VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace I. Sekaniny 15/1804, Ostrava-Poruba vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce číslo 727 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012/2013

2 OBSAH 1. Základní údaje Přehled oborů vzdělání Rámcový popis personálního zabezpečení školy Zápis k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Výsledky vzdělávání žaků Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty financované z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi... 15

3 1. Základní údaje Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace I. Sekaniny 15/1804, Ostrava-Poruba IČ: IZO: telefonní kontakt: , http: www. sekaniny.cz Zřizovatelem Základní školy, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvkové organizace je Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba, se sídlem Klimkovická 28/55, Ostrava-Poruba, IČ: Ředitelkou školy je Ing. Miroslava Bukovská, která je statutárním zástupcem. Pro I. stupeň je zástupkyní ředitelky školy Mgr. Lenka Jurů, pro II. stupeň je zástupkyní ředitelky školy Mgr. Dagmar Petřková. Charakteristika školy Hlavní činností školy je poskytování základního vzdělání, provozování školní družiny a provozování školní jídelny. Škola sídlí na 8. stavebním obvodě obce Poruba. Jde o klasickou pavilonovou školu, která prošla revitalizací. V areálu školy se nachází 28 tříd, malá a velká tělocvična, vybaveno je 9 odborných učeben 2 počítačové, multimediální, zeměpisu, jazyková, výtvarné výchovy, fyziky, chemie, hudební výchovy, multimediální knihovna, cvičná kuchyňka s jídelnou. Ke školnímu areálu, jež má škola vypůjčen od statutárního města Ostrava, svěřenému obvodu Poruba, patří rozlehlý pozemek školní zahrady. Škola disponuje prostory pro činnost školní družiny s 5 odděleními a zároveň jsou v objektu družiny umístěny dvě třídy I. stupně. Školní jídelna zajišťuje stravu pro žáky školy, její zaměstnance i pro cizí strávníky. Základní škola Stupeň Počet Průměrný počet tříd ročníků žáků žáků na třídu Kapacita , ,5 ZŠ celkem ,2 650 Školní družina Počet oddělení 5 Počet dětí 151 Počet vychovatelek 5 Kapacita 250 3

4 Typ jídelny dle výkazu Z Strávníci celkem Školní jídelna Počet strávníků Kapacita žáků zaměstnanců cizích strávníků L 11 ŠJ - úplná Při škole působí šestičlenná školská rada v rozsahu svých pravomocí vymezených zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Složení rady: z řad pedagogických pracovníků Mgr. Dagmar Petřková, Věra Kořistková, z řad zákonných zástupců Emilie Juřicová, Jan Kňazovčík, jmenovaní členové zřizovatelem Mgr. Jindřich Vavrla (předseda), Ing. Radim Poncza. Ve škole je rovněž zřízena žákovská rada skupina zvolených zástupců žáků jednotlivých tříd. Jejím prostřednictvím mohou žáci prezentovat své názory a připomínky na jednáních s vedením školy a podílejí se na organizování školních akcí. Ve škole pracuje Sdružení rodičů základní školy Sekaniny. Sdružení organizuje a financuje akce volnočasových aktivit žáků školy, které jdou nad rámec samotného vyučování, případně se podílí na spolufinancování projektů školy. 2. Přehled oborů vzdělání Obor vzdělání C/01 Základní škola, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání: 9 r. Žáci ve škole plní povinnou školní docházku. Škola poskytuje základní vzdělávání plněním školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jež vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, č. j / Podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání jsou žáci vzděláváni od Program vychází z nároků a potřeb současné společnosti s výhledem na budoucí vývoj. Dnešní společnost vyžaduje zdravého a zdatného jedince, který se dokáže orientovat ve stále narůstajícím množství informací a informačních technologií, je schopen s nimi pracovat, vhodně je využívat jak při vzdělávání nebo sebevzdělávání, tak i v praktickém životě. V souladu s Dlouhodobým záměrem MSK výukou matematiky a ostatních přírodovědných předmětů podporujeme technické vzdělávání žáků. Zvýšeným počtem hodin zaměřených na informační technologie prohlubujeme teoretické i praktické znalosti žáků v ovládání výpočetní techniky, zvyšujeme jejich schopnosti pracovat s internetem a klademe důraz na využívání získaných poznatků v ostatních vyučovacích předmětech. Ukazujeme žákům cestu ke zdravému životnímu stylu, zvyšujeme jejich zdatnost vyšším počtem hodin tělesné výchovy. Zkvalitnili jsme výuku základní finanční gramotnosti, jako klíčové kompetence. Vytváříme a podporujeme aktivity k setkávání žáků se stále se zvětšující generací seniorů, aby vznikaly možnosti se od těch starších učit, posílit vzájemný respekt a úctu. 4

5 Rozvíjíme zájmovou činnost žáků, využíváme zálib žáků při prezentaci školy na veřejnosti a k posílení vnitřní koheze školy, pocitu sounáležitosti a hrdosti. V závěru školního roku došlo k úpravám na stávajícím ŠVP z důvodu úprav RVP ZV, jež mají své opodstatnění v legislativě. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Pedagogický sbor je stabilizovaný. Skladba pedagogického sboru není zcela optimální, neboť výrazně převažují ženy, průměrný věk 48,7 let. Pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní, ve výchovně-vzdělávacím procesu intenzivně spolupracují. Učitelé se zapojují do rozličných forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve škole je postupně zaváděn systém periodického sebehodnocení a hodnocení pedagogických pracovníků. Obměna pedagogického sboru probíhá z důvodu přirozené úbytku zaměstnanců odchod dvou pedagogů do starobního důchodu. U nepedagogických zaměstnanců šlo o přirozenou fluktuaci bez vážnějších výkyvů projevujících se na chodu školy. Obsazení všech pracovních míst bylo provedeno na základě personálního marketingu vedením školy kvalitními kvalifikovanými zaměstnanci. Ke změnám došlo na pozicích učitelů II. stupně a k následným změnám převedení učitelů z I. stupně na II. stupeň a opačně. Byl přijat učitel I. stupně a pro nový školní rok 2013/2014 budou přijati dva učitelé žena, muž. U nepedagogických pracovníků došlo ke změně na pozicích ekonoma, sekretariátu, školníka, úklidu a pomocných prací ve školní kuchyni. Ve škole působí plně kvalifikovaný výchovný poradce a školní metodik prevence. Přehled jednotlivých skupin zaměstnanců: zaměstnanci celkem 49 pedagogové 34 a) učitelé 28 odborně kvalifikovaní (zákon č. 563/2004 Sb., 6 a7) 28 b) vychovatelky 5 odborně kvalifikovaní (zákon č. 563/2004 Sb., 16) 5 c) asistent pedagoga 1 odborně kvalifikovaní (zákon č. 563/2004 Sb., 20) 1 ostatní nepedagogičtí zaměstnanci 15 a) zaměstnanci úklidu 6 b) personál školní jídelny 5 c) ostatní správní zaměstnanci (ekonom,ek.-adnimistrativní pracovník, školník, vedoucí ŠJ) 4 Závazný ukazatel limit přepočteného počtu zaměstnanců nebyl překročen. 5

6 Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé 4. Zápis k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis k povinné školní docházce proběhl ve dnech ledna Spádová oblast školy jsou děti s trvalým bydlištěm v ulicích: Zdeňka Štěpánka, náměstí Antonie Bejdové, Ivana Sekaniny, Miroslava Bajera, Karola Šmidkeho, Oty Synka, Jana Ziky, Jedlová, Ludvíka Podéště, Otakara Jeremiáše. Dostavilo se 69 zákonných zástupců s dětmi. Z toho 17 % zákonných zástupců požádalo o odložení povinné školní docházky svého dítěte o jeden rok. Všichni splnili zákonné náležitosti dle zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon 37 a ředitelka školy jim odklad povolila. Z jiných spádových oblastí přišlo k zápisu 10 dětí. Do jiných spádových oblastí odešlo 29 dětí. Celkový počet zapsaných žáků byl téměř stejný jako v minulém školním roce, došlo však k nárůstu počtu odkladů. Školní rok 2012/2013 Dodatečné Počet Zapsaní žáci Odklady odklady přijatých žáků Byla provedena analýza úbytku zapsaných žáků ze spádové oblasti a provedena opatření ke snížení tohoto úbytku v novém školním roce. 5. Výsledky vzdělávání žaků ŽÁKŮ PROSPĚCH CHOVÁNÍ CELKOVÝ POČET ZNÁMEK CELKEM PROCENT 100,0 51,0 49,0 58,0 42,0 0 57,0 23,0 14,0 6, ,0 1,0 0 Udělená výchovná opatření Pochvala Pochvala Napomenutí TU z chování z chování 2. stupeň 3. stupeň Důtka TU Důtka ŘŠ TU ŘŠ Celkem/počet Procent 27,7 0,6 2,9 3,5 1,2 1,2 0 Průměr/třída 6,4 0,1 0,7 0,8 0,3 0,3 0 6

7 Zameškané hodiny ABSENCE CELKOVÁ PRŮMĚR NA ŽÁKA celkem omluvená neomluvená celkem omluvená neomluvená Celkem/počet Procent 100,00 100, Průměr/třída ,81 52,75 0,06 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Ročník CELKEM Chlapci Dívky Celkem Jednalo se o 26 žáků se zdravotním postižením a 1 žáka se zdravotním znevýhodněním, všichni integrováni v běžných třídách. U žáků se zdravotním postižením byly diagnostikovány specifické vývojové poruchy učení 16 žáků, specifické vývojové poruchy chování 2 žáci, poruchy řeči 6 žáků, poruchy autistického centra 1 žák a 1 žák s lehkým mentálním postižením, v 1 případě šlo o žáka se zdravotním znevýhodněním. Do ambulantní reedukační péče bylo zařazeno 18 žáků. Navštěvovali 1 hodinu reedukační péče týdně. Byli rozděleni do 4 skupin. Reedukaci vedly speciálně vyškolené paní učitelky. Náplň reedukace i použití speciálních pomůcek byly stanoveny na základě pokynů pedagogicko-psychologické poradny/speciálního pedagogického centra. Dvaceti integrovaným žákům byly vypracovány na základě posudku z pedagogickopsychologické poradny/speciálního pedagogického centra a na žádost zákonných zástupců individuální vzdělávací programy. Individuální vzdělávací programy byly prokonzultovány se zákonnými zástupci žáků, byli s nimi seznámeni všichni zainteresovaní vyučující a jejich zásady byly uplatňovány v běžném vyučování. Výsledky práce žáků podle individuálních vzdělávacích programů byly hodnoceny na konci každého pololetí. Při práci s žáky, jejichž diagnóza nevyžadovala individuální vzdělávací program, postupovali pedagogové podle pokynů poradenských pracovišť. V letošním školním roce působila ve škole 1 asistentka pedagoga. Ke kontrolnímu vyšetření na pedagogicko-psychologické poradně bylo zasláno 15 integrovaných žáků, k novému vyšetření 11 žáků pro výchovné a výukové problémy. 6. Prevence sociálně patologických jevů Na škole působí metodik prevence sociálně-patologických jevů. Preventivní práce se žáky školy probíhá především prostřednictvím třídnických hodin, zařazováním vhodných a aktuálních témat do hodin občanské nauky, či dalších předmětů, účastí na přednáškách, besedách a distribucí informačních tiskovin apod. 7

8 V minimálním preventivním programu školního roku 2012/2013 byly aktivity týkající se: a) komunikace a vztahy ve třídě, b) násilí a šikanování, c) záškoláctví, d) kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování, e) zdravého životního stylu, f) nebezpečné komunikační jevy související s používáním ICT, g) problematika počítačů, počítačových her h) drogy, i) infekčních nemocí a závislostí, j) práv dítěte. Při realizaci těchto témat jsme spolupracovali s externími subjekty Městskou policií, Policií ČR, se sdružením Renarkon, Faust a E-Bezpečí, s odborníky pedagogicko-psychologické poradny Ostrava, odbornými lékaři pediatry, psychiatry. V průběhu školního roku proběhly další aktivity napomáhající prevenci patologických jevů divadelní představení, filmové představení, exkurze, školní výlety, návštěvy akcí pořádaných v knihovně, školní soutěže, sportovní aktivity házená, fotbal, florbal, atd., atletické olympiády pro I. a II. stupeň, sportovně sociální aktivity. Žáci měli možnost navštěvovat zájmové kroužky organizované školou či probíhající v prostorách školy. Úspěšná je i spolupráce s DDM Plesná, který dětem nabízí širší možnosti jak strávit volný čas. Během školního roku průběžně spolupracoval metodik prevence s výchovnými poradci pro I. a II. stupeň, s třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ředitelka školy zpracovává plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců. Převážná většina pedagogů školy si uvědomuje nezbytnost svého dalšího osobního růstu a aktivně přistupuje k sebevzdělávání samostudiem, účast í na vzdělávacích akcích nebo studiu. Prioritou je u učitelů prohlubování znalostí v oblasti informačních technologií, jazyků, metodiky konkrétních předmětů, u pedagogů ve školní družině o rozšíření činností zájmového vzdělávání, u vedení školy o poznatky školského managementu a legislativy Přehled vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 Studium k prohlubování odborné kvalifikace - učitelé Název akce Pořadatel Rozsah Seminář AJ What about you? JŠ Cloverleaf Ostrava 3 hodiny Dopravní výchova do každého KVIC Ostrava předmětu 6 hodin 8

9 Seminář metodiků dopravní výchovy Centrum služeb pro silniční 2 dny dopravu Praha Matematika prof.hejného OU Ostrava 3 hodiny Moderní dějiny do škol Pant Polanka nad Odrou 6 hodin Seminář AJ JŠ Hello 3 hodiny Vedeme výuku s interaktivní tabulí OU Ostrava 3 hodiny Jak na chyby v hodinách AJ KVIC Ostrava 4 hodiny Aktivita matematika pro každého Sdružení ZŠ a SŠ 8 hodin Dnešní energetický svět - seminář Terra klub Mimořádné události ve škole a jejich NIDV Ostrava řešení 8 hodin Lassen Sie sich inspirieren KVIC Ostrava 2 hodiny Rozvíjíme prostorovou představivost KVIC Ostrava žáků 4 hodiny Prevence reedukace špatně čtoucích KVIC Ostrava dětí 8 hodin Seminář Cyril a Metoděj Katechetické centrum Ostrava 3 hodiny MS Excel pro začátečníky VŠB Ostrava 10 hodin Celokrajská konference EVVO Obchodní akademie Ostrava- 2 dny Mariánské Hory MS Word pro pokročilé VŠB Ostrava 12 hodin - vychovatelé Název akce Pořadatel Rozsah Ukázky výtvarných technik OPTYS Ostrava 2 hodiny Malý klenotník KVIC Ostrava 4 hodiny Keramika oa A do Z Galerie pro každého Ostrava 8 hodin PC rychlý pomocník KVIC Ostrava 3 hodiny - vedení školy Název akce Pořadatel Rozsah Školský management OSU Ostrava, Centrum dalšího vzdělávání 2 semestry Seminář o novele zákona o pedagogických pracovnících 6 hodin Seminář k zápisu na ZŠ 2 hodiny Mezinárodní konference ICT ve vzdělávání PF Univerzity Palackého Olomouc Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny RESK Třinec 7 hodin Seminář pro předsedy ZO OROS PŠ Ostrava 2 dny Dnešní finanční svět Terra klub 5 hodin Zákoník práce-aktuální změny RESK education 5 hodin BOZP ve školách RESK education 5 hodin Krajská konference k ICT ve Škole 21 KVIC Ostrava 10 hodin Interaktivní tabule VŠB Ostrava 12 hodin 9

10 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Všichni pedagogové podporují účast našich žáků v prezentaci školy a tím i našeho zřizovatele na veřejnosti. Všichni zaměstnanci mají zájem o její zviditelnění. Se svou činností seznamujeme veřejnost nejen na našich webových stránkách, ale pravidelně v tisku PRIO, na webu ÚMOb Poruba, ve velké míře v Moravskoslezském deníku, apod. Ve škole v listopadu natáčela Česká televize do Studia 6, v dubnu televize Polar do pořadu Študuj u nás. Žáci, spolu se svými pedagogy, se účastní soutěží, výstav, prezentací různého zaměření. Je však k diskusi, poměřovat úspěšnost základních škol, podle toho, jak se žáci umístili v soutěžích. Pokud budou základní školy a nižší stupně gymnázia v jedné kategorii, pak toto kritérium hodnocení není relevantní. Talentovaní žáci, tzn. ti nejlepší, odchází po 5. třídě na gymnázia. Zejména pro vědomostní soutěže je to značná nevýhoda. Žáci začali sbírat zkušenosti v soutěžích jiného zaměření, než tomu bylo dosud. Postupně snižujeme jednostranné zaměření na sportovní soutěže a zúčastňujeme se soutěží přírodovědných (v ZOO), dějepisných, dopravních, matematických (Wichterlovo gymnázium), chemické olympiády apod. I když žáci sbírají zkušenosti, nejsme v poli poražených, umístění je minimálně v polovině startovního pole. Akce pro rodiče a žáky - 09/12 Opékání špekáčků na školní zahradě pro žáky 1. stupně - 10/12 Lampionový průvod s ohňostrojem - 12/12 První vánoční diskotéka - 02/13 Sněhové hrátky, - 03/13 Hra Finanční svoboda, organizování sběrů. Akce byly pořádány ve spolupráci se sdružením rodičů a byly velmi úspěšné s vysokou účastí dětí a rodičů. Sběrové akce V průběhu školního roku se uskutečnilo pět sběrů (mnohdy ve spolupráci s rodiči). Zaměřili jsme se na sběr lesních plodů, na sběr sušené pomerančové, mandarinkové a citrónové kůry, na sběr starého netříděného papíru a poprvé na sběr starých vysloužilých mobilů. Jako každým rokem, jsme se zapojili do akce zvané Zelený strom 2012/2013, kterou pořádala společnost ORC group s.r.o. Finanční prostředky byly rozděleny zúčastněným třídám. Celková částka všech sběrů činila Kč, což bylo o Kč více než vloni. Akce uvnitř školy Malý velký kamarád, projekt, ve kterém dochází k celoročnímu setkávání žáků 1. tříd a 9. tříd, vždy s určitým programem. Cílem je pozitivně přispět k adaptaci žáků 1. tříd v základní škole. Deváťáci pasovali 1. září prvňáčky na řádné žáky naší školy. Následně jim pomáhali v prvních dnech jejich školního života. Velmi důležitou akcí byl Křest slabikáře probíhající v listopadu. V červnu proběhla Veselá olympiáda za aktivní účasti dětí ze sousední Mateřské školy Oty Synka. Společně přes překážky aneb Jak vyhrávat nejen na hřišti, ale i na finančním trhu - hra Finanční svoboda pro žáky 2. stupně k rozvoji finanční gramotnosti zapojení rodičů žáků 10

11 Putování s duhou - 7 barev duhy symbolizuje široké spektrum činností, které odpovídají podporovaným oblastem - podporují čtenářskou gramotnost, budují vztah k přírodním vědám, zaměřují se na vyhledávání a rozvoj talentů. Projekt je zaměřen na smysluplné využití volného času dětí, směřující k jejich všestrannému rozvoji. Celým projektem prostupuje mezigenerační spolupráce. Čtení pomáhá národní projekt, do kterého se zapojili žáci prvního i druhého stupně a opět byli velmi úspěšní. Vydělanými prostředky pomohli zkvalitnit život všem, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Zahájili jsme přípravy na projektu v oblasti environmentálního vzdělávání Poznat přírodu a rozumět jí ekologizace školní zahrady. Vydáváme dva školní časopisy Beznázevník, Úpsík Soutěže a reprezentace školy Kde jsme byli úspěšní? - v soutěži Šumná Ostrava vyhodnocení naší žákyně jako úspěšné řešitelky, září v soutěži Poznej Porubu 4. místo v historicko-vlastivědné soutěži v listopadu v dějepisné olympiádě postup jedné žáky do okresního kola, prosinec v Mezigeneračním dialogu 2012 projekt města Ostrava 1 žák pozván na slavnostní vyhodnocení - v recitační soutěži březen v dopravní soutěži Mladý cyklista oblastní kolo, reprezentace 4 nejlepších žáků květen literární soutěži Čertovské pohádky pořádaná Městským úřadem Ostrava-Mariánské Hory v květnu v soutěžích v přírodovědné oblasti: ZOO Ostrava Zoologická soutěž - 7. místo ve finále v MSK (z 200 družstev) a postup do finále Olympiády mladých chovatelů do Prahy, v srpnu v Eurorebusu vědomostní počítačové soutěži 4. místo v krajském finále a postup do celostátního finále v Praze v soutěži EY 2012 u příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí žák 8. třídy autor jedné z vítězných prací - v soutěži Finanční gramotnost, pořádaná MŠMT okresní kolo 4. místo - v aktivní účasti v okresním kole chemické olympiády - v atletická olympiádě porubské mládeže místo - v porubské školní házené 3. místo - ve vybíjené chlapců 4. místo - v beach vybíjené smíšených družstev 4. místo. Významné výchovně vzdělávací školní aktivity V červnu předmětová komise Dějepisu uspořádala pro žáky 2. stupně zahraniční poznávací zájezd do Osvětimi. 11

12 Zájmové kroužky Snažíme se o nabídku rozmanitých kroužků, které by zaujaly všechny žáky školy. Zatím se nám nedaří ve větší míře zapojit žáky II. stupně. Žáci měli tyto možnosti: aerobic, redakční kroužek, matematický, pohybové hry, sportovní hry, stolní hokej, zdravotnicko-dopravní kroužek, angličtina, výtvarný kroužek, ekologie, kuchtík a psaní všemi deseti. Celkově se zapojilo 180 žáků v 15 kroužcích. V rámci školní družiny mohou děti navštěvovat kroužek počítačových her, jógy a keramiky. Školní družina Pedagogové školní družiny pořádali pro žáky rozmanité akce, besedy, tematická odpoledne, výlety s různým zaměřením. Během celého školního roku byli žáci zapojeni do charitativní akce sběru víček z PET lahví na pomoc nemocným dětem. Ve spolupráci s externími organizacemi v době vánočního a velikonočního období se uskutečnily víkendové Kouzelné dílny. Navštívená místa a organizace: programy konané Knihovnou města Ostravy, pobočka Ludvíka Podéště, filmová představení v kině Panorama v Klimkovicích, programy v SVČ O. Jeremiáše, divadelní představení přímo ve školní družině, programy Kulturního centra Poruba, návštěva psího útulku v Třebovicích, exkurze v HZS Martinov, Den Země na Hlavní třídě, basketbalová odpoledne s BC NH Ostrava, sběr žaludů a kaštanů soutěž vyhlášena přírodovědnou stanicí Výlety na Hukvaldy a do Dolní oblasti Vítkovic. 9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Kontrola ČŠI Státní kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání, kontrola vedení evidence úrazů, veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu. Kontrolované období školní roky 2011/2012 a 2012/2013 k termínu kontroly. Kontrolou zajištění BOZ žáků bylo zjištěno pouze porušení ustanovení 2 odst. 6 písm. a) a 4 odst. 4 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů, neboť u 3 žáků nebyly záznamy aktualizovány ve stanoveném termínu. Veřejnosprávní kontrolou využívání finančních prostředků státního rozpočtu nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 10. Základní údaje o hospodaření školy V uplynulém školním roce byly základní školou prováděny činnosti vymezené ve zřizovací listině a to činnosti hlavní a doplňkové. Hlavní činnost poskytování základního vzdělání, provoz školní družiny a provoz školní jídelny byla zajištěna dotací ze státního rozpočtu na vzdělávání poskytnutou KÚ MSK, účelovou dotací z rozpočtu Statutárního města Ostravy, příspěvkem na provoz od zřizovatele a tržbami z realizovaných služeb v hlavní i doplňkové činnosti. Doplňková činnost stravování jiných strávníků a pronájem bytu a nebytových 12

13 prostor byla stoprocentně zajištěna z výnosů doplňkové činnosti. Hospodářský výsledek dosažený u doplňkové činnosti ve výši ,35 Kč byl převeden do rezervního fondu. Rezervní fond nebyl v roce 2012 použit. Poskytnuté dotace byly využity efektivně a hospodárně a vnitřní kontrolou nebylo zjištěno neoprávněné čerpání finančních prostředků. Příspěvek od zřizovatele byl využit na krytí nákladů na běžný provoz, opravy a potřebné vybavení s důrazem na hospodárnost. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený základní školou byl účetně odpisován a odpisy vytvářely zdroj pro tvorbu investičního fondu. Část dotace ze státních prostředků poskytnutých KÚ MSK byla v souladu s rozpočtem formou přídělu převedena do fondu kulturních a sociálních potřeb. Tento fond sloužil k uspokojování potřeb zaměstnanců dle stanovených zásad a platných předpisů. Největší podíl představuje příspěvek na stravování a penzijní připojištění. Fond je rovněž využíván k poskytování peněžitých a nepeněžitých darů u příležitosti jubileí zaměstnanců. V průběhu školního roku proběhla na základní škole kontrola provedená kontrolním útvarem SMO MOb Poruba zaměřené na účetnictví, agendu smluv, nájemné a evidenci majetku. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Hospodaření s příspěvkem KÚ MSK v roce 2012 (v tis Kč) Druh nákladu Rozpočet Skutečnost Rozdíl 2011 Mzdové prostředky (včetně OON) , ,000 0, ,000 Zdravotní a sociální pojištění 4 458, ,694-5, ,412 Příděl FKSP 130, ,463-1, ,689 Náhrada za DPN 52,998 69,217 Zákonné úrazové pojištění 53,831 51,602 Cestovné 0,000 0,500 Další vzdělávání pedag. pracovníků 7,550 22, ,000 +7,157 Učebnice, učební pomůcky, školní 124, ,599 potřeby Výukový software 0,000 0,000 Ochranné pracovní pomůcky 0,000 24,356 CELKEM , ,000 0, ,000 Účelové prostředky - posílení platů pedagogů 0,000 0, ,000 Účelové prostředky - vybavení I. tříd 0,000 0,000 60,000 Hospodaření s příspěvkem SMO-MOb Poruba v roce 2012 (v tis. Kč) Položka Plán Skutečnost hlav.činnost dopl. činnost celkem % plnění Výnosy ,43 Náklady ,46 Příspěvek ,00 Hospodářský výsledek x x 13

14 Hospodaření s příspěvkem KÚ MSK v I. pololetí 2013 (v tis. Kč) Druh nákladu Rozpočet Skutečnost % plnění 1. pol Mzdové prostředky (včetně OON) , ,203 49, ,393 Zdravotní a sociální pojištění 4 550, ,355 48, ,797 Příděl FKSP 134,000 65,242 48,68 63,989 Náhrada za DPN 50,000 54, ,98 18,744 Zákonné úrazové pojištění 28,725 26,823 Cestovné 3,112 0,000 Další vzdělávání pedag. pracovníků 7,950 0,000 Učebnice, učební pomůcky, škol. 465,000 41,58 137,929 potřeby 71,945 Výukový software 0,000 0,000 Ochranné pracovní pomůcky 15,656 0,000 CELKEM , ,162 48, ,691 Hospodaření s příspěvkem SMO-MOb Poruba v I. pololetí 2013 (v tis. Kč) Skutečnost Položka Plán hlav. dopl. % plnění celkem činnost činnost Výnosy ,31 Náklady ,23 Příspěvek ,50 Výsledek hospodaření x x 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Projekty financované z cizích zdrojů EU peníze školám Škola pokračovala v realizaci programu z výzvy EU peníze školám z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Náš projekt Škola pro 21. století, jehož cílem je zlepšení podmínek pro vzdělávání, se zaměřil na cizí jazyky a využívání ICT. S touto pomocí jsme v tomto školním roce vybavili zastaralou počítačovou učebnu novými počítačovými stanicemi. 14

15 Výstupem projektu jsou nové vzdělávací materiály, tzv. DUMy. Tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů dochází nejen ke zlepšení výuky, ale i ke zvýšení ICT kompetencí samotných pedagogů. Projekt je ukončen k Další projekty - 10/12 podány žádosti o dotaci Magistrátu města, oblast školství na r v obou oblastech dlouhodobé volnočasové aktivity i jednorázové aktivity. Úspěšnost v obou projektech - Putování s duhou získána dotace Kč, Společně přes překážky aneb Jak vyhrávat nejen na hřišti, ale i na finančním trhu získána dotace Kč - 03/13 Projekt Čtení pomáhá nejúspěšnější ostravská škola, vyhodnocena na knižním veletrhu na Černé louce - 03/13 žádost o dotaci z Dotačního programu podpory aktivit v oblasti ochrany životního prostředí SMO-MOb Poruba na rok 2013 v tematickém okruhu Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta na projekt s názvem Poznat přírodu a rozumět jí ekologizace školní zahrady. Úspěšnost byla stoprocentní, získána dotace ve výši Kč Dary - 04/13 dar Raiffeisen Bank na podporu finanční gramotnosti v rámci výše uvedeného projektu Kč - 06/13 dar Sdružení rodičů základní školy Sekaniny na podporu sportovní části projektu k nákupu sportovního nářadí a náčiní Kč 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi Vedení školy plni povinnosti vyplývající ze zákona 262/2006 Sb. zákoníku práce ve vztahu k odborové organizaci: podmínky zaměstnávání zaměstnanců, zlepšení podmínek výkonu práce, zásady odměňování, stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady čerpání a rozpočet FKSP. Zpracovala: Ing. Miroslava Bukovská Výroční zprávu schválila školská rada dne 15. října

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Datum: 6. 9. 2014 STRÁNKA 2 Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2134/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2134/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2134/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 příspěvková organizace Sídlo: Šrámkova

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 043 Zřizovatel: Obec

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více