(Vzor) Místní řád skladu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Vzor) Místní řád skladu"

Transkript

1 (Vzor) Místní řád skladu Zpracoval:.. Schválil:. Dne: Ve smyslu čl. 4 ČSN Manipulační jednotky Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování, ČSN Manipulační vozíky s vlastním pohonem Provoz, údržba, opravy a technické kontroly je vypracován tento předpis, kterým stanovuji zabezpečování úkolů souvisejících s příjmem, skladováním, expedicí, přepravou zboží a používáním pojízdných zařízení. Nedílnou součástí plnění těchto úkolů je zajišťování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny. Část I. Rozsah platnosti Tento předpis je závazný pro všechny zaměstnance společnosti. S místním řádem musí být prokazatelně seznámeni všichni noví zaměstnanci při nástupu na pracoviště a dále opakovaně 1 x za tři roky. Část II. Všeobecná ustanovení 1. Vnější označení Sklad musí být označen na vstupu nápisem a bezpečnostními tabulkami: "Sklad - nepovolaným vstup zakázán" a bezpečnostními tabulkami "Zákaz kouření", "Zákaz používání otevřeného ohně". 2. Hmotná odpovědnost Všichni pracovníci skladů a expedice starší 18 let musí mít uzavřenu dohodu o hmotné odpovědnosti ve smyslu ustanovení zákoník práce č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 3. Výklad pojmů Pracovník skladu - (příjem nebo expedice) je zaměstnanec společnosti, který pracuje ve skladu, popř. v příjmu či expedici balených tiskovin a má uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti. Manipulační jednotka - přepravované zboží (materiál) balený i nebalený, popř. ložený volně nebo na přepravním prostředku, který tvoří samostatně nebo ve spojení s přepravním prostředkem vhodný celek uzpůsobený pro mechanizovanou nebo ruční manipulaci, přičemž při přepravě zachovává svůj tvar. Přepravní prostředek kontejner, paleta, přepravka, přepravní obal, ukládací bedna apod. Manipulační, pojízdná zařízení - nízkozdvižný ruční vozík, vysokozdvižný motorový ručně vedený vozík, a vysokozdvižný motorový vozík řízený z vozíku dále jen vozíky nebo motorové vozíky. Část III. Hospodaření s obaly a paletami

2 1. Přejímání obalů Oběh obalů je upraven dohodami mezi odběratelem a dodavatelem. Při převzetí zboží v obalech kontroluje přejímající pracovník příjmu, zda počet a druhy obalů souhlasí s průvodními doklady, nejsou-li poškozeny a zda jsou správně účtovány. Zjistí-li při přejímce zboží, že obaly byly již natolik znehodnoceny, že jsou nezpůsobilé k dalšímu oběhu, ihned to oznámí dodavateli, který je povinen odběrateli dát dispozice, jak s těmito obaly dále nakládat. Dojde-li ke ztrátě obalů nebo jejich zničení při přepravě zboží, prováděné veřejným dopravcem, vyžádá si odběratel od dopravce zápis nebo potvrzení o tom, že obaly byly ztraceny nebo zničeny při přepravě a je povinen oznámit to okamžitě dodavateli. Dojde-li ke ztrátě nebo ke zničení v důsledku živelné pohromy nebo jiné neodvratitelné události u odběratele, je odběratel povinen oznámit tuto skutečnost dodavateli ve stejné lhůtě, počítané od ztráty nebo zničení obalů a hodnověrně ji prokázat. 2. Manipulace s obaly Obaly smějí být používány pouze k účelu, pro který jsou určeny. Musí být otevírány a uskladňovány tak, aby nedošlo k jejich poškození. Obaly musí být vráceny dodavateli ve stanovených termínech a podle pokynů dodavatele. Obaly se skladují na vyhrazeném místě. O příjmu a vracení obalů musí být vedena evidence. 3. Odběr a přejímka zboží a palet Při odběru dodávky na paletách je přejímající pracovník povinen prověřit též počet, druh a stav palet. Při zjištění jakékoliv závady či nesrovnalosti, ohlásí přejímající pracovník vedoucímu skladu tuto vadu. Vedoucí skladu určí další postup. Všichni pracovníci skladu jsou povinni při manipulaci s paletami postupovat tak, aby nedocházelo k jejich poškození či nadměrnému opotřebení. Opotřebované palety je třeba pravidelně opravovat a zničené vyřazovat. Na vyřazené palety vystaví ved. skladu nebo jím určený zástupce doklad, podle kterého bude vystaven škodní protokol. 1. Komunikace Část IV. Základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci Skladové prostory a veškeré spojovací komunikace musí být udržovány v čistém stavu; spojovací komunikace, které slouží současně jako únikové cesty musí být stále přístupné (volné) a nesmí být používány ke skladování. Pohyb zdvižných vozíků a pěších osob musí být vymezen ohraničujícími pruhy, barevně odlišnými od povrchu komunikace (bílé nebo žluté pruhy šířky mm). Označení skladových zón - šířka pruhu mm Uličky pro pěší Šířka uličky musí být 750 mm, aby vyhovovala obousměrnému provozu bez přenášení břemen Manipulační uličky pro pojíždění vozíků s břemenem Manipulační uličky pro pojíždění zdvižných vozíků musí být vyznačeny v celém objektu skladu. Šířka uličky s jedním jízdním pruhem mm. Šířka uličky se dvěma jízdními pruhy mm. Ve skladu se používají evropské palety prosté x 800 mm Podhledy a hrany Snížené podhledy, hrany nakládacích ramp, a zúžené profily musí být označeny bezpečnostním černožlutým šrafováním, šířka pruhu 100 mm, výška pruhu 150 mm, sklon pruhu 45 0, směr zleva doprava Osvětlení komunikací a skladových ploch Osvětlení musí být udržováno v řádném stavu, provozuschopné s namontovanými kryty. Čištění osvětlovacích těles se provádí jedenkrát za 2 roky. Zaměstnanci (externí) údržby zajišťují demontáž a montáž krytů - vlastní čištění mohou provést pracovníci skladů. Čištění oken popř. světlíků se provádí jednou za 2 roky.

3 1.5. Údržba komunikací Úklid komunikací, včetně všech skladových prostor, musí být prováděn pravidelně 1 x týdně Nosnost užitných ploch Nosnost podlahy musí být viditelně vyznačena. Celkové zatížení podlah skladu sleduje jeho vedoucí. Nosnost se označuje podle projektové a stavební dokumentace. 2. Vozíky, motorové vozíky 2.1 Provoz a údržba Provoz a údržba vozíků se řídí příslušnou průvodní dokumentací, ČSN a tímto řádem, včetně jeho příloh. Lhůty údržeb a rozsah kontrol vozíků jsou uvedeny v místním dopravním řádu, který je přílohou tohoto předpisu. Opravy a údržbu vozíků (mimo denní kontrolu, nabíjení akumulátorů a čištění vozíků) mohou provádět jen osoby pověřené údržbou. Výjimkou může být řidič, který je vyučen v příbuzném opravárenském oboru a provádí tuto činnost za splnění všech podmínek jako osoba určená pro údržbu, za souhlasu vedoucího skladu. Oprava a údržba může být zajišťována dodavatelským způsobem. Kvalifikace pracovníků Řídit vozíky může jen osoba, která je fyzicky a duševně způsobilá, určená vedoucím skladu (provozovny) k řízení a obsluze vozíku, starší 18 let, řádně teoreticky vyškolená a prakticky zaučená, seznámená s bezpečnostními předpisy pro určená pracoviště. Pokud, na základě povolení odboru dopravy (magistrátu) obce, získá společnost povolení k přejezdu motorových vozíků přes veřejnou komunikaci mimo objekt nebo areál, musí řidič motorového vozíku navíc vlastnit řidičské oprávnění skupiny B (B1), C (C1), D (D1) nebo T. Zdravotní způsobilost řidiče se prokazuje kladným lékařským posudkem. Každý řidič musí být prokazatelně seznámen s návodem k obsluze a údržbě vozíku, který bude řídit. Řidič musí být pravidelně 1 x ročně přezkušován ze znalostí bezpečnostních zásad při provozu a údržbě vozíků. Řidič je povinen dostavit se na lékařskou preventivní prohlídku, která se provádí: 1 x za dva roky, u pracovníků nad 50 let 1 x ročně. 2.2 Bez provedeného opakovaného přezkoušení a bez kladného lékařského posudku je řízení vozíku zakázáno. Řidič může ovládat nebo řídit jen ten vozík, který má uveden v průkazu řidiče. Funkci manipulačního dělníka (který není řidičem motorového vozíku) může vykonávat zaměstnanec po seznámení s tímto provozním řádem a zapracování pod dohledem zkušeného zaměstnance. 2.3 Parkování Parkování vozíků se provádí na vymezeném místě, které je určeno současně pro nabíjení akumulátorů. Během přestávky musí být vozíky odstaveny na svém parkovišti. Zaparkovaný vozík musí mít odpojeny pracovní obvody a zataženou parkovací brzdu. Před opuštěním vozíku musí být vyjmut ze spínací skříňky klíček ovládání Nabíjení akumulátorů Běžnou údržbu akumulátoru (kontrola hladiny elektrolytu, dolévání vody a nabíjení) provádí řidič. Měření hustoty elektrolytu, manipulaci s aku včetně výměny, provádí osoba pověřená údržbou vozíků. V provozu nesmí být používáno prasklého akumulátoru. Při provádění kontroly akumulátoru musí pracovníci používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky. Druh a rozsah těchto prostředků je stanoven v samostatné směrnici společnosti. Při zapojování akumulátorů (obsluha elektronapěťových částí a možný dotyk pólů akumulátorů) musí být použity dielektrické rukavice na ochranu před úrazem elektrickým proudem. Po dobu manipulace s akumulátory se nesmí kouřit, pít a jíst. Po skončení práce je nutné umýt si ruce.

4 2.4 Nepojízdné vozíky V případě, že vozíku dojde energie (nebo zásoba zkapalněného plynu v lahvi) během manipulace s břemenem, nebo při přejíždění z místa na místo, je povoleno nízkozdvižný vozík odtlačit ručně (bez břemene) na parkovací místo k opětnému nabití. Vozík musí být zbaven břemene tak, že se břemeno pomocí hydraul. ovladače spustí na zem a vozík se odtlačí směrem od spuštěného břemene. 3. Manipulace s břemeny 3.1 Ruční manipulace Je zakázáno přemísťovat zboží házením. Těžká břemena smějí skládat, nakládat nebo přemísťovat pracovníci fyzicky zdatní. Při ručním nakládání, vykládání a přenášení zboží je třeba si počínat opatrně tak, aby nebyl nikdo ohrožen. Při zdvihání předmětů musí pracovník dbát toho, aby se nemohly nesené předměty vysmeknout z ruky, zranit nohy, přirazit nebo přiskřípnout prsty. Příliš rychlé nebo ukvapené zvedání břemen nebo nesprávný postoj při zvedání se sehnutými zády bývá příčinou mnoha pracovních úrazů. Pracovník nesmí přeceňovat své síly a zvedat břemena, na něž svými silami nestačí. Zakázané práce a energetické a hmotnostní limity viz Příloha 2. Při manipulaci s obaly nebo zbožím s ostrými hranami nebo rohy, se musí používat rukavice, kožené dlaně apod. Je zakázáno přenášet bedny, nebo zboží jinak balené, za vázací ocelové dráty nebo pásy. Ocelové pásy nebo dráty se přeštipují na boku bedny, přičemž se přidržují na horní straně, aby se nemohly vymrštit. Při otevírání obalů je třeba stát tak, aby obličej, zvláště oči, byl chráněn proti odlétnuvším úlomkům. Po rozebrání obalu se musí spojovací materiál (dráty, pásky, spony apod.) z obalu vytáhnout a uložit do vyhrazené nádoby. Ocelové pásy nebo dráty musí být svázány a uloženy do určených beden či košů. Rozložené skládací obaly se pro zpětnou přepravu svazují výhradně motouzy. Zboží nutno vybalovat na místech s malým provozem. Prázdné obaly musí být ukládány na vyhrazeném místě, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob a plynulost provozu. V případě lisování obalů (paketování) se postupuje podle návodu k obsluze lisu. Při zakládání materiálu (zboží) do regálu musí být dodržena stanovená nosnost jednotlivých buněk s ohledem na celkovou nosnost regálu. 3.2 Manipulace pomocí vozíků Všichni pracovníci jsou povinni při manipulaci s vozíky postupovat tak, aby nedocházelo k poškozování palet popř. loženého materiálu (zboží), či jejich nadměrnému opotřebení. Palety je nutno skladovat na vyhrazeném krytém místě a zajistit je proti poškození, znehodnocení popř. odcizení. Opotřebené nebo poškozené palety musí být vyřazeny k opravě. Při stohování kontejnerů, palet, nástaveb palet, přepravek a ukládacích beden nesmí být překročena jejich stanovená stohovací nosnost a stohovací výška. Pro objekt skladu je pro manipulační jednotky (uložené mimo regály) povolená stohovací výška max. 4 m za podmínky, aby mezi horní hranou ukládaného materiálu a spodní hranou stropní konstrukce nebo instalacemi (např. potrubí, svítidla) byla dodržena vzdálenost nejméně 200 mm. Uvedená podmínka se vztahuje jen ke stohování manipulačních jednotek na kterých je uložen materiál před zpracováním a nehrozí jeho sesutí nebo poškození.

5 Manipulační jednotky se zpracovaným materiálem se ukládají jen v jedné vrstvě, max. ve dvou vrstvách za podmínky, že je jednotka zpevněna zabalením a přepáskováním. Bezpečnostní zásady: V místech, kde výšky uloženého materiálu přesahují výšku 2 m a materiál nad touto výškou není bezpečně zajištěn proti vypadnutí z manipulační jednotky do prostoru pohybu osob, musí osoby, které se zde pohybují, používat ochranné přilby. Při stohování paletových jednotek je zakázáno spojovat sousedící stohy proložkami anebo stohy provazovat stohovanými paletovými jednotkami. Na nastohované manipulační jednotky vystupovat, upevňovat na ně nebo opírat o ně jakékoliv předměty je zakázáno. Přítomnost osob v bezprostřední blízkosti zdvihaného břemene - manipulační jednotky - je zakázáno. Při přepravě na zdvihacím vozíku se musí břemeno uchopit takovým způsobem, aby vidlice byly rovnoměrně zatížené. Posunování břemene po dobu manipulačního procesu se zakazuje. Přidržování břemen obsluhou po dobu manipulačního přesunu se zakazuje. Přepravovat osoby na vozících a přepravovaných manipulačních jednotkách je zakázáno. Zdvíhání osob vozíkem nebo stání na manipulačních jednotkách je zakázáno. Najíždění vozíků do nákl. vozidel je ZAKÁZÁNO. Při pojíždění po rampě mimo prostor stání nakládaného nebo vykládaného vozidla se nesmí vozík příblížit k okraji rampy více jak 1 m. Pokud to okolnosti vyžadují, aby zaměstnanec byl nápomocen při couvání vozidla, musí předem dohodnout znamení o zahájení a ukončení couvání s řidičem vozidla. Při couvání vozidla se nesmí stát mezi vozidlem a místem, ke kterému se couvá v ose vozidla. Vždy se musí stát bokem, mimo osu vozidla, aby řidič viděl na ukazující osobu. 4. Vykládání a nakládání vozidel cizí organizace Nakládání a vykládání se provádí z rampy nebo z komunikace před skladem. V případě, že je nutné naložit nebo vyložit vozidlo mimo rampu, nakládání a vykládání může být v tomto případě provedeno vysokozdvižným motorovým vozíkem, z té strany vozidla, kterou určí řidič vozidla společně s vedoucím skladu nebo jeho zástupcem. Po celou dobu nakládání a vykládání vozidla musí být zajištěna bezpečnost pracovníků. Nakládání a vykládání může být započato, je-li: o otevřena bočnice strany, kterou se bude nakládat, o vozidlo zabezpečeno proti nežádoucímu pohybu, o návěs nebo jednonápravový přívěs podepřen (bez tahače). o Řidič vozíku se o zajištění vozidla přesvědčí dotazem u řidiče vozidla. Při nakládání a vykládání vozidel je pracovníkům nakládky a vykládky zakázáno: o otevírání nebo zavírání bočnic, o připojovat nebo odpojovat vozidla.

6 5. Regály Regály musí být označeny max. nosností buňky s počtem buněk ve sloupci. 1 x ročně musí být prováděna kontrola technického stavu. O této kontrole musí být veden zápis. Zejména se kontroluje: celkový stav zda se regál nenaklání (neztrácí stabilitu) stav spojů (sváry, šroubové spoje apod.) zda nejsou povoleny jednotlivá podlaží buněk zda nejsou prohnuty stojny regálů zda nejsou prohnuty (např. po naražení vozíkem) zda regál není přetížen zda je dodržována zásada o ukládání těžších břemen dospod a lehčích nahoru. Regály musí být bezpečně obsluhovány, udržovány a opravovány. Část V. Požární ochrana Oddíl 1. Obecné zásady 1. Před používáním jakéhokoliv tech. zařízení nebo stroje musí být pracovníci seznámeni s návodem k obsluze. 2. Pokud z návodu vyplyne skutečnost, že jde o zařízení, jehož používáním vzniká požární nebezpečí, pracovník postupuje podle pokynů vedoucího, který je povinen pracoviště se zvýšeným nebezpečím požáru zajistit. 3. Pro každou práci nebo činnost s otevřeným ohněm, plamenem, při svařování apod., musí být vystaven samostatný písemný příkaz. 4. S požárním nebezpečím na pracovišti se zaměstnanci seznámí konkrétně v rámci školení o pož. ochraně, které je povinen s nimi provést příslušný vedoucí. Zaměstnanci jsou povinni se tohoto školení zúčastnit. 5. Ve skladu je kouření zakázáno, mimo místo k tomu účelu vyhrazené. 6. Hlavní bezpečnostní zásada: nekouřit a nepoužívat otevřeného ohně tam, kde je to zakázáno. 7. Každý, kdo zpozoruje požár,je povinen ihned vyhlásit požární poplach a poskytnout účinnou osobní a věcnou pomoc při zdolávání požáru. 8. Činnost při požáru se řídí pož. poplachovými směrnicemi. Činnost prvního represního zásahu provádí preventivní požární hlídka. Případnou evakuaci řídí vedoucí skladu nebo jeho zástupce. 9. Každý požár musí být ohlášen vedoucímu skladu a jednateli společnosti. 10. Ke všem hasicím přístrojům a hydrantům musí být stále volný přístup. Tyto prostředky musí být chráněny před poškozením a zneužitím. Každé použití těchto prostředků musí být ohlášeno příslušnému vedoucímu. 11. Ve skladu je zvýšené nebezpečí požáru hořlavých hmot. Lze zde proto použít jen vozíky, u kterých povrchové teploty všech částí a teplota výfukových plynů nepřestoupí C. Oddíl 2. Věcné prostředky požární ochrany

7 Každé pracoviště skladu je vybaveno přenosnými hasicími přístroji. Na hlavních spojovacích komunikacích jsou umístěny nástěnné hydranty. Toto zařízení lze poznat podle plechových skříněk červeně natřených s velkým bílým písmenem H uprostřed. V této skříňce je přístup k ventilu hydrantu, na který je napojena hadice o délce 20 bm a proudnice. Hydranty jsou tak připraveny k okamžitému použití. Ve vedení (potrubí) je stále tlaková voda. Vzhledem ke značnému pož. zatížení je objekt skladů vybaven ionizačními hlásiči (citlivé na kouř) elektrické požární signalizace (EPS). Tyto hlásiče jsou ve smyčkách propojeny s ústřednou, kterou obsluhují pracovníci recepce a ostrahy. Jejich povinnost je, při ohlášení požáru na panelu ústředny, okamžitě se dostavit na místo, odkud byl tento požár ohlášen a prověřit tak, zda jde o skutečný požár nebo o chybné hlášení EPS. Tato povinnost se vztahuje i na mimopracovní dobu. 1. Povinnosti zaměstnanců Část VI. Ochrana vlastnictví společnosti Zaměstnanci jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zásobách a ostatním hmotném i nehmotném majetku společnosti. Hrozí-li škoda, musí na ni zaměstnanec upozornit svého bezprostředně nadřízeného a podle povahy události sám v nutném rozsahu škodě zabránit a zamezit jejímu rozšiřování. 2. Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách Převzal-li na základě písemné dohody o hmotné odpovědnosti pracovník skladu odpovědnost za svěřené zboží, materiálové zásoby a jiné hodnoty, které je povinen vyúčtovat, odpovídá za vzniklý schodek. Této odpovědnosti se zprostí zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění. V dohodě může být současně ujednáno, že odpovídá za schodek společně s ostatními pracovníky, kteří uzavřeli dohodu o hmotné odpovědnosti. 3. Náhrada škody Způsobí-li pracovník skladu z nedbalosti škodu zaviněným porušením povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, je povinen způsobenou škodu nahradit. Společnost je v tomto případě povinna prokázat pracovníkovi zavinění. Pro výši náhrady způsobené škody platí ustanovení zákoníku práce. 4. Odpovědnost zaměstnance zaměstnanec, který se uvede vlastní vinou do takového stavu, že není schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu v tomto stavu způsobenou. Za škodu odpovídá zaměstnanec, který ji způsobil úmyslným jednáním proti pravidlům slušnosti a občanského soužití, zaměstnanec společnosti odpovídá za ztrátu nástrojů,osobních ochranných pracovních prostředků a jiných podobných předmětů, které mu společnost svěřila na písemné potvrzení. Této odpovědnosti se zprostí, prokáže-li, že ztrátu nezavinil. 5. Protokol o škodě V případě vzniku škody se vystavuje škodní protokol, ve kterém se mimo jiné uvede, zda šlo o škodu nezaviněnou či zaviněnou s uvedením osob, které za vznik škody odpovídají. Část VII. Závěrečná ustanovení 1. Tento dokument včetně příloh je závazný pro všechny zaměstnance společnosti. Musí být k dispozici pro každý sklad.

8 2. Předpis je součástí evidovaných písemností, které musí být předávány při každé změně vedoucího. 3. Dokument nabývá účinnosti dnem vydání. 4. První seznámení s tímto dokumentem provedou příslušní vedoucí do 14 pracovních dnů po vydání tohoto předpisu.

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace Název předpisu MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracoval za Schválil za datum vydání datum účinnosti 1. ÚČEL

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Provozní řád podzemního parkování budovy

Provozní řád podzemního parkování budovy Příloha č. 3 Provozní řád podzemního parkování budovy Rezidence Riegrovy sady Bytové a administrativní centrum na náměstí W, Churchilla v Praze 2 1. etapa Rezidence Riegrovy sady Předpoklady, za kterých

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracoval: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí THS Schválil: Mgr. František Šober Ředitel SŠT Přerov, 9. 7.

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

Provozní řád. pravidla provozu integrovaného objektu VUT v Brně, Kolejní ul. č. 4. Článek 1 Úvod

Provozní řád. pravidla provozu integrovaného objektu VUT v Brně, Kolejní ul. č. 4. Článek 1 Úvod Vysoké učení technické v Brně Rozdělovník: děkanům a tajemníkům FEKT a FP vedoucím rektorátních útvarů a pracovišť nájemcům dislokovaným v objektu IO Kolejní 4, Brno Č. j.: 02/90460/04 Zpracoval: Ing.

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění Společnosti skupiny VÍTKOVICE (dále jen "Společnost") informují

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10 Příloha Domovního řádu PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10 Platný pro všechny spoluvlastníky a uživatele nebytových jednotek parkovacích stání v podzemních garážích a parkovacích

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 27

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Citace pův. předpisu:

Více

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU 2006 Aktualizované informace O našich výrobcích, jejich dostupnost a RADY pro zpracování jsou K DISPOZICI on line na internetové stránce NAŠICH VÝROBKŮ: http://www.yourglass.cz/

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o. Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti INGDATA s.r.o. 1. Základní ustanovení a pojmy 1.1. Tento Reklamační řád (dále jen RŘ) navazuje na Všeobecné obchodní podmínky (VOP) dodavatele (vydavatele tohoto RŘ),

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

M ě s t o Česká Skalice. pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

M ě s t o Česká Skalice. pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků M ě s t o Česká Skalice V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků č. 1 /2007 1 Na základě povinnosti stanovené 104, odst.2 Zákoníku práce, podle něhož jsou

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU I. ÚČEL: Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a vytvoření organizačního systému pro plnění

Více

Prostá paleta nevratná technická dokumentace

Prostá paleta nevratná technická dokumentace Prostá nevratná technická dokumentace Podle zákona č. 10/001 Sb., v platném znění, o obecné bezpečnosti výrobků. Název výrobku PALETA PROSTÁ NEVRATNÁ Obsah : I. Všeobecný popis výrobku II. Technické parametry

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ I. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ: Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a uživateli parkoviště (dále jen uživatelé), kteří budou za úplatu dočasně

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

SE-02 Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD

SE-02 Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD SE-02 Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti ZEMAN Váhy s.r.o. 1. Základní ustanovení a pojmy 1.1. Tento Reklamační řád (dále jen RŘ) navazuje na Všeobecné obchodní podmínky (VOP) dodavatele (vydavatele tohoto

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Šk.rok : 010/011 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY Technická zpráva Vypracoval : Michal Podhorský č. kruhu: 3B/16 Datum odevzdání : Obsah zprávy: 1.

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Dotazník k pojištění majetku a přerušení provozu

Dotazník k pojištění majetku a přerušení provozu Dotazník k pojištění majetku a přerušení provozu Tento dotazník je určen výhradně pro pojištění majetkových rizik průmysl jejichž celková pojistná částka (kumulovaná na všech místech pojištění a částka

Více

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1025 ode dne

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Příloha č. 1 Bezpečnostní směrnice pro žáky školy Žáci jsou povinni zejména: 1. Počínat si tak, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost vlastní i svých spolužáků, vyvarovat se nevhodných žertů, kamarádských

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

I. KONTEJNER ABA je určen pro uskladnění a manipulaci plynových lahví a jinému použití

I. KONTEJNER ABA je určen pro uskladnění a manipulaci plynových lahví a jinému použití I. KONTEJNER ABA OCELOÉ KONTEJNERY ABA tvoří komplexní řadu pro uskladnění a manipulaci s plynovými lahvemi Spodní část tvoří paleta o rozměru 1300 x 1220 x 150 mm je vyrobena z tenkostěnných profilů konstrukce

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály 1. Všeobecně Tento postup platí pro příjem, manipulaci, skladování a obrat zboží ve skladech. Tyto činnosti jsou zajišťovány

Více

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů. ZDROJE VODY Č Nadzemní požární hydrant Podzemní požární hydrant Nástěnný požární hydrant e, Studna s možností použití pří zdolávání požáru (objem v m3)

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů I. Úvodní ustanovení. Tato pravidla určují práva a povinnosti nájemce sálů a přilehlých prostor při

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

1.Místa odběrů a dodávky pitné vody.

1.Místa odběrů a dodávky pitné vody. Obsah Obsah.... 2 1.Místa odběrů a dodávky pitné vody....3 2. Technický popis...3 3. Základní povinnosti a práva provozovatele...3 3.1. Zajištění kvality dodávané pitné vody...3 3.2. Kontrola a údržba

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

2 PALET P O ALET VÉ O REGÁLY REGÁL

2 PALET P O ALET VÉ O REGÁLY REGÁL PALETOVÉ REGÁLY 2 PALETOVÉ REGÁLY 3 Systém paletových regálů je jednoduchá stavebnicová konstrukce pro skladování palet nabízející vysokou variabilitu pro malé i velké skladové prostory. Paletové regály

Více

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN Příloha usnesení č. R-426 SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN uzavřená dle 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen smlouva ) mezi Městskou částí Praha 15

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S.

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany jsou vnitřním předpisem Vysoké

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

Možnosti perspektivních skladových technologií

Možnosti perspektivních skladových technologií Mendelova univerzita v Brně Provozně-ekonomická fakulta program: B-II Inženýrská informatika obor: Automatizace řízení a informatika [prezenční] III. ročník / semestr 1. Možnosti perspektivních skladových

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autoři DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Část I. Základní ustanovení Článek 1 1. Provozní řád Sportovní haly Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen PŘ SH ) je vydáván v souladu se

Více

Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ. Provozní řády pracoviště Opočno. učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny

Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ. Provozní řády pracoviště Opočno. učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ Provozní řády pracoviště Opočno učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny Čj.: SŠNM/191/2014 Zpracovala: Mgr. Pavlína Sobotková Schválila:,

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG

POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG Stránka 1/ 11 Dodatek číslo 1 číslo 2 číslo 3 Účinnost od : POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG Rozdělovník : kopie je uložena u představitele IMS Řízená dokumentace je vedena na www.kubik.cz/plyn Zpracoval

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Zásady řešení vzniklých škod Platí od: 1. 7. 2007 Zpracovatel: Ing. Horák, tel. : 543 422 512 Určeno: v š e m zaměstnancům ÚBO. I. Úvodní

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Základní škola Janáčkovo náměstí 17, Okres Bruntál, příspvková organizace Janáčkovo náměstí 1970/17 794 01 Krnov IČ: 008 52 546 Zpracoval: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š-OZO-82/2007 STANOVENÍ ORGANIZACE

Více

HaBeMa Futtermittel GmbH & Co KG. Výrobní a logistická společnost. Všeobecné obchodní podmínky. pro provoz logistiky

HaBeMa Futtermittel GmbH & Co KG. Výrobní a logistická společnost. Všeobecné obchodní podmínky. pro provoz logistiky HaBeMa Futtermittel GmbH & Co KG Výrobní a logistická společnost Všeobecné obchodní podmínky pro provoz logistiky Osah Strana I. Všeobecná ustanovení 2 II. Předpisy pro provoz lodí 2 III. Předpisy pro

Více

EUR palety technická dokumentace

EUR palety technická dokumentace EUR palety technická dokumentace Podle zákona č. 102/2001 Sb., v platném znění, o obecné bezpečnosti výrobků. Název výrobku Evropská dřevěná čtyřcestná prostá paleta EUR s rozměry 800 mm x 1200 mm Obsah:

Více

Podmínky přepravy. 1 Obsah. pro SUNNY CENTRAL. Tento dokument uvádí důležité pokyny pro přepravu jednotlivých spínacích skříní Sunny Central.

Podmínky přepravy. 1 Obsah. pro SUNNY CENTRAL. Tento dokument uvádí důležité pokyny pro přepravu jednotlivých spínacích skříní Sunny Central. Podmínky přepravy pro SUNNY CENTRAL 1 Obsah Tento dokument uvádí důležité pokyny pro přepravu jednotlivých spínacích skříní Sunny Central. SC-TB-UCZ092711 Verze 1.1 1/5 Přepravní pokyny 2 Přepravní pokyny

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA a SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY HORSKÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ SKIAREÁL Herlíkovice na základě provozních podmínek areálu, dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více