POKYNY na vyplnenie formulára N Á V R H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY na vyplnenie formulára N Á V R H"

Transkript

1 POKYNY na vyplnenie formulára N Á V R H NA PRIJATIE ŽIAKA SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI DO ŠPECIÁLNEJ ŠKOLY, DO ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLY, DO MATERSKEJ ŠKOLY, DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY A DO STREDNEJ ŠKOLY (na individuálnu integráciu, do špeciálnej triedy) schváleného Ministerstvom školstva SR dňa 1. marca 2006, ŠEVT I. Základné pokyny 1. Formulár Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do materskej školy, do základnej školy a do strednej školy (ďalej len Návrh na prijatie ) je určený pre všetkých žiakov a deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, t.j. deti a žiakov v špeciálnych školách, v špeciálnych materských školách alebo integrovaných v materských, základných alebo v stredných školách. Návrh na prijatie je súčasťou dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Táto dokumentácia postupuje so žiakom v priebehu celého jeho vzdelávania. Návrh na prijatie poskytuje komplexný obraz o osobnosti žiaka, o jeho vývine od raného, cez predškolský vek, cez zákonnú školskú dochádzku až po ukončenie strednej školy. 2. Na prijatie žiaka s autizmom do materskej školy, základnej školy, strednej školy a špeciálnej školy sa používa tlačivo ŠEVT , ktorým je Návrh na zaradenie preradenie (prijatie) dieťaťa s autizmom do špeciálnej školy a špeciálnej materskej školy. Pri prijatí žiaka s autizmom na individuálnu integráciu do základnej alebo do strednej školy od vstúpenia do platnosti tohto Návrhu na prijatie sa okrem časti E v tlačive ŠEVT Zdravotná anamnéza dieťaťa vyplní aj tlačivo E z tohto formulára Návrhu na prijatie - Zápisnica o prerokovaní návrhu na prijatie žiaka..., tlačivo G Individuálny výchovnovzdelávací program a v prípade potreby aj tlačivo F Zápisnica o prehodnotení návrhu na prijatie žiaka..., ktoré sa priložia k dokumentácii žiaka s autizmom. Pôvodné tlačivo F Zápisnica o prerokovaní zaradenia preradenia dieťaťa... z Návrhu na zaradenie preradenie dieťaťa s autizmom... (ŠEVT ) sa zrušuje. 3. Dôležité pojmy a fakty: Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami V zmysle 3 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov je žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP ) žiak s mentálnym, telesným, sluchovým alebo zrakovým postihnutím, žiak zdravotne oslabený a chorý, žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiak s autizmom, žiak s vývinovými poruchami učenia alebo správania, žiak s ťažkým mentálnym postihnutím umiestnený v domove sociálnych služieb, žiak s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu a žiak intelektovo nadaný. Školská integrácia Školská integrácia je výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základnej alebo strednej škole. (zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov v znení Čl. XV, 32a, ods.1 zákona č.365/2004 Z z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), ďalej len zákon č. 29/1984 Zb. ). 1

2 Formy školskej integrácie sú: a) integrácia v špeciálnych triedach, pri ktorej sa žiaci so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vzdelávajú v základnej škole alebo strednej škole v samostatných triedach. Časť vyučovania sa môže uskutočňovať v triede spoločne s ostatnými žiakmi školy; na vyučovaní sú prítomní učitelia oboch tried. Niektoré vyučovacie predmety môže žiak absolvovať mimo špeciálnej triedy, b) individuálna integrácia, pri ktorej sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zaraďovaní do tried a výchovných skupín s ostatnými žiakmi školy a sú vzdelávaní podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, pričom učebné osnovy a výchovné postupy sú prispôsobené ich potrebám. ( 32a, ods.2 zákona č. 29/1984 Zb.) Integrovaný žiak je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý bol prijatý do základnej školy alebo strednej školy na základe písomného vyjadrenia zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva, po poradenským zariadením vykonaných diagnostických vyšetreniach. Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo správania môže byť evidovaný a vykázaný ako integrovaný aj na základe písomného vyjadrenia pedagogicko-psychologickej poradne. ( 32b, ods.1 zákona č. 29/1984 Zb..). Výchova detí so zdravotným postihnutím v materskej škole alebo v špeciálnej triede materskej školy sa riadi príslušnými ustanoveniami vyhlášky MŠV SR č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva sú špeciálnopedagogická poradňa a detské integračné centrum (ďalej len ZŠPP ). ( 22, ods. 3 zákona č. 279/ 1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov) Ak žiakovi s vývinovými poruchami učenia alebo správania uskutoční diagnostické vyšetrenia a vydá pre školu písomné vyjadrenie pedagogicko-psychologická poradňa, zabezpečuje mu tiež pravidelné odborné špeciálnopedagogické služby. ( 32b, ods.1 zákona č. 29/1984 Zb., Metodické usmernenie Ministerstva školstva SR č. 3/2006-R z 24. januára 2006 k realizácii školskej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných a stredných školách, Čl. 2, ods. 2 a ods. 3) 4. Návrh na prijatie sa používa pre prijatie žiaka do špeciálnej školy a pre obe formy integrácie: individuálnu integráciu aj integráciu v špeciálnych triedach materských, základných alebo stredných škôl. 5. Za kompletné vyplnenie Návrhu na prijatie zodpovedá triedny učiteľ a riaditeľ školy. Pri vyplňovaní spolupracujú so špeciálnym pedagógom, ktorý žiaka vyšetril a s rodičom resp. zákonným zástupcom. 6. Ak niektorá časť Návrhu na prijatie nepostačuje na zapísanie všetkých údajov, je potrebné vytvoriť prílohu, označiť ju príslušnými písmenami, napr. C b) a uviesť ju v zozname príloh. Nakoľko formulár Návrh na prijatie postupuje so žiakom, zakladajú sa do neho nové údaje a prílohy, je potrebné uvádzať v jednotlivých častiach a v zozname na konci meno osoby, ktorá údaje zapísala a dátum zápisu. 2

3 7. Súčasťou pedagogickej dokumentácie je aj triedny výkaz s odpisom vysvedčenia. V triednom výkaze v poznámke sa uvedie: Žiak postupoval podľa individuálneho výchovnovzdelávacieho programu a je evidovaný ako integrovaný. Do doložky vysvedčenia sa individuálne integrovanému žiakovi, teda žiakovi, ktorý postupoval podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, zapíše: Žiak postupoval podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu. Upozornenie: Vstúpením do platnosti 32a, 32b, 32c zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, t. j. 1. júla 2004 stratilo pre individuálnu integráciu v základných a stredných školách platnosť Usmernenie k evidencii individuálne integrovaných detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do tried materských škôl, základných škôl a stredných škôl, schválené Ministerstvom školstva SR pod číslom 370/ V Návrhu na prijatie sú obsiahnuté všetky súčasti dokumentácie žiaka so ŠVVP, okrem pedagogickej dokumentácie v zmysle 29 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorú má každý žiak. 9. Na pedagogickú dokumentáciu žiaka sa vzťahuje zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. 10. Dňom, kedy vstúpi do platnosti formulár Návrhu na prijatie, sa rušia nasledovné formuláre a usmernenia: - Návrh na zaradenie - preradenie (prijatie) dieťaťa do špeciálnej školy a špeciálnej materskej školy (ŠEVT ). Tlačivo Návrh na zaradenie-preradenie je nahradené týmto NÁVRHOM NA PRIJATIE. Poznámka: Zaradenie - preradenie žiaka sa už neuplatňuje, riaditeľ školy podľa 5 ods. 3 písm. a) a ods. 4, písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie o prijatí žiaka do školy. Uvedený postup sa vzťahuje aj na prijatie žiaka do špeciálnej školy a špeciálnej triedy. Tlačivo Návrh na zaradenie preradenie dieťaťa do špeciálnej školy a špeciálnej materskej školy (ŠEVT ) bude postupne nahradené týmto tlačivom. - Tlačivo Záznam o evidencii individuálne integrovaného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základnej a strednej škole. Evidencia integrácie žiaka sa uvedie v Zápisnici (časť E, Návrhy a odporúčania na rozhodnutie o prijatí do školy). - Usmernenie k evidencii individuálne integrovaných detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do tried materských škôl, základných škôl a stredných škôl, schválené Ministerstvom školstva SR pod číslom 370/ Tlačivo F ( Zápisnica o prerokovaní zaradenia preradenia dieťaťa... ) z Návrhu na zaradenie preradenie dieťaťa s autizmom do špeciálnej školy a špeciálnej materskej školy (ŠEVT ). - Osobný list žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠEVT ). Osobný list žiaka so ŠVVP je nahradený časťou H tohto Návrhu na prijatie. Žiakom špeciálnych škôl a špeciálnych tried, ktorí ho už majú zavedený, Osobný list žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠEVT ) možno dodatočne nahradiť tlačivom H z tohto Návrhu na prijatie. - Bod č.7, čl. 3 Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a stredných školách č. CD / :095 schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 31. augusta 2004 s platnosťou od 2. septembra

4 - Bod 1.a 2. Usmernenia k doložkám vysvedčení vydávaných základnými školami žiakom s mentálnym postihnutím vzdelávaným v bežných triedach integrovanou formou zo dňa č. 641/ Týmto žiakom sa v doložke vysvedčenia uvedie: Žiak žiačka bol(a) vzdelávaný(á) podľa variantu A (B, C) špeciálnej základnej školy. 11. Deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí boli prijatí do špeciálnej školy, špeciálnej materskej školy alebo vzdelávaní v základnej škole a strednej škole, resp. v materskej škole v niektorej z foriem školskej integrácie pred dátumom platnosti tohto Návrhu na prijatie, sa pôvodne vyplnené tlačivá nenahrádzajú týmto Návrhom na prijatie. 12. Odporúčaný maximálny počet individuálne integrovaných žiakov so ŠVVP: traja v jednej triede ZŠ a SŠ (jedná sa o odporúčanie z odborného hľadiska; na základe závažného odôvodnenia je možné pripustiť odchýlku). 13. Pri integrácii žiakov so ŠVVP sa odporúča využívať služby asistenta učiteľa v zmysle Metodického pokynu k zavedeniu profesie asistent učiteľa pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolských zariadeniach, v základných školách a špeciálnych základných školách č.184/ vydaného MŠ SR dňa Časti A, B, C, D1, D2, D3, E Návrhu na prijatie je potrebné vyplniť pred prijatím žiaka so ŠVVP do školy. Ostatné časti sa vyplňujú aktuálne podľa zamerania. 15. V prípade, že žiak sa stane žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (napr. v dôsledku úrazu, ochorenia, potvrdenia vývinovej poruchy učenia a pod.) v priebehu svojej školskej dochádzky a zostáva naďalej žiakom pôvodnej školy, riaditeľ školy zabezpečí doplnenie príslušnej dokumentácie a vykoná ďalšie opatrenia nevyhnutné k jeho integrovanému vzdelávaniu podľa 32b zákona č. 29/1984 Zb., po obdržaní vyjadrenia zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva alebo pedagogicko-psychologickej poradne, ale nevydá mu nové rozhodnutie o prijatí žiaka do školy. Pôvodné rozhodnutie o prijatí žiaka do školy zostáva v platnosti. II. Pokyny na vyplnenie formulára A Údaje vyplní triedny učiteľ. Kontakty na rodičov resp. zákonných zástupcov sú číslo telefónu, mobil, . B Pre žiaka so ŠVVP vyplní údaje triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom. a) Prekonané vážne choroby rodičov sa uvádzajú vtedy, ak súvisia s príčinou špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. b) Ak majú súrodenci rôzne priezviská, je potrebné ich uviesť. c) Ak žiak pravidelne užíva lieky, zo zdravotných dôvodov musí dodržiavať diétu, má alergiu na lieky, jedlá, zvieratá a pod., je potrebné uviesť tieto skutočnosti. 4

5 Údaje z osobnej anamnézy sa nachádzajú v správach z odborných vyšetrení psychológa a špeciálneho pedagóga. d) Údaje o rodinnom prostredí, úrovni starostlivosti o deti v rodine, o podmienkach na učenie, o podmienkach na bývanie, hygienických podmienkach, o sociálnom prostredí, ktoré vplýva na žiaka atď., ak tieto fakty vplývajú na diagnózu a výchovno-vzdelávací proces. C Pre žiaka so ŠVVP vyplní údaje triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom. a) Špeciálnopedagogická starostlivosť Ak bol žiak v odbornej starostlivosti špeciálneho pedagóga, uvedie sa názov a adresa zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva (ZŠPP), t.j. špeciálnopedagogickej poradne (ŠPP) alebo detského integračného centra (DIC), pedagogicko-psychologickej poradne (PPP), alebo školy so školským špeciálnym pedagógom, ktorý sa mu venoval. b) Výchova a vzdelávanie v predškolských zariadeniach, školách a školských zariadeniach Uvedú sa všetky názvy a adresy škôl, ktoré žiak doteraz navštevoval, alebo práve navštevuje. Ak dieťa navštevovalo materskú školu a nastupuje do 1. ročníka ZŠ, vyplní časť C príslušná materská škola. Ak je žiak preradený z inej školy, vyplní časť C škola, ktorú žiak naposledy navštevoval. c) Iná odborná starostlivosť Ak bol žiak v starostlivosti iného odborníka, napr. absolvoval rehabilitačné cvičenia, terapie, stimulačné programy, navštevoval špecificky zamerané poradenské zariadenia, bolo mu poskytované psychologické poradenstvo a pod., uvedú sa tieto skutočnosti v časti C c). d) Žiak vo výchovno-vzdelávacom procese (alebo v materskej škole) Tu sa stručne a výstižne uvedú výsledky pedagogického pozorovania v materskej alebo v inej škole, ktorú žiak navštevoval pred podaním Návrhu na prijatie, ktoré súvisia s návrhom na prijatie žiaka so ŠVVP do školy. Dôležité sú údaje o vývine a úrovni motoriky, poznávacích procesov, o čase a okolnostiach objavenia sa ťažkostí, o prejavoch správania, charakterových vlastnostiach, výrazných ťažkostiach a výrazných schopnostiach. Tieto údaje majú byť zdôvodnením návrhu na prijatie žiaka so ŠVVP do školy, prípadne zdôvodnením jeho evidencie ako integrovaného žiaka so ŠVVP. Prospech žiaka. V tabuľke sa uvedie počet zameškaných hodín, známka zo správania a prospech v poslednej navštevovanej škole. D Ak nie je správa alebo iné vyjadrenie uvedené na tlačive D 1, D 2 alebo D 3, môže tvoriť samostatnú prílohu, ktorú je potrebné uviesť tiež v zozname príloh. D 1 Správa zo špeciálnopedagogického vyšetrenia Časť D 1 tvorí správa zo špeciálnopedagogického vyšetrenia vypracovaná v poradenskom zariadení. V prípade návrhu na školskú integráciu žiaka so ŠVVP správa musí obsahovať aj písomné vyjadrenie k školskej integrácii. Ak má žiak viacnásobné postihnutie a sú potrebné konzultácie viacerých zainteresovaných špeciálnych pedagógov podľa príslušnej pédie, priloží sa správa každého z nich. Nakoľko viacnásobné postihnutie nie je len jednoduchý súčet postihnutí a narušení, ale kvalitatívne nový stav, je potrebné zhrnujúce vyjadrenie špeciálneho pedagóga, ktorý preberá starostlivosť o žiaka. Správa špeciálneho pedagóga obsahuje informácie o: - druhu a stupni postihnutia alebo narušenia, - konkrétnych výchovno-vzdelávacích potrebách žiaka, - odporúčaných pedagogických postupoch, 5

6 - navrhovaných organizačných zmenách výchovno-vzdelávacieho procesu, - obsahu, rozsahu a spôsobe poskytovania individuálnej pedagogickej a špeciálnopedagogickej starostlivosti, - navrhovaných kompenzačných pomôckach, - návrhu spôsobu skúšania a hodnotenia žiaka, - dobe platnosti správy z diagnostiky. D 2 Správa zo psychologického vyšetrenia Časť D 2 tvorí správa zo psychologického vyšetrenia vypracovaná v poradenskom zariadení. V prípade návrhu na školskú integráciu žiaka so ŠVVP správa musí obsahovať aj písomné vyjadrenie k školskej integrácii. Správa zo psychologického vyšetrenia obsahuje informácie o úrovni: - všeobecných intelektových schopností, - špeciálnych intelektových schopností, - kognitívneho vývinu a kognitívnych procesov (úrovni poznávacích procesov), - sociálno-emocionálneho vývinu a komunikačných zručností, - osobnostných vlastností, - psychomotorických atribútov včítane grafomotoriky, - prípadnej psychologickej starostlivosti, - iné súvzťažné údaje, o. i. rozbor nerovnomerných výkonov žiaka vo vzťahu k výchovnovzdelávaciemu procesu, informácie o možnostiach nápravy D 3 Iné správy z iných odborných vyšetrení - Závery z odborných vyšetrení odporúčaných špeciálnym pedagógom: od detského neurológa, od detského psychiatra, od očného lekára, od čeľustného ortopéda, od foniatra, z ORL, od ortopéda, od onkológa, od internistu, a iné. Časť D 3 vyplní príslušný odborný lekár. - Odborné vyšetrenia sú v niektorých prípadoch potrebné pri špeciálnopedagogickej diagnostike v záujme zvolenia správneho postupu pri špeciálnopedagogickej starostlivosti. Špeciálny pedagóg navrhuje len také odborné lekárske vyšetrenia, ktoré sú v danej súvislosti potrebné. E Zápisnica o prerokovaní návrhu na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do materskej školy, do základnej školy a do strednej školy (na individuálnu integráciu, do špeciálnej triedy) - Pri prijímaní žiaka do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy a do špeciálnej triedy v MŠ, ZŠ a SŠ zriaďuje riaditeľ školy odbornú komisiu. V zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov sú členmi odbornej komisie: špeciálny pedagóg, psychológ a ďalší odborníci, napríklad lekár, zástupca špeciálnopedagogickej poradne alebo pedagogicko-psychologickej poradne. - Pri prijímaní žiaka do školy na individuálnu integráciu je potrebné prerokovanie vedením školy a prizvanými osobami. Prizvanou osobou môže byť zástupca riaditeľa, vedúci vychovávateľ, školský špeciálny pedagóg, psychológ, triedny učiteľ, výchovný poradca, predstaviteľ rady školy, rodič dieťaťa a pod. - V časti Návrhy a odporúčania na rozhodnutie o prijatí sa uvedie platná možnosť, t.j. či sa jedná o prijatie do špeciálnej školy, alebo bude žiak integrovaný v bežnej škole. Uvedie sa druh špeciálnej školy alebo forma školskej integrácie t.j. individuálna alebo v špeciálnej triede. 6

7 F - Podpis a pečiatka poradenského zariadenia sú potrebné len v prípade integrácie žiaka do MŠ, ZŠ alebo SŠ. - K záverom z vyšetrení je potrebné uviesť termín najbližšieho kontrolného vyšetrenia. Zápisnica o prehodnotení návrhu na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do základnej školy a do strednej školy (na individuálnu integráciu, do špeciálnej triedy) Tlačivo F sa vypĺňa pri zmene charakteru postihnutia žiaka, v súvislosti so zmenou formy jeho vzdelávania, pri jeho preradení napr. z individuálnej integrácie do špeciálnej triedy a naopak, alebo pri jeho vyradení z evidencie žiakov so ŠVVP, ak pominuli dôvody na jeho vzdelávanie formou uvedenou v Návrhu. Prehodnotenie návrhu na prijatie sa týka žiakov so ŠVVP, u ktorých postihnutie alebo narušenie nemá trvalý charakter, t.j. ak žiak už nemá ŠVVP, môže byť integrácia ukončená. Napr. niektoré druhy narušenej komunikačnej schopnosti alebo vývinové poruchy učenia majú vývinový charakter. Ak sú poruchy včas diagnostikované a žiakovi je včas a systematicky poskytovaná odborná starostlivosť, môže sa stav upraviť. G Individuálny výchovno-vzdelávací program (ďalej len IVVP ) 1. Do časti G sa postupne vkladajú jednotlivé IVVP 2. Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie individuálne integrovaného žiaka so ŠVVP podľa 32b, ods.4 a ods.5 zákona č.365/2004 Z. z. Má obsahovať základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovnovzdelávací proces, požiadavky na úpravu prostredia triedy, učebných postupov, učebných plánov a učebných osnov, na organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a personálnej pomoci. Ak je žiakovi so ŠVVP potrebné prispôsobiť obsah a formy vzdelávania v niektorých vyučovacích predmetoch, vypracuje vyučujúci v spolupráci so špeciálnym pedagógom ako súčasť individuálneho vzdelávacieho programu Úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu. Jedná sa o úpravu obsahu vzdelávania žiaka so ŠVVP, t. j. vychádza sa z učebných osnov predmetu. Vyučujúci učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom vypracuje postupnosť krokov pri preberaní učiva príslušného predmetu. Úprava učebných osnov predmetu, ktorá je súčasťou individuálneho vzdelávacieho programu, sa vypracováva len pre tie vyučovacie predmety, v ktorých žiak nemôže postupovať podľa učebných osnov daného ročníka, prípadne potrebuje iné úpravy. 3. IVVP sa v priebehu školského roka môže upravovať a doplňovať. Zmeny je potrebné konzultovať so všetkými zainteresovanými osobami. Odporúča sa, aby IVVP bol podpísaný riaditeľom školy, triednym učiteľom, špeciálnym pedagógom, zákonným zástupcom žiaka, v prípade plnoletosti i samotným žiakom. 4. Ako vzorovú štruktúru IVVP odporúčame Výchovno-vzdelávací program žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základnej škole - Program pre žiaka s narušenou komunikačnou schopnosťou, - Program pre žiaka so zrakovým postihnutím, - Program pre žiaka so sluchovým postihnutím, - Program pre žiaka s telesným postihnutím, - Program pre žiaka s mentálnym postihnutím, schválené Ministerstvom školstva SR pod č. 317/ s platnosťou od Program pre intelektovo nadaného žiaka, 7

8 schválený Ministerstvom školstva SR pod č. CD /26374:1-091 s platnosťou od 1. septembra Odporúčame vypracovať tie časti programu, ktoré sú relevantné ku konkrétnemu postihnutiu, narušeniu alebo intelektovému nadaniu žiaka. Ak má žiak iný druh zdravotného postihnutia, narušenia, než ku ktorým sú do t. č. vypracované predlohy, odporúčame postupovať primerane. Pri vypracovávaní IVVP odporúčame využiť nasledovnú odbornú literatúru: Mertin, V.: Individuální vzdělávací program. Portál, Praha Zelinková, O.: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Portál, Praha 2001 Kaprálek,K., Belecký,Z.: Jak napsat a používat individuální vzdelávací program. Portál, Praha 2004 H Osobný list žiaka a) Stav základných školských vedomostí a zručností Časť H vypĺňa každému žiakovi so ŠVVP triedny učiteľ na konci každého školského roka. Zavedením vypĺňania Osobného listu žiaka (v tomto formulári tlačivo H) sa žiakom v špeciálnych školách a špeciálnych triedach vypúšťa vypĺňanie tlačiva Osobný list žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠEVT ). b) Komplexné hodnotenie žiaka za jednotlivé školské roky Na konci školského roka alebo aktuálne podľa potreby triedny učiteľ stručne, výstižne charakterizuje osobitosti žiaka a školský prospech, zaznamenáva zmeny, problémy, pochvaly, konzultácie s inými pedagógmi, záznamy zo stretnutí s rodičmi, záznamy o pedagogickom pozorovaní a pod. I Výsledky diagnostického pobytu Informácia o diagnostickom pobyte žiaka v škole sa uvádza v Zápisnici o prerokovaní návrhu... (časť E). Po ukončení diagnostického pobytu triedny učiteľ vyplní v Návrhu na prijatie časť I - Výsledky diagnostického pobytu. Rovnako sa postupuje aj pri diagnostickom pobyte v špeciálnej triede. Dôležité sú odporúčania pre ďalšie vzdelávanie žiaka. Použité skratky: DIC - detské integračné centrum IVVP - individuálny výchovno-vzdelávací program SŠ - stredná škola ŠPP - špeciálnopedagogická poradňa ŠVVP - špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby ZŠPP - zariadenie(-a) špeciálnopedagogického poradenstva ZŠ - základná škola MŠ - materská škola 8

A (Vyplní triedny učiteľ alebo príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie** ) ) Základné osobné údaje o dieťati/žiakovi

A (Vyplní triedny učiteľ alebo príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie** ) ) Základné osobné údaje o dieťati/žiakovi NÁVRH na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do základnej školy a do strednej školy* ) A (Vyplní triedny učiteľ alebo príslušné

Více

PaedDr. Subjaková Helena

PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE Š KOLSKÉHO Š P E C I Á L NEHO P E D A GÓGA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG: PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE SEPTEMBER: Vypracovanie plánu školského špeciálneho pedagóga na podmienky školy. Vypracovanie

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Vedenie dokumentácie

Vedenie dokumentácie Adresa: Základná škola Pribinova ul. 123/9 972 71 Nováky Tel. : 046/5460129 Email: zsnovaky@gmail.com www.zspribno.edupage.org Názov internej smernice Vedenie pedagogickej dokumentácie Číslo smernice PS

Více

Integrácia/začlenenie žiakov so ŠVVP v legislatíve od 9/2008

Integrácia/začlenenie žiakov so ŠVVP v legislatíve od 9/2008 Integrácia/začlenenie žiakov so ŠVVP v legislatíve od 9/2008 Legislatíva po roku 2008: Zákon č. 245/2008 Z.Z. z 22.5. 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

Vnútorný predpis č. 3/2013

Vnútorný predpis č. 3/2013 Základná škola s materskou školou Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom Vnútorný predpis č. 3/2013 Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy September 2013 Základná škola s materskou školou, Školská

Více

Tvorba IVP. PhDr. Zdenka Koncová špeciálny pedagóg CPPPaP - Lučenec

Tvorba IVP. PhDr. Zdenka Koncová špeciálny pedagóg CPPPaP - Lučenec Tvorba IVP PhDr. Zdenka Koncová špeciálny pedagóg CPPPaP - Lučenec Pri vypracovávaní IVP sa odporúča využiť nasledovnú odbornú literatúru: Mertin, V.: Individuální vzdělávací program. Portál, Praha 1995.

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

INDIVIDUÁLNA INTEGRÁCIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI V MŠ

INDIVIDUÁLNA INTEGRÁCIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI V MŠ Špeciálnopedagogická poradňa pri ŠZŠ pre telesne postihnutých Pionierska 850/13 Detva (elokované pracovisko M.R.Štefánika 908/40, Detva) mobil:0902390485, e-mail: sppdetva@gmail.com INDIVIDUÁLNA INTEGRÁCIA

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ Základná škola Žitavská ul. č. 1, 821 07 Bratislava Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ V zmysle 20 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S PORUCHOU AKTIVITY A POZORNOSTI PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE A NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE Vzdelávací program

Více

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí ZŠ s MŠ Rakovice Počet výtlačkov: Výtlačok č.: Správca dokumentu: Mgr. Pavol Krátký Zmena č.: Vypracoval: Mgr. Pavol Krátký Podpis: Dňa: Schválil: Mgr. Pavol Krátký funkcia: riaditeľ školy Podpis: Dňa:

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany Škola v rozmanitosti 1 Školský vzdelávací program pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami začlenených

Více

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA Staré grunty 52, Bratislava 4. Metodický materiál k integrácii

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA Staré grunty 52, Bratislava 4. Metodický materiál k integrácii ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4 Metodický materiál k integrácii Bratislava 2004 ÚVOD Pomôž mi, aby som to dokázal urobiť sám. M. Montessori Zásadné zmeny v rozvoji školstva

Více

Proces integrácie žiakov (školský rok 2009/2010)

Proces integrácie žiakov (školský rok 2009/2010) Proces integrácie žiakov (školský rok 2009/2010) A. Výchova a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami 1. Rediagnostické vyšetrenie žiaka so zdravotným znevýhodnením sa

Více

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik Smernica Štúdium v zahraničí Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky Prerokované v pedagogickej

Více

Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach ZŠ

Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach ZŠ ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4 Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach ZŠ (Interný

Více

Výchovné poradenstvo. Výchovný poradca: Mgr. Rosinská Daniela

Výchovné poradenstvo. Výchovný poradca: Mgr. Rosinská Daniela Výchovné poradenstvo Výchovný poradca: Mgr. Rosinská Daniela Ako budeme komunikovať Osobne Telefonicky Písomne Kabinet výchovného poradcu štvrtok v čase 8,00 10,00 hod. 032 / 7794 104 ZŠ s MŠ Podolie Hlavná

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009,

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009, 422/2009 Z. z. NARADENE VLÁDY Slovenskej republiky zo 7. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov Vláda Slovenskej republiky

Více

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012 N á v r h Obec Valaská Belá Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č..../2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce

Více

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie sekundárne vzdelávanie Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Proces individuálnej integrácie v podmienkach základných a stredných škôl. 1. Čo je individuálna integrácia a správna terminológia:

Proces individuálnej integrácie v podmienkach základných a stredných škôl. 1. Čo je individuálna integrácia a správna terminológia: Proces individuálnej integrácie v podmienkach základných a stredných škôl Zákon č. 245/2008 z 22. mája 2008 1. Čo je individuálna integrácia a správna terminológia: 2 s) školskou integráciou sa rozumie

Více

Základná škola, Sabinov, Ul. Komenského č. 13

Základná škola, Sabinov, Ul. Komenského č. 13 Základná škola, Sabinov, Ul. Komenského č. 13 Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (aktualizované pre školský rok 2015/2016) 1. Kto je žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015 Obec Raková v súlade s ustanovením 4 ods. 3 a 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 19 až 22 a 60 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský

Více

Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX

Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX pre 2. a 3. ročník študijného odboru 3692 M geodézia, kartografia a kataster Súvislá odborná prax (ďalej OP) je v zmysle školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) súčasťou

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 29.10.2009 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 422 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

Více

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017 Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka > 3-ročné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent - denná forma

Více

Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX

Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX pre 2. a 3. ročník študijných odborov 3650 M staviteľstvo Súvislá odborná prax (ďalej OP) je v zmysle školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) súčasťou vyučovacieho

Více

- úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa vmetodickopedagogickomcentre.

- úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa vmetodickopedagogickomcentre. Výberové konanie Riaditeľ Základnej školy Odborárska 1374 v Novom Meste nad Váhom 915 01,na základe zapojenia sa do projektu a na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu

Více

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Prijímacie skúšky Kritéria Vzorový test písomných prijímacích skúšok Systém hodnotenia Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Vzdelávací program Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ

Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: VZN 6/2015 MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Výtlačok číslo: Návrh tohto nariadenia/vzn: Vyvesené na úradnej tabuli mesta: 27.11.2015 Zverejnené na internetovej adrese mesta: 27.11.2015

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo

Více

Základná škola, Ul. Komenského 13, Sabinov

Základná škola, Ul. Komenského 13, Sabinov Základná škola, Ul. Komenského 13, 08301 Sabinov Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (aktualizované pre školský rok 2011/2012) 1. Kto je žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími

Více

MATURITA Základné informácie

MATURITA Základné informácie MATURITA 2013 Základné informácie PLATNÁ LEGISLATÍVA Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. školský zákon, Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011

Více

MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č.

MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. Strana 1 z 6 MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. Strana 2 z 6 1. Účel Interná smernica upravuje vzťah základných škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Prievidza k svojmu zriaďovateľovi v oblasti

Více

VÝSTUPOVÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

VÝSTUPOVÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM VÝSTUPOVÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV UČITEĽSTVO UMELECKO - VÝCHOVNÝCH PREDMETOV UČITEĽSTVO PROFESIJNÝCH PREDMETOV (METODICKÉ POKYNY A HODNOTENIE ŠTUDENTA)

Více

ČLÁNOK 1 CIEĽ PROGRAMU ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA

ČLÁNOK 1 CIEĽ PROGRAMU ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU JÁNA VOJTAŠŠÁKA 029 52 ZÁKAMENNÉ 967 IČO: 36140783 PROGRAM ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA ZAČÍNAJÚCICH PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV Na základe Smernice č. 19/2009-R

Více

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 Riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne

Více

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. IS 53 Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. IS 53 Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov Strana 1 z 5 MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov Strana 2 z 5 1. Účel 1.1 Mesto Prievidza, v súlade so Smernicou Ministerstva školstva

Více

Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy.

Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy. Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy. Materiál slúži ako pomôcka pre aplikačnú prax. Kvalifikačné predpoklady,

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

METODICKÝ POKYN pre vyplňovanie výkazu o materskej škole. Škol (MŠVVŠ SR) 1-01

METODICKÝ POKYN pre vyplňovanie výkazu o materskej škole. Škol (MŠVVŠ SR) 1-01 METODICKÝ POKYN pre vyplňovanie výkazu o materskej škole Škol (MŠVVŠ SR) 1-01 určeného pre automatizované spracovanie (Pre vykazujúce jednotky a odbory školstva okresných úradov v sídle kraja) účinnosť

Více

Usmernenie k prihlasovaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením na maturitnú skúšku

Usmernenie k prihlasovaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením na maturitnú skúšku Usmernenie k prihlasovaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením na maturitnú skúšku prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať podľa 4

Více

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Finančné pásma na nákup potravín Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Legislatíva zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 140 vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z.

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

306/2009 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. júla 2009

306/2009 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. júla 2009 306/2009 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. júla 2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŢIAKOV S PORUCHOU AKTIVITY A POZORNOSTI

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŢIAKOV S PORUCHOU AKTIVITY A POZORNOSTI MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŢIAKOV S PORUCHOU AKTIVITY A POZORNOSTI ISCED 1 primárne vzdelávanie ISCED 2 niţšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávací

Více

K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r.

K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r. K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r. 2008/2009 - V súlade so znením paragrafu 41a, ods. 4, zákona NR SR č. 216/2001

Více

Diagnostika, testovanie a hodnotenie žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ)

Diagnostika, testovanie a hodnotenie žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) Diagnostika, testovanie a hodnotenie žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Súčasný stav legislatívy z oblasti školskej

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŢIAKOV S VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM ISCED 1 - primárne vzdelávanie ISCED 2 - niţšie sekundárne vzdelávanie

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 September 2017 TESTOVANIE T5-2017 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTOVANÉ PREDMETY TESTOVANÉ UČIVO

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: Aktivita: 1. Reforma systému vzdelávania

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský 1. Úvodné ustanovenia V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a

Více

VNÚTORNÁ SMERNICA Č. 3/2015

VNÚTORNÁ SMERNICA Č. 3/2015 Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec VNÚTORNÁ SMERNICA Č. 3/2015 OSOBITNÝ SPÔSOB PLNENIA ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY - VZDELÁVANIE V ŠKOLÁCH MIMO ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Prerokované

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2016 September 2016 TESTOVANIE T5-2016 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa Plán práce školského psychológa na školský rok: 2017/2018 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Vypracovanie rozvrhu školského psychológa v spolupráci

Více

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 S t r e d n á o d b o r n á š k o l a e l e k t r o t e c h n i c k á T r n a v a, S i b í r s k a 1 KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Predkladá: Ing. Ružena Pecková

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

Program 9: Vzdelávanie

Program 9: Vzdelávanie Program 9: Vzdelávanie Zámer programu: Školy a školské zariadenia poskytujúce všetky druhy vzdelania Rozpočet programu: rok v eurách 2 634 911 2 611 522 2 616 076 Podprogram 9.1: Predškolská výchova Materské

Více

Obec J a z e r n i c a

Obec J a z e r n i c a Obec J a z e r n i c a Všeobecne záväzné nariadenie č. 28 o financovaní originálnych kompetencií obce Jazernica na úseku školstva a vzdelávania detí od 5-15 rokov Obec Jazernica na základe samostatnej

Více

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Vnútorná smernica č. 001/2014 Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Názov organizácie Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce Názov vnútorného predpisu Zásady tvorby a použitia

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

Čl. 1 Vymedzenie pojmov

Čl. 1 Vymedzenie pojmov Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre intelektovo nadaných žiakov č. CD-2005-19376/26377-1:091 schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky V y h o d n o t e n i e experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií Gestorský útvar:

Více

Ponukový list služieb

Ponukový list služieb Spojená škola, Partizánska 2, Poprad C e n t r u m š p e c i á l n o p e d a g o g i c k é h o p o r a d e n s t v a Ponukový list služieb 2013 (január jún) www.centrumspp.tym.sk mail: cspppoprad@gmail.com

Více

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa Plán práce školského psychológa na školský rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Evidencia žiakov s poruchami správania a pozornosti.

Více

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Mestský úrad 062 01 Starý Smokovec Tatranská Lomnica, 01.06.2015 Vec Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2015 Žiadosť o úpravu rozpočtu našej školy podávame

Více

OBEC B E N I C E. Spoločný obecný školský úrad Kláštor pod Znievom so sídlom v Beniciach Benice 96, Príbovce ANALÝZA ČINNOSTI

OBEC B E N I C E. Spoločný obecný školský úrad Kláštor pod Znievom so sídlom v Beniciach Benice 96, Príbovce ANALÝZA ČINNOSTI 1 OBEC B E N I C E Spoločný obecný školský úrad Kláštor pod Znievom so sídlom v Beniciach Benice 96, 038 42 Príbovce ANALÝZA ČINNOSTI SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ŠKOLSKÉHO ÚRADU za školský rok 2012 / 1. Rozbor

Více

Základná škola, Sabinov, Ul. Komenského č. 13. Výchovné poradenstvo v školskom roku 2015/2016

Základná škola, Sabinov, Ul. Komenského č. 13. Výchovné poradenstvo v školskom roku 2015/2016 Základná škola, Sabinov, Ul. Komenského č. 13 Výchovné poradenstvo v školskom roku 2015/2016 I. Testovanie: 1. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2015 alebo T5-2015) sa uskutoční

Více

POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU

POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad realizovanú v rámci národného projektu Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 5 podľa 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 21.11.2016, prerokované členmi

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

Mierové námestie č. 8, Senec. Názov normy: Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta

Mierové námestie č. 8, Senec. Názov normy: Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta M E S T O S E N E C Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec Názov normy: Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta Druh normy: Všeobecne záväzné nariadenie Účel normy: Tento dodatok k VZN

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 1/2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 1/2014 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Hôrky a CVC pôsobiacich na území obce Hôrky v roku 2014 Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky

Více

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY ŠTATÚT RADY ŠKOLY V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) a v súlade

Více

Zmeny vo financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v roku 2017

Zmeny vo financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v roku 2017 Zmeny vo financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v roku 2017 1. Súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy Financovanie základných umeleckých škôl,

Více

Pohybovo-športová príprava v MŠ

Pohybovo-športová príprava v MŠ Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, Školská 439, 919 65 Pohybovo-športová príprava v MŠ Školský rok 2015 / 2016 Lektorka krúžku: Beata Kurincová Obsah 1 Zameranie krúžku... 3 2 Organizácia a

Více

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení MATURITA 2012 Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 318/2008

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

P R O P O Z Í C I E štrnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2014/2015 v Slovenskej republike

P R O P O Z Í C I E štrnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2014/2015 v Slovenskej republike P R O P O Z Í C I E štrnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2014/2015 v Slovenskej republike Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 4. 12. 2017, prerokované členmi

Více