Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek"

Transkript

1 Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek Richard Sawyer White Paper #73

2 Resumé Zvýšení kapacity napájení tradičních systémů UPS vede ke skrytým nákladům, které mohou převážit výhody, jež má toto zvýšení přinést. S ohledem na analýzu celkových nákladů na vlastnictví pro fyzickou infrastrukturu datového střediska či síťového sálu je mnohem výhodnější použití rozšiřitelných systémů UPS. V tomto dokumentu jsou popsány nevýhody rozšiřování tradičních systémů UPS spolu s metodami, jakými jsou tyto nevýhody řešeny v rozšiřitelných stojanových systémech. Jsou zde také popsány, vyčísleny a porovnány faktory ovlivňující náklady. 2

3 Úvod Ukázalo se, že možnost rozšiřování kapacity v konstrukci systémů UPS (Uninterruptible Power Supply) je v analýze celkových nákladů na vlastnictví významnou výhodou, jak bylo podrobně popsáno v dokumentu APC White Paper #6: Stanovení celkových nákladů na vlastnictví pro infrastrukturu datových center a síťových místností. Důvodem je možnost přizpůsobení velikosti infrastruktury kritické zátěži, kterou je nutné podporovat při instalaci dalších zařízení v datovém středisku. I když to není ve finančním modelu v dokumentu APC White Paper #6 přímo uvedeno, má schopnost rozšíření systémů UPS za běhu jako odezvy na růst zatížení, aniž by došlo k výpadkům, přímý kladný vliv na výkonnost společnosti, která takovou strategii používá. V tomto dokumentu budou porovnány reálné náklady na zvýšení kapacity při použití tradičního systému UPS s náklady na implementaci rozšiřitelného systému UPS. Modelová situace: dva přístupy k rozšiřitelnosti Představme si, že určitý vedoucí pracovník oddělení IT provedl pro datové středisko s plochou čtverečních stop (přibližně 446 m 2 ) o konečné kapacitě 50 W na čtvereční stopu (přibližně 538,2 W na m 2 ) analýzu vedoucí k požadavku na systém UPS s konfigurací N+1. Tento požadavek lze převést na celkovou hodnotu 240 kw potřebného výkonu systému UPS, přičemž je nutné mít k dispozici dostatečný záložní výkon, aby bylo možné za účelem údržby nebo opravy při selhání odpojit jeden z napájecích modulů bez výpadku napájení klimatizačního systému během provádění opravy. Příslušný vedoucí pracovník stojí před výběrem dvou možných topologií: konvenční tradiční systém nebo rozšiřitelný stojanový systém. Na jedné straně lze navrhnout tradiční systém umožňující určitý stupeň rozšíření připojením konvenčních napájecích modulů UPS k paralelní sběrnici. V tomto případě je na začátku instalace nutné zakoupení paralelního rozvaděče s možností správy dostatečné kapacity po rozšíření. Tento rámec musí umožňovat správu celkového výkonu při konečné konfiguraci systému UPS. Oproti tomu lze použít rozšiřitelný stojanový systém, který poskytuje stejnou možnost přizpůsobení kapacity napájení postupně rostoucí celkové zátěže stojanů, odpadá však nutnost zakoupení skříně paralelního systému velkého rozsahu i doprovodných nákladů. 3

4 Tradiční řešení Předpokládejme, že vedoucí pracovník oddělení IT v uvedeném příkladu buduje tradiční systém. Chce minimalizovat počáteční investice do projektu a zároveň zachovat možnost budoucího rozšiřování systému. Zvoleným řešením je v tomto případě postupné nakupování komponent systému ve fázích. Abychom mohli snadno porovnat náklady při různých přístupech, předpokládejme, že nárůst zátěže systému probíhá v krocích po 80 kw. V první fázi je plánována paralelní implementace dvou tradičních modulů UPS o kapacitě 80 kw, aby očekávaná počáteční zátěž 80 kw byla podporována každým z modulů v konfiguraci typu N+1. Jakmile zatížení překročí kapacitu 80 kw redundantního systému, plánuje vedoucí pracovník instalaci dalšího modulu s kapacitou 80 kw, aby byla zachována redundance systému UPS při splnění kapacitních požadavků zátěže, která již vzrostla na kapacitu 160 kw. Jakmile dojde k poslední etapě nárůstu, bude instalován poslední modul UPS s kapacitou 80 kw a celková kapacita vzroste na hodnotu 240 kw, přičemž v záloze je jeden redundantní modul s kapacitou 80 kw. V konečné konfiguraci bude tradiční systém UPS tvořen čtyřmi moduly v paralelním systému. Při tomto postupu je využita možnost zvýšení kapacity systému s použitím konvenčního systému UPS. Náklady na instalaci paralelně pracujících zařízení o plné kapacitě, která jsou potřebná pro konečnou konfiguraci napájení tradičního systému, jsou zahrnuty v počátečním nákupu. Alternativní přístup Obdobný plán umožňující podporu obchodních rozhodnutí lze realizovat pomocí rozšiřitelného stojanového systému UPS. V první fázi je kvůli pokrytí počátečního zatížení 80 kw nutné zakoupit jednotku s kapacitou 80 kw. Rozšiřitelný stojanový systém obsahuje v rámci jednotky redundantní napájecí moduly s kapacitou 10 kw. Tímto způsobem lze vytvořit konfiguraci typu N+1 bez nutnosti zakoupení druhé jednotky s kapacitou 80 kw. Vzhledem k tomu, že rozšiřitelný systém nepotřebuje rozsáhlé zařízení pro paralelní distribuci elektrické energie, lze se těmto nákladům vyhnout. Jakmile zatížení překročí úroveň 80 kw, je zakoupena druhá jednotka a její výstup je vyhrazen pro novou zátěž. Tato jednotka také obsahuje vestavěnou funkci redundance N+1. Při nárůstu zátěže datového střediska na plnou kapacitu je zakoupena třetí jednotka s kapacitou 80 kw, také s interní funkcí redundance N+1. Plány na použití rozšiřitelného stojanového systému nebo na použití konvenčního systému UPS vypadají ve výsledné podobě velmi obdobně. Pokud lze totiž jeden modul tradičního systému UPS zakoupit za nižší cenu než rozšiřitelný stojanový systém s funkcí N+1, může se zdát, že obchodní rozhodnutí pokračovat v používání tradičního systému je oprávněné. Tato strategie však v sobě skrývá určitou potíž. 4

5 Potíže spojené se zvýšením kapacity Vedoucí pracovník oddělení IT v uvedeném příkladu, který stojí před výběrem ze dvou přístupů, musí vzít v úvahu také způsob zvyšování kapacity systémů a jeho výsledný dopad na operace IT. Tradiční systémy UPS instalované spolu se zařízením pro paralelní zapojení potřebných modulů (pro účely rozšiřitelnosti a redundance) mají společné přípojné body, v nichž je výstup z každého modulu připojen k zařízení pro distribuci zatížení. Toto je kritická sběrnice, v níž je energie dodávaná jednotlivými moduly UPS připojena k energii z ostatních modulů. Při počáteční revizi systému jsou ověřovány možnosti modulů s ohledem na paralelní sdílení zátěže a zajištění redundance. Pokud jsou do tradičního systému přidávány další moduly, musí být kritická sběrnice vypnuta, aby mohl být nový modul bezpečně připojen, a funkce celého systému musí být znovu prověřena v novém revizním řízení. Implementace plánovaného rozšíření tradičního systému v uvedeném příkladu tak zahrnuje nejméně dvě operace ukončení činnosti kritické sběrnice. Operace ukončení činnosti za účelem připojení a ověření rozšiřujícího tradičního modulu UPS si obvykle vyžádá 24 hodin (pokud nedojde k žádným potížím). Vedoucí pracovník oddělení IT musí tedy při rozšiřování systému pomocí tradičního zařízení UPS do celkových nákladů připočítat náklady na zastavení operací IT po dobu nejméně dvakrát 24 hodin. Tyto náklady zahrnují následující položky: Ztráta výpočetního času. Náklady na práci operátorů procesorů/serverů zajišťujících ukončení činnosti systému. Náklady na práci aplikačních specialistů zajišťujících minimalizaci dopadů na činnost operačních systémů. Doba jednání týkajících se správy zákazníků. Doba jednání týkajících se plánování správy. Plánování postupů pro nepředvídané situace. Náklady na práci operátorů procesorů/serverů zajišťujících spuštění systému. Náklady na práci aplikačních specialistů zajišťujících ověření a obnovu činnosti operačních systémů. Náklady na rozsáhlé revizní řízení (celkový výstup upraveného systému UPS musí být otestován, což vyžaduje náklady na zátěžové moduly, kabely, nástroje, práci techniků atd.). Tyto potíže růstu při nezbytném rozšiřování konvenčních systémů UPS je třeba vzít v úvahu. 5

6 Odhady nákladů Náklady na rozšíření tradičního systému, které bude vyžadovat dvě 24hodinová odstavení systému, lze konzervativně odhadnout následujícím způsobem: Předpoklady: 1. Náklady na přerušení provozu v rozumné výši USD za hodinu (dopad na aplikace menší důležitosti s minimálními finančními ztrátami). (Dokumentované náklady na přerušení provozu u vysoce kritických aplikací pro určité finanční instituce mohou dosahovat částky USD za hodinu nebo více.) 2. Vedoucí oddělení IT je obeznámen s celým procesem. 3. Doba správy je minimální, protože podrobné technické údaje již byly specifikovány při původním návrhu systému a čas je nutné vynaložit pouze na správu procesu změny a na koordinaci prostředků. 4. Techničtí pracovníci jsou externími pracovníky financovanými na základě smluv o službách uzavřených s poskytovateli zařízení IT. 5. Náklady na plánování postupů pro nepředvídané situace jsou minimální, protože v rámci obecného plánu společnosti pro nepředvídané situace jde pouze o dílčí plán týkající se doby přerušení provozu. 6. Specialisté na aplikace jsou externí pracovníci softwarové podpory obchodních aplikací spouštěných v zařízeních IT. Rozpis nákladů souvisejících se zvýšením kapacity tradičního systému je uveden v tabulce 1. Faktor pro výpočet nákladů Tabulka 1 Náklady na zvýšení kapacity tradičního systému Dopad Odhadované náklady Celkem Ztráta výpočetního času 48 hodin přerušení provozu USD za hodinu USD Náklady na práci operátorů procesorů/serverů zajišťujících ukončení činnosti systému Specialisté na aplikace Plánování správy Plánování postupů pro nepředvídané situace 4 techničtí pracovníci, 4 hodiny na každé ukončení provozu, celkem 32 hodin 2 specializovaní pracovníci, 4 hodiny na každé ukončení provozu, celkem 16 hodin 2 správci, 40 hodin na každé ukončení provozu, celkem 160 hodin 1 pracovník plánování, 20 hodin na každé ukončení provozu, celkem 40 hodin 150 USD za hodinu, zvláštní sazba USD 200 USD za hodinu, zvláštní sazba USD 80 USD za hodinu za předpokladu zaměstnanecké práce 60 USD za hodinu za předpokladu zaměstnanecké práce USD USD 6

7 Faktor pro výpočet nákladů Náklady na práci operátorů procesorů/serverů zajišťujících spuštění systému Specialisté na aplikace Náklady na revizi Celkem Dopad Odhadované náklady Celkem 4 techničtí pracovníci, 4 hodiny na každé spuštění, celkem 32 hodin 2 specializovaní pracovníci, 4 hodiny na každé spuštění, celkem 16 hodin Dva revizní týmy s vybavením, zvláštní sazba za práci 150 USD za hodinu, zvláštní sazba USD 200 USD za hodinu, zvláštní sazba USD USD za jednu instalaci USD USD Při vyčíslení nákladů na přerušení provozu za účelem rozšíření tradičního řešení je nutné k původním investičním nákladům přičíst nejméně USD. Tato částka zahrnuje základní technické služby pro provedení dvou úplných přerušení provozu. Jednodušší přístup Vedoucí pracovník v uvedeném příkladu může dosáhnout rozšíření pomocí rozšiřitelného stojanového systému UPS s minimálním dopadem na provoz celého systému. Tyto systémy jsou konstruovány tak, že jejich kapacita je přizpůsobena specifické zátěži datového střediska. Každý modul UPS zásobuje energií vyhrazený počet stojanů nebo pole stojanů. Pokud je provedena příprava pro zajištění napájení rozšiřujících systémů v rámci původní struktury datového střediska (tato příprava je nutná i pro moduly tradičního řešení), má instalace a testování nových systémů UPS na souběžně prováděné operace pouze minimální dopad. Systémy poskytující dodatečnou kapacitu lze testovat ohledně zatížení s použitím menších zátěžových modulů, protože není nutné testovat žádné paralelní funkce a kapacita každého testu je omezena hodnotou 80 kw. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná společná kritická sběrnice, jejíž činnost by bylo nutné kvůli zajištění napájení přerušit, není vyžadováno žádné přerušení stávajícího provozu. Kritická sběrnice každého systému UPS je vyhrazena pro zátěžový okruh s kapacitou 80 kw, který má podporovat. Náklady spojené s rozšířením architektury s možností rozšiřitelnosti jsou mnohem nižší (tabulka 2). Potřebné úkony lze provést jindy než v kritické době, protože rozšiřování systému probíhá bez odpojení stávající zátěže. 7

8 Faktor pro výpočet nákladů Tabulka 2 Náklady na zvýšení kapacity rozšiřitelného stojanového systému Dopad Odhadované náklady Celkem Ztráta výpočetního času Žádná USD za hodinu 0 USD Náklady na práci operátorů procesorů/serverů zajišťujících ukončení činnosti systému Nejsou vyžadovány 150 USD za hodinu, zvláštní sazba 0 USD Specialisté na aplikace Nejsou vyžadováni 200 USD za hodinu, zvláštní sazba 0 USD Plánování správy Plánování postupů pro nepředvídané situace Náklady na práci operátorů procesorů/serverů zajišťujících spuštění systému Plánování ani správa přerušení provozu nejsou nutné, 40 hodin na koordinaci projektu Není vyžadováno 80 USD za hodinu za předpokladu zaměstnanecké práce 60 USD za hodinu za předpokladu zaměstnanecké práce USD 0 USD Nejsou vyžadovány 150 USD za hodinu, zvláštní sazba 0 USD Specialisté na aplikace Nejsou vyžadováni 200 USD za hodinu, zvláštní sazba 0 USD Náklady na revizi Celkem Zátěžový test je proveden při spuštění zařízení, není vyžadováno žádné paralelní testování USD na jedno spuštění USD USD Dodatečné náklady na instalaci rozšiřitelného stojanového řešení činí v uvedeném příkladu USD. Nejpodstatnějším rozdílem je odstranění nutnosti přerušení provozu, i při vyloučení nákladů na přerušení provozu jsou však hrubé náklady na instalaci rozšiřitelného systému o 84 % menší než náklady na tradiční systém. Závěr Při začleňování systému UPS do návrhu datového střediska je třeba vzít v úvahu i další faktory na náklady, které jdou mimo rámec standardní analýzy celkových nákladů na vlastnictví konkurenčních systémů. Chceme-li dosáhnout možnosti rozšiřování systému UPS s použitím tradičních řešení, je nutné počítat se značnými náklady na rozšíření prostřednictvím integrace standardních modulů UPS. Vzhledem k charakteru operace zvýšení kapacity pro paralelní systém je nutné započítat také náklady na přerušení provozu datového střediska. Těmto nákladům se lze vyhnout v případě použití rozšiřitelného stojanového systému UPS. Plánované rozšíření lze v takovém případě provést jednoduše a s minimálním dopadem na spuštěné aplikace IT. Problémy spojené s rozšiřováním tradičních systémů při tomto řešení odpadají. 8

9 Informace o autorovi: Richard L. Sawyer je odborníkem na systémové aplikace ve společnosti APC. Má 25 leté zkušenosti s navrhováním, konstrukcí a provozováním rozsáhlých datových středisek pro společnosti v žebříčku Fortune 100. Je členem představenstva asociace AFCOM. 9

Alternativní technologie generování energie pro datová střediska a síťové sály

Alternativní technologie generování energie pro datová střediska a síťové sály Alternativní technologie generování energie pro datová střediska a síťové sály White Paper č. 64 Revize 1 Resumé Palivové články a mikroturbíny představují nové technologické alternativy generování energie

Více

Základní parametry tříd serveroven a datových center TIER

Základní parametry tříd serveroven a datových center TIER Základní parametry tříd serveroven a datových center TIER 1/6 Jaroslav Přibyl, 1. 2. 2008 Přehled použitých termínů a zkratek, základní pojmy Availability Reliability MTBF MTTR Redundancy SPOF (single

Více

Možnosti architektury distribuce vzduchu pro kritická zařízení

Možnosti architektury distribuce vzduchu pro kritická zařízení Možnosti architektury distribuce vzduchu pro kritická zařízení Neil Rasmussen White Paper #55 Revize 1 Resumé Existuje devět základních metod použití vzduchového chlazení pro zařízení datových středisek

Více

Přechod na virtuální infrastrukturu

Přechod na virtuální infrastrukturu Přechod na virtuální infrastrukturu Tomáš Halman, ANECT a.s. Virtualizace 4. 3. 2009, Praha Obsah prezentace Virtualizace s VMware Infrastructure (obecné přínosy) Případová studie implementace pro dceřinou

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

AST SMARTBunker AST SMARTShelter. Analytický dokument CC # /5 CC #200905

AST SMARTBunker AST SMARTShelter. Analytický dokument CC # /5 CC #200905 AST SMARTBunker AST SMARTShelter Analytický dokument CC #200905 1/5 CC #200905 Obsah 1. Klíčové vlastnosti produktů... 3 2. Pozice na trhu... 3 3. Typické oblasti nasazení... 3 4. Shrnutí výhod a argumentů...

Více

Dynamické kolísání výkonu v datových střediscích a síťových sálech

Dynamické kolísání výkonu v datových střediscích a síťových sálech Dynamické kolísání výkonu v datových střediscích a síťových sálech Jim Spitaels White Paper č. 43 Revize 2 Resumé Požadavky na výkon napájení datových středisek a síťových sálů se mění každou minutu v

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Cloud Slovník pojmů. J. Vrzal, verze 0.9

Cloud Slovník pojmů. J. Vrzal, verze 0.9 Cloud Slovník pojmů J. Vrzal, verze 0.9 Typické poskytované služby SaaS (Software as a Service): software jako služba Poskytování softwarové aplikace prostřednictvím internetu tak, že aplikace běží na

Více

Rozpočet účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2011

Rozpočet účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2011 Rozpočet účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2011 Úvod Zákon č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3 Název veřejné zakázky: UniMeC - dodávky a instalace ICT Název zadavatele: Univerzita Karlova v Praze Dotčená součást Lékařská fakulta v Plzni sídlo: Ovocný

Více

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky PV098 Řízení implementace IS semestrální práce Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP Jiří Kratochvíla, učo 207622, semestr 6, ročník

Více

Rozpočet účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2010

Rozpočet účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2010 Rozpočet účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2010 Úvod Zákon č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání

Více

Jak se vyhnout nákladům vyplývajícím z předimenzování infrastruktury datových středisek a síťových sálů

Jak se vyhnout nákladům vyplývajícím z předimenzování infrastruktury datových středisek a síťových sálů Jak se vyhnout nákladům vyplývajícím z předimenzování infrastruktury datových středisek a síťových sálů Bílá kniha č. 37 Verze 4 Resumé Fyzická a napájecí infrastruktura datových středisek a síťových sálů

Více

Kruhová topologie v bezdrátových sítích. Cesta ke zvýšení dostupnosti služeb

Kruhová topologie v bezdrátových sítích. Cesta ke zvýšení dostupnosti služeb Kruhová topologie v bezdrátových sítích Cesta ke zvýšení dostupnosti služeb Služby náročné na dostupnost internetu On-line hry Obchodování na finančních trzích VoIP telefonování Video přenosy On-line rádia

Více

Je reálné využití cloudu pro logistického providera z pohledu CIO?

Je reálné využití cloudu pro logistického providera z pohledu CIO? Je reálné využití cloudu pro logistického providera z pohledu CIO? Ing. Petr Pokorný Osnova příspěvku Současné možnosti cloudu computingu Pro jaké aplikace je cloud vhodný? Pro koho je cloud dnes vhodný

Více

Dell XC720xd Příručka Začínáme

Dell XC720xd Příručka Začínáme Dell XC720xd Příručka Začínáme Regulační model: E14S Series Regulační typ: E14S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače.

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Moderní správa VO a inteligentní VO

Moderní správa VO a inteligentní VO Moderní správa VO a inteligentní VO Budoucnost již dnes? Hynek Bartík Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 2 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Případová studie Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Millennium je první společnost na Slovensku, která zcela zmigrovala svou IT infrastrukturu a profituje z flexibility a

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

Datová centra T-Mobile. 25 let zkušeností

Datová centra T-Mobile. 25 let zkušeností Datová centra T-Mobile 25 let zkušeností obsah 2 3 4 5 6 7 9 10 13 Úvod hlavní výhody architektura a bazpečnost Chlazení napájení elektřinou doplňkové služby Proč t-mobile? Parametry datových center Kontakty

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Předcházení poškození dat v případě rozsáhlého výpadku napájení

Předcházení poškození dat v případě rozsáhlého výpadku napájení Předcházení poškození dat v případě rozsáhlého výpadku napájení Ted Ives White Paper č. 10 Revize 1 Resumé Přes veškerý pokrok v počítačové technologii představují výpadky napájení stále hlavní příčinu

Více

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I.

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. Veřejná zakázka Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k nadlimitní veřejné zakázce Dodávka serverů, diskových polí a dalšího technického vybavení pro Technologické centrum Plzeňského kraje Evidenční číslo ve VVZ: VZ 343877 VZ v E-ZAK:

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Problematika digitální technické mapy. RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj

Problematika digitální technické mapy. RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj Problematika digitální technické mapy RNDr. Ivo Skrášek, Zlínský kraj 20.10.2009 Souvislosti Digitální technické mapy (DTM) V současné době neexistuje v České republice jednotný a ucelený rámec pro tvorbu

Více

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady?

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? STRUČNÉ INFORMACE O ŘEŠENÍ CA Business Service Insight for Service Level Management Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? agility made possible

Více

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020):

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020): Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020): Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií 1 Prioritní

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci

Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci Roger Hitchin Klíčový expert BRE Obsah Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) Jaké jsou její cíle? Co bude její

Více

OPRAVNÝ ROZPOČET 2/2015

OPRAVNÝ ROZPOČET 2/2015 Správní rada OPRAVNÝ ROZPOČET 2/2015 CT/CA-027/2015CS OBSAH I. ÚVOD A. OBECNÝ ÚVOD B. PŘÍJMY C. VÝDAJE II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘEHLED III. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2015 PODROBNOSTI I. ÚVOD A. OBECNÝ

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Čj.:292 /./2010/DP ÚVN V Praze dne Zpracování Projektové dokumentace datového centra

Čj.:292 /./2010/DP ÚVN V Praze dne Zpracování Projektové dokumentace datového centra Čj.:292 /./2010/DP ÚVN V Praze dne 30.6.2011 Zpracování Projektové dokumentace datového centra Ústřední vojenská nemocnice Praha, marketing na projektovou dokumentaci datového centra dle 6 v rámci zákona

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti

Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti Produktové skupiny FACILITY Připojte se do světa možností IT POWER DISTRIBUTION Energie pro vaše IT ELEKTROMATERIÁL Komplexní program pro elektroniku

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

Systémy chlazení pro IT sály. Petr Bašus, Total solutions Engineer p.basus@conteg.com

Systémy chlazení pro IT sály. Petr Bašus, Total solutions Engineer p.basus@conteg.com Systémy chlazení pro IT sály Petr Bašus, Total solutions Engineer p.basus@conteg.com O společnosti CONTEG v číslech Založeno: 1998 v Praze, Česká republika Výrobních závodů: 2 Plocha výrobních závodů:

Více

BM Software, Databáze Docházky 3000 na NAS serveru (pro MySQL) Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Úvodní informace:

BM Software, Databáze Docházky 3000 na NAS serveru (pro MySQL) Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Úvodní informace: BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 ISMS Případová studie Síťová bezpečnost V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 Zadání - infrastruktura Modelová firma je výrobní firma, která síťové zabezpečení doposud nijak zásadně neřešila, a do jisté míry

Více

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Výhody chladicích systémů datového střediska - stojanová a řadová architektura

Výhody chladicích systémů datového střediska - stojanová a řadová architektura Výhody chladicích systémů datového střediska - stojanová a řadová architektura Autor: Kevin Dunlap Neil Rasmussen White Paper č. 130 Resumé Chlazení na úrovni místností je neefektivní u datových středisek

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 zastoupená Ing. Jindřichem Kolářem vrchním ředitelem Sekce rozvoje a projektového řízení ICT nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 Z A

Více

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Kvalita SW produktů Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Klasický pohled na kvalitu SW Každý program dělá něco správně; nemusí však dělat to, co chceme, aby dělal. Kvalita: Dodržení explicitně stanovených funkčních

Více

Distribuce IT systému z důvodu minimalizace rizik a nasazení platformy linux

Distribuce IT systému z důvodu minimalizace rizik a nasazení platformy linux Distribuce IT systému z důvodu minimalizace rizik a nasazení platformy linux Identifikace důležitých částí a rizik IT systému 2/58 Identifikace důležitých částí a rizik IT systému Dostupnost 3/58 Identifikace

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

Možnosti chlazení zařízení ve stojanech s bočním prouděním vzduchu

Možnosti chlazení zařízení ve stojanech s bočním prouděním vzduchu Možnosti chlazení zařízení ve stojanech s bočním prouděním vzduchu Neil Rasmussen White Paper č. 50 Resumé Zařízení s bočním prouděním vzduchu přinášejí v současných datových střediscích zvláštní problémy

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Filozofie výběru záložního napájení a související non-it infrastruktury pro datová centra

Filozofie výběru záložního napájení a související non-it infrastruktury pro datová centra Filozofie výběru záložního napájení a související non-it infrastruktury pro datová centra Milan Egart milan.egart@pronix.cz PRONIX PRONIX je předním integrátorem systémů záložního napájení a technologií

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

CA21 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CA21 PŘÍRUČKA UŽIVATELE CA21 PŘÍRUČKA UŽIVATELE CA21 je komunikační adaptér umožňující propojení sítí automatů a periferií MICROPEL s PC pomocí rozhraní USB příručka uživatele edice 03.2009 2. verze dokumentu pro firmware 1.080

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

ZVUKOVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM SX-2000

ZVUKOVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM SX-2000 ZVUKOVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM SX-2000 Systém pro rozsáhlé instalace efektivně řízený a kontrolovaný po síti umožňuje propojení vzdálených lokalit. SX-2000 představuje nový standard pro vysoce výkonné systémy bez

Více

Firmware řídící jednotky stejnosměrného generátoru

Firmware řídící jednotky stejnosměrného generátoru Firmware řídící jednotky stejnosměrného generátoru Zdeněk KOLKA Projekt FR-TI1/184 - Výzkum a vývoj systému řízení a regulace pozemního letištního zdroje Popis Řídicí jednotka GCU 400SG je elektronické

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

Představení služeb DC SPCSS Státní pokladna Centrum sdílených služeb

Představení služeb DC SPCSS Státní pokladna Centrum sdílených služeb Představení služeb DC SPCSS Státní pokladna Centrum sdílených služeb Datové centrum SPCSS Představení služeb DC SPCSS str. 2 Proč jsme na trhu Mise Předmětem podnikání státního podniku SPCSS je provozování

Více

Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008

Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 Komentář k návrhu rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008 Pravidla pro sestavení, schvalování a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008

Více

Efektivita podpůrné fyzické infrastruktury datových center. FÓRUM e-time 2009. 12. 5. 2009 Hotel Diplomat, Praha. Zpracoval: Tomáš Herman ALTRON, a.s.

Efektivita podpůrné fyzické infrastruktury datových center. FÓRUM e-time 2009. 12. 5. 2009 Hotel Diplomat, Praha. Zpracoval: Tomáš Herman ALTRON, a.s. Efektivita podpůrné fyzické infrastruktury datových center FÓRUM e-time 2009 12. 5. 2009 Hotel Diplomat, Praha Zpracoval: Tomáš Herman ALTRON, a.s. AGENDA 1. Vývoj v oblasti efektivity NCPI (Network Critical

Více

Krajská koncepce e-gov

Krajská koncepce e-gov Krajská koncepce e-gov Koncepční dokumenty pro oblast řízení a koordinaci e-gov 01. 10. 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvodní informace... 3 2 Koncepční dokumenty pro oblast řízení a koordinaci e-gov... 5 2.1

Více

Bezpečnost na internetu. přednáška

Bezpečnost na internetu. přednáška Bezpečnost na internetu přednáška Autorské právo a bezpečnost na internetu Bezpečnost informačního systému školy Ing. Ludmila Kunderová Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně lidak@pef.mendelu.cz internetu

Více

Ověřování vybraných parametrů datových sítí ve vztahu k NGA sítím - připravované metodické postupy ČTÚ

Ověřování vybraných parametrů datových sítí ve vztahu k NGA sítím - připravované metodické postupy ČTÚ Ověřování vybraných parametrů datových sítí ve vztahu k NGA sítím - připravované metodické postupy ČTÚ Pavel Zahradník Český telekomunikační úřad Odbor kontroly a ochrany spotřebitele Brno, 10. března

Více

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor veřejného investování, květen 2011 Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Obsah prezentace 1. Základní vymezení NIPEZ... 3-6

Více

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka 2 ks serveru a 1 ks diskového pole pro virtuální desktopy ID zakázky: P16V00000464 Datum: 22.11.2016 Vyřizuje: Mgr. Radek Vojkůvka, Odbor

Více

Kapitola 13: Transakce. Koncept transakce. ACID vlastnosti

Kapitola 13: Transakce. Koncept transakce. ACID vlastnosti - 13.1 - Kapitola 13: Transakce Koncept transakce Stavy transakce Implementace atomičnosti a trvanlivosti Souběžné spouštění Serializovatelnost Koncept transakce Transakce je posloupnost operací (část

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory Příloha č. 2 ke smlouvě Rozsah a podmínky provozní podpory Předmět smlouvy v části Provozní podpora zahrnuje zejména: A) Technickou, uživatelskou a administrativní správu a provozní podporu APV IS ROS

Více

Jan Tkáč 27.5. 2014. AutoCont Privátní cloud

Jan Tkáč 27.5. 2014. AutoCont Privátní cloud Jan Tkáč 27.5. 2014 AutoCont Privátní cloud Co je to AC Privátní cloud? AC Privátní cloud = vlastní produkt AutoContu AC Privátní cloud = Privátní datacentrum, které se nespravuje AC Privátní cloud = UNIKÁTNÍ

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Oracle a veřejná správa Oracle a veřejná správa Oracle není jen databáze Oracle a veřejná správa Oracle

Více

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Marcel Jánský Manažer útvaru produktů a podpory prodeje 26. 2. 2013 České Radiokomunikace Vysílací služby Profesionální telekomunikační operátor Poskytovatel

Více

Řešení pro správu logů, shodu a bezpečnost ve státní správě a samosprávě. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert

Řešení pro správu logů, shodu a bezpečnost ve státní správě a samosprávě. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert Řešení pro správu logů, shodu a bezpečnost ve státní správě a samosprávě Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert Agenda Úvod do problematiky Seznam problémů Definice požadavků,

Více

Technická specifikace předmětu plnění:

Technická specifikace předmětu plnění: Technická specifikace předmětu plnění: Poskytnutí standardní služby Premier Support zahrnující konzultační a implementační podporu, řešení problémů u produktů v nepřetržitém režimu 24x7 v rámci aktuálního

Více

OpenScape 4000 EcoServer je postaven na bázi x86 architektury jako nástupce DSCXL2 architektur.

OpenScape 4000 EcoServer je postaven na bázi x86 architektury jako nástupce DSCXL2 architektur. OpenScape 4000 EcoServer popis systému Jde o nový HW server, nástupce původního řešení tzv. průmyslového PC, tj. cpci platformy. Systém může být používán jako samostatně umístěný systém (standalone), tak

Více

Část 1: Vysvětlení termínů používaných společností IBM při instalaci

Část 1: Vysvětlení termínů používaných společností IBM při instalaci Mezinárodní informační zpravodaj pro zákazníky - Instalace počítačů IBM International Business Machines Corporation Cílem tohoto zpravodaje je vysvětlit termíny používané společností IBM a popsat globální

Více

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Obsah 02 Úvod 04 Multi-vendor 06 Znalostní báze 08 Servisní portál 10 Globální servisní centra

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, náměstek ministryně Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Enterprise Architecture (EA) na MPSV Východiska pro

Více

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11 Věnování 11 Poděkování 11 Úvod 13 O autorech 13 O odborných korektorech 14 Ikony použité v této knize 15 Typografické konvence 16 Zpětná vazba od čtenářů 16 Errata 16 Úvod k protokolu IPv6 17 Cíle a metody

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více