Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13. zasedání dne schválilo následující pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů. I. Základní ustanovení 1. Tato pravidla platí pro bytový fond města Příbor (dále jen Město ) určený k privatizaci, konkrétně pro domy, kde před účinností zákona 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění byl prodán byt formou prodeje spoluvlastnického podílu na nemovitostech. 2. Bytové jednotky a nebytové prostory (dále jen jednotky )jsou nabízeny za podmínek daných těmito pravidly a obecně platnými předpisy nájemcům bytů a nebytových prostor nabízeného domu, kteří mají platnou nájemní smlouvu ke dni zveřejnění nabídky prodeje jednotek na úřední desce Městského úřadu v Příboru (dále jen MÚ ) a dále pak v souladu se zákonem 72/94 Sb. 1), v platném znění a těmito pravidly. 3. Nájemci bytů a nebytových prostor mají v rámci těchto pravidel rovnocenné postavení. II. Zásady prodeje 1. Město Příbor nabízí jednotky zájemcům z řad nájemců bytů a nebytových prostor nabízených domů majících s Městem uzavřenu platnou nájemní smlouvu ke dni zveřejnění nabídky prodeje na úřední desce MÚ v domech, kde před účinností zákona 72/94 Sb. byl již prodán byt a to v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění. 2. Prázdné byty ve vlastnictví města v domech určených k prodeji budou přiděleny dle platných pravidel pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům, kteří o koupi projeví zájem.

2 - 2 III. Prodej jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb. 1), v platném znění 1. Město nabídne převod jednotlivých bytů a nebytových prostor jejich nájemcům, a to písemnou formou. Nabídka musí obsahovat: a) označení budovy nebo domu údaji podle katastru nemovitostí, číslo jednotky včetně jejího pojmenování a umístění v budově b) popis bytu nebo nebytového prostoru, jejich příslušenství, jejich podlahovou plochu a popis vybavení bytu nebo nebytového prostoru c) určení společných částí domu včetně určení, které části domu jsou společné vlastníkům jen některých jednotek d) stanovení spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky na společných částech domu včetně stanovení spoluvlastnického podílu vlastníka jednotky na společných částech domu, které jsou společné vlastníkům jen některých jednotek e) označení pozemku, který je předmětem převodu vlastnictví, údaji podle katastru nemovitostí f) práva a závazky týkající se domu, jeho společných částí a práva k pozemku, která přecházejí z dosavadního vlastníka budovy na vlastníka jednotky g) pravidla pro prodej jednotlivých bytů a nebytových prostor h) cenu jednotek, včetně ceny podílu na pozemku a způsob jejich výpočtu i) variabilní symbol a bankovní spojení pro uhrazení jistiny. 2. Nepřijme-li nájemce tuto nabídku do šesti měsíců ode dne, kdy mu byla doručena, doprodej jednotek bude zastaven. 3. Zájemci o koupi jednotky budou moci podávat své písemné žádosti na MÚ, u něhož budou tyto rovněž evidovány. Přílohou žádosti o koupi jednotky je doklad o úhradě jistiny ve výši 10 % z kupní ceny předmětných nemovitostí. Při zmaření prodeje ze strany kupujícího se jistina započítává jako sankce ve prospěch města. Při prodeji je započtena jako součást úhrady kupní ceny.

3 Pro zaplacení kupní ceny se stanovuje termín do jednoho roku ode dne doručení nabídky. V případě, že kupující použije na zaplacení kupní ceny jednotky úvěr u stavební spořitelny nebo jiného bankovního ústavu, je možné po předložení úvěrové smlouvy zaslat jeden výtisk kupní smlouvy na adresu ústavu, který tento účelově vázaný úvěr poskytuje. V případě, že úvěr nedosahuje kupní ceny bytu, je nutné, aby rozdíl mezi kupní cenou a výši úvěru byl před zasláním kupní smlouvy zaplacen. 5. Uzávěrka žádostí bude po uplynutí 90 kalendářních dnů ode dne zveřejnění nabídky na úřední desce MÚ. Žádosti doručené po tomto termínu budou ve zdůvodněných případech ZM zváženy individuálně.

4 - 4 - IV. Stanovení ceny l. Cena bytu bude stanovena výpočtem základní ceny, která bude upravena jednotlivými koeficienty a výpočty vyjadřující stavební a technický stav domu. CB = ZC x K 1 x K2 + V 3 + V 4 + V 5 + V 6 + V 7 Základní cena bytu ( ZC ) = násobek ceny za l m2 a podlahové plochy bytu ZC - základní cena : ZC = X x N základní cena vyjadřuje X -cena za l m2 - návrh 2000,- Kč N -podlahová plocha bytu ( je celková započitatelná plocha bytu a započitatelná podlahová plocha prostorů mimo byt užívaných výhradně nájemcem bytu) K1 koeficient konstrukční soustavy domu K1 = 1,00 domy postavené tradičním způsobem K1 = 0,80 domy panelové realizované (kolaudované) nejpozději k datu K2 koeficient stáří domu = 0,8 V 3 velká oprava střechy domu V 3 - do 5 let.. 80 % ze skutečně vynaložených nákladů ( dle velikosti bytových jednotek, nebytových prostor ) V 3 - nad 5 let do 10 let. 60 % ze skutečně vynaložených nákladů ( dle velikosti bytových jednotek, nebytových prostor ) Výchozím rokem pro stanovení lhůty opravy je rok předcházející zveřejnění nabídky na úřední desce.

5 - 5 - V 4 velká oprava balkónu u bytu z průměrné ceny oprav, která činí ,- Kč V 4 = oprava balkonu do 5 let..80 % = ,- Kč Výchozím rokem pro stanovení lhůty opravy je rok předcházející V5 velká oprava vnitřních rozvodů vody včetně výměny vany a obkladů - z průměrné ceny, která činí ,- Kč V5 = rozvody vody výměna do 5 let..80 % = ,- Kč V5 = rozvody vody výměna do 10 let..50 % = ,- Kč Výchozím rokem pro určení stáří rozvodů vody je rok předcházející zveřejnění nabídky na úřední desce. V6 hodnota vybavenosti bytů Vybavenost jednotlivých bytů a zůstatková hodnota zařizovacích předmětů bude určená jednotlivě za každý byt samostatně a to k poslednímu dni šestého měsíce následujícího po měsíci zveřejnění nabídky na úřední desce. Hodnota bude vyčíslena Domovní správou u těchto zařizovacích předmětů : Zařizovací předměty Roční % Životnost opotřebení v rocích Sporák,případně vařič 6,6 15 Kuchynská linka 5 20 El. boiler Průtokový ohřívač vody Zdroj tepla topidlo kotel kom kotel V7 - podíl zastavěného pozemku ( dle velikosti bytových jednotek, nebytových prostor, garáží )

6 Cena nebytového prostoru - bude vypočtena jako dvojnásobek ceny bytu za m 2 násoben příslušnou výměrou NP a s použitím příslušných koeficientů a podílu zastavěného pozemku 3. Cena nebytového prostoru garáže - bude vypočtena jako dvojnásobek ceny bytu za m 2 násoben příslušnou výměrou, bez použití koeficientů, s připočtením podílu zastavěného pozemku 4. Výsledná cena jednotky domu se zaokrouhlí na celé desetikoruny. 5. Náklady spojené s prodejem jednotky, včetně pozemku hradí prodávající, s výjimkou poplatků za ověřování podpisů. 6. Stavební parcela náležící k prodávanému obytnému domu bude prodána současně s obytným domem za částku 110 Kč/m 2. Nabyvatel jednotky uhradí vypočtený podíl dle velikosti jednotky z celkové ceny pozemku. V. Platební podmínky 1. Kupní smlouva bude sepsána do 60 kalendářních dnů od schválení konkrétního nabyvatele ZM. 2. Pro zaplacení kupní ceny se stanovuje termín do jednoho roku ode dne doručení nabídky. Kupní smlouvy jsou vloženy na katastr až po zaplacení kupní ceny a úhrady případných pohledávek vůči městu a organizacím města. VI. Ostatní ujednání v kupní smlouvě 1. Budoucí nabyvatel jednotlivých bytů (nebytových prostor) bude povinen přijmout všechna věcná břemena souvisejících s prodávaným domem nebo bytem (nebytovým prostorem). 2. Budoucí nabyvatel jednotlivých bytů (nebytových prostor) bude povinen převzít všechna práva a povinnosti vyplývající z uzavřených nájemních smluv.

7 - 7 VII. Další ustanovení 1.Zveřejněním nabídky prodeje bytových jednotek na úřední desce MÚ se, mimo případy nájemních smluv navazujících na dříve schválené dohody o směně bytových jednotek, zastavuje projednávání a uzavírání nových nájemních smluv na užívání bytových, nebytových a ostatních prostor v tomto domě. 2. Město Příbor bude povolovat směny bytových jednotek mezi uživatelem obecního bytu, který byl určen k prodeji a uživatelem obecního nájemního bytu přednostně. 3. Výjimky z ustanovení těchto pravidel schvaluje ZM. VIII. Účinnost pravidel 1. Pravidla nabývají účinnosti dnem : Ing. Milan S t r a k o š v.r. Ing. Bedřich T u r e k v.r. starosta města místostarosta města Vyvěšeno dne : Svěšeno dne :

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3219 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 17.09.2008 Účinnost od : 01.10.2008

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Pro účely tohoto zákona se rozumí

Pro účely tohoto zákona se rozumí Zákon č. 72/1994 Sb., ze dne 24. března 1994 kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou Interní číslo směrnice: IP/3/2014 Řízený výtisk Změna č.: 0 Účinnost od: 1.1.2015

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb. ( zákona o obcích) ve znění zákonů pozměňujících a doplňujících Zastupitelstvem

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov 12440/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/9634/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více