I. Výklad pojmů. Kontakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Výklad pojmů. Kontakt"

Transkript

1 Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji (dále jen Metodika ) verze 9/2014 Metodika upravuje platební podmínky mezi objednatelem a poskytovatelem sociálních služeb v rámci individuálního projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK (dále jen individuální projekt, projekt ) spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. Kontakt I. Výklad pojmů - setkání s klientem, trvající nad 10 minut, - oboustranná interakce mezi pracovníkem v sociální službě a klientem, popř. zájemcem o sociální službu, která vede k prohloubení vzájemné důvěry anebo k vytvoření prostoru pro nabídku a následnou realizaci služby. Kontakt má zpravidla formu nestrukturovaného rozhovoru pracovníka s klientem a směřuje ke zřetelnému cíli, který koresponduje s cíli služby a s dojednanými, individuálně naplánovanými osobními cíli uživatele (případně vede k uzavření dohody o poskytování či neposkytování sociální služby ve fázi jednání se zájemcem). - lze vykázat pouze na Nového klienta dle této Metodiky popřípadě na zájemce o službu Kontakt může být: osobní telefonický elektronický písemný Základní typy kontaktů, které lze v rámci individuálního projektu vykazovat: o nespecifikovaný v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež (kontakt se zařízením bez čerpání služby, např. využití prostor služby, pasivní trávení volného času apod.) o specifikovaný (uživatel využívá alespoň něco z nabídky pracovníka/zařízení) o prvokontakt (jednání se zájemcem o službu, depistáž) Intervence - sociální práce s klientem, trvající 30 minut a více, - vnější zásah sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociální službě do procesu změny životního stylu klienta/uživatele resp. zájemce o službu. Proces změny a konečný stav, ke kterému klient v rámci poskytování služby směřuje je součástí osobní dokumentace o klientovi. - má zpravidla charakter strukturovaného rozhovoru a směřuje ke zřetelnému cíli, který koresponduje s cíli služby a s dojednanými, individuálně naplánovanými osobními cíli uživatele. - lze vykázat pouze na Nového klienta dle této Metodiky Intervence může mít podobu: osobního rozhovoru (záznam osobního rozhovoru je součástí dokumentace o poskytování služby) telefonického rozhovoru (záznam o telefonickém rozhovoru je součástí dokumentace o poskytování služby) elektronické popř. písemné korespondence, např. zpráva navazující instituci, odpovědi na dotazy klienta ( je součástí dokumentace o poskytování služby) - Základní typy intervencí, které lze v rámci individuálního projektu vykazovat: o Individuální (sociální práce pracovníka s klientem, individuální pohovor, doprovod klienta), pokud je individuální intervence prováděna dvěma pracovníky (a k přítomnosti více pracovníků existují opodstatněné důvody), načítá se časový objem intervence 2x. o Skupinová (např. vzdělávací aktivity klientů, edukace, rodinné terapie, doprovodné volnočasové/zájmové aktivity související s nabídkou činností pro klienty), vykazované skupinové intervence se nevztahují k počtu účastníků skupinové aktivity, ale k časovému objemu skupinové práce s klienty a počtu pracovníků, účastných skupinové aktivity.

2 o Externí/kooperativní (intervence, jež jsou realizovány ve prospěch klienta, kdy klient nemusí být při této intervenci přímo účasten, např. jednání s úřady a jinými institucemi ve prospěch uživatele služby, jednání s jiným odborníkem, ve prospěch uživatele soc. služby, jednání s rodinným příslušníkem ve prospěch uživatele soc. služby aj). Do časového objemu intervence lze započíst: samotný rozhovor nebo práci s klientem přípravu pracovníka na intervenci provedení zápisu o intervenci Obecné pravidlo pro statistické vykazování kontaktů a intervencí Z hlediska podstaty sociální práce s klientem však není možné, aby exaktní vymezení časového rámce bylo jediným kritériem pro vykazování provedené práce. Je tedy na samotném poskytovateli sociálních služeb, aby měl předem stanovenou definici kontaktů a intervencí odpovídající charakteru poskytované služby. Z těchto definic by pak měl při vykazování vycházet. Záznamy o kontaktech a poskytnutých intervencích jsou součástí dokumentace o poskytování sociální služby. Je možno zaznamenávat oba indikátory zvlášť pouze pro účely individuálního projektu, ale i v tomto případě musí být záznamy o poskytnutých kontaktech a intervencích obsahem dokumentace o poskytování sociální služby. V případě intervence by navíc v dokumentaci mělo být jasně sepsáno, za jakým účelem byla intervence poskytnuta, co bylo jejím obsahem a jak dlouho trvala. - Kontakt je vykazován vždy jako jeden kontakt, nelze ho načítat (po 10 minutách). - Intervence se započítává tak, že každých 30 minut se načítá jako další intervence. - Pokud je při práci s daným klientem aktuálně prováděna intervence, nelze současně vykazovat jako kontakt. Záznamy o kontaktech a poskytnutých intervencích jsou součástí záznamů o průběhu poskytování sociální služby, které je poskytovatel povinen vést dle ust. písm. f) 88 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Za intervenci nebo kontakt není možno považovat: aktivity, jež nejsou jasně popsány, a ze kterých není zřejmý dopad na klientovu nepříznivou situaci, aktivity, jež nesouvisí s poskytováním sociální služby uživatelům (např. školení BOZP, příprava standardů kvality), aktivity, které nesměřují k poptávané cílové skupině, aktivity, které nejsou řádně dokumentovány apod. Lůžko Lůžko, které služba nabízí v rámci poskytované sociální služby a je k dispozici uživatelům této služby. Lůžko / den Obsazené lůžko přes noc Lůžko / den lze vykázat pouze na Nového klienta dle této Metodiky. Osoba ve službě Využité místo v sociálně terapeutické dílně za den. Osobu ve službě lze vykázat pouze na Nového klienta dle této Metodiky. Nový klient (uživatel) v roce je každý klient, se kterým je uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby na základě ustanovení 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platných předpisů (včetně klientů s nimiž byla uzavřena smlouva před rokem 2013) - se v dané registrované službě vykazuje pouze jednou za léta

3 V případě, že klient jakýmkoliv způsobem ukončí nebo přeruší smlouvu a po čase se do služby opět vrátí, nelze jej pro účely individuálního projektu vykazovat jako nového. Nový klient v roce 2015 Ode dne se všichni klienti (včetně stávajících) začínají načítat jako klienti noví. Nový klient v roce je každý klient, se kterým je uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby na základě ustanovení 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platných předpisů (včetně klientů s nimiž byla uzavřena smlouva před rokem 2015) - se v dané registrované službě v roce 2015 vykazuje pouze jednou V případě, že klient jakýmkoliv způsobem ukončí nebo přeruší smlouvu a v průběhu roku se do služby opět vrátí, nelze jej pro účely individuálního projektu vykazovat jako nového. Nový klient v roce 2016 Ode dne se všichni klienti (včetně stávajících) začínají načítat jako klienti noví. Nový klient v roce je každý klient, se kterým je uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby na základě ustanovení 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platných předpisů (včetně klientů s nimiž byla uzavřena smlouva před rokem 2016) - se v dané registrované službě v roce 2016 vykazuje pouze jednou. V případě, že klient jakýmkoliv způsobem ukončí nebo přeruší smlouvu a po čase se do služby opět vrátí, nelze jej pro účely individuálního projektu vykazovat jako nového. Anonymní (anonymizovaní) klienti Sociální služby, zahrnuté do individuálního projektu, pracující s anonymní klientelou: - terénní programy - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - nízkoprahová denní centra Poskytovatel sociální služby, který bude v rámci individuálního projektu vykazovat anonymní klienty, musí mít jasně zpracována následující kritéria a pravidla - vnitřní metodiku pro vedení evidence anonymní (anonymizované) klientely. V této vnitřní metodice by mělo být jasně definováno: - V jakých případech organizace přistupuje k anonymní evidenci klienta - Kdo tuto evidenci vede - Popis systému vedení anonymní evidence - Popis zabezpečení anonymní evidence klientů - Vymezení okruhu osob, jež mají k anonymní evidenci přístup Klienta, který odmítne dát souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely individuálního projektu kraje, lze v projektu rovněž vykázat podle předem stanoveného pravidla (např. značka, kód, číslo smlouvy). V tomto případě se nejedná o klienta anonymního, ale o klienta anonymizovaného (poskytovatel zná identitu klienta, neposkytuje však jeho údaje z důvodu ochrany jeho osobních dat). Za tímto účelem je zapotřebí mít zpracovanou výše uvedenou vnitřní metodiku pro vedení evidence anonymní (anonymizované) klientely. 3

4 II. Platební a fakturační podmínky 1. Podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen faktura ). Faktura musí dále obsahovat: a) číslo smlouvy o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) a číslo veřejné zakázky, IČ objednatele b) předmět smlouvy, tj. text Poskytování služby... (doplňte název služby dle smlouvy) na území... (doplňte území dle smlouvy) v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji, číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/ z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a Státního rozpočtu ČR, vždy za aktuální zúčtovací období dle článku III. této Metodiky, c) označení banky a čísla účtu uvedeného ve smlouvě, na který má být zaplaceno, d) relevantní Výkazy poskytovaných služeb za zúčtovací období v písemné i elektronické podobě, e) datum vystavení faktury, lhůtu splatnosti faktury, datum zdanitelného plnění / poslední den daného období, f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 2. První platbu Moravskoslezský kraj (dále jen objednatel ) poskytne poskytovateli formou zálohy (na základě vystavené zálohové faktury) ve výši 15 % z ceny celkem dle smlouvy. Zálohová faktura bude vystavena a doručena objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o poskytování sociálních služeb pro realizaci individuálního projektu, nejdříve však a) U smluv, u kterých dojde k nabytí účinnosti po a kde je tak doba realizace plnění zkrácena na dobu kratší než 22 měsíců, činí záloha 15% z ceny dané násobkem počtu skutečně odpracovaných měsíců a cenou za měsíc. b) Pokud po podpisu smlouvy není služba poskytována, zálohovou fakturu vystavit nelze. V tomto případě lze zálohovou fakturu vystavit nejdříve ke dni zahájení činnosti. c) U smluv, u kterých dojde k nabytí účinnosti po nebude záloha poskytována. 3. Zúčtování zálohy proběhne ve 4. a 5. zúčtovacím období dle článku III. Metodiky. a) Výše fakturované částky za 4. zúčtovací období 3/2014 6/2014 bude snížena o 50% zálohy, jenž byla poskytovateli služeb na začátku realizace služeb poskytnuta. b) Výše fakturované částky za 5. zúčtovací období 7/ /2014 bude snížena o 50% zálohy, jenž byla na začátku realizace poskytovaných služeb poskytnuta. 4. Další platby budou poskytovateli propláceny na základě faktur vystavených poskytovatelem dle skutečně poskytnutých služeb za dané zúčtovací období stanovené v článku III. Metodiky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den zúčtovacího období. 5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Jestliže objednatel k 20. dni lhůty splatnosti faktury dle předchozí věty neobdrží příslušnou platbu určenou na realizaci projektu od poskytovatele dotace (tj. Ministerstva práce a sociálních věcí) nebo tato platba není zapojena do rozpočtu objednatele, lhůta splatnosti jednotlivých faktur se dohodou prodlužuje s ohledem na povahu závazku na 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Pro placení jiných plateb (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrady škod apod.) činí lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne doručení příslušné faktury druhé smluvní straně. 6. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat (poštou nebo em) poskytovatele o zapojení platby od Ministerstva práce a sociálních věcí určené na realizaci projektu do rozpočtu objednatele v případě, že tato skutečnost prodlouží 30denní splatnost faktury. 4

5 7. Faktura musí být doručena objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů od ukončení zúčtovacího období. 8. Faktura bude vystavena na základě všech relevantních Výkazů poskytovaných služeb za uvedené období (viz přílohy Metodiky). Jde o: a) Přílohu č. 1 (Seznam nových klientů), a to jednak jednotlivě za každou registrovanou službu a také souhrnně za celé území. V případě, že poskytovatel poskytuje pod totožným identifikátorem službu na území více městských částí, je povinen doložit objednateli tento výkaz rovněž za jednotlivé městské části. b) Přílohu č. 2 (Protokol o plnění aktivit) podle formy poskytované služby, a to jednak jednotlivě za každou registrovanou službu a také souhrnně za celé území. V případě, že poskytovatel poskytuje pod totožným identifikátorem službu na území více městských částí, je povinen doložit objednateli tyto výkazy rovněž za jednotlivé městské části. c) Přílohu č. 3a, 3b, 3c a 3d (Vyúčtování služeb) podle formy poskytované služby za celé území. d) Přílohu č. 4 (Personální zabezpečení provozu služeb) za každou registrovanou službu. Tato příloha se nevyplňuje za území. e) Výkazy poskytovaných služeb za uvedené období budou na Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen KÚ MSK ) zaslány elektronicky a písemně (s podpisem statutárního zástupce). Pokud budou výkazy podepisovány pověřenou osobou, je nutné na Odboru sociálních věcí KÚ MSK doložit písemné zmocnění k podepisování. Výkazy budou vyplněny ve formátu xls. 9. Příloha č. 5a - c (Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby) bude na Odbor sociálních věcí KÚ MSK zaslána elektronicky a písemně (s podpisem statutárního zástupce) vždy jednou za celý kalendářní rok, nejpozději do následujícího roku. 10. Správnost údajů v přílohách po doručení odsouhlasí Odbor sociálních věcí KÚ MSK. 11. Na vyžádání Odboru sociálních věcí KÚ MSK je poskytovatel povinen předložit vyplněné výkazy poskytovaných služeb kdykoliv v průběhu zúčtovacího období. 12. Fakturovaná částka se bude skládat z pevné a pohyblivé části. U sociálních služeb azylové domy a domy na půl cesty: a) Součet fakturovaných pevných částí může dosáhnout maximálně 70% z ceny. Rozhodným obdobím pro vý částky bude aktuální zúčtovací období. Při neplnění požadovaného počtu lůžek v daném zúčtovacím období bude pevná část poměrně krácena. b) Součet fakturovaných pohyblivých částí může dosáhnout maximálně 30% z ceny. Rozhodným obdobím pro vý částky bude aktuální zúčtovací období. Při neplnění požadovaného počtu lůžkodnů v daném zúčtovacím období bude pohyblivá část poměrně krácena a za neplnění sjednaných lůžkodnů v rozhodném období objednatel vystaví sankce. U sociálních služeb terénní programy, podpora samostatného bydlení, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitace: a) Součet fakturovaných pevných částí může dosáhnout maximálně 30% z ceny. Rozhodným obdobím pro vý částky bude aktuální zúčtovací období. Při omezení časového rozsahu v aktuální zúčtovacím období bude pevná část poměrně krácena. b) Součet fakturovaných pohyblivých částí může dosáhnout maximálně 70% z ceny. Rozhodným obdobím pro vý částky bude aktuální zúčtovací období. Při neplnění požadovaného počtu kontaktů a intervencí v daném zúčtovacím období bude pohyblivá část poměrně krácena a za neplnění sjednaných kontaktů a intervencí v rozhodném období objednatel vystaví sankce. U sociálních služeb nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež: 5

6 a) Součet fakturovaných pevných částí může dosáhnout maximálně 50% z ceny. Rozhodným obdobím pro vý částky bude aktuální zúčtovací období. Při omezení časového rozsahu v aktuální zúčtovacím období bude pevná část poměrně krácena. b) Součet fakturovaných pohyblivých částí může dosáhnout maximálně 50% z ceny. Rozhodným obdobím pro vý částky bude aktuální zúčtovací období. Při neplnění požadovaného počtu kontaktů a intervencí v daném zúčtovacím období bude pohyblivá část poměrně krácena a za neplnění sjednaných kontaktů a intervencí v rozhodném období objednatel vystaví sankce. U služeb sociálně terapeutické dílny: a) Součet fakturovaných pevných částí může dosáhnout maximálně 50% z ceny. Rozhodným obdobím pro vý částky bude aktuální zúčtovací období. Při omezení časového rozsahu v aktuální zúčtovacím období bude pevná část poměrně krácena. b) Součet fakturovaných pohyblivých částí může dosáhnout maximálně 50% z ceny. Rozhodným obdobím pro vý částky bude aktuální zúčtovací období. Při neplnění požadovaného počtu osob ve službě v daném zúčtovacím období bude pohyblivá část poměrně krácena a za neplnění sjednaných osob ve službě v rozhodném období objednatel vystaví sankce. 13. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: a) nebude-li faktura obsahovat některou z povinných nebo dohodnutých náležitostí, b) bude-li chybně vyúčtována cena, 14. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury poskytovateli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli. 15. V případě vystavení sankcí bude poskytovateli vystavena penalizační faktura. 16. V případě, že poskytovatel z relevantních důvodů provede dočasnou změnu v časovém rozsahu a místě poskytování služeb oproti registru poskytovatelů sociálních služeb nebo snížení počtu lůžek je povinen o tomto elektronicky informovat referenta pro kontrolu a monitoring a to na předepsaných formulářích č. 6a (Oznámení o snížení počtu lůžek) a č. 6b (Oznámení o časové změně poskytování sociální služby) a to nejpozději 3 kalendářní dny před plánovanou změnou. Nedodržení lhůty je důvodem pro nezapočtení plnění pevné i pohyblivé složky dle čl. II odst. 12 této Metodiky. Dojde-li ke změně z urgentních či nepředvídatelných důvodů, což způsobí nemožnost ohlášení ve lhůtě 3 kalendářních dnů, je poskytovatel povinen toto oznámit výše uvedeným způsobem neprodleně s odůvodněním nesplnění lhůty poskytování ve sloupci odůvodnění časového omezení / časové změny formuláře č. 6a a č. 6b. V případě změny místa poskytování je poskytovatel povinen rovněž uvést místo poskytování ve sloupci odůvodnění časového omezení / časové změny formuláře č. 6a a č. 6b. III. Zúčtovací období a období udržitelnosti 1. zúčtovací období: 3/2013 6/ zúčtovací období: 7/ / zúčtovací období: 11/2013 2/ zúčtovací období: 3/2014 6/ zúčtovací období: 7/ / zúčtovací období: 11/ / období udržitelnosti: 1/2015 6/ období udržitelnosti: 7/ /2015 6

7 3. období udržitelnosti: 1/2016 6/ období udržitelnosti: 7/ /2016 V případě, že poskytovatelé zahájí poskytování služby v pozdějším termínu, než je uveden výše, je nutné vždy dodržet datum ukončení zúčtovacího období, ve kterém začali s poskytováním služby. IV. Publicita projektu 1. Poskytovatel sociálních služeb je povinen na všech písemnostech, které souvisejí s realizací nakupované sociální služby, viditelně uvádět skutečnost, že jde o aktivity projektu, který je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem dle Povinného minima publicity OP LZZ pro období (Ke stažení na stránkách ) Jedná se zejména o: a) souhlas se zpracováním údajů pro potřeby individuálního projektu (vzor viz příloha č.7) b) letáky o poskytované službě c) webová stránka o poskytované službě 2. Před vydáním jakýchkoliv propagačních materiálů vztahující se k aktivitám individuálního projektu je vhodné tyto materiály předložit ke schválení projektovému manažerovi projektu, který zkontroluje správnost užití loga. 3. Za účelem propagace Projektu obdrží poskytovatel od objednatele informační tabulku, kterou je povinen nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení umístit na viditelném místě na budově, v níž je služba poskytována. V. Kontrola a monitoring 1. Objednatel je oprávněn poskytování sociálních služeb ověřit v místě poskytování, a to formou ohlášené nebo neohlášené kontroly. 2. Kontrola bude prováděna u jednotlivých subdodavatelů. V případě, že hlavní poskytovatel rovněž poskytuje sociální služby, bude kontrola prováděna i u něj. 3. Předmětem kontroly je ověření doložitelnosti údajů, které poskytovatelé uvádějí ve Výkazech poskytovaných služeb (č. 1 nebo č. 2) s dokumentací předloženou na místě. Součástí kontroly je také monitoring poskytovaných služeb, zahrnující ověření správnosti použití log v souladu s Manuály pro publicitu OP LZZ. 4. O výsledku kontroly bude objednavatelem vypracován protokol, který bude doručen statutárnímu orgánu subdodavatele. V případě nedostatků budou stanovena nápravná opatření a lhůta na jejich odstranění. Za nesplnění nápravných opatření vzešlých z kontroly ve stanovené lhůtě budou stanoveny sankce. 5. Poskytovatel je povinen předložit při realizaci kontroly veškeré doklady a prohlášení dokládající skutečný stav vykazovaných ukazatelů dle charakteru sociální služby blíže viz tabulka. Tabulka s přehledem vykazovaných ukazatelů pro individuální projekt dle charakteru sociální služby Druh sociální služby Vykazované ukazatele pro IP Azylové domy ( 57) 7 1) lůžko/den

8 Domy na půl cesty ( 58) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ( 62) Nízkoprahová denní centra ( 61) Podpora samostatného bydlení ( 43) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ( 65) Sociálně terapeutické dílny ( 67) Sociální rehabilitace ( 70) Terénní programy ( 69) 2) nový klient 1) lůžko/den 2) nový klient 1) kontakt 2) intervence 3) nový klient 1) kontakt 2) intervence 3) nový klient 1) kontakt 2) intervence 3) nový klient 1) kontakt 2) intervence 3) nový klient 1) uživatel ve službě 2) nový klient 1) kontakt 2) intervence 3) nový klient 1) kontakt 2) intervence 3) nový klient Kontrolované doklady - Písemné smlouvy klientů o poskytování sociální služby (nebo záznam o uzavření ústní smlouvy) - Evidence intervencí a kontaktů, písemné individuální záznamy o průběhu a plánování poskytování sociální služby - Souhlasy klientů se zpracováním osobních údajů pro účely individuálního projektu - Interní metodika vedení a stanovení anonymních a anonymizovaných klientů - Evidence zájemců o službu (pokud jsou u nich vykazovány intervence a kontakty) 6. V případě, kdy to vyžaduje charakter sociální služby nebo na žádost kontrolní osoby, je poskytovatel povinen předložit interní metodiku vedení evidence anonymních klientů, dle které jsou kontrolovány údaje uváděné u vykazovaných nových anonymních klientů. 7. Hlavní poskytovatelé budou informování o výsledku kontrol svých subdodavatelů formou předkládání kopií podepsaných protokolů o výsledku kontrol jednotlivých subdodavatelů. Tyto kopie objednavatel doručí na adresu hlavního poskytovatele periodicky v měsíčních intervalech vždy do 15. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. VI. Vykazování nových klientů v roce 2015 a Poskytovatel se zavazuje v letech 2015 a 2016 vykazovat v pravidelných půlročních intervalech Přílohu č.1 (Seznam nových klientů), a to za každou registrovanou službu. 8

9 2. Seznam nových klientů musí být objednateli doručen nejpozději do 10 kalendářních dnů od ukončení období udržitelnosti. 3. Pokud bude v letech dosaženo vyššího počtu nových klientů, než je minimum uvedené ve smlouvě, je poskytovatel povinen v jednotlivých letech 2015 a 2016 vykázat minimálně 50% nových klientů ze skutečně dosaženého počtu nových klientů za období Objednatel je oprávněn ověřit údaje, které poskytovatel ve výkazu uvede formou ohlášené kontroly. VII. Aktualizace metodiky Objednatel si vyhrazuje právo na aktualizaci metodiky. Veškeré změny v metodice budou platné ode dne schválení radou kraje a pro poskytovatele závazné dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Moravskoslezského kraje. Veškeré změny oproti předchozí verzi jsou psány červeným písmem. VIII. Přílohy Příloha č. 1: Příloha č. 2a: Příloha č. 2b: Příloha č. 2c: Příloha č. 3a: Příloha č. 3b: Příloha č. 3c: Příloha č. 3d: Příloha č. 4: Příloha č. 5 (a-c): Příloha č. 6a: Příloha č. 6b: Příloha č. 7: Výkaz poskytovaných služeb: Seznam nových klientů Výkaz poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit - pobytová forma služby Výkaz poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit - ambulantní/terénní forma služby Výkaz poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit - Sociálně terapeutické dílny Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb azylové domy, domy na půl cesty Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb terénní programy, podpora samostatného bydlení, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež dílny Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb sociálně terapeutické Výkaz poskytovaných služeb: Personální zabezpečení provozu sociálních služeb Zpráva o průběhu poskytování sociální služby Oznámení o změně počtu lůžek Oznámení o dočasné místní nebo časové změně poskytování sociální služby Vzor Souhlas se zpracováním osobních údajů 9

10 ž e n a * * * * * * Název poskytovatele soc. služby**: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Obec/cílová skupina: Zúčtovací období: : Číslo Smlouvy o poskytování služeb Výkaz poskytovaných služeb: Seznam nových klientů*** Projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ Výkaz za registrovanou soc. službu/výkaz celkem za území* Příloha 1 jméno nového klienta**** datum narození pořadí příjmení jméno dd.mm.rrrr muž***** pohlaví Celkem Vystavil: Telefon: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření) 10

11 Výkaz poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit - pobytové služby Projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ Výkaz za registrovanou soc. službu/výkaz celkem za území* Název poskytovatele soc. služby**: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Obec/cílová skupina: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: Příloha 2a měsíc měsíc měsíc měsíc den lůžek lůžkodnů den lůžek lůžkodnů den lůžek lůžkodnů den lůžek lůžkodnů Celkem 0 Celkem 0 Celkem 0 Celkem 0 Lůžkodny celkem 0 Vystavil: Za věcnou správnost: Telefon: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření) Za KÚ schválil: * vyberte z možností: Výkaz za registrovanou soc. službu nebo Výkaz celkem za území ** uveďte pouze u Výkazu za registrovanou soc. službu 11

12 Výkaz poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit - ambulantní a terénní služby Název poskytovatele soc. služby**: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Obec/cílová skupina: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: den Projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ Výkaz za registrovanou soc. službu/výkaz celkem za území* měsíc měsíc měsíc měsíc intervencí kontaktů den intervencí kontaktů den intervencí kontaktů den intervencí Příloha 2b kontaktů Celkem 0 0 Celkem 0 0 Celkem 0 0 Celkem 0 0 Intervence Kontakty celkem 0 celkem 0 Vystavil: Telefon: Za KÚ schválil: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření) 12

13 Výkaz poskytovaných služeb: Protokol o plnění aktivit - sociálně terapeutické dílny Projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ Výkaz za registrovanou soc. službu/výkaz celkem za území* Název poskytovatele soc. služby**: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Obec/cílová skupina: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: den Příloha 2c měsíc měsíc měsíc měsíc osoby ve službě den osoby ve službě den osoby ve službě den osoby ve službě Celkem 0 Celkem 0 Celkem Celkem 0 Osoby ve službě celkem Vystavil: Telefon: Za KÚ schválil: Za věcnou správnost: * vyberte z možností: Výkaz za registrovanou soc. službu nebo Výkaz celkem za území (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření) 13

14 Název poskytovatele služby: Druh služby: Identifikátory služeb (čísla registrací): Obec/cílová skupina: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb azylové domy, domy na půl cesty Projekt "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ Příloha 3a Pevná část ceny Pohyblivá část ceny měsíc měsíc - dle smlouvy skutečný lůžek k dispozici */ měsíc požadovaná kapacita lůžek/ měsíc - dle smlouvy měsíc (70 % - dle smlouvy) cena celkem pevná část skutečný lůžkodnů / měsíc požadovaný lůžkodnů / měsíc Jednotková lůžkoden měsíc dle smlouvy za lůžkodny (30% - dle smlouvy) skutečná měsíc za lůžkodny vytíženost % cena celkem bez DPH březen , , , , , ,00 100, ,00 duben , , , , , ,00 107, ,00 květen , , , , , ,00 74, ,00 červen , , , , , ,00 50, ,00 celkem , , Pozn.: Uvedená data jsou vzorová k fakturaci Vystavil: Tel: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření) Hrozí výpověď smlouvy dle článku IX odstavce 2 bodu b) smlouvy o poskytování soc. služeb? NE Hrozí sankce za nedodržení požadovaných lůžkodnů dle článku X odstavce 2 smlouvy o poskytování soc. služeb? (vytíženost služby v jednom měsíci by musela klesnout pod 50%) nesplněných lůžkodnů 994 výše sankce (10% z jednotkové ceny lůžkodne za jeden nesplněný lůžkoden) ,20 ANO 14

15 Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb terénní programy, podpora samostatného bydlení, sociálně aktivizační služby po rodiny s dětmi, sociální rehabilitace Název poskytovatele služby: Druh služby: Identifikátory služeb (čísla registrací): Obec/cílová skupina: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: měsíc Projekt "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ Příloha 3b Pevná část ceny Pohyblivá část ceny měsíc - dle smlouvy jednotko vá cena za kontakt jednot ková cena za interve nci skutečný časový rozsah poskytován í soc. služby (v hod) / měsíc požadovan ý čas. rozsah poskytovan é s. sl. (v hod) / měsíc měsíc (30 % - dle smlouvy) cena celkem pevná část skutečný kontaktů požadov aný kontaktů měsíc dle smlouvy za kontakty březen ,00 256,00 512, , , , , , , ,00 92, , ,00 duben ,00 256,00 512, , , , , , , ,00 81, , ,00 květen ,00 256,00 512, , , , , , , ,00 122, , ,40 červen ,00 256,00 512, , , , , , , ,00 133, , ,20 celke m , Pozn.: Uvedená data jsou vzorová Vystavil: Tel: , , ,60 Za věcnou správnost: skutečná měsíc za kontakty skutečný intervencí požadov aný interven cí , ,00 (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření cena dle smlouvy za měsíc za intervence ,00 skutečná měsíc za intervence , ,00 celková cena - pohyblivá část , ,00 vytíženo st % měsíc (70 % - dle smlouvy) ,00 k fakturaci cena celkem , ,60 Hrozí výpověď smlouvy dle článku IX odstavce 2 bodu b) smlouvy o poskytování soc. služeb? NE Hrozí sankce za nedodržení požadovaných kontaktů dle článku X odstavce 2 smlouvy o poskytování soc. služeb? NE Hrozí sankce za nedodržení požadovaných intervencí dle článku X odstavce 2 smlouvy o poskytování soc. služeb? (vytíženost služby v jednom měsíci by musela klesnout pod 50%) nesplněných kontaktů 0 nesplněných intervencí 50 výše sankce (10% z jednotkové ceny kontaktu za jeden nesplněný kontakt) 0,00 výše sankce (10% z jednotkové ceny intervence za jednu nesplněnou intervenci) 2 560,00 ANO 15

16 Název poskytovatele služby: Druh služby: Identifikátory služeb (čísla registrací): Obec/cílová skupina: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: měsíc Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení po děti a mládež Projekt "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ Příloha 3c Pevná část ceny Pohyblivá část ceny měsíc - dle smlouvy jednotko vá cena za kontakt jednotko vá cena za interven ci skutečný časový rozsah poskytování soc. služby (v hod) / měsíc požadovan ý čas. rozsah poskytova né s. sl. (v hod) / měsíc měsíc (50 % - dle smlouvy) cena celkem pevná část skutečný kontaktů požadov aný kontaktů březen ,00 173,00 346, , , , , , , ,00 52, , ,60 duben ,00 173,00 346, , , , , , , ,00 142, , ,20 květen ,00 173,00 346, , , , , , , ,00 104, , ,80 červen ,00 173,00 346, , , , , , , ,00 87, , ,00 celke m , Pozn.: Uvedená data jsou vzorová Vystavil: Tel: ,00 měsíc dle smlouvy za kontakty , ,60 Za věcnou správnost: skutečná měsíc za kontakty skute čný interv encí požadova ný intervencí , ,00 cena dle smlouvy za měsíc za intervenc e ,00 skutečná měsíc za intervence , ,00 (statutární zástupce organizace nebo jiná pověřená osoba, která doloží pověření celková cena - pohyblivá část , ,00 vytížen ost % měsíc (50 % - dle smlouvy) ,00 k fakturaci cena celkem , ,60 Hrozí výpověď smlouvy dle článku IX odstavce 2 bodu b) smlouvy o poskytování soc. služeb? NE Hrozí sankce za nedodržení požadovaných kontaktů dle článku X odstavce 2 smlouvy o poskytování soc. služeb? NE Hrozí sankce za nedodržení požadovaných intervencí dle článku X odstavce 2 smlouvy o poskytování soc. služeb? (vytíženost služby v jednom měsíci by musela klesnout pod 50%) nesplněných kontaktů 0 nesplněných intervencí 54 výše sankce (10% z jednotkové ceny kontaktu za jeden nesplněný kontakt) 0,00 výše sankce (10% z jednotkové ceny intervence za jednu nesplněnou intervenci) 1 868,40 ANO 16

17 Název poskytovatele služby: Druh služby: Identifikátory služeb (čísla registrací): Obec/cílová skupina: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: Výkaz poskytovaných služeb: Vyúčtování služeb sociálně terapeutické dílny Projekt "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ Příloha 3d měsíc Pevná část ceny Pohyblivá část ceny měsíc - dle smlouvy skutečný časový rozsah poskytování soc. služby (v hod) / měsíc požadovaný čas. rozsah poskytované s. sl. (v hod) / měsíc měsíc (50 % - dle smlouvy) cena celkem pevná část skutečný osob ve službě / měsíc požadovaný osob ve službě / měsíc jednotkové osobu ve službě měsíc dle smlouvy za osoby ve službě (50% - dle smlouvy) skutečná cena za měsíc za osoby ve službě vytíženost % cena celkem bez DPH březen , , , , , ,00 99, ,00 duben , , , , , ,00 100, ,00 květen , , , , , ,00 113, ,80 červen , , , , , ,00 70, ,80 celkem , , Pozn.: Uvedená data jsou vzorová k fakturaci Vystavil: Tel: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření) Hrozí výpověď smlouvy dle článku IX odstavce 2 bodu b) smlouvy o poskytování soc. služeb? NE Hrozí sankce za nedodržení požadovaných osobve službě dle článku X odstavce 2 smlouvy o poskytování soc. služeb? NE (vytíženost služby v jednom měsíci by musela klesnout pod 50%) nesplněných osob ve službě 118 výše sankce (10% z jednotkové ceny za osobu ve službě za jednotku nesplnění osob ve službě) 4 059,20 17

18 Výkaz poskytovaných služeb: Personální zabezpečení provozu sociálních služeb Projekt "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" CZ.1.04/3.1.00/ Personální zabezpečení provozu sociálních služeb Příloha č.4 Název poskytovatele soc. služby: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Obec/cílová skupina: Zúčtovací období: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: Počet pracovníků ve službě za dané období celkem fyzických osob úvazek za všechny pracovníky celkem - z toho nových pracovníků (v prvním zúčtovacím období jsou všichni zaměstnanci považováni za nové) - z nových pracovníků mužů - z nových pracovníků žen - z nových pracovníků sociálních pracovníků - z nových pracovníků pracovníků v sociálních službách - z nových pracovníků zdravotních pracovníků - z nových pracovníků dalších odborných pracovníků v soc. službách - z nových pracovníků dobrovolníků - z nových pracovníků ostatních pracovníků Vystavil: Telefon: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření) 18

19 Výkaz poskytovaných služeb: Zpráva o průběhu poskytování sociální služby Název poskytovatele soc. služby: Druh služby: Identifikátor služby (číslo registrace): Obec/cílová skupina: Rok: Číslo Smlouvy o poskytování služeb: Projekt "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " Úhrada za službu (uveďte cenu za noc, za den, popř. za měsíc, je-li služba poskytována bezplatně - nevyplňujte) CZ.1.04/3.1.00/ Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 5a Popište stručně průběh poskytovaných služeb v daném roce (nejčastější aktivity probíhající v rámci poskytované služby, případné změny v poskytování služeb, mimořádné situace v poskytování služby, apod.) individuální sociální práce s klientem, popř. individuální terapie skupinová sociální práce, popř. Kolik bylo v rámci dané sociální skupinová terapie služby poskytnuto za rok (pokud ji (uvádějte počty intervencí) neprovádíte, kolonku nevyplňujte) krizová intervence intervence po telefonu 19

20 sociální práce s rodinou, popř. rodinná terapie (pokud ji neprovádíte, kolonku nevyplňujte) pastorační práce (pokud ji neprovádíte, kolonku nevyplňujte) Počet případů - klientů, které vedly v daném roce sociálnímu začlenění Příklady dobré praxe (uveďte příklady, jež vedly ke zdárnému sociálnímu začlenění) Popište, co se Vám ve službě nedaří tak, aby mohlo docházet k úspěšnému sociálnímu začlenění Jiné poznámky k poskytované službě Vystavil: Kontakt: Za věcnou správnost: (statutární zástupce organizace nebo jim pověřená osoba, která doloží pověření) 20

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

I. Výklad pojmů. Kontakt

I. Výklad pojmů. Kontakt Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje II (dále jen Metodika ) verze 6/2014 Metodika upravuje platební

Více

Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt I. Výklad pojmů Kontakt Intervence pokud je individuální intervence prováděna dvěma pracovníky

Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt I. Výklad pojmů Kontakt Intervence pokud je individuální intervence prováděna dvěma pracovníky Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji (dále jen Metodika ) verze 1/2013 Metodika upravuje platební podmínky mezi objednatelem

Více

Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK (dále jen Metodika) verze 3/2013

Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK (dále jen Metodika) verze 3/2013 Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK (dále jen Metodika) verze 3/2013 Metodika upravuje platební podmínky mezi objednatelem

Více

Výkaznictví v rámci Projektu

Výkaznictví v rámci Projektu Individuální projekt Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje (číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/15.00008), dále jen Projekt Výkaznictví v rámci Projektu Výklad pojmů

Více

I. Výklad pojmů. Kontakt

I. Výklad pojmů. Kontakt Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje III (dále jen Metodika ) verze 5/2014 Metodika upravuje platební

Více

Úvodní setkání k projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji

Úvodní setkání k projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji Úvodní setkání k projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji Představení projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00070

Více

Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt

Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Komplexní individuální projekt pro zajištění poskytování sociálních služeb, jako podpůrný prostředek pro integraci sociálně znevýhodněných osob na

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2017 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Obsahové vymezení a evidence kapacit

Obsahové vymezení a evidence kapacit Obsahové vymezení a evidence kapacit Indikátory jsou stanoveny s ohledem na druh a formu poskytované služby. LŮŽKA, LŮŽKO-DNY, OBLOŽNOST Kapacita služby - počet lůžek Počet lůžek je celkový počet lůžek,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Smluvní strany

OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Veřejná zakázka 288/2008 OBCHODNÍ PODMÍNKY Smlouva o poskytování sociálních služeb při realizaci projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji v rámci Operačního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Smluvní strany

OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Veřejná zakázka 283/2008 OBCHODNÍ PODMÍNKY Smlouva o poskytování sociálních služeb při realizaci projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji v rámci Operačního

Více

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH I. Smluvní strany 1. Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Středoškolská 2992/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace:

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace: Verze 0.4 Příručka pro realizátory vzdělávacích aktivit Datum aktualizace: 31.3.2011 Obsah Podmínky pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu... 3 Povinnosti pro realizátory vzdělávacích

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Smluvní strany

OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Veřejná zakázka 289/2008 OBCHODNÍ PODMÍNKY Smlouva o poskytování sociálních služeb při realizaci projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji v rámci Operačního

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ: Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zakázka: Podpora samostatného bydlení v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Smluvní strany

OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Veřejná zakázka 287/2008 OBCHODNÍ PODMÍNKY Smlouva o poskytování sociálních služeb při realizaci projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji v rámci Operačního

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ: Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zakázka: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Metodika financování a vykazování aktivit a monitorovacích zpráv pro projekt. Podpora sociální integrace v Bruntále CZ.1.04/3.2.00/55.

Metodika financování a vykazování aktivit a monitorovacích zpráv pro projekt. Podpora sociální integrace v Bruntále CZ.1.04/3.2.00/55. Metodika financování a vykazování aktivit a monitorovacích zpráv pro projekt Podpora sociální integrace v Bruntále CZ.1.04/3.2.00/55.00028 (dále jen metodika) verze 2/2014 Rev.č. Předmět revize Strana

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Smluvní strany

OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Veřejná zakázka 282/2008 OBCHODNÍ PODMÍNKY Smlouva o poskytování sociálních služeb při realizaci projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji v rámci Operačního

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Příloha č. 5 SMLOUVA O DÍLO č.../2010 uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany Královehradecký kraj Se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb

Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb 23., 24., 27., 29. 4. 2015 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Metodika financování a vykazování aktivit a monitorovacích zpráv pro projekt. Podpora sociální integrace v Bruntále CZ /3.2.00/55.

Metodika financování a vykazování aktivit a monitorovacích zpráv pro projekt. Podpora sociální integrace v Bruntále CZ /3.2.00/55. Metodika financování a vykazování aktivit a monitorovacích zpráv pro projekt Podpora sociální integrace v Bruntále CZ 1.04. /3.2.00/55.0028 (dále jen metodika) verze 3/2014 1 Rev.č. Předmět revize strana

Více

Povinnosti vyplývající za Smlouvy o zajištění sociální služby (pro potřeby projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV)

Povinnosti vyplývající za Smlouvy o zajištění sociální služby (pro potřeby projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV) Povinnosti vyplývající za Smlouvy o zajištění sociální služby (pro potřeby projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV) verze č. 1, platná od 1. 4. 2016 Obsah 1 Úvod... 2 2 Monitorovací zprávy...

Více

POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY

POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY I. Smluvní strany 1. EKOBAL, spol. s.r.o. Sídlo: Hráského 1906/3, 140 00 Praha 4 Zastoupená: Ing. Michal Dřevo, jednatelem IČ: 496 16 625 DIČ: CZ 496 16 625 Kontaktní osoba:

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 5. února 2015 Pracovní skupina Děti a mládež Služba

Více

DOHODA o provedení rekvalifikace v rámci projektu.. č.

DOHODA o provedení rekvalifikace v rámci projektu.. č. DOHODA o provedení rekvalifikace v rámci projektu.. č. Příloha č. 7 č. projektu: kterou uzavírá Česká republika - Úřad práce České republiky sídlo: Karlovo náměstí č.p. 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Město Broumov. třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název:

Město Broumov. třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název: Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Metodika ke spolupráci odboru SVZ s Centrem sociálních služeb Naděje Broumov a k provádění kontroly a hodnocení činností jím

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VZOR. (Jednotlivá smluvní ustanovení je nutné modifikovat podle příslušné zadávací dokumentace)

VZOR. (Jednotlivá smluvní ustanovení je nutné modifikovat podle příslušné zadávací dokumentace) VZOR (Jednotlivá smluvní ustanovení je nutné modifikovat podle příslušné zadávací dokumentace) Smlouva o zajištění služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta Úřadu práce České republiky v působnosti

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 Obsah 1 Úvod... 3 2 Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu cen... 3 3 Postup vyúčtování... 3 4 Placení... 4 5 Ručení... 5 2 / 5 1 Úvod Tato Příloha popisuje shromažďování

Více

Projekt: Podpora služeb sociální prevence 1 Podpora služeb sociální prevence 2

Projekt: Podpora služeb sociální prevence 1 Podpora služeb sociální prevence 2 Projekt: Podpora služeb sociální prevence 1 Podpora služeb sociální prevence 2 Zpracoval(a): EP, SOC Datum: 1. 2. 2017 OP Zaměstnanost 2014 2020 Projekt PSSP 1 a PSSP 2 PO 2 Sociální začleňování a boj

Více

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Návrh ukazatelů sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Obecná ustanovení 1) Ukazatele se vztahují na služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění

Více

GRANTOVÝ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2017 Vzor žádosti MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

GRANTOVÝ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2017 Vzor žádosti MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ GRANTOVÝ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2017 Vzor žádosti MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ VZOR ŽÁDOSTI O DOTACI PRO SKUPINU A Žádost o dotaci z rozpočtu města Velké Meziříčí - oblast sociální

Více

PŘÍLOHA č. 3 Programu

PŘÍLOHA č. 3 Programu Návrh PŘÍLOHA č. 3 Programu Sdělení zvýšení závazného ukazatele Oslovení, zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne usnesením č. rozhodlo Vaší příspěvkové organizaci dle 28 odst. 4 zákona č. 250/2000

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace O BEC MORAVANY Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/ Obec Moravany sídlo:, 66448 Moravany IČO: 00282120 DIČ: CZ 00282120 Zastoupena: RNDr. Marií Barešovou, starostkou obce Kontaktní osoba: Bc. Helena

Více

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. f[xxxxxxx] uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15 Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje z programu Transformace pro rok 2015 pro sociální služby vzniklé či rozvíjející se v návaznosti na transformaci ústavních pobytových

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PRO KRAJE, MIMO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI PODPORY 3.1 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 08 Revize od: 30.6.2014Výzva platná do: 30.06.2014

Více

Rámcová smlouva o poskytování služeb

Rámcová smlouva o poskytování služeb Rámcová smlouva o poskytování služeb I. Smluvní strany 1. Česká republika Ministerstvo vnitra se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 zastoupena: Ing. Pavlem Kryštofem, ředitelem odboru strukturálních

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI Účtování a placení PŘÍLOHA 6 Účtování a placení 1/6 OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Obsah 1. Úvod... 3 2. Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 6. listopadu 2013 Pracovní skupina Děti a mládež Služba Indikátor

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

V Černošicích dne 19. června 2014

V Černošicích dne 19. června 2014 V Černošicích dne 19. června 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Supervize jako prevence syndromu vyhoření a podpora pracovního týmu OSPOD Město Černošice vyhlašuje

Více

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS Smluvní strany: obchodní jméno: Město Černošice adresa: Riegrova 1209 252 28 Černošice stát: Česká republika statutární zástupce: Mgr. Filip Kořínek Kontaktní

Více

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby azylového domu

Smlouva o poskytnutí sociální služby azylového domu Astras, o. p. s. Azylový dům pro muže, Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž Smlouva o poskytnutí sociální služby azylového domu Poskytovatel sociální služby: Astras, o.p.s. Purkyňova 702/3 767 01 Kroměříž

Více

Příručka pro akreditovaná pracoviště

Příručka pro akreditovaná pracoviště Příručka pro akreditovaná pracoviště OBSAH: Co musí splňovat akreditované pracoviště pro účast na projektu...3 Další povinnosti akreditovaného pracoviště...3 Postup při realizaci vzdělávací aktivity s

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Seminář pro příjemce Realizace projektů 12. 12. 2016 Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Obsah prezentace I Důležité dokumenty Řízení projektu Změny projektu Ukládání dokumentace Kontroly Monitorovací zpráva Přílohy

Více

SMLOUVA O DÍLO číslo.

SMLOUVA O DÍLO číslo. SMLOUVA O DÍLO číslo. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Objednatel: 1.2 Zhotovitel:.. Zastoupený:..

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Smlouva o zajištění sociální služby

Smlouva o zajištění sociální služby Smlouva o zajištění sociální služby uzavřená dle 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

Vyhlášeno usnesením zastupitelstva Z-184/2015 dne Podpora pravidelné celoroční sportovní, kulturní a zájmové činnosti organizací a spolků.

Vyhlášeno usnesením zastupitelstva Z-184/2015 dne Podpora pravidelné celoroční sportovní, kulturní a zájmové činnosti organizací a spolků. Dotace města Úvaly poskytované dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,zákon ) a souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Dle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vedenou pod názvem Právník sanace dluhů Strana 1 (celkem 7)

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/1663/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní

Více