*** ~ 1. *,. ~ evropsky ** *** t!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "*** ~ 1. *,. ~ evropsky ** *** t!"

Transkript

1 *** ~ 1. *,. ~ evropsky ** *** t! socialn! MINISTERSTVO SKOLSTVr, OP Vzdillivlinf fond vcr EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkuronceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAvANr Smlouva 0 zapojeni do projektu " Odboma praxe pri vzdelavani v Jihocesk6m kraji" Registracni cislo: CZ.1.07/1.1.00/ uzavrena pod Ie 1746 odst. 2 zakona c Sb., obcansky zakonik ClanekI Smluvni strany Jihoceska hospodarska komora se sidlem / mfsto podnikanf Husova 9,37001 Ceske Budejovice zastoupena Bc. Vladimfrem Homolou, mistopfedsedou predstavenstva zapsana u Krajskeho soudu v Ceskych Budejovicich, oddfl A, vlozka 2278 IC: bankovnf spojenf: (dille jen "Prijemce") a Stfedni skola obchodu, sluieb a remesel a Jazykova 3kola s pravem statni jazykove zkousky, Tabor, Bydlinskeho 2474 se sidlem / misto podnikanf, Tabor, Bydlinskeho 2474 zastoupena feditelem skoly, Mgr. Jaroslav Petru IC: DIC:CZ bankovni spojeni: KB Tabor, c. u (dille jen "Zapojeny subjekt") uzavreli nize uvedeneho dne, mesice a roku tuto Smlouvu 0 zapojeni do projektu "Odboma praxe pfi vzdehivfulf v Jihoceskem kraji" (dale jen,,projekt): ClanekII Predrilet a ucel Smlouvy 1. Pfedmetem t6to Smlouvy je uprava pnivniho postaveni Pfijemce a Zapojeneho subjektu, jejich ulohy a odpovednosti, jakoz i uprava jejich vzajemnych prav a povinnostf pfi realizaci projektu die odst. 2 tohoto clanku Smlouvy. 2. Ucelem teto Smlouvy je upravit vzajemnou spolupraci Pfijemce azapojeneho subjektu, kten spolecne realizujf Projekt "Odbormi praxe ph vzdelavani v Jihoceskem kraji" v ramci Operacniho programu Vzdelavani pro konkurenceschopnost. 3. Pffjemce a Zapojeny subjekt jsou povinni ph realizaci Projektu postupovat die pravidel uvedenych v t6to Smlouve, Operacnim programu Vzdelavani pro konkurenceschopnost, 1

2 ***** ~ I. ' t * * evropsl<.y * * * * * t! socialn! MfNfSTERSTVO SKOLSTVf. OP VzdiUiv4nf fond v CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkufoli08$chopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAvANf Provadecim dokumentu Operacniho programu Vzdelavani pro konkurenceschopnost (dale jen "Provacieci dokument"), Pffrucce pro zadatele 0 financnf podporu z Operacnfho programu Vzdelavani pro konkurenceschopnost (dale jen "Pffrucka pro zadatele"), Pffrucce pro pfijemce.,. ClanekIll Prava a povinnosti smluvnich stran Smluvni strany se dohodly, ze se budou spolupodflet na realizaci Projektu uvedeneho v c1. II teto Smlouvy takto: 1. Pfijemce bude provadet tyto Cinnosti: fizeni projektu, realizace klicovych aktivit, zpracovani niivrhu projektu a jeho zmen a doplneni, prubezne informovani Partneru a Zapojenych subjektu behem realizace projektu, prubezni vyhodnocovani projektovjjch Cinnosti, realizaci vjjberovjjch fizeni, vyhodnoceni pfipominek a hodnoceni vjjstupu z projektu, provadit publicitu projektu, zpracovani monitorovacich zpriiv a pfedkladani zadosti 0 platby, zpracovani zmen a doplneni. 2. Zapojeny subjekt bude provaciet tyto cinnosti: fizeni a realizace klicovjjch aktivit KAI, KA2, KA3 ve spolupraci s Pffjemcem die pfilohy c. 1, zajisteni naplneni monitorovacich indikiitoru die cl. III, bod 5, odrazka sedma, sledovani relevantnich monitorovacich indikiitoru rozdelenych die pohlavi, zprostfedkovani kontaktu s cilovou skupinou (zajisteni pfenosu informaci mezi cilovou skupinou a Pfijemcem),. zpracovani zprav 0 sve Cinnosti v dohodnurych terrrlinech, projednani veskerych projektovych zmen a povinnosti s Pfijemcem, vyuctovani vynalozenych prostfedkil adolozeni vsech podkladu Pfijemci, soucinnost pn provddeni publicity projektu, soucinnost pfi provadenf vyberovych ffzeni, vyuifvat majetek zapujceny' PNjemcem (die cianku II/, bod 5) k realizaci klicovych aktivit, ohliisenf zmeny pracovniku zapojenych do projektupnjemci nejpozdeji do 5 pracovnichdnu. 3. Pfijemce a Zapojeny subjekt se zavazuji nest plnou odpovednost za realizaci cinnosti, ktere maji vykonavat die teto Smlouvy. 2

3 ***** ~ I..' ft- {1 evropskj * * t-! *** socialnf MINISTERSTVO SKOLSTVr, OP Vzdilav6ni fond v GR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurencellchopnost INVESTIGE DO ROZVOJE VZDELAvANf 4. Zapojeny subjekt je povinen jednat zpusobem, ktery neohrozuje realizaci projektu a zajmy prijemce. 5. Zapojeny subjekt se dale zavazuje: na Ztidost Pffjemce bezodkladne pfsemne poskytnout pozadovane dopinujfci informace souvisejfci s realizacf projektu, radne uchovavat veskere dokumenty souvisejici s realizacf projektu v souladu s platny'mi pravnimi predpisy Ceske republiky a EU, nejmene vsak do roku po celou dobu realizace a udrzitelnosti Projektu dodrzovat pravnf predpisy CR a EU a politiky EU, zejmena pak pravidla hospodarske souteze, platne pfedpisy upravujfci verejnou podporu, principy ochrany zivotnfho prostfedf a prosazovanf rovnych pfflezitostf, s prostredky poskytnurymi na zaklade teto Smlouvy nakladat hospodame, efektivne a ucelne, po celou dobu rcalizace a udrzitelnosti Projektu nakladat se zapujcenym majetkem, zfskanym byt' i jen Mstecne z financnf podpory, s peef Mdneho hospodafe, zejmena jej zabezpeeit proti poskozenf, ztrate nebo odcizenl Zapojeny subjekt nerii opravnen majetek spolufinancovany z financnf podpory zatezovat Ztidnymi vecnymi pravy tretich osob, vcetne prava zastavniho, majetek prodat ani jinak zcizit. Zapojeny subjekt je povinen v pripade znicenf, poskozenf, ztraty, odcizenf nebo jine skodne udalosti na majetkovych hodnotach spolufinancovanych z financni podpory je opetovne porfdit nebo uvest tyto majetkove hodnoty do puvodnfho stavu, a to v nejblizsfm moznem terminu, nejpozdeji vsak k datu ukoncenf realizace Projektu. ph realizaci cinnostf die teto Smlouvy uskutecnovat propagaci Projektu vsouladu s pokyny Prfjemce a s pravidly stanovenymi v Prfrucce pro prijemce, behem realizace Projektu poskytnout soucinnost pfi naplnovanfmonitorovadch indikatonl Projektu. Zapojeny subjekt v prubehu realizace projektu uvedeneho v elanku II Smlouvy naplnf tyto indikatory: Nazev indikatoru K6d Pocet Pocet inovovanych produktu dilci Msti souboru metodik Pocet podp. osob v poc. vzdel. celk. deti, Ztiku Pocet podp. osob - poskytovatele sluzeb Pocet podp. osob - pracovniku v dalsfm vzdelavani Pocet zapojenych integrovanych zaku 1 predkladat Prijemci v pravidelnych tffmesicnich intervalech nebo vzdy, kdy 0 to Prfjemce poz:ida, podklady pro prubezne!mimoradne monitorovaci zpnivy 0 realizaci Projektu a dale zaverecnou zpravu die Pffrucky pro pffjemce, umomit provedenf kontroly vsech dokladu vztahujfdch se k cinnostem, ktere Zapojeny subjekt realizuje v ramci Projektu, umomit prubezne overovani provadeni cinnosti, k nimz se zavazal die teto Smlouvy a poskytnout soucinnost vsem osobam opravnenym k provadeni kontroly, pffp. jejich zmocnencum. Temito opravnenymi osobami jsou Ministerstvo skolstvi, mladeze a telovychovy CR, organy financni spravy, Ministerstvo financi, NejvysSl kontrolnf urad, Evropska komise a Evropsky ucetni dvur, pffpadne dalsi organy nebo osoby opnivnene k vykonukontroly, 3

4 ,. ***** ~ I. ' \it evropsky **. ** t! socifl.lnf *** MINISTERSTVO SKOLSTVf. OP Vzdibivanf fond v GR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkuronceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAvANf bezodkiadne informovat Prijemce 0 vsech provedenych kontrollich, ale i 0 nahhisenych kontrohich vyplyvajfdch z ucasti na projektu die cianku II. Smlouvy, 0 vsech pfipadnych navrzenych mipravnych oparrenich, ktera budou vysledkem techto kontrol a 0 jejich spineni, neprodlene Prijemce informovat 0 veskerych zmenach, ktere u neho nastaly ve vztahu k projektu nebo zmenach souvisejicich s cinnostmi, ktere Prijemce realizuje die teto Smlouvy. 6. Zapojeny subjekt nen! opravnen zadnou z aktivit, kterou provadf die teto Smlouvy, financovat z jinych prostredku rozpoctove kapitoly Ministerstva skolstvi, mladeze a teloyychovy CR, jine rozpoctove kapitoly statniho rozpoctu, statnich fondu, jinych struktuniinich fondu ED nebo jinych prosrredku ED, ani zjinych verejnych zdroju. ClanekIV Financovani projektu 1. Projekt die clanku II. SmIouvy bude financovan z prosrredku, ktere budou poskytnuty prijemci formou financni podpory z Operacniho programu Vzdelavani pro konkurenceschopnost. 2. Prostredky ziskane na realizaci cinnostf die clanku III. SmIouvy jsou Prijemce i Zapojeny subjekt opravneni pouzft pouze na uhradu vydaju nezbytnych k dosazeni diu Projektu a soucasne takovych vydaju, ktere jsou povazovany za zpusobile ve smyslu narizeni Rady (ES) c. 1083/2006 a Pfirucky pro Pfijemce, a ktere prijemci nebo Zapojenemu subjektu vznikly nejdrive dnem akceptace Rozhodnuti 0 poskytnuti dotace prijemcem Ischvaleni projektu k financovani mimestkem ministra skolstvi, miadeze a telovychovy a nejpozdeji dnem ukonceni realizace projektu. ClanekV Odpov~dnost za skodu 1. Pravne a financne odpovedny za spravne a zakonne pouziti financnf podpory Zapojenym subjektem vuci poskytovateli financni podpory, kterym je Ministerstvo skolstvi, mhideze a telovychovy je Prijemce. 2. KaZdy Zapojeny subjekt je povinen pfijemci uhradit skqdu, za niz Pfijemce odpovida die cianku V. odst. 1 Smlouvy a ktera'prijemci vznikla v dusledku toho, ze Zapojeny subjekt porusil povinnost vyplyvajici z teto Smlouvy. PHjemce je v takovem pripade opnivnen zapojenemu subjektu uctovat smluvni pokutu ve yysi kraceni dotace vcetne phpadnych vymerenych penate. 3. Kazdy Zapojeny subjekt odpovida za skodu vzniklou tretim osobiim, ktera vznikne porusenim jeho povinnosti vyply-vajicich zteto. Smlouvy, jakoz i z obecnych ustanoveni pravnfch predpisu. 4. Zapojeny subjekt neodpovida za skodu vzniklou konanim nebo opomenutim Pfijemce nebo jineho Partnera. 4

5 ***** ~ evropskj * *** sociajnf fond v CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY MINISTERSTVQ SKOLSTVf, INVESTICE DO ROZVOJE vzd~lavanf ft I. ' l t! OP Vzd8l8vAnl pro konkurenceschopnost Clanek VI Dalsi prava a povinnosti smluvnich stran 1. Smluvnf strany jsou povinny zddet se jakekoliv cinnosti, jez by mohla znemo.znit nebo ztfzit dosazeni ucelu teto Smlouvy. 2. Smluvni strany jsou povinny vzajemne se informovat 0 skutecnostech rozhodnych pro plneni teto Smlouvy a realizaci projektu v souladu s Rozhodnutfm 0 poskytnutf dotace, a to bez zbytecneho odkladu. 3. Smluvnf strany jsou povinny jednat pti realizaci projektu eticky, korektne, transparentne a v souladu s dobrymi mravy. ClanekVII Trvani smlouvy 1. Smlouva se uzavfni na dobu urcitou do doby ukonceni realizace projektu, resp. do doby vyrovminf vsech zavazkii vyplyvajicich z realizace projektu. 2. Pokud Zapojeny subjekt zava.znym zpiisobem nebo opetovne porusi nekterou z povinnostf vyplyvajici pro nej z teto Smlouvy nebo z platnych pravnich predpisii CR a EU, muze byt na z:iklade schvalene zmeny projektu vyloucen z dalsf ucasti na realizaci Projektu. V tomto pfipade je povinen se s Prijemcem dohodnout, kdo z ucastnikii Smlouvy prevezme jeho zavazky a majetek financovany z financnf podpory a predat Pfijemci vsechny dokumenty a informace vztahujfci se k projektu. 3. Zapojeny subjekt muze ukoncit spolupraci s Prijemcem pouze na zaklade pfsemne dohody, ktera bude obsahovat rovnez zavazek prevzit jednotlive povinnosti, odpovednost a majetek (financovany z financni podpory) vystupujiciho Zapojeneho subjektu. Tato dohoda nabude ucinnosti nejdnve dnem schvaleni zmeny projektu ze strany poskytovatele dotace Ministerstva skolstvi, mladeze a telovychovy. Takovym ukoncenim spoluprace nesmi byt ohrozeno spineni ucelu die cianku II Smlouvy a nesmf tim vzniknout ujma ostatnfm ucastnikiim Smlouvy. ClanekVIII Ostatni ustanoveni 1. Jakekoliv zmeny teto Smlouvy lze provadet pouze na zaklade dohody smluvnfch stran formou pfsemnych dodatkii podepsanych opravnenyroi zastupci smluvnfch strano 2. Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu smluvnfch strano 3. Vztahy smluvnfch stran vyslovne touto smlouvou neupravene se fidi zakonem c. 89/2012 Sb., obcanskj zakonik, a dalsimi obecne zavaznymi pnivnimi predpisy Ceske republiky. 5

Část I Obecné vymezení. 1. Specifikace příjemce [PO název] [PO adresa sídla] Statutární orgán: [ ]

Část I Obecné vymezení. 1. Specifikace příjemce [PO název] [PO adresa sídla] Statutární orgán: [ ] VZOR PODMÍNEK POUŽITÍ PODPORY PRO SITUACE, KDY PŘÍJEMCEM JE OSS, JEJÍMŽ ZŘIZOVATELEM NENÍ MŠMT PODMÍNKY POUŽITÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ (DÁLE JEN PODMÍNKY ) Na základě žádosti

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Příloha č. 5 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce

Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce II.1. Definice...2 Cást A PROVÁDENÍ PROJEKTU...3 ODDÍL 1 OBECNÉ ZÁSADY...3 II.2. Zvláštní povinnosti plnení príjemce...3

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE OP VAVPI 2007-2013 Verze č. 5.0 Účinnost od 15. 8. 2013 2 / 137 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. DEFINICE POJMŮ...

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^'

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' li ^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' KUHSP08G67CG - AAAA:A"A^AKA Aí ý0 SMLOUVA ' ya!a _] ^k 'AZZáb. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskosiezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600 -r Cislo smlouvy objednatele: 412012 Smlouva 0 dilo a Smlouva mandatnl uzavfena podle 536 a nasl. a 566 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu.' Cast A Smluvni strany

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR SMLOUVA 0 OiLO die 2886 a nasi. zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk Smluvni strany: 1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více