(Vzor) Místní řád skladu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Vzor) Místní řád skladu"

Transkript

1 (Vzor) Místní řád skladu Zpracoval:.. Schválil:. Dne: Ve smyslu čl. 4 ČSN Manipulační jednotky Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování, ČSN Manipulační vozíky s vlastním pohonem Provoz, údržba, opravy a technické kontroly je vypracován tento předpis, kterým stanovuji zabezpečování úkolů souvisejících s příjmem, skladováním, expedicí, přepravou zboží a používáním pojízdných zařízení. Nedílnou součástí plnění těchto úkolů je zajišťování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny. Část I. Rozsah platnosti Tento předpis je závazný pro všechny zaměstnance společnosti. S místním řádem musí být prokazatelně seznámeni všichni noví zaměstnanci při nástupu na pracoviště a dále opakovaně 1 x za tři roky. Část II. Všeobecná ustanovení 1. Vnější označení Sklad musí být označen na vstupu nápisem a bezpečnostními tabulkami: "Sklad - nepovolaným vstup zakázán" a bezpečnostními tabulkami "Zákaz kouření", "Zákaz používání otevřeného ohně". 2. Hmotná odpovědnost Všichni pracovníci skladů a expedice starší 18 let musí mít uzavřenu dohodu o hmotné odpovědnosti ve smyslu ustanovení zákoník práce č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 3. Výklad pojmů Pracovník skladu - (příjem nebo expedice) je zaměstnanec společnosti, který pracuje ve skladu, popř. v příjmu či expedici balených tiskovin a má uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti. Manipulační jednotka - přepravované zboží (materiál) balený i nebalený, popř. ložený volně nebo na přepravním prostředku, který tvoří samostatně nebo ve spojení s přepravním prostředkem vhodný celek uzpůsobený pro mechanizovanou nebo ruční manipulaci, přičemž při přepravě zachovává svůj tvar. Přepravní prostředek kontejner, paleta, přepravka, přepravní obal, ukládací bedna apod. Manipulační, pojízdná zařízení - nízkozdvižný ruční vozík, vysokozdvižný motorový ručně vedený vozík, a vysokozdvižný motorový vozík řízený z vozíku dále jen vozíky nebo motorové vozíky. Část III. Hospodaření s obaly a paletami

2 1. Přejímání obalů Oběh obalů je upraven dohodami mezi odběratelem a dodavatelem. Při převzetí zboží v obalech kontroluje přejímající pracovník příjmu, zda počet a druhy obalů souhlasí s průvodními doklady, nejsou-li poškozeny a zda jsou správně účtovány. Zjistí-li při přejímce zboží, že obaly byly již natolik znehodnoceny, že jsou nezpůsobilé k dalšímu oběhu, ihned to oznámí dodavateli, který je povinen odběrateli dát dispozice, jak s těmito obaly dále nakládat. Dojde-li ke ztrátě obalů nebo jejich zničení při přepravě zboží, prováděné veřejným dopravcem, vyžádá si odběratel od dopravce zápis nebo potvrzení o tom, že obaly byly ztraceny nebo zničeny při přepravě a je povinen oznámit to okamžitě dodavateli. Dojde-li ke ztrátě nebo ke zničení v důsledku živelné pohromy nebo jiné neodvratitelné události u odběratele, je odběratel povinen oznámit tuto skutečnost dodavateli ve stejné lhůtě, počítané od ztráty nebo zničení obalů a hodnověrně ji prokázat. 2. Manipulace s obaly Obaly smějí být používány pouze k účelu, pro který jsou určeny. Musí být otevírány a uskladňovány tak, aby nedošlo k jejich poškození. Obaly musí být vráceny dodavateli ve stanovených termínech a podle pokynů dodavatele. Obaly se skladují na vyhrazeném místě. O příjmu a vracení obalů musí být vedena evidence. 3. Odběr a přejímka zboží a palet Při odběru dodávky na paletách je přejímající pracovník povinen prověřit též počet, druh a stav palet. Při zjištění jakékoliv závady či nesrovnalosti, ohlásí přejímající pracovník vedoucímu skladu tuto vadu. Vedoucí skladu určí další postup. Všichni pracovníci skladu jsou povinni při manipulaci s paletami postupovat tak, aby nedocházelo k jejich poškození či nadměrnému opotřebení. Opotřebované palety je třeba pravidelně opravovat a zničené vyřazovat. Na vyřazené palety vystaví ved. skladu nebo jím určený zástupce doklad, podle kterého bude vystaven škodní protokol. 1. Komunikace Část IV. Základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci Skladové prostory a veškeré spojovací komunikace musí být udržovány v čistém stavu; spojovací komunikace, které slouží současně jako únikové cesty musí být stále přístupné (volné) a nesmí být používány ke skladování. Pohyb zdvižných vozíků a pěších osob musí být vymezen ohraničujícími pruhy, barevně odlišnými od povrchu komunikace (bílé nebo žluté pruhy šířky mm). Označení skladových zón - šířka pruhu mm Uličky pro pěší Šířka uličky musí být 750 mm, aby vyhovovala obousměrnému provozu bez přenášení břemen Manipulační uličky pro pojíždění vozíků s břemenem Manipulační uličky pro pojíždění zdvižných vozíků musí být vyznačeny v celém objektu skladu. Šířka uličky s jedním jízdním pruhem mm. Šířka uličky se dvěma jízdními pruhy mm. Ve skladu se používají evropské palety prosté x 800 mm Podhledy a hrany Snížené podhledy, hrany nakládacích ramp, a zúžené profily musí být označeny bezpečnostním černožlutým šrafováním, šířka pruhu 100 mm, výška pruhu 150 mm, sklon pruhu 45 0, směr zleva doprava Osvětlení komunikací a skladových ploch Osvětlení musí být udržováno v řádném stavu, provozuschopné s namontovanými kryty. Čištění osvětlovacích těles se provádí jedenkrát za 2 roky. Zaměstnanci (externí) údržby zajišťují demontáž a montáž krytů - vlastní čištění mohou provést pracovníci skladů. Čištění oken popř. světlíků se provádí jednou za 2 roky.

3 1.5. Údržba komunikací Úklid komunikací, včetně všech skladových prostor, musí být prováděn pravidelně 1 x týdně Nosnost užitných ploch Nosnost podlahy musí být viditelně vyznačena. Celkové zatížení podlah skladu sleduje jeho vedoucí. Nosnost se označuje podle projektové a stavební dokumentace. 2. Vozíky, motorové vozíky 2.1 Provoz a údržba Provoz a údržba vozíků se řídí příslušnou průvodní dokumentací, ČSN a tímto řádem, včetně jeho příloh. Lhůty údržeb a rozsah kontrol vozíků jsou uvedeny v místním dopravním řádu, který je přílohou tohoto předpisu. Opravy a údržbu vozíků (mimo denní kontrolu, nabíjení akumulátorů a čištění vozíků) mohou provádět jen osoby pověřené údržbou. Výjimkou může být řidič, který je vyučen v příbuzném opravárenském oboru a provádí tuto činnost za splnění všech podmínek jako osoba určená pro údržbu, za souhlasu vedoucího skladu. Oprava a údržba může být zajišťována dodavatelským způsobem. Kvalifikace pracovníků Řídit vozíky může jen osoba, která je fyzicky a duševně způsobilá, určená vedoucím skladu (provozovny) k řízení a obsluze vozíku, starší 18 let, řádně teoreticky vyškolená a prakticky zaučená, seznámená s bezpečnostními předpisy pro určená pracoviště. Pokud, na základě povolení odboru dopravy (magistrátu) obce, získá společnost povolení k přejezdu motorových vozíků přes veřejnou komunikaci mimo objekt nebo areál, musí řidič motorového vozíku navíc vlastnit řidičské oprávnění skupiny B (B1), C (C1), D (D1) nebo T. Zdravotní způsobilost řidiče se prokazuje kladným lékařským posudkem. Každý řidič musí být prokazatelně seznámen s návodem k obsluze a údržbě vozíku, který bude řídit. Řidič musí být pravidelně 1 x ročně přezkušován ze znalostí bezpečnostních zásad při provozu a údržbě vozíků. Řidič je povinen dostavit se na lékařskou preventivní prohlídku, která se provádí: 1 x za dva roky, u pracovníků nad 50 let 1 x ročně. 2.2 Bez provedeného opakovaného přezkoušení a bez kladného lékařského posudku je řízení vozíku zakázáno. Řidič může ovládat nebo řídit jen ten vozík, který má uveden v průkazu řidiče. Funkci manipulačního dělníka (který není řidičem motorového vozíku) může vykonávat zaměstnanec po seznámení s tímto provozním řádem a zapracování pod dohledem zkušeného zaměstnance. 2.3 Parkování Parkování vozíků se provádí na vymezeném místě, které je určeno současně pro nabíjení akumulátorů. Během přestávky musí být vozíky odstaveny na svém parkovišti. Zaparkovaný vozík musí mít odpojeny pracovní obvody a zataženou parkovací brzdu. Před opuštěním vozíku musí být vyjmut ze spínací skříňky klíček ovládání Nabíjení akumulátorů Běžnou údržbu akumulátoru (kontrola hladiny elektrolytu, dolévání vody a nabíjení) provádí řidič. Měření hustoty elektrolytu, manipulaci s aku včetně výměny, provádí osoba pověřená údržbou vozíků. V provozu nesmí být používáno prasklého akumulátoru. Při provádění kontroly akumulátoru musí pracovníci používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky. Druh a rozsah těchto prostředků je stanoven v samostatné směrnici společnosti. Při zapojování akumulátorů (obsluha elektronapěťových částí a možný dotyk pólů akumulátorů) musí být použity dielektrické rukavice na ochranu před úrazem elektrickým proudem. Po dobu manipulace s akumulátory se nesmí kouřit, pít a jíst. Po skončení práce je nutné umýt si ruce.

4 2.4 Nepojízdné vozíky V případě, že vozíku dojde energie (nebo zásoba zkapalněného plynu v lahvi) během manipulace s břemenem, nebo při přejíždění z místa na místo, je povoleno nízkozdvižný vozík odtlačit ručně (bez břemene) na parkovací místo k opětnému nabití. Vozík musí být zbaven břemene tak, že se břemeno pomocí hydraul. ovladače spustí na zem a vozík se odtlačí směrem od spuštěného břemene. 3. Manipulace s břemeny 3.1 Ruční manipulace Je zakázáno přemísťovat zboží házením. Těžká břemena smějí skládat, nakládat nebo přemísťovat pracovníci fyzicky zdatní. Při ručním nakládání, vykládání a přenášení zboží je třeba si počínat opatrně tak, aby nebyl nikdo ohrožen. Při zdvihání předmětů musí pracovník dbát toho, aby se nemohly nesené předměty vysmeknout z ruky, zranit nohy, přirazit nebo přiskřípnout prsty. Příliš rychlé nebo ukvapené zvedání břemen nebo nesprávný postoj při zvedání se sehnutými zády bývá příčinou mnoha pracovních úrazů. Pracovník nesmí přeceňovat své síly a zvedat břemena, na něž svými silami nestačí. Zakázané práce a energetické a hmotnostní limity viz Příloha 2. Při manipulaci s obaly nebo zbožím s ostrými hranami nebo rohy, se musí používat rukavice, kožené dlaně apod. Je zakázáno přenášet bedny, nebo zboží jinak balené, za vázací ocelové dráty nebo pásy. Ocelové pásy nebo dráty se přeštipují na boku bedny, přičemž se přidržují na horní straně, aby se nemohly vymrštit. Při otevírání obalů je třeba stát tak, aby obličej, zvláště oči, byl chráněn proti odlétnuvším úlomkům. Po rozebrání obalu se musí spojovací materiál (dráty, pásky, spony apod.) z obalu vytáhnout a uložit do vyhrazené nádoby. Ocelové pásy nebo dráty musí být svázány a uloženy do určených beden či košů. Rozložené skládací obaly se pro zpětnou přepravu svazují výhradně motouzy. Zboží nutno vybalovat na místech s malým provozem. Prázdné obaly musí být ukládány na vyhrazeném místě, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob a plynulost provozu. V případě lisování obalů (paketování) se postupuje podle návodu k obsluze lisu. Při zakládání materiálu (zboží) do regálu musí být dodržena stanovená nosnost jednotlivých buněk s ohledem na celkovou nosnost regálu. 3.2 Manipulace pomocí vozíků Všichni pracovníci jsou povinni při manipulaci s vozíky postupovat tak, aby nedocházelo k poškozování palet popř. loženého materiálu (zboží), či jejich nadměrnému opotřebení. Palety je nutno skladovat na vyhrazeném krytém místě a zajistit je proti poškození, znehodnocení popř. odcizení. Opotřebené nebo poškozené palety musí být vyřazeny k opravě. Při stohování kontejnerů, palet, nástaveb palet, přepravek a ukládacích beden nesmí být překročena jejich stanovená stohovací nosnost a stohovací výška. Pro objekt skladu je pro manipulační jednotky (uložené mimo regály) povolená stohovací výška max. 4 m za podmínky, aby mezi horní hranou ukládaného materiálu a spodní hranou stropní konstrukce nebo instalacemi (např. potrubí, svítidla) byla dodržena vzdálenost nejméně 200 mm. Uvedená podmínka se vztahuje jen ke stohování manipulačních jednotek na kterých je uložen materiál před zpracováním a nehrozí jeho sesutí nebo poškození.

5 Manipulační jednotky se zpracovaným materiálem se ukládají jen v jedné vrstvě, max. ve dvou vrstvách za podmínky, že je jednotka zpevněna zabalením a přepáskováním. Bezpečnostní zásady: V místech, kde výšky uloženého materiálu přesahují výšku 2 m a materiál nad touto výškou není bezpečně zajištěn proti vypadnutí z manipulační jednotky do prostoru pohybu osob, musí osoby, které se zde pohybují, používat ochranné přilby. Při stohování paletových jednotek je zakázáno spojovat sousedící stohy proložkami anebo stohy provazovat stohovanými paletovými jednotkami. Na nastohované manipulační jednotky vystupovat, upevňovat na ně nebo opírat o ně jakékoliv předměty je zakázáno. Přítomnost osob v bezprostřední blízkosti zdvihaného břemene - manipulační jednotky - je zakázáno. Při přepravě na zdvihacím vozíku se musí břemeno uchopit takovým způsobem, aby vidlice byly rovnoměrně zatížené. Posunování břemene po dobu manipulačního procesu se zakazuje. Přidržování břemen obsluhou po dobu manipulačního přesunu se zakazuje. Přepravovat osoby na vozících a přepravovaných manipulačních jednotkách je zakázáno. Zdvíhání osob vozíkem nebo stání na manipulačních jednotkách je zakázáno. Najíždění vozíků do nákl. vozidel je ZAKÁZÁNO. Při pojíždění po rampě mimo prostor stání nakládaného nebo vykládaného vozidla se nesmí vozík příblížit k okraji rampy více jak 1 m. Pokud to okolnosti vyžadují, aby zaměstnanec byl nápomocen při couvání vozidla, musí předem dohodnout znamení o zahájení a ukončení couvání s řidičem vozidla. Při couvání vozidla se nesmí stát mezi vozidlem a místem, ke kterému se couvá v ose vozidla. Vždy se musí stát bokem, mimo osu vozidla, aby řidič viděl na ukazující osobu. 4. Vykládání a nakládání vozidel cizí organizace Nakládání a vykládání se provádí z rampy nebo z komunikace před skladem. V případě, že je nutné naložit nebo vyložit vozidlo mimo rampu, nakládání a vykládání může být v tomto případě provedeno vysokozdvižným motorovým vozíkem, z té strany vozidla, kterou určí řidič vozidla společně s vedoucím skladu nebo jeho zástupcem. Po celou dobu nakládání a vykládání vozidla musí být zajištěna bezpečnost pracovníků. Nakládání a vykládání může být započato, je-li: o otevřena bočnice strany, kterou se bude nakládat, o vozidlo zabezpečeno proti nežádoucímu pohybu, o návěs nebo jednonápravový přívěs podepřen (bez tahače). o Řidič vozíku se o zajištění vozidla přesvědčí dotazem u řidiče vozidla. Při nakládání a vykládání vozidel je pracovníkům nakládky a vykládky zakázáno: o otevírání nebo zavírání bočnic, o připojovat nebo odpojovat vozidla.

6 5. Regály Regály musí být označeny max. nosností buňky s počtem buněk ve sloupci. 1 x ročně musí být prováděna kontrola technického stavu. O této kontrole musí být veden zápis. Zejména se kontroluje: celkový stav zda se regál nenaklání (neztrácí stabilitu) stav spojů (sváry, šroubové spoje apod.) zda nejsou povoleny jednotlivá podlaží buněk zda nejsou prohnuty stojny regálů zda nejsou prohnuty (např. po naražení vozíkem) zda regál není přetížen zda je dodržována zásada o ukládání těžších břemen dospod a lehčích nahoru. Regály musí být bezpečně obsluhovány, udržovány a opravovány. Část V. Požární ochrana Oddíl 1. Obecné zásady 1. Před používáním jakéhokoliv tech. zařízení nebo stroje musí být pracovníci seznámeni s návodem k obsluze. 2. Pokud z návodu vyplyne skutečnost, že jde o zařízení, jehož používáním vzniká požární nebezpečí, pracovník postupuje podle pokynů vedoucího, který je povinen pracoviště se zvýšeným nebezpečím požáru zajistit. 3. Pro každou práci nebo činnost s otevřeným ohněm, plamenem, při svařování apod., musí být vystaven samostatný písemný příkaz. 4. S požárním nebezpečím na pracovišti se zaměstnanci seznámí konkrétně v rámci školení o pož. ochraně, které je povinen s nimi provést příslušný vedoucí. Zaměstnanci jsou povinni se tohoto školení zúčastnit. 5. Ve skladu je kouření zakázáno, mimo místo k tomu účelu vyhrazené. 6. Hlavní bezpečnostní zásada: nekouřit a nepoužívat otevřeného ohně tam, kde je to zakázáno. 7. Každý, kdo zpozoruje požár,je povinen ihned vyhlásit požární poplach a poskytnout účinnou osobní a věcnou pomoc při zdolávání požáru. 8. Činnost při požáru se řídí pož. poplachovými směrnicemi. Činnost prvního represního zásahu provádí preventivní požární hlídka. Případnou evakuaci řídí vedoucí skladu nebo jeho zástupce. 9. Každý požár musí být ohlášen vedoucímu skladu a jednateli společnosti. 10. Ke všem hasicím přístrojům a hydrantům musí být stále volný přístup. Tyto prostředky musí být chráněny před poškozením a zneužitím. Každé použití těchto prostředků musí být ohlášeno příslušnému vedoucímu. 11. Ve skladu je zvýšené nebezpečí požáru hořlavých hmot. Lze zde proto použít jen vozíky, u kterých povrchové teploty všech částí a teplota výfukových plynů nepřestoupí C. Oddíl 2. Věcné prostředky požární ochrany

7 Každé pracoviště skladu je vybaveno přenosnými hasicími přístroji. Na hlavních spojovacích komunikacích jsou umístěny nástěnné hydranty. Toto zařízení lze poznat podle plechových skříněk červeně natřených s velkým bílým písmenem H uprostřed. V této skříňce je přístup k ventilu hydrantu, na který je napojena hadice o délce 20 bm a proudnice. Hydranty jsou tak připraveny k okamžitému použití. Ve vedení (potrubí) je stále tlaková voda. Vzhledem ke značnému pož. zatížení je objekt skladů vybaven ionizačními hlásiči (citlivé na kouř) elektrické požární signalizace (EPS). Tyto hlásiče jsou ve smyčkách propojeny s ústřednou, kterou obsluhují pracovníci recepce a ostrahy. Jejich povinnost je, při ohlášení požáru na panelu ústředny, okamžitě se dostavit na místo, odkud byl tento požár ohlášen a prověřit tak, zda jde o skutečný požár nebo o chybné hlášení EPS. Tato povinnost se vztahuje i na mimopracovní dobu. 1. Povinnosti zaměstnanců Část VI. Ochrana vlastnictví společnosti Zaměstnanci jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zásobách a ostatním hmotném i nehmotném majetku společnosti. Hrozí-li škoda, musí na ni zaměstnanec upozornit svého bezprostředně nadřízeného a podle povahy události sám v nutném rozsahu škodě zabránit a zamezit jejímu rozšiřování. 2. Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách Převzal-li na základě písemné dohody o hmotné odpovědnosti pracovník skladu odpovědnost za svěřené zboží, materiálové zásoby a jiné hodnoty, které je povinen vyúčtovat, odpovídá za vzniklý schodek. Této odpovědnosti se zprostí zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění. V dohodě může být současně ujednáno, že odpovídá za schodek společně s ostatními pracovníky, kteří uzavřeli dohodu o hmotné odpovědnosti. 3. Náhrada škody Způsobí-li pracovník skladu z nedbalosti škodu zaviněným porušením povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, je povinen způsobenou škodu nahradit. Společnost je v tomto případě povinna prokázat pracovníkovi zavinění. Pro výši náhrady způsobené škody platí ustanovení zákoníku práce. 4. Odpovědnost zaměstnance zaměstnanec, který se uvede vlastní vinou do takového stavu, že není schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu v tomto stavu způsobenou. Za škodu odpovídá zaměstnanec, který ji způsobil úmyslným jednáním proti pravidlům slušnosti a občanského soužití, zaměstnanec společnosti odpovídá za ztrátu nástrojů,osobních ochranných pracovních prostředků a jiných podobných předmětů, které mu společnost svěřila na písemné potvrzení. Této odpovědnosti se zprostí, prokáže-li, že ztrátu nezavinil. 5. Protokol o škodě V případě vzniku škody se vystavuje škodní protokol, ve kterém se mimo jiné uvede, zda šlo o škodu nezaviněnou či zaviněnou s uvedením osob, které za vznik škody odpovídají. Část VII. Závěrečná ustanovení 1. Tento dokument včetně příloh je závazný pro všechny zaměstnance společnosti. Musí být k dispozici pro každý sklad.

8 2. Předpis je součástí evidovaných písemností, které musí být předávány při každé změně vedoucího. 3. Dokument nabývá účinnosti dnem vydání. 4. První seznámení s tímto dokumentem provedou příslušní vedoucí do 14 pracovních dnů po vydání tohoto předpisu.

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace Název předpisu MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracoval za Schválil za datum vydání datum účinnosti 1. ÚČEL

Více

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ 2011 PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 Tento pro provozní řád obsahuje 5 stran tištěného textu. Platnost provozního řádu je od 1. 1. 2011. 1. PROVOZOVATEL BraFil

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení CHEMOPETROL, a.s. Palety ohradové N 10 300 Technické služby Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace, které používají palety ohradové v a. s. Chemopetrol vyráběné dle této normy.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 118 12 Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 10. 12. 2002 S M Ě RNICE pro provádění a organizaci požární ochrany v objektech a na pracovištích Ministerstva školství,

Více

Ochrana zdraví při práci O. Kánský

Ochrana zdraví při práci O. Kánský Ochrana zdraví při práci 2016 O. Kánský Ochrana zdraví při práci Stejně jako ostatní zaměstnanci mají i pracovníci skladů právo na ochranu zdraví při práci. Zaměstnavatelé jsou povinni předcházet vzniku

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy

POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy Název procesu/ Číslo Vlastník POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy a/ Popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí. Školní objekty slouží k výuce žáků a vzdělávání dětí pod dozorem zaměstnanců

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._55 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

POKYNY BOZP a EMS pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI

POKYNY BOZP a EMS pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI POKYNY BOZP a EMS pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI - vjezd do objektu - vyhodnocení rizik - pohyb po objektu - používání osobních ochranných pracovních prostředků - pravidla nakládky, vykládky a manipulace se

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Povinnosti organizace

Povinnosti organizace Povinnosti organizace Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito předpisy: Zák. o požární ochraně č.133/85 Sb. v platném znění ( 320/02 Sb. ), vyhl. o požární prevenci

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

ÚČJF - školení zaměstnanců z PO

ÚČJF - školení zaměstnanců z PO ÚČJF - školení zaměstnanců z PO Organizace a zajištění požární ochrany Povinnosti všech zaměstnanců a studentů Seznam pracovišť se zvýšeným nebezpečím požáru Nejčastější příčiny vzniku požárů Přehled hasicích

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Všeobecné bezpečnostní pokyny o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. Pro splnění povinností při obsluze el. zařízení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHZ

PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHZ Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS - 16 vydání č.: 1 platnost od : 13.9. 2006 počet str. : 6 typ ON : ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE název ON : PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Čj.: SŠNM/662/2007 Zpracoval: Oldřich Přibyl, OZO č. osv. MVČR: Š-173/96 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Vyhrazená plynová zařízení

Vyhrazená plynová zařízení 5.6.16.7.2. Vyhrazená plynová zařízení http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-plynovazarizeni Podmínky k zajištění

Více

Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb

Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb Osnova školení: 1. Základní pravidla při zajišťování PO 2. Povinnosti zaměstnanců 3. Základní dokumentace v organizaci 4. Školení o PO 5. Kontrolní činnost a preventivní

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) podle ČSN, TP a PN VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 04/2010 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Směrnice ředitele ÚSP UHK č. 12/2011 Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Podle platných zákonů jsou nově přijatí studenti povinni seznámit se s

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení Název: PŘÍRUČKA ŘÍZENÉHO SYSTÉMU BOZP Revize č.: 0 Vydána dne: 16. 4. 2014 Platí od: 16. 4. 2014 Obsah BEZPEČNOST PRÁCE SE STROJI A ZAŘÍZENÍM...

Více

Konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí České Budějovice POŽÁRNÍ OCHRANA. v oboru vodovodů a kanalizací

Konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí České Budějovice POŽÁRNÍ OCHRANA. v oboru vodovodů a kanalizací Konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí České Budějovice 3. 4. 11. 2009 POŽÁRNÍ OCHRANA v oboru vodovodů a kanalizací Josef Ondroušek, Vodárenská akciová společnost, a.s. Požární ochrana v oboru

Více

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců...

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců... Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: 1. Školení zaměstnanců... 2 2. Školení vedoucích zaměstnanců... 3 3. Školení

Více

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKA OBCE NEKOŘ č.2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE schválena dne 29. května 2008 účinnost od 1. července 2008 Zastupitelstvo statutárního

Více

Hurta Petr POŽÁRNÍ ŘÁD. Trafostanice

Hurta Petr POŽÁRNÍ ŘÁD. Trafostanice POŽÁRNÍ ŘÁD Trafostanice Dokument požární ochrany zpracovaný na základě požadavků 27, písmeno d) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. pro pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím. Schvaluje : H U R T A Petr majitel

Více

Směrnice Stanovení organizace zabezpečení PO. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Ing. Kateřina Patzeltová Technik PO

Směrnice Stanovení organizace zabezpečení PO. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Ing. Kateřina Patzeltová Technik PO Směrnice Stanovení organizace zabezpečení PO (PO-S1) Školské zařízení 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Datum platnosti/ účinnosti Vypracovala Kontrolovala Schválil Ing. Kateřina Patzeltová Technik

Více

DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD

DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD strana 1 z 13 DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD Vytištěním byl pořízen NEŘÍZENÝ (neaktualizovatelný)dokument! 0. Obsah strana 2 z 13 0. Obsah... 2 1. Úvodní ustanovení... 3 1.1 CÍL... 3 1.2 PLATNOST... 3 1.3 ZKRATKY...

Více

Provozní řád Parkovací dům RYCHTÁŘKA

Provozní řád Parkovací dům RYCHTÁŘKA Provozní řád Parkovací dům RYCHTÁŘKA Provozovatel: Pověřený správce: Statutární město Plzeň Parking Plzeň s.r.o. IČ: 00075370 IČ: 29088011 Nám. Republiky 1 Edvarda Beneše 430/23 30600 Plzeň 30100 Plzeň

Více

Přestupek Pokuta Zákaz činnosti Bloková pokuta Body Zadržení ŘP Platná (P) Návrh (N) P N P N P N P N

Přestupek Pokuta Zákaz činnosti Bloková pokuta Body Zadržení ŘP Platná (P) Návrh (N) P N P N P N P N Řízení motorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost z důvodu požití alkoholu nebo jiné návykové látky ( 125c odst. 1 písm. c)) Odmítnutí podrobit se vyšetření na alkohol nebo jiné návykové látky

Více

Příkazové značky A4 Pěší musí použít tuto cestu. Všeobecné A4 Nosítka (symbol)

Příkazové značky A4 Pěší musí použít tuto cestu. Všeobecné A4 Nosítka (symbol) OZNAČENÍ FORMÁT DRUH Značky zákazu A4 Vstup zakázán A4 Nepovolaným vstup zakázán A4 Zákaz kouření A4 Zákaz kouření a vstupu s plamenem A4 Zálaz výskytu otevřeného ohně A4 Zákaz používání mobilních telefonů

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP podle Zákoníku práce v organizaci:

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP podle Zákoníku práce v organizaci: Strana: Požadavek předpisu/zjištěná rizika Splněno Poznámka/místo I. BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ Označení snížených profilů, nebezpečných míst Bezpečnostní tabulky označení rizik, zákazů, příkazů, pravidla bezpečné

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_06 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

Seznámení s riziky společnosti ŠKODA TVC s.r.o. pro návštěvy a externí firmy

Seznámení s riziky společnosti ŠKODA TVC s.r.o. pro návštěvy a externí firmy Společnost: ŠKODA TVC s.r.o. Seznámení s riziky společnosti ŠKODA TVC s.r.o. pro návštěvy a externí firmy Seznámení s riziky pro návštěvy a zaměstnance externích firem (dále jen cizí osoby), zdržující

Více

Návod k použití a montáži pro Archivační regál Variant

Návod k použití a montáži pro Archivační regál Variant Návod k použití a montáži pro Archivační regál Variant Katalogové číslo: 277001 277032 1. TYP ZAŘÍZENÍ Technické podmínky průvodní dokumentace nahrazují návod k obsluze a údržbě a slouží pro zajištění

Více

IRIS regulační a měřící clona

IRIS regulační a měřící clona IRIS regulační a měřící clona NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavova 1420; 250 01 Stará Boleslav 20.3.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel: +420 326 909 030, fax:

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista II. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c) do dvou skupin

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

Dopravně provozní řád pro manipulační vozíky (Osnova s příkladem titulní strany)

Dopravně provozní řád pro manipulační vozíky (Osnova s příkladem titulní strany) Revize 6 Příloha č. 7 k SGŘ-15-06 str. 1 z 8 Dopravně provozní řád pro manipulační vozíky (Osnova s příkladem titulní strany) Příklad titulní strany Dopravně provozního řádu pro manipulační vozíky Formální

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol,

Více

Petra Hyšplerová, technik BOZP + PO Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor

Petra Hyšplerová, technik BOZP + PO Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor UNIVERZITA PARDUBICE Příkaz rektora č. 2/2014 Věc Provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v roce 2014 Působnost pro všechny útvary a pracoviště Účinnost 1. 10. 2014

Více

Provozní řád podzemních garáží

Provozní řád podzemních garáží Provozní řád podzemních garáží Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 - Kaskády Barrandov III se sídlem Praha 5, Werichova 1145/33, 152 00

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby, Vyhláška č. 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Poř. č.. Osamělá 40, Brno

Poř. č.. Osamělá 40, Brno Příručka praktického rádce pro výstavbu a provoz v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí Poř. č.. Pro ENERGIS 92, s.r.o. zhotovil: a provoz v oblasti

Více

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Beranových 65, Praha Letňany

Beranových 65, Praha Letňany P R O V O Z N Í Ř Á D A R E Á L U L E T O V Beranových 65, Praha Letňany Účel provozního řádu 1 Tento Provozní řád areálu LETOV (dále jen řád ) stanoví závazná pravidla pro pohyb osob a vozidel po areálu

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE DÍLNY

SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE DÍLNY ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Název provozu, dílny VZOR SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE DÍLNY k provozování zdvihacích zařízení Vypracoval: Konzultoval: Datum vypracování: Platnost od : OBSAH systému bezpečné práce dílny

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno Pozor: Po seznámení s předpisy v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vytisknout přílohu č. 6 a podepsanou předat při zahájení akademického roku nebo odevzdat přímo na studijní

Více

Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí Revize prezentace 2015/001 OZO v BOZP a PO Ing. Vladimír JINDRA NV 378/2001 Sb. - 3 Pro zajištění bezpečnosti při práci na strojích a zařízení je nutné zejména:

Více

PÓROBETON Ostrava a.s. Třebovická 5543/36 722 02 Ostrava Třebovice REKLAMAČNÍ ŘÁD

PÓROBETON Ostrava a.s. Třebovická 5543/36 722 02 Ostrava Třebovice REKLAMAČNÍ ŘÁD PÓROBETON Ostrava a.s. Třebovická 5543/36 722 02 Ostrava Třebovice REKLAMAČNÍ ŘÁD I. Obecná ustanovení PÓROBETON Ostrava a.s. jako výrobce pórobetonových výrobků a dodavatel dalších komponentů pro hrubou

Více

Provozní řád podzemního parkování budovy

Provozní řád podzemního parkování budovy Příloha č. 3 Provozní řád podzemního parkování budovy Rezidence Riegrovy sady Bytové a administrativní centrum na náměstí W, Churchilla v Praze 2 1. etapa Rezidence Riegrovy sady Předpoklady, za kterých

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 9 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. KLASIFIKACE A ZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. PRŮVODNÍ DOKLADY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Pro zajištění řádného a bezpečného provozu vozidla Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Střeň vydává zastupitelstvo obce Střeň směrnici pro provoz.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Požární řádobce Dobrá Obec Dobrá vydává ve smyslu ustanovení 16, odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením 29 zákona

Více

Vyhláška č. 21/1979 Sb.

Vyhláška č. 21/1979 Sb. Vyhláška č. 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany

Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany Strana 1 / 11 Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany Anotace: Tato směrnice s celoškolskou působností stanoví organizační uspořádání, vymezuje základní povinnosti týkající se požární

Více

NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje

NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje č. 1/2002 ze dne 27.6.2002 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (úplné znění se změnami a doplňky

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._60 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2002

Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2002 Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2002 Zastupitelstvo obce Lázně Toušeň na základě 29, odst.1, písm.a) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákon

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 Požární řád Obec Vřeskovice vydává ve smyslu 14 odst. 1/písm. i) a 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. v plném znění, po schválení obecním zastupitelstvem

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Nový bezpečnostní předpis SŽDC (určeno pro zaměstnance SŽDC bez vstupu do provozované dopravní cesty) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží

Více

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD,

DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD, Na zákl. 40 odst.5 písm. c) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších úprav jsou komunikace vozovky v areálu společnosti KRODOS SERVIS a.s., Skopalíkova 2385, 767 17 Kroměříž

Více

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů ZOP členů jednotek SDH Zpracováno: 4.8.2014 Zpracoval: HZS Olomouckého kraje Každý je povinen Každý je podle zákona o PO povinen Počínat

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

Rozsah platnosti. Vyhrazená plynová zařízení

Rozsah platnosti. Vyhrazená plynová zařízení 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Milan Bukač, kvestor

Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Milan Bukač, kvestor UNIVERZITA PARDUBICE Příkaz rektora č. 2/2011 Věc Provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v roce 2011 Působnost pro všechny útvary a pracoviště Účinnost 10. 11. 2011

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Obsluha

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Obsah. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Obsah. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Obsah Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ Zákon o provozu na pozemních komunikacích 7 HLAVA I Úvodní ustanovení

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 43 O B S A H : Část I. 43.

Více

Obec Kamenné Zboží. Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Zboží. číslo 03/2004 ze dne 22. dubna Požární řád obce

Obec Kamenné Zboží. Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Zboží. číslo 03/2004 ze dne 22. dubna Požární řád obce Obec Kamenné Zboží Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Zboží číslo 03/2004 ze dne 22. dubna 2004 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Kamenné Zboží příslušné podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č.4/2004

Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č.4/2004 Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č.4/2004 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob schváleno: 25. května 2004 účinnost: 10.

Více

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu. Odborný výcvik ve 3. tisíciletí

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu. Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Odborný výcvik ve 3. tisíciletí 2.3 Manipulační prostředky-typy vozíků Obor: Operátor skladování Ročník: 3. Vypracoval: Bc.

Více

Bezpečnost, ochrana majetku a osob

Bezpečnost, ochrana majetku a osob PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Bezpečnost, ochrana majetku a osob 1 OBSAH 1. Rozsah dokumentu... 2 2. Vstup do objektů... 2 3. Ochrana majetku... 3 4. Požární ochrana... 3 5. Ochrana

Více

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002,

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, kterým se stanoví zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu Rada Jihočeského kraje vydává, podle 7 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Více

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Bezpečnost, ochrana majetku a osob OBSAH 1 Rozsah dokumentu... 3 2 Vstup do objektů... 3 3 Ochrana majetku... 3 4 Požární ochrana... 4

Více