ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00)"

Transkript

1 cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) 3540I311 ECONCEPT TECH 18 A NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ

2 B Přečtěte si pozorně upozornění uvedená v tomto návodu k použití, protože obsahují důležité pokyny k bezpečné instalaci, použití a údržbě. Návod k použití je nedílnou a důležitou součástí výrobku a uživatel ho musí pečlivě uchovat pro všechna další použití. Pokud chcete kotel prodat nebo darovat dalšímu uživateli, nebo chcete-li ho přemístit, vždy si ověřte, je-li ke kotli přiložena tato příručka, aby ji mohl použít nový majitel a/nebo instalační technik. Instalaci a údržbu smí provádět pouze odborně vyškolení pracovníci v souladu s platnými normami a podle pokynů výrobce. Chybná instalace nebo špatná údržba mohou způsobit zranění osob či zvířat nebo poškození věcí. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody, které byly způsobeny špatnou instalací a nevhodným používáním přístroje a obecně nedodržením pokynů výrobce. Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou vypněte elektrické napájení vypínačem na přístroji a/nebo pomocí příslušných odpojovacích zařízení. ECONCEPT TECH 25 A V případě poruchy a/nebo špatné činnosti přístroj vypněte, ale v žádném případě se ho nepokoušejte sami opravit, ani neprovádějte žádný přímý zásah. Obra te se výhradně na odborně vyškolené pracovníky. Případnou opravu nebo výměnu výrobků smí provádět pouze odborně vyškolení pracovníci výlučně s použitím originálních náhradních dílů. Nedodržení výše uvedených pokynů ohrožuje bezpečnost přístroje. K zajištění správného chodu přístroje je nutné nechat provádět opakovanou údržbu kvalifikovaným pracovníkem. Přístroj se smí používat pouze k účelu, ke kterému byl výslovně určen. Každé jiné použití se považuje za nevhodné a tedy nebezpečné. Po odstranění obalu ověřte úplnost dodávky. Části obalu se nesmí nechat v dosahu dětí, protože představují potenciální zdroje nebezpečí. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obra te se na dodavatele. Obrázky v tomto návodu jsou zjednodušeným znázorněním výrobku. Na tomto znázornění mohou být malé a nepodstatné rozdíly oproti dodanému výrobku. B A Tento symbol znamená "Pozor" a upozorňuje na všechna upozornění týkající se bezpečnosti. Dodržujte přísně tyto předpisy, aby nedošlo ke zranění osob či zvířat nebo poškození věcí. Tento symbol upozorňuje na důležitou poznámku nebo upozornění. Prohlášení o souladu s předpisy Výrobce FERROLI S.p.A. Adresa: Via Ritonda 78/a San Bonifacio VR prohlašuje, že tento přístroj odpovídá následujícím směrnicím EHS: Směrnici pro plynové přístroje 90/396 Směrnici pro výkon 92/42 Směrnici pro nízké napětí 73/23 (ve znění 93/68) Směrnici pro elektromagnetickou kompatibilitu 89/336 (ve znění 93/68). Prezident a zákonný zástupce Cav. del Lavoro Dante Ferroli 2 CS

3 1 Návod k použití Úvod Ovládací panel Zapnutí a vypnutí Regulace Instalace Všeobecná upozorn ění Instala ční místo Vodovodní p řipojení P řipojení plynu Elektrické p řipojení Potrubí spalin P řipojení odvodu kondenzátu Servis a údržba Regulace Uvedení do provozu Údržba Ř ešení problém ů Vlastnosti a technické údaje Rozm ěry a p řípojky Celkový pohled a hlavní sou části Hydraulický okruh Tabulka technických údaj ů Grafy Elektrické schéma I311 3

4 1. Návod k použití 1.1 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali ECONCEPT TECH 18 A záv ěsný kotel FERROLI moderního pojetí, špi čkové technologie, zvýšené spolehlivosti a kvalitní konstrukce. P řečtěte si pozorn ě tento návod k použití, protože obsahuje d ůležité pokyny k bezpe čné instalaci, použití a údržb ě. ECONCEPT TECH 18 A je kondenza ční tepelný generátor s uzav řenou komorou k vytáp ění a výrob ě teplé užitkové vody (s vn ějším volitelným oh říva čem) s p ředmíchaním sm ěsi s velmi vysokým výkonem a velmi nízkými emisemi, který funguje na zemní plyn nebo LPG a je vybaven řídícím mikroproce sorovým systémem. T ěleso kotle tvoří hliníkový lamelový vým ěník a keramický předsm ěšovací ho řák, vybavený elektronickým zapalováním s ioniza ční kontrolou plamene, modula čním ventilátorem a modula čním plynovým ventilem. P řístroj má uzav řenou komoru a je vhodný pro instalaci uvnit ř i venku na částe čně chrán ěném míst ě (podle EN 297/A6) s teplotami až do -5 C (-15 C s volitelnou sadou k ochran ě proti mrazu). Kotel je p řipraven pro p řipojení k vn ějšímu oh říva č i (volitelný) na teplou užitkovou vodu. V této p říručce jsou všechny funkce týkající se výroby t eplé užitkové vody aktivní pouze tehdy, je-li ke kotli p řipojen volitelný oh říva č užitkové vody, jak je uvedeno vsez Ovládací panel obr. 1 - Ovládací panel Popis 1 = Tla čítko snížení nastavení teploty teplé užitkové vody 2 = Tla čítko zvýšení nastavení teploty teplé užitkové vody 3 = Tla čítko snížení nastavení teploty topného systému 4 = Tla čítko zvýšení nastavení teploty topného systému 5 = Displej 6 = Tla čítko Reset - volba režimu Léto/Zima - nabídka "Pohyblivá teplota" 7 = Tla čítko volby režimu Ec onomy/comfort- zapnutí/vypnutí přístroje 8 = Symbol teplé užitkové vody 9 = Ukazatel provozu užitkového okruhu 10 = Ukazatel režimu Léto 11 = Ukazatel multifunkce (bliká b ěhem funkce ochrany vým ěníku) 12 = Ukazatel režimu Eco (Economy) 13 = Ukazatel funkce vytáp ění 14 = Symbol vytáp ění 15 = Ukazatel zapálení ho řáku a aktuálního výkonu (bliká b ěhem funkce ochrany plamene) 4 CS

5 Ukazatel b ěhem provozu Vytáp ění Požadavek na vytáp ění (vyslaný prostorovým termostatem nebo dálko vým ovládáním) je signalizován blikáním teplého vzduchu nad radiátorem ( č. 13 a 14 - obr. 1). Na displeji ( č obr. 1) se zobr azuje aktuální teplota náb ěhu vytáp ění a b ěhem času prodlevy vytáp ění nápis "d2". obr. 2 Užitkový okruh Požadavek na užitko vý okruh (vyslaný odb ěrem teplé užitkové vody) je signalizov án blikáním teplé vody pod kohoutkem (č. 8 a 9 - obr. 1). Na displeji ( č obr. 1) se zobrazuje aktuální te okruhu nápis "d1". plota výstupu teplé už itkové vody a b ěhem času prodlevy užitkového obr. 3 Vy řazení oh říva č e (economy) Vytáp ění/udržování teploty v oh říva či může uživatel vy řadit. V p řípadě vy řazení oh říva če nepote če teplá užitková voda. Ohříva č může uživatel vypnout (režim ECO) stisknutím tla čítka ECO/COMFORT ( č. 7 - obr. 1). V režimu ECO je na displeji symbol ECO ( č obr. 1). Chcete-li zapnout režim COMFORT, stiskn ěte opět tlačítko ECO/COMFORT ( č. 7 - obr. 1). CS 5

6 1.3 Zapnutí a vypnutí Zapnutí kotle Zapojte p řívod elektrického proudu k p řístroji. obr. 4 - Zapnutí kotle Na dalších 120 vte řin se na displeji zobrazí FH, které znamená odvzduš ňovací cyklus topného systému. Prvních 5 vte řin se na displeji zobrazí také verze softwaru řídící jednotky. Otev řete p řívod plynu p řed kotlem. Po zmizení nápisu FH je kotel p řipraven k automatickému provozu, kdykoli se odebírá teplá užitková voda, nebo je požadavek na prostorovém termostatu. Vypnutí kotle Stiskn ěte tlačítko ( č. 7 - obr. 1) na 5 vte řin. obr. 5 - Vypnutí kotle I když je kotel vypnutý, elektronická řídící jednotka je stále elektricky napájena. Provoz užitkového okruhu a vytáp ění je zablokovaný. Systém proti zamrznutí z ůstane aktivní. Chcete-li kotel z novu zapnout, stiskn ěte opět tlačítko ( č. 7 obr. 1) na 5 vte řin. obr. 6 Nyní je kotel p řipraven k provozu, kdykoli se odebírá teplá užitková voda, nebo je požadavek na prostorovém termostatu. 6 CS

7 B Systém ochrany proti mrazu nefunguje, jestliže je odpojeno elektrické a/nebo plynové napájení kotle. P ři dlouhých odstávkách v zimním období doporu čujeme vypustit všechnu vodu z kotle, užitkovou vodu i vodu z topného sytému, aby mráz za řízení nepoškodil; nebo m ůžete vypustit pouze užitkovou vodu a do topného systému dát vhodný prost ředek proti zamrznutí, jak je uvedeno v sez Regulace P řepína č Léto/Zima Stiskn ěte tlačítko ( č. 6 - obr. 1) na 2 vte řiny. obr. 7 Na displeji se aktivuje symbol Léto ( č obr. 1): z kotle je možné pouze odebírat užitkovou vodu. Systém proti zamrznutí z ůstane aktivní. Chcete-li vypnout režim Léto, stiskn ěte opět tlačítko ( č. 6 - obr. 1) na 2 vte řiny. Regulace teploty vytáp ění Pomocí tla čítek vytáp ění ( č. 3 a 4 - obr. 1) m ůže být teplota nastavena od minima 20 C do maxima 90 C. obr. 8 Regulace teploty užitkového okruhu Pomocí tla čítek užitkového okruhu ( č. 1 a 2 - obr. 1 ) m ůže být teplota nastavena od 10 C do maximáln ě 65 C. obr. 9 CS 7

8 Nastavení okolní teploty (pomocí zapojeného pokojového termostatu) Pomocí pokojového termostatu nas tavte požadovanou teplotu uvnit ř místností. V p řípadě, že v systému není pokojový termostat, kotel udržuje systém na nastavené hodnot ě teploty náb ěhového okruhu systému. Regulace okolní teploty (se zapojeným dálkovým ovládáním) Pomocí dálkového ovládání nasta vte požadovanou teplotu prost ředí uvnit ř místností. Kotel bude regulovat vodu systému podle požadované teploty okolí. Pok ud jde o provoz s dálkovým ovládáním, řiďte se p říslušným návodem k použití. Pohyblivá teplota Je-li p řipojeno vnější čidlo (volitelné), systém regulace kotle pracuje s "pohyblivou tepl otou". V tomto reži mu se teplota systému vytáp ění reguluje podle vn ějších klimatických podmíne k tak, aby bylo zajišt ěno zvýšené pohodlí a úspora energie b ěhem celého roku. P ředevším se p ři zvýšení vn ější teploty sníží teplota náb ěhového okruhu systému podle stanovené "kompenza ční k řivky". P ři regulaci s pohyblivou teplotou se teplota nastavená tla čítky vytáp ění ( č. 3 a 4 - obr. 1) stává maximální teplotou náběhového okruhu systému. Doporu čujeme nastavit maximáln í hodnotu, aby systém mo hl regulovat v celém užitečném provozním poli. Kotel musí se řídit ve fázi instalace kvalifikovan ý pracovník. Ke zlepšení pohodlí však m ůže uživatel provést p řípadné úpravy. Kompenza č ní k řivka a posun k řivek Jedním stisknutím tla čítka ( č. 6 - obr. 1) na 5 vte řin se otev ře nabídka "Pohyblivá teplota"; zobrazí se blikající "CU" ( obr. 10). Pomocí tla čítek užitkového okruhu ( č. 1 a 2 - obr. 1) se řiďte požadovanou k řivku od 1 do 10 podle charakteristiky ( obr. 12). Po regulaci k řivky na 0 je regulace s pohy blivou teplotou zablokována. obr Kompenza č ní k řivka Stisknutím tla čítek vytáp ění ( č. 3 a 4 - obr. 1) se otev ře paralelní posun k řivek; zobrazí se blikající "OF" ( obr. 11). Pomocí tla čítek užitkového okruhu ( č. 1 a 2 - obr. 1) zm ěníte paralelní posun k řivek podle charakteristiky ( obr. 13). obr Paralelní posun k řivek 8 CS

9 Dalším stisknutím tla čítka ( č. 6 - obr. 1) na 5 vte řin se zav ře nabídka "Pohyblivá teplota". Jestliže je teplota prost ředí pod požadovanou hodnotou, doporu čujeme nastavit vyšší k řivku a naopak. Prove ďte zvýšení nebo snížení o jed nu jednotku a zkontroluj te výsledek v prostoru. obr Kompenza č ní k řivky obr P říklad paralelního posunu kompenza č ních k řivek A Jestliže je kotel p řipojený k dálkovému ovládání (volitelné), výše popsané regulace se provád ějí podle pokyn ů uvedených v tabulka 1. Tabulka. 1 Regulace teploty vytáp ění Regulaci lze provád ět buď z nabídky dálkového ovládání nebo z ovládacího panelu kotle. Regulace teploty užitkového okruhu Regulaci lze provád ět buď z nabídky dálkového ovládání nebo z ovládacího panelu kotle. P řepína č Léto/Zima Režim Léto má p řednost p řed p řípadným požadavkem na vytáp ění z dálkového ovládání. Volba Eco/Comfort Zablokováním užitkového okruhu z nabídk y dálkového ovládání zvolí kotel režim Economy. V tomto režimu je tla čítko ( č. 7 - obr. 1) na panelu kotle zablokováno. Aktivací užitkového okruhu z nabídky dálkového ovládání se kotel uvede do režimu Comfort. V tomto režimu je možné tla čítkem ( č. 7 - obr. 1) na panelu kotle zvolit jeden ze dvou režim ů. Pohyblivá teplota Regulace pomocí pohyblivé teploty se řídí bu ď dálkovým ovládáním nebo řídící jednotkou kotle. P řednost má pohyblivá teplota z řídící jednotky kotle. CS 9

10 Regulace hydraulického tlaku systému Tlak zatížení p ři studeném systému ode čtený na hydrometru kotle musí být as i 1,0 bar. Jestliže tlak systému klesne na hodnoty nižší než minimum, řídící jednotka kotle aktivuje poruchu F37 ( obr. 14). obr Porucha nedostate č ného tlaku systému Plnicím kohoutem ( č. 1 - obr. 15) uve ďte tlak systému na hodnotu vyšší než 1,0 bar. obr Kohout zatížení A Po obnovení tlaku systému spustí kotel cyklus odvzdušn ění na dobu 120 vte řin, signalizovaný na displeji písmeny FH. Po tomto zákroku vždy op ět zav řete plnicí kohout ( č. 1 - obr. 15) 10 CS

11 2. Instalace 2.1 Všeobecná upozorn ění INSTALACI KOTLE SM Ě JÍ PROVÁD Ě T POUZE SPECIALIZOVANÍ PRACOVNÍCI S P Ř ÍSLUŠNOU KVALIFIKACÍ, V SOULADU SE VŠEMI POKYNY UVED ENÝMI V TÉTO TECHNICKÉ P Ř ÍRU Č CE, PLATNÝMI ZÁKONNÝMI USTANO- VENÍMI, P Ř EDPISY STÁTNÍCH A MÍSTNÍCH NOREM A OBECN Ě PLATNÝMI TECHNICKÝMI P Ř EDPISY 2.2 Instala č ní místo Okruh spalin u kotle je uzav řený vzhledem k okolí a kotel je tedy možné instalovat v jakékoli místnosti. Instala ční místo musí být nicmén ě dostate čně větrané, aby se nevytvo řila nebezpe čná situace v p řípadě by i nepatrného úniku plynu. Tato bezpe čnostní norma je stanovena sm ěrnicí EHS č. 90/396 pro všechna plynová za řízení, i pro za řízení s uzav řenou komorou. Na instala čním míst ě nesmí být prach, ho řlavé p ředměty či materiály nebo korozivní plyny. Prostor musí být suchý a nesmí v n ěm teplota klesnout pod bod mrazu. Kotel je ur čen k zav ěšení na st ěnu a je sériov ě vybaven držákem k zav a ú činnou oporu kotle. A Jestliže se kotel instaluje mezi nábytek, nebo je p pláště a pro b ěžné činnosti údržby. 2.3 Vodovodní p řipojení Upozorn ění ěšení. P řipevnění na st ěnu musí zajistit stabilní řimontován bočně, je nutné ponechat prostor k demontáži Tepelný výkon p řístroje se stanoví p ředem pomocí výpo čtu potřeby tepla budovy podle platných norem. Systém musí být vybaven všemi sou částmi pot řebnými ke správnému a pravidelnému chodu. Mezi kotel a topný systém doporučujeme vložit uzavírací ventily, které v p řípadě potřeby umožní odd ělení kotle od systému. B Vývod pojistného ventilu kotle musí být p řipojen k trychtý ři nebo sb ěrné trubce, aby v p řípadě přetlaku v topném okruhu nekapala voda na zem. Jinak by se p ři reakci vypoušt ěcího ventilu zaplavila místnost, za což by výrobce kotle nenesl žádnou odpov ědnost. Nepoužívejte trubky vodovodních systém ů jako uzemn ění elektrických p řístrojů. P řed instalací je t řeba řádně vymýt celé potrubí systému a odstranit tak p řípadné usazeniny a ne čistoty, které by mohly bránit správnému fungování kotle. B Dále je nutné po čítat s instalací filtru na potrubí vratného okruhu systému, aby se ne čistoty a kaly ze systému nemohly usazovat a poškozovat tak generátory tepla. Instalace filtru je bezpodmíne čně nutná v p řípadě vým ěny generátor ů v již existujících systémech. Výrobce neodpovídá za p řípadná poškození generátoru zp ůsobená chyb ějícím filtrem nebo jeho nesprávnou instalací. Prove ďte připojení k p říslušným p řípojkám podle obrázku v sez. 4.1 a symbol ů uvedených na p řístroji. CS 11

12 Sada p řípojek Na objednávku je možné dodat sady k p řipojení zobrazené na obr. 16. obr Sada k p řipojení p řípojek A = Jednotka p řípojení 3/4" pro trubku Ř 18 B = Plynový kohout 1/2" c = Trubka pro p řipojení systému plynu d = Trubka pro p řipojení topného systému e = Kruhová matice 3/4" - otvor Ř 20 f = Kruhová matice 1/2" pro trubku Ř 14 g = T ěsnění Ř 24 h = T ěsnění Ř 18.5 L = Fitink z OT 58 M = T ěsnicí kroužek OR N = Pojistný kroužek z OT 58 P = Měděná podložka Q = P řípojka z OT 58 R = Kulový ventil S = Nátrubek s vnit řním závitem 7 = Vstup plynu 10 = Náb ěhový okruh systému 11 = Vratný okruh systému Vlastnosti vody v systému Jestliže se používá voda s tvrdostí vyšší než 25 Fr (1 F = 10ppm CaCO ), doporu čuje se použití vhodn ě upravené 3 vody, aby se v kotli neusazoval kotelní ká men. Úpravou vody se ale nesmí snížit tvrdost vody na hodnoty nižší než 15 F (prezidentský dekret 236/88 pro používání vody ur čené k lidské spot řebě). Použití upravené v ody je nezbytné v p řípadě rozsáhlých systém ů nebo častého vpoušt ění již použité vody do systému. Pokud je v t ěchto případech pak nutné částečné nebo úplné vypušt ění systému, doporu čujeme op ět naplnit systém upravenou vodou. Systém proti mrazu, p řísady a inhibitory Kotel je vybaven systémem proti zamrznutí, který uvede kotel do režimu vytáp ění, jestliže teplota vody v náb ěhovém okruhu systému klesne pod 6 C. Toto za řízení není aktivní, jestliže je odpojeno plynové nebo elektrické napájení kotle. Pokud je to nutné, je dovoleno použít pouze a výhradn ě takové tekuté p řípravky proti mrazu, p řísady a inhibitory, jejichž výrobce poskytuje záruku, že tyto p řípravky jsou vhodné k danému použití a nepoškodí vým ěník kotle nebo jiné sou části a1nebo materiály kotle a systému. Je zakázáno použití obecných tekutých p řípravk ů proti mrazu, p řísad a inhibitor ů, jež nejsou výslovn ě určeny k použití do tepelných systém ů a nejsou slu čitelné s materiál y kotle a systému. 12 CS

13 P řipojení k oh říva č i na teplou užitkovou vodu Elektronická řídící jednotka kotle je p řipravena k řízení vn ějšího oh říva če k výrob ě teplé užitkové vody. Prove ďte hydraulická p řipojení podle schématu obr. 17. Elektrické p řipojení podle elektrického sch ématu v sez Je nutné použít sadu kód 1KWMA11W. Ř ídící systém kotle roz pozná po zapálení p řítomnost sondy oh říva če a automaticky se nakonfiguruje - aktivuje displej a řízení týkající se funkce užitkového okruhu. obr Schéma p řipojení vn ějšího bojleru 8 Odtok teplé užitkové vody 9 Vstup užitkové vody 10 Náb ěhový okruh systému 11 Vratný okruh systému 209 Náb ěhový okruh oh říva če 210 Vratný okruh oh říva če 2.4 P řipojení plynu B P řed připojením plynového potrubí je nutné ov ěřit, zda je kotel ur čen pro fungování s daným druhem paliva a provést řádné vy čištění vnitřku celého plynového potrubí, aby se odstranily p řípadné usazeniny, které by mohly ohrozit správné fungování kotle. P řipojení plynu musí být provedeno k p říslušné p řípojce (viz obr. 31) v souladu s platnými normami, pomocí pevné kovové trubky nebo ohebné hadice s celistvou st ěnou z nerezové oceli, mezi systém a kotel se instaluje plynový kohout. Zkontrolujte, zda jsou všechny plynové p řípojky dokonale t ěsné. Pr ůtok plynoměru musí být dostate čný pro sou časné použití všech k n ěmu připojených p řístrojů. Pr ůměr plynové trubky, která vyst upuje z kotle, není ur čující pro volbu pr ů- měru trubky mezi p řístrojem a plynom ěrem; pr ůměr musí být zvolen v závislosti na délce trubky a ztrátách zatížení v souladu s platnými normami. B Nepoužívejte trubky vodovodních systém ů jako uzemn ění elektrických p řístrojů. CS 13

14 2.5 Elektrické p řipojení P řipojení k elektrické síti B P řístroj je elektricky jišt ěný pouze tehdy, jestliže je správn ě připojen k ú činnému uzem ňovacímu systému instalovanému v souladu s platnými bezpe čnostními normami. Ú činnost a vhodnost uzemn ění nechte zkontrolovat odborníkem; výrobce neodpovídá za p řípadné škody vzniklé chyb ějícím uzemn ěním systému. Ov ěřte si také, zda elektrický systém odpovídá maximálnímu p říkonu p řístroje uvedenému na typovém štítku kotle. Kotel je vybaven p řívodním kabelem k elektrickému rozvodu typu "Y", bez zástr čky. P řipojení k síti je nutné provést pomocí pevného p řipojení a instalovat dvoupólový vypína č s nejmén ě 3 mm vzdáleností mezi ko ntakty, mezi kotel a vedení je nutné vložit pojistky max. 3 A. Dodržte polaritu (VEDENÍ: hn ědý kabel / NULOVÝ VODI Č : modrý kabel / UZEMN Ě NÍ: žlutozelený kabel) k p řípojkám elektrického vedení. Ve fázi instalace nebo vým ěny přívodního kabelu musí být vodič uzemn ění ponechán o 2 cm delší než jiné vodi če. B P řívodní kabel nesmí být nikdy vym ěňován uživatelem. V p řípadě poškození kabelu je t řeba p řístroj vypnout a obrátit se výhradn ě na odborn ě vyškolené pracovníky. V p řípadě výměny přívodního kabelu použijte výhradně kabel "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm2 s maximálním vn ějším pr ůměrem 8 mm. Pokojový termostat (volitelný) B POZOR: POKOJOVÝ TERMOSTAT MUSÍ MÍT Č ISTÉ KONTAKTY P Ř IPOJENÍM 230 V. KE SVORKÁM PO- KOJOVÉHO TERMOSTATU SE NENÁVRATN Ě POŠKODÍ ELEKTRONICKÁ DESKA. P ři připojení dálkového ovládání nebo časového vypína če (timer) nesmí být vedeno napájení t ěchto za řízení z jejich vypínacích kontakt ů. Napájení musí být podle typu za řízení.provedeno prost řednictvím p římého p řipojení k síti nebo pomocí baterií. Venkovní sonda (volitelná) Venkovní sondu zapojte do p říslušných svorek. Maximální dovolená délka elektrického kabelu pro propojení kotle s venkovní sondou je 50 m. Použít se m ůže b ěžný kabel se 2 vodi či. Venkovní sonda se musí nainstalovat pokud možno na severní nebo severozápadní st ěnu nebo na st ěnu tvořící v ětší část hlavního obývacího pokoje. Sonda se nikdy nemá vystavovat brzkému rannímu slunci a obecn ě, pokud je to možné, nemá p řijímat přímé slune ční paprsky; pokud je to nutné, musí se zakrýt. Každopádn ě se sonda nemá montovat v blízkosti oken, dve ří, ventila čních otvor ů, komín ů nebo zdrojů tepla, které by mohly ovli vnit její snímání teploty. obr Nedoporu č ená poloha venkovní sondy 14 CS

15 P řístup k napájecí svorkovnici Ř iďte se pokyny uvedenými v obr. 19 pro p řístup k napájecí svorkovnici elektrických p řipojení. Umíst ění svorek pro různá p řipojení je uvedeno také v elektrickém schématu v obr. 34. obr P řístup ke svorkovnici 2.6 Potrubí spalin P řístroj je "typ C" s uzav řenou komorou a nuceným tahem, vstup vzduchu a výstup spalin musí být p řipojeny k jednomu z dále uvedených systém ů odvodu/nasávání. P řístroj je homologován pro provoz se všemi zobrazenými konfiguracemi komínů Cxy uvedenými na typové m štítku s technickými údaji (n ěkteré konfigurace jsou uvedené jako p říklad v této části).. N ěkteré konfigurace m ohou být ale výslovn ě omezeny, nebo nepovoleny zákonem, normami nebo místními p ředpisy. P řed za čátkem instalace se seznamte s p říslušnými p ředpisy a pe člivě je dodržujte. Dodržujte také p ředpisy týkající se umíst ění koncovek na st ěnu a/nebo st řechu a minimální vzdálenosti od oken, st ěn, v ětracích otvor ů apod. B Tento p řístroj typu C musí být instalován s použitím na sávacího a odvodného vedení spalin dodaného výrobcem podle UNI-CIG 7129/92. Nepoužití t ěchto vedení automaticky znamená propadnutí všech záruk a odpovědnosti výrobce. A U potrubí spalin, které je delší než jeden me tr, je ve fázi instalace nutné brát z řetel na p řirozenou dilataci materiál ů během provozu. Abyste zabránili deformacím, ponechte na každý metr potrubí dilata ční prostor 2 4 mm. obr Dilatace CS 15

16 P řipojení se souosovými trubkami obr P říklady p řipojení se souosými trubkami ( = Vzduch / = Spaliny) U souosového p řipojení namontujte k p řístroji jedno z následujících výstupních p říslušenství. Výšku vrtaného otvoru na st ěně najdete v sez Možn é vodorovné úseky odvodu sp alin musí mít lehký sklon sm ěrem ke kotli, aby p řípadný kondenzát nep řitékal op ět sm ěrem ven a neodkapával. obr Výstupní p říslušenství pro souosové potrubí P řed za čátkem instalace zkontrolujte pomocí tabulka 2, zda nebude p řekročena maximální povolená délka; uv ědomte si, že každý souosový ohyb má za následek redukci uvedenou v tabulce. Nap říklad potrubí Ř 60/100 složené z ohybu vodorovného metru znamená celkovou délku rovnající se 2 metr ům. Tabulka. 2 - Maximální délka souosového potrubí Souosové 60/100 Souosové 80/125 Maximální povolená délka 5 m 15 m Reduk ční faktor ohyb 90 Reduk ční faktor ohyb 45 1m 0,5 m 0,5 m 0,25 m 16 CS

17 P řipojení s odd ělenými trubkami obr P říklady p řipojení s odd ělenými trubkami ( = Vzduch / = Spaliny) Pro p řipojení odd ělených potrubí namontujte k p řístroji následující výchozí p říslušenství: X0 obr Výchozí p říslušenství pro odd ělené potrubí P řed za čátkem instalace zkontrolujte, zda nebude p výpočtu: řekročena maximální povolená délka pomocí jednoduchého 1. Stanovte úplné schéma syst ému zdvojených komín ů včetně příslušenství a koncovek výstupu. 2. Zjist ěte a tabulka 4stanovte ztráty v m eq(ekvivalentní metry) u každého dílu podle umíst ění instalace. 3. Zkontrolujte, zda je celkový sou čet ztrát nižší nebo rovný maximální p řípustné délce v tabulka 3. Tabulka. 3 - Maximální délka odd ěleného potrubí Maximální povolená délka Odd ělená potrubí 75 m eq CS 17

18 Tabulka. 4 - P říslušenství Ztráty v m eq Nasávání vzduchu Svislé Odvod spalin Vodorovné Ř 80 TRUBKA 1 m M/F 1K WMA83W OHYB 45 M/F 1K WMA65W M/F 1K WMA01W VÁLEC s odb ěrem testu 1K WMA70W KONCOVKA vzduch na st ěně 1K WMA85A spaliny na st ěně s ochranou proti větru KOMÍN Vzduch/spaliny zdvojené 80/ 80 1K WMA86A 1K WMA84U P řipojení ke spole čným kou řovod ům obr P říklady p řipojení ke kou řovod ům ( = Vzduch / = Spaliny) Jestliže máte v úmyslu p řipojit kotel ECONCEPT TECH 25 A ke spole čnému kou řovodu, nebo k samostatnému komínu s p řirozeným tahem, kou řovod nebo komín musí být speciáln ě navrženy odborn ě vyškoleným technickým pracovníkem v souladu s platnými normami a musí být vhodné pro p řístroje s uzav řenou komorou vybavené ventilátorem. Komíny a kou řovody musí mít zejména následující vlastnosti: Musí být dimenzovány podle výpo četní metody uvedené v platných normách. Musí být dokonale t ěsné v ůči úniku spalin, odolné v ůči kouři a teplu a nesmí propoušt ět kondenzát. Musí mít oválný nebo čtyřhranný pr ůřez s vertikálním pr ůběhem a nesmí být zúženy. Potrubí na odvod teplých spalin musí být v dostate čné vzdálenosti od ho řlavých materiál ů, nebo musí být izolované. Musí být p řipojeny k pouze jednomu za řízení na pat ře. Musí být p řipojeny k jednomu typu za řízení (bu ď pouze p řístroje s nuceným tahem, nebo pouze p řístroje s p řirozeným tahem). V hlavních potrubích nesmí být mechanická nasávací za řízení. Za podmínek stacionárního provoz u musí mít po celé délce tah. Ve spodní části musí být vybaveny alespo ň komorou na sb ěr pevných materiál ů nebo p řípadný kondenzát, vybavenou kovovými zavíracími vzduchot ěsnými dví řky. 18 CS

19 2.7 P řipojení odvodu kondenzátu Kotel je vybaven vnit řním sifonem pro odvod kondenzátu. Namontujte kontrolní p řípojku A a ohebnou trubku B, zasu ňte ji silou na asi 3 cm a p řipevněte pomocí spony. Napl ňte sifon asi 0,5 l vody a p řipojte ohebnou trubku ke zpracovacímu za řízení. obr P řipojení odvodu kondenzátu CS 19

20 3. Servis a údržba Všechny postupy regulace, p řestavby, uvedení do prov ozu a dále popsané údržby sm ějí provád ět pouze odborn ě vyškolení pracovníci s p říslušnou kvalifikací (spl ňující odborné technické požadavky podle pl atné normy) jako jsou pracovníci místní servisní technické zákaznické podpory. FERROLI odmítá jakoukoli odpov ědnost za p řípadná zran ění osob nebo zví řat a poškození v ěcí zp ůsobené nevhodnou opravou p řístroj ů nekvalifikovanými a neautorizovanými pracovníky. 3.1 Regulace P řestavba napájecího plynu P řístroj m ůže fungovat na metan nebo tekutý propan (GPL); použití jednoho nebo druhého plynu se nastavuje již ve výrobě a je jasn ě uvedeno na obalu a na typové m štítku s tec hnickými údaji p římo na kotli. Pokud je nutné používat přístroj na jiný, než je již nastavený plyn, je t řeba si obstarat p říslušnou soupravu k p řestavb ě a postupovat následujícím způsobem : 1. Odstra ňte pláš. 2. Otev řete uzav řenou komoru. 3. Uvoln ěte připevňovací svorku C a vytáhn ěte plynovou trubku A z jednotky ventilátor u - Venturiho trubice. 4. Vym ěňte trysku B zasunutou do plynové trubky za trysku ze soupravy pro p řestavbu. 5. Znovu p řipevněte plynovou trubku A svorkou a zkontrolujte t ěsnost p řipojení. 6. P řipevněte typový štítek, který je sou částí soupravy pro p řestavbu, vedle typového š títku s technickými údaji. 7. Op ět namontujte uzav řenou komoru a nasa ďte pláš. 8. Zm ěňte parametr týkající se typu plynu: uve ďte kotel do stavu stand-by stiskn ěte tlačítka užitkového okruhu ( č. 1 a 2 - obr. 1) na 10 vte řin: na displeji se zobrazí blikající "P01. stiskn ěte tlačítka užitkového okruhu ( č. 1 a 2 - obr. 1) k nastavení parametru 00 (k provozu na metan) nebo 01 (k provozu na LPG). stiskn ěte tlačítka užitkového okruhu ( č. 1 a 2 - obr. 1) na 10 vte řin. kotel se vrátí do stavu stand-by 9. Pomocí analyzátoru spalin p řipojeného na výstupu spalin z kotle zkontrolujte, zda je obsah CO2 ve spalinách u kotle fungujícího na maximální a minimální výkon v rozmezí uvedeném v tabulce s technickými údaji pro p říslušný druh plynu. obr P řestavba plynu 20 CS

21 Aktivace režimu TEST Stiskn ěte sou časn ě tlačítka vytáp ění ( č. 3 a 4 - obr. 1) na 5 vte řin k aktivaci režimu TEST. Kotel se zapne na maximální výkon vytáp ění nastavený jako v ná sledujícím odstavci. Na displeji blikají symboly vytáp ění ( č obr. 1) a užitkového okruhu ( č. 8 - obr. 1) blikají; vedle se zobrazí výkon vytápění. obr Režim TEST (výkon vytáp ění = 100%) K ukon čení režimu TEST opakujte aktiva Režim TEST se automaticky Regulace výkonu vytáp ční pořadí. deaktivuje za 15 minut. ění K regulaci výkonu vytáp ění uve ďte kotel do provozu TEST (viz sez. 3.1). Stiskn ěte tlačítka vytáp ění ( č. 3 a 4 - obr. 1 ke zvýšení nebo snížení výkonu (minimál ní = 00 - maximální = 100). Stisknete-li tla čítko RESET do 5 vteřin, z ůstane jako maximální výkon ten výkon, který byl práv ě nastavený. Ukon čete provoz TEST (viz sez. 3.1). CS 21

22 3.2 Uvedení do provozu B Kontroly, které se mají provést p ři prvním zapálení a po všech činnostech údržby, které zahrnovaly odpojení od systém ů nebo zásah na bezpe čnostních za řízeních nebo částech kotle: P řed zapálením kotle Otev řete p řípadné uzavírací ventily mezi kotlem a systémy. Opatrn ě ověřte těsnost plynového systému s použitím mýdlového roztok u k vyhledání p řípadných míst úniku na spojích. Ov ěřte správné p ředběžné zatížení expanzní nádoby (viz sez. 4.4). Napl ňte vodovodní systém a zajist ěte úplné odvzdušn ění kotle a systému otev řením odvzduš ňovacího ventilu umístěného na kotli a p řípadných odvzduš ňovacích ventil ů na systému. Napl ňte sifon odvodu kondenzátu a zkontrolujte správné p řipojení k systému na likvidaci kondenzátu. Zkontrolujte, zda nedochází ke ztrátám vody v systému, v okruzích už itkové vody, ve spojeních nebo v kotli. Zkontrolujte p řesné p řipojení elektrického systému a funk čnost uzemn ění. Zkontrolujte, zda hodnota tlaku plynu pro vytáp ění odpovídá požadované hodnot ě. Zkontrolujte, zda v bezprost řední blízkosti kotle nejsou ho řlavé kapaliny nebo materiály. Kontroly b ěhem chodu Zapn ěte přístroj podle popisu v cap. 1.3 "Zapnutí a vypnutí"sez Zkontrolujte t ěsn ění okruhu paliva a vodních systém ů. Zkontrolujte ú činnost komína a potrubí vzduch-spaliny b ěhem chodu kotle. Zkontrolujte správné t ěsnění a funk čnost sifonu a systém likvidace kondenzátu. Zkontrolujte, zda cirkulace vody mezi kotlem a systémy probíhá správn ě. P řesv ědčte se, že plynový ventil správn ě moduluje jak ve fázi vytáp ění, tak i ve fázi výroby užitkové vody. Zkontrolujte správné zapalování kotle provedením n ěkolika zapnutí a vypnutí pomocí prostorového termostatu nebo dálkového ovládání. Pomocí analyzátoru spalin p řipojeného na výstupu spalin z kotle zkontrolujte, zda je obsah CO 2 ve spalinách u kotle fungujícího na maximální a minimální výkon v rozmezí uvedeném v tabulce s technickými údaji pro p říslušný typ plynu. Ov ěřte si, že spot řeba paliva uvedená na plynom ěru odpovídá spot řebě uvedené v tabulce s technickými údaji v sez Zkontrolujte správné programování parametr ů a prove ďte případné vlastní úpravy (kompenza ční ohyb, výkon, teploty apod.) 3.3 Údržba Pravidelná kontrola K zajišt ění dlouhodobého správného chodu p řístroje je nutné, aby kvalifikov aný pracovník provedl jednou ro čně následující kontroly: Ř ídící a bezpe čnostní za řízení (plynový ventil, m ěřič průtoku, termostaty apod.) musí správn ě fungovat. Okruh odvodu spalin musí být dokonale ú činný. Uzav řená komora musí dokonale t ěsnit Potrubí a koncovky vzduch-spaliny nesmí být ucpané a nesmí v nich docházet ke ztrátám Systém vypoušt ění kondenzátu musí být ú činný a nesmí v n ěm docházet k únik ům, ani nesmí mít p řekážky v pr ůtoku. Ho řák a vým ěník tepla musí být čisté a bez usazenin. P ři případném čištění nepoužívejte chemické prost ředky ani ocelové kartá če. Na elektrod ě nesmí být usazeniny a musí být správn ě usazená. Plynový a vodovodní systém musí být ut ěsněné. Tlak vody ve studeném systému musí být asi 1 bar; pokud tomu tak není, uve ďte jej op ět do této hodnoty. Ob ěhové čerpadlo nesmí být zablokované. Expanzní nádoba musí být napln ěná. Pr ůtok a tlak plynu musí odpo vídat hodnotám uvedeným v p říslušných tabulkách. A Pláš, ovládací desku a vn ější viditelné plochy m ůžete v p řípadě potřeby čistit měkkým vlhkým had říkem, případně namo čeným do mýdlové vody. K čištění nepoužívejte abrazivní prost ředky a rozpoušt ědla. 22 CS

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00)

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) 3540I311 ECONCEPT TECH 18 A NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ B P řečtěte si pozorn ě upozorn ění uvedená v tomto návodu k použití, protože obsahují d ůležité pokyny k

Více

ECONCEPT STRATOS 25, 35

ECONCEPT STRATOS 25, 35 ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ECONCEPT STRATOS 25 ECONCEPT STRATOS 35 Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 4 Vstup TUV ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ CHARAKTERISTIKA Tepelné generátory

Více

ECONCEPT TECH 25 C 3540I381

ECONCEPT TECH 25 C 3540I381 cod. 3540I381 06/2008 (Rev. 00) 3540I381 ECONCEPT TECH 25 C NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBSłUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI РУКОВОДСТВО

Více

DOMITECH C 24, C 32, ROZMĚRY A PŘÍPOJKY DOMITECH C 24 DOMITECH C 32. Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾. 2 Výstup TUV ½.

DOMITECH C 24, C 32, ROZMĚRY A PŘÍPOJKY DOMITECH C 24 DOMITECH C 32. Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾. 2 Výstup TUV ½. v bitermickém výměníku ( C komín ) ROZMĚRY A PŘÍPOJKY DOMITECH C 24 Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 4 Vstup TUV ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ 6 Vývod pojistného ventilu

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY ENERGY TOP B, W

PROJEKČNÍ PODKLADY ENERGY TOP B, W PROJEKČNÍ PODKLADY ENERGY TOP B, W ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ENERGY TOP W Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni 1 ½ 2 Zpátečka okruhu vytápění 1 ½ 3 Vstup plynu ¾ ENERGY TOP B 80-125 ENERGY TOP B Legenda: 1 Náběhový

Více

ECONCEPT TECH 35 A 3540I351

ECONCEPT TECH 35 A 3540I351 cod. 3540I351 06/2008 (Rev. 00) 3540I351 ECONCEPT TECH 35 A NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBSłUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI РУКОВОДСТВО

Více

DOMITECH F 24, F 32, ROZMĚRY A PŘÍPOJKY DOMITECH F 24 DOMITECH F32. Legenda:

DOMITECH F 24, F 32, ROZMĚRY A PŘÍPOJKY DOMITECH F 24 DOMITECH F32. Legenda: ROZMĚRY A PŘÍPOJKY DOMITECH F 24 Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 4 Vstup TUV ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ 6 Vývod pojistného ventilu DOMITECH F32 CHARAKTERISTIKA Tepelný

Více

ATLAS D. cod. 3540I250 06/2007 (Rev. 00)

ATLAS D. cod. 3540I250 06/2007 (Rev. 00) cod. 3540I250 06/2007 (Rev. 00) ATLAS D INSTRUCTIONS FOR USE, INSTALLATION AND MAINTENANCE NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽB VEJLEDNING I BRUG, INSTALLATION OG VEDLIGEHOLDELSE BRUKS-, INSTALLASJONS- OG

Více

ECONCEPT TECH 10A, 18A, 25A, 35A

ECONCEPT TECH 10A, 18A, 25A, 35A ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ECONCEPT TECH 10 A Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ 6 Vývod pojistného ventilu ECONCEPT TECH 18 A ECONCEPT TECH 25 A ECONCEPT

Více

DOMINA C24 N / C28 N / C32 N

DOMINA C24 N / C28 N / C32 N cod. 4E074CS Rev. 00-07/04 DOMIN C4 N / C8 N / C N CS - NÁVOD K POUŽITÍ, INSTLCI ÚDRŽ DOMIN C4 N / C8 N / C N CS Signalizace b hem chodu hem normálního provozu vysílá diagnostická kontrola kotle informace

Více

ECONCEPT 51A ROZMĚRY A PŘÍPOJKY CHARAKTERISTIKA. 1 Výstup do ÚT ¾. 3 - Vstup plynu ¾. 5 Zpátečka ÚT ¾

ECONCEPT 51A ROZMĚRY A PŘÍPOJKY CHARAKTERISTIKA. 1 Výstup do ÚT ¾. 3 - Vstup plynu ¾. 5 Zpátečka ÚT ¾ ROZMĚRY A PŘÍPOJKY 1 Výstup do ÚT ¾ 3 - Vstup plynu ¾ 5 Zpátečka ÚT ¾ CHARAKTERISTIKA Kondenzační tepelný generátor s účinností rovnající se čtyřhvězdičkové verzi v souladu se Směrnicí 92/42 EEC. Množství

Více

Prohlášení o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy NÁVOD K OSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽĚ HASZNÁLATI, ESZERELÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OSłUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ NÁVOD NA POUŽITIE A

Více

DOMIproject C 24 Závěsný plynový kotel s průtokovým ohřevem TUV v bitermickém výměníku (C - komín)

DOMIproject C 24 Závěsný plynový kotel s průtokovým ohřevem TUV v bitermickém výměníku (C - komín) ROZMĚRY A PŘÍPOJKY Legenda 1 Výstup do topného okruhu 2 Výstup užitkové vody 3 Vstup plynu 4 Vstup užitkové vody 5 Vratná větev topení 6 Vývod pojistného ventilu CHARAKTERISTIKA Řada DOMIproject C představuje

Více

NEW ELITE 60 C 24, C 30 Závěsný plynový kotel s ohřevem TUV v integrovaném 60l nerezovém zásobníku (C - komín)

NEW ELITE 60 C 24, C 30 Závěsný plynový kotel s ohřevem TUV v integrovaném 60l nerezovém zásobníku (C - komín) ROZMĚRY A PŘÍPOJKY 1 Vstup plynu 1/2 2 Vratný okruh systému Ø 3/4 3 Náběhový okruh systému Ø 3/4 4 Teplá užitková voda Ø 1/2 5 Studená užitková voda Ø 1/2 CHARAKTERISTIKA Řada New Elite 60 C představuje

Více

DIVATOP HF 24, HF 32 Závěsný plynový kotel bez ohřevu TUV a/nebo s ohřevem v externím zásobníku (F - turbo)

DIVATOP HF 24, HF 32 Závěsný plynový kotel bez ohřevu TUV a/nebo s ohřevem v externím zásobníku (F - turbo) ROZMĚRY A PŘÍPOJKY Legenda 1 Náběhový okruh vytápění 2 Výstup externího ohřevu TUV 3 Vstup plynu 4 Vstup externího ohřevu TUV 5 Vratný okruh topení 6 Vývod pojistného ventilu CHARAKTERISTIKA Řada Divatop

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL DOMITECH D

UŽIVATELSKÝ MANUÁL DOMITECH D UŽIVATELSKÝ MANUÁL DOMITECH D Ovládací panel : 1-2 Tlačítka pro korekci teploty TUV 3-4 Tlačítka pro korekci teploty UT 5 Displej 6 Reset poruch, volba režimu léto/zima, vstup do výběru ekvitermních křivek

Více

ANTEA KC KR KRB

ANTEA KC KR KRB NTE KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 832-01 Instalace, použití, údržba CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) 2.5 Obecné vlastnosti Popis um KC 12 KC 24 KC 28 Jmenovitý tepelný výkon

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Úvod Vážený zákazníku, dekujeme, že jste si vybral kotel ENERGY TOP B z produkce firmy FERROLI s moderním pojetím a špičkovými technologiemi. Prosím čtěte tento návod pečlivě,

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A Therm 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A

Více

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL ATTACK. COMPACT Plus NÁVOD K OBSLUZE

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL ATTACK. COMPACT Plus NÁVOD K OBSLUZE PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL ATTACK COMPACT Plus NÁVOD K OBSLUZE W W W. A T T A C K. C Z OBSAH 1 OBECNÝ POPIS, OBSLUHA KOTLE... 3 1.1 ÚVOD... 3 1.2 OVLÁDACÍ PANEL KOTLE COMPACT PLUS... 3 1.3 INDIKACE BĚHEM

Více

GIAVA KRB

GIAVA KRB GIV 12-24-28-32 IST 03 C 886-01 Důležité informace pro výpočty CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) Obecné vlastnosti Popis um 12 24 28 32 Jmenovitý tepelný výkon vytápění 12,0 23,7 26,4 30,4 Minimální

Více

ELITE STRATOS F 24, F 30 Závěsný plynový kotel s ohřevem TUV v integrovaném 25 l nerezovém zásobníku (F - turbo)

ELITE STRATOS F 24, F 30 Závěsný plynový kotel s ohřevem TUV v integrovaném 25 l nerezovém zásobníku (F - turbo) ROZMĚRY A PŘÍPOJKY Horní pohled Legenda 1 Náběhový okruh systému ÚT Ø 3/4 2 Teplá užitková voda Ø 1/2 3 Vstup plynu 1/2 4 Studená užitková voda Ø 1/2 5 Vratný okruh systému ÚT Ø 3/4 Spodní pohled CHARAKTERISTIKA

Více

DUA plus. 00332924-1 edice - 07/2008. NÁVOD K POUžITÍ PRO UžIVATELE

DUA plus. 00332924-1 edice - 07/2008. NÁVOD K POUžITÍ PRO UžIVATELE DUA plus 00332924-1 edice - 07/2008 NÁVOD K POUžITÍ PRO UžIVATELE CZ OBSAH Obsah 1 Symboly použité v příručce...2 2 Řádné použití přístroje...2 3 Úprava vody...2 4 Informace poskytované uživateli...3 5

Více

ECONCEPT TECH. Závěsný plynový kondenzační kotel pro vytápění a průtokový ohřev TUV s přípravou pro zapojení do solárních systémů.

ECONCEPT TECH. Závěsný plynový kondenzační kotel pro vytápění a průtokový ohřev TUV s přípravou pro zapojení do solárních systémů. ECONCEPT TECH Závěsný plynový kondenzační kotel pro vytápění a průtokový ohřev TUV s přípravou pro zapojení do solárních systémů. ECONCEPT TECH Představení ECONCEPT TECH byl vyvinut se zaměřením na uspokojení

Více

FORMENTERA KC KR KRB

FORMENTERA KC KR KRB FORMENTER KC 12-24-28-32 KR 12-24-28-32 KRB 12-24-28-32 IST 03 C 852-01 Důležité informace k výpočtům CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) Obecné vlastnosti Popis um KC 12 KC 24 KC 28 KC 32 Jmenovitý

Více

RESOL DeltaSol BS Plus

RESOL DeltaSol BS Plus Montáž - P ipojení - Obsluha RESOL DeltaSol BS Plus CZ verze 1.0 Obsah Technické údaje a popis funkcí... 3 1. Instalace... 4 1.1 Montáž... 4 1.2 Elektrické zapojení... 4 2. Zapojení solárního systému...

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M7742190014 Důležité poznámky Náhradní díly smí instalovat pouze servisní pracovník s platným oprávněním! Ceník náhradních dílů

Více

Návod na montáž, p ipojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0

Návod na montáž, p ipojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0 Návod na montáž, p ipojení a obsluhu Regulátor TRS 4 CZ verze 1.0 Prohlášení Výrobce prohlašuje, že solární regulátor TRS4 je opat en ozna ením CE a je ve shod s následujícími právními p edpisy: - sm rnice

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627, Fax: +420 271 001 620, www.baxi.cz, www.baxi.com

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

SERVISNÍ MANUÁL DOMIPROJECT D

SERVISNÍ MANUÁL DOMIPROJECT D SERVISNÍ MANUÁL DOMIPROJECT D Ovládací panel : Hlavní součásti kotle : Tabulka technických parametrů : Schéma hydraulického okruhu: Okruh ÚT Okruh TÚV Legenda: 8 Výstup TÚV 9 Vstup TÚV 10 Výstup ÚT 11

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

Plynové kotle řady Leopard v.15. 24 BTV,24 BOV s průtokovým ohřevem TUV Výkon 9-23 kw

Plynové kotle řady Leopard v.15. 24 BTV,24 BOV s průtokovým ohřevem TUV Výkon 9-23 kw Plynové kotle řady Leopard v.5 24 BTV,24 BOV s průtokovým ohřevem TUV Výkon 9-23 kw Leopard v.5 Kombinované - komín/turbo 24 BOV / BTV (9-23 kw) plynulá modulace výkonu elektrické krytí IP 44 bitermický

Více

PEGASUS D LN 20-30 - 40

PEGASUS D LN 20-30 - 40 LN 20-30 - 40 cod. 3540I220 09/2008 (Rev. 00) NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU B P e t te si pozorn upozorn ní uvedená v tomto návodu k použití, protože obsahují d ležité pokyny k bezpe né instalaci, použití

Více

Protherm POG 19 Protherm POG 24

Protherm POG 19 Protherm POG 24 Protherm POG 19 Protherm POG 24 Rozměry A B C D E I J POG 19 287 360 703 655 154 110 306 POG 24 287 360 703 718 163 125 306 2 Technické parametry POG Obecné parametry 19 24 Maximální tepelný příkon kw

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. Tři systémy odkouření 0/00, 80/80, a. Podle podmínek a typu kotle

Více

Stolní automatický výrobník ledu

Stolní automatický výrobník ledu Stolní automatický výrobník ledu HZB-12/A HZB-12/SA Návod k použití Je důležité, abyste si tento návod před použitím pečlivě prostudovali a stroj používali dle tohoto návodu. Obsah TABLE OF CONTENTS Důležité

Více

Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo

Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo teplo pro všechny NAHRADÍ ZÁSOBNÍK 150 L 2x 20 litrů vrstvený zásobník teplé vody z nerezové oceli (záruka

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

ČEŠTINA R 18 - C 18 - R 24 - C 24 R 28 - C 28 - R 35 - C 35 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE

ČEŠTINA R 18 - C 18 - R 24 - C 24 R 28 - C 28 - R 35 - C 35 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE ČEŠTINA R 18 - C 18 - R 24 - C 24 R 28 - C 28 - R 35 - C 35 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE 1 - SYMBOLY POUŽITÉ V PŘÍRUČCE Při pročítání této příručky je nutné věnovat mimořádnou pozornost částem označeným

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 www.tmk.com.pl Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla MTS 100 Návod k obsluze a instalaci Použití Řídicí jednotka je určena

Více

DIVA HC24. cod. 3541E610CS Rev /2014 CS - NÁVOD K POUŽITÍ, INSTALACI A ÚDRŽB

DIVA HC24. cod. 3541E610CS Rev /2014 CS - NÁVOD K POUŽITÍ, INSTALACI A ÚDRŽB cod. 54E60CS Rev. 00-0/04 CS - NÁVOD K POUŽITÍ, INSTLCI ÚDRŽ CS. VŠEOECNÁ UPOZORN NÍ P e t te si pozorn upozorn ní uvedená v tomto návodu k použití a dodržujte je. Po instalaci kotle informujte uživatele

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

DIVAtop HC 32 3540L010

DIVAtop HC 32 3540L010 cod. 540L00 06/008 (Rev. 00) 540L00 DIVtop HC NÁVOD K OSLUZE, INSTLCI ÚDRŽĚ HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS INSTRUKCJ OSłUGI, INSTLCJI I KONSERWCJI РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

Více

Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF

Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem MIDI SERELIA GREEN 25 FF teplo pro všechny Zásobník teplé vody s objemem 15 litrů z nerezové oceli (záruka 5 let) Kondenzační výměník z nerezové oceli

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

PLYNOVÉ ATMOSFÉRICKÉ KOTLE ATTACK MAXIMUS RZT, RZK, RT, RK, RST, RSK PLUS NÁVOD K OBSLUZE

PLYNOVÉ ATMOSFÉRICKÉ KOTLE ATTACK MAXIMUS RZT, RZK, RT, RK, RST, RSK PLUS NÁVOD K OBSLUZE PLYNOVÉ ATMOSFÉRICKÉ KOTLE ATTACK MAXIMUS RZT, RZK, RT, RK, RST, RSK PLUS NÁVOD K OBSLUZE W W W. A T T A C K. C Z Obsah 1. Základní informace... 3 Úvod... 3 Ovládací panel RST, RSK Plus... 3 Zapnutí a

Více

Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin

Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin Návod pro instalaci, obsluhu a údrωbu Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin 6 720 610 716-00.1O DAGAS 01-24 CK OSW Obsah Obsah Varování 3 Symboly 3 1 Podrobnosti o zaøízení 4 1.1 Prohlá ení

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

BEA B 60 TFS 24 BEA B 60 TN 24

BEA B 60 TFS 24 BEA B 60 TN 24 BEA B 60 TFS 24 BEA B 60 TN 24 INSTALACE POU ITÍ A ÚDR BA 00332885-1 a vydání - 05/2008 CZ Obecné informace Dìkujeme za nákup výrobku Unical a zveme vás k peèlivému proètení následujících informací. DÙLE

Více

VIESMANN. Návod k obsluze VITODENS 100-W. pro provozovatele zařízení

VIESMANN. Návod k obsluze VITODENS 100-W. pro provozovatele zařízení Návod k obsluze pro provozovatele zařízení VIESMANN Topné zařízení s regulací pro provoz s konstantní teplotou nebo pro ekvitermně řízený provoz VITODENS 100-W 4/2007 Prosím uschovat! Bezpečnostní pokyny

Více

FORMENTERA CTN RTN CTFS RTFS

FORMENTERA CTN RTN CTFS RTFS FORMENTERA CTN 24-28 RTN 24-28 CTFS 24-28 - 32 RTFS 24-28 - 32 důležité informace k výpočtu IST 03 C 671-01 CZ obecné vlastnosti MODEL CTN-RTN 24 CTN-RTN 28 CTFS-RTFS 24 CTFS-RTFS 28 CTFS-RTFS 32 Kategorie

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A, KDZ0.A sešit Kotle THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A a KDZ0.A jsou uzpůsobeny pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 Vratná větev Vratná větev Izolační schránka z EPP Rozměry 150x425x150. Schránka se speciálním držákem

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271 001 627

Více

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498 Návod k montáži a obsluze TR12-1F Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem obj.č. 7 719 002 498 Bezporuchový provoz je zaručen při dodržování tohoto návodu. Prosíme po instalaci předat tento

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN TŘÍDA NOx THERM KDN, KDZN, KDCN THERM KDN, KDZN, KDCN Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně přizpůsobují aktuální tepelné potřebě objektu

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A

THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A TŘÍDA NOx PRO KX.A, X.A, XZ.A, TKX.A, TX.A, TXZ.A PRO KX.A, X.A, XZ.A PRO TKX.A, TX.A, TXZ.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně v

Více

Postup p i instalaci p ístroje v obrácené poloze

Postup p i instalaci p ístroje v obrácené poloze Postup p i instalaci p ístroje v obrácené poloze 1. Sejm te p ední a zadní kryt po odšroubování šroubk. (viz obr. 3) 2. 6 šroubk u Kinetic 3. nebo 8 šroubk u Kinetic PLUS. 4. Odšroubujte 2 šroubky z krytu

Více

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1

Přístroj pro přípravu vařící vody K5. Návod pro obsluhu a montáž. hospodárně teplá voda. 1 Přístroj pro přípravu vařící vody K5 Návod pro obsluhu a montáž CZ hospodárně teplá voda. 1 Obsah CZ Popis přístroje.. strana 3 Technické údaje..4 Základní informace 4 Bezpečnostní instrukce.4 Příprava...5

Více

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PT712 PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice podsvícený přehledný displej v designu spínačů VENUS možnost rozšíření o externí

Více

Plynové kotle. www.viadrus.cz

Plynové kotle. www.viadrus.cz Plynové kotle www.viadrus.cz Plynové kotle G36 stacionární samotížný plynový kotel G42 (ECO) stacionární plynový nízkoteplotní kotel vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost litinového tělesa vysoká

Více

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet ISS

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet ISS Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet ISS Způsob rozlišování a označování solárního systému HelioSet: HelioSet ISS.50 X provedení kolektoru: H horizontální provedení kolektoru V vertikální provedení

Více

IST 03 C PANAREA TURBO,KOMÍN

IST 03 C PANAREA TURBO,KOMÍN IST 03 C 589-01 PANAREA TURBO,KOMÍN CZ Důležité informace pro výpočty Obecné vlastnosti CTN 24 AF CTFS 24 AF Kategorie zařízení - II2H3B/P II2H3B/P Počet trysek hořáku Počet 11 11 Minimální průtok ÚT l/h

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotec plus VU turbotec plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotec plus VU turbotec plus Ideální kombinace pro vytápění a teplou vodu VU atmotec plus atmoguard dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotec plus

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

Instalační návod. Pokojový termostat EKRTW

Instalační návod. Pokojový termostat EKRTW 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Obsah 1. Úvod...1 2. Instalace termostatu...2 3. Nastavení u v instalační nabídce...5 4. Technické parametry...9 1. Úvod Před spuštěním jednotky si tuto příručku

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627,

Více

ENERGY 750N V0 ENERGY 1000N V0 ENERGY 1500N V0 ENERGY 2000N V0

ENERGY 750N V0 ENERGY 1000N V0 ENERGY 1500N V0 ENERGY 2000N V0 150N V0 200N V0 300N V0 400N V0 500N V0 750N V0 1000N V0 1500N V0 2000N V0 Stacionární oh íva s elektrickým oh evem objem 150-2000 litr Oh íva e jsou dodávána v etn elektrického topného lesa se standardním

Více

BLUEHELIX 25 K 50. cod. 3541D680CS Rev /2014 CS - NÁVOD K POUŽITÍ, INSTALACI A ÚDRŽB

BLUEHELIX 25 K 50. cod. 3541D680CS Rev /2014 CS - NÁVOD K POUŽITÍ, INSTALACI A ÚDRŽB LUEHELIX 5 K 5 Ø/ 8 776 75 5 8 9 8 F 6 5 C D E F cod. 5D68CS Rev. - / 69 5 7 66 66 87 59 7 7 69 5 7 9 C E D CS - NÁVOD K POUŽITÍ, INSTLCI ÚDRŽ LUEHELIX 5 K 5 CS. VŠEOECNÁ UPOZORN NÍ P e t te si pozorn

Více

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO VELKÉ TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO VELKÉ TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO VELKÉ TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY VŠEOBECNÉ ÚDAJE V souladu s Evropskou směrnicí ErP 9//ES (dříve EuP) POUŽITÍ EVOPLUS elektronická ob hová erpadla mohou být použita

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

Kinetic B Kinetic Plus B

Kinetic B Kinetic Plus B Montážní a servisní manuál SENTINEL KINETIC REKUPERA NÍ A VENTILA NÍ SYSTÉM PRO CELÝ D M Kinetic B Kinetic Plus B CZ verze 1.1 OBSAH 1 Popis p ístroj Sentinel Kinetic & Sentinel Kinetic Plus... 3 2 Technické

Více

Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO

Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO Následující seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů představuje kompletní výčet

Více

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE STACIOÁRÍ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou a Systemem Pro E ISPIRACE PRO VYTÁPĚÍ PLYOVÉ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou 16 17 18 1 1 11 19

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle Kondenzační plynové kotle Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost Snadná obsluha díky ovládacímu panelu vybavenému ručními ovladači, elektronickým displejem a multifunkčními kontrolkami Možnost připojení

Více