UniCredit Bank AG. UniCredit Bank AG. ( Prospekt dluhopisového programu nebo Prospekt ). Dluhopisový program do výše EUR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UniCredit Bank AG. UniCredit Bank AG. ( Prospekt dluhopisového programu nebo Prospekt ). Dluhopisový program do výše 50 000 000 000 EUR."

Transkript

1 Tento dokument je základním prospektem nekapitálových cenných papírů UniCredit Bank AG ve smyslu čl. 22 odst. 6, bodu 4 Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004 ( Nařízení ) ( Prospekt dluhopisového programu nebo Prospekt ). UniCredit Bank AG Mnichov, Spolková republika Německo Dluhopisový program do výše EUR týkající se emise poukázek, certifikátů a warrantů ( Program ) Aranžér a obchodník UniCredit Bank AG 16. května 2012

2 SHRNUTÍ PROSPEKTU Toto shrnutí slouží pouze jako úvod k prospektu ( prospekt ). Rozhodnutí o investici do investičních nástrojů musí vždy vycházet ze zvážení prospektu jako celku včetně jakýchkoli dokumentů, na něž se v prospektu pouze odkazuje, dodatků k prospektu a příslušných konečných podmínek investičních nástrojů ( konečné podmínky ). Emitent, který toto shrnutí vyhotovil, včetně překladu do jiných jazyků, ponese občanskoprávní odpovědnost pouze v případě, že shrnutí bude zavádějící či nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi prospektu. Bude-li u soudu v některé ze zemí Evropského hospodářského prostoru vznesen nárok na základě údajů uvedených v tomto prospektu, může být žalující straně v souladu s právním řádem členské země, v níž bude nárok vznesen, ještě před zahájením soudního řízení uloženo uhradit náklady na překlad prospektu. 1. STRANY Emitent Aranžér/obchodník Emisní zprostředkovatel a hlavní platební místo 2. PROGRAM Popis Distribuce Částka 3. INVESTIČNÍ NÁSTROJE UniCredit Bank AG (zastoupená centrálou nebo dceřinými společnostmi v jednotlivých zemích). Společnost UniCredit Bank AG a případní další obchodníci jmenovaní emitentem pro danou tranši nebo sérii, případně pro celý program (dále jen obchodníci ). Emitent může jmenování obchodníka v rámci programu kdykoli zrušit. UniCredit Bank AG (pro investiční nástroje, jejichž depozitářem je společnost Clearstream Banking AG, Frankfurt nad Mohanem, a Monte Titoli, S.p.A., Milán); Citibank, N.A., London Office (pro všechny ostatní investiční nástroje). Průběžně nabízený dluhopisový program. Nabízením vybrané skupině soukromých investorů (tzv. soukromé umístění) nebo prostřednictvím veřejné nabídky, v obou případech na syndikovaném či nesyndikovaném základě EUR (nebo ekvivalent této částky v jiných měnách) v nesplacené výši. Do celkové částky tohoto programu eur mohou být zahrnuty i další emise podle jiných prospektů UniCredit Bank AG, avšak souhrnná nesplacená výše investičních nástrojů vydaných na základě tohoto prospektu společně se souhrnnou nesplacenou výší investičních nástrojů vydaných na základě jakýchkoli jiných prospektů UniCredit Bank AG v rámci tohoto Programu nesmí překročit EUR. Investiční nástroje ( investiční nástroje ) budou vydávány pouze na doručitele, a to v podobě poukázek ( poukázky ), certifikátů ( certifikáty ) nebo warrantů ( warranty ) podrobněji popsaných níže, přičemž majitelé investičního nástroje budou jednotlivě označováni jako majitel investičního nástroje ; majitel poukázky znamená majitele poukázky; majitel certifikátu znamená majitele certifikátu; majitel warrantu znamená majitele warrantu. 2

3 Měny Podkladová aktiva Závazek nezřídit zajištění Křížové porušení závazku Investiční nástroje, které byly vydány ve stejný den a mají shodné i všechny ostatní charakteristiky (včetně přijetí k obchodování na jakékoli burze), tvoří dohromady tzv. tranši. Pokud tak bude uvedeno, bude tranše investičních nástrojů tvořit jednu jedinou vzájemně zastupitelnou sérii (dále jen série ) s jednou nebo několika dalšími tranšemi investičních nástrojů, které budou (i) označeny jako konsolidované a budou tvořit jednu jedinou sérii a které budou (ii) mít shodné všechny charakteristiky (včetně přijetí k obchodování) kromě data emise, data, od kterého se úročí, a/nebo emisní ceny. Program zahrnuje také investiční nástroje, které mohou být nabízeny a prodávány mimo území Spojených států amerických podle Předpisu S (Regulation S) amerického Zákona o cenných papírech a na území Spojených států amerických výhradně tzv. kvalifikovaným institucionálním investorům ve smyslu výjimek z požadavků na registraci podle Pravidla 144A amerického Zákona o cenných papírech. Při dodržení platných právních a regulačních omezení jsou to veškeré měny a měnové jednotky zvolené emitentem, například euro, britská libra, švýcarský frank, americký dolar nebo japonský jen a jakékoli další měny a měnové jednotky, které odpovídají platným právním a regulačním předpisům. Emise investičních nástrojů denominovaných v měně, pro kterou platí určité zákonné a podzákonné předpisy, regulace, zásady nebo požadavky centrální banky, budou vydávány pouze za podmínek, které budou v souladu s takovými platnými zákonnými a podzákonnými předpisy, regulacemi, zásadami a požadavky centrální banky. Emise investičních nástrojů denominovaných v britských librách budou navíc vydávány v souladu s platnými požadavky centrální britské banky Bank of England a britského orgánu Financial Services Authority pro dohled nad finančními službami. Podkladovými aktivy mohou být akcie (s výjimkou akcií emitenta popř. některé z jeho spřízněných společností), indexy, komodity, cenné kovy, termínové kontrakty, devizové kurzy, dluhopisy (se zvláštními předpisy pro referenční subjekt nebo bez těchto předpisů, s měnovým rizikem nebo bez), certifikáty, devizové kurzy, úrokové sazby, podíly ve fondech, indexové fondy obchodované na burze (ETF), referenční úvěry nebo koše takových aktiv (jednotlivě koš ). Pro každou sérii investičních nástrojů jsou podkladová aktiva podrobně popsána v konečných podmínkách. Žádný. Žádné. 3

4 Rozhodné právo Postavení investičních nástrojů Zdanění Prodejní omezení Investiční nástroje a jejich výklad (s výjimkou certifikátů a warrantů, které se řídí italským právem a budou vykládány v souladu s ním, pokud je tak uvedeno v konečných podmínkách) se řídí německým právem. Bude-li v konečných podmínkách uvedeno, že jsou poukázky vydávány jako nepodřízené poukázky, budou představovat přímý, bezpodmínečný a nezajištěný závazek emitenta, a pokud nebude zákonem stanoveno něco jiného, budou přinejmenším v rovnocenném postavení s nezajištěnými nároky všech ostatních věřitelů a s nepodřízenými závazky Emitenta. Bude-li v konečných podmínkách stanoveno, že jsou poukázky vydávány jako podřízené, (i) takové poukázky budou představovat přímý, bezpodmínečný, nezajištěný a podřízený závazek Emitenta a budou přinejmenším v rovnocenném postavení s nezajištěnými podřízenými nároky všech ostatních věřitelů a (ii) nároky plynoucí z takových poukázek budou podřízeny nárokům všech ostatních emitentových věřitelů, které nejsou podřízené. Certifikáty a warranty představují přímý, bezpodmínečný, nezajištěný a nepodřízený závazek Emitenta, který je přinejmenším v rovnocenném postavení s nezajištěnými nároky všech ostatních Emitentových věřitelů s výjimkou nároků, které jsou ze zákona přednostní. Veškeré částky úroků z investičních nástrojů a jistin Investičních nástrojů budou Emitentem vypláceny bez odpočtu nebo srážky daní, poplatků a jiných odvodů jakéhokoli druhu uvalených nebo vybíraných v současné době nebo někdy v budoucnu Spolkovou republikou Německo nebo na jejím území (dále jen Německo ), resp. v případě Investičních nástrojů vydávaných prostřednictvím Emitentovy zahraniční dceřiné společnosti v zemi, v níž má taková dceřiná společnost sídlo, ledaže by tento odpočet nebo srážka daně, poplatku či jiného odvodu byl vyžadován ze zákona. V Konečných podmínkách pak bude stanoveno, zda tyto dodatečné částky uhradí Emitent, aby bylo zaručeno, že bude majitelům Investičních nástrojů v plném rozsahu vyplacena částka uvedená v konečných podmínkách, s výhradou výjimek uvedených v Konečných podmínkách. V případě jakéhokli Nástroje, který k 1. lednu 2013 nebude nesplacený, platí, že Emitent může podléhat povinnosti provést pro účely federální daně z příjmu USA srážku v sazbě 30 % u všech nebo některých splátek jistiny a úroků, které se považují za průtokové platby souladu s 1471 až 1474 Zákoníku USA z r o národních příjmech, v platném znění, provedené konkrétním Majitelům investičních nástrojů, kteří jsou zahraničními finančními institucemi. Tyto srážky nebudou kompenzovány, tj. neuplatní se na ně tzv. gross-up. Platí určitá prodejní omezení, která se týkají Spojených států amerických, Evropského hospodářského prostoru, 4

5 Zúčtování Přijetí k obchodování Usnesení majitelů investičních nástrojů Poukázky Popis poukázek Velké Británie a Itálie, a případná další omezení, která mohou být nezbytná v souvislosti s nabízením a prodejem určité emise investičních nástrojů. Investiční nástroje mohou být zúčtovávány prostřednictvím společnosti Euroclear Bank SA/NV, která provozuje systém Euroclear ( Euroclear ), Clearstream Banking société anonyme, Luxembourg ( CBL ) (CBL a Euroclear dále jednotlivě označovány jako ICSD (International Central Securities Depositary) a společně ICSDs ) nebo Clearstream Banking AG, Frankfurt ( CBF ) a/nebo (v případě certifikátů či warrantů) Monte Titoli S.p.A., Milan ( Monte Titoli ) a/nebo jiného zúčtovacího systému uváděného v konečných podmínkách. Mohou být podávány žádosti o zařazení investičních nástrojů do úředního seznamu lucemburské burzy cenných papírů a přijetí k obchodování na regulovaném trhu lucemburské burzy cenných papírů, na regulovaném trhu mnichovské burzy cenných papírů nebo frankfurtské burzy cenných papírů. Investiční nástroje mohou být zařazovány do seznamů a přijímány k obchodování kdekoli v Evropském hospodářském prostoru či na jakékoli jiné burze cenných papírů. O tom, zda budou investiční nástroje vydávány jako kotované nebo nikoli, rozhoduje Emitent. Tato skutečnost pak bude uvedena v konečných podmínkách. V případě certifikátů a/nebo warrantů mohou být podávány žádosti o jejich zařazení do úředního seznamu burzy cenných papírů Borsa Italiana S. p. A. a přijetí k obchodování na trhu SeDex či v jiném segmentu burzy cenných papírů Borsa Italiana S. p. A. Emitent může také podávat žádosti o přijetí warrantů a/nebo certifikátů k obchodování na několika různých burzách cenných papírů nebo v několika různých systémech obchodování, například v systému Euro TLX řízeném společností TLX S. p. A. V souladu s německým zákonem o dluhopisech (něm. Schuldverschreibungsgesetz) mohou investiční nástroje obsahovat ustanovení, podle nichž mají majitelé investičních nástrojů každé série právo dohodnout se s Emitentem ve formě usnesení na změně podmínek upravujících danou sérii, a rozhodovat o některých dalších věcech týkajících se investičních nástrojů dané série, například o jmenování a odvolání společného zástupce majitelů investičních nástrojů. V konečných podmínkách může být stanoveno, že k přijetí usnesení o některých závažných změnách podmínek je vyžadována kvalifikovaná většina min. 75 % hlasovacích práv podílejících se na hlasování. Níže uvedené charakteristiky platí pro všechny poukázky. V konečných podmínkách bude stanoveno, zda, kdy a jak budou vypláceny úroky, jak bude vypočtena nebo stanovena odkupní cena (viz definice níže) a kdy budou 5

6 poukázky odkupovány zpět. Poukázky mohou být buď úročené (dále jen úročené poukázky ) nebo neúročené (dále jen neúročené poukázky či poukázky s nulovým kuponem ). Úročené poukázky mohou být vydávány jako poukázky úročené pevnou úrokovou sazbou po celou dobu splatnosti, vyplácenou dle podmínek a v den (ve dny) výplaty úroků uvedených v konečných podmínkách. Úročené poukázky mohou být rovněž vydávány jako poukázky úročené proměnlivou úrokovou sazbou upravovanou o případnou marži) ( poukázky s proměnlivou úrokovou sazbou ): - na základě referenční sazby uváděné na stránce některé komerční služby zveřejňující úrokové sazby, jak je vymezeno v konečných podmínkách, nebo - na základě určení podle ISDA (dle bližšího popisu v konečných podmínkách), nebo - na základě některého z podkladových aktiv (viz definice níže), nebo - na základě ustanovení konečných podmínek. Pro poukázky s pohyblivým úročením může být také stanovena maximální úroková sazba, minimální úroková sazba nebo obě tyto sazby. Úroky z poukázek s pohyblivou úrokovou sazbou budou vypláceny podle ustanovení konečných podmínek a ve dny výplaty úroků tam stanovené. Poukázky mohou být vydávány také jako poukázky odpovídající předem stanovené nebo proměnlivé částce k částce jistiny. Výplata a její výše pak mohou záviset na ceně nebo výkonu podkladového aktiva nebo jedné či více složek koše stanovené podle konečných podmínek. Neúročené poukázky a poukázky s nulovým kuponem mohou být nabízeny a prodávány s diskontem oproti jistině a kromě úroků z prodlení nejsou nijak úročeny. Vzorec pro výpočet nebo určení odkupní ceny jednotlivých poukázek ( odkupní cena ) bude stanoven v konečných podmínkách. Odkupní cena může odpovídat stanovené nominální hodnotě nebo úhrnné výši jistiny poukázek. Odkupní cena muže být vypočtena nebo stanovena také odkazem na stanovenou nominální hodnotu nebo úhrnnou výši jistiny poukázek. V takovém případě pak může být stanovená nominální hodnota poukázky nebo úhrnná výše jistiny poukázky vynásobena faktorem určeným mj. podle výkonnosti podkladového aktiva nebo jednoho či více komponentů koše. Odkupní cena může být rovněž vypočtena nebo vymezena odkazem na nějaký ukazatel. Takový ukazatel pak může být vynásoben například cenou 6

7 Podoba poukázek nebo výkonností podkladového aktiva nebo jednoho či více komponentů koše považovaných za odpovídající a stanovených ke konkrétnímu datu ocenění (nebo posouzení viz definice v konečných podmínkách). Pokud tak stanoví konečné podmínky, poukázky lze odkupovat za minimální odkupní cenu (platnou bez nutnosti splnit určité podmínky nebo pouze v případě splnění určitých podmínek) a/nebo i maximální cenu. Poukázky mohou být odkupovány zpět také dodáním určitého množství podkladových či jiných aktiv, pokud je to uvedeno v konečných podmínkách. Poukázky mohou být odkupovány zpět po uplynutí určitého počtu pracovních dnů po určeném datu ocenění nebo posouzení. V konečných podmínkách bude uvedeno, zda Emitent bude oprávněn poukázky zrušit před stanoveným dnem ocenění nebo posouzení, popř. zda Emitent bude mít možnost prodloužit dobu jejich splatnosti. V konečných podmínkách může být dále uvedeno, že (i) poukázky nelze odkupovat před jejich stanovenou splatností, nebo že (ii) poukázky lze odkupovat (a) uplatněním opce emitenta (nákupní opce) nebo majitele poukázky (prodejní opce), (b) po mimořádném zrušení ze strany majitele poukázky, (c) nastanou-li okolnosti zakládající zrušení, nebo (d) z daňových důvodů; v každém případě oznámením v souladu s konečnými podmínkami určeným Emitentovi (v případě uplatnění prodejní opce nebo mimořádného ukončení ze strany majitele poukázky) nebo majitelům poukázek. Poukázky, na které se vztahují předpisy amerického ministerstva financí (c) (2) (i) (C) (dále jen pravidla TEFRA C ) (dále jen poukázky podle pravidel TEFRA C ), budou zastupovány časově neomezenou globální poukázkou na doručitele s částkou jistiny odpovídající souhrnné částce jistin všech takových poukázek (dále jen časově neomezená globální poukázka ). Poukázky, na které se vztahují předpisy amerického ministerstva financí (c) (2) (i) (D) (dále jen pravidla TEFRA D ) (dále jen poukázky podle pravidel TEFRA D ), budou zastupovány časově omezenou globální poukázkou (dále jen časově omezená globální poukázka ), která bude vyměňována za poukázky představované jednou nebo více časově neomezenými globálními poukázkami (spolu s časově omezenými globálními poukázkami dále jen globální poukázky ), a to nejdříve 40 dnů po skončení distribuce poukázek tvořících příslušnou tranši a na základě potvrzení vlastnictví ve prospěch osoby, která nemá trvalé bydliště/sídlo ve Spojených státech amerických, vyplněním příslušného formuláře v určené pobočce emisního zprostředkovatele či 7

8 Cenné papíry splňující podmínky ECB Splatnost poukázek hlavního platebního místa. Poukázky, na které se pravidla TEFRA C ani TEFRA D nevztahují, budou zastupovány časově neomezenou globální poukázkou. Globální poukázky nebudou vyměňovány za konečné poukázky. Nárok na výplatu úroků je zastoupen časově neomezenou globální poukázkou. Pokud to budou vyžadovat příslušné obecné zásady Evropské centrální banky ( ECB ) pro to, aby poukázky byly uznány ECB za cenné papíry, mohou být časově omezené globální poukázky a časově neomezené globální poukázky v souladu s konečnými podmínkami předány nejpozději v den vydání příslušné tranše společnému uschovateli ( společný uschovatel ) jménem ICSDs. Tyto požadavky se nevztahují na investiční nástroje, jejichž místem hlavní úschovy je národní středisko evidence cenných papírů (včetně CBF). Splatnost stanoví Emitent v konečných podmínkách a bude pro ni platit minimální nebo maximální doba splatnosti povolená nebo naopak vyžadovaná příslušnou centrální bankou (nebo obdobnou institucí), ze zákona nebo podle jiných předpisů platných pro příslušnou měnu nebo pro emitenta. Poukázky nesmí mít pevně stanovené datum splatnosti, pokud tak vyžadují konečné podmínky. Takové poukázky pak lze zrušit uplatněním nákupní opce emitenta nebo prodejní opce majitelů poukázek, jak je rozvedeno v konečných podmínkách. Stanovená(é) nominální hodnota(y) Nominální hodnoty budou stanovené Emitentem v konečných podmínkách a dále tak, jak to může povolovat nebo vyžadovat příslušná centrální banka (nebo obdobná instituce) nebo zákonné či podzákonné předpisy či regulace platné pro příslušnou stanovenou měnu. Jestliže u vydaných poukázek se splatností kratší jednoho roku plynou výnosy z emise emitentovi ve Velké Británii nebo jestliže jsou takové poukázky vydávány prostřednictvím provozovny zřízené emitentem ve Velké Británii, musejí mít takové investiční nástroje: (i) stanovenou minimální odkupní cenu ve výši britských liber (nebo ekvivalentu v jiných měnách) a mohou být vydávány pouze osobám, jejichž běžná činnost zahrnuje nabývání, držbu a správu investic a nakládání s nimi (z pozice zastupované strany nebo zprostředkovatele) za účelem vykonávání jejich podnikatelské činnosti, nebo (ii) musejí být vydávány s takovými podmínkami, aby emitent neporušoval ustanovení 19 britského zákona z r o finančních službách a trzích. 8

9 Emisní cena poukázek Certifikáty Popis certifikátů Poukázky mohou být vydávány za emisní cenu, která odpovídá nominální hodnotě, s diskontem oproti nominální hodnotě nebo naopak s prémií nad nominální hodnotou. Certifikáty mají následující charakteristiky. V konečných podmínkách bude stanoveno, zda, kdy a jak budou vypláceny úroky a jak bude vypočtena nebo stanovena odkupní cena (viz definice níže) a kdy budou certifikáty odkupovány zpět. Certifikáty mohou být úročené ( úročené certifikáty ) nebo neúročené ( neúročené certifikáty či certifikáty s nulovým kuponem ). Úročené certifikáty mohou být vydávány jako certifikáty úročené pevnou úrokovou sazbou po celou dobu splatnosti, vyplácenou podle ustanovení a v den (ve dny) výplaty úroků uvedené v konečných podmínkách. Úročené certifikáty mohou být rovněž vydávány jako certifikáty úročené proměnlivou úrokovou sazbou upravovanou o případnou marži ( certifikáty s proměnlivou úrokovou sazbou ): - na základě referenční sazby uváděné na stránce některé komerční služby zveřejňující úrokové sazby, a to v souladu s konečnými podmínkami, nebo - na základě určení podle ISDA (jak je rozvedeno v konečných podmínkách), nebo - na základě podkladového aktiva (viz definice níže), nebo - na základě ustanovení v konečných podmínkách. Pro certifikáty s pohyblivou úrokovou sazbou může být také stanovena maximální úroková sazba, minimální úroková sazba nebo obě tyto sazby. Úroky z certifikátů s proměnlivou úrokovou sazbou budou vypláceny podle ustanovení a ve dny výplaty úroků uvedených v konečných podmínkách. Certifikáty mohou být vydávány také jako certifikáty s úročením odpovídajícím předem stanovené nebo proměnlivé částce k částce jistiny. Výplata a její výše pak mohou záviset na ceně podkladového aktiva nebo na jednom či několika komponentů koše (to vše v souladu s konečnými podmínkami). Neúročené certifikáty a certifikáty s nulovým kouponem lze nabízet a prodávat s diskontem oproti jistině a kromě úroků z prodlení nejsou nijak úročeny. Vzorec pro výpočet a určení odkupní ceny jednotlivých certifikátů ( odkupní cena ) bude uveden v konečných podmínkách. Odkupní cena může odpovídat stanovené nominální hodnotě nebo úhrnné výši jistiny certifikátů. Odkupní cena muže být vypočtena nebo stanovena také odkazem na 9

10 Podoba certifikátů stanovenou nominální hodnotu nebo úhrnnou výši jistiny certifikátů. V takovém případě pak může být stanovená nominální hodnota certifikátu nebo úhrnná výše jistiny poukázky vynásobena faktorem vypočítaným nebo určeným mj. podle výkonnosti podkladového aktiva nebo jednoho či více komponentů koše. Odkupní cena může být rovněž vypočtena nebo vymezena odkazem na nějaký ukazatel. Takový ukazatel pak může být vynásoben například cenou nebo výkonností podkladového aktiva nebo jedním či více komponenty koše stanovenými ke konkrétnímu datu ocenění (nebo posouzení viz definice v konečných podmínkách). Pokud tak stanoví konečné podmínky, certifikáty lze odkupovat také za minimální odkupní cenu (platnou bez nutnosti splnit určité podmínky nebo pouze v případě splnění určitých podmínek) a/nebo maximální odkupní cenu. Certifikáty mohou být odkupovány zpět také dodáním určitého množství podkladových či jiných aktiv, jak je to uvedeno v konečných podmínkách. Certifikáty mohou být odkupovány zpět po uplynutí určitého počtu pracovních dnů po určeném datu ocenění nebo posouzení. V konečných podmínkách bude uvedeno, zda Emitent bude oprávněn certifikáty zrušit před stanoveným dnem ocenění nebo posouzení, popř. zda Emitent bude mít možnost prodloužit dobu jejich splatnosti. V konečných podmínkách může být dále uvedeno, že (i) certifikáty nelze odkupovat před jejich stanovenou splatností, nebo že (ii) certifikáty lze odkupovat (a) uplatněním opce Emitenta (nákupní opce) nebo majitele certifikátu (prodejní opce), (b) nastanou-li okolnosti zakládající zánik, nebo (c) z daňových důvodů; v každém případě učiněním oznámení v souladu s konečnými podmínkami Emitentovi (v případě uplatnění prodejní opce nebo mimořádného ukončení ze strany majitele certifikátu) nebo majitelům certifikátů. Certifikáty, na které se vztahují předpisy amerického ministerstva financí (c) (2) (i) (C) (dále jen pravidla TEFRA C ) (dále jen certifikáty podle pravidel TEFRA C ), budou zastupovány časově neomezeným globálním certifikátem na doručitele s částkou jistiny odpovídající souhrnné částce jistin všech takových certifikátů (dále jen časově neomezený globální certifikát ). Certifikáty, na které se vztahují předpisy amerického ministerstva financí (c) (2) (i) (D) (dále jen pravidla TEFRA D ) (dále jen certifikáty podle pravidel TEFRA D ), budou nejprve zastupovány časově omezeným globálním certifikátem (dále jen časově omezený globální certifikát ), který bude vyměňován za certifikáty představované jedním nebo více časově 10

11 Splatnost certifikátů neomezenými globálními certifikáty (spolu s časově omezenými globálními certifikáty dále jen globální certifikáty ), a to nejdříve 40 dnů po skončení distribuce certifikátů představujících příslušnou tranši a na základě potvrzení vlastnictví ve prospěch osoby, která nemá trvalé bydliště/sídlo ve Spojených státech amerických, vyplněním příslušného formuláře v určené pobočce emisního zprostředkovatele či hlavního platebního místa. Certifikáty, na které se pravidla TEFRA C ani TEFRA D nevztahují, budou zastupovány časově neomezeným globálním certifikátem. Globální certifikáty nebudou vyměňovány za konečné certifikáty. Nárok na výplatu úroků je zastoupen časově neomezeným globálním certifikátem. Splatnost stanoví Emitent v konečných podmínkách a bude pro ni platit minimální nebo maximální doba splatnosti povolená nebo naopak vyžadovaná příslušnou centrální bankou (nebo obdobnou institucí), ze zákona nebo podle jiných předpisů nebo regulací platných pro příslušnou měnu nebo pro Emitenta. Certifikáty nesmí mít pevně stanovené datum splatnosti, pokud tak vyžadují konečné podmínky. Takové certifikáty pak lze zrušit pouze uplatněním nákupní opce Emitenta nebo prodejní opce majitelů certifikátů, jak je rozvedeno v konečných podmínkách. Emisní cena certifikátů Certifikáty mohou být vydávány s cenou stanovenou v poměru k nominální hodnotě. U certifikátů bez nominální hodnoty může být cena stanovena v poměru k ceně podkladového aktiva k určitému datu ocenění podle postupu uvedeného v konečných podmínkách. Warranty Popisy warrantů Warranty mají následující charakteristiky. Warranty nejsou úročené a mohou být vydávány jako kupní nebo jako prodejní warranty. Při uplatnění nebo v případě tzv. knock-outu (pokud je to uvedeno v konečných podmínkách) zaručují vlastníkům právo požadovat od Emitenta vyplacení částky rozdílu nebo realizační cenu vypočtenou nebo stanovenou nebo podle vzorce uvedeného v konečných podmínkách. Částka rozdílu nebo realizační cena se počítají podle podkladového aktiva warrantu a s odkazem na poměr, přičemž tento poměr lze násobit mj. cenou nebo výkonem podkladového aktiva nebo jednoho či několika komponentů koše, které jsou v konkrétní den ocenění nebo posouzení označené za relevantní (jak je uvedeno v konečných podmínkách). 11

12 Podoba warrantů Warranty lze odkupovat, pokud je to tak uvedeno v konečných podmínkách, za minimální částku (buď bez požadavku na splnění nějaké podmínky nebo pouze pokud byly splněny nějaké konkrétní podmínky) a/nebo za maximální částku. Warranty lze rovněž odkupovat formou dodání určitého objemu podkladového aktiva popř. jiných aktiv, jak je uvedeno v konečných podmínkách. Warranty lze odkupovat po určitý počet pracovních dnů od stanoveného dne ocenění nebo posouzení. V konečných podmínkách bude uvedeno, zda Emitent je oprávněn zrušit warranty ještě před určeným dnem ocenění nebo posouzení. V konečných podmínkách může být mj. stanoveno, že (i) warranty nelze odkupovat před jejich uvedenou splatností, nebo že (ii) warranty lze odkupovat (a) dle uvážení Emitenta nebo po realizaci ze strany majitele warrantu, (b) nastanou-li okolnosti zakládající zánik nebo (c) z daňových důvodů; v každém případě formou oznámení Emitentovi (v případě volitelného odkupu ze strany majitele warrantu) nebo majiteli warrantu způsobem stanoveným v konečných podmínkách. Warranty, na které se vztahují předpisy amerického ministerstva financí (c) (2) (i) (C) (dále jen pravidla TEFRA C ) (dále jen warranty podle pravidel TEFRA C ), budou zastupovány časově neomezeným globálním warrantem na doručitele s částkou jistiny odpovídající souhrnné částce jistin všech takových warrantů (dále jen časově neomezený globální warrant ). Warranty, na které se vztahují předpisy amerického ministerstva financí (c) (2) (i) (D) (dále jen pravidla TEFRA D ) (dále jen warranty podle pravidel TEFRA D ), budou vždy zastupovány nejprve časově omezeným globálním warrantem (dále jen časově omezený globální warrant ), který bude vyměňován za warranty představované jedním nebo více časově neomezenými globálními warranty (spolu s časově omezenými globálními warranty dále jen globální warranty ), a to nejdříve 40 dnů po skončení distribuce warrantů zahrnujících příslušnou tranši a na základě potvrzení vlastnictví ve prospěch osoby, která nemá trvalé bydliště/sídlo ve Spojených státech amerických, vyplněním příslušného formuláře v určené pobočce emisního zprostředkovatele či hlavního platebního místa. Warranty, na které se pravidla TEFRA C ani TEFRA D nevztahují, budou zastupovány časově neomezeným globálním warrantem. Globální warranty nebudou vyměňovány za konečné warranty. 12

13 Splatnost warrantů Emisní cena warrantů 4. SOUHRNNÝ POPIS EMITENTA Splatnost stanoví Emitent v konečných podmínkách a bude pro ni platit minimální nebo maximální doba splatnosti povolená nebo naopak vyžadovaná příslušnou centrální bankou (nebo obdobnou institucí), ze zákona nebo podle jiných předpisů nebo regulací platných pro příslušnou měnu nebo pro Emitenta. Warranty nesmí mít pevně stanovené datum splatnosti, pokud tak vyžadují konečné podmínky. Takové warranty pak lze zrušit pouze volitelným odkupem ze strany Emitenta nebo uplatněním realizačního práva majiteli warrantů. Warranty lze vydávat za cenu vypočtenou nebo určenou s odkazem na cenu podkladového aktiva těchto warrantů v konkrétní den stanovení ceny, jak je uvedeno v konečných podmínkách. Společnost UniCredit Bank AG, dříve Bayerische Hypound Vereinsbank AG ( UniCredit Bank nebo HVB, resp. společně s dceřinými společnostmi zahrnutými do jednoho konsolidačního celku skupina HVB ), byla založena v roce 1998 na základě fúze Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft a Bayerische Hypothekenund Wechsel-Bank Aktiengesellschaft. Je mateřskou společností skupiny HVB se sídlem v Mnichově. Od listopadu 2005 je UniCredit Bank přidruženou společností UniCredit S. p. A., Řím (dále jen UniCredit S.p.A., resp. společně s dceřinými společnostmi zahrnutými do jednoho konsolidačního celku UniCredit ). Od uvedeného data tvoří podstatnou část UniCredit jako dílčí skupina. Společnost UniCredit S.p.A. přímo vlastní 100 % akciového kapitálu UniCredit Bank. Adresa sídla společnosti UniCredit Bank je Kardinal- Faulhaber-Strasse 1, Mnichov, Spolková republika Německo. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Obvodovým soudem v Mnichově (Amtsgericht) pod číslem HRB Byla založena jako akciová společnost podle zákonů Spolkové republiky Německo. Lze ji kontaktovat telefonicky na čísle nebo prostřednictvím jejích internetových stránek S účinností od 15. prosince 2009 změnila HVB svou obchodní firmu z Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft na UniCredit Bank AG. Název značky HypoVereinsbank zůstává beze změny. Činnost skupiny HVB byla rozdělena do těchto divizí: Corporate & Investment Banking, Family & SME 1 a Private Banking. 1 Malé a střední podniky 13

14 Konsolidované hlavní finanční ukazatele k 31. prosinci 2011* Prostřednictvím těchto divizí nabízí UniCredit Bank komplexní škálu bankovních a finančních produktů a služeb privátní klientele, zákazníkům z obchodního a z veřejného sektoru i mezinárodním společnostem. Nabízené služby sahají mimo jiné od hypotečních úvěrů, spotřebitelských úvěrů a bankovních služeb pro privátní klientelu, komerční úvěry a financování zahraničního obchodu pro firmy až po produkty investičních fondů pro všechny třídy majetku, poradenské služby a zprostředkování, obchody s cennými papíry, řízení likvidity a finančních rizik, poradenské služby pro movité klienty a produkty investičního bankovnictví pro firmy. UniCredit Bank se zaměřuje na trh finančních služeb v Německu a na investiční bankovnictví celosvětově. Hlavní ukazatele výkonnosti 1/1 31/12/2011 1/1 31/12/2010 Čistý provozní zisk mil mil. Poměr nákladů k výnosům (podle provozních příjmů) 62,1 % 52,3 % Zisk před zdaněním mil mil. Konsolidovaný zisk 971 mil mil. Návratnost vlastního kapitálu před 7,2 % 8,5 % zdaněním 1 Návratnost vlastního kapitálu po zdanění 1 4,3 % 8,0 % Zisk na akcii 1,16 2,12 Údaje z rozvahy 31/12/ /12/2010 Aktiva celkem 385,5 mld. 371,9 mld. Vlastní kapitál 23,3 mld. 23,7 mld. Pákový poměr 2 16,5x 15,7x 14

15 Hlavní kapitálové ukazatele v souladu s pravidly Basel II Vlastní kapitál bez hybridních produktů (hlavní Tier 1) 31/12/ /12/ ,9 mld. 19,8 mld. Vlastní kapitál (Tier 1) 20,6 mld. 20,6 mld. Rizikově vážený kapitál (včetně ekvivalentů za tržní a provozní riziko) 127,4 mld. 124,5 mld. Poměr vlastního kapitálu bez hybridních produktů (hlavní Tier 15,6 % 15,9 % 1) 3 Poměr vlastního kapitálu (Tier 1) 3 16,2 % 16,6 % * Finanční údaje v této tabulce byly ověřeny auditorem a jsou vyňaty z konsolidované účetní závěrky Emitenta k 31. prosinci : návratnost vlastního kapitálu na základě průměrné výše vlastního kapitálu podle IFRS 2: poměr celkového majetku k vlastnímu kapitálu akcionářů podle IFRS 3: počítaný na základě rizikově vážených aktiv včetně ekvivalentů za tržní a provozní riziko Konsolidované hlavní finanční ukazatele k 31. březnu 2012* Hlavní ukazatele výkonnosti 1/1 31/3/2012 1/1 31/3/2011 Čistý provozní zisk mil. 995 mil. Poměr nákladů k výnosům (podle provozního zisku) 43,1 % 44,2 % Zisk před zdaněním mil. 995 mil. Konsolidovaný zisk 730 mil. 681 mil. Návratnost vlastního kapitálu před 20,0 % 17,7 % zdaněním 1 Návratnost vlastního kapitálu po zdanění 13,1 % 12,0 % 15

16 Zisk na akcii 0,88 0,81 Údaje z rozvahy 31/3/ /12/2011 Aktiva celkem 382,2 mld. 385,5 mld. Vlastní kapitál 24,1 mld. 23,3 mld. Pákový poměr 2 15,9 x 16,5 x Hlavní kapitálové ukazatele v souladu s pravidly Basel II 31/3/ /12/2011 Vlastní kapitál bez hybridních produktů (hlavní Tier 1) 19,8 mld. 19,9 mld. Vlastní kapitál (Tier 1) 20,3 mld. 20,6 mld. Rizikově vážený kapitál (včetně ekvivalentů za tržní a provozní riziko) 126,4 mld. 127,4 mld. Poměr vlastního kapitálu (poměr Tier 1) 3 16,0 % 16,2 % Poměr vlastního kapitálu bez hybridních produktů 15,7 % 15,6 % (hlavní Tier 1) 3 * Finanční údaje v této tabulce nebyly ověřeny auditorem a jsou vyňaty z konsolidované mezitímní zprávy Emitenta k 31. březnu : návratnost vlastního kapitálu vypočtená na základě výše průměrného vlastního kapitálu podle IFRS 2: poměr celkového majetku k vlastnímu kapitálu podle IFRS 3: počítáno na základě rizikově vážených aktiv včetně ekvivalentů za tržní a provozní riziko 5. RIZIKOVÉ FAKTORY Shrnutí rizikových faktorů týkajících se investičních nástrojů Investice do investičních nástrojů jsou vhodné pouze pro odborně vyspělé investory, kteří chápou povahu investičních nástrojů, uvědomují si rozsah jimi podstupovaného rizika a mají dostatečné znalosti a zkušenosti při současném využití služeb odborného poradenství (včetně služeb finančních, účetních, právních a daňových poradců), což jim umožňuje posoudit riziko investice do těchto investičních nástrojů z hlediska právního, daňového, účetního a finančního. Potenciální investoři do investičních nástrojů by si měli uvědomit, že hodnota investičních nástrojů může poklesnout a že tudíž 16

17 Možný střet zájmů Transakce týkající se podkladových aktiv Emise jiných investičních nástrojů Činnosti tvůrců trhu Obchodní činnosti Další činnosti Emitenta Informace o podkladových aktivech Emisní cena Distributoři a pobídky investoři mohou o celou svou investici přijít. Emitent nebo kterákoli z jeho spřízněných společností mohou být zapojeni do transakcí s cennými papíry, podíly fondů, termínovými kontrakty, komoditami, indexy nebo deriváty, které mohou ovlivňovat tržní cenu, likviditu nebo hodnotu podkladového aktiva a investičních nástrojů a které mohou být považovány za transakce v rozporu se zájmy majitelů investičních nástrojů. Emitent a kterákoli z jeho spřízněných společností mohou vydávat jiné investiční nástroje, co do podkladových aktiv, což může mít nepříznivý dopad na hodnotu investičních nástrojů. Emitent a kterákoli z jeho spřízněných společností mohou ve vztahu k investičním nástrojům vystupovat jako tvůrce trhu. Tvorba trhu může ovlivnit tržní cenu, likviditu nebo hodnotu investičních nástrojů. Emitent nebo jakýkoli obchodník či kterákoli z jejich spřízněných společností mohou být zcela nebo zčásti zapojeni do jakéhokoli druhu komerčního či investičního bankovnictví nebo jiných činností spolu s emitenty podkladových aktiv, kteroukoli z jejich spřízněných společností nebo ručitelem stejným způsobem, jako kdyby investiční nástroje vydané na základě tohoto Programu neexistovaly. Jakákoli taková činnost může mít nepříznivý dopad na podkladové aktivum a mohlo by se mít za to, že není příznivě nastavena vůči zájmům majitelů investičních nástrojů. Emitent a kterákoli z jeho spřízněných společností dále mohou vykonávat různé funkce (např. jako agent pro výpočty, obstaravatel plateb, sponzor indexu, agent pro výpočty indexu, člen syndikátu bank, finanční poradce nebo banka sponzora indexu). Tím by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi Emitentem a některou z jeho spřízněných společností na jedné straně a majiteli investičních nástrojů na straně druhé. Emitent, obchodník nebo kterákoli z jejich spřízněných společností mohou v rámci svého podnikání mít k dispozici nebo během doby platnosti investičních nástrojů získat významné informace týkající se jakýchkoli podkladových aktiv. Těmto osobám tím ovšem nevzniká povinnost sdělovat tyto informace majitelům investičních nástrojů. Investiční nástroje budou prodávány dle kurzu stanoveného Emitentem ( emisní cena ). Emisní cena může vedle poplatků předem a poplatků za správu a jiných účtovaných poplatků zahrnovat i dodatečné ážio, které nemusí být pro majitele investičních nástrojů zjistitelné. Emitent může uzavírat distribuční smlouvy s finančními institucemi a finančními zprostředkovateli ( Distributoři ). Distributoři mohou cenné papíry upisovat za cenu 17

18 Agent pro výpočty Rizikové faktory trhu Neexistence trhu, na němž by byly investiční nástroje aktivně obchodovány odpovídající emisní ceně nebo za cenu nižší. U cenných papírů do splatnosti může být účtován Distributory pravidelný poplatek. Emitent může konkrétně příslušnému Distributorovi platit poplatky za umístění emise a/nebo poplatek za správu jakožto provizi za prodej. Pokud je agent pro výpočty zároveň Emitentem, může mezi agentem pro výpočty a majiteli investičních nástrojů nastat potenciální střet zájmů, zvláště při jednání přiměřeně dle vlastního uvážení v souladu s konečnými podmínkami, čímž může dojít k ovlivnění výše závazků. Investiční nástroje nemusí být běžně dostupné a nemusí existovat žádný trh, na němž by byly aktivně obchodovány, a takový trh nemusí ani vzniknout. Pokud investiční nástroje budou obchodovány po jejich počáteční emisi, je možné, že toto obchodování bude probíhat s diskontem oproti počáteční nabídkové ceně. Objem nabídky Objem nabídky uvedený v konečných podmínkách neumožňuje vyvozovat žádné závěry ohledně objemu skutečně vydaných investičních nástrojů a tudíž ani ohledně likvidity případného sekundárního trhu. Tržní hodnota investičních nástrojů Rozšíření rozpětí mezi cenovými nabídkami na nákup a prodej Směnné kurzy Transakce k zajištění rizik Tržní hodnotu investičních nástrojů mohou ovlivňovat různé faktory včetně bonity emitenta. Jsou-li částky vyplácené na základě investičních nástrojů svázány s podkladovými aktivy, ovlivňuje tržní hodnotu investičních nástrojů hodnota těchto podkladových aktiv. Cena, za kterou budou vlastníci investičních nástrojů moci investiční nástroje prodat před jejich splatností, tak může být podstatně nižší než emisní cena. Pokud na trhu nastane taková zvláštní situace neumožňující Emitentovi provést zajištění proti riziku, nebo provedení takového zajištění je velice problematické, pak rozpětí mezi cenovými nabídkami na nákup a prodej uváděnými Emitentem se může dočasně zvětšit s cílem omezit hospodářské riziko Emitenta. Potenciální investoři do investičních nástrojů by si měli uvědomit, že s jejich investicí mohou být spojena kurzová rizika. Investiční nástroje mohou být denominovány v jiné měně, než je měna země, v níž se nachází sídlo investora nebo v níž hodlá přijímat výplaty peněžních prostředků. S investicí do investičního nástroje ve dvojí měně je spojeno další riziko pohybů směnných kurzů. Majitelé investičních nástrojů nemusí mít vždy po celou dobu platnosti investičních nástrojů možnost provádět transakce k zamezení nebo zmírnění rizik. 18

19 Rizikové faktory investičních nástrojů obecně Úvěrové riziko Emitenta Zákonnost akvizice Výkyvy na finančních trzích, německý zákon o restrukturalizacích bank a jiné zásahy státních nebo regulačních orgánů Zdanění výnosů Platby z titulu investičních nástrojů mohou podléhat srážkové dani podle zákona o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely (FATCA) Majitelé investičních nástrojů čelí riziku, že Emitent v plné výši nebo zčásti nevyplatí úroky a/nebo částky za odkup, které má provést na základě investičních nástrojů. Čím slabší je bonita Emitenta, tím vyšší je riziko ztráty. Úvěrové riziko se může projevit tak, že Emitent zcela nebo zčásti nevyplatí úroky a/nebo částky za odkup. Emitent ani obchodník ani žádná z jejich spřízněných společností nepřejala ani nepřejímá odpovědnost vůči potenciálnímu investorovi za zákonnost akvizice investičních nástrojů. Pohledávky majitelů investičních nástrojů mohou být dotčeny reorganizačním plánem, který může být přijat většinou hlasů. V kontextu převodu dluhů a majetku může být původní dlužník majitelů investičních nástrojů nahrazen jiným dlužníkem. Další variantou je, že pohledávky majitelů investičních nástrojů mohou zůstat u původního dlužníka, ovšem majetek, podnik a/nebo bonita takového dlužníka nemusejí být ve srovnání se situací před převodem dluhů a majetku stejné. Regulační opatření vůči německé úvěrové instituci ze strany německého orgánu dohledu nad finančními službami ( BaFin ) mohou mít nepříznivý dopad kupříkladu na ceny investičních nástrojů nebo na schopnost dané instituce provádět vlastní refinancování. Potenciální nabyvatelé a prodávající Investičních nástrojů by si měli uvědomit, že jim podle zákonů a praxe země, v níž dojde k převodu Investičních nástrojů nebo v níž budou Investiční nástroje drženy, případně podle právních řádů dalších zemí, může vzniknout daňová či jiná povinnost. V některých zemích nejsou pro moderní finanční nástroje, jakými jsou tyto Investiční nástroje, k dispozici oficiální vyjádření, závazná posouzení či pokyny finančních úřadů nebo soudní rozhodnutí. Platby prováděné za Investiční nástroje vázané na index a Investiční nástroje vázané na ceny akcií mohou podléhat americké srážkové dani. U Investičních nástrojů vydaných emitentem až po 31. prosinci 2012 může emitent za jistých okolností podléhat povinnosti zakotvené v 1471 až 1474 amerického daňového zákona z r (Internal Revenue Code of 1986), v platném znění a ve znění prováděcích předpisů ( FATCA ), vyžadující pro americké daňové účely provedení srážky v sazbě 30 % ze všech nebo některých splátek jistiny a úroků, které se považují za průtokové platby prováděné zahraničním finančním institucím, ledaže se příjemce-zahraniční finanční instituce mj. zaváže sdělit totožnost určitých amerických majitelů účtů vedených u ní popř. u jejích sesterských splečností, a každý rok o těchto účtech předkládat určité údaje. Z aktuální směrnice amerického daňového úřadu vyplývá, 19

20 Nezávislé posouzení a poradenství Financování nákupu investičních nástrojů Transakční náklady Měna podkladového aktiva Inflační riziko Transakce ke zmírnění rizik Dopad zajišťovacích transakcí Emitenta na investiční nástroje že u Investičních nástrojů, které k 1. lednu 2013 ještě nejsou splatné, se použije srážková daň dle FATCA v sazbě 30 % u zahraničních průtokových plateb provedených po 31. prosinci Bude-li to relevantní, o požadavcích zákona FATCA bude pojednáno v příloze ke Konečným podmínkám, a to ve vztahu k Investičním nástrojům vydaným po 31. prosinci Pokud z úroků, jistiny či jiných plateb z titulu Investičních nástrojů má být proveden odpočet nebo srážka pro účely americké srážkové daně v důsledku toho, že majitel nedodržel FATCA, pak Emitent, obstaravatel plateb ani jiná osoba by podle konečných podmínek nebylo povinni v důsledku těchto odpočtů či srážek nic doplácet. Potenciální investoři musí sami dle svého vlastního nezávislého uvážení a odborného poradenství posoudit, zda je nabytí investičních nástrojů plně v souladu s jejich finančními potřebami, cíli a podmínkami, a zda pro ně představuje vhodný způsob investování i přes všechna významná rizika, která jsou s investováním do investičních nástrojů nebo s jejich držbou spojena. Rozhodne-li se potenciální investor do investičních nástrojů financovat nákup investičních nástrojů z prostředků, které si půjčí od třetí osoby, neměl by se spoléhat na to, že mu výnosy investice do finančních nástrojů nebo zisk z jejich prodeje umožní splatit úroky a jistinu takového úvěru při splatnosti. S nákupem, držbou a prodejem investičních nástrojů jsou obvykle spojeny další transakční náklady. Podkladová aktiva mohou být denominována v jiné měně, než je měna státu investora a/nebo v měně, která je odlišná od měny státu, v němž si investor hodlá nechávat provádět výplatu prostředků. Pokud měnové riziko bude na straně investora do investičních nástrojů, pak investorovi mohou vzniknout další ztráty z výplat úroků nebo jistiny investičních nástrojů. Riziko inflace je rizikem budoucího znehodnocení peněz. Výnos z investice se snižuje o inflaci. Investiční nástroje nemusí znamenat perfektní zajištění pro podkladové aktivum nebo portfolio, jehož je toto podkladové aktivum součástí. Nemusí být ani možné provést likvidaci investičních nástrojů na takové úrovni, která přímo odráží cenu podkladového aktiva nebo portfolia, do něhož je toto podkladové aktivum zařazeno. Emitent může část celkového výnosu z prodeje investičních nástrojů použít k realizaci transakcí k zajištění rizik Emitenta spojených s tranší investičních nástrojů. Nelze vyloučit, že cena podkladového aktiva (existuje-li) bude v jednotlivých případech těmito transakcemi ovlivněna. Vstup do nebo uzavírání těchto zajišťovacích transakcí může ovlivnit pravděpodobnost toho, zda dojde nebo 20

21 Riziko likvidace zajištění Odkup investičních nátrojů Insvestiční nástroje se zpětným odkupem formou fyzického dodání podkladového aktiva či případně jiného aktiva Poplatky snižované při zpětném odkupu Rizika spojená s automatickým předčasným splacením nebo s předčasným splacením z rozhodnutí Emitenta nedojde k rozhodným událostem v případě investičních nástrojů, jejichž hodnota je navázána na určitou událost ve vztahu k podkladovému aktivu. Pokud Emitent zlikviduje portfolia cenných papírů sloužící k zajištění příslušných sérií investičních nástrojů, pak tržní cena podkladového aktiva, potažmo i cena investičních nástrojů, tím mohou být nepříznivě ovlivněny, zejména ke konci doby splatnosti investičních nástrojů. Potenciální investoři by si měli uvědomit, že výkonnost podkladového aktiva může (pokud je to takto uvedeno v konečných podmínkách) rovněž určit, zda vypořádání investičních nástrojů proběhne v penězích nebo fyzickým dodáním. V případě investičních nástrojů, k jejichž zpětnému odkupu je třeba fyzicky dodat určité množství podkladových či jiných aktiv, majitel investičních nástrojů k okamžiku zpětného odkupu neobdrží peněžní částku, nýbrž získá právo k příslušným podkladovým aktivům či jiným aktivům. V takových případech platí, že vzhledem ke konkrétnímu riziku Emitenta a cenného papíru, které je spojeno s podkladovými či jinými aktivy, by si majitelé investičních nástrojů v případě nákupu investičních nástrojů měli provést vlastní prověrku (due diligence) předmětných podkladových či jiných aktiv. Majitelé těchto investičních nástrojů by neměli spoléhat na to, že budou schopni prodat daná podkladová aktiva nebo jiná aktiva dodaná v rámci zpětného odkupu investičních nástrojů za konkrétní cenu, zejména za cenu odpovídající výchozí investici, včetně nákladů na pořízení předmětných investičních nástrojů. Provize a další transakční náklady, které mohou být případně spojeny se zcizením nebo zpětným odkupem podkladových nebo jiných aktiv, mohou výrazně negativně zasáhnout do nákladů a tudíž významně snížit výnosy z podkladových popř. jiných aktiv. Při zpětném odkupu příslušného investičního nástroje může být od odkupní ceny proveden odpočet různých poplatků. V konečných podmínkách bude uvedeno, zda Emitent bude oprávněn investiční nástroje zesplatnit k jednomu či více předem stanoveným termínům, nebo zda investiční nástroje budou (mimořádně) předčasně splaceny, nastanou-li okolnosti popsané v konečných podmínkách. Právo zpětného odkupu investičních nástrojů má navíc Emitent obvykle i tehdy, pokud bude nucen vyplácet za investiční nástroje dodatečné částky z důvodu zdanění výnosů nebo z jiných důvodů, např. při poruše zajištění, změně práva nebo nemožnosti úprav, jak tyto jednotlivé případy jsou ošetřeny v konečných podmínkách. Majitel investičních nástrojů je vystaven riziku, že výnos z jeho investice bude nižší, než původně očekával. Majitel investičního nástroje může o celou investici dokonce přijít. 21

22 Časová prodleva po uplatnění Úrokové riziko Reinvestiční riziko Nepříznivý účinek změn podmínek investičních nástrojů Dodatky k emisním podmínkám Riziko poruch trhu V případě, že investiční nástroje mají být vypořádány v penězích nebo fyzickým předáním, může po jejich uplatnění nastat časová prodleva mezi okamžikem, kdy k uplatnění dojde, a okamžikem, kdy bude určena příslušná peněžitá částka nebo objem majetku spojený s tímto uplatněním. Úrokové riziko je jedním z ústředních rizik spojených s úročenými investičními nástroji. Úroveň úrokových sazeb na peněžních a kapitálových trzích může denně kolísat a tím každý den také měnit hodnotu investičních nástrojů. Majitelé investičních nástrojů s pohyblivou úrokovou sazbou nebo investičních nástrojů s proměnlivou úrokovou sazbou, kde úrok je vázán na výkonnost podkladového aktiva, mohou obdržet nižší úrok, než původně předpokládali. Majitelé pevně úročených investičních nástrojů jsou vystaveni úrokovému riziku, protože v případě zvýšení tržních úrokových sazeb by mohlo dojít ke snížení hodnoty investičního nástroje. Majitelé investičních nástrojů mohou být vystaveni rizikům spojeným s reinvesticí peněžních prostředků uvolněných z jakéhokoli investičního nástroje. Nastane-li případ potenciální změny nebo jiné případy popsané v konečných podmínkách, je Emitent oprávněn provést změny podle emisních podmínek daných investičních nástrojů. Tyto změny by mohly mít nepříznivý dopad na hodnotu těchto investičních nástrojů. Majitelům investičních nástrojů hrozí riziko, že proti své vůli pozbudou práva vůči Emitentovi v případě, že se ostatní majitelé investičních nástrojů dohodnou s Emitentem v souladu s konečnými podmínkami na provedení určitých změn v konečných podmínkách na základě většinového hlasování podle německého zákona o dluhopisech (Schuldverschreibungsgesetz), zatímco určitý majitel investičních nástrojů bude mít v dané záležitosti odlišný názor. V případě jmenování společného zástupce pro všechny majitele investičních nástrojů může konkrétní majitel investičních nástrojů zcela nebo zčásti přijít o možnost prosazovat a uplatňovat svá práva vůči Emitentovi bez ohledu na ostatní majitele investičních nástrojů. Pokud konečné podmínky upravují i výskyt poruch trhu a agent pro výpočty určí, že porucha trhu nastala nebo trvá k nějakému datu, pak případný následný odklad ocenění nebo alternativní úprava ocenění pro daný investiční nástroj může mít nepříznivý dopad na jeho hodnotu a dobu, v níž se provádí výplata. 22

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s.

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost AGROPA a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Horažďovice, Olšany 75, PSČ 341

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Shrnutí je vytvořeno z požadavků na zveřejnění údajů známých jako Prvky. Tyto prvky jsou číslovány v sekcích A E (A.1 E.7).

Shrnutí je vytvořeno z požadavků na zveřejnění údajů známých jako Prvky. Tyto prvky jsou číslovány v sekcích A E (A.1 E.7). SHRNUTÍ Shrnutí je vytvořeno z požadavků na zveřejnění údajů známých jako Prvky. Tyto prvky jsou číslovány v sekcích A E (A.1 E.7). Toto Shrnutí obsahuje všechny prvky, jejich začlenění do shrnutí je vyžadováno

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Trvalá emise dluhopisů Erste Group Zero Coupon Bond 2012 2015 ( EGB Zerobond / 2015 ) v rámci dluhopisového programu v objemu 30 000 000 000 eur

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

ČD Cargo, a.s. Dluhopisový program v objemu 6.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let

ČD Cargo, a.s. Dluhopisový program v objemu 6.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let ČD Cargo, a.s. Dluhopisový program v objemu 6.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let Aranžér programu Komerční banka, a.s. Tyto společné emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím České národní banky č.j.

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

CETELEM ČR, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených zajištěných dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let

CETELEM ČR, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených zajištěných dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let CETELEM ČR, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených zajištěných dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Ručitel BNP Paribas S.A. Administrátor

Více

Letiště Praha, a.s. DLUHOPISOVÝ PROGRAM

Letiště Praha, a.s. DLUHOPISOVÝ PROGRAM ] Letiště Praha, a.s. DLUHOPISOVÝ PROGRAM v objemu 15.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let (společné emisní podmínky dluhopisů) Aranžér programu Komerční banka, a. s. Tyto společné emisní podmínky byly

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU . Komerční banka, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní

Více

DLUHOPISOVÝ PROGRAM. Aranžér programu. Československá obchodní banka, a. s.

DLUHOPISOVÝ PROGRAM. Aranžér programu. Československá obchodní banka, a. s. DLUHOPISOVÝ PROGRAM v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let (společné emisní podmínky dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu po 1.12.2012)

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Shrnutí. Emitent nemá žádné zaměstnance. Je dceřinou společností stoprocentně vlastněnou společností IXIS Corporate & Investment Bank.

Shrnutí. Emitent nemá žádné zaměstnance. Je dceřinou společností stoprocentně vlastněnou společností IXIS Corporate & Investment Bank. Shrnutí Toto shrnutí by mělo být chápáno jako úvod do tohoto Základního prospektu. Jakékoliv rozhodnutí investovat do nabízených Dluhopisů by mělo být založeno na posouzení tohoto Základního prospektu

Více

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s.

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s. ŽS Brno a.s. Společné emisní podmínky dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 3 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let. a Prospekt dluhopisů Na základě tohoto dluhopisového

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU Datum tohoto 2. dodatku

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Vedoucí aranžér programu Česká konsolidační agentura

Vedoucí aranžér programu Česká konsolidační agentura PROSPEKT Dluhopisový program v maximálním objemu 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 8 let a splatností kterékoli emise vydané v rámci programu nejvýše 15 let Na základě tohoto emisního programu

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

HVB Bank Czech Republic a. s.

HVB Bank Czech Republic a. s. PROSPEKT CENNÉHO PAPÍRU HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost,

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

Souhrny se skládají z povinně zveřejňovaných údajů, Prvků. Tyto Prvky jsou číslovány v oddílech A E (A.1 E.7).

Souhrny se skládají z povinně zveřejňovaných údajů, Prvků. Tyto Prvky jsou číslovány v oddílech A E (A.1 E.7). SOUHRN Souhrny se skládají z povinně zveřejňovaných údajů, Prvků. Tyto Prvky jsou číslovány v oddílech A E (A.1 E.7). Tento Souhrn obsahuje veškeré Prvky, které musejí být zahrnuty v souhrnu pro tento

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotéčních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU EMITENTA. Dodatkem Základního prospektu je doplněna a aktualizována část

1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU EMITENTA. Dodatkem Základního prospektu je doplněna a aktualizována část 1. dodatek Základního prospektu pro Dluhopisový program 2010 v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let Tento dokument aktualizuje Základní

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA-BoS-14/170 CS Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

PEGAS NONWOVENS S.A. Société Anonyme Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko: B 112.

PEGAS NONWOVENS S.A. Société Anonyme Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko: B 112. PEGAS NONWOVENS S.A. Société Anonyme Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk R.C.S. Lucembursko: B 112.044 POZVÁNKA pro držitele akcií s identifikačním označením ISIN LU 0275164910 a společným

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů

p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů Obsah 1. Emitent 3 2. Základní popis dluhopisů 3 3. Centrální evidence 4 4. Upisovatelé a úpis Dluhopisů 4 5. Vlastník Dluhopisu, převod Dluhopisů 4 6. Vydání

Více

140 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty

140 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty EMISNÍ DODATEK ZE DNE 3. LEDNA 2012 140 000 000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na vývoji akciového indexu S&P 500 (SPX Index) splatné v roce 2013, emisní kurz 107,142857143% jmenovité hodnoty ISIN CZ0003703076

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Základní prospekt Nabídkového programu. Raiffeisenbank a.s. Základní prospekt Nabídkového programu investičních certifikátů

Základní prospekt Nabídkového programu. Raiffeisenbank a.s. Základní prospekt Nabídkového programu investičních certifikátů Raiffeisenbank a.s. investičních certifikátů Na základě tohoto nabídkového programu (dále také jen Nabídkový program nebo Program ) je Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Shrnutí stát EHS Popis emitenta

Shrnutí stát EHS Popis emitenta Shrnutí Toto shrnutí by mělo být chápáno jako úvod do tohoto Základního prospektu. Jakékoliv rozhodnutí investovat do nabízených Dluhopisů by mělo být založeno na posouzení tohoto Základního prospektu

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více