PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007"

Transkript

1 PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007 Článek 1 Předmět a rozsah úpravy 1. Pravidly prodeje bytových jednotek a bytových domů ve vlastnictví města Uherský Brod 2007 (dále jen pravidla ) se stanoví postup při převodu vlastnického práva k bytovým jednotkám v bytových domech a k bytovým domům ve vlastnictví města Uherský Brod (dále jen vlastník ) do vlastnictví fyzické nebo právnické osoby za podmínek, které stanoví zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, včetně převodu pozemku stavební parcely, popř. ideálního podílu k pozemku, který byl vyčleněn pro účely výstavby a na kterém je bytový dům ( dále jen dům ) postaven za předpokladu, že vlastník domu je současně i vlastníkem tohoto pozemku. 2. Pravidla se vztahují na prodej těch domů a bytových jednotek v domech, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k těmto pravidlům. Článek 2 Podmínky prodeje 1. Bytová jednotka se nabízí nájemci, který má s vlastníkem uzavřenou řádnou nájemní smlouvu. Jednání o prodeji nebude zahájeno s nájemcem, který užívá byt protiprávně, ke dni podání žádosti dluží nájemné a úhrady za služby spojené s bydlením nebo nemá vypořádány všechny závazky vůči vlastníkovi. 2. Podle pravidel lze dále realizovat prodej celého domu některým z těchto způsobů: a) prodej do podílového spoluvlastnictví nájemcům bytových jednotek, b) prodej do vlastnictví právnické osoby založené podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník nebo zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, která vznikla z nájemců bytových jednotek domu určeného k prodeji Nedojde-li k odprodeji některým z uvedených způsobů, může být dům převeden do vlastnictví i jiné právnické nebo fyzické osoby. 3. Zprostředkováním prodeje je zplnomocněno REGIO UB, s. r. o., Masarykovo nám. 105, Uherský Brod. Článek 3 Postup při prodeji bytové jednotky v domech 1. Prodej je realizován ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., přičemž předmětem prodeje je příslušná bytová jednotka v domě včetně spoluvlastnického podílu k pozemku zastavěného domem a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu. 2. Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě ( 8 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb.)

2 3. Bytové jednotky v domech určených k prodeji budou zařazeny do prodeje na základě vlastní žádosti, společně podané nejméně 80 % nájemců domu osobou, kterou nájemci zplnomocní vyřizováním prodeje a která bude zajišťovat styk se společností REGIO UB, s. r. o.. 4. Společné žádosti budou evidovány podle data podání na podatelně REGIO UB, s. r. o. a postupně vyřizovány podle pořadí, v jakém byly REGIU UB, s. r. o. doručeny. 5. Vlastník si však vyhrazuje právo upřednostnit ty žádosti, kdy o převod bytové jednotky požádají všichni nájemci v domě (100%). 6. Náležitosti žádosti o prodej: Číslo popisné domu, ulici, číslo bytové jednotky, jméno a příjmení, rodné číslo nájemce (v případě manželské dvojice obou), vlastnoruční podpis. Dále pak jméno a příjmení osoby, která byla nájemci zplnomocněna vyřizováním prodeje včetně kontaktu na tuto osobu. 7. Podle pořadí evidovaných žádostí budou nájemci žadatelé vyzváni, prostřednictvím zplnomocněné osoby, k zaplacení paušálního poplatku za zprostředkování a vyřízení prodeje ve výši 4.300,-- Kč. Po provedené úhradě budou objednány podklady pro zpracování kupní ceny a pro stanovení velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku. 8. Na základě těchto podkladů bude nájemci bytové jednotky doručena závazná nabídka na koupi příslušné bytové jednotky, která je návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu 43a odst. 1 občanského zákoníku. 9. Náležitosti nabídky na koupi: Označení smluvních stran, vymezení předmětu prodeje bytové jednotky s příslušenstvím, výši spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, výši kupní ceny, splatnost kupní ceny a stanovení lhůty k přijetí nabídky. 10. Nepřijme-li nájemce tuto nabídku do 6 měsíců ode dne, kdy mu byla doručena, může být bytová jednotka převedena jiné osobě. Uvedená lhůta má prekluzivní povahu, jejím uplynutím právo první koupě zaniká. Ještě po dobu jednoho roku od uplynutí uvedené 6 měsíční lhůty má nájemce při převodu bytové jednotky právo na její přednostní nabytí za podmínek stanovených v 606 občanského zákoníku. Nabídka musí být písemná a musí obsahovat všechny podmínky převodu. Kupní smlouvu je nájemce za výše uvedených podmínek povinen uzavřít do 3 měsíců ode dne doručení nové nabídky, jinak jeho právo na přednostní nabytí bytu zaniká ( 22 odst. 1 a 2 zákona č. 72/1994 Sb.). 11. S odkazem na toto ustanovení bude vlastník postupovat podle čl. 4. Článek 4 Další postup prodeje bytové jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb. po uplynutí 6 měsíční lhůty 1. Pokud nájemce nepřijme, po předešlém projeveném zájmu, ve lhůtě 6 měsíců od doručení závaznou nabídku na prodej bytové jednotky, právo přednostní koupě mu zůstane zachováno, ale musí zaplatit cenu, kterou je ochotna zaplatit za tuto bytovou jednotku jiná osoba vybraná obálkovou metodou ve výběrovém řízení. 2. Výběrové řízení se vyhlašuje zveřejněním podmínek se stručným popisem bytové jednotky, jejího technického stavu, základní kupní ceny a údaji o nájemci, a to po dobu nejméně 30 dnů na úřední desce a jiným obvyklým způsobem. 3. V podmínkách výběrového řízení musí být uvedeno, že vlastník si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a nevybrat ze žádné z předložených nabídek. Minimální lhůta pro podávání nabídek je 15 dnů. Součástí podmínek je i stanovení základní ceny, která je součtem kupní ceny bytové jednotky určené podle vzorce povýšené o 20 % a kupní ceny spoluvlastnického podílu na pozemku

3 určené znaleckým posudkem podle platných oceňovacích předpisů. Pokud nabývací cena pozemků, které město Uh. Brod nabude po účinnosti těchto pravidel bude vyšší než cena stanovena znaleckým posudkem podle platných oceňovacích předpisů, bude prodej pozemku realizován za nabývací cenu.. 4. O vyhodnocení nabídek, které se seřadí v souladu s podmínkami vyhlášeného výběrového řízení v pořadí od nejvýhodnější nabídky k nejméně výhodné nabídce, se pořídí zápis, který bude předložen Radě města Uherský Brod. 5. Na základě výsledů výběrového řízení doručí vlastník nájemci novou závaznou písemnou nabídku na prodej této bytové jednotky, ale již za cenu nabídnutou jinou osobou a pokud chce nájemce využít svého předkupního práva, musí uzavřít kupní smlouvu do 3 měsíců ode dne doručení této nové nabídky. 6. Jestliže nájemce nevyužije předkupní právo a neuzavře do 3 měsíců ode dne doručení nové nabídky kupní smlouvu, bude bytová jednotka prodána do vlastnictví jiné osobě. 7. Prodej bytové jednotky jiné osobě podléhá schválení Zastupitelstvem města Uherský Brod. 8. Lhůta k zaplacení kupní ceny jinou osobu je 30 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno písemné sdělení o tom, že nájemce právo přednostní koupě nevyužil a kupní smlouvu neuzavřel. Po předložení dokladu o zaplacení kupní ceny a po zaplacení paušálního poplatku ve výši 4.300,- - Kč bude do 30 dnů sepsána kupní smlouva a do 14 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 9. Nebude-li kupní cena jinou osobou ve stanovené lhůtě zaplacena, k uzavření kupní smlouvy nedojde. Vlastník si vyhrazuje právo rozhodnout o způsobu prodeje této bytové jednotky. 10. Nájemce, který nevyužije práva přednostní koupě dle odst. 6) tohoto článku a bytovou jednotku koupí ve výběrovém řízení jiná osoba, zůstává nadále v právním postavení nájemce a nový vlastník vstupuje do právního postavení pronajímatele ( 680 odst. 2 občanského zákoníku). Článek 5 Postup při stanovení kupní ceny a poplatků při prodeji bytových jednotek ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. a stanovení kupní ceny za prodej spoluvlastnického podílu na pozemku stavební parcele 1. Kupní cena bytové jednotky se určí podle vzorce ceny bytové jednotky: CK = CZ x K1 x K2 x K3 x K4, kde CK = kupní cena jednotky zaokrouhlena na celé desetikoruny nahoru, CZ = podlahová plocha v m2, K1 = základní cena za m2 jednotky 8.500,-- Kč K2 = K3 = K4 = koeficient zohledňující stáří domu K2 = 1 R/100, kde R = stáří domu v rocích, minimální hodnota K2 = 0,6 koeficient domu zohledňující počet bytových jednotek, kde: K3 = 0,8 zděné domy s 5 a více bytovými jednotkami K3 = 0,7 všechny panelové domy koeficient zohledňující umístění domu na území města Uh. Brod, kde: K4 = 0,9 sídliště Olšava K4 = 1,0 ostatní domy 2. Společné části domu vymezené v 2 zákona č. 72/1994 Sb. se převádí do vlastnictví kupujícího bezplatně ve výši podílu odpovídajícímu velikosti podlahové plochy převáděné jednotky k celkové ploše všech jednotek v domě.

4 3. Pokud u domů schválených k prodeji byly provedeny opravy a rekonstrukce, např. oprava fasády, střechy a jiné, bude kupní cena bytové jednotky povýšena o příslušný podíl (podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu) určený z 50 % nákladů vynaložených na dané opravy od do a 100 % nákladů vložených na dané opravy od Kupní cena za převod spoluvlastnického podílu na pozemku stavební parcele, jehož výše odpovídá velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, bude určena znaleckým posudkem podle platných cenových předpisů. Pokud nabývací cena pozemků, které město Uh. Brod nabude po účinnosti těchto pravidel bude vyšší než cena stanovena znaleckým posudkem podle platných oceňovacích předpisů, bude prodej pozemku realizován za nabývací cenu. 5. Kupní cena musí být uhrazena jednorázově, nikoliv ve splátkách, a to nejpozději při podpisu kupní smlouvy. 6. Kromě kupní ceny kupující zaplatí paušální poplatek za zprostředkování a vyřízení prodeje ve výši 4.300,-- Kč předem, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od data podání žádosti o prodej. 7. Pokud nájemce uhradil paušální poplatek, avšak před doručením závazné nabídky písemně oznámí, že žádost o prodej ruší a o koupi bytové jednotky nemá zájem, bude mu vráceno 50 % paušálního poplatku, po odpočtu zaplacené daně z přidané hodnoty. 8. Pokud kupující, kterému byla doručena závazná nabídka, práva první ani přednostní koupě bytové jednotky nevyužil a k uzavření kupní smlouvy nedošlo (bytová jednotka byla odprodána jiné osobě na základě výsledků výběrového řízení), vrátí se mu 50 % paušálního poplatku, po odpočtu zaplacené daně z přidané hodnoty. Článek 6 Postup při prodeji bytového domu podle občanského zákoníku 1. Podle občanského zákoníku bude postupováno při prodeji celého bytového domu některým ze způsobů uvedených v čl. 2 odst. 2), tj. při převodu domu do podílového spoluvlastnictví nájemcům domu, do vlastnictví právnické osoby, která vznikla z nájemců domu určeného k prodeji nebo při převodu domu do vlastnictví i jiné právnické nebo fyzické osoby. 2. V případě, že dojde k vytvoření právnické osoby ze stávajících nájemců, je povinen jednatel této společnosti předložit vlastníku doklady prokazující vznik této společnosti. Dále bude postupováno podle ustanovení občanského zákoníku. Článek 7 Postup při stanovení kupní ceny a nákladů při prodeji bytového domu podle občanského zákoníku a stanovení kupní ceny za prodej pozemku stavební parcely Kupní cena bytového domu se určí následovně: 1. V případě, že je dům převáděn do podílového spoluvlastnictví nájemcům domu nebo do vlastnictví právnické osoby, ve které má účast alespoň 50 % stávajících nájemců domu, odpovídá kupní cena bytového domu součtu kupních cen všech bytových jednotek v prodávaném domě, přičemž cena za každou bytovou jednotku se odvodí podle vzorce uvedeného v čl. 5 odst. 1). 2. Pokud i u těchto domu schválených k prodeji byly provedeny opravy a rekonstrukce, např. oprava fasády, střechy a jiné, bude kupní cena bytového domu povýšena o 50 % nákladů vynaložených na dané opravy a rekonstrukce od do a 100 % nákladů vynaložených na dané opravy a rekonstrukce od

5 3. V případě, že bude kupní smlouva uzavírána s právnickou osobou, ve které je účast stávajících nájemců domu nižší jak 50 % nebo s jinou právnickou nebo fyzickou osobou, určí se cena domu znaleckým posudkem podle platných cenových předpisů. Prodej domu se uskuteční po schválení Zastupitelstvem města Uherský Brod. 4. Kupní cena pozemku při prodeji dle odst. 1) a 3) bude určena znaleckým posudkem podle platných cenových předpisů. Pokud nabývací cena pozemků, které město Uh. Brod nabude po účinnosti těchto pravidel bude vyšší než cena stanovena znaleckým posudkem podle platných oceňovacích předpisů, bude prodej pozemku realizován za nabývací cenu. 5. Kupní cena musí být uhrazena jednorázově, nikoliv ve splátkách, a to nejpozději při podpisu kupní smlouvy. 6. Kromě kupní ceny zaplatí kupující skutečné náklady související se zprostředkováním prodeje včetně ceny za vyhotovení znaleckého posudku a správního poplatku z návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitosti ve smyslu ustanovení zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Článek 8 Společná ustanovení 1. K úhradě paušálního poplatku ve výši 4.300,-- Kč, který bude placen v hotovosti na podatelně REGIO UB, s. r. o., budou nájemci vyzváni prostřednictvím jimi zplnomocněné osoby, a to podle pořadí přijatých žádostí. Současně se stanoví i termín jeho úhrady. 2. Spolu se závaznou nabídkou obdrží nájemce při prodeji bytových jednotek i přílohu označenou jako přijetí nabídky, kterou vyplněnou a vlastnoručně podepsanou, vrátí v originále nebo ověřené kopii REGIU UB, s. r. o. prostřednictvím zplnomocněné osoby do 15 dnů včetně požadovaných dokladů uvedených v nabídce (tj. zejména nájemní smlouvy, dohody o užívání bytu, zápisu o dohodě o odevzdání a převzetí bytu, aj.). 3. V zájmu zajištění plynulosti prodeje je zplnomocněná osoba povinna po doručení závazných nabídek nájemcům písemně sdělit termín na vypracování kupních smluv a smlouvy o správě domu, která se uzavírá současně s kupní smlouvou. 4. Platnost znaleckého posudku trvá 1 rok od data vyhotovení, za podmínky, že nedojde ke změně oceňovacích předpisů. Pokud by mělo dojít k uzavření kupní smlouvy vinou kupujícího až po uplynutí této lhůty, hradí přepracování tohoto znaleckého posudku sám kupující. 5. K podpisu kupní smlouvy bude kupující vyzván prostřednictvím zplnomocněné osoby, popř. písemně. 6. K podpisu kupní smlouvy je kupující povinen předložit kopii dokladu o zaplacení kupní ceny. Kupní smlouva se vyhotovuje v potřebném počtu pro účely vkladu do katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Uherský Brod, jeden výtisk se zakládá ve spise. Po povolení vkladu práva do katastru nemovitostí obdrží účastníci kupní smlouvy po jednom vyhotovení smlouvy. Kopii prohlášení vlastníka se předává pouze výboru společenství vlastníků jednotek, které vznikne ze zákona. 7. Na jednom vyhotovení kupní smlouvy musí být podle předpisů upravujících vklad práva do katastru nemovitostí podpis kupujícího (u manželské dvojice obou) úředně ověřen. Správní poplatek za ověření podpisu hradí kupující. 8. Vlastnictví k bytové jednotce přechází na nového vlastníka dnem podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí u místně příslušného katastrálního pracoviště.

6 9. V případě, že o odprodej bytových jednotek požádají všichni nájemci v domě (100 %), podá prodávající k tomuto úkonu zmocněný kupujícím návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí nejpozději do 30 dnů poté, co budou podepsány kupní smlouvy na prodej všech bytových jednotek v předmětném domě. 10. V případě, že o odprodej bytových jednotek požádá nejméně 80 % nájemců domu, podá prodávající k tomuto úkonu zmocněný kupujícím návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí nejpozději do 30 dnů poté, co budou podepsány kupní smlouvy min. 70 % kupujících uvedených na společné žádosti. 11. Ten nájemce, který nepožádal o odprodej své bytové jednotky formou společné žádosti podané nejméně 80 % nájemců domu a dodatečně o odkoupení projeví zájem, podá písemnou žádost o odprodej bytové jednotky sám přímo REGIU UB, s. r. o. Po zaplacení paušálního poplatku mu bude doručena závazná nabídka dle čl. 3 odst. 9. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podá prodávající, k tomuto úkonu zmocněný kupujícím, nejpozději do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy. 12. Okamžikem nabytí vlastnického práva k první jednotce subjektem odlišným od dosavadního vlastníka domu (města Uherský Brod) vzniká společenství vlastníků, přičemž účastníkem tohoto společenství je vlastník bytové jednotky. Za předpokladu, že bude město Uherský Brod nabízet k prodeji stávajícím nájemcům i zbývající neprodané bytové jednotky v domě, bude tak činit za podmínek upravených těmito pravidly. V tomto případě se bude jednat o prodej bytových jednotek v domech určených k prodeji, jejichž nájemci vůbec neprojevili o koupi zájem 13. Zastupitelstvo města Uherský Brod má v odůvodněných případech právo rozhodnout i o jiném způsobu prodeje, než je uvedeno v těchto pravidlech. 14. Převede-li kupující vlastnictví majetku získaného podle těchto pravidel na jinou osobu než na manžela (ku) nebo osobu blízkou ( 116 obč. zákoníku ) před uplynutím lhůty 3 let od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, je povinen uhradit městu Uherský Brod rozdíl mezi kupní cenou podle znaleckého posudku vyhotoveného v době převodu na tuto jinou osobu a cenou, kterou uhradil městu Uherský Brod při převodu majetku podle těchto pravidel. Toto omezení neplatí při převodu celého obytného domu do vlastnictví právnické osoby, kdy je kupní cena převáděného majetku stanovena znaleckým posudkem. 15. U domů s bytovými jednotkami bude stanoven vlastníkem správce bytových jednotek, který bude zajišťovat správu nemovitostí po odprodeji bytových jednotek do vlastnictví fyzických nebo právnických osob. 16. Správce je ustanoven ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v prohlášení vlastníka budovy i v kupní smlouvě na prodej bytové jednotky. 17. Pravidla pro výkon správy budou upraveny ve Smlouvě o správě domu, která bude uzavírána současně s kupní smlouvou. Článek 9 Závěrečná a přechodná ustanovení 1. Těmito pravidly se ruší Pravidla pro prodej bytů ve vlastnictví města Uherského Brodu 2000, která nabyla účinnosti Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení v Zastupitelstvu města Uherský Brod. Nové žádosti, doručené do doby nabytí účinnosti těchto pravidel, budou posuzovány podle těchto pravidel. Jednání o prodeji bude zahájeno až po nabytí jejich účinnosti.

7 Doložka dle 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Uherský Brod 8. zasedání konané dne , usnesení č. 140/Z8/ Ing. Ladislav Kryštof v. r. Mgr. Antonín Juriga v. r. starosta místostarosta

8 Příloha č. 1 Seznam bytových jednotek a bytových domů určených k převodu vlastnického práva Číslo Ulice Počet Další podmínky převodu popisné bytů 1378 U Plynárny Větrná Větrná U Plynárny U Plovárny Družstevní Rychtalíkova Za Humny Olšava 46 S podmínkou zřízení bezúplatného věcného břemene na dobu neurčitou ve prospěch města Uherský Brod, spočívajícího v umístění anténního systému včetně stožáru na střeše domu a zajištění přístupu za účelem jeho neomezeného provozování, provádění údržby, oprav a rekonstrukcí BJ

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 Ve znění změn schválených usnesením zastupitelstva MČ Praha 7: číslo 0022/01-Z,

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha 7 svým usnesením č. 0012/14-Z ze dne 17.02.2014 tímto vydává

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 66 ze dne 13.9.2011 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014 č.j.: 108/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 106 ze dne 26.02.2014 Pravidla prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Rada městské části I. d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 869/ULN/2014-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/881/2014-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde]

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: [zadejte čj.] VYŘIZUJE: TELEFON: EMAIL: [zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] DATUM: Prodej bytových domů Vážená

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 1. září 2014. Čl. 2 Popis předmětné nemovitosti

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 1. září 2014. Čl. 2 Popis předmětné nemovitosti 4450/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4447/2014-ULTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Příloha č. 7 usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Závazné zásady města Stříbra PRO PŘEVOD NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA STŘÍBRA

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Státní pozemkový úřad může prodat zemědělské pozemky podle 12 zákona o SPÚ:

Státní pozemkový úřad může prodat zemědělské pozemky podle 12 zákona o SPÚ: VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 12 ZÁKONA č. 503/2012 Sb., O STÁTNÍM POZEMKOVÉM ÚŘADU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, (DÁLE JEN ZÁKON O SPÚ) UVEŘEJNĚNÁ

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky Příloha č. 1 návrh smlouvy Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2079 a 2128 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, takto: 1. Účastníci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady převodu a nabytí nemovitostí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 9/2010 OBSAH strana Článek 1 Obecná ustanovení... 3 Článek 2 Způsoby a formy převodu a nabytí nemovitostí...

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 503/2012 Sb. 12 uveřejněná Státním pozemkovým úřadem

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 503/2012 Sb. 12 uveřejněná Státním pozemkovým úřadem Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 503/2012 Sb. 12 uveřejněná Státním pozemkovým úřadem za okres Kolln v katastru Svojšice u Kouřirni Datum vyhláaeni kola: 30.5.2014 Druh čisla parcely DoplňuJici

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce )

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce ) Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce ( e-aukce ) Záměr byl schválen usnesením Rady MČ Praha 5 č. 55/1911/2013 ze dne 26.11.2013 CLANROY, a.s. IČ: 264

Více

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: 002 96 759 sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 zastoupené: Petrem Sagitariem,

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb. ( zákona o obcích) ve znění zákonů pozměňujících a doplňujících Zastupitelstvem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-L2-0XXX uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN THÉTA s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

1. Kdo si může byt koupit?

1. Kdo si může byt koupit? Vážená paní, vážený pane, dovolte nám, abychom Vás touto cestou seznámili s rozhodnutím Zastupitelstva městské části Praha 6, kterým bylo vyhověno zájmu velké části nájemců obecních bytů v Praze 6 o jejich

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 440 m 2 a pozemku p. č. 5/3 zahrada o výměře

Více

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(CDE2014)-K2-0xxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN OMIKRON, a.s. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby Schváleno: 04.12.2012 Účinnost: 05.12.2012

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku

Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Příloha č. 2 Podmínek výběrového řízení Návrh Kupní smlouva podle 588 a násl. obč. zákoníku Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol jednající:... IČ:. 60460709, DIČ: CZ60460709

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Příloha E- vyhlášky č.2 Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

schváleném usnesením Zastupitelstva m.č. Praha 6 č. (dále jen Předpis)

schváleném usnesením Zastupitelstva m.č. Praha 6 č. (dále jen Předpis) 1. Právní vymezení Prováděcí předpis k prodeji bytů, schváleném usnesením Zastupitelstva m.č. Praha 6 č. (dále jen Předpis) 1a. Prodeje, které tento Předpis provádí, se řídí příslušnými ustanoveními Zákona

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách Spr. 534/2015 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku osobního automobilu, tovární značka Škoda Superb 2,0 TDI Elegance včetně

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

VYHLÁŠKA. o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ )

VYHLÁŠKA. o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ ) VYHLÁŠKA o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ ) 1. Prodávající PSG servis spol. s r.o. se sídlem: Praha 5, Voskovcova 1130/30,

Více

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek IČ:.. Spisová značka:.. Sídlo:.. Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s, č. ú.: (dále jen Poskytovatel ) vyhlašuje na základě

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 REXIM REALITY s.r.o. IČO: 492 45 031 Spisová značka: C 20645 vedená u Městského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Na vinici 882/31,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Zásady prodeje Zásady prodeje bytů z majetku MČ Praha 9

Zásady prodeje Zásady prodeje bytů z majetku MČ Praha 9 Zásady prodeje Zásady prodeje bytů z majetku MČ Praha 9 čl. I Úvod Prodej bytů v domech ve vlastnictví MČ Praha 9 do vlastnictví nájemců je součástí schválené transformace majetku svěřeného městské části

Více