Studijní materiál a návody k vybraným úlohám KEF/PFTP. Renata Holubová Olomouc 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní materiál a návody k vybraným úlohám KEF/PFTP. Renata Holubová Olomouc 2014"

Transkript

1 1 Studijní materiál a návody k vybraným úlohám KEF/PFTP Renata Holubová Olomouc 2014

2 2 Systém Neulog Charakteristika: Plug and Play žádná kalibrace čtení hodnot ze senzoru okamžitě po připojení senzor není nutné nijak nastavovat Připojení možné k : PC Mac Tablet Smart telefon Různé způsoby připojení USB Bezdrátové (WiFi, RF) Prohlížeč (grafický, digitální) Adaptivní a cenově efektivní řešení 1 až 10 senzorů připojitelných pro jeden pokus žádné drahé a nepřehledné "drátové" připojení software je připraven pro budoucí senzory, žádné další "dokupování" programů Investice do budoucnosti

3 3 program se spouští v internetovém prohlížeči program lze spustit na jakémkoliv hardware v budoucnu není třeba pro obslužný program zakupovat "upgrade" při změně nebo vylepšení počítače u obslužných modulů v PC je možné provést "upgrade" Převádí měřené parametry do procesních hodnot ( C, Lux, db, ma, V,...) Posílá data v digitální formě do zobrazovací jednotky nebo počítače či tabletu Ukládá zároveň až 5 experimentů ve své paměti Kalibrace jednoduchým stisknutím tlačítka Rozsah měřených veličin a měřítko výstupů v nastavení softwaru Možnost experimentální práce bez nutnosti připojení k počítači Automatické ukládání dat v senzorech s možností průběžného výstupu Offline export dat do zobrazovací jednotky nebo počítače Spojení senzorů do řetězce v libovolném pořadí bez kabelů Vlastní systém ukládání dat v každém senzoru Cenově dostupné Dokonalý design Vysoká přesnost měření Jednoduchá obsluha a jednoduché sestavení experimentů Bezdrátové připojení

4 4 Funkční režimy Systém senzorů s pamětí má dva funkční režimy: Pokus s připojením (on-line režim) a Pokus bez připojení (off-line režim). Pokus s připojením (on-line) je režim, kde senzory jsou živě připojeny k PC nebo ke grafickému zobrazovacímu modulu a data se průběžně přenášejí v reálném čase. Všechny senzory získávají data stejnou vzorkovací frekvencí a spouštějí se současně signálem senzoru, který byl vybrán pro spouštění. Délka trvání pokusu je pro všechny senzory stejná. Režim on-line namísto nepřetržitého sběru dat umožňuje také sběr dat v konkrétních fázích pokusu. Lze využít funkci po krocích, tzv. "snímkování", kdy během měření se ručně mění některé proměnné pokusu, např. změna napětí v elektrickém obvodu, změna objemu v tlakově-objemovém experimentu, nebo přidání kapky do roztoku atd. Pokus bez připojení (off-line) je režim, kde senzory byly připojeny k PC nebo grafickému zobrazovacímu modulu (GZM) a byly naprogramovány s různými vzorkovacími frekvencemi a různou dobou trvání pokusu. Senzory pak odpojené od počítače nebo GZM a jsou pak zapojeny samostatně nebo do řetězce napájeného z baterie. Sběr dat se aktivuje stisknutím tlačítka START/STOP daného senzoru. V tomto režimu může být každý senzor naprogramován a spouštěn nezávisle. Stiskem tlačítka START/STOP se spustí záznam dat, okamžiky stisknutí tlačítek mohou být různé. Do paměti každého senzoru lze uložit data až z pěti pokusů. Opětovné připojení čidel k PC nebo GZM je nutné z důvodu přenosu dat a jejich analýzy.

5 5 Všechny grafy budou sjednoceny na časové ose s nejdelší dobou trvání a od výchozího času t = 0 s. Tento čas se považuje za bod aktivace všech senzorů. Z tohoto důvodu se neberou v úvahu časové rozdíly mezi stiskem START/STOP tlačítka senzorů a jejich nezávislým spuštěním. Senzory mohou v off-line režimu zůstat připojené k počítači. Takto je lze programovat a nastavit různou vzorkovací frekvenci a dobu trvání pokusu. Opět platí, že každý senzor lze naprogramovat a spouštět pro záznam dat nezávisle. Spuštění a zastavení lze provést buď kliknutím na příslušné ikony na PC, nebo stisknutím tlačítka START/STOP na senzorech. Data je pak možné nahrát, zobrazit a analyzovat. Získaná data (v obou režimech) jsou uložena ve vnitřní paměti senzorů a mohou být zobrazena podle potřeby na PC nebo na GZM. Každý senzor má identifikační číslo ID, které lze podle potřeby pomocí softwaru změnit. Změna ID je nutná v případě, používá-li se k měření více senzorů stejného typu, např. několik teplotních čidel, a požadují-li se měřené hodnoty z každého z nich. Všechny senzory jsou systémem automaticky rozpoznány. Hlavní obrazovka senzorů Připojení senzoru Připojte USB modul Připojte senzor teploty k USB portu na PC pomocí USB-USB mini kabelu. k USB modulu. Každý modul má dvě připojovací zásuvky - zásuvka na jedné straně je sameček, zásuvka na druhé straně je samička. Takto řešené zásuvky umožňují spojení senzorů do řetězce.

6 6 Klikněte na ikonu Hledat senzory v hlavní liště. Program vyhledá připojené senzory a zobrazí je v okně modulů. V tomto případě se vyhledá a zobrazí senzor teploty, jak je uvedeno níže: Program automaticky hledá senzory také ihned po svém spuštění, takže jsou-li senzory v okamžiku spuštění programu připojené k PC, program je všechny detekuje a zobrazí v okně modulů. Pokud při běhu programu přidáte nebo odeberete senzory z řetězce, musíte spustit nové hledání kliknutím na ikonu Hledat senzory. Všechny nově zjištěné senzory se zobrazí svisle pod sebou v okně modulů. Okno senzoru 1.ID Zobrazuje identifikační číslo senzoru ID. V řetězci může být připojeno až 9 senzorů stejného typu. 2. Hodnota Zobrazuje aktuální numerickou hodnotu senzorem měřené veličiny. 3. Nastavení senzoru Otvírá okno pro nastavení senzoru. 4. Typ Zobrazuje typ senzoru (Světlo, Teplota atd.). 5. Jednotky Zobrazuje příslušný rozměr měřené veličiny (např. lx pro senzor světla, o F nebo ºC pro senzor teploty atd.). 6. Barva Zobrazuje barvu čáry grafu senzoru, tato barva může být snadno změněna (viz níže). Ve stejné barvě se zobrazují i čísla a jednotky na ose y. Nastavení karty - Volby Na kartě Volby lze nastavit: Zobrazení: Tabulka Je-li políčko zatrženo, zobrazí se tabulka naměřených dat pokusu. Digitální Je-li zatrženo, hodnota proměnné se zobrazuje v okně digitálního zobrazení

7 7 velkými číslicemi. Graf Je-li zatrženo, data pokusu se zobrazí ve formě grafu (výchozí nastavení). Mřížka Je-li zatrženo, v grafu se obrazí mřížka. Tyto čtyři možnosti se zobrazují pro drtivou většinu senzorů. Na pravé straně karty Volby jsou dva přepínače, kterými lze v případě senzoru teploty kliknutím volit zobrazení jednotek buď ve C, nebo F. Ostatní senzory mohou mít přepínače, pomocí nichž lze volit různé funkce nebo rozsahy měření. Mnoho senzorů má několik rozsahů, které lze volit podobným způsobem. Volba mění vnitřní nastavení elektroniky senzoru, jako např. zesílení, filtrování apod. Toto je možné jen díky počítačovým schopnostem každého senzoru. Volby pro on-line režim V tomto režimu senzory vždy začínají svou činnost s výchozími nastaveními a vynulovanými daty bez ohledu na to, co bylo zaznamenáno v jejich paměti. To je velký rozdíl proti režimu bez připojení (off-line), kde senzory zachovávají svá poslední nastavení. Před spuštěním pokusu budete muset nastavit dobu trvání pokusu, vzorkovací frekvenci (vzorkování) a nechat vyhledat připojené senzory. Klikněte na ikonu Nastavení pokusu okno Nastavení pokusu Volby:, která se nachází v podliště nástrojů. Otevře se následující

8 8 V tomto okně můžete nastavit parametry pro zobrazení grafu. Políčko Graf je z výchozího nastavení zatržené, tzn. že se graf automaticky bude zobrazovat. Zatrhněte políčko Tabulka, vedle okna grafu se zobrazí okno tabulky. Všimněte si také sloupce Ručně nastavené hodnoty. Není-li možné z připojeného senzoru hodnoty získat, lze je zde vepsat. Pokud jste např. prováděli pokus analyzující, jak se objem stálého množství vzduchu mění s tlakem, pak hodnoty objemu by se zapsaly do tabulky a název "Objem" a příslušné jednotky by se zadaly do záhlaví sloupce. Šířku sloupců v tabulce je možné změnit najetím kurzoru myši na dělení sloupců v záhlaví tabulky. Doba trvání pokusu definuje čas, po který probíhá vzorkování (zápis) dat. Tato doba může být vybrána pouze z předem stanového seznamu. Klikněte na šipku dolů v poli Doba trvání pokusu, zobrazí se dostupné hodnoty trvání. Vzorkovací frekvence (Vzorkování) určuje počet měření za sekundu (za minutu nebo za hodinu) jsou přijata. Program může zvolit vzorkovací frekvenci automaticky na základě doby trvání experimentu. Stejně jako doba trvání pokusu se vzorkovací frekvence může volit pouze z předem vybraného seznamu. Některé vzorkovací frekvence jsou blokovány, jsou závislé na délce trvání pokusu nebo konkrétním typu připojeného senzoru. Například senzor teploty má nejvyšší vzorkování 100 vzorků za sekundu (není žádný důvod pro vyšší hodnotu), takže vyšší vzorkovací frekvence jsou blokovány, a to i v případech, když je v řetězci připojen další senzor, umožňující vyšší vzorkovací frekvenci. Některá z vyšší vzorkovacích frekvencí může být zablokována, pokud jsou nastaveny dlouhé doby trvání pokusu. Důvodem je to, že maximální počet vzorků, které lze pořídit a uložit do paměti každého senzoru je Vysoká vzorkovací frekvence a dlouhé doby trvání by samozřejmě vyžadovaly vysoké množství vzorků. Grafické zobrazení Jsou k dispozici tyto funkce: Lineární optimalizace do zvoleného grafu nakreslí přímku, která se svými hodnotami nejvíce přibližuje křivce grafu. Matematický popis přímky je dán rovnicí Y = mx +c. Lze extrapolovat i do nuly. Lineární optimalizace mezi kurzory do zvoleného grafu do části mezi kurzory nakreslí přímku, která se svými hodnotami nejvíce přibližuje křivce grafu. Matematický popis přímky je dán rovnicí Y = mx +c. Lze extrapolovat i do nuly. Pole Vypočte a zobrazí velikost plochy pod křivkou grafu mezi dvěma kurzory a přímkou pro Y = 0 (nemusí být totožné s osou x). Strmost (gradient) [kurzor 1] Vypočte a zobrazí hodnotu gradientu v průsečíku vybraného grafu a fialového kurzoru

9 9 Mnohočlenný [mezi kurzory] Proloží křivku grafu křivkou mnohočlenu, která se grafu svými hodnotami nejvíce přibližuje, a zobrazí rovnici křivky. Režim po krocích Je-li požadavek pokus spustit, veličiny měřit a zaznamenávat pouze tehdy, pokud si to přejete, použijte režim po krocích. V tomto režimu budou data senzorem shromažďována pouze na každé kliknutí na ikonu Jeden krok. Tento režim se používá, mění-li se veličina nespojitě, nebo není závislá na čase. Příkladem pokusu, když se použije režim po krocích, může být měření různých teplot kapalin v různých kádinkách. Čidlo senzoru teploty se vždy ponoří do dané kapaliny a po několika sekundách ustálení měření se teplota zaznamená kliknutím na ikonu Jeden krok. Zaznamenané hodnoty nebudou pravděpodobně použitelné v podobě grafu, ale lze je využít zapsané do tabulky. Pokus bez připojení (režim off-line) V tomto režimu se výsledky pokusu nezobrazují v reálném čase. Senzory jsou předem naprogramované k měření. Nastavení pokusu společně s pěti posledními sadami změřených dat jsou uloženy do vnitřní energeticky nezávislé paměti každého senzoru. Senzory byly naprogramovány s různými vzorkovacími frekvencemi a dobou trvání pokusu prostřednictvím připojení k PC nebo grafického zobrazovacího modulu (GZM). Senzory jsou pak odpojeny od počítače nebo GZM a jsou připojeny k modulu baterie buď samostatně, nebo v řetězci. Měření a ukládání dat se aktivuje stisknutím tlačítka START/STOP, umístěného na každém senzoru. V tomto režimu může být každý senzor naprogramován samostatně a tlačítkem spouštěn nezávisle. Opětovné připojení čidel k PC nebo GZM je nutné z důvodu přenosu dat a jejich analýzy. Všechny grafy budou sjednoceny na časové ose s nejdelší dobou trvání a od výchozího času t = 0 s. Tento čas se považuje za bod aktivace všech senzorů. Z tohoto důvodu se neberou v úvahu časové rozdíly mezi stiskem START/STOP tlačítka senzorů a jejich nezávislým spuštěním. Senzory mohou v off-line režimu zůstat připojené k počítači. Takto je lze programovat a nastavit různou vzorkovací frekvenci a dobu trvání pokusu. Opět platí, že každý senzor lze naprogramovat a spouštět pro záznam dat nezávisle. Spuštění měření a ukládání dat se aktivuje kliknutím na ikonu Spustit měření v podliště Pokus bez připojení, nebo současným stisknutím všech tlačítek START/STOP na senzorech, takže všechny senzory začínají měřit ve stejný okamžik. Zastavit pokus lze v PC kliknutím na ikonu Zastavit měření, nebo současným stisknutím tlačítek na všech senzorech, nebo počkat do konce doby trvání pokusu, kdy měření skončí automaticky samo. Data jsou pak přenesena k zobrazení a analýze. Všechny grafy jsou sjednoceny na časové ose s nejdelší dobou trvání a od výchozího času t = 0 s. Tento čas se považuje za bod aktivace všech senzorů. Z tohoto

10 10 důvodu se neberou v úvahu časové rozdíly mezi stiskem START/STOP tlačítka senzorů a jejich nezávislým spuštěním. Menu v režimu pokus bez připojení (off-line) Dvakrát klikněte na ikonu zástupce NeuLog, objeví se následující zobrazení: V hlavní liště klikněte na ikonu Pokus bez připojení podlišta ikon:. Zobrazí se následující

11 11 Podobně jako v režimu Pokus s připojením, funkce jednotlivých ikon se zobrazí najetím kurzoru myši na danou ikonu. Pokus bez připojení (režim off-line) s modulem baterie V režimu Pokus bez připojení budete používat senzor(y) připojený(é) a napájený(é) z bateriového modulu. Do každého senzoru je možné uložit data až z 5 různých měření. Před připojením senzoru k bateriovému modulu se přesvědčte, že bateriový modul je v pořádku a baterie uvnitř modulu je nabitá. Stiskněte tlačítko na bateriovém modulu, svítí-li zelená LED, je baterie nabitá na více než 40%. Svítí-li červená LED, je třeba modul baterie dobít. Nabíjení proveďte připojením bateriového modulu prostřednictvím USB-USB mini kabelu do USB portu počítače. Nastavení jednoho senzoru bez spouštění V tomto režimu se každý senzor uchovává ve své paměti nastavené hodnoty s předchozího naprogramování. Chcete-li nastavení přeprogramovat, doporučuje se nejdříve obnovit výchozí (tovární) nastavení senzoru a pak naprogramovat požadované parametry. Obnovení výchozího nastavení se provede kliknutím na ikonu Obnovit tovární nastavení senzoru v podliště Nástroje: Připojte USB modul k USB portu na PC. Připojte senzor teploty k USB modulu. Klikněte na ikonu Hledat senzory. Program vyhledá a zobrazí senzory v okně Modulů. POZNÁMKA: Je důležité, aby byla provedena alespoň jedna změna nastavení, protože teprve potom jsou všechny hodnoty nastavení uloženy do paměti senzoru. Při provádění změn se krátce zobrazí OK zpráva označující, že změna byla přenesena do senzoru a uložena do jeho paměti.

12 12 Ukládání, načítání, tisk &export do tabulky Ukládání Pokud dosud nebyla vytvořena složka Experimenty pro ukládání a načítání souborů, je důležité takovou složku vytvořit. Optimální je vytvořit tuto složku ve složce NeuLog\Docs. Ukládání dat z pokusů do souboru v obou režimech On-line a Off-line experimentu spočívá v jednoduchém kliknutí na ikonu Uložit pokus v podliště ikon. Otevře se standardní okno Windows, ve kterém zvolíte složku Experimenty, zadáte název souboru a kliknutím na tlačítko Uložit soubor s daty pokusu uložíte. Název souboru si zvolte tak, aby bylo zřejmé, o jaký pokus se jedná. Typ souboru je automaticky nastaven na exp = experiment. Načítání Načítání dat z pokusů v obou režimech On-line a Off-line opět spočívá v jednoduchém kliknutí na ikonu Otevřít pokus v podliště ikon. Otevře se standardní okno Windows se složkou Experimenty, myší levým tlačítkem označte soubor, ze kterého požadujete načíst data pokusu, a klikněte na tlačítko Otevřít. Tisk Pro tisk musí být připojena tiskárna. Pro tisk grafu z pokusu v obou režimech On-line nebo Off-line je třeba kliknout na ikonu Tisk. Tímto způsobem vytisknete pouze graf. Pokud požadujete tisk jiných oken z programu NeuLog, stiskněte na klávesnici počítače klávesu PrtSc (Print Screen), tímto uložíte obsah celé obrazovky do schránky (clipboardu). Pak spusťte jeden z těchto grafických programů: Microsoft Windows Paint, OpenOffice Draw, Adobe Photoshop, Corel Paint Shop Pro, GNU Image Manipulator Program (GIMP) nebo Serif PhotoPlus, klávesou Ctrl+V vložte do programu obsah schránky, tj. uloženou obrazovku, ořízněte nepotřebné informace (např. tabulku dat), uložte a uložený obrázek pak otevřete pro další zpracování např. v Microsoft WordPad, Microsoft Word, Lotus WordPro, OpenOffice Writer nebo Softmaker TextMaker. Pokud je k tisku určena velká tabulka, pak je lepší data exportovat do tabulky, kterou lze dále zpracovat např. programy Microsoft Excel, Lotus 123, Softmaker PlanMaker nebo OpenOffice Calc a vytisknout přímo z tohoto programu. Export do tabulky Funkce v softwaru NeuLog na kartě Matematika umožňují zpracování dat mnoha způsoby, např. násobení napětí a proudu (A B) pro výpočet výkonu, dělení napětí proudem (A/B) pro výpočet resistence (odporu), výpočet převrácené hodnoty objemu (1/A), nebo výpočet funkce 1/vzdálenost2. Nicméně mohou nastat případy, kdy jsou zapotřebí další matematické funkce, které do softwaru sin2a, cos2a).

13 13 V této situaci je vhodné exportovat data do tabulky a další jejich zpracování provést tam. I když ikona v podliště ikon poukazuje na použití aplikace Microsoft Excel, můžete exportovat do tabulek, které využívají CSV formát (hodnoty v tabulce jsou odděleny čárkou), jako je Lotus 123, Softmaker PlanMaker nebo OpenOffice. Pro export dat klikněte na ikonu Export do Excelu v podliště ikon, otevře se standardní okno Windows, ve kterém zadejte název souboru, pak klikněte na tlačítko Uložit. Chcete-li uložit data do souboru ve formátu CSV, klikněte na šipku dolů v poli Uložit jako typ a zvolte položku CSV file. Pokud máte v PC nainstalovaný program Microsoft Excel, pak ponechte typ souboru Excel file, jinak volte CSV file. Po kliknutí na tlačítko Uložit se data vyexportují do souboru zadaného formátu (xls, csv) a soubor se otevře v tabulkovém procesoru (např. Excelu) pro další zpracování. Anemometr Měření rychlosti větru využití v pokusech s environmentální problematikou, meteorologie, biologie, fyziky. Senzor je předkalibrován, takže jej lze přímo použít. Výrobce navrhuje použití pro studium počasí, růstu rostlin, chování zvěře, let insekticidů atd. Jednotky měření jsou km/h. Anemometr připojujeme k USB modulu a ten je dále připojen k počítači. Anemometr nelze připojit přímo k počítači. Příprava měření: Do počítače nainstalujte software Neulog. Připojte USB -200 modul k PC Připojte senzor anemometr k USB modulu, kalibrace není potřebná. Otevřete aplikaci Neulog a automaticky vyhledejte senzor. Klikněte na on-line experiment, otevře se graf pro měření. Klikněte na modul-setup lze nastavit parametry senzoru. Klikněte na experimente-setup pro nastavení parametrů měření. Budou zobrazovány aktuální hodnoty měřených dat v okně modulu na levé straně obrazovky. Spuštění experimentu a záznam dat proběhne po stisknutí tlačítka Run-experiment. Zastavení sběru dat po stisknutí Stop experiment. Připojení k tabletu, smartphonu Anemometr je třeba připojit přes WIFI-201 modul, který vytvoří Neulog wifi-síť pro příjem dat. Postup: Propojte anemometr s modulem WIFI-201

14 14 K modulu WIFI připojte BAT-200 modul (doporučuje se připojit BAT-200 přes USB k nabíječce (např.od mobilu) Wifi modul může být napájen přes USB mini kabel z počítače Dále pracovat lze až kontrolka na wifi zůstává modrá (trvá asi 1 minutu) Asi 20 sekund trvá načtení zařízení Je-li zařízení připojeno, zadejte adresu stránky wifi201.com a počkejte sekund Uvidíte kontrolní ikonku Control mode, klikněte na ni Aplikace načte novou stránku a začne automatická detekce sensorů (trvá asi 1 minutu). Hledání můžete zastavit, je-li sensor nalezen Pokud nezačně automatické vyhledání senzorů, vyberte Search for sensors Je-li sensor nalezen, uvidíte box modulu na levé straně obrazovky. V tomto boxu budou zobrazena reálná data měření. Pokud je potřeba změnit nastavení anemometru, klikněte na Modul setup. Začít měření a zapisovat data je možné po kliknutí na On-line expůeriment, poté run experiment. Máte-li novější generaci modulu wifi 201 (s USB ikonkou na obale), lze jej použít jako USB- 200, tj. sensor lze přímo zapojit do počítače s použitím wifi 201. Začít měření lze, když 3krát zmáčkneme tlačítko na panelu. Opakováním této operace se vrátíme do wifi modu. Off line experimenty - Nemáme sensor připojený přímo k počítači či tabletu. Potřebujeme anemometr a modul BAT- 200, USB modul, WIFI modul Postup práce: Po připojení senzoru k BAT modulu stiskneme START/STOP na anemometru. Během experimentu svítí červené světlo. Po ukončení sběru dat připojte senzor k vybranému zařízení (počítač, tablet), otevřete aplikaci Neulog. Stiskněte tlačítko off-line experiment a Load data from sensors k nahrátí dat do počítače. Anemometr měří rychlosti km/h, frekvence 100 vzorků za sekundu, citlivost 0,01 km/h. Senzor vodivosti kůže

15 15 Senzor galvanické vodivosti kůže (může být nazván detektor lži) měří vodivost kůže speciálně mezi prsty ruky. Vodivost kůže se mění podle emocionální nálady závislé např. na bolesti, dotyku, vůni, zvukovém impulsu, apod. Senzor má dva rozsahy, vodivost v mikrosiemensech a hodnotová čísla. Návody MĚŘENÍ EMOCIONÁLNÍHO STRESU Cíl experimentu Studium reakce boje nebo útěku. Sledování, jak stimulace lidského systému (hmatem, čichem, zrakem nebo zvukem) ovlivňuje míru vylučování potních žláz ruky. Porozumění principům polygrafu (detektoru lži). Moduly a senzory : PC + program NeuLogTM, USB modul USB 200, senzor vodivosti pokožky NUL 217 Pomůcky: střička nebo sklenice, vatový tampón, pero, prázdná karta (5 ks), voda, láhev alkoholu, parfému nebo kolínské vody

16 16 Teorie Jedním z důsledků emocionální a smyslové stimulace je produkce potu. Senzor GSR (Galva-nické kožní reakce) neboli senzor vodivosti pokožky slouží k měření vodivosti kůže na základě množství vylučovaného potu potními žlázami na rukou. V důsledku výše uvedené stimulace se zvyšuje množství potu a tím i vodivost kůže. Proč se tvoří pot citovou a smyslovou stimulací? Odezva boj nebo útěk se aktivuje v důsledku akutního ohrožení života a připravuje zvířata na obranu nebo ústup. Když je vnímána hrozba, je aktivován sympatický nervový systém (část autonomního nervového systému). To vede k uvolnění hormonů noradrenalinu a adrenalinu, které se vážou na adrenergní receptory na pe-riferních tkáních. Vazba vede k rozšíření zornic, zvýšení srdeční frekvence, krevního tlaku, dýchání a tvorbě potu. Pot se tvoří při reakci boj nebo útěk s cílem pomoci tělu zbavit se zvý-šeného tepla generovaného zvýšenou svalovou aktivitou. Lidé mají několik milionů potních žláz, které leží ve střední vrstvě kůže (dermis). Vylučovaný pot je transportován do povrchové vrstvy zvané epidermis pomocí kanálků. Existuje celá řada oblastí v těle s vysokou koncentrací potních žláz, jako čelo, dlaně rukou, podpaží, a chodidla. Měření GSR je použito v polygrafu (detektoru lži). Lhaní navozuje v těle stresující stav, který se projevuje prostřednictvím fyziologických reakcí. Kromě vodivosti kůže je polygraf schopen současně nahrávat změny krevního tlaku, tepu, dýchání a další, zatímco je subjektu kladena řada otázek. V experimentu se dozvíte, jak lidé reagují, když jsou citově stimulováni. V okamžicích stimu-lace mozku budete na rukou pozorovat vyšší produkci potu. Změny v pocení po každé stimulaci budeme zaznamenávat. POSTUP Příprava experimentu 1. Uspořádání experimentu je znázorněno na obrázku.

17 17 2. Ujistěte se, že máte umytou střičku naplněnu vodou (nebo sklenici vody), vatový tampón, pět karet, pero a láhev alkoholu, parfému nebo kolínské vody. 3. V místnosti vypněte klimatizaci. 4. Emocionální odezvy nemůžete měřit na sobě. Experiment provádějí dva žáci a třetí žák je testován (bude subjektem). 5. Řekněte subjektu, aby si ohřál ruce třením o sebe. 6. Nechejte subjekt navlhčit malou část pokožky na dvou prstech vatovým tampónem. 7. Připojte elektrody na vlhké části prstů tak, jak je to znázorněno na obrázku.

18 18 8. Řekněte subjektu, aby se posadil. Postavte se nebo se posaďte za něj. Neměl by vidět vás, dalšího žáka ani monitor počítače. Nastavení senzoru 9. Modul USB 200 připojte pomocí kabelu k PC. 10. K modulu USB 200 připojte senzor vodivosti pokožky. Poznámka: Následující funkce programu jsou vysvětleny jen v krátkosti, a proto před zahájením ex-perimentu doporučujeme seznámit se s programovými funkcemi NeuLogTM popsanými v uživatelské příručce. 11. Spusťte program NeuLogTM a zkontrolujte, zda je senzor vodivosti pokožky identifikován

19 19 Nastavení 12. V liště programu klikněte na ikonu Pokus s připojením. 13. V Okno modulu klikněte na ikonu Nastavení modulu a na záložce Volby vyberte Signal (změna režimu senzoru reakce v hodnotových číslech je jasnější než v S). Klikněte na ikonu Nastavení pokusu a nastavte Délka trvání pokusu 10 minut, Vzorkování 10 za sekundu. Testování a měření 15. Lidé jsou velmi silně závislí na svém zraku a sluchu. Činnost těchto smyslů musí být potlačena, aby se mohlo maximálně rozvinout vnímání jinými smysly. Stimulace dotykem a vůní je jednodušší bez sluchových a zrakových podnětů. Hmat a čich se pak stávají citlivějšími. 16. Řekněte subjektu, aby na několik sekund seděl tiše se zavřenýma očima a se sklopenou hlavou. Nohy by neměl mít překřížené a jeho paže by měly spočívat na područkách křesla nebo na klíně. Prsty by neměly vyvíjet žádný tlak na elektrody. 17. Nemluvte a nehlučte, aby nebyl subjekt stimulován žádnými vnějšími zvuky. Tyto podmínky by měly být zachovány po celou dobu měření. 18. Sledujte naměřenou hodnotu reakce v arb jednotkách. Tato hodnota se liší od subjektu k subjektu a také podle emočního stavu subjektu.

20 V Okno modulu klikněte na ikonu Nastavení modulu a na záložce Graf nastavte limity osy Y na přibližně nad a pod naměřené hodnoty. 20. Jeden žák bude vykonávat podněty a druhý bude dokumentovat čas každé události a za-znamenávat hodnotová čísla. 21. Měření spusťte kliknutím na ikonu Spustit pokus v liště programu. 22. Křivka grafu se může nadále vychylovat nahoru a dolů. V tichosti vyčkejte, dokud nebu-dou změny v grafu malé. 23. Případ 1: Lehce se dotkněte ucha subjektu a pozorujte v grafu jeho reakci. Produkce malého množství potu způsobí změnu v hodnotě měření. Čím více potu tělo vyloučí, tím vyšší budou změny v grafu. Poznámka: Mezi stimulací a reakcí senzoru je časové zpoždění. Potní žlázy mohou reagovat v rozpětí 1-8 s po stimulaci. 24. Případ 2: Dotkněte se druhého ucha subjektu a pozorujte reakci. 25. Případ 3: Když se subjekt stává navyklým na dotek, zkuste fouknout subjektu přes ucho nebo obličej a pozorujte, zda zareaguje na pohyb vzduchu. Návyk je pokles ve vyvolaném jednání vyplývající z opakovaných stimulací. 26. Případ 4: Položte vaši ruku na hlavu subjektu. 27. Případ 5: Otevřete láhev alkoholu, kolínské nebo parfému ve vzdálenosti jeden metr od nosu subjektu, čímž umožníte subjektu vnímat vůni. Subjekt by měl být předem informován o tom, co chcete udělat. Podle jeho reakce zjistíte, kdy ucítil aroma. 28. Graf uložte a analyzujte jej.

21 21 Detekce lži 29. Dejte subjektu 5 prázdných karet a požádejte ho, aby napsal jméno na každou kartu. Jedno jméno by mělo patřit velmi blízké osobě, např. matce, otci, bratrovi apod. Na další čtyři karty napíše libovolná jména osob, se kterými se nezná (muž nebo žena podle křestního jména). 30. Subjekt připravte k testování podle bodů 16 až 19. Limity osy Y nastavte jako v předcho-zím měření. 31. Zamíchejte karty a řekněte subjektu, aby odpovídal ne na každou z následujících otázek až do té doby, než mu oznámíte konec experimentu. 32. Mezi jednotlivými otázkami čekejte 15 sekund. Subjektu položte následující otázky: Je Pavel tvůj bratr? Je Sam tvůj bratr? A tak dále. 33. Po každé otázce sledujte v grafu odpověď subjektu. 34. Změňte formulaci otázek. Myslím si, že je Pavel tvůj bratr. Takže Karel je tvůj bratr. 35. Zaznamenejte nejvyšší odezvu na určité jméno nebo dvě jména a ptejte se nadále různými způsoby. Sledujte reakce. 36. Informujte subjekt o ukončení experimentu a odhadněte z průběhu grafu jméno blízké osoby subjektu. Toto je ukázka části grafu, ve kterém byla subjektu položena otázka o blízké osobě.

22 22 Graf uložte a analyzujte jej. Závěr 39. Emocionální a smyslová (pěti klasickými smysly) stimulace způsobuje tvorbu potu. Tvorba potu je součástí odezvy boj nebo útěk. 40. Z výše uvedeného grafu je patrné, že u subjektu pod tlakem dochází ke zvýšené tvorbě potu a tím i ke zvýšené vodivosti pokožky, která je měřitelná senzorem GSR. 41. Na těle existuje celá řada oblastí se zvýšenou koncentrací potních žláz, jako je čelo, dlaně rukou, podpaží a chodidla nohou (měření vodivosti pokožky v oblastech jako je čelo, záda nebo hrudník je obtížné).

23 Potní žlázy mohou reagovat v rozpětí 1-8 s po stimulaci. 43. Měření GSR je zahrnuto v polygrafu (detektoru lži). Kromě vodivosti kůže je polygraf schopen měřit změny krevního tlaku, tepu, dýchání a další. Otázky 1. Jaký je závěr z vašich výsledků? 2. Kromě vodivosti kůže je polygraf (detektor lži) schopen současně nahrávat změny krev-ního tlaku, tepové frekvence a dýchání. Vysvětlete, jak jsou tyto fyziologické změny spojeny s odezvou boj nebo útěk a jak se mění v průběhu akutního stresu? Jak nám (nebo zvířatům) tyto změny pomohou, když zaznamenáme určitou hrozbu? 3. Uveďte příklad návyku v chování zvířat. 4. Která skupina zvířat má schopnost produkovat pot? Zdůrazněte další unikátní vlastnosti této skupiny. ABSORPCE SVĚTLA A TEPLO Cíl experimentu Pochopení pojmu barva. Sledování vlivu povrchové barvy tělesa na absorpci dopadajícího světla a přeměny světelné energie na tepelnou za použití bílého a černého papíru. Sledování změny tělesné teploty rukou pokrytých bílou a černou rukavicí. Moduly a senzory: PC + program NeuLogTM, USB modul USB 200, dva senzory povrchové teploty NUL 233 (Experiment je možné také provést postupně ve dvou měřeních s jedním senzorem po-vrchové teploty.)

24 24 Pomůcky: zdroj záření (stolní lampa s žárovkou), lepicí páska, bílý a černý papír o rozměrech 5 cm x 5 cm, bílá a černá rukavice nebo textilie Teorie K pochopení pojmu barva je nejprve nutné vysvětlit si pojem světlo. Viditelné světlo vnímá lidské oko jako směs barev, ve které jsou jednotlivé barvy charakterizovány určitou vlnovou délkou. Vlnová délka je vzdálenost dvou nejbližších odpovídajících si bodů na šířící se vlně a určuje energii vlnění. Čím je vlnová délka kratší, tím je energie vlnění vyšší. Barva může být definována i subjektivněji, každým z nás nepatrně odlišně. Dopadne-li světlo odražené od objektu do lidského oka, pak tyčinky a čípky na sítnici na světlo zareagují. Vy-šlou informaci do mozku, který ji vyhodnotí jako barvu. Světlo dopadající na povrch tělesa může být tělesem pohlceno, odraženo, případně může těle-sem procházet. Elektromagnetické záření, které je viditelné lidským okem, má vlnové délky v rozmezí od 400 do 700 nm. Dopadá-li na těleso světlo ze zdroje vyzařujícího složené světlo (např. Slunce, žárovka) a toto světlo se od tělesa zcela odrazí, pak je těleso vnímáno jako bílé. Je-li dopadající světlo těle-sem zcela pohlceno, pak je vnímáno jako černé. Světelné zdroje jako Slunce či žárovka vyzařují široké spektrum záření, některé z nich jsou mimo oblast viditelnou lidským okem. Při absorpci světelného záření a jeho přeměny na teplo hraje roli infračervená oblast, tj. záření o vlnové délce 700 až nm. V následujícím experimentu budeme měřit teplotu pod černým a bílým papírem, na který do-padá světlo ze zdroje záření (žárovky), a sledovat vliv jeho povrchové barvy na absorpci do-padajícího světla. Budeme také zkoumat tělesnou teplotu rukou v černé a bílé rukavici po do-padu světla ze zdroje. POSTUP Příprava experimentu 1. Uspořádání experimentu je znázorněno na obrázku.

25 25 2. Čidla senzorů povrchové teploty položte vedle sebe ve vzdálenosti 2 cm. K pracovní desce stolu je zafixujte proti nechtěnému pohybu lepicí páskou. 3. Zdroj záření (žárovku stolní lampy) umístěte nad čidla senzorů povrchové teploty ve vzdálenosti 20 cm. Nastavení senzorů 4. Modul USB 200 připojte pomocí kabelu k PC. 5. K modulu USB 200 postupně připojte oba senzory povrchové teploty. Poznámka: Následující funkce programu jsou vysvětleny jen v krátkosti, a proto před zahájením ex-perimentu doporučujeme seznámit se s programovými funkcemi NeuLogTM popsanými v uživatelské příručce. 6. Spusťte program NeuLogTM a zkontrolujte, zda jsou oba senzory povrchové teploty iden-tifikovány.

26 26 Nastavení ID čísla senzoru Aby bylo možné použít při provádění experimentu dva senzory stejného druhu, musí mít senzory různá identifikační čísla. K modulu USB 200 připojte jeden senzor povrchové teploty a zkontrolujte, zda byl identifikován. V hlavní liště programu klikněte na ikonu Nástroje. Šipkou vedle ikony Nastavit ID měření nastavte v poli hodnotu 2. Kliknutím na ikonu Nastavit ID měření dojde k automatickému vyhledání senzoru a změně jeho ID na hodnotu 2. K senzoru připojte druhý senzor povrchové teploty a klikněte na ikonu Hledat čidla. Nastavení 7. V liště programu klikněte na ikonu Pokus s připojením. 8. Klikněte na ikonu Nastavení pokusu a nastavte Délka trvání pokusu 5 minut, Vzorkování 60 za minutu. Testování a měření 9. Na první čidlo senzoru povrchové teploty položte bílý papír a na druhé čidlo černý papír. 10. Zapněte zdroj záření.

27 Spusťte měření kliknutím na ikonu Spustit pokus v liště programu. 12. Grafický výsledek pokusu zvětšete kliknutím na ikonu Optimalizace zvětšení v okně grafu. 13. Váš graf by měl být podobný následujícímu grafu.

28 28 Graf uložte. 15. Z grafického výsledku pokusu je patrné, že černý papír pohlcuje více světla než bílý papír. Toto světlo je přeměněno na teplo, které je snímáno čidlem senzoru povrchové teploty. 16. Vypněte zdroj záření. 17. V okně grafu klikněte na ikonu Zobrazit funkce. 18. Klikněte na záložku Statistika a z rozevírací nabídky vyberte Povrchová teplota Klikněte na tlačítko Vypočítat funkci. 20. Postup opakujte pro druhý senzor výběrem z rozevírací nabídky Povrchová teplota 2 na záložce Statistika.

29 Minimální a maximální naměřené hodnoty teploty zapište do tabulky. 22. Vypočítejte t odečtením minimální hodnoty teploty od maximální hodnoty teploty. Hodnotu t zapište do tabulky. barva papíru bílý černý minimální teplota [ C] maximální teplota [ C] t [ C] Úkoly 23. Na každou dlaň přilepte lepicí páskou jedno čidlo senzoru povrchové teploty. 24. Na jednu ruku nasuňte bílou rukavici a na druhou ruku černou rukavici. 25. Zapněte zdroj záření a ruce položte pod zdroj záření vedle sebe. Měření opakujte. Sle-dujte vliv barevných rukavic na tělesnou teplotu rukou. Otázky

30 30 1. Na základě provedeného experimentu vysvětlete, jaké barvy jsou vhodnější pro letní oblečení a jaké pro zimní oblečení. 2. Kterým senzorem lze určit množství odraženého světla v pokusech? 3. Studiem veverek bylo zjištěno, že mají hnědou, šedou a černou barvu srsti. Černé veverky měly slabší ochlupení než ostatní veverky. Vysvětlete tento poznatek. Literatura:

31 31

32 32

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON CÍL EXPERIMENTU Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. MODULY A SENZORY PC + program NeuLog TM USB modul USB 200 senzor napětí

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

NeuLog. Uživatelská příručka

NeuLog. Uživatelská příručka NeuLog Neuron Sensors Network Technology Uživatelská příručka Scientific Educational Systems Vědecké vzdělávací systémy NeuLog Neuron Sensors Network Technology Uživatelská příručka 5_8 CAB revision Všechna

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO

BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelně děje Tematická oblast: Světelné jevy Cílová skupina: Žák 7. ročníku základní školy Cílem pokusu

Více

Experiment C-16 DESTILACE 2

Experiment C-16 DESTILACE 2 Experiment C-16 DESTILACE 2 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU Experiment C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU CÍL EXPERIMENTU Praktické ověření, že z citronu a také jiných potravin standardně dostupných v domácnosti lze sestavit funkční elektrochemické články. Měření napětí elektrochemického

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč General 4 Stars Začínáme Pro programování ovladače je nutné mít připojený IR převodník (programátor) do USB portu počítače a spustit software IR Programmable remote

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o.

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. Austro-Bohemia, s.r.o. Na Hrázi 178/25, 180 00 Praha 8 Č í sla slovy 1.3 verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. V tomto uživatelském

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

KAPITOLA 4. Obsluha. Hlavní menu...3

KAPITOLA 4. Obsluha. Hlavní menu...3 Kapitola 4 Obsluha KAPITOLA 4 Obsluha Hlavní menu...3 Položky rozbalovacího menu horní lišty obrazovky...3 Ikony menu...4 Zadávání dat...6 Možnosti volby...6 Základní nastavení...8 Uložení a načtení souborů

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ

VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ PT41-SW VIZUÁLNÍ PØÍRUÈKA K SOFTWARU PRO PC CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ PRE-USB/RS232-RJ11 (převodník nutné dokoupit) * Příslušenství k systému PT41 (ovládání až 32 zón) Možnost volby na vstupech:

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Metodika. Téma: metodika organizace výuky, přípravy studijních materiálů a práce s ICT a edukačními sadami pro experimentální výuku

Metodika. Téma: metodika organizace výuky, přípravy studijních materiálů a práce s ICT a edukačními sadami pro experimentální výuku www.projektsako.cz Metodika Téma: metodika organizace výuky, přípravy studijních materiálů a práce s ICT a edukačními sadami pro experimentální výuku Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Tato funkce umožňuje komunikaci mezi programem Premier, v němž má uživatel data a produkty Ms Word a OpenOffice. Pokud chcete využít Vaši stávající pracovní smlouvu

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Ovládání programu Měření délky

Ovládání programu Měření délky Ovládání programu Měření délky Program Měření délky je jednoduchý program pro měření rozměrů na fotografii podle předem známého měřítka. Tento program umožňuje zjistit rozměry jednotlivých objektů (velikost

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

AGE MONITOR Manuál OBSAH:

AGE MONITOR Manuál OBSAH: AGE s.r.o. České Meziříčí 51771 tel: 494661237 AGE MONITOR Manuál OBSAH: 1. Informační panel... 2 2. Systémová nastavení... 3 3. Správa uživatelů... 4 4. Globální náhled jednotek a kamer... 5 5. Správa

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více