METODICKÝ POKYN pre vyplňovanie výkazu o materskej škole. Škol (MŠVVŠ SR) 1-01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÝ POKYN pre vyplňovanie výkazu o materskej škole. Škol (MŠVVŠ SR) 1-01"

Transkript

1 METODICKÝ POKYN pre vyplňovanie výkazu o materskej škole Škol (MŠVVŠ SR) 1-01 určeného pre automatizované spracovanie (Pre vykazujúce jednotky a odbory školstva okresných úradov v sídle kraja) účinnosť od Centrum vedecko-technických informácií SR Bratislava

2 Úvod Všeobecné zásady, spôsob predkladania, vypĺňanie a spracovanie výkazu a číselníky sú uvedené vo Všeobecných pokynoch pre vyplňovanie výkazov rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Všeobecné pokyny sú prístupné na stránke CVTISR Informácie o školstve - Zber údajov Výkazy typu Škol (MŠVVŠ SR). Údaje o Materskej škole (ďalej MŠ) predkladá vykazujúca jednotka (riaditeľstvo MŠ) na výkaze o materskej škole Škol (MŠVVŠ SR) 1-01 podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka. Metodický pokyn je záväzný pre všetky MŠ, ktoré riadi alebo prevádzkuje štát, cirkev alebo súkromná osoba na území Slovenskej republiky. Spolu s výkazom Škol (MŠVVŠ SR) 1 01 MŠ predkladá ešte prílohu za žiakov cudzincov, ak takých má. Vyplnený výkaz MŠ doručí do v jednom vyhotovení odboru školstva okresného úradu v sídle kraja (OÚ), v územnej pôsobnosti ktorého sa MŠ nachádza. VYPLŇOVANIE ŠTATISTICKÉHO VÝKAZU ŠKOL (MŠVVŠ SR) 1-01 V systéme automatizovaného spracovania údajov o MŠ je výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 1-01 písomným nosičom vstupných údajov. Výkaz je rozdelený na identifikačnú časť, v ktorej sa vyplňujú základné identifikačné údaje o škole a na 7 oddielov, v ktorých sa sledujú jednotlivé skupiny ukazovateľov. Vypĺňanie identifikačnej časti výkazu je popísané vo Všeobecných pokynoch vrátane číselníkov pre okres, druh školy, vyučovací jazyk a prevádzkara školy. PRÍKLAD pre vyplnenie výkazu za MŠ so zmiešaným vyučovacím jazykom Ak má MŠ triedy s dvomi vyučovacími jazykmi, vyplní dva výkazy v plnom rozsahu sledovaných ukazovateľov. Príklad pre zmiešaný vyučovací jazyk slovenský a maďarský. MŠ vyplní v oboch výkazoch rovnaké identifikačné číslo, s rovnakým kódom územia a rovnakým druhom školy. Pre slovenský vyučovací jazyk použije kód 200, číslo listu 01 a počet listov 02. Pre maďarský vyučovací jazyk použije kód 300, číslo listu 02 a počet listov 02. Oddiel I. Triedy a deti Vyplníte počty tried a detí podľa formy výchovy a vzdelávania a aj podľa vyučovacieho jazyka. Súčet tried a detí (R 0104) podľa formy výchovy a vzdelávania sa rovná súčtu tried a detí podľa vyučovacieho jazyka. Pri jednojazyčnej materskej škole musí byť R0104S2 vždy celé číslo, aj keď môže nastať prípad, že napr. počet tried celodennej výchovy a vzdelávania je 1,5 a poldenná výchova a vzdelávanie je len pol triedy. Pri dvojjazyčnej triede (napr. jazyk 230 slovensko-maďarský), môže byť slovenský jazyk 200 vykázaný R0104S2 0,5 triedy a R0104S2 v jazyku maďarskom t.j ,5 triedy, ale spolu za celú materskú školu (jazyk 230) je celá 1 trieda. Alebo môže byť v jazyku trieda a počet žiakov a v jazyku tried a počet detí a spolu za celú materskú školu (vyučovací jazyk 230) bude vždy celé číslo. Z R0104 deti s odloženou PŠD PŠD povinná školská dochádzka. S2 S3 R 0104 = R R R 0103 pre S2 a S3 R 0104 = R až + R 0111 pre S2 a S3 R 0116 = R 0101 až R 0111 pre S2 R 0116 = R 0101 až R 0113 pre S3 R 0112 S3 <= R 0104 S3 R0112S3 R0104S3 R0113S3 R0104S3 Oddiel II. Deti podľa národnosti Do oddielu sa zahrnú všetky deti MŠ. Počet detí podľa národnosti sa musí rovnať počtu detí v MŠ. Do riadkov R 0202 až R 0210 sa rozpíšu počty detí slovenskej štátnej príslušnosti podľa jednotlivých národností. V riadku 0201 sa uvedie počet detí slovenskej štátnej príslušnosti spolu. V 2

3 riadku 0211 sa uvedie počet detí cudzej štátnej príslušnosti a v riadku 0212 počet detí cudzej štátnej príslušnosti s trvalým pobytom v SR. Ak má MŠ deti cudzincov, vyplní aj prílohu za cudzincov. Nadväznosť na vyučovací jazyk školy. MŠ, ktorá má podľa registra vyučovací jazyk slovenský, by mala mať vyplnený riadok 0202 alebo riadok 0209 a škola s vyučovacím jazykom maďarským by mala mať vyplnený riadok 0206 alebo riadok (R 0209 ak je to MŠ len s deťmi rómskej národnosti) a podobne pre iný vyučovací jazyk. R0201 = R až R0210 R0211 <= R0201 R0212 <= R0211 R0216 = R až R0212 Platí medzioddielová kontrola: R0104 S3 = R R0211 Oddiel III. Evidenčný počet zamestnancov (fyzické osoby) Uvádza sa počet pedagogických a ostatných odborných zamestnancov vo fyzických osobách podľa stavu k kalendárneho roka. MŠ môže pôsobiť aj špeciálny pedagóg, ak sú v triedach individuálne začlenené deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pri výchove a vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže pôsobiť aj asistent učiteľa, ktorý sa podieľa na vytváraní podmienok nevyhnutných na prekonávanie najmä jazykových, zdravotných a sociálnych bariér. Nepatrí sem osobný asistent dieťaťa s postihnutím. Započítajte sem aj zamestnancov prijatých na dohodu o vykonaní práce. R0301S2 > 0 musia byť v MŠ učitelia, ak sú tu deti S2 >= S3 vo všetkých riadkoch. R0316 = R R R R R0305 pre S2 aj S3 Oddiel IV. Príprava detí na povinnú školskú dochádzku a žiadosti o prijatie (umiestnenie) v MŠ. Údaje v tomto oddiele sa vypĺňajú za minulý školský rok. Do riadku 0401 sa uvedie počet samostatných tried, v ktorých sú deti vo veku jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a do riadku 0402 počet detí, ktoré sa zúčastnili predškolskej prípravy pred plnením povinnej školskej dochádzky. (V čase predkladania výkazu sú už tieto deti žiakmi základnej školy alebo ešte aj po absolvovaní prípravy dostali ešte odklad začiatku plnenia školskej dochádzky). Predškolská príprava sa uskutočňuje samostatne (deti sú zaradené v samostatných triedach) alebo sú zaradené s deťmi v ostatných triedach. Počet detí vyplníte vždy, počet tried len vtedy, ak sú zriadené. Do riadku 0403 sa uvedie počet evidovaných žiadostí o prijatie detí do MŠ, ktorým sa doteraz (do vrátane) nevyhovelo pre nedostatok miesta. R 0401 R 0402 R 0416 = R R R 0403 Oddiel V. Školy v prírode Uvádza sa počet detí vyslaných do škôl v prírode v minulom školskom roku. V riadku 0501 sa uvedie počet detí, ktoré boli v škole v prírode. Ak niektoré deti boli viackrát, uvedú sa toľkokrát, koľkokrát v škole v prírode boli. V riadku 0502 sa uvedie celkový počet dní strávených v škole v prírode, vypočítaný ako násobok počtu detí a počtu dní. Môže vzniknúť prípad, že sa koná škola v prírode vo viacerých turnusoch. Pre tento prípad uvádzame nižšie uvedený príklad pre výpočet. 3

4 PRÍKLAD 30 detí bolo v škole v prírode. 10 detí bolo 8 dní v prvom turnuse a 20 detí bolo 10 dní v druhom turnuse. Spolu je počet dní strávených v ŠvP 280 príklad pre výpočet je v tabuľke. Počet detí Počet kalendárnych dní strávených v ŠvP Spolu I. turnus 10 detí 8 dní 80 dní II. turnus 20 detí 10 dní 200 dní Celkom 30 detí X 280 dní R0503 zapisuje sa počet detí zaradených do siete škôl a školských zariadení, R0504 nezaradené deti do siete škôl a školských zariadení (tie, ktoré sa zúčastnili ŠvP v inom ako školskom zariadení (hotel, ubytovňa, a pod.) R R0504 = R0501 R 0516 = R 0501 až R 0504 Oddiel VI. Veková štruktúra detí Do odd. VI. uvediete všetky deti MŠ. Do riadkov 0601 až 0607 rozpíšete počty detí(dievčat) podľa roku narodenia, t.j. narodených v januári až v decembri uvedeného roka. Počet detí (dievčat) podľa veku sa rovná počtu detí (dievčat) podľa formy výchovy a vzdelávania jako aj podľa vyučovacieho jazyka. S4 a S5 uvediete počet detí so ŠVVP špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je dieťa, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení (diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium) na základe rozhodnutia súdu ( 2 písm. j) školského zákona). Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba je požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre dieťa, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti ( 2 písm. i) školského zákona). Do kategórie detí so ŠVVP patria deti so zdravotným znevýhodnením (deti so zdravotným postihnutím, deti choré alebo zdravotne oslabené, deti s vývinovými poruchami a deti s poruchou správania), nadané deti a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. S2 >= S3 S2 >= S4 S4 >= S5 S3 >= S5 R0616 = R0601 až R0607 Medzioddielová kontrola odd. I a odd. VI. R0616S2 = R0104S3 R0616S3 = R0112S3 4

5 Oddiel VII. Školská integrácia detí v MŠ Uvádza sa počet individuálne začlenených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade so Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z. z. Do oddielu uvediete počty detí(dievčat) so zdravotným znevýhodnením a deti s intelektovým nadaním a podľa veku. Podľa interného metodického materiálu ŠŠI (Štátna školská inšpekcia), školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach ZŠ z r sa realizuje v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy; ak je to potrebné, takýto žiak je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Zákonný zástupca žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť. Školská integrácia je výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v triedach škôl a školských zariadení určených pre žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb ( 2 písm. s) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len školský zákon ). Školská integrácia/školské začlenenie pojem školské začlenenie používaný v niektorých paragrafoch školského zákona je synonymum pojmu školská integrácia, definovaného v 2 písm. s) školského zákona. Oba pojmy označujú ten istý proces (I. Základné pokyny bod 5 Pokynov na vyplnenie formulára Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do materskej školy, do základnej školy a do strednej školy, schváleného MŠ SR pod číslom CD / :914 dňa s platnosťou od 1. januára 2009 ďalej Pokyny na vyplnenie formulára návrh na prijatie ). Do odd. VII. sa premiestnila bunka deti zo SZP sociálne znevýhodneného prostredia. "Za žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia sa považuje iba ten žiak, ktorému bol tento štatút priznaný Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na základe výchovnoporadenskej starostlivosti, vrátane diagnostiky." Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 2, odsek p): dieťaťom zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia [sa rozumie] dieťa alebo žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa alebo žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj osobnosti. Ide o definovanie dieťaťa na základe charakteristík prostredia, v ktorom dieťa žije. Každé dieťa, ktoré je uvedené v kolónke dieťa zo SZP musí spĺňať nasledovné podmienky: 1. Dieťa zo SZP musí byť diagnostikované v CPPPaP, 2. ak má dieťa diagnostikované zdravotné znevýhodnenie a súčasne je posúdený ako žiak zo SZP, vo výkaze sa v kolónke SZP neuvádza, Vo výkazoch platí zásada, že každé dieťa, ktoré je CPPPaP diagnostikované ako dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže byť vo výkazoch uvedený iba v jednej z kategórií, ktoré sú spoločne zahrnuté pod pojmom ŠVVP. počet detí so ŠVVP = počet detí so zdravotným znevýhodnením + počet nadaných detí + počet detí zo SZP A NADVÄZNOSTI NA ODD. VI. R0601S4 + R0602S4 = R0702S2 + R0702S R0702S26 R0601S5 + R0602S5 = R0702S3 + R0702S R0702S27 R0603S4 až R0607S4 = R0703 až R0707S2 + S4 + S S26 R0603S5 až R0607S5 = R0703 až R0707S3 + S5 + S S27 5

6 Pre kontrolný súčet platí vo všetkých stĺpcoch: R0701 = R R R R R0706 +R0707 UPOZORNENIE V prípade nejasností pri vyplňovaní výkazov kontaktujte zamestnancov CVTI SR, oddelenie štatistiky a služieb, tel. č. 02/ , , 6

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 30.

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

M 10. VÝKAZ o vyšší odborné škole podle stavu k 30. 9. 2014

M 10. VÝKAZ o vyšší odborné škole podle stavu k 30. 9. 2014 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Organizace odešle výkaz elektronicky do 15. kalendářního dne

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni reg. č.

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni reg. č. Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni reg. č. projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00448 Sborník příspěvků z konference 25.

Více

Školská sociálna práca. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou

Školská sociálna práca. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou Foto: roman Baláž Školská sociálna práca 2 2013 ročník 13 vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci ve spolupráci s Fakultou sociálních

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz ver. 07/2008 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ

Více

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS Struktura, forma a obsah průkazné dokumentace pro vybraná technologická zařízení

Více

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 1. ADLER, A. 1999. Porozumění životu. Úvod do individuální psychologie. Praha : Aurora, 1999. 158 s. ISBN 80-85974-76-2. 2. ALLEN, R. 1999. Hlavolamy pre deti. Bratislava

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI A MIGRÁCIA RISO

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI. Zpracoval: Mgr.

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2014 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu se doplní

Více

Dokumentace uživatele

Dokumentace uživatele Dokumentace uživatele Dokumentace uživatele Úvodní slovo... vi Novinky ve verzi 2.3... 1 1. Práce s textem... 1 Charakteristika programu SMILE... 3 1. Systém SMILE... 3 I. SMILE Centrum... 4 záložka Výuka...

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43 Důvěrnost: Číslo výtisku: Veřejná EVAD Verze: 07.09 Autor (jméno, datum, podpis): Ing. Jiří Lövy, 15.6.2009 Schválil (jméno, datum, podpis): David Mencl, 20.6.2009 Platnost od: 1. 7. 2009 Jiné informace:

Více

Aktuální informace pro sběr dat ze školních matrik

Aktuální informace pro sběr dat ze školních matrik Aktuální informace pro sběr dat ze školních matrik 10. 6. 2015 Vracení souborů k opravě Správní úřad může nově vracet i soubory, které již odeslal na MŠMT, ale s podmínkou splnění termínu odevzdání dat

Více

ZPRÁVA Z PŘEDVÝZKUMU POTŘEB UŽÍVATELŮ PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE SMYSLOVÝM

ZPRÁVA Z PŘEDVÝZKUMU POTŘEB UŽÍVATELŮ PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE SMYSLOVÝM ZPRÁVA Z PŘEDVÝZKUMU POTŘEB UŽÍVATELŮ PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) Autor práce: Bc. Eva Surovková Studie vznikla díky podpoře z projektu

Více

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 Aktuální změny v soutěžním právu Zákon o obchodních korporacích aneb odkud začít Přemístění sídla společnosti v rámci EU Insolvenční řízení může přesáhnout hranice jednoho

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ust. 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen prodávající ), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského

Více

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Recenze Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014 Recenze Kollárik, T., Lisá, E., & Ritomský, A. (2013). Psychodiagnostika manažérov. Učebnica pre vysoké školy. Žilina: EUROKODEX. 152 s. ISBN 978-80-8155-013-3.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Lukáš Baumruk Radka Hlavnová Markéta Maříková Popište, analyzujte a zhodnoťte dosavadní vývoj a současný stav jednotek kolektivního investování,

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI A SROVNÁNÍ ODBORNÁ STUDIE V RÁMCI PROJEKTU PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Ing. Jiří Horecký, MBA doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Bc. Andrea Tajanovská, DiS. 1 Obsah PŘEDMLUVA

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Profesní seskupení Společná Vize: bezpečnost práce na staveništi o.s. KATALOG DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB V OBLASTI BOZP v České i Slovenské republice PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Více

Rozvoj vodních cest na Slovensku

Rozvoj vodních cest na Slovensku 1 2011 Rozvoj vodních cest na Slovensku Jihomoravský kraj Zlínský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 Praha 5 Tel.:

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci). Daňový rezident ČR - 586/1992 Sb. o daních z příjmů 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Lidská práva v aplikační praxi

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Lidská práva v aplikační praxi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Lidská práva v aplikační praxi Zdravotní pojištění pro cizince Kamila Holoubková Andrea Matyiová jaro 2011 1 Obsah Úvod... 3 1 Zdravotné poistenie a cizinci v ČR...

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ MONOTEMATICKÉ ČÍSLO EDITOR PETR HLAĎO MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

2/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

2/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ obzor obzor Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 2/2014 Praha, únor 2014 Roč. 60 (102) o Číslo 2 o str. 25 44 Katedra

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Česká vědeckotechnická společnost spojů Česká vědeckotechnická společnost spojů a Slovenská elektrotechnická spoločnosť si Vás dovolují pozvat na V. ročník mezinárodní konference Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR 2011 35 rokov

Více

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267.

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267. ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) uvedenou v záhlaví

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

únor 2015 Vážení čtenáři,

únor 2015 Vážení čtenáři, únor 2015 Vážení čtenáři, řada z Vás se po vánočních svátcích ponořila do zpracování účetních závěrek a leden je nenávratně pryč. Naštěstí napadl sníh a my můžeme s dětmi oslavit pololetní vysvědčení zimními

Více

TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY Sborník referátů z mezinárodního semináře TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ Brno, 7. září 2010 Oldřich Šimoník (ed.) BRNO 2010 Seminář byl pořádán

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

Software pro váš úspěch 2/2009. Vánoční soutěž Změny v české legislativě pro rok 2010 Představení nových ředitelů v Plzni a v Bratislavě.

Software pro váš úspěch 2/2009. Vánoční soutěž Změny v české legislativě pro rok 2010 Představení nových ředitelů v Plzni a v Bratislavě. Software pro váš úspěch 2/2009 Vánoční soutěž Změny v české legislativě pro rok 2010 Představení nových ředitelů v Plzni a v Bratislavě Newsletter Úvod Vážení čtenáři, velmi nás potěšil zájem, který jste

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Dvě stě třicet slov úvodem Cílem předloženého textu je poskytnout stručnou analýzu

Více

Školské organizace - úpravy rozpočtů 2015 (Sběr podkladů pro úpravy rozpočtu přímých výdajů)

Školské organizace - úpravy rozpočtů 2015 (Sběr podkladů pro úpravy rozpočtu přímých výdajů) Pomůcka k použití systému KEVIS pro evidenci Školské organizace - úpravy rozpočtů 2015 (Sběr podkladů pro úpravy rozpočtu přímých výdajů) Na základě ustanovení 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Software pro váš úspěch

Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Prosinec 2014 Pozvánka na seminář DPH 2015 evl i v nemocnicích Krompachy a Levoča Daňové přiznání od ledna přes datovou schránku IndiGO group představujeme nového partnera Newsle

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní společnost FreeClaim.eu, s. r. o., se sídlem Grösslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 48

Více

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk)

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk) ZOO LOTTO (cz) Kdo jako první najde všechna svoje zvířátka? Určete, o jaké zvíře se jedná, a umístěte ho na správné místo na hrací desce. Pro ještě větší požitek ze hry máte k dispozici vždy několik herních

Více

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov Zoznam bibliografických odkazov BALEKA, J. 1997. Výtvarné umění. Výkladový slovník malířství, sochařství, grafika. Praha : ACADEMIA, 1997. 429 s. ISBN 80-200-0609-5. BANAŠ, J. 1989. Didaktika výtvarnej

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

Metodický pokyn k vedení pedagogické dokumentace ZŠ

Metodický pokyn k vedení pedagogické dokumentace ZŠ Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Metodický pokyn k vedení pedagogické dokumentace ZŠ Veškerá dokumentace musí být vedena s náležitou péčí. Změna

Více

Maory. klient. Výlet mezi. sociální služby na Novém Zélandu. Která barva. Anketa k IP Nespolupracující

Maory. klient. Výlet mezi. sociální služby na Novém Zélandu. Která barva. Anketa k IP Nespolupracující Která barva je ta vaše nketa k IP Nespolupracující klient Výlet mezi Maory sociální služby na Novém Zélandu sociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky www.apsscr.cz www.socialnisluzby.eu ročník:

Více

Média a vzdělávání 2007

Média a vzdělávání 2007 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Média a vzdělávání 2007 Sborník recenzovaných

Více

Organizační výbor konference Ing. Jan Chromý, Ph.D. PaedDr. René Drtina, Ph.D. Ing. Pavel Attl, Ph.D. Ing. Jan Nosek Radka Balakovská Milan Klouček

Organizační výbor konference Ing. Jan Chromý, Ph.D. PaedDr. René Drtina, Ph.D. Ing. Pavel Attl, Ph.D. Ing. Jan Nosek Radka Balakovská Milan Klouček Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní

Více

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního.

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX: V roce 1988 dokončili MNV, v pozadí mateřská škola. Název Luník je označení pro okrsky

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Evidencní listy Dobrý den, ucinili jste elektronické podání ELDP podepsané podpisovým klícem CSSZ. Elektronické podání ELDP podepsané podpisovým klícem CSSZ musí být podle 37 zákona c. 500/2004 Sb., správního

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

Á Í Č Ě Č ň ť Š Č Ť ň ň ď Ť Ú ť Č ň ď ť Č Š Ž Ú Ť Ť Ť Ť ň Ť Ť ť Ť Ť Á Ť Ť Ť ď Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť ň ďť Ť Ť Ť Š Š Š ď ň Č Š ň Š ť Š ň Š Š Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ú Š ň ť ť Š ň Š Ž ť ť ť ň Š Č Š Š Í

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Ž ř ú ř ř ř Šř ř ř ú ň Ž Ž ů ú ů šř ů ú ů ř ř Ž ř ř Č ř ř ř Č šř ů Ú Ř Ú ů ř ú ů š šř ř š ú š ř ř š š ř ř ú Ž Š ů š ř š ř Ž ů ú ů Ú Ž ř ú ř Ú ú šř ů š ů Ž Ž ř ů Ž Ú ů Ž ř ř ř ť ů ň ř ů Á ř ň ř ů Ř ú ó

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 SSCC v Supply chain MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 Copyright 2009 Proč SSCC? 1 klik a zboží je naskladněné! Page 2 SSCC + DESADV = Jednoznačný identifikátor

Více

IP&IT BULLETIN OBSAH PROSINEC 2012. v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

IP&IT BULLETIN OBSAH PROSINEC 2012. v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem IP&IT BULLETIN PROSINEC 2012 v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií Vážení klienti a obchodní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání.

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Bára Baumrukrová - Co je to Ajurvéda? Aju znamená život, r je spojka,

Více

1/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

1/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ obzor obzor Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 1/2014 Praha, leden 2014 Roč. 60 (102) o Číslo 1 o str. 1 24 www.egako.eu

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Č.j:12 271 /2010-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŢNOU VÝZVU k předkládání ţádostí individuálních

Více

TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI

TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ v rámci projektu PHARE 2003 RLZ opatření 2.1 Program podpory aktivit zaměřených na integraci sociálně znevýhodněných

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje Č.j: 16595/2011-412 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM EBMNEWS02 Aktuální dění ve skupině společností EBM Úvodní slovo Vážení priatelia, znovu sa pripomíname s našim newsletterom, aby sme vás v krátkosti informovali o dianí v našich spoločnostiach EBM-Expert

Více