Demografická studie. MČ Praha 18. Tomáš Soukup. Březen Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: TEL:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Demografická studie. MČ Praha 18. Tomáš Soukup. Březen 2014. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697"

Transkript

1 Demografická studie MČ Praha 18 Březen 2014 Tomáš Soukup Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: TEL:

2 Obsah 1. Resumé hlavní zjištění Úvod, metodologie, cíl průzkumu Obyvatelstvo Celkový počet obyvatel Vývoj počtu obyvatel v letech Struktura obyvatel Pohlaví a věk obyvatel Věková struktura obyvatel dle návaznosti veřejných služeb Pohyb obyvatel Socioekonomická situace obyvatel Vzdělání obyvatel Ekonomická aktivita obyvatel Bydlení Bytová výstavba Bytový fond a standardy bydlení Prognóza vývoje obyvatelstva Parametry prognózy Současná struktura obyvatel Plodnost Úmrtnost Migrace Výsledky prognózy Prognóza počtu obyvatel v jednotlivých věkových skupinách Analýza současného stavu veřejných služeb Mateřské školy a reflexe budoucího vývoje Základní školy a reflexe budoucího vývoje Plánování kapacit ZŠ střední varianta Plánování kapacit ZŠ nízká varianta Plánování kapacit ZŠ vysoká varianta Plánování kapacit ZŠ maximální varianta Zdravotnictví Zdravotnická zařízení na území MČ Praha Březen

3 8.2. Porovnání kapacit lékařů s celou ČR Sociální služby Poskytovatelé sociálních služeb Potřebnost sociálních služeb mezi seniory a osobami se zdravotním postižením Plánování kapacit sociálních služeb Seznam tabulek a grafů Zpracovatel průzkumu Březen

4 1. Resumé hlavní zjištění Na základě demografické prognózy se ukázala následující hlavní zjištění: Bydlení a věková struktura obyvatel Mezi lety se zvýšil počet obyvatel Letňan o osob. Nárůst obyvatel ovlivnilo nejvýrazněji stěhování a zvyšující se porodnost. Mezi lety 2001 až 2013 bylo postaveno nových bytů a saldo migrace činilo osob. V průměru na jeden nový byt přibyl 1 obyvatel. Tento poměr bývá obvykle vyšší. Rozdíl interpretujeme tak, že do nových bytů se často stěhovali již stávající obyvatelé a zároveň se z Letňan vystěhovávali lidé narození v panelových domech postavených v 70. a 80. letech. Podobně jako v celé ČR se i v Letňanech po roce 2006 zvýšila porodnost a v průměru se v posledních letech rodilo 250 dětí ročně. Do budoucna je v Letňanech naplánovaná další intenzivní bytová výstavba. Do roku 2020 lze očekávat migraci na úrovni cca nových obyvatel, po roce 2020 záleží na výstavbě v areálu Avie a podél ulice Tupolevova Kbelská. Pokud by se postavily i tyto projekty, po roce 2020 se do Letňan může nastěhovat dalších až nových obyvatel. Celkový počet obyvatel MČ Praha 18 se v roce 2020 bude pohybovat mezi tis. osobami, v roce 2028 může počet obyvatel přesáhnout 30 tis. Obyvatelstvo Prahy 18 bude v příštích 15 letech stárnout. Do budoucna lze v Letňanech očekávat výrazné zvýšení počtu seniorů. Děti a školství Od roku 2006 vzrostla porodnost z cca 120 na více než 250 dětí ročně. Tyto děti chodí v současné době do MŠ a v nejbližších letech zvýší poptávku po ZŠ. Kapacity MŠ zřizovaných MČ činí v současnosti 561 dětí. Do MŠ nebylo v posledním roce přijato 138 dětí, které splnily kritéria věku a místa bydliště. Od školního roku 2014/15 se kapacita MŠ zvýší na 661. Přesto tato kapacita nebude dostačující pro všechny zde žijící děti minimálně do roku 2019 (bez ohledu na variantu prognózy). U střední varianty prognózy se bude nedostávat míst pro cca 100 dětí až do konce prognózovaného období. V Praze 18 působí tři základní školy zřizované MČ. Jejich celková maximální kapacita činí žáků. Ve školním roce 2013/14 navštěvuje místní ZŠ žáků. Z analýzy vyplývá, že stávající kapacita ZŠ v MČ Praha 18 by byla pro Březen

5 děti z MČ dostačující až do roku 2017, v následujících letech by však bylo potřeba kapacitu navýšit o cca 540 míst v případě střední varianty prognózy. Sociální služby V souvislosti se stárnutím populace lze v blízké budoucnosti očekávat nárůst počtu seniorů, zvláště starších 80 let. Počet osob, které potřebují pomoc při sebeobsluze, vzroste ze stávajících cca 400 na cca 700. Využívání pečovatelské služby v Praze 18 je v porovnání s celou Prahou podprůměrné. Bohužel z dat nelze zjistit důvody nižšího zájmu o pečovatelskou službu. Může to být způsobeno nižším zájmem ze strany občanů, využíváním pečovatelských služeb v jiných MČ, nedostatečnou kvalitou poskytované pečovatelské služby či nedostatečnou informovaností. Doporučujeme se proto na komunitním plánování touto problematikou zabývat. Ve studii naleznete hrubý odhad, kolik potenciálních zájemců pro jednotlivé sociální služby by mohlo v Letňanech žít. Zdravotnictví Vybavenost MČ Praha 18 lékaři odpovídá celorepublikovému průměru. Výjimkou jsou dětští praktičtí lékaři, kterých by na počet obyvatel Letňan měl být až dvojnásobný počet. Obyvatelé MČ Praha 18 mohou díky dobré dopravní dostupnosti využívat zdravotní služby v celém hlavním městě, zvláště pak nedalekou Polikliniku Prosek. Velká část obyvatel jezdí za prací do centra Prahy (či jiných částí). Specializované lékaře (např. stomatolog či gynekolog) tak mohou preferovat v lokalitě svého zaměstnání. Poznámka: Výše uvedené body nejsou seřazeny podle významnosti. Březen

6 2. Úvod, metodologie, cíl průzkumu Zpracování sociodemografické analýzy MČ Praha 18 vychází z demografické metodologie v kombinaci s metodami socioekonomické statistiky. Sociodemografická analýza využívá k charakteristice MČ Praha 18 následující přístupy: Struktury obyvatelstva Ze sociodemografického hlediska patří mezi nejdůležitější znaky pohlaví a věk, dále také vzdělání a socioekonomický status. Tyto charakteristiky významně ovlivňují výsledné (nejen) demografické chování obyvatel, proto je zkoumání struktury obyvatelstva jedním s ústředních témat analýzy. Demografické procesy Jednotlivé životní události jako narození, úmrtí, sňatek, rozvod, ovdovění, migrace aj. jsou pro účely kvantitativních analýz sledovány jako hromadné jevy. Z hlediska minulého a budoucího vývoje obyvatelstva v městské části jsou klíčovými procesy porodnost, úmrtnost a migrace. Ve studii je věnována pozornost také údajům charakterizujícím bydlení, školství a sociální oblast v MČ Praha 18, neboť právě na ně klade budoucí vývoj specifické požadavky. Prognóza budoucího vývoje populace MČ Praha 18 využívá tzv. kohortněkomponentní metodu. Tento přístup je založen na segmentaci populace do dílčích věkových skupin, které jsou vystaveny rozdílnému působení demografických procesů (porodnosti, úmrtnosti a migrace). Spočívá v posunu žijících mezi věkovými skupinami, tedy v převodu počtu žijících osob v dokončeném věku x na počet žijících v dokončeném věku x+1 po 1 roce prognózy. Parametry modelu kohortně-komponentní metody představují věkově specifické míry plodnosti, koeficienty přežití vypočítané z podrobných úmrtnostních tabulek odděleně pro muže a ženy, migrační saldo po jednotkách věku odděleně podle pohlaví a ukazatel feminity vyjadřující poměr narozených dívek k celkovému počtu narozených dětí. Březen

7 Prognóza byla zpracována odděleně pro muže a ženy po jednotkách věku s výchozí věkovou strukturou k a s horizontem prognózy do roku Delší časové období v případě MČ nepovažujeme za relevantní. Zdroje dat Sociodemografická studie čerpá z více datových zdrojů. Primárním zdrojem dat o obyvatelstvu jsou statistiky vedené Českým statistickým úřadem, a to jak statistiky přirozené měny, tak výsledky Sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo na území České republiky v roce Informace o situace v MČ doplňujeme také údaji poskytnutými MČ Praha 18. Ve studii dále čerpáme data z MŠMT, statistik ZŠ a MŠ, ÚZISu a webových stránek MČ Praha 18. Březen

8 3. Obyvatelstvo 3.1. Celkový počet obyvatel K žilo na území MČ Praha 18 celkem obyvatel. Tento početní údaj, pocházející z Českého statistického úřadu, zahrnuje jak osoby hlášené k trvalému pobytu, tak také cizince s povolením k dlouhodobému pobytu. Sčítání lidí, bytů a domů z roku 2011 zjišťovalo mimo jiné počet skutečně bydlících v městské části, nikoliv pouze ty s nahlášeným pobytem. Výsledky ukazují, že počet nahlášených a skutečně žijících v MČ Praha 18 je obdobný 1. Tab. č. 1 Celkový počet obyvatel MČ Praha 18 dle jednotlivých zdrojů Zdroj dat Celkový počet žijících obyvatel Poznámka ČSÚ SLDB 2011, březen 2011 ČSÚ, ČSÚ, ČSÚ, Zdroj: ČSÚ, SLDB Obyvatelé s nahlášeným trvalým/dlouhodobým pobytem Obyvatelé s obvyklým místem pobytu Obyvatelé s nahlášeným trvalým/dlouhodobým pobytem Obyvatelé s nahlášeným trvalým/dlouhodobým pobytem Obyvatelé s nahlášeným trvalým/dlouhodobým pobytem Poznámka: Vzhledem ke skutečnosti, že MČ Praha 18 je financována na základě údajů ČSÚ, budeme v dalších analýzách vycházet především z dat ČSÚ o obyvatelích s nahlášeným trvalým / dlouhodobým pobytem. 1 Neznamená to, že všichni obyvatelé žijící v MČ zde mají hlášené trvalé bydliště. Část zde žijících má hlášené bydliště jinde, stejně tak naopak, část hlášených obyvatel ve skutečnosti bydlí jinde. Březen

9 Vývoj počtu obyvatel v letech Celkový počet obyvatel vzrostl mezi lety 2001 a 2013 o jedinců (cca 25 %). Největší vliv na přírůstek obyvatel měla intenzivní bytová výstavba a od roku 2006 také zvyšující se porodnost. Graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel s hlášeným trvalým pobytem Zdroj: ČSÚ Březen

10 3.2. Struktura obyvatel Pohlaví a věk obyvatel Počet mužů a žen je mezi obyvateli MČ Praha 18 vyrovnaný. Muži tvoří 49 % obyvatel městské části. Ženy v populaci obvykle tvoří většinu, především kvůli delší naději dožití. Graf č. 2 Věková struktura obyvatel MČ Praha 18 a Hl. m. Praha, k Zdroj: ČSÚ Březen

11 Věková struktura obyvatelstva MČ Prahy 18 má v porovnání s věkovou strukturou obyvatel Hlavního města Prahy tři základní odlišnosti (graf č. 2): Podíl seniorů starších 65 let je v Letňanech v současnosti nižší než v celé Praze. Naopak v MČ Praha 18 bydlí výrazně nadprůměrný počet obyvatel ve věku let. Konečně, v MČ Praha 18 žije nadprůměrný počet dětí ve věku do 5 let. MČ Praha 18 má v porovnání s hlavním městem i celou Českou republikou nižší podíl seniorů starších 65 let a vyšší podíl obyvatel v produktivním věku. Ve srovnání s Prahou i celou Českou republikou je tak populace Letňan mladší. Na 100 dětí do 15 let zde připadá pouze 85 seniorů starších 65 let, zatímco celorepublikově, a především pak v rámci celé Prahy, tento poměr již výrazně přesahuje 100. Tab. č. 2 Srovnání věkového složení obyvatelstva, 2012 Region Obyvatelstvo ve věku % obyvatel ve věku Celkem 65 a a více více Index stáří MČ Praha % 73 % 12 % 85 Hl. m. Praha % 69 % 18 % 129 ČR % 68 % 17 % 113 Zdroj: ČSÚ, stav k Březen

12 Věková struktura obyvatel dle návaznosti veřejných služeb Pro účely komunitního plánování jsme rozdělili obyvatele nikoli do 5letých věkových skupin, ale do skupin dle návaznosti veřejných služeb. Toto rozdělení je užitečné zejména pro plánování dalšího rozvoje obce. Z tabulky č. 3 je patrné, že ve věku do 2 let žije v Letňanech 756 dětí. Ve věku 3 5 let (mateřská škola) činí počet dětí 699. Dětí školou povinných je 1 117, přičemž dětí ve věku docházky na 1. stupeň ZŠ je 697 a na 2. stupeň ZŠ, případně dojíždějících na víceletá gymnázia do jiných částí Prahy, je 420 dětí. Seniorů nad 65 let žije v Letňanech 2 221, z toho je 386 obyvatel starší 80 let. Tab. č. 3 Věkové složení obyvatelstva MČ Praha 18 dle návazných služeb, 2013 Věková skupina Veřejná služba Počet obyvatel trvale hlášení a s dlouhodobým pobytem mateřská škola stupeň ZŠ, dále zájmové aktivity a kroužky pro mladší žáky stupeň ZŠ, víceletá gymnázia, dále zájmové aktivity a kroužky pro mládež SŠ, VŠ mateřská centra, návrat do práce pečovatelská služba intenzivní soc. služby pro seniory 386 Zdroj: ČSÚ, střední stav, 2013 (červen) Statistická poznámka: Vzhledem k potřebě plánování kapacit ZŠ a MŠ počítáme s tzv. středním stavem obyvatel, tedy k polovině roku. Uvedený věk tedy prakticky představuje dosáhnutí dané věkové hranice na začátku školního roku. Březen

13 Období Narození Zemřelí Přistěho valí Vystěho valí Přírůstek stěhová ním Celkový přírůstek Stav Pohyb obyvatel Dle ČSÚ přibylo od konce roku 2001 do konce roku 2013 v MČ Praha obyvatel. Nárůst počtu obyvatel ovlivnilo nejvýrazněji stěhování. Přírůstek stěhováním je patrný prakticky po celé sledované období, přičemž nejvyšší nastal mezi roky Z podrobné analýzy výstavby bytů a migrace vyplývá, že saldo migrace za celé sledované období se víceméně rovná počtu postavených bytů 2. To je výrazně méně než v obdobně situovaných MČ. Takto malou migraci na 1 byt si vysvětlujeme jako kombinaci dvou aspektů. Zaprvé, nové byty si kupují lidé již bydlící v Letňanech. Zadruhé, velká část domů v Letňanech byla postavena v 70. letech 20. století. Zde narozené děti dovršily věk, kdy samy zakládají rodiny a odstěhovaly se jinam (blíže viz kap. 5.1). Stejně jako v celé ČR se po roce 2005 zvyšuje porodnost. Rodí matky narozené v 70. letech 20. století. Tab. č. 4 Pohyb obyvatel MČ Praha 18, Zdroj: ČSÚ 2 Pro srovnání, saldo migrace na 1 byt činí v MČ Praha 14 2 osoby/byt, v MČ Praha 17 1,3 osoby/byt. Březen

14 4. Socioekonomická situace obyvatel 4.1. Vzdělání obyvatel Podíl osob s vysokoškolským vzděláním činí v MČ Praha % a občanů s maturitou je dalších 40 %. Ve srovnání s ČR žije v Letňanech procentuálně více lidí s VŠ vzděláním, ale v porovnání s Hl. městem Prahou je to méně. Tab. č. 5 Nejvyšší dosažené vzdělání, obyvatelé starší 15 let, 2011 Vzdělání Praha 18 Hl. město Praha ČR Bez vzdělání 0 % 0 % 1 % Základní vč. neukončeného 12 % 11 % 19 % Střední vč. vyučení (bez maturity) 27 % 23 % 35 % Úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné vč. nástavbového 40 % 39 % 33 % Vysokoškolské 21 % 26 % 13 % Zdroj: ČSÚ Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (finální výsledky) Březen

15 Region Počet obyvatel dle SLDB Ekonomicky aktivní Zaměstnaní Nezaměstnaní Ekonomicky neaktivní Míra ekonomické aktivity Míra nezaměstnanosti 4.2. Ekonomická aktivita obyvatel Při SLBD v březnu 2011 bylo v MČ Praha 18 evidováno ekonomicky aktivních obyvatel, což představuje téměř 55 % všech obyvatel. Z toho bylo osob zaměstnaných a 632 nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti činila 6,8 %, což je srovnatelné s celou Prahou a hluboko pod celorepublikovým průměrem (ČR 9,8 %). Tab. č. 6 Ekonomická aktivita obyvatel, březen 2011 Z toho MČ Praha ,6 % 6,8 % Hl. M. Praha ,0 % 6,9 % ČR ,0 % 9,8 % Zdroj: ČSÚ Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Poznámka: Údaje ze SLDB 2011 za Prahu, potažmo Letňany, se rozcházejí s ostatními statistikami MPSV a ČSÚ. Zatímco podle SLDB 2011 je v Praze 6 7% nezaměstnanost, podle statistik MPSV to bylo pouze 4 %, stejně tak i podle Výběrového šetření pracovních sil (ČSÚ). Je to způsobenou rozdílnou metodikou měření nezaměstnanosti. Březen

16 5. Bydlení 5.1. Bytová výstavba V letech se v MČ Praha 18 postavilo celkem bytů, což činí cca 33 % bytového fondu sečteného v SLDB Intenzivní bytová výstavba probíhala prakticky po celé sledované období. A jak je patrné z plánovaných projektů (viz kap ), bude pokračovat i nadále. Tab. č. 7 Bytová výstavba v MČ Praha 18 v letech Rok Dokončené byty celkem Přírůstek stěhováním * Celkem za roky Zdroj: ČSÚ, *MČ Praha 18 Přírůstek stěhováním (saldo migrace) ovšem neodpovídá běžné situaci, kdy se obvykle do jednoho nového bytu přistěhují 1,5-2 osoby. Zvláště v počátku sledovaného období (do roku 2004/5) přírůstek stěhováním výrazně zaostává za počtem nově postavených bytů. V zásadě existují 4 hypotézy, proč je saldo migrace nižší, než by se dalo očekávat s ohledem na intenzivní bytovou výstavbu. 1. Noví obyvatelé si v Letňanech nenahlásí trvalé bydliště. Březen

17 2. Bydlení v panelových domech v Letňanech není atraktivní. Do nových bytů se sice stěhují noví obyvatelé, ale zároveň se ze stávající zástavby stěhují lidé pryč. 3. Mezi lety dospěly děti rodičů, kteří se do Letňan přistěhovali na sídliště postavené v 70. a 80. letech. Ty se následně osamostatňovaly od rodičů a zakládaly své vlastní rodiny. Velká část z nich se při této příležitosti odstěhovala z Letňan. 4. O bydlení v nových bytech měli zájem především lidé, kteří v Letňanech již bydleli. Tito lidé považují Letňany za atraktivní lokalitu. Při příležitosti osamostatnění se od rodičů a založení vlastní rodiny se tak nastěhovali do nových bytů právě oni. S ohledem na další statistiky se přikláníme k hypotéze č. 3 a 4. Březen

18 5.2. Bytový fond a standardy bydlení Podle výsledků SLBD bylo v březnu 2011 v MČ Praha 18 sečteno 646 domů, z toho 624 domů trvale obydlených a 22 domů neobydlených. Podíl rodinných domů dosahuje 44 %, bytové domy tvoří 56 %. Ve srovnání s Hlavním městem Prahou je v MČ Praha 18 výrazně vyšší podíl bytových domů. Tab. č. 8 Domy podle obydlenosti a druhu domu, 2011 Domy celkem Obydlené Neobydlené Z obydlených podle druhu domu (v %) Rodinné domy Bytové domy Praha % 56 % Hl. m. Praha % 36 % Zdroj: ČSÚ Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (finální výsledky) Jak je patrné z tabulky 9, většina rodinných domů byla postavena před rokem 1970, bytové domy pak z velké části pochází ze let 20. století. Tab. č. 9 Domy podle období výstavby či rekonstrukce domu Domy celkem Rodinné Bytové 1919 a dříve Zdroj: ČSÚ Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (finální výsledky) Březen

19 Tab. č. 10 Obydlené byty, 2011 Obydlené byty celkem Rodinné domy Z toho Bytové domy Ostatní domy Praha % 94 % 1 % Hl. m. Praha % 86 % 1 % Zdroj: ČSÚ Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (finální výsledky) V SLDB 2011 bylo sečteno celkem obydlených bytů. Výrazně převažuje bydlení v bytech v osobním vlastnictví. Ve srovnání s celou Prahou je v Letňanech méně nájemních i družstevních bytů. Při celkovém počtu obyvatel MČ Prahy 18 v březnu 2011 připadá na jeden obydlený byt v průměru 2,3 osob, stejně jako v Hl. m. Praze. Tab. č. 11 Obydlené byty a právní důvod užívání bytu, 2011 Obydlené byty celkem Ve vlastním domě Z toho právní důvod užívaní bytu (v %) V osobním vlastnictví Nájemní Družstevní MČ Praha % 53 % 26 % 5 % Hl. m. Praha % 33 % 39 % 15 % Zdroj: ČSÚ Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (finální výsledky) Březen

20 6. Prognóza vývoje obyvatelstva Prognóza vývoje počtu a věkové struktury obyvatel představuje nezbytné podklady pro plánování dostupnosti veřejných služeb, a to především v oblasti školství, zdravotnictví, dopravy a sociálních služeb. Budoucí vývoj počtu a struktury obyvatelstva v zásadě závisí na čtyřech faktorech: - současné struktuře obyvatel podle věku a pohlaví, - porodnosti, - úmrtnosti, - migraci. Zvláště migrace je na lokální úrovni velmi významná, ale obtížně predikovatelná proměnná. Z tohoto důvodu následující prognostické modely zahrnují rozvojové plány obce v oblasti výstavby konzultované se zadavatelem prognózy. Statistické upozornění: Je třeba upozornit, že prognóza je platná pouze za podmínky, že nastanou předpokládané trendy popsané níže. Z tohoto důvodu počítáme s variantními řešeními zohledňující různé modely budoucí výstavby na území obce, jak z hlediska počtu nových bytů, tak z hlediska časování jejich výstavby. Březen

21 6.1. Parametry prognózy Současná struktura obyvatel Prognóza vychází ze struktury obyvatel podle pohlaví a jednotek věku k evidované Českým statistickým úřadem. Prognóza tak pracuje s obyvatelstvem, které má trvalý či dlouhodobý pobyt na území MČ Praha 18 (tedy včetně cizinců). Počet obyvatel s hlášeným trvalým bydlištěm či dlouhodobým pobytem je přibližně stejný jako počet zde skutečně žijících obyvatel při SLDB Vzhledem ke skutečnosti, že MČ Praha 18 je financována na základě počtu obyvatel s hlášeným trvalým / dlouhodobým pobytem, budeme budoucí vývoj prognózovat na základě hlášených obyvatel. Březen

22 Plodnost Budoucí úroveň plodnosti vyjádřená úhrnnou plodností a plodnost žen v závislosti na jejich věku (tj. míry plodnosti podle věku) jsou základním parametrem vstupujícím do prognostických výpočtů. V posledních několika letech jsme svědky zvyšování úrovně plodnosti a nárůstu počtu narozených dětí. Je to způsobeno především tím, že ženy, které posunuly rození dětí do vyššího věku, začaly zakládat rodiny a postupně realizují také plodnost vyššího pořadí a rodí se jim tak především druhé, v omezené míře však také třetí a další děti. V roce 2011 byl průměrný věk matek při porodu 29,7 let v ČR a 31,8 let v Praze, u prvorodiček 27,8 let v ČR a 30,5 v Praze (ČSÚ). Porodnost a plodnost v Praze 18 a Hl. m. Praze V posledních letech panuje v MČ Praha 18 vyšší porodnost než v celé České republice či Hl. m. Praze. V roce 2013 se narodilo 14 dětí na obyvatel v Letňanech, 11,2 v Praze a 10,2 dětí v celé ČR. Z podrobných analýz ovšem vyplývá, že nadprůměrná porodnost není způsobena nadprůměrnou plodností, ale skutečností, že v Letňanech žije nadprůměrný počet žen ve věku let. Tab. č. 12 Hrubá míra porodnosti* Rok MČ Praha 18 Hl. město Praha ČR ,1 8,3 8, ,8 10,1 10, ,0 11,6 11, ,7 11,8 11, ,3 11,2 10, ,8 11,4 10, ,0 11,2 10,2 Zdroj: ČSÚ * Počet živě narozených dětí na 1000 obyvatel Březen

23 Míry plodnosti na žen Ve srovnání s celou ČR je v MČ Praha 18 obdobná míra plodnosti na 1 matku zde připadá 1,48 narozených dětí, přičemž v celé České republice je to 1,47. Oproti Hl. m. Praze je však míra plodnosti vyšší. Tab. č. 13 Úhrnná plodnost* Rok MČ Praha 18 Hl. město Praha ČR ,47 1,40 1, ,56 1,38 1, ,37 1,40 1,47 Průměr za roky ,48 1,40 1,47 Zdroj: ČSÚ * Počet živě narozených dětí na matku 140 Graf č. 3 Míry plodnosti podle věku, MČ Praha 18 v porovnání s Hl. m. Prahou a ČR, průměr za roky a více let ČR Hl. m. Praha MČ Praha 18 Zdroj: ČSÚ, propočet Výzkumy Soukup Pro prognózu budoucího vývoje plodnosti v MČ Praha 18 používáme výchozí profil plodnosti v Hl. m. Praze upravený o vyšší plodnost žen ve věku let. Předpokládáme, že úroveň úhrnné plodnosti bude v příštích letech stagnovat či pozvolna růst. Nízká varianta prognózy počítá s úhrnnou plodností 1,45 dětí na 1 Březen

24 matku. Střední varianta prognózy počítá s hodnotou 1,50 dětí na 1 matku a vysoká varianta s 1,55 dětí/matka. Předpokládáme také, že se nadále bude mírně zvyšovat věk matek při narození dítěte, ovšem výrazně pomaleji než na přelomu 90. let 20. století a nového tisíciletí. Tab. č. 14 Předpokládaný vývoj úhrnné plodnosti, MČ Praha 18 Rok Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Průměr (skutečnost) 1,48 1,48 1,48 Prognóza 1,45 1,50 1,55 Zdroj: vlastní výpočet, expertní odhad Úmrtnost Pro odhad úmrtnosti vycházíme z podrobných úmrtnostních tabulek pro muže a ženy za období vypočítaných pro Hlavní město Prahu. Při odhadování naděje dožití vycházíme ze střední varianty projekce ČSÚ pro Hl. město Prahu. Podle ní by v roce 2020 měla naděje dožití činit 78,8 let pro muže a 83,6 pro ženy. Tuto naději dožití jsme upravili do tří variant prognózy. Tab. č. 15 Střední délka života při narození, Hl. m. Praha v roce Muži Ženy stávající stav 77,0 81,8 Nízká varianta prognóza 77,0 81,8 Střední varianta prognóza 78,1 83,2 Vysoká varianta - prognóza 79,0 84,1 Zdroj: ČSÚ Březen

25 a později Migrace Nejdůležitější, ale současně také nejproblematičtější, je odhad budoucí migrace. V Praze 18 probíhala v posledních letech intenzivní bytová výstavba. Mezi lety 2001 až 2013 bylo postaveno nových bytů a přistěhoval se obdobný počet nových obyvatel. Do budoucna je naplánovaná další bytová výstavba. Do roku 2020 lze očekávat výstavbu na úrovni cca 2 tis. nových bytů. Dále se diskutuje o dvou projektech, jejichž výstavba je do roku 2020 málo pravděpodobná. Jedná se o bytovou výstavbu v areálu Avie, kde by se mohlo postavit až bytů. Druhým projektem by mohla být výstavba podél ulic Tupolevova a Kbelská. Tab. č. 16 Možnosti bytové výstavby odhad počtu nových bytů a salda migrace Projekt Obytný soubor Beranových, Central Group a.s Bytový dům Letňany, RENIX a.s. 79 Bytový soubor 2Barevné Letňany - Trigema Projekt Delta, a.s. Obytný soubor Rezidence Lesopark ELIDCAT Prague s.r.o. Bytový dům Křivoklátská, BPT Development, a.s. Bytové domy U Letňanského parku, Landia Management s.r.o. Bytový dům Letovská - západ EXAFIN uzavřený investiční fond, a.s Bytový dům v ul. Bohumínská, Dvě věže s.r.o 14 Multifunkční dům Zelené terasy EXAFIN uzavřený investiční fond, a.s. Obytný soubor BD Letňanské zahrady, Central Group, a.s. Obytný soubor Rezidence Veselská, Rezidence Veselská s.r.o Obytný soubor U lesoparku, Váňa a Dvořák 141 Předpokládaná výstavba v areálu AVIE Předpokládaná výstavba podél ul. Tupolevova a Kbelská (za Tesco centrem) Počet bytů celkem * Zdroj: MČ Praha 18 * Lokalita podél ul. Tupolevova má rozsah 30 ha. Z toho je navrhováno 13 ha jako smíšené plochy. Podle Ing. arch. Hexnera se nejedná o vhodnou lokalitu pro bydlení, Letňany prý mají lepší kapacity pro bydlení směrem na východ. Březen

26 Čistě teoreticky při cca obyvatelích / ha lze na tuto plochu umístit cca obyvatel. Stávající územní plán bytovou výstavbu neumožňuje. Majitelé žádají o změnu územního plánu. Varianty migrace Na základě předchozí migrace a odhadu budoucí bytové výstavby definujeme pro prognózu čtyři různé varianty vývoje. Tab. č. 17 Parametry budoucí migrace Projekt Nízká varianta Střední varianta Vysoká varianta Maximální varianta Počet zkolaudovaných bytů Počet přistěhovalých / 1 nový byt Migrace ve stávající výstavbě Saldo migrace celkem ,4 1,5 1,7 1,7-50 osob ročně Poznámka k výstavbě Avie ani Tupolevova se nepostaví vůbec Avie se postaví polovina a Tupolevova vůbec Avie se postaví celá, Tupolevova vůbec Avie i Tupolevova se postaví celá Poznámka k migraci Výstavba bude zpožděna postupně o 1,5 roku 1/3 bytů se obsadí daný rok, zbytek další dva roky 1/2 bytů se obsadí již v rok kolaudace 1/2 bytů se obsadí již v rok kolaudace Zdroj: MČ Praha 18, odhad Výzkumy Soukup Střední varianta migrace počítá, že se dostaví 100 % výstavby plánované do roku Po roce 2020 se každý rok postaví v areálu Avie 160 bytů (polovina plánu). Území podél ulic Topolova a Kbelská nebude byty zastavěno vůbec. Do nových bytů se nastěhuje v průměru 1,5 obyvatel a nové byty se budou obsazovat většinou druhý rok po kolaudaci. Celkově střední varianta počítá s novými byty postavenými v letech Celkové saldo migrace dosáhne cca osob. Nízká varianta migrace počítá, že projekty naplánované do roku 2020 se nakonec postaví, ale s časovým zpožděním. Avie ani Tupolevova se nepostaví vůbec. Do nových bytů se přistěhuje v průměru 1,4 obyvatel. Ze stávající zástavby se ročně odstěhuje 50 obyvatel. Celkově nízká varianta počítá s novými byty postavenými v letech Celkové saldo migrace dosáhne obyvatel. Březen

27 Vysoká varianta migrace počítá, že plánovaná výstavba do roku 2020 se uskuteční v plném rozsahu, stejně tak se postaví v plném rozsahu byty v areálu Avie. Tupolevova nebude postavena vůbec. Většina bytů bude obsazena ještě v roce kolaudace. Celkově vysoká varianta počítá se novými byty postavenými v letech Celkové saldo migrace dosáhne obyvatel. Maximální varianta migrace ukazuje, jak by se situace mohla hypoteticky vyvíjet, pokud by se postavily skutečně všechny bytové projekty, včetně Avie i lokality Tupolevova. Tato varianta by vyžadovala změnu územního plánu a zároveň velký zájem o bydlení na Praze 18. Ostatní parametry jsou shodné s vysokou variantou migrace. Celkem by do roku 2028 bylo postaveno bytů a saldo migrace by činilo osob. Tuto variantu ovšem považujeme za málo pravděpodobnou. Březen

28 Přírůstek stěhováním Předpokládaný migrační přírůstek v závislosti na objemu a načasování výstavby ukazuje níže uvedený graf Graf č. 4 Přírůstek stěhováním pozorovaný v letech a prognózovaný podle 3 uvažovaných variant skutečný přírůstek migrací nízká varianta střední varianta vysoká varianta maximální varianta Zdroj: ČSÚ Odhad budoucího přírůstku obyvatel díky migraci se pohybuje mezi až osobami do roku V případě, že by se skutečně postavily všechny plánované projekty, včetně Avie a Tupolevovy, mohl by přírůstek migrací činit až 12 tis. osob. Tuto variantu ovšem nepovažujeme za příliš reálnou. Pro srovnání, mezi lety bylo postaveno 649 nových bytů a saldo migrace dosáhlo 936 osob. Březen

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

Demografická studie. Husinec - Řež. Tomáš Soukup. květen Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: TEL:

Demografická studie. Husinec - Řež. Tomáš Soukup. květen Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: TEL: Demografická studie Husinec - Řež květen 2013 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Demografická studie. MČ Praha 20. Tomáš Soukup. září 2013. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697

Demografická studie. MČ Praha 20. Tomáš Soukup. září 2013. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 Demografická studie MČ Praha 20 září 2013 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní zjištění...

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza Klecany a okolní obce Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Březen 2015 Obsah 1. Resumé

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza MČ Praha 22 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Říjen 2015 Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza Obec Kly Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Listopad 2015 Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza Obec Sulice a okolní obce únor 2015 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1.

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza Jílové u Prahy Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Prosinec 2015 Obsah 1. Resumé

Více

Demografická studie. MČ Praha Libuš Září 2015. Tomáš Soukup. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč. IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697

Demografická studie. MČ Praha Libuš Září 2015. Tomáš Soukup. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč. IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 Demografická studie MČ Praha Libuš Září 2015 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza MČ Praha Lipence Říjen 2015 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Demografická studie. město Úvaly. Tomáš Soukup. prosinec Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: TEL:

Demografická studie. město Úvaly. Tomáš Soukup. prosinec Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: TEL: Demografická studie město Úvaly prosinec 2013 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza Úvaly a okolní obce Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Srpen 2015 Obsah 1. Resumé

Více

Demografická studie. MČ Praha 12. Tomáš Soukup. Prosinec Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel:

Demografická studie. MČ Praha 12. Tomáš Soukup. Prosinec Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel: Demografická studie MČ Praha 12 Prosinec 2015 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Verze ze dne: 8. 2. 2016

Více

Demografická prognóza

Demografická prognóza Demografická prognóza Město Buštěhrad a okolní obce Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz červen 2015 Obsah

Více

Demografická studie. Tomáš Soukup. MČ Praha Čakovice. prosinec Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: TEL:

Demografická studie. Tomáš Soukup. MČ Praha Čakovice. prosinec Šmeralova Praha - Bubeneč IČ: TEL: Demografická studie MČ Praha Čakovice prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé

Více

Demografická studie. Bašť. Tomáš Soukup. a okolní obce. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel:

Demografická studie. Bašť. Tomáš Soukup. a okolní obce. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel: Demografická studie Bašť a okolní obce Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Prosinec 2016 Obsah 1. Resumé

Více

Demografická studie ORP. Mnichovo Hradiště. Tomáš Soukup. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel:

Demografická studie ORP. Mnichovo Hradiště. Tomáš Soukup. Šmeralova Praha - Bubeneč. IČ: Tel: Demografická studie Tomáš Soukup ORP Mnichovo Hradiště Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 Tel: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Leden 2017 Obsah 1. Resumé

Více

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Březen 2016 Zpracoval: RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Sekce strategií a politik, Kancelář

Více

Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany

Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany vypracoval RNDr. Tomáš Fiala, CSc. katedra demografie fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická

Více

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 se zaměřením na věkové skupiny dětí do 6 let žáků základních škol Potenciálních žáků středních škol osob

Více

Sociodemografická studie

Sociodemografická studie Sociodemografická studie MČ Praha 19 k.ú. Kbely červenec - srpen 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE OBCE BŘEZOVÁ-OLEŠKO

DEMOGRAFICKÁ STUDIE OBCE BŘEZOVÁ-OLEŠKO DEMOGRAFICKÁ STUDIE OBCE BŘEZOVÁ-OLEŠKO Září 2015 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Výchozí data... 3 1.2 Metodologie... 3 2 Obyvatelstvo... 4 2.1 Celkový počet obyvatel... 4 2.2 Struktura obyvatelstva... 4 2.3 Pohyb

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval Institut komunitního rozvoje Na Hradbách 6, 702 00 Ostrava institut@ikor.cz www.ikor.cz 596 138 006 731 462 017 Ing. Dana

Více

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace se nedotýká pouze systému důchodového pojištění, ale bezprostředně se dotýká rovněž

Více

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY LIDÉ A SPOLEČNOST Ročník 2011 Obyvatelstvo Praha, 2011 Kód publikace: 104003-11 Č. j.: 00482/2011-7105 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY v roce 2010 Zpracoval: Oddělení regionálních analýz a informačních

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Ostrov má rozlohu 318,54 km 2 a žije v něm 28 998 obyvatel. S hustotou osídlení 91 obyvatel na km 2 dosahuje průměru Karlovarského kraje. Ve správním obvodu Ostrov je zahrnuto 14 obcí, kterými

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,35 km 2 a 24 824 obyvatel. S hustotou počtu 61 obyvatel na km 2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji. Ve správním obvodu Mariánské Lázně je zahrnuto

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A DOSTUPNOST BYDLENÍ V PRAZE

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A DOSTUPNOST BYDLENÍ V PRAZE DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A DOSTUPNOST BYDLENÍ V PRAZE Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Sekce strategií a politik, Kancelář analýz a prognóz Tomáš Brabec, Michal Němec 20. 10. 2016 Obsah prezentace Demografický

Více

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Havířov se rozkládá na východě Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správního obvodu Orlová, na severovýchodě hraničí s obcemi správního obvodu Karviná, na jihovýchodě s

Více

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra demografie a geodemografie Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Olga Sivková,

Více

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A VÝZVY HL. M. PRAHY A PRAHY A JEJÍ REFLEXE VE STRATEGICKÉM A ÚZEMÍM PLÁNOVÁNÍ

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A VÝZVY HL. M. PRAHY A PRAHY A JEJÍ REFLEXE VE STRATEGICKÉM A ÚZEMÍM PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A VÝZVY HL. M. PRAHY A PRAHY A JEJÍ REFLEXE VE STRATEGICKÉM A ÚZEMÍM PLÁNOVÁNÍ RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Sekce strategií a politik

Více

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0%

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0% V těsné blízkosti Brna je rozmístěno na ploše 17 437 ha 24 obcí správního obvodu Rosice. Žije zde 22 968 obyvatel, tedy 2,0 % všech obyvatel Jihomoravského kraje. Průměrný věk obyvatel dosahuje 40,0 let.

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury obce Jesenice do roku 2030

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury obce Jesenice do roku 2030 Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury obce Jesenice do roku 2030 se zaměřením na věkové skupiny dětí do 6 let žáků základních a středních škol osob v produktivním věku a jednotlivých

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Autoři: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Olga Sivková, Ph.D. Mgr. Šárka Šustová, Bc. Alena Daudová, Bc. Martin Koňařík, Bc. Barbora

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 1 1. Charakteristika města a základní demografické údaje 1.1. Město Mladá Boleslav a počet

Více

4. Osoby bydlící v zařízeních

4. Osoby bydlící v zařízeních 4. Osoby bydlící v zařízeních Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. Celkem bylo k 26. 3. 2011 ve všech typech zařízení sečteno 194

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Zdrojem dat o důchodech a důchodcích je Česká správa sociálního zabezpečení. Vzhledem k legislativní změně, ke které došlo v roce 21 (mezi starobní důchodce se začali převádět

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY LIDÉ A SPOLEČNOST Ročník 2012 Obyvatelstvo Praha, 2012 Kód publikace: 104003-12 Č. j.: 00961/2012-7101 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY v roce 2011 Zpracoval: Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze,

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6% Dobříš Správní obvod Dobříš se nachází v jižní části Středočeského kraje obklopen obvody Příbram, Hořovice, Beroun, Černošice, Benešov a Sedlčany. Povrch tvoří z části Brdská vrchovina a z části Středočeská

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0%

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0% Kutná Hora Správní obvod Kutná Hora je okrajovým obvodem Středočeského kraje, leží v jeho jihovýchodní části. Nejdelší hranici má na severozápadě se správním obvodem Kolín, na jihozápadě sousedí s obvody

Více

úp 1, úp 1, úp 1, úp 1, úp 1,72. Podíl věkové skupiny na úhrnné plodnosti (%)

úp 1, úp 1, úp 1, úp 1, úp 1,72. Podíl věkové skupiny na úhrnné plodnosti (%) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 29) Prezentovaná projekce obyvatelstva České republiky byla vypracována v Oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu v první polovině roku

Více

Tab Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva podle správních obvodů ORP. Průměrný věk Index stáří Index závislosti I.

Tab Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva podle správních obvodů ORP. Průměrný věk Index stáří Index závislosti I. 2.2.2. Obyvatelstvo podle pohlaví, věku, vzdělání a rodinného stavu Došlo k mírnému zmenšení podílu dětí ve věku 0 až 14 let na obyvatelstvu vývoj poměrových ukazatelů dokládá celkové populační stárnutí

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011 Příloha č.1 Zjednodušená analýza financování pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj 2009 2013, Aktualizace 2011 Zjednodušenou analýzou financí sociálních služeb rozumíme sumarizaci

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Jablunkov se nachází na jihovýchodě Moravskoslezského kraje. Na východě a jihu jej ohraničuje státní hranice se Slovenskem a Polskem, na západě jeho hranici tvoří obce správního obvodu Frýdek-Místek

Více

Stárnutí obyvatelstva

Stárnutí obyvatelstva Kulatý stůl Praha, 31. 1. 12 Stárnutí obyvatelstva aktualizace projekce ČSÚ 9 Terezie Štyglerová, ČSÚ Miroslav Šimek, ČSÚ O aktualizované projekci (Revize 11) aktualizace o reálná data za roky 9 a 1, rok

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území Ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Počet obyvatel České republiky se v průběhu roku 214, po úbytku v předchozím roce, opět zvýšil. Ve věkovém složení přibylo dětí a zejména seniorů. Populace dále

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

3.5 Rozvojový potenciál a populační prognóza

3.5 Rozvojový potenciál a populační prognóza 3.5 Rozvojový potenciál a populační prognóza Hlavním výsledkem projektu pro spádové území obce Dolní Břežany je prognóza populačního vývoje a struktury obyvatelstva do roku 2030. Obdobně jako pro celou

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ŠEBEROV PRO ŠKOLSKÉ ÚČELY

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ŠEBEROV PRO ŠKOLSKÉ ÚČELY DEMOGRAFICKÁ STUDIE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ŠEBEROV A PŘILEHLÝCH SPÁDOVÝCH OBLASTÍ VESTEC A JESENICE-ZDIMĚŘICE PRO ŠKOLSKÉ ÚČELY (MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA) Tomáš Fiala Eva Kačerová Jitka Langhamrová katedra

Více

3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání

3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání 3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání průměrný věk v Jihomoravském kraji se zvyšuje, převyšuje republikový průměr 56 % obyvatel starších 15 let žije v manželství podíl vysokoškolsky vzdělaných

Více

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1%

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1% Kladno Správní obvod Kladno se nachází v severozápadní části Středočeského kraje a sousedí s obvody Rakovník, Slaný, Kralupy n.vlt., Černošice a Beroun. Obvod náleží k Brdské oblasti, rozkládá se na rozhraní

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Aktivita A1004: Vnitroregionální rozdíly ve vybraných čtyřech krajích návrhy postupu

Aktivita A1004: Vnitroregionální rozdíly ve vybraných čtyřech krajích návrhy postupu Aktivita A1004: Vnitroregionální rozdíly ve vybraných čtyřech krajích návrhy postupu Tomáš Kostelecký Jan Sládek Jana Vobecká Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Aktivita A1004 je

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070 Slide 1 PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070 Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Slide 2 Aktuální stav a vývoj obyvatelstva

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Koncepce rozvoje zdravotnictví v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje zdravotnictví v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje zdravotnictví v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Zdravotní péči v české republice poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí, krajů, fyzických a právnických osob a to v souladu

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č.

Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č. Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č. 1 SENIOŘI Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy srpen

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ Správní obvod obce s rozšířenou působností Blatná leží v severozápadním koutu Jihočeského kraje. Blatensko je poměrně hustě protkáno sítí potoků, které patří do povodí řeky Otavy, na nichž bylo vybudováno

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více