajů a obcí v cílových zemích. Tato rozpočtová kapitola rovněž zahrnuje 28 milionů CZK určených na podporu trojstranných projektů českých organizací a subjektů, tj. na spolufinancování projektů ve většině financovaných ze strany EU nebo projektů, jež se uchází ve výběrových řízeních EU 8. Podle hodnotící zprávy Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FORS, 2012) byly v roce 2011 české nevládní organizace odpovědné za provádění 34 % rozpočtu určeného na dvoustranné rozvojové projekty ve srovnání s 37 % na straně podnikatelského sektoru. Prostředky z rozpočtu na dvoustranné projekty se rozdělují prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a grantů. Zadávání veřejných zakázek je upraveno zákonem a takto získané prostředky obvykle pokrývají 100 % nákladů na projekt, přičemž podmínky a cíle projektu jsou v plném rozsahu definovány Českou rozvojovou agenturou. U grantů se obvykle vyžaduje spolufinancování a projekty se vybírají v rámci otevřených výzev pro podávání nabídek, které samy určují rámcové i dílčí cíle. V roce 2011 Česká rozvojová agentura publikovala Manuál projektového cyklu, který poskytuje jednotnou metodologii a vzory pro přípravu, plánování a řízení projektů rozvojové spolupráce. Existence tohoto manuálu se považuje za důležitý krok směrem ke zvýšení transparentnosti a účinnosti celého procesu. Sektor občanské společnosti hrál vždy důležitou úlohu při utváření politiky rozvojové a transformační spolupráce a při její materializaci v konkrétních výsledcích. V oblasti rozvojové spolupráce působí více než 50 organizací 9, včetně velkých organizací, které se zabývají mnohými tématy, organizací, které se zaměřují na jednu zemi, organizací činných pouze v České republice, nebo organizací, jež se zabývají jedním tématem. Tyto organizace mají formu nevládních organizací, nadací, dceřiných organizací mezinárodní organizací, think tanků (Glopolis) a výzkumných institucí (Ústav mezinárodních vztahů). Mnoho nevládních organizací, které v této oblasti působí, se potýká se slabou personální a strukturální kapacitou a do značné míry závisí na dobrovolnících. Tato situace se týká i těch organizací, které mají větší mateřské organizace. Občanská společnost zároveň uznává, že v této oblasti existuje velký počet nevládních organizací, a proto zde obecně hrozí riziko zdvojování činností. Pouze tři až pět nevládních organizací vykazuje kapacity pro provádění dlouhodobých komplexních projektů. Zbytek jsou spíše malé nebo specializované organizace. 7 Mezi cílové země dvoustranné rozvojové spolupráce patří: prioritní země s programem spolupráce (programové země): Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Mongolsko; prioritní země bez programu spolupráce: Kambodža, Gruzie, Kosovo, Palestinská autonomní území, Srbsko; jiné cílové země (z důvodu historických konotací): Angola (v období se o financování neuvažuje), Vietnam, Jemen a Zambie. 8 Schéma je zavedeno od roku Dvoustranné rozvojové projekty rovněž provádějí vysoké školy Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova univerzita v Brně, či Univerzita Palackého v Olomouci. 2

3 Jednou z největších nevládních organizací ve střední Evropě je Člověk v tísni (PIN) 10. Byla založena v roce 1992 a jejím prvořadým zájmem bylo zpočátku poskytování humanitární pomoci (podobně jako organizace ADRA a další). Člověk v tísni výrazně přispěl k opětovnému etablování České republiky jako dárcovské země a obecně k tvorbě politiky, neboť některé jeho vůdčí osobnosti se postupně přesouvaly na posty v rámci MZV. Občanská společnost byla rovněž klíčovým aktérem z hlediska zvyšování povědomí (kampaň Česko proti chudobě, internetová stránka rozvojovka.cz, atd. 11 ) a v oblasti rozvojového vzdělávání 12. Platforma organizací, České fórum pro rozvojovou spolupráci (FORS), byla zřízena patnácti nevládními organizacemi v roce 2002 a v roce 2003 byla jednou ze zakládajících organizací Evropské konfederace nevládních organizací pro pomoc a rozvoj (CONCORD). V době hospodářské stagnace a s ohledem na transformovaný a předvídatelný systém rozvojové spolupráce 13 se značnou mírou transparentnosti se občanská společnost zaměřuje na zlepšení procesů plánování a provádění a na obecné lobování ve prospěch rozpočtu na ORP. Meziresortní Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci slouží občanské společnosti zastupované platformou FORS jako institucionalizovaný přístupový bod do procesu vytváření politiky rozvojové spolupráce. Ostatní ministerstva postupně ztrácela v oblasti rozvojové spolupráce pravomoci i rozpočet, a tudíž jejich zájem vysílat na jednání Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci těžké váhy výrazně poklesl, zatímco skutečná politika se dělá jinde. Některé subjekty občanské společnosti, jakož i FORS, mají dobrý neformální přístup k činitelům s rozhodovací pravomocí na MZV a v ČRA. K hlavním politickým dokumentům se konají pravidelné konzultace a občanská společnost je schopna tlumočit a prosazovat svá doporučení v oblasti politiky, plánování či technického provádění projektů. Na vyšší politické úrovni občanské společnosti chybí systematická práce a pravidelný kontakt s činiteli s rozhodovací pravomocí (poslanci a jiní představitelé politických stran), a její možnosti ovlivnit celkový vývoj rozpočtu jsou tudíž velmi omezené. Vzhledem k tomu, že rozpočty dvoustranné spolupráce byly do roku 2015 zmrazeny, bude se přezkum Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce na období , ke kterému dojde během příštího roku, zaměřovat na otázku zvyšování účinnosti. Mnoho nevládních organizací navrhuje snížit počet priorit 14 a cílových zemí 15 a zároveň spustit další linie financování s pružným plánováním, které budou otevřené pro iniciativy, a budou mít širší zeměpisné zaměření. ČRA již zvažuje takovouto rozpočtovou linii pro nevládní organizace, jež by rozšířila přístup k financování pro ty nevládní organizace, které nepracují v cílových zemích nebo se nezaměřují na prioritní oblasti. Vysoký počet priorit, omezený rozpočet a poměrně rovnoměrně rozdělování finančních prostředků mezi prioritní oblasti zamezují tomu, aby 10 Nevládní organizace, která se zaměřuje na mnoho témat souvisejících s rozvojovou spoluprací, humanitární pomocí, transformační spoluprací a dále sociální integrací, vzdělávání, a informačními programy v České republice. 11 Kampaň byla zahájena v roce 2005, je prováděna prostřednictvím sítě nevládních rozvojových organizací a je součástí Globální výzvy k boji proti chudobě. 12 Postoj české veřejnosti k rozvojové spolupráci a jejím cílům je obecně spíše kladný. Podle zvláštního průzkumu Eurobarometru č. 375, 83 % Čechů se domnívá, že je důležité pomáhat lidem v rozvojových zemích, ale pouze 59 % podporuje rozvojovou pomoc (spolupráci). 13 MZV připravuje roční rozpočet a předběžný rozpočtový plán tři roky, který přijme vždy v květnu roku, který předchází prováděcímu období, přičemž poté jej přijme vláda. Takový postup není v jiných členských státech EU příliš běžný. 14 V současné době existuje jedenáct prioritních oblastí v rámci pěti prioritních sektorů. Podrobnosti viz Sládková, 2011, nebo Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce na období Jedním z kritérií pro stanovení cílové země by měla být přítomnost českého velvyslanectví, neboť jeho úloha se pro realizaci projektů považuje za zásadní. V důsledku rozpočtových omezení bylo několik velvyslanectví ČR ve světě uzavřeno. Pokud jde o cílové země, došlo k tomu v případě Jemenu. 3

4 podpořené projekty mohly mít významný dopad nebo přinést udržitelná řešení. Kromě snížení počtu priorit by plánování mělo být jasněji zaměřené a mělo by buď umožnit občanské společnosti přijít s komplexními strategiemi pro dané odvětví, pod podmínkou zapojení jiných českých organizací a subjektů, nebo by mělo vést k posílení kapacit ČRA, která by sama stanovila problémy ve vybraných odvětvích a aktivně by vyhledávala prováděcí subjekty. Vzhledem k tomu, že Česká republika je malým dárcem a že dvoustranné projekty zvyšují její viditelnost, je v zájmu maximalizace účinku zapotřebí posílit spolufinancování projektů financovaných z různých zdrojů, především pak z EU. Hospodářská krize vytvořila tlak na veřejné i soukromé rozpočty, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU. Většina českých organizací má zkušenosti s nedostatkem zdrojů a dokázaly se z této zkušenosti poučit. Také u nich převládá jistá schopnost improvizace a přirozený smysl pro efektivitu. Některé se nalézají v začarovaném kruhu, kdy jim chybí peněžní prostředky, jež by jim umožnily najmout fundraisera. Ani to jim však nebrání v tom, aby se úspěšně věnovaly získávání prostředků z různých zdrojů, a dokonce ani v tom, aby dokázaly dosáhnout na stále významnější částky z peněz EU 16. Pokud jde o přerozdělování grantů (re-granting), který je možný u projektů EU, limit ve výši EUR se zdá být příliš omezující pro provádění velkých projektů, neboť umožňuje podporovat pouze malé lokální projekty, např. pro různé komunity. České organizace občanské společnosti by v tomto ohledu uvítaly více flexibility, včetně zvýšení tohoto limitu 17. Větší organizace s významnějším renomé mohou za účelem získání soukromých dárců těžit ze své veřejné image (např. Člověk v tísni), zatímco menší subjekty se spoléhají na veřejné granty nebo alternativní (a často tvůrčí) způsoby získávání finančních prostředků. Stále větší počet českých nevládních organizací zkouší alternativní způsoby získávání financí. Některé organizace (např. SIRIRI) se rozhodly oslovovat malé dárce přímo a současně využívat nové sociální sítě (např. Facebook). Tato strategie může být velmi účinná a přitom málo nákladná. Jiné organizace využívají on-line prodej produktů pocházejících z cílových zemí, které mohou přinést relevantní finanční prostředky spíše menším organizacím než těm velkým. České nno jsou si čím dál tím více vědomy toho, že dárce je třeba nejen přímo oslovovat, ale také je určitým způsobem hýčkat, mimo jiné i díky osobním a trvalým kontaktům. Cílem této strategie je dostat se do pozice dárcova miláčka, což se týká dárců jak soukromých, tak i veřejných. Současná finanční omezení, se kterými se většina dárců potýká, však neumožňují, aby dárci měli miláčků příliš mnoho. Pokud jde o financování z vnitrostátních zdrojů, ČRA coby provádějící orgán vypracovává roční plány. Občanské společnosti se nedávno podařilo ČRA přesvědčit, aby zveřejňovala orientační plánování pro grantové priority. Zadávání veřejných zakázek se řídí odlišným režimem, který je upraven zákonem a je uzavřen pro vnější konzultace. Pokud jde o technické otázky, velkou roli hraje rozpočtový rok. Výzvy se otevírají v květnu, financování začíná v červnu, ale jednoroční projekty by měly být do konce roku uzavřeny, včetně předložení závěrečné zprávy. Čas pro účinné provádění projektů je tudíž omezen. Je nepravděpodobné, že by se tento systém mohl změnit, ale jistě by bylo možné zavést některé nástroje, které by financování zpružnily. Jedná se například o možnost zahájit provádění vybraných projektů ještě před podpisem smlouvy nebo započítávání předfinancovaných projektových činností do celkového rozpočtu. Grantové žádosti by rovněž mohly být ještě dále zjednodušeny. Stejně 16 Podle průzkumu provedeného platformou FORS jsou české nevládní organizace zjevně stále úspěšnější při získávání peněz z EU, ale toto úsilí pro ně stále představuje značnou administrativní zátěž. 17 Člověk v tísni vyjadřuje ochotu a připravenost přerozdělovat a spravovat grantové finanční prostředky až do výše EUR. 4

5 jako v případě prostředků z EU, je i v případě financování z českých zdrojů flexibilita pravidel pro výdaje a účetnictví velmi omezená. Tato skutečnost ovšem není považována za závažný problém, neboť účetně složité operace a činnosti mohou být pokryty z jiných grantů a je zároveň nutné zachovat transparentnost a efektivitu vynaložených prostředků. Občanské společnosti se přiznává její klíčová role z hlediska zvyšování povědomí o rozvojové spolupráci a poskytování velmi dobré informační služby. Rozpočtová linie pro rozvojové vzdělávání a pro projekty zaměřující se na zvyšování informovanosti dosahuje roční výše 15 milionů CZK, což se považuje za nedostatečné. Hromadné sdělovací prostředky nejsou k problematice rozvoje příliš vnímavé a zejména malé nevládní organizace nemají možnost v médiích účinně vystupovat. Spolupráce s podnikatelskými subjekty je poměrně vzácná. Existuje ale jeden projekt v oblasti základního vzdělávání v Angole, který společně provádí Člověk v tísni a společnost Allkon. FORS v současné době realizuje projekt mapování, do kterého jsou zapojeny organizace občanské společnosti, soukromý sektor a univerzity a který by měl definovat silné stránky každého odvětví, možné oblasti spolupráce a nástroje, které tuto spolupráci usnadní. I přes rozdílné motivace a priority jsou nevládní organizace spíše vstřícné k myšlence spolupráce s podnikatelským sektorem a uznávají výhody vyplývající z této spolupráce. Podniky by mohly ocenit místní kontakty, znalosti a know-how nevládních organizací a na oplátku by mohly posílit kapacity nevládních organizací jak v konkrétních projektech, tak z hlediska jejich celkového fungování a financování. Platforma organizací FORS České fórum pro rozvojovou spolupráci (FORS) je zavedenou platformou s více než desetiletou historií, které sdružujíce přibližně 50 subjektů. Zaměřuje se na ovlivňování tvorby politiky na vnitrostátní a unijní úrovni, budování kapacit a spolupráci mezi svými členy, spolupráci s dalšími subjekty a partnery mimo platformu, zvyšování informovanosti a monitorovací a kontrolní činnosti. Její cíle a priority jsou uvedeny ve strategii na období Platforma realizuje projekty v oblasti budování kapacit a vytváří a publikuje analýzy (policy papery), hodnotící zprávy a průzkumy mezi členskými organizacemi. Dále slouží jako kontaktní místo pro MZV, pokud je zapotřebí souhrnný postoj občanské společnosti. Neprovádí žádné projekty v cílových zemích. Základní financování platformy pochází z České rozvojové agentury. Aby se předešlo střetu zájmů, pro účely, jež se týkají domácí politiky, získává platforma finanční prostředky mimo ČR, zejména v EU. FORS tvoří relativně velký počet organizací s různými zájmy, které vykazují různé úrovně zapojení a kapacit přispívat k její činnosti. I z toho důvodu nebyla platforma pokaždé schopna účinně jednat. Pravidlo nejmenšího společného jmenovatele, které platí pro určování pracovních priorit, neumožňuje přílišnou flexibility a ústí ve spíše obecně definované úkoly a cíle. Na druhé straně není platforma pouhou sumou svých částí. Podle některých členských subjektů je nezbytné vést diskusi o účinných nástrojích na obhajobu zájmů, přičemž by se tak měla zdůraznit přidaná hodnota platformy. Pravidelně vydávané policy papery, jež jsou sice kvalitní, nemají podle mínění některých členů adekvátní dopad. Silnější platforma FORS s jasnější strategií a konkrétními cíli, jež je třeba ve veřejném prostoru prosazovat, by byla velkým přínosem pro celou rozvojovou komunitu a podpořila by větší zapojení jejích členů. 18 K dispozici na adrese 5

6 Pokračovat ve sledování transparentnosti postupů týkajících se tuzemských finančních prostředků a zaměřovat se na systematické shromažďování zkušeností členů z terénu, které by sloužily jako podklad pro formulování doporučení v rámci rozvojové politiky, jsou jistě dobře zvolené priority FORSu. Kromě projektů v oblasti rozvojového vzdělávání a zvyšování informovanosti a několika jednotlivých projektů spolu rozvojové nevládní organizace při přípravě a provádění dvoustranných projektů vesměs příliš nespolupracují. FORS by mohl podpořit lepší spolupráci mezi nevládními organizacemi, a to i vzhledem k tomu, že dárci mají tendenci se zaměřovat na dlouhodobé udržitelné projekty s komplexním dopadem. Menší nevládní organizace zapojené do větších konsorcií s podobnými nevládními organizacemi mají lepší přístup k financování a mohou lépe přispět svými specifickými znalostmi a dovednostmi. Rovněž by se mělo pokračovat v úsilí nalézt možnosti spolupráce na projektech mezi aktéry z různých sfér a identifikovat oblasti, kde mohou občanská společnost a soukromý sektor dobře spolupracovat a vzájemně se doplňovat. V zájmu zlepšení kvality interních debat a větší angažovanosti členských organizací by bylo možné využít vypracování společného příspěvku pro přezkum Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce. Některé nevládní organizace od platformy FORS očekávají více, zejména pokud jde o poradenství ohledně financování či poskytování konkrétních grantů. Stěžují si na enormní byrokracii související zejména s financováním z EU, které je tak pro ně prakticky nepřístupné, v porovnání s poměrně jednoduchými postupy u jiných dárců, jako např. nadací majících americké pozadí (např. OSF). Přivítaly by, aby platforma FORS zlepšovala jejich kapacity a poskytla jim vedení při psaní projektů EU, jejich hodnocení a přípravě na požadavky EU v oblasti auditu. Rozvojová spolupráce závěry Český neziskový sektor zprostředkovává a provádí významnou část české rozvojové spolupráce a české nno vykazují v oblasti realizace projektů vysokou odbornost a profesionalitu. V této oblasti však působí možná příliš velký počet nevládních organizací, mnoho z nich je slabých po stránce personální a strukturální a pouze tři až pět nevládních organizací má kapacity pro provádění komplexních projektů s významným dlouhodobým dopadem. I přes rostoucí míru úspěšnosti v podávání projektů na financování z prostředků EU a kvůli zmrazení tuzemského financování čelí neziskový sektor nedostatku finančních zdrojů. Na vyšší politické úrovni občanské společnosti chybí systematická práce a pravidelný kontakt s činiteli s rozhodovací pravomocí. Transformační spolupráce Na rozdíl od situace ve většině zemí EU, v České republice nespadá oblast podpory demokracie a lidských práv pod rozvojovou spolupráci. Tato oblasti má samostatnou institucionální strukturu, zvláštní rozpočtovou linii a své programovací a politické dokumenty. Oblast spravuje Odbor lidských práv a transformační politiky (LPTP) Ministerstva zahraničních věcí 19. Demokratizační pomoc se poskytuje od poloviny 90. let coby součást české rozvojové pomoci, ale později v roce 2005 se stala samostatnou oblastí 19 Vedle toho existuje program Transformační finanční a ekonomické spolupráce Ministerstva financí České republiky, jehož cílem je sdílení znalostí a zkušeností o procesech hospodářské transformace, řádné správě věcí veřejných, přípravách na přistoupení k EU a uplatňování acquis EU se zahraničními partnery se zaměřením na země Východního partnerství v blízké budoucnosti. Partnery v tomto procesu jsou ministerstva financí jednotlivých zemí a občanská společnost zapojena není. 6

7 politiky, tzv. transformační politikou, a jednou z priorit zahraniční politiky 20. Bod zlomu přišel v souvislosti s demokratizační pomocí Iráku v roce 2003, která byla zaměřena na místní odborníky a doplňovala české zapojení do mezinárodního úsilí k hospodářské stabilizaci země. Po zkušenostech z Iráku a v důsledku silného lobování organizace Člověk v tísni byl tento program v roce 2005 rozšířen 21 i na jiné země a v roce 2007 došlo k jeho plné institucionalizaci. Tento přístup vychází z přesvědčení, že existuje vztah podmíněnosti mezi stavem lidských práv a demokracií a staví na zkušenostech českého transformačního procesu od totalitního režimu k demokratickému systému vlády. Projekty, jež se realizují v rámci transformační spolupráce, podporují účast občanů cílových zemí na budování řádné správy věcí veřejných a ochrany lidských práv a základních svobod s cílem přispět k probíhajícím nebo budoucím změnám vedoucím k demokracii a právnímu státu 22. Transformační spolupráce doplňuje český systém rozvojové spolupráce, neboť systematicky pracuje s občanskou společností v cílových zemích s cílem vyhnout se, pokud to je nutné, kontaktům s místními orgány. Odkaz na ni najdeme ve všech koncepčních dokumentech o rozvojové spolupráci s výjimkou zákona o rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Koncepce transformační spolupráce z roku 2010 stanoví následující priority: občanská společnost, obránci lidských práv, např. podpora svobodné občanské společnosti; média a přístup k informacím; právní stát a řádná, demokratická správa; volební procesy; rovnosti a nediskriminace. Organizace občanské společnosti 23 mohou uskutečňovat projekty financované z Programu transformační spolupráce 24, který funguje od srpna 2007 v rámci odboru LPTP. Předpokládaný rozpočet programu na rok 2013 je 50 milionů CZK, z nichž 35 milionů CZK je určeno na projekty. Zbytek je využíván flexibilně, včetně spolufinancování projektů EU realizovaných českými nevládními organizacemi. Mezi cílové země patří rozvojové země a země v procesu hospodářské transformace postsovětské země (tj. Moldavsko, Ukrajina, Gruzie), oblast Balkánu (Srbsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo) a Irák; dále nedemokratické země, kde jsou systematicky porušována lidská práva Kuba, Bělorusko a Myanmar/Barma. Pro transformační spolupráci je charakteristická trochu jiná kombinace subjektů občanské společnosti. V této oblasti působí přibližně dvacet organizací, z nichž pouze Občanské Bělorusko se soustředí výhradně na tuto činnost. Na rozdíl od rozvojové spolupráce je v této oblasti zapojeno mnohem více think-tanků a výzkumných ústavů. Jedná se např. Prague Security Studies Institute (PSSI), Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, Asociaci pro mezinárodní otázky (AMO) či Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), které využívají odborné znalosti získané během procesu transformace a procesu přistoupení k EU s cílem toto know-how předávat dále 25. Podobně jako u rozvojové spolupráce, společnost Člověk v tísni (PIN 26 ) zde hraje významnou roli a celé oblasti do značné míry dominovala 20 Bartovic, Bartovic, Koncepce transformační politiky (2010), Ministerstvo zahraničních věcí České republiky; ne_informace_o_aktivitach_programu/index.html, s Většinu projektů realizují české organizace občanské společnosti ve spolupráci s jednou či více partnerskými organizacemi v cílových zemích. Nevládní organizace v cílových zemích jsou rovněž způsobilé pro finanční prostředky v rámci podprogramu na podporu členů fóra občanské společnosti pro Východní partnerství. 24 Financování poskytnuté v letech nebylo institucionalizováno. Postupy, výzvy a priority jsou definovány v Programu transformační spolupráce, příloha 1 Koncepce transformační politiky; _spoluprace.html. Celkový rozpočet dosáhl v roce 43 milionů CZK (Bartovic, 2010). 25 Bartovic, V rámci společnosti Člověk v tísni tvoří týmy pracující na transformační spolupráci a rozvojové spolupráci dvě nezávislá oddělení s odděleným rozpočtem. 7

8 díky zkušenostem systematicky získávaným ještě v době před institucionalizováním a oddělením této oblasti od rozvojové spolupráce. V roce 2008 byla založena platforma organizací zaměřená na sdružování českých nevládních organizací a think-tanků, které se podílejí na prosazování demokracie a lidských práv Asociace pro podporu demokracie a lidských práv (DEMAS). Aktivita občanské společnosti mířící na ovlivnění formulování politiky a jejího plánování má spíše neformální podobu. Odbor LPTP funguje jako orgán, který určuje politické priority, a zároveň působí jako agentura odpovědná za plánování a provádění. Odbor je obecně vstřícný vůči podnětům a iniciativám, které přicházejí od občanské společnosti. Organizace občanské společnosti se také hojně vyjadřovaly ke Koncepci transformační politiky z roku 2010, přičemž platforma DEMAS (viz níže) zprostředkovala jejich souhrnná stanoviska. Způsob, jakým organizace občanské společnosti oblast transformační spolupráce a její cíle chápou, se do značné míry shoduje s tím, jak je samotná politika nastavena. Jednotlivé organizace jsou spíše spokojeny se stávajícími neformálními komunikačními kanály a jakoukoli formalizaci konzultačního mechanismu nepovažují za přínosnou, nebo dokonce ji mají za kontraproduktivní. Jelikož se jedná o poměrně malou skupinu subjektů, mají dobrý přístup, který umožňuje jednotlivcům lobovat za své zájmy 27. Poměrně organický charakter této oblasti, ve srovnání s rozvojovou spoluprací, umožnuje jistou flexibilitu a manévrovací prostor. Pokud jde např. o arabské jaro, podle některých se díky tomuto charakteru transformační spolupráce podařilo v případě Egypta poměrně rychle provést analýzy vývoje, vypracovat zaměření, přerozdělit financování a spustit grantové výzvy, a to i přesto, že Egypt nebyl prioritní cílovou zemí 28. Existuje rovněž neoficiální dohoda o spolufinancování úspěšných českých projektů, které obdržely finanční prostředky z EU, většinou z evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR), aby se usnadnil přístup k finančním prostředkům EU, u kterých je častá relativně vysoká míra spolufinancování. Toto spolufinancování však závisí na přerozdělování dostupných rozpočtových prostředků a neexistují zde žádné pravidelné výzvy pro spolufinancující granty. Na druhé straně však podle mínění subjektů občanské společnosti chybí strukturované vstupy od občanské společnosti, jež by přinesly nové ideje pro případnou revizi této politiky. Některé organizace považují za žádoucí upravit seznam cílových zemí a s tím související programové priority, neboť situace v terénu se mění. Navrhuje se snížit seznam priorit, soustředit se na rozvoj kapacit lokálního neziskového sektoru a současně rozšířit seznam cílových zemí. Mechanismus pro pravidelný přezkum politiky, který by zahrnoval jasně určené subjekty, není zaveden. Tento mechanismus by byl žádoucí nejen pro poskytování informačních podnětů, ale také pro minimalizaci dopadů politického vměšování ve vztahu ke každé změně politické reprezentace. Transformační spolupráce, ač byla prohlášena za prioritu vlády, v současnosti není, na rozdíl od rozvojové spolupráce, zakotvena v žádné zákonné normě. České neziskové organizace aktivní v této oblasti považují aktivity vůči českým politickým stranám za jednu ze svých hlavních priorit s cílem zachovat transformační spolupráci podporu napříč politickým spektrem (s výjimkou KSČM). Zdá se však, že pokud jde o budování vztahů a aktivitu směrem k relevantním českým politickým stranám, chybí transformační komunitě jasná strategie nebo cíle, jejichž definice a vypracování by naznačovalo, že zmíněná komunita je schopna účinně obhajovat a prosazovat své zájmy. 27 Většinou se lobing uskutečňuje prostřednictvím jednotlivým organizací a je zaměřen na jejich potřeby; platforma (DEMAS) není v tomto ohledu příliš využívána. 28 Podle některých subjektů byl však přístup k otázce arabského jara spíše konzervativní. 8

NOVÉ PRIORITY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÉ PRIORITY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NOVÉ PRIORITY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Pavel Bobek ORS MZV ČR Rámec zahraniční rozvojové spolupráce ČR Legislativní rámec Strategický rámec Programy a plány Realizace Výsledky a

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Druhého sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti se zúčastnilo 25 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 44

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Prvního sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti se do 31. 5. 2011 zúčastnilo 33 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 58%

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Co je to Rámcová úmluva na ochranu národnostních menšin? Rámcová úmluva, která vstoupila v platnost 1. února 1998, je

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Transformační politika

Transformační politika Transformační politika V roce 2007 se mezi přístupy zahraniční politiky ČR objevuje nový koncept nazvaný transformační politika. V něm se propojují jednotlivé nástroje zahraniční politiky potenciálně schopné

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Společné evaluace v rozvojové spolupráci obecně i ve zkušenosti ČR. Mgr. Milan Konrád MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Společné evaluace v rozvojové spolupráci obecně i ve zkušenosti ČR. Mgr. Milan Konrád MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Společné evaluace v rozvojové spolupráci obecně i ve zkušenosti ČR Mgr. Milan Konrád MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Společné evaluace v rozvojové spolupráci - obecně společně řízená

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska

Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska PRACOVNI PŘKLAD BLOKOVÉ GRANTY ( Grantová schémata) Finanční mechanismus EHP & Finanční mechanismus Norska 2004-2009 Obsah 1. OBECNÉ... 3 1.1 CO JE TO BLOKOVÝ GRANT?... 3 1.2 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ... 3 1.3

Více

Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Evaluace v rozvojové spolupráci ČR do r. 2008 Rozvojové středisko

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Workshop k přípravě projektových žádostí 12.2.2009 Praha Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Politika interní komunikace ČSÚ

Politika interní komunikace ČSÚ Politika interní komunikace ČSÚ Český statistický úřad, 2016 obsah ÚVOD... 3 Strategický kontext komunikace... 3 Účel Politiky interní komunikace... 3 Cíle interní komunikace... 3 Základní principy interní

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 29. 7. 2014 2014/2040(BUD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Reimer Böge (PE536.196v01-00) k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 všechny

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS ČR)

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS ČR) Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS ČR) Martin Náprstek Česká rozvojová agentura (ČRA) Letní škola rozvojové spolupráce Olomouc, 7.9. 2015 Cíle ZRS ČR pomoc při odstraňování chudoby v méně vyspělých

Více

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ V Bruselu dne 10. ledna 2011 127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) předkládá generální tajemník K ROZHODNUTÍ

Více

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY PARLEMETER: 2015 NÁRODNÍ REGIONY 1 PARLEMETER: 2015 METODICKÁ PŘÍLOHA: VÝSLEDKŮ EUROBAROMETRU Následující regionální analýza je založena na průzkumech provedených Evropským parlamentem pomocí Eurobarometru.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

VÝZKUM PRO VÝBOR CULT - EVROPSKÉ KULTURNÍ INSTITUCE V ZAHRANIČÍ

VÝZKUM PRO VÝBOR CULT - EVROPSKÉ KULTURNÍ INSTITUCE V ZAHRANIČÍ GENERALNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUM PRO VÝBOR CULT - EVROPSKÉ KULTURNÍ INSTITUCE V ZAHRANIČÍ SHRNUTÍ Abstrakt

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace Příklady podpořených projektů 20.10.2009 Pardubice Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Identifikační údaje aktivity, její členění, termín vyhlášení, doba trvání Název aktivity

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA ČR 2004 2009 Konference 1.3.2005 Rámcová informace Oldřich Balhar PODKLADY - Memoranda - o porozumění o implementaci EHP finančního mechanismu pro 2004-2009 - o porozumění

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

Evropský program pro kulturu Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém Závěrečná zpráva, červen 2010

Evropský program pro kulturu Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém Závěrečná zpráva, červen 2010 SHRNUTÍ Evropský program pro kulturu Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém Závěrečná zpráva, červen 2010 Dopad kvalitního uměleckého a kulturního vzdělávání na úplný rozvoj jednotlivce,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Praktické aspekty výběrových řízení Evropské komise. Veronika Divišová Člověk v tísni, o.p.s.

Praktické aspekty výběrových řízení Evropské komise. Veronika Divišová Člověk v tísni, o.p.s. Praktické aspekty výběrových řízení Evropské komise Veronika Divišová Člověk v tísni, o.p.s. veronika.divisova@clovekvtisni.cz Dosud využívané finanční nástroje Evropské komise Development Cooperation

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 26.9.2006 KOM(2006) 548 v konečném znění 2005/0043 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 obecné informace o programu 15.4.2010 Kulturní dědictví v partnerských městech I 12. září 16. září 2007 Česká Třebová (koordinátor, ČR), Agrate Brianza (Italie), Olawa (Polsko),

Více

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Zprostředkovatel Nadace rozvoje občanské společnosti (hlavní partner)

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovisku Unie v Radě

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Safer Internet. Jiří Průša, Jelizaveta Stelibská,

Safer Internet. Jiří Průša, Jelizaveta Stelibská, Safer Internet Jiří Průša, jiri.prusa@mvcr.cz Jelizaveta Stelibská, jelizaveta.stelibska@mvcr.cz Představení programu Cíl Podpora bezpečného využívání internetu, zejména dětmi Boj proti nedovolenému a

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen SR FoRS Development Worldwide, spolek svoboda@dww.cz 1 FoRS

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

Možnosti grantové podpory škol Evropský sociální fond, komunitární programy a partnerské projekty

Možnosti grantové podpory škol Evropský sociální fond, komunitární programy a partnerské projekty Možnosti grantové podpory škol Evropský sociální fond, komunitární programy a partnerské projekty Ing. Václav Kugler lesní inženýr se zálibou v botanice předseda Správní rady, ENVIRA, o.p.s. fundraiser,

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Zjednodušení programů Zvyšování přidané hodnoty a pákového efektu, eliminace zdvojování a roztříštěnosti Zjednodušení účasti Rozšíření účasti na

Zjednodušení programů Zvyšování přidané hodnoty a pákového efektu, eliminace zdvojování a roztříštěnosti Zjednodušení účasti Rozšíření účasti na Zjednodušení programů Zvyšování přidané hodnoty a pákového efektu, eliminace zdvojování a roztříštěnosti Zjednodušení účasti Rozšíření účasti na programech EU Zvýšení konkurenceschopnosti v důsledku podpory

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více