v Organisační řád Lesních škol, platný k 1. I I I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v Organisační řád Lesních škol, platný k 1. I I I. 1936."

Transkript

1 v Organisační řád Lesních škol, platný k 1. I I I Název a výměr: Lesní školy Svazu Junáků Skautů iťós, jsou střediska výchovy skautských pracovníků. 2. Účel: LS vychovávati z nadaných Skautů činovníky, kteří "budou schopni jednak samostatné výchovné činnosti, jednak činnosti organisační a propagační. v Prostředky: Svého účelu dosahuje LŠ a/ pořádáním táborů, b / kursů a přednášek, c/ Činností literární, d/ soustavným studiem všech oborů skautských po stránce- ideové i technické, e/ organisovanou neustálou spolupmácí všech členů.v 3. Organisace. LŠ sestává: a/ z ústředí LŠ, místě pobytu zpravodajova-; ze zemských LŠ, české, moravsko-slezská, slovenské a podkarpatské. v ^ Ad a/ Ústředí LŠ tvoří: zpravodaj pro LŠ v hodnosti místonáčelníka, / jehovzástupce/, vůdcové zemských lesních škol, tajemník ústředí LŠ pro práce organisační, účetní a inventární.' Ad b/ Zemská LŠ jest tvořena: vůdcem ZLŠ v hodnosti žup. zpravodaje, jeho zástupcem a instruktorským sborem, jehož členové jsou potvrzováni Náčelnictvém po návrhu vůdců ZLŠ se souhlasem ÚLŠ, technickým správcem a tajemníkem pro práce administrážní a účetní, vůdcem cvičného oddílu /družiny/. Instruktory mohou býti jmenováni jen bratři, kteří fungovali již jednou v kurse LS jako instruktoři a osvědčili se. Po prvé budou přibráni jen na zkoušku. / usnesení z 1.května 1932 ÚLŠ /. 4. Činnost. Ústředí. LS má za úkol: a/ vypracovat! směrnice % výchovy v lesních školách, po případě doplňovat! je a pozměňovati je podle nabytých zkušeností at domácích či zahraničních, b/ sledovati vývoj skautingu po stránce ideové i tachnické a studovat i veškerou literátům skautskou, k čemuž Svaz poskytuje literaturu z vlastní knihovny, c/ upravovat! postup v jednotlivých LŠ se zřetelem k poměrům a potřebám zemským, d /vkontrolovati činnost jednotlivých zemských LŠ. Schůze Ústředí LŠ koná se nejméně jednou do roka podle písemné dohody v různých místech RČS. Zemská lesní škola má za úkol: a/ vypracovat podrobný plán provádění táborů, kursů, přednášek a styků členstva a podati jej pro střednic tvým ÚLŠ Náčelnictvu k schválení; b/ kanati každoročně o prázdninách tábor lesní školy; c/ pořádati vhodně kursy pro výchovu vůdců, nebo se kursů účastni ti svými instruktory, pořádati přednášky řádu výchovného nebo propagačního; účastnit! se činně pří zakládání oddílů skautských především v místech, kde jich dosud není; e/ konati-veškeré akce v bratrské shodě se zemským náčelnic tvém; f/ vésti a přechovávati inventář a činiti Náčelnic typ prostřednictvím ÚLŠ návrhy na změny a doplnění, a podobně prdkládatm každoročně včas předběžný rozpočet a rovněž vyúčtovaní podpory Náčelnictvem přidělené; g/ přijímati členy LŠ, vésti jich evidenci a vykazovati je ÚLS> a pěstovati styky meziv absolventy lesních škol. Schůzky činovníků ZLŠ konají se alespoň 2kráte dobráka a zápisy předkládají se ÚLŠ. v 5. Členství. Cleny LŠ jsou: a/ uvedení činovníci LŠ, b / vabsolventi LŠ, c/ čestní členové. Náčelník Svazuvje předsedou LŠ Ad b/ Absolventem LŠ jest frekventant tábora LŠ který dostál těmto podmínkám: celým svým jednáním vyhovuje představám dokonalého vůdce, což posuzuje instruktorský sbor ZLŠ, kterou dotyčný frekventoval, do 6 měsíců /nebo přímo u komise/ odevzdal řádně vedený zápísník z tábora, založil nový oddíl nebo vykonává výchovnou činnost v některé organisační složce Svazu, nebo podá výkas své činnosti organisační, propagační či literární, dále, který

2 zachovává určený písemný styk se ZLŠ. Do tábora může býti přijati prvotřídní Skaut nebo činovník Svazu doporučený okresním zpravodajem, výjimkou i jiný skaut po schválení ÚLŠ. U nečlenů a cizinců po rozhodnutí Náčelnictvem Svazu. Pro jednotlivé kursy předepsán je mime to^ursltý věk. v S. Majetek LS. inventář, trvale LS svěřený, z něhož nesmí nic půjčovat! jiným účelům. Jest svěřen technickému správci ZLŠ. ULS jest vrchním dozorčím orgánem nad majetkem LS. 7. Kruh LŠ sestává ze všech členů LS. Pořádá podle usnesení ústředí,,reuniony''/shromáždění/ členstva, podle potřeb vyplývajících ze stavu Svazu a LS. Odznakem Členů LŠ jsou 3 vigvamý v rohu šedého sk. látku, činovníci LSvnosí též kovový uprostřed pravé náprsní kapsy kroje. Členové KLŠ se zavazují zacho-, vávati pravý duch skautského bratrství a působiti v tom smyslu všude v svém okruhu a pedávati o své činnosti pravidelné zprávy ÚLS. v - 8. Instruktorská škola. K doplnování sboru' instruktorů LŠ, zařizuje ÚLŠ instruktoreký kurs, zvaný,, Ústřední lesní škola',' která jest přímou pokračovatellccu předešlých Ústředních v lesních Škol a který má za úkol zachovávati osvědčené tradice LŠ. Tento kurs mchouvnávštěvovati pouze absolventi ZLŠ. Koná se podle potřeby doplňování instruktorských sborů ZLŠ. Jest prováděn obvyklým způsobem jgko ZLŠ, jen vyučovací látka jest širší. Kiís vede zpravodaj ÚLS. # Cinovníci-vůdcové a instruktoři LŠ mají právo účastni ti se jakýchkoliv podniků každé složky Svazu /oddílů, smeček a pod./ za účelem studia práce i method ve srozumění s příslušným činovníkem /vůdcem, zpravodajem a pod.//usnesení H.S. 1.X I I.1935./ Činovníci lesních škol mají právo peužívati knihovnu ná- čelnictvaosvazu. /Usnesení H.S. J.X I / Vůdcové a instruktoři ZLS mehou vyskoušeti a potvrdí ti vůdcovské zkoušky u těch absolventů, /frekventantů/ kteří předloží písemné svolení okres, a žup. zpravodaje../usnesení V. S. 22. II / ' Všechny návrhy pro náčelnictvo, Hlavní stany a Valné sjezdy podává za všechny zlě ÚLŠ svým zpravodajem, nebe jím pověřeným referentem. /Usnesení schůze z 2 2.I I ÚLŠ/ Usnesení schůze Ústředí LS velikonoce V poslední době nebylo jasno a onebyla jednota ve vydávání abselv. listů a přijímání absolventů. Způsob přijímání bude se díti takto: 1. Pckud se týče přijímání frekventantů dc kursu. Věk nejméně 18 let, /jen ve výjimečných případech méně nikdy né pod 16 let/ pro dívky stejně. U skautů potvrzsní okr. zpravodaje. Vůdcové školy se dotáží na každého přihlášeného u župníhc instruktora po případě i jinak. Před kursem se všem kursistům pošlou otázky, jichž vzerník je přiložen. Nebuďtéž přijímání absolventi, kteří již byli v nějakém kurse lesní školý. Vyjímkyí Absolvoval před více než třemi reky, nebo jde ry ní dc kursu jiného oboru /v lčata,šo tc i/. 2. Pokud se týče přijímání do kruhu absolventů, a,/ denníky: v kürse si vede každý kursista denník /poznámky/, který vůdce během kursu několikráte přehlédne a na konec kursu dobře pročte. Uzná-li jej za vyhovující nebude si vyžadevati denník později, zdá-li se mu nedostatečným, vyžádá si jej po půl roce znovu se zprávou. B / zpráva o činnosti: pc půl roce podá absolvent zprávu o své činnosti potvrzeno okres, zpravodajem a kde je též župním instruktorem lesní školy, c/ o každém kursistevý vede se ossbní záznam dc něhož vůdce a instruktoři během roku si zapíší poznámky o povaze, schopnostech a. charakteristické zvláštnosti, které utkví /k upamatování a rozpoznání/.

3 - 3 - Ha základě toho potvrdí vůdce lesní Školy absolvenci, posle mu absol. list a ústředí pošle výkaz o tom komu vydal abscl. list. ' Absolvent hlásí se pc příchodu domů svému župnímu instruktoru, šátek vydá prodejna po předložení útržku. Členem kruhu absolventů škol zůstává, kdo 5 let po obdržení absolvence fakticky skautsky pracoval. Kdo před uplynutím íi> let přestane pracovati bude škrtnut a kdyby se opět k práci vrátil bude opět zapsán. Kdo není členem kruhu /nebo v mezidobí nečinnosti/ nemá práva nositi šátek a jest povinep ho vrátiti. Zupní instruktoři: jsou důvěrníci lesních škol, kteří budou v jednotlivých župách jmenováni takto; každé župě byl zaslán seznam všech absolventů kterékoliv lesní školy, kteří mají své bydliště v oné župě, jednomu z absolventů, s dotažen, aby: 1. adresy opravil a doplnil, 2. svolal absolventy a domluvil se s nimi, kdo by převzal jejich vedeni. - Vyvolený převezme veškeré adresy, domluvy se ze svým župním zpravodajem, který se souhlasem ústředí lesních škol navrhne ho za župního instruktora. Ve funkci Župniho instruktora bude tento důvěrník se starati: 1. o organa:saci práce absolventů 2. o zdokonalení technické v jíupě. o. bude doporučovati frekventanty do kursů a k podporám 4. bude po tvrzevati zprávy absolventů 5. bude zodpovídati dotazy ústředí a podávati žádané informace 6. bude podávati dvojmo zprávu o činnosti svých absolventů v župě jednak ústředí Iš, jednak zemskému vůdci Iš své země, k 1. lednu. 7. jest ve stálém styku se župním zpravodajem a všechno podniká s jeho srozuměním. 8. jest členem komise pro vůdccvské zkoušky v žzpě. 9. působí při pořádání veekendevých a jiných kursů. 10. svolává schůze absolventů své župy k pracovním schůzkám a sleduje jejich práci. 21. dubna 19b5. na schůzi Ústředí Lesních Škol pod hradem Buchlovem.

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Sborový řád sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Hlava I. Základní ustanovení Čl. 1 Principy 1) Podle svědectví Nového zákona je sbor Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady křesťanskou

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek

Více

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. m) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Disciplinární řád Junáka

Disciplinární řád Junáka Disciplinární řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel a zásady Disciplinárního řádu Disciplinární řád Junáka stanovuje pravidla pro řešení disciplinárních provinění členů Junáka, v některých případech

Více

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů

JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD. Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů JOCKEY CLUB ČESKÉ REPUBLIKY DOSTIHOVÝ ŘÁD Předpisy pro konání rovinových a překážkových cvalových dostihů Praha 2014 2 DOSTIHOVÝ ŘÁD Obsah Str. Oddíl I... 9 Definice a vysvětlivky... 9 Oddíl II... 25 Rozsah

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM)

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) Spisový a skartační řád upravuje pokyny pro výkon spisové služby na Vysoké škole ekonomie a managementu, o.p.s. Spisový

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Směrnice pro činnost poboček SPJF

Směrnice pro činnost poboček SPJF Směrnice pro činnost poboček SPJF 1. Založení pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara (dále jen pobočky) se řídí platnými stanovami SPJF. Vznik pobočky musí schválit Výkonný výbor SPJF. 2. Členem pobočky

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více