Monitor Acer AL1731. Uživatelská pøíruèka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitor Acer AL1731. Uživatelská pøíruèka"

Transkript

1 Monitor Acer AL1731 Uživatelská pøíruèka

2 Obsah Úvodem...2 Kapitola 1 Instalace...3 Rozbalení... 3 Sestavení LCD monitoru a podstavce... 3 Nastavení úhlu pohledu... 3 Odejmutí LCD monitoru z podstavce... 4 Instalace podstavce monitoru... 4 Pøipojení displeje k vašemu poèítaèi... 4 Pøipojení ke zdroji napájení... 4 Pøipojení audio kabelu... 4 Pøipojení kabelu AV a S-Video... 4 Nastavení LCD monitoru... 5 Systém øízení spotøeby... 5 Kapitola 2 Ovládací prvky displeje...5 Uživatelské ovládací prvky... 5 Nastavení displeje monitoru... 6 Popis funkce... 6 Kapitola 3 Technické informace...8 Technické údaje... 8 Tabulka standardních režimù Odstraòování závad Úvodem Tento návod k obsluze je urèen uživatelùm pro uvedení LCD monitoru do provozu, nastavení a používání. Informace, uvedené v tomto návodu k obsluze byly peèlivì zkontrolovány z hlediska pøesnosti, není však možno poskytnout žádnou záruku, pokud jde o správnost jeho obsahu. Informace, uvedené v tomto návodu k obsluze, mohou být pøedmìtem zmìny bez upozornìní. Tento dokument obsahuje proprietární informace chránìné autorskými právy. Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této pøíruèky nesmí být reprodukována v žádné formì, jako napøíklad mechanicky, elektronicky nebo jakýmkoli jiným zpùsobem bez pøedchozího písemného povolení výrobce. Varování ederální komunikaèní komise ( CC) Toto zaøízení bylo testováno a odpovídá omezením, kladeným na digitální zaøízení Tøídy B v souladu s Èástí 15 Pravidel CC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby byla poskytnuta pøimìøená ochrana pøed škodlivým rušením, jestliže je zaøízení provozováno v domácích podmínkách. Toto zaøízení generuje, používá a mùže vyzaøovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, mùže zpùsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Není zde však žádná záruka, že se toto vyzaøování nevyskytne pøi urèité konkrétní instalaci. Pokud je toto zaøízení zdrojem rušení, což lze prokázat vypnutím a opìtovným zapnutím zaøízení, je uživatel oprávnìn v rámci omezení rušení provést nìkolik následujících úprav: Zmìnit nasmìrování nebo umístìní pøíjmové antény rušeného zaøízení. Zvìtšit vzdálenost mezi zaøízením a pøijímaèem. Zapojit toto zaøízení do zásuvky ve zdi, zapojené do jiného obvodu, než ve kterém je zapojen rušený pøijímaè. Obra te se na svého prodejce nebo na zkušeného opraváøe radiopøijímaèù a televizorù, který vám poskytne radu a pomoc. Jakékoli zmìny nebo úpravy, které nejsou výslovnì povoleny výrobcem zaøízení, mohou zneplatnit právo uživatele na obsluhu tohoto zaøízení. POZNÁMKA: Aby byly splnìny limity CC pro škodlivé rušení, a aby bylo zabránìno rušení rozhlasového a televizního vysílání, je vyžadováno použití stínìného kabelu pro pøenos signálu. Základní podmínkou je použití výhradnì pøiloženého kabelu. Kanadské naøízení DOC Tento digitální pøístroj Tøídy B splòuje všechny požadavky kanadských pøedpisù pro zaøízení zpùsobujících rušení. 2

3 Dùležitá bezpeènostní upozornìní Pøeètìte si prosím pozornì následující pokyny. Tento návod k obsluze byste si mìli ponechat pro použití v budoucnu. 1. Pøi èištìní obrazovky LCD monitoru: -Vypnìte napájení LCD monitoru a odpojte sí ovou napájecí šòùru. -Na èisticí utìrku nastøíkejte sprejem èisticí prostøedek, který neobsahuje rozpouštìdlo. -Takto navlhèenou utìrkou jemnì setøete obrazovku. 2. Neumis ujte tento LCD monitor do blízkosti okna. Pøi vystavení tohoto monitoru deš ové vodì, vlhkosti nebo sluneènímu záøení mùže dojít k jeho vážnému poškození. 3. Na plochu obrazovky LCD monitoru neaplikujte tlak. Nadmìrný tlak mùže zpùsobit trvalé poškození displeje. 4. Nesundávejte kryt LCD displeje ani se nepokoušejte o servis tohoto pøístroje svépomocí. Jakýkoli servis by mìl provádìt výhradnì autorizovaný technik. 5. Tento LCD monitor skladujte v místnosti, kde se pokojová teplota pohybuje od -20 C do 60 C. Pøi skladování tohoto LCD monitoru mimo tento teplotní rozsah mùže dojít k jeho trvalému poškození. 6. Pokud nastane nìkterá z následujících situací, neprodlenì odpojte monitor se sítì a zavolejte autorizovaného technika. * Signálový kabel k poèítaèi PC je roztøepený nebo poškozený. * Došlo k polití LCD monitoru nebo byl monitor vystaven pùsobení deštì. * LCD monitor nebo jeho skøíòka jsou poškozeny. 7. Pro zapojení tohoto zaøízení k elektrické síti je vyžadována schválená pøípojka napájecího napìtí. Pro nominální proud až do 6 A, pøi hmotnosti zaøízení nad 3 kg, nesmí být používána linka s nižší kapacitou, než H05VV-, 3G, s vodièi o prùøezu 0,75 mm2. 8. Pouze pro použití se zdrojem napájení LINEARITY LAD6019AB5 a Li-shin, LSE9901B1260. Kapitola 1 Instalace Rozbalení Pøed rozbalením LCD monitoru si pøipravte vhodný pracovní prostor pro svùj monitor a poèítaè. Budete potøebovat stabilní a èistou plochu v blízkosti sí ové zásuvky. Zkontrolujte, zda je kolem LCD monitoru dostatek volného prostoru pro dostateèné odvìtrávání. Aèkoli tento LCD monitor spotøebovává velmi malé množství elektrické energie, je pøesto zapotøebí urèité odvìtrávání, aby se LCD monitor pøíliš nezahøíval. Po rozbalení LCD monitoru se pøesvìdète, zda v krabici jsou následující položky: * Vlastní LCD monitor * VGA kabel pro propojení monitoru s poèítaèem PC (1,8 m) * DVI-D kabel pro propojení monitoru s poèítaèem PC (1,8 m) * Stereo audio kabel s konektory jack (1,8 m) * Audio/video kabel s konektory RCA cinch (1,8 m) * Sí ový adaptér * Sí ová napájecí šòùra (1,8 m) * Kabel S-Video (1,8 m) Pokud zjistíte, že kterákoli z tìchto položek chybí nebo vypadá jako poškozená, obra te se neprodlenì na svého prodejce. Sestavení LCD monitoru a podstavce Po otevøení krabice nejprve vyjmìte podstavec a položte ho na pracovní plochu jako první. Poté nainstalujte LCD monitor na podstavec a vzájemnì je spojte (viz obrázek 1-1). Nastavení úhlu pohledu Tento LCD monitor je zkonstruován tak, aby umožòoval uživatelùm pohodlný úhel pøi jeho sledování. Úhel sledování je možno nastavovat v rozmezí od -5 do +25 (viz obrázek 1-2). -5 Obrázek Obrázek 1-2 Varování: Nepokoušejte se o násilné nastavení vìtšího úhlu LCD monitoru pøes jeho maximální úhel sledování, který je uveden výše. V opaèném pøípadì mùže dojít k poškození monitoru a podstavce monitoru. 3

4 Odejmutí LCD monitoru z podstavce Vyšroubujte šroubky (1) podpìrného sloupku otoèného podstavce, a vysuòte jej ven mimo hlavní èást. 1 Rozhraní pro aplikace s ramenem Pøed instalací upevòovacího zaøízení si prosím prohlédnìte obrázek 1-3. Na zadní ploše tohoto LCD displeje jsou ètyøi integrované matice 4 mm, 0,7 se závitem, a dále ètyøi pøístupové otvory (5 mm) v plastikovém zakrytování (viz vyobrazení na obrázku 1-4). Tyto specifikace splòují normu VESA lat Panel Monitor Physical Mounting Interface Standard / rozhraní VESA pro montáž plochého panelu monitoru. (odstavce 2.1 a 2.1.3, verze 1, s datem 13. listopadu 1997). Obrázek 1-3 POZNÁMKA: Pro tuto aplikaci prosím použijte šroub o prùmìru 4 mm a délce 8 mm. Obrázek 1-4 Pøipojení displeje k vašemu poèítaèi 4mm, 0,7 se závitem x 4 1. Vypnìte svùj poèítaè. 2. Zapojte jeden konec signálového kabelu k portu VGA nebo DVI tohoto LCD monitoru (viz obrázek 1-5). 3. Zapojte druhý konec signálového kabelu k portu VGA nebo portu DVI svého poèítaèe PC. 4. Ujistìte se, že zapojení je bezpeèné. Pozor: Toto zaøízení musí být pøipojeno video kabelem s feritovým jádrem, má-li být v souladu s požadavky CC. Kabel s feritovým jádrem je souèástí pøíslušenství tohoto LCD monitoru. Toto zaøízení nebude v souladu s pøedpisy CC, pokud bude použit kabel, který není opatøen feritovým jádrem. VGA Port DVI Port Video connector Obrázek 1-5 Pøipojení ke zdroji napájení 1. Pøipojte k LCD monitoru sí ovou napájecí šòùru (viz obrázek 1-6). 2. Pøipojte výstupní konektor stejnosmìrného napìtí ze sí ového adaptéru do pøíslušné zdíøky pro stejnosmìrné napìtí (DC) na monitoru. 3. Sí ovou napájecí šòùru zapojte do sí ové zásuvky. Varování: Doporuèujeme vám, abyste mezi sí ový adaptér a sí ovou zásuvku ve zdi nainstalovali ochranný filtr proti špièkám a pøepìtí ( Surge Protector ), aby byla zajištìna ochrana proti pøepì ovým špièkám, rázùm a náhlým zmìnám napìtí, které by mohly poškodit LCD monitor. DC Power Jack Obrázek 1-6 Power Card AC Adapter Audio Jack Pøipojení audio kabelu Obrázek Pøipojte audio kabel ke zdíøkám LINE OUT na zvukové kartì svého poèítaèe PC nebo ke zdíøce AUDIO OUT na pøedním panelu vaší mechaniky CD-ROM (viz obrázek 1-7). 2. Druhý konec audio kabelu zapojte ke zdíøkám LINE IN na LCD monitoru. Pøipojení kabelu AV a S-Video 1. Zapojte AV kabel do zdíøek RCA cinch a pøi zapojení druhé strany kabelu do AV zdroje dodržujte barevné rozlišení (viz obrázek 1-8). 2. Zapojte kabel S-Video z vlastního pøístroje do zdroje AV. Obrázek1-8 4

5 Nastavení LCD monitoru 1. Zkontrolujte, zda je sí ová napájecí šòùra zapojena do LCD monitoru. 2. Zapnìte sí ový vypínaè LCD monitoru umístìný na jeho spodní stranì. Systém øízení spotøeby Tento LCD monitor je v souladu s normou VESA DPMS (verze 1.0) pro systém øízení spotøeby. Režim VESA DPMS poskytuje ètyøi režimy úspory energie prostøednictvím zjiš ování horizontálního nebo vertikálního synchronizaèního signálu. Pokud je LCD monitor v režimu úspory energie, bude obrazovka monitoru prázdná, a indikátor napájení (LED) bude svítit žlutou barvou. Kapitola 2 Ovládací prvky displeje Uživatelské ovládací prvky Následuje struèný popis a umístìní všech ovládacích prvkù a funkcí LCD monitoru a indikátorù: Obrázek Stereofonní reproduktory Stereofonní zvukový výstup z poèítaèe PC. 2 Spínaè pro zapnutí napájení (Indikátor stejnosmìrného napájení) 3 Auto 4 Volba funkcí a tlaèítka prvkù pro nastavení 1. Stisknìte mìkký spínaè pro zapnutí/vypnutí napájení, aby se monitor zapnul/vypnul. 2. Indikátor LED svítí modrou barvou Napájení je zapnuto. 3. Indikátor LED svítí žlutou barvou Monitor je v režimu úspory energie. 4. Indikátor LED je vypnutý Napájení je vypnuto. 1. Stisknìte tlaèítko Auto, aby se provedlo automatické nastavení monitoru. 2. Podržte tlaèítka Auto stisknutá déle než 2 sekundy - monitor vyhledá další zdroj. 1. Stisknìte buï levé nebo pravé ovlád. tlaèítko pro nastavení hlasitosti reproduktoru. 2. Pokud po tlaèítku Menu stisknete toto tlaèítko, pak mùžete buï levým nebo pravým ovládacím tlaèítkem zvolit první položku nabídky na obrazovce (OSD). 3. Pøi volbì požadované položky stisknìte opìt tlaèítko Menu pro volbu druhé položku nabídky na obrazovce (OSD). Stisknìte levé tlaèítko pro snížení nastavené hodnoty v nabídce na obrazovce (OSD) nebo stisknìte pravé tlaèítko pro zvýšení nastavené hodnoty v nabídce na obrazovce (OSD). 5 Menu (nabídka) 1. Stisknìte tlaèítko Menu, aby se zobrazila tabulka funkcí nabídky na obrazovce (OSD - On Screen Display). 2. Pokud je zobrazena nabídka na obrazovce (OSD), pak se po stisknutí tlaèítek Menu aktivuje funkce volby. 5

6 Nastavení displeje monitoru Monitor je vybaven ètyømi tlaèítky pro ovládání funkcí, která umožòují volit mezi funkcemi, zobrazenými v nabídce na obrazovce (OSD) urèené pro snadné používání. Nabídka na funkcí na obrazovce (OSD) Pro zpøístupnìní hlavní nabídky na obrazovce (OSD) jednoduše stisknìte jedno z tlaèítek pro volbu funkcí, aby se na obrazovce zobrazilo schéma nabídky dle obrázku 2-2. Dalším stisknutím tlaèítek pro volbu funkcí mùžete rolovat všemi položkami nabídky, a pak stiskem tlaèítka pro ovládání nastavíte hodnotu vybrané položky. Obrázek 2-2 Popis funkce Analog RGB / Digital RGB Picture (obraz) Auto Adjust Brightness Contrast H-position V-position Phase Clock Stisknìte tlaèítko >, aby se provedlo automatické nastavení režimu zobrazení na nejlepší možný výkon v souladu s nastavením podle normy VGA. Nastavení jasu celkového zobrazení a pozadí obrazovky. Nastavení kontrastu zobrazení v relaci s pozadím. Pro horizontální posunutí zobrazení vlevo nebo vpravo. Pro vertikální posunutí zobrazení smìrem nahoru nebo dolù. Pro zlepšení èistoty zaostøení a stability zobrazení. Zvìtšení nebo zmenšení horizontální velikosti zobrazení. Pro ukonèení/opuštìní hlavní nabídky. Advanced (další možnosti) Sharpness (ostrost) Color Cool (studené) Natural (pøirozené) Warm (teplé) User (uživatel) User red User green User blue Nastavení ostrosti obrazu. K dispozici máte 4 možnosti. Tento prvek nastavuje barevnou teplotu zobrazení (je nastaven pøi výrobì a vy byste nemìli toto nastavení mìnit). Zobrazení je zbarveno do modra a je jasnìjší. Zobrazení je více do èervena a blíží se barvì bílého papíru. Zobrazení je více do žluta a blíží se barvì bílého papíru. Pomocí této funkce si mùžete sami nastavit individuální intenzitu barev. Zvýšení nebo snížení intenzity èervené, zelené nebo modré barvy v závislosti na zvolené barvì. Zvýšení nebo snížení intenzity èervené barvy. Zvýšení nebo snížení intenzity zelené barvy. Zvýšení nebo snížení intenzity modré barvy. Pro ukonèení/opuštìní hlavní nabídky. Audio (zvuk) Volume (hlasitost) Bass (hloubky) Treble (výšky) ATTL ATTR Loudness Mute Stisknutím tlaèítka < mùžete hlasitost snížit nebo stisknutím tlaèítka > mùžete hlasitost zvýšit Stisknutím tl. < mùžete hluboké tóny potlaèit nebo stisknutím tl. > mùžete hl. tóny zdùraznit Stisknutím tl. < mùžete vysoké tóny potlaèit nebo stisk. tl. > mùžete vys. tóny zdùraznit Stisknutím tlaèítka < mùžete snížit hlasitost levého reproduktoru a stisknutím tlaèítka > mùžete hlasitost levého reproduktoru zvýšit. Stisknutím tohoto tlaèítka < mùžete snížit hlasitost pravého reproduktoru a stisknutím tlaèítka > mùžete hlasitost pravého reproduktoru zvýšit. Tato funkce umožòuje zapínání nebo vypínání fyziologické regulace hlasitosti. Tato funkce umožòuje zapínání nebo vypínání zvuku. Pro ukonèení/opuštìní hlavní nabídky. 6

7 Options (další možnosti) OSD Pro posunutí zobrazení nabídky na obrazovce (OSD). OSD H-position Pro horizontální posunutí nabídky na obrazovce (OSD) vlevo nebo vpravo. OSD V-position Pro vertikální posunutí nabídky na obrazovce (OSD) smìrem nahoru nebo dolù. Language Mùžete si zvolit jeden z devíti nabízených jazykù. Pro ukonèení/opuštìní hlavní nabídky. Utilities (pomocné funkce) OSD timeout Zde mùžete nastavit, jak dlouho bude monitor èekat od posl. nastavení tlaèítkem, než se nabídka OSD ukonèí. Èas. interval je možno nastavit od 5 do 60 sek. OSD background Pozadí nabídky OSD mùžete zmìnit na neprùhledné nebo prùsvitné. Source icon Zde mùžete zvolit, zda se má ikona nabídky OSD zapnout nebo vypnout. Pro ukonèení/opuštìní hlavní nabídky. Reset (vynulování) Memory recall Composite Video / S-Video Picture (obraz) Brightness Contrast Saturation Hue Advanced Audio Vrácení aktuálnì zvoleného prvku na tovární hodnotu. Aby bylo možno tuto funkci použít, musí uživatel používat pøednastavený tovární režim zobrazení. Pro ukonèení/opuštìní nabídky. Pro ukonèení/opuštìní nabídky na obrazovce (OSD). Nastavení jasu celkového zobrazení a pozadí obrazovky. Nastavení kontrastu zobrazení v relaci s pozadím. Tento parametr slouží k nastavení nasycení barev (saturace) zobrazení. Tento parametr slouží k nastavení barevného odstínu zobrazení. Sharpness Nastavení ostrosti obrazu. Scaling Nastavení vel. obrazovky na plnou velikost nebo na obraz s pomìrem stran 16:9. Pro ukonèení/opuštìní hlavní nabídky. Sharpness Color Cool Natural Warm User User red User green User blue Volume Bass Treble Nastavení ostrosti obrazu. K dispozici máte 4 možnosti. Tento prvek nastavuje barevnou teplotu zobrazení (je nastaven pøi výrobì, a vy byste nemìli toto nastavení mìnit). Zobrazení je zbarveno do modra a je jasnìjší. Zobrazení je více do èervena a blíží se barvì bílého papíru. Zobrazení je více do žluta a blíží se barvì bílého papíru. Pomocí této funkce si mùžete sami nastavit intenzitu barev. Zvýšení nebo snížení intenzity èervené, zelené nebo modré barvy v závislosti na zvolené barvì. Zvýšení nebo snížení intenzity èervené barvy. Zvýšení nebo snížení intenzity zelené barvy. Zvýšení nebo snížení intenzity modré barvy. Pro ukonèení/opuštìní hlavní nabídky. Stisknutím tl.< mùžete hlasitost snížit nebo stisknutím tl. > mùžete hl.zvýšit. Stisknutím tl.< mùžete hluboké tóny potlaèit nebo stisknutím tl. > hl. tóny zdùraznit. Stisknutím tl.< mùžete vysoké tóny potlaèit nebo stisk. tlaèítka > vys.tóny zdùraznit. 7

8 ATTL Stiskem tlaèítka < mùžete snížit hlasitost levého repreduktoru a stisknutím tlaèítka > mùžete hlasitost levého reproduktoru zvýšit. ATTR Stisknutím tohoto tlaèítka < mùžete snížit hlasitost pravého reproduktoru a stisknutím tlaèítka > mùžete hlasitost pravého reproduktoru zvýšit. Loudness Tato funkce umožòuje zapínání nebo vypínání fyziologické regulace hlasitosti. Mute Tato funkce umožòuje zapínání nebo vypínání zvuku. Pro ukonèení/opuštìní hlavní nabídky. Options (další možnosti) OSD OSD H-position OSD V-position Pro posunutí zobrazení nabídky na obrazovce (OSD). Pro horizontální posunutí nabídky na obrazovce (OSD) vlevo nebo vpravo. Pro vertikální posunutí nabídky na obrazovce (OSD) smìrem nahoru nebo dolù. Language Mùžete si zvolit jeden z devíti nabízených jazykù. Pro ukonèení/opuštìní hlavní nabídky. Utilities (pomocné funkce) OSD timeout OSD background Source icon Reset (vynulování) Zde mùžete nastavit, jak dlouho bude monitor èekat od posledního nastavení tlaèítkem, než se nabídka OSD ukonèí. Èasový interval je možno nastavit od 5 do 60 sekund. Pozadí nabídky OSD mùžete zmìnit na neprùhledné nebo prùsvitné. Zde mùžete zvolit, zda se má ikona nabídky OSD zapnout nebo vypnout. Pro ukonèení/opuštìní hlavní nabídky. Memory recall Vrácení aktuálnì zvoleného prvku na tovární hodnotu. Aby bylo možno tuto funkci použít, musí uživatel používat pøednastavený tovární režim zobrazení. Pro ukonèení/opuštìní nabídky. Pro ukonèení/opuštìní nabídky na obrazovce (OSD). Kapitola 3 Technické informace Technické údaje LCD Panel ACER AL1731 Velikost 17 palcù (43 cm) Typ displeje Aktivní matice T T LCD displej, barevný Rozlišení 1280 x 1024 bodù Bodový displej 1280 x (RGB) x 1024 bodù Oblast zobrazení (mm) 337,92 x 270,336 (H x V) Poèet barev displeje 16,7 miliónu Jas 250 cd/m 2 (typicky) Pomìr kontrastu 430:1 (typicky) Doba odezvy Ta=25 C Tr=5 ms Tf=15 ms Napìtí lampy 700 Vrms (typicky) Proud lampy 6,5 ma rms (typicky) Úhel sledování Vertikální: -65 ~ +65 Horizontální: -80 ~ +80 8

9 Video Vstupní signál Analogový vstup RGB 0,7 Vpp DigitálníTMDS Vstupní impedance 75 Ohmù ± 2% Polarita Pozitivní, Negativní Amplituda 0-0,7 ± 0,05 Vpp TMDS Podporovaný multi-režim Horizontální frekvence: 30 ~ 80 khz 30 ~ 64 khz Vertikální frekvence: 56 ~ 75 Hz 56 ~ 75 Hz Audio (zvuk) Vstupní signál 500 mv rms Výstupní výkon audio 1 W rms + 1 W rms maximálnì Reproduktor 2 W (8 Ohmù) x 2 Podpora signálu Composite a S-Video Vstupní signál Composite Video (NTSC/PAL) S-Video Y/C (NTSC/PAL) Vstupní impedance 75 Ohmù ± 2% Amplituda 0-0,7 ± 0,05 Vpp Ovládací prvky Sí ový vypínaè ( tvrdého a mìkkého typu) OSD (nabídka na obrazovce) Brightness (jas) Contrast (kontrast) Horizontal Position (horizontální poloha obr.) Vertical Position (vertikální poloha obrazu) Phase (fáze) Clock (hodiny synchronizace) Nastavení režimu displeje ormát nabídky na obrazovce (OSD) Vypínaè zapnutí/vypnutí s indikátorem LED Digitální Digitální Digitální Digitální Digitální Digitální Pamì EEPROM pro uložení parametrù 20 znakù x 9 øádkù Øízení spotøeby energie Režim Pøíkon (odbìr)* Vstupní (støídavé) napìtí Barva diody LED On 55 W maximálnì 240 V støídavých Zelená Off 5 W maximálnì 240 V støíd. Žlutá Mìkký spínaè vypnutý 5 W maximálnì 240 V støíd. Tmavá Odpojeno 5 W maximálnì 240 V støíd. Žlutá:Standby,Suspend, Off (vypnuto) Tmavá:Stejnosmìrné napájení vypnuto * Splòuje požadavky normy VESA DPMS, namìøené na vstupu pro pøipojení sí ového napájecího adaptéru. Synchronizace vstupu Signál Polarita unkce Plug & Play Externí pøipojení Zdíøka pro napájení Kabel VGA Kabel Audio Kabel Audio/Video Kabel S-Video Oddìlený signál TTL, kompatibilní horizontální a vertikální synchronizace Digitální TMDS Pozitivní a negativní Podporuje funkce VESA DDC1 a DDC2B +12 V stejnosmìrných / 5A min. Vstup prostøednictvím adaptéru na støídavé nap. 1,8 m s konektorem 15-pinù D-sub, 1,8 m s konektorem 24-pinù DVI-D S konektorem Audio 1,8 m s konektory jack Audio/Video (Èervený + Bílý + Žlutý) 1,8 m s konektorem S-Video Provozní prostøedí Provozní podmínky: Teplota; 5 C až 40 C Relativní vlhkost 20% až 80% Skladovací podmínky: Teplota -20 C až 60 C Relativní vlhkost 5% až 85% 9

10 Zdroj napájení (vstup støídavého napìtí) Vstupní napìtí Vstupní proud Velikost a hmotnost Rozmìry Èistá hmotnost Celková hmotnost Jednofázové, V støídavých, 50/60 Hz 1,5 A maximálnì 381 (Š) x 400 (V) x 147 (H) mm 5,4 ± 0,3 kg 8,0 ± 0,3 kg Zapojení pinù Signál PIN Popis PIN Popis Signál PIN Popis Èervená Zelená Modrá Digitální uzemnìní Digitální uzemnìní Èervená návrat Zelená návrat Modrá návrat +5 V Detekce Hot Plug NC (NEZAPOJENO) SDA H. Sync. V Sync. SCL Pro digitální konektor DVI-D PIN Signál 13 Popis PIN RX RX2+ 11 Zakrytování pro TMDS kanál 2 12 NC (NEZAPOJENO) 13 NC (NEZAPOJENO) 14 SCL 15 SDA 16 NC (NEZAPOJENO) 17 RX1-18 Signál Popis RX1+ Zakrytování pro TMDS kanál 1 NC (NEZAPOJENO) NC (NEZAPOJENO) +5 V Detekce Hot Plug HPD RX0- RX0+ PIN C5 C6 Signál Popis NC (NEZAPOJENO) Zakrytování pro TMDS kanál 0 NC (NEZAPOJENO) Zakrytování pro hodiny TMDS kanálu RXC+ RXC- GND (UZEMNÌNÍ) GND (UZEMNÌNÍ) Kompozitní video: Zadní strana monitoru - RCA zdíøka s otvory (Žlutý). Žlutý pro video Bílý a èervený pro audio Vstup AV S - Video S-Video (Y/C): Zadní strana monitoru 4-pinová zdíøka Mini-DIN. 10

11 Tabulka standardních režimù Pokud zvolené èasování NENÍ zahrnuto v níže uvedené tabulce, použije LCD monitor nejvhodnìjší dostupné èasování. synchronizace Rozlišení Hor. frekvence (khz) Ver. frekvence (Hz) rekv. obr. bodù (pixelù)(mhz) 640 x /- VGA x /- VESA Hz 640 x /- VESA Hz 720 x /+ VESA-400-TEXT 800 x /+ VESA Hz 800 x /+ VESA Hz 800 x /+ VESA Hz 1024 x /- XGA 1024 x /- VESA Hz 1024 x /+ VESA Hz 1280 x /+ SXGA 1280 x /+ SXGA Režim Poznámka: Pokud vstupní režim displeje není 1280 x 1024 bodù, je obraz mírnì roztažen na velikost 1280 x 1024 bodù pomocí mechanismu pro zmìnu mìøítka PW131. Po roztažení obrazu z velikosti/rozlišení 640x480 bodù, 720x400 bodù, 800x600 bodù a 1024x768 bodù nemusí být text tak ostrý a grafika nemusí vypadat tak proporcionálnì. Odstraòování závad Tento LCD monitor byl v továrnì pøednastaven podle standardního režimu VGA. V dùsledku rozdílností ve výstupním režimu mezi rùznými grafickými kartami VGA na trhu mohou uživatelé zpoèátku zaznamenat urèité nestabilní nebo neèisté zobrazení, pokud je zvolen nový zobrazovací režim nebo nová grafická karta VGA. Pozor Tento LCD monitor podporuje vícenásobné režimy VGA. Viz Tabulka standardních èasování, kde je uveden seznam režimù, podporovaných tímto LCD monitorem. PROBLÉM Obraz je nejasný a neklidný Jestliže je obraz nejasný a neklidný, proveïte prosím následující kroky: 1. Ve chvíli, kdy jste v prostøedí systému MS-Windows, pøepnìte poèítaè PC do stavu Vypnout Windows. 2. Zkontrolujte, zda se na obrazovce nevyskytují nìjaké svislé èerné pruhy. Pokud tomu tak je, použijte funkci Clock (hodiny) v nabídce na obrazovce (OSD), a nastavte ji tak (zvýšením nebo snížením hodnot èísel), až tyto pruhy zmizí. 3. Opìt pomocí nabídky na obrazovce (OSD) nastavte tentokrát funkci Phase (fáze), a nastavte obrazovku monitoru na nejèistší možné zobrazení. 4. Klepnìte myší na Ne v položce Vypnout Windows a vra te se do normálního prostøedí operaèního systému. PROBLÉM Na LCD monitoru není žádný obraz Pokud na LCD monitoru není žádný obraz, proveïte prosím následující kroky: 1. Zkontrolujte, zda svítí indikátor zapnutí napájení na LCD monitoru, zda jsou bezpeènì zapojeny všechny kabely, a zda systém bìží ve správném režimu. Viz Kapitola 3, kde najdete informace, týkající se režimu. 2. Vypnìte LCD monitor a pak jej opìt zapnìte. Pokud se ani teï neobjeví žádný obraz, stisknìte nìkolikrát ovládací tlaèítko pro nastavení. 3. Pokud v kroku 2 neuspìjete, pøipojte svùj poèítaèový systém k jinému externímu monitoru (CRT). Pokud váš poèítaèový systém pracuje správnì s CRT monitorem, avšak nefunguje s LCD monitorem, mùže být výstupní èasování grafické karty VGA mimo rozsah synchronizace LCD monitoru. Zmìòte prosím nastavený režim na alternativní režim, uvedený v Tabulce standardních režimù nebo vymìòte grafickou kartu a pak zopakujte kroky 1 a 2. PROBLÉM Na LCD monitoru není žádný obraz Jestliže jste zvolili výstupní èasování, které je mimo rozsah synchronizace LCD monitoru (horizontální: khz a vertikální: Hz) se zobrazí v nabídce na obrazovce (OSD) zpráva Out of Range. Zvolte takový režim, který je vaším LCD monitorem podporován. Kromì toho, jestliže není k LCD monitoru pøipojen signálový kabel nebo není-li pøipojen správnì, zobrazí se na obrazovce monitoru zpráva No Input Signal. 11

12 ACER 1

Monitor Acer AL1911. Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer AL1911. Uživatelská pøíruèka Monitor Acer AL1911 Uživatelská pøíruèka Obsah Úvodem...2 Kapitola 1 Instalace...3 Rozbalení... 3 Nastavení úhlu pohledu... 3 Odejmutí LCD monitoru z podstavce... 3 Instalace podstavce monitoru... 4 Instalace

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 732

Uživatelská příručka. Monitor AL 732 Uživatelská příručka Monitor AL 732 Obsah Prohlášení F.C.C. Důležité bezpečnostní pokyny Kapitola 1 Úvod 1.1 Vlastnosti...4 1.2 Kontrolní seznam...4 Kapitola 2 Instalace 2.1 Připojení Vašeho monitoru

Více

Vaše uživatelský manuál ACER AL1911 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2715047

Vaše uživatelský manuál ACER AL1911 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2715047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ACER AL1911. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ACER AL1911 v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Uživatelská příručka 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 5 Tabulka výchozího nastavení 6 Specifikace 7 Detail konektoru kabelu

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

TCO03... 1. Varování Federální komunikační komise (FCC)... 2. Kanadská směrnice DOC... 3. Bezpečnostní upozornění... 3. Obsah balení...

TCO03... 1. Varování Federální komunikační komise (FCC)... 2. Kanadská směrnice DOC... 3. Bezpečnostní upozornění... 3. Obsah balení... Obsah TCO03.................................................................................... 1 Varování Federální komunikační komise (FCC)....................................................... 2 Kanadská

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Nastavení funkcí 6 Zapojení 6 Nastavení

Více

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka Projektor Acer PD310 1 Uživatelská pøíruèka 2 Obsah Bezpeènostní zásady pro používání projektoru Pøedbìžná upozornìní... 3 Úvod Pøednosti výrobku... 4 Pøehled balení... 5 Pøehled o výrobku... 6 Instalace

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru...3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 5 Úprava

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada Security Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace... 2 Připojení do sítě... 2 Naklánění... 3 Údržba... 3 Přeprava... 3 Začínáme...4 Obsah balení... 4 Součásti a ovládání...

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

L226WT L226WTX L226WTQ L226WTG L226WTM L226WTY

L226WT L226WTX L226WTQ L226WTG L226WTM L226WTY Návod k použití L226WT L226WTX L226WTQ L226WTG L226WTM L226WTY Před použitím výrobku si přečtěte část návodu s názvem Důležitá bezpečnostní opatření. Uschovejte návod k použití (CD) na dostupném místě,

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 922

Uživatelská příručka. Monitor AL 922 Uživatelská příručka Monitor AL 922 Obsah Úvod...2 Kapitola 1 - Instalace...3 Vybalení...3 Nastavení pozorovacího úhlu...4 Demontáž LCD monitoru z podstavce...4 Rozhraní pro montáž na rameno...5 Instalace

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

Přehled zařízení MultiBoard CS 1

Přehled zařízení MultiBoard CS 1 Přehled zařízení MultiBoard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CS 1 LA N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Číslo Specifikace Číslo Specifikace 1 Úsporný/pohotovostní režim 15 Konektor sluchátek 2 Tlačítko

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ

MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. L1900J L1900R L1900E Obsah Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění...

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x Uživatelská příručka 2009, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou

Více

Obsah. Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3. Obsah balení...3. Návod k instalaci...4. Montáž monitoru...4. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3. Obsah balení...3. Návod k instalaci...4. Montáž monitoru...4. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3 Obsah balení...3 Návod k instalaci...4 Montáž monitoru...4 Odpojení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu

Více

Váš manuál LG W2363V http://sk.yourpdfguides.com/dref/3985523

Váš manuál LG W2363V http://sk.yourpdfguides.com/dref/3985523 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre. Odpovede na všetky vaše otázky o nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

L200WJ. UÏivatelská pfiíruãka

L200WJ. UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka L200WJ Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá upozornûní. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouïití. Informace na títku pfiedejte

Více

MI-1310. FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace. Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo

MI-1310. FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace. Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo MI-1310 FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signály ze dvou externích

Více

Video adaptér MI1256

Video adaptér MI1256 Video adaptér MI1256 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel BMW vybavených navigačním systémem Business / Professional NBT, nebo rádiem s displejem 6,5

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 511

Uživatelská příručka. Monitor AL 511 Uživatelská příručka Monitor AL 511 Obsah Úvod...2 Kapitola 1 - Instalace...4 Vybalení...4 Montáž LCD monitoru k podstavci...4 Nastavení pozorovacího úhlu...4 Demontáž LCD monitoru z podstavce...5 Rozhraní

Více

Konferenèní systém CCS 800

Konferenèní systém CCS 800 Konferenèní systém Návod k použití CCS 800 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE KRYTY PØÍSTROJE. UVNITØ PØÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ÈÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM.

Více

Osvědčení FCC...v WEEE...vi Hg...vi

Osvědčení FCC...v WEEE...vi Hg...vi ii OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Osvědčení FCC...v WEEE...vi Hg...vi BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Upozornění... vii Upozornění pro umisťování... vii Upozornění pro používání... viii Čištění a údržba...ix Poznámky

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor TATUNG Vibrant L5EX

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor TATUNG Vibrant L5EX Uživatelská příručka 15 LCD monitor TATUNG Vibrant L5EX Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Zadní pohled 6 Nastavení 7 Nastavení

Více

L1918S. UÏivatelská pfiíruãka

L1918S. UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka L1918S Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá upozornûní. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouïití. Informace na títku pfiedejte

Více

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Obsah Obsah 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor 4

Více

Uživatelská příručka AL1914. Úvodem

Uživatelská příručka AL1914. Úvodem Monitor AL1914ms Obsah Úvodem...2 Varování Federální komunikační komise (FCC)...2 Kanadské nařízení DOC...2 Důležitá bezpečnostní upozornění...3 Zvláštní poznámky k LCD monitorům...3 Kapitola...1 Instalace...4

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

LCD Monitory 15 BL15CSC, 17 BL17CSC. Návod na obsluhu monitoru

LCD Monitory 15 BL15CSC, 17 BL17CSC. Návod na obsluhu monitoru LCD Monitory 15 BL15CSC, 17 BL17CSC Návod na obsluhu monitoru 1. Bezpečnostní opatření 1. Před čištěním monitor vždy vypněte, používejte jemnou tkaninu a nepoužívejte žádné roztoky a spreje. 2. Nezakrývejte

Více

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité OBSAH. Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky. Kapitola 2 Nastavení a seřízení

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité OBSAH. Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací prvky. Kapitola 2 Nastavení a seřízení Návod k obsluze Barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k obsluze, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. OBSAH Kapitola 1 Vlastnosti a ovládací

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Obsah. Bezpečnostní pravidla 1 Elektrická bezpečnost 1 Bezpečnost instalace 1 Bezpečnost při čištění 1

Obsah. Bezpečnostní pravidla 1 Elektrická bezpečnost 1 Bezpečnost instalace 1 Bezpečnost při čištění 1 Obsah Bezpečnostní pravidla 1 Elektrická bezpečnost 1 Bezpečnost instalace 1 Bezpečnost při čištění 1 SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K MONITORŮM 1 LCD Součásti a příslušenství přístroje 2 Použití 2 Průvodce instalací

Více

Monitor AL1732m. Uživatelská příručka

Monitor AL1732m. Uživatelská příručka Monitor AL1732m Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení...3 Pokyny pro instalaci...3 Složení monitoru... 3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení

Více

HP195 HP227 HSG 1277 HSG

HP195 HP227 HSG 1277 HSG HP195 HP227 HSG 1277 HSG 1278 OSD[V6.1] Před použitím monitoru si důkladně prostudujte tuto příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití. Prohlášení o rušení rádiových frekvencí u zařízení třídy

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38

Návod k LCD monitoru Yakumo 15 TFT TV 38 Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38 Ovládání menu na předním panelu LCD monitoru Do hlavního menu se dostanete zmáčknutím tlačítka MENU na předním panelu monitoru. K pochybu v menu slouží šipky nahoru

Více

Uživatelský manuál (CZ)

Uživatelský manuál (CZ) Uživatelský manuál (CZ) - 1 - 1. Zadní panel Vstup Input Loop Audio Video Fan PSU Funkce LNB vstup 950-2050 MHz (F-konektor). LNB výstup pro další přijímač používající stejné pásmo a polarizaci (pouze

Více

LCD Monitor Series 17.0 TFT Active Matrix LCD Panel Všechny informace v této příručce mohou být měněny bez předchozího upozornění.

LCD Monitor Series 17.0 TFT Active Matrix LCD Panel Všechny informace v této příručce mohou být měněny bez předchozího upozornění. LCD Monitor Series 17.0 TFT Active Matrix LCD Panel Všechny informace v této příručce mohou být měněny bez předchozího upozornění. 1 O b s a h Seznam kapitol 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Prestigio P179 Návod k obsluze

Prestigio P179 Návod k obsluze Prestigio P179 Návod k obsluze PRESTIGIO P179 1 Bezpečnostní upozornění 1. Pozorně čtěte tento návod. 2. Uschovejte si jej pro možnost pozdějšího nahlédnutí do něj. 3. Před čistěním monitor vždy odpojte

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

možnost připojení k tabletu ipad (pomocí sady pro připojení kamery) nebo chytrému telefonu (s kabelem OTG) podporujícími formát USB audio

možnost připojení k tabletu ipad (pomocí sady pro připojení kamery) nebo chytrému telefonu (s kabelem OTG) podporujícími formát USB audio Obsah 1. Představení produktu Klíčové vlastnosti produktu 2. Specifikace 3. Obsah balení 4. Popis jednotlivých částí přístroje Přední panel Zadní panel 5. Připojení přístroje k počítači a nastavení Windows

Více

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití Braun DigiFrame 7001 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 Příruční osciloskop HPS10 (PersonalScope) není jen grafický multimetr, ale kompletní přenosný osciloskop s cenou lepšího multimetru. Má vysokou citlivost

Více

Analogové kamery. Obecný instalační manuál. Stasanet s.r.o. Stránka 1

Analogové kamery. Obecný instalační manuál. Stasanet s.r.o. Stránka 1 Analogové kamery Obecný instalační manuál Stasanet s.r.o. Stránka 1 Obecný popis Kompaktní bullet analogové kamery jsou sestavené kamery včetně krytu s konzolou a objektivem, určené pro vnitřní a venkovní

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

I2269VWM/I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM

I2269VWM/I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM LCD monitor - uživatelská příručka I2269VWM/I2269VW/I2369V I2369VM/I2769V/I2769VM Podsvícení LED Bezpečnost... 3 Národní konvence... 3 napájení... 4 Instalace... 5 Čistění... 6 Jině... 7 Nastavení... 8

Více

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité Návod k obsluze Barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k obsluze, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. [Umístění varovných nápisů] Př. Výškově

Více

Monitor AL2032wm. Uživatelská příručka

Monitor AL2032wm. Uživatelská příručka Monitor AL2032wm Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení...3 Pokyny pro instalaci...3 Složení monitoru... 3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

2-portový KVM Přepínač CS-521 CS-522 (14.01.3271) Návod na použití

2-portový KVM Přepínač CS-521 CS-522 (14.01.3271) Návod na použití 2-portový KVM Přepínač CS-521 CS-522 (14.01.3271) Návod na použití OBSAH BALENÍ MASTER VIEW 1 x CS-521 nebo CS-522 dvouportový KVM přepínač s integrovanými kabely 1 x Návod na použití Zkontrolujte, zda

Více

ASUS. VX239 Series. LCD Monitor

ASUS. VX239 Series. LCD Monitor ASUS VX239 Series LCD Monitor První vydání Červenec 2013 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být

Více

Datasheet FUJITSU Monitor E24T-7 Pro

Datasheet FUJITSU Monitor E24T-7 Pro Datasheet FUJITSU Monitor E24T-7 Pro Všestranný monitor: širokoúhlá obrazovka s úhlopříčkou 23,8 (60,5 cm) Nejlepší energeticky úsporné řešení pro kancelářské aplikace Usnadněte a zpříjemněte si každodenní

Více

Monitor AL1913s Uživatelská příručka

Monitor AL1913s Uživatelská příručka Monitor AL1913s Obsah Bezpečnostní pravidla...1 Elektrická bezpečnost...1 Bezpečnost při instalaci...1 Bezpečnost při čištění...2 POZNÁMKY K LCD MONITORŮM...3 Součásti a příslušenství přístroje...4 Používání...5

Více

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka VS228T-P LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Montáž základny monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

KS-40A Aktivní 2pásmové monitory 2 x 10 W RMS Uživatelská příručka AUDIO PARTNER s.r.o. 1

KS-40A Aktivní 2pásmové monitory 2 x 10 W RMS Uživatelská příručka AUDIO PARTNER s.r.o. 1 KS-40A Aktivní 2pásmové monitory 2 x 10 W RMS Uživatelská příručka AUDIO PARTNER s.r.o. 1 Cílem návodu je seznámit uživatele s funkcemi nástroje a proto všechny běžné termíny nemusí být dopodrobna vysvětleny.

Více

Monitor Dell E1913S/E1913/E2213 - uživatelská příručka

Monitor Dell E1913S/E1913/E2213 - uživatelská příručka Monitor Dell E1913S/E1913/E2213 - uživatelská příručka O tomto monitoru Instalace monitoru Používání monitoru Odstraňování problémů Příloha Poznámky, upozornění, varování POZNÁMKA: Slovo POZNÁMKA označuje

Více

L1982U. UÏivatelská pfiíruãka

L1982U. UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka L1982U Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá upozornûní. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouïití. Informace na títku pfiedejte

Více

Datasheet FUJITSU Monitor E20T-7 LED

Datasheet FUJITSU Monitor E20T-7 LED Datasheet FUJITSU Monitor E20T-7 LED Všestranný monitor: 19,5 (49,53 cm), širokoúhlé zobrazení Snadné používání Monitor FUJITSU E20T-7 LED nabízí formát zobrazení 16:9 v moderním provedení. Žádné kompromisy

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

PB7200 BenQ PB7220 PB7100 Návod k obsluze

PB7200 BenQ PB7220 PB7100 Návod k obsluze PB7200 BenQ PB7220 PB7100 Návod k obsluze Autorské právo Copyright 2003 BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS. Uživatelská příručka

LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS. Uživatelská příručka LCD monitor s podsvícením LED HP ZR2330w IPS Uživatelská příručka 2012, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky

Více

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité Návod k obsluze Barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k obsluze, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. [Umístění varovných nápisů] Př. FlexStand

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technický popis výrobku

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technický popis výrobku Obsah 1. Systém domácího videovrátného 2. Obsah dodávky 3. Technický popis výrobku 4. Instalace 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného 6. Obsluha 7. Údržba zařízení 1. Systém domácího videovrátného

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 532

Uživatelská příručka. Monitor AL 532 Uživatelská příručka Monitor AL 532 OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Kapitola 1 - ÚVOD...4 1.1 Vlastnosti monitoru...4 1.2 Kontrolní seznam...4 Kapitola 2 - INSTALACE...5 2.1 Připojení monitoru k počítači...5

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 707

Uživatelská příručka. Monitor AL 707 Uživatelská příručka Monitor AL 707 OBSAH BEZPEâNOSTNÍ POKYNY ----------------------------------------------------------3 POZNÁMKY K PROVOZU LCD MONITORÒ------------------------------4 P EDTÍM, NEÎ MONITOR

Více

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité

Návod k obsluze. Barevný LCD monitor. Důležité Návod k obsluze Barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k obsluze, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání tohoto přístroje. Umístění varovných nápisů

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

LCD monitor uživatelská příručka. I2272PWHUT/I2472PWHUT (LED podsvícení)

LCD monitor uživatelská příručka. I2272PWHUT/I2472PWHUT (LED podsvícení) LCD monitor uživatelská příručka I2272PWHUT/I2472PWHUT (LED podsvícení) Bezpečnost... 4 Národní konvence... 4 Výkon... 5 Montáž... 6 Čištění... 7 Jiné... 8 Konfigurace... 9 Obsah balení... 9 Instalace

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL Signální generátory DDS slouží k vytváření napěťových signálů s definovaným průběhem (harmonický, trojúhelníkový a obdélníkový), s nastavitelnou

Více

Obsah. Bezpečnostní pravidla 1 Elektrická bezpečnost 1 Bezpečnost instalace 1 Bezpečnost při čištění 1

Obsah. Bezpečnostní pravidla 1 Elektrická bezpečnost 1 Bezpečnost instalace 1 Bezpečnost při čištění 1 Obsah Bezpečnostní pravidla 1 Elektrická bezpečnost 1 Bezpečnost instalace 1 Bezpečnost při čištění 1 SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K MONITORŮM 1 LCD Součásti a příslušenství přístroje 2 Použití 2 Průvodce instalací

Více

LCD monitor PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. L1719S/L1719SP L1919S/L1919SP

LCD monitor PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. L1719S/L1719SP L1919S/L1919SP LCD monitor Návod k POUŽITÍ PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ L1719S/L1719SP L1919S/L1919SP Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění............................

Více

Datasheet FUJITSU Monitor E22 Touch

Datasheet FUJITSU Monitor E22 Touch Datasheet FUJITSU Monitor E22 Touch Všestranný monitor: 21,5 (54,6 cm), širokoúhlé zobrazení Ergonomie dotykového ovládání Monitor FUJITSU E22 Touch má moderní a inovativní vzhled a poskytuje nejnovější

Více