Tatung Company 22, Chungshan N. Rd., 3rd Sec. Taipei, Taiwan, 104, R.O.C. Tištěno na Taiwanu. Copyright Tatung Company, Veškerá práva vyhrazena.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tatung Company 22, Chungshan N. Rd., 3rd Sec. Taipei, Taiwan, 104, R.O.C. Tištěno na Taiwanu. Copyright Tatung Company, 2001. Veškerá práva vyhrazena."

Transkript

1

2 Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez oznámení. Tento dokument obsahuje důvěrné informace chráněné autorským právem. Veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována, přeložena do jiného jazyka ani uložena do rešeršního systému, ani šířena jakýmikoli prostředky, elektronickými, mechanickými, fotokopírováním, zaznamenáváním ani jinak bez předcházejícího písemného povolení Tatungu. Tatung Company neuznává žádnou záruku jakéhokoli druhu vzhledem k tomuto materiálu, včetně ale nikoli pouze implikovaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel. Nepředpokládá se žádné patentované ručení vzhledem k používání informací zde obsažených. Tatung nebude ručit za chyby zde obsažené ani za náhodné či následné škody ve spojení s poskytováním, prováděním ani používáním tohoto materiálu. Tatung neuznává žádnou zodpovědnost za používání ani spolehlivost jeho softwaru na zařízení, které není dodáváno Tatungem. Tatung Company 22, Chungshan N. Rd., 3rd Sec. Taipei, Taiwan, 104, R.O.C. Tištěno na Taiwanu Copyright Tatung Company, Veškerá práva vyhrazena. Tatung je registrovaná obchodní známka Tatung Company v Republic of China a jiných zemích. Windows je registrovaná obchodní známka Microsoftu, Inc. Jiné značky nebo názvy výrobků jsou obchodní známky jejich příslušných majitelů. 2

3 Obsah Úvod Vlastnosti 4 Pro vaši bezpečnost 4 Instalace Vybalení monitoru....6 Umístění a funkce ovládacích prvků 6 Zapojení přívodů... 7 Používání monitoru.. 9 Zapnutí a vypnutí monitoru Naklápění displeje 10 Nastavení video režimu 10 Nastavení obnovovacího kmitočtu Minimalizace příkonu Péče o displej a jeho čištění Seřízení monitoru Přehled ovládacích tlačítek.. 13 Zobrazení hlavního menu OSD Main Menu Výběr položek v menu OSD Seřizování v menu OSD Používání přímých kláves Odstraňování poruch Technické informace Informace na displeji Video režimy Neznámé video režimy. 29 Informace o předpisech Schvalování agenturami.. 30 Prohlášení FCC

4 Úvod Tento nejmodernější LCD monitor má zobrazovací modul z kapalných krystalů s aktivní maticí TFT (thin film transistor) o velikosti 17 palců. Je konstruován pro používání s jakýmkoli PC s prostředím Windows. Konstrukce monitoru o kompaktní velikosti poskytuje významnou úsporu místa na vašem počítačovém stolku. Vlastnosti Mezi důležité vlastnosti patří: Automatická konfigurace podle nastavení videa PC s maximálním rozlišením SXGA. Tři ovládací tlačítka plus OSD (on-screen display) k seřizování a konfigurování monitoru se snadnou a okamžitou zpětnou vazbou. Pomocný analogový video vstup pro přímou a okamžitou náhradu obrazovkových monitorů. Funkce naklápění pro optimalizaci pozorovací polohy. Protiodlesková vrstva na panelu pro snížení odrazu okolního světla. Funkce bez chvění obrazu ve všech doporučovaných režimech videa. Podpora vysokých obnovovacích kmitočtů až do 75 Hz. V souladu s rychlou instalací VESA DDC2B Plug-and-Display. Funkce šetření příkonu slučitelná s Microsoft Windows V souladu se švédskou směrnicí MPR II pro snížené elektromagnetické emise. TCO99: Pouze model TCO. Pro vaši bezpečnost Varování Pro úplné odpojení napájení displeje musíte odpojit síťovou šňůru ze zásuvky a pak odpojit napájecí kabel od displeje. Pro vaši bezpečnost a ochranu monitoru dodržujte následující opatření: Používejte pouze výrobcem dodávanou napájecí šňůru dodanou s monitorem. Pro prevenci úrazu elektrickým proudem nerozebírejte monitor. Kryt má snímat pouze 4

5 kvalifikovaný servisní personál. Nezakrývejte větrací otvory. Pro vyloučení rizika poškození displeje a úrazu elektřinou nevystavujte monitor dešti ani vlhkosti. Dojde-li ke kterémukoli z následujících stavů, odpojte monitor a kontaktujte kvalifikovaný servisní personál: Je roztřepena nebo poškozena síťová šňůra nebo vidlice. Nalili jste do monitoru tekutinu. Monitor byl vystaven dešti nebo vodě. Monitor nefunguje správně i při dodržování pokynů k obsluze. Monitor upadl nebo byla poškozena skříňka. *Pouze pro používání s dodaným adaptérem v případě ztráty nebo poškození kontaktujte prodejce (nebo servis Tatungu) pro jeho výměnu. *V evropských zemích se používá pouze se schválenou trojpramennou síťovou šňůrou 3 x 0.75mm 2, H05 VV-F. 5

6 Instalace Při instalaci LCD monitoru dodržujte, prosím, pokyny uvedené v této kapitole. Poznámka: Před připojením monitoru si nejprve přečtěte pokyny v této kapitole a bezpečnostní opatření v předcházející kapitole. Vybalení monitoru Při vybalování monitoru se ujistěte, že máte následující položky: LCD monitor, adaptér pro napájení ze střídavé sítě s připojeným napájecím kabelem, síťovou šňůru, kabel pro analogový video signál, příručku uživatele, audio kabel. Poznámka: Umístěte monitor na plochý a pevný povrch. Vyberte místo bez nadměrného horka, vlhkosti a slunečního světla. Umístění a funkce ovládacích prvků Na předním panelu monitoru jsou tři ovládací tlačítka, jedno tlačítko napájení a LED pro indikaci napájení. Pro zapínání a vypínání monitoru budete používat tlačítko napájení umístěné na předním panelu monitoru vpravo dole. 6

7 Dále jsou popsány funkce tří ovládacích tlačítek umístěných na předním panelu monitoru vlevo dole: Tlačítko Select (přepínání) Popis funkce (1) Vyvolání vypnutého OSD menu. (2) Spuštění funkce vybrané v OSD menu. (3) Podržení po 2 s vymaže OSD menu Up ( ) (nahoru) Down ( ) (dolů) (1) Pohyb výběru položky nahoru nebo zvyšování uživatelsky nastavitelné hodnoty. (2) Vyvolání Audio Menu (funkce přímé klávesy). (1) Pohyb výběru položky dolů nebo snižování uživatelsky nastavitelné hodnoty (v hlavním menu Main Menu) (2) Automatické seřízení Auto Setup (funkce přímé klávesy). Zapojení přívodů Před připojováním jakýchkoli kabelů se ujistěte, že jsou počítač a monitor vypnuty. Pro připojení kabelů napájení a video signálu: 1. Umístěte adaptér síťového napájení s připojeným napájecím kabelem. 2. Zapojte napájecí kabel ke konektoru napájení na monitoru zezadu (ukázáno níže). 3. Zapojte dvojpramennou síťovou šňůru do zásuvky a její druhý konec zapojte do adaptéru. 7

8 4. Zapojte kabel analogového video signálu do portu Analog Video Input na monitoru zezadu (jak je ukázáno výše). 5. Připojte druhý konec video kabelu do video portu počítače. (Pokud si nejste jisti umístěním portu, zkontrolujte si dokumentaci vašeho počítače). Poznámka: Pro nejlepší funkci monitoru se přísně doporučuje, abyste použili automatické seřízení Auto Setup pro automatickou konfiguraci nastavení monitoru. 8

9 Používání monitoru V této kapitole jsou informace o používání LCD Monitoru. Zapnutí a vypnutí monitoru K zapínání a vypínání monitoru používejte tlačítko napájení, umístěné na předním panelu monitoru vpravo dole. Je-li monitor zapnut, svítí světelná dioda (LED) poblíž tlačítka Power. Světlo je zelené, jestliže jsou monitor i PC aktivní, a jantarové, jestliže je monitor v režimu úsporného napájení. Jestliže PC vysílá do monitoru signály šetření napájením, funkce správy napájení monitoru sníží příkon na nízkou úroveň na dobu, kdy je PC v režimu úsporného napájení. Další informace viz Minimalizace příkonu na straně 11. Jestliže váš PC nepoužívá funkce signalizující úsporné napájení podle průmyslové normy, můžete snížit spotřebu vypínáním monitoru, nemá-li být na delší dobu používán. Monitor můžete vypínat i tehdy, jestliže opouštíte běžící PC. Poznámka: Z důvodu technologie používané u LCD panelů, šetřiče obrazovky životnost vašeho displeje neprodlužují. Takže jestliže nebude monitor po delší dobu používán, dbejte na jeho vypínání. Varování Pro úplné odpojení napájení displeje musíte odpojit síťovou šňůru ze zásuvky a pak odpojit napájecí kabel od displeje. 9

10 Naklápění displeje Monitory mají možnost naklápění, která vám umožňuje naklápět displej dozadu a dopředu, jakož i doleva a doprava, pro nalezení nevhodnější pozorovací polohy. Pro naklápění displeje uchopte jeho boky a zatlačte displej zpět nebo jej zatáhněte směrem k sobě, anebo jej otáčejte doleva či doprava, dokud není v požadované poloze. Displej lze naklápět o 20º zpět a o 5º dopředu. Poznámka: Nenaklápějte displej uchopením za horní hranu. Nastavení video režimu (Video Mode) Protože je základní formát tohoto displeje 1280 pixelů krát 1024 řádků, bude displej nejlépe fungovat, jestliže bude váš PC nastaven na rozlišení 1280 x Jestliže používáte nižší rozlišení (jako 640 x 480), bude obraz zvětšen tak, aby vyplnil celý displej. Tento monitor podporuje mnoho obvyklých video režimů, jak je uvedeno ve Video režimech na straně 29. Pro nalezení toho, které režimy podporuje váš PC a video karta, zkontrolujte dokumentaci s nimi dodanou. Pro zjištění, jaký je video režim ve vašich Microsoft Windows, zkontrolujte prosím nastavení Windows ve vašem PC. Nastavení obnovovacího kmitočtu (Refresh Rate) Obnovovací kmitočet obrazu je číslo, kolikrát za sekundu je obnoven obraz; je také znám jako vertikální kmitočet. U standardních obrazovkových monitorů vám doporučujeme používat nejvyšší možný obnovovací 10

11 kmitočet podporovaný vaším PC při současném rozlišení obrazovky. To je nutné pro vyloučení chvění obrazu a minimalizaci přetěžování očí. Avšak u LCD monitoru není chvění problémem. Je bez chvění při všech podporovaných obnovovacích kmitočtech. Tabulka ve Video režimu na straně 29 uvádí kmitočty obnovování obrazu podporované displejem při různých rozlišeních displeje. Ačkoli váš LCD monitor podporuje pro vstup analogového videa až 75 Hz, doporučujeme pro nejlepší funkci používat obnovovací kmitočet 60 Hz. Pro nastavení obnovovacího kmitočtu u standardní instalace Windows postupujte kroky uvedenými v příručce uživatele vašich Windows nebo grafické karty. Minimalizace příkonu Mnohé PC podporují průmyslové standardní techniky signalizace šetření napájení. Funkce správy napájení snižují příkon displeje po určité době nečinnosti klávesnice. Je-li monitor v režimu šetření napájení, je stínítko černé a indikátor napájení jantarový. Stisk klávesy na klávesnici nebo pohyb kurzoru myši obnoví obraz v několika sekundách. Informace o nastavení režimů šetření napájení zjistíte v dokumentaci vašeho PC. Monitor přijme signály pro standardní režim šetření příkonu, když PC přejde do režimu šetření napájení. Monitor přejde také do úsporného režimu. Péče o displej a jeho čištění Pro maximalizaci životnosti stínítka a prevenci poškození LCD panelu doporučujeme, abyste: používali systém správy napájení monitoru (je-li u vašeho PC), jestliže systém správy napájení nepoužíváte, vypínejte monitor, jestliže jej nebudete po delší čas používat, nestiskejte, neodírejte, ani nerýpejte displej prstem ani jiným předmětem, zacházejte s monitorem opatrně. Modul LCD je vysoce kvalitní optické zařízení, které vyžaduje při čištění zvláštní opatrnost. Varování Pro čištění stínítka nepoužívejte kapaliny, aerosoly, ani abrasivní čistící roztoky. Pro čištění stínítka: 1. Vypněte PC. 11

12 2. Vypněte a odpojte monitor. 3. Jemně odstraňte prach se stínítka suchým měkkým bezvláknovým hadříkem. Poznámka: Jestliže je stínítko stále ještě špinavé, můžete smočit hadřík několika kapkami destilované vody. Před opětovným zapnutím monitoru se ujistěte, že je LCD panel zcela suchý. 4. Připojte monitor. 5. Zapněte PC a monitor. 12

13 Seřízení monitoru V této kapitole jsou informace o tom, jak měnit nastavení zobrazení pro LCD monitor. Pro snadné nastavování jeho optimální výkonnosti má OSD menu. Poznámka: Před jakýmkoli seřizováním musíte provést automatické nastavení (Auto Setup). Přehled ovládacích tlačítek V dolní části předního panelu LCD monitoru jsou čtyři ovládací tlačítka: POWER (napájení): Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí monitoru. Je-li monitor zapnut, svítí kontrolka napájení (zeleně). Select (přepínání): Zobrazí hlavní menu OSD Main Menu, vybírá položky pro uživatelské nastavování a spouští vybranou funkci. Poznámka: Stiskem tohoto tlačítka na 2 sekundy se vymaže menu OSD. Up( ) (nahoru): Pohyb nahoru výběrem v submenu OSD. Je-li zobrazen čárový graf seřizování, zvyšuje se tímto tlačítkem nastavovaná hodnota. Poznámka: Toto tlačítko se také používá jako přímá klávesa pro vyvolání zvukového menu OSD Audio Menu. Down( ) (dolů): Pohyb dolů výběrem v submenu OSD. Je-li zobrazen čárový graf seřizování, snižuje se tímto tlačítkem nastavovaná hodnota. Poznámka: Toto tlačítko se také používá jako přímá klávesa. Není-li aktivní hlavní menu OSD Main Menu, vyvolá stisk tohoto tlačítka spuštění funkce automatického nastavení Auto Setup. Zobrazení hlavního menu OSD Main Menu Funkce OSD můžete používat ke změnám nastavení obrazu displeje. K zobrazení hlavního menu OSD Main Menu stiskněte tlačítko Select (vyber). Brightness

14 Následující tabulka krátce popisuje všechny položky menu OSD Main Menu. Položka Brightness (jas) Contrast (kontrast) Popis Ovládá jas obrazu nastavením jasu podsvětlení. Standardní nastavení jasu je na maximum(100). Jestliže nejste s nastavením spokojeni, můžete položku Brightness použít k vlastnímu nastavení jasu. Nastavuje úroveň rozdílu mezi světlými a tmavými plochami obrazu. Standardní nastavení kontrastu je 50. Jestliže nejste s nastavením spokojeni, můžete položku Contrast použít k vlastnímu nastavení kontrastu. Display (zobrazení) Otevírá submenu Display, kde můžete zvolit horizontální (H.) nebo vertikální (V.) polohu pro další nastavování. Color (barva) Clock/Phase (hodiny/fáze) Management (správa) Otevírá submenu Color, kde můžete pro další nastavování zvolit Color Temperature (barevnou teplotu), RGB a Black Level (úroveň černé). Viz Seřizování v menu OSD na straně 14. Otevírá submenu Clock/Phase, kde můžete provést automatické nastavení Auto Setup nebo pro další nastavování vybrat Clock (hodiny) nebo Phase (fáze). Otevírá submenu Management, kde můžete vybrat zobrazení informací o režimu (Mode Info), vyvolat nastavení od výrobce, vybrat vámi preferovaný jazyk, anebo vybrat zobrazení OSD. Viz Seřizování v menu OSD na straně 14. Výběr položek v menu OSD Funkce OSD můžete používat pro změny nastavení obrazu displeje. Pro zobrazení hlavního menu OSD Main Menu, stiskněte tlačítko Select (vyber). K výběru položek v submenu OSD budete používat všechna tři ovládací tlačítka. Pro výběr konkrétního submenu budete používat tlačítko Select k přesunu směrem k položce odpovídající tomuto submenu. Pak můžete vybrat v tomto submenu kteroukoli položku pomocí tlačítek Up (nahoru) nebo Down (dolů), a poté ji zvolit stiskem tlačítka Select (vyber). Následuje popis konkrétních položek OSD pro LCD monitory s analogovým rozhraním: Seřizování v menu OSD 1. Main Menu (hlavní menu): Stisk tlačítka SELECT vyvolá nebo vymaže hlavní menu OSD Main Menu. Hlavní menu 14

15 OSD Main Menu se zobrazí následovně: Brightness V Main Menu můžete používat tlačítko SELECT k volbě jedné položky (ikony) k seřízení. Barva vybrané ikony se změní na červenou. Dále se objeví její název a příslušný čárový graf a hodnota nebo submenu pro seřízení či výběr. Poznámka: Barva pozadí Main Menu je bílá, a ikony jsou modré mimo vybrané (ta je červená). Název vybrané ikony je modrý a barva příslušného čárového grafu nebo hodnoty vybrané ikony je také modrá. V následujících odstavcích popíšeme každou položku zobrazovanou v 'Main Menu'. 2. Ovládací funkce: Dále je popsána každá ovládací funkce zobrazovaná v hlavním menu Main Menu : 2.1 Brightness (Jas) Je-li vybráno Brightness, tiskněte tlačítka a pro nastavování jasu obrazu. Brightness Contrast (Kontrast) Je-li vybrán Contrast, tiskněte tlačítka a pro nastavování kontrastu zobrazení. Contrast Display (Zobrazení) Je-li vybráno Display, ukáže se níže zobrazené submenu. Tiskněte tlačítka a pro výběr 15

16 položek submenu. Display Exit H. Position V. Position (1) Exit: Stiskem tlačítka SELECT opustíte toto submenu do dalšího. (2) H. Position: Po výběru 'H Position' tiskněte tlačítka a pro nastavení horizontální polohy obrazu. Stiskem tlačítka SELECT se vrátíte zpět do submenu Display. H. Position (3) V. Position: Po výběru 'V Position' tiskněte tlačítka a pro nastavení vertikální polohy obrazu. Stiskem tlačítka SELECT se vrátíte zpět do submenu Display. V. Position Color (barva) Je-li vybráno Color, ukáže se níže zobrazené submenu. Tiskněte tlačítka a pro výběr položek submenu. 16

17 Color Exit Color Temp RGB Adjust Black Level Adjust Vybraná položka se zbarví červeně. (1) Exit: Stiskem tlačítka SELECT opustíte toto submenu do dalšího. (2) Color Temp: Stiskem tlačítka SELECT vyvoláte následující submenu: Color Temp Cool Neutral Warm User Tiskněte tlačítka a pro výběr položky v tomto submenu. Stiskem tlačítka Select se vrátíte zpět do submenu Color. (3) RGB Adjust: Stiskem tlačítka SELECT vyvoláte následující submenu: RGB Adjust Exit Red Green Blue Tiskněte tlačítka a pro výběr položek v tomto submenu. Vybraná položka se zbarví červeně. (a) Red: Je-li vybráno Red, tiskněte tlačítka a pro nastavení úrovně červené. Stiskem tlačítka SELECT se vrátíte zpět do submenu Color. Red 17

18 (b) Green: Je-li vybráno Green, tiskněte tlačítka a pro nastavení úrovně zelené. Stiskem tlačítka SELECT se vrátíte zpět do submenu Color. (c) Blue: Je-li vybráno Blue, tiskněte tlačítka a pro nastavení úrovně modré. Stiskem tlačítka SELECT se vrátíte zpět do submenu Color. (4) Black Level Adjust (nastavení úrovně černé): Stiskem tlačítka výběru vyvoláte následující submenu: Black Level Adjust Exit Red Green Blue Tiskněte tlačítka a pro výběr položky v tomto submenu. Vybraná položka se zbarví červeně. (a) Red: Je-li vybráno Red, tiskněte tlačítka a pro nastavení úrovně červené pro černou. Stiskem tlačítka SELECT se vrátíte zpět do submenu Color. Red (b) Green: Je-li vybráno Green, tiskněte tlačítka a pro nastavení úrovně zelené. Stiskem tlačítka SELECT se vrátíte zpět do submenu Color. (c) Blue: Je-li vybráno Blue, tiskněte tlačítka a pro nastavení úrovně modré. Stiskem tlačítka SELECT se vrátíte zpět do submenu Color. 2.5 Clock/Phase (hodiny / fáze) Je-li vybrána položka 'Clock/Phase', ukáže se následující submenu: Clock/Phase Exit Auto Setup Clock 18

19 Phase Tiskněte tlačítka a pro výběr položky v tomto submenu. Vybraná položka se zbarví červeně. (1) Exit: Stiskem tlačítka SELECT opustíte toto submenu. (2) Auto Setup: Touto volbou se spustí funkce automatického nastavení Auto Setup. Během chodu rutiny Auto Setup bude OSD ukazovat Please wait (počkejte prosím). Auto Setup Please wait Po dokončení rutiny budete dotázáni, zda se obraz jeví jako správný či nikoli. Auto Setup Does this image look correct Yes No Vypadá-li obraz správně, zvolte Yes, a submenu se automaticky uzavře, NEBO jestliže obraz vyžaduje další seřizování, vyberte No, ukáže se čárový graf Phase pro následující ruční nastavení. Poté můžete nastavit fázi tlačítky Up nebo Down. Poté, co se celý text jeví jako dobře zaostřený a obraz nejeví žádnou nestabilitu, stiskněte tlačítko Select pro ukončení nastavování a uzavření menu OSD. Phase (3) Clock: Je-li vybráno Clock, tiskněte tlačítka a pro nastavení hodnoty hodin. Stiskem tlačítka SELECT se vrátíte zpět do submenu Clock/Phase. 19

20 Clock (4) Phase: Je-li vybráno Phase, tiskněte tlačítka a pro nastavení hodnoty fáze. Stiskem tlačítka SELECT se vrátíte zpět do submenu Clock/Phase. Phase Management (správa) Je-li vybráno Management, ukáže se následující submenu: Management Exit Mode Info OSD Display Language Recall factory Setting Tiskněte tlačítka a pro výběr položky v tomto submenu. Vybraná položka se zbarví červeně. (1) Exit: Stiskem tlačítka SELECT opustíte toto submenu. (2) Mode Info: Stiskem tlačítka SELECT zobrazíte název režimu a horizontální a vertikální kmitočet současného vstupního signálu. 20

21 Mode Info 1280 x 1024 H: 64.0 khz V: 60.0 Hz (3) OSD Display: Stiskem tlačítka SELECT vyvoláte následující submenu a jeho příslušný čárový graf či hodnotu: OSD Display Exit H. Position V. Position Pomocí tlačítek a vybírejte položky, vybraná položka se zbarví červeně. (a) Exit: Tímto opustíte toto submenu. (b) H. Position: Je-li vybráno H. Position, tiskněte tlačítka a pro horizontální umístění OSD. Stiskem tlačítka SELECT se vrátíte zpět do submenu OSD Display. H. Position (c) V. Position: Je-li vybráno V. Position, tiskněte tlačítka a pro nastavení vertikální polohy OSD. Stiskem tlačítka SELECT se vrátíte zpět do submenu OSD Display. V. Position (4) Language (jazyk): Je-li vybráno Language, ukáže se po stisku tlačítka výběru následující submenu Language: 21

22 Language English Français Deutsch Italian Español Pomocí tlačítek a vyberte jeden z pěti jazyků. (5) Recall Factory Setting (vyvolat nastavení výrobce): Je-li vybráno Recall Factory Setting, ukáže se po stisku tlačítka výběru následující submenu: Recall factory Setting Yes No (a) Stisky tlačítek a vyberte Yes a poté stiskem SELECT vrátíte hodnoty nastavení obrazu na hodnoty od výrobce. (b) Vyberte No a pak stiskněte SELECT pro opuštění tohoto submenu. 3. Funkce Audio : Při nastavování funkce Audio postupujte následovně: 1. Stiskněte tlačítko Up ( ) když není zobrazeno hlavní menu OSD Main Menu. Tím se vyvolá menu Audio. 2. Pomocí tlačítek Up nebo Down vyberte jednu ze tří funkcí. Vybraná funkce se zvýrazní. 3. Stiskněte tlačítko Select pro volbu vybrané funkce. Audio Exit Audio Mute Volume Surround 22

23 3.1 Audio Mute Audio Mute (umlčení zvuků) Tím se vyvolá následující menu: Audio Mute Yes No Pomocí tlačítek a vyberte Yes nebo No a potvrďte tlačítkem SELECT. Volume (hlasitost) 3.2 Volume Tím se vyvolá následující menu: Volume = Pak lze tlačítky zvyšovat nebo snižovat hodnotu hlasitosti Volume. Stiskem tlačítka SELECT se vrátíte do menu Audio. Surround (prostorový zvuk) 3.3 Surround Tím se vyvolá následující menu: Surround On Off Pomocí tlačítek a vyberte On nebo Off a potvrďte tlačítkem SELECT. 4. Funkce Direct Key (přímá klávesa) : Stisk tlačítka, když není zobrazeno hlavní menu Main Menu, aktivuje funkci Direct Key pro automatické nastavení Auto Setup následovně: Auto Setup Yes No 23

24 Tlačítky Up nebo Down vyberte Yes a stiskněte tlačítko Select pro aktivaci Auto Setup. Po dobu běhu rutiny Auto Setup bude OSD ukazovat Please wait (počkejte prosím). Auto Setup Please wait Po skončení rutiny budete dotázáni, zda se jeví obraz jako správný či nikoli. Auto Setup Does this image look correct Yes No Vypadá-li obraz správně, zvolte Yes, a pak se submenu automaticky uzavře. NEBO Jestliže obraz vyžaduje další nastavení, zvolte No, a ukáže se čárový graf Phase pro další ruční nastavení. Pak můžete nastavovat fázi tlačítky Up nebo Down. Když se celý text jeví jako dobře zaostřený a není v něm žádná nestabilita, stiskněte tlačítko Select pro ukončení nastavování a uzavření menu OSD. Phase

25 Odstraňování poruch Tato kapitola obsahuje informace o tom, jak odstraňovat poruchy LCD monitoru. Jestliže jste vyzkoušeli všechny dále uvedené body, kontaktujte prosím kvalifikovaný servisní personál. A. Displej nepracuje, i když se počítač jeví jako v provozu. 1. Ujistěte se, že je napájecí kabel bezpečně zasunut do monitoru. 2. Ujistěte se, zda je monitor zapnut. 3. Zkuste monitor vypnout a znovu zapnout. 4. Ujistěte se, zda je síťová šňůra monitoru zapojena do zásuvky a do síťového adaptéru. Zkontrolujte funkci zásuvky připojením jiného spotřebiče (jako je lampa) do zásuvky. (Jestliže svítí kontrolka na monitoru vpředu, je monitor napájen. Zkuste další bod tohoto postupu). 5. Zkontrolujte zapojení kabelu mezi monitorem a počítačem. Konektory kabelu musí být zcela zasunuty. B. Na displeji je hlášení Check Cable (zkontroluj kabel). Toto hlášení se objevuje, jestliže není video kabel správně připojen k počítači. 1. Ujistěte se, zda je analogový video kabel připojen do portu Analog Video Input na monitoru zezadu. 2. Ujistěte se, zda je druhý konec analogového video kabelu zasunut do video portu PC. C. Na displeji je hlášení No Sync. (není synchronizace). Toto hlášení se objevuje, jestliže není při zapojeném kabelu žádný video signál z počítače. 1. Ujistěte se, zda je zapnuto napájení počítače. 2. Ujistěte se, zda je již výstup z vaší grafické karty. D. Na displeji je hlášení Signal Out of Range (signál je mimo rozsah). 25

26 Toto hlášení se objevuje, jestliže je vstupní signál mimo možnost zobrazení. Nastavte váš PC na podporovaný video režim, především na 1280 x 1024 při 60 Hz. Viz Nastavení video režimu na straně 10. E. Obraz je velmi nestabilní. 1. Nastavte váš PC na podporovaný video režim, především 1280 x 1024 při 60 Hz. Viz Nastavení video režimu na straně Obnovte původní nastavení od výrobce volbou Factory Recall v submenu OSD Factory Recall. 3. Proveďte funkci automatického nastavení Auto Setup. Viz Automatické nastavení přímou klávesou na straně 24. Poznámka: I když je nastavení vašeho PC mimo rozsah video režimů podporovaných vaším LCD monitorem, může být obraz stále ještě zobrazován se sníženou kvalitou. To vám poskytuje možnost změnit nastavení vašeho PC na správné. 26

27 Technické informace Tato kapitola obsahuje technické informace o LCD monitoru. Informace o displeji Modul LCD 17-palcový, TFT s aktivní maticí, protiodrazná vrstva, odstup pixelů 0,264 mm Velikost obrazu Úhel pozorování Do stran Nahoru/dolů Jas Poměr kontrastu Barvy displeje Napájení Maximální příkon Vstup signálu Video signál Synch. signály Řádkový (horizont.) kmitočet Obnovovací (vertikální) kmitočet Hodiny obraz. bodů 337,9 x 270,3 mm 60 / 60 (typický) 40 /60 (typický) 230 cd/m 2 (typický) 300 : 1 (typický) 16,7 miliónu 100 ~ 240 V stř plný rozsah, 50/60 Hz (vnější střídavý adaptér) < 45W RGB pozitivní 0,7V šš, 75 Ω Oddělené + Složkové, úroveň TTL 31,5 ~ 80 khz 56 ~ 75 Hz 135 MHz (maximální) Doporučený režim Naklápění podstavce Rozměry (Š x V x H) Hmotnost Provozní podmínky Teplota Vlhkost Výška Skladovací podmínky Teplota Vlhkost 1280 x 1024 při 60 Hz 20 dopředu, -5 dozadu 424 x 438 x 86 mm (bez základny) 7,0 kg 5 ~ 40 C ve výšce 0 ~ 2000 m 5 ~ 30 C ve výšce 2000 ~ 3000 m 20 ~ 85 % rel. vlhkosti, nekondenzující 3000 m max. -20 ~ 60 C 5 ~ 95 % rel. vlhkosti 27

28 Výška m max. Video režimy LCD monitor podporuje následující průmyslové standardní kombinace rozlišení stínítka a obnovovacích kmitočtů. Jiné kombinace jsou možné, ale mohou vyžadovat seřízení obrazu. Pro optimální výkonnost nastavte váš PC na rozlišení obrazu 1280 x 1024 při 60 Hz obnovovacím kmitočtu. Podporované rozlišení (body x řádky) VGA 640 x x x 480 SVGA 800 x x x x 600 XGA 1024 x x x 768 SXGA 1280 x x 1024 Svislý kmitočet (obnovovací kmitočet) 60 Hz 72 Hz 75 Hz 56 Hz 60 Hz 72 Hz 75 Hz 60 Hz 70 Hz 75 Hz 60 Hz 75 Hz US TEXT 720 x Hz Power MAC 640 x x Hz 75 Hz Poznámka: Displej je schopen zajít mimo tyto doporučené režimy. Neznámé video režimy Jako všechny jiné monitory, je váš LCD monitor konstruován k práci se standardními video režimy. Avšak ne všechny video/grafické karty používají pouze standardní režimy zobrazování. Váš LCD monitor používá moderní technologii, konstruovanou k synchronizaci jakéhokoli režimu zobrazení. Doporučujeme vybrat jeden z výše uvedených podporovaných režimů. Jestliže zvolíte neznámý režim, budete potřebovat ručně nastavit hodiny, fázi a polohu obrazu. Jestliže musíte neznámý režim používat, můžete nejprve spustit automatické nastavení Auto Setup. Jestliže Auto Setup nezajistí odpovídající nastavení obrazu, musíte ručně nastavit hodiny, fázi, horizontální polohu a vertikální polohu. 28

29 Informace o předpisech Schvalování agenturami Bezpečnost Emise Odolnost Ergonomie VLMF TCO99 Evropské USA Japonsko Jiné Značka CE EN60950 TUV-GS UL1950 EN FCC Class B EN ISO MPR II Pouze u modelu TCO CSA950 BSMI Prohlášení FCC: Hlášení FCC Část 15 Toto zařízení je v souladu s Částí 15 předpisů FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobit škodlivé rušení. (2) Toto zařízení musí odolávat jakémukoli přijímanému rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí funkce. 29

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Ustanovení FCC Ustanovení o rušení rádiových frekvencí INFORMACE PRO UŽIVATELE. Úvodem. Bezpečnostní informace

Ustanovení FCC Ustanovení o rušení rádiových frekvencí INFORMACE PRO UŽIVATELE. Úvodem. Bezpečnostní informace Ustanovení FCC Ustanovení o rušení rádiových frekvencí INFORMACE PRO UŽIVATELE CZ POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno odpovídající ustanovením pro třídu B digitálních zařízení, uvedených

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada X Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48

Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Nastavení pozorovacího úhlu...2 Montáž na zeď...3 1. Sklopte podstavec...3 2. Zajistěte ozdobný kryt...3 3. Připevněte monitor LCD na

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

FP931 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 19,0" (48,26 cm) Návod k obsluze

FP931 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 19,0 (48,26 cm) Návod k obsluze FP931 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 19,0" (48,26 cm) Návod k obsluze i Copyright Copyright 2004 BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena,

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

FP71E/FP71E + Barevný monitor LCD Velikost LCD obrazovky 17.0" Návod k obsluze

FP71E/FP71E + Barevný monitor LCD Velikost LCD obrazovky 17.0 Návod k obsluze FP71E/FP71E + Barevný monitor LCD Velikost LCD obrazovky 17.0" Návod k obsluze i Copyright Copyright 2004 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena,

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Návod k instalaci a obsluze monitoru ImageQuest L17t/19t

Návod k instalaci a obsluze monitoru ImageQuest L17t/19t Návod k instalaci a obsluze monitoru ImageQuest L17t/19t Gratulujeme Vám ke koupi LCD monitoru Hyundai ImageQuest L17T/19T! >>> Uschovejte si původní krabici a veškerý balicí materiál pro případnou přepravu

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL1751As

Uživatelská příručka. Monitor AL1751As Uživatelská příručka Monitor AL1751As OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM... 3 PŘED OBSLUHOU MONITORU... 3 VLASTNOSTI... 3 OBSAH BALENÍ... 3 SÍŤOVÝ PŘÍVOD... 4 INSTALACE MONTÁŽNÍ

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

FP531 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 15,0" (38,1 cm) Návod k obsluze

FP531 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 15,0 (38,1 cm) Návod k obsluze FP531 Barevný monitor LCD Velikost LCD panelu 15,0" (38,1 cm) Návod k obsluze i Copyright Copyright 2004 BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena,

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

LCD MONITOR. quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G

LCD MONITOR. quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G LCD MONITOR quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G ii Úvod Obsah balení Přesvědčte se, že součástí dodávky monitoru jsou následující položky. Pokud některé položky chybí, kontaktujte svého

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 1 OBSAH DODÁVKY Video-Endoskop, sonda s labutím krkem 100cm, TV-kabel, USB-kabel, Li-Ion akumulátor, nabíječka, magnet, hák, zrcadlo, kufr, návod k použití VAROVNÉ

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka PW201 LCD Monitor Bezpečnostní informace Než začnete monitor používat přečtě si přiloženou dokumentaci. Nevystavujte monitor vlhkému prostředí - nebezpečí požáru a poražení proudem. Monitor musí být napájen

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více