I. Výklad pojmů. Kontakt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Výklad pojmů. Kontakt"

Transkript

1 Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji (dále jen Metodika ) verze 9/2014 Metodika upravuje platební podmínky mezi objednatelem a poskytovatelem sociálních služeb v rámci individuálního projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK (dále jen individuální projekt, projekt ) spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Kontakt I. Výklad pojmů - setkání s klientem, trvající nad 10 minut, - oboustranná interakce mezi pracovníkem v sociální službě a klientem, popř. zájemcem o sociální službu, která vede k prohloubení vzájemné důvěry anebo k vytvoření prostoru pro nabídku a následnou realizaci služby. Kontakt má zpravidla formu nestrukturovaného rozhovoru pracovníka s klientem a směřuje ke zřetelnému cíli, který koresponduje s cíli služby a s dojednanými, individuálně naplánovanými osobními cíli uživatele (případně vede k uzavření dohody o poskytování či neposkytování sociální služby ve fázi jednání se zájemcem). - lze vykázat pouze na Nového klienta dle této Metodiky popřípadě na zájemce o službu Kontakt může být: osobní telefonický elektronický písemný Základní typy kontaktů, které lze v rámci individuálního projektu vykazovat: o nespecifikovaný v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež (kontakt se zařízením bez čerpání služby, např. využití prostor služby, pasivní trávení volného času apod.) o specifikovaný (uživatel využívá alespoň něco z nabídky pracovníka/zařízení) o prvokontakt (jednání se zájemcem o službu, depistáž) Intervence - sociální práce s klientem, trvající 30 minut a více, - vnější zásah sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociální službě do procesu změny životního stylu klienta/uživatele resp. zájemce o službu. Proces změny a konečný stav, ke kterému klient v rámci poskytování služby směřuje je součástí osobní dokumentace o klientovi. - má zpravidla charakter strukturovaného rozhovoru a směřuje ke zřetelnému cíli, který koresponduje s cíli služby a s dojednanými, individuálně naplánovanými osobními cíli uživatele. - lze vykázat pouze na Nového klienta dle této Metodiky Intervence může mít podobu: osobního rozhovoru (záznam osobního rozhovoru je součástí dokumentace o poskytování služby) telefonického rozhovoru (záznam o telefonickém rozhovoru je součástí dokumentace o poskytování služby) elektronické popř. písemné korespondence, např. zpráva navazující instituci, odpovědi na dotazy klienta ( je součástí dokumentace o poskytování služby) - Základní typy intervencí, které lze v rámci individuálního projektu vykazovat: o Individuální (sociální práce pracovníka s klientem, individuální pohovor, doprovod klienta), pokud je individuální intervence prováděna dvěma pracovníky (a k přítomnosti více pracovníků existují opodstatněné důvody), načítá se časový objem intervence 2x. o Skupinová (např. vzdělávací aktivity klientů, edukace, rodinné terapie, doprovodné volnočasové/zájmové aktivity související s nabídkou činností pro klienty), vykazované skupinové intervence se nevztahují k počtu účastníků skupinové aktivity, ale k časovému objemu skupinové práce s klienty a počtu pracovníků, účastných skupinové aktivity.

2 o Externí/kooperativní (intervence, jež jsou realizovány ve prospěch klienta, kdy klient nemusí být při této intervenci přímo účasten, např. jednání s úřady a jinými institucemi ve prospěch uživatele služby, jednání s jiným odborníkem, ve prospěch uživatele soc. služby, jednání s rodinným příslušníkem ve prospěch uživatele soc. služby aj). Do časového objemu intervence lze započíst: samotný rozhovor nebo práci s klientem přípravu pracovníka na intervenci provedení zápisu o intervenci Obecné pravidlo pro statistické vykazování kontaktů a intervencí Z hlediska podstaty sociální práce s klientem však není možné, aby exaktní vymezení časového rámce bylo jediným kritériem pro vykazování provedené práce. Je tedy na samotném poskytovateli sociálních služeb, aby měl předem stanovenou definici kontaktů a intervencí odpovídající charakteru poskytované služby. Z těchto definic by pak měl při vykazování vycházet. Záznamy o kontaktech a poskytnutých intervencích jsou součástí dokumentace o poskytování sociální služby. Je možno zaznamenávat oba indikátory zvlášť pouze pro účely individuálního projektu, ale i v tomto případě musí být záznamy o poskytnutých kontaktech a intervencích obsahem dokumentace o poskytování sociální služby. V případě intervence by navíc v dokumentaci mělo být jasně sepsáno, za jakým účelem byla intervence poskytnuta, co bylo jejím obsahem a jak dlouho trvala. - Kontakt je vykazován vždy jako jeden kontakt, nelze ho načítat (po 10 minutách). - Intervence se započítává tak, že každých 30 minut se načítá jako další intervence. - Pokud je při práci s daným klientem aktuálně prováděna intervence, nelze současně vykazovat jako kontakt. Záznamy o kontaktech a poskytnutých intervencích jsou součástí záznamů o průběhu poskytování sociální služby, které je poskytovatel povinen vést dle ust. písm. f) 88 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Za intervenci nebo kontakt není možno považovat: aktivity, jež nejsou jasně popsány, a ze kterých není zřejmý dopad na klientovu nepříznivou situaci, aktivity, jež nesouvisí s poskytováním sociální služby uživatelům (např. školení BOZP, příprava standardů kvality), aktivity, které nesměřují k poptávané cílové skupině, aktivity, které nejsou řádně dokumentovány apod. Lůžko Lůžko, které služba nabízí v rámci poskytované sociální služby a je k dispozici uživatelům této služby. Lůžko / den Obsazené lůžko přes noc Lůžko / den lze vykázat pouze na Nového klienta dle této Metodiky. Osoba ve službě Využité místo v sociálně terapeutické dílně za den. Osobu ve službě lze vykázat pouze na Nového klienta dle této Metodiky. Nový klient (uživatel) v roce je každý klient, se kterým je uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby na základě ustanovení 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platných předpisů (včetně klientů s nimiž byla uzavřena smlouva před rokem 2013) - se v dané registrované službě vykazuje pouze jednou za léta

3 V případě, že klient jakýmkoliv způsobem ukončí nebo přeruší smlouvu a po čase se do služby opět vrátí, nelze jej pro účely individuálního projektu vykazovat jako nového. Nový klient v roce 2015 Ode dne se všichni klienti (včetně stávajících) začínají načítat jako klienti noví. Nový klient v roce je každý klient, se kterým je uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby na základě ustanovení 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platných předpisů (včetně klientů s nimiž byla uzavřena smlouva před rokem 2015) - se v dané registrované službě v roce 2015 vykazuje pouze jednou V případě, že klient jakýmkoliv způsobem ukončí nebo přeruší smlouvu a v průběhu roku se do služby opět vrátí, nelze jej pro účely individuálního projektu vykazovat jako nového. Nový klient v roce 2016 Ode dne se všichni klienti (včetně stávajících) začínají načítat jako klienti noví. Nový klient v roce je každý klient, se kterým je uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby na základě ustanovení 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platných předpisů (včetně klientů s nimiž byla uzavřena smlouva před rokem 2016) - se v dané registrované službě v roce 2016 vykazuje pouze jednou. V případě, že klient jakýmkoliv způsobem ukončí nebo přeruší smlouvu a po čase se do služby opět vrátí, nelze jej pro účely individuálního projektu vykazovat jako nového. Anonymní (anonymizovaní) klienti Sociální služby, zahrnuté do individuálního projektu, pracující s anonymní klientelou: - terénní programy - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - nízkoprahová denní centra Poskytovatel sociální služby, který bude v rámci individuálního projektu vykazovat anonymní klienty, musí mít jasně zpracována následující kritéria a pravidla - vnitřní metodiku pro vedení evidence anonymní (anonymizované) klientely. V této vnitřní metodice by mělo být jasně definováno: - V jakých případech organizace přistupuje k anonymní evidenci klienta - Kdo tuto evidenci vede - Popis systému vedení anonymní evidence - Popis zabezpečení anonymní evidence klientů - Vymezení okruhu osob, jež mají k anonymní evidenci přístup Klienta, který odmítne dát souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely individuálního projektu kraje, lze v projektu rovněž vykázat podle předem stanoveného pravidla (např. značka, kód, číslo smlouvy). V tomto případě se nejedná o klienta anonymního, ale o klienta anonymizovaného (poskytovatel zná identitu klienta, neposkytuje však jeho údaje z důvodu ochrany jeho osobních dat). Za tímto účelem je zapotřebí mít zpracovanou výše uvedenou vnitřní metodiku pro vedení evidence anonymní (anonymizované) klientely. 3

4 II. Platební a fakturační podmínky 1. Podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen faktura ). Faktura musí dále obsahovat: a) číslo smlouvy o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) a číslo veřejné zakázky, IČ objednatele b) předmět smlouvy, tj. text Poskytování služby... (doplňte název služby dle smlouvy) na území... (doplňte území dle smlouvy) v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji, číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/ z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a Státního rozpočtu ČR, vždy za aktuální zúčtovací období dle článku III. této Metodiky, c) označení banky a čísla účtu uvedeného ve smlouvě, na který má být zaplaceno, d) relevantní Výkazy poskytovaných služeb za zúčtovací období v písemné i elektronické podobě, e) datum vystavení faktury, lhůtu splatnosti faktury, datum zdanitelného plnění / poslední den daného období, f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 2. První platbu Moravskoslezský kraj (dále jen objednatel ) poskytne poskytovateli formou zálohy (na základě vystavené zálohové faktury) ve výši 15 % z ceny celkem dle smlouvy. Zálohová faktura bude vystavena a doručena objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o poskytování sociálních služeb pro realizaci individuálního projektu, nejdříve však a) U smluv, u kterých dojde k nabytí účinnosti po a kde je tak doba realizace plnění zkrácena na dobu kratší než 22 měsíců, činí záloha 15% z ceny dané násobkem počtu skutečně odpracovaných měsíců a cenou za měsíc. b) Pokud po podpisu smlouvy není služba poskytována, zálohovou fakturu vystavit nelze. V tomto případě lze zálohovou fakturu vystavit nejdříve ke dni zahájení činnosti. c) U smluv, u kterých dojde k nabytí účinnosti po nebude záloha poskytována. 3. Zúčtování zálohy proběhne ve 4. a 5. zúčtovacím období dle článku III. Metodiky. a) Výše fakturované částky za 4. zúčtovací období 3/2014 6/2014 bude snížena o 50% zálohy, jenž byla poskytovateli služeb na začátku realizace služeb poskytnuta. b) Výše fakturované částky za 5. zúčtovací období 7/ /2014 bude snížena o 50% zálohy, jenž byla na začátku realizace poskytovaných služeb poskytnuta. 4. Další platby budou poskytovateli propláceny na základě faktur vystavených poskytovatelem dle skutečně poskytnutých služeb za dané zúčtovací období stanovené v článku III. Metodiky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den zúčtovacího období. 5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Jestliže objednatel k 20. dni lhůty splatnosti faktury dle předchozí věty neobdrží příslušnou platbu určenou na realizaci projektu od poskytovatele dotace (tj. Ministerstva práce a sociálních věcí) nebo tato platba není zapojena do rozpočtu objednatele, lhůta splatnosti jednotlivých faktur se dohodou prodlužuje s ohledem na povahu závazku na 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Pro placení jiných plateb (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrady škod apod.) činí lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne doručení příslušné faktury druhé smluvní straně. 6. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat (poštou nebo em) poskytovatele o zapojení platby od Ministerstva práce a sociálních věcí určené na realizaci projektu do rozpočtu objednatele v případě, že tato skutečnost prodlouží 30denní splatnost faktury. 4

5 7. Faktura musí být doručena objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů od ukončení zúčtovacího období. 8. Faktura bude vystavena na základě všech relevantních Výkazů poskytovaných služeb za uvedené období (viz přílohy Metodiky). Jde o: a) Přílohu č. 1 (Seznam nových klientů), a to jednak jednotlivě za každou registrovanou službu a také souhrnně za celé území. V případě, že poskytovatel poskytuje pod totožným identifikátorem službu na území více městských částí, je povinen doložit objednateli tento výkaz rovněž za jednotlivé městské části. b) Přílohu č. 2 (Protokol o plnění aktivit) podle formy poskytované služby, a to jednak jednotlivě za každou registrovanou službu a také souhrnně za celé území. V případě, že poskytovatel poskytuje pod totožným identifikátorem službu na území více městských částí, je povinen doložit objednateli tyto výkazy rovněž za jednotlivé městské části. c) Přílohu č. 3a, 3b, 3c a 3d (Vyúčtování služeb) podle formy poskytované služby za celé území. d) Přílohu č. 4 (Personální zabezpečení provozu služeb) za každou registrovanou službu. Tato příloha se nevyplňuje za území. e) Výkazy poskytovaných služeb za uvedené období budou na Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen KÚ MSK ) zaslány elektronicky a písemně (s podpisem statutárního zástupce). Pokud budou výkazy podepisovány pověřenou osobou, je nutné na Odboru sociálních věcí KÚ MSK doložit písemné zmocnění k podepisování. Výkazy budou vyplněny ve formátu xls. 9. Příloha č. 5a - c (Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby) bude na Odbor sociálních věcí KÚ MSK zaslána elektronicky a písemně (s podpisem statutárního zástupce) vždy jednou za celý kalendářní rok, nejpozději do následujícího roku. 10. Správnost údajů v přílohách po doručení odsouhlasí Odbor sociálních věcí KÚ MSK. 11. Na vyžádání Odboru sociálních věcí KÚ MSK je poskytovatel povinen předložit vyplněné výkazy poskytovaných služeb kdykoliv v průběhu zúčtovacího období. 12. Fakturovaná částka se bude skládat z pevné a pohyblivé části. U sociálních služeb azylové domy a domy na půl cesty: a) Součet fakturovaných pevných částí může dosáhnout maximálně 70% z ceny. Rozhodným obdobím pro vý částky bude aktuální zúčtovací období. Při neplnění požadovaného počtu lůžek v daném zúčtovacím období bude pevná část poměrně krácena. b) Součet fakturovaných pohyblivých částí může dosáhnout maximálně 30% z ceny. Rozhodným obdobím pro vý částky bude aktuální zúčtovací období. Při neplnění požadovaného počtu lůžkodnů v daném zúčtovacím období bude pohyblivá část poměrně krácena a za neplnění sjednaných lůžkodnů v rozhodném období objednatel vystaví sankce. U sociálních služeb terénní programy, podpora samostatného bydlení, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitace: a) Součet fakturovaných pevných částí může dosáhnout maximálně 30% z ceny. Rozhodným obdobím pro vý částky bude aktuální zúčtovací období. Při omezení časového rozsahu v aktuální zúčtovacím období bude pevná část poměrně krácena. b) Součet fakturovaných pohyblivých částí může dosáhnout maximálně 70% z ceny. Rozhodným obdobím pro vý částky bude aktuální zúčtovací období. Při neplnění požadovaného počtu kontaktů a intervencí v daném zúčtovacím období bude pohyblivá část poměrně krácena a za neplnění sjednaných kontaktů a intervencí v rozhodném období objednatel vystaví sankce. U sociálních služeb nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež: 5

6 a) Součet fakturovaných pevných částí může dosáhnout maximálně 50% z ceny. Rozhodným obdobím pro vý částky bude aktuální zúčtovací období. Při omezení časového rozsahu v aktuální zúčtovacím období bude pevná část poměrně krácena. b) Součet fakturovaných pohyblivých částí může dosáhnout maximálně 50% z ceny. Rozhodným obdobím pro vý částky bude aktuální zúčtovací období. Při neplnění požadovaného počtu kontaktů a intervencí v daném zúčtovacím období bude pohyblivá část poměrně krácena a za neplnění sjednaných kontaktů a intervencí v rozhodném období objednatel vystaví sankce. U služeb sociálně terapeutické dílny: a) Součet fakturovaných pevných částí může dosáhnout maximálně 50% z ceny. Rozhodným obdobím pro vý částky bude aktuální zúčtovací období. Při omezení časového rozsahu v aktuální zúčtovacím období bude pevná část poměrně krácena. b) Součet fakturovaných pohyblivých částí může dosáhnout maximálně 50% z ceny. Rozhodným obdobím pro vý částky bude aktuální zúčtovací období. Při neplnění požadovaného počtu osob ve službě v daném zúčtovacím období bude pohyblivá část poměrně krácena a za neplnění sjednaných osob ve službě v rozhodném období objednatel vystaví sankce. 13. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: a) nebude-li faktura obsahovat některou z povinných nebo dohodnutých náležitostí, b) bude-li chybně vyúčtována cena, 14. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury poskytovateli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli. 15. V případě vystavení sankcí bude poskytovateli vystavena penalizační faktura. 16. V případě, že poskytovatel z relevantních důvodů provede dočasnou změnu v časovém rozsahu a místě poskytování služeb oproti registru poskytovatelů sociálních služeb nebo snížení počtu lůžek je povinen o tomto elektronicky informovat referenta pro kontrolu a monitoring a to na předepsaných formulářích č. 6a (Oznámení o snížení počtu lůžek) a č. 6b (Oznámení o časové změně poskytování sociální služby) a to nejpozději 3 kalendářní dny před plánovanou změnou. Nedodržení lhůty je důvodem pro nezapočtení plnění pevné i pohyblivé složky dle čl. II odst. 12 této Metodiky. Dojde-li ke změně z urgentních či nepředvídatelných důvodů, což způsobí nemožnost ohlášení ve lhůtě 3 kalendářních dnů, je poskytovatel povinen toto oznámit výše uvedeným způsobem neprodleně s odůvodněním nesplnění lhůty poskytování ve sloupci odůvodnění časového omezení / časové změny formuláře č. 6a a č. 6b. V případě změny místa poskytování je poskytovatel povinen rovněž uvést místo poskytování ve sloupci odůvodnění časového omezení / časové změny formuláře č. 6a a č. 6b. III. Zúčtovací období a období udržitelnosti 1. zúčtovací období: 3/2013 6/ zúčtovací období: 7/ / zúčtovací období: 11/2013 2/ zúčtovací období: 3/2014 6/ zúčtovací období: 7/ / zúčtovací období: 11/ / období udržitelnosti: 1/2015 6/ období udržitelnosti: 7/ /2015 6

7 3. období udržitelnosti: 1/2016 6/ období udržitelnosti: 7/ /2016 V případě, že poskytovatelé zahájí poskytování služby v pozdějším termínu, než je uveden výše, je nutné vždy dodržet datum ukončení zúčtovacího období, ve kterém začali s poskytováním služby. IV. Publicita projektu 1. Poskytovatel sociálních služeb je povinen na všech písemnostech, které souvisejí s realizací nakupované sociální služby, viditelně uvádět skutečnost, že jde o aktivity projektu, který je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem dle Povinného minima publicity OP LZZ pro období (Ke stažení na stránkách ) Jedná se zejména o: a) souhlas se zpracováním údajů pro potřeby individuálního projektu (vzor viz příloha č.7) b) letáky o poskytované službě c) webová stránka o poskytované službě 2. Před vydáním jakýchkoliv propagačních materiálů vztahující se k aktivitám individuálního projektu je vhodné tyto materiály předložit ke schválení projektovému manažerovi projektu, který zkontroluje správnost užití loga. 3. Za účelem propagace Projektu obdrží poskytovatel od objednatele informační tabulku, kterou je povinen nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení umístit na viditelném místě na budově, v níž je služba poskytována. V. Kontrola a monitoring 1. Objednatel je oprávněn poskytování sociálních služeb ověřit v místě poskytování, a to formou ohlášené nebo neohlášené kontroly. 2. Kontrola bude prováděna u jednotlivých subdodavatelů. V případě, že hlavní poskytovatel rovněž poskytuje sociální služby, bude kontrola prováděna i u něj. 3. Předmětem kontroly je ověření doložitelnosti údajů, které poskytovatelé uvádějí ve Výkazech poskytovaných služeb (č. 1 nebo č. 2) s dokumentací předloženou na místě. Součástí kontroly je také monitoring poskytovaných služeb, zahrnující ověření správnosti použití log v souladu s Manuály pro publicitu OP LZZ. 4. O výsledku kontroly bude objednavatelem vypracován protokol, který bude doručen statutárnímu orgánu subdodavatele. V případě nedostatků budou stanovena nápravná opatření a lhůta na jejich odstranění. Za nesplnění nápravných opatření vzešlých z kontroly ve stanovené lhůtě budou stanoveny sankce. 5. Poskytovatel je povinen předložit při realizaci kontroly veškeré doklady a prohlášení dokládající skutečný stav vykazovaných ukazatelů dle charakteru sociální služby blíže viz tabulka. Tabulka s přehledem vykazovaných ukazatelů pro individuální projekt dle charakteru sociální služby Druh sociální služby Vykazované ukazatele pro IP Azylové domy ( 57) 7 1) lůžko/den

8 Domy na půl cesty ( 58) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ( 62) Nízkoprahová denní centra ( 61) Podpora samostatného bydlení ( 43) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ( 65) Sociálně terapeutické dílny ( 67) Sociální rehabilitace ( 70) Terénní programy ( 69) 2) nový klient 1) lůžko/den 2) nový klient 1) kontakt 2) intervence 3) nový klient 1) kontakt 2) intervence 3) nový klient 1) kontakt 2) intervence 3) nový klient 1) kontakt 2) intervence 3) nový klient 1) uživatel ve službě 2) nový klient 1) kontakt 2) intervence 3) nový klient 1) kontakt 2) intervence 3) nový klient Kontrolované doklady - Písemné smlouvy klientů o poskytování sociální služby (nebo záznam o uzavření ústní smlouvy) - Evidence intervencí a kontaktů, písemné individuální záznamy o průběhu a plánování poskytování sociální služby - Souhlasy klientů se zpracováním osobních údajů pro účely individuálního projektu - Interní metodika vedení a stanovení anonymních a anonymizovaných klientů - Evidence zájemců o službu (pokud jsou u nich vykazovány intervence a kontakty) 6. V případě, kdy to vyžaduje charakter sociální služby nebo na žádost kontrolní osoby, je poskytovatel povinen předložit interní metodiku vedení evidence anonymních klientů, dle které jsou kontrolovány údaje uváděné u vykazovaných nových anonymních klientů. 7. Hlavní poskytovatelé budou informování o výsledku kontrol svých subdodavatelů formou předkládání kopií podepsaných protokolů o výsledku kontrol jednotlivých subdodavatelů. Tyto kopie objednavatel doručí na adresu hlavního poskytovatele periodicky v měsíčních intervalech vždy do 15. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. VI. Vykazování nových klientů v roce 2015 a Poskytovatel se zavazuje v letech 2015 a 2016 vykazovat v pravidelných půlročních intervalech Přílohu č.1 (Seznam nových klientů), a to za každou registrovanou službu. 8

9 2. Seznam nových klientů musí být objednateli doručen nejpozději do 10 kalendářních dnů od ukončení období udržitelnosti. 3. Pokud bude v letech dosaženo vyššího počtu nových klientů, než je minimum uvedené ve smlouvě, je poskytovatel povinen v jednotlivých letech 2015 a 2016 vykázat minimálně 50% nových klientů ze skutečně dosaženého počtu nových klientů za období Objednatel je oprávněn ověřit údaje, které poskytovatel ve výkazu uvede formou ohlášené kontroly. VII. Aktualizace metodiky Objednatel si vyhrazuje právo na aktualizaci metodiky. Veškeré změny v metodice budou platné ode dne schválení radou kraje a pro poskytovatele závazné dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Moravskoslezského kraje. Veškeré změny oproti předchozí verzi jsou psány červeným písmem. VIII. Přílohy Příloha č. 1: Příloha č. 2a: Příloha č. 2b: Příloha č. 2c: Příloha č. 3a: Příloha č. 3b: Příloha č. 3c: Příloha č. 3d: Příloha č. 4: Příloha č. 5 (a-c): Příloha č. 6a: Příloha č. 6b: Příloha č. 7: Výkaz poskytovaných služeb: Seznam nových klientů Výkaz poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit - pobytová forma služby Výkaz poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit - ambulantní/terénní forma služby Výkaz poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit - Sociálně terapeutické dílny Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb azylové domy, domy na půl cesty Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb terénní programy, podpora samostatného bydlení, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež dílny Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb sociálně terapeutické Výkaz poskytovaných služeb: Personální zabezpečení provozu sociálních služeb Zpráva o průběhu poskytování sociální služby Oznámení o změně počtu lůžek Oznámení o dočasné místní nebo časové změně poskytování sociální služby Vzor Souhlas se zpracováním osobních údajů 9

10 ž e n a * * * * * * Název poskytovatele soc. služby**: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Obec/cílová skupina: Zúčtovací období: : Číslo Smlouvy o poskytování služeb Výkaz poskytovaných služeb: Seznam nových klientů*** Projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ Výkaz za registrovanou soc. službu/výkaz celkem za území* Příloha 1 jméno nového klienta**** datum narození pořadí příjmení jméno dd.mm.rrrr muž***** pohlaví Celkem Vystavil: Telefon: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření) 10

11 Výkaz poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit - pobytové služby Projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ Výkaz za registrovanou soc. službu/výkaz celkem za území* Název poskytovatele soc. služby**: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Obec/cílová skupina: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: Příloha 2a měsíc měsíc měsíc měsíc den lůžek lůžkodnů den lůžek lůžkodnů den lůžek lůžkodnů den lůžek lůžkodnů Celkem 0 Celkem 0 Celkem 0 Celkem 0 Lůžkodny celkem 0 Vystavil: Za věcnou správnost: Telefon: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření) Za KÚ schválil: * vyberte z možností: Výkaz za registrovanou soc. službu nebo Výkaz celkem za území ** uveďte pouze u Výkazu za registrovanou soc. službu 11

12 Výkaz poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit - ambulantní a terénní služby Název poskytovatele soc. služby**: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Obec/cílová skupina: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: den Projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ Výkaz za registrovanou soc. službu/výkaz celkem za území* měsíc měsíc měsíc měsíc intervencí kontaktů den intervencí kontaktů den intervencí kontaktů den intervencí Příloha 2b kontaktů Celkem 0 0 Celkem 0 0 Celkem 0 0 Celkem 0 0 Intervence Kontakty celkem 0 celkem 0 Vystavil: Telefon: Za KÚ schválil: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření) 12

13 Výkaz poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit - sociálně terapeutické dílny Projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ Výkaz za registrovanou soc. službu/výkaz celkem za území* Název poskytovatele soc. služby**: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Obec/cílová skupina: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: den Příloha 2c měsíc měsíc měsíc měsíc osoby ve službě den osoby ve službě den osoby ve službě den osoby ve službě Celkem 0 Celkem 0 Celkem Celkem 0 Osoby ve službě celkem Vystavil: Telefon: Za KÚ schválil: Za věcnou správnost: * vyberte z možností: Výkaz za registrovanou soc. službu nebo Výkaz celkem za území (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření) 13

14 Název poskytovatele služby: Druh služby: Identifikátory služeb (čísla registrací): Obec/cílová skupina: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb azylové domy, domy na půl cesty Projekt "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ Příloha 3a Pevná část ceny Pohyblivá část ceny měsíc měsíc - dle smlouvy skutečný lůžek k dispozici */ měsíc požadovaná kapacita lůžek/ měsíc - dle smlouvy měsíc (70 % - dle smlouvy) cena celkem pevná část skutečný lůžkodnů / měsíc požadovaný lůžkodnů / měsíc Jednotková lůžkoden měsíc dle smlouvy za lůžkodny (30% - dle smlouvy) skutečná měsíc za lůžkodny vytíženost % cena celkem bez DPH březen , , , , , ,00 100, ,00 duben , , , , , ,00 107, ,00 květen , , , , , ,00 74, ,00 červen , , , , , ,00 50, ,00 celkem , , Pozn.: Uvedená data jsou vzorová k fakturaci Vystavil: Tel: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření) Hrozí výpověď smlouvy dle článku IX odstavce 2 bodu b) smlouvy o poskytování soc. služeb? NE Hrozí sankce za nedodržení požadovaných lůžkodnů dle článku X odstavce 2 smlouvy o poskytování soc. služeb? (vytíženost služby v jednom měsíci by musela klesnout pod 50%) nesplněných lůžkodnů 994 výše sankce (10% z jednotkové ceny lůžkodne za jeden nesplněný lůžkoden) ,20 ANO 14

15 Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb terénní programy, podpora samostatného bydlení, sociálně aktivizační služby po rodiny s dětmi, sociální rehabilitace Název poskytovatele služby: Druh služby: Identifikátory služeb (čísla registrací): Obec/cílová skupina: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: měsíc Projekt "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ Příloha 3b Pevná část ceny Pohyblivá část ceny měsíc - dle smlouvy jednotko vá cena za kontakt jednot ková cena za interve nci skutečný časový rozsah poskytován í soc. služby (v hod) / měsíc požadovan ý čas. rozsah poskytovan é s. sl. (v hod) / měsíc měsíc (30 % - dle smlouvy) cena celkem pevná část skutečný kontaktů požadov aný kontaktů měsíc dle smlouvy za kontakty březen ,00 256,00 512, , , , , , , ,00 92, , ,00 duben ,00 256,00 512, , , , , , , ,00 81, , ,00 květen ,00 256,00 512, , , , , , , ,00 122, , ,40 červen ,00 256,00 512, , , , , , , ,00 133, , ,20 celke m , Pozn.: Uvedená data jsou vzorová Vystavil: Tel: , , ,60 Za věcnou správnost: skutečná měsíc za kontakty skutečný intervencí požadov aný interven cí , ,00 (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření cena dle smlouvy za měsíc za intervence ,00 skutečná měsíc za intervence , ,00 celková cena - pohyblivá část , ,00 vytíženo st % měsíc (70 % - dle smlouvy) ,00 k fakturaci cena celkem , ,60 Hrozí výpověď smlouvy dle článku IX odstavce 2 bodu b) smlouvy o poskytování soc. služeb? NE Hrozí sankce za nedodržení požadovaných kontaktů dle článku X odstavce 2 smlouvy o poskytování soc. služeb? NE Hrozí sankce za nedodržení požadovaných intervencí dle článku X odstavce 2 smlouvy o poskytování soc. služeb? (vytíženost služby v jednom měsíci by musela klesnout pod 50%) nesplněných kontaktů 0 nesplněných intervencí 50 výše sankce (10% z jednotkové ceny kontaktu za jeden nesplněný kontakt) 0,00 výše sankce (10% z jednotkové ceny intervence za jednu nesplněnou intervenci) 2 560,00 ANO 15

16 Název poskytovatele služby: Druh služby: Identifikátory služeb (čísla registrací): Obec/cílová skupina: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: měsíc Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení po děti a mládež Projekt "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ Příloha 3c Pevná část ceny Pohyblivá část ceny měsíc - dle smlouvy jednotko vá cena za kontakt jednotko vá cena za interven ci skutečný časový rozsah poskytování soc. služby (v hod) / měsíc požadovan ý čas. rozsah poskytova né s. sl. (v hod) / měsíc měsíc (50 % - dle smlouvy) cena celkem pevná část skutečný kontaktů požadov aný kontaktů březen ,00 173,00 346, , , , , , , ,00 52, , ,60 duben ,00 173,00 346, , , , , , , ,00 142, , ,20 květen ,00 173,00 346, , , , , , , ,00 104, , ,80 červen ,00 173,00 346, , , , , , , ,00 87, , ,00 celke m , Pozn.: Uvedená data jsou vzorová Vystavil: Tel: ,00 měsíc dle smlouvy za kontakty , ,60 Za věcnou správnost: skutečná měsíc za kontakty skute čný interv encí požadova ný intervencí , ,00 cena dle smlouvy za měsíc za intervenc e ,00 skutečná měsíc za intervence , ,00 (statutární zástupce organizace nebo jiná pověřená osoba, která doloží pověření celková cena - pohyblivá část , ,00 vytížen ost % měsíc (50 % - dle smlouvy) ,00 k fakturaci cena celkem , ,60 Hrozí výpověď smlouvy dle článku IX odstavce 2 bodu b) smlouvy o poskytování soc. služeb? NE Hrozí sankce za nedodržení požadovaných kontaktů dle článku X odstavce 2 smlouvy o poskytování soc. služeb? NE Hrozí sankce za nedodržení požadovaných intervencí dle článku X odstavce 2 smlouvy o poskytování soc. služeb? (vytíženost služby v jednom měsíci by musela klesnout pod 50%) nesplněných kontaktů 0 nesplněných intervencí 54 výše sankce (10% z jednotkové ceny kontaktu za jeden nesplněný kontakt) 0,00 výše sankce (10% z jednotkové ceny intervence za jednu nesplněnou intervenci) 1 868,40 ANO 16

17 Název poskytovatele služby: Druh služby: Identifikátory služeb (čísla registrací): Obec/cílová skupina: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb sociálně terapeutické dílny Projekt "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ Příloha 3d měsíc Pevná část ceny Pohyblivá část ceny měsíc - dle smlouvy skutečný časový rozsah poskytování soc. služby (v hod) / měsíc požadovaný čas. rozsah poskytované s. sl. (v hod) / měsíc měsíc (50 % - dle smlouvy) cena celkem pevná část skutečný osob ve službě / měsíc požadovaný osob ve službě / měsíc jednotkové osobu ve službě měsíc dle smlouvy za osoby ve službě (50% - dle smlouvy) skutečná cena za měsíc za osoby ve službě vytíženost % cena celkem bez DPH březen , , , , , ,00 99, ,00 duben , , , , , ,00 100, ,00 květen , , , , , ,00 113, ,80 červen , , , , , ,00 70, ,80 celkem , , Pozn.: Uvedená data jsou vzorová k fakturaci Vystavil: Tel: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření) Hrozí výpověď smlouvy dle článku IX odstavce 2 bodu b) smlouvy o poskytování soc. služeb? NE Hrozí sankce za nedodržení požadovaných osobve službě dle článku X odstavce 2 smlouvy o poskytování soc. služeb? NE (vytíženost služby v jednom měsíci by musela klesnout pod 50%) nesplněných osob ve službě 118 výše sankce (10% z jednotkové ceny za osobu ve službě za jednotku nesplnění osob ve službě) 4 059,20 17

18 Výkaz poskytovaných služeb: Personální zabezpečení provozu sociálních služeb Projekt "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ Personální zabezpečení provozu sociálních služeb Příloha č.4 Název poskytovatele soc. služby: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Obec/cílová skupina: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: Počet pracovníků ve službě za dané období celkem fyzických osob úvazek za všechny pracovníky celkem - z toho nových pracovníků (v prvním zúčtovacím období jsou všichni zaměstnanci považováni za nové) - z nových pracovníků mužů - z nových pracovníků žen - z nových pracovníků sociálních pracovníků - z nových pracovníků pracovníků v sociálních službách - z nových pracovníků zdravotních pracovníků - z nových pracovníků dalších odborných pracovníků v soc. službách - z nových pracovníků dobrovolníků - z nových pracovníků ostatních pracovníků Vystavil: Telefon: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření) 18

19 Výkaz poskytovaných služeb: Zpráva o průběhu poskytování sociální služby Název poskytovatele soc. služby: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Obec/cílová skupina: Rok: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: Projekt "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " Úhrada za službu (uveďte cenu za noc, za den, popř. za měsíc, je-li služba poskytována bezplatně - nevyplňujte) CZ.1.04/3.1.00/ Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 5a Popište stručně průběh poskytovaných služeb v daném roce (nejčastější aktivity probíhající v rámci poskytované služby, případné změny v poskytování služeb, mimořádné situace v poskytování služby, apod.) individuální sociální práce s klientem, popř. individuální terapie skupinová sociální práce, popř. Kolik bylo v rámci dané sociální skupinová terapie služby poskytnuto za rok (pokud ji (uvádějte počty intervencí) neprovádíte, kolonku nevyplňujte) krizová intervence intervence po telefonu 19

20 sociální práce s rodinou, popř. rodinná terapie (pokud ji neprovádíte, kolonku nevyplňujte) pastorační práce (pokud ji neprovádíte, kolonku nevyplňujte) Počet případů - klientů, které vedly v daném roce sociálnímu začlenění Příklady dobré praxe (uveďte příklady, jež vedly ke zdárnému sociálnímu začlenění) Popište, co se Vám ve službě nedaří tak, aby mohlo docházet k úspěšnému sociálnímu začlenění Jiné poznámky k poskytované službě Vystavil: Kontakt: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření) 20