Správa k chemickému rozboru podzemnej vody pre zákazku Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Puchov, I etapa"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa k chemickému rozboru podzemnej vody pre zákazku Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Puchov, I etapa""

Transkript

1 PRÍL.Č.7 Správa k chemickému rozboru podzemnej vody pre zákazku Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Puchov, I etapa" Číslo zákazky: Lab. evi. číslo: 1. Úvod V rámci uvedenej zákazky bolo odobratých päť vzoriek podzemnej vody z vŕtaných sond ČS-1 (Mestečko), ČS-5 (Dohnaný ČOV) ČS-6 (Dohnaný ČS), UDJ-1 (Dohnaný vodojem) a ČS-8 (Dolné Kočkovce).Vzorky boli odobraté dňa Účelom odberu vzoriek vody bolo stanovenie základného chemizmu náporovej vody v sledovanej lokalite z hľadiska jej agresívneho účinku voči stavebninám, najmä voči betónu a oceli. Rozbor vody bol vykonaný ihneď po prevoze vzoriek do laboratória. Metodiky rozboru vody boli na základe odporúčania STN EN prevzaté z predpisov v normách ISO 4316, ISO 7150, ISO 7890, ISO 7980, ISO 9280, ISO 9297, ISO 9963, ISO 9964, STN EN Výsledky rozborov vzoriek podzemnej vody boli hodnotené v zmysle STN EN 206 (STN EN 206-1: 2002 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda). Závery, ktoré z toho vyplývajú sú uvedené v nasledovných textových častiach. 2. Fyzikálno-chemické vlastnosti vody Analyzované vzorky vody boli pri subjektívnom hodnotení bezfarebné, číre s malým sedimentom. Merná vodivosť vody bola 54,0 až 100 ms/m. Vzorky boli priemerne až nadpriemerne mineralizované s odparkom sušeným pri 105 C 442 až 768 mg/l. Reakcia vody bola veľmi slabo zásaditá s ph 7,25 až 7,56. Z hľadiska znečistenia organickými látkami boli vody čisté až mierne znečistené s CHSK Mn podľa Kubela 0,88 až 3,20 mg/l. V sledovanej lokalite nebola zistená prítomnosť agresívneho oxidu uhličitého podľa Heyera a ani výpočtom vyplývajúcim z teórie heterogénnych acidobázickych rovnováh vo vode. Z hľadiska stability boli vzorky podzemnej vody za hranicou pre vápenato-uhličitanovú rovnováhu s malým sklonom vylučovať vápenec. Na uvedenú vlastnosť vody poukazujú aj vypočítané hodnoty Langelierovho saturačného indexu +0,19 až +0,34. Koncentrácie síranov, amónnych iónov a horčíka boli z hľadiska agresívneho účinku v prípustných medziach. 3. Hodnotenie agresivity vody Agresivita vody voči betónu bola hodnotená podľa STN EN 206-1: 2002 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda. Ukazovatele agresivity vody boli v zmysle STN EN stanovené podľa: ISO 4316 (ph), ISO 9963 (KNK

2 2 alkalita), ISO 7150 (amónne ióny a amoniak), ISO 7980 (horčík), ISO 9297 (chloridy), ISO 9280 (sírany), STN EN (agresívny oxid uhličitý). Výpočty Langelierovho saturačného indexu a agresívneho oxidu uhličitého boli vykonané postupmi podľa STN Normatívne poznámky: závery vyplývajúce z rozboru vody sú platné len pre analyzovanú vzorku. norma STN EN predpokladá, že náporová voda prúdi len malou rýchlosťou. Ak tento predpoklad nie je splnený treba vypracovať osobitnú štúdiu. ak sú prítomné ďalšie zložky s agresívnym účinkom treba vypracovať osobitnú štúdiu. ak j e náporová voda alebo zemina chemicky znečistená treba vypracovať osobitnú štúdiu. agresívny účinok prostredia sa uplatňuje plynulo a nie skokom ako uvádzajú smerné čísla tabuliek normy Vŕtaná sonda ČS-1 (Mestečko) Hodnotenie agresivity voči betónu Hodnotenie agresivity voči oceli 3.2. Vŕtaná sonda ČS-5 (Dohnaný ČOV) Hodnotenie agresivity voči betónu Hodnotenie agresivity voči oceli

3 Vŕtaná sonda ČS-6 (Dohnaný ČS) Hodnotenie agresivity voči betónu Hodnotenie agresivity voči oceli 3.4. Vŕtaná sonda UDJ-1 (Dohňany vodojem) Hodnotenie agresivity voči betónu Hodnotenie agresivity voči oceli 3.5. Vŕtaná sonda CS-8 (Dolné Kočkovce pri servise) Hodnotenie agresivity voči betónu Hodnotenie agresivity voči oceli

4 4 4. Použitá literatúra [I] STN EN 206-1: 2002 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda [2] STN Požiadavky na akosť vody dopravovanej potrubím. [3] STN Navrhovanie betónových konštrukcií. [4] ISO 4316 Stanovenie ph vodných roztokov. [5] ISO 7150 Kvalita vody. Stanovenie amoniaku a amónnych iónov. [6] ISO 7890 Kvalita vody. Stanovenie dusičnanov. [7] ISO 7980 Kvalita vody. Stanovenie horčíka a vápnika. [8] ISO 9280 Kvalita vody. Stanovenie síranov. [9] ISO 9297 Kvalita vody. Stanovenie chloridov. [10] ISO 9963 Kvalita vody. Stanovenie alkality. [II] ISO 9964 Kvalita vody. Stanovenie sodíka a draslíka. [12] STN EN Stanovenie agresívneho oxidu uhličitého. [13] Špaček, A.: Agresívni púsobení podzemních vod a betónové konstrukce. Geotechnika, [14] Špaček, A.: Norma EN z pohledu protikorozní ochrany betonu. Geotechnika, [15] Dobrý, O. - Palek, L.: Koroze betónu ve stavební praxi. Praha, SNTL [16] Pitter, P.: Hydrochemie. Praha, SNTL 1990.

5 Názov úlohy: 5 CHEMICKY ROZBOR VODY Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Puchov I. et Zdroj vody vŕtaná sonda 2 Názov zdroja vody ČS-1 3 Dátum odberu Merná vodivosť ms/m 54,0 7 ph 7,56 8 Langelierov index nasýtenia +0,29 9 KNK4.5 mmol/1 5,10 10 ZNK 8, 3 mmol/1 0,31 11 CHSK M podľa Kubela mg/l 3,2 12 Odparok sušený pri 105 C mg/l Sodík Na + mg/l 65,0 14 Draslík K + mg/l 1,8 15 Amónium NH4 + mg/l 1,24 16 Horčík Mg 2+ mg/l 9,72 17 Vápnik Ca 2+ mg/l 84,2 18 Chloridy Cl - mg/l 28,4 19 Dusičnany N03 - mg/l 6,52 20 Hydrogénuhličitany HCO3 - mg/l Sírany SO4 2- mg/l 92,3 22 Voľný oxid uhličitý CO2 mg/l 13,8 23 Rovnovážny oxid uhličitý CO2 mg/l 21,6 24 Agresívny oxid uhličitý CO2 mg/l 0 25 Oxid uhličitý podľa Heyera CO2 mg/l 0 Ing. F. Tomanovič

6 6 CHEMICKY ROZBOR VODY Názov úlohy: Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Puchov I. et Zdroj vody vŕtaná sonda 2 Názov zdroja vody ČS-5 3 Dátum odberu Merná vodivosť ms/m 68,4 7 ph 7,26 8 Langelierov index nasýtenia +0,29 9 KNK 4,5 mmol/1 7,00 10 ZNK 8, 3 mmol/1 0,85 11 CHSK Mn podľa Kubela mg/l 0,88 12 Odparok sušený pri 105 C mg/l Sodík Na + mg/l 54,2 14 Draslík K + mg/l 1, Amónium NH 4 mg/l 0,24 16 Horčík Mg 2+ mg/l 12,2 17 Vápnik Ca 2+ mg/l Chloridy Cl - mg/l 19,5 19 Dusičnany N03 - mg/l 23,7 20 Hydrogénuhličitany HCO3 - mg/l Sírany SO4 2- mg/l 89,5 22 Voľný oxid uhličitý CO2 mg/l 37,4 23 Rovnovážny oxid uhličitý CO2 mg/l 53,1 24 Agresívny oxid uhličitý CO2 mg/l 0 25 Oxid uhličitý podľa Heyera CO2 mg/l 0 Ing. F. Tomanovič

7 Názov úlohy: 7 CHEMICKY ROZBOR VODY Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Puchov I. et Zdroj vody vŕtaná sonda 2 Názov zdroja vody ČS-6 3 Dátum odberu Merná vodivosť ms/m 62,6 7 ph 7,29 8 Langelierov index nasýtenia +0,23 9 KNK 4,5 mmol/1 6,20-10 ZNK 8, 3 mmol/1 0,71 11 CHSK Mn podľa Kubela mg/l 0,88 12 Odparok sušený pri 105 C mg/l Sodík Na + mg/l 47,2 14 Draslík K + mg/l 1,7 15 Amónium NH4 + mg/l 0,28 16 Horčík Mg 2+ mg/l 9,72 17 Vápnik Ca 2+ mg/l Chloridy Cl - mg/l 19,5 19 Dusičnany N03 - mg/l 18,2 20 Hydrogénuhličitany HCO 3- mg/l Sírany SO 4 mg/l 75,9 22 Voľný oxid uhličitý CO 2 mg/l 31,1 23 Rovnovážny oxid uhličitý CO 2 mg/l 41,6 24 Agresívny oxid uhličitý CO 2 mg/l 0 25 Oxid uhličitý podľa Heyera CO 2 mg/l 0 1 Ing. F. Tomanovič

8 Názov úlohy: 8 CHEMICKY ROZBOR VODY Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Puchov I. et Zdroj vody vŕtaná sonda 2 Názov zdroja vody UDJ-1 3 Dátum odberu Merná vodivosť ms/m 64,4 7 ph 7,25 8 Langelierov index nasýtenia +0,19 9 KNK4.5 mmol/1 6,80 10 ZNK 8, 3 mmol/1 0,84 11 CHSKMH podľa Kubela mg/l 2,40 12 Odparok sušený pri 105 C mg/l Sodík Na + mg/l 52,6 14 Draslík K + mg/i 3,4 15 Amónium NH4 mg/l 0,72 16 Horčík Mg 2+ mg/l 24,3 17 Vápnik Ca 2+ mg/l Chloridy Cl - mg/l 8,86 19 Dusičnany NO 3-20 Hydrogénuhličitany HCO 3 - mg/l 0,90 mg/l Sírany S0 2 4 ~ mg/l Voľný oxid uhličitý CO 2 mg/l 37,1 23 Rovnovážny oxid uhličitý CO 2 mg/l 46,7 24 Agresívny oxid uhličitý CO 2 mg/l 0 25 Oxid uhličitý podľa Heyera CO 2 mg/l 0 Ing. F. Tomanovič

9 CHEMICKÝ ROZBOR 9 VODY Názov úlohy: Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Puchov I. et Zdroj vody vŕtaná sonda 2 Názov zdroja vody ČS-8 j 5 Dátum odberu Merná vodivosť ms/m ph 7,30 8 Langelierov index nasýtenia +0,34 9 KNK 4, 5 mmol/1 7,40 10 ZNK 8,3 mmol/1 0,81 11 CHSK Mn podľa Kubela mg/l 1,76 12 Odparok sušený pri 105 C mg/l Sodík Na + mg/l Draslík K + mg/l 1, Amónium NH 4 mg/l 0,14 16 Horčík Mg 2+ mg/l 26,71 17 Vápnik Ca2 + mg/l Chloridy Cl - mg/l 67,4 19 Dusičnany NO3 - mg/l 88,3 20 Hydrogénuhličitany HCO3 - mg/l Sírany SO4 2- mg/l Voľný oxid uhličitý CO 2 mg/l 35,5 23 Rovnovážny oxid uhličitý CO 2 mg/l 54,0 24 Agresívny oxid uhličitý CO 2 mg/l 0 25 Oxid uhličitý podľa Heyera CO 2 mg/l 0 Ing. F. Tomanovič

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele:

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele: VZ lab ROZBOR VODY Jindřicha Plachty 535/16 150 00 Praha 5 Protokol č.: 61953 tel.: 266 779 115, www.vzlab.cz Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1402 Název zakázměchenice Číslo zakázk203005

Více

oxid uhličitý a jeho iontové formy

oxid uhličitý a jeho iontové formy oxid uhličitý a jeho iontové formy nejdůležitějším protolytickým systémem v přírodních a užitkových vodách je uhličitanový systém CO2 HCO3 CO3 ² který významně ovlivňuje složení a vlastnosti vod ( ph,

Více

) T CO 3. z distribučních koeficientů δ a c(co 2. *) c(h + ) ) 2c(H 2. ) 2c(CO 3

) T CO 3. z distribučních koeficientů δ a c(co 2. *) c(h + ) ) 2c(H 2. ) 2c(CO 3 1 Teorie celkový oxid uhličitý: *) + c(h- ) + c( ) Výpočet forem CO 2 z distribučních koeficientů δ a c(h 2 *) = δ 0 c(h- ) = δ 1 c( ) = δ 2 Výpočet forem CO 2 z NK = c(oh - ) + 2c( ) + c(h- ) c(h + )

Více

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Technické zadání: Předmětem prací je realizace hydrodynamických

Více

VYSLEDKY LABORATOTNYCH ROZBOROV V LOKALITE HORNÉ OPATOVCE - MECHANICKÁ ÚPRAVA NIE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV

VYSLEDKY LABORATOTNYCH ROZBOROV V LOKALITE HORNÉ OPATOVCE - MECHANICKÁ ÚPRAVA NIE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV VYSLEDKY LABORATOTNYCH ROZBOROV V LOKALITE HORNÉ OPATOVCE - MECHANICKÁ ÚPRAVA NIE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV Číslo úlohy: Druh prác: Objednávateľ : Zhotoviteľ: Zodp. riešiteľ: Dátum: Počet vyhotovení: Rozdeľovník:

Více

* Akreditovaný odber pracovníkom RÚVZ + analýza vybraných ukazovateľov Podľa aktuálneho cenníka

* Akreditovaný odber pracovníkom RÚVZ + analýza vybraných ukazovateľov Podľa aktuálneho cenníka VODA PITNÁ, POVRCHOVÁ, ODPADOVÁ, VODA NA KÚPANIE Minimálny rozbor pitnej vody - podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z. v znení zmien a doplnkov NV SR č. 496/2010 Z.z. * Akreditovaný odber + analýza

Více

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5 ČEVAK a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice Laboratoř, pracoviště 3 Mostníkovská 255, 266 41 Beroun telefon: 311 747 165, 311 747 166, fax : 311 621 372 e-mail: lucie.hybsova@cevak.cz

Více

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Zkoušky: 1 Stanovení amonných iontů a amoniakálního dusíku CFA se detekcí

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 5 žákovská verze Téma: Salinita vod Ověření vodivosti léčivých minerálních vod Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Stanislava Typovská Student

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 2 (ČSN ) SOP 3 (ČSN EN ISO 7027) SOP 4 (ČSN , ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 2 (ČSN ) SOP 3 (ČSN EN ISO 7027) SOP 4 (ČSN , ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

1. KVALITA VODY V PIEŠŤANOCH KVALITA VODY V PIEŠŤANOCH Kvalita vody v Piešťanoch Voda v Piešťanoch akú ju máme?

1. KVALITA VODY V PIEŠŤANOCH KVALITA VODY V PIEŠŤANOCH Kvalita vody v Piešťanoch Voda v Piešťanoch akú ju máme? 1. KVALITA VODY V PIEŠŤANOCH 2006 2. KVALITA VODY V PIEŠŤANOCH 2007 1. Kvalita vody v Piešťanoch 2006 Voda v Piešťanoch akú ju máme? Monitorovanie kvality a vývoja vodných zdrojov vyplýva zo Stratégie

Více

ZMESOVÉ CEMENTY A ICH POUŽITEĽNOSŤ PODĽA NÁRODNEJ PRÍLOHY STN EN 206-1/NA, 6/2009

ZMESOVÉ CEMENTY A ICH POUŽITEĽNOSŤ PODĽA NÁRODNEJ PRÍLOHY STN EN 206-1/NA, 6/2009 SILITECH 2010 ZMESOVÉ CEMENTY A ICH POUŽITEĽNOSŤ PODĽA NÁRODNEJ PRÍLOHY STN EN 206-1/NA, 6/2009 Janotka I. 1 1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava 1. Úvod V stavebníctve

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Sledovanie časového vývoja priestorového rozšírenia dusičnanov v podzemných a povrchových vodách

Sledovanie časového vývoja priestorového rozšírenia dusičnanov v podzemných a povrchových vodách Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava Sledovanie časového vývoja priestorového rozšírenia dusičnanov v podzemných a povrchových vodách Anna Tlučáková Roman Cibulka tlucakova@vuvh.sk; roman.cibulka@vuvh.sk

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 3 (ČSN ) SOP 4 (ČSN EN ISO 27027)

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 1 (ČSN ISO 10523) SOP 3 (ČSN ) SOP 4 (ČSN EN ISO 27027) List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. 1. Stanovení ph - potenciometrická metoda 2. Stanovení absorbance A 254 - UV spektrofotometrická metoda 3. Stanovení

Více

AquaBene UNIKÁTNY VÝROBOK ZNAČKY AquaBene

AquaBene UNIKÁTNY VÝROBOK ZNAČKY AquaBene Aplikátor vzduchu AquaBene-OXY Účinná metóda predchádzania zahnívaniu odpadových vôd a vzniku nepríjemných pachov v kanalizačnej sieti Aplikátory vzduchu AquaBene-OXY sa používajú v už pracujúcich alebo

Více

MAPOVÉ PŘÍLOHY. Mapy vodních toků v Praze. Zdroj: Lesy hl. m. Prahy. Zdroj:

MAPOVÉ PŘÍLOHY. Mapy vodních toků v Praze. Zdroj: Lesy hl. m. Prahy. Zdroj: MAPOVÉ PŘÍLOHY Mapy vodních toků v Praze Zdroj: http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu-vody.htm Mapa povodí Kunratického potoka s vyznačenými odběrnými místy v Kunratickém potoce Zdroj:

Více

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK 1 Oxid uhličitý - CO 2 původ: atmosférický - neznečištěný vzduch 0,03 obj. % CO 2 biogenní aerobní a anaerobní rozklad OL hlubinný magma, termický rozklad uhličitanových minerálů, rozklad uhličitanových

Více

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Laboratoř pitných vod Šířava 482/21, Přerov I - Město, Přerov

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Laboratoř pitných vod Šířava 482/21, Přerov I - Město, Přerov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1. Stanovení barvy fotometricky 2. Stanovení elektrické konduktivity 3. Stanovení ph potenciometricky 4. Stanovení KNK

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

Bakteriologické ukazatele. Koliformní bakterie. Escherichia coli. Enterokoky. Počty kolonií při 22 C a 36 C. 1 Co znamenají parametry pitné vody

Bakteriologické ukazatele. Koliformní bakterie. Escherichia coli. Enterokoky. Počty kolonií při 22 C a 36 C. 1 Co znamenají parametry pitné vody 1 Co znamenají parametry pitné vody Níže uvádíme vysvětlení jednotlivých parametrů rozboru. V hlavičce tabulky je vždy název parametru, a zdali je daný parametr součástí i informativního rozboru ("levnějšího

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP-LAB (ČSN ISO 10523) PP-LAB (ČSN EN 27888) PP-LAB (ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody PP-LAB (ČSN ISO 10523) PP-LAB (ČSN EN 27888) PP-LAB (ČSN ) Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního

Více

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o. Protokol o zkoušce vody č.1522/12 Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing. dne 22.5.12-12:05 Datum zahájení/ukončení zkoušek : 22.5.12 / 25.5.12 Typ místa odběru : vodovod Typ rozboru : A3.opakované rozbory Místo

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Dusičnany v pitnej vode

Dusičnany v pitnej vode Dusičnany v pitnej vode Povolenú hodnotu dusičnanov v pitnej vode stanovuje NV SR č. 354/2006 Z.z. (platné znenie) a určuje medznú hodnotu pre ukazovateľ dusičnany najviac 50 mg.l -1. Prípustnú hodnotu

Více

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc.

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc. IONOSEP v analýze vody Kapilární isotachoforesa nebo její kombinace se zónovou elektroforesou je svými vlastnostmi velmi

Více

Uhlík. Oxid uhličitý.

Uhlík. Oxid uhličitý. Uhlík. Uhlík patří mezi nepostradatelné základní stavební látky všeho živého. Na naší planetě se uhlík vyskytuje v pěti velkých rezervoárech. V atmosféře, v přírodních vodách, v uhličitanových horninách,

Více

Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016

Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na : Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: 30.06.2011 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.2011 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 201 N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

PROTOKOL O ZKOUŠCE č /2015

PROTOKOL O ZKOUŠCE č /2015 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 31444/2015 Str.č./Celkem str: 1 / 3 OBIS,spol. s.r.o. Přibyslavská 200 50901 Nová Paka vzorek č.: 31444/2015 charakter vzorku: pitná voda, veřejný vodovod místo odběru: Vodovod Milíčeves

Více

HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD. Tab. č. 18/ 1. Chloridy. Jakost podzemní vody v ukazateli: (mg/l) Hydrogeologický rajón

HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD. Tab. č. 18/ 1. Chloridy. Jakost podzemní vody v ukazateli: (mg/l) Hydrogeologický rajón 00 Chloridy Tab. č. 8/ 0 0 0 Aritmetický,0 3,0,0 3,0,0 0, 0, 0,3,0,0 8,, 38, 88, 3, 3,0 3,8,,0, 8,,0,, 3, 3,, 3 0 0 3 0 33 ČSN A B C * D 3 00 3 00 Sírany Tab. č. 8/ 0 0 0 Aritmetický 0,0,0,,,,0,0,,0 0,0

Více

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2%

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2% HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2% PODZEMNÍ VODA Fosilní voda Proudící voda evapotranspirace Celkový odtok Přímý odtok infitrace Základní odtok VODA OBNOVITELNÝ PŘÍRODNÍ ZDROJ Hydrologický cyklus Zdrojem energie

Více

Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda

Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda Min- Počet Průměr N % Min - max Počet Průměr N % Min- max Počet Průměr

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

ZMLUVA O DIELO č. 010/2015

ZMLUVA O DIELO č. 010/2015 ZMLUVA O DIELO č. 010/2015 TECHNOLOGICKÝ SERVIS PRE ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD BIDOVCE podľa 536 Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o výsledcích monitorování za rok 2010

Zpráva o výsledcích monitorování za rok 2010 Správa Národního parku České Švýcarsko Geochemický monitoring podzemních vod Zpráva o výsledcích monitorování za rok 2010 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfě 9/336 Výtisk 3/3 190 00 Praha 9 ALS Czech Republic

Více

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. - Autorizovaná osoba SK 04 - PREHĽAD POČIATOČNÝCH SKÚŠOK TYPU

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. - Autorizovaná osoba SK 04 - PREHĽAD POČIATOČNÝCH SKÚŠOK TYPU TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. - Autorizovaná osoba SK 04 - Pobočka Tatranská Štrba Štefánikova 24, 05941 Tatranská Štrba tel./fax.:052/4484471/4484472 E-mail: krissak@ts.tsus.sk Zákazka č.

Více

Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění

Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění podzemní zdroj povrchový zdroj 1. pach 1. pach 2. chuť 2. chuť 3. ph 3. ph 4. konduktivita při 25 C 4. konduktivita při 25 C 5. barva 5.

Více

Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská Hluboká nad Vltavou

Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská Hluboká nad Vltavou j ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika Pekárenská 81 372 13 České Budějovice Tel +420 387 425 663 Fax +420 387 319 035 www.arcadis.com Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská 287 373 41

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Ceník výrobků, výkonů a služeb platný od 1. 10. 2013

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Ceník výrobků, výkonů a služeb platný od 1. 10. 2013 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Strana č. 1 Voda pitná (vodné) VaK Břeclav m3 31,75 Voda pitná předaná (Malešovice, Medlov) m3 22,60 Voda odpadní (stočné) m3 37,23 Odpadní vody: Odpadní vody z jímek

Více

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY Tunel Umiray Macua, Filipíny hydrogeologický monitoring Jitka Novotná1, Pavel Blaha2, Roman Duras3 1 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 novotna@geotest.cz 2 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 blaha@geotest.cz

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 50. ročník, školský rok 2013/2014 Kategória C Školské kolo TEORETICKÉ ÚLOHY ÚLOHY ŠKOLSKÉHO KOLA Chemická olympiáda kategória C 50. ročník školský

Více

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút.

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút. Názov: Osmóza Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút Vek žiakov: 14 16 rokov Úrovne práce s materiálom: Úlohy majú rôznu úroveň náročnosti.

Více

Priemerné hodnoty vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody vo verejnom vodovode v roku 2013

Priemerné hodnoty vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody vo verejnom vodovode v roku 2013 Priemerné hodnoty vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody vo verejnom vodovode v roku 2013 Názov odberného miesta Limit Trenčín Trenčín Trenčín Trenčín Trenčín Trenčín Trenčín Trenčín Skalka n/v Kostolná-

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT Sloučeniny, jejichž stavební částice (molekuly, ionty) jsou tvořeny atomy dvou různých chemických prvků. Obecný vzorec: M m X n M - prvek s kladným oxidačním číslem OM X - prvek se záporným oxidačním číslem

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE. Pomůcky: Doplňte všechny části plamene kahanu a uveďte, jakou mají teplotu.

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE. Pomůcky: Doplňte všechny části plamene kahanu a uveďte, jakou mají teplotu. PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Ch-II-1 Teplota plamene Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Určení teploty plamene v jeho různých částech Pomůcky: Teorie: Doplňte všechny části

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI Priemyselná toxikológia 06, Piešťany, 23. - 25. V. 2006 HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI NO 3 Šalgovičová Danka Výskumný ústav potravinársky, Bratislava Úvod Dusičnany patria

Více

Hrúbka Vnútorný priemer Vonkajší priemer Stúpanie (mm) Výška profilu (mm) DN

Hrúbka Vnútorný priemer Vonkajší priemer Stúpanie (mm) Výška profilu (mm) DN Prvky oceľových konštrukcií Hrúbka Vnútorný priemer Vonkajší priemer Stúpanie (mm) Výška profilu (mm) DN pásky Váha D1 (mm) tol. (mm) D2 (mm) tol. (mm) e tol. a tol. s (mm) kg/m 40 40 47,6 0,68 42 42 49,6

Více

Vyhodnotenie potenciometrickej titračnej krivky - titrácia H 3 PO 4 s NaOH. V[cm 3 ] V[cm 3 ] ph ph 2 ph ph/ V 2 ph / V 2

Vyhodnotenie potenciometrickej titračnej krivky - titrácia H 3 PO 4 s NaOH. V[cm 3 ] V[cm 3 ] ph ph 2 ph ph/ V 2 ph / V 2 Vyhodnotenie potenciometrickej titračnej krivky - titrácia PO s NaO V[cm ] V[cm ] p p p p/ V p / V,,8,7,,,,,,,,,,8,,7,7 -, -,,87,,7,8,,78,,,,,,,,9,,,7,,7,8,,8,,,,,,9,7,,,87,,7,9,,,,,,,8 7,,,88 -, -,,7,,,,,9

Více

Prehľad o kvalite vody verejných vodných zdrojov artézskych studní v meste Šaľa za roky

Prehľad o kvalite vody verejných vodných zdrojov artézskych studní v meste Šaľa za roky Prehľad o kvalite vody verejných vodných zdrojov artézskych studní v meste Šaľa za roky 1997 2011 Studne slúžia na získavanie podzemnej vody. Budujú sa stavebno-technickými úpravami, pri ktorých sa poruší

Více

METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION SVEDECKÉ POSUDZOVANIE INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV

METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION SVEDECKÉ POSUDZOVANIE INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION SVEDECKÉ POSUDZOVANIE INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV WITNESS ASSESSMENT OF INSPECTION BODIES MSA I/03

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

REVÍZIA NORMY ISO 9001: JÚNA 2016 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU

REVÍZIA NORMY ISO 9001: JÚNA 2016 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU Teraz originál normy STN EN ISO 9001:201 pre účastníkov ZDARMA! REVÍZIA NORMY ISO 9001:2015 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU STN EN ISO 9001:201 9. JÚNA 201 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN

Více

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (60 BODŮ) Úloha 1 Neznámý nerost 21 bodů 1. Barva plamene:

Více

Objektivizácia hluku v mimopracovnom prostredí

Objektivizácia hluku v mimopracovnom prostredí Objektivizácia hluku v mimopracovnom prostredí Milan Drahoš, Ing. - Roman Drahoš, Ing. D2R engineering, s.r.o., Poprad d2r@d2r.sk Úvod Ochrana verejného zdravia pred hlukom v mimopracovnom (životnom) prostredí

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

Prepojenie výsledkov hodnotenia hydrologického sucha v povrchových a podzemných vodách vo vybraných úsekoch tokov Orava a Kysuca

Prepojenie výsledkov hodnotenia hydrologického sucha v povrchových a podzemných vodách vo vybraných úsekoch tokov Orava a Kysuca Prepojenie výsledkov hodnotenia hydrologického sucha v povrchových a podzemných vodách vo vybraných úsekoch tokov Orava a Kysuca Lotta Blaškovičová, Martin Belan, Katarína Melová, Ľudovít Molnár, Valéria

Více

Imagine the result 1

Imagine the result 1 j ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika Pekárenská 81 372 13 České Budějovice Tel +420 387 425 663 Fax +420 387 319 035 www.arcadis.cz Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská 287 373 41

Více

TLUMIVÁ KAPACITA (ústojnost vody)

TLUMIVÁ KAPACITA (ústojnost vody) TLUMIVÁ KAPACITA (ústojnost vody) je schopnost vody tlumit změny ph po přídavku kyselin a zásad nejvýznamnější je uhličitanový tlumivý systém CO 2 HCO 3 - CO 3 2- další tlumivé systémy: fosforečnany, boritany,

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 5.1 (ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 5.1 (ČSN ) Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

P R O G R A M SEMINÁROV A PRAKTICKÝCH CVIČENÍ z predmetu Lekárska biochémia pre študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

P R O G R A M SEMINÁROV A PRAKTICKÝCH CVIČENÍ z predmetu Lekárska biochémia pre študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO P R O G R A M SEMINÁROV A PRAKTICKÝCH CVIČENÍ z predmetu Lekárska biochémia pre študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 1. TÝŽDEŇ Téma: VITAMÍNY Vitamíny. Rozdelenie vitamínov a ich význam vo funkčných a

Více

DISKUSE VHODNOSTI KOMBINOVANÉHO POUŢITÍ VYBRANÝCH IN-SITU SANAČNÍCH METOD PŘI ŘEŠENÍ KOTAMINACE PODZEMNÍCH VOD. Autorský kolektiv

DISKUSE VHODNOSTI KOMBINOVANÉHO POUŢITÍ VYBRANÝCH IN-SITU SANAČNÍCH METOD PŘI ŘEŠENÍ KOTAMINACE PODZEMNÍCH VOD. Autorský kolektiv DISKUSE VHODNOSTI KOMBINOVANÉHO POUŢITÍ VYBRANÝCH IN-SITU SANAČNÍCH METOD PŘI ŘEŠENÍ KOTAMINACE PODZEMNÍCH VOD. Autorský kolektiv Petr Kvapil, AQUATEST a.s. Lenka Lacinová, Technická univerzita v Liberci

Více

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na realizáciu stavebných prác : STAVEBNÉ ÚPRAVY

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na realizáciu stavebných prác : STAVEBNÉ ÚPRAVY V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na realizáciu stavebných prác : STAVEBNÉ ÚPRAVY 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Úradný názov: Základná

Více

Příloha k Návodu pro tvorbu příloh osvědčení o akreditaci zkušebních a zdravotnických laboratoří pro oblast fyzikálně chemických zkušebních postupů

Příloha k Návodu pro tvorbu příloh osvědčení o akreditaci zkušebních a zdravotnických laboratoří pro oblast fyzikálně chemických zkušebních postupů Příloha k Návodu pro tvorbu příloh osvědčení o akreditaci zkušebních a zdravotnických laboratoří pro oblast fyzikálně chemických zkušebních postupů Tento dokument vytvořený Technickou komisí ČIA pro fyzikálně

Více

Studentská PARDUBICE.

Studentská PARDUBICE. Studentská 95 532 10 PARDUBICE www.uni-pardubice.cz KVALITA PRAMENŮ A STUDÁNEK V PARDUBICKÉM KRAJI Marcela Pejchalová 1, Petra Hanzalová 1, Jarmila Vytřasová 1, Radovan Metelka 2 1 Katedra biologických

Více

Alena Nižnanská, Eva Břízová, Pavel Kořínek CSlab spol. s r.o. cslab@cslab.czcslab.cz ČSN EN ISO/IEC 17 025 Posuzování shody Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří 4.6

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. KARVINÁ Monitoring podzemní a povrchové vody Závěrečné zhodnocení, 2013 Číslo zakázky Účel Etapa Katastrální území Kraj Objednatel sledování kvality podzemní a povrchové vody XVII.

Více

PREHĽAD MINERÁLNYCH PRAMEŇOV NA ÚZEMÍ DOLNÉHO ZEMPLÍNA

PREHĽAD MINERÁLNYCH PRAMEŇOV NA ÚZEMÍ DOLNÉHO ZEMPLÍNA PREHĽAD MINERÁLNYCH PRAMEŇOV NA ÚZEMÍ DOLNÉHO ZEMPLÍNA Príloha č. 4 V regióne Dolného Zemplína nie sú zdroje minerálnych vôd komerčne využívané. V jeho okresoch je registrovaných viacero prameňov minerálnej

Více

Poloprevádzkové hodnotenie vplyvu kvality vody na vybrané materiály prichádzajúce do styku s pitnou vodou

Poloprevádzkové hodnotenie vplyvu kvality vody na vybrané materiály prichádzajúce do styku s pitnou vodou Poloprevádzkové hodnotenie vplyvu kvality vody na vybrané materiály prichádzajúce do styku s pitnou vodou Ing. Karol Munka, PhD., Ing. Monika Karácsonyová, Ing. Ľuboslav Gajdoš Výskumný ústav vodného hospodárstva

Více

Správa z monitoringu spotreby vybraných aditívnych látok do potravín za rok 2012

Správa z monitoringu spotreby vybraných aditívnych látok do potravín za rok 2012 Sprva z monitoringu spotreby vybraných aditívnych ltok do potravín za rok 2012 V nadväznosti na Pln úradnej kontroly potravín na rok 2012 a usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Více

Jednotné pracovní postupy ÚKZÚZ Analýza půd I 4. vydání Brno 2016 ÚPRAVA VZORKŮ PŮD PRO ANALÝZU REPREZENTATIVNÍ ZMENŠOVÁNÍ VZORKU

Jednotné pracovní postupy ÚKZÚZ Analýza půd I 4. vydání Brno 2016 ÚPRAVA VZORKŮ PŮD PRO ANALÝZU REPREZENTATIVNÍ ZMENŠOVÁNÍ VZORKU Číslo postupu ÚKZÚZ ÚVOD NÁZEV KAPITOLY/Název postupu ZÁKLADNÍ LITERATURA TECHNICKÉ POZNÁMKY ÚPRAVA VZORKŮ PŮD PRO ANALÝZU TEORIE VZORKOVÁNÍ REPREZENTATIVNÍ ZMENŠOVÁNÍ VZORKU ZMENŠOVÁNÍ VELIKOSTI ČÁSTIC,

Více

PREHĽAD MINERÁLNYCH PRAMEŇOV NA ÚZEMÍ DOLNÉHO ZEMPLÍNA

PREHĽAD MINERÁLNYCH PRAMEŇOV NA ÚZEMÍ DOLNÉHO ZEMPLÍNA Príloha č. 4 PREHĽAD MINERÁLNYCH PRAMEŇOV NA ÚZEMÍ DOLNÉHO ZEMPLÍNA V regióne Dolného Zemplína nie sú zdroje minerálnych vôd komerčne využívané. V jeho okresoch je registrovaných viacero prameňov minerálnej

Více

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii

GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii GEMATEST spol. s r.o. CENÍK Laboratoř analytické chemie Černošice tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES 1 Účel a rozsah Tato metoda umožňuje stanovení draslíku, sodíku, hořčíku a vápníku v premixech

Více

ROZBOR KRMIVA objemové krmivá

ROZBOR KRMIVA objemové krmivá ROZBOR KRMIVA objemové krmivá popis a vysvetlivky k prepočtovým parametrom verzia 05.09.2009 Výpočet a modelovanie koncentrácie NEL v sušine analyzovaného krmiva zohľadňuje bachorovú stráviteľnosť neutrálne

Více

Cenník služieb pre rok Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

Cenník služieb pre rok Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Cenník služieb pre rok 2015 - Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. P.č. Kód produktu Názov cena bez DPH 1 OB1101 ODPOČET OM - PRIAMY 12,00 EUR 2 OB1102 ODPOČET OM - POLOPRIAMY 24,00 EUR 3 OB1103

Více

2.5 Stropný systém. Únosnosť stropu POROTHERM. Building Value. str. 63

2.5 Stropný systém. Únosnosť stropu POROTHERM. Building Value. str. 63 POROTHERM Parametre únosnosti stropu sú uvedené v tabuľkách pre konkrétne kombinácie stropu podľa osovej vzdialenosti nosníkov a podľa hrúbky betónovej dosky (hrúbka betónu nad stropnými vložkami). V tabuľkách

Více

Voda jako životní prostředí ph a CO 2

Voda jako životní prostředí ph a CO 2 Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 8: Voda jako životní prostředí ph a CO 2 Koncentrace vodíkových iontů a systém rovnováhy forem oxidu uhličitého Koncentrace vodíkových iontů ph je dána mírou

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 701/2014 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 701/2014 ze dne: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Hygienické zabezpečení - desinfekce

Hygienické zabezpečení - desinfekce Hygienické zabezpečení - desinfekce 1 1) Fyzikální metody: teplo, UV záření, oligodyn. půs. iontů těžkých kovů 2) Fyzikálně-chemické metody: sloučeniny chloru, ozon aj. oxidační č. Desinfekce teplotou

Více

Voda vlastnosti, rozložení v hydrosféře, chemické rozbory vody

Voda vlastnosti, rozložení v hydrosféře, chemické rozbory vody Voda vlastnosti, rozložení v hydrosféře, chemické rozbory vody Význam vody: chemická sloučenina podmiňující život na Zemi (všechny formy života závisejí na vodě např. má vliv na klima krajiny) koloběh

Více

Informácia o kvalite vody na kúpanie v okrese Stará Ľubovňa v roku Umelé kúpaliská. Kúpaliská s celoročnou prevádzkou

Informácia o kvalite vody na kúpanie v okrese Stará Ľubovňa v roku Umelé kúpaliská. Kúpaliská s celoročnou prevádzkou Informácia o kvalite vody na kúpanie v okrese Stará Ľubovňa v roku 2016 Umelé kúpaliská Kúpaliská s celoročnou prevádzkou V roku 2016 v okrese Stará Ľubovňa bolo v prevádzke 5 zariadení 1 Krytý bazén Izabela

Více

Prehlásenie o Parametroch R4308IPCPR

Prehlásenie o Parametroch R4308IPCPR Prehlásenie o Parametroch 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: MPN, DDP-N, FKD, FKD C1 FKD C2, TW, WP, KP, KP/HB, DP-3, DPF-30, DDP-N, DDP-RT, DDP- RT BIT, DDP-RT BITF, Termotoit RT, Termotoit

Více

PT#V/10/2011. Chemický rozbor minerální vody

PT#V/10/2011. Chemický rozbor minerální vody Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 743, reg. č. 7 Šrobárova 48, 42 Praha Vinohrady Zpráva Program

Více

Hygienické zabezpečení - desinfekce

Hygienické zabezpečení - desinfekce Hygienické zabezpečení - desinfekce 1 1) Fyzikální metody: teplo, UV zářenz ení, oligodyn. půs. iontů těžkých kovů 2) Fyzikálně-chemické metody: sloučeniny chloru, ozon aj. oxidační č. Desinfekce teplotou

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. List 1 z 9 Zkoušky: Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. 1* Stanovení ph elektrochemicky SOP Z-1a-A (ČSN ISO

Více

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA NORMY ISO 31000 SO ZAMERANÍM NA POŽIADAVKY NORIEM ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:201 [OHSAS 18001] 1. MARCA 2017 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN TERMÍNY A DEFINÍCIE

Více