ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00)"

Transkript

1 cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) 3540I311 ECONCEPT TECH 18 A NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ

2 B Přečtěte si pozorně upozornění uvedená v tomto návodu k použití, protože obsahují důležité pokyny k bezpečné instalaci, použití a údržbě. Návod k použití je nedílnou a důležitou součástí výrobku a uživatel ho musí pečlivě uchovat pro všechna další použití. Pokud chcete kotel prodat nebo darovat dalšímu uživateli, nebo chcete-li ho přemístit, vždy si ověřte, je-li ke kotli přiložena tato příručka, aby ji mohl použít nový majitel a/nebo instalační technik. Instalaci a údržbu smí provádět pouze odborně vyškolení pracovníci v souladu s platnými normami a podle pokynů výrobce. Chybná instalace nebo špatná údržba mohou způsobit zranění osob či zvířat nebo poškození věcí. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody, které byly způsobeny špatnou instalací a nevhodným používáním přístroje a obecně nedodržením pokynů výrobce. Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou vypněte elektrické napájení vypínačem na přístroji a/nebo pomocí příslušných odpojovacích zařízení. ECONCEPT TECH 25 A V případě poruchy a/nebo špatné činnosti přístroj vypněte, ale v žádném případě se ho nepokoušejte sami opravit, ani neprovádějte žádný přímý zásah. Obra te se výhradně na odborně vyškolené pracovníky. Případnou opravu nebo výměnu výrobků smí provádět pouze odborně vyškolení pracovníci výlučně s použitím originálních náhradních dílů. Nedodržení výše uvedených pokynů ohrožuje bezpečnost přístroje. K zajištění správného chodu přístroje je nutné nechat provádět opakovanou údržbu kvalifikovaným pracovníkem. Přístroj se smí používat pouze k účelu, ke kterému byl výslovně určen. Každé jiné použití se považuje za nevhodné a tedy nebezpečné. Po odstranění obalu ověřte úplnost dodávky. Části obalu se nesmí nechat v dosahu dětí, protože představují potenciální zdroje nebezpečí. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obra te se na dodavatele. Obrázky v tomto návodu jsou zjednodušeným znázorněním výrobku. Na tomto znázornění mohou být malé a nepodstatné rozdíly oproti dodanému výrobku. B A Tento symbol znamená "Pozor" a upozorňuje na všechna upozornění týkající se bezpečnosti. Dodržujte přísně tyto předpisy, aby nedošlo ke zranění osob či zvířat nebo poškození věcí. Tento symbol upozorňuje na důležitou poznámku nebo upozornění. Prohlášení o souladu s předpisy Výrobce FERROLI S.p.A. Adresa: Via Ritonda 78/a San Bonifacio VR prohlašuje, že tento přístroj odpovídá následujícím směrnicím EHS: Směrnici pro plynové přístroje 90/396 Směrnici pro výkon 92/42 Směrnici pro nízké napětí 73/23 (ve znění 93/68) Směrnici pro elektromagnetickou kompatibilitu 89/336 (ve znění 93/68). Prezident a zákonný zástupce Cav. del Lavoro Dante Ferroli 2 CS

3 1 Návod k použití Úvod Ovládací panel Zapnutí a vypnutí Regulace Instalace Všeobecná upozorn ění Instala ční místo Vodovodní p řipojení P řipojení plynu Elektrické p řipojení Potrubí spalin P řipojení odvodu kondenzátu Servis a údržba Regulace Uvedení do provozu Údržba Ř ešení problém ů Vlastnosti a technické údaje Rozm ěry a p řípojky Celkový pohled a hlavní sou části Hydraulický okruh Tabulka technických údaj ů Grafy Elektrické schéma I311 3

4 1. Návod k použití 1.1 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali ECONCEPT TECH 18 A záv ěsný kotel FERROLI moderního pojetí, špi čkové technologie, zvýšené spolehlivosti a kvalitní konstrukce. P řečtěte si pozorn ě tento návod k použití, protože obsahuje d ůležité pokyny k bezpe čné instalaci, použití a údržb ě. ECONCEPT TECH 18 A je kondenza ční tepelný generátor s uzav řenou komorou k vytáp ění a výrob ě teplé užitkové vody (s vn ějším volitelným oh říva čem) s p ředmíchaním sm ěsi s velmi vysokým výkonem a velmi nízkými emisemi, který funguje na zemní plyn nebo LPG a je vybaven řídícím mikroproce sorovým systémem. T ěleso kotle tvoří hliníkový lamelový vým ěník a keramický předsm ěšovací ho řák, vybavený elektronickým zapalováním s ioniza ční kontrolou plamene, modula čním ventilátorem a modula čním plynovým ventilem. P řístroj má uzav řenou komoru a je vhodný pro instalaci uvnit ř i venku na částe čně chrán ěném míst ě (podle EN 297/A6) s teplotami až do -5 C (-15 C s volitelnou sadou k ochran ě proti mrazu). Kotel je p řipraven pro p řipojení k vn ějšímu oh říva č i (volitelný) na teplou užitkovou vodu. V této p říručce jsou všechny funkce týkající se výroby t eplé užitkové vody aktivní pouze tehdy, je-li ke kotli p řipojen volitelný oh říva č užitkové vody, jak je uvedeno vsez Ovládací panel obr. 1 - Ovládací panel Popis 1 = Tla čítko snížení nastavení teploty teplé užitkové vody 2 = Tla čítko zvýšení nastavení teploty teplé užitkové vody 3 = Tla čítko snížení nastavení teploty topného systému 4 = Tla čítko zvýšení nastavení teploty topného systému 5 = Displej 6 = Tla čítko Reset - volba režimu Léto/Zima - nabídka "Pohyblivá teplota" 7 = Tla čítko volby režimu Ec onomy/comfort- zapnutí/vypnutí přístroje 8 = Symbol teplé užitkové vody 9 = Ukazatel provozu užitkového okruhu 10 = Ukazatel režimu Léto 11 = Ukazatel multifunkce (bliká b ěhem funkce ochrany vým ěníku) 12 = Ukazatel režimu Eco (Economy) 13 = Ukazatel funkce vytáp ění 14 = Symbol vytáp ění 15 = Ukazatel zapálení ho řáku a aktuálního výkonu (bliká b ěhem funkce ochrany plamene) 4 CS

5 Ukazatel b ěhem provozu Vytáp ění Požadavek na vytáp ění (vyslaný prostorovým termostatem nebo dálko vým ovládáním) je signalizován blikáním teplého vzduchu nad radiátorem ( č. 13 a 14 - obr. 1). Na displeji ( č obr. 1) se zobr azuje aktuální teplota náb ěhu vytáp ění a b ěhem času prodlevy vytáp ění nápis "d2". obr. 2 Užitkový okruh Požadavek na užitko vý okruh (vyslaný odb ěrem teplé užitkové vody) je signalizov án blikáním teplé vody pod kohoutkem (č. 8 a 9 - obr. 1). Na displeji ( č obr. 1) se zobrazuje aktuální te okruhu nápis "d1". plota výstupu teplé už itkové vody a b ěhem času prodlevy užitkového obr. 3 Vy řazení oh říva č e (economy) Vytáp ění/udržování teploty v oh říva či může uživatel vy řadit. V p řípadě vy řazení oh říva če nepote če teplá užitková voda. Ohříva č může uživatel vypnout (režim ECO) stisknutím tla čítka ECO/COMFORT ( č. 7 - obr. 1). V režimu ECO je na displeji symbol ECO ( č obr. 1). Chcete-li zapnout režim COMFORT, stiskn ěte opět tlačítko ECO/COMFORT ( č. 7 - obr. 1). CS 5

6 1.3 Zapnutí a vypnutí Zapnutí kotle Zapojte p řívod elektrického proudu k p řístroji. obr. 4 - Zapnutí kotle Na dalších 120 vte řin se na displeji zobrazí FH, které znamená odvzduš ňovací cyklus topného systému. Prvních 5 vte řin se na displeji zobrazí také verze softwaru řídící jednotky. Otev řete p řívod plynu p řed kotlem. Po zmizení nápisu FH je kotel p řipraven k automatickému provozu, kdykoli se odebírá teplá užitková voda, nebo je požadavek na prostorovém termostatu. Vypnutí kotle Stiskn ěte tlačítko ( č. 7 - obr. 1) na 5 vte řin. obr. 5 - Vypnutí kotle I když je kotel vypnutý, elektronická řídící jednotka je stále elektricky napájena. Provoz užitkového okruhu a vytáp ění je zablokovaný. Systém proti zamrznutí z ůstane aktivní. Chcete-li kotel z novu zapnout, stiskn ěte opět tlačítko ( č. 7 obr. 1) na 5 vte řin. obr. 6 Nyní je kotel p řipraven k provozu, kdykoli se odebírá teplá užitková voda, nebo je požadavek na prostorovém termostatu. 6 CS

7 B Systém ochrany proti mrazu nefunguje, jestliže je odpojeno elektrické a/nebo plynové napájení kotle. P ři dlouhých odstávkách v zimním období doporu čujeme vypustit všechnu vodu z kotle, užitkovou vodu i vodu z topného sytému, aby mráz za řízení nepoškodil; nebo m ůžete vypustit pouze užitkovou vodu a do topného systému dát vhodný prost ředek proti zamrznutí, jak je uvedeno v sez Regulace P řepína č Léto/Zima Stiskn ěte tlačítko ( č. 6 - obr. 1) na 2 vte řiny. obr. 7 Na displeji se aktivuje symbol Léto ( č obr. 1): z kotle je možné pouze odebírat užitkovou vodu. Systém proti zamrznutí z ůstane aktivní. Chcete-li vypnout režim Léto, stiskn ěte opět tlačítko ( č. 6 - obr. 1) na 2 vte řiny. Regulace teploty vytáp ění Pomocí tla čítek vytáp ění ( č. 3 a 4 - obr. 1) m ůže být teplota nastavena od minima 20 C do maxima 90 C. obr. 8 Regulace teploty užitkového okruhu Pomocí tla čítek užitkového okruhu ( č. 1 a 2 - obr. 1 ) m ůže být teplota nastavena od 10 C do maximáln ě 65 C. obr. 9 CS 7

8 Nastavení okolní teploty (pomocí zapojeného pokojového termostatu) Pomocí pokojového termostatu nas tavte požadovanou teplotu uvnit ř místností. V p řípadě, že v systému není pokojový termostat, kotel udržuje systém na nastavené hodnot ě teploty náb ěhového okruhu systému. Regulace okolní teploty (se zapojeným dálkovým ovládáním) Pomocí dálkového ovládání nasta vte požadovanou teplotu prost ředí uvnit ř místností. Kotel bude regulovat vodu systému podle požadované teploty okolí. Pok ud jde o provoz s dálkovým ovládáním, řiďte se p říslušným návodem k použití. Pohyblivá teplota Je-li p řipojeno vnější čidlo (volitelné), systém regulace kotle pracuje s "pohyblivou tepl otou". V tomto reži mu se teplota systému vytáp ění reguluje podle vn ějších klimatických podmíne k tak, aby bylo zajišt ěno zvýšené pohodlí a úspora energie b ěhem celého roku. P ředevším se p ři zvýšení vn ější teploty sníží teplota náb ěhového okruhu systému podle stanovené "kompenza ční k řivky". P ři regulaci s pohyblivou teplotou se teplota nastavená tla čítky vytáp ění ( č. 3 a 4 - obr. 1) stává maximální teplotou náběhového okruhu systému. Doporu čujeme nastavit maximáln í hodnotu, aby systém mo hl regulovat v celém užitečném provozním poli. Kotel musí se řídit ve fázi instalace kvalifikovan ý pracovník. Ke zlepšení pohodlí však m ůže uživatel provést p řípadné úpravy. Kompenza č ní k řivka a posun k řivek Jedním stisknutím tla čítka ( č. 6 - obr. 1) na 5 vte řin se otev ře nabídka "Pohyblivá teplota"; zobrazí se blikající "CU" ( obr. 10). Pomocí tla čítek užitkového okruhu ( č. 1 a 2 - obr. 1) se řiďte požadovanou k řivku od 1 do 10 podle charakteristiky ( obr. 12). Po regulaci k řivky na 0 je regulace s pohy blivou teplotou zablokována. obr Kompenza č ní k řivka Stisknutím tla čítek vytáp ění ( č. 3 a 4 - obr. 1) se otev ře paralelní posun k řivek; zobrazí se blikající "OF" ( obr. 11). Pomocí tla čítek užitkového okruhu ( č. 1 a 2 - obr. 1) zm ěníte paralelní posun k řivek podle charakteristiky ( obr. 13). obr Paralelní posun k řivek 8 CS

9 Dalším stisknutím tla čítka ( č. 6 - obr. 1) na 5 vte řin se zav ře nabídka "Pohyblivá teplota". Jestliže je teplota prost ředí pod požadovanou hodnotou, doporu čujeme nastavit vyšší k řivku a naopak. Prove ďte zvýšení nebo snížení o jed nu jednotku a zkontroluj te výsledek v prostoru. obr Kompenza č ní k řivky obr P říklad paralelního posunu kompenza č ních k řivek A Jestliže je kotel p řipojený k dálkovému ovládání (volitelné), výše popsané regulace se provád ějí podle pokyn ů uvedených v tabulka 1. Tabulka. 1 Regulace teploty vytáp ění Regulaci lze provád ět buď z nabídky dálkového ovládání nebo z ovládacího panelu kotle. Regulace teploty užitkového okruhu Regulaci lze provád ět buď z nabídky dálkového ovládání nebo z ovládacího panelu kotle. P řepína č Léto/Zima Režim Léto má p řednost p řed p řípadným požadavkem na vytáp ění z dálkového ovládání. Volba Eco/Comfort Zablokováním užitkového okruhu z nabídk y dálkového ovládání zvolí kotel režim Economy. V tomto režimu je tla čítko ( č. 7 - obr. 1) na panelu kotle zablokováno. Aktivací užitkového okruhu z nabídky dálkového ovládání se kotel uvede do režimu Comfort. V tomto režimu je možné tla čítkem ( č. 7 - obr. 1) na panelu kotle zvolit jeden ze dvou režim ů. Pohyblivá teplota Regulace pomocí pohyblivé teploty se řídí bu ď dálkovým ovládáním nebo řídící jednotkou kotle. P řednost má pohyblivá teplota z řídící jednotky kotle. CS 9

10 Regulace hydraulického tlaku systému Tlak zatížení p ři studeném systému ode čtený na hydrometru kotle musí být as i 1,0 bar. Jestliže tlak systému klesne na hodnoty nižší než minimum, řídící jednotka kotle aktivuje poruchu F37 ( obr. 14). obr Porucha nedostate č ného tlaku systému Plnicím kohoutem ( č. 1 - obr. 15) uve ďte tlak systému na hodnotu vyšší než 1,0 bar. obr Kohout zatížení A Po obnovení tlaku systému spustí kotel cyklus odvzdušn ění na dobu 120 vte řin, signalizovaný na displeji písmeny FH. Po tomto zákroku vždy op ět zav řete plnicí kohout ( č. 1 - obr. 15) 10 CS

11 2. Instalace 2.1 Všeobecná upozorn ění INSTALACI KOTLE SM Ě JÍ PROVÁD Ě T POUZE SPECIALIZOVANÍ PRACOVNÍCI S P Ř ÍSLUŠNOU KVALIFIKACÍ, V SOULADU SE VŠEMI POKYNY UVED ENÝMI V TÉTO TECHNICKÉ P Ř ÍRU Č CE, PLATNÝMI ZÁKONNÝMI USTANO- VENÍMI, P Ř EDPISY STÁTNÍCH A MÍSTNÍCH NOREM A OBECN Ě PLATNÝMI TECHNICKÝMI P Ř EDPISY 2.2 Instala č ní místo Okruh spalin u kotle je uzav řený vzhledem k okolí a kotel je tedy možné instalovat v jakékoli místnosti. Instala ční místo musí být nicmén ě dostate čně větrané, aby se nevytvo řila nebezpe čná situace v p řípadě by i nepatrného úniku plynu. Tato bezpe čnostní norma je stanovena sm ěrnicí EHS č. 90/396 pro všechna plynová za řízení, i pro za řízení s uzav řenou komorou. Na instala čním míst ě nesmí být prach, ho řlavé p ředměty či materiály nebo korozivní plyny. Prostor musí být suchý a nesmí v n ěm teplota klesnout pod bod mrazu. Kotel je ur čen k zav ěšení na st ěnu a je sériov ě vybaven držákem k zav a ú činnou oporu kotle. A Jestliže se kotel instaluje mezi nábytek, nebo je p pláště a pro b ěžné činnosti údržby. 2.3 Vodovodní p řipojení Upozorn ění ěšení. P řipevnění na st ěnu musí zajistit stabilní řimontován bočně, je nutné ponechat prostor k demontáži Tepelný výkon p řístroje se stanoví p ředem pomocí výpo čtu potřeby tepla budovy podle platných norem. Systém musí být vybaven všemi sou částmi pot řebnými ke správnému a pravidelnému chodu. Mezi kotel a topný systém doporučujeme vložit uzavírací ventily, které v p řípadě potřeby umožní odd ělení kotle od systému. B Vývod pojistného ventilu kotle musí být p řipojen k trychtý ři nebo sb ěrné trubce, aby v p řípadě přetlaku v topném okruhu nekapala voda na zem. Jinak by se p ři reakci vypoušt ěcího ventilu zaplavila místnost, za což by výrobce kotle nenesl žádnou odpov ědnost. Nepoužívejte trubky vodovodních systém ů jako uzemn ění elektrických p řístrojů. P řed instalací je t řeba řádně vymýt celé potrubí systému a odstranit tak p řípadné usazeniny a ne čistoty, které by mohly bránit správnému fungování kotle. B Dále je nutné po čítat s instalací filtru na potrubí vratného okruhu systému, aby se ne čistoty a kaly ze systému nemohly usazovat a poškozovat tak generátory tepla. Instalace filtru je bezpodmíne čně nutná v p řípadě vým ěny generátor ů v již existujících systémech. Výrobce neodpovídá za p řípadná poškození generátoru zp ůsobená chyb ějícím filtrem nebo jeho nesprávnou instalací. Prove ďte připojení k p říslušným p řípojkám podle obrázku v sez. 4.1 a symbol ů uvedených na p řístroji. CS 11

12 Sada p řípojek Na objednávku je možné dodat sady k p řipojení zobrazené na obr. 16. obr Sada k p řipojení p řípojek A = Jednotka p řípojení 3/4" pro trubku Ř 18 B = Plynový kohout 1/2" c = Trubka pro p řipojení systému plynu d = Trubka pro p řipojení topného systému e = Kruhová matice 3/4" - otvor Ř 20 f = Kruhová matice 1/2" pro trubku Ř 14 g = T ěsnění Ř 24 h = T ěsnění Ř 18.5 L = Fitink z OT 58 M = T ěsnicí kroužek OR N = Pojistný kroužek z OT 58 P = Měděná podložka Q = P řípojka z OT 58 R = Kulový ventil S = Nátrubek s vnit řním závitem 7 = Vstup plynu 10 = Náb ěhový okruh systému 11 = Vratný okruh systému Vlastnosti vody v systému Jestliže se používá voda s tvrdostí vyšší než 25 Fr (1 F = 10ppm CaCO ), doporu čuje se použití vhodn ě upravené 3 vody, aby se v kotli neusazoval kotelní ká men. Úpravou vody se ale nesmí snížit tvrdost vody na hodnoty nižší než 15 F (prezidentský dekret 236/88 pro používání vody ur čené k lidské spot řebě). Použití upravené v ody je nezbytné v p řípadě rozsáhlých systém ů nebo častého vpoušt ění již použité vody do systému. Pokud je v t ěchto případech pak nutné částečné nebo úplné vypušt ění systému, doporu čujeme op ět naplnit systém upravenou vodou. Systém proti mrazu, p řísady a inhibitory Kotel je vybaven systémem proti zamrznutí, který uvede kotel do režimu vytáp ění, jestliže teplota vody v náb ěhovém okruhu systému klesne pod 6 C. Toto za řízení není aktivní, jestliže je odpojeno plynové nebo elektrické napájení kotle. Pokud je to nutné, je dovoleno použít pouze a výhradn ě takové tekuté p řípravky proti mrazu, p řísady a inhibitory, jejichž výrobce poskytuje záruku, že tyto p řípravky jsou vhodné k danému použití a nepoškodí vým ěník kotle nebo jiné sou části a1nebo materiály kotle a systému. Je zakázáno použití obecných tekutých p řípravk ů proti mrazu, p řísad a inhibitor ů, jež nejsou výslovn ě určeny k použití do tepelných systém ů a nejsou slu čitelné s materiál y kotle a systému. 12 CS

13 P řipojení k oh říva č i na teplou užitkovou vodu Elektronická řídící jednotka kotle je p řipravena k řízení vn ějšího oh říva če k výrob ě teplé užitkové vody. Prove ďte hydraulická p řipojení podle schématu obr. 17. Elektrické p řipojení podle elektrického sch ématu v sez Je nutné použít sadu kód 1KWMA11W. Ř ídící systém kotle roz pozná po zapálení p řítomnost sondy oh říva če a automaticky se nakonfiguruje - aktivuje displej a řízení týkající se funkce užitkového okruhu. obr Schéma p řipojení vn ějšího bojleru 8 Odtok teplé užitkové vody 9 Vstup užitkové vody 10 Náb ěhový okruh systému 11 Vratný okruh systému 209 Náb ěhový okruh oh říva če 210 Vratný okruh oh říva če 2.4 P řipojení plynu B P řed připojením plynového potrubí je nutné ov ěřit, zda je kotel ur čen pro fungování s daným druhem paliva a provést řádné vy čištění vnitřku celého plynového potrubí, aby se odstranily p řípadné usazeniny, které by mohly ohrozit správné fungování kotle. P řipojení plynu musí být provedeno k p říslušné p řípojce (viz obr. 31) v souladu s platnými normami, pomocí pevné kovové trubky nebo ohebné hadice s celistvou st ěnou z nerezové oceli, mezi systém a kotel se instaluje plynový kohout. Zkontrolujte, zda jsou všechny plynové p řípojky dokonale t ěsné. Pr ůtok plynoměru musí být dostate čný pro sou časné použití všech k n ěmu připojených p řístrojů. Pr ůměr plynové trubky, která vyst upuje z kotle, není ur čující pro volbu pr ů- měru trubky mezi p řístrojem a plynom ěrem; pr ůměr musí být zvolen v závislosti na délce trubky a ztrátách zatížení v souladu s platnými normami. B Nepoužívejte trubky vodovodních systém ů jako uzemn ění elektrických p řístrojů. CS 13

14 2.5 Elektrické p řipojení P řipojení k elektrické síti B P řístroj je elektricky jišt ěný pouze tehdy, jestliže je správn ě připojen k ú činnému uzem ňovacímu systému instalovanému v souladu s platnými bezpe čnostními normami. Ú činnost a vhodnost uzemn ění nechte zkontrolovat odborníkem; výrobce neodpovídá za p řípadné škody vzniklé chyb ějícím uzemn ěním systému. Ov ěřte si také, zda elektrický systém odpovídá maximálnímu p říkonu p řístroje uvedenému na typovém štítku kotle. Kotel je vybaven p řívodním kabelem k elektrickému rozvodu typu "Y", bez zástr čky. P řipojení k síti je nutné provést pomocí pevného p řipojení a instalovat dvoupólový vypína č s nejmén ě 3 mm vzdáleností mezi ko ntakty, mezi kotel a vedení je nutné vložit pojistky max. 3 A. Dodržte polaritu (VEDENÍ: hn ědý kabel / NULOVÝ VODI Č : modrý kabel / UZEMN Ě NÍ: žlutozelený kabel) k p řípojkám elektrického vedení. Ve fázi instalace nebo vým ěny přívodního kabelu musí být vodič uzemn ění ponechán o 2 cm delší než jiné vodi če. B P řívodní kabel nesmí být nikdy vym ěňován uživatelem. V p řípadě poškození kabelu je t řeba p řístroj vypnout a obrátit se výhradn ě na odborn ě vyškolené pracovníky. V p řípadě výměny přívodního kabelu použijte výhradně kabel "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm2 s maximálním vn ějším pr ůměrem 8 mm. Pokojový termostat (volitelný) B POZOR: POKOJOVÝ TERMOSTAT MUSÍ MÍT Č ISTÉ KONTAKTY P Ř IPOJENÍM 230 V. KE SVORKÁM PO- KOJOVÉHO TERMOSTATU SE NENÁVRATN Ě POŠKODÍ ELEKTRONICKÁ DESKA. P ři připojení dálkového ovládání nebo časového vypína če (timer) nesmí být vedeno napájení t ěchto za řízení z jejich vypínacích kontakt ů. Napájení musí být podle typu za řízení.provedeno prost řednictvím p římého p řipojení k síti nebo pomocí baterií. Venkovní sonda (volitelná) Venkovní sondu zapojte do p říslušných svorek. Maximální dovolená délka elektrického kabelu pro propojení kotle s venkovní sondou je 50 m. Použít se m ůže b ěžný kabel se 2 vodi či. Venkovní sonda se musí nainstalovat pokud možno na severní nebo severozápadní st ěnu nebo na st ěnu tvořící v ětší část hlavního obývacího pokoje. Sonda se nikdy nemá vystavovat brzkému rannímu slunci a obecn ě, pokud je to možné, nemá p řijímat přímé slune ční paprsky; pokud je to nutné, musí se zakrýt. Každopádn ě se sonda nemá montovat v blízkosti oken, dve ří, ventila čních otvor ů, komín ů nebo zdrojů tepla, které by mohly ovli vnit její snímání teploty. obr Nedoporu č ená poloha venkovní sondy 14 CS

15 P řístup k napájecí svorkovnici Ř iďte se pokyny uvedenými v obr. 19 pro p řístup k napájecí svorkovnici elektrických p řipojení. Umíst ění svorek pro různá p řipojení je uvedeno také v elektrickém schématu v obr. 34. obr P řístup ke svorkovnici 2.6 Potrubí spalin P řístroj je "typ C" s uzav řenou komorou a nuceným tahem, vstup vzduchu a výstup spalin musí být p řipojeny k jednomu z dále uvedených systém ů odvodu/nasávání. P řístroj je homologován pro provoz se všemi zobrazenými konfiguracemi komínů Cxy uvedenými na typové m štítku s technickými údaji (n ěkteré konfigurace jsou uvedené jako p říklad v této části).. N ěkteré konfigurace m ohou být ale výslovn ě omezeny, nebo nepovoleny zákonem, normami nebo místními p ředpisy. P řed za čátkem instalace se seznamte s p říslušnými p ředpisy a pe člivě je dodržujte. Dodržujte také p ředpisy týkající se umíst ění koncovek na st ěnu a/nebo st řechu a minimální vzdálenosti od oken, st ěn, v ětracích otvor ů apod. B Tento p řístroj typu C musí být instalován s použitím na sávacího a odvodného vedení spalin dodaného výrobcem podle UNI-CIG 7129/92. Nepoužití t ěchto vedení automaticky znamená propadnutí všech záruk a odpovědnosti výrobce. A U potrubí spalin, které je delší než jeden me tr, je ve fázi instalace nutné brát z řetel na p řirozenou dilataci materiál ů během provozu. Abyste zabránili deformacím, ponechte na každý metr potrubí dilata ční prostor 2 4 mm. obr Dilatace CS 15

16 P řipojení se souosovými trubkami obr P říklady p řipojení se souosými trubkami ( = Vzduch / = Spaliny) U souosového p řipojení namontujte k p řístroji jedno z následujících výstupních p říslušenství. Výšku vrtaného otvoru na st ěně najdete v sez Možn é vodorovné úseky odvodu sp alin musí mít lehký sklon sm ěrem ke kotli, aby p řípadný kondenzát nep řitékal op ět sm ěrem ven a neodkapával. obr Výstupní p říslušenství pro souosové potrubí P řed za čátkem instalace zkontrolujte pomocí tabulka 2, zda nebude p řekročena maximální povolená délka; uv ědomte si, že každý souosový ohyb má za následek redukci uvedenou v tabulce. Nap říklad potrubí Ř 60/100 složené z ohybu vodorovného metru znamená celkovou délku rovnající se 2 metr ům. Tabulka. 2 - Maximální délka souosového potrubí Souosové 60/100 Souosové 80/125 Maximální povolená délka 5 m 15 m Reduk ční faktor ohyb 90 Reduk ční faktor ohyb 45 1m 0,5 m 0,5 m 0,25 m 16 CS

17 P řipojení s odd ělenými trubkami obr P říklady p řipojení s odd ělenými trubkami ( = Vzduch / = Spaliny) Pro p řipojení odd ělených potrubí namontujte k p řístroji následující výchozí p říslušenství: X0 obr Výchozí p říslušenství pro odd ělené potrubí P řed za čátkem instalace zkontrolujte, zda nebude p výpočtu: řekročena maximální povolená délka pomocí jednoduchého 1. Stanovte úplné schéma syst ému zdvojených komín ů včetně příslušenství a koncovek výstupu. 2. Zjist ěte a tabulka 4stanovte ztráty v m eq(ekvivalentní metry) u každého dílu podle umíst ění instalace. 3. Zkontrolujte, zda je celkový sou čet ztrát nižší nebo rovný maximální p řípustné délce v tabulka 3. Tabulka. 3 - Maximální délka odd ěleného potrubí Maximální povolená délka Odd ělená potrubí 75 m eq CS 17

18 Tabulka. 4 - P říslušenství Ztráty v m eq Nasávání vzduchu Svislé Odvod spalin Vodorovné Ř 80 TRUBKA 1 m M/F 1K WMA83W OHYB 45 M/F 1K WMA65W M/F 1K WMA01W VÁLEC s odb ěrem testu 1K WMA70W KONCOVKA vzduch na st ěně 1K WMA85A spaliny na st ěně s ochranou proti větru KOMÍN Vzduch/spaliny zdvojené 80/ 80 1K WMA86A 1K WMA84U P řipojení ke spole čným kou řovod ům obr P říklady p řipojení ke kou řovod ům ( = Vzduch / = Spaliny) Jestliže máte v úmyslu p řipojit kotel ECONCEPT TECH 25 A ke spole čnému kou řovodu, nebo k samostatnému komínu s p řirozeným tahem, kou řovod nebo komín musí být speciáln ě navrženy odborn ě vyškoleným technickým pracovníkem v souladu s platnými normami a musí být vhodné pro p řístroje s uzav řenou komorou vybavené ventilátorem. Komíny a kou řovody musí mít zejména následující vlastnosti: Musí být dimenzovány podle výpo četní metody uvedené v platných normách. Musí být dokonale t ěsné v ůči úniku spalin, odolné v ůči kouři a teplu a nesmí propoušt ět kondenzát. Musí mít oválný nebo čtyřhranný pr ůřez s vertikálním pr ůběhem a nesmí být zúženy. Potrubí na odvod teplých spalin musí být v dostate čné vzdálenosti od ho řlavých materiál ů, nebo musí být izolované. Musí být p řipojeny k pouze jednomu za řízení na pat ře. Musí být p řipojeny k jednomu typu za řízení (bu ď pouze p řístroje s nuceným tahem, nebo pouze p řístroje s p řirozeným tahem). V hlavních potrubích nesmí být mechanická nasávací za řízení. Za podmínek stacionárního provoz u musí mít po celé délce tah. Ve spodní části musí být vybaveny alespo ň komorou na sb ěr pevných materiál ů nebo p řípadný kondenzát, vybavenou kovovými zavíracími vzduchot ěsnými dví řky. 18 CS

19 2.7 P řipojení odvodu kondenzátu Kotel je vybaven vnit řním sifonem pro odvod kondenzátu. Namontujte kontrolní p řípojku A a ohebnou trubku B, zasu ňte ji silou na asi 3 cm a p řipevněte pomocí spony. Napl ňte sifon asi 0,5 l vody a p řipojte ohebnou trubku ke zpracovacímu za řízení. obr P řipojení odvodu kondenzátu CS 19

20 3. Servis a údržba Všechny postupy regulace, p řestavby, uvedení do prov ozu a dále popsané údržby sm ějí provád ět pouze odborn ě vyškolení pracovníci s p říslušnou kvalifikací (spl ňující odborné technické požadavky podle pl atné normy) jako jsou pracovníci místní servisní technické zákaznické podpory. FERROLI odmítá jakoukoli odpov ědnost za p řípadná zran ění osob nebo zví řat a poškození v ěcí zp ůsobené nevhodnou opravou p řístroj ů nekvalifikovanými a neautorizovanými pracovníky. 3.1 Regulace P řestavba napájecího plynu P řístroj m ůže fungovat na metan nebo tekutý propan (GPL); použití jednoho nebo druhého plynu se nastavuje již ve výrobě a je jasn ě uvedeno na obalu a na typové m štítku s tec hnickými údaji p římo na kotli. Pokud je nutné používat přístroj na jiný, než je již nastavený plyn, je t řeba si obstarat p říslušnou soupravu k p řestavb ě a postupovat následujícím způsobem : 1. Odstra ňte pláš. 2. Otev řete uzav řenou komoru. 3. Uvoln ěte připevňovací svorku C a vytáhn ěte plynovou trubku A z jednotky ventilátor u - Venturiho trubice. 4. Vym ěňte trysku B zasunutou do plynové trubky za trysku ze soupravy pro p řestavbu. 5. Znovu p řipevněte plynovou trubku A svorkou a zkontrolujte t ěsnost p řipojení. 6. P řipevněte typový štítek, který je sou částí soupravy pro p řestavbu, vedle typového š títku s technickými údaji. 7. Op ět namontujte uzav řenou komoru a nasa ďte pláš. 8. Zm ěňte parametr týkající se typu plynu: uve ďte kotel do stavu stand-by stiskn ěte tlačítka užitkového okruhu ( č. 1 a 2 - obr. 1) na 10 vte řin: na displeji se zobrazí blikající "P01. stiskn ěte tlačítka užitkového okruhu ( č. 1 a 2 - obr. 1) k nastavení parametru 00 (k provozu na metan) nebo 01 (k provozu na LPG). stiskn ěte tlačítka užitkového okruhu ( č. 1 a 2 - obr. 1) na 10 vte řin. kotel se vrátí do stavu stand-by 9. Pomocí analyzátoru spalin p řipojeného na výstupu spalin z kotle zkontrolujte, zda je obsah CO2 ve spalinách u kotle fungujícího na maximální a minimální výkon v rozmezí uvedeném v tabulce s technickými údaji pro p říslušný druh plynu. obr P řestavba plynu 20 CS

21 Aktivace režimu TEST Stiskn ěte sou časn ě tlačítka vytáp ění ( č. 3 a 4 - obr. 1) na 5 vte řin k aktivaci režimu TEST. Kotel se zapne na maximální výkon vytáp ění nastavený jako v ná sledujícím odstavci. Na displeji blikají symboly vytáp ění ( č obr. 1) a užitkového okruhu ( č. 8 - obr. 1) blikají; vedle se zobrazí výkon vytápění. obr Režim TEST (výkon vytáp ění = 100%) K ukon čení režimu TEST opakujte aktiva Režim TEST se automaticky Regulace výkonu vytáp ční pořadí. deaktivuje za 15 minut. ění K regulaci výkonu vytáp ění uve ďte kotel do provozu TEST (viz sez. 3.1). Stiskn ěte tlačítka vytáp ění ( č. 3 a 4 - obr. 1 ke zvýšení nebo snížení výkonu (minimál ní = 00 - maximální = 100). Stisknete-li tla čítko RESET do 5 vteřin, z ůstane jako maximální výkon ten výkon, který byl práv ě nastavený. Ukon čete provoz TEST (viz sez. 3.1). CS 21

22 3.2 Uvedení do provozu B Kontroly, které se mají provést p ři prvním zapálení a po všech činnostech údržby, které zahrnovaly odpojení od systém ů nebo zásah na bezpe čnostních za řízeních nebo částech kotle: P řed zapálením kotle Otev řete p řípadné uzavírací ventily mezi kotlem a systémy. Opatrn ě ověřte těsnost plynového systému s použitím mýdlového roztok u k vyhledání p řípadných míst úniku na spojích. Ov ěřte správné p ředběžné zatížení expanzní nádoby (viz sez. 4.4). Napl ňte vodovodní systém a zajist ěte úplné odvzdušn ění kotle a systému otev řením odvzduš ňovacího ventilu umístěného na kotli a p řípadných odvzduš ňovacích ventil ů na systému. Napl ňte sifon odvodu kondenzátu a zkontrolujte správné p řipojení k systému na likvidaci kondenzátu. Zkontrolujte, zda nedochází ke ztrátám vody v systému, v okruzích už itkové vody, ve spojeních nebo v kotli. Zkontrolujte p řesné p řipojení elektrického systému a funk čnost uzemn ění. Zkontrolujte, zda hodnota tlaku plynu pro vytáp ění odpovídá požadované hodnot ě. Zkontrolujte, zda v bezprost řední blízkosti kotle nejsou ho řlavé kapaliny nebo materiály. Kontroly b ěhem chodu Zapn ěte přístroj podle popisu v cap. 1.3 "Zapnutí a vypnutí"sez Zkontrolujte t ěsn ění okruhu paliva a vodních systém ů. Zkontrolujte ú činnost komína a potrubí vzduch-spaliny b ěhem chodu kotle. Zkontrolujte správné t ěsnění a funk čnost sifonu a systém likvidace kondenzátu. Zkontrolujte, zda cirkulace vody mezi kotlem a systémy probíhá správn ě. P řesv ědčte se, že plynový ventil správn ě moduluje jak ve fázi vytáp ění, tak i ve fázi výroby užitkové vody. Zkontrolujte správné zapalování kotle provedením n ěkolika zapnutí a vypnutí pomocí prostorového termostatu nebo dálkového ovládání. Pomocí analyzátoru spalin p řipojeného na výstupu spalin z kotle zkontrolujte, zda je obsah CO 2 ve spalinách u kotle fungujícího na maximální a minimální výkon v rozmezí uvedeném v tabulce s technickými údaji pro p říslušný typ plynu. Ov ěřte si, že spot řeba paliva uvedená na plynom ěru odpovídá spot řebě uvedené v tabulce s technickými údaji v sez Zkontrolujte správné programování parametr ů a prove ďte případné vlastní úpravy (kompenza ční ohyb, výkon, teploty apod.) 3.3 Údržba Pravidelná kontrola K zajišt ění dlouhodobého správného chodu p řístroje je nutné, aby kvalifikov aný pracovník provedl jednou ro čně následující kontroly: Ř ídící a bezpe čnostní za řízení (plynový ventil, m ěřič průtoku, termostaty apod.) musí správn ě fungovat. Okruh odvodu spalin musí být dokonale ú činný. Uzav řená komora musí dokonale t ěsnit Potrubí a koncovky vzduch-spaliny nesmí být ucpané a nesmí v nich docházet ke ztrátám Systém vypoušt ění kondenzátu musí být ú činný a nesmí v n ěm docházet k únik ům, ani nesmí mít p řekážky v pr ůtoku. Ho řák a vým ěník tepla musí být čisté a bez usazenin. P ři případném čištění nepoužívejte chemické prost ředky ani ocelové kartá če. Na elektrod ě nesmí být usazeniny a musí být správn ě usazená. Plynový a vodovodní systém musí být ut ěsněné. Tlak vody ve studeném systému musí být asi 1 bar; pokud tomu tak není, uve ďte jej op ět do této hodnoty. Ob ěhové čerpadlo nesmí být zablokované. Expanzní nádoba musí být napln ěná. Pr ůtok a tlak plynu musí odpo vídat hodnotám uvedeným v p říslušných tabulkách. A Pláš, ovládací desku a vn ější viditelné plochy m ůžete v p řípadě potřeby čistit měkkým vlhkým had říkem, případně namo čeným do mýdlové vody. K čištění nepoužívejte abrazivní prost ředky a rozpoušt ědla. 22 CS