Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také"

Transkript

1 Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve kole nastolena tv r í atmosféra, která pova uje p eká ky za výzvu, kterou je pot eba e it, je to jednodu í. 25

2 VÝSTAVY DEVÁ ÁCI U Í PRV ÁKY ÁCI U Í SENIORY 24

3 áci vzd lávají ostatní áci druhého stupn v rámci patronátu vzd lávají d ti z 1. t íd (nap. jak správn t ídit odpady a pro ) áci koly y v rámci p projektu j Po íta spojuje p j j g generace vzd lávají seniory a dal í zájemce (a sami si v e organizují), to p ispívá k bourání mezigenera ních bariér. áci koly vzd lávají své rodi e (t íd ní odpadu, pravidlo idl 3R, 3R p írodní í d í zajímavosti jí i okolí, k lí )) 23

4 H BITOV ODPADK ZOOKOUTEK 22

5 áci se samostatn starají o zookoutek zookoutek, který si z ídili ve kole o vermikompostéry o h bitov bit odpadk d dk 21

6 áci spolupracují lenové Ekotýmu spolupracují se kolním D tským parlamentem áci spolupracují s CEV Zvone ek p i p íprav spole l ných ý h akcí k í áci 9. a 1. t íd spolupracují v rámci patronátu 20

7 solární divadlo po ízené v rámci kolního grantu výzkumy ý k potoka t k financované fi é obecním b í ú adem 19

8 Prvky vybojované áky v rámci grantu DREAM CATCHER 18

9 áci se sna í získávat finan ní prost edky dk ádají z izovatele koly a na sch zi zastupitelstva vysv tlují d vody své ádosti nap.získání získání prost edk na rozbory vody v místním potoce zapojují se do grantových ízení nap. granty v rámci projektu Dream catcher ádají v rámci kolního grantu nap. na po ízení prvk o ivujících kolní zahradu sami si vyd lávají p i brigádách, sb rem odpadních surovin i ka tan a alud, prodejem vlastnoru ních výrobk 17

10 áci monitorují úrove t íd ní odpadu spot ebu vody 16

11 ZÁCHRANA Á KEBLÍÍ SÁZENÍ STROMK CLEAN UP THE WORLD 15

12 MAPA EU Z VÍ EK TVORBA POM CEK PRO AFRICKOU KOLU STAVBA PECE A PE ENÍ CHLEBA 14

13 BIOTOPOVÉ JEZÍRKO VYV OVÁNÍ BUDEK MAPA VLTAVY NA SCHODI TI 13

14 VÝZDOBA Ý CHODEB KOLY VÝROBA PARKOVI T PRO KOLA VÝROBA HERNÍCH PLÁN VÝROBA INFORMA NÍCH CEDULÍ 12

15 VÝZKUMY OKOLNÍ P ÍRODY 11

16 áci ve t ídách i v e itelských skupinách k i á h realizují li jí vybrané b é úkoly úk l ka dá t ída si vybírá pro dané období problémy, které chce vy e it výb r d lá podle zájmu ák, p ípadn podle témat, kt á práv která á e í í v rámci á i výuky ý k n které úkoly jsou e eny men ími e itelskými skupinami tvo enými dobrovolníky áci zkoumají a své výzkumy vyhodnocují tvo í za izují organizují pomáhají p írod 10

17 áci pojmenovávají problémy a ur ují priority pro e ení, e ení plánují a vyhodnocují zpracovávají a vyhodnocují analýzu silné a slabé stránky koly v klí ových oblastech projektu ur ují j p priorityy p pro e ení vytvá y ejí j tak p plán aktivit ekotým organizuje celo kolní referendum, následn vyhodnocuje y j p pln ní úkol t ídami i e itelskými ý skupinami 9

18 HRY A SOUT E PRO OSTATNÍ VÍTÁNÍ JARA HAPPENINGY VÝSTAVY 8

19 áci organizují sout e pro ostatní áky happeningy a výstavy vzd lávací aktivity vydávání kolního asopisu aktivity kti it na podporu d adoptovaného d t éh Ke ánka díl í projekty projekt v rámci projektu projekt Eko kola nap. z ízení zookoutku a pé e o n j 7

20 Ukázka d vod, které áci uvád li p i zd vod ování toho,, pro p se do p projektu j p ihlásit 1. získání zku eností pro vlastní ivot 1 2. pomoc ivotnímu prost edí 3. u et ení pen z kole 4. mo nost týmové spolupráce 5. n co po mn z stane 6. n co doká u 7. budu moci porovnat kolu se sv tem 8. pom u splnit p edstavy okolí o kole 9 získám informace o provozu koly t ím se jen tak 11. nezajímá m to, nic m nemotivuje hlas hlas - 86 hlas - 75 hlas - 58 hlas - 42 hlasyy - 26 hlas - 25 hlas - 22 hlasy - 19 hlas - 4 hlasy 6

21 áci rozhodují n kdy v ichni áci koly (celo kolní referendum) nap p. o tom,, zda se v bec do p projektu j p ihlásit (celo kolní referendum) nebo o svém chování na základ informací, kt é v rámci které á i projektu j kt získají í k jí n kdy lenové ekotýmu nap. které kt é problémy blé b d budeme e it it a v jjakém ké po adí 5

22 Ekotým tvo í ho zástupci jednotlivých t íd, íd pravideln se schází a ídí innost koly v projektu (na po átku roku ast ji, ji pozd ji v t inou 1x m sí n ) v ele l na 2 2. stupni t i áci á i 9 9. t íd (ekotým ( k tý na 1.stupni vedou u itelky a p ipravují áky na jejich j ji h budoucí b d í role), l ) jjsou ur eny i d dal í l í role nap. zapisovatel, hlasatel, 4

23 áci vstupují do projektu Eko kola v ad odli ných rolí, rolí napl ování t chto rolí se postupn u í áci rozhodují ídí innost ostatních, ostatních organizují pojmenovávají problémy, analyzují ur ují priority, plánují a vyhodnocují realizují svoje vlastní nápady, p ípadn nápady ostatních domlouvají se a za izují monitorujíj informují sna í se získávat finan ní prost edky spolupracují samostatn se starají vzd lávají ostatní 3

24 Charakteristika koly Z Vrané nad Vltavou jje venkovskou kolou se zhruba 280 áky kola je domovskou kolou pro individuáln vzd lávané ák na 1. i na 2.stupni áky t i kola je realizátorkou ady vlastních i mezinárodních projekt p oje t do projektu Eko kola je zapojena od roku 2005 v roce 2007 získala poprvé titul, v roce 2009 ho obhájila, nyní se chystá h tá na dal í d l í obhajobu bh j b na ja j e

25 Honza Vrti ka držitelka mezinárodního titulu Ekoškola Aktivní zapojení ák do projektu Eko kola 1

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

2012 S leč st M tess i.s

2012 S leč st M tess i.s 2012 S leč st M tess i.s OBSAH: 2012... 3.S.... 3 SAHUJEME... 3 :... 4 Výbor spole nosti... 4 V... 5 ealiza ní tým... 5 polupracovníci tematických aktivit... 5 ektorský tým... 5 pole nos ontessori o.s....

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalá ská práce Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Veronika Plachá Plze 2012 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

P ÍPRAVY NA HODINU CIZÍ JAZYKY

P ÍPRAVY NA HODINU CIZÍ JAZYKY Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU CIZÍ JAZYKY Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie JITK KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium Obor: Pedagogika správní innost CHRKTERISTIK VÝVOJOVÉHO ODOÍ PUESCENCE

Více