Stanovy společnosti DATRON, a.s úplné znění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy společnosti DATRON, a.s. - 1. úplné znění"

Transkript

1 Společnost DATRON, a.s. se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. Od zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku zní její stanovy takto: 1.1. Firma společnosti DATRON, a.s Sídlo společnosti Česká Lípa, Vachkova 3008, PSČ Doba trvání společnosti Společnost je založena na dobu neurčitou Předmět podnikání společnosti S t a n o v y I. Základní ustanovení Článek 1. Z a l o ž e n í a k c i o v é s p o l e č n o s t i - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. - Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 2.1. Základní kapitál Článek 2. Z á k l a d n í k a p i t á l a a k c i e Základní kapitál společnosti činí ,-Kč, tj. slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých Akcie společnosti Všechny akcie společnosti zní na jméno. Akcie společnosti jsou jednak kmenové, se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva a prioritní, se kterými nejsou spojena práva hlasovat na valné hromadě, ale přednostní práva na vyplacení prioritní dividendy ve výši určené v těchto stanovách. Základní kapitál společnosti je rozvržen na akcie celkovém počtu 231 kusů, tj. slovy dvě stě třicet jedna kusů, a to tak, že: kusů, tj. slovy: jedno sto padesát kusů, kmenových akcií je v nominální hodnotě 2.660,- Kč, tj. slovy: dva tisíce šest set šedesát korun českých, - 78 kusů, tj. slovy: sedmdesát osm kusů, kmenových akcií je v nominální hodnotě ,-Kč, tj. slovy: dvacet jedna tisíc korun českých. - 3 kusy, tj. slovy: tři kusy, prioritních akcií je v nominální hodnotě ,-Kč tj. slovy: dvacet jedna tisíc korun českých Strana 1 (celkem 13)

2 Akcie jsou vydány v listinné podobě. S výjimkou akcií prioritních je s každou akcií spojeno hlasovací právo Práva spojená s akciemi na jméno 2.3. Práva spojená s akciemi na jméno Práva spojená s listinnou akcií na jméno je oprávněn vykonávat ten, kdo je uveden v seznamu akcionářů, nebo ten, kdo prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti a že je majitelem akcií. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Akcionář je oprávněn své akcie převést pouze se souhlasem představenstva společnosti. Souhlas dle předchozí věty je nutný rovněž k zastavení akcií. Převody akcií společnosti se provádějí způsobem uvedeným v 269 zákona o obchodních korporacích. S kmenovými akciemi společnosti je spojeno právo hlasovat na valné hromadě a všechna další práva a povinnosti vyplývající z úpravy občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o cenných papírech včetně práva akcionáře na vyplacení dividendy zbývající po vyplacení prioritních dividend. S prioritními akciemi společnosti není spojeno právo hlasovat na valné hromadě, náleží jim však právo akcionáře na vyplacení prioritní dividendy včetně ostatních práv a povinnosti vyplývající z úpravy občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o cenných papírech. Výše prioritní dividendy se určí tak, že se z celkového objemu dividendy za konkrétní hospodářské období nejprve určí částka, která připadne na 1,-Kč jmenovité hodnoty všech akcií. Tato částka se následně vynásobí koeficientem 8,34 (slovy:osm celých třicet čtyři desetin) a jmenovitou hodnotou prioritní akcie a výsledná částka představuje výši prioritní dividendy k vyplacení akcionáři na prioritní akcii. Prioritní dividenda musí být vyplacena vždy přednostně před dividendou připadající na kmenové akcie. Objem dividendy zbývající po vyplacení prioritních dividend se rozdělí na akcionáře kmenových akcií poměrem jmenovité hodnoty kmenové akcie k jmenovité hodnotě všech kmenových akcií. S akciemi téhož druhu jsou spojena stejná práva. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na manžela akcionáře nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy neupravují případy, kdy je představenstvo povinno odmítnout udělit k převodu souhlas. Pokud představenstvo odmítne udělit k převodu akcie na jméno souhlas, je společnost povinna na žádost akcionáře, učiněné v prekluzivní jednoměsíční lhůtě od doručení odmítnutí souhlasu s převodem akcie, odkoupit tuto akcii nejméně za cenu, která se rovná hodnotě podílu akcie na čistém obchodním majetku společnosti určeném na základě účetní závěrky sestavené a schválené ke dni uzavření smlouvy o odkoupení akcie připadajícího na tuto akcii; cenu za převod akcií musí společnost akcionáři vyplatit nejpozději do 4 (slovy čtyř) let od schválení příslušné účetní uzávěrky, a to v rovnoměrných měsíčních splátkách, nedohodne-li se představenstvo a akcionář ve smlouvě o odkoupení akcie jinak. K převodu akcie na jméno na jiného akcionáře či třetí osobu je tedy třeba souhlasu představenstva a převod je účinný až po řádném udělení souhlasu představenstva s převodem. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána. Strana 2 (celkem 13)

3 Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon nestanoví jinak. Mezi samostatně převoditelná práva (tedy práva, která lze odpojit od akcie a samostatně s nimi disponovat, jinými slovy ponechat si akcii a samostatně převoditelné právo převést na třetí osobu) patří právo na vyplacení dividendy, přednostní právo na upisování akcií a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku. Samostatně převoditelné právo spojené s akcií se převádí smlouvou o postoupení pohledávky. Společnost vede seznam akcionářů s akciemi na jméno, v němž je zapsáno označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo akcie, její jmenovitá hodnota a označení druhu akcie, kterou akcionář vlastní, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo v členském státě Evropské Unie, nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a změny těchto údajů a záznam o převodu. Společnost je povinna na žádost akcionáře vydat mu výpis ze seznamu akcionářů v části, která se ho týká. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat pouze osoba uvedená v seznamu akcionářů s výjimkou případů, kdy zákon stanoví jinak Akcionář Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření společnosti určila k rozdělení v souladu s pravidly těchto stanov a zákona o obchodních korporacích. Dividendy začne společnost vyplácet do třiceti dnů od rozhodnutí valné hromady o jejich výplatě. Představenstvo společnosti patřičným způsobem oznámí akcionářům způsob, termíny a místo výplaty dividend. To znamená, že vlastníkům akcií na jméno toto oznámí jmenovitě. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře Společnost nesmí vyplatit akcionáři dividendy na úkor svého základního kapitálu, rezervního fondu společnosti nebo prostředků, které mají být použity k doplnění rezervního fondu Akcionář vykonává svá práva týkající se řízení společnosti na valné hromadě. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, požadovat a dostat na ní vysvětlení, uplatňovat návrhy a hlasovat. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby - zmocněnce na základě plné moci. Zmocněnec musí být k účasti na valné hromadě a k jednání i hlasování na ni zmocněn akcionářem způsobem stanoveným zákonem, přičemž podpis zmocnitele musí být úředně ověřen. S prioritními akciemi není spojeno hlasovací právo na valné hromadě s výjimkou případů, které upravují obecně závazné právní předpisy Hlasovací právo náležející každému akcionáři kmenové akcie se řídí jmenovitou hodnotou jeho kmenových akcií. S akcií o nominální hodnotě 2.660,- Kč, tj. slovy: dva tisíce šest set šedesát korun českých, je spojeno 266 hlasů, tj. slovy: dvě stě šedesát šest hlasů. S akcií o nominální hodnotě ,-Kč, tj. slovy: dvacet jedna tisíc korun českých je spojeno hlasů, tj. slovy: dva tisíce jedno sto hlasů. Hlas je nedělitelný Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň pět procent základního kapitálu společnosti, mohou požádat: a) představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady. Strana 3 (celkem 13)

4 b) představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí c) dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v jimi určených záležitostech Žádosti podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu Povinnosti akcionáře Po dobu trvání společnosti není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. V případě zrušení společnosti s likvidací má však akcionář právo na příslušný podíl na likvidačním zůstatku majetku společnosti Ostatní práva a povinnosti akcionáře se řídí obecně platnými právními předpisy Orgány společnosti II. Organizace společnosti Článek 3. O r g á n y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnost jsou : 1. valná hromada 2. představenstvo 3. dozorčí rada 3.2. Valná hromada Postavení a působnost valné hromady Valná hromada je nejvyšším orgánem akciové společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Do výlučné pravomoci valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, e) volba a odvolání členů představenstva, f) volba a odvolání členů dozorčí rady, g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty, i) rozhodnutí o stanovení tantiém, j) schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn, k) schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkým podle 61 zákona o obchodních korporacích, Strana 4 (celkem 13)

5 l) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování, m) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, n) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, o) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, p) schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, q) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, r) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, s) udělování zásad a pokynů mimo obchodní vedení představenstvu, t) udělování zásad dozorčí radě, u) udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz konkurence, členovi představenstva a členovi dozorčí rady, v) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, a to nejpozději do šesti měsíců od skončení posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává zpravidla představenstvo. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční ová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář může udělit souhlas v písemné formě s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem Pozvánka musí obsahovat: a) firmu a sídlo společnosti, b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. Strana 5 (celkem 13)

6 Představenstvo splní povinnost podle 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku akcionáři na náklady společnosti. Představenstvo poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu: a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo zjistí-li, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní předpis něco jiného, b) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti, c) požádá-li o její svolání dozorčí rada, d) požádají-li o její svolání akcionáři nebo akcionář, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 5% základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě Prezence akcionářů je zajištěna prostřednictvím listiny přítomných, kde se každý přítomný akcionář podepíše. Každý akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnci akcionářů se při prezenci prokáží podle ustanovení článku těchto stanov. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel Valná hromada je schopna usnášet, jsou-li na ní přítomni akcionáři vlastnící akcie v nominální hodnotě 60 % (slovy: šedesát procent) základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradí valnou hromadu novým oznámením podle článku s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na patnáct dnů. Oznámení musí být uveřejněno nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení, uvedené v první větě tohoto odstavce Valná hromada v úvodu jednání volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Hlasování se provádí najednou o všech navržených funkcionářích. Pokud je více návrhů na funkcionáře valné hromady, hlasuje se jednotlivě o každém z nich. Zvolen je ten, kdo získá nadpoloviční počet hlasů přítomných akcionářů. Hlasování při volbě členů představenstva a dozorčí rady se řídí stejnými pravidly. Jakmile je zvolen příslušný počet funkcionářů valné hromady, členů představenstva nebo dozorčí rady o dalších návrzích se nehlasuje. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří Z jednání valné hromady se vyhotovuje zápis, který musí obsahovat: a) firmu a sídlo společnosti, b) místo a dobu konání valné hromady, c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady, e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování, Strana 6 (celkem 13)

7 f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkající se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá. Přílohu zápisu tvoří návrhy a prohlášení, předložené na valné hromadě k projednání a seznam přítomných na valné hromadě. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje na náklady akcionáře, který o její vydání žádá Valná hromada jedná a usnáší se zásadně jen o otázkách, které byly zařazeny na pořad jednání a uvedeny v oznámení o konání valné hromady. Případné rozšíření pořadu jednání valné hromady může být provedeno pouze se souhlasem všech akcionářů společnosti Na valné hromadě se nejprve přednesou všechny zprávy a návrhy podle vyhlášeného programu. Po té budou zodpovězeny dotazy a připomínky. Na valné hromadě se hlasuje o všech návrzích v tom pořadí, jak byly předneseny. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje Hlasování na valné hromadě se děje aklamací. Jiný způsob hlasování musí být předem schválen. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li podle zákona o obchodních korporacích nebo stanov k přijetí rozhodnutí vyžadována většina jiná Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů o těchto záležitostech: a) změna stanov společnosti, b) změna výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, c) možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, e) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, f) zrušení společnosti s likvidací, g) návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Rozhodnutí valné hromady o těchto skutečnostech se osvědčuje notářským zápisem. Rozhoduje-li valná hromada o změně výše základního kapitálu nebo o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. Valná hromada rozhoduje alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů vlastnících dotčené akcie o těchto záležitostech: a) změna druhu nebo formy akcií, b) změna práv spojených s určitým druhem akcií, c) omezení převoditelnosti akcií na jméno, d) vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu. Valná hromada rozhoduje alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů o těchto záležitostech: Strana 7 (celkem 13)

8 a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, b) umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, c) vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií, d) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. Připouští se rozhodování per rollam. Představenstvo poskytne akcionáři na žádost bez zbytečného odkladu a na náklady společnosti vysvětlení, na jejichž poskytnutí by měl akcionář právo, pokud by se konala valná hromada Představenstvo Postavení a působnost představenstva Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvu přísluší zejména: a) svolávat valnou hromadu společnosti, vykonávat usnesení valné hromady b) předkládat valné hromadě: - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku nejméně jedenkrát ročně, - návrhy na změny a doplnění stanov, které vyplynou z činnosti společnosti (například návrhy na rozšíření předmětu podnikání společnosti, návrh na zahájení konkursního a likvidačního řízení a pod.), jakož i návrhy na zvýšení nebo snížení základního jmění, c) projednávat a schvalovat: - udělení prokury, - návrhy na stanovení pravomocí k uzavírání obchodních, investičních, popřípadě jiných smluv s majetkovými důsledky - zprávy předkládané představenstvem valné hromadě, - návrhy na zřizování, změnu a rušení majetkové účasti v jiných právnických osobách, d) zajišťovat řádné vedení účetnictví a předkládat valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku a další druhy účetních závěrek, e) jmenovat do příští valné hromady náhradní členy představenstva, pokud počet členů zvolených valnou hromadou neklesne pod jednu polovinu f) uzavírat smlouvy o sdružení prostředků, o finanční a úvěrové politice společnosti, Strana 8 (celkem 13)

9 g) vést seznam akcionářů společnosti vlastníků akcií znějících na jméno, v němž zapisuje název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, jimž byly akcie vydány, eventuelně, na které byly převedeny, h) vykonávat vše, co je v jiných ustanoveních stanov nebo zákonem představenstvu vyhrazeno a k čemu bylo valnou hromadou zmocněno. Představenstvo odpovídá za svou činnost valné hromadě Složení a funkční období představenstva Představenstvo má 3 členy. Funkční období členů představenstva je pět let. Opětovná volba je možná. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členové představenstva volí a odvolávají aklamací ze svého středu předsedu a jednoho nebo více místopředsedů, rozhoduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Člen představenstva je oprávněn odstoupit ze své funkce. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Je však povinen to oznámit představenstvu společnosti. Odstoupení člena představenstva se provede písemným oznámením adresovaným představenstvu nebo ústním prohlášením zaprotokolovaným v zápise ze zasedání představenstva. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvědělo. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na její žádost jiný okamžik zániku funkce. O odstoupení svého člena informuje představenstvo nejbližší valnou hromadu Zasedání představenstva Schůze představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Každý člen představenstva má právo písemně požádat o svolání schůze. Schůze musí být svolána nejpozději do 14 dnů od doručení takové žádosti, která musí být zdůvodněna a musí obsahovat návrh programu jednání. Pozvánka na schůzi představenstva musí obsahovat program, dobu a místo konání. Zasedání představenstva předsedá předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva. Schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů představenstva. Představenstvo rozhoduje usnesením. Usnesení ve všech věcech je přijato, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných členů. Předseda představenstva nemá při rovnosti hlasů rozhodující hlas. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva, nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v 441 zákona o obchodních korporacích, může člen představenstva vykonávat jen s výslovným souhlasem valné hromady. O souhlasu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů Dozorčí rada Působnost dozorčí rady Strana 9 (celkem 13)

10 Dozorčí rada je orgánem společnosti, kterému přísluší dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí radě přísluší zejména: a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, b) kontrolovat, zda jsou řádně v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy společnosti, c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady, d) přezkoumávat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku vypracovaný představenstvem a předkládat své vyjádření valné hromadě, e) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své činnosti, f) svolávat valnou hromadu za podmínek daných zákonem o obchodních korporacích v platném znění a těmito stanovami, Dozorčí rada se dále ve své činnosti řídí usneseními valné hromady Složení a funkční období dozorčí rady Dozorčí rada má 3 členy. Funkční období členů dozorčí rady je pět let. Opětovná volba je možná. Členové dozorčí rady volí a odvolávají aklamací ze svého středu předsedu, rozhoduje souhlas nadpoloviční většiny členů. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti, má-li společnost více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v době konání valné hromady, která volí dozorčí radu. Člen dozorčí rady je oprávněn odstoupit ze své funkce, je však povinen to oznámit dozorčí radě společnosti. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení člena dozorčí rady se provede písemným oznámením adresovaným dozorčí radě nebo ústním prohlášením zaprotokolovaným v zápise ze zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na její žádost jiný okamžik zániku funkce. O odstoupení svého člena informuje dozorčí rada představenstvo a nejbližší valnou hromadu. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva společnosti, jejím prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval Práva a povinnosti členů dozorčí rady Dozorčí rada vykonává svá práva společně všemi svými členy nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada svým usnesením rozdělit mezi jednotlivé členy dozorčí rady. Rozdělením kontrolní činnosti není dotčena odpovědnost členů dozorčí rady, ani jejich právo vykonávat další kontrolní činnost. Strana 10 (celkem 13)

11 Dozorčí rada je oprávněna požadovat od všech členů představenstva, popřípadě zaměstnanců společnosti, aby se dostavili na zasedání dozorčí rady a podali vysvětlení týkající se skutečností, které souvisí se společností nebo její činností. Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v 451 zákona o obchodních korporacích, může člen dozorčí rady vykonávat jen s výslovným souhlasem valné hromady. O souhlasu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů Zasedání dozorčí rady Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně, svolává a řídí je předseda dozorčí rady. Pozvánka na schůzi dozorčí rady musí obsahovat program, dobu a místo konání. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu nadpoloviční většiny svých členů. Hlas předsedy není při rovnosti hlasů rozhodující. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvede i odlišné stanovisko člena, jestliže ten o to požádá. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný Ustanovení prokury Článek 4. P r o k u r a Představenstvo společnosti jejím jménem a v souladu s těmito stanovami může stanovit prokuru. Společnost může mít několik prokuristů. Společnost zmocňuje prokuristy ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu společnosti Způsob podepisování prokuristy Prokurista se podepisuje tím způsobem, že k firmě připojí dodatek označující prokuru (ppa) a svůj podpis Rezervní fond společnosti III. Ostatní ustanovení Článek 5. H o s p o d a ř e n í s p o l e č n o s t i Společnost vytváří rezervní fond ve výši 20% základního kapitálu. Společnost jej vytvoří z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% hodnoty základního kapitálu. Rezervní fond bude doplňován ročně nejméně 5% z čistého zisku, až do dosažení výše 20% základního kapitálu Takto vytvořený rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztráty. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo společnosti Kromě rezervního fondu může společnost vytvářet i další fondy a rezervy ve smyslu ustanovení právních předpisů Roční účetní závěrka Strana 11 (celkem 13)

12 Po skončení účetního období, nejpozději však do šesti měsíců, sestaví představenstvo účetní závěrku Roční účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě krytí ztrát společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k ověření auditoru a potom ji předloží ke schválení valné hromadě společnosti Rozdělení zisku Čistý zisk společnosti se použije podle rozhodnutí valné hromady v tomto pořadí: a) k doplnění rezervního fondu podle odstavce těchto stanov, b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, c) k výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady, d) k výplatě dividend akcionářům při dodržení pravidel pro vyplácení dividend na prioritní akcie, společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů; e) k dotacím ostatních fondů společnosti, jsou-li zřízeny Úhrada ztráty Ztráta vykázaná v účetní závěrce společnosti může být rozhodnutím valné hromady na návrh představenstva zaúčtována jako ztráta z minulých let. V případě, že valná hromada rozhodne o úhradě ztráty, může být uhrazena: a) z rezervního fondu b) snížením základního kapitálu nikoliv však pod hranici stanovenou zákonem o obchodních korporacích c) z nerozděleného zisku z minulých let za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích těmito stanovami a ostatními příslušnými obecně závaznými právními předpisy Účetní období Účetní rok společnosti začíná vždy 1. listopadu každého roku. Pouze v roce zápisu společnosti do obchodního rejstříku začíná dnem zápisu a končí 30.října Hospodaření společnosti, povinně vedené účetnictví a výkaznictví, upravují obecně závazné předpisy. Článek Jednání za společnost J e d n á n í z a s p o l e č n o s t Za společnost jedná a písemné dokumenty také podepisuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Představenstvo za společnost jedná tak, že jednají společně všichni členové představenstva, anebo společně dva členové představenstva. V souladu s ustanoveními těchto stanov zastupuje a jedná za společnost prokurista. Strana 12 (celkem 13)

13 Všichni výše uvedení se podepisují za společnost tak, že k vypsané firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. Článek 7. Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í 7.1. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií Při přeměně akcií na zaknihované akcie a zaknihovaných akcií na akcie se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celkem. Strana 13 (celkem 13)

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

S t a n o v y obchodní společnosti TD invest, a.s. Článek 1. Založení akciové společnosti

S t a n o v y obchodní společnosti TD invest, a.s. Článek 1. Založení akciové společnosti S t a n o v y obchodní společnosti TD invest, a.s. Článek 1. Založení akciové společnosti 1. Vznik společnosti ---------------------------------------------------------------------------------- 1.1. Akciová

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI strana jedna ------------------------------------------------------------------------------------------------- STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: TEMPOS

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. -------------------------------------------------------------------

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Sídlem společnosti je: Ostrava. ---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik STANOVY obchodní společnosti Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Investiční privatizační fond s názvem "Moravský investiční fond, akciová

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: MISTR PLYNAŘ, a.s. --------------------------------------- 2. Sídlo

Více

5 Internetové stránky --------------------------------------------------------------------------

5 Internetové stránky -------------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 Legenda: Nově navržený text stanov Návrh na vypuštění textu stanov Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Akciová společnost KALAHA a.s. (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací,

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

S t a n o v y obchodní společnosti Chládek & Tintěra, a.s.

S t a n o v y obchodní společnosti Chládek & Tintěra, a.s. S t a n o v y obchodní společnosti Chládek & Tintěra, a.s. Článek 1. Založení akciové společnosti 1. Vznik společnosti 1.1.Akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena bez výzvy k upisování

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 21. září 2015 od

Více

Stanovy 2014. D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106

Stanovy 2014. D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106 Stanovy 2014 D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106 1 Č á s t I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení 1 Založení a vznik společnosti, podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Více

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva Představenstvo společnosti Energold a.s. se sídlem Praha 1, Krakovská 1307/22, PSČ 110 00, IČO:24136646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. 17328 (dále jako společnost

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TAUER ELEKTRO a.s., IČ: 25921100, se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U K rukám akcionářů obchodní korporace zároveň zveřejněno na www.podripskarealitni.cz Představenstvo obchodní korporace Podřipská realitní, a.s. IČ: 01389998, se sídlem: Roudnice nad Labem, Hornická 2475,

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S.

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S. STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Obchodní společnost Zemědělské zásobování Plzeň a.s. (dále jen Společnost ) byla založena Pozemkovým fondem

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ----------------------------------------------- STANOVY --------------------------------------------- I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní:

Více

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Návrh stanov akciové společnosti - investičního fondu kvalifikovaných investorů Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00 IČ: 284 70 729 Článek 1

Více

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti STANOVY Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti (1) Obchodní firma Společnosti zní: Zámecká kolonáda a.s. (2) Sídlo

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

1. Firma, sídlo a trvání společnosti

1. Firma, sídlo a trvání společnosti 1. Firma, sídlo a trvání společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: I N T E G R O a.s. (dále jen společnost ).---------- 1.2. Sídlem společnosti je: Kladruby čp. 81, PSČ 338 08.-------------------------------------

Více

Založení a vznik. Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI. 1) Obchodní společnost MPP ALFA, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena bez veřejné nabídky akcií.

Založení a vznik. Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI. 1) Obchodní společnost MPP ALFA, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena bez veřejné nabídky akcií. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MPP ALFA, a.s., se sídlem Praha 2, Šumavská 5, PSČ: 120 00, IČO: 27104184, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9025 Založení a vznik

Více

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha.

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 2. Internetová stránka 2.1. Na adrese: www.purumkraft.cz jsou

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. Valná hromada akciové společnosti OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. přijala v návaznosti na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti - - - Akciová společnost SIGMIA akciová společnost (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti STANOVY akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZP Hospříz, a. s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou listinou ve smyslu ustanovení

Více

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu akciové společnosti Bobrovská, a.s., se sídlem Bobrová č.308, IČ: 25309790, která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. v notářské kanceláři JUDr.Hany Hornyšové,

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. Příloha č. 1 Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více