Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù a spoleèností zmiòované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami pøíslu¹ných vlastníkù. Rozmno¾ování, pøenos, roz¹iøování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. mpegla.com. Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. V MAXIMÁLNÍ MÍØE POVOLENÉ PØÍSLU NÝMI PRÁVNÍMI PØEDPISY NEJSOU SPOLEÈNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELÙ LICENCE ZA ÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVÌDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PØÍJMÙ ANI ZA ZVLÁ TNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ÈI NEPØÍMÉ KODY ZPÙSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPÙSOBEM. OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "JAK STOJÍ A LE Í". KROMÌ ZÁKONNÝCH PO ADAVKÙ SE VE VZTAHU K PØESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ÁDNÉ VYJÁDØENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VÈETNÌ, NIKOLI V AK POUZE, NEVYJÁDØENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚÈEL. SPOLEÈNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PØEDCHOZÍHO UPOZORNÌNÍ TENTO DOKUMENT ZMÌNIT NEBO UKONÈIT JEHO PLATNOST. Dostupnost urèitých výrobkù, programù a slu¾eb pro tyto výrobky se mù¾e li¹it podle oblastí. Podrobnìj¹í informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Kontrola vývozu Tento pøístroj mù¾e obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou pøedmìtem vývozních omezení nebo zákonù platných v USA a v dal¹ích zemích. Obcházení zákonù je zakázáno. Programy tøetích stran dodávané spoleènì s va¹ím pøístrojem mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou osobami pøidru¾enými ke spoleènosti Nokia a které s ní nejsou spojeny. Spoleènost Nokia nevykonává autorská práva èi práva du¹evního vlastnictví k tìmto programùm tøetích osob. Nokia proto nepøebírá ¾ádnou odpovìdnost za jakoukoli podporu koncového u¾ivatele nebo funkènost tìchto programù, ani za informace uvádìné v programech nebo tìchto materiálech. Nokia neposkytuje ¾ádnou záruku za programy tøetích stran. POU ÍVÁNÍM PROGRAMÙ BERETE NA VÌDOMÍ, E PROGRAMY JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "JAK STOJÍ A LE Í", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÌ UVEDENÉ NEBO MLÈKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍØE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PØEDPISY. DÁLE BERETE NA VÌDOMÍ, E SPOLEÈNOST NOKIA ANI S NÍ SPOJENÉ SPOLEÈNOSTI NEPOSKYTUJÍ ÁDNÉ VÝSLOVNÌ UVEDENÉ NEBO MLÈKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VÈETNÌ, ALE NE VÝHRADNÌ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚÈELÙM, JAKO ANI NA TO, E POU ITÍ PROGRAMÙ NENARU Í PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ÈI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TØETÍCH STRAN. UPOZORNÌNÍ FCC/ÚØADU INDUSTRY CANADA Vá¹ pøístroj mù¾e zpùsobovat ru¹ení televize nebo rozhlasu (napøíklad pøi pou¾ívání telefonu v blízkosti pøijímaèe). FCC nebo úøad Industry Canada mohou vy¾adovat, abyste pøestali pou¾ívat telefon, pokud není mo¾né toto ru¹ení omezit. Potøebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní støedisko. Tento pøístroj je v souladu s èástí 15 pravidel FCC. Provoz musí splòovat následující dvì podmínky: (1) Tento pøístroj nesmí zpùsobovat ¹kodlivé ru¹ení a (2) tento pøístroj musí tolerovat ve¹keré zachycené ru¹ení, vèetnì toho, které mù¾e zpùsobit jeho ne¾ádoucí èinnost. Ve¹keré zmìny nebo úpravy, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu u¾ivatelova oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

3 / 1. vydání CS Obsah BEZPEÈNOST. 6 Obecné informace U¾iteèné rady... 7 O va¹em pøístroji Sí»ové slu¾by Pøíslu¹enství Pøístupové kódy. 10 Aktualizace softwaru. 11 Aktualizace softwaru telefonu My Nokia

4 Sta¾ení obsahu.. 12 Podpora Nokia Hlasové vytáèení Volby v prùbìhu hovoru Volání s pomocí NFC.. 22 Iniciování videohovoru Psaní textu Tradièní psaní textu Prediktivní psaní textu Zprávy...

5 .. 24 Psaní a odeslání textové zprávy Psaní a odeslání multimediální zprávy 24 Zobrazení zprávy a odpovìï na ni.. 25 Zvukové zprávy Nokia Xpress Zprávy pøímo na displej.. 25 Aplikace Chat Hlasové zprávy Videozprávy Informaèní zprávy Pøíkazy slu¾by.

6 Nastavení zpráv Zaèínáme Vlo¾ení SIM karty, pamì»ové karty a baterie... Nabíjení baterie. Pamì»ová karta microsd... Zapnutí a vypnutí telefonu Nastavení èasu, èasového pásma a data Slu¾ba konfigurace nastavení Anténa.. Poutko...

7 Klávesy a èásti telefonu. Pohotovostní re¾im... Profil Letadlo Kontakty Ulo¾ení jmen a telefonních èísel Pøidání detailù kontaktu. 30 Hledání kontaktu Kopírování nebo pøesouvání kontaktù Upravení kontaktù. 31 Skupiny Pøipojení k PC Nokia PC Suite...

8 Aplikace pro datovou komunikaci Informace o baterii a nabíjeèce.. 52 Pokyny k ovìøení pravosti baterií Nokia Push to talk Organizér Budík.... Kalendáø... Seznam úkolù..obìma pøístroji není vìt¹í ne¾ 10 metrù a ¾e mezi nimi nejsou stìny nebo jiné pøeká¾ky. Ovìøte, ¾e druhý pøístroj není ve skrytém re¾imu. Ovìøte, ¾e jsou oba pøístroje kompatibilní. Volání Otázka: Jak mohu upravit hlasitost? Odpovìï: Pro nastavení hlasitosti v prùbìhu hovoru stisknìte tlaèítko nastavení hlasitosti nahoru nebo dolù. Otázka: Jak mohu zmìnit vyzvánìcí tón? Odpovìï: Zvolte Menu > Nastavení > Tóny. Kontakty Otázka: Jak mohu pøidat nový kontakt? Odpovìï: Zvolte Menu > Kontakty > Jména > Volby > Pøidat nový kontakt. Otázka: Jak ke kontaktu pøidám doplòkové informace? Odpovìï: Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete pøidat detail, a zvolte Detaily > Volby > Pøidat detail. Vyberte z dostupných mo¾ností. Obecné informace 7 Menu Otázka: Jak mohu zmìnit vzhled menu? Odpovìï: Chcete-li zmìnit zobrazení menu, zvolte Menu > Volby > Zobraz. hlavní menu > Seznam, Tabulka, Tabulka s popisky nebo Zálo¾ky. Otázka: Jak si mohu pøizpùsobit menu? Odpovìï: Chcete-li zmìnit uspoøádání menu, zvolte Menu > Volby > Uspoøádat. Vyberte menu, které chcete pøesunout, a zvolte Pøesun.. Vyberte místo, na které chcete menu umístit, a zvolte OK. Ulo¾te zmìny zvolením

9 Hotovo > Ano. Zprávy Otázka: Proè se mi nedaøí odeslat multimediální zprávu (MMS)? Odpovìï: Informace o dostupnosti a objednání sí»ové slu¾by multimediálních zpráv (MMS) získáte od svého poskytovatele slu¾by. Otázka: Jak mám nastavit ? Odpovìï: Chcete-li pou¾ívat v telefonu, musíte pou¾ívat kompatibilní systém u. O správná nastavení po¾ádejte svého poskytovatele slu¾by u. Chcete-li aktivovat nastavení u, zvolte Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Zprávy u. Pøipojení k PC Otázka: Proè mám problémy pøi pøipojování telefonu k mému PC? Odpovìï: Ovìøte, ¾e je na PC nainstalována a spu¹tìna aplikace Nokia PC Suite. Bli¾¹í informace najdete v nápovìdì aplikace Nokia PC Suite nebo na stránkách podpory na Klávesové zkratky Otázka: Mohu pou¾ívat nìjaké klávesové zkratky? Odpovìï: Telefon poskytuje nìkolik klávesových zkratek: Pro otevøení protokolu volání stisknìte jednou klávesu Volat. Pro zahájení hovoru vyberte po¾adované jméno nebo èíslo a stisknìte klávesu Volat. Pro otevøení webového prohlí¾eèe podr¾te stisknutou klávesu 0. Pro volání va¹í hlasové schránky podr¾te stisknutou klávesu 1. Pro pøepnutí z libovolného profilu na profil Ticho a zpìt na profil Normální podr¾te stisknutou klávesu #. 8 Obecné informace O va¹em pøístroji Bezdrátový pøístroj popisovaný v této pøíruèce je schválen pro pou¾ití v sítích WCDMA 850 a 2100 a GSM 850, 900,1800 a Podrobnìj¹í informace o sítích získáte od svého poskytovatele slu¾eb. Pøi pou¾ívání funkcí tohoto pøístroje dodr¾ujte v¹echny právní pøedpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, vèetnì autorských práv.

10 Ochrana autorských práv mù¾e znemo¾nit kopírování, upravování nebo pøená¹ení nìkterých obrázkù, hudby a dal¹ího obsahu. Ve va¹em pøístroji mohou být pøedem nainstalovány zálo¾ky a odkazy k internetovým stránkám tøetích osob. Prostøednictvím pøístroje máte rovnì¾ pøístup k dal¹ím stránkám tøetích osob. Stránky tøetích osob nemají vazbu na spoleènost Nokia a spoleènost Nokia nepotvrzuje ani nepøijímá ¾ádnou odpovìdnost za tyto stránky. Rozhodneteli se takové stránky otevøít, mìli byste uèinit opatøení s ohledem na zabezpeèení nebo obsah. Varování: Abyste mohli pou¾ívat libovolnou funkci tohoto pøístroje, mimo budíku nebo aplikací karty NFC, kdy¾ je zapnuta funkce NFC a úroveò aktivace karty je nastavena na V¾dy, pøístroj musí být zapnutý. Nezapínejte pøístroj, pokud pou¾ití bezdrátového pøístroje mù¾e zpùsobit ru¹ivé vlivy nebo vznik nebezpeèí. Nezapomeòte zálohovat nebo zapisovat v¹echny dùle¾ité informace ulo¾ené v pøístroji. Pøi pøipojování k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v u¾ivatelské pøíruèce daného zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní výrobky. Sí»ové slu¾by Abyste mohli pou¾ívat telefon, musíte mít od poskytovatele bezdrátových slu¾eb zaji¹tìnu odpovídající slu¾bu. Mnoho funkcí vy¾aduje speciální sí»ové slu¾by. Tyto funkce nejsou dostupné ve v¹ech sítích; jiné sítì mohou vy¾adovat, abyste pøed pou¾itím sí»ových slu¾eb uzavøeli zvlá¹tní dohody se svým poskytovatelem slu¾eb. Vá¹ poskytovatel slu¾eb vám mù¾e poskytnout pokyny a vysvìtlí vám pøíslu¹né poplatky. Nìkteré sítì mohou mít omezení, která ovlivní zpùsob pou¾ití sí»ových slu¾eb. Nìkteré sítì napøíklad nemusí podporovat v¹echny znaky a slu¾by závislé na urèitém jazyku. Vá¹ poskytovatel slu¾eb mù¾e po¾adovat, aby ve va¹em telefonu byly nìkteré funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce Obecné informace 9 nezobrazí v nabídce menu va¹eho telefonu. Ve va¹em telefonu mohou být dále provedena urèitá nastavení, napøíklad zmìny v názvech menu, poøadí menu a v ikonách. Podrobnìj¹í informace získáte od svého poskytovatele slu¾eb. Tento pøístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Nìkteré funkce tohoto pøístroje, napøíklad MMS (slu¾ba multimediálních zpráv), prohlí¾eè, aplikace , chat, vzdálená synchronizace a stahování obsahu z prohlí¾eèe nebo pøes MMS, vy¾adují podporu tìchto technologií ze strany sítì. Pøíslu¹enství Varování: Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslu¹enství schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto konkrétním modelem. Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit ztrátu platnosti jakéhokoli souhlasu nebo záruk a mù¾e být i nebezpeèné. Informace o dostupnosti schválených pøíslu¹enství získáte u svého prodejce. Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, uchopte a zatáhnìte v¾dy za konektor, nikoliv za kabel. Pøístupové kódy Zvolte Menu > Nastavení > Zabezpeèení a nastavte, jak telefon pou¾ívá pøístupové kódy a mo¾nosti zabezpeèení. Chcete-li pøedejít následkùm nechtìného stisknutí kláves, pou¾ijte zámek klávesnice (keyguard). Zvolte Menu > Nastavení > Telefon > Automat. zámek kláv. nebo Zabezpeè. klávesnice > Zapnuto nebo Vypnuto. Je-li zapnuta funkce Zabezpeèená klávesnice, zadejte po výzvì vlastní bezpeènostní kód. Pro odemknutí kláves zvolte Uvolnit a stisknìte klávesu *. Chcete-li pøijmout hovor pøi zamknuté klávesnici, stisknìte klávesu Volat. Pokud ukonèíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opìt automaticky zamkne. Pro vytvoøení nebo zmìnu bezpeènostního kódu zvolte Menu > Nastavení > Zabezpeèení > Pøístupové kódy a vyberte z dostupných mo¾ností. PIN kód, dodaný se SIM kartou, pomáhá chránit kartu pøed neoprávnìným pou¾itím. Kód PIN2, dodaný s nìkterými SIM kartami, je vy¾adován pro pøístup k nìkterým slu¾bám. 10 Obecné informace Se SIM kartou mohou být dodány kódy PUK a PUK2.

11 Pokud zadáte tøikrát za sebou nesprávný kód PIN nebo PIN2, budete po¾ádáni o zadání kódu PUK nebo PUK2. Nemáte-li tyto kódy k dispozici, kontaktujte svého poskytovatele slu¾by. Heslo pro blokování (4 èíslice) je vy¾adováno pøi pou¾ívání funkce Slu¾ba blok. hovorù pro omezení hovorù provádìných va¹ím telefonem (sí»ová slu¾ba). Chcete-li zobrazit nebo zmìnit nastavení modulu zabezpeèení, pokud je nainstalován, zvolte Menu > Nastavení > Zabezpeèení > Nast. modulu zabezp.. Aktualizace softwaru Dùle¾ité: Pou¾ívejte pouze slu¾by, kterým dùvìøujete a které nabízejí odpovídající zabezpeèení a ochranu pøed ¹kodlivým softwarem. Nokia mù¾e vyvíjet nové verze softwaru, které mohou nabízet nové funkce, zlep¹ené funkce nebo zlep¹ený výkon. Tyto nové verze si mù¾ete vy¾ádat prostøednictvím PC programu Nokia Software Updater. Chcete-li aktualizovat software pøístroje, musíte mít program Nokia Software Updater a kompatibilní PC s operaèním systémem Microsoft Windows 2000, XP nebo Vista, pøístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro pøipojení va¹eho pøístroje k PC. Chcete-li získat dal¹í informace a stáhnout program Nokia Software Updater, nav¹tivte nebo místní webovou stránku spoleènosti Nokia. Sta¾ení nových verzí softwaru mù¾e vy¾adovat pøenos velkého mno¾ství dat v síti va¹eho poskytovatele slu¾by. Informujte se u svého poskytovatele slu¾eb o poplatcích za datové pøenosy. Pøed zahájením aktualizace ovìøte, ¾e je baterie pøístroje dostateènì nabitá, nebo k pøístroji pøipojte nabíjeèku. Pokud va¹e sí» podporuje aktualizace softwaru pomocí bezdrátového pøipojení, mìli byste mít mo¾nost si vy¾ádat aktualizace pøímo z pøístroje. Viz,,Telefon" na stranì 37. Aktualizace softwaru telefonu Vá¹ poskytovatel slu¾by mù¾e zaslat aktualizaci softwaru telefonu bezdrátovì pøímo do va¹eho pøístroje. Tato mo¾nost nemusí být ve va¹em pøístroji dostupná. Varování: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemù¾ete pou¾ívat pøístroj, a to ani pro tísòová volání, dokud není instalace dokonèena a pøístroj není restartován. Pøed tím, ne¾ projevíte souhlas s instalací nové verze, nezapomeòte zálohovat data. Obecné informace 11 My Nokia Pøijímejte zdarma tipy a podporu pro vá¹ telefon Nokia, plus zdarma zku¹ební obsah, interaktivní ukázky, pøizpùsobenou webovou stránku a novinky o nejnovìj¹ích výrobcích a slu¾bách Nokia. Získejte ze svého telefonu co nejvíce a zaregistrujte si slu¾bu My Nokia je¹tì dnes! Více informací o slu¾bì a její dostupnosti ve va¹em regionu najdete na com/mynokia. Sta¾ení obsahu Do telefonu mù¾ete stahovat nový obsah, napøíklad motivy (sí»ová slu¾ba). Informace o dostupnosti rùzných slu¾eb, cenách a tarifech získáte od poskytovatele slu¾by. Podpora Nokia Nejnovìj¹í pøíruèky, doplòkové informace, soubory ke sta¾ení a slu¾by týkající se va¹eho výrobku Nokia najdete na Na webových stránkách najdete informace o pou¾ívání výrobkù a slu¾eb Nokia. Kontakt na støediska Nokia Care získáte v seznamu místních kontaktních støedisek Nokia Care na adrese Nejbli¾¹í servisní støedisko Nokia Care najdete na adrese 1. Zaèínáme Vlo¾ení SIM karty, pamì»ové karty a baterie SIM karta a její kontakty jsou náchylné na po¹kození po¹krábáním nebo ohnutím. Pøi manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrnì. Vlo¾ení SIM karty 1. Otoète telefon zadní stranou k sobì a sejmìte kryt baterie (1-2). 2. Opatrnì vytáhnìte pojistku dr¾áku SIM karty a otevøete dr¾ák (3-4). 3. Vlo¾te SIM kartu (5-6). Ovìøte, ¾e je SIM karta vlo¾ena správnì a ¾e zlatì zbarvená plocha kontaktù na kartì smìøuje dolù. 12 Zaèínáme 4. Zavøete dr¾ák SIM karty a posunujte jej, dokud se nezajistí na místì (7). Vlo¾ení pamì»ové karty a baterie 1. Zatlaète pamì»ovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místì (1). 2. Ovìøte, ¾e je karta vlo¾ena správnì a ¾e zlatì zbarvená plocha kontaktù na kartì smìøuje dolù (2). 3. Správnì vyrovnejte kontakty baterie a vlo¾te baterii (3-4). 4. Nasaïte zadní kryt (5-6). Nabíjení baterie Pøed vyjmutím baterie v¾dy vypnìte pøístroj a odpojte nabíjeèku. Nabíjení baterie BL-4U nabíjeèkou AC-8 trvá v pohotovostním re¾imu pøibli¾nì 1 hodinu a 30 minut.

12 1. Pøipojte nabíjeèku do zásuvky el. napìtí. 2. Pøipojte konektor od nabíjeèky do zdíøky pro konektor nabíjeèky ve spodní èásti telefonu. Je-li baterie zcela vybitá, mù¾e trvat nìkolik minut, ne¾ se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo ne¾ bude mo¾né z pøístroje telefonovat. Zaèínáme 13 Pamì»ová karta microsd Do kompatibilní pamì»ové karty microsd mù¾ete ukládat data, jako jsou vyzvánìcí tóny, motivy, tóny, obrázky a videoklipy. Pamì»ovou kartu microsd je mo¾né vyjmout nebo vymìnit i za provozu telefonu, bez jeho vypnutí. Tento telefon podporuje microsd karty do kapacity 4 GB. Pou¾ívejte pouze kompatibilní microsd karty schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto pøístrojem. Spoleènost Nokia pou¾ívá schválené odvìtvové standardy pro pamì»ové karty, ale nìkteré znaèky nemusí být plnì kompatibilní s tímto pøístrojem. Nekompatibilní karty mohou po¹kodit kartu a pøístroj a poru¹it data ulo¾ená na kartì. Dùle¾ité: Nevyjímejte pamì»ovou kartu v prùbìhu operace, pøi které dochází k pøístupu ke kartì. Vyjmutí karty v prùbìhu operace mù¾e po¹kodit pamì»ovou kartu i pøístroj a mù¾e dojít k po¹kození dat na kartì. Zapnutí a vypnutí telefonu 1. Podr¾te stisknutý vypínaè. 2. Vyzve-li telefon k zadání PIN nebo UPIN kódu, zadejte kód (zobrazí se jako ****) a zvolte OK. Pokud zapnete telefon poprvé a telefon je v pohotovostním re¾imu, budete dotázáni, zda chcete získat nastavení konfigurace od poskytovatele slu¾by (sí»ová slu¾ba). Potvrïte nebo odmítnìte dotaz. Viz,,Konfigurace" na stranì 38 a,,slu¾ba konfigurace nastavení" na stranì 14. Nastavení èasu, èasového pásma a data Pokud zapnete telefon poprvé a telefon je v pohotovostním re¾imu, budete po¾ádáni o vlo¾ení èasu a data. Vyplòte pole a zvolte Ulo¾it. Chcete-li menu Datum a èas otevøít pozdìji, zvolte Menu > Nastavení > Datum a èas > Nastav. data a èasu, Formát data a èasu nebo Aut. aktual. data/èasu (sí»ová slu¾ba) pro zmìnu èasu, èasového pásma a data. Slu¾ba konfigurace nastavení Chcete-li pou¾ívat nìkteré sí»ové slu¾by, napøíklad slu¾by mobilního internetu, MMS, zvukové zprávy Nokia Xpress nebo synchronizaci se vzdáleným internetovým serverem, musíte mít v telefonu ulo¾eno odpovídající nastavení. Více informací o dostupnosti získáte od operátora sítì, poskytovatele slu¾by, 14 Zaèínáme nejbli¾¹ího autorizovaného prodejce Nokia nebo v sekci podpory na webových stránkách Nokia na adrese Obdr¾íte-li nastavení v konfiguraèní zprávì, není nastavení automaticky ulo¾eno a aktivováno. Zobrazí se Nastavení konfigurace pøijato. Zvolte Ukázat > Ulo¾it. Je-li vy¾adován, zadejte PIN kód dodaný poskytovatelem slu¾by. Anténa Tento pøístroj mù¾e mít vnitøní a vnìj¹í antény. Stejnì jako u jiných rádiových pøístrojù se nedotýkejte zbyteènì antény, pokud anténa pøijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivòuje kvalitu rádiové komunikace a mù¾e zpùsobit, ¾e pøístroj bude pro provoz potøebovat vìt¹í výkon, ne¾ by jinak bylo zapotøebí, a mù¾e sní¾it ¾ivotnost baterie. Poutko Sejmìte kryt baterie z telefonu. Pøipevnìte poutko (1). Nasaïte zadní kryt (2-3). Klávesy a èásti telefonu 1. Objektiv pøedního fotoaparátu 2. Sluchátko 3. Displej 4. Levá výbìrová klávesa 5. Pravá výbìrová klávesa 6. Klávesa Volat 7. Klávesa Konec 8. Støední výbìrová klávesa 9. Klávesnice 10. Klávesa NaviTM (dále uvádìna jako "navigaèní klávesa") Zaèínáme Mikrofon 12. Zdíøka pro konektor nabíjeèky 13. Konektor pro pøíslu¹enství 14. USB konektor 15. Objektiv fotoaparátu 16. Blesk fotoaparátu 17. Vypínaè 18. Reproduktor 19. Tlaèítko zvý¹ení hlasitosti/ptt 20. Tlaèítko sní¾ení hlasitosti Pohotovostní re¾im Telefon se nachází v pohotovostním re¾imu, je-li pøipraven pro pou¾ití a na displeji nejsou u¾ivatelem zadány ¾ádné znaky. 1. Indikátor 3G 2. Intenzita signálu celulární sítì 3. Stav nabití baterie 4. Indikátory - viz,,indikátory" na stranì Název sítì nebo logo operátora 6. Hodiny 7. Displej 8. Levá výbìrová klávesa. Standardnì má funkci Jdi na, kterou otevøete seznam zástupcù. Viz,,Levá a pravá výbìrová klávesa" na stranì Støední výbìrová klávesa má funkci Menu.

13 10. Pravá výbìrová klávesa. Standardnì má funkci Jména, kterou otevøete ulo¾ené kontakty. Viz,,Levá a pravá výbìrová klávesa" na stranì Zaèínáme Indikátory Máte nepøeètené zprávy. Zme¹kali jste hovor. Viz,,Protokol" na stranì 32. Klávesnice je zamknutá. Viz,,Pøístupové kódy" na stranì 10. Telefon nebude zvukem signalizovat pøíchozí hovor nebo textovou zprávu. Viz,,Tóny" na stranì 32. Je aktivován budík.,,, Re¾im pøipojení datovými pakety je nastaven na V¾dy online a slu¾ba datových paketù je dostupná. Bylo vytvoøeno pøipojení GPRS nebo EGPRS. GPRS nebo EGPRS pøipojení je pøeru¹eno (dr¾eno). Funkce Bluetooth je aktivována. Viz,,Bezdrátová technologie Bluetooth" na stranì 34. Máte nepøeètenou polo¾ku ve schránce NFC. Viz,,Sdílení nebo ètení ¹títkù NFC" na stranì 19. Indikuje polo¾ku, kterou je mo¾né sdílet prostøednictvím NFC. Viz,,Sdílení nebo ètení ¹títkù NFC" na stranì 19. Profil Letadlo Pou¾ívejte profil Letadlo v prostøedích citlivých na rádiové ru¹ení, napøíklad na palubì letadla nebo v nemocnici, pro vypnutí v¹ech vysílaèù rádiových frekvencí. Je-li aktivní profil Letadlo, je zobrazena ikona. Zvolte Menu > Nastavení > Profily > Letadlo > Aktivovat nebo Pøizpùsobit. Chcete-li telefon nastavit tak, aby se po ka¾dém zapnutí zeptal, zda má být pou¾it profil Letadlo, zvolte Menu > Nastavení > Telefon > Výzva Letadlo > Zapnuto nebo Vypnuto. Chcete-li deaktivovat profil Letadlo, vyberte jiný profil. Varování: V profilu Letadlo nemù¾ete iniciovat nebo pøijímat ¾ádné hovory, vèetnì tísòových, ani pou¾ívat dal¹í funkce, které vy¾adují pokrytí sítì. Chcete-li volat, musíte nejdøíve zmìnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li pøístroj zamknut, zadejte kód zámku. Potøebujete-li pou¾ít tísòové volání a pøístroj je zamknutý a je v profilu Letadlo, mìli byste mít mo¾nost zadat oficiální èíslo tísòové linky naprogramované v pøístroji do pole kódu zámku a zvolit "Volat". Pøístroj potvrdí, ¾e se chystáte opustit profil Letadlo, a zahájí tísòové volání. Zaèínáme Komunikace NFC (Near Field Communication) NFC Near Field Communication (NFC) je technologie bezdrátové komunikace, která umo¾òuje obousmìrnou komunikaci mezi elektronickými pøístroji. Mù¾ete provádìt bezkontaktní pøenosy, pøistupovat k digitálnímu obsahu a pøipojit pøístroje jedním dotykem. NFC pracuje na vzdálenost nìkolika centimetrù. Technologie NFC je podporována pøedními výrobci mobilních pøístrojù a je kompatibilní s vìt¹inou dostupných bezkontaktních infrastruktur pro provádìní plateb a nákup lístkù. Pro zmìnu názvu pøístroje NFC zvolte Menu > NFC > Název pøístr. NFC. Název pøístroje NFC je pou¾it ostatními pøístroji NFC pro rozpoznání va¹eho telefonu. Dal¹í informace o NFC najdete po zvolení Menu > NFC > Úvod do NFC. Detekování NFC Funkci NFC zapnete nebo vypnete zvolením Menu > NFC > Nastavení NFC. Z dùvodu úspory energie baterie vá¹ pøístroj automaticky vypne podsvìtlení displeje a pøepne NFC do pohotovostního re¾imu. Jakákoli akce na pøístroji znovu aktivuje podsvìtlení displeje a NFC. Poznámka: Je-li aktivován re¾im Letadlo, je mo¾né pou¾ívat pouze kartové aplikace a slu¾by NFC. Chcete-li pou¾ívat NFC, zapnìte telefon a aktivujte nastavení NFC (pokud je vypnuté). Detekèní plochou se dotknìte ¹títku NFC nebo jiného pøístroje NFC. Rozsah ètení je typicky 0 a¾ 3 centimetry. Je-li rozpoznán ¹títek nebo pøístroj, zobrazí se odpovídající informace. 18 Komunikace NFC (Near Field Communication) Sdílení s pøístrojem Zvolte Menu > NFC > Sdílet do pøístr. a vyberte po¾adovanou mo¾nost. Je-li povoleno sdílení, mù¾ete odeslat zálo¾ku, vizitku, po¾adavek na volání, buzení, poznámku kalendáøe, polo¾ku z galerie, profil, rozhlasovou stanici, poznámku nebo úkol. títky NFC títek mù¾e obsahovat odkazy, napøíklad slu¾bu zalo¾enou na SMS, URL slu¾by zalo¾ené na internetu, vizitku nebo telefonní èíslo telefonní slu¾by. Tento Nokia NFC telefon je kompatibilní s pasivními ¹títky (nenapájenými baterií). Pou¾ívejte následující typy ¹títkù: MIFARE (Standard, Standard 4k, Ultralight a DESFire), Sony FeliCa (non-secure) a Innovision (Jewel read-only a Topaz). títky mohou být dostupné od tìchto výrobcù nebo od místního prodejce. Mù¾ete rovnì¾ pou¾ívat jiné ¹títky nebo karty kompatibilní s ISO

14 Provedení kompatibilních ¹títkù a karet se mù¾e li¹it. Sdílení nebo ètení ¹títkù NFC Zvolte Menu > NFC > Sdílet do èipu. Pøejdìte k po¾adované mo¾nosti, zvolte Sdílet a dotknìte se ¹títku NFC. Chcete-li pøeèíst ¹títek NFC, dotknìte se ¹títku telefonem. Dotknìte se pøístrojem ¹títku NFC, abyste povolili streamování videa, Bluetooth pøipojení nebo pøíjem vizitky, zprávy SMS, po¾adavku na volání, zálo¾ky, poznámky kalendáøe, úkolu, budíku, poznámky nebo odkazu k obsahu. Pro pøístup k pøijatým polo¾kám NFC nebo kartovým aplikacím zvolte Menu > NFC > Pøijaté nebo Karty. Pamì» pøístroje omezuje mno¾ství informací ¹títku, které je mo¾né ulo¾it. Pro uvolnìní pamìti odstraòte pøijaté polo¾ky ze schránky NFC. Stejné informace je mo¾né sdílet opakovanì s rùznými ¹títky NFC. Poznámka: Pøi sdílení se ¹títkem NFC jsou døíve zapsané informace ve ¹títku NFC automaticky pøepsány. Chcete-li sdílet polo¾ku, mù¾ete ji zvýraznit v pøístroji a zvolit Volby > Sdílet. Komunikace NFC (Near Field Communication) 19 Platby a prodej lístkù Pou¾ívání kompatibilních slu¾eb poskytovatele slu¾eb pro platby a prodej lístkù s tímto pøístrojem vy¾aduje objednání slu¾by u poskytovatele slu¾eb a instalaci aplikace poskytovatele slu¾eb. Poskytovatelem slu¾by mù¾e být va¹e banka nebo v pøípadì veøejné dopravy vá¹ provozovatel veøejné dopravy. Aplikace a slu¾by plateb a prodeje lístkù jsou poskytovány tøetími stranami. Nokia neposkytuje ¾ádnou záruku ani nepøebírá odpovìdnost za takového aplikace a slu¾by, vèetnì podpory koncových zákazníkù, funkènosti a penì¾ní transakce nebo ztrátu penìz. Pro zaji¹tìní platby nebo koupi lístkù nespoléhejte výhradnì na tyto aplikace a slu¾by. Pøed odnesením pøístroje k opravì nebo servisnímu zákroku kontaktujte svého poskytovatele slu¾by, abyste zajistili schopnost pou¾ívání slu¾by plateb a prodeje lístkù i po opravì nebo servisním zákroku. Nakládejte se svým pøístrojem se stejnou péèí, jako se svými kreditními kartami. Uchovávejte pøístroj v bezpeèí. V pøípadì ztráty nebo odcizení pøístroje okam¾itì kontaktujte svého poskytovatele slu¾eb. Ve¹keré informace o aplikacích a slu¾bách placení a prodeje lístkù získáte od svého poskytovatele slu¾eb. Aktivace karty Je-li pøístroj vlo¾en do externí èteèky NFC, je pøístupná pou¾itelná kartová aplikace. V závislosti na nastavení dostupnosti karty mù¾e být pøed udìlením pøístupu vy¾ádáno potvrzení nebo heslo. Pro nastavení úrovnì aktivace zvolte Menu > NFC > Nastavení NFC > Dostupnost karet. Zvolte V¾dy pro povolení plateb nebo prodeje lístkù pro kartové aplikace bez potvrzení. Zvolte Podle potvrzení nebo S kódem pro povolení transakcí s potvrzením nebo zadáním hesla. Kartová aplikace zùstává aktivní po dobu pøibli¾nì 60 sekund od potvrzení nebo zadání hesla. Dotknìte se externí èteèky v prùbìhu aktivní doby pro provedení transakce. Chcete-li zmìnit heslo karty, zvolte Menu > NFC > Nastavení NFC > Kód karet. Dùle¾ité: Pokud zadáte 10krát nesprávný kód, nemù¾ete pak s tímto pøístrojem pou¾ívat kartové aplikace a slu¾by. Vá¹ pøístroj bude vy¾adovat servisní zásah, co¾ mù¾e zpùsobit dal¹í náklady. O pomoc po¾ádejte nejdøíve nejbli¾¹í støedisko Nokia Care. 20 Komunikace NFC (Near Field Communication) 3. Volání Iniciování hlasového hovoru Proveïte jeden z následujících krokù: Zadejte telefonní èíslo vèetnì pøedèíslí, pokud je vy¾adováno, a stisknìte klávesu Volat. Pøi mezinárodních hovorech zadejte dvojím stisknutím * mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní pøístupový kód) a poté zadejte kód zemì, pøedèíslí bez úvodní nuly (pokud je tøeba) a telefonní èíslo. Jedním stisknutím klávesy Volat otevøete seznam posledních volaných èísel. Pro volání èísla jej vyberte a stisknìte klávesu Volat. Volejte èíslo ulo¾ené v seznamu Kontakty. Viz,,Kontakty" na stranì 30. Pro nastavení hlasitosti v prùbìhu hovoru stisknìte tlaèítko nastavení hlasitosti nahoru nebo dolù. Pøijmutí nebo odmítnutí hlasového hovoru Chcete-li pøijmout hovor, stisknìte klávesu Volat. Chcete-li ukonèit hovor, stisknìte klávesu Konec.

15 Chcete-li odmítnout hovor, stisknìte klávesu Konec. Pro zti¹ení vyzvánìcího tónu zvolte Ticho. Zrychlená volba Telefonní èíslo mù¾ete pøiøadit nìkteré z kláves zrychlené volby od 3 do 9: 1. Zvolte Menu > Kontakty > Zrychlené volby. 2. Vyberte po¾adované èíslo zrychlené volby. 3. Zvolte Pøiøadit, nebo pokud je klávese zrychlené volby èíslo ji¾ pøiøazeno, zvolte Volby > Zmìnit. 4. Zvolte Hledat a kontakt, který chcete pøiøadit. Pokud je funkce zrychlené volby vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete zapnout. Zvolte Menu > Nastavení > Volání > Zrychlená volba > Zapnuto nebo Vypnuto. Chcete-li volat èíslo, podr¾te stisknutou klávesu zrychlené volby, dokud se nezahájí volání. Volání 21 Hlasové vytáèení Iniciujte telefonický hovor vyslovením jména ulo¾eného v seznamu Kontakty. Hlasové pøíkazy jsou závislé na zvoleném jazyce, tak¾e pøed hlasovým vytáèením zvolte Menu > Nastavení > Telefon > Rozpoznávání hlasu > Jazyk rozpoznávání a vá¹ jazyk. Podle pokynù na displeji proveïte Cvièení rozp. hlasu. Pøed pou¾íváním hlasových záznamù vezmìte v úvahu následující: Poznámka: Pou¾ití hlasových záznamù mù¾e být obtí¾né v hluèném prostøedí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve v¹ech pøípadech pouze na volání pomocí hlasového záznamu. 1. V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknutou pravou výbìrovou klávesu. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí Nyní mluvte. 2. Vyslovte jméno kontaktu, který chcete volat. Je-li rozpoznávání hlasu úspì¹né, zobrazí se seznam odpovídajících jmen. Telefon pøehraje hlasový pøíkaz první shodné polo¾ky v seznamu. Není-li polo¾ka ta, kterou po¾adujete, vyberte jinou. Volby v prùbìhu hovoru Mnoho voleb, které mù¾ete pou¾ít v prùbìhu hovoru, jsou sí»ové slu¾by. Informace o jejich dostupnosti získáte od poskytovatele slu¾by. Mezi tyto mo¾nosti mohou patøit konferenèní hovory, sdílení videa a èekání hovoru na lince. Hovor èekající na lince Zvolte Menu > Nastavení > Volání > Slu¾ba hov. na lince > Aktivovat, abyste pøijímali informace o pøíchozím hovoru, pokud právì provádíte jiný hovor (sí»ová slu¾ba). Chcete-li pøijmout hovor èekající na lince v prùbìhu jiného aktivního hovoru, stisknìte klávesu Volat. První hovor je pøepnut do poøadí. Chcete-li ukonèit aktivní hovor, stisknìte klávesu Konec. Volání s pomocí NFC Detekèní plochou NFC se dotknìte ¹títku NFC obsahujícího po¾adavek na volání. Viz,,Detekování NFC" na stranì 18. Telefon zobrazí èíslo pro zpìtné volání. Zvolte Volat pro volání èísla, nebo Odejít pro odmítnutí. Informace o sdílení po¾adavku na volání, viz ",,Sdílení nebo ètení ¹títkù NFC"" na stranì Volání Iniciování videohovoru Pøi provádìní videohovoru odesíláte pøíjemci hovoru video snímané v reálném èase fotoaparátem v pøední èásti telefonu. Abyste mohli provádìt videohovor, musíte mít USIM kartu a musíte být pøipojeni do sítì WCDMA. Informace o dostupnosti a objednání slu¾by videohovoru získáte od operátora sítì nebo poskytovatele slu¾by. Videohovor je mo¾né provádìt pouze mezi dvìma úèastníky. Videohovory není mo¾né provádìt, pokud je aktivní jiný hlasový hovor, videohovor nebo datové volání. 1. Chcete-li zahájit videohovor z pohotovostního re¾imu, zadejte telefonní èíslo, nebo zvolte Kontakty a vyberte kontakt. 2. Podr¾te stisknutou klávesu Volat nebo zvolte Volby > Videohovor. Zahájení videohovoru mù¾e chvilku trvat. Není-li hovor úspì¹ný, budete dotázáni, zda chcete zkusit místo videohovoru hlasové volání nebo odeslat zprávu. Pro nastavení hlasitosti v prùbìhu hovoru stisknìte tlaèítko nastavení hlasitosti nahoru nebo dolù. 3. Chcete-li ukonèit hovor, stisknìte klávesu Konec. Pøi dlouhodobém pou¾ívání, napøíklad pøi aktivním videohovoru nebo vysokorychlostním datovém pøipojení, se mù¾e pøístroj zahøát. Ve vìt¹inì pøípadù je tento stav normální. Máte-li podezøení, ¾e pøístroj nepracuje správnì, odneste jej do nejbli¾¹ího autorizovaného servisu. 4. Psaní textu Text mù¾ete zadávat tradièním zpùsobem nebo pomocí prediktivní metody. Zvolte a podr¾te stisknuté Volby pro pøepínání mezi tradièní metodou a prediktivní metodou psaní textu.

16 Powered by TCPDF ( Prediktivní metodou nejsou podporovány v¹echny jazyky. Velikost znakù je indikována ikonami, a. Chcete-li zmìnit velikost znakù, stisknìte klávesu #. Chcete-li pøepnout do re¾imu psaní èíslic, podr¾te stisknutou klávesu # a vyberte Re¾im psaní èíslic. Chcete-li pøepnout z re¾imu èíslic do re¾imu písmen, podr¾te stisknutou klávesu #. Chcete-li nastavit jazyk psaní, zvolte Volby > Jazyk zpráv. Psaní textu 23 Tradièní psaní textu Opakovanì tisknìte klávesy 1 a¾ 9, dokud se nezobrazí po¾adovaný znak. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku. Stisknutím 0 vlo¾íte mezeru. Pro zobrazení vìt¹iny bì¾ných interpunkèních znamének a speciálních znakù stisknìte 1. Prediktivní psaní textu Prediktivní metoda je zalo¾ena na vestavìném slovníku, do kterého mù¾ete pøidávat nová slova. 1. Zaènìte psát slovo pomocí kláves 2 a¾ 9. Telefon zobrazí * nebo zadané znaky jako podtr¾ený text. 2. Po dokonèení psaní slova potvrïte správnì zobrazené slovo vlo¾ením mezery stisknutím klávesy 0. Není-li zobrazené slovo správné, tisknìte opakovanì * a vyberte slovo v seznamu. Je-li za slovem zobrazen znak?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li pøidat slovo do slovníku, zvolte Psaní. Tradièní metodou napi¹te slovo a stisknìte Ulo¾it. Chcete-li psát slo¾ená slova, zadejte první èást slova a potvrïte ji stisknutím navigaèní klávesy vpravo. Napi¹te druhou èást slova a potvrïte slovo. 5. Zprávy Psaní a odeslání textové zprávy 1. Zvolte Menu > Zprávy > Vytvoøit zprávu > Zpráva. 2. Do pole Komu: zadejte jedno nebo více telefonních èísel. Chcete-li vyhledat telefonní èíslo v seznamu Kontakty, zvolte Pøidat. 3. Napi¹te svou zprávu do pole Text:. Pro pou¾ití textové ¹ablony stisknìte navigaèní klávesu dolù a zvolte Vlo¾it. 4. Zvolte Odeslat. Psaní a odeslání multimediální zprávy 1. Zvolte Menu > Zprávy > Vytvoøit zprávu > Zpráva. 2. Zadejte jedno nebo více telefonních èísel nebo ových adres do pole Komu:. Chcete-li vyhledat telefonní èíslo nebo ovou adresu v seznamu Kontakty, zvolte Pøidat. 24 Zprávy 3. Napi¹te zprávu. Pro pøidání souboru stisknìte navigaèní klávesu dolù a zvolte Vlo¾it. 4. Pro zobrazení zprávy pøed jejím odesláním zvolte Volby > Náhled. 5. Zvolte Odeslat. Pøijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze pøístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se mù¾e li¹it v závislosti na pøístroji, na kterém je zpráva obdr¾ena. Bezdrátová sí» mù¾e omezit velikost zpráv MMS. Pokud vlo¾ený obrázek pøekroèí tento limit, pøístroj jej mù¾e zmen¹it, aby jej bylo mo¾né poslat prostøednictvím MMS. Informace o dostupnosti a objednání sí»ové slu¾by multimediálních zpráv (MMS) získáte od poskytovatele slu¾by. Zobrazení zprávy a odpovìï na ni 1. Chcete-li zobrazit pøijatou zprávu, zvolte Ukázat. Pro otevøení zprávy pozdìji zvolte Menu > Zprávy > Pøijaté. 2. Pro odpovìï na zprávu zvolte Odpovìd.. Napi¹te odpovìï a zvolte Odeslat. Dùle¾ité: Pøi otevírání zpráv buïte opatrní. Zprávy mohou obsahovat ¹kodlivý software nebo mohou být pro vá¹ pøístroj nebo PC jinak nebezpeèné. Zvukové zprávy Nokia Xpress Slu¾bu multimediálních zpráv (MMS) mù¾ete pou¾ít pro vytvoøení a odeslání zvukové zprávy. Abyste mohli odesílat zvukové zprávy, musíte mít aktivovánu slu¾bu MMS. 1. Zvolte Menu > Zprávy > Vytvoøit zprávu > Zvuková zpráva. Spustí se záznamník. 2. Vyslovte svou zprávu. 3. Zadejte jedno nebo více telefonních èísel do pole Komu: nebo zvolte Pøidat pro naètení èísla. 4. Zvolte Odeslat nebo stisknìte klávesu Volat. Chcete-li otevøít pøijatou zvukovou zprávu, zvolte Pøehrát. Je-li pøijato více zpráv, zvolte Zobrazit > Pøehrát. Chcete-li si poslechnout zprávu pozdìji, zvolte Odejít. Zprávy pøímo na displej Zvolte Menu > Zprávy > Vytvoøit zprávu > Zpr. pøímo na disp.. Zadejte telefonní èíslo pøíjemce a napi¹te svou zprávu. Zprávy pøímo na displej jsou textové zprávy, které se pøi pøíjmu ihned zobrazí. Tyto zprávy nejsou ukládány automaticky. Zprávy 25 Aplikace Chcete-li aktivovat nastavení u, zvolte Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Zprávy u. Chceteli pou¾ívat v telefonu, musíte pou¾ívat kompatibilní systém u. Nastavení u mù¾ete obdr¾et v konfiguraèní zprávì. O dal¹í informace po¾ádejte svého operátora sítì nebo poskytovatele slu¾by.

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC)

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC) U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC) 9208866 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-396 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte 9205314 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek RM-233 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími dùle¾itými

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS Zaèínáme Model: N82-1 Nokia N82 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N82-1. Dále jen Nokia N82. 1 Vypínaè 2 Audiovizuální konektor Nokia (3,5mm) pro kompatibilní headsety, sluchátka

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020 9236482 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-30 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. 9237290 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. 9237290 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 9237290 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-94 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103 9245725 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 161 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 CS 9237290 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 94 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i 9236595 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-72 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9237225 3. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9237225 3. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9237225 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-13 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220 9233115 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-37 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260 9231783 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-17 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport 9248519 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-86 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-243 nebo RM-308 je ve shodì se základními po¾adavky a

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230 9234642 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 51 shoduje s ustanoveními následující

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N80 INTERNET EDITION http://cs.yourpdfguides.com/dref/2452047

Vaše uživatelský manuál NOKIA N80 INTERNET EDITION http://cs.yourpdfguides.com/dref/2452047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA N80 INTERNET EDITION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827896

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827896 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250 9244360 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-38 shoduje s ustanoveními následující

Více

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-29 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice R&TTE

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1 Dal¹í aplikace Nokia N92-1 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N92 V pamìti pøístroje a na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem najdete dal¹í aplikace od spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. Obsah a dostupnost

Více

Uživatelská příručka. Nokia N76-1

Uživatelská příručka. Nokia N76-1 Uživatelská příručka Nokia N76-1 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-135 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9311998 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-51 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LD-3W shoduje s ustanoveními

Více

Uživatelská příručka. Nokia N77-1

Uživatelská příručka. Nokia N77-1 Uživatelská příručka Nokia N77-1 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-194 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia

U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia 9207220 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek SU-33W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/826747

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/826747 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

1. vydání CS, 9251974

1. vydání CS, 9251974 Nokia N95-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-159 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-8W shoduje sustanoveními následující

Více

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka 9310693 5. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-5 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer. 9355896 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer. 9355896 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer 9355896 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-2 shoduje s ustanoveními

Více

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9245865 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-20 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9357312 Issue 4

U¾ivatelská pøíruèka. 9357312 Issue 4 9357312 Issue 4 U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka 9206144 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 2.0. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1 Začínáme 9247675, 2. vydání CS Nokia N73-1 Tlačítka a části (vpředu a na straně) Číslo modelu: Nokia N73-1. 2 Dále jen Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Světelné čidlo Druhý fotoaparát s nižším rozlišením

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Seznámení s produktem

Seznámení s produktem Seznámení s produktem Nokia, Nokia Connecting People a Navi Bars jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami

Více

Ericsson GA628. Mobilní telefon pro provoz v síti GSM

Ericsson GA628. Mobilní telefon pro provoz v síti GSM Ericsson GA628 Mobilní telefon pro provoz v síti GSM U ivatelská pøíruèka CS Druhé vydání (kvìten 1997) Tuto pøíruèku vydává spoleènost Ericsson Mobile Communications AB bez záruky. Zdokonalení a zmìny

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140 9231667 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt

Více

Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS

Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS Nokia for Business Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA V pamìti pøístroje, na disku CD-ROM nebo pamì»ové kartì dodané s pøístrojem a na internetu

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Nokia 7510 Supernova - Uživatelská příručka

Nokia 7510 Supernova - Uživatelská příručka Nokia 7510 Supernova - Uživatelská příručka 9210916 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-398 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Nokia 7510 Supernova - Uživatelská příručka

Nokia 7510 Supernova - Uživatelská příručka Nokia 7510 Supernova - Uživatelská příručka 9210916 2. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-398 je ve shodě se základními 0434 požadavky a dalšími příslušnými

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Jak funguje platební karta v mobilu? Platební karta v mobilu od GE Money Bank je novinkou na trhu platebních karet a zcela průlomovým

Více

Nokia 6600i slide - Uživatelská příručka

Nokia 6600i slide - Uživatelská příručka Nokia 6600i slide - Uživatelská příručka 9215852 2. vydání 2 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-570 je ve shodě se

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Nokia X3-00 - Uživatelská příručka

Nokia X3-00 - Uživatelská příručka Nokia X3-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Klávesy a součásti 6 Instalace karty SIM a baterie 8 Vložení a vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Anténa GSM

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic - Uživatelská příručka

Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic - Uživatelská příručka Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic - Uživatelská příručka 9200429 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-237/RM-274 je ve shodě se základními požadavky

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka 3.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Obecné informace 5 O vašem přístroji 5 Síťové služby 5 Přístupové kódy 6 Služba nastavení konfigurace 6 My Nokia 6 Stažení

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Nokia 6303 classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303 classic - Uživatelská příručka Nokia 6303 classic - Uživatelská příručka 9214013 3. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a součásti 5 Instalace SIM karty a baterie 5 Vložení a vyjmutí paměťové karty 6 Nabíjení baterie

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nokia 5130 XpressMusic - Uživatelská příručka

Nokia 5130 XpressMusic - Uživatelská příručka Nokia 5130 XpressMusic - Uživatelská příručka 2.1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-495 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více