Demografická studie. MČ Praha 18. Tomáš Soukup. Březen Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: TEL:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Demografická studie. MČ Praha 18. Tomáš Soukup. Březen 2014. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697"

Transkript

1 Demografická studie MČ Praha 18 Březen 2014 Tomáš Soukup Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: TEL:

2 Obsah 1. Resumé hlavní zjištění Úvod, metodologie, cíl průzkumu Obyvatelstvo Celkový počet obyvatel Vývoj počtu obyvatel v letech Struktura obyvatel Pohlaví a věk obyvatel Věková struktura obyvatel dle návaznosti veřejných služeb Pohyb obyvatel Socioekonomická situace obyvatel Vzdělání obyvatel Ekonomická aktivita obyvatel Bydlení Bytová výstavba Bytový fond a standardy bydlení Prognóza vývoje obyvatelstva Parametry prognózy Současná struktura obyvatel Plodnost Úmrtnost Migrace Výsledky prognózy Prognóza počtu obyvatel v jednotlivých věkových skupinách Analýza současného stavu veřejných služeb Mateřské školy a reflexe budoucího vývoje Základní školy a reflexe budoucího vývoje Plánování kapacit ZŠ střední varianta Plánování kapacit ZŠ nízká varianta Plánování kapacit ZŠ vysoká varianta Plánování kapacit ZŠ maximální varianta Zdravotnictví Zdravotnická zařízení na území MČ Praha Březen

3 8.2. Porovnání kapacit lékařů s celou ČR Sociální služby Poskytovatelé sociálních služeb Potřebnost sociálních služeb mezi seniory a osobami se zdravotním postižením Plánování kapacit sociálních služeb Seznam tabulek a grafů Zpracovatel průzkumu Březen

4 1. Resumé hlavní zjištění Na základě demografické prognózy se ukázala následující hlavní zjištění: Bydlení a věková struktura obyvatel Mezi lety se zvýšil počet obyvatel Letňan o osob. Nárůst obyvatel ovlivnilo nejvýrazněji stěhování a zvyšující se porodnost. Mezi lety 2001 až 2013 bylo postaveno nových bytů a saldo migrace činilo osob. V průměru na jeden nový byt přibyl 1 obyvatel. Tento poměr bývá obvykle vyšší. Rozdíl interpretujeme tak, že do nových bytů se často stěhovali již stávající obyvatelé a zároveň se z Letňan vystěhovávali lidé narození v panelových domech postavených v 70. a 80. letech. Podobně jako v celé ČR se i v Letňanech po roce 2006 zvýšila porodnost a v průměru se v posledních letech rodilo 250 dětí ročně. Do budoucna je v Letňanech naplánovaná další intenzivní bytová výstavba. Do roku 2020 lze očekávat migraci na úrovni cca nových obyvatel, po roce 2020 záleží na výstavbě v areálu Avie a podél ulice Tupolevova Kbelská. Pokud by se postavily i tyto projekty, po roce 2020 se do Letňan může nastěhovat dalších až nových obyvatel. Celkový počet obyvatel MČ Praha 18 se v roce 2020 bude pohybovat mezi tis. osobami, v roce 2028 může počet obyvatel přesáhnout 30 tis. Obyvatelstvo Prahy 18 bude v příštích 15 letech stárnout. Do budoucna lze v Letňanech očekávat výrazné zvýšení počtu seniorů. Děti a školství Od roku 2006 vzrostla porodnost z cca 120 na více než 250 dětí ročně. Tyto děti chodí v současné době do MŠ a v nejbližších letech zvýší poptávku po ZŠ. Kapacity MŠ zřizovaných MČ činí v současnosti 561 dětí. Do MŠ nebylo v posledním roce přijato 138 dětí, které splnily kritéria věku a místa bydliště. Od školního roku 2014/15 se kapacita MŠ zvýší na 661. Přesto tato kapacita nebude dostačující pro všechny zde žijící děti minimálně do roku 2019 (bez ohledu na variantu prognózy). U střední varianty prognózy se bude nedostávat míst pro cca 100 dětí až do konce prognózovaného období. V Praze 18 působí tři základní školy zřizované MČ. Jejich celková maximální kapacita činí žáků. Ve školním roce 2013/14 navštěvuje místní ZŠ žáků. Z analýzy vyplývá, že stávající kapacita ZŠ v MČ Praha 18 by byla pro Březen

5 děti z MČ dostačující až do roku 2017, v následujících letech by však bylo potřeba kapacitu navýšit o cca 540 míst v případě střední varianty prognózy. Sociální služby V souvislosti se stárnutím populace lze v blízké budoucnosti očekávat nárůst počtu seniorů, zvláště starších 80 let. Počet osob, které potřebují pomoc při sebeobsluze, vzroste ze stávajících cca 400 na cca 700. Využívání pečovatelské služby v Praze 18 je v porovnání s celou Prahou podprůměrné. Bohužel z dat nelze zjistit důvody nižšího zájmu o pečovatelskou službu. Může to být způsobeno nižším zájmem ze strany občanů, využíváním pečovatelských služeb v jiných MČ, nedostatečnou kvalitou poskytované pečovatelské služby či nedostatečnou informovaností. Doporučujeme se proto na komunitním plánování touto problematikou zabývat. Ve studii naleznete hrubý odhad, kolik potenciálních zájemců pro jednotlivé sociální služby by mohlo v Letňanech žít. Zdravotnictví Vybavenost MČ Praha 18 lékaři odpovídá celorepublikovému průměru. Výjimkou jsou dětští praktičtí lékaři, kterých by na počet obyvatel Letňan měl být až dvojnásobný počet. Obyvatelé MČ Praha 18 mohou díky dobré dopravní dostupnosti využívat zdravotní služby v celém hlavním městě, zvláště pak nedalekou Polikliniku Prosek. Velká část obyvatel jezdí za prací do centra Prahy (či jiných částí). Specializované lékaře (např. stomatolog či gynekolog) tak mohou preferovat v lokalitě svého zaměstnání. Poznámka: Výše uvedené body nejsou seřazeny podle významnosti. Březen

6 2. Úvod, metodologie, cíl průzkumu Zpracování sociodemografické analýzy MČ Praha 18 vychází z demografické metodologie v kombinaci s metodami socioekonomické statistiky. Sociodemografická analýza využívá k charakteristice MČ Praha 18 následující přístupy: Struktury obyvatelstva Ze sociodemografického hlediska patří mezi nejdůležitější znaky pohlaví a věk, dále také vzdělání a socioekonomický status. Tyto charakteristiky významně ovlivňují výsledné (nejen) demografické chování obyvatel, proto je zkoumání struktury obyvatelstva jedním s ústředních témat analýzy. Demografické procesy Jednotlivé životní události jako narození, úmrtí, sňatek, rozvod, ovdovění, migrace aj. jsou pro účely kvantitativních analýz sledovány jako hromadné jevy. Z hlediska minulého a budoucího vývoje obyvatelstva v městské části jsou klíčovými procesy porodnost, úmrtnost a migrace. Ve studii je věnována pozornost také údajům charakterizujícím bydlení, školství a sociální oblast v MČ Praha 18, neboť právě na ně klade budoucí vývoj specifické požadavky. Prognóza budoucího vývoje populace MČ Praha 18 využívá tzv. kohortněkomponentní metodu. Tento přístup je založen na segmentaci populace do dílčích věkových skupin, které jsou vystaveny rozdílnému působení demografických procesů (porodnosti, úmrtnosti a migrace). Spočívá v posunu žijících mezi věkovými skupinami, tedy v převodu počtu žijících osob v dokončeném věku x na počet žijících v dokončeném věku x+1 po 1 roce prognózy. Parametry modelu kohortně-komponentní metody představují věkově specifické míry plodnosti, koeficienty přežití vypočítané z podrobných úmrtnostních tabulek odděleně pro muže a ženy, migrační saldo po jednotkách věku odděleně podle pohlaví a ukazatel feminity vyjadřující poměr narozených dívek k celkovému počtu narozených dětí. Březen

7 Prognóza byla zpracována odděleně pro muže a ženy po jednotkách věku s výchozí věkovou strukturou k a s horizontem prognózy do roku Delší časové období v případě MČ nepovažujeme za relevantní. Zdroje dat Sociodemografická studie čerpá z více datových zdrojů. Primárním zdrojem dat o obyvatelstvu jsou statistiky vedené Českým statistickým úřadem, a to jak statistiky přirozené měny, tak výsledky Sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo na území České republiky v roce Informace o situace v MČ doplňujeme také údaji poskytnutými MČ Praha 18. Ve studii dále čerpáme data z MŠMT, statistik ZŠ a MŠ, ÚZISu a webových stránek MČ Praha 18. Březen

8 3. Obyvatelstvo 3.1. Celkový počet obyvatel K žilo na území MČ Praha 18 celkem obyvatel. Tento početní údaj, pocházející z Českého statistického úřadu, zahrnuje jak osoby hlášené k trvalému pobytu, tak také cizince s povolením k dlouhodobému pobytu. Sčítání lidí, bytů a domů z roku 2011 zjišťovalo mimo jiné počet skutečně bydlících v městské části, nikoliv pouze ty s nahlášeným pobytem. Výsledky ukazují, že počet nahlášených a skutečně žijících v MČ Praha 18 je obdobný 1. Tab. č. 1 Celkový počet obyvatel MČ Praha 18 dle jednotlivých zdrojů Zdroj dat Celkový počet žijících obyvatel Poznámka ČSÚ SLDB 2011, březen 2011 ČSÚ, ČSÚ, ČSÚ, Zdroj: ČSÚ, SLDB Obyvatelé s nahlášeným trvalým/dlouhodobým pobytem Obyvatelé s obvyklým místem pobytu Obyvatelé s nahlášeným trvalým/dlouhodobým pobytem Obyvatelé s nahlášeným trvalým/dlouhodobým pobytem Obyvatelé s nahlášeným trvalým/dlouhodobým pobytem Poznámka: Vzhledem ke skutečnosti, že MČ Praha 18 je financována na základě údajů ČSÚ, budeme v dalších analýzách vycházet především z dat ČSÚ o obyvatelích s nahlášeným trvalým / dlouhodobým pobytem. 1 Neznamená to, že všichni obyvatelé žijící v MČ zde mají hlášené trvalé bydliště. Část zde žijících má hlášené bydliště jinde, stejně tak naopak, část hlášených obyvatel ve skutečnosti bydlí jinde. Březen

9 Vývoj počtu obyvatel v letech Celkový počet obyvatel vzrostl mezi lety 2001 a 2013 o jedinců (cca 25 %). Největší vliv na přírůstek obyvatel měla intenzivní bytová výstavba a od roku 2006 také zvyšující se porodnost. Graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel s hlášeným trvalým pobytem Zdroj: ČSÚ Březen

10 3.2. Struktura obyvatel Pohlaví a věk obyvatel Počet mužů a žen je mezi obyvateli MČ Praha 18 vyrovnaný. Muži tvoří 49 % obyvatel městské části. Ženy v populaci obvykle tvoří většinu, především kvůli delší naději dožití. Graf č. 2 Věková struktura obyvatel MČ Praha 18 a Hl. m. Praha, k Zdroj: ČSÚ Březen

11 Věková struktura obyvatelstva MČ Prahy 18 má v porovnání s věkovou strukturou obyvatel Hlavního města Prahy tři základní odlišnosti (graf č. 2): Podíl seniorů starších 65 let je v Letňanech v současnosti nižší než v celé Praze. Naopak v MČ Praha 18 bydlí výrazně nadprůměrný počet obyvatel ve věku let. Konečně, v MČ Praha 18 žije nadprůměrný počet dětí ve věku do 5 let. MČ Praha 18 má v porovnání s hlavním městem i celou Českou republikou nižší podíl seniorů starších 65 let a vyšší podíl obyvatel v produktivním věku. Ve srovnání s Prahou i celou Českou republikou je tak populace Letňan mladší. Na 100 dětí do 15 let zde připadá pouze 85 seniorů starších 65 let, zatímco celorepublikově, a především pak v rámci celé Prahy, tento poměr již výrazně přesahuje 100. Tab. č. 2 Srovnání věkového složení obyvatelstva, 2012 Region Obyvatelstvo ve věku % obyvatel ve věku Celkem 65 a a více více Index stáří MČ Praha % 73 % 12 % 85 Hl. m. Praha % 69 % 18 % 129 ČR % 68 % 17 % 113 Zdroj: ČSÚ, stav k Březen

12 Věková struktura obyvatel dle návaznosti veřejných služeb Pro účely komunitního plánování jsme rozdělili obyvatele nikoli do 5letých věkových skupin, ale do skupin dle návaznosti veřejných služeb. Toto rozdělení je užitečné zejména pro plánování dalšího rozvoje obce. Z tabulky č. 3 je patrné, že ve věku do 2 let žije v Letňanech 756 dětí. Ve věku 3 5 let (mateřská škola) činí počet dětí 699. Dětí školou povinných je 1 117, přičemž dětí ve věku docházky na 1. stupeň ZŠ je 697 a na 2. stupeň ZŠ, případně dojíždějících na víceletá gymnázia do jiných částí Prahy, je 420 dětí. Seniorů nad 65 let žije v Letňanech 2 221, z toho je 386 obyvatel starší 80 let. Tab. č. 3 Věkové složení obyvatelstva MČ Praha 18 dle návazných služeb, 2013 Věková skupina Veřejná služba Počet obyvatel trvale hlášení a s dlouhodobým pobytem mateřská škola stupeň ZŠ, dále zájmové aktivity a kroužky pro mladší žáky stupeň ZŠ, víceletá gymnázia, dále zájmové aktivity a kroužky pro mládež SŠ, VŠ mateřská centra, návrat do práce pečovatelská služba intenzivní soc. služby pro seniory 386 Zdroj: ČSÚ, střední stav, 2013 (červen) Statistická poznámka: Vzhledem k potřebě plánování kapacit ZŠ a MŠ počítáme s tzv. středním stavem obyvatel, tedy k polovině roku. Uvedený věk tedy prakticky představuje dosáhnutí dané věkové hranice na začátku školního roku. Březen

13 Období Narození Zemřelí Přistěho valí Vystěho valí Přírůstek stěhová ním Celkový přírůstek Stav Pohyb obyvatel Dle ČSÚ přibylo od konce roku 2001 do konce roku 2013 v MČ Praha obyvatel. Nárůst počtu obyvatel ovlivnilo nejvýrazněji stěhování. Přírůstek stěhováním je patrný prakticky po celé sledované období, přičemž nejvyšší nastal mezi roky Z podrobné analýzy výstavby bytů a migrace vyplývá, že saldo migrace za celé sledované období se víceméně rovná počtu postavených bytů 2. To je výrazně méně než v obdobně situovaných MČ. Takto malou migraci na 1 byt si vysvětlujeme jako kombinaci dvou aspektů. Zaprvé, nové byty si kupují lidé již bydlící v Letňanech. Zadruhé, velká část domů v Letňanech byla postavena v 70. letech 20. století. Zde narozené děti dovršily věk, kdy samy zakládají rodiny a odstěhovaly se jinam (blíže viz kap. 5.1). Stejně jako v celé ČR se po roce 2005 zvyšuje porodnost. Rodí matky narozené v 70. letech 20. století. Tab. č. 4 Pohyb obyvatel MČ Praha 18, Zdroj: ČSÚ 2 Pro srovnání, saldo migrace na 1 byt činí v MČ Praha 14 2 osoby/byt, v MČ Praha 17 1,3 osoby/byt. Březen

14 4. Socioekonomická situace obyvatel 4.1. Vzdělání obyvatel Podíl osob s vysokoškolským vzděláním činí v MČ Praha % a občanů s maturitou je dalších 40 %. Ve srovnání s ČR žije v Letňanech procentuálně více lidí s VŠ vzděláním, ale v porovnání s Hl. městem Prahou je to méně. Tab. č. 5 Nejvyšší dosažené vzdělání, obyvatelé starší 15 let, 2011 Vzdělání Praha 18 Hl. město Praha ČR Bez vzdělání 0 % 0 % 1 % Základní vč. neukončeného 12 % 11 % 19 % Střední vč. vyučení (bez maturity) 27 % 23 % 35 % Úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné vč. nástavbového 40 % 39 % 33 % Vysokoškolské 21 % 26 % 13 % Zdroj: ČSÚ Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (finální výsledky) Březen

15 Region Počet obyvatel dle SLDB Ekonomicky aktivní Zaměstnaní Nezaměstnaní Ekonomicky neaktivní Míra ekonomické aktivity Míra nezaměstnanosti 4.2. Ekonomická aktivita obyvatel Při SLBD v březnu 2011 bylo v MČ Praha 18 evidováno ekonomicky aktivních obyvatel, což představuje téměř 55 % všech obyvatel. Z toho bylo osob zaměstnaných a 632 nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti činila 6,8 %, což je srovnatelné s celou Prahou a hluboko pod celorepublikovým průměrem (ČR 9,8 %). Tab. č. 6 Ekonomická aktivita obyvatel, březen 2011 Z toho MČ Praha ,6 % 6,8 % Hl. M. Praha ,0 % 6,9 % ČR ,0 % 9,8 % Zdroj: ČSÚ Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Poznámka: Údaje ze SLDB 2011 za Prahu, potažmo Letňany, se rozcházejí s ostatními statistikami MPSV a ČSÚ. Zatímco podle SLDB 2011 je v Praze 6 7% nezaměstnanost, podle statistik MPSV to bylo pouze 4 %, stejně tak i podle Výběrového šetření pracovních sil (ČSÚ). Je to způsobenou rozdílnou metodikou měření nezaměstnanosti. Březen

16 5. Bydlení 5.1. Bytová výstavba V letech se v MČ Praha 18 postavilo celkem bytů, což činí cca 33 % bytového fondu sečteného v SLDB Intenzivní bytová výstavba probíhala prakticky po celé sledované období. A jak je patrné z plánovaných projektů (viz kap ), bude pokračovat i nadále. Tab. č. 7 Bytová výstavba v MČ Praha 18 v letech Rok Dokončené byty celkem Přírůstek stěhováním * Celkem za roky Zdroj: ČSÚ, *MČ Praha 18 Přírůstek stěhováním (saldo migrace) ovšem neodpovídá běžné situaci, kdy se obvykle do jednoho nového bytu přistěhují 1,5-2 osoby. Zvláště v počátku sledovaného období (do roku 2004/5) přírůstek stěhováním výrazně zaostává za počtem nově postavených bytů. V zásadě existují 4 hypotézy, proč je saldo migrace nižší, než by se dalo očekávat s ohledem na intenzivní bytovou výstavbu. 1. Noví obyvatelé si v Letňanech nenahlásí trvalé bydliště. Březen

17 2. Bydlení v panelových domech v Letňanech není atraktivní. Do nových bytů se sice stěhují noví obyvatelé, ale zároveň se ze stávající zástavby stěhují lidé pryč. 3. Mezi lety dospěly děti rodičů, kteří se do Letňan přistěhovali na sídliště postavené v 70. a 80. letech. Ty se následně osamostatňovaly od rodičů a zakládaly své vlastní rodiny. Velká část z nich se při této příležitosti odstěhovala z Letňan. 4. O bydlení v nových bytech měli zájem především lidé, kteří v Letňanech již bydleli. Tito lidé považují Letňany za atraktivní lokalitu. Při příležitosti osamostatnění se od rodičů a založení vlastní rodiny se tak nastěhovali do nových bytů právě oni. S ohledem na další statistiky se přikláníme k hypotéze č. 3 a 4. Březen

18 5.2. Bytový fond a standardy bydlení Podle výsledků SLBD bylo v březnu 2011 v MČ Praha 18 sečteno 646 domů, z toho 624 domů trvale obydlených a 22 domů neobydlených. Podíl rodinných domů dosahuje 44 %, bytové domy tvoří 56 %. Ve srovnání s Hlavním městem Prahou je v MČ Praha 18 výrazně vyšší podíl bytových domů. Tab. č. 8 Domy podle obydlenosti a druhu domu, 2011 Domy celkem Obydlené Neobydlené Z obydlených podle druhu domu (v %) Rodinné domy Bytové domy Praha % 56 % Hl. m. Praha % 36 % Zdroj: ČSÚ Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (finální výsledky) Jak je patrné z tabulky 9, většina rodinných domů byla postavena před rokem 1970, bytové domy pak z velké části pochází ze let 20. století. Tab. č. 9 Domy podle období výstavby či rekonstrukce domu Domy celkem Rodinné Bytové 1919 a dříve Zdroj: ČSÚ Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (finální výsledky) Březen

19 Tab. č. 10 Obydlené byty, 2011 Obydlené byty celkem Rodinné domy Z toho Bytové domy Ostatní domy Praha % 94 % 1 % Hl. m. Praha % 86 % 1 % Zdroj: ČSÚ Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (finální výsledky) V SLDB 2011 bylo sečteno celkem obydlených bytů. Výrazně převažuje bydlení v bytech v osobním vlastnictví. Ve srovnání s celou Prahou je v Letňanech méně nájemních i družstevních bytů. Při celkovém počtu obyvatel MČ Prahy 18 v březnu 2011 připadá na jeden obydlený byt v průměru 2,3 osob, stejně jako v Hl. m. Praze. Tab. č. 11 Obydlené byty a právní důvod užívání bytu, 2011 Obydlené byty celkem Ve vlastním domě Z toho právní důvod užívaní bytu (v %) V osobním vlastnictví Nájemní Družstevní MČ Praha % 53 % 26 % 5 % Hl. m. Praha % 33 % 39 % 15 % Zdroj: ČSÚ Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (finální výsledky) Březen

20 6. Prognóza vývoje obyvatelstva Prognóza vývoje počtu a věkové struktury obyvatel představuje nezbytné podklady pro plánování dostupnosti veřejných služeb, a to především v oblasti školství, zdravotnictví, dopravy a sociálních služeb. Budoucí vývoj počtu a struktury obyvatelstva v zásadě závisí na čtyřech faktorech: - současné struktuře obyvatel podle věku a pohlaví, - porodnosti, - úmrtnosti, - migraci. Zvláště migrace je na lokální úrovni velmi významná, ale obtížně predikovatelná proměnná. Z tohoto důvodu následující prognostické modely zahrnují rozvojové plány obce v oblasti výstavby konzultované se zadavatelem prognózy. Statistické upozornění: Je třeba upozornit, že prognóza je platná pouze za podmínky, že nastanou předpokládané trendy popsané níže. Z tohoto důvodu počítáme s variantními řešeními zohledňující různé modely budoucí výstavby na území obce, jak z hlediska počtu nových bytů, tak z hlediska časování jejich výstavby. Březen

21 6.1. Parametry prognózy Současná struktura obyvatel Prognóza vychází ze struktury obyvatel podle pohlaví a jednotek věku k evidované Českým statistickým úřadem. Prognóza tak pracuje s obyvatelstvem, které má trvalý či dlouhodobý pobyt na území MČ Praha 18 (tedy včetně cizinců). Počet obyvatel s hlášeným trvalým bydlištěm či dlouhodobým pobytem je přibližně stejný jako počet zde skutečně žijících obyvatel při SLDB Vzhledem ke skutečnosti, že MČ Praha 18 je financována na základě počtu obyvatel s hlášeným trvalým / dlouhodobým pobytem, budeme budoucí vývoj prognózovat na základě hlášených obyvatel. Březen

22 Plodnost Budoucí úroveň plodnosti vyjádřená úhrnnou plodností a plodnost žen v závislosti na jejich věku (tj. míry plodnosti podle věku) jsou základním parametrem vstupujícím do prognostických výpočtů. V posledních několika letech jsme svědky zvyšování úrovně plodnosti a nárůstu počtu narozených dětí. Je to způsobeno především tím, že ženy, které posunuly rození dětí do vyššího věku, začaly zakládat rodiny a postupně realizují také plodnost vyššího pořadí a rodí se jim tak především druhé, v omezené míře však také třetí a další děti. V roce 2011 byl průměrný věk matek při porodu 29,7 let v ČR a 31,8 let v Praze, u prvorodiček 27,8 let v ČR a 30,5 v Praze (ČSÚ). Porodnost a plodnost v Praze 18 a Hl. m. Praze V posledních letech panuje v MČ Praha 18 vyšší porodnost než v celé České republice či Hl. m. Praze. V roce 2013 se narodilo 14 dětí na obyvatel v Letňanech, 11,2 v Praze a 10,2 dětí v celé ČR. Z podrobných analýz ovšem vyplývá, že nadprůměrná porodnost není způsobena nadprůměrnou plodností, ale skutečností, že v Letňanech žije nadprůměrný počet žen ve věku let. Tab. č. 12 Hrubá míra porodnosti* Rok MČ Praha 18 Hl. město Praha ČR ,1 8,3 8, ,8 10,1 10, ,0 11,6 11, ,7 11,8 11, ,3 11,2 10, ,8 11,4 10, ,0 11,2 10,2 Zdroj: ČSÚ * Počet živě narozených dětí na 1000 obyvatel Březen

23 Míry plodnosti na žen Ve srovnání s celou ČR je v MČ Praha 18 obdobná míra plodnosti na 1 matku zde připadá 1,48 narozených dětí, přičemž v celé České republice je to 1,47. Oproti Hl. m. Praze je však míra plodnosti vyšší. Tab. č. 13 Úhrnná plodnost* Rok MČ Praha 18 Hl. město Praha ČR ,47 1,40 1, ,56 1,38 1, ,37 1,40 1,47 Průměr za roky ,48 1,40 1,47 Zdroj: ČSÚ * Počet živě narozených dětí na matku 140 Graf č. 3 Míry plodnosti podle věku, MČ Praha 18 v porovnání s Hl. m. Prahou a ČR, průměr za roky a více let ČR Hl. m. Praha MČ Praha 18 Zdroj: ČSÚ, propočet Výzkumy Soukup Pro prognózu budoucího vývoje plodnosti v MČ Praha 18 používáme výchozí profil plodnosti v Hl. m. Praze upravený o vyšší plodnost žen ve věku let. Předpokládáme, že úroveň úhrnné plodnosti bude v příštích letech stagnovat či pozvolna růst. Nízká varianta prognózy počítá s úhrnnou plodností 1,45 dětí na 1 Březen

24 matku. Střední varianta prognózy počítá s hodnotou 1,50 dětí na 1 matku a vysoká varianta s 1,55 dětí/matka. Předpokládáme také, že se nadále bude mírně zvyšovat věk matek při narození dítěte, ovšem výrazně pomaleji než na přelomu 90. let 20. století a nového tisíciletí. Tab. č. 14 Předpokládaný vývoj úhrnné plodnosti, MČ Praha 18 Rok Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Průměr (skutečnost) 1,48 1,48 1,48 Prognóza 1,45 1,50 1,55 Zdroj: vlastní výpočet, expertní odhad Úmrtnost Pro odhad úmrtnosti vycházíme z podrobných úmrtnostních tabulek pro muže a ženy za období vypočítaných pro Hlavní město Prahu. Při odhadování naděje dožití vycházíme ze střední varianty projekce ČSÚ pro Hl. město Prahu. Podle ní by v roce 2020 měla naděje dožití činit 78,8 let pro muže a 83,6 pro ženy. Tuto naději dožití jsme upravili do tří variant prognózy. Tab. č. 15 Střední délka života při narození, Hl. m. Praha v roce Muži Ženy stávající stav 77,0 81,8 Nízká varianta prognóza 77,0 81,8 Střední varianta prognóza 78,1 83,2 Vysoká varianta - prognóza 79,0 84,1 Zdroj: ČSÚ Březen

25 a později Migrace Nejdůležitější, ale současně také nejproblematičtější, je odhad budoucí migrace. V Praze 18 probíhala v posledních letech intenzivní bytová výstavba. Mezi lety 2001 až 2013 bylo postaveno nových bytů a přistěhoval se obdobný počet nových obyvatel. Do budoucna je naplánovaná další bytová výstavba. Do roku 2020 lze očekávat výstavbu na úrovni cca 2 tis. nových bytů. Dále se diskutuje o dvou projektech, jejichž výstavba je do roku 2020 málo pravděpodobná. Jedná se o bytovou výstavbu v areálu Avie, kde by se mohlo postavit až bytů. Druhým projektem by mohla být výstavba podél ulic Tupolevova a Kbelská. Tab. č. 16 Možnosti bytové výstavby odhad počtu nových bytů a salda migrace Projekt Obytný soubor Beranových, Central Group a.s Bytový dům Letňany, RENIX a.s. 79 Bytový soubor 2Barevné Letňany - Trigema Projekt Delta, a.s. Obytný soubor Rezidence Lesopark ELIDCAT Prague s.r.o. Bytový dům Křivoklátská, BPT Development, a.s. Bytové domy U Letňanského parku, Landia Management s.r.o. Bytový dům Letovská - západ EXAFIN uzavřený investiční fond, a.s Bytový dům v ul. Bohumínská, Dvě věže s.r.o 14 Multifunkční dům Zelené terasy EXAFIN uzavřený investiční fond, a.s. Obytný soubor BD Letňanské zahrady, Central Group, a.s. Obytný soubor Rezidence Veselská, Rezidence Veselská s.r.o Obytný soubor U lesoparku, Váňa a Dvořák 141 Předpokládaná výstavba v areálu AVIE Předpokládaná výstavba podél ul. Tupolevova a Kbelská (za Tesco centrem) Počet bytů celkem * Zdroj: MČ Praha 18 * Lokalita podél ul. Tupolevova má rozsah 30 ha. Z toho je navrhováno 13 ha jako smíšené plochy. Podle Ing. arch. Hexnera se nejedná o vhodnou lokalitu pro bydlení, Letňany prý mají lepší kapacity pro bydlení směrem na východ. Březen

26 Čistě teoreticky při cca obyvatelích / ha lze na tuto plochu umístit cca obyvatel. Stávající územní plán bytovou výstavbu neumožňuje. Majitelé žádají o změnu územního plánu. Varianty migrace Na základě předchozí migrace a odhadu budoucí bytové výstavby definujeme pro prognózu čtyři různé varianty vývoje. Tab. č. 17 Parametry budoucí migrace Projekt Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Maximální varianta Počet zkolaudovaných bytů Počet přistěhovalých / 1 nový byt Migrace ve stávající výstavbě Saldo migrace celkem ,4 1,5 1,7 1,7-50 osob ročně Poznámka k výstavbě Avie ani Tupolevova se nepostaví vůbec Avie se postaví polovina a Tupolevova vůbec Avie se postaví celá, Tupolevova vůbec Avie i Tupolevova se postaví celá Poznámka k migraci Výstavba bude zpožděna postupně o 1,5 roku 1/3 bytů se obsadí daný rok, zbytek další dva roky 1/2 bytů se obsadí již v rok kolaudace 1/2 bytů se obsadí již v rok kolaudace Zdroj: MČ Praha 18, odhad Výzkumy Soukup Střední varianta migrace počítá, že se dostaví 100 % výstavby plánované do roku Po roce 2020 se každý rok postaví v areálu Avie 160 bytů (polovina plánu). Území podél ulic Topolova a Kbelská nebude byty zastavěno vůbec. Do nových bytů se nastěhuje v průměru 1,5 obyvatel a nové byty se budou obsazovat většinou druhý rok po kolaudaci. Celkově střední varianta počítá s novými byty postavenými v letech Celkové saldo migrace dosáhne cca osob. Nízká varianta migrace počítá, že projekty naplánované do roku 2020 se nakonec postaví, ale s časovým zpožděním. Avie ani Tupolevova se nepostaví vůbec. Do nových bytů se přistěhuje v průměru 1,4 obyvatel. Ze stávající zástavby se ročně odstěhuje 50 obyvatel. Celkově nízká varianta počítá s novými byty postavenými v letech Celkové saldo migrace dosáhne obyvatel. Březen

27 Vysoká varianta migrace počítá, že plánovaná výstavba do roku 2020 se uskuteční v plném rozsahu, stejně tak se postaví v plném rozsahu byty v areálu Avie. Tupolevova nebude postavena vůbec. Většina bytů bude obsazena ještě v roce kolaudace. Celkově vysoká varianta počítá se novými byty postavenými v letech Celkové saldo migrace dosáhne obyvatel. Maximální varianta migrace ukazuje, jak by se situace mohla hypoteticky vyvíjet, pokud by se postavily skutečně všechny bytové projekty, včetně Avie i lokality Tupolevova. Tato varianta by vyžadovala změnu územního plánu a zároveň velký zájem o bydlení na Praze 18. Ostatní parametry jsou shodné s vysokou variantou migrace. Celkem by do roku 2028 bylo postaveno bytů a saldo migrace by činilo osob. Tuto variantu ovšem považujeme za málo pravděpodobnou. Březen

28 Přírůstek stěhováním Předpokládaný migrační přírůstek v závislosti na objemu a načasování výstavby ukazuje níže uvedený graf Graf č. 4 Přírůstek stěhováním pozorovaný v letech a prognózovaný podle 3 uvažovaných variant skutečný přírůstek migrací nízká varianta střední varianta vysoká varianta maximální varianta Zdroj: ČSÚ Odhad budoucího přírůstku obyvatel díky migraci se pohybuje mezi až osobami do roku V případě, že by se skutečně postavily všechny plánované projekty, včetně Avie a Tupolevovy, mohl by přírůstek migrací činit až 12 tis. osob. Tuto variantu ovšem nepovažujeme za příliš reálnou. Pro srovnání, mezi lety bylo postaveno 649 nových bytů a saldo migrace dosáhlo 936 osob. Březen

Demografická studie. MČ Praha 20. Tomáš Soukup. září 2013. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697

Demografická studie. MČ Praha 20. Tomáš Soukup. září 2013. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 Demografická studie MČ Praha 20 září 2013 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní zjištění...

Více

Sociodemografická studie

Sociodemografická studie Sociodemografická studie MČ Praha 19 k.ú. Kbely červenec - srpen 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz

Více

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra demografie a geodemografie Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Olga Sivková,

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Autoři: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Olga Sivková, Ph.D. Mgr. Šárka Šustová, Bc. Alena Daudová, Bc. Martin Koňařík, Bc. Barbora

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ŠEBEROV PRO ŠKOLSKÉ ÚČELY

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ŠEBEROV PRO ŠKOLSKÉ ÚČELY DEMOGRAFICKÁ STUDIE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ŠEBEROV A PŘILEHLÝCH SPÁDOVÝCH OBLASTÍ VESTEC A JESENICE-ZDIMĚŘICE PRO ŠKOLSKÉ ÚČELY (MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA) Tomáš Fiala Eva Kačerová Jitka Langhamrová katedra

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013)

Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2013) Poslední Projekci obyvatelstva vydal ČSÚ před čtyřmi roky, v květnu 2009 (Projekce 2009). Základními vstupními údaji nové projekce (Projekce 2013)

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Tým zhotovitele: Ing. Filip Uhlík Lucie Ženíšková únor 2013 1 Obsah 1 Demografický vývoj

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Úvod... 1 Demografická situace... 2

Úvod... 1 Demografická situace... 2 Obsah Úvod... 1 Demografická situace... 2 B001 Vývoj počtu obyvatel... 2 B001/01 Počet obyvatel při sčítání lidu... 2 B001/02 Počet bydlících obyvatel... 6 B001/03 Přirozený přírůstek... 9 B001/04 Počet

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Martina Miskolczi, Zdeněk Pavlík Abstrakt: Článek obsahuje projekci vývoje

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Martin LUX Petr SUNEGA Struktura prezentace Kontext k problému Návaznost na dříve řešený projekt

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

2.7 Rozvojový potenciál a populační prognóza

2.7 Rozvojový potenciál a populační prognóza 2.7 Rozvojový potenciál a populační prognóza Hlavním výsledkem projektu v detailu zázemí Prahy je prognostický výhled vývoje počtu a struktury obyvatelstva suburbánní zóny Prahy. Tato zóna byla vymezena

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Souhrnná analýza dotazníkových šetření

Souhrnná analýza dotazníkových šetření Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora Souhrnná analýza dotazníkových šetření Březen 2011 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030 PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A JEHO DŮSLEDKŮ PRO KVALITU ŽIVOTA OBYVATEL V DYNAMICKY SE MĚNÍCÍCH OBCÍCH V ZÁZEMÍ ČESKÝCH MĚST: APLIKACE V ROZVOJI A SPRÁVĚ ÚZEMÍ Program na podporu aplikovaného společenskovědního

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012

7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012 7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012 Demografické a sociálně ekonomické tendence vývoje MČ Praha 2 jsou z velké části srovnatelné s vývojem v celém hl. m.

Více

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká tomas.kostelecky@soc.cas.cz jana.vobecka@soc.cas.cz

Více

Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha

Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha Potenciál soukromých sociálních služeb pro seniory v regionu Praha HANA SILOVSKÁ * PETR JÍLEK ** PETR KOLAŘÍK *** Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností poskytování sociálních služeb soukromého sektoru

Více

Příloha 1.1. Služby bydlení

Příloha 1.1. Služby bydlení Příloha.. Služby bydlení Metoda uživatelských nákladů (UCM) - 995-006... Odhad služeb bydlení pro obydlí obývaná jejich vlastníky byl změněn v rámci hlavní revize 0 ze dvou důvodů: () úpravy odhadu metodou

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí

Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí DEMOGRAFICKÁ STUDIE Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí květen 2015 Mgr. Luboš Janák CZECH PM 733 103 657 www.czechpm.cz OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 1 IDENTIFIKACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ...

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Ml. Boleslav na období 2014-2018 CZ.1.04/3.1.03/78.00034, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Jaká je kapacita a struktura dlouhodobé péče v České republice?*

Jaká je kapacita a struktura dlouhodobé péče v České republice?* Jaká je kapacita a struktura dlouhodobé péče v České republice?* P. Wija Souhrn Článek prezentuje údaje o zdravotních a sociálních službách pro seniory se zaměřením na dlouhodobou péči. Autoři analyzují

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři

Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení - senioři Cíl vytvořit finančně dostupné sociální bydlení pro seniory ve stávajících

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. listopadu 2010 Originál: Česky Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť - 1 - Obsah Obsah... 2 1. Úvod...

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 8. 10. 2012 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Výstup1 Odhad a popis priorit zdravého stárnutí v regionech - koncepční a strategický podklad pro ekonomicky efektivní programy a projekty

Výstup1 Odhad a popis priorit zdravého stárnutí v regionech - koncepční a strategický podklad pro ekonomicky efektivní programy a projekty Zdravé stárnutí II aktivizace seniorů v regionech Analýza dostupných dat a stanovení priorit pro podporu zdraví v krajích: Praha, Středočeský, Liberecký, Plzeňský, Karlovarský, Moravskoslezský a Jihomoravký

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více