Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy"

Transkript

1 ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů, že jsou obě strany povinni zajistit rovné zacházení s osobami, které uplatňují právo na zaměstnání. Tzn., že při uplatňování tohoto práva je zakázána přímá i nepřímá diskriminace. V 10 ZZ se hovoří o právu občana této republiky na zaměstnání, tzn. právu občana, který chce a může pracovat na právu být zaměstnán, nebo zajistit zprostředkování zaměstnání či rekvalifikaci. Bude se aktivně zajímat o práci, nebo mu může být zprostředkována práce prostřednictvím různých personálních agentur, zprostředkovatelen práce a samozřejmě úřadu práce. V případech, kdy se bude uchazeč o zaměstnání domnívat, že je nějakým způsobem diskriminován na svých právech být zaměstnán může se obrátit na státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty o sjednání nápravy. ( 4 a 5 Zákona č. 251/2005 Sb. O inspekci práce). Volná pracovní místa: Zaměstnavatel může samozřejmě získávat pracovní místa buď vlastním výběrem (inzerce, nábor, agentury práce, úřady práce). Podle ust. 35 ZZ nemá zaměstnavatel přímo povinnost nahlásit příslušnému úřadu práce v o l n á pracovní místa a bližší charakteristiku práce. To samé se vztahuje na oznámení úřadu práce do 10 kal. dní, o skutečnosti, že už volné pracovní místo je obsazené. Jediná povinnost zaměstnavatele zůstává, pokud zaměstnavatel hodlá zaměstnávat cizince. Úřad práce samozřejmě vede evidenci o volných pracovních místech, a nabízí je uchazečům. Měl by je též informovat o samotném výkonu práce, mzdovém zařazení, event. o dalších možnostech v rámci nabízené práce např. možnost ubytování, stravenek, závodní lékařské péče atd. Úřad práce je povinen upřednostnit v rámci nabízené práce těhotné ženy, mladistvé občany, absolventy škol osoby nad 50 let, a osoby obtížně adaptabilní na prostředí. Povinností zaměstnavatele při výběru zaměstnanců je vždy vybrat a preferovat naše občany tj. občany České republiky před cizinci a to jak z EU, tak i ze zemí z neevropské unie. Nebude-li takto přednostně možné zaměstnat občana ČR pak samozřejmě, lze zaměstnat cizince avšak za určitých podmínek!!!

2 ~ 2 ~ Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů dále jen ZZ): Kdo je považován za osobu se zdravotním postižením podle 67 ZZ a) osoby, které jsou posudkovou komisí příslušné správy sociálního zabezpečení uznány plně invalidní (invalidita III. stupně) osoby s těžším zdravotním postižením. Jestli-že bude zaměstnavatel zaměstnávat tyto osoby v rámci povinného podílu ve smyslu ust. 81 ZZ, započte se při zaměstnávání takovýchto osob trojnásobek v rámci výpočtu 4% podílu. Osoba invalidní třetího stupně je osoba, jejíž pracovní schopnost poklesla nejméně o70%. Zaměstnavatel, který zaměstnává takovéto osoby s těžším zdravotním postižením, musí mít zdokladováno rozhodnutí od příslušné správy sociálního zabezpečení, že tento zaměstnanec je uznán invalidní ve III. stupni. b) osoby, které jsou uznány jako částečně invalidní (invalidita I. a II. stupně), osoby se zdravotním postižením. Jestli-že bude zaměstnavatel zaměstnávat tyto osoby, započte si pouze jednonásobek v rámci 4% podílu ve smyslu 81 ZZ. Osoba invalidní v I. nebo II. stupni je osoba, jejíž pokles pracovní schopnosti dosáhl v rozmezí od 35% do 69%. Svému zaměstnavateli pak předloží rozhodnutí, že je poživatelem invalidního důchodu I. nebo II. stupně. c) osoby, které byly uznány, jako osoby zdravotně znevýhodněné. Bývalá osoba se ZPS (změněná pracovní schopnost). Osoba zdravotně znevýhodněná je osoba, která nedosahuje poklesu pracovní schopnosti od 35%, ale její schopnost dále pracovat nebo být pracovně začleněna je podstatně omezena z důvodu jejího nepříznivého zdravotního stavu. Zaměstnanec, zdravotně znevýhodněný předloží svému zaměstnavateli rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění. Toto rozhodnutí vydává příslušný úřad práce na základě posudku lékařské posudkové služby. Chráněné pracovní místo - 75 ZZ: Jedná se o vytvořené místo po dohodě zaměstnavatele a úřadu práce. Jestliže zaměstnavatel vytvoří chráněné pracovní místo, může mu úřad práce poskytnout maximální příspěvek: Když zaměstná osobu se zdravotním postižením pod bodem b) - 8 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství

3 ~ 3 ~ Když zaměstná osobu s těžším zdravotním postižením pod bodem a) - 12 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství Když zaměstná osoby se zdravotním postižením alespoň v počtu 10 pracovních míst - 10 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství Když zaměstná osoby s těžším zdravotním postižením v počtu 10 pracovních míst - 14 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství. Podmínkou nároku na takovýto příspěvek zaměstnavateli je, že provozuje chráněné pracovní místo nejméně 3 roky ode dne sjednaného v písemné dohodě s ÚP. Další podmínkou je, že zaměstnavatel nevykazuje žádné nedoplatky v daních a pojistném. Příspěvek jednotlivci osobě zdravotně postižené 75 odst. 11 ZZ Jestli-že se rozhodne osoba zdravotně postižená podnikat, může požádat příslušný úřad práce o možnost poskytnutí příspěvku na vytvoření chráněného pracovního místa a to ve výši: - 8 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství invalidita I. a II. stupně, - 12 násobku průměrné mzdy, jestli-že se jedná o osobu s těžším zdravotním postižením invalidita III. stupně. Vrácení příspěvku nelze požadovat, pokud tato osoba přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo v případě smrti. Příspěvek na provoz chráněného pracovního místa 76 ZZ K pokrytí provozních nákladů na vytvoření pracovního chráněného místa může úřad práce poskytnout příspěvek ve výši: - maximálně Kč ,-- za rok na jedno chráněné pracovní místo obsazené osobou se zdravotním postižením. Dohodu lze uzavřít po uplynutí 12 měsíců ode dne obsazení nebo vymezení chráněného pracovního místa.

4 ~ 4 ~ Pojem chráněné pracovní dílny - 76 ZZ Chráněná pracovní dílna je pracoviště, které vytvořil zaměstnavatel po dohodě s ÚP, pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Průměrný přepočtený stav takovýchto zaměstnanců musí činit v roce alespoň 50%. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 78 Jedná se o nárokový příspěvek za předpokladu, že zaměstnavatel zaměstnává více než 50 % zaměstnanců z celkového počtu svých zaměstnanců. Jedná se o průměrný přepočtený stav podle vyhlášky č. 518/2004 Sb. Místně příslušný je úřad práce, kde má zaměstnavatel sídlo u právnické osoby a u fyzické osoby místo trvalého bydliště. Tento průměrný přepočtený stav se zjišťuje vždy za uplynulé čtvrtletí v běžném roce a vyplácí se jednorázově za uplynulé čtvrtletí. O příspěvek zaměstnavatel žádá maximálně do konce kalendářního měsíce po uplynutí příslušného čtvrtletí. Pokud tak neučiní, ztrácí na příspěvek nárok. Od roku 2009 je poskytován příspěvek ve výši s k u t e č n ě vynaložených mzdových nákladů na zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením a to včetně pojistného na zdravotní a sociální pojištění, který zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance (34 % - 25 SZ + 9 ZP), n e j v ý š e však Kč 8 000,- měsíčně. Při splnění shora uvedených podmínek bude příspěvek vyplacen do 14 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí příspěvku. Žádost musí být předložena do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.! Příspěvek se poskytuje za podmínky, že k poslednímu dni příslušného čtvrtletí zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném na sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění! Slevy na daních pro zaměstnavatele při zaměstnávání osob zdravotně postižených Podle ustanovení 35 zákona č. 586/1992 Sb. o daních se daň snižuje o: - Kč ,- za každého zaměstnance se zdravotním postižením - Kč ,- za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením

5 ~ 5 ~ Sleva může být uplatněna i za část zdaňovacího období, za které je podáváno daňové přiznání. Pokud by byl zdaňovacím obdobím hospodářský rok, použije se fond pracovní doby, který připadá na jednoho zaměstnance za toto období. Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s úřadem práce ve vztahu k osobám zdravotně postiženým Podle 79 jsou zaměstnavatelé oprávněni požadovat od úřadu práce: informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště vhodných pro osoby se zdravotním postižením, spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování prac. míst a prac. podmínek pro osoby se zdravotním postižením Podle 80 jsou zaměstnavatelé povinni: rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařské služby, m o ž n o s t zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a přizpůsobovat pracovní podmínky pro tyto osoby, spolupracovat s úřadem práce při zajišťování pracovní rehabilitace, vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením ve smyslu 67 odst. 2 - kdo je osobou se zdravotním postižením dokladování, vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením. Aktivní politika zaměstnanosti ( ZZ) Cíl: Maximální možnost vytvoření pracovních míst ke snížení nezaměstnanosti. V prvé řadě je to rekvalifikace samotných uchazečů o zaměstnání podle 108 a 109 ZZ. Při rekvalifikaci uchazečů jsou náklady na tuto rekvalifikaci hrazeny přímo úřadem práce. Vyplácí se uchazeči zvýšená podpora v době rekvalifikace, ale hradí se i částky, které jsou spojeny s rekvalifikací, kterou provádí různé akreditované personální agentury.

6 ~ 6 ~ Investiční pobídky 111 ZZ Jedna z podmínek získání níže uvedených částek je vytváření pracovních míst v oblastech, ve kterých je průměrná míra nezaměstnanosti za 2 ukončená pololetí předcházející datu předložení záměru zaměstnavatele získat investiční pobídku nejméně o 50% vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v České republice. O výši této hmotné podpory rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí, nikoliv příslušný úřad práce. Výše hmotné podpory se odvíjí od míry nezaměstnanosti v tom kterém regionu a činí: Od Kč do částky Kč ,- Nařízení vlády č. 515/2004 Sb. Veřejně prospěšné práce 112 ZZ Jedná se o zajištění pracovních příležitostí jako je údržba zeleně, úklidové práce na komunikacích, veřejných budovách, ve prospěch obce nebo státu. Příspěvek se může poskytnout: až do výše skutečně vyplacených mzdových nákladů na jednotlivého zaměstnance, který je umístěn na tyto práce, včetně pojistného na SZ a ZP. Příspěvek se poskytuje měsíčně nebo podle jinak dohodnutého období. Příslušné ÚP tento příspěvek zúčtuje zaměstnavateli nejdéle do 30 dnů od předložení vyúčtování vyplacených mezd a pojistného. Pracovní místa se vytváří nejdéle na dobu 12 měsíců po sobě jdoucích. Společensky účelná pracovní místa 113 ZZ Obsazení těchto míst se týká uchazečů o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní místa jiným běžným způsobem jako např. absolventy škol. Je vytvořeno konkrétně na pracovní místo, které zaměstnavatel vytvořil a po dohodě s ÚP event. obsadil. Jde o vytvořené pracovní místo šité na konkrétního uchazeče. Formy příspěvku na n o v ě z ř í z e n á společensky účelná pracovní místa: a) návratný příspěvek b) příspěvek na úhradu úroků z úvěrů c) nebo jiný účelově určený příspěvek

7 ~ 7 ~ Příspěvek se poskytuje do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody o poskytování tohoto příspěvku. Příspěvek na vyhrazené místo 113 odst. 5 ZZ Až do výše celkových mzdových nákladů včetně pojistného a to až po dobu 6 měsíců. Pokud přijme zaměstnavatel uchazeče, který bude osobou se zdravotním postižením nebo osobou starší 50 let, může obdržet příspěvek až po dobu 12 měsíců. Výše příspěvku na zřízené místo 113 odst. 3 ZZ Je odvozeno od míry nezaměstnanosti. Jestli-že je míra nezaměstnanosti nižší než průměrná nezaměstnanost, může činit příspěvek maximálně 4 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství. Tento násobek je maximální a n e n á r o k o v ý!!! Příspěvek na zapracování 116 ZZ Lze po dohodě zaměstnavatele s ÚP poskytnout na mzdy příspěvek na zapracování maximálně na dobu 3 měsíců. Příspěvek může činit maximálně polovinu minimální mzdy na zaměstnance pověřeného zapracováním, tj. Kč 4 000,-. Příspěvek se poskytuje jednorázově a to zpětně za celé sjednané období a je splatný do 30 kalendářních dnů od předložení písemné informace o průběhu zapracování. Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 117 ZZ Zaměstnavatel přechází na nový výrobní program (předmět činnosti, modernizace výroby) a nemůže zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, může mu úřad práce poskytnout příspěvek na částečnou úhradu mezd pro své zaměstnance. Příspěvek se poskytuje maximálně po dobu 6 měsíců a může činit maximálně polovinu minimální mzdy na jednoho zaměstnance. (Kč x 6 = Kč ,-).

8 ~ 8 ~ Příspěvek překlenovací Od bude nově poskytován překlenovací příspěvek podle dohody mezi úřadem práce a osobou samostatně výdělečně činnou, která přestala být uchazečem o zaměstnání, za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Jedná se o formu zřízení společensky účelného pracovního místa. Příspěvek se poskytne na úhradu provozních nákladů vzniklých v době prvních 5 měsíců podnikání. Jedná se o jednorázový příspěvek ve výši 0,25 násobek průměrné mzdy, což je částka maximálně Kč ,-. Příspěvek je splatný do 30 dnů od uzavření dohody s úřadem práce. Za provozní náklady zákon o zaměstnanosti považuje: - nájemné a služby s tím spojené, - náklady na opravu materiálů a hotových výrobků, - náklady na opravu a údržbu objektů. Všeobecné podmínky pro poskytnutí dávek 118 doklady osvědčující skutečnosti v žádosti uvedené, nesmí mít dluhy vůči státním institucím (OSSZ, ZP, FÚ) doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu. Příspěvky lze poskytovat výhradně na účet žadatele. Podmínky dohody zaměstnavatelů s úřadem práce o poskytování příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti jsou zakotveny v ustanovení 119 Zákona o zaměstnanosti. Místně příslušným pro uzavření dohody a poskytování příspěvků je úřad práce, v jehož evidenci je veden uchazeč o zaměstnání, který bude na pracovní místo umístěn. Poznámky uživatelů:

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce Analýza současných možností podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce I. Přehled vybraných zákonných ustanovení zaměřených na PODPORU zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 1) Oblast

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4637 367 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Osoby se zdravotním postižením (OZP) mají v pracovním procesu stejná práva a

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy.

Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy. Seminář Zaměstnávání osob s postižením probíhal v rámci projektu OTEVŘME DVEŘE, jehož realizátorem je Jedličkův ústav a školy v Praze a partnery jsou Vysoká škola ekonomická a občanské sdružení Asistence.

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne.. 2010, ČÁST PRVNÍ

N á v r h. ZÁKON ze dne.. 2010, ČÁST PRVNÍ Pro vnější připomínkové řízení N á v r h ZÁKON ze dne.. 2010, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2 OBSAH I. Systém dávek sociální péče...2 Příspěvek na živobytí...2 Doplatek na bydlení...3 Mimořádná okamžitá pomoc...3 Příspěvek na péči...4 Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany...5

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

V této práci nechci psát o diskriminaci, chci psát o možnostech.

V této práci nechci psát o diskriminaci, chci psát o možnostech. 1. Úvod Vysoká nezaměstnanost osob se zdravotním postižením (OZP) je dlouhodobý problém České republiky. Na Úřadech práce evidují přibližně 130 200 tisíc nezaměstnaných osob se zdravotním postižením. Lidé

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na zaměstnávání OZP na CHPM Pracoviště Úřadu práce ČR 1) : S 15 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním

Více

Bakalářská práce ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Bakalářská práce ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soňa Tkadlčíková 2008/ 09 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 84/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 84/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 84/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing.

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing. Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti Ing. Anna Bartošová Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Zaměstnávání osob se zdravotním postižením s akcentem na finanční hledisko pro zaměstnavatele Adéla Votroubková Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část A) Závěrečná zpráva o zhodnocení dopadů regulace (malá RIA) DŮVOD PŘEDLOŽENÍ Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Strana 4752 Sbírka zákonů č.347 / 2010 Částka 127 347 ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

518/2004 Sb. VYHLÁKA

518/2004 Sb. VYHLÁKA 518/2004 Sb. VYHLÁKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Změna: 340/2014 Sb. Ministerstvo práce a

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více