KÁZÁNÍ NOVÉHO PŘEDSEDY GK TEDA WILSONA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KÁZÁNÍ NOVÉHO PŘEDSEDY GK TEDA WILSONA"

Transkript

1 KÁZÁNÍ NOVÉHO PŘEDSEDY GK TEDA WILSONA ÚVOD Dobré ráno, bratři a sestři v Kristu! Je úžasné privilegium, že tuto sobotu na závěr 59. zasedání Generální konference můžeme společně chválit Boha mladí lidé, starší lidé, ženy, muži a děti, všichni společně jako Boží rodina. Jsme vděční za to, jak mnohými způsoby Bůh vedl svou církev v tomto týdnu. My všichni mu vzdáváme slávu. Církev adventistů sedmého dne je na cestě, která vede do nebe, a už jsme téměř doma. Věřím celým svým srdcem, že Ježíš už brzo přijde! Říkáme to v každém jazyce. Jesus revien bientot! (francouzsky), Haysoos vee-en-nay (vien-a) pronto! (španělsky), Brehvee Jayzeus voltarah! (portugalsky), Isus prediot skora! (rusky), Yesu ana-kuja kari-buni sana! (svahilsky), Yesu knee me..kgauld.o shim-knee-dah! (korejsky), Yesu zhai-lie! (čínsky), Yesu jelldee eye-gah! (hindskyi), Si Haysus eye ma-lahh-pit nang duma-ting! (tagalogsky), Ha ana ahti seriahn! (arabsky), Jesus kommt bald! (německy)..a v tolika dalších světových jazycích. Vážím si úžasného ducha a nadšení v naší celosvětové rodině víry. A zatímco jsme všichni hrdí na náš vlastní národ a na naši vlastní kulturu, chválím Pána, že je zde kultura Kristova, která nás spojuje dohromady a nahrazuje vše ostatní. V tomto duchu vás pokorně žádám o vaše modlitby, aby to poselství, které dnes sdílíme, bylo jasně slyšet a aby to nebyl ten, kdo poselství přináší, kdo bude vyzdvižen. A nakonec, pokud zde bude nějaká myšlenka, s kterou budete souhlasit, prosím, abyste odpovídali srdečným Amen namísto potlesku. Děkuji vám, že mi pomůžete, aby v centru našeho společného času bylo naše poselství a ne ten, kdo je přináší. CHAOTICKÝ SVĚT; PEVNÝ SVĚT Znamení Kristova příchodu každým dnem nabývají na častosti a intenzitě. Ničivé události v přírodě, velký zmatek ve světové politice, všudypřítomné a kompromisní aktivity ekumenického hnutí, dramatický nárůst a vliv spiritismu, úpadek světové ekonomiky, rozklad společenských a rodiných hodnot, nevíra ve svrchovanou autoritu svatého Božího slova a deseti přikázání, nespoutaná kriminalita a morální rozklad, války a zvěsti o válkách a tak dále. Všechno neomylně ukazuje k vyvrcholení pozemské historie a k návratu Pána, kdy nás vezme na naši poslední cestu, domů do nebe. Je to nesmírné požehnání vědět, že uprostřed nejistoty světa okolo nás můžeme spočinout v naprosté důvěře v neměnné Boží slovo! Bůh své slovo uchoval navzdory běhu času a neúnavným útokům satana. Bible obsahuje přesný záznam našeho původu, spolehlivou zprávu o našem spasení a překrásný pohled na naše budoucí vykoupení. Jako adventisté sedmého dne přijímáme Bibli jako základ naší věrouky a na jejích stránkách nacházíme naši jedinečnou prorockou identitu a poslání. ADVENTISTICKÁ IDENTITA A POSLÁNÍ Mocí své pravdy Bůh v tomto chaotickém světě zformoval Církev adventistů sedmého dne. Máme být zvláštním lidem, Božím lidem ostatku abychom vyvýšili Krista, jeho spravedlnost, jeho trojandělské poslání ze 14. kapitoly knihy Zjevení a jeho brzký příchod. Jako křesťané, kteří věří v Bibli a žijí v posledních dnech pozemské historie, máme být tím,

2 co apoštol Petr nazval rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla (1 Pt 2,9). Jako Boží lid ostatku, který Zjevení 12,17 popisuje jako ty kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova, máme mimořádné poselství o naději a pověření hlásat do světa Boží milost. V sedmém svazku Svědectví čteme: Adventisté sedmého dne byli vyvoleni Bohem, aby byli zvláštním lidem, odděleným od světa Učinil je svými představiteli a povolal je, aby byli jeho vyslanci v poslední fázi díla spasení (Svědectví pro církev, svazek 7, str. 138). SOBOTA Jednou z charakteristik, které popisují Boží lid v posledních dnech, je skutečnost, že členové jeho církve přijímají a věří všem deseti Božím přikázáním včetně čtvrtého přikázání, které nám připomíná, abychom pamatovali na Boží svatý sobotní den. Zachovávání soboty není jenom znamením jeho stvořitelské moci na počátku, ale bude tím znamením Božího lidu v posledních dnech, které bude v protikladu s těmi, kdo ponesou znamení šelmy, které bude představovat pokus zachovávat den, který Bůh jako svatý neoddělil. SOBOTA A TROJANDĚLSKÉ POSELSTVÍ Sobota a její důležitost souvisí s každou částí trojandělského poselství ze 14. kapitoly knihy Zjevení. První anděl, který měl věčné evangelium - Kristovu spravedlnost - volal: Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod (Zj 14,6.7). Bůh je stvořitelem a má být uctíván ve svůj sobotní den na znamení, že jsme oddaní jeho slovu a jeho stvořitelské moci. Druhý anděl ve verši 8 volá: Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu. Babylón porušil Boží přikázání a jako den bohoslužby ustanovil jiný den, než je sedmý den sobota, která je jediným pravým znamením Božího stvoření. Třetí anděl ve verších 9-12 oznamuje, že kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude mučen nebo zahuben ohněn a sírou. Jestliže uctíváte šelmu a její obraz, odmítáte to jediné znamení, které Bůh vyhlásil jako zkoušku věrnosti sedmý den sobotu. SPASENÍ Třetí anděl uzavírá své prohlášení ve 12. verši tím, že identifikuje Boží lid jako ty, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. Pokud jde o naše spasení, zcela se spoléháme na Ježíše a náš vztah s ním. Nezískáváme spasení skrze skutky, ale skrze Kristovu milost, kterou hlásáme. Milost je zaslíbením Božího slitování a zajištění Boží moci ospravedlnění a posvěcení. Nemůžete oddělit, co Kristus dělá pro vás (každodenně vás ospravedlňuje, jako kdybyste nezhřešili) od toho, co dělá ve vás (každodenně vás posvěcuje, když se mu podřizujete a dovolujete moci Ducha svatého, aby měnil váš život a činil vás víc a více podobnými Ježíši). Toto je to věčné evangelium, o kterém se mluví v poselství prvního anděla. Je to spravedlnost z víry. Proto by adventisté sedmého dne měli být těmi nejmocnějšími hlasy, které zvěstují Boží milost! Tématem velkého sporu je Boží milost, která zachraňuje hříšníky a svou mocí je proměňuje v Boží syny a dcery, věrné svědky, kteří hlásají trojandělské poselství se zápalem Ducha svatého a skrze živý vztah s Ježíšem, který je počátkem i dokonavatelem naší víry.

3 Smiřující krev Ježíše Krista na kříži a smiřující služba Ježíše Krista v nebeské svatyni mají jen jediný účel: spasení každého hříšníka, který činí pokání. Takto, skrze jeho smiřující oběť a velekněžskou službu, můžeme přistoupit směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas (Žd 4,16). Je to tato podivuhodná, mocná, zachraňující milost, kterou jsme povoláni hlásat světu, který je nemocný hříchem. Kromě toho jedině opravdové pochopení hloubky Boží milosti může přivést celou zemi k opačnému extrému požitkářství a soběstačnosti. Úžasná kniha Cesta ke Kristu to vysvětluje takto: Nemáme žádný důvod se vyvyšovat. Jediným důvodem pro naši naději je Kristova spravedlnost, která je nám připočtena [ospravedlnění] a skrze kterou jeho Duch působí v nás a skrze nás [posvěcení] (Cesta ke Kristu, str. 63). Přečtěte si ty nádherné stránky, které obklopují tento citát, abyste získali jasný pohled na spravedlnost z víry. DUCH PROROCTVÍ Nyní se vraťme ke Zjevení 12,17 a k dalšímu poznávacímu znamení Božího lidu ostatku. Čteme, že se drží svědectví Ježíšova. Zjevení 19,10 nám říká, že kdo vydává svědectví Ježíšovi, má ducha proroctví. Ten stejný duch, který působil na svaté muže v dávné minulosti, v těchto posledních dnech opět povolal Božího posla. Moji bratři a sestry z Církve adventistů sedmého dne, Pán nám dal jeden z největších možných darů a to ve spisech Ducha prorockého. Stejně jako není Bible zastaralá nebo nepodstatná, nejsou zastaralé a bezvýznamné ani spisy Božího posla pro dobu konce. Bůh použil Ellen G. Whiteovou jako pokornou služebnici k tomu, aby nám poskytla inspirované pochopení Písma, proroctví, zdraví, výchovy, vztahů, misijní práce, rodiny a mnoha dalších témat. Čtěme spisy Ducha prorockého, následujme Ducha prorockého a sdílejme Ducha prorockého. Je tolik úžasných knih, které můžeme společně sdílet, včetně té, o níž Ellen Whiteová naznačila, že by si přála rozšířit jí víc než ty ostatní Velký spor. Děkujte Bohu za náboženskou svobodu v této a dalších zemích, která nám dovoluje sdílet pravdu. Duch proroctví je jedním ze znamení, která označují Boží lid ostatku v době konce, a dnes je stejně platný jako kdykoliv předtím, protože nám byl dán samotným nebem. Kéž jako Boží věrný ostatek nepromarníme to vzácné světlo, které nám bylo dáno ve spisech Ellen G. Whiteové. POKORA PODOBNÁ KRISTU Když používáme výraz církev ostatku a lid ostatku, nesmíme ho nikdy používat na sebe zaměřeným a vylučujícím způsobem. Máme být těmi nejpokornějšími lidmi na zemi, uznávat, že naprosto potřebujeme Ježíše, našeho Spasitele, a chválit ho za to, že nás povolal do tohoto mocného adventního hnutí. Toto adventní hnutí je tvořeno pokornými, prostými lidmi ne slaboduchými, ale obyčejnými. Mnozí z Božího lidu jsou vzdělaní, dobře vychovaní a chytří lidé, ale přesto máme být prostými lidmi. Náš Spasitel mluvil s úžasnou autoritou, a přesto byl dostatečně pokorný, aby volal ty nejhorší hříšníky. Tato církev není jenom nějakou další denominací; je jedinečným, v nebi iniciovaným hnutím, které přináší evangelium o spasení do světa, který musí neustále růst v Ježíšově pokoře. Svět potřebuje slyšet poselství o Kristu od lidí, kteří jsou Kristu podobní. Až budeme proměněni jeho milostí, budeme kázat, vyučovat a svědčit přímo o poselství Bible a Ducha prorockého, a to pokorně, s láskou a přesvědčivě. Až se, v celé své pokoře, plně opřeme o věčnou náruč našeho Pána, bude skrze nás mocně působit, aby umírajícímu světu předal poslední zprávu o milosti. To, zda budeme úspěšní v dokončení tohoto díla, závisí na tom, zda se podvolíme Božímu slovu a necháme se vést Duchem svatým. Závisí to na tom, zda se před naším Stvořitelem pokoříme a zapřeme své já

4 proto, aby nás Ježíš mohl ovládnout a překonat náš hřích. Závisí to na tom, zda jsme připraveni pokorně požádat o oživení a obnovu, jak v našem osobním životě, tak v církvi jako celku, což povede k vylití Ducha svatého v pozdním dešti. Ellen G. Whiteová ve svých Svědectvích, svazek 8., zaznamenává vidění nazvané Co mohlo být (Svědectví pro církev, svazek 8, str ). Viděla, že Bůh chtěl na zasedání Generální konference v roce 1901 učinit dvě velké věci: 1. Reorganizovat církev, k čemuž došlo a což nám poskytlo většinu z té struktury, kterou máme dnes; a 2. Poskytnout nám vylití Ducha, k čemuž nedošlo, protože v církvi byla nevíra a ani vedoucí určení Bohem, ani lid se před Bohem nepokořovali. Církev tak přišla o možnost dostat pozdní déšť. To bylo před 109 lety. Nenechávejme Boha už více čekat, až bude moci začít s pozdním deštěm, aby už Ježíš mohl přijít. Za tuto zkušenost se musíme dychtivě modlit. Dělali jsme to během tohoto zasedání a i poté, co odsud odejdeme, musíme nadále dychtivě hledat Boží vůli v našem životě. Ellen G. Whiteová objasnila, že obnovení pravé zbožnosti mezi námi je tou největší a nejnaléhavější ze všech našich potřeb. Toto úsilí má být naší prvotní činností. (Selected Messages, svazek 1, str. 121). Během mnohých pracovních zasedání této Generální konference jste volali po oživení a obnově, po Duchu svatém a pozdním dešti. Bratři a sestry, už je čas Pán přijde brzy! Chce mocně použít svou církev ostatku. Pán touží do nás otisknout svůj vlastní charakter. To se může stát, když se mu budeme každý den odevzdávat. Jak nám říká Pavel v listu Filipským 2,5: Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Když se budeme každodenně napojovat na Krista a dovolíme mu, aby skrze nás pracoval, Duch svatý nás použije, abychom hlásali jeho milost a uspíšili druhý příchod Páně. Když budeme zvěstovat Boží milost, pamatujte na to, že takové je adventní hnutí, vyvolený lid, církev ostatku, lid na cestě do nebe. V knize Kristova podobentví čteme, jaké je Kristovo přání pro jeho lid: Kristus čeká a nesmírně touží projevit se ve své církvi. Až bude Kristův charakter dokonale napodoben v jeho lidu, potom přijde a prohlásí je za své. Právem každého křesťana není jenom čekat na příchod našeho Pána, ale také k němu přispět. Kdyby všichni, kteří vyznávají jeho jméno, přinášeli ovoce jeho slávy, semínko evangelia by bylo rychlo zaseto po celém světě. Poslední velká sklizeň by rychle dozrála a Kristus by přišel sesbírat své vzácné obilí (Christ s Object Lessons, str. 69). VYJITÍ IZRAELE Z EGYPTA Ve Starém zákoně Bůh povolal zvláštní lid, který dostal poselství a určení. Byli povoláni na cestu víry a svou důvěrou v Boha hlásali světu jeho milost. Děti Izraele žili v Egyptě 400 let a stali se z nich otroci Egypťanů. Když mi bylo asi osm, vyrůstal jsem v Egyptě. Mým domovem byla Káhira o světě mimo Střední Východ jsem věděl jen velmi málo. Je to nádherné místo plné nádherných lidí. Avšak tenkrát ve starověku byl Izrael v Egyptě v otroctví. Bůh zázračně použil Mojžíše, Arona a Mirjam a vysvobodil svůj lid, aby se mohl vydat na cestu poslal ho do světa s posláním. Po té poslední, pustošivé desáté ráně vyrazily děti Izraele na cestu směrem na jih z Egypta. Druhá kniha Mojžíšova 13:21 říká, že Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém, a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém Jak úžasného Boha máme! Povede nás ve dne i v noci! Hospodin je vedl dolů po západní straně Rudého moře podél egyptské pouště.

5 Ve verši 14,12 čteme, že je Bůh přivedl na místo a řekl jim, aby se utábořili před Pí-chírotem mezi Migdólem a mořem; utáboříte se před Baal-sefónem, přímo proti němu při moři. Můj otec, který v Egyptě strávil téměř 15 let, má pocit, že ví, kde toto místo je, protože je popsáno v knize Patriarchové a proroci. Je to místo, kde Bůh ukázal a použil svou moc proti Egypťanům. Někteří bibličtí badatelé si myslí, že děti Izraele přešli Rudé moře na místě, kde bylo v moři po pás rákosí. Jakou cenu by pak mělo, aby Bůh projevoval svoji moc? Nemělo by to vůbec žádnou cenu! Ve skutečnost šlo o velmi obtížné místo. Když Izraelci táhli na jih, na západě měli egyptskou poušť, před sebou měli horu, na východě bylo Rudé moře a za nimi Egypt. Tato kapitola dále popisuje, jak faraon změnil názor a seřadil svá vojska, aby pronásledovali Izraelce, a vzali s sebou šest set vybraných vozů, totiž všechny vozy egyptské. Verš 10. říká, že když Izraelci uslyšeli, jak se faraonova armáda blíží, vyděsili se. Jak je možné, že když nás Bůh vede, začneme se bát? Izraelci měli přece oblak a ohnivý sloup proč tedy nevěřili v sílu, která je vedla? Vezměme si z toho ponaučení. Izraelci byli tak plní úzkosti, že začali plísnit Mojžíše a v 11. verši říkají: Což nebylo v Egyptě dost hrobů, že jsi nás odvedl, abychom zemřeli na poušti? Proč často jednáme stejným způsobem? Vidíme zázračná znamení Božího vedení a milosti a pak, když se něco pokazí, obviňujeme Boha. Dále ve 13. verši Mojžíš říká lidu, aby se nebáli a aby vydrželi a viděli, jak je Hospodin zachrání. Častokrát jsme pokoušeni, abychom jednali na základě našich vlastních podnětů, aniž dovolíme Hospodinu, aby vedl naše kroky. Hospodin nás ale žádá, abychom šli kupředu pod jeho vedením. A tak ve 14. verši Mojžíš dává mocné zaslíbení, které by mělo být tím zaslíbením, jež budeme hlásat, až budeme stát před vyvrcholení velkého sporu mezi Kristem a satanem: Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. Bratři a sestry, Hospodin bude bojovat za nás, otevře nám cestu. Dobude vítězství pro svou církev, ale musíme mu důvěřovat, musíme se před ním pokořit, musíme ho poslouchat a musíme ho následovat tam, kam on vede. A potom skrze Mojžíše dal Bůh dětem Izraele ten stejný přikaz, které dává dnes své církvi ostatků v posledním čase. 15. verš uvádí: Hospodin řekl Mojžíšovi: "Proč ke mně úpíš? Pobídni Izraelce, ať TÁHNOU DÁL. Když Bůh říká: Táhněte dál, musíme jít. Děti Izraele neviděly celkový obraz. Zapomněli, jak je Bůh vedl v minulosti. Nezapomínejme nikdy na to, jak Bůh toto adventní hnutí v minulosti vedl a jak ho v budoucnosti povede k vítězství, aby bylo oslaveno jeho jméno a jeho plán spasení obhájen před celým vesmírem. Jsme na konci velkého sporu a Bůh říká: Táhněte dál. Co ale měli děti Izraele udělat? Cítili se jako v pasti. Napravo měli poušť, před sebou horu, nalevo Rudé moře a zezadu se k nim blížila egyptská armáda. Nedokázali věřit v Boží moc. Překážky byly všechno, co viděli. Nevím, před jakými překážkami dnes stojíte vy. Nevím, před jakými překážkami si myslíte, že stojí církev. Ať už jsou jakékoli, Bůh má cestu - pro každého z nás osobně i pro církev, když budeme hlásat Boží milost. Před jakými překážkami stojíte v dnešní sobotu? 1. Stojíte před: - Horou světských pochybností ohledně Bible? - Mořem liberálního výkladu Božího slova? - Armádami duchovního neporozumění? Bůh říká, že jsme svatým národem a výjimečným lidem - Táhněte dál. 2. Jste konfrontováni s: - Horami finančních obtíží?

6 - Mořem rodinných a osobních konfliktů? - Silami negativních společenských změn? Bůh říká: Táhněte dál, jste můj vyvolený lid. 3. Jste obklopeni: - Horami špatné komunikace? - Mořem nepokoje a nedorozumění doma/v práci/v církvi/ve společnosti? - Silami emocionálních rozporů a nedůvěry? Bůh říká: Táhněte dál bez ohledu na to, jaká je vaše situace. Bůh má cestu. Zdroj inspirace nám říká: Bůh ve své prozřetelnosti přivedl Židy do pevnosti hor před mořem, aby ukázal svou moc je vysvobodit a viditelně pokořit pýchu jejich utlačovatelů. Mohl je zachránit nějakým jiným způsobem, ale zvolil tuto metodu proto, aby vyzkoušel jejich víru a posílil jejich důvěru v něj (Patriarchové a proroci, str. 290). Tenkrát Bůh učinil jeden ze svých mocných zázraků a přesně tak to udělá dnes! 19. a 20. verš 14. kapitoly 2. knihy Mojžíšovy říká, že Boží oblak se přesunul z místa před Izraelci na místo za nimi, aby je chránil před egyptskou armádou. Pro Izraelce byl tento oblak zářivou záplavou světla, pro Egypťany byl temnou stěnou. 21. verš říká, že Mojžíš vztáhl ruku nad Rudé moře a Bůh vytvořil v Rudém moři velkou dálnici. Oblak zadržel Egypťany, když Izraelci ve víře přecházeli Rudé moře. Dokážete si představit vzrušení více než milionů lidí, kteří procházeli mořem po suché silnici? Umíte si představit to nadšení, když děti viděli ryby, které si tam plavaly jako v akváriu? Zdroj inspirace nám tuto situaci popisuje silnými slovy opět v knize Patriarchové a proroci: Lekce, která je zde předávána, platí po všechny časy. Život křesťana je často zavalen nebezpečím a zdá se těžké konat povinnost. Představivost kreslí blížící se zkázu, která je před námi, a otroctví nebo smrt za námi. A přesto Boží hlas jasně říká: Táhněte dál. Měli bychom poslechnout tento příkaz, i když naše oči nedokážou proniknout temnotou a na nohou cítíme studené vlny. Překážky, které nám brání v postupu, nikdy nezmizí, bude-li duch váhavý a pochybující (Patriarchové a proroci, str. 290). Bratři a sestry, vzhlížejte k všemohoucímu Bohu, který vás může provést čímkoliv, čemu budete muset v budoucnosti čelit. Nikdy neztrácejte naprostou důvěru a víru v něj. Vždycky poslechněte jeho příkaz Táhněte dál. Když Izraelci splnili nebem nařízený úkol přejít přes Rudé moře, bylo Egypťanům dovoleno, aby je pronásledovali. Všechno probíhalo podle Božího plánu. Bůh má plán pro tvůj život i pro tuto církev. Nikdy nepochybujte o osudu tohoto mocného adventního hnutí. Je to v Božích rukou. Bůh nám dal prorocké instrukce, abychom znali, jaké bude vyvrcholení velkého sporu Bůh je vítěz! Verše 23 až 30 popisují ten neuvěřitelný pohled na egyptskou armádu, která pronásleduje Izraelce jen proto, aby Bůh zázračně odstranil kola z jejich vozů a potom způsobil, že Rudé moře spolkne celou armádu, a dosáhl úplného vítězství. Vidíte, co se stane, když vydržíme. Uvidíme, jak nás Hospodin zachrání. 31. verš zaznamenává: Tak uviděl Izrael velikou moc, kterou osvědčil Hospodin na Egyptu. Lid se bál Hospodina a uvěřili Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi. 15. kapitola 2. knihy Mojžíšovy zaznamenává vítěznou píseň, kterou Mojžíš a děti Izraele zpívali: Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s

7 jezdcem. Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. On je můj Bůh, a já ho velebím, Bůh mého otce, a já ho vyvyšuji. (verše 1-2) Bratři a sestry v adventním hnutí, jsme na úžasné cestě. Dívejte se a uvidíte, jak vás Bůh vysvobodí. Boží posel prohlašuje: Cesta, kterou Bůh vede, může vést pouští nebo mořem, ale je to bezpečná cesta (Patriarchové a proroci, str. 290). Samozřejmě si můžete být jisti, že ať už vás Bůh povolá na jakoukoli cestu, satan vás bude pokoušet, abyste šli opačným směrem. Kdykoliv Bůh řekne: Táhněte dál, satan má pro vás připravený krok zpátky. Ale přátelé moji, když stojíme těsně před naším věčným domovem, ten stejný Bůh, který přikázal Izraelcům, aby táhli dál do zaslíbené země a ne zpět do Egypta, vás dnes volá, abyste šli kupředu a ne zpátky (2 Moj 14,15). JDĚTE VPŘED, NE ZPÁTKY Jděte vpřed, ne zpátky! Nepodléhejte mylné představě, která získáva podporu dokonce i v Církvi adventistů sedmého dne, že je potřebné přijímat některé bohoslužebné nebo evangelizační metody jen proto, že jsou nové a moderní. Musíme být opatrní a zkoumat všechny věci podle svrchované autority Božího slova a rad, kterými jsme byli požehnáni ve spisech Ellen G. Whiteové. Neohlížejte se po hnutích nebo megasborových centrech mimo Církev adventistů sedmého dne, která slibují duchovní úspěch založený na chybné teologii. Držte se dále od nebiblických duchovních cvičení nebo metod duchovního růstu, které mají kořeny v mystice, jako například kontemplativní modlitba, soustředěná modlitba (druh křesťanské meditace se silným důrazem na vnitřní ticho pozn. redaktora) a tzv. emerging church movement (nové křesťanské hnutí, které se snaží překonat všechny teologické rozdíly mezi církvemi pozn. redaktora), ve kterém jsou propagovány. Rozhlížejte se uvnitř Církve adventistů sedmého dne po pokorných kazatelích, evangelistech, biblických badatelích, vedoucích a vedoucích oddělení, kteří mohou poskytnout evangelizační metody a programy, které jsou založené na důvěryhodných biblických principech a tematu velkého sporu. Jděte vpřed, ne zpátky! Používejte bohoslužbu zaměřenou na Krista a na Bibli a obvyklou hudbu během bohoslužeb. I když chápeme, že bohoslužby a kultury se ve světě liší, nedělejte krok zpátky k zavádějícímu pohanskému uspořádání, kde by se hudba a bohoslužba stala tak zaměřenou na pocity a prožívání, že byste ztratili ústřední zaměření na Boží slovo. Každá bohoslužba, ať už jednoduchá nebo složitá, by měla dělat jednu jedinou věc: vyvyšovat Krista a ponižovat naše já. Bohoslužebné metody, které vyzdvihují výkon a naše já, by měly být nahrazeny jednoduchým a příjemným zamyšlením nad biblickým přístupem soustředěným na Krista. Definovat to blíže není možné, ale když budete číst v Bibli o svatosti Boží přítomnosti, Duch svatý vám pomůře poznat, co je správné a co je špatné. Jděte vpřed, ne zpátky! Stůjte za pravdou, i když se třeba zhroutí nebesa. Nepodléhejte fanatické nebo volné teologii, která bere Boží slovo z pilířů biblické pravdy a základních věroučných bodů Církve adventistů sedmého dne. Nenechte se ovlivnit každým malým rozmarem nové teologie nebo složitými časovými schématy, které vzbuzují zdání, že důkladně vysvětlují neobvyklé nebo těžko pochopitelné koncepty, ale které mají jen málo společného s naší celkovou teologií a posláním. Historická biblická víra Církve adventisů sedmého dne se nepohne. Biblický základ bezpečně vytrvá až do konce času. Poslechněte si, co je nám řečeno v první knize série Selected Messages, str : Jaká je to autorita, která povede lidi v tomto úseku naší historie k tomu, aby pokoutně a významně pracovali na zboření základu naší víry základu, který byl položen na počátku naší práce prostřednictvím

8 promodleného studia Božího slova a prostřednictvím zjevení? Jsme lidem, který zachovává Boží přikázání byla na nás poslána každá fáze bludařství, aby zamlžila naši mysl pro vyučování Slova - zvláště o Kristově službě v nebeské svatyni a nebeském poselství pro tyto poslední dny, jak nám bylo dáno anděly ze 14. kapitoly knihy Zjevení. Adventisté sedmého dne byli přesvědčováni všemi možnými ideami s cílem zaujmout místo pravdy, která byla krůček po krůčku vypátrána prostřednictvím promodleného studia a o které svědčila Boží moc činící zázraky. Ale milníky, které nás učinily tím, kým jsme, mají být uchovány a také uchovány budou, jak Bůh naznačil ve svém slově a skrze svědectví svého Ducha. Volá nás, abychom se pevně drželi, ve víře, základních principů, které jsou založeny na nesporné autoritě. Jděte vpřed, ne zpátky! Stůjte pevně za Božím slovem tak, jak je doslova čteno a chápáno. Musíme samozřejmě pokorně uznávat, že jsme omezené, padlé bytosti, které pozorují skutky neomezeného všemocného Boha. V obou skvělých Božích knihách, přírodě a Písmu, jsou věci, které úplně nechápeme. Ve skutečnosti je nám řečeno, že Ježíšova oběť bude vědou a písní vykoupených po nekonečné věky věčnosti (Velký spor, str. 651). Ale to, co nám Bůh ze své milosti jasně řekl, abychom to brali jako fakt jednoduše proto, že on to řekl, nesmí být zahaleno skepticismem. Nedělejte krok zpět k tomu, že si budete prvních jedenáct kapitol 1. knihy Mojžíšovy nebo nějaké další pasáže mylně vykládat jako alegorické nebo pouze symbolické. V tomto týdnu jsme opět převážnou většinou hlasů potvrdili, že Církev adventistů sedmého dne učí a věří v biblickou zpávu o stvoření, ke kterému došlo nedávno, v šesti doslovných, po sobě jdoucích dvacetičtyřhodinových dnech. Církev adventistů sedmého dne nikdy nezmění své stanovisko nebo svou víru v tomto základním věroučném bodě. Kdyby Bůh nestvořil svět v šesti doslovných dnech a poté nepožehnal dni sobotnímu, proč ho dnes uctíváme v sedmý den sobotu jako adventisté sedmého dne? Nepochopit nebo si špatně vyložit tento věroučný bod znamená popřít Boží slovo a popřít smysl hnutí adventistů sedmého dne jako církve ostatků, která je povolána, aby v moci Ducha svatého hlásala trojandělské poselství. Nedělejte krok zpátky k ateistické nebo teistické evoluci, běžte kupředu k prorockému pochopení, že věrnost Bohu, Stvořiteli a Vykupiteli, bude vidět v zachovávání sedmého dne soboty, což bude určujícím znakem Božího lidu v době konce. Členové Církve adventistů sedmého dne, veďte své vedoucí, kazatele, sbory, učitele, instituce a administrativní organizace k zodpovědnosti vůči těm nejvyšším normám víry, která je založená na doslovném pochopení Písma. Použijte skvělé zdroje, jako je kniha o hermeneutice z Biblického badatelského institutu, které nám pomohou poznat správný způsob výkladu Písma. Opět v prvním svazku série Selected Messages na straně 170 čteme: Musíme být opatrní, abychom si Písmo špatně nevykládali. Prosté učení Božího slova nemá být zduchovňováno tak, že ztratíme ze zřetele realitu. Nepřehánějme význam vět v Bibli ve snaze vymyslet něco zvláštního proto, aby byla uspokojena chuť, rozmar. Berte Písmo tak, jak je napsáno. Chválím Boha za to, že já i Nancy jsme byli vychováni zbožnými rodiči. Ani jeden z nás doma neslýchal znevažující nebo negativní řeči o Bibli nebo Duchu prorockém. Oba dva jsme byli vychováni v bázni před Bohem a v úctě k jeho Slovu. Před několika týdny jsem během cestování ztratil svou Bibli. Byla pro mě velmi cenná, protože jsem v ní měl poznámky. Bylo to, jako bych ztratil přítele. I když jsem si té Bible velmi cenil a jsem smutný, že ji dnes nemám s sebou, chválím Boha za to, že jsem neztratil Boží slovo. Ani vy jste neztratili Boží slovo! Máte ho v rukou ať už v tištěné podobě nebo na vašem iphonu, ipadu nebo jiném elektronickém zařízení. Nikdy nesmíme brát za

9 samozřejmé, že máme svobodu číst a studovat Boží slovo. Ellen Whiteová s bolestí mluvila o Bibli v roce 1909, když se naposledy veřejně účastnila zasedání Generální konference. Když domluvila, opustila pódium, ale vrátila se a držela velkou Bibli. Třesoucíma rukama ji pozvedla před shromážděním a řekla: Bratři a sestry, doporučuji vám tuto knihu. Dnes, moji milí bratři a sestry v Církvi adventistů sedmého dne, musíme pevně stát na základu Písma. Jako Boží lid Knihy, čtěme Bibli, žijme Bibli, vyučujme Bibli a kažme Bibli se vší mocí shůry. Jděte vpřed, ne zpátky! Dovolte Písmu, aby bylo svým vlastním vykladačem. Naše církev už dlouho zastává historicko-biblickou nebo historicko-gramatickou metodu chápání Písma, kdy necháváme Bibli, aby se sama vykládala; řádek po řádku, pravidlo za pravidlem. Avšak jedny z těch nejhorších útoků proti Bibli přichází od těch, kteří věří v historicko-kritickou metodu výkladu Bible. Tento nebiblický přístup vyšší kritiky je smrtelným nepřítelem naší teologie a našeho poslání. Tento přístup staví badatele nebo jednotlivce nad ten prostý přístup k Písmu a poskytuje jim nepatřičný prostor při rozhodování, co je pravdou, a to na základě zdrojů a vzdělání toho, kdo kritiku provádí. Od tohoto typu přístupu se držte dál, protože vede lidi k nedůvěře v Boha a jeho slovo. O této otázce přímo hovoří první svazek série Selected Messages, str : Když lidé ve svém omezeném posuzování shledají jako nezbytné zkoumat Písma, aby určili, co je ispirované a co není, předstupují před Ježíše, aby mu ukázali, že existuje lepší cesta, než ta, kterou nás vedl nedovolte ani mysli ani ruce, aby se zapojily do kritiky Bible pevně se držte své Bible takové, jak je napsána, a z úcty k její platnosti přestaňte kritizovat. Poslouchejte Slovo a nikdo z vás nebude ztracen. Jděte vpřed, ne zpátky! Přijměte Ducha prorockého jako jeden z největších darů, který byl Církvi adventistů sedmého dne dán nejenom pro minulost, ale což je ještě mnohem důležitější, i pro budoucnost. Zatímco Bible je podle našeho názoru nadřazená jako konečná autorita a nejvyšší soudce pravdy, Duch prorocký poskytuje jasné, inspirované rady, které nám pomáhají aplikovat biblické pravdy. Je to průvodce poslaný z nebe, aby dával pokyny ohledně toho, jak vykonávat naše poslání. Je to spolehlivý teologický vykladač Písma. Duch prorocký se má číst, věřit mu, aplikovat ho a propagovat. Nemá být používán jako hůl, kterou budete bít lidi po hlavě, ale má být pokládán za úžasné požehnání a také používán jako úžasné požehnání, které směřuje Boží církve v posledních dnech historie této země. Dovolte, abych toto své přesvědčení ještě zopakoval. Na Duchu prorockém není nic zastaralého ani překonaného. Je pro dnešek a dobu, než se Kristus vrátí. JDĚTE VPŘED Členové Boží církve ostatku, jak se blížíme ke konci času, Bůh nám říká: Jděte vpřed. Jděte vpřed ve vyvyšování Krista a jeho spravedlnosti a v hlásání Bloží milosti. Jděte vpřed v předávání trojandělského poselství. Jděte vpřed v prosbách o oživení a obnovu. Jděte vpřed v následování Bible takové, jak je napsána. Jděte vpřed ve čtení a dodržování rad Ducha prorockého. Jděte vpřed v tom, že budete světu hlásat dobrou zprávu o spasení a blízkém druhém příchodu Ježíše Krista. Boží milost vede lidi na celém světě k tomu, aby šli kupředu. Musíme neustále ve všech dobách pozvedat prapor veřejné evangelizace. Hlásání Boží milosti a trojandělského poselství mění lidi po celém světě. Duch svatý působí v srdcích těch, kdo slyší toto drahocenné adventní poselství prostřednictvím vašich slov a svědectví evangelia skrze vaše hlásání Boží milosti. Potřebujeme, aby evangelizace byla začleněna do každé části našeho života tak, jak se to děje na mnoha místech včetně velké Jihoamerické divize, kde jednotná evangelizace je prostě způsob života. Jeden příklad za všechny pochází s Euro-Asijské divize. Před několika lety byl Vasilij policistou v Moldávii.

10 Přesvědčil se o biblické pravdě a o tomto drahocenném adventním poselství a chtěl být pokřtěn jako adventista sedmého dne. Když své rodině řekl o své nově nalezené víře, jeho otec a matka řekli, že se ho zřeknou. Jeho bratr řekl, že už ho nebude dál považovat za svého bratra. Jeho manželka Galina řekla, že se s ním rozvede, a jeho policejní velitel řekl, že mu nikdy nedá volnou sobotu. Vasilij zápasil s Bohem a modlil se, aby dostal jasnou odpověď na svou modlitbu skrze náhodné otevření Bible na určitém textu. Co by měl udělat? Otevřel Bibli a z Boží milosti mu oči padly na slova z Matouše 10,35-38, kde Ježíš vysvětluje, jak se rodina může stát naším nepřítelem, a říká, že jestliže milujete otce nebo matku více než Krista, nejste Krista hodni. Vasilij cítil, že je veden k tomu, aby dbal Ježíšova příkazu vzít svůj kříž a následovat ho. Poděkoval Bohu a rozhodl se. Šel do modlitebny Církve adventistů sedmého dne a byl pokřtěn. Když řekl své manželce, že byl pokřtěn, měla už připravené dokumenty k rozvodu. Vasilij se nenechal vyvést z míry, ale řekl jí, že jí miluje. Galina doprovodila Vasilije, když šel své rodině říct novinku o svém křtu, protože věřila, že oni podpoří její námitky. Ale k jejímu překvapení Vasilijovi rodiče i bratr přijali jeho rozhodnutí bez námitek. Poté šel Vasilij za svým policejním velitelem s napsanou výpovědí a vysvětlil, že byl pokřtěn. Policista řekl: Co to je? Dej to pryč a vem si týden volna, aby sis mohl věci rozmyslet. Po týdnu se Vasilij vrátil a znovu přinesl svoji výpoveď. Místo toho, aby ji přijal, policejní velitel Vasilije povýšil, aby neměl problém se sobotou. Někdy v té době se u Vasilijovy manželky Galiny v práci vyskytl vážný problém. Pracovala jako pokladní. Denní částka nesouhlasila a firma řekla, že jim dluží peníze. V zoufalství požádala Vasilije, aby se za ní modlil, a on ji pozval, aby se za ten problém modlila s ním. Příštího dne Galina našla účetní chybu, která se týkala přesně té dané sumy peněz. Vasilij ji vyzval, aby své srdce odevzdala Bohu, protože vyslyšel jejich modlitbu, ale ona odmítla. Později Galinina matka onemocněla rakovinou a Vasilij s Galinou ji navštívili a modlili se za ní. Božím zásahem byla uzdravena! Galinino srdce změklo a ona šla přímo do Církve adventistů sedmého dne a byla pokřtěna. Jsem velmi šťastný, že vám dnes mohu oznámit, že Vasilij Garascuic je nyní hospodářem Moldavské unie a z Boží milosti jsou Vasilij a Galina dnes tady s námi. Mohli byste prosím laskavě povstat? Představují tisíce obrácených mocí Ducha svatého. Chvalte Boha za zachraňující moc jeho milosti! Moji bratři a sestry, zde v budově Georgia Dome a po celém světě v moci Ducha svatého hlásají Boží milost a trojandělské poselství. Jsme nádherně různorodá církev, ale přesto jednotná v Kristu a tomto drahocenném biblickém poselství. Jsme mezinárodní rodinou z každého koutu zeměkoule a hlásáme Boží milost, jak jdeme kupředu sjednoceni Duchem svatým a našimi základními věroučnými body. Adventní hnutí v těchto posledních dnech nese světu drahocenné poselství! Hlásáme poselství prvního, druhého a třetího anděla, abychom volali lidi zpět k pravé, biblické bohoslužbě. Jak úžasný Stvořitel! Vykupitel! Velekněz! Obhájce! Přítel! Jak úžasný Bůh! Ježíš už brzy přijde!! Už brzy uvidíme na východní obloze malý, tmavý obláček, veliký asi jako půlka lidské pěsti. Bude větší a větší, jasnější a jasnější. Celé nebe se vyleje ve vyvrcholení pozemské historie. Všichni ho uvidí ve stejný čas. To bude nebeský zázrak. A usazený uprostřed milionů andělů bude ten, na koho čekáme ne ten pokorný zlomený beránek, ne velekněz, ale Král králů a Pán pánů, Ježíš Kristus, náš Spasitel! Vzhlédneme a

11 řekneme: Toto je ten Bůh, na kterého jsme čekali. Kristus shlédne dolů a řekne: Správně, služebníku dobrý a věrný, vejdi a raduj se u svého Pána. A my budeme stoupat a setkáme se s Pánem ve vzduchu, abychom šli domů a byli s ním navždy krásný konec adventní cesty! Jestliže se Boží úžasná láska a plán spasení - jeho vítězící milost - dotkla vašeho srdce a chtěli byste obnovit své odevzdání se jemu a poslání adventistů sedmého dne, až se vrátíte domů, abyste hlásali jeho milost, budete chtít pořádat o oživení a obnovu ve svém životě i v církvi. Budete chtít přítomnost Ducha svatého a pozdní déšť, když budete hlásat Boží milost. Budete chtít druhým hlásat trojandělské poselství. Budete chtít vložit svůj život a svoje osobní svědectví do rukou Všemohoucího Vykupitele, Velekněze a přicházejícího Krále, abyste soudu čelili skrze jeho krev, jeho zásluhy, jeho milost a milosrdenství Jestliže si přejete pokorně požádat Pána, aby převzal vedení vašeho života a pomohl vám hlásat Boží milost v těchto posledních dnech pozemské historie, nyní tiše povstaňte a zůstaňte stát v oddanosti k němu. Zvu vás, abyste přijali podivuhodnou Kristovu milost do svého života, obnovili svůj závazek vůči němu a tomuto skvělému adventnímu hnutí, abyste hlásali Boží milost a požádali Boha, aby pomáhal církvi jít kupředu. Než zazpíváme závěrečnou píseň a dostaneme závěrečné požehnání, hledejme Boha společně na modlitbě Zvu vás, abyste zůstali stát a obrátili se k člověku vedle vás nebo za vámi a v upřímné a pokorné modlitbě proste Pána o oživení a obnovu, aby Duch svatý mohl vést Boží církev ostatků, až půjdeme kupředu a budeme hlásat Boží milost a trojandělské poselství. Modleme se společně a zůstaňme stát..

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

ŘEKNĚTE TO SVĚTU, DOKUD TO NEUSLYŠÍ VŠICHNI

ŘEKNĚTE TO SVĚTU, DOKUD TO NEUSLYŠÍ VŠICHNI ZPRÁVA TAJEMNÍKA ŘEKNĚTE TO SVĚTU, DOKUD TO NEUSLYŠÍ VŠICHNI Matthew A. Bediako Když se blížil konec Ježíšova času na zemi, dal Ježíš svým učedníkům mnoho znamení, která mají vyhlížet. V Matoušově evangeliu

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

42 hodinová modlitební stráž

42 hodinová modlitební stráž 42 hodinová modlitební stráž Hlavní téma modliteb: Evangelizace Zveme vás, abyste se připojili ke 42 hodinové modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od 5.10. 18:00 do 7.10. 12:00

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Jak je to s Desaterem? 2

Jak je to s Desaterem? 2 Jak je to s Desaterem? 1 Jak je to s Desaterem? Chris Badenhorst Překlad: Pavel Škoda, B.Th. Zdroj: http://www.lifeassuranceministries.org/studies/whataboutthetenc.html Jaká je role zákona v životě křesťana?

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Základní dokument. Základní informace o Církvi adventistů sedmého dne jsou obsaženy v Ústavě Církve adventistů sedmého dne.

Základní dokument. Základní informace o Církvi adventistů sedmého dne jsou obsaženy v Ústavě Církve adventistů sedmého dne. Základní dokument podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). Základní

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Kdo je Ježíš Kristus?

Kdo je Ježíš Kristus? Týden od 12. do 18. dubna 3 Texty na tento týden L 1,30 35; 7,18 22; 9,18 20.25.26.28 35; 22,69.70 Základní verš Řekl jim: A za koho mne pokládáte vy? Petr mu odpověděl: Za Božího Mesiáše. (L 9,20) Odpověď

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56)

Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) Ježíšova moc nad nemocí a smrtí (Lk 8:40-56) - Je mi líto, pokud forma mého kázání je pro někoho hůře stravitelná. Nedělám to úmyslně. Kdyby měl někdo ke mně jakékoliv připomínky, tak si je velice rád

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

PO JEJICH OVOCI. Týden od 27. prosince 2009 do 2. ledna 2010. Texty na tento týden: J 15,1 10; 2 Tm 3,5; L 13,7 9

PO JEJICH OVOCI. Týden od 27. prosince 2009 do 2. ledna 2010. Texty na tento týden: J 15,1 10; 2 Tm 3,5; L 13,7 9 Týden od 27. prosince 2009 do 2. ledna 2010 1 PO JEJICH OVOCI Texty na tento týden: J 15,1 10; 2 Tm 3,5; L 13,7 9 Základní verš A tak je poznáte po jejich ovoci. (Matouš 7,20) V Bibli nacházíme mnoho Božích

Více