Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci"

Transkript

1 A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci I s málem peněz dokáží české neziskové organizace mnoho Věra Řiháčková 1 Česká republika má zavedený a účinný systém rozvojové spolupráce 2 a samostatně stojící transformační spolupráci, která se zaměřuje na lidská práva a podporu demokracie prostřednictvím aktérů občanské společnosti v cílových zemích. Česká občanská společnost je jedním z hlavních aktérů, pokud jde o provádění rozvojové spolupráce, a má jedinečné postavení v transformační spolupráci. Rozvojová spolupráce Česká republika se v polovině 90. let 20. století opět etablovala jako dárcovská země, ale subjekty odpovědné za rozhodnutí a provádění této politiky vykazovaly značnou roztříštěnost. Po reformě, která proběhla v období a byla zcela dokončena na počátku roku 2012, se celý institucionální systém ustálil a ústřední úlohu v koordinaci a rozhodování začalo hrát Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), respektive jeho Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci a Česká rozvojová agentura coby prováděcí orgán spravovaný ministerstvem 3. Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci 4 působí jako poradní orgán MZV a zajišťuje koordinace s dalšími ministerstvy a občanská společnosti zde působí v roli pozorovatele 5. V roce 2010 byly přijaty hlavní dokumenty, které potvrdily závazky a cíle České republiky v oblasti rozvojové spolupráce. Jedná se o zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů a o Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období Autorka je seniorní výzkumnou pracovnicí v Institutu pro evropskou politikou EUROPEUM. Ráda by poděkovala všem respondentům, kteří k výzkumu velkoryse přispěli svým časem a cennými informacemi, zejména Sabině Dvořákové (DEMAS), Janě Miléřové (FORS), Janu Mrkvičkovi (PIN), Martinu Náprstkovi (ČRA), Marku Svobodovi (PIN), a dále těm, kdo poskytli cenné připomínky k dřívější verzi této studie. 2 Humanitární pomoc spadá do stejné rozpočtové kapitoly s roční alokací přibližně 73 milionů CZK a do stejné institucionální struktury, přičemž Česká rozvojová agentura v tomto ohledu funguje jako prováděcí orgán. 3 Podrobné údaje viz (Sládkova, 2011). 4 Česká rozvojová agentura a Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci byly založeny v lednu Občanská společnost je zastoupena českým Fórem pro rozvojovou spolupráci (FORS), což je platforma organizací rozvojové spolupráce a subjektů občanské společnosti. 6 Existují rovněž odvětvové strategie, jako jsou Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání , Strategie mnohostranné rozvojové spolupráce ČR na období , atd.; občanská společnost měla pro jejich vypracování zásadní význam. Update of the current status of implementation of international/bilateral trade regimes with ODA recipients and the current role of civil society and private sectors as development actors in the new EU Member states This project is funded by the European Union

2 Výše oficiální rozvojové pomoci (ORP) ČR představovala v roce 2012 v relativním vyjádření 0,11 % HND a je jisté, že v roce 2015 nedosáhne úrovně 0,33 % HND, jak je uvedeno v závěrech Rady EU z roku Celková částka přidělená na dvoustrannou spolupráci byla na období zmrazena. Přesto však na rozdíl od většiny zemí EU a navzdory hospodářské krizi se celková výše ORP České republiky mírně zvyšovala, a to díky zvyšování rozpočtu na mnohostrannou spolupráci. Dvoustranné rozvojové projekty, které se zaměřují na prioritní země 7, budou v období pracovat s ročním rozpočtem 396,5 milionu CZK, přičemž dalších 56 milionů CZK je vyčleněno na tuzemské činnosti, např. na podporu globálního rozvojového vzdělávání, budování kapacit a networkingu v rámci české občanské společnosti, posílení platforem organizací a přípravu českých učitelů pro mise v cílových zemích. Z této rozpočtové linie se podporují i rozvojové aktivity českých krajů a obcí v cílových zemích. Tato rozpočtová kapitola rovněž zahrnuje 28 milionů CZK určených na podporu trojstranných projektů českých organizací a subjektů, tj. na spolufinancování projektů ve většině financovaných ze strany EU nebo projektů, jež se uchází ve výběrových řízeních EU 8. Podle hodnotící zprávy Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FORS, 2012) byly v roce 2011 české nevládní organizace odpovědné za provádění 34 % rozpočtu určeného na dvoustranné rozvojové projekty ve srovnání s 37 % na straně podnikatelského sektoru. Prostředky z rozpočtu na dvoustranné projekty se rozdělují prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a grantů. Zadávání veřejných zakázek je upraveno zákonem a takto získané prostředky obvykle pokrývají 100 % nákladů na projekt, přičemž podmínky a cíle projektu jsou v plném rozsahu definovány Českou rozvojovou agenturou. U grantů se obvykle vyžaduje spolufinancování a projekty se vybírají v rámci otevřených výzev pro podávání nabídek, které samy určují rámcové i dílčí cíle. V roce 2011 Česká rozvojová agentura publikovala Manuál projektového cyklu, který poskytuje jednotnou metodologii a vzory pro přípravu, plánování a řízení projektů rozvojové spolupráce. Existence tohoto manuálu se považuje za důležitý krok směrem ke zvýšení transparentnosti a účinnosti celého procesu. Sektor občanské společnosti hrál vždy důležitou úlohu při utváření politiky rozvojové a transformační spolupráce a při její materializaci v konkrétních výsledcích. V oblasti rozvojové spolupráce působí více než 50 organizací 9, včetně velkých organizací, které se zabývají mnohými tématy, organizací, které se zaměřují na jednu zemi, organizací činných pouze v České republice, nebo organizací, jež se zabývají jedním tématem. Tyto organizace mají formu nevládních organizací, nadací, dceřiných organizací mezinárodní organizací, think tanků (Glopolis) a výzkumných institucí (Ústav mezinárodních vztahů). Mnoho nevládních organizací, které v této oblasti působí, se potýká se slabou personální a strukturální kapacitou a do značné míry závisí na dobrovolnících. Tato situace se týká i těch organizací, které mají větší mateřské organizace. Občanská společnost zároveň uznává, že v této oblasti existuje velký počet nevládních organizací, a proto zde obecně hrozí riziko zdvojování činností. Pouze tři až pět nevládních organizací vykazuje kapacity pro provádění dlouhodobých komplexních projektů. Zbytek jsou spíše malé nebo specializované organizace. 7 Mezi cílové země dvoustranné rozvojové spolupráce patří: prioritní země s programem spolupráce (programové země): Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, Mongolsko; prioritní země bez programu spolupráce: Kambodža, Gruzie, Kosovo, Palestinská autonomní území, Srbsko; jiné cílové země (z důvodu historických konotací): Angola (v období se o financování neuvažuje), Vietnam, Jemen a Zambie. 8 Schéma je zavedeno od roku Dvoustranné rozvojové projekty rovněž provádějí vysoké školy Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova univerzita v Brně, či Univerzita Palackého v Olomouci. 2

3 Jednou z největších nevládních organizací ve střední Evropě je Člověk v tísni (PIN) 10. Byla založena v roce 1992 a jejím prvořadým zájmem bylo zpočátku poskytování humanitární pomoci (podobně jako organizace ADRA a další). Člověk v tísni výrazně přispěl k opětovnému etablování České republiky jako dárcovské země a obecně k tvorbě politiky, neboť některé jeho vůdčí osobnosti se postupně přesouvaly na posty v rámci MZV. Občanská společnost byla rovněž klíčovým aktérem z hlediska zvyšování povědomí (kampaň Česko proti chudobě, internetová stránka rozvojovka.cz, atd. 11 ) a v oblasti rozvojového vzdělávání 12. Platforma organizací, České fórum pro rozvojovou spolupráci (FORS), byla zřízena patnácti nevládními organizacemi v roce 2002 a v roce 2003 byla jednou ze zakládajících organizací Evropské konfederace nevládních organizací pro pomoc a rozvoj (CONCORD). V době hospodářské stagnace a s ohledem na transformovaný a předvídatelný systém rozvojové spolupráce 13 se značnou mírou transparentnosti se občanská společnost zaměřuje na zlepšení procesů plánování a provádění a na obecné lobování ve prospěch rozpočtu na ORP. Meziresortní Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci slouží občanské společnosti zastupované platformou FORS jako institucionalizovaný přístupový bod do procesu vytváření politiky rozvojové spolupráce. Ostatní ministerstva postupně ztrácela v oblasti rozvojové spolupráce pravomoci i rozpočet, a tudíž jejich zájem vysílat na jednání Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci těžké váhy výrazně poklesl, zatímco skutečná politika se dělá jinde. Některé subjekty občanské společnosti, jakož i FORS, mají dobrý neformální přístup k činitelům s rozhodovací pravomocí na MZV a v ČRA. K hlavním politickým dokumentům se konají pravidelné konzultace a občanská společnost je schopna tlumočit a prosazovat svá doporučení v oblasti politiky, plánování či technického provádění projektů. Na vyšší politické úrovni občanské společnosti chybí systematická práce a pravidelný kontakt s činiteli s rozhodovací pravomocí (poslanci a jiní představitelé politických stran), a její možnosti ovlivnit celkový vývoj rozpočtu jsou tudíž velmi omezené. Vzhledem k tomu, že rozpočty dvoustranné spolupráce byly do roku 2015 zmrazeny, bude se přezkum Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce na období , ke kterému dojde během příštího roku, zaměřovat na otázku zvyšování účinnosti. Mnoho nevládních organizací navrhuje snížit počet priorit 14 a cílových zemí 15 a zároveň spustit další linie financování s pružným plánováním, které budou otevřené pro iniciativy, a budou mít širší zeměpisné zaměření. ČRA již zvažuje takovouto rozpočtovou linii pro nevládní organizace, jež by rozšířila přístup k financování pro ty nevládní organizace, které nepracují v cílových zemích nebo se nezaměřují na prioritní oblasti. Vysoký počet priorit, omezený rozpočet a poměrně rovnoměrně rozdělování finančních prostředků mezi prioritní oblasti zamezují tomu, aby 10 Nevládní organizace, která se zaměřuje na mnoho témat souvisejících s rozvojovou spoluprací, humanitární pomocí, transformační spoluprací a dále sociální integrací, vzdělávání, a informačními programy v České republice. 11 Kampaň byla zahájena v roce 2005, je prováděna prostřednictvím sítě nevládních rozvojových organizací a je součástí Globální výzvy k boji proti chudobě. 12 Postoj české veřejnosti k rozvojové spolupráci a jejím cílům je obecně spíše kladný. Podle zvláštního průzkumu Eurobarometru č. 375, 83 % Čechů se domnívá, že je důležité pomáhat lidem v rozvojových zemích, ale pouze 59 % podporuje rozvojovou pomoc (spolupráci). 13 MZV připravuje roční rozpočet a předběžný rozpočtový plán tři roky, který přijme vždy v květnu roku, který předchází prováděcímu období, přičemž poté jej přijme vláda. Takový postup není v jiných členských státech EU příliš běžný. 14 V současné době existuje jedenáct prioritních oblastí v rámci pěti prioritních sektorů. Podrobnosti viz Sládková, 2011, nebo Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce na období Jedním z kritérií pro stanovení cílové země by měla být přítomnost českého velvyslanectví, neboť jeho úloha se pro realizaci projektů považuje za zásadní. V důsledku rozpočtových omezení bylo několik velvyslanectví ČR ve světě uzavřeno. Pokud jde o cílové země, došlo k tomu v případě Jemenu. 3

4 podpořené projekty mohly mít významný dopad nebo přinést udržitelná řešení. Kromě snížení počtu priorit by plánování mělo být jasněji zaměřené a mělo by buď umožnit občanské společnosti přijít s komplexními strategiemi pro dané odvětví, pod podmínkou zapojení jiných českých organizací a subjektů, nebo by mělo vést k posílení kapacit ČRA, která by sama stanovila problémy ve vybraných odvětvích a aktivně by vyhledávala prováděcí subjekty. Vzhledem k tomu, že Česká republika je malým dárcem a že dvoustranné projekty zvyšují její viditelnost, je v zájmu maximalizace účinku zapotřebí posílit spolufinancování projektů financovaných z různých zdrojů, především pak z EU. Hospodářská krize vytvořila tlak na veřejné i soukromé rozpočty, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU. Většina českých organizací má zkušenosti s nedostatkem zdrojů a dokázaly se z této zkušenosti poučit. Také u nich převládá jistá schopnost improvizace a přirozený smysl pro efektivitu. Některé se nalézají v začarovaném kruhu, kdy jim chybí peněžní prostředky, jež by jim umožnily najmout fundraisera. Ani to jim však nebrání v tom, aby se úspěšně věnovaly získávání prostředků z různých zdrojů, a dokonce ani v tom, aby dokázaly dosáhnout na stále významnější částky z peněz EU 16. Pokud jde o přerozdělování grantů (re-granting), který je možný u projektů EU, limit ve výši EUR se zdá být příliš omezující pro provádění velkých projektů, neboť umožňuje podporovat pouze malé lokální projekty, např. pro různé komunity. České organizace občanské společnosti by v tomto ohledu uvítaly více flexibility, včetně zvýšení tohoto limitu 17. Větší organizace s významnějším renomé mohou za účelem získání soukromých dárců těžit ze své veřejné image (např. Člověk v tísni), zatímco menší subjekty se spoléhají na veřejné granty nebo alternativní (a často tvůrčí) způsoby získávání finančních prostředků. Stále větší počet českých nevládních organizací zkouší alternativní způsoby získávání financí. Některé organizace (např. SIRIRI) se rozhodly oslovovat malé dárce přímo a současně využívat nové sociální sítě (např. Facebook). Tato strategie může být velmi účinná a přitom málo nákladná. Jiné organizace využívají on-line prodej produktů pocházejících z cílových zemí, které mohou přinést relevantní finanční prostředky spíše menším organizacím než těm velkým. České nno jsou si čím dál tím více vědomy toho, že dárce je třeba nejen přímo oslovovat, ale také je určitým způsobem hýčkat, mimo jiné i díky osobním a trvalým kontaktům. Cílem této strategie je dostat se do pozice dárcova miláčka, což se týká dárců jak soukromých, tak i veřejných. Současná finanční omezení, se kterými se většina dárců potýká, však neumožňují, aby dárci měli miláčků příliš mnoho. Pokud jde o financování z vnitrostátních zdrojů, ČRA coby provádějící orgán vypracovává roční plány. Občanské společnosti se nedávno podařilo ČRA přesvědčit, aby zveřejňovala orientační plánování pro grantové priority. Zadávání veřejných zakázek se řídí odlišným režimem, který je upraven zákonem a je uzavřen pro vnější konzultace. Pokud jde o technické otázky, velkou roli hraje rozpočtový rok. Výzvy se otevírají v květnu, financování začíná v červnu, ale jednoroční projekty by měly být do konce roku uzavřeny, včetně předložení závěrečné zprávy. Čas pro účinné provádění projektů je tudíž omezen. Je nepravděpodobné, že by se tento systém mohl změnit, ale jistě by bylo možné zavést některé nástroje, které by financování zpružnily. Jedná se například o možnost zahájit provádění vybraných projektů ještě před podpisem smlouvy nebo započítávání předfinancovaných projektových činností do celkového rozpočtu. Grantové žádosti by rovněž mohly být ještě dále zjednodušeny. Stejně 16 Podle průzkumu provedeného platformou FORS jsou české nevládní organizace zjevně stále úspěšnější při získávání peněz z EU, ale toto úsilí pro ně stále představuje značnou administrativní zátěž. 17 Člověk v tísni vyjadřuje ochotu a připravenost přerozdělovat a spravovat grantové finanční prostředky až do výše EUR. 4

5 jako v případě prostředků z EU, je i v případě financování z českých zdrojů flexibilita pravidel pro výdaje a účetnictví velmi omezená. Tato skutečnost ovšem není považována za závažný problém, neboť účetně složité operace a činnosti mohou být pokryty z jiných grantů a je zároveň nutné zachovat transparentnost a efektivitu vynaložených prostředků. Občanské společnosti se přiznává její klíčová role z hlediska zvyšování povědomí o rozvojové spolupráci a poskytování velmi dobré informační služby. Rozpočtová linie pro rozvojové vzdělávání a pro projekty zaměřující se na zvyšování informovanosti dosahuje roční výše 15 milionů CZK, což se považuje za nedostatečné. Hromadné sdělovací prostředky nejsou k problematice rozvoje příliš vnímavé a zejména malé nevládní organizace nemají možnost v médiích účinně vystupovat. Spolupráce s podnikatelskými subjekty je poměrně vzácná. Existuje ale jeden projekt v oblasti základního vzdělávání v Angole, který společně provádí Člověk v tísni a společnost Allkon. FORS v současné době realizuje projekt mapování, do kterého jsou zapojeny organizace občanské společnosti, soukromý sektor a univerzity a který by měl definovat silné stránky každého odvětví, možné oblasti spolupráce a nástroje, které tuto spolupráci usnadní. I přes rozdílné motivace a priority jsou nevládní organizace spíše vstřícné k myšlence spolupráce s podnikatelským sektorem a uznávají výhody vyplývající z této spolupráce. Podniky by mohly ocenit místní kontakty, znalosti a know-how nevládních organizací a na oplátku by mohly posílit kapacity nevládních organizací jak v konkrétních projektech, tak z hlediska jejich celkového fungování a financování. Platforma organizací FORS České fórum pro rozvojovou spolupráci (FORS) je zavedenou platformou s více než desetiletou historií, které sdružujíce přibližně 50 subjektů. Zaměřuje se na ovlivňování tvorby politiky na vnitrostátní a unijní úrovni, budování kapacit a spolupráci mezi svými členy, spolupráci s dalšími subjekty a partnery mimo platformu, zvyšování informovanosti a monitorovací a kontrolní činnosti. Její cíle a priority jsou uvedeny ve strategii na období Platforma realizuje projekty v oblasti budování kapacit a vytváří a publikuje analýzy (policy papery), hodnotící zprávy a průzkumy mezi členskými organizacemi. Dále slouží jako kontaktní místo pro MZV, pokud je zapotřebí souhrnný postoj občanské společnosti. Neprovádí žádné projekty v cílových zemích. Základní financování platformy pochází z České rozvojové agentury. Aby se předešlo střetu zájmů, pro účely, jež se týkají domácí politiky, získává platforma finanční prostředky mimo ČR, zejména v EU. FORS tvoří relativně velký počet organizací s různými zájmy, které vykazují různé úrovně zapojení a kapacit přispívat k její činnosti. I z toho důvodu nebyla platforma pokaždé schopna účinně jednat. Pravidlo nejmenšího společného jmenovatele, které platí pro určování pracovních priorit, neumožňuje přílišnou flexibility a ústí ve spíše obecně definované úkoly a cíle. Na druhé straně není platforma pouhou sumou svých částí. Podle některých členských subjektů je nezbytné vést diskusi o účinných nástrojích na obhajobu zájmů, přičemž by se tak měla zdůraznit přidaná hodnota platformy. Pravidelně vydávané policy papery, jež jsou sice kvalitní, nemají podle mínění některých členů adekvátní dopad. Silnější platforma FORS s jasnější strategií a konkrétními cíli, jež je třeba ve veřejném prostoru prosazovat, by byla velkým přínosem pro celou rozvojovou komunitu a podpořila by větší zapojení jejích členů. 18 K dispozici na adrese 5

6 Pokračovat ve sledování transparentnosti postupů týkajících se tuzemských finančních prostředků a zaměřovat se na systematické shromažďování zkušeností členů z terénu, které by sloužily jako podklad pro formulování doporučení v rámci rozvojové politiky, jsou jistě dobře zvolené priority FORSu. Kromě projektů v oblasti rozvojového vzdělávání a zvyšování informovanosti a několika jednotlivých projektů spolu rozvojové nevládní organizace při přípravě a provádění dvoustranných projektů vesměs příliš nespolupracují. FORS by mohl podpořit lepší spolupráci mezi nevládními organizacemi, a to i vzhledem k tomu, že dárci mají tendenci se zaměřovat na dlouhodobé udržitelné projekty s komplexním dopadem. Menší nevládní organizace zapojené do větších konsorcií s podobnými nevládními organizacemi mají lepší přístup k financování a mohou lépe přispět svými specifickými znalostmi a dovednostmi. Rovněž by se mělo pokračovat v úsilí nalézt možnosti spolupráce na projektech mezi aktéry z různých sfér a identifikovat oblasti, kde mohou občanská společnost a soukromý sektor dobře spolupracovat a vzájemně se doplňovat. V zájmu zlepšení kvality interních debat a větší angažovanosti členských organizací by bylo možné využít vypracování společného příspěvku pro přezkum Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce. Některé nevládní organizace od platformy FORS očekávají více, zejména pokud jde o poradenství ohledně financování či poskytování konkrétních grantů. Stěžují si na enormní byrokracii související zejména s financováním z EU, které je tak pro ně prakticky nepřístupné, v porovnání s poměrně jednoduchými postupy u jiných dárců, jako např. nadací majících americké pozadí (např. OSF). Přivítaly by, aby platforma FORS zlepšovala jejich kapacity a poskytla jim vedení při psaní projektů EU, jejich hodnocení a přípravě na požadavky EU v oblasti auditu. Rozvojová spolupráce závěry Český neziskový sektor zprostředkovává a provádí významnou část české rozvojové spolupráce a české nno vykazují v oblasti realizace projektů vysokou odbornost a profesionalitu. V této oblasti však působí možná příliš velký počet nevládních organizací, mnoho z nich je slabých po stránce personální a strukturální a pouze tři až pět nevládních organizací má kapacity pro provádění komplexních projektů s významným dlouhodobým dopadem. I přes rostoucí míru úspěšnosti v podávání projektů na financování z prostředků EU a kvůli zmrazení tuzemského financování čelí neziskový sektor nedostatku finančních zdrojů. Na vyšší politické úrovni občanské společnosti chybí systematická práce a pravidelný kontakt s činiteli s rozhodovací pravomocí. Transformační spolupráce Na rozdíl od situace ve většině zemí EU, v České republice nespadá oblast podpory demokracie a lidských práv pod rozvojovou spolupráci. Tato oblasti má samostatnou institucionální strukturu, zvláštní rozpočtovou linii a své programovací a politické dokumenty. Oblast spravuje Odbor lidských práv a transformační politiky (LPTP) Ministerstva zahraničních věcí 19. Demokratizační pomoc se poskytuje od poloviny 90. let coby součást české rozvojové pomoci, ale později v roce 2005 se stala samostatnou oblastí 19 Vedle toho existuje program Transformační finanční a ekonomické spolupráce Ministerstva financí České republiky, jehož cílem je sdílení znalostí a zkušeností o procesech hospodářské transformace, řádné správě věcí veřejných, přípravách na přistoupení k EU a uplatňování acquis EU se zahraničními partnery se zaměřením na země Východního partnerství v blízké budoucnosti. Partnery v tomto procesu jsou ministerstva financí jednotlivých zemí a občanská společnost zapojena není. 6

7 politiky, tzv. transformační politikou, a jednou z priorit zahraniční politiky 20. Bod zlomu přišel v souvislosti s demokratizační pomocí Iráku v roce 2003, která byla zaměřena na místní odborníky a doplňovala české zapojení do mezinárodního úsilí k hospodářské stabilizaci země. Po zkušenostech z Iráku a v důsledku silného lobování organizace Člověk v tísni byl tento program v roce 2005 rozšířen 21 i na jiné země a v roce 2007 došlo k jeho plné institucionalizaci. Tento přístup vychází z přesvědčení, že existuje vztah podmíněnosti mezi stavem lidských práv a demokracií a staví na zkušenostech českého transformačního procesu od totalitního režimu k demokratickému systému vlády. Projekty, jež se realizují v rámci transformační spolupráce, podporují účast občanů cílových zemí na budování řádné správy věcí veřejných a ochrany lidských práv a základních svobod s cílem přispět k probíhajícím nebo budoucím změnám vedoucím k demokracii a právnímu státu 22. Transformační spolupráce doplňuje český systém rozvojové spolupráce, neboť systematicky pracuje s občanskou společností v cílových zemích s cílem vyhnout se, pokud to je nutné, kontaktům s místními orgány. Odkaz na ni najdeme ve všech koncepčních dokumentech o rozvojové spolupráci s výjimkou zákona o rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Koncepce transformační spolupráce z roku 2010 stanoví následující priority: občanská společnost, obránci lidských práv, např. podpora svobodné občanské společnosti; média a přístup k informacím; právní stát a řádná, demokratická správa; volební procesy; rovnosti a nediskriminace. Organizace občanské společnosti 23 mohou uskutečňovat projekty financované z Programu transformační spolupráce 24, který funguje od srpna 2007 v rámci odboru LPTP. Předpokládaný rozpočet programu na rok 2013 je 50 milionů CZK, z nichž 35 milionů CZK je určeno na projekty. Zbytek je využíván flexibilně, včetně spolufinancování projektů EU realizovaných českými nevládními organizacemi. Mezi cílové země patří rozvojové země a země v procesu hospodářské transformace postsovětské země (tj. Moldavsko, Ukrajina, Gruzie), oblast Balkánu (Srbsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo) a Irák; dále nedemokratické země, kde jsou systematicky porušována lidská práva Kuba, Bělorusko a Myanmar/Barma. Pro transformační spolupráci je charakteristická trochu jiná kombinace subjektů občanské společnosti. V této oblasti působí přibližně dvacet organizací, z nichž pouze Občanské Bělorusko se soustředí výhradně na tuto činnost. Na rozdíl od rozvojové spolupráce je v této oblasti zapojeno mnohem více think-tanků a výzkumných ústavů. Jedná se např. Prague Security Studies Institute (PSSI), Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, Asociaci pro mezinárodní otázky (AMO) či Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), které využívají odborné znalosti získané během procesu transformace a procesu přistoupení k EU s cílem toto know-how předávat dále 25. Podobně jako u rozvojové spolupráce, společnost Člověk v tísni (PIN 26 ) zde hraje významnou roli a celé oblasti do značné míry dominovala 20 Bartovic, Bartovic, Koncepce transformační politiky (2010), Ministerstvo zahraničních věcí České republiky; ne_informace_o_aktivitach_programu/index.html, s Většinu projektů realizují české organizace občanské společnosti ve spolupráci s jednou či více partnerskými organizacemi v cílových zemích. Nevládní organizace v cílových zemích jsou rovněž způsobilé pro finanční prostředky v rámci podprogramu na podporu členů fóra občanské společnosti pro Východní partnerství. 24 Financování poskytnuté v letech nebylo institucionalizováno. Postupy, výzvy a priority jsou definovány v Programu transformační spolupráce, příloha 1 Koncepce transformační politiky; _spoluprace.html. Celkový rozpočet dosáhl v roce 43 milionů CZK (Bartovic, 2010). 25 Bartovic, V rámci společnosti Člověk v tísni tvoří týmy pracující na transformační spolupráci a rozvojové spolupráci dvě nezávislá oddělení s odděleným rozpočtem. 7

8 díky zkušenostem systematicky získávaným ještě v době před institucionalizováním a oddělením této oblasti od rozvojové spolupráce. V roce 2008 byla založena platforma organizací zaměřená na sdružování českých nevládních organizací a think-tanků, které se podílejí na prosazování demokracie a lidských práv Asociace pro podporu demokracie a lidských práv (DEMAS). Aktivita občanské společnosti mířící na ovlivnění formulování politiky a jejího plánování má spíše neformální podobu. Odbor LPTP funguje jako orgán, který určuje politické priority, a zároveň působí jako agentura odpovědná za plánování a provádění. Odbor je obecně vstřícný vůči podnětům a iniciativám, které přicházejí od občanské společnosti. Organizace občanské společnosti se také hojně vyjadřovaly ke Koncepci transformační politiky z roku 2010, přičemž platforma DEMAS (viz níže) zprostředkovala jejich souhrnná stanoviska. Způsob, jakým organizace občanské společnosti oblast transformační spolupráce a její cíle chápou, se do značné míry shoduje s tím, jak je samotná politika nastavena. Jednotlivé organizace jsou spíše spokojeny se stávajícími neformálními komunikačními kanály a jakoukoli formalizaci konzultačního mechanismu nepovažují za přínosnou, nebo dokonce ji mají za kontraproduktivní. Jelikož se jedná o poměrně malou skupinu subjektů, mají dobrý přístup, který umožňuje jednotlivcům lobovat za své zájmy 27. Poměrně organický charakter této oblasti, ve srovnání s rozvojovou spoluprací, umožnuje jistou flexibilitu a manévrovací prostor. Pokud jde např. o arabské jaro, podle některých se díky tomuto charakteru transformační spolupráce podařilo v případě Egypta poměrně rychle provést analýzy vývoje, vypracovat zaměření, přerozdělit financování a spustit grantové výzvy, a to i přesto, že Egypt nebyl prioritní cílovou zemí 28. Existuje rovněž neoficiální dohoda o spolufinancování úspěšných českých projektů, které obdržely finanční prostředky z EU, většinou z evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR), aby se usnadnil přístup k finančním prostředkům EU, u kterých je častá relativně vysoká míra spolufinancování. Toto spolufinancování však závisí na přerozdělování dostupných rozpočtových prostředků a neexistují zde žádné pravidelné výzvy pro spolufinancující granty. Na druhé straně však podle mínění subjektů občanské společnosti chybí strukturované vstupy od občanské společnosti, jež by přinesly nové ideje pro případnou revizi této politiky. Některé organizace považují za žádoucí upravit seznam cílových zemí a s tím související programové priority, neboť situace v terénu se mění. Navrhuje se snížit seznam priorit, soustředit se na rozvoj kapacit lokálního neziskového sektoru a současně rozšířit seznam cílových zemí. Mechanismus pro pravidelný přezkum politiky, který by zahrnoval jasně určené subjekty, není zaveden. Tento mechanismus by byl žádoucí nejen pro poskytování informačních podnětů, ale také pro minimalizaci dopadů politického vměšování ve vztahu ke každé změně politické reprezentace. Transformační spolupráce, ač byla prohlášena za prioritu vlády, v současnosti není, na rozdíl od rozvojové spolupráce, zakotvena v žádné zákonné normě. České neziskové organizace aktivní v této oblasti považují aktivity vůči českým politickým stranám za jednu ze svých hlavních priorit s cílem zachovat transformační spolupráci podporu napříč politickým spektrem (s výjimkou KSČM). Zdá se však, že pokud jde o budování vztahů a aktivitu směrem k relevantním českým politickým stranám, chybí transformační komunitě jasná strategie nebo cíle, jejichž definice a vypracování by naznačovalo, že zmíněná komunita je schopna účinně obhajovat a prosazovat své zájmy. 27 Většinou se lobing uskutečňuje prostřednictvím jednotlivým organizací a je zaměřen na jejich potřeby; platforma (DEMAS) není v tomto ohledu příliš využívána. 28 Podle některých subjektů byl však přístup k otázce arabského jara spíše konzervativní. 8

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P o Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie Vláda I. m ě n í usnesení vlády

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

DEVELOPMENT COOPERATION OF THE CZECH REPUBLIC

DEVELOPMENT COOPERATION OF THE CZECH REPUBLIC ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY DEVELOPMENT COOPERATION OF THE CZECH REPUBLIC Klíčová slova: Bc. Pavla Brodská Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Ústav regionálních a bezpečnostních

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Uplatňování principů Leader na Vysočině

Uplatňování principů Leader na Vysočině Uplatňování principů Leader na Vysočině 8. 6. 2015 Chocerady Uplatňování principů Leader na Vysočině Projekt - Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce PRV

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

KONZULTACE VR-OECD (2015) OHLEDNĚ PLÁNOVÁNÍ A INVESTICE V OBLASTI INFRASTRUKTURY NA VŠECH ÚROVNÍCH SPRÁVY: SOUČASNÉ VÝZVY, ZKUŠENOSTI A MOŽNÁ ŘEŠENÍ

KONZULTACE VR-OECD (2015) OHLEDNĚ PLÁNOVÁNÍ A INVESTICE V OBLASTI INFRASTRUKTURY NA VŠECH ÚROVNÍCH SPRÁVY: SOUČASNÉ VÝZVY, ZKUŠENOSTI A MOŽNÁ ŘEŠENÍ KONZULTACE VR-OECD (2015) OHLEDNĚ PLÁNOVÁNÍ A INVESTICE V OBLASTI INFRASTRUKTURY NA VŠECH ÚROVNÍCH SPRÁVY: SOUČASNÉ VÝZVY, ZKUŠENOSTI A MOŽNÁ ŘEŠENÍ Proč na tento dotazník odpovídat? DOTAZNÍK Tuto konzultaci

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 PRAHA 2004 OBSAH: I. Základní údaje II. Slovo úvodem III. Projekt UNDP IV. Školicí akce v r. 2003 V. Další podpora rozvojové

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Akce 1. Mládež pro Evropu

Akce 1. Mládež pro Evropu Akce 1 Mládež pro Evropu Výměny mládeže Iniciativy mládeže Projekty participativní demokracie Akce 1.1 Výměny mládeže Setkání mladých lidí ze zemí EU s cílem se vzájemně poznat, porozumět odlišné kultuře,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015 Zpracovaný k 24. 6. 2015 Aktivity členů FoRS vztažené k Evropskému roku rozvoje 2015 a přípravě nové rozvojové agendy, která bude v roce 2015 schválena, jsou široce rozkročeny co do témat, metod práce,

Více

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Koncepční rámec tvoří nedílnou součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou o implementaci Programu švýcarsko-české

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o.

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o. Czech Interview Protocols Scénář pro rozhovory Navreme Boheme, s.r.o. Content Scénář pro rozhovory skoordinátory a lektory programu... 3 Scénář pro rozhovory s tvůrci politik a podstatnými aktéry... 10

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

URBACT Věstník Srpen 2011 # 8

URBACT Věstník Srpen 2011 # 8 URBACT Věstník Srpen 2011 # 8 AKTUALITY - URBACTu Nástroj pro participativní tvorbu politik Výstupu projektu OPENCities Místní podpůrné skupiny URBACT nástroj pro participativní tvorbu politik Místní podpůrné

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

europe2020@cor.europa.eu do 5. listopadu 2012

europe2020@cor.europa.eu do 5. listopadu 2012 Příspěvek místních a regionálních orgánů k přezkumu strategie Evropa 2020 v polovině období Hodnocení stěžejní iniciativy Mládež v pohybu Více ž dva roky po přijetí stěžejní iniciativy strategie Evropa

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Kde a jak česká republika pomáhá atlas zahraniční rozvojové spolupráce České republiky

Kde a jak česká republika pomáhá atlas zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Kde a jak česká republika pomáhá atlas zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Jiří Pánek 1 e-mail: jirkapanek@gmail.com Rostislav Nétek 2 e-mail: rostislav.netek@gmail.com 1 Katedra rozvojových

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI. LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society)

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI. LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society) PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society) Jaké je to v Lotyšsku? - V Lotyšsku dosud existuje jen několik málo podporovaných

Více

Role českého soukromého sektoru v zahraniční rozvojové spolupráci

Role českého soukromého sektoru v zahraniční rozvojové spolupráci A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Role českého soukromého sektoru v zahraniční rozvojové spolupráci Analýza Autor: Radomír Špok Institut pro evropskou

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více