Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti META, o.p.s Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Čl. I Název a sídlo společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti META, o.p.s Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Čl. I Název a sídlo společnosti"

Transkript

1 Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti META, o.p.s Společnost pro příležitosti mladých migrantů Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: META, o.p.s. Společnost pro příležitosti mladých migrantů (dále jen "společnost") 2. Sídlo společnosti: Ječná 546/17, Praha 2 Čl. II Působnost společnosti 1. Společnost působí v České republice a v zahraničí. 2. Společnost může rozhodnutím správní rady zřizovat své pobočky bez právní subjektivity na celém území České republiky. 3. Společnost je nevýdělečnou organizací a nemá politické ani náboženské cíle. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. Čl. III Doba trvání společnosti Čl. IV Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb 1. Účel společnosti je: aktivně přispívat k nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do 2. Společnost realizuje a poskytuje tyto obecně prospěšné služby: a) sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách odborné sociální poradenství cizincům v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění, b) vzdělávací aktivity pro cizince a žáky s odlišným mateřským jazykem (dále žáci s OMJ ), c) volnočasové aktivity pro cizince a žáky s OMJ, d) podporu při využívání efektivních nástrojů integrace cizinců (např. využití komunitního tlumočení), e) vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky, f) vzdělávání dalších odborníků v oblasti vzdělávání žáků s OMJ, jejich začleňování do českého vzdělávacího systému a v oblasti multikulturní výchovy, g) vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků, h) poradenství a metodickou podporu pedagogickým pracovníkům při začleňování žáků s OMJ do všech stupňů vzdělávání, ch) podporu při zavádění podpůrných opatření, tj. institut asistenta pedagoga, využívání individuálních vzdělávacích plánů, při začleňování žáků s OMJ do vzdělávání i) provozování informačního portálu Inkluzivní škola a případně dalších médií zaměřených na začleňování žáků s OMJ do českého vzdělávacího systému,

2 j) organizaci, podporu a poskytování dobrovolnických služeb v souladu s akreditovaným dobrovolnickým programem (např. individuální a skupinové doučování, volnočasové aktivity, asistence klientům při jednání na úřadech), k) monitoring dodržování práv migrantů a jejich rovného přístupu ke vzdělávání a na pracovní trh, l) publikační činnost, m) osvětovou činnost spočívající ve zvyšování informovanosti veřejnosti o migraci a vzdělávání a zaměstnávání cizinců, n) mezinárodní spolupráci se zahraničními organizacemi a institucemi působícími v obdobných programových oblastech. 3. Druh služeb uvedených odst. 1 tohoto článku lze měnit rozhodnutím správní rady s předchozím souhlasem zakladatelek. Čl. V Podmínky poskytování služeb 1. Společnost poskytuje služby dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za těchto podmínek, přičemž služby jsou poskytovány všem osobám, které o jejich poskytnutí projeví zájem tím, že o poskytnutí služby požádají písemně, em či osobně u společnosti v jejím sídle, pokud v tomto článku není uvedeno jinak. Služby společnosti budou poskytovány všem zájemcům v pořadí, ve kterém projeví zájem o poskytnutí služby, až do vyčerpání kapacit společnosti, za těchto podmínek: a) služby společnosti jsou poskytovány těmto skupinám uživatelů: cizincům bez rozdílu věku, pobytu a země původu, pedagogickým pracovníkům všech typů škol, odborné veřejnosti, laické veřejnosti, b) služby společnosti jsou poskytovány tuzemským i zahraničním fyzickým i právnickým osobám, c) služby jsou poskytovány nediskriminačním způsobem, tj. bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, národnost, barvu pleti, společenské postavení, politickou orientaci, vzdělání, povolání, zdravotní postižení, sexuální orientaci, náboženské vyznání při splnění podmínek pro poskytnutí služby obecně závaznými právními předpisy, d) bližší podmínky poskytování jednotlivých služeb v rámci podmínek stanovených touto zakládací smlouvou může stanovit ředitel společnosti, e) služby mohou být poskytovány i za úplatu s tím, že cena bude stanovena tak, aby pokryla náklady spojené s poskytováním služby; ceník služeb bude veřejně přístupný na internetových stránkách společnosti a každý klient s ním bude rovněž osobně seznámen při první schůzce, kde projeví zájem o službu, f) podmínky poskytnutí služby podle této smlouvy a dostupné kapacity společnosti musí být veřejně přístupné každému potenciálnímu zájemci o službu na internetových stránkách společnosti, g) podmínky poskytování jednotlivých služeb musí být stejné pro všechny potenciální zájemce a uživatele. 2. Správní rada společnosti je oprávněna upravit podmínky poskytovaných služeb se souhlasem zakladatelek. 3. Kvalita, množství a rozsah poskytované obecně prospěšné služby se řídí interními předpisy, standardy kvality společnosti či metodikami dle druhu činnosti, které schvaluje ředitel

3 Čl. VI Doplňková činnost 1. Kromě obecně prospěšných služeb může společnost realizovat doplňkovou činnost. Doplňková činnost smí být vykonávána jen za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití prostředků obecně prospěšné společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. 2. Společnost bude vykonávat tyto doplňkové služby: a) zprostředkování zaměstnání za podmínek stanovených zákonem č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti 3. Správní rada společnosti je oprávněna upravit nebo doplnit doplňkové činnosti na návrh ředitele s předchozím souhlasem zakladatelek. Čl. VII. Postavení zakladatelek 1. Pokud tato zakládací smlouva vyžaduje, aby zakladatelky daly k úkonu souhlas či aby rozhodly, budou zakladatelky rozhodovat následujícím způsobem. K udělení souhlasu či rozhodnutí zakladatelek je třeba, aby pro udělení souhlasu či pro rozhodnutí hlasovaly alespoň dvě zakladatelky. Zakladatelky rozhodují osobně na své schůzi, ze které bude pořizován písemný zápis, anebo písemně dopisem adresovaným zbylým zakladatelkám. 2. Při hlasování zakladatelek mimo jejich schůzi se postupuje takto. Návrh rozhodnutí zašle kterákoliv zakladatelka zbylým dvěma zakladatelkám s výzvou k vyjádření se k tomuto návrhu s uvedením lhůty k zaslání písemného vyjádření. Tato písemná vyjádření zasílají zakladatelky té z nich, která návrh zaslala. Nevyjádří-li se zakladatelka v uvedené lhůtě, platí, že s návrhem souhlasí. Výsledek hlasování pak oznámí zakladatelka, která návrh podala, zbývajícím zakladatelkám písemně. 3. Pokud se minimálně dvě zakladatelky stanou po dobu minimálně šesti (6) měsíců po sobě jdoucích nezpůsobilými vykonávat své úkoly podle této zakladatelské smlouvy, bude po dobu jejich nezpůsobilosti rozhodovat a vykonávat úkoly zakladatelek zbývající zakladatelka. Pokud budou k výkonu úkolů zakladatelek podle této zakládací smlouvy po dobu delší než šesti (6) měsíců nezpůsobilé všechny zakladatelky, může správní rada přijmout nadpoloviční většinou všech členů usnesení, podle kterého bude správní rada vykonávat úkoly a postavení zakladatelek až do doby, než bude alespoň jedna zakladatelka způsobilá vykonávat své úkoly dle této zakladatelské smlouvy. Správní rada není oprávněna rozhodovat o dodatcích této zakladatelské smlouvy. 4. Nezpůsobilostí k výkonu úkolů zakladatelky se rozumí nezpůsobilost dle občanskoprávních předpisů, a dále stav, kdy zakladatelka není schopna součinnosti s ostatními zakladatelkami (rozhodování, účast na schůzkách) pro pobyt v zahraniční, dlouhodobou závažnou nemoc anebo jiný obdobně závažný důvod. 5. Není-li zakladatel, vstupuje do jeho práv a povinností jeho právní nástupce. 6. Zakladatelky se dohodly, že každá z nich může svá zakladatelská práva a povinnosti převést na jinou osobu anebo se vzdát svých práv a povinností

4 zakladatele. V případě takového postupu musí v postavení zakladatele zůstat minimálně jedna osoba. Orgány společnosti jsou: a) správní rada, b) dozorčí rada, c) ředitel. Čl. VIII Orgány společnosti Čl. IX Správní rada 1. Členy správní rady jmenují a odvolávají zakladatelky. 2. Správní rada má devět (9) členů. 3. Funkční období členů správní rady je tříleté. 4. Členové správní rady mohou být opakovaně členy správní rady v dalších funkčních obdobích. 5. Správní rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady. Předseda je povinen svolat zasedání správní rady, pokud jej o to požádá alespoň třetina členů správní rady, zakladatelky anebo dozorčí rada, a to tak, aby se správní rada sešla do třiceti (30) dnů ode dne doručení žádosti. Pokud tak předseda správní rady neučiní, jsou oprávněni svolat správní radu ti, kteří o její svolání požádali předsedu správní rady. 6. Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odstoupením či odvoláním. 7. Odstoupení z funkce člena správní rady musí mít písemnou formu a být adresováno zakladatelkám. Odstoupení je účinné následující den po převzetí písemného odstoupení poslední ze zakladatelek. 8. Důvodem pro odvolání člena správní rady zakladatelkami je nenaplňování povinností člena správní rady a podmínek členství dle 10 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 248/1995 Sb, tj. je-li člen správní rady pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, stane-li se členem dozorčí rady téže obecně prospěšné společnosti či nevykonává-li svou funkci s péčí řádného hospodáře či svým chováním a jednáním obecně prospěšné společnosti škodí či porušuje její zakládací smlouvu. Důvodem pro odvolání člena správní rady je rovněž jeho nezdůvodněná absence na třech (3) po sobě jdoucích zasedáních správní rady. 9. Zakladatelky odvolá člena správní rady do jednoho (1) měsíce, kdy se o důvodu k odvolání dozvěděly, nejpozději však šest (6) měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. 10. Pokud se uvolní místo člena správní rady, zakladatelky nejpozději do šedesáti (60) dnů jmenují nového člena správní rady. Po marném uplynutí této lhůty jmenuje nové členy správní rady na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu soud.

5 11. Správní rada bude svolávána alespoň dvakrát ročně. 12. Správní rada rozhoduje o: a) změně a doplnění organizačního řádu společnosti, který může blíže upravit fungování společnosti a jejích orgánů, avšak nesmí být v rozporu s touto zakládací smlouvou, b) zřízení poboček na území České republiky, c) změně zakládací smlouvy po předchozím souhlasu zakladatelek, d) jmenování a odvolání ředitele, uzavření smlouvy s ředitelem a stanovení jeho odměny, 13. Správní rada schvaluje: a) roční rozpočet společnosti, b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné 14. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým obecně prospěšná společnost: a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc, b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky, c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva, d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby. 15. Správní rada rozhoduje o změně zakládací smlouvy, o zrušení společnosti a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, všemi členy správní rady. V ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 16. Schůze správní rady je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. 17. Z každého zasedání správní rady je pořízen zápis. Zápis podepisuje předseda správní rady a viduje jeden další člen správní rady. 18. Zakladatelky, které nejsou členkami správní rady, budou o konání zasedání správní rady informovány a mají právo se zasedání účastnit s hlasem poradním. 19. Členství ve správní radě je čestnou funkcí. Členům správní rady náleží úhrada vynaložených nákladů souvisejících s výkonem funkce člena správní rady, a to po předložení dokladů o vynaložení předmětných nákladů. 20. První jednání správní rady svolají zakladatelky nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne vzniku 21. Prvními členy správní rady jsou: paní Tereza Günterová, nar , bydliště Praha 9, Střížkov, Jablonecká 409/44 (PSČ ), pan Michal Tutter, nar , bydliště Praha 4, Modřany, Písková 1131/32 (PSČ ), pan Jan Walter, nar , bydliště Praha 6, Vokovice, Na rozdílu 719/26 (PSČ ),

6 paní Monika Krkošková, nar , bydliště Praha 8, Ďáblice, Březnová 921/14 (PSČ ), paní Ivana Pauerová Miloševičová, nar , bydliště Praha 3, Žižkov, Blodkova 3/1266 (PSČ ), paní Nina Numankadič, nar , bydliště Praha 7, Holešovice, Veverkova 722/26 (PSČ ), paní Ochgerel Altangerel, nar , bydliště Trešť, Nádražní 427/17, okres Jihlava (PSČ ), paní Dana Moree, nar , bydliště Praha 8, Ďáblice, Kokořínská 556/26 (PSČ ), pan Lukáš Radostný, nar , bydliště Praha 7, Holešovice, Heřmanova 408/12 (PSČ ). Čl. X Dozorčí rada 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem 2. Členy dozorčí rady jmenují a odvolávají zakladatelky. 3. Dozorčí rada má tři (3) členy. 4. Funkční období dozorčí rady je tříleté. 5. Členové dozorčí rady mohou být opakovaně členy dozorčí rady v dalších funkčních obdobích. 6. Dozorčí rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání dozorčí rady. 7. Zánik členství v dozorčí radě se řídí stejnými pravidly jako zánik členství ve správní radě (článek IX. odst. 6 až 8 této zakládací smlouvy). 8. Dozorčí rada: a) kontroluje roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti, b) alespoň jednou ročně předkládá správní radě zprávu o výsledcích své dozorčí činnosti, c) dohlíží na dodržování zákonů, zakladatelské smlouvy a statutu při činnosti 9. Dozorčí rada je oprávněna a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje, b) svolávat mimořádná zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy 10. Členové dozorčí rady budou informováni o zasedání správní rady, jsou oprávněni se všech zasedání účastnit, a pokud si přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, avšak nemají právo hlasovat.

7 11. Dozorčí rada informuje správní radu o každém zjištěném porušení zákona nebo ustanovení této zakladatelské smlouvy nebo statutu společnosti, o jakýchkoli nehospodárných postupech a jiných nedostatcích v činnosti 12. Členství v dozorčí radě je čestnou funkcí. Členům dozorčí rady náleží úhrada vynaložených nákladů souvisejících s výkonem funkce člena dozorčí rady, a to po předložení dokladů o vynaložení předmětných nákladů. 13. V ostatním platí pro dozorčí radu přiměřeně ustanovení článku IX. o správní radě. 14. Prvními členy dozorčí rady jsou: pan Jiří Mandík, nar , bydliště Praha 5, Slivenec, Jantarová 955/28 (PSČ ), paní Kristýna Fantová, nar , bydliště Praha 7, Holešovice, Malířská 291/4 (PSČ ), paní Linda Tutterová, nar , bydliště Praha 4, Modřany, Písková 1131/32 (PSČ ). Čl. XI Ředitel 1. Ředitel je statutárním a výkonným orgánem 2. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. 3. Ředitel zejména: a) odpovídá za poskytování obecně prospěšných služeb a za provádění případných doplňkových činností, jakož i stanovuje podmínky poskytování obecně prospěšných služeb v souladu s článkem V. této zakládací smlouvy, b) obsahově připravuje jednání správní rady, c) zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti, d) řídí společnost, e) jedná jménem společnosti, f) schvaluje a aktualizuje vnitřní předpisy 4. Ředitel je oprávněn zúčastňovat se schůzí správní rady s hlasem poradním. 5. Řediteli za výkon funkce náleží finanční odměna, která bude samostatně sjednána ve smlouvě o výkonu funkce ředitele. 6. Ředitel navenek zastupuje společnost a jedná jejím jménem. Ředitel jedná s péčí řádného hospodáře a jeho chování a jednání nesmí být v rozporu se zájmy 7. Prvním ředitelem společnosti je: paní Mgr. Zuzana Vodňanská, nar , bydliště Praha 2, Vinohrady, Moravská 39 (PSČ ).

8 Čl. XII Změna právní formy 1. Obecně prospěšná společnost META, o.p.s. Společnost pro příležitosti mladých migrantů změnila svoji právní formu z občanského sdružení META o.s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů, tj. je nadále účastníkem veškerých smluvních závazků a vztahů, kterých se účastnilo toto občanské sdružení. 2. Pokud to budou umožňovat právní předpisy, může společnost změnit svoji právní formu rozhodnutím správní rady a po předchozím souhlasu zakladatelek. Čl. XIII Výroční zpráva 1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, ale nejpozději šest (6) měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok. 2. V účetnictví budou odděleny náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou obecně prospěšné 3. Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v úředních hodinách 4. Společnost je povinna ověřovat účetní závěrku auditorem, pokud: a) je společnost příjemcem dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním období, za nějž je účetní závěrka sestavována, ,- Kč (slovy jeden milion korun českých), anebo b) pokud její čistý obrat převýšil za účetní období ,- Kč (slovy deset milionů korun českých). Čl. XIV Zrušení společnosti 1. Společnost může být zrušena z rozhodnutí správní rady a po předchozím získání souhlasu zakladatelek. 2. Při zrušení společnosti rozhodnutím správní rady bude likvidační zůstatek společnosti převeden na jinou obecně prospěšnou společnost podle rozhodnutí správní rady. Čl. XV Závěrečná ustanovení 1. Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Zakladatel: Tomáš Feřtek Zakladatel: Zdeněk Slejška Zakladatelka: Lucie Slejšková jako zakladatelé obecně prospěšné společnosti uzavřeli níže uvedeného dne,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Pomáháme vozíčkářům po poranění míchy najít cestu dál. Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti

Stanovy obecně prospěšné společnosti Stanovy obecně prospěšné společnosti A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 22. 04. 2005 byla zaloţena obecně prospěšná společnost EUTIS, o.p.s. (dále jen "společnost").

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006 Předmět podnikání 2 Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV

Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vím, co jím a piju o.p.s. 1.1 Zakladatelem obecně prospěšné společnosti je: Čl. I Lea Zídková, r.č. 785804/0520, trvale bytem: Oravská 1897/6, Praha 10, Strašnice,

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 ve znění změn schválených Celostátním sněmem dne 2. března 2013 Politické hnutí ANO 2011 usiluje o odborně řízený, funkční a spravedlivý stát, který zajistí lepší kvalitu

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy 231/2001 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ve znění zákonů č. 274/2003 Sb., č. 341/2004 Sb., č. 501/2004 Sb., č. 626/2004 Sb.,

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více