Obecni urad Dolni Trebonin Dolni Trebonin 6,38201 Dolni Trebonin. OZNAMENi. o projednavani navrhu zadani zmeny c. 1 uzemniho planu Dolni Tfebonin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecni urad Dolni Trebonin Dolni Trebonin 6,38201 Dolni Trebonin. OZNAMENi. o projednavani navrhu zadani zmeny c. 1 uzemniho planu Dolni Tfebonin"

Transkript

1 Obecni urad Dolni Trebonin Dolni Trebonin 6,38201 Dolni Trebonin Cj. : OUDT 660/2011 Telefon: V Dolnim Trebonine, dne: DIe rozdelovniku OZNAMENi o projednavani navrhu zadani zmeny c. 1 uzemniho planu Dolni Tfebonin Obecni urad Dolni Trebonin jako organ vykonavajici pusobnost ve vecech uzemniho planovani podle 6 odst. (2) zakona c. 183/2006 Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim radu (dale tez jen stavebni zakon), oznamuje, ze byl zpracovan navrh zadani zmeny c. 1 uzemniho planu Dolni Tfebonin. V souladu s 47 odst. (2) stavebniho zakona je navrh zadani s vykresem limitu v resenem uzemi vystaven k verejnemu nahlednuti po dobu 30 dnu ode dne na Obecnim uradu Dolni Trebonin. V uvedene lhute muze kazdy uplatnit sve pfipominky. Navstevu doporucujerne v ufednich hodinach, mimo uredni hodiny po telefonicke dohode ( tel.: ). Dotcene organy a krajsky urad mohou do 30 dno od obdrzeni navrhu zadani uplatnit sve pozadavky v souladu s 47 odst. (2) stavebniho zakona, Ve stejne lhute mohou uplatnit sve podnety sousedni obce. K pozadavkurn dotcenych organu, krajskeho uradu a k podnetum sousednieh obei nebo k pfipominkam uplatnenym po uvedenych lhutach se podle 47 odst. (2) stavebniho zakona nep fihlizi. ObecOoln!Hebonfn-IC: Vyvei enonaurfdiiil Df 5CE 08CEDOLNi TREBONIM " n ~ llf KT RONICK(UREO NI D m ~ 'l8ce DOLNITRE Pavel Sevcik starosta 0 bee OBECNfuAAD DOLNi TREBON{N OolnlT1ebonln tal./fax: , tol.: ItO:

2 ZMENA C. 1 UZEMNIHO PLA.NU, v, DOLNI TREBONIN NAvRH ZADANI pied projednanim s dotcenymi organy a ostatnimi ucastniky Schvaluj ici organ: Zastupitelstvo obce Dolni Ti ebonin Poiizovatel: Obecni uiad Dolni Tiebonin

3 Obsah: a) Pozadavky vyplyvajici z politiky uzemniho rozvoje, uzemne planovaci dokumentace vydane krajem, popripade z dalsich sirsich uzemnich vztahu b) Pozadavky na reseni vyplyvajici z uzemne analytickych podkladu c) Pozadavky na rozvoj uzerni 0 bee d) Pozadavky na plosne a prostorove usporadant uzerni (urbanistickou koncepci a koncepci usporadani krajiny) e) Pozadavky na resent verejne infrastruktury f) Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot uzemi g) Pozadavky na vetejne prospesne stavby, vetejne prospesna opatreni a asanace h) Pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich pfedpisu (napr. pozadavky na ochranu vetejneho zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpecnosti statu, ochrany lozisek nerostnych surovin, geologicke stavby uzemi, ochrany pred povodnemi a jinyrni rizikovymi pfirodnimi jevy) i) Pozadavky a pokyny pro Ieseni hlavnich stfetu zajmu v uzemi j) Pozadavky na vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sidelni struktury a polohu obce v rozvojove oblasti nebo rozvojove ose k) Pozadavky na vymezeni ploch a koridoru, e kterych bude ulozeno provereni zmen jejich vyuziti uzemni studii I) Pozadavky na vymezeni ploch a koridoru, pro ktere budou podminky pro rozhodovani 0 zrnenach jejich vyuziti stanoveny regulacnim planern m) Pozadavky na vyhodnoceni vlivu uzemniho planu na udrzitelny rozvoj uzemi, pokud dotceny organ ve svem stanovisku k navrhu zadani uplatnil pozadavek na zpracovani vyhodnoceni z hlediska vlivu na zivotni prostredi, nebo pokud nevyloucil vyznamny vliv na.evropsky vyznamnou lokalitu Ci.ptacioblast n) Pozadavek na zpracovani konceptu, vcetne pozadavku na zpracovani variant 0) Pozadavky na obsah uzemniho planu a pozadavky na obsah oduvodneni vcetne mehtek vykresu a poctu vyhotoveni Pfiloha: Vykres limitu a zameru 1:1a 000 2

4 a) Pozadavky vyplyvajici z politiky uzemniho rozvoje, uzemne planovaci dokumentace vydane krajem, popripade z dalsich sirsich uzemnich vztahu Politika uzemniho rozvoje CR 2008 (dale jen PUR 2008), schvalena usnesenim Vlady Ceske republiky c. 929 dne stanovuje ramcove ukoly pro navazujici uzemne planovaci dokumentace. ORP Cesky Krumlov je soucasti rozvojove oblasti OB 10, neni soucasti specificke oblasti. Z hlediska vymezenych ploch a koridoru dopravni a technicke infrastruktury je resene uzemi soucasti multimodalniho koridoru Ml a na to navazujici vymezeni koridoru konvencni zeleznicni dopravy C-E 551b, dalnicniho a silnicniho koridoru D3 a R3. Z hlediska vymezenych ploch technicke infrastruktury vyplyvaji pro resene uzerni respektovat tyto koridory. Nadrazenou uzemne planovaci dokumentaci je uzemni plan velkeho uzemniho celku Ceskokrumlovsko I, (UPVUC Ceskokrumlovsko I), schvaleny Zastupitelstvem Jihoceskeho kraje usnesenim c. 111/20058/ZK ze dne Tento UP VUC pozbyl platnosti vydanirn Zasad uzemniho rozvoje Jihoceskeho kraje (zafi 2011 ). Pro uzemi resene zmenou c. 1 nejsou stanoveny zadne pozadavky ani omezeni. b) Pozadavky na fdene vyplyvajici z uzemne analytickych podkladu Pro reseni zrneny c. 1 (JP vyplyvaji z UAP nasledujici pozadavky: Navrzenim resenim budou respektovany tyto existujici lirnity vyuziti lizemi - hranice lokalniho biokoridoru USES - hranice neregionalniho biocentra NRBC 1 - interakcni prvky - hranice zaplavoveho uzemi feky Vltava QI00 - ochranne pasrno silnice Ill.tridy - ochranne pasmo silnice Lttidy - ochranne pasrno zernedelskeho arealu Zaluzi - vzdalenost 50 ill od okraje lesa - vodovodni fad 2 x DN 125 do Zaluzi - ochranne pasmo vedeni VN 22 kv, 110 kv - minimalizace zaboru zemedelske pudy 1. a II. tridy ochrany - trasa radioreleoveho spoje - hranice zastaveneho uzemi. 3

5 c) Pozadavky na rozvoj uzerni obce Rozsah reseneho uzemi zmeny C. 1 UP vyplynul z pozadavku obce a soukromych investoru ve spravnim uzerni obce Dolni Trebonin. Jedna se 0 tyto navrhove lokality (c.1.1 az 1.4. v k.u. Zaluzi, c.1.5 az 1.7 v k.u. Dolni Trebonin): pozadavek na umisteni objektu pro vyrobu zemedelskou (V.Nejedly) pozadavek na zmenu funkcniho vyuziti casti pozemku pro stavbu farmy pro chov skotu vcetne zazemi - vyroba zemedelska (M.Kotaskova) pozadavek na zmenu funkcniho vyuziti ploch zemedelskych na plochy vyroby zemedelske (chov skotu) a plochy bydleni majitele (F.Knezinek) vyjmuti pozemku navazujicich na zastavene uzemi ZaluZi z ploch zastavitelnych na plochy zemedelske - orna puda a trvaly travni porost (J.ISka) pozadavek na zmenu vyuzitl casti plochy urcene pro dopravni infrastrukturu (parkoviste) na plochu pro obcanske vybavcni pozadavek na zmenu vyuziti plochy zemedelske na plochu pro obcanske vybaveni (rozslrent stavajiciho arealu), pozadavek na zmenu vyuziti plochy zemedelske a ostatni plochy pro obcanske vybaveni - vodacke obcerstveni na bfehu feky Vltavy (p. Rican). v zavaznych regulativech pro plochy zastavitelne budou z duvodu ochrany krajinneho razu uvedeny i zastavitelnosti pozemku, max. vyska staveb do hrebene, skjony strech. d) Pozadavky na plosne a prostorove usporadani uzemi (urbanisticka koncepce a koncepce usporadani krajiny) Lokality, ktere resi zmena C. 1 UP, vymezuji zastavitelne plochy pro bydleni - vystavba rodinnych domu, plochy vyroby a plochy obcanskeho vybaveni. Dale vyrnezuji plochy zemedelske jako nezastavitelne. Pfehled lokalit zrneny <:.1 UP Dolni Tfebonin Lokalita BPEJ Tr.ochrany Druh Vymera Nilvrh V. ostatni 0,10 Vyroba zem. NRBC V. amil 0,33 Vyroba zem. OP lesa 4

6 III. orna 0,72 0,24 Bydleni u lesa Vyroba zem III. orna, TTP 0,51 vrac.do ZPF 1.5. Ost. Zmena vyuziti 0,18 Obc.vybaveni u lesa IV. TTP 1,05 Obc.vybaveni OP silnice V. TTP 0,30 Obc.vyb. Zastavitelne uzerni, ktere stanovil uzemni plan Dolni Trebonin, bude plosne rozsii'eno 0 zastavitelne plochy v k.u. Zaluzi a k.u. Dolni Tfebonin. Vymezeni ploch bude provedeno s ohledem na charakter uzerni, v souladu s cili a ukoly uzernniho planovani, Bude respektovana urbanisticka struktura sidla a ta bude vhodne doplnena tak, aby bylo respektovano soucasne meritko nejenom zastaveneho a zastavitelneho, ale celeho spravniho uzerni obce a okolni krajiny. Zpusob vyjadfeni jednotlivych jevu a souboru jevu ve zrnene c. 1 UP bude proveden v souladu s vyhlaskou c Sb., 0 obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, v meritku 1:5000. e) Pozadavky na reseni vefejne infrastruktury Dopravni infrastruktura Nove lokality pro bydleni, vyrobu a obcanske vybaveni budou napojeny na stavajici komunikace a na silnice podle norem pro pozemni komunikace. Bude zachovana prostupnost krajiny, trasy pro pesi a cykloturistiku. Technicka infrastruktura Bude navrzeno doplneni technicke infrastruktury dle naroku jednotlivych dilcich lokalit zrneny (napojeni na stavajici vodovod, kanalizaci a obecni COY, trafostanici). 1) Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot uzemi Veskere rozvojove plochy budou navrzeny v charakteru stavajici zastavby, budou respektovat, jeji strukturu a meritko. V ramci navrhu bude zachovana urbanisticka struktura a rneiftko zastaveni jednotlivych lokalit. Z hlediska ochrany prirodnfho a zivotniho prostred! je nutne uchovat pnrodni ramec obce, zachovat vyznamne krajinne prvky a prvk y USES, harmonicke meritko a vztahy v krajine. V casti NRBC, do ktere zasahuje plocha vyroby 1.1, bude hranice NRBC upravena. 5

7 Soucasti cduvodneni phlohy dokumentace navrhu zmeny c. 1 UP bude vyhodnoceni predpokladanych dusledku navrhovaneho feseni na zemedelsky pudni fond a pozemky urcene k funkci lesa. Plochy k odneti budou fadne zduvodneny. Zemedelska puda nejcennejsi, tj. v I. a II. tnde ochrany, nebude odnimana, g) Pozadavky na vefejne prospesne stavby, vefejne prospesna opatfeni a asanace Veiejne prospesne stavby a opatieni Jako verejne prospesne stavby (VPS) mohou byt navrzeny stavby pro verejnou infrastrukturu urcenou k rozvoji nebo ochrane uzemi obce. U kazde navrzene plochy pro verejne pro spesnou stavbu bude strucne zduvodnena jeji vefejna prospesnost a potfeba. Rozliseny budou VPS pro aplikaci predkupniho prava obce a pro ucel y vyvlastneni. V ramci zadani nejsou pozadavky na konkretni VPS ani VPO. Asanace Nebude navrhovana. Navrzene plochy pro verej ne prospesne stavby budou zakresleny ve vykresove casti dokumentace, budou oznaceny identifikovatelnym a nezamenitelnym zpusobern. h) Dalsi pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich pfedpisu (napf, pozadavky na ochranu vefejneho zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpecnost statu, ochrany lozisek nerostnych surovin, geologicke stavby uzemi, ochrany pred povodnerni a jinyrni rizikovyrni pfirodnimi jevy) V zadani nejsou uplatneny zadne konkretni pozadavky. Nejsou zadne nove pozadavky CO, plati pozadavky die UP. V resenem uzemi nejsou zadna loziska nerostnych surovin ani naroky na tezbu. V resenem uzemi neni vyhlaseno zaplavove uzemi reky Vltava, Q100. i) Pozadavky a pokyny pro reseni hlavnich stretu zajmu a problema v uzemi Lokalita 1.1 je navrzena pti okraji NRBC 1, hranice zde bude upravena. Nebudou navrhovany stavby blize nez 15 mod kraje lesa, s vyjimkou v lokalite 1.5. Lokalita 1.7 je navrzena v NRBC 1, k objektu bude umoznen pfijezd pouze ob sluze zanzeni (ucelova cesta), objekt bude chranen proti Q 100 reky Vltavy, s ohledem na umisteni v NRBC 1 bude objekt fesen jako ekologicky - udrzitelny. 6

8 j) Pozadavky na vymezeni zastavitclnych ploch a ploch prestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sidelni struktury a polohu obce v rozvojove ob lasti nebo rozvojove ose Vymezeni zastavitelnych uzemi a jejich zafazeni do ploch s rozdilnyrn zpusobem vyuziti bude provedeno dle vyhlasky Sb., 0 obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi. U ploch zastavitelnych budou stanoveny podrninujici regulativy pro vystavbu tak, aby nedoslo k poskozeni sidelniho nebo krajinneho razu. Jako plocha prestavby nebude vymezena zadna plocha. k) Pozadavky na vymczeni ploch a koridoru, ve kterych bude ulozeno provefeni zmen jejich vyuziti uzemni stu dii N avrh zadani neobsahuje pozadavky na vymezeni ploch a koridoru, ve kterych bu de ulozeno provefeni zmen jejich vyuziti uzernni studif. I) Pozadavky na vymezeni ploch a koridoru, pro ktere budou podminky pro rozhodovani 0 zm enach jejich vyuzitl stanoveny regulacnim planern Navrh zadani neobsahuje pozadavky na vymezeni ploch a koridoru, pro ktere budou podrnink y pro rozhodovani 0 zmenach jejich vyuziti stanoveny regulacnim planern nepredpoklada se zpracovani regulacniho planu. m) Pozadavky na vyhodnoceni vlivii uzemniho planu na udrzitelny rozvoj uze mi, pok u d d otceny organ ve svern stanovisku k navrhu zadani uplatnil pozadavek na zpracovani vy hodnoceni z hlediska vlivi] na zivotni prostredi nebo pokud nevyloucil vyznarnny vliv na evropsky vyznamnou lokalitu ci ptaci oblast Na zaklade zjist'ovaciho rizeni, kterc provede krajsky urad podle kriterii uvedenych v pfiloze c. 8 k zakonu c. 100/2001 Sb., a v souladu s loi odst. 3 zakona, bude zadani doplneno pfed jeho schvalenim. n) Pf ipad ny pozadavek na zpracovani konceptu, vcetne pozadavk u na zpracova ni va riant Vzhledem k rozsahu reseni neni predpoklad vzniku nutnosti variantniho resenf, proto nebude zpracovan koncept reseni zmeny uzemniho planu obce. 0) Poza d avky na usporadanl obsahu konceptu a navrhu uzemniho planu a na usporadani obsah u jejich oduvodneni s ohledem na charakter uzcmi a problemy k reseni vcetn e meritek vykresu a poctu vyhotoveni 7

9 Pozadavky na usporadani obsahu navrhu zmeny uzemniho planu: Zrnena UP bude zpracovana v souladu se stavebnim zakonern c. 183/2006 Sb., a v souladu s ustanovenim 13 a 14 vyhlasky c. 500/2006 Sb., 0 uzemne analytickych podkladech, uzernne planovaci dokumentaci a zpusobu evidence uzernne planovaci cinnosti Obsah textove i graficke casti zrneny L1P, vcetne oduvodneni, bude vypracovan pfimerene die pfilohy c. 7 (obsah uzernniho planu) k vyhlasce c. 500/2006 Sb. Graficka cast zrneny UP bude obsahovat tyto vykresy: a) Vykres zakladniho cleneni uzemi.1 : 5000 b) Hlavni vykres 1 : 5000 c) Vykres verejne prospesnych staveb (budou-li vymezeny) 1 : 5000 Obsah graficke casti oduvodneni zmeny UP : a) Koordinacni vykres 1 : 5000 b) Vykres sirsich vztahu die podkladu c) Vykres predpokladanych zaboru ZPF 1 : ObecDolniTfebonfn.IC: v' '. vvesenona UREONI OESCE OBCEOOLNiniE80NIM '. ana c."'''''' Kf OR''''OmDB" 00''''* " ~~ei eno d ne,d!.:3 (/']1J/~/. ==- SejmutodnE': 8

10 I, L,, -- - I'RA~ la!ll:/ftlq of; -- c:::::::j otimii!q -=r «J6') um~. /OI ~.n l ItIblIl(t l/.$u li()(hlll.d,' NUIIll1 VoSU'fIJD,,-lX)I-llEO'... la l'lcoll'ltcslut'l' - a{ (JI I&AII la.~ lllui l7on b=sm,bydleniz=zem,vyroba x=zruseni o=obc,vybavenosl k.u.chlumec "'RAS I O/I,k T~A a..... ~ I:SJ 1-- i'\.ti.na, -._- -. " TV ~ : : : : : : : m."""'" 'ItO.JIf.OCfllJO. (J))ilQ) J..WillML rttlm lio'litljo. 1Q. 1( 1(ID 1 ~. "" '4l. IOCJ, Y Snllla I l t.tiltl 1LflSI"'!Cl: Sfl. t1l" n«ll'oo.. m I Tllrt'. C'"IlIfIUSl ~ r 5 "1 1 l(kli/,i.i C( "" r;p l.~ ~r l ( *Ol{t ;DlH.M'usa' IUOOJi:IM L()(./l. :>tiowl hn. llf..uom..l lu ln IJ'S14 1:1 v. mll» f' [th. ldi...u l)«.lt()(u1dl ll1 llclly Llf'\..lll(ll'[azEMl QU l~f'lnk'i lgtui '" '00lCJ1lEllYA "'oj..s4 1 : ' 1. ~.~ ZMENA C.1 UP Dolni Tiebonln 1:

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007

Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona. Modelový příklad. zadavatel MMR ČR 01/2007 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář Úvod Tento modelový příklad je zpracován pro malé město

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 II/1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 676 02 Moravské Budějovice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: V Moravských Budějovicích..2013

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLIŠTĚ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLIŠTĚ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLIŠTĚ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více