1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, Praha 9 Ič: Dič: CZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080"

Transkript

1 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech version/ 1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, Praha 9 Ič: Dič: CZ Název předmětu zakázky: Stroj pro automatické řezání rolí pásek z log rolí 3. Popis předmětu zakázky: a) Stroj musí řezat samolepící a obustranně lepící pásky podle nastaveného programu b) Stroj musí být schopen spolehlivě a kvalitně řezat filmové, papírové, pěnové a AFT pásky a Duck tape pásky c) Stroj musí být schopen řezat v šířkách od 1 mm do 1000mm d) Rozměry log rolí maximální průměr 380mm, délka do 1600mm, střed buď plastový nebo papírový 3 e) Stroj musí být vybaven automatickým dobrušováním řezacího kotouče f) Zakládání materiálu a odebírání manuálně g) Stroj musí být dodán s dokumentací dle platné legislativy, t.j. s prohlášením o shodě, odbornou instalací v našem závodě, Lepíky jsou registrované obchodní známky firmy Lepíky s.r.o.

2 dokumentací k obsluze a se zaškolením obsluhy a provedením provozních zkoušek a dohodou o servisu. 4. Předpokládaná maximální cena je Kč bez DPH 5. Nabídky musí obsahovat: Nabídkovou cenu, její rozložení na zálohu a doplatky a načasování Technický popis řešení dle bodu 3. Dobu a místo plnění zakázky 6. Kontaktní osobou je Ing. F. Šípal, tel , 7. Nabídky se doručují buď elektronicky podepsané na mail kontaktní osoby, nebo doporučeně v obálce s nápisem neotevírat na adresu: Ing. F.Šípal Lepíky s.r.o. Podnikatelská 539 Praha 9 anebo do datové schránky fy Lepíky s.r.o. 8. Poslední den pro doručení nabídky je ,půlnoc. Nabídky doručené po tomto datu nebudou hodnoceny. 9. Všechny nabídky došlé v termínu budou hodnoceny písemně a žadatelé budou do týdne po uzávěrce výběrového řízení písemně uvědomněni o výsledku řízení. Hlavní kriteria hodnocení a jejich váha v % Úplnost a kvalita technického řešení...30% Hodnotí se splnění bodu 3 a) až f) Úplnost a kvalita zpracování dokumentace...10% Hodnotí se splnění bodu 3 g) Délka dodací doby...10% Cena a její rozložení, splatnost...40% Zajištění servisu a pozáručního servisu...10%

3 Hodnocení se provede tak, že se žadatelé zařadí do žebříčku podle splnění jednotlivých kriterií od 1. do posledního místa, podle pozice dostanou od 1 do nejvíce bodů. Vše se vynásobí váhou kriteria a sečte. Žadatel s nejmenším celkovým počtem bodů po zvážení a sečtení podal nejlepší nabídku. 10. Se žadatelem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejlepší, bude sepsána písemná smlouva o dílo na zhotovení stroje, která bude obsahovat podrobný rozpis prací, jejich kontroly, plateb, dodací termín a eventuální sankce při nedodržování termínů splatnosti, dodání nebo nesplnění kvalitativních ukazatelů dodávky /stroje/ 11. Upozornění: Nejedná se o zadávací řízení dle zákona 137/2006 Sb English version: Tender Slitting machine 1. Company: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, Praha 9 Ič: Dič: CZ Subject of tender: Automatic log roll slitting machine 3. Description of technical solution and demands: h) Machine must be able to slit automatically single sided and double sided adhesive tapes i) Machine can slit filmic, paper, foam, duct, AFT tapes with high quality of cut, precise shape and low cut tolerance j) Machine can slit rolls in width from 1mm to 1000 mm k) Log sizes outside diameter 380mm, lenght up to 1600mm, core both plastic and paper 3 l) Machine must have automatic resharpenning unit for main cutting knife. m) Loading and unloading manually

4 n) Machine must be delivered with all documents according to Czech legislation, certificate of conformity, professional installation in our plant, instruction of use, training of our operators, initial test run and service agreement. 4. Estimated maximum price is Kč without VAT 5. Bids must involve: Bid price, payment schedule advance payment, supplementary payment Comprehensive description of technical solution acc to 3. Time and place of completing the order 6. Contact person Ing. F. Šípal, mob , 7. Bids can be delivered electronicaly signed to mail of contact person, or by recommended mail in envelope with instruction do not open to address: Ing. F.Šípal Lepíky s.r.o. Podnikatelská 539 Praha 9 Czech Rpublic 8. Dead line for bids is midnight Bids delivered after dead line time cannot be considered. 9. All bids delivered in time are to be evaluated in written form and all participants in tender are to be inform in written form about the result of tender evaluation, one week after due time. Main criterias of tender evaluation and their weight in % Completeness and quality of solution...30% Evaluation acc to 3 a) till f) Quality and completeness of all documents...10% Evaluation acc to 3 g) Lead time...10%

5 Price and payment schedule...40% Service and after quaranta service...10% Evaluation process- all participants will rank into ledder according to their realization of tender criterias from 1. Till last position. According to position the participants get from 1 to more points. Points will multiply by weight of concerned criteria. All results are then summarized.participant with the lowest achieve score is the winner of the tender. 10. With participant, whose bid is evaluated as the best, shoulb be signed written agreement, tha must involve: machine production, schedule of production, regular control, payment schedule, lead time, fines in case of delays and incomplexity. k 11. Reminder: This is not tender acc to act 137/2006 Sb