03 AŤ SRDCE MÉ TEBE VÍDÁ Ať srdce mé Tebe vídá Ať srdce mé Tebe zná Vidět Tě toužím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "03 AŤ SRDCE MÉ TEBE VÍDÁ Ať srdce mé Tebe vídá Ať srdce mé Tebe zná Vidět Tě toužím"

Transkript

1 1

2 OBSAH Ať nám Hospodin žehná Otevřete víc brány své Ať Tvá živá voda Obeta srdca Ať srdce mé Tebe vídá Pane, co jsem před Tebou Boží království Pane můj, Tys můj pastel Budem ako strom Pane, přijď s mocí svou Bůh je síla má Pod ochranu Tvou Buď vládcem mým Pojď, právě je čas jej chválit Dar z Tvých darů Pokoj vám Dáváš mi lásku vzácnou Pozvedni výš korouhev chvály Ordinarium IV Požehnaný jsi Bože, navěky Díky za tvůj kříž Před Tebou smím pokleknout Dokonáno jest Prišli sme Ťa vzývat Duchu Svatý volám, přijď S každým trápením Hledám Tvoji tvář Svý kroky rozezpívej Chvalte služebníci S námi je Bůh Hoden je Beránek Shlédni dnes, prosíme Chvalte Hospodina z nebes Spáso má, králi mého srdce Immanuel Tobě patří chvála Jak dobré je vzdávat Toužím po tobě, toužím Je dokonáno, Ježíš je vítěz Tvé světlo ve tmě svítí Ježíš je přítel hříšných Tvoje jméno vyznávám Ježíš, Ježíš je Pán Tvůj Pán Ježíši, přijď Tvůj plamen Jsme tvůj lid Tvý srdce chci mít Karmelské ordinarium Ty jsi jediný Bůh Kvůli tobě, Pane můj Ty jsi Pánem, Ty jsi králem Mou cestu v rukou máš Ty sám, Ty jsi důvod Maranatha Tys můj skalní štít Môj Boh Víc lásky Můj Bůh dává mi lásku Všude tam, kde jsou Můj Bůh je můj štít Vyvyšuji Tebe, Pane Můj králi, má spáso Vzdejme čest Bohu a Pánu Nám, Pane, dal jsi slovo své Vzývám tvoje svaté jméno My jsme zde Zpívejme novou píseň Neseme, Pane, chléb a víno Žalm 8 Nyní pokloňme se před králem Žalm Žalm 113 1

3 01 AŤ NÁM HOSPODIN ŽEHNÁ Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách. Budeš jísti z výtěžku svých rukou, bude ti blaze a dobře. Tvá manželka bude jako plodná réva uvnitř tvého domu. Tvoji synové jako výhonky oliv kolem tvého stolu. Hle tak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina. Požehnej tě Hospodin ze Siónu, abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života Abys viděl syny svých synů, pokoj v Izraeli. 02 AŤ TVÁ ŽIVÁ VODA Ať Tvá živá voda duši mou obmývá, ať Duch svatý přijde, ať se mnou přebývá. Ať vezme každé trápení, jež svírá mysl mou. Vím, že s každou starostí smím jít za Tebou. Ježíši, ó Duchu svatý, můj Otče nebeský. Prosím Duchu svatý, přijď víc, prosím přijď. Drž mne ve své blízkosti, ať znát víc Tě smím. Pochybnosti, strach a pýchu můžeš mi vzít. Veď mne ve své lásce, toužím Tvou cestou jít. Dej svůj život Pánu, ať ho sám naplní. Dovol, ať Tě Ježíš uchopí do dlaní. Svobodný a šťastný jenom s Ním můžeš být, potom smíš na věky vládnout s Ním v království. 03 AŤ SRDCE MÉ TEBE VÍDÁ Ať srdce mé Tebe vídá Ať srdce mé Tebe zná Vidět Tě toužím Chci vidět Krále na trůnu Zářícího ve světle Slávy Vylij svou lásku a moc Zpíváme: svatý, svatý, svatý 04 BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ Všechno, co mám, je od Tebe, od Tebe, Pane můj, Dáváš nám jen to nejlepší, za co prosíme, máme mít. Hledejte Boží království, všechno ostatní dá vám Pán. Rozdejte radost, lásku a pokoj, ostatní dá vám Pán. Tam, kde jsem já, je můj služebník, Toto vám říká Pán. Tam, kde jsem já, tam je láska Tvá, Radost, pokoj je království mé. Pane Ježíši, Ty jsi láska, řeknem to lidem všem. Jen ať jsme solí a světlem, k tomu nám sílu dej. 05 BUDEM AKO STROM R: Budem ako strom, sadený pri vode a mojou oporou je mi živý Pán 1. A keď príde des, ja neutečiem preč, ale A po čase sucha ja viem že príde dážď, preto 06 BŮH JE SÍLA MÁ Bůh je síla má i vojska mého, On působí volnou cestu mou, neboť dal mi štít spasení svého a dobrotivost Jeho zvelebila mne. Neboť kdo je Bohem kromě Hospodina a kdo je skálou kromě Boha našeho. 2

4 07 BUĎ VLÁDCEM MÝM Zemi v rukou máš, jí vládneš sám, horským potokům, Dni i nočním tmám, já však touhu mám, jediný můj cíl je, abys vládcem mým vždy byl. Buď vládcem mým vládni v síle své, nad vším o čem sním i ve chvíli zlé. Jen Ty jsi Pán, jsem tvůj, to vím, prosím Tě, buď vždy vládcem mým. Každým slovem svým, každou myšlenkou, ať jen odrážím, Pane, krásu tvou, vždyť nikdo není víc, Ty jsi pro mne vším, Ježíši, buď vždy vládcem mým. 08 DAR Z TVÝCH DARŮ Dar z Tvých darů přinášíme, dar z Tvých darů na oltář. Dar z Tvých darů: chléb a víno, před Tvou tvář. R: Ty sám, Pane náš, nám chceš se dát. Ty sám, Pane náš. Ty sám, Pane, nám chceš se dát. Dar z Tvých darů, plody země, Dar z Tvých darů povýšíš, Dar z Tvých darů: chléb a víno proměníš. Dar z Tvých darů, oběť čistou, Dar z Tvých darů a nekrvavou, Dar z Tvých darů: chléb a víno s modlitbou. 09 DÁVÁŠ MI LÁSKU VZÁCNOU Dáváš mi lásku vzácnou, dáváš mi přátelství, vždyť mám teď touhu jasnou, jít na Tvé nádvoří. 10 ORDINÁRIUM IV. Pane, náš Bože, smiluj se nad námi, Ježíši Kriste, smiluj se též, Duchu Svatý, slyš naše prosby, Bože slituj se. Sláva na výsostech Bohu a na zemi mezi lidmi mír. Vzdáváme Ti díky pro Tvou velkou slávu Pane a Bože, nebeský Králi, Bože Otče všemohoucí. Ty, který snímáš hříchy všeho světa, Přijmi naše prosby, smiluj se, Pane, smiluj se nad námi. Jenom Ty jsi Svatý, jenom Ty jsi Pán, Ježíši Kriste, se Svatým Duchem, Ve slávě Boha Otce. Amen. 11 DÍKY ZA TVŮJ KŘÍŽ Díky za Tvůj kříž, jenž nás vykoupil, když ses nám vydal cele do rukou, Ó Pane náš, ó Pane náš. Naše skutky zlé tys nám odpustil, přikryl krví svou, na vše zapomněl, děkuji, děkuji. Pane, mám Tě rád, vážně, mám Tě rád, stále poznávám, že Ty miluješ nás. Hlubokou radostí těšíš srdce mé, ale největší je to, že mohu znát, Tvou radost znát. Pro mé nemoci trpěls, Pane náš, abys vzal náš strach, lásku vyléváš. Ó Pane náš, ó Pane náš. Skončil úkol Tvůj, Tvé je vítězství, teď nám dáváš růst, z vody živé pít. Děkuji, děkuji. Chválit Tvé svaté jméno, přebývat v Tvých hlubinách, v srdci mít lásku Tvou, jenom s ní žít. 3

5 12 DOKONÁNO JEST Odpustit hřích, zastavit lavinu, porazit smrt Přišel jsi Ty, Beránek bez viny, vykoupit svět. Dokonáno jest! Amen. Podstoupit kříž, zaplatit za vinu, vytrpět trest. Přišel jsi Ty, vyhlásit zajatým radostnou zvěst. 13 DUCHU SVATÝ VOLÁM, PŘIJĎ Duchu Svatý volám, přijď, buď nám ohněm v srdci dnes, buď nám oblak jistoty, veď nás. Všemohoucí Bůh přebývá v nás, abys kráčel cestou pravdy, slyšel jeho hlas Aby Tebe mohl proměnit a dary své vylít na svůj lid. Duchu Svatý volám, přijď, Přijď k nám. 14 HLEDÁM TVOJI TVÁŘ Hledám Tvoji tvář, Pane můj, hledám Tvoji tvář každý den. Po Tobě touží duše má, očekávám slovo Tvé. Chci jít za Tebou, Ježíši, cestou Tvou, Chci jít za Tebou, Ježíši za Tebou. Za Tebou, Pane můj, chci jít každý den, za Tebou, Pane můj, chci jít. 15 CHVALTE SLUŽEBNÍCI ref: Chvalte služebníci, chvalte Hospodina, jméno Jeho, haleluja. 1. Tam, kde zní pláč srdcí zraněných, Bůh posílá slovo své. 2. Pán volá nás k sobě na Sión, kde přebývá ve slávě své. 3. Vím, městem tím proudí milost Tvá, pro žíznivé dost vody má. 4. Tam děti Tvé tančí radostí, o jménu Tvém zpívají. 5. Kéž Boží lid slavně zvítězí, vlož ruku svou na Sión. 6. Bůh otvírá stále náruč svou, On přichází na Sión. 7. Bůh pro svůj lid žehná celou zem, pokoj ať má Jeruzalém. 16 HODEN JE BERÁNEK Hoden je Beránek nejvyšší chvály, On nás vykoupil svou krví. Jenom Ty jsi na věky Král, jenom Tobě patří sláva, Pane náš. Budeme jásat nad Tvým vítězstvím, prapory pozdvihnem ve jménu svého Boha. 17 CHVALTE HOSPODINA Z NEBES Chvalte Hospodina z nebes, chvalte Ho ve výšinách! Chvalte Ho, všichni jeho andělé, chvalte Ho, všechny jeho zástupy. Neboť vyvýšené - je Jeho jméno, Jeho velebnost je nad nebem a zemí. 4

6 18 IMMANUEL Se vším co mám, přicházím s chválou, až před Tvůj trůn, před Tvoji tvář. Toužím tam stát a nechat se slávou, naplnit víc, než dosud znám. Připomínám si nádherné dílo, zázrakem mám výsadu dát jméno. Immanuel na stupeň vítězů. Immanuel, ty jsi odpověď všech mých dotazů. Immanuel Krásné sny mám, že země Ti zpívá, mohutný chór slyším už znít. Šťastný ten čas, kdy národ Tě vzývá, jen pod Tvou vládou všechno jde líp. 19 JAK DOBRÉ JE VZDÁVAT Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu Tvému jménu, Pane, Tobě Nejvyšší pět žalmy Hlásat z rána, že milost svou nám dáváš, V noci o Tvé věrnosti zpívat. Jsi Vyvýšený, jen Tobě naše chvála zní, jsi Vyvýšený, jen Tobě naše chvála zní, jsi Vyvýšený, nad celou zemí Ty jsi Pán, jsi Vyvýšený, Ty jsi králů Král. Svými skutky Pane působíš mi radost Já můžu plesat nad činy Tvých rukou. Jak jsou velké všechny Tvoje skutky, jak hluboké jsou záměry Tvé. 20 JE DOKONÁNO, JEŽÍŠ JE VÍTĚZ Je dokonáno, Ježíš je vítěz! Satan je poražen, Ježíš zlomil smrti moc, Ježíš je Pán, o Haleluja, Ježíš je král, kraluje navěky. Ježíš je Pán, Ježíš je Pán Ježíš je Pán v našem národě Haleluja Sláva Ježíši 21 JEŽÍŠ JE PŘÍTEL HŘÍŠNÝCH Je jeden hlas, co měl by znít, je jedna píseň k zpívání, je jedno jméno hodné vzývání. Nad zlato poklad vzácnější, Král na trůnu nejvyšším, Jemu chvála celým nebem zní. Má jméno Ježíš, přítel hříšných, Ježíš, Ježíš, přítel můj. Je pokoj, jenž strach zahání, láska, co roste dáváním, naděje, která smrtí nekončí. Je Bůh, který nám rozumí Přítel, co nikdy nezradí. Má jediné jméno, v němž je spasení. Vešel do mého vězení, řekl: Jsi volný, můžeš jít. Jsi svobodný! 22 JEŽÍŠ, JEŽÍŠ JE PÁN Ježíš, Ježíš je Pán, jediná, jediná cesta k životu, k pravdě, k vítězství, jediná naděje. Kéž na mě sestoupí Tvé milosrdenství, kéž na mě sestoupí i Tvá spása, nikdy nezbavuj má ústa pravdy, dál teď poběžím jen cestou Tvou. 23 JEŽÍŠI, PŘIJĎ Před tebou, Pane klečíme, s hlavou skloněnou Zase Ti, Pane, bloudíme, uč nás jít cestou Tvou Ježíši přijď, Ježíši přijď, přijď se svojí láskou. Ježíši přijď, Ježíši přijď, a uzdrav nás. Ježíši přijď, Ježíši přijď, vždyť jsme Tvůj zástup, Ježíši přijď a obnov Boží obraz v nás. Dlaně své k Tobě zvedáme, každý z nás chce být jen Tvůj, Ty nejlíp víš, co v srdcích skrýváme, proměň ve světlo naši tmu. 5

7 24 JSME TVŮJ LID Jsme Tvůj lid, jsme Tvá nevěsta, tak přijď mezi nás, tak přijď rozdávat. Ať láska Tvá vždy mezi námi přebývá a pokoj Svůj znovu vylij mezi nás. 25 KARMELSKÉ ORDINÁRIUM Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Svatý, svatý, svatý, Pán Bůh zástupů plna jsou nebesa zem Tvoji slávy. /:Hosanna, hosanna, zní Bohu na nebi.:/ Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, Hosanna na výsostech. 26 KVŮLI TOBĚ, PANE MŮJ Kvůli Tobě, Pane můj. Kvůli Tobě přišel jsem. Na Tvé slovo očekávám, se svou mocí přijď dnes k nám. Kvůli Tobě přišel jsem. 27 MOU CESTU V RUKOU MÁŠ Mou cestu v rukou máš, jdu s důvěrou, neselže láska Tvá, jdu s důvěrou. Ať se třeba hory zřítí do moře, jdu s důvěrou, ať i hvězdy padají a svět kolem se hroutí. Když cestu nevidím, jdu s důvěrou, vedeš mě slovem svým, jdu s důvěrou. I když musím projít temným údolím, jdu s důvěrou, vím, že zase postavíš mě pevně na své skále. Každý den novou milost z Tvých dlaní smím si brát, jako strom ve Tvém chrámu v pevných zdech Tvé věrné lásky úkryt mám. 28 MARANATHA Maranatha, Maranatha! Přijď za svou nevěstou, hoří radostí, naslouchá. Čeká v šatech svatebních, návrat Tvůj vyhlíží. Přijď do své zahrady, ona pro Tebe rozkvétá. Ochutnej její ovoce, právě na stromech dozrává. 29 MÔJ BOH Môj Boh, vďaka Tebe dýcham, pre Teba tu som. A viem, láskou si ma získal, k sebe priviedol. Smútok je preč, šťastím ma napĺňaš. Učíš ma láskou žiť. Tvoja láska je silnejšia, než vietor, ona vyššia je, než najvyšší štít. Hlbšia je, než dno oceánov, zmenila môj svet. 30 MŮJ BŮH DÁVÁ MI LÁSKU Můj Bůh dává mi lásku, dává mi naději, že mohu zas žít. 31 MŮJ BŮH JE MŮJ ŠTÍT Můj Bůh je můj štít, je mou písní, já vím, On mi odpoví a mocí svého jména vysvobodí. Chci žít ve stínu křídel Tvých, spěchám do stínu křídel Tvých, smím žít ve stínu křídel Tvých. Teď smím jít v pokoji dál, vím, že jsi mi blízko, haleluja. 6

8 32 MŮJ KRÁLI, MÁ SPÁSO Můj Králi, má spáso, nikdo není jako Ty, na každý den chválit bych chtěl ten zázrak mocné lásky Tvé. Můj štíte, má skálo, u Tebe můžu se skrýt, ať každý dech, všechno, co jsem, nepřestane chválou být. Hlahol zem Pánu, se vším, co je v ní, Králi buď důstojnost, úcta i dík. Hroutí se skály a příboj hřmí, to když Tvé jméno zní. O díle Tvém, Pane, zpívám tak rád, chci vyznat Ti lásku, chci v ní pevně stát, to, cos mi slíbil, je víc, než kdo může dát. 33 NÁM, PANE, DAL JSI SLOVO SVÉ Nám, Pane, dal jsi slovo své, Ducha svého dej nám též. Ať Tebe vždycky přijmeme, Ducha svého dej nám též. Zůstaň, Pane s námi všechny dny až na věky, Ducha svého dej nám též. Ty jsi cesta, Ty jsi život pro nás, pro bratry, Ducha svého dej nám též. Všechny moci světa, když nás, Pane týrají, Ducha svého dej nám též. Ve víře nás přece Boží síla provází, Ducha svého dej nám též. Stále znovu zpívám: Pane dej nám Ducha též, Ducha svého dej nám též. Který srdce, mysl zarmoucenou pozdvihne, Ducha svého dej nám též. 34 MY JSME ZDE My jsme zde ve jménu Krále králů, my jsme zde ve jménu Ježíše. My jsme zde ve jménu Syna Božího, my jsme zde ve jménu Tvém. Ať každá bytost na nebi, ať každá bytost na zemi, ať každá bytost pod zemí to ví, že jsme Tví. 35 NESEME, PANE, CHLÉB A VÍNO Neseme, Pane, chléb a víno, Neseme celý život náš. Neseme, Pane chléb a víno a hledáme Tvou tvář. 36 NYNÍ POKLOŇME SE PŘED KRÁLEM Nyní pokloňme se před Králem, Klekněme před naším Stvořitelem. Nyní pokloňme se před Králem, Klekněme před naším Stvořitelem. Vždyť On je náš Bůh a my jsme ovce pastvin Jeho, Stádem, jež On sám vodí, rukou svou Bůh nás vodí. 37 OTEVŘETE VÍC BRÁNY SVÉ Otevřete víc, brány své, zvedněte výš svá nadpraží. Ať jen může vstoupit slávy Král On z mrtvých vstal, vzhůru šel, skrz každou hráz všech mocností. Připravte trůn, ten nejvyšší, zvedněte výš svá nadpraží. Polnice tón a jásot zní, nebesa chválu zpívají. S anděly Pánu pojďme vstříc, otevřme brány srdcí svých. 7

9 38 OBETA SRDCA Túžim priniesť na oltár, život čo v sebe mám, tvojou láskou zlomený, chcem ťa chváliť môj Pán. Chcem ti vydať práve dnes, každú časť života, viem, že prijmeš každý dar, zlomeného srdca. Povedz čo ti smiem dať, čo priniesť ti smiem? Si môj láskavý Kráľ, ja len miznúci tieň. Ježiš, viac nemám slov, pieseň doznieva tiež, aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť. Možno len tichý plač, len bolesť čo mám, svoju hĺbku srdca ti dám, môj láskavý Pán. Kvôli tebe dýchať smiem, môj dlh splatil si sám život svoj si za môj dal, bol to víťazný plán. Vzal si hanbu z mojich pliec, bol to posledný boj, otvoril si bránu nebies, dnes som iba tvoj. 39 PANE, CO JSEM PŘED TEBOU Pane, co jsem před Tebou, že se ke mně skláníš, všechno září najednou, kamkoli přicházíš. Ze tmy jsi zazářil a já viděl cíl, jsi cesta, pravda, život, teď už to vím, Pane, co jsem před Tebou. Proto Tě chválím za lásku k nám, proto Tě chválím, spáso má, proto Tě chválím, že nás máš rád, proto Tě chválím, svatý můj. Pane, co jsem před Tebou, požehnání dáváš, prosím Tě na kolenou, ať mne pokorného máš. Ze tmy jsi zazářil 40 PANE MŮJ, TYS MŮJ SPASITEL Pane můj, Tys můj spasitel, přítel můj, Pán a Bůh. Svatá a mocná Tvá krev omývá každý náš hřích. Tvá krev i mě obmývá Tvá krev prolitá. 41 PANE, PŘIJĎ S MOCÍ SVOU Pane, přijď, s mocí svou, Pane, přijď. Čekáme slávu Tvou, Pane, přijď. Buď vůle tvá, vždy zjevená, posvěť se v nás. Vystroj nás k službě své, Pane, žehnej nám. 42 POD OCHRANU TVOU Pod ochranu Tvou se utíkáme, Pod Tvůj plášť, Maria, Na přímluvu Tvou spoléháme, Matko Boží, Maria. Neodmítej naše prosby, Nauč nás v tichu naslouchat, Zachraň nás, když nebezpečí hrozí, Chceme s Tebou Pánu díky vzdát. Panno slavná a požehnaná, Paní naše, přimluv se za nás Za matku Boží jsi vyvolená, K synu svému doveď nás. Prostřednice všech milostí, Smilování nám vypros u syna, Příčino naší radosti, I naším ano ať vše začíná. 43 POJĎ, PRÁVĚ JE ČAS JEJ CHVÁLIT Pojď, právě je čas jej chválit Pojď, svůj život můžeš Králi dát, Pojď, právě je čas jej chválit Pojď, před Pánem svým teď můžeš stát Pojď jednou každý jazyk vyzná, že jsi Pán každý jednou se pokloní. Navždy slavný poklad zůstává těm, kdo Tě milují. 8

10 44 POKOJ VÁM Pokoj vám, žehnáme vám pokojem v Ježíši. Pokoj vám, žehnáme vám pokojem skrze Kristův kříž. 45 POZVEDNI VÝŠ KOROUHEV CHVÁLY Pozvedni výš korouhev chvály a vyznej slovo vítězství! Bůh slíbil, že bude s námi a nic nás nezastaví. Pozvedni výš ruce své k Pánu a chval ho za své spasení, temná noc blíží se k ránu, přichází probuzení! Od slávy k slávě Bůh povede nás, když v lásce a pravdě dál budeme stát, tak žádná zbraň neobstojí proti nám. 46 POŽEHNANÝ JSI BOŽE, NAVĚKY Požehnaný jsi, Bože, na věky, Z Tvé ruky všechno máme. Požehnaný jsi, Bože veliký, chléb Ti zde přinášíme. Požehnaný jsi, Bože, na věky, Z Tvé ruky všechno máme. Požehnaný jsi, Bože veliký, víno Ti přinášíme. Požehnaný jsi, Bože, na věky, Z Tvé ruky všechno máme. Požehnaný jsi, Bože veliký, dary Ti přinášíme. 47 PŘED TEBOU SMÍM POKLEKNOUT Před Tebou smím pokleknout, vyznat Ti lásku, Pane můj, jsi pro mě nejvzácnější. Teď srdce své otvírám a prosím vejdi jako Král. Byl jsem stvořen, abych Tebe uctíval, Abych přebýval ve světle Tvé tváře. Navěky chci vyvyšovat jméno Tvé, Je tak nádherné blízko Ti být. Byl jsem stvořen, abych Tebe uctíval, Abych přebýval ve světle Tvé tváře. Navěky chci vyvyšovat jméno Tvé, Je tak nádherné blízko Ti být. Před Tebou smím pokleknout a vzdát Ti slávu, Pane můj, Tvé jméno nejkrásnější. Teď srdcem svým vyznávám, Ježíši, Ty jsi králů Král. 48 PRIŠLI SME ŤA VZÝVAT Do tmy na svet prišlo k nám svetlo sveta, otvor môj zrak, nech vidím, krásu lásky, z ktorej srdce Ti spieva, že sláva aj moc Ti patrí Prišli sme Ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme Ti vyznať: Si náš Boh Si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám. Kráľ všetkých dní a tiež najvyšší vládca, slávnejší nad nebesá. Ponížil sa, prišiel na zem, čo stvoril, vzdal sa slávy z lásky k nám. Ja nemám dosť slov opísať cenu, ktorú Ťa môj hriech stál 9

11 49 S KAŽDÝM TRÁPENÍM S každým trápením mám za kým jít. V bojích, v souženích, Ty jsi můj štít, můj štít, skála věků, bezpečí, má skrýš, kde smím se skrýt, čím víc poznávám Tvou lásku, chci Ti říct. Můj králi, svou chválu Ti vzdám, svou chválu Ti vzdám! Jsi dobrý Bůh a nádherný a láska Tvá je tak úžasná, já vím. 50 SVÝ KROKY ROZEZPÍVEJ Vzdejme Pánu díky, za vše, co nám dává, za vše, co nám bere, patří Pánu sláva. Vzdejme Pánu díky, že se stará, aby nepropadli smrti jeho lidé slabí. Svý kroky rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej, chválama rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej. Vzdejme Pánu díky, novou cestu klestí, v době, která zná jen pomíjivé štěstí. Vzdejme Pánu díky, křížem přišel říci: Já jsem cesta, pravda, osvobozující. Vzdejme Pánu díky, zdroji pravé spásy, doutnající oheň, láska neuhasí. Vzdejme Pánu díky, jako děti Boží, že v člověku láska lásku stále množí. Vzdejme Pánu díky, burcuje svým Slovem, starej svět už umřel, my žijeme v novém! Vzdejme Pánu díky, mění dávné řády, Bůh už není v dálce, Kristus žije tady! 51 S NÁMI JE BŮH Když Bůh je s námi - kdo je proti nám? Sňal pouta hříchu - smrti zlomil zbraň. Otevřel bránu - pozval nás dál - dokořán. S námi je Bůh, Immanuel. 53 SPÁSO MÁ, KRÁLI MÉHO SRDCE Spáso má, Králi mého srdce, štíte můj, ochránce, nádherné je v Tvém domě být. 54 TOBĚ PATŘÍ CHVÁLA Tobě patří chvála, čest a sláva, my zvedáme svoje dlaně, my voláme: Ty jsi Pán. Vždyť Ty jsi Pán, Ty jediný, Ty jsi Král, Ty jsi tolik nádherný, celý svět se Ti klaní. Neboť Tvé je království, moc i sláva na věky, v Tvém jménu je síla, Ty jsi alfa, omega, Ty jsi Ježíš, Ty jsi Pán, vládce můj. 55 TOUŽÍM PO TOBĚ, TOUŽÍM Toužím, po Tobě toužím, Toužím Tě poznávat, Tvou láskou, věčnou láskou nechat se objímat../:bože, má spáso, veď mě dál, v nádvořích Tvých chci být i já.:/ Hledám, Tebe hledám, křídla Tvá jsou skrýší mou. Chválím, Tebe chválím, objímáš mě mocí svou. 56 TVÉ SVĚTLO VE TMĚ SVÍTÍ Tvé světlo ve tmě svítí, žádná tma ho nepohltí, Proto zvu Tě, Pane, do temnot mých; 57 TVOJE JMÉNO VYZNÁVÁM Tvoje jméno vyznávám, rád Ti zpívám svoji chválu Jsem tak vděčný, že Tě znám, jsem tak vděčný za Tvou spásu Přišel jsi k nám z nebe - ukázat směr Dát v oběť sám sebe, jak Bůh to chtěl Z kříže byl s do hrobu dán Třetí den jsi z mrtvých vstal, Tvoje jméno vyznávám. 52 SHLÉDNI DNES, PROSÍME Shlédni dnes, prosíme, Pane náš, na dary, které neseme Ti, nemáme nic, jen to, co Ty nám dáš to z lásky k Tobě dáváme Ti. 10

12 58 TVŮJ PÁN 1. Vy jste sůl země, sůl bývá slaná a pálí nejen v očích a ranách. Jste světlo světa, to jasně svítí a léčí rány i v duších lidí. R: Přidej plamen k plameni a srdce na dlani, náruč dokořán, až tě zavolá 2. Tajemství kříže svou sílu skrývá praskají všechna zrcadla křivá. Vždyť poznat pravdu, unést ji celou, to nejde jinak než na kolenou. Tak podej ruce těm kolem sebe, tvůj strach se ztrácí, zvoní smích z nebe. My nikdy nejsme úplně sami, On řekl jasně: "zůstanu s vámi!" Tvůj Pán 59 TVŮJ PLAMEN Tvůj plamen osvěcuje naši tvář, Tvůj plamen dává oslnivou zář, Tvůj plamen mocí ducha vylitý, Tvůj plamen máme v sobě ukrytý. /:Dej nám, Otče náš, ten plamen vznítit v žár, dej nám, Otče náš, být světlem Tvým a hřát.:/ 60 TVÝ SRDCE CHCI MÍT Dík Tobě, Pane, za krev smlouvy Tvé, Dík, že jsi zachoval život můj. Budu Ti sloužit na vinici Tvé, Ovoce přinášet k Tvému trůnu. R: Tvý srdce chci mít, plnit vůli Tvou, Cestou dál jít, cíl neminout. 61 TY JSI JEDINÝ BŮH Ty jsi jediný Bůh první a poslední, nikdy nebyl a nebude více nikdo, jako jsi Ty Ty máš největší moc, Ty jsi svrchovaný, nikdy nebyl a nebude více nikdo, jako jsi Ty. Jsi největší ve své síle a největší ve své moci, hrozný jsi ve svém hněvu, největší ve svém milování, svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý, nikdy nebyl a nebude více nikdo, jako jsi Ty. 62 TY JSI PÁNEM, TY JSI KRÁLEM Ty jsi Pánem, Ty jsi Králem, Pánem je Bůh. Pozdvihněme svoje srdce, pozdvihněme svoje dlaně, Postavme se před tvář Krále a velebme Ho. 63 TY SÁM, TY JSI DŮVOD Ty sám, Ty jsi důvod radost mít. Já vím, Ty jsi důvod k doufání. /:Ty léčíš rány mé i křídla zlámaná co zkoušel jsem nést sám, teď dát Ti smím a vstát.:/ 64 TYS MŮJ SKALNÍ ŠTÍT Tys můj skalní štít a pevná tvrz má Veď mne pro své jméno a doveď mne k cíli Vysvoboď mne z rukou nepřátel A všech kdo pronásledují mne. Kéž nejsem zahanben, když Tě Hospodine volám. Dík Tobě Pane, za vše cos mi vzal, Směr mýho života jsi Ty sám. Dík Tobě, Pane, za vše cos mi dal, Nekonečnou radost v srdci mám. 11

13 65 VÍC LÁSKY Víc lásky, víc moci, víc Tě znát srdcem svým! Toužím tě mít rád celým svým srdcem, toužím tě mít rád celou svou myslí, toužím tě mít rád celou svou silou, Ty jsi můj Pán! Víc lásky, víc moci, víc Tě znát srdcem svým! Vyhlížím Tvou tvář celým svým srdcem, vyhlížím Tvou tvář celou svou myslí, vyhlížím Tvou tvář celou svou silou, Ty jsi můj Pán! 66 VŠUDE TAM, KDE JSOU Kde se křesťané spolu scházejí, ve jménu Tvém, v lásce, jednotní, Právě tam jsi zaslíbil, že budeš přítomný. Dnes víme, náš Bůh je na tomto místě přítomný! Přivítejme Pána v tomto chrámě, ať ho Boží sláva naplní, Svému Bohu zpívejme a hrajme Píseň spasených. 67 VYVYŠUJI TEBE, PANE Vyvyšuji tebe, Pane, nad tímto dnem. Vyvyšuji tebe, Pane, nad každým člověkem. Vyvyšuji tebe, Pane, nad vším co stvořeno jest. Vyvyšuji tebe, Pane, i nad svým životem. /: Vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno. :/ Vyvyšuji tebe, Pane, nad tímto dnem. 68 VZDEJME ČEST BOHU A PÁNU Vzdejme čest Bohu a Pánu nebe i země! Vzdejme chválu a díky Králi, On je hoden mít vše, co mám Krev Jeho tekla za Tebe i za mě, sám sebe nám dal. 69 VZÝVÁM TVOJE SVATÉ JMÉNO Vzývám Tvoje svaté jméno, jméno Ježíš, Král, žasnu nad vším, cos stvořil a co v Tobě mám. Hvězdy, slunce, měsíc, moře, Tys nám, Pane dal, z lásky, která smysl dává, jsi za mne umíral. : Haleluja, Ty jsi Bůh, haleluja, Ty jsi Pán, haleluja, život svůj jsem Ti dal. : Doufám jenom v Tebe, Pane, slovo své smi dal, každý den v něm ke mně mluvíš, jsi dobrý Bůh a Pán. Věřím, že vše, co je psáno, Ty sám naplníš, vždyť z lásky, která smysl dává, jsi pro mne z hrobu vstal. 70 ZPÍVEJME NOVOU PÍSEŇ Zpívejme novou píseň Pánovi, v shromáždění spravedlivých. S jásotem vítězným, s pokřikem radostným předstupme před jeho tvář. Náš Pán je vítěz, nad hříchem zvítězil. Chválou a úctou je náš Bůh korunovaný. Vítězná píseň ze rtů našich zní. Víme, jsme křížem z pout hříchů vysvobození. 71 ŽALM 8 R: Hospodine, Pane náš, jak důstojné je jméno Tvé. Z úst maličkých mocně dokazuješ síly své protivníkům. 1. Já když spatřuji nebesa Tvá, měsíc a hvězdy, vzdávám Ti chválu a říkám: Co je člověk, že jej máš tak rád? 2. Ty jsi pánů Pán, Ty jsi králů Král, ó, Pane, Otče můj. Vzdává Ti mé srdce chválu za všechna dobrodiní Tvá, jež jsi učinil nám lidem, že jsi nezatratil nás. 12

14 72 ŽALM ŽALM 113 Jako laň dychtí po bystré vodě, duše má touží po Tobě, Bože. Slzy jsou chléb můj v noci i ve dne, kdepak je Bůh tvůj, kde kdo se ptá mne. R: Po Bohu žízním, po Bohu živém. Po Bohu žízní duše má. Po Bohu žízním, po Bohu živém, po Bohu žízní duše má. 2. Vylévám duši, prázdno je ve mně, v srdci to buší, navrať se ke mně! Jsou chvíle bolesti, přijde i tíseň, Ty však mé úzkosti proměníš v píseň. 3. Propastná tůně po vodě volá, modliteb vůně šíří se zdola. Modlím se k Bohu života mého, dělám, co mohu, vždyť žiji z něho. Chvalte služebníci - Svatý je náš Bůh Jméno svého Pána - věrný je náš Bůh Dobrořečte jemu - Svatý je náš Bůh Nyní i na věky - věrný je náš Bůh. Pane, já vzývám jméno Tvé. Pane, jen Ty smíš Králem být. Od východu slunce Svatý je náš Bůh Až na jeho západ věrný je náš Bůh Nade všemi lidmi Svatý je náš Bůh Velká jeho sláva věrný je náš Bůh Chudáka se ujal Svatý je náš Bůh I toho, kdo je v bídě věrný je náš Bůh Vedle slavných knížat Svatý je náš Bůh Posadil ho na trůn věrný je náš Bůh 13

15 Zachariášovo Kantikum Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, * neboť navštívil a vykoupil svůj lid. Vzbudil nám mocného Spasitele * z rodu svého služebníka Davida, jak slíbil odpradávna * ústy svých svatých proroků; zachránil nás od nepřátel, * z rukou všech, kdo nás nenávidí. Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, * na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi: že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel * zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života. A ty, dítě budeš prorokem Nejvyššího, * neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu, dát jeho lidu poznání spásy * v odpuštění hříchů z milosrdné lásky našeho Boha, * s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, * a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen. Kantikum Panny Marie Velebí * má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, * neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mne budou blahoslavit * všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté. A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, * rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu * a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, * Abrahámovi a jeho potomkům navěky. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen. Tísňová volání: * Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. (Žl 145, 18) Když potřebuješ posilu ve víře Žid 11,1-39 Když potřebuješ posilu v naději 2Pt 1, Když potřebuješ posilu v lásce 1Kor 13, 1-13 Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám slavný příchod našeho.. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící Když jsi zhřešil Žl 51 Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti, moji nepravost Když ztrácíš odvahu Žl 91 Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má Když ti někdo ubližuje Žl 56 Smiluj se nade mnou, Bože, neboť po mně šlape člověk, válečník mě denně utiskuje. Denně po mně šlapou Když se ti zdá, že Bůh je daleko Žl 139 Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci Když jsi na cestách Žl 121 Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa Když jsi na dně Žl 88 Hospodine, Bože, má spáso, ve dne i v noci před tebou úpím; kéž vstoupí moje modlitba k tobě, nakloň ucho k Když potřebuješ povzbuzení Iz 43, 1-7 Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: "Neboj se, já jsem tě vykoupil Když tě pokouší pýcha Žl 131 Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež Když s něčím zápasíš Žl 27 Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl Když chceš vycházet s lidmi Kol 3, Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a Když hledáš pravé hodnoty Iz 55, 1-3 "Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, Když jsi osamělý Žl 23 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná Když se cítíš světem zavržen Řím 8, Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle Když toužíš po pokoji Mt 11, Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout Když jsi příliš zaneprázdněn Žl 90 Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení! Než se hory zrodily, než vznikl svět a Když jsi vděčný za Boží pomoc Žl 126 Když Hospodin úděl Sijónu změnil, bylo nám jak ve snu. Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk Zkrácené volby: V případě strachu Iz 41, 13 V případě nebezpečí Žl 17, 8 V případě rozhodování Mk 8, 36 * uvedená čísla jsou přímé volby, dostupné 24 hodin denně, 365 dní v roce 14

16

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté Písničky 1 Jak dobré je 1. :Jak dobré je před tebou být, jak dobré je s tebou žít. : :Přijd, přijd Duchu Svatý, vzýváme tě, přijd k nám. : 2 Chci Pane chválit Tě Koinonie č.100 1. Chci Pane chválit Tě,

Více

1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně

1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně A Agnus Dei.................... 8 At požehnán je Bůh........... 18 At srdce mé Tebe vídá........ 29 B Bůh je síla má................. 4 D Dáváš mi lásku vzácnou....... 27 Dobrořeč duše má Hospodinu.. 15

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk

Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk Zpěvník chvály R.O.F.C. Šumperk #2 3 4 Spasiteli můj Pane, dal s mi srdce své Kéž Boží slitování Lásku ve mně vzkřísí Znovu žít začínám S pokorou se skláním Odpuštění přijímám Svému Králi věřím dál Pane

Více

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku).

Texty chval: Cesta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty CŽ ČB, najdete v předchozím zpěvníku). Texty chval: esta života Český Krumlov (texty, které se shodují s texty Ž ČB, najdete v předchozím zpěvníku). 1. TY JSI PÁNEM NA NEBI A 1. Ty jsi Pánem na nebi, A Ty jsi Králem národů, A Tvojí spravedlností

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

Zpěvník k modlitbě 2013

Zpěvník k modlitbě 2013 Zpěvník k modlitbě 2013 1. Adoramus te, Domine (Klaníme se ti, Pane.) 2. Ať nám Hospodin žehná Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty...

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty... 1 Obsah gnus dei...... 1 Beránku, vzdáváme Ti čest...... 2 Blahoslavení...... 3 Budu Tě vyvyšovat...... 7 Bůh je dobrý...... 4 Bůh silný můj jsi ty...... 5 Byl člověk jako já...... 6 esta...... 8 en jak

Více

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty...

Obsah. Agnus dei... 1. Jsem ti blízko... 33 Jsme Tvůj lid... 35. Blahoslavení... 3 Budu Tě vyvyšovat... 7 Bůh je dobrý... 4 Bůh silný můj jsi ty... 1 Obsah Agnus dei...... 1 Beránku, vzdáváme Ti čest...... 2 Blahoslavení...... 3 Budu Tě vyvyšovat...... 7 Bůh je dobrý...... 4 Bůh silný můj jsi ty...... 5 Byl člověk jako já...... 6 esta...... 8 en jak

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Pane, nauč nás modlit se. V. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. P. Chvalme a velebme Pána se vším stvořením. RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Chvalte Hospodina, všichni

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků 2008 Jsem zpátky 1 Nebe plné červánků 2 Nekonečná 3 Léto 4 Tři oříšky 5 Scházíš mi čím dál víc 6 Rozvíjej se poupátko 7 Láska má je zákon 8 Ve jménu lásky Nebe plné červánku Přiznávám, že čas od času o

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

53. KRÁLI, SLAVÍME TVÉ VÍTĚZSTVÍ (hudba: Slovo života Uppsala; text: Slovo života Brno) 52. POJĎ (Come) (hudba:???; text: Robert Jakš)

53. KRÁLI, SLAVÍME TVÉ VÍTĚZSTVÍ (hudba: Slovo života Uppsala; text: Slovo života Brno) 52. POJĎ (Come) (hudba:???; text: Robert Jakš) 52. POJĎ (ome) (hudba:???; text: Robert Jakš) () Pojď, teď je ten čas Ho chválit, (H) mi( # mi) () pojď teď je ten čas svůj život dát. () Pojď, tak jak tu jsi, začni chválit, (H) mi( # mi)()() pojď, před

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Mít Davidovo srdce. KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015

Mít Davidovo srdce. KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015 Mít Davidovo srdce KS Praha Východ, 11. a 25. 1. 2015 Jaké bylo Davidovo srdce? 1 Kr 3:6 Šalomoun řekl: Ty jsi prokázal svému otroku, mému otci Davidovi, velké milosrdenství, když před tebou chodil věrně

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

SLŮVKA POVZBUZENÍ. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

SLŮVKA POVZBUZENÍ. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! SLŮVKA POVZBUZENÍ Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27 Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel,

Více

Čtení z Písma svatého pro mše za zemřelé a pro pohřební obřady při pohřbu dítěte Následující texty jsou převzaty z Pohřebních obřadů ( Česká biskupská konference, KNA). Výběr konkrétních textů je vždy

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7.

Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7. Obsah KŘESŤANSKÉ RYTMICKÉ PÍSNĚ... 1 1. Abbakuk... 1 2. Abba, Otče... 1 3. Alegria... 1 4. Aleluja... 2 5. Aleluja, zpívejme... 2 6. Anežka... 2 7. Apoštolská... 3 8. Ať požehnán je Bůh... 3 9. Ať Tě Hospodine

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce CESTA SEDMIBOLESTNÉ 1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce píseň 810 Ó Maria útočiště naše, 3. sloka: 3. Když jsi v chrámě svoje nemluvňátko / Simeonu

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE

USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE USPOŘÁDÁNÍ DENNÍ MODLITBY CÍRKVE Uvedení do první modlitby dne Denní modlitba církve začíná každý den uvedením do první modlitby toho dne. Toto uvedení do první modlitby se tedy říká buď před začátkem

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Kdybych měl nějak nadepsat dnešní zamyšlení, asi bych použil

Kdybych měl nějak nadepsat dnešní zamyšlení, asi bych použil Proč mě Bůh stvořil... člověka? Kdybych měl nějak nadepsat dnešní zamyšlení, asi bych použil otázku: Proč mě Bůh stvořil... člověka? Tuhle otázku už jste určitě v nějaké podobě slyšeli, možná o ní dokonce

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více