O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D"

Transkript

1 Město Moravský Beroun O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Datum Zpracovatel Mgr. Barbora Novotná, tajemnice MěÚ Schvalovatel RM 85.2 písm. q) Účinnost Dnem účinnosti tohoto Organizačního řádu se ruší Organizační řád č.1/2008 včetně jeho příloh Rada města Moravský Beroun Strana 1 (celkem 13)

2 OBSAH ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU Část I. čl.1 Předmět právní úpravy čl.2 Postavení a působnost Města Moravský Beroun čl.3 Postavení a působnost Městského úřadu Moravský Beroun čl.4 Orgány města čl.5 Městský úřad Část II. čl.6 Zaměstnanci v městském úřadu čl.7 Vedoucí zaměstnanci, jejich postavení, odpovědnost a pravomoc čl.8 Zastupování zaměstnanců, předání funkcí čl.9 Řízení městského úřadu čl.10 Zásady vnitřního styku čl.11 Jednání jménem úřadu čl.12 Oprávněné úřední osoby čl.13 Úkony oprávněných úředních osob Část III. čl.14 Stížnosti,petice,podněty občanů čl.15 Informační a publikační prostředky Část IV. Část V. čl.16 Funkce zakladatelská nebo zřizovatelská čl.17 Změny Organizačního řádu čl.18 Závěrečná ustanovení čl.19 Přílohy řádu Část VI. Část VII. Rada města Moravský Beroun Strana 2 (celkem 13)

3 Předmět ČÁST I. čl. 1 právní úpravy 1.1. Rada města Moravský Beroun podle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svým usnesením ze dne bod písm.q) s účinností od vydává tento Organizační řád Města Moravský Beroun jehož součástí je i organizace Městského úřadu Moravský Beroun. Organizační řád Města Moravský Beroun (dále jen Organizační řád ), jakožto organizace s právní subjektivitou, stanoví základní zásady činnosti a řízení Města Moravský Beroun a Městského úřadu Moravský Beroun, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti starosty a místostarosty Města Moravský Beroun, tajemníka Městského úřadu Moravský Beroun, vedoucích a ostatních zaměstnanců Města Organizační řád dále stanoví organizační strukturu Města Moravský Beroun a Městského úřadu Moravský Beroun (dále jen MěÚ ), jako jednoho z orgánů města, rozdělení pravomocí v organizaci města a městského úřadu, vztahy mezi jeho organizačními články a vztahy k organizacím a zařízením, které Město Moravský Beroun (dále jen Město ) založilo nebo zřídilo. čl. 2 Postavení a působnost Města 2.1. Postavení a působnost Města upravuje zákon o obcích Město plní své úkoly prostřednictvím svých orgánů, kterými jsou zastupitelstvo města, rada města, starosta a městský úřad. Jejich práva a povinnosti jsou uvedeny v zákoně o obcích Organizační schéma řízení Města je uvedeno v příloze č. 2a) tohoto Organizačního řádu. čl. 3 Postavení a působnost městského úřadu 3.1. Postavení a působnost MěÚ upravuje zákon o obcích a pokud jde o přenesenou působnost též zvláštní zákony Vztahy MěÚ k orgánům obce upravuje zákon o obcích V oblasti samostatné působnosti městský úřad: a) plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města, b) pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Za plnění uložených úkolů v oblasti s a m o s t a t n é působnosti je MěÚ odpovědný zastupitelstvu města a radě města. Při výkonu samostatné působnosti se město řídí jen zákony a jinými právními předpisy. Oblast úkolů v samostatné působnosti Města vymezuje 109 odst. 3, písm. a) 1, 2 zákona o obcích. Rada města Moravský Beroun Strana 3 (celkem 13)

4 3.4. V oblasti přenesené působnosti městský úřad vykonává : a) státní správu dle zvláštních zákonů v základním rozsahu svěřeném obci dle 61 zákona o obcích, s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města. b) státní správu dle zvláštních zákonů v rozsahu pověřeného obecního úřadu dle 64 zákona o obcích Ve věcech p ř e n e s e n é působnosti se MěÚ řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a opatřeními krajského úřadu. Oblast úkolů přenesené působnosti vymezuje 109 odst.3, písm. b) zákona o obcích. Ve věcech přenesené působnosti je podřízen Krajskému úřadu Olomouckého kraje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Správní obvod MěÚ při výkonu přenesené působnosti pověřeného obecního úřadu je vymezen územím obcí: Moravský Beroun : a Norberčany : místní část Sedm Dvorů místní část Ondrášov místní část Nové Valteřice místní část Čabová 3.7. Přenesenou působnost dle zvláštních zákonů vykonávají tyto odbory MěÚ : Odbor výstavby a životního prostředí, Obor vnitřních věcí, Odbor finanční, Odbor sociálních věcí, dále pak Komise pro projednávání přestupků. Orgány čl. 4 města 4.1. Orgány města tvoří : Zastupitelstvo města ( dále jen ZM) Rada města ( dále jen RM) Městský úřad ( dále jen MěÚ ) Výbory zastupitelstva města Komise rady města Zvláštní orgány 4.2. MěÚ tvoří : Starosta Místostarosta Tajemník Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu místní část Nová Véska místní část Trhavice místní část Stará Libavá 4.3. RM stanoví rozdělení pravomocí v MěÚ, zřizuje a zrušuje odbory MěÚ a kontroluje plnění úkolů MěÚ v oblasti samostatné působnosti města. RM stanoví celkový počet zaměstnanců zařazených do MěÚ a do organizačních složek. Viz příloha č ZM zřídilo podle 117, odst.1 zákona o obcích jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory zastupitelstva obce: - finanční výbor - kontrolní výbor 4.5. RM zřídila podle 122, odst.1 zákona o obcích jako své iniciativní a poradní orgány komise: Rada města Moravský Beroun Strana 4 (celkem 13)

5 - Viz příloha č Starosta města podle 106 zákona o obcích zřídil zvláštní orgány: - komisi pro projednávání přestupků s výkonem přenesené působnosti dle 106 odst. 1 a 5 odst. 1 obecního zřízení v návaznosti na 53 odst. 3 přestupkového zákona čl.5 Městský úřad 5.1. RM zřídila podle 102, odst.2, písm.f) zákona o obcích tyto odbory: odbor vnitřních věcí (OVV) odbor finanční (FIN) odbor výstavby a životního prostředí (OVaŽp) odbor sociálních věcí (OS) Městský úřad se člení na odbory, které se mohou členit na oddělení. Organizační schéma řízení MěÚ je uvedeno v příloze č. 2b) Organizačního řádu 5.2. Jednotlivé odbory MěÚ plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které jim ukládá ZM a RM. V přenesené působnosti plní úkoly, které vyplývají z příslušných právních předpisů. V čele odboru je vedoucí, jmenovaný RM Náplň činnosti jednotlivých odborů je uvedena v příloze č. 5. ČÁST II čl.6 Zaměstnanci v městském úřadu 6.1. Postavení zaměstnanců města zařazených do MěÚ je upraveno především zákonem č. 312/2002 Sb.,o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o úřednících), zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP), Pracovním řádem MěÚ a Organizačním řádem. Vlastní výkon práce vyplývá z pracovní náplně, pracovního nebo funkčního zařazení a z příkazů, pokynů a instrukcí nadřízených zaměstnanců. Pracovní poměr zaměstnanců vzniká na základě pracovní smlouvy, pokud není dále stanoveno jinak Zaměstnanci, kteří plní úkoly v samostatné nebo přenesené působnosti města podle zvláštních zákonů, tedy zaměstnanci, kteří se podílejí na výkonu správních činností, mají postavení úředníka podle zákona o úřednících. Pracovní smlouva s tímto zaměstnancem může být uzavřena pouze na základě výsledků výběrového řízení, pokud zákon nestanoví jinak Vedoucí zaměstnanci, kteří řídí výkon správních činností, mají postavení vedoucího úředníka podle zákona o úřednících Tajemník je vedoucím úředníkem, který má postavení vedoucího úřadu podle zákona o úřednících Ostatní zaměstnanci zařazení v MěÚ, kteří vykonávají výhradně pomocné, servisní nebo manuální práce nebo kteří výkon takových prací řídí, mají postavení zaměstnance územně samosprávného celku podle ZP. Rada města Moravský Beroun Strana 5 (celkem 13)

6 6.6. Základní práva a povinnosti zaměstnanců MěÚ vyplývají především ze zákona o úřednících a z příslušných ustanovení ZP, Organizačního řádu, Pracovního řádu MěÚ. Vedoucí Čl.7 zaměstnanci jejich postavení, odpovědnost a pravomoc 7.1. Vedoucími zaměstnanci MěÚ jsou podle 11 ZP - tajemník - vedoucí odborů - vedoucí oddělení 7.2. Tajemník je jmenován starostou města se souhlasem ředitele krajského úřadu. Z funkce je odvoláván starostou města se souhlasem ředitele krajského úřadu Vedoucí odborů jmenuje a odvolává RM na návrh tajemníka ( 102, odst.2, písm. g) zákona o obcích) Vedoucí oddělení jmenuje a odvolává tajemník. Zastupování čl.8 a předávání zaměstnanců funkcí 8.1. Vedoucí odborů se souhlasem tajemníka určí písemně svého zástupce a vymezí mu rozsah pravomocí po dobu své dlouhodobější nepřítomnosti Při předání funkce na dobu delší než tři kalendářní týdny bude sepsána pro zastupujícího zaměstnance dohoda o hmotné zodpovědnosti, případně provedena inventarizace v rozsahu upraveném vnitřním předpisem MěÚ (Směrnice pro vedení účetnictví ) Při předání funkcí v souvislosti s odvoláním nebo ukončením pracovního poměru se provede písemný zápis - protokol. Má - li předání funkce, případně ukončení pracovního poměru, návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se současně mimořádná inventarizace. Řízení 9.1.Řízení MěÚ je realizováno těmito řídícími stupni: a) zastupitelstvo města, b) rada města, c) starosta, místostarosta, d) tajemník, e) vedoucí odboru, f) vedoucí oddělení. ČÁST III čl.9 města a městského úřadu Rada města Moravský Beroun Strana 6 (celkem 13)

7 9.2. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Pravomoci a hlavní činnost zastupitelstva města je vyhrazeno v ustanovení 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( Viz. také příloha č.3) R a d a m ě s t a Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města. Rada města vykonává svou činnost v rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalších zvláštních předpisů S t a r o s t a m ě s t a stojí v čele městského úřadu Starosta zastupuje obec navenek. Za výkon své funkce odpovídá ZM. Práva a povinnosti starosty jsou vymezeny zákonem o obcích 103. Starostu města po dobu jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, zastupuje místostarosta. Starosta zastupuje tajemníka v době jeho nepřítomnosti Dělba působnosti mezi představiteli úřadu je uvedena v příloze č M í s t o s t a r o s t a Místostarosta plní úkoly svěřené mu ZM. V oblasti samostatné působnosti tak usměrňuje především činnost na úseku : - školství, kultury a tělovýchovy, zájmových činností a dopravy - usměrňuje a koordinuje činnost ustavených komisí RM a Sboru pro občanské záležitosti Práva a povinnosti místostarosty jsou vymezeny zákonem o obcích T a j e m n í k je vedoucím úřadu podle zákona o úřednících. Plní úkoly uložené mu ZM, RM nebo starostou. Práva a povinnosti tajemníka jsou vymezeny zákonem o obcích V e d o u c í z a m ě s t n a n c i MěÚ Vedoucími zaměstnanci jsou zaměstnanci, kteří jsou pověřeni vedením odborů., které tvoří organizační strukturu MěÚ. Při výkonu své funkce se řídí kromě obecných ustanovení zákoníku práce (ZP) také vymezenými povinnostmi uvedenými v Pracovním řádu MěÚ, pracovní náplní a dalšími vnitřními předpisy, které jsou přílohou tohoto Organizačního řádu O s t a t n í z a m ě s t a n c i M ě Ú Ostatní zaměstnanci MěÚ jsou zaměstnanci zařazení do MěÚ. Tito jsou dle zákona o úředních rozděleni na : a) zaměstnance územně samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností (Správní činností se rozumí plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti územního samosprávného celku podle zvláštních právních předpisů). Rada města Moravský Beroun Strana 7 (celkem 13)

8 Správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem zajišťuje územní samosprávný celek prostřednictvím zaměstnanců-úředníků, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost podle 2 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 345/2000 Sb., b) zaměstnance územního samosprávného celku zařazené v jeho organizačních složkách, v jeho zvláštních orgánech a na ty, kteří vykonávají výhradně pomocné (např. VPP), servisní nebo manuální práce, nebo kteří výkon takových prací řídí. Tato kategorizace je vyznačena v organizačních schématech, která jsou přílohou tohoto Organizačního řádu. Systematizace pracovních míst v MěÚ je uvedena v příloze č Řídící akty Soustavu organizačních norem MěÚ tvoří : a) Organizační řád, který představuje základní organizační normu komplexního charakteru a vytváří základ pro další navazující organizační normy MěÚ. Schvaluje jej RM a vydává tajemník. b) Pracovní řád, který vymezuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, zejména za účelem vnitřního pořádku, řádné organizace práce a upevnění pracovní kázně v rámci MěÚ. Vydává jej tajemník. c) Spisový a skartační řád, který zabezpečuje řádný výkon spisové, skartační a archivační služby v podmínkách MěÚ. Vydává jej tajemník. d) Podpisový řád, který vymezuje kompetence jednotlivých odpovědných osob MěÚ při podepisování písemností. Vydává jej tajemník. e ) Kontrolní řád, který upravuje kontrolní systém města, práva a povinnosti zaměstnanců města a úlohu jednotlivých útvarů v kontrolním systému. Vydává jej Rada města čl.10 Zásady činnosti a vnitřního styku 10.1.Zásady činnosti jsou dány obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o úřednících, zákonem o obcích, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) Všechny odbory mají v rámci organizačního uspořádání úřadu právo a zároveň i povinnost spolupracovat v rámci problematiky, která spadá do jejich působnosti. Jedná se především o shromažďování komplexních hledisek, předkládání odborných stanovisek a názorů a týmová řešení zvlášť závažných úkolů, přesahujících rámec působnosti jednoho odboru Koordinační a kontrolní úkoly ve vztahu k jednotlivým odborům v oblasti samostatné působnosti určuje starosta, místostarosta nebo tajemník Koordinační a kontrolní úkoly ve vztahu k jednotlivým odborům v oblasti přenesené působnosti určuje tajemník Členům ZM a RM podávají zaměstnanci MěÚ na vyžádání informace podle 82 písm. c) zákona o obcích ve věcech, které souvisí s výkonem jejich funkce. Rada města Moravský Beroun Strana 8 (celkem 13)

9 10.6. Všechny odbory vykonávají kontrolu v rozsahu své vymezené působnosti podle Kontrolního řádu Města Moravský Beroun Jednotlivé odbory se při své činnosti vzájemně informují a spolupracují. V případě nutné koordinace činností nebo stanovisek jednotlivých odborů je koordinátorem tajemník nebo jím pověřený zaměstnanec. Spory vzniklé mezi odbory při zabezpečování pracovních úkolů řeší vzájemně zúčastnění vedoucí odborů. Nedojde-li k dohodě mezi nimi, rozhodne ve sporu tajemník Vnitřní styk mezi odbory MěÚ je vymezen vnitřními předpisy úřadu Porady starosty, místostarosty a tajemníka se konají průběžně, k dané problematice mohou být přizváni vedoucí odborů. Porady tajemníka s vedoucími odborů se konají minimálně 1x měsíčně. Předmětem porad je kontrola plnění úkolů, vzešlých zejména z jednání rady a zastupitelstva, vzájemné předávání informací, pracovně právní záležitosti a stanovení úkolů s určením odpovědnosti za jejich splnění. Z těchto porad pořizují jejich svolavatelé písemný zápis. Čl. 11 Jednání jménem městského úřadu 11.1.Jménem MěÚ jedná starosta, místostarosta, tajemník, vedoucí odborů a ostatní zaměstnanci Města zařazení do MěÚ. V rozsahu stanoveném tímto Organizačním řádem, nebo na základě pověření tajemníka jednají jménem MěÚ též vedoucí odborů a v době nepřítomnosti vedoucího odboru jejich zástupci. Ostatní zaměstnanci mohou jménem MěÚ vystupovat a jednat jen na základě tajemníkem vydaného pověření, pokud věc, ve které jednají, překračuje rozsah jejich pracovní náplně. Jménem zvláštního orgánu uvedeného v čl tohoto Organizačního řádu (zvláštní orgány) jedná jeho předseda, případně zvláštním zákonem určený člen tohoto zvláštního orgánu Právní předpisy Města podepisuje starosta spolu s místostarostou ( 104 zákona o obcích). Rozhodnutí, příkazy, směrnice a jiná opatření MěÚ je oprávněn, v rozsahu tohoto Organizačního řádu, podepisovat starosta, místostarosta a tajemník. Ve věcech výkonu přenesené působnosti v rámci rozsahu náplně činnosti příslušného odboru podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vedoucí příslušného odboru. Písemnosti vydané zvláštním orgánem podepisuje jeho předseda, případně zvláštním zákonem určený člen tohoto zvláštního orgánu Vedoucí odboru může písemně pověřit vedoucího oddělení (odboru) nebo jiného zaměstnance odboru k podepisování některých druhů písemností za MěÚ pouze s předchozím souhlasem tajemníka, ve kterém bude okruh takovýchto písemností výslovně uveden Pravomoc podepisovat účetní doklady za Město Moravský Beroun je stanovena samostatnou Směrnicí pro vedení účetnictví pro příslušný rok. Rada města Moravský Beroun Strana 9 (celkem 13)

10 Čl. 12 Oprávněné úřední osoby podle správního řádu 12.1 Oprávněnou úřední osobou dle 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je : 1.tajemník 2.vedoucí odboru 3.zaměstnanci zařazeni do městského úřadu, kteří dle Organizačního řádu a dle svých pracovních náplní vykonávají úkony ve správním řízení Vedoucí úřadu (tajemník) Městského úřadu Moravský Beroun je podle správního řádu oprávněnou úřední osobou k provádění všech úkonů správního orgánu v plném rozsahu působnosti Městského úřadu Moravský Beroun Vedoucí odborů jsou podle správního řádu oprávněnou úřední osobou k provádění všech úkonů správního orgánu v rozsahu působnosti jimi řízeného odboru uvedeném v příloze č.1 tohoto Organizačního řádu Zaměstnanci zařazení do úřadu jsou podle správního řádu oprávněnou úřední osobou v rozsahu vymezeném v pověření vedoucího úřadu ( tajemníka ) na návrh vedoucího odboru Oprávněné úřední osoby příslušné v konkrétní věci jsou poznamenány ve spise. Čl. 13 Úkony oprávněných úředních osob 13.1.Úkony MěÚ jako správního orgánu ve smyslu 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů jsou oprávněni provádět tajemník, vedoucí odboru. V případě jejich nepřítomnosti pověření zástupci, ostatní úředníci v souladu s pracovní smlouvou a náplní práce a úředníci na základě a v rozsahu pověření vydaného tajemníkem (dále jen oprávněná úřední osoba ) K podepisování meritorních rozhodnutí vydaných ve věci podle 69 odst. 1 správního řádu jsou oprávněni pouze tajemník a vedoucí odboru, případně v době jejich nepřítomnosti jejich pověření zástupci a předseda Komise pro projednávání přestupků. Ostatní úředníci jsou oprávněni pouze vyhotovená rozhodnutí opatřovat doložkou za správnost vyhotovení Oprávněné osoby příslušné v konkrétní věci jsou poznamenány ve spise dle 15 odst.4 správního řádu. Rada města Moravský Beroun Strana 10 (celkem 13)

11 ČÁST IV. čl.14 Stížnosti, petice a podněty občanů 14.1 Centrální evidence stížností,podnětů a oznámení občanů je vedena v kanceláři starosty města Způsob vyřízení petice je upraven petičním zákonem č.85/1990 Sb., a starosta je povinen s peticemi občanů seznámit RM Vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů se řídí Směrnicí č.1/ Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. čl.15 Informační a publikační prostředky Zveřejňování informací zajišťuje MěÚ zejména těmito prostředky: - úřední deska MěÚ umístěná na budově sídla MěÚ na adrese: náměstí 9.května 4, Moravský Beroun, - e-úřední deska s dálkovým přístupem na www. morberoun.cz, - informační desky umístěné v lokalitě města a v místních částech Ondrášov, Sedm Dvorů, Nové Valteřice, Čabová, - internetové stránky Města na adrese: - noviny Radnice informuje, - periodický tisk (např. Právo, Mladá fronta DNES, Olomoucký den, Deník atd.) - informace podávané prostřednictvím informačního centra na adresách : 1. Výchovně vzdělávací centrum Moravský Beroun Městská knihovna a informační centrum Kino Libuše, Nádražní 373, Moravský Beroun. 2. Městské kulturní a turistické informační centrum, náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. ČÁST V. č.16 Funkce zakladatelská nebo zřizovatelská Město podle ustanovení 35a zákona o obcích pro výkon samostatné působnosti zakládá a zřizuje právnické osoby a organizační složky města, pokud zákon nestanoví jinak Organizační složky města (dále jen "organizační složka") vznikají rozhodnutím zastupitelstva města. Organizační složka hospodaří jménem Města a není účetní jednotkou Vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, rada města plní úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce ( 84 odst. 2 zákona o obcích) Právnické osoby mají právní subjektivitu danou zvláštními právními předpisy a tedy jejich postavení a působnost je dána zejména těmito předpisy a zakládacími dokumenty, při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy a zřizovací listinou. Rada města Moravský Beroun Strana 11 (celkem 13)

12 16.5. Příspěvkové organizace zřízené Městem Moravský Beroun Město vykonává podle zákona o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelskou funkci vůči příspěvkovým organizacím a prostřednictvím rady města nebo městského úřadu řídí dále uvedené příspěvkové organizace. Příspěvkové organizace Města jsou: a) Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc, Opavská 131, Moravský Beroun, IČ b) Mateřská škola Moravský Beroun, náměstí 9.května 595, Moravský Beroun, IČ V čele příspěvkové organizace je její ředitel, kterého do funkce jmenuje a odvolává rada města na návrh starosty s předchozím souhlasem krajského úřadu. Rada města stanoví řediteli příspěvkové organizace plat a mimořádné odměny na základě návrhu starosty města Obchodní společnost zřízená nebo založená Městem Moravský Beroun Městské služby Moravský Beroun s.r.o., náměstí 9.května 4, Moravský Beroun Jedná se o společnost se 100% majetkovou účastí Města, která zabezpečuje služby dle živnostenských oprávnění a koncesních listin. Usnesením z 19. veřejného zasedání ZM ze dne byl provoz Městských služeb zahájen k datu Rada města v souladu se zákonem o obcích jmenuje a odvolává jednatele, členy představenstva a členy dozorčí rady obchodních společností města. ČÁST VI. čl.17 Změny Organizačního řádu Návrh na změny v Organizačním řádu MěÚ Moravský Beroun podává RM tajemník MěÚ Změny v Organizačním řádu schvaluje RM. Závěrečná ČÁST VII. čl. 18 ustanovení Tento Organizační řád Města Moravský Beroun schválila RM dne č.usnesení písm. q) a nabývá účinnosti dne Doplňky a změny tohoto Organizačního řádu jsou možné pouze po schválení RM Tímto se ruší Organizační řád MěÚ Moravský Beroun schválený RM č.usnesení 19.2.a) ze dne včetně změn, doplňků a všech příloh. Rada města Moravský Beroun Strana 12 (celkem 13)

13 ČÁST VIII. čl.19 Přílohy Organizačního řádu Přílohy, které jsou součástí tohoto Organizačního řádu: Příloha č.1 Systematizace pracovních míst v MěÚ a oprávnění vedoucích úředních osob Příloha č.2 Organizační struktura MěÚ Moravský Beroun (schéma) Příloha č.3 Dělba působnosti mezi představiteli úřadu Příloha č.4 Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do MěÚ Příloha č.5 Náplně pracovních činností odborů a úseků MěÚ Příloha č.6 Složení orgánů města Samostatné přílohy, které nejsou přímými přílohami tohoto Organizačního řádu: - Pracovní řád MěÚ - Spisový a skartační řád - Podpisový řád - Směrnice pro vedení účetnictví - Jednací řád zastupitelstva města - Jednací řád rady města Zpracovatel: Mgr. Barbora Novotná tajemnice MěÚ Rada města Moravský Beroun Strana 13 (celkem 13)

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY Vnitřní předpis Městského úřadu Velké Hamry č. VS/01/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELKÉ HAMRY I. Úvodní ustanovení Organizační řád Městského úřadu Velké Hamry vychází zejména

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou 1 Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Typ vnitřní normy: Směrnice č. 11/2017 Název dokumentu: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou Zpracoval: Ing. Ivana

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

Vnitřní předpis č. 5/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN

Vnitřní předpis č. 5/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Vnitřní předpis č. 5/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení... 2 Čl. 2 Postavení a působnost MěÚ... 2 Čl. 3 Organizační

Více

Vnitřní předpis č. 1/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN

Vnitřní předpis č. 1/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Vnitřní předpis č. 1/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení... 2 Čl. 2 Postavení a působnost MěÚ... 2 Čl. 3 Organizační

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje:

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: Městský úřad Holýšov O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Platný od 1. února 2013 Obsah: strana Část I. Základní ustanovení 3 Část II. Orgány obce, organizace a zařízení zřízené městem 3-4 Část III. Postavení a působnost

Více

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Rada městského obvodu Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Čl. 1

Více

Organizační řád obce

Organizační řád obce Organizační řád obce Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracovala: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválila: LudmilaBalcárková, starostka obce Projednáno a schváleno na vřejném

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

Organizační řád Obce Velký Ratmírov

Organizační řád Obce Velký Ratmírov Organizační řád Obce Velký Ratmírov Čl. 1 Všeobecná ustanovení a zásady činnosti 1.1 Organizační řád je základní organizační normou, která upravuje zásady činnosti a řízení Obce Velký Ratmírov (dále jen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Společenstva českých optiků a optometristů, z.s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Společenstva českých optiků a optometristů, z.s. Příloha č. 1 k usnesení SČOO-P č. 025/02/16 ze dne XX. XX. 2016 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Společenstva českých optiků a optometristů, z.s. Představenstvo Společenstva českých optiků a optometristů (dále též jen

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Přílohy k Organizačnímu řádu Města Moravský Beroun Platnost od.. včetně změn Město Moravský Beroun O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Zpracovatel Mgr. Barbora Novotná, tajemnice MěÚ 03.08.2010 Datum Schvalovatel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice MĚSTO HORAŽĎOVICE Schváleno Radou města Horažďovice dne 23. června 2008 Účinnost od 1. července 2008 1 Obsah: I. Základní ustanovení Úvod 3 Postavení a působnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

VD 03. Mírové náměstí 1, Horažďovice. Organizační řád. Městský úřad Horažďovice. Organizační řád Strana 1 / 15

VD 03. Mírové náměstí 1, Horažďovice. Organizační řád. Městský úřad Horažďovice. Organizační řád Strana 1 / 15 VD 03 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice Organizační řád Organizační řád Strana 1 / 15 OBSAH ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Úvod... 3 Čl. 2 Postavení a působnost... 3 Čl. 3 Území města... 3 Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU Horažďovice MĚSTO HORAŽĎOVICE Schváleno Radou města Horažďovice dne 16. června 2014 Účinnost od 1. července 2014 1 Obsah: I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvod 3 Čl. 2 Postavení

Více

Základní škola Libiš, okres Mělník příspěvková organizace se sídlem Školní 10, Neratovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Černá, ředitelka školy

Základní škola Libiš, okres Mělník příspěvková organizace se sídlem Školní 10, Neratovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Černá, ředitelka školy Základní škola Libiš, okres Mělník příspěvková organizace se sídlem Školní 10, 277 11 Neratovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak O3 /2019 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Černá,

Více

Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní předpis.

Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní předpis. Základní škola a Mateřská škola, Strážek, příspěvková organizace se sídlem Strážek 27 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠ a MŠ12/2013/KN A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada

Více

město Hradec nad Moravicí

město Hradec nad Moravicí Vnitřní předpis č. 3/2019 Organizační řád Městského úřadu Hradec nad Moravicí 2. strana Organizačního řádu MěÚ Hradec nad Moravicí Organizační řád Městského úřadu Hradec nad Moravicí Obsah Článek I. Úvodní

Více

Místostarosta je pro svoji funkci neuvolněným členem zastupitelstva obce.

Místostarosta je pro svoji funkci neuvolněným členem zastupitelstva obce. Obec Řehlovice ORGANIZAČNÍ Čj.: Mach/249/11 ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Rada města Nové Hrady vydává v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

SMĚRNICE - ORGANIZAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak Vypracoval: Schválil: Základní škola Mšeno, příspěvková organizace se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno SMĚRNICE - ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2/2015 A.1. A5 Mgr. Jiřina Trunková,

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Č.j.: Spisový / skartační znak S 2/ V 10. Vochyánová Irena, ředitelka školy

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Č.j.: Spisový / skartační znak S 2/ V 10. Vochyánová Irena, ředitelka školy Mateřská škola Bruntál, Komenského 7 příspěvková organizace, IČ 62352776, tel. 554715016, mobil 739074818, E-mail: mahenka@atlas.cz, adresa: Komenského 7, Bruntál 792 01 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

O R G A N I Z A Č N Í

O R G A N I Z A Č N Í OBECNÍ ÚŘAD ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád je

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu obce Podhradí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu obce Podhradí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu obce Podhradí V souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen zákon o obcích

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice

Příloha č. 6. Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Příloha č. 6 Podpisový řád Městského úřadu Horažďovice Čl. 1 - Úvodní ustanovení a) Podpisový řád upravuje oprávnění a povinnosti při podepisování písemností vyhotovených orgány města. b) Podpisový řád

Více

Základní škola Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace J. A. Komenského 474, Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace J. A. Komenského 474, Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace J. A. Komenského 474, 434 01 Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový a skartační znak 1.1.1. A 10 Vypracovala: Schválila: Mgr. Lenka Firmanová, ředitelka

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

Obce. Obce. Obce. tková Obce II. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Obce. Obce. Obce. tková Obce II. Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková II Práva člena zastupitelstva obce Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím

Více

Schválený Radou města Šluknov dne , usnesením č. 31/62R/2016.

Schválený Radou města Šluknov dne , usnesením č. 31/62R/2016. Schválený Radou města Šluknov dne 28.11.2016, usnesením č. 31/62R/2016. OBSAH HLAVA I OBECNÁ ČÁST Čl. 1 Základní ustanovení str. 3 HLAVA II MĚSTO ŠLUKNOV Čl. 2 Postavení a působnost města str. 3 Čl. 3

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

Základní umělecká škola Nehvizdy, příspěvková organizace se sídlem Bedřicha Mouchy 243, Nehvizdy 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní umělecká škola Nehvizdy, příspěvková organizace se sídlem Bedřicha Mouchy 243, Nehvizdy 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecká škola Nehvizdy, příspěvková organizace se sídlem Bedřicha Mouchy 243, 250 81 Nehvizdy 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.jednací/ Spisový znak/ Skartační znak 01/2018 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO

OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYDÁVÁ OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO OBEC VELKÉ BŘEZNO RADA OBCE VELKÉ BŘEZNO VYDÁVÁ ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU VELKÉ BŘEZNO Únor 2011 2 ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ ČÁST ŠESTÁ ČÁST SEDMÁ ČÁST OSMÁ ČÁST DEVÁTÁ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC V Liberci 18. prosince 2012 Směrnice Rady města Liberec č. 9/2012 RM Organizační řád Magistrátu města Liberec Schválený usnesením Rady města Liberec č. 1017/2012 na jejím mimořádném

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace se sídlem Habartov, Komenského 312, 357 09 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Směrnice nabývá

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN ORGANIZAČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN Číslo revize: 3 Číslo vydání: 1.0 Strana: 1 (celkem 13) SCHVALOVACÍ LIST Číslo Dokumentu: ŘÁD 01/11/Taj Číslo revize: 0.0 Název dokumentu: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN

Více

Organizační řád obce Míchov

Organizační řád obce Míchov Obec Míchov, č. p. 50, 679 61 Letovice, IČ: 00840521, Tel.: 724 187 907; www.obecmichov.cz; email: podatelna@obecmichov.cz Organizační řád obce Míchov ČL.1 Všeobecná ustanovení a zásady činnosti Organizační

Více

ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 1: Organizační řád ZŠ Č.j.: 577/2017/ZS/ST Spis. znak Skart. znak 1.1 A 10 Vypracovala: Schválila: Mgr. Zlata Steuerová Mgr. Zlata Steuerová Pedagogická rada projednala dne 30.

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Platnost od: 1. 1. 2007 Oddíl I Obecná část Obsah: strana č. Článek 1 - Základní ustanovení 3 Oddíl II Statutární město 3 Článek

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu INTERNÍ SMĚRNICE Č. 9/2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2014-04-07 Účinnost 2014-04-07 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 6) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor Účinnost od: 01.01.2015 Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor Rada města schvaluje na základě ustanovení 102 odst.2 písm..o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno,

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, 625 00 Schválila RMČ s účinností od 1.3. 2012 1 OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č Účinnost od: 01.01.2016 Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor Rada města schvaluje na základě ustanovení 102 odst.2 písm..o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_400_VES_20 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚPLNÉ ZNĚNÍ ke dni 1. 10. 2015 schváleno dne 30. 9. 2015 účinnost ode dne 1. 10. 2015 Rada města České Budějovice se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Rumburk

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Rumburk ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Rumburk Schválený RM dne 05.02.2015 s účinností ode dne 06.02.2015 Obsah: strana č. Oddíl I Obecná část 3 článek 1 Základní ustanovení 3 článek 2 Postavení a působnost městského

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Organizační řád účinnost od

Organizační řád účinnost od Městský úřad Rokycany vnitřní směrnice č. 1 Organizační řád účinnost od 23. 12. 2014 Obsah: Článek 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení a působnost městského úřadu 3. Vnitřní členění městského úřadu 4. Systém

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚPLNÉ ZNĚNÍ ke dni 17. 12. 2018 schváleno dne 17. 12. 2018 účinnost ode dne 17. 12. 2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692, příspěvková organizace se sídlem 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. PaedDr. Pavel Štefl, ředitel školy

Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692, příspěvková organizace se sídlem 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. PaedDr. Pavel Štefl, ředitel školy Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692, příspěvková organizace se sídlem 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 11 /2018 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Pavel Štefl, ředitel

Více

Organizační řád Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace (dále jen domov )

Organizační řád Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace (dále jen domov ) Organizační řád Strana 1 (celkem 6) Organizační řád Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace (dále jen domov ) Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád domova je základní organizační

Více

Organizační řád. Organizační řád Městského úřadu v Hrádku nad Nisou platný od Obsah:

Organizační řád. Organizační řád Městského úřadu v Hrádku nad Nisou platný od Obsah: Organizační řád Organizační řád Městského úřadu v Hrádku nad Nisou platný od 1.1.2008 Obsah: Oddíl I Obecná část článek 1 Základní ustanovení článek 2 Postavení a působnost městského úřadu článek 3 Jednání

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Základní škola Ostrava Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace se sídlem U Kříže 28, Ostrava ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola Ostrava Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace se sídlem U Kříže 28, Ostrava ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola Ostrava Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace se sídlem U Kříže 28, 715 00 Ostrava ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak Mi/430/2019 A10 Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Podpisový řád Úřadu městské části Praha 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Podpisový řád Úřadu městské části Praha 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-135-018-13 ze dne 22.10.2013 Podpisový řád Úřadu městské části Praha 12 Rada městské části 1. schvaluje Podpisový řád Úřadu městské části Praha 12

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD. Rady města Prachatice

MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD. Rady města Prachatice MĚSTO PRACHATICE JEDNACÍ ŘÁD Rady města Prachatice s účinností od 17.12.2014 Jednací řád Rady města Prachatice s účinností ke dni 17.12.2014 2 Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení... 3 Článek 2 Pravomoci rady...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 /2012 Vypracoval: Mgr.Miloš Fikar, ředitel

Více

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád Majerova 138, Stráž nad Nisou, 463 03 Č.j. 01-1/2012 Organizační řád K zabezpečení úkolů vyplývajících z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Městys Klenčí pod Čerchovem. Rada městyse Klenčí pod Čerchovem. Organizační řád městyse ŘÁD 1/2015

Městys Klenčí pod Čerchovem. Rada městyse Klenčí pod Čerchovem. Organizační řád městyse ŘÁD 1/2015 Městys Klenčí pod Čerchovem Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem Klenčí pod Čerchovem 118, 345 34 Klenčí pod Čerchovem, IČO: 00253472 Název vnitřního předpisu: Organizační řád městyse Druh vnitřního předpisu:

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU RAKOVNÍK Účinnost: 1. 1. 2018 Článek 1 Úvodní ustanovení Organizační řád stanoví zásady činnosti a řízení Městského úřadu Rakovník (dále jen úřad ), postavení a působnost

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

Organizační řád. Směrnice číslo 1 organizace. verze ze dne

Organizační řád. Směrnice číslo 1 organizace. verze ze dne Organizační řád Směrnice číslo 1 organizace verze 2018.1 ze dne 5. 10. 2018 Předpis Organizační řád Forma nařízení Vnitřní směrnice Číslo 27 Verze 2018.1 ze dne 5. 10. 2018 Tato verze ruší předpis tentýž

Více

Vládního výboru pro osob y s e zdravotním postižením

Vládního výboru pro osob y s e zdravotním postižením Statut Vládního výboru pro osob y s e zdravotním postižením Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Výbor ) je stálým koordinačním, iniciativním a poradním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, příspěvková organizace se sídlem Velemín 170,411 31 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy

Více

DODATEK Č. 3 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU MĚSTSKÉHO ÚŘADU ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DODATEK Č. 3 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU MĚSTSKÉHO ÚŘADU ÚSTÍ NAD ORLICÍ Město Ústí nad Orlicí DODATEK Č. 3 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU MĚSTSKÉHO ÚŘADU ÚSTÍ NAD ORLICÍ č. jednací: MUUO/18633/2017/OPŽ/nov pořadové číslo: 2/R/2016 III. č. spisu: 1055/2017 počet listů: 6 počet příloh:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR11_0294 ze dne 15.03.2011: OBSAH: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1... 2 OBLASTI

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Účinnost od: 1. 1. 2010 Obsah: strana č. Oddíl I Obecná část Článek 1 - Základní ustanovení 3 Oddíl II Statutární město 3 Článek

Více