PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007"

Transkript

1 PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007 Článek 1 Předmět a rozsah úpravy 1. Pravidly prodeje bytových jednotek a bytových domů ve vlastnictví města Uherský Brod 2007 (dále jen pravidla ) se stanoví postup při převodu vlastnického práva k bytovým jednotkám v bytových domech a k bytovým domům ve vlastnictví města Uherský Brod (dále jen vlastník ) do vlastnictví fyzické nebo právnické osoby za podmínek, které stanoví zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, včetně převodu pozemku stavební parcely, popř. ideálního podílu k pozemku, který byl vyčleněn pro účely výstavby a na kterém je bytový dům ( dále jen dům ) postaven za předpokladu, že vlastník domu je současně i vlastníkem tohoto pozemku. 2. Pravidla se vztahují na prodej těch domů a bytových jednotek v domech, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k těmto pravidlům. Článek 2 Podmínky prodeje 1. Bytová jednotka se nabízí nájemci, který má s vlastníkem uzavřenou řádnou nájemní smlouvu. Jednání o prodeji nebude zahájeno s nájemcem, který užívá byt protiprávně, ke dni podání žádosti dluží nájemné a úhrady za služby spojené s bydlením nebo nemá vypořádány všechny závazky vůči vlastníkovi. 2. Podle pravidel lze dále realizovat prodej celého domu některým z těchto způsobů: a) prodej do podílového spoluvlastnictví nájemcům bytových jednotek, b) prodej do vlastnictví právnické osoby založené podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník nebo zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, která vznikla z nájemců bytových jednotek domu určeného k prodeji Nedojde-li k odprodeji některým z uvedených způsobů, může být dům převeden do vlastnictví i jiné právnické nebo fyzické osoby. 3. Zprostředkováním prodeje je zplnomocněno REGIO UB, s. r. o., Masarykovo nám. 105, Uherský Brod. Článek 3 Postup při prodeji bytové jednotky v domech 1. Prodej je realizován ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., přičemž předmětem prodeje je příslušná bytová jednotka v domě včetně spoluvlastnického podílu k pozemku zastavěného domem a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu. 2. Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě ( 8 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb.)

2 3. Bytové jednotky v domech určených k prodeji budou zařazeny do prodeje na základě vlastní žádosti, společně podané nejméně 80 % nájemců domu osobou, kterou nájemci zplnomocní vyřizováním prodeje a která bude zajišťovat styk se společností REGIO UB, s. r. o.. 4. Společné žádosti budou evidovány podle data podání na podatelně REGIO UB, s. r. o. a postupně vyřizovány podle pořadí, v jakém byly REGIU UB, s. r. o. doručeny. 5. Vlastník si však vyhrazuje právo upřednostnit ty žádosti, kdy o převod bytové jednotky požádají všichni nájemci v domě (100%). 6. Náležitosti žádosti o prodej: Číslo popisné domu, ulici, číslo bytové jednotky, jméno a příjmení, rodné číslo nájemce (v případě manželské dvojice obou), vlastnoruční podpis. Dále pak jméno a příjmení osoby, která byla nájemci zplnomocněna vyřizováním prodeje včetně kontaktu na tuto osobu. 7. Podle pořadí evidovaných žádostí budou nájemci žadatelé vyzváni, prostřednictvím zplnomocněné osoby, k zaplacení paušálního poplatku za zprostředkování a vyřízení prodeje ve výši 4.300,-- Kč. Po provedené úhradě budou objednány podklady pro zpracování kupní ceny a pro stanovení velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku. 8. Na základě těchto podkladů bude nájemci bytové jednotky doručena závazná nabídka na koupi příslušné bytové jednotky, která je návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu 43a odst. 1 občanského zákoníku. 9. Náležitosti nabídky na koupi: Označení smluvních stran, vymezení předmětu prodeje bytové jednotky s příslušenstvím, výši spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, výši kupní ceny, splatnost kupní ceny a stanovení lhůty k přijetí nabídky. 10. Nepřijme-li nájemce tuto nabídku do 6 měsíců ode dne, kdy mu byla doručena, může být bytová jednotka převedena jiné osobě. Uvedená lhůta má prekluzivní povahu, jejím uplynutím právo první koupě zaniká. Ještě po dobu jednoho roku od uplynutí uvedené 6 měsíční lhůty má nájemce při převodu bytové jednotky právo na její přednostní nabytí za podmínek stanovených v 606 občanského zákoníku. Nabídka musí být písemná a musí obsahovat všechny podmínky převodu. Kupní smlouvu je nájemce za výše uvedených podmínek povinen uzavřít do 3 měsíců ode dne doručení nové nabídky, jinak jeho právo na přednostní nabytí bytu zaniká ( 22 odst. 1 a 2 zákona č. 72/1994 Sb.). 11. S odkazem na toto ustanovení bude vlastník postupovat podle čl. 4. Článek 4 Další postup prodeje bytové jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb. po uplynutí 6 měsíční lhůty 1. Pokud nájemce nepřijme, po předešlém projeveném zájmu, ve lhůtě 6 měsíců od doručení závaznou nabídku na prodej bytové jednotky, právo přednostní koupě mu zůstane zachováno, ale musí zaplatit cenu, kterou je ochotna zaplatit za tuto bytovou jednotku jiná osoba vybraná obálkovou metodou ve výběrovém řízení. 2. Výběrové řízení se vyhlašuje zveřejněním podmínek se stručným popisem bytové jednotky, jejího technického stavu, základní kupní ceny a údaji o nájemci, a to po dobu nejméně 30 dnů na úřední desce a jiným obvyklým způsobem. 3. V podmínkách výběrového řízení musí být uvedeno, že vlastník si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a nevybrat ze žádné z předložených nabídek. Minimální lhůta pro podávání nabídek je 15 dnů. Součástí podmínek je i stanovení základní ceny, která je součtem kupní ceny bytové jednotky určené podle vzorce povýšené o 20 % a kupní ceny spoluvlastnického podílu na pozemku

3 určené znaleckým posudkem podle platných oceňovacích předpisů. Pokud nabývací cena pozemků, které město Uh. Brod nabude po účinnosti těchto pravidel bude vyšší než cena stanovena znaleckým posudkem podle platných oceňovacích předpisů, bude prodej pozemku realizován za nabývací cenu.. 4. O vyhodnocení nabídek, které se seřadí v souladu s podmínkami vyhlášeného výběrového řízení v pořadí od nejvýhodnější nabídky k nejméně výhodné nabídce, se pořídí zápis, který bude předložen Radě města Uherský Brod. 5. Na základě výsledů výběrového řízení doručí vlastník nájemci novou závaznou písemnou nabídku na prodej této bytové jednotky, ale již za cenu nabídnutou jinou osobou a pokud chce nájemce využít svého předkupního práva, musí uzavřít kupní smlouvu do 3 měsíců ode dne doručení této nové nabídky. 6. Jestliže nájemce nevyužije předkupní právo a neuzavře do 3 měsíců ode dne doručení nové nabídky kupní smlouvu, bude bytová jednotka prodána do vlastnictví jiné osobě. 7. Prodej bytové jednotky jiné osobě podléhá schválení Zastupitelstvem města Uherský Brod. 8. Lhůta k zaplacení kupní ceny jinou osobu je 30 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno písemné sdělení o tom, že nájemce právo přednostní koupě nevyužil a kupní smlouvu neuzavřel. Po předložení dokladu o zaplacení kupní ceny a po zaplacení paušálního poplatku ve výši 4.300,- - Kč bude do 30 dnů sepsána kupní smlouva a do 14 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 9. Nebude-li kupní cena jinou osobou ve stanovené lhůtě zaplacena, k uzavření kupní smlouvy nedojde. Vlastník si vyhrazuje právo rozhodnout o způsobu prodeje této bytové jednotky. 10. Nájemce, který nevyužije práva přednostní koupě dle odst. 6) tohoto článku a bytovou jednotku koupí ve výběrovém řízení jiná osoba, zůstává nadále v právním postavení nájemce a nový vlastník vstupuje do právního postavení pronajímatele ( 680 odst. 2 občanského zákoníku). Článek 5 Postup při stanovení kupní ceny a poplatků při prodeji bytových jednotek ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. a stanovení kupní ceny za prodej spoluvlastnického podílu na pozemku stavební parcele 1. Kupní cena bytové jednotky se určí podle vzorce ceny bytové jednotky: CK = CZ x K1 x K2 x K3 x K4, kde CK = kupní cena jednotky zaokrouhlena na celé desetikoruny nahoru, CZ = podlahová plocha v m2, K1 = základní cena za m2 jednotky 8.500,-- Kč K2 = K3 = K4 = koeficient zohledňující stáří domu K2 = 1 R/100, kde R = stáří domu v rocích, minimální hodnota K2 = 0,6 koeficient domu zohledňující počet bytových jednotek, kde: K3 = 0,8 zděné domy s 5 a více bytovými jednotkami K3 = 0,7 všechny panelové domy koeficient zohledňující umístění domu na území města Uh. Brod, kde: K4 = 0,9 sídliště Olšava K4 = 1,0 ostatní domy 2. Společné části domu vymezené v 2 zákona č. 72/1994 Sb. se převádí do vlastnictví kupujícího bezplatně ve výši podílu odpovídajícímu velikosti podlahové plochy převáděné jednotky k celkové ploše všech jednotek v domě.

4 3. Pokud u domů schválených k prodeji byly provedeny opravy a rekonstrukce, např. oprava fasády, střechy a jiné, bude kupní cena bytové jednotky povýšena o příslušný podíl (podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu) určený z 50 % nákladů vynaložených na dané opravy od do a 100 % nákladů vložených na dané opravy od Kupní cena za převod spoluvlastnického podílu na pozemku stavební parcele, jehož výše odpovídá velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, bude určena znaleckým posudkem podle platných cenových předpisů. Pokud nabývací cena pozemků, které město Uh. Brod nabude po účinnosti těchto pravidel bude vyšší než cena stanovena znaleckým posudkem podle platných oceňovacích předpisů, bude prodej pozemku realizován za nabývací cenu. 5. Kupní cena musí být uhrazena jednorázově, nikoliv ve splátkách, a to nejpozději při podpisu kupní smlouvy. 6. Kromě kupní ceny kupující zaplatí paušální poplatek za zprostředkování a vyřízení prodeje ve výši 4.300,-- Kč předem, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od data podání žádosti o prodej. 7. Pokud nájemce uhradil paušální poplatek, avšak před doručením závazné nabídky písemně oznámí, že žádost o prodej ruší a o koupi bytové jednotky nemá zájem, bude mu vráceno 50 % paušálního poplatku, po odpočtu zaplacené daně z přidané hodnoty. 8. Pokud kupující, kterému byla doručena závazná nabídka, práva první ani přednostní koupě bytové jednotky nevyužil a k uzavření kupní smlouvy nedošlo (bytová jednotka byla odprodána jiné osobě na základě výsledků výběrového řízení), vrátí se mu 50 % paušálního poplatku, po odpočtu zaplacené daně z přidané hodnoty. Článek 6 Postup při prodeji bytového domu podle občanského zákoníku 1. Podle občanského zákoníku bude postupováno při prodeji celého bytového domu některým ze způsobů uvedených v čl. 2 odst. 2), tj. při převodu domu do podílového spoluvlastnictví nájemcům domu, do vlastnictví právnické osoby, která vznikla z nájemců domu určeného k prodeji nebo při převodu domu do vlastnictví i jiné právnické nebo fyzické osoby. 2. V případě, že dojde k vytvoření právnické osoby ze stávajících nájemců, je povinen jednatel této společnosti předložit vlastníku doklady prokazující vznik této společnosti. Dále bude postupováno podle ustanovení občanského zákoníku. Článek 7 Postup při stanovení kupní ceny a nákladů při prodeji bytového domu podle občanského zákoníku a stanovení kupní ceny za prodej pozemku stavební parcely Kupní cena bytového domu se určí následovně: 1. V případě, že je dům převáděn do podílového spoluvlastnictví nájemcům domu nebo do vlastnictví právnické osoby, ve které má účast alespoň 50 % stávajících nájemců domu, odpovídá kupní cena bytového domu součtu kupních cen všech bytových jednotek v prodávaném domě, přičemž cena za každou bytovou jednotku se odvodí podle vzorce uvedeného v čl. 5 odst. 1). 2. Pokud i u těchto domu schválených k prodeji byly provedeny opravy a rekonstrukce, např. oprava fasády, střechy a jiné, bude kupní cena bytového domu povýšena o 50 % nákladů vynaložených na dané opravy a rekonstrukce od do a 100 % nákladů vynaložených na dané opravy a rekonstrukce od

5 3. V případě, že bude kupní smlouva uzavírána s právnickou osobou, ve které je účast stávajících nájemců domu nižší jak 50 % nebo s jinou právnickou nebo fyzickou osobou, určí se cena domu znaleckým posudkem podle platných cenových předpisů. Prodej domu se uskuteční po schválení Zastupitelstvem města Uherský Brod. 4. Kupní cena pozemku při prodeji dle odst. 1) a 3) bude určena znaleckým posudkem podle platných cenových předpisů. Pokud nabývací cena pozemků, které město Uh. Brod nabude po účinnosti těchto pravidel bude vyšší než cena stanovena znaleckým posudkem podle platných oceňovacích předpisů, bude prodej pozemku realizován za nabývací cenu. 5. Kupní cena musí být uhrazena jednorázově, nikoliv ve splátkách, a to nejpozději při podpisu kupní smlouvy. 6. Kromě kupní ceny zaplatí kupující skutečné náklady související se zprostředkováním prodeje včetně ceny za vyhotovení znaleckého posudku a správního poplatku z návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitosti ve smyslu ustanovení zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Článek 8 Společná ustanovení 1. K úhradě paušálního poplatku ve výši 4.300,-- Kč, který bude placen v hotovosti na podatelně REGIO UB, s. r. o., budou nájemci vyzváni prostřednictvím jimi zplnomocněné osoby, a to podle pořadí přijatých žádostí. Současně se stanoví i termín jeho úhrady. 2. Spolu se závaznou nabídkou obdrží nájemce při prodeji bytových jednotek i přílohu označenou jako přijetí nabídky, kterou vyplněnou a vlastnoručně podepsanou, vrátí v originále nebo ověřené kopii REGIU UB, s. r. o. prostřednictvím zplnomocněné osoby do 15 dnů včetně požadovaných dokladů uvedených v nabídce (tj. zejména nájemní smlouvy, dohody o užívání bytu, zápisu o dohodě o odevzdání a převzetí bytu, aj.). 3. V zájmu zajištění plynulosti prodeje je zplnomocněná osoba povinna po doručení závazných nabídek nájemcům písemně sdělit termín na vypracování kupních smluv a smlouvy o správě domu, která se uzavírá současně s kupní smlouvou. 4. Platnost znaleckého posudku trvá 1 rok od data vyhotovení, za podmínky, že nedojde ke změně oceňovacích předpisů. Pokud by mělo dojít k uzavření kupní smlouvy vinou kupujícího až po uplynutí této lhůty, hradí přepracování tohoto znaleckého posudku sám kupující. 5. K podpisu kupní smlouvy bude kupující vyzván prostřednictvím zplnomocněné osoby, popř. písemně. 6. K podpisu kupní smlouvy je kupující povinen předložit kopii dokladu o zaplacení kupní ceny. Kupní smlouva se vyhotovuje v potřebném počtu pro účely vkladu do katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Uherský Brod, jeden výtisk se zakládá ve spise. Po povolení vkladu práva do katastru nemovitostí obdrží účastníci kupní smlouvy po jednom vyhotovení smlouvy. Kopii prohlášení vlastníka se předává pouze výboru společenství vlastníků jednotek, které vznikne ze zákona. 7. Na jednom vyhotovení kupní smlouvy musí být podle předpisů upravujících vklad práva do katastru nemovitostí podpis kupujícího (u manželské dvojice obou) úředně ověřen. Správní poplatek za ověření podpisu hradí kupující. 8. Vlastnictví k bytové jednotce přechází na nového vlastníka dnem podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí u místně příslušného katastrálního pracoviště.

6 9. V případě, že o odprodej bytových jednotek požádají všichni nájemci v domě (100 %), podá prodávající k tomuto úkonu zmocněný kupujícím návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí nejpozději do 30 dnů poté, co budou podepsány kupní smlouvy na prodej všech bytových jednotek v předmětném domě. 10. V případě, že o odprodej bytových jednotek požádá nejméně 80 % nájemců domu, podá prodávající k tomuto úkonu zmocněný kupujícím návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí nejpozději do 30 dnů poté, co budou podepsány kupní smlouvy min. 70 % kupujících uvedených na společné žádosti. 11. Ten nájemce, který nepožádal o odprodej své bytové jednotky formou společné žádosti podané nejméně 80 % nájemců domu a dodatečně o odkoupení projeví zájem, podá písemnou žádost o odprodej bytové jednotky sám přímo REGIU UB, s. r. o. Po zaplacení paušálního poplatku mu bude doručena závazná nabídka dle čl. 3 odst. 9. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podá prodávající, k tomuto úkonu zmocněný kupujícím, nejpozději do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy. 12. Okamžikem nabytí vlastnického práva k první jednotce subjektem odlišným od dosavadního vlastníka domu (města Uherský Brod) vzniká společenství vlastníků, přičemž účastníkem tohoto společenství je vlastník bytové jednotky. Za předpokladu, že bude město Uherský Brod nabízet k prodeji stávajícím nájemcům i zbývající neprodané bytové jednotky v domě, bude tak činit za podmínek upravených těmito pravidly. V tomto případě se bude jednat o prodej bytových jednotek v domech určených k prodeji, jejichž nájemci vůbec neprojevili o koupi zájem 13. Zastupitelstvo města Uherský Brod má v odůvodněných případech právo rozhodnout i o jiném způsobu prodeje, než je uvedeno v těchto pravidlech. 14. Převede-li kupující vlastnictví majetku získaného podle těchto pravidel na jinou osobu než na manžela (ku) nebo osobu blízkou ( 116 obč. zákoníku ) před uplynutím lhůty 3 let od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, je povinen uhradit městu Uherský Brod rozdíl mezi kupní cenou podle znaleckého posudku vyhotoveného v době převodu na tuto jinou osobu a cenou, kterou uhradil městu Uherský Brod při převodu majetku podle těchto pravidel. Toto omezení neplatí při převodu celého obytného domu do vlastnictví právnické osoby, kdy je kupní cena převáděného majetku stanovena znaleckým posudkem. 15. U domů s bytovými jednotkami bude stanoven vlastníkem správce bytových jednotek, který bude zajišťovat správu nemovitostí po odprodeji bytových jednotek do vlastnictví fyzických nebo právnických osob. 16. Správce je ustanoven ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v prohlášení vlastníka budovy i v kupní smlouvě na prodej bytové jednotky. 17. Pravidla pro výkon správy budou upraveny ve Smlouvě o správě domu, která bude uzavírána současně s kupní smlouvou. Článek 9 Závěrečná a přechodná ustanovení 1. Těmito pravidly se ruší Pravidla pro prodej bytů ve vlastnictví města Uherského Brodu 2000, která nabyla účinnosti Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení v Zastupitelstvu města Uherský Brod. Nové žádosti, doručené do doby nabytí účinnosti těchto pravidel, budou posuzovány podle těchto pravidel. Jednání o prodeji bude zahájeno až po nabytí jejich účinnosti.

7 Doložka dle 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Uherský Brod 8. zasedání konané dne , usnesení č. 140/Z8/ Ing. Ladislav Kryštof v. r. Mgr. Antonín Juriga v. r. starosta místostarosta

8 Příloha č. 1 Seznam bytových jednotek a bytových domů určených k převodu vlastnického práva Číslo Ulice Počet Další podmínky převodu popisné bytů 1378 U Plynárny Větrná Větrná U Plynárny U Plovárny Družstevní Rychtalíkova Za Humny Olšava 46 S podmínkou zřízení bezúplatného věcného břemene na dobu neurčitou ve prospěch města Uherský Brod, spočívajícího v umístění anténního systému včetně stožáru na střeše domu a zajištění přístupu za účelem jeho neomezeného provozování, provádění údržby, oprav a rekonstrukcí BJ

Obecně závazná vyhláška č. 2/1996 Města Uherského Brodu ze dne:

Obecně závazná vyhláška č. 2/1996 Města Uherského Brodu ze dne: MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Zastupitelstvo města Obecně závazná vyhláška č. 2/1996 Města Uherského Brodu ze dne: 2. 10. 1996 O prodeji městských bytů v I. etapě Městské

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při privatizaci nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení Opatření obce č. 4/2010 Prodej bytů a domů z majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Úvodní ustanovení 1.

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

Pravidla Zastupitelstva Zádveřice - Raková

Pravidla Zastupitelstva Zádveřice - Raková Pravidla Zastupitelstva Zádveřice - Raková Pravidla pro prodej bytových a nebytových jednotek v obytných domech, rodinných domů a jejich podílů na nemovitostech v majetku obce Zádveřice-Raková Usnesení

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. Postup při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy a způsob výpočtu náhrady za zřízení věcného břemene Podmínky majetkoprávního vypořádání pozemků

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

PRAVIDLA. prodeje bytů v panelových domech na sídlišti Velká Hleďsebe ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe. (dále jen Pravidla ) Článek 1

PRAVIDLA. prodeje bytů v panelových domech na sídlišti Velká Hleďsebe ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe. (dále jen Pravidla ) Článek 1 PRAVIDLA prodeje bytů v panelových domech na sídlišti Velká Hleďsebe ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe (dále jen Pravidla ) Článek 1 VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. Pro účely těchto Pravidel je převzato vymezení

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Město Strakonice ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Schváleno Městským zastupitelstvem dne 9.5.2001 (čl. III. bod 1, IV. a VI c) schválen ZM dne 16.6.2004) (čl. III. bod 1 a čl. VII. schválen

Více

Čl. I. VYMEZENÍ PLATNOSTI ZÁSAD

Čl. I. VYMEZENÍ PLATNOSTI ZÁSAD 1 Zásady prodeje bytových a nebytových jednotek v bytových domech a jiných zastavěných pozemků ve vlastnictví města Bruntálu pro rok 2010 a následující léta" s účinností od 8.2.2017 Zastupitelstvo města

Více

ZÁSADY pro prodej obytných domů

ZÁSADY pro prodej obytných domů ZÁSADY pro prodej obytných domů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě ( )

Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě ( ) Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě (2018 2019) Čl. 1 Úvodní ustanovení Prodej bytových jednotek (dále jen byt ) z vlastnictví města Nové Město na Moravě (dále jen město

Více

Zásady. Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Prodej obytných domů bez nebytových prostor

Zásady. Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Prodej obytných domů bez nebytových prostor Zásady prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Poruba č. 10/2011 Prodej domů, bytů a nebytových prostor

Více

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 2/39/ZM/12 ze dne 22.2.2012, s účinností

Více

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14.

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14. příloha č. 1 Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14 (dále jen Zásady) Článek 1. Obecná ustanovení 1.1. Městská

Více

Pravidla prodeje bytových domů 2007

Pravidla prodeje bytových domů 2007 MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č.p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů 2007 Tato pravidla byla schválena usnesením č. 70, odstavec 2, na 3. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici

Více

Preambule. Článek 1. Vymezení pojmů

Preambule. Článek 1. Vymezení pojmů PRAVIDLA POSTUPU PŘI PRODEJI BYTOVÝCH JEDNOTEK, BYTOVÝCH DOMŮ, ZASTAVĚNÝCH A FUNKČNĚ SOUVISEJÍCÍCH POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (dále jen Pravidla ) schválená usnesením Zastupitelstva hl.

Více

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Pravidla pro prodej bytových jednotek z majetku města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro prodej bytových jednotek z majetku města Stráž pod Ralskem Pravidla pro prodej bytových jednotek z majetku města Stráž pod Ralskem Ve znění schváleném usnesením Zastupitelstva města Stráže pod Ralskem pod č. Z/84/2017 ze dne 20. 9. 2017 Článek 1 Společná ustanovení

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p.

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p. MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena usnesením č. 302 na 12.

Více

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ pro prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků ve vlastnictví města Mariánské Lázně I. Základní ustanovení 1. Tato pravidla byla schválena usnesením zastupitelstva

Více

Pravidla pro prodej obytných domů v majetku města Příbor

Pravidla pro prodej obytných domů v majetku města Příbor Pravidla pro prodej obytných domů v majetku města Příbor Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 8. zasedání dne 13. 9. 2007 schválilo následující

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov Rozdělovník: Výtisk č. Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov Zásady Z / 03 /2014 Pravidla prodeje bytových domů a jednotek z majetku města Útvar Převzal Datum Výtisk č. 1 STA 11 ŽPR 2

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rada městského obvodu Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 4. Zásady ZAS

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rada městského obvodu Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 4. Zásady ZAS Statutární město Ostrava Zásady ZAS 2013 03 Zásady pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

MĚSTO ROKYCANY. Opatření orgánů města č. Z/2/2000. Zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví města Rokycany. (úplné znění po dodatku č.

MĚSTO ROKYCANY. Opatření orgánů města č. Z/2/2000. Zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví města Rokycany. (úplné znění po dodatku č. MĚSTO ROKYCANY Opatření orgánů města č. Z/2/2000 Zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví města Rokycany (úplné znění po dodatku č. 1 12) A) Obytné domy určené k prodeji: 1. K prodeji budou nabídnuty

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Část. I. Čl. 1. Všeobecná ustanovení

Část. I. Čl. 1. Všeobecná ustanovení MĚSTO VELKÝ ŠENOV Zásady pro prodej domů se stavebními parcelami a bytů z majetku města Velký Šenov Část. I. Čl. 1. Všeobecná ustanovení 1) Město Velký Šenov upřednostňuje prodej domů jako celku. 2) Předmětem

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina. ze dne 29. 11. 2005. č. 20/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina. ze dne 29. 11. 2005. č. 20/05 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina ze dne 29. 11. 2005 č. 20/05 1 Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy (1) Zásady Zastupitelstva

Více

5834/OFM/2014-OFMM Č.j.: UZSVM/OFM/5792/2014-OFMM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem

Více

O POSTUPU PŘI PŘEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU. I. Základní ustanovení

O POSTUPU PŘI PŘEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU. I. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška č. 01/2008 Zastupitelstvo města Stříbra vydalo dne 13. 03. 2008 v souladu s ustanovením 10 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákona č. 72/1994

Více

Zásady. stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá

Zásady. stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá Zásady stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá Zastupitelstvo města Planá schválilo dne 21. 03. 2018 tyto zásady, kterými se stanovuje postup při prodeji nemovitostí ve vlastnictví

Více

ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM,

ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, kteří nevyužili možnosti koupě bytu v rámci 1. nabídek dle Zásad prodeje bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části

Více

Zásady. OSTRAVA!!! Účinnost: od 1. ledna 2014 MOBkaSKA OSTRAVA

Zásady. OSTRAVA!!! Účinnost: od 1. ledna 2014 MOBkaSKA OSTRAVA Zásady Zásady pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz OSTRAVA!!! Účinnost: od 1.

Více

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla )

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání dne 23. 9. 2003 schválilo tato Pravidla: ČÁST PRVNÍ Čl.

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh. Čl. I. Úvodní ustanovení

Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh. Čl. I. Úvodní ustanovení Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Zbiroh (dále jen zastupitelstvo) svým usnesením č. 16 ze dne 27.4.2016 rozhodlo

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při privatizaci pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3216 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.09.2010 Účinnost od : 22.09.2010 Platnost do: Zpracoval:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: Městys Úsobí se sídlem úřadu městyse Úsobí 43, Úsobí, PSČ: 582 54, IČO: 00268411 zastoupený

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY Z Á S A D Y

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY Z Á S A D Y STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY Z Á S A D Y pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Strana číslo: 1 Počet stran: 05 K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Městská část Praha 11 Smluvní strany: se sídlem: Ocelíkova

Více

ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ U LETIŠTĚ

ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ U LETIŠTĚ ZÁMĚR PRODEJE A PRONÁJMU STAVEBNÍCH POZEMKŮ V LOKALITĚ U LETIŠTĚ Město Ústí nad Orlicí tímto zveřejňuje záměr prodeje a pronájmu níže uvedených stavebních pozemků k výstavbě v souladu s regulačním plánem

Více

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Část I. Čl. 1 Městské zastupitelstvo vydává zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením zastupitelstva MČ Praha 2: číslo, z. Vymezení pojmů

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Preambule: Vymezení pojmů

Preambule: Vymezení pojmů Pravidla prodeje neobsazených bytů do vlastnictví fyzických a právnických osob v domech s byt. jednotkami převedenými městem Pohořelice do vlastnictví jejich nájemců. v úplném znění Doplněk č. 1 ZM 25.4.2012

Více

Město Vlašim. se sídlem Vlašim, Jana Masaryka 302, PSČ: , IČO: , DIČ: CZ , dále jen vyhlašovatel

Město Vlašim. se sídlem Vlašim, Jana Masaryka 302, PSČ: , IČO: , DIČ: CZ , dále jen vyhlašovatel Město Vlašim se sídlem Vlašim, Jana Masaryka 302, PSČ: 258 01, IČO: 00232947, DIČ: CZ00232947, dále jen vyhlašovatel v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Město Vimperk. Den zveřejnění: Den sejmutí: Za Město Vimperk

Město Vimperk. Den zveřejnění: Den sejmutí: Za Město Vimperk v souladu s ustanovením 39/1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ a usnesením č. 166 Rady města Vimperk ze dne 19.2.2007 záměr č. 18/5/07 pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 64,60

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Preambule: Vymezení pojmů

Preambule: Vymezení pojmů Pravidla prodeje neobsazených bytů do vlastnictví fyzických a právnických osob v domech s byt. jednotkami převedenými městem Pohořelice do vlastnictví jejich nájemců. Preambule: Tato pravidla navazují

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS Strana číslo: 1 Počet stran: 05 KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1, PSČ

Více

Pozemky jsou přístupné po pozemní komunikaci, s možností napojení na inženýrské sítě.

Pozemky jsou přístupné po pozemní komunikaci, s možností napojení na inženýrské sítě. OBEC PIČÍN zveřejňuje podle 39 zákona číslo 128/2000 Sb. záměr prodat POZEMKY v katastrálním území Pičín, které jsou v zemním plánu v lokalitě A3 formou výběrového řízení - obálkovou metodou Popis nemovitostí:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 25/2007

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 25/2007 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 25/2007 Zásady realizace prodeje bytů a nebytových prostor dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Přerova na svém 11. zasedání konaném dne 10. 12.

Více

Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Author: JUDr. Pavla Schödelbauerová Published: 20.08.2007 Jedná se o zcela specifické případy, podmínkou je buď poskytnutí finanční pomoci na výstavbu budov v případě

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

Článek 1 Výklad pojmů

Článek 1 Výklad pojmů P r o v á d ě c í p ř e d p i s, kterým se stanoví podmínky pro prodej a pronájem pozemků zastavěných bytovými domy, funkčně souvisejících pozemků a ostatních pozemků Článek 1 Výklad pojmů 1. Zastavěným

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku, DBS města Písku V Písku dne: 07.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna zásad prodeje nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ

Více

Pravidla pro prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů z majetku města Kamenice nad Lipou lokalita Vodná

Pravidla pro prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů z majetku města Kamenice nad Lipou lokalita Vodná Pravidla pro prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů z majetku města Kamenice nad Lipou lokalita Vodná I. Předmět úpravy Pravidla pro prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů z majetku města Kamenice

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč Kupní smlouvou č.j. V-4713/2002 ze dne 27.11. 2002 byla zakoupena p.č. v PK 648 o výměře 4902 m2 od manželů Kovářových za 88,-Kč/m2 DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: 25922157 počítáno

Více

KUPNÍ s m l o u v a. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ s m l o u v a. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/250/03/00 KUJCP01AHG3R KUPNÍ s m l o u v a kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj se

Více

MĚSTO HOSTINNÉ. Náměstí 69, Hostinné, IČO:

MĚSTO HOSTINNÉ. Náměstí 69, Hostinné, IČO: MĚSTO HOSTINNÉ Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908 ID: dgsbd5f Město Hostinné v souladu s ust. 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje:

Více

Čl. I. VYMEZENÍ PLATNOSTI "ZÁSAD"

Čl. I. VYMEZENÍ PLATNOSTI ZÁSAD Zásady prodeje bytových a nebytových jednotek v obytných domech a jiných zastavěných pozemků ve vlastnictví města Bruntálu pro rok 2010 a následující léta" s účinností od 9.6.2010 Zastupitelstvo města

Více

OBEC LIBOCHOVANY. Pravidla pro prodej pozemků (stavebních parcel) v rozvojové lokalitě obce Libochovany. /dále jen tato Pravidla či jen Pravidla )

OBEC LIBOCHOVANY. Pravidla pro prodej pozemků (stavebních parcel) v rozvojové lokalitě obce Libochovany. /dále jen tato Pravidla či jen Pravidla ) OBEC LIBOCHOVANY Pravidla pro prodej pozemků (stavebních parcel) v rozvojové lokalitě obce Libochovany /dále jen tato Pravidla či jen Pravidla ) PREAMBULE Tato Pravidla jsou zpracována pro jednotný postup

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van 2818/UCL/2013-UCLM Č.j.: UZSVM/UCL/2745/2013-UCLM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, za kterou jedná Ing. Zdeňka

Více

M ě s t o B r n o. V Y H L Á Š K A č. 15/1998,

M ě s t o B r n o. V Y H L Á Š K A č. 15/1998, M ě s t o B r n o V Y H L Á Š K A č. 15/1998, Úplné znění vyhlášky města Brna č. 3/1996 o pravidlech prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

náměstí Sigmunda Freuda Příbor IČ Název vnitřního předpisu: Pravidla prodeje pozemků v lokalitě Za školou Npor. Loma v Příboře.

náměstí Sigmunda Freuda Příbor IČ Název vnitřního předpisu: Pravidla prodeje pozemků v lokalitě Za školou Npor. Loma v Příboře. MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ 00298328 Název vnitřního předpisu: Pravidla prodeje pozemků v lokalitě Za školou Npor. Loma v Příboře. Druh předpisu: Pravidla

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: zveřejňuje

Steinbrenerova 6, Vimperk, IČO: zveřejňuje a usnesením č. 20 Zastupitelstva města Vimperk ze dne 13.12.2010 záměr č. 1/1/11 prodeje nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více