2.3. Tiskové techniky (vývoj, současnost, názvosloví)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.3. Tiskové techniky (vývoj, současnost, názvosloví)"

Transkript

1 2.3. Tiskové techniky (vývoj, současnost, názvosloví) Obsah: Sazba a její techniky Reprodukce obrazových předloh Zhotovení tiskové formy Tiskové techniky (tisk z výšky, plochy a z hloubky) SAZBA A JEJÍ TECHNIKY Vynález odlévání liter je základem pro využití technologií knihtisku. Je celkem jedno, kdo v 1. polovině 15. století odléval jednotlivá písmena (litery) ze snadno tavitelného kovu jako první. Zda to byl Nizozemec Laurens Janszoo Coster, nebo Johannes Gensfleisch, zvaný Gutenberg. Jisté však je, že písmolijectví a ruční sestavování textových forem z jednotlivých liter, tzv. ruční sazba byla až do konce 19. století výhradní technologií pro zhotovování textových tiskových forem. Při výrobě písmen si musel tiskař v 15. století nejprve rozdělal malý oheň. Rozžhavil dřevěné uhlí a v nádobě z ohnivzdorné hlíny žhavil písmovinu z olova a cínu. Pak tiskař vzal do ruky licí strojek a vložil do něho matrici požadovaného písmena a naplnil ji rozžhaveným kovem. Po vychladnutí vypadlo z matrice již hotové písmeno. S dostatečnou zásobou písma se pak mohl pustit do sázení. Sazeč měl písmena po ruce, rozdělené v přihrádkách. Levou rukou vkládal litery do sazítka, písmena se pojila ve slova a když slova vytvořila řádku, sazeč ji vytáhl a položil do připraveného rámu. Pak začal sázet řádku novou. Po dokončení celé stránky začernil sazbu barvou pomocí speciálních tamponů. Celý rám pokryl speciálně vlhčeným papírem. Vložil ho na dřevěnou desku a vše zasunul do lisu, kde po utažení a uvolnění lisu byl papír potištěný po jedné straně. Ten opatrně vytáhl. Po zaschnutí líce stejným způsobem potiskl tiskař také rub tohoto archu. Ruční sázení písma postupně nestačilo mechanizaci vlastního tisku, ale teprve počátkem 19. století došlo k prvním pokusům o mechanizaci sázení a odlévání liter. Tato snaha vyvrcholila vynálezem řádkového sázecího stroje, který v roce 1886 pod názvem Linotype sestrojil v USA německý hodinář Ottmar Mergenthaler. Jádrem jeho vynálezu bylo strojové sázení matric a odlévání celých textových řádek z písmoviny (slitina olova, antimonu a cínu). Jestliže mohl ruční sazeč vysadit podle povahy práce až liter za hodinu, dosahuje sazeč obsluhující sázecí stroj výkonu až znaků za hodinu. 1

2 Řádkový sázecí stroj, písmovka a ruční sazeč při práci Tento stroj zastal hned tři úkony najednou: sazeč psal text na klávesnici a automaticky řadil matrice jednotlivých liter za sebou. Ty tvořily řádky, které byly automaticky odlévány. Po vytištění stroj matrice rozmetal a vracel je do zásobníků. Následně zdokonalené stroje se pak rozšířily po celém světě. Jinou cestou se při mechanizaci sázení a odlévání vydal Tolbert Lanston, který v roce 1897 představil svůj písmenový sázecí stroj Monotype. Stroj byl složen ze dvou agregátů, klávesnice tzv. tastru a odlévacího zařízení ličky. Zvláštností tohoto zařízení je skutečnost, že bylo zřejmě prvním systémem na světě, kde byla k řízení stroje použita děrná páska. Při sazbě vychází ze stroje děrná páska, která poté řídila odlévání písmen v ličce. Tímto způsobem bylo dosaženo mnohem větší rychlosti sazby. Daleko důležitější bylo to, že když sazeč udělal chybu, nebylo třeba přesazovat celou řádku, ale stačilo vyměnit jediné písmeno. Další výhodou bylo to, že papír se zakódovaným textem bylo možno déle uchovat a jednoduše udělat reprint. 2

3 OBRÁZEK č. 6 Písmenový sázecí stroj (monotype) a jeho dvě části: klávesnice (tastr) a licí automat Oba systémy strojového sázení byly postupně vylepšovány a charakterizovaly výrobu sazby až do 60. let 20. století. Řádkové sázecí stroje se uplatňovaly především při výrobě novin a časopisů. Monotypový systém umožňoval sazbu nejsložitějších zakázek jako např. knih i matematických a chemických vzorců. Pro oba systémy byla vytvořena celá řada nových písem. Poslední modely řádkových sázecích strojů dosahovaly maximálního výkonu až odlitých znaků za hodinu. Přes všechna tato zlepšení zůstala i nadále nepostradatelná práce ručního sazeče. Strojová sazba se musela ručně zpracovávat, ručně se do ní přidávaly titulky, ručně se do textu vkládaly obrázky a stránkové číslice. Vlastně celá typografická úprava knih, novin, časopisů a podobných tiskovin byla prací ručního sazeče. Obvykle však dával dispozice k úpravě externí zadavatel tiskoviny. S rozvojem ofsetové tiskové techniky, která pro zhotovení tiskové formy potřebuje průsvitnou pozitivní či negativní filmovou předlohu, dochází k rozvoji nové technologie sazby tzv. fotosazby. Vynález fotografie otevřel pro sazbu nové možnosti. První pokusy o sestrojení fotosázecích strojů spadají do doby, kdy byly sestrojeny prvé sázecí stroje na písmovinu. Pojem fotosazba se stal pevnou součástí polygrafického názvosloví teprve po 2. světové válce. Prvá generace fotosázecích strojů byla konstruována podobně jako sázecí stroje na písmovinu. Princip spočívá v tom, že fotosázecí stroje snímají obraz kreslených písmen, který je následně promítán podobně jako na zvětšovacím přístroji. Úder na klávesnici nebo jiný povel způsobí to, že se zvolené písmeno nastaví a je osvětleno a tím je i vysazeno. Jednotlivé písmové znaky jsou tedy exponovány na film přes negativní matrice. 3

4 PRINCIP FOTOSAZBY PRVNÍ GENERACE Úvod do polygrafie 2 Přehled tiskových technik 2.3. Tiskové techniky Jako druhá generace fotosazby se označují systémy, které se již stávajícím sázecím strojům vůbec nepodobají. Záznam textu na nosič dat (děrnou pásku) byl prováděn odděleně na perforátoru (stroj na proděravění, zoubkování). Nosičem písmových znaků byly negativní kotouče, destičky nebo filmové proužky. Třetí generaci tvoří systémy, které provádějí osvit pomocí katodových trubic nebo laseru. Aby se mohla zvýšit rychlost osvitu, musí být jednotlivé písmové znaky digitalizovány. Při digitalizaci dochází k rozložení nebo popisu písmových znaků do kódovaných číselných veličin, které mohou být jako jiná data uloženy na nosič dat (pevný disk, CD-ROM apod.). Katodové trubice provádějí osvit v linkách a dosahují při osvitu textu rychlosti až 10 milionů znaků. Laserové trubice, provádějící osvit v ploše, mohou vedle písmových znaků exponovat také digitalizované grafiky, tónové přechody a rastrované obrázky. Pokrok v oblasti elektronického zpracování informací měl nesmírný vliv na moderní zhotovování sazby a reprodukci obrazu. V roce 1984 otevřela firma Macintosh cestu k novému způsobu zpracování textových a obrazových informací zavedením systému DTP (Desk Top Publishing), který využívá k jejich záznamu, zpracování a ukládání osobní počítače. V podstatě nejde o nic jiného než o záznam, zpracování, ukládání a výstup informací. Proto je účelné, mluvíme-li o systémech místo o strojích a zařízeních. Systémem se označuje soubor součástí, které jako celek umožňují více než prostá suma těchto součástí. Komponenty systému DTP jsou : a) počítač a jeho periferie (obrazovka, tiskárny, skenery, vnější paměti apod.), tzv. hardware b) programy nutné k provozu celého systému, tzv. software. Tento vývoj v posledních letech zásadně ovlivnil původní kvalifikaci sazeč. Zpracování kovové sazby se provádí dnes jen výjimečně. Původní práci ručního sazeče dnes na počítači provádí reprodukční grafik. Je Macintosh 128k, první komerčně úspěšný počítač používající grafické prostředí to záznam a zpracování textových a obrazových dat, jejich integrace (sloučení) do stránek tiskoviny na obrazovce počítače manipulace s daty a v nejbližší budoucnosti jejich převod a úprava pro jiná než tisková média. 4

5 REPRODUKCE OBRAZOVÝCH PŘEDLOH Snaha o reprodukci obrazu, se datuje ještě před vynález knihtisku. První reprodukční technikou byl dřevořez, kterým se zhotovovaly hrací karty. Dřevořez a dřevoryt jsou umělecké, ale také reprodukční techniky, které doprovázejí zhotovování tiskovin knihtiskem až do poloviny 19. století, kdy byl vynalezen fotomechanický přenos obrazu na základě světlocitlivých vrstev. Dřevoryt Dřevořez sv. Kryštof (1423) U dřevořezů se tiskly jen vyvýšené plošky a autoři nebyli schopni vyjádřit rozdíly v odstínu (co je tmavší, světlejší, co průhledné a co neprodyšné). Řešení bylo nalezeno zase ve dřevě. Angličan Thomas Bewik v 18 století vynalezl dřevoryt. Bewik použil k dřevorytu tvrdé dřevo, které opracovával místo nožíku rydlem. Výsledkem byl obraz rytý napříč vláknem, složený s různě silných čar. Silnější čáry byly po tisku tmavější než tenké a vhodnou kombinaci šířky čar a jejich hustoty vznikaly plastické obrázky. Výsledky dřevorytu byly často obdivuhodné, avšak výroba byla zdlouhavá. Pod pojmem reprodukční technika se v polygrafii rozumí přenos informací z předloh na tiskové formy. Požadavkem je, aby byly přeneseny tak, že tiskový výrobek optimálně odpovídá předloze. V zásadě rozeznáváme dva principy reprodukce: 1. analogový, paralelní přenos obrazu 2. digitální, sériový přenos obrazu Fotografické způsoby pracují podle prvního principu. Osvitem vzniká paralelně k předloze najednou kompletní zobrazení, např. na světlocitlivý reprodukční film. Elektronické způsoby fungují podle druhého principu. Předloha je při snímání digitalizována, její data se zpracovávají v počítači pomocí speciálních programů a výstup na film nebo jiný materiál probíhá bod po bodu, řádka po řádce. Fotografická cesta má svou tradici. Reprodukční kamery a kontaktní kopírky, které byly k tomuto účelu sestrojeny, byly až do začátku 90. let stále modernizovány a vybavovány další měřící technikou, programovým ovládáním, displeji apod. Tyto přístroje jsou v některých reprodukčních závodech pro určité práce ještě používány. Reprodukční fotografie však byla téměř plně nahrazena elektronickými reprodukčními systémy. 5

6 Horizontální a kompaktní vertikální kamera Na počátku celého dlouhého řetězce přenosu stojí předloha. Jestliže je z nekvalitních rukopisů možno technicky poměrně dobře zhotovit kvalitní sazbu, je dobrá kvalita reprodukce a tím i tisku, závislá na kvalitě předlohy. Typické pro reprodukční techniku je velké množství postupů, metod, přístrojů a materiálů. Také druhů předloh je větší množství, pro začátek pohovořme jen o předlohách jednobarevných a vícebarevných a tónových či pérových. Pérové předlohy - mají kresbu provedenou v souvislých čarách a plochách ve stejně syté barvě. Tónové předlohy - neobsahují jen černou barvu na bílém podkladu, ale i různé stupně přechodových šedivých tónů. Typickým příkladem je černobílá fotografie. Do této skupiny patří i barevné fotografie, diapozitivy nebo malby. Tónové přechody jsou zde v barevných tónech. Pro reprodukci tónových předloh je nutné tyto rozložit na tiskové body. Tento rozklad se nazývá rastrování. Nejčastěji se používá tzv. autotypický rastr, v elektronické reprodukci se stále více používá tzv. stochastický rastr. Autotypický a stochastický resp. frekvenčně modulovaný rastr 6

7 Při reprodukci barevných tónových předloh musí být provedeno tzv. výtažkování barev, což znamená, že se z předloh, které mají nejrozmanitější barevné tóny a odstíny, zhotoví dílčí negativy nebo diapozitivy, aby z nich mohly být vyrobeny tiskové formy pro každou tiskovou barvu moderní stabilizované čtyřbarevné stupnice: pro barvu purpurovou, azurovou, žlutou a černou. Těmito čtyřmi barvami lze reprodukovat téměř všechny barevné předlohy. Soutiskem dílčích tiskových barev vzniká barevná reprodukce, napodobenina předlohy. V nedávné minulosti i v současné době se obrazové předlohy reprodukují téměř výhradně pomocí elektronických přístrojů, tzv. skenerů. Ve srovnání s fotografickými procesy umožňuje elektronické snímání zkrácení cesty přenosu obrazu z předlohy až na tiskovou desku. Při snímání jsou rozdílné tónové a barevné hodnoty předlohy přeměněny na odpovídající elektronické proudy a digitalizovány tak, aby je bylo možno jako data ukládat do paměti počítače a v něm také pomocí speciálních programů zpracovávat. Obrazová, ale i textová data se pak v zařízení, zvaném osvitová jednotka přenášejí velkou rychlostí světelným, laserovým nebo i tepelným zářením na různý materiál. Výsledkem elektronické reprodukce je pak buď film, obvykle diapozitiv nebo přímo tisková forma. Nyní však již mnoho vydavatelů nakladatelů pracuje pouze s digitálními obrázky, pořízenými z digitálních fotoaparátů, které v převážné většině nahradily fotoaparáty na klasický film. Úvod do polygrafie 2 Přehled tiskových technik 2.3. Tiskové techniky Princip osvitové jednotky Barevná předloha a její CMYK separace 7

8 ZHOTOVENÍ TISKOVÉ FORMY Úvod do polygrafie 2 Přehled tiskových technik 2.3. Tiskové techniky Po zpracování textů a obrazů sazební a reprodukční technikou následuje zhotovení tiskové formy. Rozhodnutí o tom, kterou tiskovou technikou se zakázka bude tisknout a jaká tisková forma se tedy bude zhotovovat, padá obvykle při plánování a kalkulaci dané tiskové zakázky. U většiny tiskových technologií vede cesta k tiskové formě přes zhotovení kopírovací předlohy, nejčastěji filmové montáže. Technickým cílem je přeměna prvků informace (textu a obrazu) na tisknoucí a netisknoucí místa na tiskové formě. Kopírovací předloha se dnes již nejčastěji upravuje celá pomocí speciálního programu v počítači tzv. elektronické archové montáže a následně je v osvitových jednotkách osvícena na film nebo přímo na tiskovou formu, tedy dochází k vyloučení filmu. Po předložení nebo schválení nátisku, generuje tiskárna přímo data pomocí CTP na plastové či hliníkové desky. Pro přenos předlohy je používán laser. Tiskovou formou je v současné době obvykle fotopolymerová deska (knihtisk, flexotisk), hliníková deska (ofset), poměděný válec (hlubotisk) nebo jemné síto (sítotisk). CTP Automat Heidelberg Suprasetter 8

9 TISKOVÉ TECHNIKY Výraz tisková technika je zastřešujícím pojmem pro všechny technické procesy, které umožňují přenos informací z tiskových forem (příp. také přímo z paměti počítače) na potiskovaný materiál. V užším slova smyslu rozumíme pod pojmem tisk techniku rozmnožování. Texty a obrazy jsou rozmnožovány v libovolném množství. Pomocí barvících látek tiskových barev jsou přenášeny na potiskovaný materiál. Tím je nejčastěji papír. K tomu jsou obvykle zapotřebí tiskové formy, které přijímají a předávají barvu. Až donedávna byl tisk vždy spojen s fyzikálním pojmem tlak. V tiskovém stroji tlačí tlakové těleso ve formě plochy nebo válce na zabarvenou plochu nebo oblou tiskovou formu. Ta vytváří protitlak. Uvedené neplatí u nejmodernějších technologií tzv. digitálního tisku, kdy je počítač propojen přímo s tiskovým strojem a mezi souborem v počítači a vytištěným dokumentem neexistuje žádný mezičlánek jako je film nebo tisková deska. Nejjednodušším způsobem digitálního tisku je kancelářská tiskárna. Princip přenosu barvy z tiskové formy na papír pomocí tlaku hraje zásadní roli u třech klasických způsobu tisku, kterými jsou tisk z výšky, z plochy a z hloubky. Toto označení charakterizuje položení tisknoucích míst na tiskové desce vůči místům netisknoucím. U tisku z výšky jsou tisknoucí místa výše než místa netisknoucí. U tisku z plochy jsou tisknoucí místa ve stejné rovině jako místa netisknoucí. U tisku z hloubky jsou tisknoucí místa zahloubena. Dalším způsobem tisku je tzv. průtlačný tisk a tisknoucími místy je zde volná plocha síta, kterým se protlačuje barva. Na netisknoucích místech barva sítem neprojde. U každého ze jmenovaných způsobů tisku byly vyvinuty tiskové techniky, u kterých má proces vlastního tisku stejný princip, je však prováděn jiným technickým vybavením. Používané tiskové techniky : Tisk z výšky - knihtisk a flexotisk, Tisk z plochy - kamenotisk, světlotisk a ofset, Tisk z hloubky - hlubotisk a ocelotisk, Tisk průtlačný - sítotisk, Tisk digitální na bázi elektrografie či ink-jetu Moderní způsoby digitálního tisku se vyvíjely postupně z kopírovacích přístrojů, které pracují většinou na principu elektrografie. Místa na potiskovaném materiálu, která mají nést tiskový obraz, jsou nabita opačným elektrostatickým nábojem než barevný toner. Ten se na těchto místech přichytí a je obvykle tepelně zafixován. Na tomto principu pracující přístroje jsou stále vylepšovány a v současné době umožňují i vícebarevný tisk rychlostí až několik set exemplářů za hodinu. Podobné kvality i rychlosti dosahují digitální tiskové systémy pracující na principu přenosu barevného toneru na papír pomocí trysek, řízených počítačem (tzv. ink-jet). Jakýmsi mezistupněm mezi klasickými a digitálními tiskovými technikami je tzv. digitalizovaný ofset, kde je tisková forma zhotovována z digitálních dat přímo v tiskovém stroji, který pak tiskne obvyklou ofsetovou technikou. 9

10 TISK Z VÝŠKY KNIHTISK Knihtisk je tisková technika přímého tisku z výšky (barva je přenášena na papír přímo z tiskové formy). Celá století byla používána tisková forma složená z kovové sazby (text) a nejprve dřevořezů či dřevorytů, později zinkových štočků (obraz). V posledních letech se používají v knihtisku především fotopolymerové desky. Knihtisk je v dnešní době využíván téměř výhradně pro speciální účely jako je ražba nebo slepotisk. Tisknoucí části knihtiskového písma nebo štočků jsou vyvýšeny a netisknoucí oblasti naopak zahloubeny, takže nezachytí barvu. Na tiskovou formu (1) nanese váleček (2) barvu. Papír je položen na barvou potřený obraz (3) a přitlačen na něj (4) ve stroji pomocí tiskového válce, výsledkem je obrázek vytištěný na papíře. Výhody a nevýhody techniky: +++ Výhodou procesu je hustota barvy, která není ředěna vodou ani alkoholem jako u ofsetu či hlubotisku a tedy i kvalita otisku má vynikající vlastnosti pro velmi hodnotné tisky Kromě oblastí, ve kterých se knihtisk udržel, vyklidila tato technologie bitevní pole ofsetu. Nevýhodou knihtisku je skutečnost, že moderní způsoby přípravy předloh jsou převážně digitální a nehodí se k vytváření vyvýšeného povrchu. Dále jsou to vysoké náklady na kovové litery a štočky a potřeba dražšího, kvalitnějšího papíru pro tisk knihtiskem. Zároveň hraje nemalou roli rychlost většiny strojů pro tisk. 10

11 FLEXOTISK Také flexotisk je tisková technika přímého tisku z výšky. Dnes má za sebou více než stoletou historii a je v současné době zřejmě nejrychleji se rozvíjející tiskovou technikou. Využívá reliéfní pružné tiskové formy, původně výhradně pryžové, dnes většinou fotopolymerové. Flexotiskem se téměř výhradně potiskuje materiál v kotoučích pomocí řídkých kapalných barev. Barva se nanáší na desku kovovým válečkem nazývaným aniloxovým. Ve válečku jsou vyleptány buňky, ve kterých je obsažena barva, ta je před otiskem přenesena na ohebné desky. Řídká barva je přenášena na ohebné reliéfní desky, kovovým aniloxovým válečkem s vyrytými buňkami, v nichž je obsažena barva. Výhodou flexotisku je, že vedle papíru může potiskovat i nesavé materiály jako jsou různé plastové, celofánové či kovové fólie. Prakticky lze použít tuto technologii k tisku na jakýkoliv materiál, který projde strojem. Využívá se především pro potisk obalových materiálů. Výhody a nevýhody techniky: +++ Flexotisk není drahá technologie, protože výroba desek je levná a čas potřebný k přípravě stroje je krátký. Sušení je okamžité a stroje pro tento typ produkce jsou poměrně rychlé. Touto technologií lze potiskovat různé materiály K nevýhodám patří obtížná reprodukce jemných detailů. Díky vylepšeným postupům, strojům a barvám své postavení v oblasti tisku rozšiřuje. 11

12 TISK Z PLOCHY Konec 18. a začátek 19. století přinesl vynález další významné tiskové techniky. Kamenotisku neboli litografie (řecky lithia kámen, grafein psáti, kresliti). U kamenotisku jsou jak tisknoucí, tak i netisknoucí prvky v jedné rovině, ve stejné ploše a výšce. Proto říkáme této technice tisk z plochy. Vynálezcem tisku z plochy je Němec Alois Senefelder, který se narodil v Praze roku Po mnoha pokusech najít vhodnou reprodukční techniku mu nakonec pomohla náhoda. Potřeboval si zaznamenat údaje a neměl po ruce ani papír ani inkoust. Potřebné údaje tedy zaznamenal na hladký kámen směsí vosku, mýdla a sazí, které mu zbyly z předchozích pokusů. Později ho napadlo kámen na kterém byly zapsané údaje oleptat tak, aby mu písmena vystoupila do výšky jako u knihtisku. To se mu podařilo a otisk také, proto udělal další pokusy, které vedly k vynálezu kamenotisku, tisku z plochy. Kámen však musel mít vhodné vlastnosti, musel se dobře obrušovat, hladit a musel být pórovitý s určitou zrnitostí. Na tento kámen kreslil a psal lněným olejem. Z netisknoucích míst vždy odstranil mastnotu slabou kyselinou a celý kámen navlhčil roztokem arabské klovatiny. Mastná kresba tento vodný roztok odpuzovala. Pak na celý kámen nanesl mastnou tiskovou barvu, ta se zachytila jen na místech kresby, které byly před tím namaštěny. OFSET Název ofset pochází z anglického slovesa to set off (přenášet). Za vynálezce ofsetu jsou považování Američan W. Rubel a Němec C. Hermann (rodák z Kynšperka n. Ohří), kteří nezávisle na sobě r zkonstruovali ofsetový tiskový stroj. Jestliže se u shora uvedených technik tisku z plochy jedná o přímý tisk, tiskový obraz je na potiskovaný materiál přenášen přímo z tiskové formy, je ofset tisková technika, která pracuje nepřímým způsobem. Z tiskové formy je tiskový obraz přenesen na gumový potah přenosového válce a pak teprve na papír. Jako tisková forma slouží kovová nebo plastová deska, která je upnuta na formovém válci. Ofsetová tisková technika se začala rychle rozvíjet po 2. světové válce, zvláště po rozšíření fotosazby. Dnes ofset představuje hlavní tiskovou techniku, kterou se ve světě tiskne více jak 60 procent všech tiskovin. Využívá se při tisku novin, časopisů i knih, ale také reklamních tiskovin jako prospektů, katalogů i obalů, především etiket. Tiskové stroje archové potiskují jednotlivé archy papíru a kotoučové potiskují pás papíru z kotouče. Oba tyto typy strojů využívají rotační princip, tedy přenos tlaku z válce na válec. 12

13 Princip ofsetu Tisk z plochy Proces tisku z plochy využívá toho, že mastná barva a voda jsou nemísitelné. Tisknoucí část desky je ošetřena přípravkem smáčejícím mastnotu (1), válečky (2) navlhčí desku, na kterou je následně nanesena barva (3). Ta se přilepí pouze na místa přijímající mastnotu, ale ne na navlhčené oblasti. Papír se přesune do polohy nad desku (4) a papír i deska společně projdou tlakem (5). Vytištěná stránka (6) je hotová. Výhody a nevýhody techniky: Většinu nevýhod ofsetového procesu způsobuje voda používaná pro vlhčení. Je obtížné udržet po celou dobu tisku nákladu vyvážení barev. Část vody, která se během tiskového procesu dostává z vlhčícího systému do kontaktu s papírem může způsobit jeho natažení, které následně působí problémy s pasováním tisku. Výsadní postavení této technologie ohrožuje v oblasti malých nákladů digitální tisk, ve velkých nákladech zase může ohrožovat ofset hlubotisk. 13

14 TISK Z HLOUBKY HLUBOTISK Hlubotisk má tisknoucí obraz jemně vyhloubený (vyleptaný, vyrytý nebo vypálený laserem) pod úrovní povrchu leštěného poměděného válce. Ten se brodí v řídké barvě, která při otáčení vniká do různě hlubokých kalíšků, na které musí být rozdělen (rozrastrován) obraz i písmo. Přebytek barvy je z povrchu válce stírán ocelovým stěračem. Tlakem pryžového válce je tekutá barva přenesena na papír, který ji z kalíšků vysaje. Hlubotisk vynalezl v r Čech Karel Klíč. Hlubotiskové stroje jsou dnes pouze kotoučové a využívají se především pro tisk barevných tiskovin jako jsou barevné časopisy, katalogy zásilkových obchodních domů nebo obalů. Tento tisk má dnes výsadní postavení v tisku vysokých nákladů okolo ks a více. Hlubotisk umožňuje nejkvalitnější reprodukci tónových předloh ze všech tiskových technik, je však handicapován příliš nákladnou výrobou tiskové formy. Z tohoto důvodu je použití hlubotisku ekonomicky výhodné pouze u velmi vysokých nákladů. Hlubotisk Hlubotisk je technika tisku z hloubky. Při takovém postupu musí být tištěný obrázek vyleptán nebo vryt do formového válce (1). Válečkem je nanesena barva a přes formový válec se pohybuje tenké a ohebné ocelové ostří (stírací nůž), který pohybem odstraňuje přebytečnou barvu z netiskových oblastí (2). Papír je potom umístěn nad válec (3) a přitlačen k němu válcem s gumovým povrchem (4). Papír je zatlačen do dutin formového válce, nachytá se na něj barva a vytvoří se tak na něm obraz. Následuje sejmutí hotového potištěného archu (5). Výhody a nevýhody techniky: +++ Hlubotisk umožňuje tisk produktů s jemnými sítěmi na papírech, kde ofset musí používat sítě hrubší. Takže hlavní výhodou je tisknout kvalitně na méně kvalitní papíry a tím snižovat celkové náklady na tisk Hlavní nevýhodou této techniky jsou vysoké náklady na předtiskovou přípravu desek a válců, proto je používán pouze pro velké náklady. 14

15 PRŮTLAČNÝ TISK Průtlačný tisk se odlišuje od ostatních způsobů tisku v podstatě tím, že zde není vytvářen tlak rovinným nebo válcovým tělesem. Barva není nanášena válci z barevníku jako u knihtisku nebo ofsetu, ale je protlačována stěrkou na potiskovaný materiál tisknoucími místy šablony na sítu. Šablonu, která může být vyrobena ručně, digitálně či fotograficky drží síto ze syntetických vláken či kovu. V dřevěném či kovovém rámu je gumovou stěrkou po sítu roztírána barva, která projde sítem na tisknutelných místech. Šablona zabraňuje barvě, aby se dostala na netisknoucí místa. SÍTOTISK Technika sítotisku, jejíž původ sahá až do staré Číny a průmyslově se využívá až ve 20. století. Umožňuje potiskovat mimo papír také mnoho dalších materiálů, které nemusí být elastické a dokonce nemusí mít rovinnou formu. Sítotiskem se nanáší na potiskovaný materiál mnohem silnější vrstva barvy než u ostatních tiskových technik. Typickými tiskovinami vyráběnými sítotiskem jsou plakáty, obaly, samolepící etikety, štítky, obtisky apod. Sítotisk je dnes využíván i mimo obor polygrafie pro potisk desek integrovaných spojů nebo plastových nádob. Sítotiskem lze nanést i na velký arch velmi silnou vrstvu barvy (tisk plakátů), dá se tisknout na libovolný Hedvábný sítotisk Nejjednodušší forma tisku, při které se používá šablona. Obrázek je vyřezán do šablony na sítě a kresebná část je sloupnuta. Síto (1) tvoří jemná gáza, natažená přes dřevěný okraj rámu. Potom je šablona tepelně přenesena na spodní část rámu a je sloupnuta ochranná zadní stěna šablony kryjící netisknoucí místa (2). Papír je umístěn pod síto (3). Na horní část síta se nanáší barva, která je roztírána stěrkou (4). V oblastech, kde je šablona odříznuta, prochází barva sítem a vytváří tak obraz (5). V komerčním hedvábném sítotisku se používají digitálně zhotovené fotošablony. materiál včetně dřeva, látek, skla a kovu. Proto se sítotisk používá pro potisk CD, DVD, triček, do plástů automobilů napodobujících dřevo atd. Výhody a nevýhody techniky: +++ Nespornou výhodou je rozsah materiálů, které lze touto technikou potiskovat Nevýhodou sítotisku je nutnost delšího sušení potištěného materiálu a relativně nízký výkon sítotiskových strojů. V posledních letech došlo v oblasti sítotisku k prudkému vývoji. Vedle ručních sítotiskových přístrojů byly zkonstruovány poloautomatické a automatické stroje, pracující také na rotačním principu. Další nevýhodou je nemožnost vytisknout dostatečně ostře malá písmena a jemné detaily fotografie jak je to možné u jiných technik 15

16 DIGITÁLNÍ TISK Tato metoda tisku je ideální pro menší náklady barevných i černobílých produktů. Na rozdíl od jiných technik nevyžaduje přípravu filmu či desky, namísto toho používá soubor (PDF, Postskript nebo jiný formát) a obraz se přenáší na tiskové zařízení digitálně. Toto snižuje počáteční náklady, náklady na pořízení jednoho výtisku jsou však vyšší, protože papír a speciální barvy (tonery) jsou obecně dražší. Výhodou je také využití sofistikovaného softwaru, který umožňuje personifikaci tiskoviny. Digitální tiskový stroj Xerox igen3 Výhody a nevýhody digitálního tisku: +++ Ekonomicky vhodný pro malé náklady Umožňuje personalizaci dat Nemá žádné náklady na tiskovou desku Rychlá realizace Inkoustový tisk velkých formátů Spotřební materiál je dražší než u ofsetového tisku Nižší rychlost tisku Menší výsledný formát laserového digitálního tisku Většina strojů nedokáže tisknout speciální barvy LASEROVÝ TISK Laserový tisk vychází z technologie xerografie, také společnost Xerox stála u zrodu laserového tisku. Princip laserového tisku je založen na přenosu elektrického náboje pomocí přenosového válce. Selenový válec se exponuje laserovým paprskem, čímž vzniká elektrický náboj. Přitahováním opačně nabitých částic se na válec přenese tonerový prášek, který je následně přenesen na papír. Aby toner na papíru vydržel, používá se tepelné a tlakové fixace - papír prochází přítlakovými válci, které jsou navíc zahřány na vysokou teplotu. 16

17 INKOUSTOVÝ TISK Tisk pomocí tekutého inkoustu prožívá v posledních letech obrovský boom. Technologie nachází uplatnění jak ve stolních tiskárnách, tak velkoformátových tiskových systémech a opomenout nelze ani průmyslové aplikace. Všechny stroje tisknoucí inkoustovou technologií mají společné jedno - tisk je vytvářen pomocí velmi malých kapiček inkoustu, který je na potiskované médium bezkontaktně přenášen z tiskové hlavy ale ve způsobu, jakým je inkoust předáván na potiskované médium, se jednotlivé technologie liší. Drop on demand Jednotlivé kapky inkoustu jsou z tiskové hlavy vypuzovány jen tehdy, mají-li "dopadnout" na potiskované médium. Tzn. co kapka inkoustu, to jeden konkrétní tiskový bod. Pro vypouštění inkoustu z trysek se používají různé technologie: termální inkoustový tisk, piezoelektrický inkoustový tisk. Termální inkoustový tisk Je založen na procesu, který se stará o vypuzení kapky inkoustu z tiskové hlavy na potiskované médium. Teplo, resp. ohřev, je aplikován v tiskové hlavě obsahující množství trysek s komůrkami, které se během tisku neustále zaplňují inkoustem. Rychlým ohřevem vznikne v prostoru komůrky přetlak, který vystřelí kapičku z komůrky tryskou na potiskové médium. Tato technologie je také nazývána bubble-jet. Piezoelektrický inkoustový tisk Součástí tiskové hlavy je v tomto případě piezoelektrický krystal, fungující jako miniaturní pumpička vytlačující velkou rychlostí inkoust směrem k podložce. Tiskárny pracující tímto principem dosahují také velmi malých a konzistentních tiskových bodů skládajících se z kapiček 3-5 pl. Piezoelektrické hlavy jsou trvanlivé, a protože jsou podstatě dražší než hlavy pro termální inkoustový tisk, jsou pevnou součástí tiskárny. Mechanické vypuzování kapiček inkoustu funguje do značné míry nezávisle na jeho chemickém složení, což je jedna z výhod této technologie. Kromě mnoha druhů inkoustů vhodných například pro exteriérové tisky je praktickým důsledkem možnost použití pevných vosků. Kontinuální inkoustový tisk Technologie kontinuálního inkoustového tisku pracují na zcela jiném principu - tiskárny vytvářejí nepřetržitý proud velkého množství kapiček inkoustu, kde vybrané kapky jsou vychýleny tak, aby dopadly na potiskované médium a ostatní kapky jsou odváděny sběrným systémem zpět do zásobníku. Výhodou této technologie je zejména vysoká rychlost tisku a proto je kontinuální inkoustový tisk používán především v zařízeních pro velkoformátový tisk v těch největších rozměrech (tj. tisk v šíři několika metrů). 17

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk digitální tisk Autor:

Více

Offset, Bezvodý ofset, Osvit, Digitální tisk. Jan Dudek (dud138), LN180

Offset, Bezvodý ofset, Osvit, Digitální tisk. Jan Dudek (dud138), LN180 Historie, Knihtisk, Flexografie, Hlubotisk, Sítotisk, Offset, Bezvodý ofset, Osvit, Digitální tisk Jan Dudek (dud138), LN180 Obsah prezentace Technologie tisku (rozčlenění do skupin) Předchůdci knihtisku

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Polygrafie. Magdaléna Čepičková, Radek Fiala. cepickova@kma.zcu.cz, fialar@kma.zcu.cz. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011

Polygrafie. Magdaléna Čepičková, Radek Fiala. cepickova@kma.zcu.cz, fialar@kma.zcu.cz. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 cepickova@kma.zcu.cz, fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Obsah přednášky Úvod do polygrafie, základní definice a pojmy Druhy předloh Historický vývoj polygrafických technik Tisk z výšky

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální tisk princip a vývoj Pavel Stelšovský a Miroslav Těhle 2009 Obsah Jehličkové tiskárny Inkoustové tiskárny Tepelné tiskárny

Více

Základy redakční práce. Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211

Základy redakční práce. Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211 Základy redakční práce Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211 POLYGRAFICKÉ A TYPOGRAFICKÉ MINIMUM Polygrafie (výrobní odvětví, tiskový průmysl) na rozdíl od typografie (teorie a vývoj

Více

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

Co Tiskové je to POLYGRAFIE CO JE TO POLYGRAFIE Co Tiskové je to POLYGRAFIE techniky Specifikace oboru 1. Úvod do tisku 1. z hloubky www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořila: Vytvořil: Zuzana Jan Dvořáková Doležal Co je to

Více

Úvod Co je to ofset? Výroba tiskových desek a princip tisku Ofsetový potisk plastů Závěr Literatura Konec. Ofset

Úvod Co je to ofset? Výroba tiskových desek a princip tisku Ofsetový potisk plastů Závěr Literatura Konec. Ofset Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Ofset Autor: Jan Štokr, David Legner Editor: Eliška Housarová, Pavel Hradec Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Tiskárny Ing. Jakab

Více

Tiskárny. Parametry tiskáren. Impaktní dopadové, například jehličkové tiskárny Neimpaktní nedopadové, například laserové, nebo inkoustové

Tiskárny. Parametry tiskáren. Impaktní dopadové, například jehličkové tiskárny Neimpaktní nedopadové, například laserové, nebo inkoustové Tiskárny Tiskárna je standardní výstupní (output) zařízení, které slouží k přenosu dat uložených v elektronické podobě na papír nebo jiné médium (fotopapír, kompaktní disk apod.). Tiskárnu připojujeme

Více

JAK VYBÍRAT TISKÁRNU?

JAK VYBÍRAT TISKÁRNU? TISKÁRNY POUŽITÍ TISKÁREN Nevýhody jednotlivých druhů tiskáren : Inkoustové - pomalejší rychlost tisku, obzvláště na průhledné fólie, problémy způsobené polotónováním, pro získání fotorealistického tisku

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text Tiskárny Zpracoval: Bc. Josef Čepička Tiskárny Tiskárna je výstupní zařízení počítače a využívá se

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk ofsetový tisk Autor:

Více

Digitální technologie

Digitální technologie Digitální technologie Tiskárna je výstupní zařízení, které slouží k přenosu dat uložených v elektronické podobě na papír nebo jiné médium (fotopapír apod.). Tiskárnu připojujeme k počítači, ale může fungovat

Více

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Periferie Je zařízení které umožňuje ovládání počítače nebo rozšíření jeho možností. Vstupní - k ovládání stroje

Více

CODIMAG VIVA340. Představení

CODIMAG VIVA340. Představení CODIMAG VIVA340 V souvislosti s trendem stále menších a menších tiskových zakázek, jsou stále více požadovány kotoučové tiskové stroje s přerušovaným posuvem potiskovaného média s velmi rychlou přípravou

Více

Povinné zkoušky: Odborné předměty. Praktická zkouška z odborného výcviku. Nepovinné zkoušky: Výtvarná kultura

Povinné zkoušky: Odborné předměty. Praktická zkouška z odborného výcviku. Nepovinné zkoušky: Výtvarná kultura Podle 79, odst. 3 školského zákona stanovuji pro školní rok 2015/2016 následující zkoušky profilové části maturitní zkoušky: Povinné zkoušky: Odborné předměty forma: ústní zkouška Praktická zkouška z odborného

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Informační

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Úvod Digitální tisk Firma Xeikon Společnost Hewlett-Packard Literatura Konec. Digitální tisk

Úvod Digitální tisk Firma Xeikon Společnost Hewlett-Packard Literatura Konec. Digitální tisk Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální tisk Autor: Milan Přilkryl, Lenka Mezníková Editor: Alena Voráčková Praha, duben 2011 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

Tiskárny Autor: Adéla Petrákov ková ITS-1.ro 1.ročník k 2006/2007 Definice tiskárny Tiskárna je periferní výstupní zařízen zení,, které se připojuje na paralelní port počíta tače e a podle pokynů zaslaných

Více

Tisk základnz. kladních map

Tisk základnz. kladních map Tisk základnz kladních map Semestráln lní práce v rámci r předmp edmětu Kartografická polygrafie a reprografie Autor: Jitka Holmanová & Martin Gaudl Datum vypracování: : 23. května 2009 Základní mapy Základní

Více

Tiskárny. Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál.

Tiskárny. Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál. Tiskárny Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál. Parametry a pojmy Formát: - Velikost tisknutého dokumentu Rozlišení: - hlavní

Více

Dějiny knižní kultury 4

Dějiny knižní kultury 4 Technické vynálezy v 19. st. Dějiny knižní kultury 4 (Vydávání dokumentů v nové době tiskař a nakladatel, technické vynálezy v 19. stol., průmyslová výroba a krásná kniha) 1 průmyslový a obchodní kapitál

Více

Tiskárny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Tiskárny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Tiskárny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.15 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky, konfigurace

Více

Schmid Rhyner AG SWISS BRILLIANCE IN COATING

Schmid Rhyner AG SWISS BRILLIANCE IN COATING 1 SWISS BRILLIANCE IN COATING l Soodring 29 l 8134 Adliswil-Zürich l Switzerland l phone +41 (0)44 712 64 00 l fax +41 (0)44 709 08 04 l www.schmid-rhyner.ch 2 Digitální tisk Úvod digitální tisk Metoda

Více

Barevný tisk. Ondřej Dolejš. 27.12.2005 Ondřej Dolejš barevný tisk

Barevný tisk. Ondřej Dolejš. 27.12.2005 Ondřej Dolejš barevný tisk Barevný tisk Ondřej Dolejš OBSAH Profesionální tiskárny Barvy Rastr Ofsetový tisk Sítotisk Domácí tiskárny Laserové tiskárny Inkoustové tiskárny Barvy - problémy Různá zařízení mají různý gamut Může docházet

Více

Tisk z plochy; ofset, světlotisk Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012

Tisk z plochy; ofset, světlotisk Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Trendy ve vývoji podílů tiskových technik v polygrafickém průmyslu. Studie www.paseka5p.com

Trendy ve vývoji podílů tiskových technik v polygrafickém průmyslu. Studie www.paseka5p.com Trendy ve vývoji podílů tiskových technik v polygrafickém průmyslu Studie www.paseka5p.com Struktura tiskových technik dle ISO 12637 1 platné od roku 2006 Průmyslové tiskové techniky 2010 Zaměření průmyslových

Více

Digitální tisk - princip a vývoj

Digitální tisk - princip a vývoj ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Digitální tisk - princip a vývoj semestrální práce Stelšovský, Těhle, Nepřašová, Procházka

Více

Komponenty a periferie počítačů

Komponenty a periferie počítačů Komponenty a periferie počítačů Monitory: v současné době výhradně ploché LCD monitory s úhlopříčkou 19 30 (palců, 1 palec = 2,54 cm) LCD (Liquid Crystal Display): skládá se z tzv. pixelů, každý pixel

Více

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Mám nápad, vytiskneme časopis! Fajn, a víš jak na to?! Alois Tiskátko František Pochybný Jasně, sleduj! Nejdříve vytvoříme návrh. Návrh (layout) vytváří grafik,

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Strana: 1 Škola Integrovaná střední škola polygrafická Ročník Název projektu 1. ročník SOŠ Interaktivní metody zdokonalující

Více

JAK VZNIKÁ MÁ NOVÁ LITOGRAFIE CIVILIZACE KRESBA Nejprve nakreslím obrázek tužkou na papír a koloruji ho akvarelem. Na kresbě pracuji několik týdnů. Hotovou kresbu použiji jako předlohu, podle které kreslím

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

Co Tiskové je to POLYGRAFIE TISKOVÉ TECHNIKY Co Tiskové je to POLYGRAFIE techniky Kotoučový tisk 6. Kotoučový 1. tisk III. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořila: Vytvořil: Zuzana Jan Dvořáková Doležal DUM číslo: 1 Co je

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

elektrický náboj elektrické pole

elektrický náboj elektrické pole elektrický náboj a elektrické pole Charles-Augustin de Coulomb elektrický náboj a jeho vlastnosti Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XV. Náležitosti technického provedení cenných papírů přijatých k obchodování na burzovních trzích

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XV. Náležitosti technického provedení cenných papírů přijatých k obchodování na burzovních trzích BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XV. Náležitosti technického provedení cenných papírů přijatých k obchodování na burzovních trzích Článek 1 Předmět úpravy (1) Tato část burzovních pravidel upravuje náležitosti

Více

Počet bodů, které je tiskárna schopna vytisknout na jeden palec (bpi - bits per inch)

Počet bodů, které je tiskárna schopna vytisknout na jeden palec (bpi - bits per inch) Tiskárny. Typy, charakteristika, tiskové jazyky Tiskárna Tiskárny jsou výstupní zařízení sloužící pro výstup údajů z počítače. Prostřednictvím tiskárny je možné data uchovaná doposud v elektronické formě

Více

Monitory. CRT monitory

Monitory. CRT monitory 09. Výstupní zařízení Výstupní zařízení slouží pro výstup informací z počítače. Nejčastěji je tvoří obrazovka, tiskárna a reproduktory, řidčeji plotter. Monitory Obrazovky (monitory) jsou klasickým výstupním

Více

Způsob použitý k tisku jednotlivých znaků či bodů (jehlová, inkoustová, laserová, tepelná)

Způsob použitý k tisku jednotlivých znaků či bodů (jehlová, inkoustová, laserová, tepelná) POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY Tiskárna je výstupní periferní zařízení počítače, sloužící k převodu digitální reprezentace obrazu na papír nebo fólii. Umožňuje tak viditelný, trvalý záznam výsledků. Tiskárny lze

Více

Pro TM L4130 / L4160 18,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h. 4-14 pl

Pro TM L4130 / L4160 18,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h. 4-14 pl Pro TM L4130 / L4160 Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust 4-14 pl 1371mm 18,2 1620mm m 2 /h Pro L4130 a Pro L4160 jsou velkoformátové barevné tiskárny. Vytváří odolné vysoce kvalitní propagační

Více

Několik praktických informací

Několik praktických informací 1. formát Několik praktických informací označuje konečnou velikost knihy, dovolím si uvést ty nejběžnější. Nic není nemožné, a tak si můžete zvolit jakýkoliv vlastní formát knihy, vše je otázkou financí

Více

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč Ceník reklamního potisku tampoprintem méně než 100 ks paušál 380 Kč + 280,00 Kč 100-199 ks 3,80 Kč + 2,80 Kč 200-299 ks 3,20 Kč + 2,20 Kč 300-499 ks 2,80 Kč + 2,00 Kč 500-999 ks 2,50 Kč + 1,80 Kč 1 000-1

Více

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč Ceník reklamního potisku tampoprintem méně než 100 ks paušál 380 Kč + 280,00 Kč 100-199 ks 3,80 Kč + 2,80 Kč 200-299 ks 3,20 Kč + 2,20 Kč 300-499 ks 2,80 Kč + 2,00 Kč 500-999 ks 2,50 Kč + 1,80 Kč 1 000-1

Více

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

Co Tiskové je to POLYGRAFIE TISKOVÉ TECHNIKY Kotoučový tisk Co Tiskové je to POLYGRAFIE techniky 5. Kotoučový 1. tisk II. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořila: Vytvořil: Zuzana Jan Dvořáková Doležal DUM číslo: 1 Co je

Více

Technické prostředky počítačové techniky - 4

Technické prostředky počítačové techniky - 4 Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 4 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Vnější zařízení počítačů. Trendy v oblasti technických prostředků Přehled V/V zařízení Dělení tiskáren

Více

ODBORNÉ PREZENTACE JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST VĚDECKÉ PRÁCE. Eva Juláková e-mail: eva.julakova@seznam.cz Tel: 607 565 211

ODBORNÉ PREZENTACE JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST VĚDECKÉ PRÁCE. Eva Juláková e-mail: eva.julakova@seznam.cz Tel: 607 565 211 ODBORNÉ PREZENTACE JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST VĚDECKÉ PRÁCE Eva Juláková e-mail: eva.julakova@seznam.cz Tel: 607 565 211 Proč tento seminář? Tlak různých systémů hodnocení vědy (všichni píší, nikdo nečte). Work,

Více

Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg

Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg Sladká reklama Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg 90411.B 1 barva 341,60 316,40 294,00 273,00

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Rastová a vektorová grafika

Rastová a vektorová grafika Rastová a vektorová grafika Ke zlepšení vzhledu dokumentů aplikace Microsoft Word můžete použít dva základní typy grafiky: vektorovou (Nakreslený objekt: Libovolná nakreslená nebo vložená grafika, kterou

Více

Laserové tiskárny. Princip elektrofotografického tisku. Laserové tiskárny

Laserové tiskárny. Princip elektrofotografického tisku. Laserové tiskárny Laserové tiskárny Laserové tiskárny Princip elektrofotografického tisku Princip elektrofotografického tisku, využívaného v laserových tiskárnách je následující: Základním prvkem tiskové jednotky je tiskový

Více

Tiskové techniky. 14. Sítotiskové šablony. Vytvořila: Hana Světlíková Vytvořeno dne: 4. 2. 2013. www.isspolygr.cz.

Tiskové techniky. 14. Sítotiskové šablony. Vytvořila: Hana Světlíková Vytvořeno dne: 4. 2. 2013. www.isspolygr.cz. 14. Sítotiskové šablony www.isspolygr.cz Vytvořila: Hana Světlíková Vytvořeno dne: 4. 2. 2013 Strana: 1/10 Škola Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Tiskárny (3) Barevný tisk pracuje se subtraktivním modelem. výstup údajů zpočítače vtištěné podobě. Tentomodel(CMY -Cyan, Magenta, Yellow)

Tiskárny (3) Barevný tisk pracuje se subtraktivním modelem. výstup údajů zpočítače vtištěné podobě. Tentomodel(CMY -Cyan, Magenta, Yellow) Tiskárny (1) Tiskárnyjsouvýstupnízařízení sloužící pro výstup údajů zpočítače vtištěné podobě Prostřednictvím tiskárny je možné data uchovaná doposud v elektronické formě vytisknout (nejčastěji na papír)

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner Periferie Klávesnice: Klávesnice (keyboard) slouží jako základní vstupní zařízení pro zadávání textových a alfanumerických údajů. Obsahuje 101 až 104 kláves. Tyto klávesy lze rozdělit do 4 bloků: Abecední

Více

9. Sazba titulků. Typografie

9. Sazba titulků. Typografie 9. Sazba titulků www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 21. 12. 2012 Strana: 1/8 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Ochrana proti padělání karty začíná na samotné kartě.

Ochrana proti padělání karty začíná na samotné kartě. Který typ vizuálního zabezpečení zabezpečení je pro provedení je karet pro vaší provedení organizace karet ten vaší organizace pravý? ten pravý? Průřez kartou Prů řez Zabezpečení zakomponované NA kartě...

Více

KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ. GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz

KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ. GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz Plocha 2014 KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz OBSAH GRAFICKÉ A DTP STUDIO 3 DIGITÁLNÍ TISK 4 OFSETOVÝ TISK 4 REKLAMNÍ PŘEDMĚTY 5 FOTOBANKA

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Tisk z výšky.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Tisk z výšky. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Tisk z výšky semestrální práce Jaroslav Braun Petr Lédr V Praze dne 20. 5. 2009 Kartografická

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

Tiskárny - provozy pro velkonákladový tisk (přehled trhu, technologie, vybavení)

Tiskárny - provozy pro velkonákladový tisk (přehled trhu, technologie, vybavení) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Tiskárny - provozy pro velkonákladový tisk (přehled trhu, technologie, vybavení) semestrální

Více

Akční slevy str.17. Platný od 12.2.2013 do vyprodání zásob. * Bílé papíry. * Pauzovací papíry. * Fotopapíry

Akční slevy str.17. Platný od 12.2.2013 do vyprodání zásob. * Bílé papíry. * Pauzovací papíry. * Fotopapíry NOVĚ NABÍZÍME! KREATIVNÍ BAREVNÝ PAUZOVACÍ PAPÍR 200 g/m 2 formáty ořezané a řady B str. 3 a 5 Akční slevy str.17 CENÍK Platný od 12.2.2013 do vyprodání zásob * Bílé papíry * Pauzovací papíry * Fólie *

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

OBSAH ÚVOD 11 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 KAPITOLA 1 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17

OBSAH ÚVOD 11 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 KAPITOLA 1 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17 ÚVOD 11 KAPITOLA 1 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 Kdo dělá co aneb jak to chodí 14 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17 Tiskový rastr princip reprodukce tónového

Více

Optimalizace spotřeby tiskových barev. ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune

Optimalizace spotřeby tiskových barev. ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune Optimalizace spotřeby tiskových barev ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune Úvodem Optimalizace spotřeby barev - diskutované téma Důvody pro obecně vyšší spotřebu barev SW pro optimalizaci připomenutí základních

Více

DTP a předtisková příprava

DTP a předtisková příprava DTP a předtisková příprava Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová

Více

OBÁLKY C6, 80 g/m 2. OBÁLKY C5, 80 g/m 2

OBÁLKY C6, 80 g/m 2. OBÁLKY C5, 80 g/m 2 1 2 4 3 6 OBÁLKY C6, 80 g/m 2 114 x 162 mm 1 C6 vlhčící, rovná klopa 1001700 2 C6R vlhčící, rovná klopa 1083776 3 C6 samolepící 1070941 4 C6 samolepící, recy 1071863 C6 samolepící, vnitřní tisk 107099

Více

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

Co Tiskové je to POLYGRAFIE TISKOVÉ TECHNIKY Co Tiskové je to POLYGRAFIE techniky Kotoučový tisk 9. Kotoučový 1. tisk VI. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořila: Vytvořil: Zuzana Jan Dvořáková Doležal DUM číslo: 1 Co je

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL LOGOMANUÁL - OBSAH Obsah 01 O logotypu 02 Logotyp L01A 03 Logotyp L01B 04 Logotyp L01C 05 Logotyp L02A 06 Logotyp L02B

Více

Reprografie. Magdaléna Čepičková, Radek Fiala. cepickova@kma.zcu.cz, fialar@kma.zcu.cz. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011

Reprografie. Magdaléna Čepičková, Radek Fiala. cepickova@kma.zcu.cz, fialar@kma.zcu.cz. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 cepickova@kma.zcu.cz, fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Obsah přednášky Úvod do reprografie. Základní definice a pojmy. Historický vývoj reprografických technik kyanografie argentologie

Více

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány.

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány. Je důležité, aby Vámi dodávaná tisková data splňovala technické parametry uvedené v tomto dokumentu, jako předpoklad pro kvalitní zpracování Vaší tiskové zakázky. Tiskové dokumenty připravené dle uvedených

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. TISKÁRNY tisk z PC

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. TISKÁRNY tisk z PC ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE TISKÁRNY tisk z PC semestrální práce Autoři: Jan Kohout David Čížek Michal Volkmann Radek

Více

4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST

4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST 4.1. PŘEDVÝROBNÍ ČINNOST 4.1.1. Tvorba obsahu tištěného materiálu V první fázi výroby jakékoliv tiskoviny autor nejprve tvoří obsah materiálu - píše knihu a tvoří ilustrace, fotí, sbírá články do časopisu,

Více

Technologie FINE Technický dokument White Paper VYDÁNÍ 1.1. Květen 2004. Embargováno do 9. července 2004

Technologie FINE Technický dokument White Paper VYDÁNÍ 1.1. Květen 2004. Embargováno do 9. července 2004 Technický dokument White Paper VYDÁNÍ 1.1 Květen 2004 Embargováno do 9. července 2004 Canon Europe Ltd. Změna specifikací vyhrazena bez oznámení. OBSAH Úvod.........................................................3

Více

Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery

Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7.

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7. Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7. 2 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Datum vytvoření: únor

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 8 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Možnosti potisku, grafické podklady k tisku a velikosti písma

Možnosti potisku, grafické podklady k tisku a velikosti písma Možnosti potisku, grafické y k tisku a velikosti písma 1. Grafické y pro zpracování náhledu potisku: loga a obrázky dodat v křivkách (soubor.pdf nebo.ai nebo.cdr) u textů si můžete specifikovat font písma

Více

Ceník. stolní kalendáře. KALENDÁŘ A5, stolní (na výšku nebo na šířku), týdenní, 56 stran,28 listů, 7 archů SRA 3

Ceník. stolní kalendáře. KALENDÁŘ A5, stolní (na výšku nebo na šířku), týdenní, 56 stran,28 listů, 7 archů SRA 3 stolní kalendáře Canon imagepress C1+ Digitální barevný tisk s novými efekty KALENDÁŘ A5, stolní (na výšku nebo na šířku), týdenní, 56 stran,28 listů, 7 archů SRA 3 1-5 kusů: 480,- Kč/ks 6-9 kusů: 470,-

Více

POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY

POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY POŠTOVNÍ OBÁLKY POŠTOVNÍ TAŠKY OBÁLKY A TAŠKY Poštovní obálky 1 2 3 4 5 6 OBÁLKY C6, 80 g/m 2 114 x 162 (mm) 1 C6 vlhčící, rovná klopa 1001700 S 2 C6R vlhčící, rovná klopa 1083776 S 3 C6 samolepící 1070941

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

Užité umění druh umění, v němž se kombinuje estetická kvalita s užitnou hodnotou (použitelností předmětu).

Užité umění druh umění, v němž se kombinuje estetická kvalita s užitnou hodnotou (použitelností předmětu). Ot1 1.1.1 Grafika Umělecká grafika (z řečtiny: grafios = psát) též volná grafika, označuje poměrně rozsáhlý soubor uměleckých technik, které vycházejí z ručně realizovaných postupů blízkých tisku (lept,

Více

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost.

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost. KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM Vhodné pro kancelář i domácnost. 1 Lepidla Lepidlo 8g tuhé gelové Lepidlo 15g tuhé gelové - Tuhá lepící pasta, vysouvatelná z plastové tuby, pro univerzální použití v kanceláři i

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace v souladu se zákonem 561/2004

Více

Á TECHNOLOGIE KOVˇ PICˇS

Á TECHNOLOGIE KOVˇ PICˇS TRADICE SPOLEHLIVOST KVALITA ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE VYNIKAJÍCÍ ODBORNÍCI FLEXIBILITA SPOLEHLIVOST KVALITA ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE VYNIKAJÍCÍ ODBORNÍCI FLEXIBILITA SPOLEHLIVOST KVALITA ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE VYNIKAJÍCÍ

Více

digitální fotografický proces

digitální fotografický proces Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace digitální fotografický proces Autor:

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více