PHP. 1. Úvod do PHP. 2. Základy PHP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PHP. 1. Úvod do PHP. 2. Základy PHP"

Transkript

1 PHP 1. Úvod do PHP Tato přednáška obsahuje úvod do skritpového jazyka PHP. Ten je podobný ostatním jazykům vyšší úrovně, jako je například jazyk C, Pascal, Fortran nebo Java, takže programátoři se zkušeností z kteréhokoli podobného jazyka by při studiu jazyka PHP neměli mít sebemenší problémy. T této přednášce se budeme opírat o verzi PHP4, kterou budeme označovat stručně jen jako PHP. Zkratka PHP je rekurzivní, protože je definovaná pomocí sebe sama znamená PHP: Hypertext Preprocesor neboli PHP: hypertextový procesor. Tento poněkud zvláštní styl pojmenovaní zavedl systém GU, který znamená GU s Not Unix ( GNU není Unix ) Ani název PHP necharakterizuje nijak zvlášť dobře povahu jazyka a jeho obvyklé využití. PHP je skriptový jazyk, který se obvykle vkládá do kódu HTML případně se s ním kombinuje. Má celou řadu vynikajících knihoven, jež poskytují rychlý přístup k databázovým systémům s možností vlastního přizpůsobení. Je tedy ideálním nástrojem pro vývoj aplikační logiky prostřednictvím vrstvy třívrstvých aplikací. 2. Základy PHP Prvním skriptem, který budeme v této přednášce rozebírat je obligátní Ahoj světe. Při vyžádání stránky z prohlížeče se skript spustí na webovém serveru a do prohlížeče se zpět odešle výsledný dokument HTML, jenž po zobrazení vypadá podobně jako na obrázku 1. Příklad 1 První příklad v PHP <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>ahoj světe</title> </head> <body> <h1> <? php echo "Ahoj světe";?> </h1> </body> </html>

2 Na příkladu 1 si můžeme úkázat základní vlastnosti skriptu PHP. Celý kód stránky je směsicí kódu HTML a vlastního skriptu PHP. Tento skript tvoří v prvním případě jen tři řádky: <? php echo "Ahoj světe";?> a jednoduše vytiskne pozdrav Ahoj světe. Skript PHP v příkladu 1 nemá ve skutečnosti příliš velký smysl. Bylo možné napsat obyčejnou stránku HTML a pozdrav v ní vytvořit přímo. Jazyk PHP se s kódem HTML velice dobře integruje, a proto je generování statických řetězců podstatně méně komplikované. Na tomto příkladu si budeme ilustrovat několik důležitých vlastností PHP: Začátek a konec skriptu vymezují značky <? PHP a?> nebo ještě stručněji <? a?> Delší verze počáteční značky <? PHP zabraňuje konfliktu s jinými instrukcemi pro zpracování, které je možné do kódu HTML zapisovat. Mezerové neboli bílé znaky nemají na činnost kódu žádný vliv, pouze zlepšuje jeho čitatelnost pro vývojáře. Skript by jsme mohli stručně zapsat na jednom řádku, pomocí textu <? php echo "Ahoj světe";?> Jednotlivé příkazy můžeme oddělovat libovolnou kombinací mezer, tabulátorů, návratů vozíku a podobných prázných znaků. Skript PHP tvoří posloupnost příkazů, z nichž každý je ukončen středníkem. V našem příkladu se nachází jeden příkaz a to: echo "Ahoj světe"; Skript PHP se může nacházet na jakémkoli místě souboru a může se libovolně střídat s fragmenty kódu HTML. Vykonaný skript PHP se ve výsledné stránce plně nahradí svým výsledkem, a to včetně původní počáteční a koncové značky skriptu <? PHP a?>. Možnost zcela volného vkládání jakéhokoliv počtu skriptů do zdrojového kódu HTML je jednou z nejzajímavějších vlastností PHP. Malou ukázkou je příklad 2, ve kterém před začátkem dokumentu HTML inicializujeme příkazem $outputstring = Ahoj světe proměnnou, kterou později dvakrát použijeme a vypíšeme na výstup, a sice v rámci elementů <title> a <body>. O proměnných a práci s nimi budeme dále hovořit podrobněji. Příklad 2 Použití proměnných <? php $outputstring = Ahoj světe ;?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional //EN"> <html> <head> <title><? php echo $outputstring;?></title>

3 </head> <body> <h1><? php echo $outputstring;?> </h1> </body> </html> Možnost vkládání libovolného počtu skriptů do stránky TML může ovšem vést také k těžkopádnému a obtížně udržovatelnému kódu. Programový kód skriptu a kód HTML je proto vhodné pečlivě sestavit do modulů Vytváření skriptů PHP Skript PHP můžeme napsat jako prostý text a můžeme jej tedy vytvořit v libovolném textovém editoru, jako například Poznámkový blok. Jestliže skript uložíme do souboru s příponou.php a umístíme jej pod adresář, konfigurovaný jako kořen dokumentů Apache, bude jej webový server Apache vykonávat při každém požadavku na daný zdroj informací. Příklad kořenového adresáře /usr/local/apache/htdocs/ Komentáře Komentáře se do programového kódu skriptu vkládají pomocí stalů zápisu, známých z ostatních vyšších programovacích jazyků. Konkrétmě máme k dispozici tyto styly komentářů: // Toto je jednořádkový komentář # Toto je druhý typ jednořádkového komentáře /* A takto zapisujeme komentáře přes několik řádků */ 2.3. Výpis dat pomocí příkazů echo a print K výpisu dát se používá příkazů echo nebo print například: Echo Ahoj světe ; // příkaz print funguje úplně stejně print Ahoj světe ; // stejně můžeme vytisknout i čísla echo 123; // a zrovna tak I obsah proměnných echo $outputstring;

4 Rozdíl mezi příklady echo a print spočívá v tom, že příkazem echo můžeme vypsat i více než jeden argument: echo Ahoj, světe ; Výpis dat můžeme docílit pomocí zkráceného zápisu <?=$temp;?>, který vypíše proměnnou temp. Argumenty příkazů echo a print se často zapisují do závorek. U příkazu echo použití závorek umožní použití jen jednoho argumentu Řetězcové literály V PHP je možné definovat řetězcové laterály uvozené klasickými uvozovkami i apostrofy. Potřebujeme-li tedy zapsat uvozovky do řetězce, přejdeme k řetězcům zapsaným do apostrofů a obráceně: echo Toto bude fungovat ; echo a toto zrovna tak ; // A tady je několik řetězců s uvozovkami echo Tento řetězec obsahuje : apostrof! ; echo Tento řetězec obsahuje : uvozovky! ; Znaky citací, apostrofy a uvozovky můžeme zapsat pomocí zpětného lomítka jako znaménkového znaku: echo Tento řetězec obsahuje \ : uvozovky! ; echo Tento řetězec obsahuje \ : apostrof! ; Jednou z vlastností PHP je možnost vložit přímo do řetězcového literálu také hodnotu proměnné. Jazyk PHP totiž řetězce zapsané v uvozovkách analyzuje a nahrazuje v nich názvy proměnných příslušnou hodnotou. Například: $počet=45; $vozidlo= trolejbus ; $zpráva= Tento $vozidlo pojme $počet osob ; // tento příkaz vypíše Tento trolejbus pojme 45 osob echo $zpráva; 2.5. Proměnné Proměnné v jazyce PHP vymezuje znaménko dolaru a za ním název proměnné. Použité proměnné nemusíme nijak zvlášť deklarovat a před prvním přiřazením hodnoty nemají ani žádný typ. Typ proměnné se přiřazuje implicitně použitím určitého typu proměnné a v průběhu jejího života je možné tento typ libovolně měnit. Například:

5 $prom=15; $prom= Kocour Mikeš ; - celočíselná - řetězcová V názvech proměnných PHP se rozlišuje velikost písmen, takže $proměnná, $Proměnná $Proměnná a $PROMĚNNÁ představují různé proměnné. Poznámka: Častým zdrojem chyb v PHP je nahodilé vytvoření více proměnných s podobným názvem které se liší velikostí písmen. Popsaná flexibilita jazyka PHP je veice příjemná ale také zákeřná a nebezpečná Typy Jazyk PHP zná čtyři základní typy: Logický (booleovský), Reálný (float s pohyblivou řádovou čárkou), Celočíselný (integer), Řetězcový (string). Dále jsou definovány dva složené typy: Pole (array), Objekt (object). Proměnné skalárního typu mohou v jakémkoli okamžiku obsahovat vždy pouze jedinou hodnotu. Proměnné složeného typu (pole a objekt) jsou proti tomu složené z více skalárních hodnot, případně z jiných složených hodnot Booleovské (logické) proměnné Booleovské proměnné jsou velice jednoducé: můžeme do nich přiřadit pouze hodnotu true nebo false (pravda, nepravda) $prom=false; $test=true; Reálna a celočíselná proměnná Celočíselná proměnná obsahuje celé číslo, zatímco reálná proměnná s pohyblivou řádovou čárkou může mít exponent a zlomkovou část. Reálné je tak například číslo (desetinným oddělovačem je tečka) a stejně tak i Číslo 123 je celočíselný údaj.

6 // Toto je celočíselná hodnota $prom1=6; // A toto je reálny údaj $prom2=6.0; // Reálná hodnota 1120 zapsaná pomocí exponenciálního zápisu $prom3=1.23e3; // A toto je reálny údaj rovný 0,02 $prom4=2e-2; Řetězcové proměnné Ukázka řetězcových proměnných $promena= Toto je řetězec ; 2.7. Konstanty Konstanta představuje spojení názvu s určitou prostou, skalární, neměnnou hodnotou define( pi, ); // Tento příkaz vypíše hodnotu echo pi; Před konstanty se znak $ nezapisuje a po definici se už konstanta nemůže měnit a můžeme k nim přistupovat z kteréhokoliv místa skriptu bez ohledu na to kde ji deklarujeme a mohou obsahovat pouze jedinou, jednoduchou skalární hodnotu Přiřazování proměnných Do proměnné zapíšeme hodnotu výrazu vpravo od znaménka rovná se. V jazyce PHP funguje většina číselných přiřazení obdobných vyšším programovacím jazykům. // Přiřazení hodnoty do proměnné $prom=1; // Celé číslo vypočtené jako součet dvou celých čísel $prom=4+7; // Výsledek odčítání, násobení a dělení $prom=(($prom-5)*2)/3 ; // Všechny výrazy přičtou k proměnné $prom jedničku $prom=$prom+1; $prom+=1; $prom++; // Všechny výrazy odečtou od proměnné $prom jedničku $prom=$prom-1;

7 $prom-=1; $prom--; // Přiřazení dvojnásobku hodnoty $prom=$prom*2; $prom*=2; // Poloviční hodnota $prom=$prom/2; $prom/=2; Pro složitější operace definuje matematická knihovna PHP celou řadu matematických funkcí. Podobným způsobem fungují řetězcové přiřazení a výrazy: // Přiřazení řetězcové hodnoty do proměnné $prom= pokusný řetězec ; // Zřetězení neboli spojení řetězců jehož výsledkem je pokusný řetězec $prom= pokusný. řetězec ; // Přidání jednoho řetězce nakonec druhého $prom= pokusný ; $prom=$prom. řetězec ; // Zkrácený zápis rozšíření řetězce o jiný řetězec $prom= pokusný ; $prom.= řetězec ; 2.9. Výrazy Výrazy se v jazyce PHP formulují podobně jako v ostatních jazycích. Výraz se skládá z literálových hodnot, operátorů a volání funkcí, které vracejí hodnoty. PHP vykonává potřené konverze při kombinaci různých typů ( výsledkem bude 11.0). 1 Podobně i priorita operátorů při vyhodnocování výrazů je obdobná jako v jakémkoliv jiném jazyce. Odporučuje se ale používat závorek, které mají nejvyšší prioritu a jednoznačně definují postupnost vyhodnocování operátorů. 3. Podmínky a větvení Podmínkové příkazy nabízejí ve skriptech možnost řízení a větvení do různých příkazů, které se provedou při splnění nebo nesplnění jisté podmínky ( tedy jestliže je určitý výraz roven true nebo false). Příkazy pro větvení jsou v PHP k dispozici dva: if s nepovinnou klausulí else. 1 Konverzi proměnných v přednášce nebude věnována pozornost.

8 switch který se obvykle zapisuje s dvěma nebo více klausulemi case Příkaz if. else Příkaz if podmíněně řídí provádění skriptů. V základním formátu se testuje pravdivost určité podmínky. Příkaz if může mít také nepovinnou klausuli else, jejíž příkaz nebo blok příkazů (uzavřených do složených závorek) 2. $prom=6; if ( $prom>5) echo Proměnná je větší než 5 ; else {echo Proměnná je menší nebo rovná 5 ; echo Proto je třeba vykonat. ;} Z několika po sobě jdoucích podmínkových testů můžeme vytvořit složitou strukturu rozhodovacích bloků if ( $prom<5) echo Hodnota je moc malá ; else if ( $prom<10) echo Hodnota je malá ; else if ( $prom<20) echo Hodnota je velká ; else if ( $prom<30) echo Hodnota je moc velká ; Zápis těchto o sobě jdoucích, postupně vyhodnocovaných podmínek můžeme zjednodušit pomocí příkazu elseif if ( $prom<5) echo Hodnota je moc malá ; elseif ( $prom<10) echo Hodnota je malá ; elseif ( $prom<20) echo Hodnota je velká ; elseif ( $prom<30) echo Hodnota je moc velká ; 3.2. Příkaz switch Příkaz switch je při výběru ze seznamu voleb alternativou k příkazu if Switch ($menu) { case 1: echo Vybral jsi číslo jedna; break; case 1: echo Vybral jsi číslo dvě; break; 2 Je možno použít i přímo po if.

9 case 1: echo Vybral jsi číslo tři; break; case 1: echo Vybral jsi číslo čtyři; break; case 1: echo Vybral jsi něco jiného; break; } Stejný příkaz by bylo možné implementovat pomocí příkazů if a elseif, ale zápis příkazu switch je obvykle kompaktnější, čitelnější a efektivnější. Příkazy breake j jednotlivých větvích zabraňují vykonání ostatních příkazů, jež následují v bloku switch a pokračuje příkazem za následující složenou závorkou Podmínkové výrazy Základní porovnání v podmínkovém výrazu Rovnost if ( $prom==1) echo Hodnota je rovná jedné ; Nerovnost if ( $prom!=1) echo Hodnota nerovná jedné ; Menší if ( $prom<1) echo Hodnota je menší než jedné ; Větší if ( $prom>1) echo Hodnota je větší než jedné ; Menší nebo rovno if ( $prom<=1) echo Hodnota je menší nebo rovná jedné ; Větší nebo rovno if ( $prom>=1) echo Hodnota je větší nebo rovná jedné ; Výrazy je možné kombinovat pomocí závorek a logických operátorů: AND, Logické A if ( $prom>=1) && ($prom<=7) echo Hodnota je mezi 1 a 7 ; OR, Logické NEBO if ( $prom==1) ($prom==7) echo Hodnota se rovná 1 nebo 7 ; 3 Složitější výrazy můžeme formulovat pomocí vhodné kombinace logických operátorů a libovolně zapsaných závorek. if ((( $prom>=1) && ($prom<=7)) (( $prom>=11) && ($prom<=77))) echo Hodnota je mezi 1 a 7 nebo 11 a 77 ; K porovnání řetězců je možné použít podmínkových operátorů ale častěji používáme knihovní funkci PHP strcmp( ). Jakýkoliv z probraných logických výrazů můžeme dále negovat pomocí symbolu vykřičník! if ( $prom==1) echo Hodnota je rovná jedné ; if (!($prom!=1)) echo Hodnota je rovná jedné ; oba výrazy jsou ekvivalentní. 3 je možné na české (slovenské) klávesnici zapsat levý Alt+w

10 3.4. Cykly V jazyku PHP jsou definovány čtyři typy cyklů: while do while for forech - používá se výhradně u polí Cyklus while V cyklu while se opakuje jeden nebo více příkazů tělo cyklu dokud zadaná vstupní podmínka zůstává pravdivá. Pokud podmínka hned na začátku není splněná, neprovede se tělo cyklu ani jednou. Stejně jako u příkazu if můžeme i zde zapsat do těla cyklu několik příkazů, uzavřených mezi složené závorky. $čítač=1; while ($čítač<11) { echo $čítač; echo ; // zvýšíme $čítač o jedničku $čítač++; } Cyklus do. while Rozdíl mezi cyklem while a do while spočívá v místě kontroly platnosti podmínkového výrazu. V cyklu do. while se podmínka vyhodnocuje až po vykonání těla cyklu a cyklus se opakuje, dokud je podmínka pravdivá. $čítač=1; do { echo $čítač; echo ; // zvýšíme $čítač o jedničku $čítač++; }

11 while ($čítač<11) ; Cyklus for Cyklus for je mezi všemi konstrukcemi cyklů nejkomplikovanější, ale zároveň vede k nejkompaktnějšímu programovému kódu. for ($čítač=1; $čítač<11; $čítač++;) { echo $čítač; echo ; } Hlavička cyklu form má celkem tři části, oddělené středníky, přičemž všechny jsou nepovinné: Inicializační příkazy Tyto příkazy se provádějí pouze jednou, a to před prvním vstupem do těla cyklu Podmínka opakování cyklu Podmínkový výraz, který se vyhodnotí před každým vykonáním těla cyklu. Jestliže se podmínkový výraz vyhodnotí jako nepravdivý (false), tělo cyklu se již nevykoná. Příkazy pro dokončení iterace cyklu Příkazy které se provedou po každém vykonání těla cyklu Cyklus forech Příkaz forech byl zavedený v jazyku PHP4 a představuje pohodlný způsob procházení hodnot pole. Podobně jako cyklus for provádí cyklus forech své tělo jedenkrát pro každou hodnotu v poli. Příklad převodu hodnot pole z cm na palce: // Sestavíme pole celých čísel $delky=array(0, 107, 202, 400, 475); /Nyní pole údajů v centimetrech převedeme na palce forech ($delky as $cm) { $inch=$cm/2.54; echo $cm centimetrů = $inch palců\n ; }

12 3.5. Příklad V této časti je uveden jednoduchý kompletní skript PHP. Vytvoříme webovskou stránku s násobilkou. Na začátku vývoje si musíme uvědomit, jak bude výsledek skriptu vypadat, tedy jaký text formátu HTML potřebujeme vygenerovat. <html> <head> <title>násobilka</title> </head> <body bgcolor="#80ffff"> <h1>násobilka</h1> <p><b>násobilka číslem 1</b></p> <br />1 x 1 = 1 <br /><b>2 x 1 = 1</b> <br />3 x 1 = 1 <br /><b>4 x 1 = 1</b> <br />5 x 1 = 1 </body> </html> Kompletní skript PHP a kód HTML, jež vytváří tabulku s násobilkou (následující příklad) <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" " <html> <head> <title>násobilka</title> </head> <body bgcolor="#80ffff"> <h1>násobilka</h1> <?php //Postupně projdeme každou tabulku for ($table=1; $table<13; $table++) { echo "<p><b>násobilka číslem ", $table, "</b></p>\n"; //Pro každou tabulku vytvoříme 12 řádků

13 for ($counter=1; $counter<13; $counter++) { $answer=$table*$counter; //Generuje sudý řádek? if ($counter % 2 == 0) //Ano, vytiskneme jej tučně echo "<br /><b>", $counter," x ",$table," = ",$answer,"</b><br />"; else //Ne, vytiskneme jej obyčejným písmem echo "<br>", $counter," x ",$table," = ",$answer,"</br>"; } }?> </body> </html> Vnější cyklus for používá celočíselnou řídící proměnnou $table, kterou postupně inkrementujeme o jedničku s každým provedením těla, až dosáhneme hodnotu 12. Tělo vnějšího cyklu vytiskne záhlaví a spustí vnitřní cyklus, který již vypisuje jednotlivé řádky. Každý druhý řádek a každý nadpis je uzavřen do značek tučného textu. Operace modulo if ($counter % 2 == 0) vydělí proměnnou $counter dvěma a vrátí celočíselný zbytek. Je-li $counter rovna 6, vrátí se hodnota 0. Když je $counter rovna 11, vrátí se hodnota 1, Obrázek 1 Výsledek skriptu Násobilka protože 11/2=5 se zbytkem 1. To znamená, pokud je proměnná $counter sudé číslo, bude podmínkový výraz ($counter % 2 == 0) pravdivý a řádek násobilky se vytiskne tučně. 4. Pole Pole v jazyku PHP jsou velice důmyslná a jsou flexibilnější než ve většině ostatních vyšších programovacích jazyků. Pole je uspořádaná množina proměnných, které se nazývají

14 prvky neboli elementy pole. Formálně mohou být číslovaná nebo asociativní (k poli přistupujeme prostřednictvím číselného indexu nebo přes textový řetězec). Mohou obsahovat jak skalární hodnoty (celočíselné, logické, řetězcové nebo reálné hodnoty), tak i složené hodnoty (objekty a dokonce i další pole). Jedno pole může navíc obsahovat hodnoty různých typů Vytváření polí Pro vytváření polí definuje PHP jazykovou konstrukci array( ). $čísla=array(9, 8, 7, 6); $slova=array( webové, databázové, aplikace ); // vytiskne třetí element pole celých čísel 7 echo $čísla[2]; // vytiskne první element pole řetězců webové echo $slova[0]; Index prvního elementu pole je tady implicitně roven nule. Jednotlivé hodnoty v poli načítáme a modifikujeme pomocí zápisu s hranatými závorkami. $jedlo[0]= brambory ; $jedlo[1]= zelí ; $jedlo[2]= knedlíky ; // teď třetí element nahradíme jinou hodnotou $jedlo[2]= okurky ; U polí s číselnými indexy můžeme v okamžiku jejich vytvoření stanovit jakoukoliv počáteční hodnotu indexu. Často je pohodlnější začínat indexování polí jedničkou. $čísla=array(1=> jedna, dvě, tři ); Pole můžeme vytvořit také jako řídké, kdy obsazené indexy netvoří spojitou posloupnost $licháčísla=array(1=> jedna, 3=> tři, 5=> pět ); Vytvoření prázdného pole, které později můžeme naplňovat $prostor=array( ); 4.2. Asociativní pole K hodnotám uloženým v asociativním poli se přistupuje pomocí řetězcových indexů neboli klíčů. Asociativní pole můžeme vytvořit pomocí konstrukce array ( ) $pole=array( první =>1, druhý =>2, třetí =>3); //Vypíše druhý element pole, tedy 2 echo $pole ( druhý ); obdobně by bylo možné vytvořit pole pomocí syntaxe s hranatými závorkami

15 $pole[ první ]=1; $pole[ druhý ]=2; $pole[ třetí ]=3; 4.3. Heterogenní pole Hodnoty ukládané do jednoho určitého pole, nemusí být v jazyce PHP nutně stejného typu. Pole v PHP mohou obsahovat různorodé neboli heterogenní hodnoty. $smíšenézboží=array( kočka, 15, 8.5, false); Funkce var_dump ( ) vypíše při svém volání obsah pole var_dump($smíšenézboží); array(4) { [0]=>string(3) kočka [1]=>int (15) [2]=>float ( 8.5) [3]=>bool (false) } 4.4. Vícerozměrná pole Pole v jazyce PHP mohou obsahovat další pole. Tím se vytváří vícerozměrná (multidimenzionální) pole. <html> <head> <title>vícerozměrná pole</title> </head> <body bgcolor="#80ffff"> <h2>dvourozměrné pole</h2> <?php //Dvojrozměrné pole s celočíselnými indexy $planety=array(array("merkur",0.39,0.38), array("venuše",0.72,0.95), array("zemì",1.0,1.0), array("mars",1.25,0.53)); //Vytiskne údaje o planetě "Zem" print $planety[2][0]?> </body> </html> Obdobná varianta s asociativním polem

16 <html> <head> <title>vícerozměrná pole 2</title> </head> <body bgcolor="#80ffff"> <h2>dvourozměrné pole 2</h2> <?php //Dvojrozměrné pole s celočíselnými indexy $planety=array( "Merkur"=>array("dist"=>0.39,"dia"=>0.38), "Venuse"=>array("dist"=>0.72,"dia"=>0.95), "Zeme" =>array("dist"=>1.0,"dia"=>1.0, "moons"=>("měsíc")), "Mars" =>array("dist"=>1.52,"dia"=>0.53, "moons"=>array("phobos","deimos"))); //Vytiskne název druhého měsíce Marsu" print $planety["mars"]["moons"][1];?> </body> </html> 4.5. Pole a cyklus forech Nejsnadnější způsob procházení neboli iterace v poli představuje příkaz cyklu foraech. <html> <head> <title>příkaz foreach</title> </head> <body> <?php //sestavíme pole celých čísel $delky=array(0, 107, 202, 400, 475); //Nyní pole údajů v centimetrech převedeme na palce foreach($delky as $cm) { $inch=$cm/2.54; echo $cm, " centimetrů = ", $inch, "palců <br />"; }

17 ?> </body> </html> Obrázek 2 Výsledek skriptu převodu cm na palce

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí Čtvrtek 8. září Anonymní test znalostí Čtvrtek 15. září PHP je programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. S PHP můžete ukládat a měnit data webových stránek. PHP původně znamená Personal Home

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvorba

Více

2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole... 2 2.2 Záznam... 3 2.3 Množina... 4

2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole... 2 2.2 Záznam... 3 2.3 Množina... 4 Obsah Obsah 1 Jednoduché datové typy 1 2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole.................................. 2 2.2 Záznam................................ 3 2.3 Množina................................

Více

Sekvenční a podmíněné provádění

Sekvenční a podmíněné provádění Programování v Bourne shellu Sekvenční a podmíněné provádění Sekvenční provádění znamená vykonávání jednoho příkazu za druhým bez ohledu na okolnosti. Pro oddělení příkazů při sekvenčním provádění se používá

Více

2 Datové typy v jazyce C

2 Datové typy v jazyce C 1 Procedurální programování a strukturované programování Charakteristické pro procedurální programování je organizace programu, který řeší daný problém, do bloků (procedur, funkcí, subrutin). Původně jednolitý,

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script

Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -4 Operace & Výrazy

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -4 Operace & Výrazy MQL4 COURSE By Coders guru www.forex-tsd.com -4 Operace & Výrazy Vítejte ve čtvrté lekci mého kurzu MQL4. Předchozí lekce Datové Typy prezentovaly mnoho nových konceptů ; Doufám, že jste všemu porozuměli,

Více

Proměnné a datové typy

Proměnné a datové typy Proměnné a datové typy KAPITOLA 2 V této kapitole: Primitivní datové typy Proměnné Opakování Mezi základní dovednosti každého programátora bezesporu patří dobrá znalost datových typů. Ta vám umožní efektivní

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu 1 Podklady předmětu pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana Obsah 2 Obsah předmětu, Požadavky kreditového systému, Datové typy jednoduché, složené, Programové struktury, Předávání dat. Obsah předmětu

Více

Základy PHP. Úvod do jazyka PHP a principů skriptování na straně serveru

Základy PHP. Úvod do jazyka PHP a principů skriptování na straně serveru Základy PHP Úvod do jazyka PHP a principů skriptování na straně serveru Princip fungování web serveru Server se podívá do svého datového úložiště Hypertext Transfer Protocol Internet Internet Nalezne požadovaný

Více

MySQLi (objektově) Příklad vytvoření instance třídy včetně parametrů pro připojení: $mysqli = new mysqli('localhost', 'login', 'heslo', 'databaze');

MySQLi (objektově) Příklad vytvoření instance třídy včetně parametrů pro připojení: $mysqli = new mysqli('localhost', 'login', 'heslo', 'databaze'); MySQLi (objektově) Rozšíření PHP MySQL - základní rozšíření umožňující práci s MySQL. Doporučuje se ho používat pouze do verze MySQL 4.1.3. I když je funkční i u novějších verzí, neumožňuje využití nových

Více

7. Datové typy v Javě

7. Datové typy v Javě 7. Datové typy v Javě Primitivní vs. objektové typy Kategorie primitivních typů: integrální, boolean, čísla s pohyblivou řádovou čárkou Pole: deklarace, vytvoření, naplnění, přístup k prvkům, rozsah indexů

Více

4.4.2012. Obsah přednášky. Příkaz for neúplný. Příkaz for příklady. Cyklus for each (enhanced for loop) Příkaz for příklady

4.4.2012. Obsah přednášky. Příkaz for neúplný. Příkaz for příklady. Cyklus for each (enhanced for loop) Příkaz for příklady Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 5 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 03 022, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky Příkazy cyklu -

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury 1 / 34 Obsah přednášky Základní řídící struktury posloupnost příkazů podmínka cyklus s podmínkou na začátku cyklus s podmínkou na konci cyklus s pevným počtem opakování Jednoduchá

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku Znaky - standardní typ char var Z, W: char; - znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku - v TP (často i jinde) se používá kódová

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

PHP. nejen pro začátečníky. $c; echo { Martin Pokorný. Vzdìlávání, které baví www.c-media.cz. Nakladatelství a vydavatelství.

PHP. nejen pro začátečníky. $c; echo { Martin Pokorný. Vzdìlávání, které baví www.c-media.cz. Nakladatelství a vydavatelství. }else{ { if($b >$ c){ echo $max=$b; // vypí }else{ echo $max=$c; // vypí?> cas se }e B : se{ echo B ; default: ($b>$c){ echo C ; } $max=$b; }else{ $max=$c; PHP nejen pro začátečníky k;?> $c; echo { Martin

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

K práci budeme využívat souborového manažeru Unreal Commander alespoň si ho procvičíme

K práci budeme využívat souborového manažeru Unreal Commander alespoň si ho procvičíme PHP je programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. S PHP můžete ukládat a měnit data webových stránek. PHP původně znamená Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami

Více

VY_32_INOVACE_08_2_04_PR

VY_32_INOVACE_08_2_04_PR Ing. Petr Stránský VY_32_INOVACE_08_2_04_PR Příkazy vstupu - definice Výstupním zařízením může být obrazovka, tiskárna nebo soubor. Jednotlivé údaje se zapisují pomocí příkazu WRITE nebo WRITELN. Příkaz

Více

O algoritmech. Výňatek z diplomové práce. Programovací jazyk pro podporu výuky algoritmů

O algoritmech. Výňatek z diplomové práce. Programovací jazyk pro podporu výuky algoritmů O algoritmech Výňatek z diplomové práce Programovací jazyk pro podporu výuky algoritmů Univerzita Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu - Katedra informatiky a kvantitativních metod duben

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

Rozšíření ksh vůči sh při práci s proměnnými

Rozšíření ksh vůči sh při práci s proměnnými Rozšíření ksh vůči sh při práci s proměnnými (X36UNX, Jan Skalický, 2006) Pole homogenní lineární struktura implicitn ě s číselným rozsahem index ů 0...1023 (někde 4095) implicitn ě řetězcov ě orientovaná

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Základy maker Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory:

Více

Znak Slovy Popis Zdroj Výsledek Formátova cí řetězec v CZ verzi Excelu

Znak Slovy Popis Zdroj Výsledek Formátova cí řetězec v CZ verzi Excelu řetězec v Všeobecný Odpovídá obecnému formátu - čísla i text bude zarovnán dle kontextu (při nastavení češtiny tedy Excel zarovná text doleva, čísla a časové údaje doprava). Tento formát nemusíme zadávat

Více

Seminář Java II p.1/43

Seminář Java II p.1/43 Seminář Java II Seminář Java II p.1/43 Rekapitulace Java je case sensitive Zdrojový kód (soubor.java) obsahuje jednu veřejnou třídu Třídy jsou organizovány do balíků Hierarchie balíků odpovídá hierarchii

Více

Skriptovací jazyky. Obsah

Skriptovací jazyky. Obsah Skriptovací jazyky doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Co je to skriptovací jazyk? Výhody a nevýhody

Více

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4 Uložení dat v počítači Data = užitečné, zpracovávané informace Kódování (formát) dat = způsob uložení v počítači (nutno vše převést na čísla ve dvojkové soustavě) Příklady kódování dat Text každému znaku

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Lokální definice (1) plocha-kruhu

Lokální definice (1) plocha-kruhu Lokální definice (1) syntaxe: (local (seznam definic) výraz) definice jsou dostupné pouze uvnitř příkazu local příklad: (local ( (define Pi 3.1415926) (define (plocha-kruhu r) (* Pi r r)) ) (plocha-kruhu

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 Říjen 2012 2 Druhé vydání,

Více

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -5 Smyčky & Rozhodnutí Part 1

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -5 Smyčky & Rozhodnutí Part 1 MQL4 COURSE By Coders guru www.forex-tsd.com -5 Smyčky & Rozhodnutí Part 1 Vítejte v páté lekci mého kurzu MQL4. Předchozí lekci si můžete stáhnout z tohoto odkazu: http://forex-tsd.com /attachment.php?attachmentid=399

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.06 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 06 Základ psaní skriptů v jazyce PHP DUM provede žáka jednoduchým skriptem, který sečte a znásobí dvě čísla Ing. Vladimír

Více

Příloha 1. 1. Jazyk Coach

Příloha 1. 1. Jazyk Coach Příloha 1 1. Jazyk Coach 1.1 Úvod Součástí integrovaného prostředí Coach jsou programy Modelování a Řídicí prostředí, ve kterých je možno navrhovat, zapisovat, ladit a provádět modelové výpočty a řídicí

Více

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni!

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni! Java práce s řetězci Trochu povídání.. Řetězce jsou v Javě reprezentovány instancemi tříd StringBuffer a String. Tyto třídy jsou součástí balíčku java.lang, tudíž je možno s nimi pracovat ihned bez nutného

Více

PHP a Large Objecty v PostgreSQL

PHP a Large Objecty v PostgreSQL PHP a Large Objecty v PostgreSQL Pavel Janík ml. http://www.janik.cz PHP a Large Objecty v PostgreSQL 1 Jazyk PHP je velmi mocným jazykem pro vývoj webových aplikací. Má podporu snad všech velkých i menších

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově orientované programování.

Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově orientované programování. Delphi lekce 6 Minimum z Object Pascalu Vrátíme se ještě k základům Object Pascalu. Struktura programu Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 OBSAH 1 Úvod...3 2

Více

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9.

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů 9. prosince 2010 Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí stylů Formátování dokumentu pomocí XSL FO Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí

Více

1. Téma 03 - Rozhodování

1. Téma 03 - Rozhodování 1. Téma 03 - Rozhodování Cíl látky Seznámit se a prakticky si vyzkoušet zápis rozhodování v jazyce Java 1.1. Úvod Jednou z nejčastěji používanou konstrukcí při programování je rozhodování. Právě této problematice

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události

Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události Petr Blaha Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události Cykly Základní funkce (matematické, textové,

Více

Tvorba stránek v HTML ve Wordu

Tvorba stránek v HTML ve Wordu Tvorba stránek v HTML ve Wordu HTML (hypertext markup language hypertextový značkovací jazyk). Internetová stránka jako soubor s příponou htm nebo html. Je to skoro obyčejný textový soubor obohacený o

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Program a životní cyklus programu

Program a životní cyklus programu Program a životní cyklus programu Program algoritmus zapsaný formálně, srozumitelně pro počítač program se skládá z elementárních kroků Elementární kroky mohou být: instrukce operačního kódu počítače příkazy

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Distanční opora předmětu: Programování v jazyce C Tématický blok č. 2: Proměnná, výraz, příkaz, podmínka, cyklus Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Programování v jazyce C Tématický blok č. 2: Proměnná, výraz, příkaz, podmínka, cyklus Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Programování v jazyce C Tématický blok č. 2: Proměnná, výraz, příkaz, podmínka, cyklus Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 Proměnné 1.1 Deklarace a inicializace proměnných

Více

IMPORT DAT DO DATABÁZE

IMPORT DAT DO DATABÁZE Úvod do problematiky IMPORT DAT DO DATABÁZE Databázové tabulky lze naplňovat i již dříve pořízenými údaji. Můžeme tak snadno načíst do databáze data pořízená v textovém editoru WORD nebo v tabulkovém procesoru

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

Znaky. IAJCE Přednáška č. 10. každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak <->

Znaky. IAJCE Přednáška č. 10. každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak <-> Znaky každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak číslo) kódování jiný příklad kódování existuje mnoho kódů pojmy: morseova abeceda problémy o znaková sada které znaky

Více

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce 4. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce PHP. HyperText Markup Language Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1

24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1 Drupal API 24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1 Témata Práce s databází Bezpečnost práce s Drupalem Forms API Jak udělat vlastní modul Hooks Lokalizace 24.5.2008 Jaku b Su ch ý 2 Práce s databází Drupal poskytuje

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

IUJCE 07/08 Přednáška č. 4. v paměti neexistuje. v paměti existuje

IUJCE 07/08 Přednáška č. 4. v paměti neexistuje. v paměti existuje Konstanty I možnosti: přednostně v paměti neexistuje žádný ; o preprocesor (deklarace) #define KONSTANTA 10 o konstantní proměnná (definice) const int KONSTANTA = 10; příklad #include v paměti

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

KAPITOLA 5. Práce s textovými řetězci. V této kapitole najdete: Deklarace textových řetězců Operace s řetězci Ukázkový kód pro operace s řetězci

KAPITOLA 5. Práce s textovými řetězci. V této kapitole najdete: Deklarace textových řetězců Operace s řetězci Ukázkový kód pro operace s řetězci KAPITOLA 5 Práce s textovými řetězci V této kapitole najdete: Deklarace textových řetězců Operace s řetězci Ukázkový kód pro operace s řetězci 94 Kapitola 5: Práce s textovými řetězci Slova jsou textovými

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Vývojové diagramy 1/7

Vývojové diagramy 1/7 Vývojové diagramy 1/7 2 Vývojové diagramy Vývojový diagram je symbolický algoritmický jazyk, který se používá pro názorné zobrazení algoritmu zpracování informací a případnou stručnou publikaci programů.

Více

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole)

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Téma 2.4 Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Pomocí dotazu lze také vytvářet nová pole, která mají vazbu na již existující pole v databázi. Vznikne tedy nový sloupec, který se počítá podle vzorce.

Více

Návod na velmi jednoduchý import z XLS souboru včetně atributů

Návod na velmi jednoduchý import z XLS souboru včetně atributů Návod na velmi jednoduchý import z XLS souboru včetně atributů Připravte si, jaké parametry produktu budete importovat a ty vepište do jednotlivých sloupců. Soubor uložíme (v tomto případě jako import.xls)

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru Čtení dat ze souboru FILE *f = NULL; char str[10] = ""; float a = 0.0, b = 0.0; Soubor otevíráme v režimu pro čtení "r" f = fopen("/home/martinp/testdata/test1.txt",

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Abstrakt V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy HTML, klíčovými pravidly pro práci se značkami a atributy a strukturou dokumentu. Také se dozvíte, jak a v čem lze vytvářet

Více

Nástroj pro monitorování a analýzu českého internetu a sociálních médií

Nástroj pro monitorování a analýzu českého internetu a sociálních médií Nástroj pro monitorování a analýzu českého internetu a sociálních médií SOCIAL INSIDER VLASTNOSTI Zachycuje data z Facebooku, Twitteru, Youtube, Google+, stejně jako z tisíců českých a slovenských blogů

Více

Seznámení s datovými typy a operátory

Seznámení s datovými typy a operátory Knihovny tříd Javy KAPITOLA 2 Seznámení s datovými typy a operátory Klíčové dovednosti a pojmy Seznámení s primitivními typy jazyka Java. Používání literálů. Inicializace proměnných. Seznámení s pravidly

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 4: XML, DTD, XML v SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 XML 2 DTD 2.1 Atributy 2.2 Entity 3. XML v SQL Serveru Studijní cíle

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 23. Otázka : Datový model XML, dotazovací jazyky nad XML daty Obsah : 1 Úvod o XML 2 Vztah XML a databáze 2.1 Databázové systémy s podporou XML 2.2

Více