VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace I. Sekaniny 15/1804, Ostrava-Poruba vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce číslo 727 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012/2013

2 OBSAH 1. Základní údaje Přehled oborů vzdělání Rámcový popis personálního zabezpečení školy Zápis k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Výsledky vzdělávání žaků Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty financované z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi... 15

3 1. Základní údaje Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace I. Sekaniny 15/1804, Ostrava-Poruba IČ: IZO: telefonní kontakt: , http: www. sekaniny.cz Zřizovatelem Základní školy, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvkové organizace je Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba, se sídlem Klimkovická 28/55, Ostrava-Poruba, IČ: Ředitelkou školy je Ing. Miroslava Bukovská, která je statutárním zástupcem. Pro I. stupeň je zástupkyní ředitelky školy Mgr. Lenka Jurů, pro II. stupeň je zástupkyní ředitelky školy Mgr. Dagmar Petřková. Charakteristika školy Hlavní činností školy je poskytování základního vzdělání, provozování školní družiny a provozování školní jídelny. Škola sídlí na 8. stavebním obvodě obce Poruba. Jde o klasickou pavilonovou školu, která prošla revitalizací. V areálu školy se nachází 28 tříd, malá a velká tělocvična, vybaveno je 9 odborných učeben 2 počítačové, multimediální, zeměpisu, jazyková, výtvarné výchovy, fyziky, chemie, hudební výchovy, multimediální knihovna, cvičná kuchyňka s jídelnou. Ke školnímu areálu, jež má škola vypůjčen od statutárního města Ostrava, svěřenému obvodu Poruba, patří rozlehlý pozemek školní zahrady. Škola disponuje prostory pro činnost školní družiny s 5 odděleními a zároveň jsou v objektu družiny umístěny dvě třídy I. stupně. Školní jídelna zajišťuje stravu pro žáky školy, její zaměstnance i pro cizí strávníky. Základní škola Stupeň Počet Průměrný počet tříd ročníků žáků žáků na třídu Kapacita , ,5 ZŠ celkem ,2 650 Školní družina Počet oddělení 5 Počet dětí 151 Počet vychovatelek 5 Kapacita 250 3

4 Typ jídelny dle výkazu Z Strávníci celkem Školní jídelna Počet strávníků Kapacita žáků zaměstnanců cizích strávníků L 11 ŠJ - úplná Při škole působí šestičlenná školská rada v rozsahu svých pravomocí vymezených zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Složení rady: z řad pedagogických pracovníků Mgr. Dagmar Petřková, Věra Kořistková, z řad zákonných zástupců Emilie Juřicová, Jan Kňazovčík, jmenovaní členové zřizovatelem Mgr. Jindřich Vavrla (předseda), Ing. Radim Poncza. Ve škole je rovněž zřízena žákovská rada skupina zvolených zástupců žáků jednotlivých tříd. Jejím prostřednictvím mohou žáci prezentovat své názory a připomínky na jednáních s vedením školy a podílejí se na organizování školních akcí. Ve škole pracuje Sdružení rodičů základní školy Sekaniny. Sdružení organizuje a financuje akce volnočasových aktivit žáků školy, které jdou nad rámec samotného vyučování, případně se podílí na spolufinancování projektů školy. 2. Přehled oborů vzdělání Obor vzdělání C/01 Základní škola, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání: 9 r. Žáci ve škole plní povinnou školní docházku. Škola poskytuje základní vzdělávání plněním školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jež vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, č. j / Podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání jsou žáci vzděláváni od Program vychází z nároků a potřeb současné společnosti s výhledem na budoucí vývoj. Dnešní společnost vyžaduje zdravého a zdatného jedince, který se dokáže orientovat ve stále narůstajícím množství informací a informačních technologií, je schopen s nimi pracovat, vhodně je využívat jak při vzdělávání nebo sebevzdělávání, tak i v praktickém životě. V souladu s Dlouhodobým záměrem MSK výukou matematiky a ostatních přírodovědných předmětů podporujeme technické vzdělávání žáků. Zvýšeným počtem hodin zaměřených na informační technologie prohlubujeme teoretické i praktické znalosti žáků v ovládání výpočetní techniky, zvyšujeme jejich schopnosti pracovat s internetem a klademe důraz na využívání získaných poznatků v ostatních vyučovacích předmětech. Ukazujeme žákům cestu ke zdravému životnímu stylu, zvyšujeme jejich zdatnost vyšším počtem hodin tělesné výchovy. Zkvalitnili jsme výuku základní finanční gramotnosti, jako klíčové kompetence. Vytváříme a podporujeme aktivity k setkávání žáků se stále se zvětšující generací seniorů, aby vznikaly možnosti se od těch starších učit, posílit vzájemný respekt a úctu. 4

5 Rozvíjíme zájmovou činnost žáků, využíváme zálib žáků při prezentaci školy na veřejnosti a k posílení vnitřní koheze školy, pocitu sounáležitosti a hrdosti. V závěru školního roku došlo k úpravám na stávajícím ŠVP z důvodu úprav RVP ZV, jež mají své opodstatnění v legislativě. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Pedagogický sbor je stabilizovaný. Skladba pedagogického sboru není zcela optimální, neboť výrazně převažují ženy, průměrný věk 48,7 let. Pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní, ve výchovně-vzdělávacím procesu intenzivně spolupracují. Učitelé se zapojují do rozličných forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve škole je postupně zaváděn systém periodického sebehodnocení a hodnocení pedagogických pracovníků. Obměna pedagogického sboru probíhá z důvodu přirozené úbytku zaměstnanců odchod dvou pedagogů do starobního důchodu. U nepedagogických zaměstnanců šlo o přirozenou fluktuaci bez vážnějších výkyvů projevujících se na chodu školy. Obsazení všech pracovních míst bylo provedeno na základě personálního marketingu vedením školy kvalitními kvalifikovanými zaměstnanci. Ke změnám došlo na pozicích učitelů II. stupně a k následným změnám převedení učitelů z I. stupně na II. stupeň a opačně. Byl přijat učitel I. stupně a pro nový školní rok 2013/2014 budou přijati dva učitelé žena, muž. U nepedagogických pracovníků došlo ke změně na pozicích ekonoma, sekretariátu, školníka, úklidu a pomocných prací ve školní kuchyni. Ve škole působí plně kvalifikovaný výchovný poradce a školní metodik prevence. Přehled jednotlivých skupin zaměstnanců: zaměstnanci celkem 49 pedagogové 34 a) učitelé 28 odborně kvalifikovaní (zákon č. 563/2004 Sb., 6 a7) 28 b) vychovatelky 5 odborně kvalifikovaní (zákon č. 563/2004 Sb., 16) 5 c) asistent pedagoga 1 odborně kvalifikovaní (zákon č. 563/2004 Sb., 20) 1 ostatní nepedagogičtí zaměstnanci 15 a) zaměstnanci úklidu 6 b) personál školní jídelny 5 c) ostatní správní zaměstnanci (ekonom,ek.-adnimistrativní pracovník, školník, vedoucí ŠJ) 4 Závazný ukazatel limit přepočteného počtu zaměstnanců nebyl překročen. 5

6 Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 4. Zápis k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis k povinné školní docházce proběhl ve dnech ledna Spádová oblast školy jsou děti s trvalým bydlištěm v ulicích: Zdeňka Štěpánka, náměstí Antonie Bejdové, Ivana Sekaniny, Miroslava Bajera, Karola Šmidkeho, Oty Synka, Jana Ziky, Jedlová, Ludvíka Podéště, Otakara Jeremiáše. Dostavilo se 69 zákonných zástupců s dětmi. Z toho 17 % zákonných zástupců požádalo o odložení povinné školní docházky svého dítěte o jeden rok. Všichni splnili zákonné náležitosti dle zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon 37 a ředitelka školy jim odklad povolila. Z jiných spádových oblastí přišlo k zápisu 10 dětí. Do jiných spádových oblastí odešlo 29 dětí. Celkový počet zapsaných žáků byl téměř stejný jako v minulém školním roce, došlo však k nárůstu počtu odkladů. Školní rok 2012/2013 Dodatečné Počet Zapsaní žáci Odklady odklady přijatých žáků Byla provedena analýza úbytku zapsaných žáků ze spádové oblasti a provedena opatření ke snížení tohoto úbytku v novém školním roce. 5. Výsledky vzdělávání žaků ŽÁKŮ PROSPĚCH CHOVÁNÍ CELKOVÝ POČET ZNÁMEK CELKEM PROCENT 100,0 51,0 49,0 58,0 42,0 0 57,0 23,0 14,0 6, ,0 1,0 0 Udělená výchovná opatření Pochvala Pochvala Napomenutí TU z chování z chování 2. stupeň 3. stupeň Důtka TU Důtka ŘŠ TU ŘŠ Celkem/počet Procent 27,7 0,6 2,9 3,5 1,2 1,2 0 Průměr/třída 6,4 0,1 0,7 0,8 0,3 0,3 0 6

7 Zameškané hodiny ABSENCE CELKOVÁ PRŮMĚR NA ŽÁKA celkem omluvená neomluvená celkem omluvená neomluvená Celkem/počet Procent 100,00 100, Průměr/třída ,81 52,75 0,06 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Ročník CELKEM Chlapci Dívky Celkem Jednalo se o 26 žáků se zdravotním postižením a 1 žáka se zdravotním znevýhodněním, všichni integrováni v běžných třídách. U žáků se zdravotním postižením byly diagnostikovány specifické vývojové poruchy učení 16 žáků, specifické vývojové poruchy chování 2 žáci, poruchy řeči 6 žáků, poruchy autistického centra 1 žák a 1 žák s lehkým mentálním postižením, v 1 případě šlo o žáka se zdravotním znevýhodněním. Do ambulantní reedukační péče bylo zařazeno 18 žáků. Navštěvovali 1 hodinu reedukační péče týdně. Byli rozděleni do 4 skupin. Reedukaci vedly speciálně vyškolené paní učitelky. Náplň reedukace i použití speciálních pomůcek byly stanoveny na základě pokynů pedagogicko-psychologické poradny/speciálního pedagogického centra. Dvaceti integrovaným žákům byly vypracovány na základě posudku z pedagogickopsychologické poradny/speciálního pedagogického centra a na žádost zákonných zástupců individuální vzdělávací programy. Individuální vzdělávací programy byly prokonzultovány se zákonnými zástupci žáků, byli s nimi seznámeni všichni zainteresovaní vyučující a jejich zásady byly uplatňovány v běžném vyučování. Výsledky práce žáků podle individuálních vzdělávacích programů byly hodnoceny na konci každého pololetí. Při práci s žáky, jejichž diagnóza nevyžadovala individuální vzdělávací program, postupovali pedagogové podle pokynů poradenských pracovišť. V letošním školním roce působila ve škole 1 asistentka pedagoga. Ke kontrolnímu vyšetření na pedagogicko-psychologické poradně bylo zasláno 15 integrovaných žáků, k novému vyšetření 11 žáků pro výchovné a výukové problémy. 6. Prevence sociálně patologických jevů Na škole působí metodik prevence sociálně-patologických jevů. Preventivní práce se žáky školy probíhá především prostřednictvím třídnických hodin, zařazováním vhodných a aktuálních témat do hodin občanské nauky, či dalších předmětů, účastí na přednáškách, besedách a distribucí informačních tiskovin apod. 7

8 V minimálním preventivním programu školního roku 2012/2013 byly aktivity týkající se: a) komunikace a vztahy ve třídě, b) násilí a šikanování, c) záškoláctví, d) kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování, e) zdravého životního stylu, f) nebezpečné komunikační jevy související s používáním ICT, g) problematika počítačů, počítačových her h) drogy, i) infekčních nemocí a závislostí, j) práv dítěte. Při realizaci těchto témat jsme spolupracovali s externími subjekty Městskou policií, Policií ČR, se sdružením Renarkon, Faust a E-Bezpečí, s odborníky pedagogicko-psychologické poradny Ostrava, odbornými lékaři pediatry, psychiatry. V průběhu školního roku proběhly další aktivity napomáhající prevenci patologických jevů divadelní představení, filmové představení, exkurze, školní výlety, návštěvy akcí pořádaných v knihovně, školní soutěže, sportovní aktivity házená, fotbal, florbal, atd., atletické olympiády pro I. a II. stupeň, sportovně sociální aktivity. Žáci měli možnost navštěvovat zájmové kroužky organizované školou či probíhající v prostorách školy. Úspěšná je i spolupráce s DDM Plesná, který dětem nabízí širší možnosti jak strávit volný čas. Během školního roku průběžně spolupracoval metodik prevence s výchovnými poradci pro I. a II. stupeň, s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ředitelka školy zpracovává plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců. Převážná většina pedagogů školy si uvědomuje nezbytnost svého dalšího osobního růstu a aktivně přistupuje k sebevzdělávání samostudiem, účast í na vzdělávacích akcích nebo studiu. Prioritou je u učitelů prohlubování znalostí v oblasti informačních technologií, jazyků, metodiky konkrétních předmětů, u pedagogů ve školní družině o rozšíření činností zájmového vzdělávání, u vedení školy o poznatky školského managementu a legislativy Přehled vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 Studium k prohlubování odborné kvalifikace - učitelé Název akce Pořadatel Rozsah Seminář AJ What about you? JŠ Cloverleaf Ostrava 3 hodiny Dopravní výchova do každého KVIC Ostrava předmětu 6 hodin 8

9 Seminář metodiků dopravní výchovy Centrum služeb pro silniční 2 dny dopravu Praha Matematika prof.hejného OU Ostrava 3 hodiny Moderní dějiny do škol Pant Polanka nad Odrou 6 hodin Seminář AJ JŠ Hello 3 hodiny Vedeme výuku s interaktivní tabulí OU Ostrava 3 hodiny Jak na chyby v hodinách AJ KVIC Ostrava 4 hodiny Aktivita matematika pro každého Sdružení ZŠ a SŠ 8 hodin Dnešní energetický svět - seminář Terra klub Mimořádné události ve škole a jejich NIDV Ostrava řešení 8 hodin Lassen Sie sich inspirieren KVIC Ostrava 2 hodiny Rozvíjíme prostorovou představivost KVIC Ostrava žáků 4 hodiny Prevence reedukace špatně čtoucích KVIC Ostrava dětí 8 hodin Seminář Cyril a Metoděj Katechetické centrum Ostrava 3 hodiny MS Excel pro začátečníky VŠB Ostrava 10 hodin Celokrajská konference EVVO Obchodní akademie Ostrava- 2 dny Mariánské Hory MS Word pro pokročilé VŠB Ostrava 12 hodin - vychovatelé Název akce Pořadatel Rozsah Ukázky výtvarných technik OPTYS Ostrava 2 hodiny Malý klenotník KVIC Ostrava 4 hodiny Keramika oa A do Z Galerie pro každého Ostrava 8 hodin PC rychlý pomocník KVIC Ostrava 3 hodiny - vedení školy Název akce Pořadatel Rozsah Školský management OSU Ostrava, Centrum dalšího vzdělávání 2 semestry Seminář o novele zákona o pedagogických pracovnících 6 hodin Seminář k zápisu na ZŠ 2 hodiny Mezinárodní konference ICT ve vzdělávání PF Univerzity Palackého Olomouc Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny RESK Třinec 7 hodin Seminář pro předsedy ZO OROS PŠ Ostrava 2 dny Dnešní finanční svět Terra klub 5 hodin Zákoník práce-aktuální změny RESK education 5 hodin BOZP ve školách RESK education 5 hodin Krajská konference k ICT ve Škole 21 KVIC Ostrava 10 hodin Interaktivní tabule VŠB Ostrava 12 hodin 9

10 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Všichni pedagogové podporují účast našich žáků v prezentaci školy a tím i našeho zřizovatele na veřejnosti. Všichni zaměstnanci mají zájem o její zviditelnění. Se svou činností seznamujeme veřejnost nejen na našich webových stránkách, ale pravidelně v tisku PRIO, na webu ÚMOb Poruba, ve velké míře v Moravskoslezském deníku, apod. Ve škole v listopadu natáčela Česká televize do Studia 6, v dubnu televize Polar do pořadu Študuj u nás. Žáci, spolu se svými pedagogy, se účastní soutěží, výstav, prezentací různého zaměření. Je však k diskusi, poměřovat úspěšnost základních škol, podle toho, jak se žáci umístili v soutěžích. Pokud budou základní školy a nižší stupně gymnázia v jedné kategorii, pak toto kritérium hodnocení není relevantní. Talentovaní žáci, tzn. ti nejlepší, odchází po 5. třídě na gymnázia. Zejména pro vědomostní soutěže je to značná nevýhoda. Žáci začali sbírat zkušenosti v soutěžích jiného zaměření, než tomu bylo dosud. Postupně snižujeme jednostranné zaměření na sportovní soutěže a zúčastňujeme se soutěží přírodovědných (v ZOO), dějepisných, dopravních, matematických (Wichterlovo gymnázium), chemické olympiády apod. I když žáci sbírají zkušenosti, nejsme v poli poražených, umístění je minimálně v polovině startovního pole. Akce pro rodiče a žáky - 09/12 Opékání špekáčků na školní zahradě pro žáky 1. stupně - 10/12 Lampionový průvod s ohňostrojem - 12/12 První vánoční diskotéka - 02/13 Sněhové hrátky, - 03/13 Hra Finanční svoboda, organizování sběrů. Akce byly pořádány ve spolupráci se sdružením rodičů a byly velmi úspěšné s vysokou účastí dětí a rodičů. Sběrové akce V průběhu školního roku se uskutečnilo pět sběrů (mnohdy ve spolupráci s rodiči). Zaměřili jsme se na sběr lesních plodů, na sběr sušené pomerančové, mandarinkové a citrónové kůry, na sběr starého netříděného papíru a poprvé na sběr starých vysloužilých mobilů. Jako každým rokem, jsme se zapojili do akce zvané Zelený strom 2012/2013, kterou pořádala společnost ORC group s.r.o. Finanční prostředky byly rozděleny zúčastněným třídám. Celková částka všech sběrů činila Kč, což bylo o Kč více než vloni. Akce uvnitř školy Malý velký kamarád, projekt, ve kterém dochází k celoročnímu setkávání žáků 1. tříd a 9. tříd, vždy s určitým programem. Cílem je pozitivně přispět k adaptaci žáků 1. tříd v základní škole. Deváťáci pasovali 1. září prvňáčky na řádné žáky naší školy. Následně jim pomáhali v prvních dnech jejich školního života. Velmi důležitou akcí byl Křest slabikáře probíhající v listopadu. V červnu proběhla Veselá olympiáda za aktivní účasti dětí ze sousední Mateřské školy Oty Synka. Společně přes překážky aneb Jak vyhrávat nejen na hřišti, ale i na finančním trhu - hra Finanční svoboda pro žáky 2. stupně k rozvoji finanční gramotnosti zapojení rodičů žáků 10

11 Putování s duhou - 7 barev duhy symbolizuje široké spektrum činností, které odpovídají podporovaným oblastem - podporují čtenářskou gramotnost, budují vztah k přírodním vědám, zaměřují se na vyhledávání a rozvoj talentů. Projekt je zaměřen na smysluplné využití volného času dětí, směřující k jejich všestrannému rozvoji. Celým projektem prostupuje mezigenerační spolupráce. Čtení pomáhá národní projekt, do kterého se zapojili žáci prvního i druhého stupně a opět byli velmi úspěšní. Vydělanými prostředky pomohli zkvalitnit život všem, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Zahájili jsme přípravy na projektu v oblasti environmentálního vzdělávání Poznat přírodu a rozumět jí ekologizace školní zahrady. Vydáváme dva školní časopisy Beznázevník, Úpsík Soutěže a reprezentace školy Kde jsme byli úspěšní? - v soutěži Šumná Ostrava vyhodnocení naší žákyně jako úspěšné řešitelky, září v soutěži Poznej Porubu 4. místo v historicko-vlastivědné soutěži v listopadu v dějepisné olympiádě postup jedné žáky do okresního kola, prosinec v Mezigeneračním dialogu 2012 projekt města Ostrava 1 žák pozván na slavnostní vyhodnocení - v recitační soutěži březen v dopravní soutěži Mladý cyklista oblastní kolo, reprezentace 4 nejlepších žáků květen literární soutěži Čertovské pohádky pořádaná Městským úřadem Ostrava-Mariánské Hory v květnu v soutěžích v přírodovědné oblasti: ZOO Ostrava Zoologická soutěž - 7. místo ve finále v MSK (z 200 družstev) a postup do finále Olympiády mladých chovatelů do Prahy, v srpnu v Eurorebusu vědomostní počítačové soutěži 4. místo v krajském finále a postup do celostátního finále v Praze v soutěži EY 2012 u příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí žák 8. třídy autor jedné z vítězných prací - v soutěži Finanční gramotnost, pořádaná MŠMT okresní kolo 4. místo - v aktivní účasti v okresním kole chemické olympiády - v atletická olympiádě porubské mládeže místo - v porubské školní házené 3. místo - ve vybíjené chlapců 4. místo - v beach vybíjené smíšených družstev 4. místo. Významné výchovně vzdělávací školní aktivity V červnu předmětová komise Dějepisu uspořádala pro žáky 2. stupně zahraniční poznávací zájezd do Osvětimi. 11

12 Zájmové kroužky Snažíme se o nabídku rozmanitých kroužků, které by zaujaly všechny žáky školy. Zatím se nám nedaří ve větší míře zapojit žáky II. stupně. Žáci měli tyto možnosti: aerobic, redakční kroužek, matematický, pohybové hry, sportovní hry, stolní hokej, zdravotnicko-dopravní kroužek, angličtina, výtvarný kroužek, ekologie, kuchtík a psaní všemi deseti. Celkově se zapojilo 180 žáků v 15 kroužcích. V rámci školní družiny mohou děti navštěvovat kroužek počítačových her, jógy a keramiky. Školní družina Pedagogové školní družiny pořádali pro žáky rozmanité akce, besedy, tematická odpoledne, výlety s různým zaměřením. Během celého školního roku byli žáci zapojeni do charitativní akce sběru víček z PET lahví na pomoc nemocným dětem. Ve spolupráci s externími organizacemi v době vánočního a velikonočního období se uskutečnily víkendové Kouzelné dílny. Navštívená místa a organizace: programy konané Knihovnou města Ostravy, pobočka Ludvíka Podéště, filmová představení v kině Panorama v Klimkovicích, programy v SVČ O. Jeremiáše, divadelní představení přímo ve školní družině, programy Kulturního centra Poruba, návštěva psího útulku v Třebovicích, exkurze v HZS Martinov, Den Země na Hlavní třídě, basketbalová odpoledne s BC NH Ostrava, sběr žaludů a kaštanů soutěž vyhlášena přírodovědnou stanicí Výlety na Hukvaldy a do Dolní oblasti Vítkovic. 9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Kontrola ČŠI Státní kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání, kontrola vedení evidence úrazů, veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu. Kontrolované období školní roky 2011/2012 a 2012/2013 k termínu kontroly. Kontrolou zajištění BOZ žáků bylo zjištěno pouze porušení ustanovení 2 odst. 6 písm. a) a 4 odst. 4 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů, neboť u 3 žáků nebyly záznamy aktualizovány ve stanoveném termínu. Veřejnosprávní kontrolou využívání finančních prostředků státního rozpočtu nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 10. Základní údaje o hospodaření školy V uplynulém školním roce byly základní školou prováděny činnosti vymezené ve zřizovací listině a to činnosti hlavní a doplňkové. Hlavní činnost poskytování základního vzdělání, provoz školní družiny a provoz školní jídelny byla zajištěna dotací ze státního rozpočtu na vzdělávání poskytnutou KÚ MSK, účelovou dotací z rozpočtu Statutárního města Ostravy, příspěvkem na provoz od zřizovatele a tržbami z realizovaných služeb v hlavní i doplňkové činnosti. Doplňková činnost stravování jiných strávníků a pronájem bytu a nebytových 12

13 prostor byla stoprocentně zajištěna z výnosů doplňkové činnosti. Hospodářský výsledek dosažený u doplňkové činnosti ve výši ,35 Kč byl převeden do rezervního fondu. Rezervní fond nebyl v roce 2012 použit. Poskytnuté dotace byly využity efektivně a hospodárně a vnitřní kontrolou nebylo zjištěno neoprávněné čerpání finančních prostředků. Příspěvek od zřizovatele byl využit na krytí nákladů na běžný provoz, opravy a potřebné vybavení s důrazem na hospodárnost. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený základní školou byl účetně odpisován a odpisy vytvářely zdroj pro tvorbu investičního fondu. Část dotace ze státních prostředků poskytnutých KÚ MSK byla v souladu s rozpočtem formou přídělu převedena do fondu kulturních a sociálních potřeb. Tento fond sloužil k uspokojování potřeb zaměstnanců dle stanovených zásad a platných předpisů. Největší podíl představuje příspěvek na stravování a penzijní připojištění. Fond je rovněž využíván k poskytování peněžitých a nepeněžitých darů u příležitosti jubileí zaměstnanců. V průběhu školního roku proběhla na základní škole kontrola provedená kontrolním útvarem SMO MOb Poruba zaměřené na účetnictví, agendu smluv, nájemné a evidenci majetku. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Hospodaření s příspěvkem KÚ MSK v roce 2012 (v tis Kč) Druh nákladu Rozpočet Skutečnost Rozdíl 2011 Mzdové prostředky (včetně OON) , ,000 0, ,000 Zdravotní a sociální pojištění 4 458, ,694-5, ,412 Příděl FKSP 130, ,463-1, ,689 Náhrada za DPN 52,998 69,217 Zákonné úrazové pojištění 53,831 51,602 Cestovné 0,000 0,500 Další vzdělávání pedag. pracovníků 7,550 22, ,000 +7,157 Učebnice, učební pomůcky, školní 124, ,599 potřeby Výukový software 0,000 0,000 Ochranné pracovní pomůcky 0,000 24,356 CELKEM , ,000 0, ,000 Účelové prostředky - posílení platů pedagogů 0,000 0, ,000 Účelové prostředky - vybavení I. tříd 0,000 0,000 60,000 Hospodaření s příspěvkem SMO-MOb Poruba v roce 2012 (v tis. Kč) Položka Plán Skutečnost hlav.činnost dopl. činnost celkem % plnění Výnosy ,43 Náklady ,46 Příspěvek ,00 Hospodářský výsledek x x 13

14 Hospodaření s příspěvkem KÚ MSK v I. pololetí 2013 (v tis. Kč) Druh nákladu Rozpočet Skutečnost % plnění 1. pol Mzdové prostředky (včetně OON) , ,203 49, ,393 Zdravotní a sociální pojištění 4 550, ,355 48, ,797 Příděl FKSP 134,000 65,242 48,68 63,989 Náhrada za DPN 50,000 54, ,98 18,744 Zákonné úrazové pojištění 28,725 26,823 Cestovné 3,112 0,000 Další vzdělávání pedag. pracovníků 7,950 0,000 Učebnice, učební pomůcky, škol. 465,000 41,58 137,929 potřeby 71,945 Výukový software 0,000 0,000 Ochranné pracovní pomůcky 15,656 0,000 CELKEM , ,162 48, ,691 Hospodaření s příspěvkem SMO-MOb Poruba v I. pololetí 2013 (v tis. Kč) Skutečnost Položka Plán hlav. dopl. % plnění celkem činnost činnost Výnosy ,31 Náklady ,23 Příspěvek ,50 Výsledek hospodaření x x 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Projekty financované z cizích zdrojů EU peníze školám Škola pokračovala v realizaci programu z výzvy EU peníze školám z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Náš projekt Škola pro 21. století, jehož cílem je zlepšení podmínek pro vzdělávání, se zaměřil na cizí jazyky a využívání ICT. S touto pomocí jsme v tomto školním roce vybavili zastaralou počítačovou učebnu novými počítačovými stanicemi. 14

15 Výstupem projektu jsou nové vzdělávací materiály, tzv. DUMy. Tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů dochází nejen ke zlepšení výuky, ale i ke zvýšení ICT kompetencí samotných pedagogů. Projekt je ukončen k Další projekty - 10/12 podány žádosti o dotaci Magistrátu města, oblast školství na r v obou oblastech dlouhodobé volnočasové aktivity i jednorázové aktivity. Úspěšnost v obou projektech - Putování s duhou získána dotace Kč, Společně přes překážky aneb Jak vyhrávat nejen na hřišti, ale i na finančním trhu získána dotace Kč - 03/13 Projekt Čtení pomáhá nejúspěšnější ostravská škola, vyhodnocena na knižním veletrhu na Černé louce - 03/13 žádost o dotaci z Dotačního programu podpory aktivit v oblasti ochrany životního prostředí SMO-MOb Poruba na rok 2013 v tematickém okruhu Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta na projekt s názvem Poznat přírodu a rozumět jí ekologizace školní zahrady. Úspěšnost byla stoprocentní, získána dotace ve výši Kč Dary - 04/13 dar Raiffeisen Bank na podporu finanční gramotnosti v rámci výše uvedeného projektu Kč - 06/13 dar Sdružení rodičů základní školy Sekaniny na podporu sportovní části projektu k nákupu sportovního nářadí a náčiní Kč 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi Vedení školy plni povinnosti vyplývající ze zákona 262/2006 Sb. zákoníku práce ve vztahu k odborové organizaci: podmínky zaměstnávání zaměstnanců, zlepšení podmínek výkonu práce, zásady odměňování, stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady čerpání a rozpočet FKSP. Zpracovala: Ing. Miroslava Bukovská Výroční zprávu schválila školská rada dne 15. října

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Datum: 15. 10. 2012 Tato výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne 15. 10. 2012. Stránka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2318/11-S. příspěvková organizace. Mgr. Zuzanou Bečkovou

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2318/11-S. příspěvková organizace. Mgr. Zuzanou Bečkovou Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Velká Dobrá, okres Kladno Sídlo: náměstí Komenského 17, 273 61 Velká Dobrá

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více